Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Skolskjutsar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Skolskjutsar"

Transkript

1 Värnamo kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Skolskjutsar Diarie Upphandlare Harrieth Forsberg Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar på knappen Lämna anbud som du finner till vänster i annonsen eller inbjudan på 1.0 Anbudsformalia Skriv ut skallkravslistan för att ha detta som en checklista för er vid anbudsinlämnandet. OBS! Glöm ej bifoga de bilagor vi sätter som skallkrav. Krav 1.1 Godkänner bifogad Allmän orientering. Krav 1.2 Godkänner bifogat avtalsvillkor. 2.0 Krav på anbudsgivaren Krav 2.1 Anbudsgivaren skall ha en stabil ekonomisk bas. Anbudsgivarens ekonomiska ställning kommer att kontrolleras genom sökning hos kreditupplysningsföretag, upphandlande myndighet använder sig av Justitias kreditkontroll. Anbudsgivare får ej ha lägre kreditvärdighetsranking än A i denna sökning. Nystartade företag kan styrka att de uppfyller kraven på en god och stabil ekonomi på annat sätt, t ex genom intyg från bank eller liknande. Om företaget ej uppfyller kravet på riskklass kan företaget åberopa annat företags ekonomiska kapacitet. Intyg om att anbudsgivaren kommer att förfoga över de nödvändiga resurserna, t ex genom koncerngaranti eller liknande ska lämnas tillsammans med anbudet (Se LOU 11:12). Åtagandet från det andra företaget ska avse hela avtalsperioden. Krav 2.2 Anbudsgivaren ska ansvara för eventuella underleverantörers insatser såsom för sina egna insatser. Anlitade underleverantörer skall vara kontrollerade av leverantören avs fullgörande av sina skyldigheter enligt lagar och avtal vad gäller mosmreg, inbet av socialförsäkravg coh skatter samt innehav av F- skattesedel. Entreprenören ansvarar för att förändringar beträffande entreprenörens eller underentreprenörens F- skattestatus meddelas kommunen. Krav på bilaga 2.3 Vid inlämning ska [ Anbudsblankett Bilaga 1 ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. 1/6

2 lanbudsgivare skall i sitt anbud redovisa de underleverantörer som kommer/kan komma att användas. Företagsnamn, kontaktperson och orgnr skall anges. Anbudsgivarens beskrivning av företagets resurser såsom fordon, och personal Krav 2.4 Anbudsgivare och eventuella underentreprenörer skall uppfylla kraven enligt Yrkestrafiklagen (SFS 2012:210) och Yrkestrafikförordningen (SFS 2012:237) Krav 2.5 E-faktura - Anbudsgivaren skall garantera att flödet fungerar inom tre månader efter tecknat avtal. Ange telefonnummer och namn på kontaktperson för detta hos er. Krav 2.6 Fyll i svar på nedanstående uppgifter gällande E-faktura för Ert företag i svarsrutan: Kontaktperson: Telnr: E-post: Krav 2.7 Anbudsgivare skall ha erfarenhet av att köra skolskjutsar eller linjetrafik. Såvida Värnamo kommun inte under de senaste fem åren har erfarenhet av anbudsgivaren skall denne visa sin kompetens genom tre (3) referenser Förteckning med angivande av 3 referenser från uppdrag som motsvarar detta uppdrag under de 3 senaste åren, anges i svarsrutan. Referenser skall anges med företagets namn, kontaktperson och telefonnummer. För nystartade företag gäller samma antal referenser och samma uppgifter som ovan, dock får referenserna då vara relaterade till person i företagsledningen hos anbudsgivaren. Krav på bilaga 2.8 Vid inlämning ska [ Trafiktillstånd Bilaga 3 ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Trafiktillstånd Krav 2.9 Värnamo kommun vill se över möjligheterna för allmänheten att medfölja på skolskjutsturen i mån av plats. Redogör för hur ni ställer er till detta. 3.0 Krav på skolskjutstrafiken Krav 3.1 Trafiken skall ske med fordon som uppfyller kraven enligt fordonslag (SFS 2002:574) och fordonsförordning (2009:211) samt uppfylla ytterligare krav enligt beskrivning nedan. Trafiken skall ske enligt förordning och föreskrifter om skolskjuts (SFS 1970:340 med ändringar) och förordning om kör- och vilotider samt 2/6

3 färdskrivare mm (SFS 2004:865) samt gällande EU-regler. Krav 3.2 Elevers bagage, såsom skidor mm, skall tas med utan extra kostnad, detsamma gäller även handikapphjälpmedel. Bagaget skall förvaras på ett trafiksäkert sätt. Krav 3.3 Kostnader för kontakt med fordon och dirigering av fordon ingår i transportuppdraget. Krav 3.4 Entreprenören ska deltaga i av kommunen anordnade informationsträffar samt uppföljnings- och utvärderingsarbete. Krav 3.5 Värnamo kommuns skolskjutsansvarige sköter planeringen av skolskjutsar. Entreprenören ska samverka med kommunens skolskjutsansvarige beträffande samordning och genomförande av elevers resor. Krav 3.6 Entreprenören ska ha ett strukturerat och dokumenterat miljöarbete som är relevant för verksamheten. Miljöarbetete ska vara aktivt under hela avtalsperioden och leda till ständig förbättring. Krav 3.7 Anbudsgivare skall bekräfta att samtliga ställda miljökrav i Bilaga 4, Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier uppfylls. Verifikat enligt förslag till verifikat för respektive krav i bilaga 4 skall vid anmodan bifogas den upphandlande myndigheten. Anbudsgivaren skall vara beredd på att redovisa sitt miljöledningsarbete och mijöstatistik senast 6 månader efter kontraktsstart. Krav på bilaga 3.8 Vid inlämning ska [ Anbudsblankett Bilaga 2 ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Pris skall lämnas per km och fordon och för tillkommande och avgående km i bilaga 2. Utöver fasta transporter till och från skola skall fordonen kunna användas för kompletterande transporter av elever i anslutning till skolaktiviteter. Pris för kompletterande transporter för resp fordon skall anges i bilaga 2. Pris för enstaka resor med taxi (3-4 passagerare) mellan skolorna för hemspråksundervisning skall lämnas om möjligt. Pris skall i så fall anges som framkörningsavg och beräknad kmkostnad i bilaga 2. Krav 3.9 Transporterna ska utföras med tillförlitlighet och tidspassning. De ska utföras på ett trafiksäkert sätt, vilket innebär att föraren ska tillse att elever kan stiga i och ur fordonet utan trafiksäkerhetsrisker. Krav 3.10 Entreprenören ska själv svara för att verksamheten sköts enligt avtalet och rapportera brister och avvikelser från den avtalade kvaliteten. Det innebär tex ansvar för att meddela olämpliga hållplatsplaceringar, dåligt 3/6

4 underhåll eller annat som kan försämra trafiksäkerheten. Krav 3.11 Entreprenören ska minst en gång per termin lämna redovisning över vilka olyckor, tillbud och förseningar som inträffat och vilka åtgärder som har vidtagits för att förhindra att det upprepas. Rapport skall lämnas till skolskjutsansvarig. Krav 3.12 Entreprenören ska lämna förslag på åtgärder för att öka kvaliteten och effektiviteten i verksamheten samt redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits för att genomföra tidigare förslag till förbättringar. Rapport ska lämnas till skolskjutsansvarig. Krav 3.13 Entreprenören är skyldig medge att av kommunen utsedd person gör inspektion av säkerhet och utrustning i samband med transportuppdraget. 4.0 Krav på fordon och utrustning Krav 4.1 De fordon som används ska vara godkända av Svensk Bilprovning eller annan ackkrediterad fordonsbesiktning samt klara trafikverkets föreskrifter om skolskjuts TSVFS 1985:43. Krav 4.2 Fordonen ska i möjligaste mån inte innehålla material som är allergiframkallande. Krav 4.3 Rökning är inte tillåten i fordonen eller i anslutning till hållplatser. Krav 4.4 Under avtalsperioden får inte fordon vara äldre än som anges i tabellen nedan. Överskridande av åldersgränsen kan i undantag beviljas för renoverat fordon som är i mycket gott skick. Undantag kräver särskild besiktning och godkännande av skolskjutsansvarig. Särskild besiktning bekostas av entreprenören. Buss > 36 pass 10 år Buss 9-35 pass 10 år Buss/Bil 1-8 pass 5 år Krav 4.5 Samtliga fordon ska vara utrustade med brandsläckare, alkolås samt säkerhetsbälten vid samtliga sittplatser. Krav 4.6 Alla fordon med en totalvikt på 10 ton och däröver ska vara försedda med automatiskt släckningssystem i motorrummet som uppfyller Svenska brandskyddsföreningens normer för SBF-128. Detta krav gäller även för tillsatsvärmare monterade utanför motorrummet. 4/6

5 Krav 4.7 Samtliga fordon ska vara utrustade med mobiltelefoner eller kommunikationsradio. Användande av mobiltelefoner ska undvikas under färd. Om mobiltelefon används under färd ska handsfree användas. Krav 4.8 Stor omsorg ska läggas vid att skapa ett bra klimat inne i fordonen. Detta gäller såväl i passagerarutrymmet som vid förarplatsen. God ventilation ska fungera till samtliga platser i fordonet. Alla nya fordon bör vara utrustade med automatisk klimatanläggning. Bussen ska vara utrustad med värme-/frisklutsanordningar så att en god luftmiljö och ett gott klimat erhålls. Fordon med fler passagerare än 22 ska vara utrustade med automatisk klimatkontroll. Krav 4.9 Vid nyanskaffning av bussar med en totalvikt på 3,5 ton och därutöver, under avtalsperioden, ska dessa vara försedda med automatiskt släckningssystem i motorrummet som uppfyller Svenska brandskyddsföreningens normer för SBF-128. Detta krav gäller öven för tillsatsvärmare monterade utanför motorrummet. Krav 4.10 Om diesel eller bensin används ska den vara av sämst miljöklass Krav på personal Krav 5.1 Föraren ska ha ett gott hälsotillstånd och vara väl utbildad för ändamålet samt inneha förarlegitimation. Krav 5.2 Förare ska vara svensktalande och ha god lokalkännedom samt ha kunskap om och ha förståelse för resande med speciella behov. Krav 5.3 Personalen ska vara uniformerad eller klädd så att det är lätt att indentifiera vem som är förare. Krav 5.4 Kontinuerlig utbildning av förare ska omfatta bland annat första hjälpen, handhavande av säkerhetsutrustning, utrymning av buss samt träning i halkkörning. Krav 5.5 Förare ska föregå med gott exempel i trafiken och hjälpa till att informera om ordningsregler och trafiksäkerhet vid skolskjuts. Krav 5.6 Entreprenören är ansvarig för att samtliga förare är informerade och förbinder sig att iaktta de regler för skolskjutsning som kommunen fastställt. Krav 5.7 Entreprenören är ansvarig för att samtliga förare som kör skolskjuts uppvisar utdrag ur belastningsregistret. 5/6

6 Registerutdrag skall visas entreprenören senast vid avtalsstart och sedan i samband med nyanställning. Krav 5.8 Entreprenör och/eller chaufför som är eller har varit verksam med skoklskjutsverksamhet får inte obehöringen yppa vad han eller hon får kännedom om elevers personliga förhållanden. 6/6

SKOLSKJUTS HANDBOKEN

SKOLSKJUTS HANDBOKEN SKOLSKJUTS HANDBOKEN Utgiven av Linköpings kommun För frågor kontakta skolskjutsansvarig via växel 013-20 60 00 Grafisk form Lennart Lundwall Tryck: Ringqvist tryckeri 2013 Reviderad: 20141001 Skolskjutshandboken

Läs mer

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17 02.01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvård till Polismyndigheten i Kalmar län inklusive Åklagarkammaren i Kalmar och Polismyndigheten i Kronobergs län A115.451/2013 2014-01-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF

Läs mer

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-22 Dnr 183/2015 1 (23) Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling. av transporter. - för säker trafik och bra miljö -

Upphandling. av transporter. - för säker trafik och bra miljö - Upphandling av transporter - för säker trafik och bra miljö -? / / Förord Kommunernas och landstingens arbete med trafiksäkerhet och tillgänglighet är framgångsrikt. Många av Svenska Kommunförbundets skrifter

Läs mer

Upphandling av varudistributionslösning till Halmstads kommun KS 2005/0180

Upphandling av varudistributionslösning till Halmstads kommun KS 2005/0180 Upphandling av varudistributionslösning till Halmstads kommun KS 2005/0180 Ni inbjuds att komma in med anbud avseende ovanstående upphandling till Halmstads kommun. Förfrågningsunderlaget med bilagor innehåller

Läs mer

1. Inledande krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-04-04. SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013

1. Inledande krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-04-04. SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013 Förfrågningsunderlag 20-04-04 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013 Peter Svensson 5823 Sista anbudsdag: 20-05-16 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts. Skolskjutsreglemente Karlskoga kommun.

Riktlinjer för skolskjuts. Skolskjutsreglemente Karlskoga kommun. Styrdokument BUN 2015.0103 Ansvarig organisationsenhet: Barn- och utbildningsnämnden Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden Ersätter Riktlinje Skolskjuts i Karlskoga kommun. Fastställd av BUN 2014-06-16

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Statens inköpscentrals uppdrag 2015-03-23

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Statens inköpscentrals uppdrag 2015-03-23 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-03-23 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Taxitjänster Aida Colakovic 96-105-2014 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4

Läs mer

Hemtjänsten i Danderyd

Hemtjänsten i Danderyd Förfrågningsunderlag 2010-02-09 Upphandlingsansvarig Upphandling Danderyds kommun Kundval inom hemtjänsten i Danderyds kommun Upphandlingsansvarig Hemtjänsten SN 2009/0088 Sista anbudsdag: Anbud kan lämnas

Läs mer

Försäljning av utsorterat träavfall prisförfrågan

Försäljning av utsorterat träavfall prisförfrågan Försäljning av utsorterat träavfall prisförfrågan Kort beskrivning av Uppsala Vatten och Avfall AB Uppsala Vatten och Avfall AB är ett kommunalt bolag med cirka 180 medarbetare som arbetar med dricksvatten,

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8

LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8 Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-18 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms Stad, Socialförvaltningen LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8 Gunnar

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER 1 Allmän information...3 1.1 Om Tredje AP-fonden...3 1.2 Upphandlande enhet och avrop...3 1.3 Upphandlingen...3 2 Anbudsspecifikation...4

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-11-04. Förfrågningsunderlag LOV särbo. Sista ansökansdag:

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-11-04. Förfrågningsunderlag LOV särbo. Sista ansökansdag: Förfrågningsunderlag 2014-11-04 Upphandlande organisation Växjö kommun Christer Öhlin Upphandling Förfrågningsunderlag LOV särbo U-14-68 Symbolförklaring: Sista ansökansdag: Ansökan kan lämnas löpande

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN EU-KONSULT

ANBUDSINBJUDAN EU-KONSULT ANBUDSINBJUDAN EU-KONSULT Dnr 2011/88/12 2011-05-09 Sid. 1 (11) 1 ANBUDSINBJUDAN... 4 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 2.1 OM SMHI... 4 2.2 OM DENNA UPPHANDLING... 4 2.3 OMFATTNING... 4 2.4 DOKUMENTATION... 4

Läs mer

Anbudslämnare 1. ANBUDSINBJUDAN. Anbud: 1.1. Inbjudan till upphandling. 1.2. Om Karolinska Institutet 2011-11-25. Sista anbudsdag: 2011-11-25 23:59

Anbudslämnare 1. ANBUDSINBJUDAN. Anbud: 1.1. Inbjudan till upphandling. 1.2. Om Karolinska Institutet 2011-11-25. Sista anbudsdag: 2011-11-25 23:59 Anbud 2011-11-25 Upphandlingsansvarig Karolinska Institutet Marie Eklund Upphandling Fruktkorgar 11057/UF-5000/2011-107 Sista anbudsdag: 2011-11-25 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker 2005-06-27 Dnr 0504-0374-33 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Kontaktperson

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 1 februari 2012

Handlingar till Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 1 februari 2012 Handlingar till Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 1 februari 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Dnr 2011-000760 1 Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott

Läs mer

Upphandling av digitala informationsskyltar 2012

Upphandling av digitala informationsskyltar 2012 Stadsledningskontoret Näringsliv & Destination 1(21) Datum 2012-01-27 Handläggare Lars O Petersson Upphandling av digitala informationsskyltar 2012 Upphandlande enhet: Stadsledningskontoret Näringsliv

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 2014-03-12 Diarienummer: 2014/14 Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativ för assistans enligt SFB i Simrishamns kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 1.0 ALLMÄN

Läs mer

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun.

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Anbudsförfrågan 1 (5) Datum 2014-07-01 Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Information/bakgrund/ omfattning Tekniska förvaltningen,

Läs mer

Förfrågningsunderlag; Upphandling av tjänster för kodgranskning och säkerhetsutvärdering

Förfrågningsunderlag; Upphandling av tjänster för kodgranskning och säkerhetsutvärdering Förfrågningsunderlag; Upphandling av tjänster för kodgranskning och säkerhetsutvärdering för Lotteriinspektionen 1 Inledning Lotteriinspektionen är central förvaltningsmyndighet för frågor om spel och

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker 2007-11-12 161-702-2007 Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker Inbjudan att lämna anbud på tillverkning av transportvagnar för böcker till Kungl. biblioteket (KB). Kungl. biblioteket

Läs mer

Hitta hem hos. Det bästa boendet

Hitta hem hos. Det bästa boendet 1 Hitta hem hos AB HULTSFREDS BOSTÄDER Det bästa boendet Administrativa föreskrifter Årsavtal Elservicearbeten 2012-08-01 2 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Årsavtal Elservicearbeten AB Hultsfreds Bostäder

Läs mer