Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Övriga granskningsinsatser ska besvara fö ljande revisionsfrågor:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Övriga granskningsinsatser ska besvara fö ljande revisionsfrågor:"

Transkript

1 Deloitte. Rapport avseende granskning av verksamhetsåret Samordningsförbundet Samspelet Mars Alldit Tax. Conslllting. Financial Advisory.

2 1. Uppdraget På uppdrag av revisorerna i Samordningsförbundet Samspelet har Deloitte AB genomfört en granskning av förbundets verksamhet och räkenskaper för Granskningen har genomförts i enlighet med god revi sionssed i kommunal verksamhet. Granskningen avser samordningsförbundets årsredovisning för 20 12, intern kontroll, projektbeskrivning samt styrelsens uppgifter. Granskningen av årsredovisningen syftar till att bedöma om den är rättvisande och ska besvara följande kontroll frågor: Länmar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar. Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande räkenskaper avses full ständighet, riktighet, existens, tillhörighet, periodisering, värdering, äganderätt och förpliktelser samt innehåll och presentation. Övriga granskningsinsatser ska besvara fö ljande revisionsfrågor: Finns riktlinjer och rutiner som säkerstä ller den interna kontrollen inom förbundet? Tillämpas de rikt linj er och rutiner som finns för intern kontroll inom förbundet? Films riktlinjer och rutiner som säkerställer en ändamålsenlig projektredovisning inom fö rbundet? Fullgör styrelsen sina uppgifter enligt förbundsordningen? D...'loiuc I Gl'll llskning (l V wrks.1mhcts.1rct I

3 2. Granskning av årsredovisningen för Verksamhetens utfall Samordningsförbundet Samspelet fi ck under sammanlagt 8,5 Mkr i bidrag från sina med lemmar Ka rl stad kommun, Hal11l11arö kommun, Grums kommun, Kri stinehamn konunun, Landstinget i Värml and, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i sy ft e att främj a sa mverkan mellan parterna inom rehabiliteringsområdet. Styrelsen har antagit styrdokument för intern styrning och kontroll under Dokumentet inkluderar en internkontrollplan. Dokument för ledning och styrni ng, verksamhetspl an sa mt budget har fastställts av styrelsen. Förbundet har under dri vit tre projekt. Horisont är ett förebyggande arbetslivsinriktat rehabiliteringsprojekt inri ktat framfö rallt mot ungdomar med ofull ständiga gymnasiebetyg. Syft et är att öka ungdomarnas möjligheter till egen fö rsöljning genom utbi ldning eller arbete. Förbundet fina nsierar också Projekten Stegen som bedri ver hälso- och arbetsli vsinri ktad rehabilitering i Karlstad, Kristinehamn, Hanunat ö och Grums samt projektet Samverkstan som fin ansierats sedan augusti 20 I O. I årsredovisningen beskrivs projekten och i verksamhetsberättelsen presenteras projekt en mer ingäende även upp fö ljning, måluppfyllelse och utvärdering av projekten följ s upp här. 2.2 Verl<samhetcns finansiering och elwnomisk ställning 2.2./ För)l(llfllillgsberlillelse 1 lagen om kommunal redovisning (4 kap) anges de formella kraven på illllehållet i en förvaltningsberättelse. Vi bedömer att fö rvaltningsberättelsens översikt och uppl ysningar i all väsentlighet överensstämmer med kraven i lagen om kommunal redovisning Reslllla/rlikllillg Samordningsförbundet visar ett positivt resultat på 1,8 Mkr. Resultaträkningen är upprättad enligt kommunal redovisnings lag och redovisar intäkter och kostnader och hur det egna kapit alet har fö rändrats under året Balansriikllillg Balansräkningen är upprättad enligt kommunal redovisni ngs lag och redovisar samordnings förbundets tillgå ngar och skulder samt eget kapital på dagen fö r räkenskapsårets utgå ng. Det egna ka pitalet uppgå r till 6,7 Mkr i års bokslut. 2.2,4 M oms Förbundet har inte få tt avdrag för moms under 20 II, detta eft ersom skatteverket noterat en mi ss i lagsti ftnin gen och inte till åtit avdrag för finansiella samordningsförbund. Ett nytt lagförslag beslutades under vå ren vilket innebar att förbundet återigen kommer att få avdragsrätt rör moms. Lagen gä ller retroaktivt frän I:e januari 20 l O och fö rbundet har under intäktsfört 1,9 mnkr som avser återsökt moms fö r 20 1 l. Vi har inga invändningar mot fö rbundets hantering. Momsredovi sningen inom förbundet har granskats utan anmärkning. Ddoluc I Granskn ing (l Y vl,.'rksamhl'tså l'l..'

4 3. Granskning av intern kontroll Vi har granskat ett urva l av års betalda fa kturor. De granskade fakturorna är attesterade i enlighet med det av samordningsförbundet beslutade attestreglementet. Detta innebär att fakturor attesteras av den verkställande tjänstemannen, dock inte fa kturor över fem prisbasbelopp ell er fakturor som avser den verkställande tjänstemannen själv, dessa fakturor attesteras av ordförande eller vice ordförande. I granskningen har vi noterat en fa ktura i slut et av året som översteg fem basbelopp och som så ledes borde vara attesterade av ordförande eller vice ordförande men där denna attest saknades. Kostnaden avser förbundets verksa mhet och är korrekt. Vi har gått igenom ett antal fakturor över fem basbelopp far att säkerställa att rutinen fungerar utan att hitta några fler avvikelser. I övrigt har vi inget att anmärka mot attestrutinen utan anser att den är utformad på ett bra sätt. Vi rekommenderar dock förbundet att säkerställa att alla fakturor blir attesterade på ett korrekt sätt. Utanordning av samordningsförbundets fakturor sköts av personal vid Karlstad kommuns ekonomiavdelning, vilka sköter samordningsförbundets ekonomiska redovisning. Förbundet har också antagit en intern kontrollplan som anger vilka kontroller som skall göras, vem och när de skall genomföras och att kontrollmomenten skall rappotteras till styrelsen. Vi kan inte utläsa från förbundets styrelseprotokoll att styrelsen t"git del av återrappottering avseende utförda kontroller i enlighet med den beslutade i n tern kontro II planen. 4. Granskning av projektredovisning I sa mband med att styrelsen beslutar om att stalta ett projekt, beslutas om mål för projektet samt riktlil~ e r för uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering görs löpande i projekten på individni vå och projektnivå samt redovisas för styrelsen. En sammanställning av projektets verksamhet, uppföljning av verksamheten samt måluppfyllelse genomförs också efter det att projekttiden löpt ut, även delula presenteras för styrelsen. Förbundet låter även externa aktörer genomföra utvärderingar av vissa av proj ekten, i år har Horisont ut vä rderats av externa konsulter. Förbundet har valt ett upplägg där alla projekt som förbundet fin"nsierar fakturerar sina kostnader till förbundet. Alternativet är att förbundet fungerar som en ren fin"siär som bet"lar ut medel till huvudmännen för de olika projketen. Det är sed"n huvudmännen för respektive projekt som ansvar för att sköta den ekonomiska hanteringen och redovisning i projekten och Merrapportera dett" till förbundet. 5. Granskning av styrelsens uppgifter Enligt forbundsordningen är uppgifterna att: Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella s"mordningen Stödja sa mverkan mellan samverkanspartnerna Finansiera insatser som avser indi vider som är i behov av sa mordnade rehabiliterings ins"tser vilk" syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsolnråde Dd o ilt ~ I Gmnskn illg av V(' rks n1l\ h ~ I S~ t \' t

5 Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas Svare för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen Enligt vår granskning har inget framkommit som tyder på att styrelsen inte fullgjort sina uppgifter. 6. Övriga noteringar 6.1. Verksamhet Vi har tidigare år noterat att förbundet har finansierat fl era projekt under en lång period och fört en diskussion om huruvida detta är i linje med syftet med samordningsfdrbunden. Vi har också pålyst riskerna med att låsa sin verksamhet till mer eller mindre permanentade projekt över lång tid. Risken ligger i att verksamheten inte ut vecklas och att nya ideer och framtagandet av nya illllovativa arbetssätt inte premieras eller till och med inte möjliggörs. Vi rekonunenderar förbundet föregående år att vara uppmärksam på ri sken med en förvaltande verksamhet. I granskningen av årets verksamhet har vi noterat att samtliga projekt som drivits under längre tid har planer för att avslutas till fci nnån för nya projekt. Vi har också noterat styrelsens imiktning genom beslut och uttalanden i linj e med: "Finansieringen är en startmotor för nytänkande i ordinarie verksamheter" och "Styrgruppen får i uppdrag att under hösten arbeta fram implementeringsplan för 2013 om hur Hori sont ska infdrlivas i samarbete med kommunens skolformer. " Dessa uttalanden är exempel på att förbundet arbetar med att skapa förutsättningar för att utveckla och förnya olika arbetssätt samt att arbeta för att implementera de projekt fcirbundet finansierer hos förbundets ägare. Vi har inget att invända mot den verksa mhetsp lan som förbundet har fastställt eller utvecklingen av förbundets verksamhet i övrigt Redovisning av ntlilgg Vi har i årets granskning noterat att förbundet har en relativt stor andel inköp som sker via kontanta utlägg av personalen. Vi har inte i vår granskning noterat några utlägg ell er kostnader som är felaktiga men vi anser att förbundets redovisning av inköp genomförda av personalen som privata utlägg kan förbättras, förtydligas och genomföras med tätare interva ller. Vi rekommenderar också förbundet att minimera inköp gellom privata utlägg eller kontantkassor till förm ån för inköp mot fakturor ell er genom betalning med inköpskort eller kreditkort Periodisering På grund aven felperiodisering i bokslutsarbetet reserverades en kostnad om 400 tkr på felaktiga grunder. Resultatet av denna felperiod isering va r att kostnaderna under 2011 var 400 tkr för höga. Som en följd av detta fel frå n bokslutet är kostnaderna i års bokslut och årsredovisning 400 tkr [ör låga då denna reservering (skuld) från har intäktsförts under Od oillc I Gl<l llskn illg av \' l rk s;lt\l l Kl s~ n.'

6 7. Vår bedömning Vi bedömer att årsredovisningen innehåller i tillräcklig omfattning en redogörelse för verksamhetens utfall i förhållande till fastställda mål. Enligt vår bedömning redogör årsredovi sningen i allt väsentligt för utfallet av verksa mheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi bedömer vidare att årsredovi sningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rätt visande räkenskaper och är upprättad i enlighet med god redovisningssed. Vi bedömer att samordningsförbundet har rutiner och riktlinjer som säkerställ er en tillräcklig intern kontroll samt att det finns väl utvecklade rutiner för uppföljning och ut värdering av pågående proj ekt. Samordnings förbundet har utarbetat nödvändiga styrdokument. Vi bedömer att styrelsen full gör sina uppgifter enligt förbundsordningen. Karlstad Revisor Karin Selander Certifierad kommunal revisor Ddo iuc I GltHlskn ing:w vl' l 'ksa ml ll'l s,' r~

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/2012-007 Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet

Läs mer

Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning

Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning 2015-04-24 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna från medlemmarna Landstinget Blekinge, Blekinge läns

Läs mer

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014 Samordningsförbundet Södra Roslagen Årlig granskning 2014 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Granskningen utgångspunkter... 3 2 Granskning av Årsredovisningen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Västerbergslagens Samordningsförbund. Årsredovisning 2011-12-31. Granskning av. Jennie Femros

REVISIONSRAPPORT. Västerbergslagens Samordningsförbund. Årsredovisning 2011-12-31. Granskning av. Jennie Femros 000398 REVISIONSRAPPORT Västerbergslagens Samordningsförbund Granskning av Årsredovisning 2011-12-31 Mars 2012 Jennie Femros 000399 pwc 1 Inledning Vi avlämnar hänned dokumentation över granskningen år

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568 00 599 - Organisationsnummer: 222000 2568 LANDSTINGET DAlARNA INK. 2011-04- 29. D N R.. l;,; P. //!.!.!..y..~.f...... SKR...!....... KOD.':1.!.!!... ~.9..l... -. Samordningsförbundet.. Insa VASTERDALARNA

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Årsredovisning 2011-12-31. Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna. Granskning av. Jennie Fernros

REVISIONSRAPPORT. Årsredovisning 2011-12-31. Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna. Granskning av. Jennie Fernros 000354 REVISIONSRAPPORT Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna Granskning av Årsredovisning 2011-12-31 l\1ars 2012 Jennie Fernros 000355 l. Inledning Vi avjämnar härmed dokumentation över granskningen

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Söderhamns kommun Mars 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Josefin Loqvist

Läs mer

msa VASTERDALA RNA ARSREDOVISNING 2010 1::> IlJ\GA LS 139 -. Samordningsförbundet LANDSTINGET DALARNA

msa VASTERDALA RNA ARSREDOVISNING 2010 1::> IlJ\GA LS 139 -. Samordningsförbundet LANDSTINGET DALARNA . 1::> IlJ\GA LS 139 Organisationsnummer: 222000-2568 LANDSTINGET DALARNA INK. 2011-04- 29. DNR...f:.c.P..P/P..!.Y.f?... Si

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2001

Granskning av årsredovisning 2001 Granskning av årsredovisning 2001 Landstinget Halland 17 April 2002 Anita Andersson Leif Jacobsson Leif Johansson Pernilla Sampson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden

Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...6 3.1 Verksamhetens

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2013 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Lysekils kommun 2013-04-02 Håkan Olsson, certifierad kommunal yrkesrevisor Henrik Bergh Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2006

Granskning av årsredovisning 2006 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2006 Eslövs kommun Mars 2006 Karin Andersson Anna Eriksson Dragana Radovanovic Roland Svensson, Certifierad kommunal revisor Alf Wahlgren, Certifierad kommunal

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Revisionsrapport Lysekils kommun Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport Lysekils kommun Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport Lysekils kommun Håkan Olsson, Certifierad kommunal yrkesrevisor Henrik Bergh Gunvor Johansson Granskning av årsredovisning 2014 Mars 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Advisory KPMG AB 27 mars 2015 Antal sidor: 13 Rapport beträffande årsredovisning KTM 2014-12-31.docx Innehåll 1. Sammanfattning 2 1.1 Räkenskaperna

Läs mer

Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14

Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14 Säters Kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network

Läs mer