Gabather Nya recept för gammal receptor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gabather Nya recept för gammal receptor"

Transkript

1 Uppdragsbevakning Gabather 25 maj 2015 Ansvarig analytiker: Anders Ericson, Niklas Elmhammer Gabather Nya recept för gammal receptor Uppdragsbevakning AktieTorget Stor potential Hög risk Ett forskningsbolag med starka kort o Stark patentportfölj med två intressanta patentfamiljer o Betydande erfarenhet i styrelse och ledning o Finansiering fram till kliniska studier troligen snart på plats via teckningsoptioner Gabather siktar på stora indikationer via välbekant mål o Sjukdomar i centrala nervsystemet är en av de absolut största läkemedelsmarknaderna o Gabather utvecklar kandidater med GABA A -receptorn som mål, välbekant för t ex ångestbehandling o Forskning pekar på fler behandlingsområden via GABA A för läkemedel med bra selektivitet Lovande prekliniska resultat o Två av Gabathers substanser har visat effekt mot ångest respektive psykos i djurmodeller o Nedsövning undveks vilket tyder på god selektivitet o Trolig låg toxicitet öppnar väg mot kliniska studier Stor potential på sikt o Vi ser ett riskjusterat motiverat värde, efter utspädning, på 21,5 SEK per aktie vid start av kliniska studier o Betydande värdeutveckling kan hägra därefter om proof of concept nås Gabather siktar på att utveckla behandlingar mot sjukdomar i centrala nervsystemet och belöningen kommer att bli riklig vid framgång. Den kliniska risken är dock högre än för snittet i läkemedelsutveckling och en liten organisation är en viss konkurrensnackdel. Detta uppvägs av lovande prekliniska resultat och beviljade patent. Kursuppgången efter prekliniska resultat och inför optionslösen begränsar utrymmet på kort sikt, den långsiktiga potentialen är dock stor för den riskvillige. Ansvariga analytiker äger inga aktier i Gabather

2 Bakgrund Gabather är som bolag helt nybildat och vilar på patentansökningar från Dessa patentansökningar vilar i sin tur på den samlade kunskapen från två ytterst meriterade vetenskapsmän från Roskildes respektive Lunds universitet. Mogens Nielsen och Professor Olov Sterner inledde 2004 ett samarbete för att ta fram nya läkemedelskandidater inom neurologiska sjukdomar. Nielsen har arbetat i ca 30 år med att undersöka GABA-receptorns funktioner och Olov Sterner arbetar sedan 40 år inom medicinsk kemi. Efter fem års arbete hade arbetet kommit så långt att två olika patent kunde lämnas in för Quinazolinderivat respektive Triazolderivat. Under 2013 erhålls patent i USA respektive Kina och ett inledande arbete påbörjas för att lägga grunden till framtida läkemedel. De två patenten rör molekyler, hundratals till antalet, och bolaget har sedan emissionen valt ut fem substanser att initialt gå vidare med. Utlicensiering efter proof of concept är bolagets målsättning Under 2014 genomfördes en mindre kapitalanskaffning som tog bolaget fram till den större emission som gjordes i samband med bolagets listning på Aktietorget hösten Aktiemarknaden tog snabbt till sig aktien och den blev snabbt en av de mest omsatta på Aktietorget. Pengarna som togs in i emissionen ska tillsammans med en teckningsoption räcka till att finansiera bolaget fram till en klinisk fas-i som förväntas kräva ytterligare 45 MSEK och bolagets målsättning är att efter fem år från listning ta ett preparat genom proof of concept i människa. Bolagets VD Bert Junno har vid upprepade tillfällen sagt att han ser Gabather som en underleverantör till de stora läkemedelsföretagen och räknar med att licensiera eller sälja projekten efter att bolaget har visat upp effekt i människa. Som för all läkemedelsutveckling är vägen framåt inte utan fallgropar men vid vägens slut väntar en stor slutmarknad oavsett vilken substans inom Gabathers fokusområden som bolaget väljer att gå vidare med. Gabather utvecklar läkemedelskandidater mot sjukdomar i det centrala nervsystemet, med de s.k. GABA A -receptorerna i hjärnan som mål. Bolaget har tidigare uttalat att man utforskar tre indikationsområden: Ångest/depression, smärta och kognitiva sjukdomar i den prioritetsordningen. Nyligen har även psykos dykt upp som en högt prioriterad indikation. GABA A -receptorn är ett välbekant mål för 2

3 GABA A -receptorn är ett välbekant mål för läkemedelsbehandlingar läkemedelsbehandlingar, varav de kanske mest kända läkemedlen är bensodiazepiner som t ex Valium. Gabather bedömer deras substanser kan vara mer effektiva och med färre biverkningar jämfört med dagens behandlingar. Gabather befinner sig i preklinisk fas och arbetar för närvarande med att optimera fem substanser för oral administration. Därefter väntar studier i djurmodell för att uppnå ett prekliniskt proof of concept /proof of principle och slutligen toxstudier inför ansökan om start av kliniska studier på människa. De senare kan, om det prekliniska arbetet går enligt plan, starta om ca 1,5 år. GABA A -receptorer styr jonkanaler i hjärnan GABA, eller gammaaminosmörsyra, är den mest förekommande hämmande signalsubstansen i hjärnan. GABA i sig självt kan inte korsa blod-hjärn-barriären utan tillverkas i hjärnan. GABA A -receptorer är i sin tur jonkanaler i hjärnans neuroner. GABA påverkar det centrala nervsystemet när ämnet binds vid dessa receptorer. Receptorer är proteinmolekyler som kan binda en mindre molekyl (ligand) och som svar på det överföra någon form av signal till cellens inre. En jonotropisk receptor som t ex GABA A -receptorn består dels av en del där molekyler av en speciell signalsubstans kan fästa och en del som fungerar som en kanal som kan öppnas och släppa in joner in i neuronen. Dessa joner ändrar spänningsnivån i neuronen och på detta sätt kan en aktionspotential startas eller hindras från att startas. GABA i interaktion med dessa receptorer anses generellt ha avslappnande, ångestdämpande och anti-konvulsiva effekter. GABA förefaller också påverka kortidsminnet. Exempelvis är alkohol en s.k. allosterisk modulator till GABA, dvs. enkelt uttryckt förstärker indirekt effekten av GABA. Bensodiazepiner, som valium, upptäcktes i slutet av talet av Hoffmann La Roche och blev de följande årtiondena stora försäljningssuccéer. Det var dock inte förrän i slutet av 70-talet som dessa läkemedels mer precisa verkningsmekanism via GABA A -receptorn blev känd 1 GABA A -receptorn är uppbyggd av fem underenheter. Det finns minst 18 olika slags underenheter (indelat på sju 1 Le Fanu, J, The Rise and Fall of Modern Medicine, Basic Books (2012), s511 3

4 familjer ) som byggstenar 2. Det ger ett mycket stort antal möjliga utseenden på receptorerna. Beroende på vilka underenheter receptorerna är uppbyggda av får de olika egenskaper. GABA A -receptorn med undertyper och underenheter Viktigt att gaba A receptormodulatorer är selektiva Vanliga GABA A- receptormodulatorer, som exempelvis diazepam eller alprazolam (Xanax/Xanor), används inte i första hand mot just depression då biverkningar (de ger bl. a. sedation och är beroendeframkallande) gör dessa läkemedel mindre lämpliga i annat än korttidsbehandlingar. Bensodiazepiner förskrivs som ångestdämpande preparat och i praktiken sammanfaller ångest och depression ofta även om ångestattacker tenderar vara av mer akut natur. Forskningen kring GABA A- receptorer har heller inte förrän på senare år sett något tydligt samband mellan GABA A- receptorernas funktion och depression. Depression har farmakologiskt allmänt betraktats som en mer långvarig s.k. affektiv störning där andra signalsubstanser än GABA, som Serotonin, är inblandade. Första linjens läkemedelsbehandling mot depression i dagsläget är s.k. Serotoninåterupptagshämmare (SSRI) (Prozac är ett exempel), dock har dessa också tydliga biverkningar. Ledande forskare inom området har dock funnit potentiella antidepressiva synergier i en kombinationsbehandling med 2 Möhler, H., et al, A New Benzodiazepine Pharmacology, The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 2002, 300:2-8 4

5 GABA A -receptormodulatorer och SSRI. Det tycks alltså som att GABA A -receptormodulatorer kan ha en antidepressiv effekt eller åtminstone förstärka denna effekt hos andra behandlingar 3. Det ger visst stöd åt Gabathers hypotes att sikta mot depression som indikation. En stor utmaning är att hitta ett läkemedel som är selektivt mot specifika GABA A - receptorer Som vi beskrivit ovan har GABA A -receptorerna många olika utseenden även om vissa typer förekommer i klart högre utsträckning än andra. De vanligaste undertyperna är receptorer med s.k. α 1 -enheter. Påverkan på dessa anses ge bl. a en sedativ effekt. Receptorer med α 2 enheter, som inte är lika vanliga (15-20% av alla GABA A -receptorer), anses vara inblandade i ångest. De har därför blivit en måltavla för ångestdämpande medel. En stor utmaning är att hitta ett läkemedel som är selektivt mot specifika GABA A -receptorer för att undvika oönskade biverkningar. För att nå ångestdämpande effekt utan sedation är det enkelt uttryckt t ex önskvärt med en substans som verkar på α 2 men inte påverkar α 1. Bland nordiska bolag utvecklar även Saniona Gaba A receptormodulatorer, t ex mot smärtbehandling. Andra noterbara (och noterade) GABA -bolag är amerikanska Sage Therapeutics och Marinus (de arbetar främst med epilepsi som indikation). Gabathers målområden är främst depression, ångest, psykos och smärta Gabathers intresseområden Gabather har i en första fas valt ut tre substanser som ska testas i djurmodeller och därefter följas av ytterligare två. Som tidigare nämnts har bolaget en rad preparat inom ramen för sina patent och det kommer att genomföras fler studier efter att de första fem substanserna testats. Bolaget hävdade initialt att med att de kommer att prioritera antidepressiva och ångestdämpande mediciner i första hand och smärtstillande preparat i andra hand. Minnes- och kognitionsförbättrande preparat är ett enormt intressant område men är svårare att upptäcka i tidig fas då inga riktigt bra djurmodeller av förklarliga skäl finns. Kommunikation under våren har lagt ytterligare ett område till samlingen genom att preparatet Gaaba-002 har uppvisat lovande resultat inom psykos. Enligt bolaget var sannolikheten för framgång så osäker att de inte ens ville nämna indikationen i memorandumet trots att de skulle göra 3 Möhler, H., The rise of a new GABA pharmacology, Neuropharmacology, 2011, 60:

6 Tidiga tester har visat på verkan inom psykos och ångest tester, men när preparatet testades i en musmodell mot det redan etablerade antipsykosläkemedlet Klozapin upptäcktes att Gaaba-002 visade upp resultat väl i linje med Klozapin. Klozapin är ett ytterst potent läkemedel mot psykos men används t ex i USA väldigt sparsamt eftersom man anser att biverkningarna inte väger upp fördelarna. Vidare har Gaaba- 001 visat upp potentiell verkan mot ångest medan Gaaba- 003 ännu inte visat upp något potentiell användningsområde. Generellt har de tre substanserna som testats visat att de inte ger någon sedativ (bedövande) effekt vilket står i kontrast till ett flertal läkemedel inom dessa områden. Testerna har också visat att Gabathers substanser går igenom blod-hjärnbarriären vilket inte är en självklarhet, men i Gabathers fall en nödvändighet. Blodhjärnbarriären är en struktur i hjärnan som förhindrar olika ämnen och celler att lämna blodbanan och komma i kontakt med hjärnans nervceller och är ofta ett första hinder för att utveckla ett läkemedel som ska ha sin verkan i hjärnan. I samma studier studerades också halveringstiden i blodet och bolaget har rapporterat att denna ligger i linje med andra på marknaden förekommande läkemedel. Utveckling mot preklinisk kandidat Bolaget har bland sina hundratals substanser valt ut molekyler som har hög teoretisk bindningsförmåga till GABA A -receptorn. De har sedan fortsatt med att undersöka i vilken mån dessa tar sig förbi blod-hjärnbarriären. När detta är bevisat gäller det att i djurmodeller undersöka om den teoretiska förmågan att binda till GABA A -receptorn också gäller i verkligheten och om detta är fallet gäller det att undersöka vilken funktion substansen har då detta är okänt från början. Djurmodeller kan vara svåra att översätta till människa Hur undersöks att en mus är mindre deprimerad? För att ge ett exempel kan vi berätta att en av de mest använda djurmodellerna för depression är att man släpper ner en mus i en cylinder med vatten som det är omöjligt att rymma ifrån. Det har i sådant test visats att möss som fått antidepressiv medicin kämpat längre än kontrollgruppen. Smärtmodeller däremot finns det gott om och det är ju enklare att undersöka emedan gruppens fokusområde för minne och kognitionsförbättrande läkemedel blir svårare att etablera i en djurmodell. För att undersöka schizofreni brukar forskare på grund av sjukdomens komplexa karaktär använda sig av ett flertal olika djurmodeller där man t ex försöker störa hjärnans funktion genom antingen kemiska 6

7 substanser eller där man fysiskt skadar hjärnan på försöksdjuret men även ett antal genetiska modeller och beteendemodeller används. Efter en första runda i bolagets screeningmodell väntas vidare tester i ytterligare djurmodeller och bolaget kommunicerade vid listningen på Aktietorget att de räknade med att det skulle ta månader innan någon av deras kandidater var redo för kliniska studier. Det är svårt att som utomstående skapa sig en uppfattning om den initiala urvalsprocessen som Gabather använder sig av. Bolaget har naturligtvis försökt gå på de lägst hängande frukterna men vad de har baserat sina beslut på eller hur deras pipeline bakom de första substanserna ser ut vet vi inget om. I den situation som Gabather idag befinner sig finns en klassisk paradox i att bolaget för att minska risken kan välja att utveckla flera substanser, men om man väljer att göra det finns det, i en begränsad budget, inte resurser till att minska risken per substans genom att göra stora och breda prekliniska studier. Ovanligt tidig fas för att vara ett listat bolag Lång resa, men bra start Gabather ligger i ovanligt tidig fas för att vara ett listat bolag och bolaget räknar också med att det ska ta fem år att ta ett av sina preparat till proof of concept i människa i en fas 1b/2a och att kostnaden kommer att vara 65 MSEK. Bolaget har å andra sidan fått en flygande start och har bevisat att deras molekyler tar sig igenom blod-hjärnbarriären samt på tre screenade substanser lyckats hitta effekt i två, något som måste anses vara hög hit ratio och kan ge anledning till optimism, men det är tidiga dagar och bara funktion räcker inte. Det krävs att ett nytt läkemedel är bättre i antingen funktion eller biverkningsprofil än existerande läkemedel för att bli aktuell för marknaden. - Emission via TO1 - Ytterligare In Vivoför studier, fler modeller - Ansökan och start kliniska fas I-studier kandidat 1 - Fas I- studier avslutas - Förberedelse för fas II - Start fas II a - Fas II a avslutas - Proof of concept? - Nyemission - Val av huvudkandidat - Nyemission för - Fas II b startar kliniska studier kliniska studier - Start prekliniska GMPtoxicitetsstudier 2015P 2016P 2017P 2018P Tänkt utveckling för Gabather enligt Smallcap 7

8 Styrelse och ledning Gabather har en liten men rutinerad ledning. Styrelsens ordförande Svein Mathisen har 25 års erfarenhet från life science och har bland annat suttit 12 år som VD för noterade bolaget Bioinvent. Olov Sterner är, förutom medgrundare till bolaget, sedan 1999 professor i organisk kemi, sitter i styrelser för en rad bolag och har över 400 publikationer i vetenskapliga tidskrifter. Bert Junno som agerar både VD och styrelsemedlem är före detta VD för WNTResearch. Under sin tid på WNT dubblerade han med arbete som VD för Forskarpatent. Bert har tagit in 250 MSEK i riskkapital och var även den som låg bakom att WNT fick bidrag via EUs Eurostars till att driva bolagets utvecklingsprojekt. Styrelsen är liten men man bör ha i åtanke att de närmsta åren kommer att vara fyllda av forskning och behovet av management inte är så stort då forskningen läggs ut på tredje part. Ägare Bolagets ägarbild domineras av Forskarpatent Syd som är ett företag med nära anknytning till Lunds Universitet och som med aktier som betalning hjälpt en rad företag med patent genom åren. Forskarpatent äger strax över 20 % av aktierna och följs närmast, om Avanza pension räknas bort, av grundarna Mogens Nielsen med 5,9 procent och Olov Sterner på drygt fem procent. Det finns ytterligare en individ vid namn Tommy Liljefors som äger exakt lika många aktier som Nielsen och sannolikt varit med i den tidiga utvecklingen. Forskarpatent gjorde förvisso ett teckningsåtagande på 0,7 MSEK vid emissionen men är sannolikt ingen aktör som man ska räkna med kommer att ta ett huvudägaransvar vid framtida finansiering. Två patentfamiljer med sammanlagt flera hundra substanser Patentportföljen en klar styrka Gabather har två patentfamiljer, Quinazolinderivat och Triazolderivat, som innehåller läkemedelskandidater i form av småmolekyler som interagerar med GABA A - receptorkomplexet. Patentskyddet förefaller starkt i våra ögon med beviljade patent i USA och Kina och med ett positivt förhandsbesked avseende Quinazolinderivatet för Europa. Quinazolinderivat i olika former är bland annat kända för att kunna dämpa epileptiska anfall och även som cancerläkemedel (t ex Iressa och Tarceva). Triazoler används bl. a som antimyotika (svampmedel). Mycket stora indikationer i sikte 8

9 Utan tvekan är CNS (Centrala Nervsystemet) en mycket stor kategori inom läkemedel och totalt värderas marknaden till ca MUSD (Lundbeck/IMS 2013). Antipsykotiska läkemedel utgör den största underkategorin men är i en fallande trend värdemässigt pga. patentutgångar. Antidepressiva läkemedel som är nummer två är i liknande sits där t e x Eli Lilly och Lundbeck sett patenten på storsäljare löpa ut. Smärtlindring däremot är ett tillväxtområde sett i värde. Ångest och depression Vad är ångest respektive depression? Nedan beskriver vi några kännetecken på dessa sjukdomstillstånd, utan anspråk på att vara heltäckande. Ångest är relaterat till patientens upplevelse av ett potentiellt hot med osäker tidpunkt som resulterar i diffusa stresstillstånd och oro utan tydlig riktning. Ångestpatienter tenderar att tolka motstridiga eller t o m neutrala signaler i omgivningen som hotfulla, vilket leder till ett förändrat medvetandetillstånd som s.k. hyperarousal, och undvikande beteende. Ångestsjukdomar brukar indelas i fem huvudtyper: Generaliserat ångestsyndrom, panikångest, tvångssyndrom, social fobi och posttraumatisk stress. Depression är en ännu mer komplex och heterogen grupp av sjukdomstillstånd och är förknippad med en mängd symptom som nedstämdhet, oförmåga att känna glädje, trötthet, dålig självkänsla, negativa tankar och självmordsbenägenhet. Depression förekommer antingen som en del av ett bipolärt syndrom, då individen både har depressiva och maniska sjukdomsepisoder, eller som ett unipolärt syndrom med endast depressionsepisoder. Utgångna patent underskattar marknaden Marknad för antidepressiva läkemedel tyngs av patentutgångar Marknaden för antidepressiva medel uppgår till omkring 18 Mdr USD (2013). Ledande läkemedel är Duloxetin (t ex Cymbalta), Escitalopram (t ex Cipralex), Venlafaxin och Paroxetin (t ex Paxil). Cymbalta förlorade patent 2013 och marknaden backar som sagt något i värde. Mätt i antal förskrivningar är dock antidepressiva läkemedel ledande alla kategorier (med t e x 264 miljoner recept i USA 2011). Exempel på antidepressiva läkemedelsgrupper är: Tricykliska, tetracykliska, selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), selektiva noradrenalinåterupptagshämmare, selektiva serotonin- och 9

10 noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) och reversibla monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare). Vad gäller forskningspipeline inom antidepressiva medel ser det generellt ganska skralt ut även om det finns vissa ljuspunkter. Lundbeck har nyligen lanserat Brintellix som är en serotoninmodulerare och -stimulerare (SMS) godkänd för behandling av Major Depressive Disorder. Den stora stigande stjärnan på området är Alkermes som utvecklat sin substans ALKS-5461 i egen regi. ALKS-5461 en s.k. opioidreceptormodulerare som visat lovande resultat i kliniska studier. Gabather siktar på att ta fram en kombinationsbehandling för ångest och depression. Som vi beskrivit ovan är depression är en affektiv störning medan ångest är en mer akut förändring av medvetandetillståndet och det gör det till en viss utmaning att utveckla en behandling som täcker båda. Gaaba-002 har i tidiga tester visat effekt i psykosmodell GABA och psykos Nyligen offentliggjorde Gabather att en av bolagets läkemedelskandidater, Gaaba-002, visat effekt i en preklinisk psykosmodell. Psykos kännetecknas bland annat av en förvrängd upplevelse av omvärlden, svårighet att tolka intryck och bedöma trovärdighet och göra egna tolkningar. Vitala funktioner som viljeliv, känsloliv, uppmärksamhet och kontakt med människor påverkas. Vanliga symtom vid psykos är hallucinationer, vanföreställningar och osammanhängande tal. Psykos förekommer episodiskt eller kontinuerligt vid schizofreni och liknande syndrom. Det kan även förekomma vid andra allvarliga psykiska sjukdomar samt vid substansutlöst (drogutlöst) psykos, mani och djup depression. Vidare kan en psykos vara en läkemedelsbiverkan eller sekundär till hjärnskador eller förgiftningar. De neurokemiska modellerna för psykossjukdomar kretsar oftast kring beskrivning av patologiska förändringar i funktionen av signalsubstanserna dopamin, glutamat/gaba, serotonin och acetylkolin. I början av 1960-talet kunde den svenske farmakologen och sedermera nobelpristagaren Arvid Carlsson visa att antipsykotiska läkemedel sannolikt verkade 10

11 Dopaminreglering förhärskande behandlingsmetod vid medicinering mot schizofreni genom att blockera hjärnans dopaminreceptorer, vilket gav upphov till den så kallade dopaminhypotesen vid schizofren psykos. Gemensamt för alla neuroleptika (antispykotiska läkemedel) på marknaden idag är att de på ett eller annat sätt blockerar dopamin-d 2 -receptorn i hjärnan. Dopamin-D 2 - blockad förmedlar den antipsykotiska effekten men kan också framkalla s.k. extrapyramidala biverkningar (EPS), som Parkinsonliknande symptom, kramper och motorisk rastlöshet. GABAs roll vid psykoser förefaller inte vara lika entydig och naturlig som för t ex ångest eller epilepsi. Snarare verkar GABA ingå i en större bild där flera signalsubstanser är inblandade. Inte desto mindre finns forskning som pekar på att gabasignalering är kritisk för att reglera aversiv inlärning och tolkning av stimuli och hot på ett adekvat sätt. Dessa funktioner är nedsatta hos t ex schizofrenipatienter 4. Gaaba-002 jämfördes i studien med Klozapin och till skillnad från denna substans är gaaba-002 inte sedativ. Det är ett framsteg att ingen sedativ effekt har setts vilket annars är vanligt för GABA A- receptormodulatorer. Vad gäller antipsykotikamarknaden finns det substanser bland de s.k. andra generationens läkemedel, t ex Abilify, som inte är sedativa och det blir därför den totala biverkningsprofilen som blir avgörande för eventuell framgång. Förutom biverkningar är naturligtvis även effekt på positiva, negativa och kognitiva symptom av mycket stor vikt. Det är inte helt klart på vilket sätt gaaba-002 visat jämförbar effekt med Klozapin men det ligger närmast till hands att någon form av psykosmodell använts där s.k. positiva sjukdomssymptom har undersökts. Som vi beskrivit ovan tyder det på att även andra signalsubstansreceptorer kan ha påverkats, som exempelvis dopamin D 2. Värdering Licensaffärer Det är svårt att hitta aktuella genomförda licensaffärer specifikt inom antidepressiva området, åtminstone exempel där summorna dessutom är offentliggjorda. Med en lite bredare utblick mot CNS-området i stort kan vi göra följande sammanställning (affärer ): 4 Piantadosi, p., et al, Prefrontal Cortical GABA Transmission Modulates Discrimination and Latent Inhibition of Conditioned Fear: Relevance for Schizophrenia, Neuropsychopharmacology, 2014, 39:

12 Substans Bolag Indikation Antal Fas Värde MUSD Lu AE58054 Lundbeck Alzheimer EPI-743/EPI-589Edison CNS A 2A Heptares CNS 1 Prekl. 190 ACI-35 AC Immune Alzheimer anti-tau AC Immune Alzheimer 1 Prekl. 418 ESP Afraxis CNS 1 Prekl. 187 Anti-sense Isis CNS 3 Prekl. 630 AVP-786 Concert Pharma CNS 1 Prekl. 213 Medel 320 Alzheimerprojekt värderas generellt högre vilket ger en viss snedvridning uppåt. Å andra sidan återfinns flera prekliniska affärer vilket håller tillbaka värderingarna. Utveckling av CNSläkemedel resurskrävande i tid och pengar Utveckling av CNS-läkemedel är förknippat med stora utmaningar. Effekten kan många gånger vara svår att mäta eftersom subjektiva omdömen från patienter spelar stor roll i kliniska prövningar. Detta kan leda till s.k. placeboeffekt och ger en relativt sett hög risk att misslyckas i sena kliniska studier. Det är ofta också svårt att exakt följa hur en substans verkar i hjärnan och kunskapen om verkningsmekanismer även hos redan godkända läkemedel är förhållandevis begränsad 5. Det tar längre tid att få regulatoriskt godkännande och det tar dessutom 30 % längre tid att jobba sig igenom fas II och III. Det faktum att det för många psykiatriska åkommor finns en flytande gräns för diagnos är naturligtvis heller inget som underlättar arbetet och det faktum att medicinerna ofta tas under en längre period gör också att synen på biverkningar är extra sträng. Till viss del vägs dessa risker upp av att det är en synnerligen stor marknad som hägrar i det fall ett läkemedel tar sig hela vägen till marknadsgodkännande. Gabather pratar till exempel om att marknaderna för deras fokusområden är värd ca MSEK. Området är hett sett till licenseringsaffärer då de stora läkemedelsbolagen söker riskspridning. Vår värderingsansats bygger på riskjusterade projektvärden. Vi värderar projektportföljen baserat på två substanser, Gaaba-001 och Gaaba-002. Patenten räknar vi går ut 2029 och vi antar sju år på marknaden. Gaaba-001: Beprövad mark kan expandera in i depression 5 Cutler, N, et al, The Death of CNS Drug Development: Overstatement or Omen?, Journal of Clinical Studies, 2011, 3:

13 Än så länge vet vi ganska lite om Gaaba-001. Ångestdämpande effekter via GABA-signalering är dock som sagt inte nytt. Nyligen bekräftade Gabather att inga sedativa biverkningar observerats i prekliniska studier i djurmodell. Gaaba-001 uppvisade enligt preliminära resultat en möjlig potential för behandling av ångest. Effektiviteten verkar behöva utredas ytterligare, men inriktningen är lovande om det håller. Det har tidigare utvecklats icke-sederande, selektiva ångestdämpande läkemedelskandidater baserade på GABA A receptormodulatorer men ingen har nått ända fram. Mercks preparat TPA023 var framgångsrikt i fas II men stoppades trots det pga. farhågor för långtidsbiverkningar (gråstarr). Det är oklart i vilken utsträckning gaaba-001 ännu testats i någon depressionsmodell. Det finns som tidigare nämnts forskning som pekat på möjliga fördelar med en kombinationsbehandling med en selektiv α 2,α 3 GABA A - receptormodulator och ett antidepressivt läkemedel som en SSRI, men om gaaba-001 håller måttet är för tidigt att säga. Med den begränsade kunskap vi har i dagsläget om gaaba- 002 väljer vi att uppskatta möjlig toppförsäljning utifrån en schablonmässig top-down-modell. Under 2012 omsatte medianen av de 50 mest säljande cns-läkemedlen i USA ca 420 MUSD baserat på statistik från IMS Health. Utesluter vi generika stiger siffran till omkring 512 MUSD. USA står för 47 % av cns-marknaden enligt Lundbeck/IMS och vi hamnar då på en skattning av ett försäljningstal på omkring 1100 MUSD för ett median-cns-läkemedel globalt sett. Marknaden för antipsykotiska läkemedel uppgår till MUSD Gaaba-002: Avvägning mellan effekt och tolererbarhet Enligt Lundbeck/IMS uppgick marknaden för antipsykotiska läkemedel till MUSD. Enbart i USA skrevs 54 miljoner recept ut 2011 framför allt mot schizofreni och/eller bipolärt syndrom enligt IMS Health. Det är återigen en svår gissning hur stor marknadsandel ett preparat i tidig fas, som gaaba- 002, skulle kunna få vid en lansering. År 2011 hade de fem största läkemedlen (Seroquel, Risperidone, Abilify, Zyprexa och Geodon) 87 % av USA-marknaden och marknaden är således koncentrerad även om generika som Risperidone står för en betydande del. En kandidat som når hela vägen till godkännande bör, givet marknadens storlek, dock ha rimligt goda chanser till blockbusterstatus. Hur ser det medicinska behovet ut? De flesta läkemedel idag är s.k. dirty drugs som är verksamma på flera 13

14 signalsubstanssystem. Biverkningar är vanliga där den äldre typen av läkemedel oftast är sedativa och ger EPS, medan nyare i flera fall undviker dessa men å andra sidan ger metabolita och sexuella störningar. Förenklat är utmaningen att hitta läkemedel som är verksamt mot akuta positiva symptom som hallucinationer, och som även förbättrar patienternas kognitiva förmågor, med så lite biverkningar som möjligt. Översikt över symptomkategorier vid schizofreni. Källa Pfizer. Gabather har jämfört sitt preparat med Klozapin som har använts mot akut och svår psykos och mot sjukdomens positiva symptom. Klozapin har dock funnits på marknaden sedan 70-talet och har successivt ersatts av andra behandlingar. Olanzapin, ett generiskt läkemedel, har en liknande struktur som klozapin och hade 2012 strax under 10 % marknadsandel av antipsykotika sett till förskrivningsvolymen i USA. Vi anser att ett rimligt antagande är att gaaba-002 vid en framgångsrik lansering kan nå en toppförsäljning på omkring 2000 MUSD vilket skulle motsvara 5-10% marknadsandel av neuroleptikamarknaden. 14

15 Diagram som beskriver trade-off mellan tolererbarhet och effektivitet för antipsykotiska läkemedel. Stjärna markerar en önskekandidat. Källa: Alkermes Riskjusterad värdering av projektportföljen Nedan sammanfattar vi värderingen av forskningsportföljen baserat på riskjusterade diskonterade projektvärden. Vid val av diskonteringsränta utgår vi från Riskpremiestudien 2015 (PwC) som anger en riskpremie på 10,4% för microcapbolag. Med en riskfri ränta på 0,8 % och ett antaget betavärde på 1,5 ger det en motiverad diskonteringsränta på 16,4 %. När det gäller riskjustering har vi utgått från nedanstående sannolikheter för CNS-läkemedel baserade på en större sammanställning publicerad Fas I Fas II Fas III Godkännande Sannolikhet till nästa fas 62,7% 34,4% 66,9% 84,9% Sannolikhet till lansering 12,3% 19,5% 56,8% 84,9% Sannolikhet till lansering för psykofarmaka, Källa: Hay (2014) Det saknas emellertid statistik för preklinisk fas där Gabather för närvarande befinner sig. Bolaget har utfört akuta toxförsök och In Vivo-studier och vi antar att det är två tredjedelars sannolikhet att gå vidare till fas I. Vad gäller affärsvilkor räknar vi med att en utlicensiering kan ske med en royaltysats i mid-teens och med engångsersättningar och milstolpar uppgående till ett totalt värde som snittet av tidigare redovisade licensaffärer, dvs. 6 Hay, M., et al Clinical development success rates for investigational drugs, Nature Biotechnology, 2014, 32:

16 320 MUSD. Vi räknar med en sedvanligt baktung fördelning av ersättningarna där ca 2/3 utbetalas fr. o m godkännande och därefter. Peak sales rnpv Per aktie Projekt Fas MUSD MSEK SEK Kommentar GAABA-001 Ångest/ Preklin ,7 8% chans t godk.; 15 % royalty, depression 7 år på marknad, 320 MUSD milst. GAABA-002 Psykos Preklin ,7 8 % chans t godk., 15 % royalty 7 år på marknad, 320 MUSD milst. Overheadkostnader -25-2,6 8 MSEK/fem är Kassa 15 1,5 Efter 2 kv., fullt utnyttjande av TO Aktieägarvärde ,3 9,6 miljoner aktier Efter utspädning TO 19% 15,7 Tillkommer 2,2 milj aktier Smallcaps värdering av summan av delarna i Gabather, baserat på riskjusterade projektvärden och samtliga projekt i preklinisk fas Vi beräknar ett riskjusterad värde på 186 MSEK räknat på kandidaterna gaaba Vi räknar med en utspädning på 19 % från utestående teckningsoptioner TO1 som löper ut alldeles inom kort och som är tydligt in-the-money med ett lösenpris på 4,5 SEK per aktie. Totalt blir värdet per aktie 15,7 SEK efter utspädning. Detta värde motsvarar dock närmast en ögonblicksbild. Om utvecklingen går enligt plan ska bolaget ta in en kandidat i fas I inom månader. Vi antar att psykosindikationen väljs ut som förstakandidat för en fas I-studie. Med en antagen sannolikhet för lansering i fas I på drygt 12 % stiger då riskjusterat projektvärde till 344 MSEK. Bolaget kommer att behöva ta in pengar inför start av kliniska studier. 45 MSEK bedöms vara tillräckligt för att ta en utvald läkemedelskandidat igenom Proof-of- Concept i människa i fas 1b/2a under de närmaste 5 åren. Vi räknat med att detta ger en ytterligare utspädning på drygt 20 %, totalt 40 % inklusive teckningsoptionsprogrammet. Peak sales rnpv Per aktie Projekt Fas MUSD MSEK SEK Kommentar GAABA-001 Ångest/ preklin ,7 8 % chans t godk.; 15 % royalty, depression 7 år på marknad, 320 MUSD milst. GAABA-002 Psykos I ,1 12 % chans t godk., 15 % royalty 7 år på marknad, 320 MUSD milst. Overheadkostnader -25-2,6 8 MSEK/fem är Kassa 45 4,7 Antagen emission 45 MSEK inför fas I Aktieägarvärde ,9 9,6 milj aktier Efter förväntad utspädning 40% 21,5 Tillkommer 6,7 milj aktier Smallcaps värdering av summan av delarna i Gabather, baserat på riskjusterade projektvärden med gaaba-002 i fas I och gaaba-001 i preklinisk fas. 16

17 Justerat för denna förväntade utspädning blir motiverat aktieägarvärde per aktie 21,5 SEK i fas I. Relativjämförelse: Stigande förväntningar in i fas II Vilka bolag kan Gabather jämföras med? Det finns givetvis en uppsjö av verksamheter inom utveckling av CNSläkemedel. Fokuserar vi på bolag verksamma inom Gabamodulering krymper urvalet. I diagrammet nedan jämför vi klinisk fas och forskningsvärde (börsvärde minus nettoskuld/kassa) för några Gababolag : Forskningsvärde MSEK Jämförelse mellan forskningsvärde och klinisk fas för ett urval av bioteknikföretag inriktade mot Gabamodulering. 0 anger preklinisk fas. I urvalet ingår förutom Gabather (rödmarkerat) Alcobra Pharma, Concert Pharmaceuticals, Marinus Pharmaceuticals, Saniona och Sage Theraputics. Observera logaritmisk skala Jämförelsen blir grov eftersom urvalet är litet och den inte tar hänsyn till forskningsportföljernas storlek. Amerikanska bolag i slutet av fas II värderas dock till mångmiljardbelopp. Å andra sidan ser vi i jämförelsen fas III-bolag med inte helt övertygande studieresultat i bagaget som dras med modesta värderingar. Det understryker den kliniska risken inom CNSområdet. Saniona, som vi räknar som ett fas I-bolag, har ett forskningsvärde på omkring 350 MSEK. Det motsvarar ungefär vår riskjusterade projektvärdering för Gabather enligt ovan, givet att psykosindikationen tas in i fas I. Saniona har dock en bredare portfölj och jämförelsen haltar även i det avseendet, men samtidigt finns det heller inget som inte säger att likaledes Aktietorgslistade Saniona inte är undervärderat i dagsläget. Det är också viktigt att förstå att värdering i tidig fas har ett starkt samband till den summa pengar som plöjts ner i forskning och att det är väldigt svårt 17

18 för bolag på de svenska småbolagslistorna att komma i närheten av de forskningsbudgetar som t ex de amerikanska bolagen har. Smallcap anser att aktiemarknaden tagit ut framgångar i förskott Snabb uppvärdering begränsar på kort sikt Efter en snabb uppgång den senaste tiden pekar våra värderingsmodeller på att Gabatheraktien är fullvärderad i dagsläget med hänsyn taget till i våra ögon rimlig riskjustering. På sikt ser vi dock ytterligare potential i takt med att projektutvecklingen fortskrider och under förutsättning att åtminstone en kandidat tas in i klinisk fas förhoppningsvis under Ytterligare kapitalbehov kommer då att uppstå vilket medför utspädning men vårt motiverade värde uppgår till 21,5 SEK per aktie på drygt tolv månaders sikt. En värdering försvåras av osedvanligt tidig fas, fortfarande låg transparens och brist på publicerade data vad gäller forskningsresultat. Det är viktigt att läsaren förstår att Smallcap i det läge som råder får förlita sig på statistik som är baserad på en stor mängd preparat, men att det i de enskilda fallen är omöjligt att sia om chans till framgång till och med för personerna som sitter mitt i verksamheten. Den tidiga fasen gör också att andra kandidater kan komma att visa upp bättre egenskaper och därmed förändra fokus för utvecklingen och framtida potentiella intäkter. Den minnesgranne läsaren minns att Gabathers patent täcker hundratals substanser och kanske ställer sig frågande till värdet av dessa och det korta svaret blir att om ett företag inte har råd att utveckla och skapa data runt en substansportfölj så har den heller inget värde. Samtidigt kan naturligtvis sägas att om det i framtiden visar sig att Gabather har hög träffprocent på sina preparat så kommer aktiemarknaden i framtiden säkert att åsätta oprövade substanser ett värde. Mångmiljardvärdering sannolik vid framgångsrik fas II Ett bull case för Gabather handlar om att kunna uppvisa ett proof of concept, dvs. ta en kandidat framgångsrikt genom fas II. I det scenariot är en mångmiljardvärdering trolig. Vår modell pekar t ex på ett motiverat värde på 2500 MSEK för psykos efter fas II, men det är inte otroligt att den bedömda risken kan sjunka snabbare. Ett snitt av bolagen i vår jämförelse i fas I-II motsvarar ett värde på 5200 MSEK. Om vi använder den historiska sannolikheten för ett psykofarma att gå från fas I till fas III (62,7 % x 34,4 % = 21,6%) och justerar det med 2/3 för preklinisk fas ger det 18

19 en justerad sannolikhet på 14,4 % för proof of concept. Om vi räknar med fyra år till proof of concept ger det en riskjusterad relativvärdering på (14,4 % x 5200)/1,164 4 MSEK = 408 MSEK eller 42,5 SEK per aktie idag. Med 40 %- ig utspädning motsvarar det 25,1 SEK per aktie. Vi ser att det finns ett stort utrymme för uppvärdering i takt med att den kliniska utvecklingen går framåt och risken sjunker. Samtidigt kan det vara optimistiskt att räkna med att totalt ca 65 MSEK kommer att räcka hela vägen för att nå dit. Slutsats När två vetenskapsmän från olika områden slår ihop sina kompetenser kan det onekligen hända intressanta saker och de första rapporterna från bolaget tyder på att så verkligen är fallet. Det gäller dock att förstå att det fortfarande är tidiga dagar för Gabather och att processen att välja ut en kandidat just har börjat. Vi vet inte hur många substanser som bolaget kommer att ta igenom det första programmet men de som väljs ut kommer att utsättas för en rad nya tester. De kanske mest kritiska testerna såsom akut tox och förmågan att penetrera blod-hjärnbarriären är avklarade vilket naturligtvis är en framgång men detta är en typ av tester som bolag normalt gjort innan de går till notering. Områdena inom vilka Gabather avser verka är definitivt intressanta och för ett preparat som når hela vägen hägrar en stor och lukrativ marknad. Bolagets förmåga att tidigt skapa samarbeten eller sälja till ett större läkemedelsbolag bygger på hur mycket data runt preparatet som kan skapas. Smallcap finner Gabathers affär intressant och ser i händelse av framgång stora värden. Aktiekursen har svängt kraftigt och att aktiemarknaden från tid till annan gör en delvis annan bedömning än vi vad gäller risk och tid är i sig inte förvånande. I synnerhet inte när det gäller ett bolag i så tidig fas. 19

20 Ansvarsbegränsning Detta analysmaterial är en del av tjänsten Uppdragsbevakning. Tjänsten innebär att Smallcap.se för bevakningen erhåller ekonomisk ersättning från det analyserade bolaget. Allt analysmaterial som publiceras på Smallcap.se är oberoende, vilket innebär att bedömningar och slutsatser inte påverkas av att Smallcap.se erhåller ekonomisk erhåller ersättning från det analyserade bolaget. Att investera i aktier är alltid förknippat med risk. Smallcap.se tar inget ansvar för eventuella förluster till följd av investeringsbeslut som grundar sig på bolagets analyser. Smallcap.se garanterar inte heller att informationen i analysmaterialet är fullständig eller korrekt. Smallcap.se/Smallcapse AB Disclaimer Smallcap.se är en oberoende aktör som ägs av Smallcapse AB. Fokus ligger på analys av small- och microcapbolag. Intressekonflikter Smallcap.se strävar efter att undvika intressekonflikter. Det finns interna regler för hur eventuella intressekonflikter skall hanteras. Syftet med rutinerna är att säkerställa Smallcap.se:s ställning som oberoende. Smallcap.se erbjuder olika typer av tjänster till sina kunder, bland annat erbjuder Smallcap.se: - annonsering via banners och utskick - Uppdragsbevakning, Uppdragsbevakningen är en tjänst varvid kunden betalar för en oberoende aktieanalys som sprids via Smallcap.se Smallcap.se:s analytiker eller frilansande analytiker kan inneha värdepapper i bolag som analyseras på Smallcap.se. I förekommande fall anges det i samband med publicering av initial analys. Eget innehav uppdateras löpande och finns tillgängligt på Smallcap.se Smallcap.se lämnar inte investeringsråd Analyser och annat material på Smallcap.se tillhandahålls endast som allmän information och skall under inga förhållanden användas eller betraktas som någon uppmaning, rekommendation eller något råd, att köpa eller sälja aktier. Smallcap.se tar inte hänsyn till kundens särskilda ekonomiska situation, syfte med investeringar eller andra kundspecifika behov. Placerare bör söka finansiell rådgivning i det enskilda fallet avseende lämpligheten av tilltänkta aktieinvesteringar som Smallcap.se analyserar. Kunden bör därför endast beakta Smallcap.se som en av flera källor för sitt investeringsbeslut. Källor Analyserna är baserade på källor som betraktas som tillförlitliga. Trots att Smallcap.se försöker säkerställa att innehållet i analyserna skall vara korrekt och inte missvisande garanterar inte Smallcap.se att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Vidare måste läsare vara införstådd med att de framtidsutsikter som Smallcap.se prognostiserar i analyser inte alltid kommer att infrias. Smallcap.se friskriver sig från och svarar inte i något fall, oavsett vårdslöshet, gentemot läsare av analyserna eller tredje man, för förlust, vare sig direkt eller indirekt, som uppkommer på grund av innehållet i analys publicerad på Smallcap.se. Material publicerat på/av Smallcap.se är skyddat av upphovsrätt och får inte utan tillstånd kopieras, återanvändas, distribueras eller publiceras. 20

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Ingen försäljning har skett under år 2010 eller i perioden 1 oktober - 31 december 2010. Hyresintäkter och övriga intäkter uppgår till 649 KSEK

Läs mer

Delårsrapport till

Delårsrapport till 5569705790 Delårsrapport 20160101 till 20160930 Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB Tredje kvartalet (20160701 20160930) Rörelsens intäkter uppgick till 0 (25) KSEK Resultat efter finansiella

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för fjärde kvartalet var -1,1, (-5,7) MSEK. För hela perioden,

Läs mer

556970-5790. Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30

556970-5790. Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30 Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB Andra kvartalet (2015-04-01 2015-06-30) Rörelsens intäkter uppgick till 30 KSEK Resultat efter finansiella poster,

Läs mer

Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri

Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri Neuroleptika Risperidon (1kr/4 mg tabl) Olanzapin (1kr/10 mg tabl) Clozapin (5kr/100mg tabl) Abilify/Aripiprazol (45kr/10mg tabl) Concerta

Läs mer

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling Psykiatrisk behandling Medicinsk behandling Evidensbaserad behandling Evidens betyder bevis Forskning och vetenskapliga resultat bevisar att behandlingen ger resultat Vård ska enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

Depression. Lilly Schwieler

Depression. Lilly Schwieler Depression Lilly Schwieler Vad är depression? Affektiva syndrom / Förstämningssyndrom - Mood disorders Unipolär sjukdom Bipolär sjukdom - manodepressivitet Symtom Depression Huvudsymtom: Nedstämdhet Intresseförlust

Läs mer

Respiratorius AB: kvartalsrapport, april-juni, 2009

Respiratorius AB: kvartalsrapport, april-juni, 2009 Respiratorius AB: kvartalsrapport, april-juni, 2009 Rapport för andra kvartalet för Respiratorius AB (publ) In-vivo studier, både inhalerat och intravenöst, på djur har visat att Respiratorius substanser

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-11-07 1178/2007

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-11-07 1178/2007 BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-11-07 SÖKANDE GLAXOSMITHKLINE AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Halvårsrapport till

Halvårsrapport till 556970-5790 Halvårsrapport 2016-01-01 till 2016-06-30 Sammanfattning av halvårsrapport för Gabather AB Andra kvartalet (2016-04-01 2016-06-30) Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2010 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Kvartalsrapport 2, 2012

Kvartalsrapport 2, 2012 Kvartalsrapport 2, 2012 Karo Bio 13 juli 2012 Transformeringen av Karo Bio fortskrider Genomförda kostnadsbesparingar och säkrade intäkter sänker nettokostnadsnivån till 11-13 MSEK / kvartal i slutet av

Läs mer

Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011

Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011 Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011 Rapport för andra kvartalet för Respiratorius AB (publ) Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra kvartalet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 Respiratorius har nominerat en läkemedelskandidat, RCD007, som kraftfullt relaxerar små humana luftvägar och som dessutom har anti-inflammatoriska egenskaper Ingen försäljning har

Läs mer

Information. till dig som behandlas med Risperdal eller långtidsverkande Risperdal Consta.

Information. till dig som behandlas med Risperdal eller långtidsverkande Risperdal Consta. Information till dig som behandlas med Risperdal eller långtidsverkande Risperdal Consta www.schizofreni.se Innehåll Ett viktigt steg för att komma i själslig balans...4 Du är inte ensam...5 Psykisk sjukdom

Läs mer

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Vetenskapligt underlag Bilaga Slutlig version Förord Socialstyrelsen har i detta dokument

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:14 2016-04-21 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin PSYKIATRI AFFEKTIVA SYNDROM Unipolär depression Hos barn och ungdomar fluoxetin AFFEKTIVA SYNDROM Målsättningen är full symtomfrihet. Sertralin är förstahandsmedel vid unipolär depression. Lågt pris och

Läs mer

Underlag extra stämma i Yield Life Science , onsdag den 22 augusti kl 15.00

Underlag extra stämma i Yield Life Science , onsdag den 22 augusti kl 15.00 Underlag extra stämma i Yield Life Science 556451-8990, onsdag den 22 augusti kl 15.00 2. Bakgrund till förvärv av aktier i Dermafol 4. Styrelsens redogörelse för apportegendomen 5. Styrelsens redogörelse

Läs mer

Läkemedelsbehandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget

Läkemedelsbehandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget Läkemedelsbehandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget Depression hos barn och ungdomar är ett allvarligt tillstånd som medför ökad risk för för tidig död, framtida psykisk

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport 3, 2012

Kvartalsrapport 3, 2012 Kvartalsrapport 3, 2012 Karo Bio 24 oktober 2012 Förutsättningar för positivt kassaflöde 2013 Kostnadsnivån har sänkts väsentligt Totalt 20,9 (52,8) MSEK i kostnader under Q3 2012 Intäkter på 8,1 (0) MSEK

Läs mer

Maris Hartmanis, vd Medivir AB

Maris Hartmanis, vd Medivir AB Maris Hartmanis, vd Medivir AB We are passionate and dedicated in our efforts to develop and supply innovative pharmaceuticals that improve people s health and quality of life. 2 Året som gått fokus på

Läs mer

Kancera AB 8 November 2011

Kancera AB 8 November 2011 Ursprung i Pharmacia & Karolinska Noterat på NASDAQ OMX First North februari 2011 20 läkemedelsutvecklare, 900 m2 laboratorier inom KI Science Park Kancera AB 8 November 2011 Kancera Fokuserar på elakartad

Läs mer

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Av Susanne Bejerot, psykiatiker- Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla

Läs mer

INBJUDAN ATT TECKNA UNITS I GABATHER AB

INBJUDAN ATT TECKNA UNITS I GABATHER AB INBJUDAN ATT TECKNA UNITS I GABATHER AB INFÖR NOTERING PÅ AKTIETORGET AB är ett läkemedelsutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet och sin läkemedelsutveckling på områden med stor potential och som

Läs mer

Antipsykotika Neuroleptika Kap 14

Antipsykotika Neuroleptika Kap 14 Antipsykotika euroleptika Kap 14 Introduktion - Bakgrund Typiska antipsykotika fentiazinderivat tioxantenderivat fenylbutanonderivat Benzamider Atypiska antipsykotika klozapinanaloger Dopaminstabiliserande

Läs mer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- TENTAMEN DELKURS 2 VT 2004 (Således tre st delar!) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Farmakologi och sjukdomslära (totalt 42 poäng) 1.

Läs mer

BILAGA II EEUROPEISKA LÄKEMEDELSMYNDIGHETENS VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄLEN TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉERNA OCH BIPACKSEDLARNA

BILAGA II EEUROPEISKA LÄKEMEDELSMYNDIGHETENS VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄLEN TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉERNA OCH BIPACKSEDLARNA BILAGA II EEUROPEISKA LÄKEMEDELSMYNDIGHETENS VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄLEN TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉERNA OCH BIPACKSEDLARNA 108 VETENSKAPLIGA SLUTSATSER ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING AV DEN VETENSKAPLIGA

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2014

Delårsrapport Januari - juni 2014 Delårsrapport Januari - juni 2014 EQL Pharma AB EQL Pharma AB är ett läkemedelsbolag, specialiserat på nisch-generika, dvs generiska läkemedel med ingen eller begränsad konkurrens. EQL Pharma grundades

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport april-juni 2006

RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport april-juni 2006 RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport april-juni 2006 Bolaget saknar nettoomsättning för perioden. Resultat efter finansnetto för perioden jan juni är -5,3 (-1,4) MSEK varav andra kvartalet -3,9 (-0,7) MSEK.

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OLANZAPIN RATIOPHARM Datum: 21.7.2014, Version 1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Olanzapin

Läs mer

Nationella riktlinjer Ångestsjukdomar

Nationella riktlinjer Ångestsjukdomar Nationella riktlinjer Ångestsjukdomar Syftet med riktlinjerna är att både stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom detta område och vara ett underlag för prioriteringar

Läs mer

Follicum AB 556851-4532 www.follicum.se DELÅRSRAPPORT 2016-01-01 2016-03-31

Follicum AB 556851-4532 www.follicum.se DELÅRSRAPPORT 2016-01-01 2016-03-31 Follicum AB 556851-4532 www.follicum.se DELÅRSRAPPORT 2016-01-01 2016-03-31 Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2016-01-01 2016-03-31) Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (0 TSEK).

Läs mer

2. (1p) Vissa opioidanalgetika, exempelvis petidin, kan framkalla dysfori snarare än eufori. Varför?

2. (1p) Vissa opioidanalgetika, exempelvis petidin, kan framkalla dysfori snarare än eufori. Varför? Farmakologi och sjukdomslära (totalt 42 poäng) 1. (2p) Vigabatrin är en GABA-transaminashämmare med bevisad antiepileptisk effekt. Trots detta används den mycket sällan varför? Ge dessutom exempel på två

Läs mer

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 3,5 hp. Tentamenskod: (kod och kurs ska också skrivas längst upp på varje sida)

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 3,5 hp. Tentamenskod: (kod och kurs ska också skrivas längst upp på varje sida) Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 3,5 hp Provmoment: TENTAMEN Ladokkod: 61SÄ01 Tentamen ges för: Gsjuk15ha samt tidigare Tentamenskod: (kod och kurs ska också skrivas längst upp på varje sida)

Läs mer

Ett nytt Karo Bio tar form

Ett nytt Karo Bio tar form Ett nytt Karo Bio tar form VD Per Bengtsson Årsstämma 7 maj 2013 Ledstjärnor i nya Karo Bio Mer kommersiellt orienterad verksamhet baserad på unikt specialistkunnande God riskspridning Balans mellan intäkter

Läs mer

Vanliga frågor (FAQ) Broschyr

Vanliga frågor (FAQ) Broschyr ABILIFY (aripiprazol) SJUKVÅRDSPERSONAL Vanliga frågor (FAQ) Broschyr ABILIFY (aripiprazol) är indicerat för behandling i upp till 12 veckor av måttlig till svår manisk episod vid bipolär sjukdom typ 1

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Latuda Filmdragerad 37 mg Blister, 98 x 1 410432 2490,00 2587,00. tabletter. 74 mg Blister, 98 x 1

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Latuda Filmdragerad 37 mg Blister, 98 x 1 410432 2490,00 2587,00. tabletter. 74 mg Blister, 98 x 1 2014-11-20 1 (6) Vår beteckning SÖKANDE Takeda Pharma AB Box 3131 169 03 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Niklas Prager, VD och Koncernchef A research-based pharmaceutical company with focus on infectious diseases and oncology 2 Medivir har en stark plattform och är väl positionerat

Läs mer

Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD)

Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) BPSD Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) a. BETEENDESTÖRNINGAR (=huvudproblem för omgivningen) Aggressivitet Irritabilitet Motsträvighet Skrik Rastlöshet Plockighet Opassande

Läs mer

INFORMATION OM INVEGA

INFORMATION OM INVEGA INFORMATION OM INVEGA Du är inte ensam Psykiska sjukdomar är vanliga. Ungefär var femte svensk drabbas varje år av någon slags psykisk ohälsa. Några procent av dessa har en svårare form av psykisk sjukdom

Läs mer

Psykoser etiologi, diagnostik och behandling ur läkarperspektiv

Psykoser etiologi, diagnostik och behandling ur läkarperspektiv Michael Andresen överläkare, spec-läkare allmänpsykiatri övergripande studierektor psykiatri michael.andresen@orebroll.se Begreppet psykos används ofta felaktigt som synonym för schizofreni två stora grupper:

Läs mer

Behandling av depression hos äldre

Behandling av depression hos äldre Behandling av depression hos äldre En systematisk litteraturöversikt Januari 2015 (preliminär version webbpublicerad 2015-01-27) SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

AP en ny behandling för psoriasisartrit och andra inflammatoriska sjukdomar. Torbjørn Bjerke. Januari 2017

AP en ny behandling för psoriasisartrit och andra inflammatoriska sjukdomar. Torbjørn Bjerke. Januari 2017 AP1189 - en ny behandling för psoriasisartrit och andra inflammatoriska sjukdomar Torbjørn Bjerke Januari 2017 SynAct Pharma ett svenskt läkemedelsbolag (Ticker SYNACT; aktietorget) AP1189 -mot akut försämring

Läs mer

556738-7864. Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30

556738-7864. Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30 556738-7864 Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30 Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2014-01-01 2014-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0). Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Oroliga själar. Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste.

Oroliga själar. Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste. Oroliga själar Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste. 1 Sluta oroa dig i onödan! Om du har generaliserat ångestsyndrom har du antagligen fått uppmaningen många

Läs mer

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 3,5 hp. Tentamenskod: (kod och kurs ska också skrivas längst upp på varje sida) Kurs: Kod:

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 3,5 hp. Tentamenskod: (kod och kurs ska också skrivas längst upp på varje sida) Kurs: Kod: Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 3,5 hp Provmoment: TEN1 Ladokkod: 61SÄ01 Tentamen ges för: Gsjukv14B samt tidigare Tentamenskod: (kod och kurs ska också skrivas längst upp på varje sida) Tentamensdatum:

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Eldepryl 5 mg och 10 mg tabletter Selegilin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Ej för utgivning, publikation eller distribution i Australien, Kanada, Japan eller USA. Detta tilläggsprospekt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 556970-5790

Å R S R E D O V I S N I N G 556970-5790 Å R S R E D O V I S N I N G 556970-5790 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-30-2014-12-31 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

WntResearch Blockbusterkandidat mot klinisk fas

WntResearch Blockbusterkandidat mot klinisk fas Analys WntResearch 9 december 2011 Ansvariga analytiker: Anders Ericson, Andreas Nyberg, namn.efternamn@smallcap.se WntResearch Blockbusterkandidat mot klinisk fas? Uppdragsanalys Aktietorget Köp Forskning

Läs mer

Hur kan läkemedel hjälpa, eller stjälpa, den äldres psykiska hälsa?

Hur kan läkemedel hjälpa, eller stjälpa, den äldres psykiska hälsa? Hur kan läkemedel hjälpa, eller stjälpa, den äldres psykiska hälsa? Per Allard docent, överläkare Äldrepsykiatriska enheten, NUS och Institutionen för klinisk vetenskap/enheten för psykiatri, Umeå universitet

Läs mer

Depressions och ångestbehandling

Depressions och ångestbehandling Depressions och ångestbehandling NU sjukvården, maj 2010 Ebba Holmberg överläkare psyk klin, leg psykoterapeut Gunilla Kenne, psykolog. leg psykoterapeut Frekvens ångest och depression Minst 25% av alla

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2012. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2012. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2012 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -1,0 (-1,6) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar

PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar Stockholm Corporate Finance Life Science dag, 2013-03-13 Jacques Näsström, VD, Apotekare, Fil Dr, MBA PledPharma i korthet

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-09-30. Follicum AB 556851-4532

Delårsrapport 2015-01-01 2015-09-30. Follicum AB 556851-4532 Delårsrapport 2015-01-01 2015-09-30 Follicum AB 556851-4532 Sammanfattning av delårsrapport Första nio månaderna (2015-01-01 2015-09-30) Övriga rörelseintäkter uppgick till 394 TSEK (1 868 TSEK). Resultatet

Läs mer

Cannabis och belöningssystemet

Cannabis och belöningssystemet Minnesbilder från konferens om Cannabis, risker Konferens om Stockholm 17 februari 2015 Cannabis och belöningssystemet Maria Ellgren Med. Dr. Medical Science Liaison CNS Medical Affairs AbbVie AB från National

Läs mer

Innehåll. Ett viktigt steg för att komma i själslig balans...4. Du är inte ensam...5. Psykisk sjukdom är inte någons fel!...5

Innehåll. Ett viktigt steg för att komma i själslig balans...4. Du är inte ensam...5. Psykisk sjukdom är inte någons fel!...5 Patientinformation Innehåll Ett viktigt steg för att komma i själslig balans...4 Du är inte ensam...5 Psykisk sjukdom är inte någons fel!...5 Hur yttrar sig en psykos?...6 Schizofreni och psykotisk sjukdom

Läs mer

BESLUT. Datum 2008-06-25

BESLUT. Datum 2008-06-25 BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2008-06-25 Vår beteckning SÖKANDE GLAXOSMITHKLINE AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Behandling av sömnsvårigheter

Behandling av sömnsvårigheter Behandling av sömnsvårigheter Sammanfattning Sömnsvårigheter behandlas i första hand med andra metoder än läkemedel (icke-farmakologiska metoder). I de fall då annan sjukdom, som till exempel depression

Läs mer

En broschyr om Tvångssyndrom

En broschyr om Tvångssyndrom En broschyr om Tvångssyndrom Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Förekomst Tvångssyndrom är en form av psykiska besvär som över 2 % av befolkningen har. Man talar därför om det som en folksjukdom.

Läs mer

Schzofreni är en allvarlig psykisk störning med komplex symptomatologi och varierande långtidsförlopp. I upptagningsområdet för SLL drabbas ca.

Schzofreni är en allvarlig psykisk störning med komplex symptomatologi och varierande långtidsförlopp. I upptagningsområdet för SLL drabbas ca. Schzofreni är en allvarlig psykisk störning med komplex symptomatologi och varierande långtidsförlopp. I upptagningsområdet för SLL drabbas ca. 150 person i schizofreni varje år. Män insjuknar i högre

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 202) KSEK

Delårsrapport 1 januari 30 september Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 202) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 610 (-2 202) KSEK Resultat per aktie uppgick till

Läs mer

för erhållande av Receptarielegitimation 25 januari 2014

för erhållande av Receptarielegitimation 25 januari 2014 NAMN: KUNSKAPSPROV I FARMAKOLOGI för erhållande av Receptarielegitimation 25 januari 2014 Var vänlig kontrollera att alla frågor (23 st) finns med! Del I, 1-9, 35p Del II, 10-17, 28p Del III, 18-23, 17p

Läs mer

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3 Independent Analysis Interfox Resources Attraktivt område. Tomsk regionen, där Interfox Resources är verksamma, är den region i västra Sibirien som producerar näst mest olja. Västra Sibirien står i sin

Läs mer

Med Bolaget eller Hamlet Pharma menas Hamlet Pharma AB med organisationsnummer 556568-8958

Med Bolaget eller Hamlet Pharma menas Hamlet Pharma AB med organisationsnummer 556568-8958 Q1 Delårsrapport juli september 2015 Med Bolaget eller Hamlet Pharma menas Hamlet Pharma AB med organisationsnummer 556568-8958 Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2015-07-01 2015-09-30)

Läs mer

Namn: -------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn: ------------------------------------------------------------------------------------------------- GAMMAL ÖVNINGSTENTA (HT 01) NB: Kommande tenta kommer att omfatta 75 p (inte 100!) och vissa områden har föreslästs av andra föreläsare än tidigare! 1 1. (2p) Trots att ett lågt ph gynnar membranpassagen

Läs mer

Neuroleptika till äldre. Dag Gülich, psykiater, geriater, överläkare, RPK Åsa Bondesson, Dr Med Vet, Apotekare, Enheten för läkemedelsstyrning

Neuroleptika till äldre. Dag Gülich, psykiater, geriater, överläkare, RPK Åsa Bondesson, Dr Med Vet, Apotekare, Enheten för läkemedelsstyrning Neuroleptika till äldre Dag Gülich, psykiater, geriater, överläkare, RPK Åsa Bondesson, Dr Med Vet, Apotekare, Enheten för läkemedelsstyrning Neuroleptika Antal skåningar 75 år och äldre med utköp av neuroleptika

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Perioden januari-mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till - 9 277 Tkr (-2 847 Tkr) Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick

Läs mer

Personligt möte med Mikael Lindstam VD Aptahem

Personligt möte med Mikael Lindstam VD Aptahem Personligt möte med Mikael Lindstam VD Aptahem Mikael Lindstam, VD Aptahem, har medverkat i uppstartsverksamhet och utvecklingsprogram som genererat investeringar om totalt mer än 100 MSEK från företag,

Läs mer

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 4,5 hp. Tentamenskod: Provmoment: TEN1 Ladokkod: 61SÄ01 Tentamen ges för: Gsjuk13v samt tidigare

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 4,5 hp. Tentamenskod: Provmoment: TEN1 Ladokkod: 61SÄ01 Tentamen ges för: Gsjuk13v samt tidigare Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 4,5 hp Provmoment: TEN1 Ladokkod: 61SÄ01 Tentamen ges för: Gsjuk13v samt tidigare Tentamenskod: (kod och kurs ska också skrivas längst upp på varje sida) Tentamensdatum:

Läs mer

FRAMGÅNGSRIK NOTERING BRA PLATTFORM FÖR FORTSATT FOKUS PÅ NYA AFFÄRER OCH UTVECKLINGSPROJEKT

FRAMGÅNGSRIK NOTERING BRA PLATTFORM FÖR FORTSATT FOKUS PÅ NYA AFFÄRER OCH UTVECKLINGSPROJEKT Publicerad fredagen den 22 augusti, 2014 FRAMGÅNGSRIK NOTERING BRA PLATTFORM FÖR FORTSATT FOKUS PÅ NYA AFFÄRER OCH UTVECKLINGSPROJEKT Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 9 201 KSEK. Resultatet

Läs mer

Biologiskt perspektiv

Biologiskt perspektiv Biologiskt perspektiv ARV Kemisk balans Signalsubstanser Hjärnans STRUKTUR Nervceller Ett häfte som kompletterar texten i din bok Det biologiska perspektivet söker förklara människans tankar, känslor och

Läs mer

Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt stor grupp med ett stort lidande.

Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt stor grupp med ett stort lidande. Dubbeldiagnoser: missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa/sjukdom Definitioner Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt

Läs mer

Sweden Bio, 2 december 2015 Anders Åberg, VD

Sweden Bio, 2 december 2015 Anders Åberg, VD Sweden Bio, 2 december 2015 Anders Åberg, VD Bolaget i korthet Utvecklar läkemedel Cancermetabolism och typ 2 diabetes Bred projektportfölj Effektiv teknologiplattform Tidig kommersialisering Upfrontbetalning

Läs mer

Adaptogener. September 2007

Adaptogener. September 2007 Adaptogener September 2007 Adaptogener växter Ginseng Ginseng rot Fjärilsranka frukt 2 Adaptogener - produkter med Röd gerimax Blå gerimax 3 Adaptogener Adaptogener har psykostimulerande och prestationshöjande

Läs mer

MINNESFÖRLUST - BRISTANDE KONCENTRATION

MINNESFÖRLUST - BRISTANDE KONCENTRATION ALLT OM MINNESFÖRLUST - BRISTANDE KONCENTRATION Solutions with you in mind www.almirall.com VAD ÄR DET? Minnesförlust och bristande koncentration är vanliga kognitiva problem hos patienter med multipel

Läs mer

Cannabis och dubbeldiagnoser. Martin Olsson POM och Rådgivningsbyrån, Lund

Cannabis och dubbeldiagnoser. Martin Olsson POM och Rådgivningsbyrån, Lund Cannabis och dubbeldiagnoser Martin Olsson POM och Rådgivningsbyrån, Lund Hur ska man närma sig detta problem? Cannabis som orsak till psykiska sjukdomar? Cannabis som självmedicinering vid psykiska sjukdomar?

Läs mer

ORSAKER TILL ÖKAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING

ORSAKER TILL ÖKAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE LÄKEMEDEL TILL ÄLDRE De senaste 20 åren har mängden läkemedel till personer äldre än 75 år ökat med nära 70%. Personer på särskilt boende har i genomsnitt 8-10 preparat per person.

Läs mer

Escitalopram Lundbeck 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg tablett

Escitalopram Lundbeck 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg tablett Escitalopram Lundbeck 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg tablett 1.12.2014, Version 1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Uppföljning Neuroleptikabehandling

Uppföljning Neuroleptikabehandling RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN Område: Trygg och säker hälso och sjukvård och rehabilitering Version: 2 Giltig fr.o.m: 2016 10 01 Ansvarig: Ansvarig för revidering: Beslutad av: Beslutad datum: Revideras

Läs mer

Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom. Alert 2015

Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom. Alert 2015 HTA-enheten CAMTÖ Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom. Alert 2015 http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/underhallsbehandling-med-nyare-antipsykotiskalakemedel-vid-bipolar-sjukdom2/

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i A1M Pharma TECKNINGSPERIOD 19 MAJ 2 JUNI 2016

Inbjudan till teckning av aktier i A1M Pharma TECKNINGSPERIOD 19 MAJ 2 JUNI 2016 P H A R M A Inbjudan till teckning av aktier i A1M Pharma TECKNINGSPERIOD 19 MAJ 2 JUNI 2016 VIKTIG INFORMATION: Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I A1M Pharmas prospekt finns

Läs mer

Förstärkt försäljningsorganisation. Positiv studie om prostatacancer.

Förstärkt försäljningsorganisation. Positiv studie om prostatacancer. Förstärkt försäljningsorganisation. Positiv studie om prostatacancer. Finansiell utveckling Första kvartalet Nettoomsättning: 1 837 (2 557) TSEK Resultatet efter finansiella poster: -1 728 (-46) TSEK Resultatet

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

Årsstämma 12 maj 2016 Michael Oredsson, VD

Årsstämma 12 maj 2016 Michael Oredsson, VD 20 16 1 Årsstämma 12 maj 2016 Michael Oredsson, VD Vi transformerar BioInvent Vi har skapat en bred portfölj av kliniska projekt Tre kliniska studier startar under 2016 Vi har ökat vårt kommersiella fokus

Läs mer

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ)

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) Delårsrapport januari -september 2017 Yields intressebolag Isofol Medical med läkemedelskandidaten Modufolin fortsätter utvecklas positivt och visar stark utveckling. Isofol

Läs mer

Genesis IT Välskött kassako

Genesis IT Välskött kassako Genesis IT Välskött kassako Uppdragsanalys 2011-09-28 Axier gör i samband med Genesis ITs rapport för det tredje kvartalet en kortare uppdatering av vår analys på bolaget. Genesis är ett nästintill skuldfritt

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1. 85 % av totala poängen

Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1. 85 % av totala poängen Tentamen Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1 Kurskod: MC2014 Kursansvarig: Mikael Ivarsson Datum: 140124 Skrivtid: 4 tim Totalpoäng: 57 p Poängfördelning: Allmän-, system- och

Läs mer

Utbildningsdag 1 2010-03-16. Vård- och omsorgsförvaltningen. Utbildningsinnehåll dag 1

Utbildningsdag 1 2010-03-16. Vård- och omsorgsförvaltningen. Utbildningsinnehåll dag 1 Vård- och omsorgsförvaltningen Utbildningsdag 1 2010-03-16 Utifrån kunskap och beprövad erfarenhet ska vi belysa psykiska funktionshinder i samhället ur ett helhetsperspektiv - och vad som avgör rätten

Läs mer

Follicum Klinisk fas ökar lyster

Follicum Klinisk fas ökar lyster Uppdragsbevakning Follicum 5 oktober 2015 Ansvariga analytiker: Anders Ericson, Niklas Elmhammer namn.efternamn@smallcap.se Follicum Klinisk fas ökar lyster Uppdragsbevakning AktieTorget Köp Kursdrivande

Läs mer

Uppdragsanalys 2016-04-04 ANALYSGUIDEN. Follicum

Uppdragsanalys 2016-04-04 ANALYSGUIDEN. Follicum Uppdragsanalys 2016-04-04 ANALYSGUIDEN Follicum TECKNA ANALYSGUIDEN Follicum, 2016-04-04 Riktkurs: 8,2 Analytiker: Paul Regnell, Jarl Securities Hämmad hårväxt, ohämmad potential Follicum genomför en klinisk

Läs mer

1 2 3 4 5 6 7 Behandling och bemötande vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom BPSD Rekommendationer efter workshop april 2008 8 Grunden Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att

Läs mer

Underlag för psykiatrisk bedömning

Underlag för psykiatrisk bedömning 1 Underlag för psykiatrisk bedömning 1. Orsak till bedömningen (Remiss? Sökt själv? Huvudproblem?).. (TC: kontaktorsak) 2. Långsiktigt förlopp (Kartlägg förlopp från uppgiven symtomdebut. Ange besvärsperioder,

Läs mer