Behandling av personer med kombination av psykisk sjuklighet och substansproblem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behandling av personer med kombination av psykisk sjuklighet och substansproblem"

Transkript

1 Behandling av personer med kombination av psykisk sjuklighet och substansproblem Tom Palmstierna Beroendecentrum Stockholm, SLSO Programområdet Social- och Rättspsykiatri, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Karolinska Institutet Sektionen för Retts-, Fengsels- og Sikkerhetspsykiatri, Brøset sjukhus, NTNU, Trondheim

2 Behandling av personer med kombination av psykisk sjuklighet och substansproblem Förekomst i olika sammanhang Lurigheter med substanseffekter vid diagnostik Behandlingsprinciper Behandlingsinnehåll i olika stadier Farmaka Behandlingsutbud vid olika typer

3 Psykisk sjukdom och missbruk livstidsprevalens Epidemiologic Catchment Area data Mental disorder 22,5% Comorbidity 29% Alcohol disorder 13,5% Comorbidity 45% Other drug disorder 6,1% Comorbidity 72%

4 Risk för missbruk/beroende under livstiden totalt alkohol narkotika Befolkning 16% 13,5% 6,1% Schizofreni 47% 34% 27,5% Mano-depressiv 32% 22% 19,5% Ångestsyndrom 24% 18% 12%

5 Substanseffekter på psykiatrisk diagnostik Vid substansproblem sortering av vad substansen påverkar berusning, abstinens, långtidseffekter beteende (t ex drogsökande vid beroende)

6 Substanseffekter på psykiatrisk diagnostik Berusning effekter under pågående substanspåverkan Centralstimulerande medel Psykossymtom Mani-liknande överaktivitet Aggressivitet Alkohol- och bensodiazepiner Aggressivitet Impulskontrollproblem Cannabis Kognitiv försämring, minne, tidsuppfattning, koncentration Akuta psykostillstånd och förvirring

7 Substanseffekter på psykiatrisk diagnostik Abstinens akuta effekter Alkohol- och bensodiazepiner Psykossymtom/delirium Ångestförstärkning Fobiliknande symtom (bensodiazepinabstinens) Opiater, även förskrivna analgetika Ångest och smärtor Rastlöshet Abstinens längre effekter (4-8 veckor) Generellt förstärkt depressionsupplevelse

8 Substanseffekter på psykiatrisk diagnostik Bestående långtidseffekter av långvarigt substansintag, risk för: Alkohol Hjärnskador Minskad impulskontroll Demens Centralstimulantia (amfetamin) Fobiliknande symtom Hjärnskador Cannabis Schizofreni (skilj från akut toxisk psykos)

9 Substanseffekter på psykiatrisk diagnostik Beteenden relaterade till missbrukssymtom Antisocialt beteende pga Drogpåverkan våld, övergreppskriminalitet, Drogsökande aktiviteter egendomskriminalitet, misskötsel av åtaganden Impulsivitet och aggressivitet pga Drogpåverkan, abstinens, drogsug Bristande koncentrationsförmåga/ annan kognition Drogpåverkan, abstinens

10 Basala principer vid behandling Behandla alla tillgängliga tillstånd: Farmakologiskt Psykosocialt och MI KBT/ÅP DBT Vid rätt tidpunkt!

11 Stages of change: Oreflekterad Reflekterande Förberedande Aktivt förändrande Vidmakthållande Stegvis behandling (som guide i behandlingsarbetet jf DiClemente & Prochaska) Mueser 2003

12 Stegvis behandling (jf DiClemente & Prochaska) Stages of change: Oreflekterad Reflekterande Förberedande Aktivt förändrande Vidmakthållande Stages of treatment: Involveringsfas Övertygandefas Behandlingsfas Återfallsförebyggande Mueser 2003

13 Fasspecifika mål Stages of treatment: 1. Involveringsfas 2. Övertygandefas 3. Behandlingsfas 4. Återfallsförebyggande Mueser 2003

14 Fasspecifika mål Stages of treatment: 1. Involveringsfas 2. Övertygandefas 3. Behandlingsfas 4. Återfallsförebyggande Fasspecifika mål: 1. Skapa allians 2. Utveckla medvetenhet om missbrukets och sjukdomens betydelse 3. Behandling för missbruk och sjukdom 4. Insatser som upprätthåller nykterhet och symtomfrihet Mueser 2003

15 Exempel på aktiviteter i involveringsfas Uppsökande kontaktsökande För dem med stora behov som inte kommer till oss Praktisk hjälp Boende Ekonomi Lindra kriser i missbruk och sjukdom Erbjuda adekvat abstinensbehandling Hjälp med kroppssjukvård Dvs sådant klienten själv upplever problematiskt (och är möjligt att bidra med) Mueser 2003

16 Exempel på aktiviteter i övertygandestadiet Motivationella samtal (MI-teknik) Stödja reflekterande och uppmuntra behandlingsförsök Återgång i sysselsättning / (skyddat) arbete Meningsfull fritid Tolerant boende (vid hemlöshet) Behandling av depression, ångest, psykos Se nedan Mueser 2003

17 Exempel på aktiviteter i aktiv behandlingsfas KBT-insatser Typer av återfallsprevention DBT Vid instabilitet i personlighet (borderlinedrag) Läkemedel mot missbruk (t ex Antabus, Revia, Campral, Subutex, Metadon) Självhjälpsgrupper (AA, NA, Länkar m fl) Autonomt boende (=nyktert och störningsfritt) Mueser 2003

18 Psykofarmaka vid dubbeldiagnos

19 Särskilda överväganden vid farmakologisk behandling av DD Cost-benefitanalys av behandling innehåller särskilda aspekter Risker med behandling Ökat missbruk Impulskontrollstörning Intoxikationer vid återfall imissbruk Korstolerans/beroende Risker med utebliven behandling Suicid? Våld? Ökat missbruk?

20 Särskilda överväganden vid farmakologisk behandling av DD Behandla vid diagnos eller rimlig misstanke på långvarig symtomgivande psykisk sjukdom oavsett skede i missbruket Exempel: Återkommande drogutlösta psykoser Affektiv sjukdom och missbruk Vuxen ADHD och missbruk Depressioner och alkoholproblem

21 Särskilda överväganden vid farmakologisk behandling av DD Använd tillgängliga läkemedel riktade mot missbruk/beroende Disulfiram=Antabus Acamprosat=Campral Naltrexon Buprenorphine=Subutex/Suboxone, Metadon

22 Kroniska psykostillstånd vid DD Traditionella neuroleptika (t ex Haldol, Cisordinol) Ogynnsam biverkningsprofil vid samtidigt missbruk Viss försämring av minnes och planeringsfunktion Högre risk för akatisi, dysfori, dystoni Högre risk för tardiv dyskinesi Finns i säkra utprövade depotpreparationer Säker administration vid risk för psykossjukdom med våld mot andra

23 Kroniska psykostillstånd vid DD Atypiska neuroleptika (t ex klozapin, risperdon, olanzapin, quetiapin, ziprasidon ) Gynnsammare biverkningsprofil vid samtidigt missbruk Mindre kognitiv försämring av minnes och planeringsfunktion Mindre risk för akatisi, dysfori, dystoni, tardiv dyskinesi Andra risker vid biverkningar Viktuppgång Diabetes Andra interaktioner

24 Manodepressiv sjukdom vid DD Litium (underanvänt) God effekt Ogynnsam säkerhetsprofil vid låg följsamhet Hög intoxikationsrisk Sannolikt viss anti - cravingeffekt Antiepileptika (karbamazepin, valproat) Tämligen god effekt Liten intoxikationsrisk

25 Svåra depressioner Behandla även om osäkerhet i primär/sekundär! SSRI, selektiva serotoninupptagshämmare (Fevarin, Seroxat, Fontex, Cipramil, Zoloft) Säkrare intoxikationsprofil Knappast egen effekt på beroende

26 Egentliga ångestsjukdomar SSRI, Selektiva serotoninupptagshämmare (Fevarin, Seroxat, Fontex, Cipramil, Zoloft) Säkrare intoxikationsprofil Knappast egen effekt på beroende Buspiron (Buspar) Tillägg till SSRI, Kräver ofta hög dos Bensodiazepiner MYCKET sällan indikation utom akut avgiftning EXTREMT svårstyrt i kompliance Risk för cravinginduktion både hos patient och medpatient Risk för impulsgenombrott och aggressivitet hos vissa personlighetsstörda Stort street-value

27 Personlighetsstörningar Ej egentligt tillgängliga för farmakologisk behandling SSRI, Selektiva serotoninupptagshämmare (Fevarin, Seroxat, Fontex, Cipramil, Zoloft) Låg dos lågdosneuroleptika Antiepileptika (t ex karbamazepin) Kan lindra impulsstyrdhet Undvik bensodiazepiner MYCKET sällan indikation utom akut avgiftning EXTREMT svårstyrt i kompliance Risk för cravinginduktion både hos patient och medpatient Risk för impulsgenombrott och aggressivitet hos vissa personlighetsstörda Stort street-value

28 Typer av koordinerade behandlingsinsater Grundprincip: Behandla alla tillgängliga tillstånd

29 Grundprincip: Typer av koordinerade behandlingsinsater Behandla alla tillgängliga tillstånd graden av missbruk och tyngden i psykisk ohälsa och sociala konsekvenser avgör vårdutbudets karaktär

30 Grundprincip: Typer av koordinerade behandlingsinsater Behandla alla tillgängliga tillstånd Ex: depression och alkoholberoende hos socialt integrerad och motiverad patient Samtidig behandling med: Antidepressiva, anticravingläkemedel KBT, ÅP el motsv

31 Grundprincip: Typer av koordinerade behandlingsinsater Behandla alla tillgängliga tillstånd Ex: psykossjuklighet med blandat missbruk, instabil personlighet och antisocial livsstil och vacklande motivationsnivå Samtidig behandling med: Neuroleptika, anticravingläkemedel (?), motiverande anknytningsåtgärder och integrerade vårdgivare med CM

32 Grundprincip: Typer av koordinerade behandlingsinsater Behandla alla tillgängliga tillstånd Ex: depression och alkoholberoende hos socialt integrerad och motiverad patient Vårdgivarna kan vara separata och koordinerade

33 Grundprincip: Typer av koordinerade behandlingsinsater Behandla alla tillgängliga tillstånd Ex: psykossjuklighet med blandat missbruk, instabil personlighet och antisocial livsstil och vacklande motivationsnivå Vårdgivarna måste vara integrerade och arbeta aktivt koordinerade t ex CM och ACT

34 Evidensbaserad behandlingsorganisation vid missbruk och svår psykisk störning Målgrupp Svårt missbruk med konstaterad eller misstänkt svår psykisk störning Andra reguljära insatser har inte fungerat Integrerad behandling samtidiga insatser för missbruk och psykisk störning oavsett diagnos, även innan säker diagnos! Case management individuellt ansvar för patienten Assertive Community Treatment samordna tillgängliga lokala resurser

35 Integrerad behandling (assertive) Case management (max 10 cases per CM) Multidisciplinära team med primärt ansvar för insatser Aktivt uppsökande av individen Sociala stödinsatser för familj, nätverk och bostad Service varhelst och närhelst pat/klient behöver Evidens= god effekt på patient och ekonomi (time to break-even=1-3 år)

36 Integrerad behandling Case management (max 10 cases per CM) ansvara för beslut om insatser ansvara för planering och uppföljning av insatser. säkerställa klientens övriga kontakter. ha samlat ansvar för att behandlingsinsatser, stödinsatser och praktisk hjälp till klienten genomförs. vara ombudsman och bevaka samhälleliga rättigheter. identifiera och hålla kontakt med sociala, medicinska och psykiatriska insatser som inte kan erbjudas inom teamet.

37 Vårdutbudsmodeller Avhängigt Graden av sjukdomen Graden av missbruk/beroende Graden av förmåga till egen koordinering

38 Vårdutbudsmodeller Avhängigt Stor tyngd i sjukdomen Hög grad av missbruk/beroende Låg egen förmåga till koordinering Kräver desto mer av: Integrerade vårdgivare Vårdgivarsamordning/Case management Assertive outreach

39

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Behandling av personer med komplexa vårdbehov p g a psykisk störning och missbruk. Stockholms läns landsting

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Behandling av personer med komplexa vårdbehov p g a psykisk störning och missbruk. Stockholms läns landsting Medicinskt programarbete Fokusrapport Behandling av personer med komplexa vårdbehov p g a psykisk Stockholms läns landsting 2004 Fokusrapport Behandling av personer med komplexa vårdbehov p g a psykisk

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version Vad är Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg? Vad är nationella riktlinjer? Stöd vid fördelning av resurser

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Slutlig version publicerad 21 april 2015

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Slutlig version publicerad 21 april 2015 Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Slutlig version publicerad 21 april 2015 Vad är Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg? Vad är nationella riktlinjer?

Läs mer

Vårdprogram och Vårdprocess PSYKOFARMAKA

Vårdprogram och Vårdprocess PSYKOFARMAKA VÅRDPROGRAM 1 (18) Barn- och kvinnocentrum Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken 12-11-01 Vårdprogram och Vårdprocess PSYKOFARMAKA Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Landstinget Kronoberg Ansvarig

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Stockholms läns landsting 2007 Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Rapporten är framtagen av Johan Franck Utgåva 2, ISBN 91-85211-46-X (Reviderad

Läs mer

Psykoser. Inledning. Psykos både ett symtom och en sjukdom

Psykoser. Inledning. Psykos både ett symtom och en sjukdom 1064 Psykiatri Håkan Jarbin, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Psykiatrin i Halland Kjell Lindström, Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping Mussie Msghina, Karolinska Institutet, Huddinge, Stockholm

Läs mer

Läkemedelsbehandling av ADHD hos vuxna

Läkemedelsbehandling av ADHD hos vuxna Läkemedelsbehandling av ADHD hos vuxna Umeå 150211 Bo Söderpalm Professor/Öl Inst för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi, Sahlgrenska akademin och Beroendekliniken, Göteborg

Läs mer

Missbruk och beroende

Missbruk och beroende Vårdprogram 1 (36) Godkänd av: Karin Haster, Divisionschef Utarbetad/reviderad av: Anna-Karin Törnqvist Bengt Grenfeldt Håkan Johannesson Márta Hlavács Lisa Pellikka Revisionsansvarig: Divisionschef Utgåva:

Läs mer

2005-08-29-2005 08-31

2005-08-29-2005 08-31 Åre 2005-08-29-2005 08-31 Dubbla diagnoser Dubbla möjligheter, Åre 2005-08-29 31 3 Invigning med Elsa Danielsson, kommunalstyrelsen i Åre 3 Missbruk och psykisk problematik hänger ofta ihop Björn Fries

Läs mer

Behandling av alkohol- och narkotikaproblem

Behandling av alkohol- och narkotikaproblem Behandling av alkohol- och narkotikaproblem Behandling av alkohol- och narkotikaproblem En evidensbaserad kunskapssammanställning Volym I Augusti 2001 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The

Läs mer

Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8

Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8 Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8 Missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk sjukdom (samsjuklighet) Kapitel 5 Föreläsare professor Agneta Öjehagen

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd

Läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd Abstinens Läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd De fysiska och psykiska symtom som uppträder när en drog lämnar kroppen Droger som dämpar CNS ger en reaktiv excitation när de lämnar kroppen Abstinenssymtom

Läs mer

REGIONALT VÅRDPROGRAM Psykisk sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod

REGIONALT VÅRDPROGRAM Psykisk sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod REGIONALT VÅRDPROGRAM Psykisk sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod 2014 ISBN 91-976391-1-7 RV 2014:02 Det medicinska programarbetet inom SLL Det medicinska programarbetet i Stockholm syftar

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version Vad är Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg? Vad är nationella riktlinjer? Stöd vid fördelning av resurser

Läs mer

Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk. Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC

Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk. Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC Defini&on samsjuklighet Patienter, klienter med psykisk sjukdom, personlighetsstörning och samtidigt

Läs mer

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende 1002 Beroendetillstånd Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Johan Franck, FoUU psykiatri, Stockholm Charlotte Hedberg, Centrum för allmänmedicin (CEFAM), Stockholm

Läs mer

Temadag Missbruk, beroende och psykiatrisk samsjuklighet

Temadag Missbruk, beroende och psykiatrisk samsjuklighet Temadag Missbruk, beroende och psykiatrisk samsjuklighet Sven-Eric Alborn Leg.Psykolog, leg Psykoterapeut Utvecklingsledare för Beroendevården Psykiatriförvaltningen Region Halland Email:sven-eric.alborn@regionhalland.se

Läs mer

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Beroendetillstånd 1109 Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Johan Franck, Beroendecentrum Stockholm (BCS), Stockholm Charlotte Hedberg, Centrum för allmänmedicin (CEFAM), Stockholm Inledning De flesta

Läs mer

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende lokal instruktion 2012-08-06 Mikael Gubi, processledare (red.).

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Beroendedagen 10 september 2015 Stefan Borg Vad är nationella riktlinjer? Stöd vid fördelning av resurser Underlag för beslut om organisation

Läs mer

SN-DD:s årsmöte, 10 års jubileum 2012

SN-DD:s årsmöte, 10 års jubileum 2012 SN-DD:s årsmöte, 10 års jubileum 2012 Efter psykiatrireformen nationell och internationell utblick Agneta Öjehagen Lunds universitet Presentation Tillbakablick: - Några ex. kända prevalens- och behandlingsstudier

Läs mer

Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt stor grupp med ett stort lidande.

Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt stor grupp med ett stort lidande. Dubbeldiagnoser: missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa/sjukdom Definitioner Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt

Läs mer

Kliniska riktlinjer adhd

Kliniska riktlinjer adhd Kliniska riktlinjer adhd 2012 Kliniska riktlinjer adhd Innehåll 1. Syfte 3 2. Genomförandeplan 3 3. Klinisk bild 3 4. Utredning 5 Basnivå 6 Medelnivå 7 Extranivå 8 5. Behandling 9 Behandling av lindrig

Läs mer

Regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Stockholms läns landsting 2007 Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Rapporten är framtagen av Christina Spjut

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Ordlista...2. Bakgrund till TOP-projektet...3. Sammanfattning av riktlinjerna...3. Kunskapsläget...4. Rekommendationer...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Ordlista...2. Bakgrund till TOP-projektet...3. Sammanfattning av riktlinjerna...3. Kunskapsläget...4. Rekommendationer... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ordlista...2 Bakgrund till TOP-projektet...3 Sammanfattning av riktlinjerna...3 Kunskapsläget...4 Rekommendationer...4 Riktlinjer...5 1. Tidig intervention...5 2. Verksamhet för förstagångsinsjuknade...5

Läs mer

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Den förändring som gjorts i årets psykiatri-avsnitt är tillägget av rubriken Tillfällig ångest - barn och ungdomar.

Läs mer

l Alkoholberoende Återfallsförebyggande akamprosat Campral preparat disulfiram Antabus

l Alkoholberoende Återfallsförebyggande akamprosat Campral preparat disulfiram Antabus Psykiatri psykiatri l ADHD atomoxetin metylfenidat Se Bakgrundsmaterialet l Alkoholberoende Återfallsförebyggande akamprosat Campral preparat disulfiram Antabus naltrexon Naltrexon Vitaflo Vitamintillskott

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroendeproblem Socialstyrelsen klassificerar

Läs mer

Beroendecentrum Stockholm. Vi ser människan, inte bara missbruket

Beroendecentrum Stockholm. Vi ser människan, inte bara missbruket Beroendecentrum Stockholm Vi ser människan, inte bara missbruket 1 Man räknar med att det i Sverige finns: 330 000 alkoholberoende, 80 000 narkotikaberoende varav 29 500 med tungt missbruk och 65 000 läkemedelsberoende.

Läs mer

Behandling vid bipolär sjukdom

Behandling vid bipolär sjukdom 1 Behandling vid bipolär sjukdom Innehåll Förord 3 1 Litium 4 2 Behandling med Litium 5 3 Andra stämningsstabiliserande läkemedel 9 4 Medicinsk behandling vid graviditet och amning 10 5 Undersökningar

Läs mer