IDÉ OCH VÄRDEGRUND MÅLGRUPP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDÉ OCH VÄRDEGRUND MÅLGRUPP"

Transkript

1 Välkommen till IMIS - en behandlingsverksamhet där vi arbetar med människan i fokus och där den totala kunskapen är vår utgångspunkt! Vi erbjuder en ärlig chans till förändring och har som ledstjärna att förändring är möjlig. IDÉ OCH VÄRDEGRUND Vår tanke kring organisationen är att den ska vara öppen och i ständig utveckling. Organisationen ska erbjuda möjligheter och vara ett kreativt utrymme för såväl uppdragsgivare, klient/nätverk som för personalen inom IMIS. Vi eftersträvar ett vara en lärande organisation som erbjuder möjligheter till mångfald och nyskapande. Utgångspunkten är en humanistisk människosyn som baseras på antagandet att alla människor ska behandlas med respekt och att alla har lika värde oavsett ålder, kön, sexuell läggning, religionstillhörighet eller ursprung. Den humanistiska människosynen utgår ifrån att människan är social, förändrings- och utvecklingsbar och hon kan ta ansvar för sitt liv och sina gärningar. Vi som arbetar på IMIS har en bred kunskap och lång erfarenhet av att arbeta med psykosocialt förändringsarbete. Vår strävan är att vår kunskap och våra värderingar ska synas i allt det vi gör, i bemötandet av klienter och uppdragsgivare, i behandlingsarbetet, i miljön, osv. Genom öppenhet och flexibilitet, genom dialog med uppdragsgivare, klienter och omvärlden håller vi denna process levande. MÅLGRUPP IMIS är en fristående behandlingsorganisation som vänder sig till vuxna män och kvinnor med samsjuklighet. Vi har ett upptagningsområde i hela Sverige och har vårt säte i Hultsfreds kommun. IMIS behandlingskoncept bygger på samtal, individuellt och grupp. Vi arbetar med behandling, utredning och har fokus på den individuella förändringsprocessen. Bakgrunden till en placering på IMIS kan vara missbruk/beroende, psykisk ohälsa och därtill medföljande sociala problem. 1

2 BEHANDLING Individuell terapi Behandlingen utgår från samtal, både individuella och i grupp. Dessa samtal innefattar bearbetning av missbruksproblematiken samt de psykiska svårigheterna utifrån den helhetssyn som en integrerad behandling grundar sig på. I tillitsfulla relationer och i en drogfri miljö söker vi tillsammans nya möjligheter för klienten att förhålla sig till livet. Vår teoretiska utgångs-punkt är hämtad från Miljöterapi, Motiverande samtal (MI) samt Kognitiv beteendeterapi. KBT-inriktad individuell samtalsbehandling. Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi som grundar sig i kognitiv terapi och beteendeterapi. Metoden handlar till stor del om att förändra negativa tankemönster och beteenden hos individen. Arbetsupplägget är inriktat på nuet och utgår från att använda individens egna resurser och samarbetsvilja för att nå ett framgångsrikt resultat. Genom forskning har KBT visat sig effektiv mot de flesta psykiska problem som exempelvis stressrelaterad problematik, depression eller ångestsyndrom m.fl. Under terapin kommer klienten att lära sig identifiera negativa tankar, beteenden och föreställningar som begränsar honom/henne i vardagen. Terapin riktar sig till dig som upplever att du av olika orsaker inte mår bra, vill utvecklas som individ eller vill lära dig identifiera och bearbeta dina begränsningar. Huvudsyftet är att förändra ickefungerande situationer i livet och bearbeta eventuella psykiska problem Grupprelaterad process Vad är det som gör att grupprocesser är så betydelsefulla faktorer i våra liv? Det närliggande svaret är att vi föds in i en grupp, växer upp i grupper och arbetar största delen av våra yrkesverksamma liv i grupper. Vår utveckling präglas av ett ständigt ökande beroende av de människor som omger oss. Vår identitet skapas i samspel med andra, och vår mentala hälsa är i högsta grad beroende av att detta samspel fungerar konstruktivt. Detta är en anledningen till att vi på IMIS lägger vikt vid arbetet i grupp för att på så sätt återskapa individens naturliga plats i gruppen. Livet i missbruk har i de allra flesta fall inneburit en allt större isolering, även från den gemenskap man initialt haft med andra missbrukande människor. Det har också visat sig att arbete med missbruksproblematik är särskilt framgångsrikt i grupp. 2

3 Föreläsningar Varje vecka är det föreläsning och föreläsningarna är inriktade på klientens förändringsprocess. Ångestgrupp Det övergripande syftet med ångestgrupp är att klienten ska lära sig mer om vad som händer i kroppen vid en ångestattack, och hur man ska bemöta ångest. Genom kunskap minska frekvensen av panikattacker och dess intensitet, samt att ge färdigheter i att kunna hantera ångest och panikångest. Känslogrupp Gruppen är till för dig som vill prata om känslor och förstå känslor bättre. Vi kommer bland annat att ta upp hur du kan känna igen olika känslor hos andra och dig själv. Gruppledaren inleder varje tillfälle med ett tema. Sedan diskuterar vi tillsammans utifrån egna erfarenheter. Vi arbetar även med enkla hemuppgifter. Känslor som vi pratar om är: Glädje Ilska Kärlek Rädsla Ledsenhet Kvinnogrupp Fördelningen mellan män och kvinnor i behandlingen är ofta densamma som gäller ute i missbruket, alltså att cirka 1/3 är kvinnor. Det innebär att kvinnor oftast är underrepresenterade i behandlingsgruppen. De problem och konsekvenser som drabbar en person med beroende är i stort detsamma oavsett om man är kvinna eller man, ändå finns det vissa skillnader utifrån genus. I kvinnogruppen fokuserar vi på skillnader som finns ute i samhället, om synen på kvinnor men framför allt i relation till beroendet och då socialt, fysiskt och mentalt. Vi arbetar med självbild, självrespekt och självförtroende. Återfallsprevention Återfallsprevention är en behandlingsform för att hjälpa klienter att undvika återfall efter en inledd beteendeförändring. Återfallsprevention är en handledning och vedertagen metod som utgår från kognitiv beteendeterapi, KBT. Metoden används vid flera olika problembeteenden som missbruk av alkohol och droger, spelberoende och andra beteendeberoenden. I Återfallspreventiv behandling får klienten lära sig ett antal verktyg för att kunna hantera sitt problembeteende. Fokus i Återfallsprevention är att öka förmågan att känna igen sina risksituationer för återfall att bli uppmärksam på konsekvenserna av problembeteendet att lära sig att endera kunna undvika risksituationer för återfall eller att kunna hantera dem. att hitta alternativ till problembeteenden. 3

4 Måleri Ett pedagogiskt redskap i behandlingen som är ett komplement till de övriga grupperna. Vi målar olika teaman som ex. värsta konsekvensen, barndomsminne, hur livet ser ut om 5 år etc. Allt relaterat till klientens problematik. I feed-back och spegling från gruppen kan tolkningar göras av varje klients målning och detta kan bli en väckarklocka för individen. FRISKVÅRD Efter ett långvarigt missbruk kan det uppstå spänningar i kroppen. Man har även missbrukat sin kropp. Därför finns det varje vecka möjlighet till NADA, taktil beröring och avslappning. Detta är ett behandlingsinslag som många mår väl av speciellt vid nedtrappning av läkemedel, men även för depression och ångestbearbetning. Fysisk träning ingår i behandlingen. Vi använder oss av närliggande träningsmöjligheter som promenader, gym och lokal simhall. Nada PÅ 70-talet upptäcktes det att akupunktur lindrade abstinensen. Sedan 1974 har öron akupunktur använts som ett hjälpmedel vid behandling av beroendetillstånd. En läkare vid missbruksenheten på Lincoln Hospital i South Bronx i New York, Michael Smith, började det året använda metoden. Akupunktur är en flera tusen år gammal behandlingsmetod som utvecklats i Kina. När man sticker en nål i en akupunkturpunkt vidarebefordras signaler till hjärnan. Där frisätts då bland annat endorfiner (kroppseget morfin) som gör att personer upplever bättre sömn, mindre drogsug, lindring av abstinensbesvär, smärta och oro. Behandlingen genomförs i grupp. Du får fem nålar i varje öra. Nålarna ska sitta i under min. Du vilar i en fåtölj eller ligger på ett liggunderlag. Du får en filt att svepa kring dig om du vill. Vi lyssnar på lite avspänd musik under tiden och försöker slappna av. Viktigt att man inte pratar under sessionen. Taktil stimulering Taktil betyder beröring. Taktil beröring är en komplementär metod, en behandlingsmetod för alla människor. Taktil Stimulering är en medveten och strukturerad beröring som aktiverar huden, vårt 4

5 första och största organ och sinnesorgan. Taktil Stimulering definieras som en sinnesträning och en metod i daglig omsorg och träning för friskvård och hälsa. Den kan också vara en neuropsykologisk och neurofysiologisk behandlingsform. NÄTVERK Vi arbetar också med klientens sociala sammanhang, nätverk och familj. Vi erbjuder möjligheter till nätverks-möten med familj eller annat nätverk. Grundläggande på IMIS är vårt arbete med nätverket kring klienten och vår samverkan med samtliga inblandade aktörer i klientens behandling såsom kommun, primärvård och/eller landsting. Att i ett första stadie utredda och kartlägga klientens redan befintliga nätverk och tidigare utförda insatser samt klientens fortsatta behov av nätverk efter avslutad behandling. Grundstenarna för samverkan på IMIS är en god dialog och kontinuerliga återkopplingar mellan samtliga berörda parter i klientens behandling med utgångspunkt klientens förändringsprocess som gemensamt mål för samverkan. RESURSBOENDE Som ett led i behandlingen och en väg ut mot normalisering kan vi under en tid erbjuda ett resursboende. Klienten bor i en av IMIS lägenheter med allt vad det innebär. Det dagliga förändringsarbetet är då förlagt till dagtid och utifrån individuellt schema. EFTERVÅRD Efter avslutad heldygnsvård kan vi erbjuda eftervård. Som klient kan man i ett utslussningsskede vara inskriven på deltid eller i dagvård. Detta kan innebära att man är hemma i sin hemkommun, men återkommer till oss med jämna mellanrum. Vår ambition är också att utgå från klientens hemmaplan, vilket innebär att vi kan åka till våra klienter på hembesök. Vi kan också vara med och överföra till andra vårdsinsatser så att behandlingsprocessen inte behöver stanna upp utan ses som en fortsättning. 5

6 AKTIVITETER I det generella veckoschemat ryms en del aktiviteter. Vi tror att det sociala samspelet med omvärlden är viktigt och därför så försöker vi få med våra klienter på olika aktiviteter. På schemat står bland annat, bowling, ridning, bad, gym och promenader. MILJÖ IMIS som omfattar cirka kvm är bebyggd med 5 st. 1-planshus (huskroppar) för verksamhet/boende samt en friliggande förrådsbyggnad. Varje huskropp har en storlek av cirka 250 kvm. I varje huskropp finns större samlingsutrymmen i form av dagrum/allrum och köksavdelning samt flera klientrum och utrymmen för grupprum. I varje huskropp finns det 5-7 klientrum. Miljön är viktig för oss på flera sätt. På IMIS lägger vi också stor vikt på kostens betydelse och fokus på hälsosam kost, där personal tillsammans med klienter tillagar maten. Vi tycker att det är viktigt att behandlingsmiljön är trivsam och familjär även om det är själva förändringsprocessen som är det viktiga. En trevlig miljö gör helt enkelt att det blir lättare att genomgå sin behandling här. Det som kännetecknar IMIS allra mest är vår tro på människan. Vi jobbar mycket med mötet mellan individer och respekt dem emellan. Vi tror på att vara äkta i det terapeutiska arbetet och att vara värdiga i allt bemötande. Genom vårt sätt att bemöta människor vill vi lära våra klienter att också respektera och ta hand om sig själva. Detta sätt att arbeta har vi valt för att vi tror på att det ger långsiktiga resultat och verktyg för livet för våra klienter. 6

7 KONTAKT Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill boka in ett studiebesök! PERSONAL Alexandra Holm Sundberg sjuksköterska Christina Solnevik terapeut Katrin Rosander beroendeterapeut KONTAKTINFORMATION Helena Leijon föreståndare Magdalena Fröjd verksamhetschef Bo Green behandlingsansvarig Madeleine Dubec terapeut/nada instruktör Ulf Petersson aktivitetsansvarig IMIS Interventgruppen Med Inriktning Samsjuklighet Östra Långgatan 10, Hultsfred Tel , Fax Mail: Hemsida: 7

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Att kombinera Taktil Stimulering & Samtalsterapi (SER) Åsa Nyvell Öland 140904 Sammanfattning Jag har utbildat mig till Socialpedagog, Taktilterapeut och SERterapeut.

Läs mer

Behandlingsmottagningen HANS Projektutvärdering

Behandlingsmottagningen HANS Projektutvärdering ZEAL CONSULTING Behandlingsmottagningen HANS Projektutvärdering Stockholm 2009-05-25 Kristina Gränsbo Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Utvärderingsuppdraget... 3 Metod och projektupplägg... 3 Genomgång

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Fri från spelberoende. En manual för gruppbehandling utifrån KBT och MI

Fri från spelberoende. En manual för gruppbehandling utifrån KBT och MI Fri från spelberoende En manual för gruppbehandling utifrån KBT och MI Fri från spelberoende En manual för gruppbehandling utifrån KBT och MI STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 ISBN: 978-91-7257-709-1

Läs mer

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET Om hur IOGT-NTO:s arbete gör skillnad TEXT: LINA STAAV, JOHNNY FOGLANDER TRYCK: FRIDHOLM & PARTNERS, 2013 GRAFISK FORM: PASADENA STUDIO IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 3 I din

Läs mer

Robert Bohman, Grundare & Behandlingsansvarig

Robert Bohman, Grundare & Behandlingsansvarig 1 Min erfarenhet säger att identifikation, trygghet och miljö är mycket viktigt i början av ett tillfrisknande från ett beroende. Vi har därför gjort The Drawing Room till en plats att vilja vara på. Interiören

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun J 8 Ä J 8 Ä L K H M V B M Ä Ä M K + V R M K D P O 2 F O 2 L R + Y 8 + + O 2 L G 2 D L K G 2 H + 2 R D R VÄRDGRUD ocialförvaltningen, Örebro kommun Bakgrund 200 beslutade ocialförvaltningens ledning att

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

YRKESKRAV. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning

YRKESKRAV. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning YRKESKRAV Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning (dock ej socialpsykiatrin) www.projektcarpe.se INLEDNING Verksamhetsområdet

Läs mer

Med fokus på äldre med psykisk ohälsa. En kartläggning av äldre personer med psykisk ohälsa i Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping

Med fokus på äldre med psykisk ohälsa. En kartläggning av äldre personer med psykisk ohälsa i Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping Med fokus på äldre med psykisk ohälsa En kartläggning av äldre personer med psykisk ohälsa i Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping Elisabeth Engberg april 2013 Sammanfattning Kartläggningen har genomförts

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Framstegen En kurs för målfokuserat förändringsarbete i grupp med teori och praktik för bättre hälsa

Framstegen En kurs för målfokuserat förändringsarbete i grupp med teori och praktik för bättre hälsa Framstegen En kurs för målfokuserat förändringsarbete i grupp med teori och praktik för bättre hälsa Manual för Framstegen Projektledare Camilla Emmoth Projekthandledare Lotta Juhlin Utvärderare av projektet

Läs mer

Omtanke. Låt barnen bestämma vad de vill ha hjälp med. Ny Tidning! Monica Hartzell: Träffa psykologen som har hjälpt traumatiserade barn i nära 30 år

Omtanke. Låt barnen bestämma vad de vill ha hjälp med. Ny Tidning! Monica Hartzell: Träffa psykologen som har hjälpt traumatiserade barn i nära 30 år Omtanke TIDNINGEN FÖR VÅRD OCH OMSORG Ny Tidning! SiL byter namn till Omtanke MTFC-behandling Hade jag inte kommit in på den här behandlingen så hade det kunnat sluta med att jag suttit i fängelse Monica

Läs mer

Vad är det för skillnad?

Vad är det för skillnad? Vad är det för skillnad? Olika pedagogisk grundsyn leder till olika sätt att bemöta barn med autism Ulrika Aspeflo Jag hör ofta kollegor säga att alla vi som arbetar med barn med autism arbetar på ungefär

Läs mer

Utbildningar, kurser & föreläsningar 2013

Utbildningar, kurser & föreläsningar 2013 Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Utbildningar, kurser & föreläsningar 2013 Foto: Torbjörn Arvidson/Matton www.skyddsvarnet.se All verksamhet inom Skyddsvärnet ska bedrivas med utgångspunkt i en humanistisk

Läs mer

En utvärderande studie av HVB-hemmet Kurön Hoppets ö av Johan Holmdahl

En utvärderande studie av HVB-hemmet Kurön Hoppets ö av Johan Holmdahl En utvärderande studie av HVB-hemmet Kurön Hoppets ö av Johan Holmdahl Författare: Johan Holmdahl Frälsningsarmén 202 ISBN 9 85956 63 5 Frälsningsarmén Högkvarteret, Programkontoret 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Det här är en kortfattad introduktion i hivfrågor för dig som arbetar med utvecklingssamarbete i en organisation. Med den vill Forum Syd uppmuntra dig

Läs mer

Fysiska aktivitetens och sociala gemenskapens effekter på deprimerade döva

Fysiska aktivitetens och sociala gemenskapens effekter på deprimerade döva Fysiska aktivitetens och sociala gemenskapens effekter på deprimerade döva Av: Felicia Ferreira LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan Kandidatuppsats (SOPA63) HT-12 Kandidatuppsats (SOPA63) HT-12 Handledare:

Läs mer

När kroppen möter själen och smärtan mest känns i kroppen

När kroppen möter själen och smärtan mest känns i kroppen 1 Sedan 2001 är mottagningen en privat aktör inom hälso- och sjukvård. I dagsläget har vi avtal med Landstinget Gävleborg om att utreda och behandla patienter med långvarig och svårbedömd smärta från rörelseapparaten.

Läs mer

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen KBT Beteendeterapeutiska Kognitiv beteendeterapi föreningen 1Allmänt om KBT VAD ÄR BETEENDETERAPI OCH KOGNITIV TERAPI? BETEENDETERAPI? Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Beteendeterapi (BT) är psykoterapier

Läs mer

Stockholms Stadsmissions ungdomsrapport #1, 2013. Att inte kämpa själv, att det finns någon som kämpar med en

Stockholms Stadsmissions ungdomsrapport #1, 2013. Att inte kämpa själv, att det finns någon som kämpar med en Illustration: Deltagare i Stockholms Stadsmissions verksamhet, Unga Station Stockholms Stadsmissions ungdomsrapport #1, 2013 Att inte kämpa själv, att det finns någon som kämpar med en Deltagare i Stockholms

Läs mer

Välkommen till Röingegården!

Välkommen till Röingegården! Välkommen till Röingegården! Vi vill önska dig välkommen till Röingegården och hoppas att du ska trivas hos oss. Din vistelse och vård byggs upp av Dig och dina kontaktpersoner utifrån dina behov, resurser

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

Affektiva mottagningens behandlingsutbud

Affektiva mottagningens behandlingsutbud Affektiva mottagningens behandlingsutbud VÅRT UPPDRAG Affektiva mottagningens uppdrag är att bistå klinikens psykiatrer och att tillförsäkra patienter med svårare affektiv sjukdom korrekt diagnos och behandling.

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

DET OSYNLIGA RUMMET En studie av förtroendeprocessen mellan gruppledare och barngrupp

DET OSYNLIGA RUMMET En studie av förtroendeprocessen mellan gruppledare och barngrupp Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-kurs i socialpedagogiskt förändringsarbete Vårterminen 2003 C-uppsats DET OSYNLIGA RUMMET En studie av förtroendeprocessen mellan gruppledare och barngrupp

Läs mer

Öppen Gemenskaps kvinnojour

Öppen Gemenskaps kvinnojour UFFE-meddelande 2/2011 Öppen Gemenskaps kvinnojour Utvärdering av Öppen gemenskaps uppsökande kvinnojour för våldsutsatta kvinnor med missbrukproblematik Elisabeth Larsson Jan Brännström Öppen gemenskaps

Läs mer

Vem är jag utan cannabis?

Vem är jag utan cannabis? Vem är jag utan cannabis? En studie om behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis: Behandlares och klienters perspektiv och förändringsprocesser Russell Turner och Torbjörn

Läs mer