1. Bakgrund. Utlåtande Överlåtelsen av System 3R koncernen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Bakgrund. Utlåtande Överlåtelsen av System 3R koncernen"

Transkript

1 Utlåtande ÖverlåtelsenavSystem3Rkoncernen GrundarenochdentidigarehuvudägareniSystem3R koncernen(koncernen),börje Ramsbro,harunderlångtidriktatstarkkritikmothurhanår1993avhändessinaaktier ikoncernen.sparbankensverigeochnordbanken(nordea)harträffatförlikningmed BörjeRamsbro. KvarvarandekritikavserStiftelsenIndustrifonden(Industrifonden)somhävdarattdet skett ettiallaavseendenrättsligtgiltigtochkorrektförvärvavsystem3r koncernen, dvs.attramsbrointeharfrånhäntsnågraaktierpåetträttsstridigtsättochattindustrifondenintebärnågotansvarfördetinträffade.dennainställninghävdasavindustrifondeniettbrevdateratden4december2006ochsenastibrevden25maj2009. JagharfåttiuppdragattuttalamigomIndustrifondensinställning.Hänvisningartill bilagorföljerdennumreringsomanvändsidens.k.vitboken System3R affären i utgåva (Vitboken).Allapremisserförminanalysbaseraspåuppgiftersom återfinnsivitboken. Jagharintesöktkompletterandefaktaellerdiskuteratuppdragetmedrepresentanter förnågonmotpart.uppdragetharutförtsifullfrihetochjagharinteinstrueratsattdra någrabestämdaslutsatseravmaterialet.ersättningharutgåttförutlåtandet. 1. Bakgrund År1992ochstörredelenav1993ägdeRamsbrosamtligaaktieriSystem3RHoldingAB (Holding)samtidigtsomHoldingägdecirka91%avaktiernaidetoperativabolaget System3RInternational(International).Internationalhadeisinturettantaldotterbolagruntomivärlden. FörattsäkerställaförlängdaochutvidgadekrediterkomRamsbroiapril1992överens medkoncernenskreditgivaresparbankensverigeochnordbanken(bankerna)omatt

2 Koncernenskulletainnyadelägare. 1 Förhandlingarfördesunderhösten1993mellan Ramsbroochtvåintressenter:HåkanNordquist(Nordquist)ochFöretagskapitalAB (Företagskapital).EttförslagsomdiskuteradesgickutpåattHoldingskullesäljatvå betalaholding10msekvarderaföraktiernaiinternational. DetråderdelademeningaromvadförhandlingarnamellanRamsbroochNordquist samtföretagskapitalirättsligthänseendeutmynnadei.ramsbrohävdarattparterna tredjedelaravsittaktieinnehaviinternational.entredjedelskulleförvärvasavnordquistochentredjedelavföretagskapital.nordquistochföretagskapitalskulleisintur träffadeenprincipuppgörelseomkringnyssnämndaförslag.nordquistmenarattför slagetvisserligendiskuteratsochattföretagskapital framkastadeettförslagtilllös ningatttillställabankerna,menattnågotregelrättavtalaldrigkomtillstånd. 2 Iett brevframhållernordquistattföretagskapitalöverlämnatdetovannämndaförslaget tillsparbankensverigemenattbankenavvisadedet.sparbankensverigeansökteden 16november1993omHoldingsförsättandeikonkurs. VidsidanavförhandlingarnamedRamsbrofördeemellertidNordquistochFöretagska pitalparallellaförhandlingarmedbankernaangåendekoncernenskapital ochägar strukturefterentänktrekonstruktion.följandekanläsasiettstyrelseprotokollfrån Företagskapital,dateratredanden7oktober1993: Styrelsenansågenaffärpåangivnavillkorsomintressant.Enägarlösningmeddetre parternanordquist,sparbankenochföretagskapitalkundeävenrekommenderas. 3 Ramsbroinformeradesinteomkaraktärenavdessaförhandlingar.Hanutgickfrånatt NordquistochFöretagskapitalinteskullehandlaistridmeddenprincipuppgörelsesom hanansågsighaträffatmeddem.deenskildaförhandlingarnaresulteradeemellertidi ettavtal(avtali)den3december1993sombyggdepåattramsbrointelängreskulle varaengageradikoncernen. 4 HuvuddrageniAvtalItycksdessutomhavaritklaralångt innansparbankenansökteomholdingsförsättandeikonkurs. 1 Bil.1. 2 Bil Bil Bil

3 OrdförandeniFöretagskapital,UnoAlfredéen(Alfredéen),varunderdenrelevanta periodenävenordförandeiindustrifonden.alfredéendeltogdessutomden15november1993,dvs.endaginnansparbankenskonkursansökanochdrygttvåveckorinnan AvtalIundertecknades,iettsammanträdemedettarbetsutskottiFöretagskapitals styrelse.enligtprotokolletinformeradeföretagskapitalsvdhansdirtoft(dirtoft)bl.a. omattmanträffatenuppgörelsemedbankernasamtomattbankernakundekomma attansökaomholdingsförsättandeikonkurs.avrädslaförattskadaföretagskapitals anseende,samtförattramsbroskullekunnakommaattorsakaföretagskapitalskada internt,fattadearbetsutskottetemellertidbeslutomatttillsvidareavvaktaettdefinitivtbeslutominvestering. 5 EnligtAvtalIåtogsigNordquistochFöretagskapitalgentemotBankernaattsammadag somavtaletundertecknades(3december1993)träffaavtalmedramsbroom attförvärva10%avaktiernaiholdingochtillse attdefickfullmaktavramsbroattkallatillextrabolagsstämmaiholdingsamt attdärutanbegränsningarharättattföreträdaramsbrosaktier,dvs.återstående90% ( 3.1förstameningen). AvtaletsgiltighetvarisinhelhetvillkoratavattRamsbro senastdennadag (dvs.den 3december1993)fullgjordevadsomangavsi 3.1förstameningen(se 9.1).Vidare föreskrevsbl.a.attnordquistochföretagskapitalhadeföravsikt attunderjanuari1994förvärvaramsbrosåterståendeaktiepostiholding( 3.1andra meningen), attdeskulletillseattdepatent ochövrigaimmaterialrättighetersomägdesavholding kostnadsfrittskulleöverförastillinternational( 3.2), 5 Bil.57. 3

4 attdeskulleförvärvade9%avaktiernaiinternationalsominteägdesavholding( 3.6)samt attdeskulletillseattinternationalgenomfördeenriktadnyemissiontilldemmotett visstkapitaltillskott( 6.1). IgengäldförpliktadesigBankernatillattmöjliggöraenrekonstruktiongenomattskriva avlånsamtomvandlalåntillkonvertiblaförlagslån(se 4). IensärskildgarantitillSparbankenSverigegaranteradeNordquistochFöretagskapital dessutomattdesenastijanuari1994skullehaförvärvat100%avaktiernaiinternational,segarantiden3december IettfaxfrånDirtofttillställdesRamsbroden3december1993tvåavtalshandlingar. 7 DessakallasidetföljandeAvtalIIochAvtalIII. EnligtAvtalIIöverlätRamsbro10%avaktiernaiHoldingtillNordquistochFöretagskapitalsamttilldenavFöretagskapitalförvaltadeSmåföretagarfonden.Dessatre Nordquist,FöretagskapitalochSmåföretagarfonden kallasidetföljandeintressenterna. Köpeskillingenvar1kronaochavtaletbefullmäktigadeävenIntressenternapådetsätt somangettsiavtali.igengäldsägsavtaletbekräftaattramsbroochbankerna har gjortenfredliguppgörelsesamtatt konkursansökanmot Holding drastillbaka ( 3förstastycket).VidareframgåravavtaletattBankernaskulletillställasdetsamma( 3andrastycket). EnligtAvtalIIIgavRamsbroSparbankenSverige enoåterkalleligochovillkoradoptionsrättattförenköpeskillingom1krona(1sek)förvärvasamtligaminaåterstående aktierisystem3rholdingab(utgörande90%avtotaltemitterade).ställdinförkonkurshotetundertecknaderamsbroavtaliiochiii. 6 Bil Bil.24.1respektive

5 Den6december1993skrevRamsbropåettbolagsstämmoprotokollavseendeextra bolagsstämmaiholdingden3december.enligtprotokolletvaldesennystyrelseiholding,beståendeavnordquist,dirtoftochhugolindblad(lindblad).protokolletanger Ramsbrosomdenendaaktieägarenochomnämneringaröstfullmakter,utanpåståri ställetattramsbrovarnärvarandeiegenperson. 8 Bolagsstämmoordförandenvaren ligtprotokolletmatsstaffas.denneuppgeriettbrevattprotokolletdikteratsavnord quistlördagenden4december VidarefinnsettprotokollfrånettstyrelsemöteiHoldingden4december,enligtvilket NordquistutsågstillVDiHoldingsamtbefullmäktigadesattföreträdaHoldingssamtliga aktiervidbolagsstämmaniinternational. 10 Enligtytterligareettprotokollhöllsocksåen extrastämmaiinternationalden4december. 11 Protokolletuppgerattsamtligaaktie ägareiinternational(holdingföreträddesavnordquist)varnärvarandeellerrepresen teradegenomfullmaktochattbolagsstämmanfattatbeslutomattväljanordquist, Dirtoft,LindbladsamtLennartSvenssonsomstyrelseledamöteriInternational. StyrelseniHoldingbeslutadeden27december1993attsäljaimmateriellarättigheter förcirka17,3msektillinternational. 12 KöpeskillingenåterfördesdäreftersomkoncernbidragfrånHoldingtillInternational. 13 EnligtförhörmedNordquistframgårhur Sparbankeniettfaxden8november1993. Den28januari1994beslutadestyrelseniHoldingdessutomattsäljaHoldingsaktieri ochvarföröverföringenavimmateriellarättighetergenomfördes. 14 KravetpåvederlagsfriöverföringavimmaterialrätterframställdesavNordquisttillSveatornetoch International(ca91%avsamtligaaktieriInternational)tillIntressenternaförtrekronor(3SEK). 15 Företagskapitalerhölldärvid25000aktierförenkrona(1SEK),Nordquist 8 Bil Bil Bil Bil Bil Bil.38,Stockholmstingsrätt,Målnr.T ( ). 14 Ibid. 15 Bil.47. 5

6 medfamilj(genomhelägtbolag)erhöll35000aktierförenkrona(1sek)ochsmåföretagarfonden30000aktierförenkrona(1sek). Den21februari1994påropadeSparbankensinoptionsrätttillRamsbrosaktieriHoldingenligtAvtalIII. 16 DäreftersåldeSparbankenden25februari1994sinaaktieriHoldingtillInternationalförenkrona(1SEK). 17 Ävende10%avaktiernaiHoldingsom IntressenternaförvärvatavRamsbroöverlätstillInternational.DärigenomblevHolding etthelägtdotterbolagtillinternational. EnligtuppgiftframgåravaktiebokeniHoldingattsamtligaaktieriHoldingövergick frånramsbrotillinternationalden25februari1994.omdettastämmerharalltsåvare sigintressenternaellersparbankenutgjortregistreradeaktieägareiholding.men svenskrättvarjesjälvständigbetydelseförfrågorrörandeäganderättentillaktier. Småföretagarfondenupplöstesundermittenav1990 taletochalladessskulderoch Industrifondensårsredovisning1999/2000betaladeNordquistochFöretagskapital17,5 MSEKförIndustrifondensaktieriInternational.DärigenomomfattadealltsåNordquists ochföretagskapitalsinnehavsamtligaaktieriinternational. AktiernaiInternationalsåldesavAtleABår2001förca.325MSEKtillettschweiziskt försäljningenenexitvinstpå63msek. 18 VidtidpunktenförpressmeddelandetvarLars dettapåverkarintedenrättsligabedömningenavhuruvidaintressenternaochsparbankengjortettgiltigtförvärvavaktiernaiholdingellerinte.aktiebokensaknarenligt tillgångar,däriblandaktiernaiinternational,överfördestillindustrifonden.industrifondensåldeår1999sinaaktieriinternationaltillnordquistochföretagskapital.enligt bolag(agiecharmillesgroup).atleabvarsedan1993genomföretagskapitalabdelägareisystem3r.enligtettpressmeddelandeavatleabden25april2001innebar GårdöVDförAtle.EnligtuppgiftärHoldingidagslägetalltjämtettvilandehelägtdotterbolagtillInternational Bil Bil Bil ÄvenvindikationsfrågorharutrettsochutvisarattRamsbrosrättsligapositionidettahänseende ( bättrerätttillaktier )intepånågotsättkanavfärdassomgrundlös.utvecklandetavdennaargumentationharemellertidutgåtturdennaversionavutlåtandet. 6

7 2. Giltighetsfrågor a. Utgångspunkter RamsbrohadealdrigundertecknatAvtalIIochIIIifrånvaroavkonkurshotet.Bortsett fråndetvåkronor(2sek)somsammanlagtutgjorde köpeskillingen enligtavtaliioch IIIbestoddenendamotprestationenföraktiernaiHoldingavenförsäkranom att konkursansökanmot Holding drastillbaka,seavtalii. TydligtärattNordquist,FöretagskapitalochBankernaundersinaförhandlingarkommit AvtalIIIharenuppenbarinstrumentellfunktionförNordquistsochFöretagskapitals åtagandengentemotbankerna.genomettbibehålletaktieinnehaviholdinghadeju RamsbrokunnatförhindraattNordquistochFöretagskapitaluppfylldesittåtagande gentemotbankernaattförvärvasamtligaaktieriinternational. Detärsvårtattiavsaknadavfaktasompekaråtannathållkommatillnågonannan slutsatsänattnordquist,företagskapitalochbankernaunderhösten1993kommit överensomattsparbankenskullelämnainenkonkursansökanisyfteattframkalla konkurshotet.dettautnyttjadessedanförattförmåramsbroattvederlagsfrittöverlåta aktiernaiholding. Fråganärdåomsituationenuppfyllerrekvisiteninågonogiltighetsregel.Enligtmin meningkanmanmedfogargumenteraförentillämpningav29 AvtL(rättsstridigt tvång)och31 AvtL(ocker). b. Rättsstridigt tvång (29 AvtL) Förattetthotomattföretaenhandlingskaräknassomettutövandeav rättsstridigt tvång ochdärmedsomenogiltighetsgrund idenmeningsomåsyftasi29 krävs inteatthotetavserenhandlingsomärrättsstridig.tvärtomtarparagrafendirektsikte överensomattförmåramsbroattundertecknaavtaliiochiiiochdärigenomvederlagsfrittöverlåtaaktiernaiholding.avtalivaruttryckligenvillkoratavavtalii,medan ävenpåhotomattföretaellerinteföretafulltlagligaochrättsenligahandlingarrespektiveunderlåtelser. 20 Tillämpningarav29 förutsätteralltsåenbedömningavvad 20 Set.ex.Förslagtilllagomavtalochandrarättshandlingar(1914)s.124samtA.Adlercreutz,AvtalsrättI,Lund(2002)s

8 förslagshotsomärotillåtnaattanvändaisyfteattpåverkanågonannansrättshandlande.bedömningenavseralltsårättsenlighetenellerrättsstridighetenhoshotenoch intehosdehandlingarellerunderlåtelsersomhotenåsyftar,låtvaraattkaraktärenhos deåsyftadehandlingarnaellerunderlåtelsernanaturligtvisutgörenrelevantfaktorvid utvärderingenavhoten. Ytterligareenförutsättningförtillämplighetenav29 äratthotetijuridiskmening orsakaträttshandlingenifråga. 21 Dettainnebärattdenaktuellarättshandlingeninte hadeföretagitsifrånvaroavhotet. 22 Bristerorsakssambandetärrättshandlingengiltig, oavsettomdetförekommitnågoträttsstridigthotellerinte.iföreliggandefallärorsakssambandetutantvekanuppfyllt.detrelevantaspörsmåletbegränsarsigdärmed tillattavsefråganomkonkurshotetvarrättsstridigtellerinte. Fråganometthotärtillåtetellerejberorbl.a.påvadförslagshandlingellerunderlåtenhetsomhotetavser.Därutöverärfråganberoendeavvadförslagsrättshandling hotetsyftartillattinfluera.iförevarandefallhandlardetometthotomattintetatillbakaenförändamåletgjordkonkursansökansamtidigtsomhotetsyftartillattframkallaenvederlagsfriöverlåtelseavegendom. Mångahotärnaturligtvistillåtnapga.karaktärenhosderättshandlingarsomdesyftar tillattframkalla.borgenärerärt.ex.friaatthotagäldenärermedstämning,omgäldenärernainteinfriarförpliktelsergentemotborgenärernagenomatterläggabetalning enligtavtal. 23 Isådanasituationerhandlardetomhotsomsyftartillattförmånågonatt infriaredanexisterandeskyldigheter.annorlundaställerdetsigmedhotsomsyftartill attförmånågonatttapåsignyaförpliktelser.idettasammanhangblirfrågeställningen följande:ärdettillåtetatthotamedkonkursisyfteattframtvingaenvederlagsfriöverlåtelseavegendom? Grönforsförklarardetsomnågonting säreget attadiettantalfallharupprätthållit kollektivavtalsomslutitsefterhotomarbetsrättsligastridsåtgärder.attdessahotan 21 Set.ex.J.Ramberg&C.Ramberg,Allmänavtalsrätt,Stockholm(2007)s Set.ex.K.Grönfors,Avtalslagen,Stockholm(1995)s Set.ex.T.Almén&R.Eklund,Lagenomavtalochandrarättshandlingarpåförmögenhetsrättens område,stockholm(1960)s

9 settsvaratillåtnaävenisyfteattframtvingaavtalharenligtgrönforssinförklaringi förhållandenapåarbetsmarknadenochdetstarkavärdetavattvärnarättentillfackliga stridsåtgärder. 24 Grönforsställningstagandeinnebärattdetnormaltinteärtillåtetatt hotamedlagligahandlingarförattförmånågonatttecknaettavtalsomgrundlägger nyaförpliktelser. Ivadmånensåpassgenerellrättssatssomdenovanståendeutanundantagharfogför sigärsvårtattuttalasigom.hotomattintetatillbakaenkonkursansökanominteden hotadevederlagsfrittöverlåtersinegendomkanemellertidaldrigvaratillåtna.föregen delharjagdärförmycketsvårtattsehurmanöverhuvudtagetskullekunnaförsvara ståndpunktenattavtaliiochiiivargiltiga. Påståendetattdetskett ettiallaavseendenrättsligtgiltigtochkorrektförvärv av c. Ocker (31 AvtL) Förattettavtalskahatillkommitgenomockerkrävsenligt31 AvtLdelsattnågon(A) utnyttjatnågonannans(b:s)trångmål,oförstånd,lättsinneellerberoendeställningtill erlagtellerutfäst. 25 EnligtenfriståendevärderinghadedepatentochvarumärkensomtillhördeHolding den27december1993ettmarknadsvärdeomca42,3msek. 26 Koncernenvärderades System3R koncernentordeintevarakorrektmedbeaktandeavreglernaomrättsstridigttvångi29 AvtL. atttaellerbetingasigförmåneravb,delsattdetråderett uppenbartmissförhållande (betydandevärdeskillnad)mellana:sförmånerochdetvederlag(omnågot)somb vidutgångenav1992avsparbankencorporatefinance( )till28MSEK.Oavsettinställningentilldessavärderingargällerföljande:Jämförtmeddetvåkronor(2 SEK)somsammanlagtutgjorde köpeskillingen enligtavtaliiochiii,kandetintebetvivlasattmissförhållanderekvisitetäruppfyllt. 24 Grönfors(1995)s Ibid.s Bil.58. 9

10 DetavNordquist,FöretagskapitalochBankernaframkalladeochutnyttjadekonkurshotetgavRamsbroingetannatvalänattgåmedpåattundertecknaAvtalIIochIII.Till dettakommerattbankernavarkoncernensfinansiärerochdärigenomhadeenbetydandemaktöverhändelseförloppetochdefrihetsgraderövrigaaktörerkundetillräkna sig.enligtminmeningkandetdärförintehellerbetvivlasattnordquist,företagskapital ochbankernabegagnatsigavramsbrostrångmålochberoendeställningtillbankerna. Påståendetattdetskett ettiallaavseendenrättsligtgiltigtochkorrektförvärv av System3R koncernentordeintevarakorrektmedbeaktandeavreglernaomockeri31 AvtL. 3. Styrelsebesluten a. Allmänt SominledningsvisnämndesbeslutadestyrelseniHolding dvs.nordquist,dirtoftoch Lindblad den27december1993attsäljaimmateriellarättigheterförca.17,3msek tillinternational.köpeskillingenåterfördesdäreftersomkoncernbidragfrånholdingtill International.Den28januari1994beslutadestyrelseniHoldingdessutomattsälja HoldingsaktieriInternationaltillIntressenternaförtrekronor(3SEK).Ilikhetmed AvtalIIochIIIutgjordeävendessabeslutenimplementeringavNordquistsochFöretagskapitalsåtagandengentemotBankerna. 27 Ianslutningtilldessabeslutuppstårbl.a.frågorrörandegiltighetenhosdeavtalsom verkställdebesluten.gemensamtfördessafrågorärattdeförutsätterenbedömning avdenaktiebolagsrättsligarättsenlighetenhosstyrelsebesluten.ombeslutenvarhelt rättsenligakannämligenvaresigogiltighetellerskadeståndaktualiseras. ÄvenommanhypotetisktantarattAvtalIIochIIIvargiltiga,såvarRamsbroaktieägare iholdingvidbäggebeslutstillfällena.sparbankenpåropadejuförstden21februari 1994(dvs.nästanenmånadefterdetandrastyrelsebeslutet)sinoptionsrättavseende 27 AttsåärfalletframgåravinnehålletiAvtalIsamtavdenseparatagarantisomutställdestillSparbanken(seavsnitt1ovan).DetbekräftasävenavförhöretmedNordquist,seBil.38,Stockholms tingsrätt,målnr.t ( ). 10

11 RamsbrosaktieriHolding.OstridigtärocksåattRamsbroaldrigsamtyckttillnågotav nyssnämndastyrelsebeslut. b. Aktieägarskyddsregler (jäv) Enligtjävsregelni8kap.10 förstastycketabl75fårstyrelseledamotellervdinte handläggafrågorrörandeavtalmellanhonomochbolaget.intehellerfårdehandlägga frågorrörandeavtalmellanbolagetochtredjeman,omdeharettväsentligtintressei frågansomkanvarastridandemotbolagets. StyrelseniHoldingbestodviddeaktuellatidpunkternasomsagtavNordquist, DirtoftochLindblad.NordquistvarävenHoldingsVD.Samtligastyrelseledamöter varävenstyrelseledamöteriinternational,menviddeaktuellatidpunkternafanns ingaregleroms.k.ställföreträdarjäv. Beslutetden27december1993avsågavtalmedtredjeman(International).HadenågonledamotellerVDettväsentligtintresseavseendedenvederlagsfriaöverföringenav deimmateriellarättigheternasomkanhastriditmotholdingsintresse?såvarfalletför NordquistochDirtoft.Anledningentilldettahängersammanmedkonsekvensernaav beslutetden28januari1994.genomdettabeslutblevnordquistpersonligensamt FöretagskapitalochSmåföretagarfonden(vilkasomsagtrepresenteradesavDirtoft) vederlagsfrittaktieägareidetbolag(international)somstyrelseniholdinggenom förstnämndabeslutvederlagsfrittöverförtdeimmateriellarättigheternatill.nordquist ochdirtoftkanintehävdaattdevidtidpunktenfördetförstabeslutetintevissteattde genomdetandrabeslutetenmånadsenareskulle skördafrukternaav detförsta beslutet.tvärtomhadedejuredanden3decemberåtagitsigiförhållandetillsparbankenattdesenastijanuari1994skullehaförvärvat100%avaktiernaiinternational. AttNordquistochDirtofthadeettväsentligtintresseavdenvederlagsfriaöverföringen avdeimmateriellarättigheternakanalltsåintebetvivlas.förattdeinteskahavarit jävigavidförstnämndabeslutkrävsdärförattdettaintresseintestredmotholdings intresse.frånvaronavjävförnordquistochdirtoftförutsätterattdenvederlagsfria överföringenavdeimmateriellarättigheternaintestred(ellerenskundestrida)mot bolagssyftet intressetavattmaximeraholdings vinst.mendennaförutsättningär 11

12 naturligtvisuppenbartfalsk.holdingfickingenfördelallsavöverföringenochavalltatt dömavardethelleraldrigtankenattöverföringenskullegynnaholding. NordquistochDirtoftvaralltsåutantvekanjävigavidförstnämndabeslutochöverträddedärigenomsinaaktiebolagsrättsligabefogenheter.Såvarocksåfalletifrågaom detandrastyrelsebeslutet.genomattvederlagsfrittöverföraholdingsaktieriinternationalfrånhändesholdingettbetydandevärdetilldirektförmånförvarochenavintressenterna,ominteannatvärdetavdeca17,3mseksomgenomförstnämndabeslut överförtstillinternational.eftersomnordquistsjälvvarmottagarevarhanjävigäven pådennagrund. c. Aktieägarskyddsregler (minoritetsskydd) Tillaktiebolagsrättensminoritetsskyddsreglerbrukarbl.a.räknasdenaktiebolagsrättsligageneralklausulen,likhetsprincipensamtdetprincipiellaförbudetmotsyftesfrämmandebeslutochåtgärder. RamsbrovaraktieägareiHoldingvidtidpunkternaförbäggebesluten.Såvaralltså falletoavsetthuruvidaavtaliiochiiivargiltigaellerinte.vidarekanframhållasattden genomavtaliiiavramsbroutställdaoptioneninteinverkarpåfråganomstyrelsebeslutenstredmotramsbrosaktieägarrättigheteriholding. GenomförstnämndabeslutfrånhändesHoldingimmateriellarättighetertillettberäknatmarknadsvärdeavca.42,3MSEKochgenomsistnämndabeslut denpraktiskt tagetvederlagsfriaöverföringenavholdingsaktieriinternational frånhändesholding detvärdesomaktiernaiinternationalrepresenterade(inklusivedetvärdeom42,3 MSEKsomgenomförstnämndabeslutöverförtsfrånHoldingtillInternational).MarknadsvärdetavHoldingsaktieriInternationalvarca.175MSEK. 28 SomovanutvecklatsärbäggebeslutenuppenbartoförenligtmotHoldingssyfteoch striderredanpådengrundenmotramsbrosrättigheteriholding.mendärutöverstred beslutenävenmotgeneralklausulenidendågällande8kap.13 förstastycketabl Bil.46s.47 51jämfördmedbil

13 GenombeslutentappadeRamsbrosaktieriHoldingivärdetillförmånförvarochenav Intressenterna. d. Kapitalskyddsregler Detkanävenstarktifrågasättasomstyrelsebeslutenvarförenligameddeaktiebolagsrättsligakapitalskyddsreglerna,särskiltdens.k.beloppsspärrenidendågällande12 kap.2 förstastycketabl75.dessaställningstagandenärframföralltberoendeav storlekenpådets.k.friaegnakapitalethosholding.eftersomsparbankenansöktom Holdingskonkursfinnsskälattantaattnågotfrittegetkapitalintefannsochattstyrelsebeslutenalltsåävenpådennagrundvaraktiebolagsrättsligtotillåtna. e. Giltigheten av besluten Myckettalarförattbäggebeslutenvarogiltigaochattdentillämpligaregelnär12kap. 5 förstastycketabl75.mottagarna(internationalenligtdetförstabeslutetochvar ochenavintressenternaenligtdetandra)kanintehävdagodtro.enligtanderssontog nyssnämndaregelävensiktepåsituationerdärenvärdeöverföringskettistridmot aktieägarskyddsregler,t.ex.istridmotgeneralklausulen,motjävsreglernaellermotdet principiellaförbudetmotuppenbartsyftesfrämmandeåtgärder Sammanfattandeslutsatser Detfinnsettstortantalomständighetersomtillsammansgergrundförpåståendetatt Ramsbroblivitutsattföråtgärdersompåetträttsstridigtsättfråntagithonomprivat egendom.såvittkanutläsasavtillgängligdokumentationharöverträdelserskettav centralaavtalsrättsligaochaktiebolagsrättsligabestämmelser.enligtdenskriftligadokumentationjaghafttillgångtillharöverträdelserskettavbestämmelserrörande 1. rättsstridigttvång(29 AvtL) 2. ocker(31 AvtL) 3. aktieägarskydd(8kap.10 samt8kap.13 ABL75) 4. kapitalskydd(12kap.2 ABL75) 29 J.Andersson,Kapitalskyddetiaktiebolag enlärobok,stockholm(2005)s

14 Industrifondenmåstebl.a.viasinordförande tillikaordförandeiföretagskapitalunderrelevantatidsperioder haftkunskaperomdenstrategisomanvändesförattnå uppsattamål.företagskapitalvardessutomgenomsinvddirektinvolveradikonkreta beslutochbedömningar.attmedstödavdekunskaperochinsikterföreträdareför Industrifondenm.fl.tordehahaft,påståattdetskettiallaavseendenrättsligtgiltiga ochkorrektaförvärvavsystem3r koncernenharsåvittjagkunnatfinnaingetstödi denförmigtillgängligadokumentationen. Minsammantagnabedömningärattsåvälplanläggningsomgenomförandetyderpåen storförslagenhetochlikgiltighetförgrundläggandeprinciperinomaktiebolagsrättoch avtalsrätt.beaktasävenindustrifondens vilketävenfårsägasgällaföretagskapital genomstatenshälftenägande avriksdagendefinieraderollisamhälletsnäringspolitik,framstårhändelseförloppetsomytterstanmärkningsvärt. Lundden28augusti2009 PerSamuelsson Professor i bankrätt 14

Laga fång. Avtalslagen innehåller bl.a. en förenklad modell på

Laga fång. Avtalslagen innehåller bl.a. en förenklad modell på Lagafång (olikasättattpålagligvägförvärvaäganderättentillnågotföremålpåsåsätt attförvärvarenuppnårskyddiförhållandetillandrasomocksågöranspråkpå föremålet) 1. Derivativafång,dvsnärförvärvarenaväganderättenhärledersinrätttill

Läs mer

Utlåtande. Angående Börje Ramsbro/System 3R koncernen och Industrifonden

Utlåtande. Angående Börje Ramsbro/System 3R koncernen och Industrifonden Utlåtande Angående Börje Ramsbro/System 3R koncernen och Industrifonden 1. Allmänna utgångspunkter Börje Ramsbro har vänt sig till mig med anledning av vad som anförts i skriftväxling mellan honom och

Läs mer

Avdelningen för JURIDIK. Avtalsrätt II. Britta Forsberg C 430

Avdelningen för JURIDIK. Avtalsrätt II. Britta Forsberg C 430 Avtalsrätt II Britta Forsberg 054 700 13 15 britta.forsberg@kau.se 11C 430 Repetition Fullmakter Kommissionär Tvång, ocker, mm. 36 Avtalslagen Ogiltiga avtal Avtalstolkning Dagens föreläsning Repetition

Läs mer

TILLFÄLLE 3. Jessica Östberg, jur. dr, lektor Stockholm Centre for Commercial Law

TILLFÄLLE 3. Jessica Östberg, jur. dr, lektor Stockholm Centre for Commercial Law TILLFÄLLE 3 AVTALSRÄTT II Jessica Östberg, jur. dr, lektor Stockholm Centre for Commercial Law Agenda Fullmaktsläran Avtals ogiltighet FULLMAKTSLÄRAN Vad är en mellanman? En person som på uppdrag (i kraft

Läs mer

Avtalsrättsliga instuderingsfrågor. Facit

Avtalsrättsliga instuderingsfrågor. Facit UPPSALA UNIVERSITET Juridiska institutionen Terminskurs 2 Avtalsrättsliga instuderingsfrågor. Facit 1) När blir ett anbud eller en accept slutgiltigt bindande för avgivaren (jfr 7 AvtL)? a) När rättshandlingen

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03 28 (33) 116 KÖP AV COOPS FASTIGHETER, DALSKOGEN 1:1, 1:36 och 1:39 Dnr: LKS 2014-359-253 Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg ekonomisk

Läs mer

Innehåll. Förord 5. Förkortningar 17

Innehåll. Förord 5. Förkortningar 17 Innehåll Förord 5 Förkortningar 17 1. Inledning 19 1.1 Privaträttsliga associationer och offentligrättsliga organisationer 19 1.2 Gemensamma regler för skilda associationsformer? 22 2. Kort historik 23

Läs mer

Associationsrättslig introduktion

Associationsrättslig introduktion Associationsrättslig introduktion Universitetsadjunkt Karin Eklund Uppsala universitet / DLA Nordic Professor Daniel Stattin Uppsala universitet 1 Övergripande syfte Grundkunskaper i associationsrätt Ha

Läs mer

AKTIEBOLAGSRÄTT KNUT ENLIGT 1944 ÅRS LAG OM AKTIEBOLAG. Andra. STOCKHOLM P. Norstedt & Söners Förlag PROFESSOR

AKTIEBOLAGSRÄTT KNUT ENLIGT 1944 ÅRS LAG OM AKTIEBOLAG. Andra. STOCKHOLM P. Norstedt & Söners Förlag PROFESSOR AKTIEBOLAGSRÄTT ENLIGT 1944 ÅRS LAG OM AKTIEBOLAG KNUT AV PROFESSOR Andra STOCKHOLM P. Norstedt & Söners Förlag INNEHÅLL INLEDNING 9 A. Olika typer av rättsregler 10 B. Olika typer av sammanslutningar

Läs mer

KOMPETENSFÖRDELNING OCH ANSVAR I AKTIEBOLAGET Professor Erik Nerep

KOMPETENSFÖRDELNING OCH ANSVAR I AKTIEBOLAGET Professor Erik Nerep KOMPETENSFÖRDELNING OCH ANSVAR I AKTIEBOLAGET Professor Erik Nerep 1. Allmänt om bolagsorganen i aktiebolaget, funktion och kompetensfördelning - Kompetens och funktion hos andra än bolagsorganen - Koncernchefen,

Läs mer

Avtalsrätt. Huvuddrag i kursen. Avtalslagen Avtalslagen Avtalsrättsliga grundprinciper. Ogiltighet och oskälighet Fullmakt

Avtalsrätt. Huvuddrag i kursen. Avtalslagen Avtalslagen Avtalsrättsliga grundprinciper. Ogiltighet och oskälighet Fullmakt Avtalsrätt Peter Gustavsson Huvuddrag i kursen Avtalslagen Avtalsbundenhet Ogiltighet och oskälighet Fullmakt Avtalslagen 1 Allmän avtalsrätt Vad är allmän avtalsrätt? Regler som är gemensamma för alla

Läs mer

Utlåtande 2016:122 RI+V (Dnr /2016)

Utlåtande 2016:122 RI+V (Dnr /2016) Utlåtande 2016:122 RI+V (Dnr 112-852/2016) Nya bolagsnamn och ny bolagsstruktur för Stockholm Vatten-koncernen samt ändring av bolagsordningar Reviderad bolagsordning och namnändring från Stockholm Vatten

Läs mer

Grundläggande principer

Grundläggande principer Avtalsrätt I och II Grundläggande principer HR: Avtalsfrihet Und: tvingande skyddslagstiftn HR: Pacta sunt servanda Und: Ogiltighet enl 3 kap Avtalslagen Und: Bristande rättshandlingsförmåga hos motparten

Läs mer

Aktieägaravtal för Science Park i Umeå AB

Aktieägaravtal för Science Park i Umeå AB 1. AVTALSPARTER Aktieägaravtal för Science Park i Umeå AB 1.1 Umeå Kommunföretag AB (härefter UKF), org.nr. 556051-9562 1.2 Västerbottens läns landsting (härefter VLL), org.nr. 232100-0222 1.3 Uminova

Läs mer

Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015

Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015 Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015 2(7) Innehållsförteckning Punkt 7: Förslag till beslut om godkännande av avtal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige , 127

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige , 127 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-09, 127 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna, i bolagen, (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Grums kommun

Reglemente för revisorerna i Grums kommun REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRUMS KOMMUN Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 14 1(5) Reglemente för revisorerna i Grums kommun 2(5) Reglemente för revisorerna i Grums kommun Revisionens

Läs mer

TÅG KUSTBUSSEN KÖPENHAMN - KARLSKRONA

TÅG KUSTBUSSEN KÖPENHAMN - KARLSKRONA Måndag-Fredag TÅG KUSTBUSSEN KÖPENHAMN - KARLSKRONA Linje Tåg 600 Ötåg Tåg 600 Ötåg Tåg 600 Ötåg Tåg Ötåg Ötåg Tåg Ötåg Ötåg Ötåg Ötåg Tåg Ötåg turnummer 001 003 001 003 009 003 005 015 005 007 007 009

Läs mer

Jäntan 2, Landskrona stad, nu fråga om köpoption

Jäntan 2, Landskrona stad, nu fråga om köpoption Stadsbyggnadsförvaltningen 1(4) Landskrana stad Datum 20 15-05-20 Handläggare Mårten Olsson Er Referens V år Referens Kommunstyrelsen Jäntan 2, Landskrona stad, nu fråga om köpoption Ärendebeskrivning

Läs mer

Associationsrättslig introduktion

Associationsrättslig introduktion Associationsrättslig introduktion Professor Daniel Stattin Uppsala universitet Chefsjurist, advokat Jenny Keisu Nordic Capital / Mannheimer Swartling 1 Övergripande syfte Grundkunskaper i associationsrätt

Läs mer

När centrumanläggningar byter ägare

När centrumanläggningar byter ägare SAMMANDRAG När centrumanläggningar byter ägare Kartläggning av centrumanläggningar i fem ytterstadsområden i Stockholm Johanna Lindblad Linda Heiman Thomas Polesie Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Läs mer

Fråga om överlåtelse av aktier i Malmö Opera och Musikteater AB samt Skånes Dansteater AB till Region Skåne m.m. STK-2015-1069

Fråga om överlåtelse av aktier i Malmö Opera och Musikteater AB samt Skånes Dansteater AB till Region Skåne m.m. STK-2015-1069 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-10-23 Vår referens Louise Lagerlund Stadsjurist louise.lagerlund@malmo.se Tjänsteskrivelse Fråga om överlåtelse av aktier i Malmö Opera och Musikteater

Läs mer

Styrelsens beslutsförslag till extra bolagsstämma i Followit Holding AB (publ) den 1 december 2016

Styrelsens beslutsförslag till extra bolagsstämma i Followit Holding AB (publ) den 1 december 2016 Styrelsens beslutsförslag till extra bolagsstämma i Followit Holding AB (publ) den 1 december 2016 Styrelsens för Followit Holding AB (publ) förslag till beslut om firma, verksamhet och ändring av gränserna

Läs mer

tudentjuristernas Stadga

tudentjuristernas Stadga 1. Grunderna 1.1 Firma Föreningens firma är Studentjuristerna (stiliserat tudentjuristerna). 1.2 Ändamål Studentjuristerna har till ändamål att ge kostnadsfri juridisk rådgivning till utsatta och behövande

Läs mer

tudentjuristernas Stadga

tudentjuristernas Stadga 1. Grunderna 1.1 Firma Föreningens firma är Studentjuristerna (stiliserat tudentjuristerna). Studentjuristernas firma tecknas av ordförande och/eller ledamot som därtill utses av styrelsen enhälligt. Ordföranden

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Avdelningen för JURIDIK. Avtalsrätt I. Britta Forsberg C 430

Avdelningen för JURIDIK. Avtalsrätt I. Britta Forsberg C 430 Avtalsrätt I Britta Forsberg 054 700 13 15 britta.forsberg@kau.se 11C 430 Del I: Föreläsningar i avtalsrätt Allmänt om avtal, rättskällor, avtalets ingående, huvudprinciper, slutande av avtal, anbud och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Författning 1.6 Antagen av kommunstyrelsen 6/17 REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

5.3 SEKABs styrelse beslutar om ett omstruktureringsprogram

5.3 SEKABs styrelse beslutar om ett omstruktureringsprogram Innehåll Sekab har som många andra drabbats av den exeptionella globala finans- och marknadskrisen. styrelsen föreslår därför ett kraftfullt åtgärdsprogram samtidigt som dialogen med externa intressenter

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA. Antagen av Kf 146/2006 Gäller fr.o.m

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA. Antagen av Kf 146/2006 Gäller fr.o.m 1 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Antagen av Kf 146/2006 Gäller fr.o.m. 2007-01-01 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:35 2015-11-12 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2015-11-18.

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun Revisionens uppdrag 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

SvERIGEs ADVOKATSAMFUND

SvERIGEs ADVOKATSAMFUND SvERIGEs ADVOKATSAMFUND Ändringar av Sveriges advokatsamfunds stadgar i anledning av inrättandet av Konsumenttvistnämnden Advokatsamfundet har som redovisats ovan fattat beslut om ändring av stadgarna.

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Reglemente för Kommunrevisionen

Reglemente för Kommunrevisionen Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-30 14 Reglemente för Kommunrevisionen Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2001:06 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr 07:06 2007:16 REVISIONSREGLEMENTE Reglemente för revisorerna i Höganäs kommun Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år

Läs mer

Reglemente för revisorerna

Reglemente för revisorerna Revisionens uppdrag 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och prövar om verksamheten

Läs mer

MELLAN Studentkåren i Borås Holding AB, 556591-9072, (nedan kallat Säljaren ) med adress 501 90 BORÅS OCH Borås Stad (nedan kallat Köparen ), med adress 501 80 Borås HAR DENNA DAG TRÄFFATS FÖLJANDE AVTAL

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91 DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91 Innehållsförteckning Sid Revisionens formella reglering 3 Revisorernas antal och organisation

Läs mer

REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN

REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN 1 REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN KF 2006-12-18 196 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Dokumenthantering. Tieto PPS AH016, 5.1.0, Sida 1

Dokumenthantering. Tieto PPS AH016, 5.1.0, Sida 1 Sida 1 Om dokumenthantering skapar förutsättningar för ordning och reda, samt omfattar aktiviteter för att identifiera, administrera och kvalitetssäkra alla dokument i projektet. Vi strävar efter att skapa

Läs mer

REGLEMENTE REVISIONEN

REGLEMENTE REVISIONEN 1 REGLEMENTE REVISIONEN Antaget av Kommunfullmäktige 2010-11-24 Vårgårda kommun 447 80 VÅRGÅRDA Tel.vx: 0322-600 600 Telefax: 0322-600 960 PG: 99 33-3 Besöksadress: Kungsgatan 45 E-post: kommunen@vargarda.se

Läs mer

Stockholms Stadshus AB - koncernen

Stockholms Stadshus AB - koncernen Stockholms Stadshus AB - koncernen Lägesrapportering till koncernstyrelsen Intern kontroll, delårsbokslut och K3 Oktober 2014 Riskbedömning och fokusområden koncernen Väsentlighet Högre Lagstiftning begränsning

Läs mer

2. Vi kommer därefter att behandla de omständigheter som ledde fram till Ramsbros undertecknande av rättshandlingarna den 2 och 3 december 1993.

2. Vi kommer därefter att behandla de omständigheter som ledde fram till Ramsbros undertecknande av rättshandlingarna den 2 och 3 december 1993. Plädering 4 november 2015 - mål nr T 7855-12 1. En fråga av grundläggande betydelse i detta mål är System 3R-koncernens marknadsvärde i december 1993. Hade koncernen ett mycket betydande marknadsvärde

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 Kf 19/2006 Dnr Ks 2012/135 Dnr Ks/K 2006.10322 REVISIONSREGLEMENTE Gäller från den 1 januari 2007. Revisorernas roll 1 Revisorernas uppgift är att

Läs mer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer Reglemente för Umeå kommuns revisorer Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-12-19 DNR: KS-2016/00834 Revisionens roll Revisorerna

Läs mer

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Bakgrund Avanzas ersättningsregler är utformade i enlighet med de krav som ställs upp i externa regler gällande för de verksamheter som bolag i Avanza-koncernen

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad 2006-11-27 av Kommunfullmäktige 16 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Revisionen Giltighetstid Tills vidare

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Typ av dokument Reglemente Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-19, 42 Diarienummer 0922/11 Dokumentägare Administration/kansliet Giltighetstid Framtagen av Kansliet

Läs mer

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015 Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning The Capital of Scandinavia Väsentliga regelverk EU-rätten Regeringsformen

Läs mer

Reglemente för revisionen Dnr KS Antagen av Kf , 78

Reglemente för revisionen Dnr KS Antagen av Kf , 78 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige 2015-06-01, 78 Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp:

Läs mer

Revisonsreglemente för Flens kommun

Revisonsreglemente för Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2001:2-007 Revisonsreglemente för Flens kommun Antagen av KF 2001-04-26 31 Reviderat av KF 2006-12-14 117 1 Revisionsreglemente för Flens kommun Revisionens roll 1 Revisorerna

Läs mer

Kommunrevisorernas reglemente

Kommunrevisorernas reglemente Kommunrevisorernas reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2006-10-25, 106 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Kommunrevisorernas

Läs mer

Försäljning (friköp) av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö, Hyllie (projekt nr 7018)

Försäljning (friköp) av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö, Hyllie (projekt nr 7018) Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-01-14 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Försäljning (friköp) av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö, Hyllie

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: 2006-11-27 Reviderad senast: 2016-10-31 FÖRFATTNINGSSAMLING Revisionsreglemente 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revisionens roll...

Läs mer

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2 1 Bil KF 112 Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

FASTIGHETSFÖRVÄRV FÖR OMBILDNING TILL BOSTADSRÄTT

FASTIGHETSFÖRVÄRV FÖR OMBILDNING TILL BOSTADSRÄTT FASTIGHETSFÖRVÄRV FÖR OMBILDNING TILL BOSTADSRÄTT Advokat Maria Wideroth maria.wideroth@landahlohman.se Advokat Susanne Falk susanne.falk@landahlohman.se Landahl Öhman Advokatbyrå KB Box 5209, 102 45 Stockholm

Läs mer

Koncernfinansiell utveckling och väsentliga händelser i sammandrag

Koncernfinansiell utveckling och väsentliga händelser i sammandrag DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 Koncernfinansiell utveckling och väsentliga händelser i sammandrag Finansiell utveckling under perioden Nettoomsättningen uppgick till 3 525 (4 705) tkr. Resultatet efter

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.17 Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun, rev 2015.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.17 Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-27, 127 Gäller

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn J0008N Juridisk översiktskurs Datum 2014-01-13 Material Kursexaminator Tentamen Pär Sundén Betygsgränser G 30; VG 40 Tentamenspoäng --- Övrig kommentar

Läs mer

Avtal och rättskällor. Rättskällor Vad säger lagen? Domstolar

Avtal och rättskällor. Rättskällor Vad säger lagen? Domstolar 2011-05-18 och rättskällor Rättskällor Vad säger lagen? Författning Lag Förordning Föreskrift Förarbeten Statens offentliga utredningar Propositioner EG rätt Fördrag, beslut, förordning, direktiv Rättspraxis

Läs mer

Avdelningen för JURIDIK. Avtalsrätt II. Britta Forsberg C 430

Avdelningen för JURIDIK. Avtalsrätt II. Britta Forsberg C 430 Avtalsrätt II Britta Forsberg 054 700 13 15 britta.forsberg@kau.se 11C 430 Dagens föreläsning Repetition Fullmakter Kommissionär Tvång, ocker, ogiltiga avtal 36 Avtalslagen Avtalstolkning Vad är en rättshandling?

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. 1 Antaget av kommunfullmäktige 2000-09-13, 182, Dnr: 68/00.003 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-12-06, 55, Dnr 117/06.003 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-10-24, 218, Dnr 67/12.003 Reglemente för

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 58 Dnr KL 2006/273.003 Antaget av KF 2006-11-16, 6 REVISIONSREGLEMENTE Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Arbetsordning. Version

Arbetsordning. Version Version 1.1 2011-11-19 ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av Bohusläns klätterklubbs (BKK) styrelse den 2011-11- 19. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter

Läs mer

Reglemente för kommunrevisionen

Reglemente för kommunrevisionen Styrande dokument Senast ändrad 2017-06-13 Reglemente för kommunrevisionen Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Reglemente för kommunrevisionen Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 227 2017-06-13

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt

Beslut. Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt RIKSDAGENS SVAR 164/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN Ersätter KF 11/96 Utbytt den Sign 1:5 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av

Läs mer

Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman

Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner införandet av nedan beskrivna personaloptionsprogram, riktat till ledande befattningshavare.

Läs mer

2013-09-04 Atlas Förberedande besök och partnerskap 2013

2013-09-04 Atlas Förberedande besök och partnerskap 2013 2013-09-04 Atlas Förberedande besök och partnerskap 2013 Susanne Hagström Larsson Program Onsdag 4 sept 10.30-12.30 Programinformation 12.30-13.30 Lunch 13.30-15.00 Metodövning 15.00-15.30 Kaffe 15.30-16.30

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Författningssamling BKFS 2010:1 Revisionsreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-10-16, 87 Reviderat 2010-11-15, 120 Träder i kraft 2010-12-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna

Läs mer

Förvärv av bolag (Asignalen S5 AB och Asignalen Ä5 AB) och fastigheter i Fredhäll och Södermalm

Förvärv av bolag (Asignalen S5 AB och Asignalen Ä5 AB) och fastigheter i Fredhäll och Södermalm Utlåtande 2009:2 RV (Dnr 302-2795/2008) Förvärv av bolag (Asignalen S5 AB och Asignalen Ä5 AB) och fastigheter i Fredhäll och Södermalm Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande AB Stockholmshems

Läs mer

Högsta domstolen. Sida 1 av 34. Box STOCKHOLM. Stockholm den 6 maj 2016 ÖVERKLAGANDE T Stiftelsen Industrifonden

Högsta domstolen. Sida 1 av 34. Box STOCKHOLM. Stockholm den 6 maj 2016 ÖVERKLAGANDE T Stiftelsen Industrifonden Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Stockholm den 6 maj 2016 ÖVERKLAGANDE T 475-16 Klagande Börje Ramsbro Motpart Stiftelsen Industrifonden Saken Fordran Överklagat avgörande: Svea Hovrätts beslut

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

8.4 Initiering av anställningsärenden Information om anställningen Ansökan Beredning av anställningsärenden

8.4 Initiering av anställningsärenden Information om anställningen Ansökan Beredning av anställningsärenden 1. Inledning... 6 1.1 Generella rekryteringsmål/strategier... 6 1.2 Rekryteringsetik... 6 1.3 Allmänna bedömningsgrunder vid anställning inom det statliga området... 6 1.4 Lärares arbetsuppgifter... 6

Läs mer

Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 7 mars 2012

Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 7 mars 2012 Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care 7 mars 2012 Agenda Midsona i korthet Hälsa och välbefinnande en växande marknad Viktiga steg mot en starkare kärnverksamhet Finansiell ställning

Läs mer

LÖNEAVTAL Telekom. Giltighetstid: tillsvidare

LÖNEAVTAL Telekom. Giltighetstid: tillsvidare LÖNEAVTAL Telekom Giltighetstid: 2003-01-01 tillsvidare Detta är ett nytryck av det av parterna tecknade avtal med giltighet från 2003-01-01 och tillsvidare. Avtal om lönebildning - Ledaravtal Almega

Läs mer

Aktieägaravtalets rättsverkningar i svensk och amerikansk rätt

Aktieägaravtalets rättsverkningar i svensk och amerikansk rätt JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Gustav Nygren Aktieägaravtalets rättsverkningar i svensk och amerikansk rätt Examensarbete 30 högskolepoäng Torsten Sandström Aktiebolagsrätt, VT 2008 Innehåll

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Fråga om antagande av medlem avgörs av styrelsen om annat ej följer av 2 kap 10 bostadsrättslagen (1991:614) eller senare lag.

Fråga om antagande av medlem avgörs av styrelsen om annat ej följer av 2 kap 10 bostadsrättslagen (1991:614) eller senare lag. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gnejsgårdarna (antagna vid ordinarie föreningsstämma 12/5 2004 och 18/5 2005 samt vid extra föreningsstämma 25/1 2006) FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma

Läs mer

Årsredovisning 2014 GoodCause Holding

Årsredovisning 2014 GoodCause Holding Årsredovisning 2014 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Flerårsjämförelse 3 Förslag till vinstdisposition 3 Styrelsens yttrande över föreslagen vinstutdelning 4 Resultaträkning

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Köpekontrakt - Fritidsbåt

Köpekontrakt - Fritidsbåt Köpekontrakt - Fritidsbåt Mellan nedanstående parter har denna dag ingåtts följande köpeavtal. Avtalet har upprättats i två exemplar varav parterna har tagit var sitt. Detta dokument är avsett som ett

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Woman on the board. Styrelsens uppgifter och ansvar. Eva Hägg 1 december 2010

Woman on the board. Styrelsens uppgifter och ansvar. Eva Hägg 1 december 2010 Woman on the board Styrelsens uppgifter och ansvar Eva Hägg 1 december 2010 Aktiebolaget och dess bolagsorgan Aktieägare en eller flera Bolagsstämma Revisor Styrelse VD Bolaget / Verksamheten Styrelsens

Läs mer

Rodhes Aktiebolagsrätt

Rodhes Aktiebolagsrätt Rolf Skog Rodhes Aktiebolagsrätt Tjugoandra upplagan NORSTEDTS JURIDIK Innehåll Förkortningar 11 Inledning 13 A. Olika typer av rättsregler 14 B. Olika typer av sammanslutningar 17 a. Huvudtyperna av bolag

Läs mer

Riktlinjer för tomtkön, försäljning av fastigheter och exploatering av kommunal mark i Oxelösunds kommun

Riktlinjer för tomtkön, försäljning av fastigheter och exploatering av kommunal mark i Oxelösunds kommun Riktlinjer för tomtkön, försäljning av fastigheter och exploatering av kommunal mark i Oxelösunds kommun Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring

Läs mer

Rannebergens klubbstuga - försäljning av lös egendom

Rannebergens klubbstuga - försäljning av lös egendom Bilaga 6.8 2017-04-24 1(2) Diarienummer: 0193/17 Handläggare: Marita Kärnstrand Tel: 031-368 44 30 E-post: marita.karnstrand@gotevent.se Rannebergens klubbstuga - försäljning av lös egendom Styrelsen för

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer