Årsredovisning SAMMANFATTNING. Sida 1(29) Regionservice

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2010 1. SAMMANFATTNING. Sida 1(29) Regionservice"

Transkript

1 Sida 1(29) Årsredovisning 2010 Regionservice 1. SAMMANFATTNING De senaste åren har Regionservice fokuserat på samordning och konsolidering av serviceverksamheterna i Västra Götalandsregionen, i och med utgången av 2010 så går verksamheten ur denna utvecklingsfas. De kommande årens arbete kommer att inriktas på att professionalisera verksamheten genom framförallt standardisering och strukturförändring där även en gemensam servicekultur kommer att byggas upp. Samordnings- och konsolideringsfasen har genomförts med utgångspunkt att leveranserna inte ska påverkas negativt, vilket har fungerat mycket bra. De omfattande överföringar av verksamhet som genomförts de senaste åren, har inneburit att många olika servicekulturer har förts över till Regionservice. För att på ett samlat sätt fortsätta utvecklingen runt servicefrågor och ta vara på de möjligheter som den samlade serviceverksamheten ger har det under 2010 genomförts ett omfattande förvaltningsstrategiskt arbete, där servicenämnden i juni tog beslut om den strategiska inriktningen för perioden Utifrån servicenämndens beslut, genomfördes ett planeringsarbete för att identifiera förvaltningsövergripande aktiviteter som ska leda till att strategin förverkligas. Samtliga aktiviteter syftar i grunden till att professionalisera den samlade serviceverksamheten. När dessa aktiviteter är genomförda kommer de övergripande målen med bildandet av en samlad serviceverksamheten i Västra Götalandsregionen vara på god väg att realiseras. För de identifierade aktiviteterna har detaljerade genomförandeplaner arbetats fram. Detta har gjorts för materialförsörjning, leverans på plats, måltider, partnerrelation, effekthemtagning, organisation och process, styrmodell och kalkyl samt servicekultur. Fokus i kundperspektivet under året har varit att öka förtroendet för Regionservice, som ett led i detta har mycket arbete lagts ner på att förbereda inrättandet av det nya området Partnerrelation. Det har byggts upp en bra grund för fortsatt arbete genom exempelvis betydligt bättre processer kring överenskommelser och kundrapportering. Inom verksamhetsperspektivet har områdena under året arbetat intensivt med konsolidering och effektivisering av verksamheten, parallellt med detta har ett omfattande förvaltningsstrategiskt arbete bedrivits. Samlokalisering av verksamheterna har genomförts enligt plan. Inom medarbetarperspektivet har antalet anställda fortsatt öka även under 2010, främst beroende på utökade uppdrag framförallt inom hjälpmedel och administration, en ökning har även skett via en växling av konsulter till egen personal. Sjukfrånvaron har ökat något men är fortfarande på en låg nivå med hänsyn till den verksamhet som bedrivs. Under året har en stor satsning på en serviceutbildning av samtliga medarbetare förberetts. Årets resultat är -17,7 mnkr. Avvikelsen beror på att resultatet belastas med negativa effekter av regionbidragsväxlingen, motsvarande 37,5 mnkr. Bortsett från effekterna av

2 Sida 2(29) regionbidragsväxlingen är den verksamhet som Regionservice bedriver i ekonomisk balans och Regionservice har uppnått årets effektiviseringskrave på 2 procent, vilket motsvarar en kostnadssänkning på cirka 50 mnkr. Kontinuerlig effektivisering och utveckling av verksamheten är avgörande för en fortsatt ekonomi i balans. Det är nödvändigt att arbetet med kalkyler och benchmarking utvecklas vidare. Om de stora nyttorna med Regionservice ska realiseras är det en förutsättning att Regionservice äger serviceprocesserna. Ägarstyrningen behöver utvecklas och bli tydligare, det måste också tydliggöras finansieringsformer för fortsatt förändringsarbete. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet KUNDPERSPEKTIV OK Servicenämnden beslutade i juni att bilda område Partnerrelation. Beslutet grundade sig på vårens strategiska arbete och det identifierade behov av ett stärkt kundfokus i såväl våra kundprocesser som organisation. Under hösten 2010 genomfördes förberedelser för etableringen parallellt med ordinarie kundarbete, vilket innebär att Regionservice redan i slutet av 2010 blev såväl organisations- som resursmässigt rustade för att vidareutveckla våra partnerrelationer och kundnöjdhet. I resultatet från den kundundersökning som genomfördes i oktober framgår att kunderna generellt sett är fortsatt nöjda med våra faktiska tjänsteleveranser och servicenivåer. Det kan dock konstateras att resultatet avseende VGR IT:s tjänster fortfarande är lågt för vissa kunder samt att vi under året har haft problem att uppfylla kundkraven inom hjälpmedelsverksamheten 1.2 Sammanfattning verksamhetsperspektivet Utvecklingsarbetet i verksamhetsperspektivet har under 2010 i huvudsak bedrivits i två delar: Bra Fortsatt konsolidering, effektivisering och processutveckling inom områdena. Ett samlat förvaltningsstrategiskt arbete. Konsoliderings-/ och effektiviseringsarbetet pågår i alla delar av verksamheten och har varit mycket intensivt under Ett stort antal aktiviteter som innefattar både processutveckling, organisationsutveckling, produktivitetsförbättringar och ständiga förbättringar har bedrivits inom respektive område. Samtliga områden har utvecklat och anpassat sin organisation utifrån den fastlagda strategin. För att på ett samlat sätt fortsätta Regionservice etablering och professionalisering har ett omfattande samlat förvaltningsövergripande strategiskt arbete bedrivits under året, där Servicenämnden under året tog beslut om den strategiska inriktningen för perioden samt

3 Sida 3(29) genomförandeplaner för de strategiska initiativen: Materialförsörjning Leverans på plats Framtidens Måltider Partnerrelation Effekthemtagning Organisation och Process Styrmodell och Kalkyl Servicekultur Det förvaltningsstrategiska arbetet är grunden för den verksamhetsplan och budget för 2011 som har arbetats fram under året. 1.3 Sammanfattning medarbetarperspektivet OK Antalet anställda uppgick den siste december 2010 till varav tillsvidareanställda, 195 visstidsanställda och 391 intermittent anställda. Omräknat till årsarbetare är det Från december 2009 har antalet anställda ökat med 239. Av dessa har 4 tillkommit genom samordning av verksamhet. Totalt finns en ökning av antalet anställda med 235 personer. Vid en jämförelse med årsarbetare från december 2009 så har vi ökat med 107 åa. Genom samordning av verksamhet så har vi tagit över 4 åa vilket innebär att vi har ökat våra årsarbetare med 103 från december Ökningen har främst skett inom område Hjälpmedel (51 åa) beroende på konsekvenser av hjälpmedelsupphandlingen, inom område Administrativt Centrum ( 47åa), beroende på till största delen av utökade uppdrag inom ekonomiservice, kundservice och införandet av Heroma resurshantering samt inom område VGR IT (11 åa) beroende på utökade uppdrag, avveckling av konsulter samt vikarier för tjänstlediga. Måltal för att minska ofrivilligt deltidsanställda, minska andelen med tillfälliga anställningar samt minska löneskillnader mellan kvinnor och män har uppfyllts. Däremot så har vi inte nått uppsatta mål för att minska sjukfrånvaron och andelen med individuella utvecklingsplaner. Regionservice deltog i projekt åter i arbete som Hälsan och arbetslivet genomförde. Förutom fokus på de långtidssjukskrivna så infördes ett sjukskrivningsverktyg, Sickan inom hela Regionservice förutom område Hjälpmedel. Inom arbetsmiljöområdet har arbete pågått för att förenkla och standardisera underlag för att få bättre kvalitet. Gemensamma riktlinjer och rutiner har tagits fram för att få en enhetlig struktur på arbetet inom förvaltningen. För att få medarbetare med kundfokus som utvecklar och skapar goda förutsättningar för nöjda kunder har en serviceutbildning tagits fram.

4 Sida 4(29) Pilottester har genomförts med gott resultat under året. Samtliga befattningar har värderats enligt befattningsvärderingsverktyget BAS. Kalibrering har skett mellan områdena. Löneprioriteringar har utgått från regionens önskvärda lönestruktur. Till största delen genomfördes årets löneöversyn enligt regionens löneöversynsmodell. 1.4 Sammanfattning ekonomiperspektivet Varning Årets resultat är -17,7 mnkr. Avvikelsen beror på att resultatet belastats med negativa effekter av den felaktiga regionbidragsväxlingen, motsvarande 37,5 mnkr. Övriga verksamheter redovisar en ekonomisk balans och Regionservice har uppnått effektiviseringskravet på 2 %, vilket motsvarar en kostnadssänkning på cirka 50 mnkr. Intäkterna har ökat med 9 % jämfört med föregående år och beror till lika delar på växlingen från regionbidrag till intäkt, ökad omfattning av hjälpmedelsverksamheten och ökad volym av transfereringar. Intäkterna från övrig verksamhet är oförändrad jämfört med föregående år. Personalkostnaderna har ökat med 5,3 % jämfört med föregående år. Förutom löneökning så består ökningen av tillkommande verksamhet samt växling av konsulter mot egen personal. Övriga kostnader har ökat med 7,6 % jämfört med föregående år. Ökningen beror på en ökad volym inom hjälpmedelsverksamheten samt ökade volymer av transfereringar av varor och tjänster. Av regionservice kostnad på mnkr utgör mnkr transfereringar. Årets investeringar uppgår totalt till 133,7 mnkr, vilket är lägre än beviljad låneram för utrustning på 146,2 mnkr. De största investeringarna utgörs av hjälpmedel på 48,8 mnkr, textilier på 26,7 mnkr, IT-utrustning 45,5 mnkr och övrig utrustning 12,7 mnkr. Den övriga utrustningen utgörs främst av ersättningsutrustning avseende, städ, kök och arbetsplatser. Investeringsnivån för hjälpmedel är lägre än normalt som en följd av att begagnade hjälpmedel har återköpts i samband med det nya avtalet. Det har medfört lägre investeringsbehov. Även nivån på investering i IT-utrustning är lägre än planerat, främst beroende på upphandlingstekniska orsaker och överklaganden. 2. MEDBORGARPERSPEKTIVET MEDBORGARPERSPEKTIVET benämns inom Regionservice för KUNDPERSPEKTIVET 2.2 Verksamheternas mål i medborgarperspektivet Etablering av Partnerrelation

5 Sida 5(29) Servicenämnden beslutade i juni att bilda område Partnerrelation med uppdraget att ta fullt och tydligt ansvar för relationen med våra kunder. Beslutet grundade sig på vårens strategiska arbete och det identifierade behov av ett stärkt kundfokus i såväl våra kundprocesser som organisation. Etableringen av området ska främst ge följande effekter: Ökat kundfokus Effektivare kundprocesser Utvecklad styrning Att säkerställa att vi dels uppfyller kundernas nuvarande krav och behov av service, dels att vi har en effektiv kundbehovsdriven tjänsteutveckling. Effektiva partnerprocesser, såväl hos Regionservice som hos kund och därmed frigöra resurser till annat eller till lägre kostnader. Ett exempel på detta är etableringen av förvaltningsgemensamma beställningsprocesser. Säkerställa tillgänglighet av korrekt information och beslutsunderlag utifrån kundperspektivet till Regionservice ledning, kundansvariga och kundteam Det övergripande strategiska temat är att öka förtroendet från våra ägare, partners och nyttjare av tjänster. Under hösten 2010 genomfördes förberedelser för etableringen parallellt med ordinarie kundarbete, vilket innebär att Regionservice redan i slutet av 2010 blev såväl organisationssom resursmässigt rätt rustade för att möjliggöra effekthemtagning enligt ovan. Fokusområden 2010 I verksamhetsplanen för 2010 lades fokus på att: Vidareutveckling av vår Kundkommunikation Vidareutveckling av Överenskommelser Vidareutveckling av vår Kundrapportering Utveckling av Gemensam kundservice Målsättningarna har uppfyllts väl avseende vidareutvecklingen av överenskommelser och utvecklingen av Gemensam kundservice. Såväl kundkommunikationen som rapporteringen har också förbättrats väsentligt, men har inte nått den nivå och kvalitet vi planerade för. Orsaken till detta hade främst sin grund i omogna processer, otydliga roller samt bristande resurser vilket tagits höjd för vid bildandet av det nya området Partnerrelation. Kundnöjdhet 2010 Resultatet från novembers kundundersökning ger att Regionservice till stora delar har uppfyllt målsättningen att leverera de tjänster som efterfrågas med rätt kvalitet. Kunderna är mest nöjda med tjänsterna som erbjuds från Logistik och Måltider, men även Vaktmästeriservice, Löneservice och Telefoniservice får goda omdömen från kunderna. De tjänster där förbättringspotentialen är störst återfinns inom VGR IT, men även där finns större variationer mellan olika kunder. Hjälpmedel

6 Sida 6(29) 1 mars 2010 startade ett nytt avtal för hjälpmedelsverksamheten. Det är den största förändringen som skett i Hjälpmedelscentralernas (HMC) historia. Inför driftstart genomfördes ett antal större förändringar som var nödvändiga för att möta de nya kraven i avtalet, som till exempel införande av ett nytt ekonomi- och hyressättningssystem, genomförande av återköp av kundägda hjälpmedel samt förändringar i teamorganisationer. HMC har under året haft svårigheter att uppfylla kundkraven i avtalet, framförallt avseende leverans av hjälpmedel. Till följd av detta har omfattande åtgärder genomförts, som större personalförstärkningar, förstärkning av ledningsfunktioner samt införande av tvåskift på lager samt i rekonditioneringen av hjälpmedel. Åtgärderna har haft god effekt och stora förbättringar har skett under hösten. Under större delen av kvartal fyra är det samlade resultatet i enlighet med avtalad målbild med till exempel en leveranssäkerhet på över 95%. 2.3 Jämställdhetsintegrering Enligt krav i upphandlingen ska redovisning ske av statistik däe man bla kan utläsa kvinnors och mäns hjälpmedelsföreskrivningar. Inom område Hjälpmedel och centrum för läkemedelsnära produkter ( CLP) har under året tre jämtegrerings ambassadörer tillsatts. Deras uppgift är att följa upp och mäta om vi har jämlik vård inom CLP. Mätningarna kommer att ske först under Kommunikation och bemötande Syftet med Regionservice kundkommunikation är att öka förtroende hos partners och kunder för Regionservice som professionell partner och leverantör av servicetjänster. Under året har förvaltningen arbetat för att utveckla både kunddialog och kommunikationskanaler. Årets kundenkät gav underlag till konkreta handlingsplaner för förbättringar inom varje område. Kundkommunikationen har stärkts till exempel genom att utveckla nya kundforum och genom ett ökat deltagande i olika forum. Ett arbete har också pågått för att skapa en gemensam kundwebb för Regionservice kunder. Utöver kunddialog i olika forum har förvaltningen informerat kunder om nyheter gällande Regionservice via Västra Götalandsregionens chefsbrev I-linjen, genom Regionservice eget kundbrev och via förvaltningens kundwebb. Syftet med den interna kommunikationen är att öka kunskap, delaktigheten och engagemang över den egna verksamheten och över Regionservice som helhet. Regionservice interna kommunikation sker främst i linjen. Kommunikationen i förvaltningen har till stora delar skett enligt den kommunikationsplan årligen som tas fram i såväl områdena som på förvaltningsnivå i samband med budget- och verksamhetsplan. Genom chefs- och ledningsdagar i områdena och på förvaltningsnivå tas kunskaper tillvara och dialog sker om verksamhetens olika delar och för helheten. Andra kanaler för information är chefsbrev, medarbetarbrev och förvaltningens intranät.

7 Sida 7(29) 2.5 Funktionshinder Under året har Regionservice fokuserat på tillgänglighetsfrågor vid upphandling Tillsammans med Avdelningen funktionshinder och delaktighet har projektet Att ställa tillgänglighetskrav vid upphandling slutförts under året. Arbetet har följt uppställd handlingsplan och område Inköp har hittills tillsammans med projektet skaffat sig erfarenheter att ställa tillgänglighetskrav i upphandling av produkter (varu- och kaffeautomater, insulinpumpar) och tjänster (fotvård, VG Primärvård). Under året har innehållet i Gröna listan utökats med att skapa lättillgänglig information om tillgänglighetskrav på möbler och vid inredning av lokaler. Personalen inom område Inköp har genomgått en grundläggande utbildning i ämnet. Område Inköp har medverkat och varit delaktiga i en Nordisk konferens kring tillgänglighet för funktionshindrade. Arbetsprocessen för upphandling har utvecklats för att ge tillgänglighetsfrågorna större del i kommande upphandlingar. Uppföljning mot nyckeltal planeras införas under Mångfald Under 2010 beslutades om en Jämställdhets- och mångfaldsplan för åren med tillhörande handlingsplan för Under året har områdena arbetat med åtgärder för att nå målen i handlingsplan 2010 om ökad kunskap om jämställdhets- och mångfaldsfrågor och för att ingen ska bli diskriminerad och att mångfald ska vara en integrerad del i rekryteringsprocessen. Andra åtgärder som genomförts är att annonsformuleringar har setts över så att det framgår att Regionservice värdesätter mångfald. Mall för kravspecifikation ska användas och inte ställa högre eller andra kompetenskrav än vad arbetet kräver, anställande chefer har fått information om regionens material "Tips vid rekrytering ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv". När det gäller kompetensutveckling ska både jämställdhets- som mångfaldsperspektivet beaktas, t ex kultur och språkkännedom ska ses som en merit och tas tillvara i yrkesutövningen där det är möjligt. 2.7 Övrigt Vid årsskiftet etablerades Centrum för Läkemedelsnära produkter genom att slå samman Inkontinenscentrum och Särnär barn och vuxna. Etableringen ska säkerställa att patienterna får information och utbildning samt ett kvalitetssäkrat sortiment utifrån respektive behov. 3. VERKSAMHETSPERSPEKTIVET Regionservice Strategiska mål: Vi har en processorienterad verksamhet med effektiva processer. Den övergripande målsättningen för 2010 har varit att fortsätta effektivisera Regionservice huvud-, stöd- och ledningsprocesser. Utvecklingsarbetet i processperspektivet har under 2010 bedrivits i huvudsak i två delar:

8 Sida 8(29) Fortsatt konsolidering, effektivisering och processutveckling inom områdena. Ett samlat förvaltningsstrategiskt arbete. Konsoliderings-/ och effektiviseringsarbetet har pågått under 2010 i stora delar av verksamheten. Ett stort antal aktiviteter som innefattar både processutveckling, organisationsutveckling, produktivitetsförbättringar och ständiga förbättringar har bedrivits i respektive område. Som exempel på de viktigaste aktiviteter som har utförts under 2010 kan nämnas: Måltider: En övergripande produktivitetsanalys genomfördes under våren 2010 med syfte att hitta utvecklingsområden inom produktionsprocessen. Under hösten startades arbetet med att ta fram handlingsplaner inom respektive enhet. Huvudprocesserna för Måltider är identifierade och dokumenterade. För vidare detaljering av processerna medför dock förseningen i upphandlingen av ett gemensamt kostdatasystem att planerad utveckling av delprocesserna 2010 inte nås fullt ut eftersom arbetet med ett flertal utvecklingsaktiviteter är beroende av ett gemensamt system. En ekologisk inriktning för området är framtaget enligt regionens prioriterade mål för Närservice: Under 2010 har ett gemensamt städplaneringssystem införts. Ett intensivt arbete för att säkerställa och uppdatera ytor och städbehov pågår. Närservice har under året i samverkan med kunderna utvecklat nya arbetssätt och startat nya servicekoncept. Logistikprojektet i Lidköping har inneburit stora besparingar vid de avdelningar som hittills genomfört konceptet fullt ut. Ett standardiseringsarbete har pågått vid Närservice bilpooler, med gemensam taxa och regelverk. Övertagande av långtidsleasade fordon från ett antal PV-kunder och sjukhus har medfört samordningsvinster. I Borås har en kartläggning av städ- och godshanteringsprocesser skett lokalt vid varje objekt. En omfattande organisationsförändring av distrikt Göteborg har gjorts. Administrativt Centrum: Ekonomiservice har under 2010 arbetat vidare med konsolidering och renodling av verksamheten för att nå effektivare processer och arbetssätt. Koncentrationen till en ort för respektive process är påbörjad. Etablerat en gemensam kundservice. Koncentration av Löneservice till färre orter har medfört att filialen i Sjuhärad är under avveckling. Inom Telefoniservice har affärssystemet Teleopti utvecklats och gemensamma

9 Sida 9(29) Logistik: arbetssätt med VGR-IT har utarbetats. Införande av Gods- och Postterminalerna Skaraborg och Södra Älvsborg. Fortsatt konsoliderings- och utvecklingsarbete inom tryckeriverksamheten. Övertagande av regionens Blankettservice. Uppgraderingar av maskinparken samt översyn av bemanningsplaner. Projekt med implementering av Ständiga förbättringar på Tvätteriet, samt utveckling av programmet för Förebyggande underhåll. Genomfört projekt för ökad omsättningshastighet avseende personalkläder på SU med gott resultat. Omfattande ombyggnad av Sisjödepån. Hjälpmedel: Ett stort antal utvecklingsåtgärder har skett med anledning av det nya hjälpmedelsavtalets driftstart som t ex uppgradering av affärssystem, nytt ekonomioch hyressättningssystem, förändring av teamorganisationen etc. Etablering av Centrum för Läkemedelsnära Produkter genom sammanslagning av enheter. Tillsättande av ny huvudprocessägare samt nystart av kvalitetsarbetet. En förändrad processledningsmodell har arbetats fram. Skapat en struktur för förbättringsgrupper och startat ett antal av dem under hösten. Inköp: 98 avslutade upphandlingar, med prognostiserad upphandlingseffekten om 359 miljoner kronor. Etablerat ledningssystem IL som möjliggör ett områdesgemensamt arbetssätt för planering, ledning, uppföljning och systematiskt förbättringsarbete. Infört 5-punktsprogrammet, där det till varje upphandling sker en avstämning efter analys, förfrågningsunderlag, tilldelningsbeslut, avtal och effektrapport, som har ökat kvalitetssäkringen i inköpsprocessen. Driftsatt en Business Intelligence-lösning och därigenom slutfört rutinen för uppföljning av regionens inköp och avtalstrohet. VGR IT: Tagit fram en tjänstestrategi och övergripande handlingsplan för fortsatt arbete. Arbetat för att få en gemensam förståelse för ITIL som processmodell samt tjänsteutveckling med tillhörande livscykelhantering. Vidareutveckling av agil systemutveckling. Fortsatt arbete med standardisering och konsolidering av regionens infrastruktur. Start av projektet Gemensam IT-plattform.

10 Sida 10(29) Översyn av områdets organisation. För att på ett samlat sätt fortsätta Regionservice etablering och professionalisering har ett omfattande samlat förvaltningsstrategiskt arbete bedrivits under 2010, där Servicenämnden i juni tog beslut om den strategiska inriktningen för perioden Den strategiska inriktningen innefattar tre strategiska teman som anger de viktigaste förvaltningsgemensamma frågorna att arbeta med för att klara av Regionservice vision och uppdrag: Öka förtroendet från våra ägare, partners och nyttjare av tjänster Säkerställa sänkta kostnader relaterat till service inom VGR Stärka servicekulturen inom Regionservice Till varje strategiskt tema har ett antal strategier formulerats för att ange vilka åtgärder på förvaltningsnivå som behöver vidtas för att nå de strategiska temana. Utifrån Servicenämndens beslut i juni genomfördes ett planeringsarbete för att identifiera förvaltningsövergripande aktiviteter inom respektive strategi. Dessa kallas strategiska initiativ, och för följande strategiska initiativ har detaljerade genomförandeplaner utarbetats: Materialförsörjning Leverans på plats Framtidens Måltider Partnerrelation Effekthemtagning Organisation och Process Styrmodell och Kalkyl Servicekultur Genomförandeplanerna presenterades för Servicenämnden i september, som tog beslut om att fortsätta arbetet enligt föreslagna planer. Arbetet intensifierats därefter under hösten. Utöver dessa strategiska initiativ som Regionservice har initierat, pågår ett antal VGRövergripande initiativ som regionen har initierat, och som påverkar Regionservice och den fastlagda strategin. Dessa är Inköp, E-handel, Gemensam IT-plattform, Redovisning samt Översyn av IS/IT. Regionservice har under året deltagit aktivt i arbetet kring dessa initiativ. 3.1 Regionfullmäktiges prioriterade mål i verksamhetsperspektivet Förekomsten av vårdskador och vårdrelaterade infektioner ska halveras Regionservice bidrar indirekt till detta mål, bland annat genom att införa metoder för att kvalitetsstyra städningen av vårdlokaler

11 Sida 11(29) OK Tillgängligheten till lokaler och miljöer där regionen bedriver verksamheter ska öka OK Under året har Regionservice haft ett uppdrag att öka tillgängligheten för funktionshindrade i Regionens Hus. Uppdraget har inneburit att sammanställa handlingsplaner inklusive kostnadsberäkningar och att ta fram en plan för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder så att tillgängligheten förbättras i Västra Götalandsregionens sex Regionens Hus före 2010 års utgång. Större delen av åtgärdskraven, som togs fram av den arkitekt som anlitades i projektets början, har fallit under fastighetsägarnas ansvar och därför utförts av entreprenörer som de själva anlitat. Förbättringar som inte är fastighetsanknutna har handlagts av husens teamledare inom arbetsplatsservice. Fastighetsägarnas kostnader kommer att tas ut i form av hyrestillägg och är beroende av hyreskontraktens längd. Vid de besiktningar som genomförts framgår att merparten av kraven är bemötta och tillgodosedda på ett tillfredsställande sätt. Bedömningen är att 90 procent av arbetet är genomfört under året. Utifrån detta arbete ska även tillgänglighetsdatabasen uppdateras, detta arbete bedöms vara helt färdigt i mars Andelen ekologiska livsmedel ska öka och uppgå till mer än 20 procent i Västra Götalandsregionen som helhet Varning Målet om 20% har tyvärr inte fullständigt uppnåtts (15% 2010), men arbete pågår för att öka andelen ekologiska livsmedel exv. aktiv menyplanering och kravställande i upphandling. En gemensam varukorg med ekologiska produkter har under året tagits fram och implementerats. Det påverkar 2010 års måluppfyllelse då det tidigare har köps ekologiska produkter med en stor spridning. Tidigare har kaffe köps via köken men köps nu via depåerna, vilket påverkar utfallet. Regionservice måltal mäts inom område måltider. Arbetet kommer att fortsätta under 2011 för att nå miljöprogrammets budgeterade mål på 30 %

12 Sida 12(29) Energiförbrukningen i regionens verksamheter ska minska Tvätteriet i Alingsås har uppnått energiförbrukningsmålet 2.2 kwh/kg tvätt efter genomförda investeringar. Bra Handlingsplan inom VGR-IT för Grön IT finns i syfte att minska energiförbrukningen i datorer och serverhallar. Övriga verksamheter utarbetar lokala energiplaner i samverkan med externa fastighetsägare för att minska energiförbrukningen Minska användningen av fossil energi i Västra Götalandsregionen OK Regionservice har under 2010 strävat efter att minska tjänsteresor med bil. Vid resor med bil har i möjligaste mån använts miljöbilar. Förusättningarna för resande med kollektivtrafik och resfria möten genom ökad tillgänglighet till strategiskt placerade möteslokaler har ökat. En strategi för en samlad fordonshantering för Västra Götalandsregionen har tagits fram av Regionservice i samarbete med Trafikverket. Denna strategi kan leda till minskad användning av fossila bränslen och samtidigt ge ekonomiska vinster och ökad trafiksäkerhet. Noder för gods- och posttransporter möjliggör minskade transporter Antalet resta mil i tjänsten ska minska OK Regionservice har arbetat för att minska resandet med bil genom exempelvis ökat användandet av tele- eller web-baserade möten. Planering av möten har gjorts så att resande med kollektivtrafik förenklats exempelvis genom utnyttjande av den nya konferensanläggningen i Gullbergsvass. En fördubbling av antalet videokonferenser på Regionens Hus har skett sedan ny utrustning har installerats Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska fasas ut Bra Regionservice registrerar de kemikalier och kemiska produkter som används av verksamheterna i Klarasystemet. Via Klarasystemet följs kemikaliestrategins krav upp avseende utfasning av definierade kemikalier och handlingsplaner utfärdas. I upphandlingar av kemiska produkter ställs krav i enlighet med kemikaliestrategin. Krav på alkylfenoletoxilatfria (AFE-fria) textilier har följts upp under 2010 och berörda leverantörer har uppfyllt uppställda krav. Regiongemensam städstandard klar, men ej beslutad.

13 Sida 13(29) 3.2 Verksamheternas mål i verksamhetsperspektivet KVALITET Vi har en robust verksamhet med hög leveranskvalitet Mål 2010: Samtliga områden ska kunna mäta och redovisa leveranskvalitet samt redovisa aktiviteter som innebär en höjd leveranskvalitet. Utfall 2010: Samtliga områden har påbörjat arbetet med att mäta och redovisa leveranskvalitet i form av prestationsmått. EFFEKTIVITET - Vi har en processorienterad verksamhet med effektiva processer Mål 2010: 100 % av Regionservice leveransprocesser ska vara dokumenterade i processkartor samt analyserade avseende förbättringspotential. Utfall 2010: Dokumentation av leveransprocesser pågår i samtliga områden, men 100% av dem är ännu ej dokumenterade. Fokus under året har varit på att definiera de förvaltningsgemensamma processerna vilket också är gjort (Materialförsörjningsprocessen och Partnerrelationsprocessen). Mål 2010: Samtliga områden ska ta fram en plan för arbetet med ständiga förbättringar på enhets- och sektionsnivå. Utfall 2010: Samtliga områden arbetar med ständiga förbättringar. Några av områdena har kommit längre än andra när det gäller systematik och struktur för att arbeta med och följa upp ständiga förbättringar. Mål 2010: Regionservice har en gemensam utvecklingshandbok med metoder, verktyg och system. Utfall 2010: Ej klart. Prioritering har varit på att etablera en organisation med roller och ansvar för dessa frågor vilket är klart. FÖRNYELSE Vi driver ett strukturerat förnyelsearbete Mål 2010: Samtliga verksamhetsutvecklingsinitiativ i verksamhetsplanen ska löpande följas upp och rapporteras. Eventuella avvikelser från plan rapporteras särskilt. Utfall 2010: Fokus på strategiska initiativ som följs upp och rapporteras löpande samt i ordinarie uppföljning. Mål 2010: Samtliga perspektivansvariga ska löpande under 2010 redovisa eventuella avvikelser från plan. Utfall 2010: Sker i den ordinarie uppföljningen.

14 Sida 14(29) 3.3 Prestationer Under året har ett arbete genomförts för att utveckla prestations- och produktivitetsmått för att bättre kunna mäta volymer och produktivitet. Det innebär att i verksamhetsplan 2011 finns en mer genomarbetad prestationsredovisning. Ett projekt för utveckling av servicepoäng (motsvarande sjukvårdens DRG-poäng) ligger i startgroparna inför Tanken är att till varje servicetjänst kan koppla en vikt eller poäng som speglar resursåtgången i kronor. Det skulle göra det möjligt att mäta och följa upp Den totala volymen sammanvägd service, räknat i poäng Förändring av relativ resursförbrukning av serviceinnehållet över tid Ta fram ett pris/kostnadsindex för servicetjänster som inkluderar både kostnadsökningar och effektiviseringar Analyslänkar 6. Prestationsmått /../userfiles/1/documents/1717_1887_D8DB1.xls Utfall prestationer jämfört med föregående år För flera av de verksamheter som under har överförts till Regionservice finns inte relevanta prestationsmått för Jämförelser görs därför med budgetrade volymer Under året har mottagandet av fakturaadministration från andra förvaltningar fortsatt. Inom Patientfakturering har volymen av fakturaunderlag ökat med 5%. Därutöver har fakturering av telefonrecept övertagits från Apoteket vilket har medfört volymökning av antalet fakturaunderlag på 5% och beräknas öka med ytterligare 5% under En total volymökning på 10% för Regionens perukadministration har också tillkommit som ett nytt uppdrag för administrativt centrum Utfall prestationer jämfört med budget Regionservice verksamheter redovisas i form av en mängd helt olika prestationsmått. Totalt finns 68 olika prestationsmått i verksamhetsplanen för Budget och utfall för 2010 redovisas i separat bilaga Produktionen mätt i volymer ökar i alla områden förutom i område måltider, där både antalet patientporttioner och antalet restaurangporttioner minskar. Antalet gästbesök i restauanger och caféer minskade med cirka jämfört med budget. 3.5 Jämställdhet Under 2010 beslutades om en Jämställdhets- och mångfaldsplan med tillhörande handlingsplan för 2010 att gälla för Regionservice.

15 Sida 15(29) Under året har områdena arbetat aktivt med åtgärder för att nå målen i handlingsplan 2010 avseende: ökad kunskap om jämställdhets- och mångfaldsfrågor ingen ska bli diskriminerad och mångfald ska vara en integrerad del i rekryteringsprocessen ingen osaklig löneskillnad på grund av kön för lika och likvärdigt arbete Under året tog förvaltningen fram en handlingsplan för att förebygga och motverka trakasserier. Område Hjälpmedel arbetar aktivt med redovisning och statistik enligt krav i upphandlingen där bl a män och kvinnors hjälpmedelsförskrivningar kan utläsas och analyseras. 3.6 Miljö Regionservice nyckelroll i Västra Götalandsregionens interna miljöarbete har belysts under året då Regionservice verksamhet har betydande påverkan på andra förvaltningars möjligheter att uppnå sina miljömål. Ett underlag för miljöorganisation för Regionservice som beskriver ansvar och roller inom förvaltningen har tagits fram under året. Under 2010 har miljöutredningar inom områdena genomförts, vilka ligger till grund för områdesspecifika handlingsplaner för att minska miljöpåverkan. En swot-analys av Regionservice miljöarbete har genomförts Miljöledningssystem ska införas i samtliga förvaltningar och bolag Varning Ett integrerat ledningsystem där miljö utgör en del är under uppbyggnad för Regionservice. Dokument, rutiner m.m. gällande miljöledningsdelen har tagits fram Miljöhänsyn ska tas i planering, upphandling och beslut OK Miljökrav har ställts för samtliga (100%) miljöprioriterade upphandlingar med avtalsstart Miljömervärden, det vill säga bättre miljöegenskaper för produkterna i det nya avtalet jämfört med det tidigare avtalet, har säkerställts för fyra upphandlingsområden som är prioriterade ur miljöhänsyn och som har haft ny avtalsstart under Arbetet med VGRs uppförandekod gentemot leverantörer har vidareutvecklats. Beskrivning av miljömervärden för upphandlingsområden med avtalsstart 2010 kopplat till VGRs miljöstrategiska arbete Samtliga anställda och förtroendevalda ska få utbildning i miljökunskap En omfattande kartläggning av anställdas miljöutbildning och miljöutbildningsbehov inom Regionservice har genomförts under året. Varning

16 Sida 16(29) Den negativa miljöpåverkan från transporter och resor ska minska OK Regionservice arbetar på flera plan för att minska miljöpåverkan från transporter och resor. Hänsyn tas till miljöaspekterna vid upphandling av fordon för godstransporter och transporttjänster. Möten m.m. planeras som resfria möten eller så att möteslokalerna lätt kan nås med allmänna kommunikationer. Måste bil användas väljs i första hand miljöbilar Den negativa miljöpåverkan från avfall ska minska OK Avfall från Regionservice verksamheter källsorteras i den omfattning som är möjlig på respektive arbetsplats. Eftersom Regionservice finns geografiskt utspridd på ett stort antal platser är vi beroende av olika fastighetsägares och kommuners avfallshantering. 3.7 Övrigt En förvaltningsgemensam process för Benchmarking har tagits fram under året. Samtliga områden har under året arbetet med framtagande av Benchmarking material för sina verksamheter. 4. MEDARBETARPERSPEKTIVET 4.1 Personalförhållanden Personaldata Utfall 1012 Utfall 0912 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Antal anställda Årsarbetare Sjukfrånvaro % 6,9 5 6,2 7,1 4,7 6,2 Medellön Personalomsättning 3,1 1,2 4,3 3,2 1,1 4,4 varav ålderspension 1,5 0,4 2 1,4 0,1 1,6 Bemanningsföretagskostnad Antalet anställda uppgick den siste december 2010 till varav tillsvidareanställda, 195 visstidsanställda och 391 intermitttent anställda. Omräknat till årsarbetare är det Från december 2009 har antalet anställda ökat med 239. Av dessa har 4 tillkommit genom samordning av verksamhet. Totalt finns en ökning av antalet anställda med 235 personer. Vid en jämförelse med årsarbetare från december 2009 så har vi ökat med 107 åa. Genom samordning av verksamhet så har vi tagit över 4 åa vilket innebär att vi har ökat våra årsarbetare med 103 från december Ökningen har främst skett inom område Hjälpmedel

17 Sida 17(29) (51 åa) beroende på konsekvenser av hjälpmedelsupphandlingen, inom område Administrativt Centrum ( 47åa), beroende på till största delen av utökade uppdrag inom ekonomiservice, kundservice och införandet av Heroma resurshantering samt inom område VGR IT (11 åa) beroende på utökade uppdrag, avveckling av konsulter samt vikarier för tjänstlediga. Andelen tillsvidareanställda är 85 %, visstidsanställda är 5 % och intermittentanställda är 10 %. Är i stort oförändrat från föregående år. Andelen kvinnor är 65 procent och männen är 35 procent. Nästan hälften av alla anställda finns inom område kök/städ/tvätt ( 48%). Därefter kommer arbetsgrupper inom teknik/hantverk och administration som vardera har ca 25 procent av totala antalet anställda. Medelåldern har minskat med ett år från ifjol. Däremot så vet vi att vi under kommande femårsperioden kommer att få stora pensionsavgångar. För att kunna generationsväxla så har en personalförsörjningsplan tagits fram både på områdes- som förvaltningsnivå. Personalomsättningen är som tidigare år. Nästan hälften av de som slutar gör det för att gå i pension. Det innebär att det är endast ett fåtal som slutar av annan orsak än pension. Däremot så kan vi under detta året konstatera att omsättningen av inköpare/upphandlare har ökat markant. Detta innebär svårighet att leva upp till verksamhetsmålen. Inskolning av denna kategori är ganska omfattande och tar resurser från befintlig personals utrymme. Vi ser även att det börjar på nytt bli svårt att kunna rekrytera kvalificerade inköpare. Upplever det som att inköp lär upp kvalificerade inköpare för att sedan lockas med bla högre lön till kommunerna och statliga verk. 4.2 Regionfullmäktiges prioriterade mål i medarbetarperspektivet Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska Varning Måltal högst 6,0 procent sjukfrånvaro och utfall för 2010 är 6,2 procent. Trots nedanstående aktiviteter så lyckades vi inte nå måltalet. Andelen långa sjukskrivningar ( över 60 dagar) har ökat med 2,4 procentenheter. Korttidsfrånvaron har ökat med 0,5 procentenheter. Däremot så har sjukskrivningar mellan dagar minskat med 3,1 procentenheter. Områdena ligger inom intervallet 0,5 % till 8,7 %. lägst Inköp och högst Måltider. Kvinnor har fortfarande större andel av långtidssjukfrånvaron än männen medan männen har större andel av korttidssjukfrånvaron än kvinnorna. Männen har däremot ökat på sin andel av långtidssjukfrånvaro med 9 procentandelar från föra året. Framgångsfaktorer i arbetet med rehabilitering är det systematiska arbetet med rehabkedjan och det innebär att vi tvingats agera snabbare vilket är positivt. Arbetsförmågebedömningarna är till oerhörd nytta för att gå vidare i

18 Sida 18(29) ärendena även om det i vissa fall leder till avslut. Vi använder oss av de tidiga bedömningarna vid 45 dagar och de utredningarna har varit av hög kvalitet. Vidare så är våra chefer mer på alerten och samarbetet mellan områdena när det gäller tex arbetsprövningar, vilket fungerar mycket bättre nu än tidigare. Aktiviteter som pågår förutom projekt Åter i arbete är att utveckla och implementera rehabiliteringsprocessen. Aktiviteter inom området hälsofrämjande pågår genom föreläsningar, stegtävlingar, cykelutmaningar, gemensamma sociala aktiviteter osv. Hälsorådet på Tvätteriet Alingsås bedriver aktiviteter för rökavvänjning, och som uppmuntrar till att äta och dricka bättre samt att sköta om sin kropp på ett bättre sätt. Genom de arbetsmiljöinspektioner som arbetsmiljöverket har genomfört så har handlingsplaner tagits fram och aktiviteter påbörjats. Sjukskrivningsverktyget Sickan har implementerats inom samtliga område utom område Hjälpmedel. Genom införandet av ett IT-baserat frånvarosystem kan vi dessutom få en bättre överblick av anställdas frånvaro och därigenom kunna agera snabbare med eventuella åtgärder för tillfrisknande. Ett delmål är också att ytterligare förbättra systematiken i rehabiliteringsarbetet. Område Hjälpmedel har under året haft en stor arbetsbelastning dels för att genomföra förberedelsearbete inför avtalsstart, dels för att genomföra driftstart av Sesam 2 samt uppstart av nya avtalet. För att lösa vissa akuta arbetsuppgifter så har bemanningsföretag anlitats under en begränsad period under våren. Dock har samtliga medarbetare haft ett stort engagemang för att lösa uppgiften. Även andra enheter inom både VGR IT och Närservice har av olika skäl haft en större arbetstyngd än normalt Alla anställda ska ha tillgång till kompetensutveckling och en individuell utvecklingsplan Måltal andelen 100 procent och utfall 2010 är 78,2 procent. Vi når inte upp till uppsatta mål men har ändå ökat andelen med 1,2 procentenheter från ifjol. Varning Här ser det väldigt olika ut mellan områdena. Områdenas intervall ligger mellan 88 % - 98 % förutom område Närservice som har endast 58 % av sina medarbetare med individuell utvecklingsplan. Område Närservice anger som orsak att inom deras grupper så finns inte denna tradition utan man för samtal om kompetensutveckling i utvecklingssamtalet men inte så att det mynnar ut i en individuell utvecklingsplan. Andelen utvecklingssamtal är 88,3 procent vilket innebär en försämring från föregående år. Aktiviteter i form av utbildning för chefer att genomföra utvecklingssamtal har genomförts.

19 Sida 19(29) Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska Måltal kvinnors meddellön minst 91 procent av männens medellön. Utfall 2010 är 91,7 procent vilket innebär att det är en förbättring av målet. Bra Inför löneöversyn 2010 har i stort sett samtliga befattningar värderats enligt BAS och kalibrerats mellan områdena. Därefter har kalibrering skett mot VGR för att säkra kvalitén på värderingarna. Utifrån detta arbete samt regionens önskvärda lönestruktur har prioritering skett på både förvaltningsnivå såväl som på områdesnivå. En målsättning är att ingen osaklig löneskillnad skall finnas på grund av kön. Däremot så ser vi att det finns en del geografiska skillnader som kommer att behöva analyseras mer och eventuellt åtgärdas. Löneöversyn var klar i oktober. Utfallet för förvaltningen blev 2,2 procent. Regionens löneöversynsmodell har tillämpats på samtliga personalorganisationerna förutom med kommunal som har haft traditionell förhandling. Prioriterade grupper har varit måltidspersonal i BAS B, inköpare och telefonister. Regionservice löneprocess har under 2009 utvecklats för att bli ännu tydligare när det gäller att klargöra roller, arbetsfördelning, förutsättningar etc. vid de olika lönemodellerna. Processen var till stort stöd för både chefer som fackliga representanter. Inför löneöversyn 2010 har utbildning skett tillsammans med Kommunal till chefer och fackliga ombud i löneprocessen. Detta för att ytterligare kvalitetssäkra processen Andelen anställda med ofrivilliga deltidsanställningar ska minska OK Måltal högst 10 procent av deltidsanställningar skall bero på ofrivillig deltidsanställning. Utfallet är 12,6 som är deltidsanställda men det är endast 8 procent av de deltidsanställda som är ofrivillig deltidsanställd. Under året definierades måltalet om till att mäta de som verkligen är ofrivillig deltidsanställda i förhållande till tillsvidareanställda. Med denna definition så är utfall för 2010 att vi har 36 personer som är ofrivilligt deltidsanställda, 33 kvinnor och 3 män. Det motsvarar en procent av de tillsvidareanställda. Antalet har minskat med lite drygt hälften på två år. Andelen ofrivilligt deltidsanställda har minskat från årsskiftet med 14 personer genom att arbetet med översyn av schema och arbetsorganisation har startats upp. Vidare har ett antal medarbetare med ofrivilligt deltidsanställning tillfälligt kunnat utöka sin sysselsättningsgrad. Det är främst inom område Närservice och Måltider som har ofrivilligt deltidsanställda. Målet är dock att fler av de ofrivilligt deltidsanställda ska kunna erbjudas mer tid än vad de har idag. Vid varje rekrytering prövas det om möjligheten att utöka sysselsättningsgraden för de som så önskar. Svårighet att utöka sysselsättningsgraden är störst inom ytterområdena där det finns begränsad verksamhet.

20 Sida 20(29) Andelen anställda med tillfälliga anställningar ska minska Bra Måltal att högst 17 procent av alla anställda skall ha en visstids- eller intermittentanställning. Utfall 2010 är 15 procent vilket innebär att vi nått mer än uppsatta mål. Fördelningen mellan kvinnor och män som är visstidsanställda - kvinnor 58 % och män 42 %. Aktiviteter under året har varit att samordna verksamheter så att mindre sårbarhet uppstår, såsom tex arbetsplatsservice. Områdena har sett över grundbemanning och arbetstidsscheman Kostnaderna för bemanningsföretag ska minska Användandet att bemanningsföretag förekommer mycket sparsamt inom Regionservice, vilket innebär att vi inte arbetar aktivt med detta mål. OK Under 2010 har område Hjälpmedel tillfälligt använt sig av bemanningsföretag för att klara av belastningstoppar i samband med uppstarten av det nya hjälpmedelsavtalet. 4.3 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Under 2010 angavs vissa fokusområden inom personalområdet såsom: Medarbetare som aktivt och engagerat deltar i verksamhetens framtida utveckling. Aktiviteter under året har varit igångsättande av ytterligare förbättringsgrupper/motsvarande för att identifiera möjligheter och genomföra förbättringar. Nämnas kan att inom område Logistik så lämnades 2,3 förbättringsförslag per anställd in under året. Av dessa så genomfördes 2,0 förbättringsförslag per anställd. Medarbetare med kundfokus, utvecklar och skapar goda förutsättningar för nöjda kunder. Regionservice har arbetat fram en serviceutbildning/bas som vänder sig till alla medarbetarna, för att skapa en gemensam kunskapsgrund. Syfte med utbildningen är att öka fokus på värdet av service och bemötande, öka förståelsen och kunskapen kring Regionservice uppdrag, värdegrund samt organisation och de tjänster vi levererar dagligen. Vidare ges kunskap om Västra Götalandsregionen organisation och uppdrag för att nå våra mål. Utbildningen startade i maj med testpiloter. Arbetsplatser med god arbetsmiljö. Aktiviteter under året har bla varit att påbörja arbetet med att säkra uppgiftsfördelningen inom arbetsmiljöområdet, förenkla och standardadisera underlag såsom blanketter, mallar etc, arbete pågått för att få till en integrering av kvalitet-, arbetsmiljö-, miljö- och säkerhetsarbetet, uppdatering av ledningshandboken, tagit fram gemensamma riktlinjer och rutiner tex hot och våld, tillbud och arbetsskador mm, riktade utbildningsinsatser tex utbildning i konsekvensbeskrivning av arbetsmiljöeffekter i samband med verksamhetsförändringar. Nöjd medarbetare. Uppföljning har genomförts av förra årets temperaturmätning av nöjd

21 Sida 21(29) medarbetare. Måltal att andelen mycket bra och bra skulle uppnå till minst 70 procent. Detta målet uppnåddes inte. Resultaten går inte helt att jämföra eftersom vid förra årets resultat så var inte alla områden med. Utifrån årets resultat kan man utläsa att där man mest har minskat är dialog chef och medarbetare. Det gäller både för arbetsplatsträffar som i det individuella samtalet. Arbete har startats upp med att ta fram handlingsplaner med aktiviteter. 4.4 Jämställdhet JÄMIX Regionservice har förbättrat sitt jämix från 94 år 2009 till 106 för Median index i Västra Götlandsregionen är 103. De största förbättringarna från föregående år är att skillnaden i lång sjukfrånvaro ( kvinnor och män) har minskat samt att förvaltningen fått högre poäng på sitt jämställdhetsarbete som gjorts under året. Vid en jämförelse med VGR median så är Regionservice bättre på kvinnors lön i procent av männens lön och skillnaden i lång frånvaro (kvinnor och män). Däremot så är Regionservice sämre än VGR median vid redovisning av andel yrkesgrupper med fördelning procent och skillnad i sysselsättningsgrad ( andel heltid kvinnor och män) Jämställdhetsintegration Under året har två från ledningsgruppen deltagit i den av regionen anordnad utbildning i Hållbar jämställdhet. Jämställdhets- och mångfaldsplan arbetades fram för samt en handlingplan för Förvaltningen har även tagit fram en handlingsplan för att förebygga och motverka trakasserier. 4.5 Övrigt Förvaltningen har genomfört ett projekt för att ta fram en modell för kompetensförsörjningsplans-arbetet. Områdena har påbörjat sitt arbete med att identifiera sin strategiska kompetens för att klara av den verksamhetsutveckling man står inför. Område Närservice i Göteborg är engagerade i ett arbetsmarknadsprojekt som är ett samverkansprojekt mellan företag, Göteborgsregionen och offentlig sektor. Finansiering sker av Europeiska socialfonden EU och stadsdelsförvaltningarna Bergsjön och Kortedala. Projektet beräknas pågå till Närservice del består i att anordna en treveckors SRYutbildning som projektet bekostar samt ta emot praktikanter. Projektet främjar därmed kommande personalförsörjning. Område Måltider har under detta kvartalet haft fokus på att säkra kompetensen hos sektionscheferna gällande ekonomiska uppföljningar och rapporter med verksamhetskopplingar. Detta för att sedan kunna utveckla medarbetarnas kunskaper i frågan. Område Administrativt Centrum har byggt upp ett kompetensråd som ska ta fram prioriterade aktiviteter för området. Område Närservice har arbetat för öka yrkesstolthet och känsla av tillhörighet. Det pågår en provtest av nya arbetskläder som ska stärka tillhörigheten och

Årsredovisning 2013 Regionservice. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(44)

Årsredovisning 2013 Regionservice. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(44) Sida 1(44) Årsredovisning 2013 Regionservice 1. Sammanfattning och slutsats Servicenämnden har ett samlat ansvar för samordning, produktion och leverans av serviceverksamhet inom Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Årsredovisning 2010 1. SAMMANFATTNING. Sida 1(26) Hälsan & Arbetslivet

Årsredovisning 2010 1. SAMMANFATTNING. Sida 1(26) Hälsan & Arbetslivet Sida 1(26) Årsredovisning 2010 Hälsan & Arbetslivet 1. SAMMANFATTNING Hälsan & Arbetslivet är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård som riktar sig till förvaltningar och bolag, och ska stödja

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Landstingsservice

Verksamhetsberättelse 2014. Landstingsservice Verksamhetsberättelse 2014 Landstingsservice Januari 2015 1 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 5 2 Målområde - En god hälso- och sjukvård samt insatser för en bättre folkhälsa... 7 2.1 Jämlik hälso-

Läs mer

Årsredovisning 2005. Hjälpmedelsförvaltningen

Årsredovisning 2005. Hjälpmedelsförvaltningen Hjälpmedelsförvaltningen, Årsredovisning 2005 1 ( 28 ) Årsredovisning 2005 Hjälpmedelsförvaltningen Beslutad av Servicenämnden 2006... Hjälpmedelsförvaltningen, Årsredovisning 2005 2 ( 28 ) KUND av Hjälpmedelsförvaltningens

Läs mer

Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus. 1. Sammanfattning. Sida 1(28)

Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus. 1. Sammanfattning. Sida 1(28) Sida 1(28) Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus 1. Sammanfattning Denna verksamhetsplan visar hur sjukhuset vill utveckla verksamheten under året, genom att vi fokuserar på vårt uppdrag och våra

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN med Detaljbudget 2012 NU-sjukvården

VERKSAMHETSPLAN med Detaljbudget 2012 NU-sjukvården Sida 1 (29) Dnr 19/2011 VERKSAMHETSPLAN med Detaljbudget NU-sjukvården Under förutsättning att styrelsen för NU-sjukvården beslutar 2011-12-16 109 Sida 2 (29) Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING OCH

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse Innehållsförteckning INLEDNING... 1 SYFTE... 1 AKTUELLA HÄNDELSER... 2 FÖRVALTNINGENS MÅL... 5 MÅLOMRÅDE: KUND... 5 MÅLOMRÅDE: PERSONAL OCH KOMPETENS... 7 MÅLOMRÅDE: MILJÖ OCH

Läs mer

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55)

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55) Sida 1(55) Årsredovisning 2013 NU-sjukvården 1. Sammanfattning och slutsats NU-sjukvården arbetar utifrån begreppet God Vård, d v s säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, jämlik och effektiv vård samt

Läs mer

Årsredovisning 2014 Landstinget Dalarna Dnr: LD14/03413 Landstingsstyrelsen 2015-04-13 Landstingsfullmäktige 2015-04-27 Bilaga: Måluppfyllelser 2014

Årsredovisning 2014 Landstinget Dalarna Dnr: LD14/03413 Landstingsstyrelsen 2015-04-13 Landstingsfullmäktige 2015-04-27 Bilaga: Måluppfyllelser 2014 Årsredovisning 2014 Dnr: LD14/03413 Landstingsstyrelsen 2015-04-13 Landstingsfullmäktige 2015-04-27 Bilaga: Måluppfyllelser 2014 Årsredovisningens målgrupp Landstinget Dalarnas årsredovisning lämnas av

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-02-13 Dnr Dnr 1100648 99190000-0030-1998-0151/360 1 (43) Regionservice årsredovisning för år 2011 Ordförandens förslag 1. godkänner årsredovisning

Läs mer

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Hälsoplan Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Innehåll Personaldirektören har ordet 2 Syfte med hälsoplan i Apoteket 3 Mål, strategier och framgångsfaktorer i Apotekets

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa Sida 1(22) Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa 1. Sammanfattning och slutsats Allmänt Tillgänglighetsmålen har uppfyllt inom hörselverksamheten och i de redovisningar som gjorts kring BUP-miljonen.

Läs mer

REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ÖREBRO LÄN Nedanstående regler gäller fr.o.m. 2001-11-01. De är fastställda av styrelsen för Länstrafiken Örebro AB 2001-09-27. Senaste ändring beslutad 2013-02-13. Färdtjänst Färdtjänst

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 2013 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Redovisningens disposition Kronofogdens förutsättningar Kronofogdens samlade

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johanna Öjert Ekonomienheten (Ekonomidirektörens enheter) +46155245000 2014-03-12 LS-LED14-125-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer

Årsredovisning 2013 Hälso- och sjukvårdsnämnd 9

Årsredovisning 2013 Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 Sida 1(38) Årsredovisning 2013 Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 1. Sammanfattning och slutsats Allmänt Under 2013 har hälso- och sjukvårdsnämnden tecknat en ettårig överenskommelse med styrelsen för beställd

Läs mer

Detaljbudget 2015 Västtrafik AB 2015. 1. Sammanfattning. 2 Regionfullmäktiges mål. Sida 1(18)

Detaljbudget 2015 Västtrafik AB 2015. 1. Sammanfattning. 2 Regionfullmäktiges mål. Sida 1(18) Sida 1(18) Detaljbudget 2015 Västtrafik AB 2015 1. Sammanfattning För Västtrafik som helhet förväntas antal resor i budget 2015 resultera i ca 282 miljoner resor (exklusive resor för anropsstyrd trafik).

Läs mer

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer

SOS Alarms årsberättelse 2013

SOS Alarms årsberättelse 2013 SOS Alarms årsberättelse 2013 VD har ordet Renodling av verksamheten ger ökade möjligheter att arbeta för ett tryggare samhälle 2013 var ett förändringarnas år. Effektivisering och renodling av verksamheten

Läs mer

Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen.

Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen. Sida 1(21) Årsredovisning 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska paketet

Läs mer

Sida 1(35) Västfastigheter Datum 2015-02-05 Diarienummer Fast 18-2015. Västfastigheter. Beslutad årsredovisning 2014

Sida 1(35) Västfastigheter Datum 2015-02-05 Diarienummer Fast 18-2015. Västfastigheter. Beslutad årsredovisning 2014 Sida 1(35) Beslutad årsredovisning 2014 Sida 2(35) 1. Sammanfattning och slutsats har under 2014 utvecklat sitt arbete för att tillgodose kundernas behov av ändamålsenliga och funktionella lokaler. Det

Läs mer

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola Sida 1(23) Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Agnesbergs folkhögskola, Nordens första folkhögskola, som grundats och drivs av och med romer startade som en försöksverksamhet

Läs mer

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015 Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 Januari april Datum: -04-28 Diarienummer: [Fyll i] www.regionostergotland.se Delårsrapport januari april Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet...

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse Innehållsförteckning INLEDNING... 2 SYFTE... 2 AKTUELLA HÄNDELSER... 3 FÖRVALTNINGENS MÅL... 6 MÅLOMRÅDE: KUND... 6 MÅLOMRÅDE: GOD OCH PATIENTSÄKER VÅRD... 9 MÅLOMRÅDE: PERSONAL

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING...

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... Årsredovisning 2014 INNEHÅLL 2014 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... 5 REDOVISNINGENS DISPOSITION... 5 KRONOFOGDENS FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014

Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014 Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014 Landstingsfullmäktige 22 23 november 2011 Grundläggande värderingar Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa

Läs mer

I målområdet Trygghet och lärande för solnabornas bästa har nämnden två inriktningsmål:

I målområdet Trygghet och lärande för solnabornas bästa har nämnden två inriktningsmål: SOLNA STAD Kompetensförvaltningen 2014-02- SID 1 (1) KN/2014- TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning 2013 Sammanfattning Måluppfyllelse Nämnden har fyra inriktningsmål, sex effektmål och sex nämndmål inom målområdena

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer