Processer inom servicemanagement - en studie bland olika branscher

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Processer inom servicemanagement - en studie bland olika branscher"

Transkript

1 Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 287 Processer inom servicemanagement - en studie bland olika branscher Författare: David Broman Ulf Gustafsson Stockholm 2005 Handledare: Berndt Lundgren

2 Master of Science thesis Title: Processes within Service Management - a study among various branches Authors David Broman and Ulf Gustafsson Department Department of Infrastructure Building and Real Estate Economics Master Thesis number 287 Supervisor Berndt Lundgren Keywords Processes, Service Management Abstract A good customer relationship is equally useful regardless of the company s branch. All companies must stand up against their business rivals through building close relationships with their own customers. The development of service and processing ideas have continued and different measurement techniques and process controls have been developed to suit the market's needs and today, quality and economy are linked together. The purpose of this master thesis is to point out some of the methods, concerning implementation and follow-ups of service processes used in other branches, which property management companies could learn from. The companies that have been examined are all operating in the service sector and all of the nine interviewed persons have got active rolls in their respective companies service development. As a complement to the interviews, a WEB-survey was sent to the major real estate companies in Sweden. The purpose of the survey was to gain knowledge of how the Swedish property management market relates to the subject of service and customer relations. The interviews were concerning the methods, used by the enterprises to incorporate service processes within their organizations; and their strategy of implementing this to their employees. From the interviews conclusions were drawn about how the branches were working to get the whole organization active through the processes. The following factors where used in our analysis: Treatment Communication Process knowledge Effectiveness Process development The conclusion of this master thesis is that the design of service processes is dependent on the length of the customer relations. Another factor to success showed out to be benchmarking. The bank, hotel, restaurant and real estate sector have all put a lot of time and effort in giving attention and in the development in tools for measurement of the customer satisfaction, yet with a certain branch profile for the implementation. Different service processes have a demand for different timelimits and are dependent on the type of business and the type of service process. One conclusion is that time targets have to exist in order to reach effective service processes. In order to successfully implementing service processes within an organization, an enterprise has to put a lot of effort in creating an environment where the communication from the company management reaches out to all the employees.

3 Examensarbete Titel: Processer inom servicemanagement - en studie bland olika branscher Författare David Broman och Ulf Gustafsson Institution Institutionen för Infrastruktur Bygg- och Fastighetsekonomi Examensarbete nummer 287 Handledare Berndt Lundgren Nyckelord Processer, Service Management Sammanfattning Syftet med detta examensarbete är att påvisa en del av de lärdomar som fastighetsföretag kan dra av andra branscher när det gäller implementering och uppföljning av serviceprocesser. Företagen som undersökts är alla verksamma inom servicebranschen och samtliga av de nio intervjuade respondenterna har en aktiv roll i respektive företags serviceutveckling. Som ett komplement till intervjuerna användes även en webbaserad enkät som skickades ut till de större fastighetsförvaltande företagen i den svenska fastighetsbranschen. Syftet med denna enkät var att få en uppfattning och ökad vetskap om hur fastighetsbranschen förhåller sig till service och de processer som omgärdar ämnet. Intervjuerna handlade om företagens användande av olika metoder för att föra ut serviceprocesser till personalen. Utifrån dessa intervjuer drogs sedan slutsatser kring hur de olika branscherna arbetat för att få hela organisationen aktiv kring processerna. För att undersöka dess frågor togs en rad faktorer fram: Bemötande Kommunikation Processvetande Effektivitet Processutveckling Slutsatsen i den här undersökningen är att serviceprocessernas utformning är beroende av kundrelationens längd. En framgångsfaktor har visat sig vara benchmarking. Branscherna inom bank, hotell, restaurang och fastighet satsar alla på att visa lyhördhet och utveckla redskap för att mäta kundnöjdheten dock med en viss branschtypisk profil på genomförandet. Olika serviceprocesser kräver olika tidsmål och är bland annat beroende av vilken bransch och vilken typ av serviceprocess det handlar om. Uppenbart är dock att tidsmål bör existera för att nå effektiva serviceprocesser. För att lyckas införa processerna i organisationen så är kommunikation en avgörande faktor. Kommunikationen måste vara mångfacetterad och göras kul för att nå ut till medarbetarna. Ledningen måste därför lägga ner tid på att föra ut budskapet genom att informera, kommentera, skapa forum för debatt, granska och underhålla.

4 Förord Examensarbetet, vilket är det sista momentet på en 180 poängs civilingenjörsutbildning, har utförts för Institutionen för Infrastruktur på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Vi vill tacka teknisk licentiat Berndt Lundgren, Institutionen för Infrastruktur, enheten byggoch fastighetsekonomi vid KTH, för god handledning och värdefulla synpunkter. Vi vill dessutom tacka Siv Malmgren och Lars Olof Larsson på John Mattson Fastighets AB för hjälpen under arbetets gång. Slutligen vill vi tacka alla de som ställt upp på intervjuer och samtal. Stockholm, David Broman och Ulf Gustafsson

5 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte Avgränsningar och problem Metod Disposition Teori och begrepp inom Service Management Tjänsteorganisation Kvalitet Kunden Relation och kundvård Tjänsten Trender Service Management idag Teori och begrepp inom processer Vad är en process? Processer och funktioner Processorientering Kundorientering Processtänkande i kvalitetsarbetet Kärn-, Stöd- och styrprocesser Kärnprocesser Styrprocesser Stödprocesser Processägaren Koppling till andra metoder och mätinstrument Balanced Scorecard (BSC) Total Quality Management (TQM) Utmärkelsen Svensk Kvalitet (USK) Nöjd Kund Index (NKI) Svenskt Kvalitetsindex (SKI) Business Process Reengineering (BPR) Benchmarking Outsourcing Six Sigma Just In Time (JIT) Kaizen ISO

6 4 Introduktion till servicebranscher och företag John Mattson Fastighets AB Serviceprocessernas utformning och användning inom John Mattson Förankring bland medarbetarna i organisationen McDonald s...fel! Bokmärket är inte definierat. 4.3 Handelsbanken Scandic Bakgrund till Intervjuer och enkät Inledning till intervju Syfte, mål och tillvägagångssätt vid intervju Metod vid sammanställande av intervju Kvantitativ eller kvalitativ metod Inledning till enkät Definiera undersökning Enkätkonstruktion Insamling av data Demografisk analys Enkäten Bemötande Kommunikation Processvetande Effektivitet Processutveckling Slutsatser utifrån enkäten Brister hos enkäten Lärdomar utifrån vår enkät: Intervjuer Bemötande John Mattson McDonald s...fel! Bokmärket är inte definierat Handelsbanken Scandic Kommunikation John Mattson McDonald s...fel! Bokmärket är inte definierat Handelsbanken Scandic Processvetande John Mattson McDonald s Handelsbanken...41

7 7.3.4 Scandic Effektivitet John Mattson McDonald s...fel! Bokmärket är inte definierat Handelsbanken Scandic Processutveckling John Mattson McDonald s...fel! Bokmärket är inte definierat Handelsbanken Scandic Slutsatser utifrån intervjuerna Analys Analys av de likheter och olikheter som fastighetsbolagens serviceprocesser har med andra branscher Metod John Mattson Fastighets AB McDonald s...fel! Bokmärket är inte definierat Scandic Handelsbanken John Mattson Fastighets AB i jämförelse med övriga undersökta företag Analys av hur man får hela organisationen att använda sig av serviceprocesserna Analys av hur man erhåller fungerande rutiner för uppföljning och förbättring av processerna Bilagor Bilaga A - Enkätfrågor Bilaga B- Intervjufrågor...63

8 1 Inledning 1.1 Bakgrund Nyttan av goda kundkontakter är oberoende av vilken bransch ett företag befinner sig i. Alla företag måste på ett eller annat sätt hävda sig gentemot sina konkurrenter genom att knyta kunderna nära intill verksamheten. Utvecklingen inom service och processtänkandet har fortgått och olika mättekniker och kvalitetsstyrning har utvecklats för att passa marknadens behov och idag är kvalitet och ekonomi två sammanlänkade begrepp. Olika branscher har arbetat fram olika lösningar för serviceprocesser varför de torde ha nytta av att undersöka varandra. 1.2 Syfte Syftet med examensarbetet är att skapa klarhet kring: Vilka lärdomar fastighetsföretag kan dra av andra branscher för implementering och uppföljning av serviceprocesser Vidare syftar arbetet till att definiera vad Service Management är och bidra med en kortfattad men strukturerad beskrivning av hur Service Management för processer kan införas i företag. Intervjuer utförs på några företag utanför fastighetsbranschen och vi undersöker hur deras synsätt på servicemanagement kan appliceras på fastighetsföretag. Utöver arbetets huvudfråga ovan är arbetet tänkt att besvara följande frågor: Hur får man hela organisationen att använda sig av serviceprocesserna? Hur erhåller man fungerande rutiner för uppföljning och förbättring av processerna? 1.3 Avgränsningar och problem Studien begränsas till att fokusera på de serviceprocesser som kan knytas direkt till fastighetsbranschen. Serviceprocesser som inte kan återanknytas till fastighetsbranschen hamnar utanför fokus för det här arbetet. För att avgränsa ämnet har vi utgått från ämnet processer inom service management. I rapportens teoretiska omfång, samt i vår fallstudie har vi fokuserat på skillnader i arbetssätt som olika företagen har i området. Detta har föranlett följande avgränsningar: Studien riktar sig enbart mot förvaltande fastighetsföretag. Fallstudie av tre företag utanför fastighetsbranschen. 1.4 Metod För att uppnå syftet har förberedande intervjuer gjorts med personer på flera företag som är framträdande inom Service Management och som genomdrivit processorientering i hela organisationen. Dessutom krävs en analysmetod som på ett tillfredställande sätt kan omforma problemområden inom serviceprocesser till förslag på bättringar. 1

9 De centrala arbetsmomenten i detta arbete utgörs av: Kartläggning och modellering av dagens Service Managementprocesser Analys och förslag på förbättring för fastighetsbolag För att kartlägga olika servicebranschernas processarbete gällande Service Management har vi använt oss av enkäter som skickats till de större svenska aktörer i fastighetsbranschen. Därtill har intervjuer genomförts med processägare (se avsnitt 3.5) och de som verkar inom processerna på John Mattson för att undersöka vilka rutiner som finns, och hur seviceprocessen kan förbättras. 1.5 Disposition Uppsatsen består av 9 kapitel plus källförteckning och bilagor. Efter det inledande kapitlet följer ett teoriavsnitt med allmän information om service management. Det tredje kapitlet behandlar begrepp och teorier inom processer och behandlar de metoder som är aktuella för att processorientera en organisation. Kapitel fyra är en kort introduktion till de företag som studien behandlar. Kapitel 5 innehåller underlaget till intervjuer. Kapitel 6 behandlar den enkät som gått ut till fastighetsbranschen och visar resultatet från denna. Kapitel 7 består av en sammanställning av de intervjuer som genomförts inom de respektive branscher. Kapitel 8 är ett analysavsnitt där svaren från intervjuerna analyseras och ställs mot arbetets huvudfrågor. Kapitel 9 innehåller en avslutande diskussion och slutsatser som dragits utifrån studien. 2

10 2 Teori och begrepp inom Service Management Service Management är en organisationsteori, en form av mervärdesskapande umgängesprocess om hur man leder och styr beslut i organisationer eller företag vars strategi är att tillhandahålla och förse en mängd olika tjänster till kunden. Service Management är ett genomgående begrepp i detta arbete där vi syftar till att beskriva dess processer, hur de dokumenteras och förs vidare till medarbetarna inom organisationen. Jouko Arvonen 1 listar de grundvärderingar som ligger till grund för att en organisation skall lyckas skapa mervärde. Det handlar framförallt om att skapa en kultur och attityd som främjar sysselsättningen. Kunden i centrum Formuleringen av en affärsidé De anställda som den första kunden Attitydpåverkande utbildning Trivsel och motivation genom intressanta uppgifter Delegerat ansvar och frihet Individuella eller gruppbaserade löner En platt organisation Service Management kopplar tjänstebolagen/tjänsteorganisationernas strategier och verksamheter till resurserna och behoven, att veta hur företag ska ledas i situationer där tjänstekonkurrens råder, vilket innebär att kunden står i centrum, aktiviteterna organiseras utifrån kundens behov och intressen. Christian Grönroos 2 definierar Service Management på följande sätt: Service management är att mobilisera sådana resurser och sådant kunnande samt att utveckla sådana processer, system och interaktioner samt ett sådant ledarskap i organisationen att företaget framgångsrikt kan stödja kundens processer på ett värdeskapande sätt. Detta innebär att företaget/organisationen måste vara väl medveten om vad kunderna upplever som kvalitet för att kunna generera ett värde för kunden. De bolag som innehar någon typ av tjänsteorganisation måste likaså förstå hur man sköter dessa värdeskapande processer för kunderna. Service Management är en process för att tillgodose kunden med vad denne efterfrågar, en managementform som ställer höga krav och förväntningar på de bolag eller organisationer där tjänstekonkurrens råder. De ovan nämnda punkter innebär att företaget måste vara medveten om vad kunderna upplever som kvalitet, det betyder likaså att företaget måste känna till hur man skapar ett värde för kunden samt hur man sköter värdeskapande resurser. 1 Jouko Arvonen, Att leda via idéer, sid

11 2.1 Tjänsteorganisation Verksamhetsidéerna hos tjänsteorganisationerna bygger på principen att man tar hänsyn till marknadens behov. I en tjänsteorganisation är kunderna vanligtvis djupt involverade i produktionsprocessen och kunderna kan därför ses som en del av tjänsteorganisationen. För att få personalen som arbetar med kundkontakt att fatta egna beslut och sälja sin tjänst krävs en motivation och ansvarstagande i personalens attityder. Här är det viktigt att företaget förankrar sina idéer hos sin egen personal. Oftast inom serviceföretag så prioriteras den attitydpåverkande utbildningen före den faktamässiga utbildningen, inställningen till arbetet är således av högsta prioritet för att lyckas. Här får man inte glömma att sanningen ligger i betraktarens ögon. En tjänsteorganisation kräver en platt organisation, det vill säga en horisontell uppbyggnad av organisationen med få hierarkiska nivåer. Detta behövs för att den egna organisationen skall slippa de hinder som kan uppstå vid förmedlingen av service gentemot kunden. Flexibilitet är ett ledord för de flesta tjänsteorganisationer, kunderna kräver snabba besked vilket i sin tur leder till ett krav på att organisationen har en personal med stor handlingsfrihet. Ledningens uppgift i den platta organisationen blir att hålla sig i bakgrunden och arbeta med stödåtgärder så som kommunikation, information, rekrytering, befordran och belöning. Chefernas symboleffekt är av hög grad viktigt, detta för att ledningen i organisationen är de i första hand som måste acceptera serviceorienteringen och därefter delegera ansvar till de anställda. En tjänsteorganisation måste därav anpassa sitt handlande utifrån hur marknadsförhållandena förändras för att kundens behov ska kunna tillmötesgås även i framtiden. Peter G. W Keen 3 skriver att det är omgivningen som sätter press, konkurrensen hårdnar allt mer, kvalitet och service är inte längre plusvärden, de är baskrav. 2.2 Kvalitet Då kvalitet i grunden är ett relativt begrepp så är ett kvalitetsomdöme alltid beroende av de förväntningar som användaren har. De individuella förväntningarna förändras i sin tur med tiden allt eftersom produkten utvecklas. Det gäller därför för varje tjänsteverksamhet att med jämna mellanrum läsa av sina kunder för att klargöra vad de kräver för att tillfredställas när det gäller behov av hjälp och egenskaper hos produkten. En framväxande trend är att kunden inte nöjer sig med en väl fungerande kärnprodukt, utan även förväntar sig en viss nivå av service. Om den service som kunden erhåller är högre än förväntat så utgör detta en upplevd servicekvalitet. Med andra ord är kvalitet de egenskaper hos en produkt eller tjänst som uppfyller kundens förväntningar och som kunden faktiskt upplever! 2.3 Kunden Det som kunder betalar för är de fördelar som varan eller tjänsten medför. Med andra ord söker kunden efter lösningar som främjar deras egna värdeskapande processer. Därmed är det viktigt att se över så att alla de produkter och tjänster som säljs verkligen fungerar som värdeskapande för den målgrupp man har definierat. 3 Peter G. W Keen, The Process Edge 4

12 2.4 Relation och kundvård För att kunna utveckla en långsiktig god relation med kunden krävs det att alla viktiga kundkontakter är relationsinriktade. Det gäller att skapa ett band med kunden och interna rutiner som gör att kontakter mellan företag och kund hålls vid liv. Relationsmarknadsföring har här en given roll i arbetet att utveckla en ömsesidig lönsam relation med företagets kunder. Resultatet av denna form av marknadsföring är dock helt knuten till den inställning och attityd som kunden möter av de anställda. När ett företag lyckas med att få en god samverkan och kommunikation internt kommer detta även att underlätta relationen med kunden. En relation blir nämligen livskraftig först när kunden anser att han och leverantören tänker i samma banor. Således är det kunden och inte företaget som bestämmer om det vuxit fram en god relation eller inte. I exempelvis fastighetsföretag blir kunden lönsam först efter en längre tids boende. I en sådan relation är det extra viktigt att vara lyhörd för att uppnå en långvarig förbindelse. Kunden är i regel väl medvetna om vilka marknadsalternativ som finns till dennes rådande bostadssituation. I ett läge där kunden inte känner att servicen är tillräckligt god, produkten håller låg kvalitet eller om tilliten är naggad i kanten så kommer kunden ovillkorligen att se sig om vad konkurrenterna har att erbjuda. Genom att hålla låga priser lockar man till sig nya kunder. Det låga priset resulterar i att mindre medel används till att utveckla kundrelationen och servicen till kunden. I det långa loppet måste varje företag koncentrera sig på att skapa goda kundrelationer för att bibehålla den existerande kundbasen vilket behövs i varje konkurrensutsatt marknad. I relationsbaserade verksamheter är det extra viktigt att ha en direkt kontakt med kunden. Detta uppnås lämpligen via kunddatabaser. Utöver att kunddatabasen ger en överblick och struktur över vilka kunder som finns, så kan den även ligga till grund för djupare analyser av vad målgruppen efterfrågar allt beroende på vilka kringuppgifter man lagrat. En viktig aspekt när det gäller denna typ av kunddatabaser är att det se till så kunden alltid upplever nyttan av informationsinsamlingen. 2.5 Tjänsten Många företag satsar fel och strävar efter att vara marknadsledande när det gäller priset. Detta fungerar i regel inte såvida man inte kan erhålla konsekvent lägre kostnader än konkurrenterna. Om detta inte är fallet och under förutsättning att man inte säljer en teknologiskt överlägsen produkt, så bör man eftersträva att använda servicegraden som sitt främsta vapen. I långa loppet är det inte prisfaktorn som ger en trygg kundbas i stället är det ett antal tjänster som tillsammans med kärnprodukten avgör om företaget blir framgångsrikt eller inte. I ett läge där företaget utsätts för tjänstekonkurrens är det grundläggande ledningskravet att använda tjänsteperspektivet som strategi och göra klart för sig hur företaget ska ledas för att man ska kunna utveckla det totala tjänsteerbjudandet. 2.6 Trender Alla företag måste hålla sig ajour med vad som händer på marknaden för att kunna svara mot de erbjudanden som marknaden efterfrågar. För bara 20 år sedan hade fastighetsbranschen ännu inte fått upp kundfokus på samma sätt som i dag. Nu för tiden kommer kunden allt mer i första hand och värdet i att skapa långvariga kundrelationer har blivit allt tydligare. En allt högre grad av servicemedvetenhet hos kunden ställer högre krav på företagen att reflektera över vad som skall ligga i fokus. Följande frågor bör beaktas: Vilka hjälp- och stödtjänster kan erbjudas? Hur skapas mervärde för kunden? Hur ser 5

13 konkurrenterna ut? Hur konstrueras tjänsterna och vilka aktiviteter ingår i dessa? Hur nås kunden? Vilka kompetenser skall finnas i företaget? Med andra ord så handlar det om att ha tillräcklig sakkunskap för att tillhandahålla snabba reaktioner och utveckla nya tjänster i den takt som kunden efterfrågar, så att denne känner sig väl bemött. 2.7 Service Management idag För att kunna möta konkurrensen gäller det att kunderna kan få kontakt med företaget när helst de behöver. Den tekniska utvecklingen har medfört en rad redskap som tjänar till att hålla relationen till kunden levande: Exempelvis finns program för databasutveckling som är tillräckligt billiga och lättunderhållna för att även små företag kan bygga upp avancerade kunddatabaser, andra redskap är Internet, mobiltelefoni och fax. E-post och annan datakommunikation möjliggör en kunddialog var som helst när helst det passar kunden. Tidningar och TV-program har anpassats till kunden och gör det möjligt att nå enskilda läsare och tittare med personliga budskap. Redan i dag ser vi hur en stor del av transaktionerna sker elektroniskt och framöver kan vi räkna med att det kommer ske i än högre grad. I och med att Internet blir en marknadsplats och kunderna finns där, så måste relationsmarknadsföring även ske på denna plats. Den som lyckas maximera kundnyttan och använda den digitala tekniken på rätt sätt kommer därmed att bli vinnaren. Självklart är det dock inte användandet av tekniken i sig som skapar mervärden, utan det krävs en tydlig och väldesignad process bakom tekniken för att kunden själv ska kunna dra full nytta och kundrelationen stärkas. Datainsamlingen om kunden är bara ett första steg. När denna är inhämtad så krävs bearbetning och analysering för att viktiga slutsatser ska kunna dras. Först här efter kan man dra nytta av kunskapen för att bygga vidare på relationen till kunden som leder till lojalitet och vinst. Viktigast av allt är att lojalitet är något man förtjänar. Det kräver ett ständigt arbete och är inget man kan köpa sig till. 4 SIQ 5 har listat de betydelsefullaste händelserna inom kvalitetsarbetets utveckling under de senaste 200 åren: Avsaknad av en uttalad strategi. Försäljningen byggde istället på ett direkt förhållande mellan kund och hantverkaren Masstillverkning införs för att sänka kostnaderna. Tillverkningsprocess bygger dock fortfarande i mycket på hantverksmetoder Massproduktionen får sitt genombrott främst inom bilindustri och telefonindustrin. Produktionen kännetecknas av specialisering, indelning av arbetsmoment i små beståndsdelar och utbytbarhet Massproduktionen utvecklas och förfinas ytterligare. Till detta lägger man kontrollteknik och mätteknik för att via statistisk kontroll säkerställa kvalitet. 4 LOYALTY.COM Frederick Newell 5 6

14 I Amerika rådde innan 70-talet en filosofi som gick ut på att kontrollera kundnyttan först i samband med att tjänsten var levererad. Denna metod var ineffektivt och ökade inte kundtillfredsställelsen. Mättekniken utvecklas och kvalitetsstyrning börjar användas som begrepp. Fokus ligger på produktionsförmåga och i USA och NATO tas kvalitetsstyrningsstandarder fram för underleverantörer, samtidigt börjar japanska företag ta marknadsandelar. Japanerna satsar under perioden på att kontinuerligt förbättra tjänsterna och den process som framställde den. Tjänstens kvalitet kom att vara ett mått på hur väl processen fungerade Datorerna gör sitt intåg inom företagen, främst inom ekonomi och planering. Kvalitetsstyrningsstandarder såsom AQAP, milq, DefStan når ut från försvarsindustrin ut bland kommersiella företag. Ett omfattande arbete med att utveckla standarder och kvalitetssystem pågick och till hjälp upprättas kontroll- och kvalitetsavdelningar. Japanernas andel på marknaden ökar bl.a. genom att få alla medarbetare aktiva i förbättringsarbetet samt genom att lyssna på kunden och arbeta aktivt med att förbättra produktionsprocesserna. Den japanska strategin var: vinn först vinst sen I Japan används termen "Kaizen" vilket utgör en filosofi som påpekar vikten av kontinuerlig förbättring. Uttrycket "Gemba Kaizen" avser ett sådant förbättringsarbete på arbetsplatsen. Filosofin har fem gyllene regler för effektivisering: Uppsök Gemba - den plats där ett fel har uppstått. Problem ska lösas snabbt, om än med en tillfällig metod Fokusera på Gembutsu - den konkreta felkällan, t.ex. den klagande kunden och inte det som sker runt ikring. Ta reda på orsakerna till problemet, så snart verksamheten är säkrad med en temporär lösning. Förhindra ett upprepande. När problemet är löst - först tillfälligt och sedan definitivt - så gör den nya proceduren till standard. De Japanska industriernas välgång växte i takt med implementerandet av förbättringsarbetena. Detta ledde till att amerikanska och andra västerländska företag under 80-talet snabbt började anamma det japanska synsättet. Kvalitet blev dagens lösen. Vi fick metoder som Statistical Process Control (SPC), Total Quality Management (TQM), Just In Time (JIT) och som sagt - Kaizen. Kvalitet har blivit ett vanligt begrepp. Alla talar om det men ett fåtal företagsledningar har tillräcklig kunskap för att agera på rätt sätt. Japaner etablerar företag i väst som visar samma kvalitet och produktivitet som de i Japan, och vi kan inte längre skylla på kultur mm. Alltfler artiklar i managementtidningar och alltfler managementböcker om Total Kvalitet skrivs. Strategin i Sverige kom att bli ISO 9000, dvs. kvalitetssystem, alltför ofta begränsade till tillverkningsskedena. Kvalitet i tjänsteproduktion etableras som ett eget begrepp. 6 The Six Sigma Revolution George Eckes 7

15 Begreppet Total Kvalitet börjar synas i allt större utsträckning och ett fåtal svenska företag har nått stadier som kan liknas vid "totalkvalitetsföretag". Uppfattningen att kvalitet är grunden för en effektiv organisation och nöjda kunder sprids. I Amerika har Malcolm Baldrige National Quality Award satt fart på förståelsen för vad som menas med Total Kvalitet. "Alla" arbetar med Kvalitet som strategi. Även i Sverige uppmärksammas vikten av kvalitet och bl.a. SIQ och Utmärkelsen Svensk Kvalitet (USK) upprättas. Företagen får härmed två fokusområden nära sammanlänkade med varandra kvalitet och ekonomi via strategin "Management by Quality". Tanken bakom strategin var att kunskapen om kundens synpunkter, hur processerna förbättras och hur medarbetarna utvecklas är avgörande för framgång. 8

16 3 Teori och begrepp inom processer 3.1 Vad är en process? Processer är ett sätt att tillgodose de behov som finns. Starten av en process börjar med en efterfrågan, det i sin tur sätter i gång ett antal aktiviteter som samverkar sinsemellan för att tillfredsställa det efterfrågade behovet. I litteratur finner man en mängd förklaringar av vad en process är, med hjälp av processbegreppet kan man bilda sig en uppfattning och utforma verksamheten med utgångspunkt från kundernas behov. Svenska akademins ordbok ger följande beskrivning av en process: En process är ett förlopp som innebär att något förändras eller utvecklas. I boken av SIS 7 Forum, beskrivs en process så som en aktivitet som genomförs med en insats och ett utfall. U.F.O.S, 8 definierar en process som en serie aktiviteter som förädlar en vara eller en tjänst. Med processer avser vi framöver utifrån de ovan nämnda beskrivningar att en process är en sammanhängande serie av händelser med given insats vars utfall syftar till att möta kundens behov. Med införande avser vi processen från det att tanken om serviceprocesser väcks till dess att det blivit ett inarbetat inslag i organisationen. Genom att man tillför aktiva insatser så kan en beställning av en vara eller tjänst iordningsställas. Varan kan vara en butikslokal som hyrs ut till kunden och tjänsten kan vara på- och avlarmning av väktare vid öppning respektive stängning för dagen. Denna process innebär att man tillför ett värde till den insats man hade så att man får ett annat utfall, det vill säga insatsen har genomgått en förändring eller förädling. Det kan finnas många aktiviteter i en process, samtliga aktiviteter har dock en insats och ett utfall. Aktiviteterna genomförs med syftet att tillföra någon form av värde till insatsen. Värdet kan vara av olika slag men syftet med aktiviteten är att genomföra något som vanligtvis är planerat och genomtänkt. Med en aktivitet avses en rörelse exempelvis att tänka, att bearbeta mekaniskt, att transportera, att dokumentera eller att informera. 9 INSATS AKTIVITET UTFALL Figur 1: Enkel processmodell med endast en aktivitet Processer och funktioner Av gamla vanor och traditioner finns det funktioner och organisationer som ledningen fastställt. De olika funktionerna i ett företag motsvarar den profession som återfinns hos 7 Processer, SIS Forum, Rätt process, Utvecklande av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U. F. O. S), Processer, SIS Forum,, SIS Forum, 1999, sid 12. 9

17 medarbetarna inom funktionsorganisationen. En funktionsorienterad organisationsbild visar företagets indelning efter arbetsområden eller ansvar, vanligtvis ofta konstruerad efter medarbetarnas inriktning, specialisering eller utbildning. Organisationsstrukturen visas därmed ofta upp i en schematisk bild över organisationen med funktioner så som ledning, marknad, inköp, produktion, service, ekonomi och administration. Förutom i funktioner kan man betrakta en organisation på många sätt. SIS 11 nämner sju olika sätt att betrakta en organisation. Krav Processer Kompetens Kultur Makt Befogenheter Gränssnitt Ledningen väljer det som passar företaget bäst och det som känns mest effektivt och lättarbetat, vanligt förekommande är dock att beskriva organisationen utifrån en rad funktioner. Varje funktion har en bestämd process som löper lodrätt i modellen, en interaktion sker mellan de övriga funktionerna via processer som löper horisontellt. Processerna strömmar igenom funktionerna och ser till att en serie aktiviteter leder till det önskade utfallet. Organisationen består utav ett flertal involverade funktioner där det sker en kommunikation över funktionsgränserna via processer för att varje aktivitet skall genomföras. En del företag genomgår förändring i sin organisation så att den följer processerna istället för funktionerna. Syftet med en sådan organisationsform kan vara att förstärka processtänkandet och tydligare åskådliggöra ansvar och befogenheter. Processerna uttrycker hur verkliga flöden genomsyrar företaget. Oavsett vilken organisationsform som väljs är det viktigt att identifiera processerna och beskriva dem för att öka förståelse och effektivitet Processorientering Processorientering innebär en ökad fokus på processerna i verksamhetens olika arbetsflöden. Genom att fokusera på dessa är ambitionen ofta att skapa en bättre integration i verksamheten och bland annat skapa ett mervärde för kunden genom att förbättra det som har störst betydelse för denne. Det vill säga, bli mer kundorienterade, flexibla och effektiva. Några angreppssätt som kan förekomma i samband med processorientering är kortare ledtider, förbättring av kvaliteten i alla led av processen, arbeta i team, synliggöra kunden, skapa förståelse för processen, utveckling och anpassning av processerna och sist men inte minst, att förändra företagskulturen. Processorientering stimulerar till att analysera och förbättra arbetsflöden och arbetsorganisation, och lägger grunden för kundorienterad verksamhetsutveckling. 11 Processer av SIS Forum, 1999, s SIS Forum, Processer, 1999, s.13 10

18 3.2.1 Kundorientering En ökad kundnöjdhet leder till en ökad lönsamhet med minskade kostnader. Utan kunden skulle det inte finnas ett behov för ett processorienterat arbetssätt, det är nämligen kundens behov som sätter normen för hur de processorienterade företagen bedriver sin verksamhet. Vikten av en ökad kundfokusering har visat sig vara lösningen på överlevnad för många företag, en nöjd kund är en lönsam kund. I den enkla formeln nedan visas att tillräcklig fokus på kunden leder till en ökad lönsamhet. Vinst = kund + process + anställd George Eckes skriver att kunden ser kontakterna med företaget som en serie processer. De får inte hindras av funktionsgränser. Tänk därför i processer. Utgå ifrån kundens kontakter med företaget så frigör du dig från funktionstänkandet Processtänkande i kvalitetsarbetet De metoder och standarder som under en lång tid utvecklats för att styra och stödja kvalitetsarbetet har en gemensam målsättning att de uppmuntrar till ett processorienterat arbetssätt. Den internationella kravstandarden för kvalitetssystem, ISO 9000 har en processmodell som utgångspunkt. Den processmodell som ISO 9000 beskriver är grundläggande och kan användas även om man arbetar enligt andra kvalitetsskolor som till exempel Total Quality Management (TQM) eller Utmärkelsen Svensk Kvalitet (USK). ISO 9000 standarden ställer krav på att företaget skall definiera och styra de processer som är nödvändiga för att uppnå överensstämmelse med kundens krav. Standarden säger att processerna skall identifieras men de ställer inga krav på hur de skall beskrivas och dokumenteras. Genom att mäta och värdera produkt- och servicekvaliteten samt effektiviteten i det egna utförandet får man ett kraftfullt underlag för beslut och förbättringar och effektiviseringar. 3.4 Kärn-, Stöd- och styrprocesser Det primära syftet med att bygga upp verksamheten kring dess processer är att kunna fokusera krafterna på de delar som medför ett större värde för kunden, och för den egna verksamheten. I arbetet med att öka kundnyttan och få verksamheten att nå uppsatta mål handlar det om ett samspel mellan en mängd olika processer. Vid en belysning av de samverkande processerna urskiljer SIS 14 tre former: Kärnprocesser eller operativa processer som de också kallas. Styrprocesser Stödprocesser Kärnprocesser De aktiviteter som hör till en kärnprocess ger direkt mervärde för kunden. Via kärnprocessen kommer kundens behov i centrum och ligger till grund för att snabbt hitta en lösning som svarar mot kundens önskemål. Genom att kontinuerligt bearbeta insatserna och analysera utfallen för att därigenom definiera var utrymme för förbättringar finns, så kan kundnyttan ökas och därmed även kundens förtroende för organisationen. 13 The Six Sigma Revolution George Eckes, SIS Forum, Processer, 1999 sid 14 11

19 3.4.2 Styrprocesser Styrprocesser syftar till att påverka organisationens beslut och beteende i riktning mot önskat resultat. Detta sker genom att påvisa de aktiviteter som kärnprocesserna behöver för att verksamheten ska flyta effektivt. Styrprocesserna fyller en rad funktioner bl.a. tjänar de till att ge stadga, ramar och regler men även till att ge utrymme för en kreativ anda, optimal resursfördelning och vägleda vid uppföljning och strategiska tankegångar. Styrprocesserna kan beröra arbetsområdens såsom planering, uppsättande av mål, uppföljning, kommunikation, omvärldsbedömning och kompetensutveckling. Härigenom har styrprocesserna en mycket viktig funktion att fylla, de ligger till grund för företagets utveckling och fungerar som vägvisare i de olika situationer som företaget hamnar i. I det arbete som ledningen utför finns styrprocesserna som en ledstjärna för hur resultaten ska uppnås, och som en koordinator för alla de processer som ska samverka mot de uppsatta målen Stödprocesser Stödprocesser skapar ett indirekt värde för kunden och de egna affärerna genom att stödja huvudprocesserna d.vs. både kärnprocesser och styrprocesser. Detta stöd krävs för att företag och ledning ska nå uppsatta mål och utan deras existens så försvagas verksamheten och dess utvecklingshastighet uppstannar. Stödprocesser berör områden såsom administrativa rutiner, finansiella rutiner, och underhållsprogram. 3.5 Processägaren För att säkerställa processernas effektivitet krävs att det finns en ansvarig en processägare. Här är det viktigt att man skiljer mellan linjeansvar och processansvar då det mycket väl kan vara två helt skilda poster. Det ligger hos ledningen att definiera de individuella rollerna för att säkerställa införande, underhåll och förbättringar av processerna och dess samverkan. En klar ansvarsfördelning krävs för att processerna ska fungera och hållas levande. Det är därtill viktigt att de som tilldelas ansvar även får rätt befogenheter för att klara av jobbet. I rollen som processägare ingår det att ha ett övergripande ansvar och att fastslå vilka resultat som förväntas. I detta arbete ingår det att på regelbunden basis analysera utfallet från processen och se om det möter upp mot de krav som ställs av såväl företagets ledning som kunder. Anders Ljungberg 15 skriver att det är viktigt att de som tillsätts som processägare har en god analytisk förmåga. Andra viktiga egenskaper som bör eftersökas är ledarengenskaper och förmågan att kommunicera ut budskap. Dessa krävs då en process ofta skär igenom flera funktionsområden och involverar en rad människor inom företaget. Den anställde, inte företaget, har attityder till kunder, ledning och medarbetare. Vid tillsättande av processägare måste därför karaktären analyseras i lika hög grad som kompetensen. Det är grundläggande att processägare och processanvändare kan dra åt samma håll utan att kreativitet och engagemang faller bort. Processägaren fungerar därmed som en koordinator som ska väga upp för olika krav och kunna prioritera och styra processen i de olika prövningar den kan möta, för att nå ett gott resultat. Enligt George Eckes 16, krävs följande kärnegenskaper av en processägare: Omfattande kunskap om processen. Ledaregenskaper och förmåga att övertyga. Goda kunskaper om processtyning. Respekt för medarbetarna i processen. 15 Measurement Systems and Process Orientation, Anders Ljungberg, sid The Six Sigma Revolution, George Eckes

20 Därtill är det bra om det finns ett incitament för processägaren att göra ett gott jobb. Det vill säga något som gör att han vinner om utfallet blir bra och han förlorar om processen fungerar dåligt. 3.6 Koppling till andra metoder och mätinstrument För att processen ska fungera väl så krävs det att det finns goda mätverktyg som processägaren kan använda sig av. Dessa utgör en viktig komponent för att en meningsfull analys av processens tidsåtgång, kostnader eller kundvärde ska kunna utvärderas. Redan initialt när företaget fastslår sina kärnprocesser är det viktigt att fråga sig hur processernas effektivitet och förbättringsmöjligheter ska kunna mätas. Exempel på komponenter som kan vara av intresse att mäta är priser, tid och standard. Det är dock viktigt att verktygen förblir just verktyg och används med sunt förnuft och viktas mot den kunskap som redan finns i företaget Balanced Scorecard (BSC) Vad du mäter är vad du får. Med dessa ord som inledning och utgångspunkt lades tankegången om det balanserade styrkortet fram Det som skilde denna styrmetod från tidigare existerande var att den lagt tyngdvikt på att sammanföra en rad perspektiv med varandra. Att styra ett företag enbart utifrån ekonomiska nyckeltal är dömt att misslyckas. Med detta styr- och uppföljningsverktyg fick ledningen i företag möjlighet att på ett fokuserat sätt koppla samman finansiella spörsmål med andra perspektiv såsom kunder, processer samt lärande och utveckling. Den ursprungliga modellen som lades fram innehöll 4 perspektiv: Finansiellt-, Kund-, Process och Utvecklingsperspektiv. Metoden bygger på att företagsledningen först sätter de ekonomiska målen som sedan blir riktmärken för de övriga perspektivens mål och nyckeltal. Beroende på företagets inriktning sker sedan mätning och analyser utifrån där till hörande fokusområden och perspektiv. Olika branscher har olika perspektiv som är beronde av rådande branschvillkor och affärsenhetens strategi. Det balanserade styrkortet tjänar till att sammanföra alla komponenter och skapa en integration mellan de styrtal som ingår och den orsakskedja som definierar och förklarar affärsenhetens strategi. Genom att sammanföra olika delprocesser inom företaget klargörs de strategiska målen och via det balanserade styrkortet ges en bild av hur man når och skapar samsyn mellan medarbetare med olika positioner, erfarenheter och kunskaper. Leverantörer Resurser Processer Produkter Kunder Innovationer Kapital Tillverkning Material Transporter Personal Värdekedjan i enlighet Marknadsföring med Balance Score Card Figur 2: Värdekedja enligt The Balanced Scorecard Det yttersta syftet med ett logiskt system enligt BSC s modell är att förverkliga företagets visioner och ta det till nya höjder. När företagets vision och strategi översätts till handfasta och operativt relevanta mål får samtliga inom företaget vägledning i det dagliga arbetet. Detta medför i sin tur att företaget blir bättre lämpat att möta teknikens utveckling, 17 Robert S. Kaplan; David P. Norton (1992). The Balanced Scorecard: Measures That Drive Performance, Harvard Business Review 13

21 konkurrenternas förändringar och marknadens behov. Genom att upprätta värdekedjor kan företaget därtill åskådliggöra de viktigaste momenten i företaget Total Quality Management (TQM) Som komplement till det balanserade styrkortet finns TQM som hjälper företaget att få upp ögonen för kvalitet utifrån ett kundperspektiv genom att fokusera på processen som resulterat i den färdiga produkten. Till TQM hör en rad kvalitetsmätningar som görs för att besvara om företagets tjänster och produkter motsvarar kundernas förväntningar när det gäller tid, standard och prisnivå. En grundtanke i filosofin bakom TQM är att kundens förväntan och företagets konkurrenskraft ska överträffas med hjälp av motiverad personal. Genom att kvalitetssäkra verksamheten kan rätt kvalitetsnivå hållas vilket gagnar såväl kund som processägare. Ursprungligen sattes 14 punkter upp för hur TQM ska fungera. Nedan listas några av kärnorna i budskapet: Grundar beslut på fakta. Gör det omätbara mätbart. Tar reda på den verkliga orsaken till om något går fel. För en dialog med kunden. Lyssnar på personalen. Tar hjälp utav Benchmarking, vilket hjälper till med kontinuerlig förbättring. Delegerar beslut så att den som möter kunden kan ta de beslut som krävs. Ser till att medarbetaren som möter kunden skall involveras i företagets förbättringsarbete. Kontinuerligt utbildar medarbetarna Utmärkelsen Svensk Kvalitet (USK) 1990 bildades SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, med säte i Göteborg. Huvudmän är staten, via Nutek, samt Intressentföreningen Kvalitetsutveckling. Stiftelsen arbetar utan vinstdrivande intresse och har till syfta att främja svensk konkurrenskraft genom att stimulera och bidra till en utveckling i alla delar av det svenska samhället. För att lyfta fram och identifiera goda förebilder inom kundorienterad verksamhetsutveckling har SIQ instiftat utmärkelsen svensk kvalitet (USK). USK som är en variant på TQM bygger på att de deltagande företagen poängsätts enligt en förutbestämd skala inom olika delområden. Mätinstrumentet utgörs av en uppsättning frågor som har sin utgångspunkt i grundläggande värderingar om bl a engagemang, delaktighet, långsiktighet och ständiga förbättringar. Konkurrenskraft är i hög grad beroende av en systematisk och ständig förbättring av varor, tjänster och processer. Ett effektivt kvalitetsarbete kräver målmedvetenhet, uthållighet och kunskap Nöjd Kund Index (NKI) En aktör som blivit stora när det gäller mätning och analys av kundtillfredsställelse är CFI Group grundat 1989 och verksamma i runt 10 länder. Metodiken bygger på Professor Claes Fornells arbete och bygger på att identifiera drivkrafterna bakom kunders och medarbetares beteenden och koppla drivkrafterna till ekonomiska resultat. 18 SIQ -http://www.siq.se/upload/pdf_2004_08_19_12_38_34.pdf 29/

22 Fastighetsbarometern är en årligen återkommande undersökning av svenska hyresgästers nöjdhet med sin hyresvärd. Analysen svarar på frågorna: Är hyresgästerna nöjda eller missnöjda? Vad kan vi göra för att öka deras nöjdhet, och därmed deras lojalitet och betalningsvilja? Analysen fokuserar alltså på att identifiera de drivkrafter som ligger bakom kundernas nöjdhet, d.v.s. mäta vilka områden som vid en förbättring kommer ha störst påverkan på hyresgästernas nöjdhet. Det underliggande antagandet är att hyresgästernas upplevelser och uppfattning om hyresvärden kommer att påverka deras nöjdhet, vilket i sin tur påverkar deras lojalitet och deras benägenhet att i positiva ordalag tala väl om sin hyresvärd. Det senare beteendet, dvs positiv ryktesspridning, har i studier som Handelshögskolan i Stockholm genomfört visat sig vara en viktig faktor för att uppnå lönsamhet för ett fastighetsbolag. Fastighetsbarometern 19 genomförs i samarbete med Fastighetsägarna. Resultaten presenteras varje år på NKI-dagen, ett seminarium som Fastighetsägarna arrangerar. NKI-betyget baseras på de tre frågorna: Hur nöjd är kunden med hyresvärden totalt sett? Hur väl motsvarar hyresvärden kundens förväntningar? Hur nära hyresvärden ligger den ideala hyresvärden? 20 Figur 3: De tio faktorer man tar hänsyn till i mätningen är miljöhänsyn, läge, lokalen, inomhusklimatet, servicen, prisvärde, felanmälan, klagomål, anpassning och image

23 3.6.5 Svenskt Kvalitetsindex (SKI) Ett annat system för datainsamling och analys av kunders förväntningar är SKI. Systemet bygger på enkätsvar och mäter faktorer som upplevd kvalitet och deras värdering av varor och tjänster. Tolkningen av dessa resultat ger företaget information om rådande konkurrenskraft, lojaliteten hos kunderna, framtida företagsvärde samt olika användares upplevda välfärd. Därtill erhålles information om de samband som existerar mellan produktivitet och kvalitet. Systemet har stort fokus på att påvisa signaler som kan indikera företagets framtida konkurrenskraft och lönsamhet. Figur 4: Bilden visar orsakssambanden mellan kundnöjdhet och lönsamhet. SKI tar fram ett samlat index för varje bransch baserat på kundernas svar, där variabler som service, prisvärdhet och leverantörernas kvalitet bedöms. Respektive branschindex erhålls genom viktning utifrån de undersökta företagens marknadsandel. Detta material används i vitt skilda sammanhang såsom vid fattande av beslut inom ekonomisk politik, konkurrensstudier, finansiella överväganden och även för enskilda konsument- och kundbeslut. De undersökningar som görs sker via ett konsortium som består av SIQ (Institutet för Kvalitetsutveckling), SCB (Statistiska centralbyrån), samt de två forskningsinstitutionerna HHS (Handelshögskolan i Stockholm) och CTF (Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet) Business Process Reengineering (BPR) Syftar till att lägga det dåliga arvet åt sidan, och skapa det bästa tänkbara arbetssättet för företaget. BPR är ett redskap där fokus ligger på företagets processer och syftar till att omvandla funktionellt indelade organisationer till horisontella processfokuserade verksamheter. Detta innebär att affärsprocesserna förändras radikalt för att uppnå dramatiska resultatförbättringar. Förbättringarna mäts i termer av kostnader, kvalitet, tid och service eller en kombination av dessa. Det finns ingen specifik standard för BPR, det handlar snarare om att man frågar sig fundamentala frågor med betoning på varför. Målet är att uppnå dramatiska och inte marginella förbättringar. BPR är tidskrävande och genomförs i projektform under flera år, samt med ett stort antal personer involverade. När BPR-projektet är officiellt avslutat måste kontinuerlig förfining ta över. En kvalitetmetod för kontinuerlig förfining, t.ex. Total Quality Managment (TQM), kan således införas för att för att underlätta företagets fortsatta utveckling SKI Infobroschyr Business Process Reengineering using IDEF0, Clarence G. Feldmann 16

Examensarbete, C-uppsats inom fastighetsvetenskap Fastighetsbranschens användande av NKI-undersökningar

Examensarbete, C-uppsats inom fastighetsvetenskap Fastighetsbranschens användande av NKI-undersökningar Examensarbete, C-uppsats inom fastighetsvetenskap Fastighetsbranschens användande av NKI-undersökningar Ramona Halvars FFSM-2004 Maj 2007 SAMMANFATTNING Det är företag som inser att kvalitetsarbete inte

Läs mer

Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt

Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt Examensarbete 7 Thesis Alnarp 2005 Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt En kritisk och konstruktiv granskning Effective management with processorientation A critical and constructive

Läs mer

Examensarbete, C-uppsats inom fastighetsvetenskap

Examensarbete, C-uppsats inom fastighetsvetenskap Examensarbete, C-uppsats inom fastighetsvetenskap Förvaltning i förändring en studie i hur ett fastighetsföretag arbetar kundfokuserat Anna Alvemo Kristina Holm VT 2007 Sammanfattning Titel: Ämne/Kurs:

Läs mer

Offensiv kvalitetsutveckling på ett legotillverkande företag

Offensiv kvalitetsutveckling på ett legotillverkande företag Offensiv kvalitetsutveckling på ett legotillverkande företag En kvalitativ studie utifrån ett TQM-perspektiv Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och produktionsteknik CAROLINE ANDERSSON

Läs mer

C-UPPSATS. Styrning mot försäljning av finansiella tjänster

C-UPPSATS. Styrning mot försäljning av finansiella tjänster C-UPPSATS 2006:150 Styrning mot försäljning av finansiella tjänster Linda Granberg Susanna Persson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Implementering av CRM, en förändringsprocess

Implementering av CRM, en förändringsprocess Implementering av CRM, en förändringsprocess Företagsekonomi D Magister uppsats Handledare Jurek Millak, Dick Ramström Grupp 5 2005-06-03 Christian Broddner 800404 telefon 0708787123 email: christian.broddner@spray.se

Läs mer

Examensarbete i företagsekonomi

Examensarbete i företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Implementering och användning av CRM i Swedbank Författare : Jesper Ronnlycke och Songül Kiruk Kurspoäng: 15 hp Kursnivå: Magisterkurs (D nivå) Examensarbete i företagsekonomi

Läs mer

Organisationskultur samt avvikelseoch förslagshantering för ständiga förbättringar i tjänsteverksamheter - Fallstudie Vägverket

Organisationskultur samt avvikelseoch förslagshantering för ständiga förbättringar i tjänsteverksamheter - Fallstudie Vägverket Organisationskultur samt avvikelseoch förslagshantering för ständiga förbättringar i tjänsteverksamheter - Fallstudie Vägverket Emma Lidholm Miljö och hållbart företagande Sustainable Enterprising Master

Läs mer

Högskolan på Åland. serienummer 20/2014. Företagsekonomi. Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531

Högskolan på Åland. serienummer 20/2014. Företagsekonomi. Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531 Kundservice och tjänstekvalitet ombord på m/s Cinderella Alexander Müller Kamal Shafie Högskolan på Åland serienummer 20/2014 Företagsekonomi Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan på Åland

Läs mer

Examensarbete. Titel: Fokus på den kunden, vilken kund? i ämnet företagsekonomi. en studie om Redovisningshusets kundrelationer. Författare: Sara Hed

Examensarbete. Titel: Fokus på den kunden, vilken kund? i ämnet företagsekonomi. en studie om Redovisningshusets kundrelationer. Författare: Sara Hed Institutionen för ekonomi Titel: Fokus på den kunden, vilken kund? en studie om Redovisningshusets kundrelationer. Författare: Sara Hed Kurspoäng: Kursnivå: 15 högskolepoäng Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete

Läs mer

Prestationsmätning i små verktygstillverkande företag

Prestationsmätning i små verktygstillverkande företag I NTERNATIONELLA H ANDELSHÖGSKOLAN HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Prestationsmätning i små verktygstillverkande företag Ekonomie Magisteruppsats inom företagsekonomi Författare: Lina Danielsson & Nina Petersson

Läs mer

Att uppnå kundfokus i bankverksamhet

Att uppnå kundfokus i bankverksamhet Att uppnå kundfokus i bankverksamhet Hur kan finansiella produkter bli attraktivare för konsumenter? Examensarbete Technology Management Lunds Universitet, Lund Carl Lindberg & Johan Wachtmeister 2(89)

Läs mer

Ständiga förbättringar inom kundserviceavdelningen på IKEA Bäckebol

Ständiga förbättringar inom kundserviceavdelningen på IKEA Bäckebol Ständiga förbättringar inom kundserviceavdelningen på IKEA Bäckebol Continuous improvements in the Customer Service Department at IKEA Bäckebol JENNIE HEDIN RICKARD ROSGREN Institutionen för Teknikens

Läs mer

En strategisk tillvägagångsmodell för implementering och användning av Customer Relationship Management (CRM) P E T E R S M A L I

En strategisk tillvägagångsmodell för implementering och användning av Customer Relationship Management (CRM) P E T E R S M A L I En strategisk tillvägagångsmodell för implementering och användning av Customer Relationship Management (CRM) P E T E R S M A L I Examensarbete Stockholm, Sverige 2006 En strategisk tillvägagångsmodell

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Kandidatuppsats FEKK01 VT 2009. FRÖSUNDA - Ekonomistyrning inom ett privat vårdoch omsorgsföretag. Ted Sahlström Erik Themner

Kandidatuppsats FEKK01 VT 2009. FRÖSUNDA - Ekonomistyrning inom ett privat vårdoch omsorgsföretag. Ted Sahlström Erik Themner Kandidatuppsats FEKK01 VT 2009 FRÖSUNDA - Ekonomistyrning inom ett privat vårdoch omsorgsföretag Handledare: Olof Arwidi Rolf Larsson Författare: Mikael Alserud Catharina Hemmings Ted Sahlström Erik Themner

Läs mer

Serviceorienterade IT-lösningar vid rekrytering till eftergymnasial utbildning

Serviceorienterade IT-lösningar vid rekrytering till eftergymnasial utbildning Serviceorienterade IT-lösningar vid rekrytering till eftergymnasial utbildning En behovsanalys för värdeskapande lösningar MARTINA KETTNER Examensarbete Stockholm, Sverige 2012 Serviceorienterade IT-lösningar

Läs mer

En Studie av SIQ-modellen Teori och Fallstudie

En Studie av SIQ-modellen Teori och Fallstudie Verksamhetsutveckling och kvalitet SIQ-modellen v2.0 1(28) En Studie av SIQ-modellen Teori och Fallstudie av Berkan Kapkac, berkank@kth.se Branosh Abravesh, branosh@kth.se Mattias Mårtensson, u14fj5u7@kth.se

Läs mer

D-UPPSATS. Påverkande faktorer vid implementering av CRM

D-UPPSATS. Påverkande faktorer vid implementering av CRM D-UPPSATS 2009:138 Påverkande faktorer vid implementering av CRM Niklas Hartog Luleå tekniska universitet D-uppsats Marknadsföring Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen

Läs mer

Styrning i kund- och leverantörsrelationer

Styrning i kund- och leverantörsrelationer Företagsekonomiska institutionen Styrning i kund- och leverantörsrelationer - en fallstudie inom fordonsindustrin Kandidatuppsats i företagsekonomi Fördjupningskurs- redovisning Höstterminen 2005 Handledare:

Läs mer

Abstrakt. Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen. Nivå: Magisteruppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin

Abstrakt. Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen. Nivå: Magisteruppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin Institutionen för ekonomi Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin Kurspoäng: 15 högskolepoäng Kursnivå: Magister (D-nivå) Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Läs mer

NKI som styrmedel. -Varför mäter fastighetsföretag NKI och hur använder de resultatet som ett styrmedel för att erhålla nöjdare kunder?

NKI som styrmedel. -Varför mäter fastighetsföretag NKI och hur använder de resultatet som ett styrmedel för att erhålla nöjdare kunder? Institutionen för Infrastruktur Bygg- och Fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 170 NKI som styrmedel -Varför mäter fastighetsföretag NKI och hur använder de resultatet som ett

Läs mer

En studie i agil projektledning på en content byrå problem och möjligheter

En studie i agil projektledning på en content byrå problem och möjligheter En studie i agil projektledning på en content byrå problem och möjligheter A study in agile project management at a content agency problems and possibilities Matilda Johansson Me1501 Examensarbete för

Läs mer

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 03-06-10 Nyckeln till framgång Abstrakt: Allt fler företag har börjat inse att marknadsföringens viktigaste syfte inte enbart är

Läs mer

Balanserade styrkort i banker på den svenska marknaden

Balanserade styrkort i banker på den svenska marknaden Balanserade styrkort i banker på den svenska marknaden Balanced Scorecard in banks on the Swedish market Författare: Johan Bjelkengren Sofia Lönnqvist Ht-2010 Handledare: Magnus Holmström sammanfattning

Läs mer

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen?

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonom Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

CRM-systems påverkan på tjänsteföretag och dess kundrelationer

CRM-systems påverkan på tjänsteföretag och dess kundrelationer Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhälls och teknikutveckling Kandidatuppsats i IT-ekonomi Våren 2009 CRM-systems påverkan på tjänsteföretag och dess kundrelationer Grupp 2323 Författare: Marlene

Läs mer

Att lyckas med Ständiga förbättringar

Att lyckas med Ständiga förbättringar EAMENSARBETE EAMENSARBETE EAMENSARBETE 2008:090 CIV EAMENSARBETE - en checklista för teamledare Att lyckas med Ständiga förbättringar - en checklista för teamledare 2008:090 CIV 2008:090 CIV 2008:090 CIV

Läs mer

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Janna Forsén Malin

Läs mer