I oktober 1992 godkändes det danska antidepressiva läkemedlet Cipramil för den svenska marknaden. Det var inte det första SSRI-preparatet på

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I oktober 1992 godkändes det danska antidepressiva läkemedlet Cipramil för den svenska marknaden. Det var inte det första SSRI-preparatet på"

Transkript

1 I oktober 1992 godkändes det danska antidepressiva läkemedlet Cipramil för den svenska marknaden. Det var inte det första SSRI-preparatet på apoteken, men det skulle snabbt bli det största. Med Cipramil startade en makalös försäljningsboom som skulle tjugodubbla marknaden för depressionsmediciner på ett decennium. Boomen ägde knappast rum i tysthet. Under nittiotalet var det svårt att undgå att lära sig den nya medicingruppens vanligaste varumärken. Därtill var de alltför omskrivna och alltför frekvent förekommande. Förutom Cipramil fanns Zoloft, Seroxat och så Prozac förstås, som i Sverige såldes under varunamnet Fontex. Till och med förkortningen SSRI blev ett begrepp i den offentliga debatten, men få klarade av det fullständiga, lätt tungvrickande, samlingsnamnet: selektiva serotoninåterupptagshämmare. Så småningom fick SSRI sällskap med modifieringen SNRI, eller selektiva serotonin och noradrenalinåterupptagshämmare. Amerikanska Wyeths depressionsmedicin Efexor blev den främsta storsäljaren i den gruppen. I min bok "Pillret. En berättelse om depressioner och doktorer, forskare och Freud, människor och marknader" (Norstedts 2008) har jag försökt teckna den spännande vetenskapliga historien bakom dessa moderna antidepressiva preparat. Jag har också försökt att skildra mekanismerna bakom de galopperande försäljningssiffrorna, som höll i sig ända till patenten successivt började gå ut i början av 2000-talet. Då hade det sålts antidepressiva läkemedel för över 15 miljarder kronor i Sverige. Sedan dess har årskostnaderna minskat något, men användningen fortsätter att öka. I dag räcker förskrivningen till en normal dagsdos för ungefär åtta procent av befolkningen. Framför allt var det två fenomen kring de här läkemedlen som fascinerade mig. Det första var just försäljningsboomen - vad kunde förklara denna extrema explosion? Hade vi blivit tjugo gånger mer deprimerade i Sverige och i västvärlden än vi var säg i slutet av 1980-talet? Det andra fenomen som väckte min nyfikenhet handlade om den offentliga debatten kring just de här läkemedlen. Den var så förunderligt infekterad och onyanserad. På ena sidan fanns en motståndarfalang, som verkade se som sin uppgift att skrämma den svenska allmänheten för dessa nya farliga "mördarpiller". På den andra sidan fanns de minst lika tvärsäkra tillskyndarna, som tog varje tillfälle i akt att glorifiera de nya antidepressiva läkemedlen, framställa dem som en biverkningsfri folkhälsans frälsning nummer ett. Jag minns att jag tyckte det var en märkligt svartvit debatt för att handla om en medicinsk fråga. Förklaringen verkade stå att finna i det ganska intensiva behandlingsideologiska och kommersiella intressespel som pågick i kulisserna. I denna del av min research för boken kom jag därför att arbeta med två huvudfrågor: 1) Varför denna försäljningsboom?

2 2) Varför blev just de här läkemedlen så kontroversiella. I den här artikeln tänkte jag kort sammanfatta min analys av den första delfrågan i min research för boken - försäljningsboomen. Givetvis började jag i den självklara änden: Var det så att marknadsexplosionen helt enkelt förklarades av att fler och fler svenskar drabbades av depression? Eftersom utvecklingen såg snarlik ut i de flesta andra västländer kunde jag bredda perspektivet - berodde boomen på att antalet deprimerade hade ökat dramatiskt i västvärlden de senaste decennierna? Det föreföll vara en tämligen enkel fråga att besvara, men på detta område är sjukdomsstatistiken tyvärr inte tillfyllest. Grundläggande krav på jämförbara data kan inte infrias, eftersom sjukdomsdefinitionerna har ändrats genom åren. Inte ens Världshälsoorganisationen WHO tycker sig kunna leverera några enkla siffror över utvecklingen av antalet depressioner i västvärlden de senaste tjugo-trettio åren. Det enda svar jag fick av den expertstatistiker på WHO som jag talade med var att jag inte kunde dra några enkla slutsatser av läkemedelsbolagens försäljningssiffror. Vederbörande konstaterade att statistiken över depressionssjukdomar var ett ovanligt kontroversiellt område, med många starka intressen inblandade, varför alla siffror skulle tolkas med stor försiktighet. Han för sin del ville inte ens utesluta att antalet depressioner i västvärlden tvärtom minskat de senaste decennierna. Under mina intervjurundor i den svenska psykiatrin mötte jag också väldigt få psykiatriker som trodde att försäljningsboomen förklarades av att antalet deprimerade i samhället hade blivit fler. Den i särklass vanligaste teorin jag stötte på var i stället att andelen deprimerade i befolkningen nog var mer eller mindre konstant, men att fler och fler av dessa fått tillgång till läkemedelsbehandling. I början av nittiotalet talade man allmänt om en omfattande underbehandling av depressioner i samhället. Det påstods att bara en av fyra depressioner upptäcktes och behandlades som den skulle. Den boom vi såg skulle enligt den här teorin förklaras av att detta stora mörkertal hade börjat betas av. Vi började se mer av isberget, inte bara toppen. Så var också fallet. Innan de mildare SSRI-preparaten gjorde entré på marknaden var läkarna hänvisade till en äldre generation av så kallade tricykliska antidepressiva preparat, som förvisso ansågs mer effektiva men som också var förenade med i sammanhanget mycket försvårande och allvarliga biverkningar. Patienterna hade svårt att klara av hela depressionsbehandlingen. Preparaten var dessutom farliga, så till vida att det räckte med en veckodos för att begå självmord. Så giftiga läkemedel innebär förstås extrema risker just i depressionsbehandlingar. De nya mindre biverkningstunga läkemedlen kunde bara av dessa skäl förskrivas till fler patienter än de gamla. Här hade marknaden således fått ett antidepressivum som på allvar kunde börja användas i primärvården, vilket var något nytt. Med andra ord fanns i den ofta lanserade teorin om

3 det avbetade mörkertalet EN viktig förklaring till försäljningboomen av depressionmediciner under nittiotalet. Samtidigt kan det åtgärdade mörkertalet omöjligen vara den enda förklaringen. Det är nämligen ett sorgligt faktum att moderna studier röjer en ganska oförändrad underbehandling. Fortfarande tycks det bara vara i runda slängar en av fyra depressioner som upptäcks och behandlas som de ska. Detta trots en tjugodubbling av marknaden för depressionsläkemedel. Parallellt kan man skönja en minst lika problematisk överbehandling. Träffbilden lämnar med andra ord en del i övrigt att önska. Det sista spåret i min analys av orsakerna till försäljningsboomen brukar jag kalla "mysteriet med de parallella kurvorna". Jag syftar där på relationen mellan å ena sidan kurvan över sjukskrivningar för psykiatriska symptom som depression och ångest, å andra sidan försäljningskurvan för depressionsmedicinerna. I slutet av nittiotalet hände något där. Det normala förhållandet borde vara att en ökad försäljning av läkemedel resulterar i en minskning av antalet sjukskrivningar för de sjukdomar medicinen hjälper mot. Men här blev det faktiskt tvärtom. I slutet av nittiotalet pekade båda kurvorna i samma riktning. Uppåt. Under åren femdubblades försäljningen av antidepressiva läkemedel i Sverige. Samtidigt fyrdubblades antalet långtidssjukskrivningar för depression och ångest under i stort sett samma tid. Det verkade således som om medicinerna gjorde oss sjukare och sjukare. Som av en händelse tar detta märkliga inverterade samband sin början vid nästan exakt samma tidpunkt, hösten Då kom en ny skjuts i läkemedelsbolagens redan gynnsamma försäljningsutveckling. Det var hösten 1997 som SSRI-preparaten på allvar bröt igenom i primärvården i Sverige. För första gången skrevs det ut fler SSRI-preparat av allmänläkare än av psykiatrer, vilket är den sortens massmarknadsgenombrott som får läkemedelsbolag att fira med tårta. Hösten 1997 kan också identifieras som starten för den mycket överraskande boomen i långtidssjukskrivningar för psykiatriska symtom som depression och ångest. Vän av ordning kan tycka att det borde ha varit tvärtom, särskilt som åren dessförinnan präglades av en extrem marknadsföringssatsning kring antidepressiva av fem-sex stora läkemedelsbolag. Under 1995 hade tre nya läkemedel godkänts, Zoloft, Fontex och Efexor, vilket betydde starten för det mest intensiva marknadsföringskriget under SSRI-preparatens patentepok. I själva verket kan denna marknadsföring bidra till att förklara de märkliga parallella kurvorna. En inte oväsentlig del av försäljningsboomen handlar, som jag ser det, om effekterna av läkemedelsbolagens marknadsföringsstrategier. Jag tänker då på marknadsföring i vidare mening, inte bara annonser i Läkartidningen utan den sorts indirekta lansering som i stor utsträckning handlar om pr-aktiviteter riktade till allmänheten

4 och allmänläkarna. Det är ju så läkemedelsbolagen har löst problemet med å ena sidan förbud mot att rikta reklam för receptbelagda läkemedel direkt till allmänheten, å andra sidan ett starkt behov av att nå ut just till allmänheten för att få fart på efterfrågan. Lösningen stavas "disease awareness"-kampanjer, eller kampanjer i "sjukdomskännedom". De antar bland annat formen av vältimade planterade nyheter i media med storpublik. Läkemedelsbolagen arbetar i det fördolda med att sälja in nyheter och patientberättelser om sjukdomarna medicinerna är avsedda för, göra dem till ett slags modediagnoser med plats på löpsedlarna. Idén går ut på att sälja in sjukdomen, som läkemedlet sen kommer som en lösning på. Det var inte utan intresse som jag i efterhand följde de här sjukdomskampanjerna, eller de rikliga avtryck de gjort i mediearkiven. De böljade fram i radio, tv och tidningar, i ett slags sjukdomsvågor som alltid kunde klockas tämligen väl i tiden till Läkemedelsverkets godkännande för den ena eller andra nya indikationen. Löpsedelshysterin var dessutom simultan i flera europeiska länder, eftersom bolagen i många fall var multinationella och samordnade sin lansering. På samma sätt gästades soffprogrammen i TV i flera länder av patienter med "den nya dolda folksjukdomen", med en samtidighet som inte kan ha varit slumpmässig. Det började med depression, sen kom tvångssyndrom och panikångest, därefter social fobi och mot slutet även generaliserad ångest, eller GAD, för att ge några exempel. Lanseringen parades med tämligen tvärsäkra uppgifter om hur många i varje land som antogs lida av sjukdomen, i Sverige nästan alltid summerad till "hundratusentals". Men det kunde vara värre än så. Vid någon tidpunkt hävdade samtliga stora svenska nyhetsmedier på fullt allvar att en miljon svenskar lider av social fobi. Man behöver inte vara särskilt slängd i huvudräkning för att konstatera att det då knappast är det allvarliga och svårt handikappande tillståndet social fobi vi talar om. Strategin bakom kampanjerna var och är lika enkel som genial. Med alla dessa artiklar och tvinslag om patienter med olika diagnoser ville läkemedelsbolagen få patienter att känna igen sig, kanske riva ur tidningsklippet och visa läkaren: "titta, här har du sjukdomen jag lider av och det här är visst medicinen jag ska ha." Under mina intervjurundor i researchen för boken "Pillret" mötte jag allmänläkare som bekräftade att dessa förhoppningar också infriades. plötsligt dök det upp väldigt många patienter på mottagningarna med ett tidningsklipp i handen, eller med en färsk referens till ett tv-program. Historien om SSRI-preparatens makalösa försäljningsboom kantas av sådana kampanjer, kanske tydligast manifesterade i löpsedlar om att, säg " svenskar lider av en dold folksjukdom". Här vilar förstås ett tungt ansvar på min egen yrkeskår, journalisterna. En hård interndebatt om vår dragning till sjukdomsnyheter och vår brist på kritisk granskning av avsändaren är på sin plats. Samtidigt ska man veta att poängen med de här kampanjerna just är att den rätta avsändaren håller sig i det fördolda. Det är kanske inte alldeles enkelt för en journalist att genomskåda den

5 kommersiella kampanjen om en inbjudan till ett presseminarium kring en ny folksjukdom bär Karolinska institutets auktoritativa brevhuvud och det bara i det finstilta framkommer att ett läkemedelsbolag också finns med bland organisatörerna. För att ytterligare säkra sjukdomskampanjernas utfall i försäljningsökningar parade läkemedelsbolagen medielanseringarna med fortbildningskurser för allmänläkare i att ställa diagnoserna i fråga. När den nya generationens antidepressiva läkemedel lanserades var behovet stort av just sådana kurser, eftersom dessa mildare depressionsläkemedel kunde användas i stor utsträckning i primärvården. Problemet var bara att landstingen oftast inte erbjöd någon sådan fortbildning. De tog istället tacksamt emot läkemedelsbolagens erbjudanden om att finansiera och organisera dessa kurser. Undantag finns, men man kan utan vidare slå fast att det var läkemedelsbolagen som stod för den absoluta majoriteten av nittiotalets många fortbildningar i psykiatriska diagnoser. Det var kurser som finansierades över bolagens marknadsföringsbudgetar och inte sällan praktiskt organiserades av samma PR-konsulter som sålde in sjukdomskampanjerna i tidningarna och tv-sofforna. Det är frestande att omedelbart vifta bort det här kursutbudet som reklamjippon, men riktigt så enkel är inte den här historien. Ofta handlade det om ytterst avancerade fortbildningsdagar, med ledande experter i talarstolarna. På många punkter överträffade de säkert de utbildningar, som landstingen kanske kunde ha skakat fram. Men samtidigt räknades de till bolagens marknadsföringssatsningar. Urvalet av föreläsare avgjordes av den aktuella försäljningsstrategin, overhead- eller power pointbilder stämdes av i förväg och biverkningar toppade inte kursprogrammen. Självklart var det biologiskt orienterade psykiatrer, inga freudianer, som utgjorde expertkadern. På läkemedelsföretagen betraktade man också dessa läkarkurser som en ovanligt effektiv marknadsföringsform. Den både kostade mindre och gav mer i ökad försäljning än de mer lyxbetonade charterresorna till läkarkonferenser på andra kontinenter, som läkemedelsbolagen traditionellt satsade mycket på. På Kungliga bibliotekets avdelning för vardagstryck finns en stor del av det påkostade kursmaterialet bevarat. Jag satt där några dagar och läste och slogs av hur bolagen inte sällan smög in lättare symtom som fullvärdiga sjukdomar i kompendierna, trots att de inte hade godkänts än i den amerikanska psykiatriska diagnosmanualen DSM (som vid den här tiden vuxit till en bibel också i den svenska psykiatrin). Man gled helt enkelt på definitionerna, precis som i medielanseringarna. Bara så kunde man nå de hägrande blockbustermarknaderna om många hundratusentals sjuka svenskar. Dessa kraftfulla simultana sjukdomskampanjer kom i allra högsta grad att bidra till läkemedelsbolagens tjusiga försäljningskurvor.

6 Sammanfattningsvis visar min research att varken läkemedelsförsäljning eller sjukskrivningstal kan ligga till grund för några säkra slutsatser om det psykiska sjukdomstillståndet i Sveriges befolkning i slutet av nittiotalet. Men givetvis har jag bara snuddat vid ytan på detta komplexa ämnesområde. Jag överlåter därför med varm hand åt den akademiska forskningen att ta reda på vad som egentligen hände. Ingrid Carlberg

2007 Vad är entreprenörskap?

2007 Vad är entreprenörskap? #1 2007 Vad är entreprenörskap? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln E-spegeln är ett unikt forskningsprojekt och en spegling av den glädje, sorg, och vedermödor som alla vi som startar nya affärsverksamheter

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter Författare: Dr. David Healy INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANTIDEPRESSIVA LÄKEMEDEL... 2 ALLMÄNNA FRÅGOR... 3 LÄKEMEDEL OCH KEMISKA SUBSTANSER...

Läs mer

tema. ...miljarder kronor, drygt, sålde apoteken läkemedel för under 2012. Diagnoserna blir allt fler, och läkemedel är den vanligaste behandlingen.

tema. ...miljarder kronor, drygt, sålde apoteken läkemedel för under 2012. Diagnoserna blir allt fler, och läkemedel är den vanligaste behandlingen. tema. Medikalisering NUMMER 1 2014 35...miljarder kronor, drygt, sålde apoteken läkemedel för under 2012. Diagnoserna blir allt fler, och läkemedel är den vanligaste behandlingen. 28 Medikalisering. Diagnoserna

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Genomgången av läkemedel mot depression

Genomgången av läkemedel mot depression Depression Genomgången av läkemedel mot depression Författare: Medicinsk utredare Anders Wessling Hälsoekonom Joakim Ramsberg DEPRESSION Genomgången av läkemedel mot depression Genomgången av läkemedel

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Depression bland unga tjejer och killar

Depression bland unga tjejer och killar Kandidatuppsats, FRI 302 Sociologiska Institutionen Box 114, 221 00 Lund 41-60 poäng Vårterminen 2007 Depression bland unga tjejer och killar Sofie Andersson Handledare: Carl- Göran Heidegren Abstract

Läs mer

Revansch! CAROLINE AF UGGLAS skrev en bok med sin psykolog

Revansch! CAROLINE AF UGGLAS skrev en bok med sin psykolog Revansch! 2014:2 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH CAROLINE AF UGGLAS skrev en bok med sin psykolog TEMA: TERAPI Sture Bergwall & bortträngda minnen Terapi minskar återfall vid sexbrott Samtal en vinst

Läs mer

Faran med aktivitetsökning vid ME/CFS

Faran med aktivitetsökning vid ME/CFS Faran med aktivitetsökning vid ME/CFS Eftersom rekommendationer om gradvis utökad träning (GET= Graded Exercise Therapy) eller andra former av aktivitetsökning är ständigt aktuella i kontakten med vården,

Läs mer

Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa?

Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa? Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa? Vinster med att förebygga psykisk ohälsa på jobbet Anders Johrén Labora Konsultforum AB på uppdrag av Hjärnkoll Mars 2013 Sida 1 av 33 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA I FÖRÄNDRING

PSYKISK OHÄLSA I FÖRÄNDRING PSYKISK OHÄLSA I FÖRÄNDRING Populärvetenskaplig kunskapsöversikt I skuggan av sig själv PSYKISK OHÄLSA I FÖRÄNDRING 2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap En serie populärvetenskapliga kunskapsöversikter

Läs mer

KMR - internationell övervakare av mentalvården

KMR - internationell övervakare av mentalvården KMR - internationell övervakare av mentalvården nr 1-2006 KMR demonstrerade mot psykiatrin i primärvården 4000 läkare på väg till Läkarstämman möttes av KMR:s plakat och flygblad. Demonstrationen riktade

Läs mer

EN EPIDEMI AV MENTALA SJUKDOMAR ELLER EN EPIDEMI AV PSYKIATRI?

EN EPIDEMI AV MENTALA SJUKDOMAR ELLER EN EPIDEMI AV PSYKIATRI? EN EPIDEMI AV MENTALA SJUKDOMAR ELLER EN EPIDEMI AV PSYKIATRI? Det tycks svepa en epidemi av mentala sjukdomar och besvär över västvärlden. En uppsjö av diagnoser stämplar var och varannan människa som

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

Blodgivaretik att ge med hjärtat

Blodgivaretik att ge med hjärtat Blodgivaretik att ge med hjärtat Eva-Lotta Grantén, doktorand i etik. Om någon ger med sitt hjärta brukar det betyda att det finns en omsorg om andra, som inte är påverkad av hänsyn till en själv, man

Läs mer

VITBOK OM SJUK FÖRSÄK RINGEN

VITBOK OM SJUK FÖRSÄK RINGEN FELTÄNK OCH FELGJORT VITBOK OM SJUK FÖRSÄK RINGEN Inledning De fyra borgerliga partierna gick till val 2006 med ett gemensamt program där det så kallade utanförskapet var en av huvudfrågorna. Allianspartierna

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta Av: Jesper Lindén Framgång är en hemlighet som alla framgångsrika entreprenörer bär på, eller hur? Sant, men det är

Läs mer

- Sjuka karriärkvinnor -

- Sjuka karriärkvinnor - - Sjuka karriärkvinnor - En kvalitativ studie kring orsaker till att högavlönade kvinnor i storstäder blir långtidssjukskrivna Populärversion Hélène Sandmark, Karolinska Institutet Monica Renstig, Women

Läs mer

EN BROSCHYR OM ÅNGESTSJUKDOMAR Innehållsförteckning

EN BROSCHYR OM ÅNGESTSJUKDOMAR Innehållsförteckning DDet här är en broschyr om ångestsjukdomar eller ångestsyndrom, som de också kallas. Till ångestsjukdomarna räknas panikångest/paniksyndrom, social fobi, generaliserat ångestsyndrom, posttraumatiskt stressyndrom,

Läs mer

Nedladdningsversionen 1. Karl-Henrik Pettersson SÅ SKULLE DET KUNNA BLI. Visionen av ett effektivare, rättvisare och vitalare svenskt vårdsystem

Nedladdningsversionen 1. Karl-Henrik Pettersson SÅ SKULLE DET KUNNA BLI. Visionen av ett effektivare, rättvisare och vitalare svenskt vårdsystem Nedladdningsversionen 1 Karl-Henrik Pettersson SÅ SKULLE DET KUNNA BLI Visionen av ett effektivare, rättvisare och vitalare svenskt vårdsystem Pappersbokens baksidestext: Så skulle det kunna bli är en

Läs mer

Föreläsare: Professor emeritus Leif Lindström Tid och plats: 24 sep 2008 Lärcentrum Centrallasarettet Västerås Ämne: Lyckopiller. Finns dom?

Föreläsare: Professor emeritus Leif Lindström Tid och plats: 24 sep 2008 Lärcentrum Centrallasarettet Västerås Ämne: Lyckopiller. Finns dom? Föreläsare: Professor emeritus Leif Lindström Tid och plats: 24 sep 2008 Lärcentrum Centrallasarettet Västerås Ämne: Lyckopiller. Finns dom? Eftersom det är ett medicinhistoriskt sällskap jag föreläser

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Att förstå människor och förstå ett språk

Att förstå människor och förstå ett språk Proseminarium vt 1997 för Nikolai Enckell Filosofiska institutionen vid Åbo Akademi Att förstå människor och förstå ett språk Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Medvetande, beteende och

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Välkommen till Modul 1: Social fobi och KBT

Välkommen till Modul 1: Social fobi och KBT Välkommen till Modul 1: Social fobi och KBT Välkommen till den första modulen i Internetbehandlingen för social fobi! Här kan du prova på hur det är att jobba med internetbehandling genom att läsa texten

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Vägen till rätt diagnos 7 röster om MS.

Vägen till rätt diagnos 7 röster om MS. Vägen till rätt diagnos 7 röster om MS. De personer med MS som intervjuats är anonyma. Namn och person på bilderna är fiktiva. Intervjuer och text: Henrika Lavonius-Wike och Håkan Wike Copyright NHR /

Läs mer

Vägen tillbaka OM DEPRESSIONER OCH DEPRESSIONSBEHANDLING TOM FAHLÉN. Tredje omarbetade upplagan

Vägen tillbaka OM DEPRESSIONER OCH DEPRESSIONSBEHANDLING TOM FAHLÉN. Tredje omarbetade upplagan Vägen tillbaka OM DEPRESSIONER OCH DEPRESSIONSBEHANDLING Tredje omarbetade upplagan TOM FAHLÉN 3 INNEHÅLL Förord till tredje upplagan En av våra stora folksjukdomar Birgitta, 45 år en av många Symtom under

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

ANFÖRANDE. Är det farligt att låna dollar?

ANFÖRANDE. Är det farligt att låna dollar? ANFÖRANDE DATUM: 2011-05-17 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Svenska Handelsbanken, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05

Läs mer