2. Gemensamma krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 2.1 Generella krav. 2.2 Krav på anbudsgivaren Krav på anbudsgivare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Gemensamma krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 2.1 Generella krav. 2.2 Krav på anbudsgivaren Krav på anbudsgivare"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Sista anbudsdag: :59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 2. Gemensamma krav 2.1 Generella krav Dessa generella krav på anbudsgivare/leverantör/vårdgivare gäller för samtliga kategorier och grupper som omfattas av denna upphandling. 2.2 Krav på anbudsgivaren Krav på anbudsgivare Detta avsnitt innehåller krav på anbudsgivaren i egenskap av leverantör. Syftet med dessa krav är att säkerställa att kontraktet blir utfört i enlighet med kundens behov Uteslutningsgrunder från deltagande i upphandlingen Av 10 kap 1 lagen(2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)framgår när en leverantör ska uteslutas. Anbud från anbudsgivare som inte uppfyller grundkraven i LOU 10 kap 2 kan efter särskild prövning komma att uteslutas från deltagande i upphandlingen. Anbudsgivaren intygar genom denna punkt att den är fri från hinder för deltagande enligt LOU 10 kap 2. Anbudsgivare kan komma att uteslutas om dess företrädare har gjort allvarliga fel i yrkesutövningen de senaste 5 åren eller har återkommande skatteskulder eller om ägarna har flera konkurser de senaste 5 åren. Ett anbud kan komma att förkastas med hänvisning till brister som framkommit i tillsynsrapporten. Detta gäller inte bara ett enskilt behandlingshem utan en hel koncern om något av koncernens behandlingshem fått allvarliga klagomål. Anbudsgivaren försäkrar att skäl för uteslutning saknas enligt 10 kap. 1 och 2 LOU. (/ svar) Sida 1 av 9

2 2.2.3 Registrerings-, skatt och avgiftsskyldigheter Anbudsgivare ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Anbudsgivaren ska vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller liknade register, som förs i det land där anbudsgivarens verksamhet är etablerad. Kontroller kommer att ske i svenska register. De anbudsgivare som inte är registrerade i Sverige ska verifiera att de är registrerade och sköter sina skatte- och avgiftsskyldigheter i sitt hemland. Kommunen förbehåller sig också rätten att vid behov anlita extern expertis för att kontrollera anbudsgivaren och personer i ledande ställning hos anbudsgivaren. Är kraven i punkt 1.2 uppfyllda? (/ svar) Ekonomisk stabilitet Anbudsgivaren ska ha en tillräckligt stabil ekonomisk ställning för att kunna fullgöra uppdraget. En kreditbedömning kommer att göras med stöd av UC ratingsmodell. Anbudsgivaren ska inneha minst nivå 3 eller motsvarande med vissa undantag. Kravet på nivå 3 i rating gäller inte för kommuner som lämnar anbud. Leverantörer som har annan företagsform som exempelvis stiftelser/ ideell/ekonomisk förening ska visa att företaget har en stabil ekonomisk bas genom att tillhandahålla resultaträkning och balansräkning eller på begäran tillhandahålla referens till bank eller annan finansiär, då den typen av företagsform inte kan erhålla rating vid en ekonomisk kontroll genom UC. I de fall lägre riskklassificering redovisas kan anbudsgivare ändå anses uppfylla kravet om en sådan förklaring lämnas att det kan anses klarlagt att anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomiska stabilitet. Bevis kan utgöras av/genom senaste resultaträkning, bankgaranti eller revisorsintyg eller annat lämpligt bevis. Ange er ratingnivå, datum för denna rating samt vilket ratingbolag som lämnat det. (Fritextsvar) Uppfylls kravet på minst nivå 3 hos UC motsvarande kreditvärdig? (Fritextsvar) Lämna förklaring till låg rating om kravet på kreditvärdig eller motsvarande inte uppfylls. (Fritextsvar) Uppfylls kraven på ekonomisk ställning? (/ svar) Gemensamma krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet Nyttjande av underleverantör Innan leverantör anlitar underleverantör för delar av uppdraget av någon betydelse ska samråd ske med kommunen och ifråga om väsentliga delar av uppdraget ska kommunens godkännande inhämtas. Leverantör svara för underleverantörs arbete som för sitt eget. Sida 2 av 9

3 Av LOU framgår att leverantör kan åberopa andra företags ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Leverantören ska genom att tillhandahålla ett åtagande från företaget i fråga eller på annat sätt visa att leverantören kommer att förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet ska fullgöras. Med annat företag avses fysiska och eller juridiska personer, till exempel dotterbolag och systerbolag inom en koncern, samarbetspartner eller underleverantör. Som exempel på bevis se bilaga 3 Överenskommelse om underleverantörs kapacitet. Anbudsgivare som vill åberopa annat företags kapacitet ska redovisa vilken funktion som dessa ska fylla i uppdraget. Det kan t.ex. gälla tillgång till läkare, sjuksköterska, psykolog eller annan kvalificerad kompetens eller eftervård. Underleverantörers företagsnamn och organisationsnummer ska anges i bilaga 1 Kontaktuppgifter. Flera anbudsgivare kan använda samma underleverantörer. Annat företags kapacitet godtas inte om det finns skäl för uteslutning av företaget enligt 10 kap. 1 och 2 LOU. Ansvar för all kommunikation, rapportering, fakturering osv. ligger på anbudsgivaren. Anbudsgivaren får inte anlita annat företag, utöver vad som angetts i anbudsgivarens anbud, utan kommunens medgivande. De andra företagen ska uppfylla sina skyldigheter enligt lagar och avtal vad gäller momsregistrering, inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter samt innehav av F-skattsedel. Byte av underleverantör/samarbetspartners får endast ske i de fall lagen om offentlig upphandling tillåter det samt efter skriftligt godkännande från kommunen. Har bilaga 1 Kontaktuppgifter fyllts i och bifogats anbudet? (/ svar) Accepteras kraven avseende underleverantör? (/ svar) Har bevis om förfogande över underleverantörs kapacitet bifogats i förekommande fall? (Fritextsvar) Har komplett ifylld bilaga 1 bifogats? (/ svar) Har bevis om förfogande av annans kapacitets bifogats i förekommande fall? (/ svar) Sida 3 av 9

4 Försäkringar/ansvar Leverantören ska teckna och under avtalstiden vidmakthålla försäkringar. Försäkringsbevis ska inlämnas på begäran dock innan avtalstecknandet. Skyddet ska omfatta: - Allmän ansvarsförsäkring avseende person- och sakskada. Ansvarsförsäkringens försäkringsbelopp ska vara lägst 10 miljoner kronor. - Ansvarsförsäkring avseende skadeståndsskyldighet enligt skadeståndslagen (principalansvar) ska tillhandahållas för vållad person-, sak eller ren förmögenhetsskada och ska även gälla under ev. praktiktid, arbetsträning etc. - Kombinerad företagsförsäkring ska tecknas för all egendom som vårdgivaren nyttjar för sin verksamhet såväl fast som lös egendom. Vårdgivaren ansvarar för skada på grund av vårdtagarens vållande som drabbar vårdgivarens eller tredje man/ mans egendom på plats i verksamheten. - Olycksfallsförsäkring Försäkringen ska gälla på heltid och inkludera då vårdtagaren reser till och från samt visats på enheten. Försäkringsbeloppen ska vara lägst 10 basbelopp vid 50 % invaliditet och lägst 20 basbelopp vid 100 % invaliditet, samt lägst 1 basbelopp vid dödsfall. Olycksfallsförsäkringen ska gälla utan självrisk för vårdtagaren. Den geografiska omfattningen ska vara Norden. - Reseförsäkring Reseförsäkringen ska även omfatta vårdtagarens medhavda bagage. Reseförsäkringen ska gälla utan självrisk för Vårdtagaren. Kommer kraven på försäkringar att kunna uppfyllas från avtalstecknandet? (/ svar) 2.3 Krav på tjänstens utförande Generella krav på tjänsternas utförande All verksamhet som upphandlas ska utföras enligt mål, riktlinjer och krav i socialtjänstlagen samt vid var tid gällande svensk lagstiftning samt de föreskrif-ter och allmänna råd som Socialstyrelsen utfärdar. Leverantören ansvarar för att: - omedelbart vidta erforderliga åtgärder mot personal som misstänks för att ha begått brott riktade mot enskilda personer som omfattas av uppdraget - tillhandahålla krishantering och liknande för personalen - personalen är informerad om innehållet i det avtal som leverantören ingått med kommunen. Leverantören ska fortlöpande följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde vad avser lagstiftning, metodutveckling samt se till att all personal som arbetar med behandling har aktuell kunskap och kompetens. Sida 4 av 9

5 Leverantören förbinder sig att förebygga skador som kan drabba personal, den enskilde, anhöriga och utomstående. All personalen ska ha ett professionellt förhållningssätt som präglas av tydlighet och respektfullhet. Personalen ska behärska svenska språket i tal och skrift. Kan kraven i uppfyllas? (/ svar) Placeringsavtal För varje enskild individ som placeras ska ett placeringsavtal upprättas enligt mall i bilaga 5. Leverantören får inte använda sina egna placeringsavtal då detta ökar risken för fel i fakturering och brister i tillämpning av avtalet. Av placeringsavtalet ska det framgå sista datum för när genomförandeplanen ska vara kommunen tillhanda. I placeringsavtalet anges sista datum för när månadsredovisningar/ kvartalsredovisningar ska vara kommunen tillhanda i förekommande fall. I placeringsavtalet anges sista datum för när slutdokumentationen ska vara kommunen tillhanda i förekommande fall. Placeringsavtalet upphör att gälla vid placeringstidens slut utan uppsägning. Avtalet kan dock förlängas på viss tid om parterna skriftligen träffar överenskommelse härom. Kan kraven i uppfyllas? (/ svar) Genomförandeplan Insatserna ska vara individuellt utformade. Inom ramarna för det uppdrag kommunen lämnat ska en genomförandeplan upprättas tillsammans med den enskilde och leverantören. All för uppdraget väsentlig information om den placerade ska bifogas planen. Genomförandeplanen ska undertecknas av Leverantören och den placerade. Genomförandeplanen ska därefter skickas till kommunens handläggare för godkännande. Av placeringsavtalet ska det framgå sista datum för när genomförandeplanen ska vara kommunen tillhanda. Genomförandeplanen ska kontinuerligt följas upp och revideras vid behov i samråd med beställaren. Genomförandeplanen ska vara handläggaren tillhanda senast inom två veckor. Anhöriga och närstående ska ha möjlighet att bli involverade i behandlingsarbetet om den enskilde så önskar. På individnivå ska genomförandeplanen ligga som grund för uppföljningen. En skriftlig redovisning (månadsrapport) ska skickas till handläggaren minst en gång var trettionde dag. Sida 5 av 9

6 Efter avslutad behandling ska leverantören utan särskild begäran skicka en sammanfattande bedömning och redovisning av behandlingsresultatet (s.k. slutdokumentation). Slutdokumentationen ska vara kommunen tillhanda snarast efter avslutad behandling eftersom villkoret för slutbetalning är att dokumentationen kommit socialsekreteraren till handa. OBSERVERA att betalning av faktura kommer att ske 30 dagar efter att dokumentation enligt avtalet levererats. Kan kraven i uppfyllas? (/ svar) Samordnande individuella planer SIP Vid behov av samordnande individuella planer (SIP) ska Leverantören medverka vid framtagningen av den. I planen framgår vilka insatser som ska ges från vilken huvudman, samt eventuellt hur kostnader ska fördelas. Kan kraven i uppfyllas? (/ svar) Återfall eller avbrytande av placeringen Om leverantören eller den enskilde avbryter behandlingen/placeringen eller om den enskilde återfaller i missbruk, ska omständigheter kring avbrottet meddelas uppdragsgivaren omedelbart, senast nästkommande vardag. För uppsägning på grund av avbrott se 11 i ramavtalet. Anbudsgivaren ska beskriva vad som händer vid ett eventuellt återfall/avbruten behandling. Redogör för hur ni agerar och ert synsätt. (Fritextsvar) Tolk Om Leverantören erbjuder behandling på andra språk än svenska ska adekvat behandling ske av behandlingspersonal på det språket. Det förutsätts ske utan medverkan av tolkar. I de fall tolk behöver anlitas i sammanhang som inte ingår i den ordinarie insatsen ansvarar vårdgivaren för att tolk rekvireras om behovet finns hos vårdgivaren. Vårdgivaren svarar då för kostnaden. Om behovet uppstår hos kommunen står denna för beställning och kostnader för tolk Drogpolicy Leverantören ska ha en skriven drogpolicy vilken är väl känd av all personal och de boende. Kan kraven i uppfyllas? (/ svar) Drogkontroller Leverantören ska svara för samtliga drogkontroller som behövs för att syftet med verksamheten ska uppnås. Kostnaden för dessa kontroller ska ingå i angivna priser. Sida 6 av 9

7 Beskriv era metoder för uppföljning samt periodiseringen av dessa. Av metoderna ska det framgå hur och med vilken frekvens ni mäter drogfrihet. Beskriv metod för drogkontroll samt frekvens. (Fritextsvar) Beskriv eventuella skillnader för drogkontroller mellan olika kategorier/ grupper som ni lämnar anbud på. (Fritextsvar) Uppfylls kraven på drogkontroller? (/ svar) Hot och våld Leverantören ska ha en tydlig policy för hur leverantören hanterar hot och våld och andra missförhållanden. Leverantören ska ha dokumenterade rutiner för hantering av kris och våldsincidenter. Kan kraven i uppfyllas? (/ svar) Sekretess och tystnadsplikt Leverantören ska säkerställa att all personal har kunskaper om, och efterlever, de sekretessbestämmelser som finns i de lagar/föreskrifter som är relevanta för leverantörens verksamhetsområde. Leverantören svarar för att samma sekretessbestämmelser som gäller för socialtjänstens/hälso- och sjukvårdens personal iakttas av Leverantörens personal, praktikanter och eventuella underleverantörer. Leverantören ska löpande informera all berörd personal om gällande sekretessbestämmelser. Detta krav gäller även efter ramavtalets upphörande. Kan kraven i uppfyllas? (/ svar) Kommunens insyn Kommunen har ansvaret för den enskilda placeringen och har rätt till fullständig insyn i verksamheten. Leverantören ska förbinda sig att samarbeta med kommunen så att kommunens ansvar för placeringen kan fullgöras. Kommunens revisorer ska beredas samma insynsmöjligheter som de har i övriga kommunala verksamheter. Kommunen kan, efter samråd med leverantören även uppdra åt fristående konsult, revisor eller dylikt att utföra uppföljning, kontroll eller utvärdering. Leverantören förbinder sig i sådant fall att bereda denne tillträde och insyn i sådan utsträckning att denne kan genomföra sitt uppdrag. Sida 7 av 9

8 Kan kraven i uppfyllas? (/ svar) Allmänhetens rätt till insyn För att tillgodose allmänhetens möjligheter att få insyn i Leverantörens verksamhet är Leverantören skyldig att utan oskäligt dröjsmål, efter att kommunen framställt begäran om detta, till kommunen lämna sådan information som avses i 3 kap.19 a kommunallagen. Sådan begäran ska i normalfallet vara skriftlig. Informationen ska lämnas i skriftlig form om inte annat avtalas. Citerat ur 3 kap.19 a kommunallagen. När vården av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat Leverantör ska kommunen respektive landstinget kontrollera och följa upp verksamheten. Lag (2014:573). 19 a Om en kommun eller ett landsting sluter avtal med en privat Leverantör, ska kommunen respektive landstinget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över. Lag (2014:573). Information som lämnas till kommunen ska inte anses utgöra företagshemligheter enligt lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Denna bestämmelse har ingen verkan på övriga bestämmelser i förfrågningsunderlaget/avtalet. Kan kraven i uppfyllas? (/ svar) Meddelarfrihet Alla har en grundlagsskyddad meddelarfrihet som i princip innebär att man får tala med journalister om det mesta i syfte att det ska publiceras. Det finns vissa undantag från meddelarfriheten, till exempel omfattar den inte uppgifter om enskild inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Däremot får man berätta om missförhållanden på arbetsplatsen och hur verksamheten bedrivs, bara man inte gör det så att enskilda vård- och omsorgstagare kan identifieras. Offentligt anställda är skyddade mot repressalier från arbetsgivaren genom att det finns ett förbud för det allmänna (stat, kommun, landsting) att ta reda på vem som har lämnat ut uppgifterna. Detta ska även gälla för anställda på verksamheter som drivs av leverantörer/underleverantörer åt kommunerna och som omfattas av detta avtal. Leverantören ska ha dokumenterade rutiner för tillämpning av Lex Sarah. Kan kraven enligt uppfyllas? (/ svar) Samverkan Sida 8 av 9

9 Ett nära och förtroendefullt samarbete mellan Leverantör och beställare förutsätts. Beställare och Leverantör har ett delat ansvar att informera varandra om förändrade förutsättningar avseende placeringen. Leverantören ska samverka med den placerande kommunen kring varje enskild klient avseende genomförandeplaner, ledigheter och andra klientanknutna behov. Kan kraven enligt uppfyllas? (/ svar) Ledningssystem för kvalitet Leverantören ska under avtalsperioden ha ett ledningssystem för kvalitet enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOFS 2011:9 anpassat till verksamhetens inriktning och omfattning. Kan kraven enligt uppfyllas? (/ svar) Kvalitetssäkring Anbudet ska innehålla en översiktlig redovisning av anbudsgivarens kvalitetssäkrings-arbete. Kvalitetssäkringssystemet ska vara så utformat att det styrker att anbudsgivaren har säkerställda rutiner för uppdragets genomförande. Leverantören ska göra de uppföljningar av verksamheten som krävs för att säkerställa att leverantörens åtaganden och ansvar uppfylls samt att ansvaret för kvalitetsarbete i övrigt uppfylls. Av metoderna ska det framgå hur och med vilken frekvens ni mäter drogfrihet. Detta ska beskrivas i punkt ovan. Leverantören ska ha dokumenterade rutiner för klagomålshantering från klienter, personal och anhöriga. Redovisa kvalitetssäkringsarbete och klagomålshantering här eller hänvisa till bilaga (Fritextsvar) Uppfylls kraven på uppföljning av verksamheten för de kategorier och grupper som anbud lämnats för? (/ svar) Sida 9 av 9

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-12-19 Upphandlande organisation Upphandling Västmanlands läns landsting Program för primärvården i Västmanland - LOV - 2017 Anette Öhrn DU-UPP16-0363 Symbolförklaring:

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-04-05 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Social rehabilitering i arbetskooperativ eller motsvarande verksamheter för vuxna med missbruk/beroende (dygnsvård)

Läs mer

1.0 Uteslutningsgrunder från deltagande i upphandlingen

1.0 Uteslutningsgrunder från deltagande i upphandlingen Upphandlande myndighet Sigtuna kommun Avtalsform Rangordnat avtal Namn Arbetskooperativ Diarie UH-2012-94 Ansvarig upphandlare Gudrun Lind Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg En leverantör har möjlighet att erhålla godkännande för en eller flera vårdenheter inom primärvården i Landstinget Kronoberg, förutsatt att vissa grundläggande

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

3. Kvalificering av utföraren

3. Kvalificering av utföraren Förfrågningsunderlag 2015-06-30 Upphandlande organisation Upphandling Mariestads Kommun Eget val inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård Katrin Jedselius SN 2009/0048-700 Symbolförklaring: Sista ansökansdag:

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

1.0 Uteslutningsgrunder från deltagande i upphandlingen

1.0 Uteslutningsgrunder från deltagande i upphandlingen Ekerö kommun Avtalsform Rangordnat avtal Namn Vistelsehem/boenden för missbrukare Diarie KSUH12/39 Ansvarig upphandlare Johan Adner Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

2.0 Krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

2.0 Krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Upphandlingscenter Avtalsform Rangordnat avtal Namn Miljökonsulttjänster inom kemikalie- och avfallsområdet Diarie UH-2013-261 Upphandlare Nina Svensson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

1.0 Uteslutningsgrunder från deltagande i upphandlingen

1.0 Uteslutningsgrunder från deltagande i upphandlingen Ekerö kommun Avtalsform Rangordnat avtal Namn Behandlingshem 12- stegsbehandling för drogmissbruk Diarie KSUH12/34 Ansvarig upphandlare Johan Adner Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

9. Kravspecifikation kategori G Öppenvård 12-steg

9. Kravspecifikation kategori G Öppenvård 12-steg Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2011-02-16 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Konsulttjänst - GoVeSa-projektet Carina Westergren Larsson 2010/622 Sista anbudsdag: 2011-03-28 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

3. Krav på anbudsgivaren

3. Krav på anbudsgivaren Förfrågningsunderlag 2016-07-04 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB HVB Vuxna med missbruk 2016 Christina Öhlund 10296 Sista anbudsdag: 2016-09-14 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

3. Kvalificeringskrav på leverantör

3. Kvalificeringskrav på leverantör Förfrågningsunderlag 2016-01-28 Upphandlande organisation Kungsbacka kommun Upphandling Webbaserade psykometriska tester Jennifer Johansson 16/2 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-02-25 Texten/frågan

Läs mer

Hälsoval Västerbotten

Hälsoval Västerbotten VLL 1854-2014 1 (8) Hälsoval Västerbotten Föreskrifter för ANSÖKAN VLL 1854-2014 2 (8) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 3 1.1 UPPDRAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN... 3 1.2 GEOGRAFISKT OMRÅDE...

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej Entreprenad särskild boende mm sida 1 (8) Anbud särskilda boende mm Anbudsformulär Uppgifter om anbudsgivaren Anbudsgivare: Företagsform: Kontaktperson: E-post: Organisationsnummer: Behörig företrädare:

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Haninge kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Diarie SUN 127/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun. Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun. Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare KRAVKATALOG UTFÖRARE 1 (7) Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Ledning www.uddevalla.se POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO 451 81 UDDEVALLA

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Rangordnat avtal Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Diarie UH-2013-630 Upphandlare Pia Sundell Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Markera de gråa fälten och fyll i. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling

Läs mer

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbud avseende: c._bilaga_1_ _Bygg_o_Mark.doc Bygg & Mark För Käppalaförbundet Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbudsgivare: Behörig avtalstecknare : Datum: Underskrift Namnförtydligande Anbudets giltighetstid

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Dnr. 100/

Dnr. 100/ Socialnämnden i Täby kommun vill bjuda in leverantörer att ansöka om att ingå i kommunens valfrihetssystem för dagverksamhet. Täby kommun arbetar aktivt med att öka valfriheten för kommunens invånare inom

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

4.0 Krav på anbudsgivare- Registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

4.0 Krav på anbudsgivare- Registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Upphandlingscenter Avtalsform Rangordnat avtal Namn Ramavtal för ekologitjänster Norrköpings kommun Diarie UH-2013-202 Upphandlare Nina Svensson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

AVTAL 1 (5) Adressuppgifter institutionen. Mobiltelefon alternativt e-post. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO

AVTAL 1 (5) Adressuppgifter institutionen. Mobiltelefon alternativt e-post. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO AVTAL 1 (5) Avtal Mellan nedanstående parter, benämnda uppdragsgivare (köpare) respektive uppdragstagare (säljare) har följande avtal träffats. Placeringsavtalet omfattar nedanstående avtalsvillkor. Parter

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Länkverksamhet

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Länkverksamhet Haninge kommun Avtalsform Rangordnat avtal Namn Länkverksamhet Diarie 61.7/2011 Ansvarig upphandlare Ulla Malm Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Antagna av Äldrenämnden 2006-11-29 Bestämmelserna träder i kraft 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Kundvalssystemet

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

6. Bilaga Leverantörskvalificering

6. Bilaga Leverantörskvalificering 6. Bilaga Leverantörskvalificering 6.1 Inledning I kapitlet preciseras de kvalificeringskrav som ställs på anbudsgivaren. Uppfylls inte kvalificeringskraven, kommer anbudet att förkastas. Syftet med kraven

Läs mer

Vid inlämning ska [ Företagsbeskrivning ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.

Vid inlämning ska [ Företagsbeskrivning ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning. Upplands-Bro kommun Skallkrav Diarie UH-2014-180 Namn LOV avseende hemtjänst, ledsagare och avlösarservice Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

2. Anbudsformulär. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 2.1 Anbudsgivare Anbudsgivarens kontaktuppgifter. 2.2 Krav på Leverantören

2. Anbudsformulär. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 2.1 Anbudsgivare Anbudsgivarens kontaktuppgifter. 2.2 Krav på Leverantören Förfrågningsunderlag 2015-09-04 Upphandlande organisation Kriminalvården Upphandling Chefscoachning Marie Thorsell 2015-15929 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-10-13 Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.)

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.) Linköpings kommun samhällsbyggnad Diarie Skallkrav 1.0 Sekretess Krav 1.1 Ange om anbudsgivaren anser att sekretess råder för hela eller delar av anbudet, om ja ska man beskriva enligt AFB.55. Svaret på

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Program för mål och uppföljning av privata utförare för mandatperioden 2015-2108 Antaget av fullmäktige 2016-09-15, 104, Dnr 2016/0042 KS.103 Innehållsförteckning 1. Lagstiftningen samt dess syfte och

Läs mer

1 Krav på ramavtalsleverantören

1 Krav på ramavtalsleverantören 1/6 1 Krav på ramavtalsleverantören Nedan anges de krav som har ställts på anbudsgivaren i den upphandling som föregått avtalet. Leverantören har i anbudet accepterat de krav som gäller för avtalad Leverantör

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

Anbudssökande: Underteckning behörig firmatecknare/vd: Bevis, alternativt fullmakt skall bifogas anbudet.

Anbudssökande: Underteckning behörig firmatecknare/vd: Bevis, alternativt fullmakt skall bifogas anbudet. Bilaga 8 ANSÖKNINGSFORMULÄR avseende Hyresvärd gällande nya lokaler för Mittuniversitetet i Sundsvall Dnr MIUN 2013/1615 Anbudssökande: Underteckning behörig firmatecknare/vd: Bevis, alternativt fullmakt

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Gäller fr.o.m. 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Dagverksamheten vänder sig till personer med stora

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare.

Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare. Sida 1(10) Kommunfullmäktige Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare. Inledning Efter ändring i kommunallagen har kommunerna ålagts skärpta krav i att följa upp

Läs mer

3. Uppdragsbeskrivning Generell del

3. Uppdragsbeskrivning Generell del Förfrågningsunderlag 2014-09-19 Upphandlande organisation Landstinget Västmanland Annica Johansson Upphandling Ledning och Ledarskap DU-UPP14-055 Sista anbudsdag: 2014-10-29 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2016-05-23 Upphandlande organisation Ängelholms Kommun Upphandling Företagshälsovård Lisbeth Johnson KS 2016/135 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-06-30 Texten/frågan innehåller

Läs mer

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Syfte Åtagande Matilda Sjögren

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Syfte Åtagande Matilda Sjögren Förfrågningsunderlag 2013-06-17 Upphandlande organisation Region Skåne, Koncerninköp Upphandling Konduktiv pedagogik Matilda Sjögren 1300863 Sista anbudsdag: 2013-08-16 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Samverka för att vinna det här gäller för gemensamma anbud. Christian Martinsson, Advokat, MAQS Advokatbyrå

Samverka för att vinna det här gäller för gemensamma anbud. Christian Martinsson, Advokat, MAQS Advokatbyrå Samverka för att vinna det här gäller för gemensamma anbud Christian Martinsson, Advokat, MAQS Advokatbyrå Gemensamma anbud 1 kap. 11 LOU: Grupper av leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna anbud

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 5 Ansökan Primärvård. Rev

Vårdval Västernorrland. Bilaga 5 Ansökan Primärvård. Rev Vårdval Västernorrland Bilaga 5 Ansökan 2016 Primärvård Rev. 2015-06-02 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på vårdgivare*: juridisk person eller enskild

Läs mer

2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015

2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015 2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015 Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet.

Läs mer

Uppföljningsarbetet ska genomsyras av ett systematiskt arbete för att förbättra kvalitet och uppföljning.

Uppföljningsarbetet ska genomsyras av ett systematiskt arbete för att förbättra kvalitet och uppföljning. ! " # " Region Kronoberg har med stöd av kommunallagen möjlighet att lämna över vården av en kommunal angelägenhet till privata utförare, enligt KL 3 kap 16. Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen

Läs mer

Diarienummer

Diarienummer sida 1 (5) Ansökan om godkännande inom vårdval för privat psykoterapi Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor Landstinget i Värmland Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor Diarie UE/120105 Ansvarig upphandlare Martin Magnusson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan.

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan. ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-08-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korresp) A054.552/2013 saknr 261 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Missbruksvård till anställda på Eskilstuna kommun Mahabad Minozada MM

Missbruksvård till anställda på Eskilstuna kommun Mahabad Minozada MM Förfrågningsunderlag 2015-02-25 Upphandlande organisation Upphandling Eskilstuna kommun Missbruksvård till anställda på Eskilstuna kommun Mahabad Minozada MM 15.006 Sista anbudsdag: 2015-03-25 Symbolförklaring:

Läs mer