1. Bakgrund. Utlåtande Överlåtelsen av System 3R koncernen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Bakgrund. Utlåtande Överlåtelsen av System 3R koncernen"

Transkript

1 Utlåtande ÖverlåtelsenavSystem3Rkoncernen GrundarenochdentidigarehuvudägareniSystem3R koncernen(koncernen),börje Ramsbro,harunderlångtidriktatstarkkritikmothurhanår1993avhändessinaaktier ikoncernen.sparbankensverigeochnordbanken(nordea)harträffatförlikningmed BörjeRamsbro. KvarvarandekritikavserStiftelsenIndustrifonden(Industrifonden)somhävdarattdet skett ettiallaavseendenrättsligtgiltigtochkorrektförvärvavsystem3r koncernen, dvs.attramsbrointeharfrånhäntsnågraaktierpåetträttsstridigtsättochattindustrifondenintebärnågotansvarfördetinträffade.dennainställninghävdasavindustrifondeniettbrevdateratden4december2006ochsenastibrevden25maj2009. JagharfåttiuppdragattuttalamigomIndustrifondensinställning.Hänvisningartill bilagorföljerdennumreringsomanvändsidens.k.vitboken System3R affären i utgåva (Vitboken).Allapremisserförminanalysbaseraspåuppgiftersom återfinnsivitboken. Jagharintesöktkompletterandefaktaellerdiskuteratuppdragetmedrepresentanter förnågonmotpart.uppdragetharutförtsifullfrihetochjagharinteinstrueratsattdra någrabestämdaslutsatseravmaterialet.ersättningharutgåttförutlåtandet. 1. Bakgrund År1992ochstörredelenav1993ägdeRamsbrosamtligaaktieriSystem3RHoldingAB (Holding)samtidigtsomHoldingägdecirka91%avaktiernaidetoperativabolaget System3RInternational(International).Internationalhadeisinturettantaldotterbolagruntomivärlden. FörattsäkerställaförlängdaochutvidgadekrediterkomRamsbroiapril1992överens medkoncernenskreditgivaresparbankensverigeochnordbanken(bankerna)omatt

2 Koncernenskulletainnyadelägare. 1 Förhandlingarfördesunderhösten1993mellan Ramsbroochtvåintressenter:HåkanNordquist(Nordquist)ochFöretagskapitalAB (Företagskapital).EttförslagsomdiskuteradesgickutpåattHoldingskullesäljatvå betalaholding10msekvarderaföraktiernaiinternational. DetråderdelademeningaromvadförhandlingarnamellanRamsbroochNordquist samtföretagskapitalirättsligthänseendeutmynnadei.ramsbrohävdarattparterna tredjedelaravsittaktieinnehaviinternational.entredjedelskulleförvärvasavnordquistochentredjedelavföretagskapital.nordquistochföretagskapitalskulleisintur träffadeenprincipuppgörelseomkringnyssnämndaförslag.nordquistmenarattför slagetvisserligendiskuteratsochattföretagskapital framkastadeettförslagtilllös ningatttillställabankerna,menattnågotregelrättavtalaldrigkomtillstånd. 2 Iett brevframhållernordquistattföretagskapitalöverlämnatdetovannämndaförslaget tillsparbankensverigemenattbankenavvisadedet.sparbankensverigeansökteden 16november1993omHoldingsförsättandeikonkurs. VidsidanavförhandlingarnamedRamsbrofördeemellertidNordquistochFöretagska pitalparallellaförhandlingarmedbankernaangåendekoncernenskapital ochägar strukturefterentänktrekonstruktion.följandekanläsasiettstyrelseprotokollfrån Företagskapital,dateratredanden7oktober1993: Styrelsenansågenaffärpåangivnavillkorsomintressant.Enägarlösningmeddetre parternanordquist,sparbankenochföretagskapitalkundeävenrekommenderas. 3 Ramsbroinformeradesinteomkaraktärenavdessaförhandlingar.Hanutgickfrånatt NordquistochFöretagskapitalinteskullehandlaistridmeddenprincipuppgörelsesom hanansågsighaträffatmeddem.deenskildaförhandlingarnaresulteradeemellertidi ettavtal(avtali)den3december1993sombyggdepåattramsbrointelängreskulle varaengageradikoncernen. 4 HuvuddrageniAvtalItycksdessutomhavaritklaralångt innansparbankenansökteomholdingsförsättandeikonkurs. 1 Bil.1. 2 Bil Bil Bil

3 OrdförandeniFöretagskapital,UnoAlfredéen(Alfredéen),varunderdenrelevanta periodenävenordförandeiindustrifonden.alfredéendeltogdessutomden15november1993,dvs.endaginnansparbankenskonkursansökanochdrygttvåveckorinnan AvtalIundertecknades,iettsammanträdemedettarbetsutskottiFöretagskapitals styrelse.enligtprotokolletinformeradeföretagskapitalsvdhansdirtoft(dirtoft)bl.a. omattmanträffatenuppgörelsemedbankernasamtomattbankernakundekomma attansökaomholdingsförsättandeikonkurs.avrädslaförattskadaföretagskapitals anseende,samtförattramsbroskullekunnakommaattorsakaföretagskapitalskada internt,fattadearbetsutskottetemellertidbeslutomatttillsvidareavvaktaettdefinitivtbeslutominvestering. 5 EnligtAvtalIåtogsigNordquistochFöretagskapitalgentemotBankernaattsammadag somavtaletundertecknades(3december1993)träffaavtalmedramsbroom attförvärva10%avaktiernaiholdingochtillse attdefickfullmaktavramsbroattkallatillextrabolagsstämmaiholdingsamt attdärutanbegränsningarharättattföreträdaramsbrosaktier,dvs.återstående90% ( 3.1förstameningen). AvtaletsgiltighetvarisinhelhetvillkoratavattRamsbro senastdennadag (dvs.den 3december1993)fullgjordevadsomangavsi 3.1förstameningen(se 9.1).Vidare föreskrevsbl.a.attnordquistochföretagskapitalhadeföravsikt attunderjanuari1994förvärvaramsbrosåterståendeaktiepostiholding( 3.1andra meningen), attdeskulletillseattdepatent ochövrigaimmaterialrättighetersomägdesavholding kostnadsfrittskulleöverförastillinternational( 3.2), 5 Bil.57. 3

4 attdeskulleförvärvade9%avaktiernaiinternationalsominteägdesavholding( 3.6)samt attdeskulletillseattinternationalgenomfördeenriktadnyemissiontilldemmotett visstkapitaltillskott( 6.1). IgengäldförpliktadesigBankernatillattmöjliggöraenrekonstruktiongenomattskriva avlånsamtomvandlalåntillkonvertiblaförlagslån(se 4). IensärskildgarantitillSparbankenSverigegaranteradeNordquistochFöretagskapital dessutomattdesenastijanuari1994skullehaförvärvat100%avaktiernaiinternational,segarantiden3december IettfaxfrånDirtofttillställdesRamsbroden3december1993tvåavtalshandlingar. 7 DessakallasidetföljandeAvtalIIochAvtalIII. EnligtAvtalIIöverlätRamsbro10%avaktiernaiHoldingtillNordquistochFöretagskapitalsamttilldenavFöretagskapitalförvaltadeSmåföretagarfonden.Dessatre Nordquist,FöretagskapitalochSmåföretagarfonden kallasidetföljandeintressenterna. Köpeskillingenvar1kronaochavtaletbefullmäktigadeävenIntressenternapådetsätt somangettsiavtali.igengäldsägsavtaletbekräftaattramsbroochbankerna har gjortenfredliguppgörelsesamtatt konkursansökanmot Holding drastillbaka ( 3förstastycket).VidareframgåravavtaletattBankernaskulletillställasdetsamma( 3andrastycket). EnligtAvtalIIIgavRamsbroSparbankenSverige enoåterkalleligochovillkoradoptionsrättattförenköpeskillingom1krona(1sek)förvärvasamtligaminaåterstående aktierisystem3rholdingab(utgörande90%avtotaltemitterade).ställdinförkonkurshotetundertecknaderamsbroavtaliiochiii. 6 Bil Bil.24.1respektive

5 Den6december1993skrevRamsbropåettbolagsstämmoprotokollavseendeextra bolagsstämmaiholdingden3december.enligtprotokolletvaldesennystyrelseiholding,beståendeavnordquist,dirtoftochhugolindblad(lindblad).protokolletanger Ramsbrosomdenendaaktieägarenochomnämneringaröstfullmakter,utanpåståri ställetattramsbrovarnärvarandeiegenperson. 8 Bolagsstämmoordförandenvaren ligtprotokolletmatsstaffas.denneuppgeriettbrevattprotokolletdikteratsavnord quistlördagenden4december VidarefinnsettprotokollfrånettstyrelsemöteiHoldingden4december,enligtvilket NordquistutsågstillVDiHoldingsamtbefullmäktigadesattföreträdaHoldingssamtliga aktiervidbolagsstämmaniinternational. 10 Enligtytterligareettprotokollhöllsocksåen extrastämmaiinternationalden4december. 11 Protokolletuppgerattsamtligaaktie ägareiinternational(holdingföreträddesavnordquist)varnärvarandeellerrepresen teradegenomfullmaktochattbolagsstämmanfattatbeslutomattväljanordquist, Dirtoft,LindbladsamtLennartSvenssonsomstyrelseledamöteriInternational. StyrelseniHoldingbeslutadeden27december1993attsäljaimmateriellarättigheter förcirka17,3msektillinternational. 12 KöpeskillingenåterfördesdäreftersomkoncernbidragfrånHoldingtillInternational. 13 EnligtförhörmedNordquistframgårhur Sparbankeniettfaxden8november1993. Den28januari1994beslutadestyrelseniHoldingdessutomattsäljaHoldingsaktieri ochvarföröverföringenavimmateriellarättighetergenomfördes. 14 KravetpåvederlagsfriöverföringavimmaterialrätterframställdesavNordquisttillSveatornetoch International(ca91%avsamtligaaktieriInternational)tillIntressenternaförtrekronor(3SEK). 15 Företagskapitalerhölldärvid25000aktierförenkrona(1SEK),Nordquist 8 Bil Bil Bil Bil Bil Bil.38,Stockholmstingsrätt,Målnr.T ( ). 14 Ibid. 15 Bil.47. 5

6 medfamilj(genomhelägtbolag)erhöll35000aktierförenkrona(1sek)ochsmåföretagarfonden30000aktierförenkrona(1sek). Den21februari1994påropadeSparbankensinoptionsrätttillRamsbrosaktieriHoldingenligtAvtalIII. 16 DäreftersåldeSparbankenden25februari1994sinaaktieriHoldingtillInternationalförenkrona(1SEK). 17 Ävende10%avaktiernaiHoldingsom IntressenternaförvärvatavRamsbroöverlätstillInternational.DärigenomblevHolding etthelägtdotterbolagtillinternational. EnligtuppgiftframgåravaktiebokeniHoldingattsamtligaaktieriHoldingövergick frånramsbrotillinternationalden25februari1994.omdettastämmerharalltsåvare sigintressenternaellersparbankenutgjortregistreradeaktieägareiholding.men svenskrättvarjesjälvständigbetydelseförfrågorrörandeäganderättentillaktier. Småföretagarfondenupplöstesundermittenav1990 taletochalladessskulderoch Industrifondensårsredovisning1999/2000betaladeNordquistochFöretagskapital17,5 MSEKförIndustrifondensaktieriInternational.DärigenomomfattadealltsåNordquists ochföretagskapitalsinnehavsamtligaaktieriinternational. AktiernaiInternationalsåldesavAtleABår2001förca.325MSEKtillettschweiziskt försäljningenenexitvinstpå63msek. 18 VidtidpunktenförpressmeddelandetvarLars dettapåverkarintedenrättsligabedömningenavhuruvidaintressenternaochsparbankengjortettgiltigtförvärvavaktiernaiholdingellerinte.aktiebokensaknarenligt tillgångar,däriblandaktiernaiinternational,överfördestillindustrifonden.industrifondensåldeår1999sinaaktieriinternationaltillnordquistochföretagskapital.enligt bolag(agiecharmillesgroup).atleabvarsedan1993genomföretagskapitalabdelägareisystem3r.enligtettpressmeddelandeavatleabden25april2001innebar GårdöVDförAtle.EnligtuppgiftärHoldingidagslägetalltjämtettvilandehelägtdotterbolagtillInternational Bil Bil Bil ÄvenvindikationsfrågorharutrettsochutvisarattRamsbrosrättsligapositionidettahänseende ( bättrerätttillaktier )intepånågotsättkanavfärdassomgrundlös.utvecklandetavdennaargumentationharemellertidutgåtturdennaversionavutlåtandet. 6

7 2. Giltighetsfrågor a. Utgångspunkter RamsbrohadealdrigundertecknatAvtalIIochIIIifrånvaroavkonkurshotet.Bortsett fråndetvåkronor(2sek)somsammanlagtutgjorde köpeskillingen enligtavtaliioch IIIbestoddenendamotprestationenföraktiernaiHoldingavenförsäkranom att konkursansökanmot Holding drastillbaka,seavtalii. TydligtärattNordquist,FöretagskapitalochBankernaundersinaförhandlingarkommit AvtalIIIharenuppenbarinstrumentellfunktionförNordquistsochFöretagskapitals åtagandengentemotbankerna.genomettbibehålletaktieinnehaviholdinghadeju RamsbrokunnatförhindraattNordquistochFöretagskapitaluppfylldesittåtagande gentemotbankernaattförvärvasamtligaaktieriinternational. Detärsvårtattiavsaknadavfaktasompekaråtannathållkommatillnågonannan slutsatsänattnordquist,företagskapitalochbankernaunderhösten1993kommit överensomattsparbankenskullelämnainenkonkursansökanisyfteattframkalla konkurshotet.dettautnyttjadessedanförattförmåramsbroattvederlagsfrittöverlåta aktiernaiholding. Fråganärdåomsituationenuppfyllerrekvisiteninågonogiltighetsregel.Enligtmin meningkanmanmedfogargumenteraförentillämpningav29 AvtL(rättsstridigt tvång)och31 AvtL(ocker). b. Rättsstridigt tvång (29 AvtL) Förattetthotomattföretaenhandlingskaräknassomettutövandeav rättsstridigt tvång ochdärmedsomenogiltighetsgrund idenmeningsomåsyftasi29 krävs inteatthotetavserenhandlingsomärrättsstridig.tvärtomtarparagrafendirektsikte överensomattförmåramsbroattundertecknaavtaliiochiiiochdärigenomvederlagsfrittöverlåtaaktiernaiholding.avtalivaruttryckligenvillkoratavavtalii,medan ävenpåhotomattföretaellerinteföretafulltlagligaochrättsenligahandlingarrespektiveunderlåtelser. 20 Tillämpningarav29 förutsätteralltsåenbedömningavvad 20 Set.ex.Förslagtilllagomavtalochandrarättshandlingar(1914)s.124samtA.Adlercreutz,AvtalsrättI,Lund(2002)s

8 förslagshotsomärotillåtnaattanvändaisyfteattpåverkanågonannansrättshandlande.bedömningenavseralltsårättsenlighetenellerrättsstridighetenhoshotenoch intehosdehandlingarellerunderlåtelsersomhotenåsyftar,låtvaraattkaraktärenhos deåsyftadehandlingarnaellerunderlåtelsernanaturligtvisutgörenrelevantfaktorvid utvärderingenavhoten. Ytterligareenförutsättningförtillämplighetenav29 äratthotetijuridiskmening orsakaträttshandlingenifråga. 21 Dettainnebärattdenaktuellarättshandlingeninte hadeföretagitsifrånvaroavhotet. 22 Bristerorsakssambandetärrättshandlingengiltig, oavsettomdetförekommitnågoträttsstridigthotellerinte.iföreliggandefallärorsakssambandetutantvekanuppfyllt.detrelevantaspörsmåletbegränsarsigdärmed tillattavsefråganomkonkurshotetvarrättsstridigtellerinte. Fråganometthotärtillåtetellerejberorbl.a.påvadförslagshandlingellerunderlåtenhetsomhotetavser.Därutöverärfråganberoendeavvadförslagsrättshandling hotetsyftartillattinfluera.iförevarandefallhandlardetometthotomattintetatillbakaenförändamåletgjordkonkursansökansamtidigtsomhotetsyftartillattframkallaenvederlagsfriöverlåtelseavegendom. Mångahotärnaturligtvistillåtnapga.karaktärenhosderättshandlingarsomdesyftar tillattframkalla.borgenärerärt.ex.friaatthotagäldenärermedstämning,omgäldenärernainteinfriarförpliktelsergentemotborgenärernagenomatterläggabetalning enligtavtal. 23 Isådanasituationerhandlardetomhotsomsyftartillattförmånågonatt infriaredanexisterandeskyldigheter.annorlundaställerdetsigmedhotsomsyftartill attförmånågonatttapåsignyaförpliktelser.idettasammanhangblirfrågeställningen följande:ärdettillåtetatthotamedkonkursisyfteattframtvingaenvederlagsfriöverlåtelseavegendom? Grönforsförklarardetsomnågonting säreget attadiettantalfallharupprätthållit kollektivavtalsomslutitsefterhotomarbetsrättsligastridsåtgärder.attdessahotan 21 Set.ex.J.Ramberg&C.Ramberg,Allmänavtalsrätt,Stockholm(2007)s Set.ex.K.Grönfors,Avtalslagen,Stockholm(1995)s Set.ex.T.Almén&R.Eklund,Lagenomavtalochandrarättshandlingarpåförmögenhetsrättens område,stockholm(1960)s

9 settsvaratillåtnaävenisyfteattframtvingaavtalharenligtgrönforssinförklaringi förhållandenapåarbetsmarknadenochdetstarkavärdetavattvärnarättentillfackliga stridsåtgärder. 24 Grönforsställningstagandeinnebärattdetnormaltinteärtillåtetatt hotamedlagligahandlingarförattförmånågonatttecknaettavtalsomgrundlägger nyaförpliktelser. Ivadmånensåpassgenerellrättssatssomdenovanståendeutanundantagharfogför sigärsvårtattuttalasigom.hotomattintetatillbakaenkonkursansökanominteden hotadevederlagsfrittöverlåtersinegendomkanemellertidaldrigvaratillåtna.föregen delharjagdärförmycketsvårtattsehurmanöverhuvudtagetskullekunnaförsvara ståndpunktenattavtaliiochiiivargiltiga. Påståendetattdetskett ettiallaavseendenrättsligtgiltigtochkorrektförvärv av c. Ocker (31 AvtL) Förattettavtalskahatillkommitgenomockerkrävsenligt31 AvtLdelsattnågon(A) utnyttjatnågonannans(b:s)trångmål,oförstånd,lättsinneellerberoendeställningtill erlagtellerutfäst. 25 EnligtenfriståendevärderinghadedepatentochvarumärkensomtillhördeHolding den27december1993ettmarknadsvärdeomca42,3msek. 26 Koncernenvärderades System3R koncernentordeintevarakorrektmedbeaktandeavreglernaomrättsstridigttvångi29 AvtL. atttaellerbetingasigförmåneravb,delsattdetråderett uppenbartmissförhållande (betydandevärdeskillnad)mellana:sförmånerochdetvederlag(omnågot)somb vidutgångenav1992avsparbankencorporatefinance( )till28MSEK.Oavsettinställningentilldessavärderingargällerföljande:Jämförtmeddetvåkronor(2 SEK)somsammanlagtutgjorde köpeskillingen enligtavtaliiochiii,kandetintebetvivlasattmissförhållanderekvisitetäruppfyllt. 24 Grönfors(1995)s Ibid.s Bil.58. 9

10 DetavNordquist,FöretagskapitalochBankernaframkalladeochutnyttjadekonkurshotetgavRamsbroingetannatvalänattgåmedpåattundertecknaAvtalIIochIII.Till dettakommerattbankernavarkoncernensfinansiärerochdärigenomhadeenbetydandemaktöverhändelseförloppetochdefrihetsgraderövrigaaktörerkundetillräkna sig.enligtminmeningkandetdärförintehellerbetvivlasattnordquist,företagskapital ochbankernabegagnatsigavramsbrostrångmålochberoendeställningtillbankerna. Påståendetattdetskett ettiallaavseendenrättsligtgiltigtochkorrektförvärv av System3R koncernentordeintevarakorrektmedbeaktandeavreglernaomockeri31 AvtL. 3. Styrelsebesluten a. Allmänt SominledningsvisnämndesbeslutadestyrelseniHolding dvs.nordquist,dirtoftoch Lindblad den27december1993attsäljaimmateriellarättigheterförca.17,3msek tillinternational.köpeskillingenåterfördesdäreftersomkoncernbidragfrånholdingtill International.Den28januari1994beslutadestyrelseniHoldingdessutomattsälja HoldingsaktieriInternationaltillIntressenternaförtrekronor(3SEK).Ilikhetmed AvtalIIochIIIutgjordeävendessabeslutenimplementeringavNordquistsochFöretagskapitalsåtagandengentemotBankerna. 27 Ianslutningtilldessabeslutuppstårbl.a.frågorrörandegiltighetenhosdeavtalsom verkställdebesluten.gemensamtfördessafrågorärattdeförutsätterenbedömning avdenaktiebolagsrättsligarättsenlighetenhosstyrelsebesluten.ombeslutenvarhelt rättsenligakannämligenvaresigogiltighetellerskadeståndaktualiseras. ÄvenommanhypotetisktantarattAvtalIIochIIIvargiltiga,såvarRamsbroaktieägare iholdingvidbäggebeslutstillfällena.sparbankenpåropadejuförstden21februari 1994(dvs.nästanenmånadefterdetandrastyrelsebeslutet)sinoptionsrättavseende 27 AttsåärfalletframgåravinnehålletiAvtalIsamtavdenseparatagarantisomutställdestillSparbanken(seavsnitt1ovan).DetbekräftasävenavförhöretmedNordquist,seBil.38,Stockholms tingsrätt,målnr.t ( ). 10

11 RamsbrosaktieriHolding.OstridigtärocksåattRamsbroaldrigsamtyckttillnågotav nyssnämndastyrelsebeslut. b. Aktieägarskyddsregler (jäv) Enligtjävsregelni8kap.10 förstastycketabl75fårstyrelseledamotellervdinte handläggafrågorrörandeavtalmellanhonomochbolaget.intehellerfårdehandlägga frågorrörandeavtalmellanbolagetochtredjeman,omdeharettväsentligtintressei frågansomkanvarastridandemotbolagets. StyrelseniHoldingbestodviddeaktuellatidpunkternasomsagtavNordquist, DirtoftochLindblad.NordquistvarävenHoldingsVD.Samtligastyrelseledamöter varävenstyrelseledamöteriinternational,menviddeaktuellatidpunkternafanns ingaregleroms.k.ställföreträdarjäv. Beslutetden27december1993avsågavtalmedtredjeman(International).HadenågonledamotellerVDettväsentligtintresseavseendedenvederlagsfriaöverföringenav deimmateriellarättigheternasomkanhastriditmotholdingsintresse?såvarfalletför NordquistochDirtoft.Anledningentilldettahängersammanmedkonsekvensernaav beslutetden28januari1994.genomdettabeslutblevnordquistpersonligensamt FöretagskapitalochSmåföretagarfonden(vilkasomsagtrepresenteradesavDirtoft) vederlagsfrittaktieägareidetbolag(international)somstyrelseniholdinggenom förstnämndabeslutvederlagsfrittöverförtdeimmateriellarättigheternatill.nordquist ochdirtoftkanintehävdaattdevidtidpunktenfördetförstabeslutetintevissteattde genomdetandrabeslutetenmånadsenareskulle skördafrukternaav detförsta beslutet.tvärtomhadedejuredanden3decemberåtagitsigiförhållandetillsparbankenattdesenastijanuari1994skullehaförvärvat100%avaktiernaiinternational. AttNordquistochDirtofthadeettväsentligtintresseavdenvederlagsfriaöverföringen avdeimmateriellarättigheternakanalltsåintebetvivlas.förattdeinteskahavarit jävigavidförstnämndabeslutkrävsdärförattdettaintresseintestredmotholdings intresse.frånvaronavjävförnordquistochdirtoftförutsätterattdenvederlagsfria överföringenavdeimmateriellarättigheternaintestred(ellerenskundestrida)mot bolagssyftet intressetavattmaximeraholdings vinst.mendennaförutsättningär 11

12 naturligtvisuppenbartfalsk.holdingfickingenfördelallsavöverföringenochavalltatt dömavardethelleraldrigtankenattöverföringenskullegynnaholding. NordquistochDirtoftvaralltsåutantvekanjävigavidförstnämndabeslutochöverträddedärigenomsinaaktiebolagsrättsligabefogenheter.Såvarocksåfalletifrågaom detandrastyrelsebeslutet.genomattvederlagsfrittöverföraholdingsaktieriinternationalfrånhändesholdingettbetydandevärdetilldirektförmånförvarochenavintressenterna,ominteannatvärdetavdeca17,3mseksomgenomförstnämndabeslut överförtstillinternational.eftersomnordquistsjälvvarmottagarevarhanjävigäven pådennagrund. c. Aktieägarskyddsregler (minoritetsskydd) Tillaktiebolagsrättensminoritetsskyddsreglerbrukarbl.a.räknasdenaktiebolagsrättsligageneralklausulen,likhetsprincipensamtdetprincipiellaförbudetmotsyftesfrämmandebeslutochåtgärder. RamsbrovaraktieägareiHoldingvidtidpunkternaförbäggebesluten.Såvaralltså falletoavsetthuruvidaavtaliiochiiivargiltigaellerinte.vidarekanframhållasattden genomavtaliiiavramsbroutställdaoptioneninteinverkarpåfråganomstyrelsebeslutenstredmotramsbrosaktieägarrättigheteriholding. GenomförstnämndabeslutfrånhändesHoldingimmateriellarättighetertillettberäknatmarknadsvärdeavca.42,3MSEKochgenomsistnämndabeslut denpraktiskt tagetvederlagsfriaöverföringenavholdingsaktieriinternational frånhändesholding detvärdesomaktiernaiinternationalrepresenterade(inklusivedetvärdeom42,3 MSEKsomgenomförstnämndabeslutöverförtsfrånHoldingtillInternational).MarknadsvärdetavHoldingsaktieriInternationalvarca.175MSEK. 28 SomovanutvecklatsärbäggebeslutenuppenbartoförenligtmotHoldingssyfteoch striderredanpådengrundenmotramsbrosrättigheteriholding.mendärutöverstred beslutenävenmotgeneralklausulenidendågällande8kap.13 förstastycketabl Bil.46s.47 51jämfördmedbil

13 GenombeslutentappadeRamsbrosaktieriHoldingivärdetillförmånförvarochenav Intressenterna. d. Kapitalskyddsregler Detkanävenstarktifrågasättasomstyrelsebeslutenvarförenligameddeaktiebolagsrättsligakapitalskyddsreglerna,särskiltdens.k.beloppsspärrenidendågällande12 kap.2 förstastycketabl75.dessaställningstagandenärframföralltberoendeav storlekenpådets.k.friaegnakapitalethosholding.eftersomsparbankenansöktom Holdingskonkursfinnsskälattantaattnågotfrittegetkapitalintefannsochattstyrelsebeslutenalltsåävenpådennagrundvaraktiebolagsrättsligtotillåtna. e. Giltigheten av besluten Myckettalarförattbäggebeslutenvarogiltigaochattdentillämpligaregelnär12kap. 5 förstastycketabl75.mottagarna(internationalenligtdetförstabeslutetochvar ochenavintressenternaenligtdetandra)kanintehävdagodtro.enligtanderssontog nyssnämndaregelävensiktepåsituationerdärenvärdeöverföringskettistridmot aktieägarskyddsregler,t.ex.istridmotgeneralklausulen,motjävsreglernaellermotdet principiellaförbudetmotuppenbartsyftesfrämmandeåtgärder Sammanfattandeslutsatser Detfinnsettstortantalomständighetersomtillsammansgergrundförpåståendetatt Ramsbroblivitutsattföråtgärdersompåetträttsstridigtsättfråntagithonomprivat egendom.såvittkanutläsasavtillgängligdokumentationharöverträdelserskettav centralaavtalsrättsligaochaktiebolagsrättsligabestämmelser.enligtdenskriftligadokumentationjaghafttillgångtillharöverträdelserskettavbestämmelserrörande 1. rättsstridigttvång(29 AvtL) 2. ocker(31 AvtL) 3. aktieägarskydd(8kap.10 samt8kap.13 ABL75) 4. kapitalskydd(12kap.2 ABL75) 29 J.Andersson,Kapitalskyddetiaktiebolag enlärobok,stockholm(2005)s

14 Industrifondenmåstebl.a.viasinordförande tillikaordförandeiföretagskapitalunderrelevantatidsperioder haftkunskaperomdenstrategisomanvändesförattnå uppsattamål.företagskapitalvardessutomgenomsinvddirektinvolveradikonkreta beslutochbedömningar.attmedstödavdekunskaperochinsikterföreträdareför Industrifondenm.fl.tordehahaft,påståattdetskettiallaavseendenrättsligtgiltiga ochkorrektaförvärvavsystem3r koncernenharsåvittjagkunnatfinnaingetstödi denförmigtillgängligadokumentationen. Minsammantagnabedömningärattsåvälplanläggningsomgenomförandetyderpåen storförslagenhetochlikgiltighetförgrundläggandeprinciperinomaktiebolagsrättoch avtalsrätt.beaktasävenindustrifondens vilketävenfårsägasgällaföretagskapital genomstatenshälftenägande avriksdagendefinieraderollisamhälletsnäringspolitik,framstårhändelseförloppetsomytterstanmärkningsvärt. Lundden28augusti2009 PerSamuelsson Professor i bankrätt 14

AKTIEBOLAGSRÄTT KNUT ENLIGT 1944 ÅRS LAG OM AKTIEBOLAG. Andra. STOCKHOLM P. Norstedt & Söners Förlag PROFESSOR

AKTIEBOLAGSRÄTT KNUT ENLIGT 1944 ÅRS LAG OM AKTIEBOLAG. Andra. STOCKHOLM P. Norstedt & Söners Förlag PROFESSOR AKTIEBOLAGSRÄTT ENLIGT 1944 ÅRS LAG OM AKTIEBOLAG KNUT AV PROFESSOR Andra STOCKHOLM P. Norstedt & Söners Förlag INNEHÅLL INLEDNING 9 A. Olika typer av rättsregler 10 B. Olika typer av sammanslutningar

Läs mer

Grundläggande principer

Grundläggande principer Avtalsrätt I och II Grundläggande principer HR: Avtalsfrihet Und: tvingande skyddslagstiftn HR: Pacta sunt servanda Und: Ogiltighet enl 3 kap Avtalslagen Und: Bristande rättshandlingsförmåga hos motparten

Läs mer

KOMPETENSFÖRDELNING OCH ANSVAR I AKTIEBOLAGET Professor Erik Nerep

KOMPETENSFÖRDELNING OCH ANSVAR I AKTIEBOLAGET Professor Erik Nerep KOMPETENSFÖRDELNING OCH ANSVAR I AKTIEBOLAGET Professor Erik Nerep 1. Allmänt om bolagsorganen i aktiebolaget, funktion och kompetensfördelning - Kompetens och funktion hos andra än bolagsorganen - Koncernchefen,

Läs mer

Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman

Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB D15-0004190 1.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB D15-0004190 1.0 Dokumentslag Rapport 1 (6) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB D15-0004190 1.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Grid Business Development Dokumentansvarig

Läs mer

Innehåll. Förord 5. Förkortningar 17

Innehåll. Förord 5. Förkortningar 17 Innehåll Förord 5 Förkortningar 17 1. Inledning 19 1.1 Privaträttsliga associationer och offentligrättsliga organisationer 19 1.2 Gemensamma regler för skilda associationsformer? 22 2. Kort historik 23

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM ekonomisk plan för Brf Jaktvarvet 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR...3 2 BESKRIVNING AV FASTIGHETEN...3 2.1 Fastighetens

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

1. Ingår nätverksamheten i en koncern som bedriver handel med eller produktion av el?

1. Ingår nätverksamheten i en koncern som bedriver handel med eller produktion av el? Dokumentslag Rapport 1 (4) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB D13-0001850 1.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Grid Business, D & A Dokumentansvarig Sekretessklass

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. Stockholm 6 nov 2013

AKTIEÄGARAVTAL. Stockholm 6 nov 2013 AKTIEÄGARAVTAL Stockholm 6 nov 2013 Föredragshållare: Mikael Beanier Advokat BEANIER ADVOKATBYRÅ AB 1 Innehåll 18.00 19.00 Inledande kring avtalsrätten Paus 10 min. 19.10 20.15 Genomgång av innehåll 20.15

Läs mer

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Kommunfullmäktige Reglemente för kommunens revisorer Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunens revisorer Dokumenttyp Reglemente Omfattar

Läs mer

Gränsöverskridande fusioner, DS 2006:22

Gränsöverskridande fusioner, DS 2006:22 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm E-postadress JU.L1@justice.ministry.se Gränsöverskridande fusioner, DS 2006:22 Sveriges Aktiesparares Riksförbund (Aktiespararna) har tagit del av Justitiedepartementets

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-04-14 809 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Digibiz AB (org/pers nr 556913-6095) Box 5339 102 47 Stockholm Ombud: Advokatfirman Cederquist Att: Jens Tillqvist och

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

MELLAN Studentkåren i Borås Holding AB, 556591-9072, (nedan kallat Säljaren ) med adress 501 90 BORÅS OCH Borås Stad (nedan kallat Köparen ), med adress 501 80 Borås HAR DENNA DAG TRÄFFATS FÖLJANDE AVTAL

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-16

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-16 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-16 Föreläsare Satish Sen Kaleidoscope Peter Olofsson Kristianstad Advokatbyrå Mikael Ekström Kristianstad Advokatbyrå

Läs mer

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Bakgrund Avanzas ersättningsregler är utformade i enlighet med de krav som ställs upp i externa regler gällande för de verksamheter som bolag i Avanza-koncernen

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05 Föreläsare Patrik Olivecrona Lindahl Thorbjörn Wennerholm Lindahl Ann Theander Grant Thornton 2 Patrik Olivecrona

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER LEGAL#5385290v1 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER Den 25 mars 2010 ingick avtal om förvärv av 2 260 aktier i finska IVK-Tuote Oy, som producerar och marknadsför

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477 Handlingar inför extra bolagsstämma i Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 Dagordning för extrastämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor

Läs mer

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna Styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) förslag till beslut avseende inlösenförfarande innefattande ändring av bolagsordningen, aktiedelning, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Läs mer

Kommunrevisorernas reglemente

Kommunrevisorernas reglemente Kommunrevisorernas reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2006-10-25, 106 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Kommunrevisorernas

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn J0008N Juridisk översiktskurs Datum 2014-01-13 Material Kursexaminator Tentamen Pär Sundén Betygsgränser G 30; VG 40 Tentamenspoäng --- Övrig kommentar

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2012-03-13 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2014-03-12 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner införandet av nedan beskrivna personaloptionsprogram, riktat till ledande befattningshavare.

Läs mer

1 (5) 7 oktober 2010. RÅD Signering, bekräftelse, låsning

1 (5) 7 oktober 2010. RÅD Signering, bekräftelse, låsning 1 (5) RÅD Signering, bekräftelse, låsning 2 (5) Innehåll 1 Inledning...4 2 Signering...4 2.1 Undantag från signering...5 3 Bekräftelse...5 4 Låsning...5 3 (5) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum

Läs mer

Rodhes Aktiebolagsrätt

Rodhes Aktiebolagsrätt Rolf Skog Rodhes Aktiebolagsrätt Tjugoandra upplagan NORSTEDTS JURIDIK Innehåll Förkortningar 11 Inledning 13 A. Olika typer av rättsregler 14 B. Olika typer av sammanslutningar 17 a. Huvudtyperna av bolag

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Revision i ett landskap som ständigt förändras Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Snåriga landskap Kommunalförbund Göteborgsregionens kommunal-förbund GR Stiftelser Kul-i-stan

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Granular AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Granular AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Granular AB (publ) Aktieägarna i Granular AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 oktober 2014 klockan 15.00 på Restaurang Frankes Matbar, Malmskillnadsgatan

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Region Skåne Holding AB

Region Skåne Holding AB ÄGARDIREKTIV för Region Skåne Holding AB org. nr 556936-0877 2 1. Bakgrund 1.1 Region Skåne Holding AB är ett av Region Skåne helägt aktiebolag. 1.2 Som formellt instrument för att tydliggöra rollfördelningen

Läs mer

Woman on the board. Styrelsens uppgifter och ansvar. Eva Hägg 1 december 2010

Woman on the board. Styrelsens uppgifter och ansvar. Eva Hägg 1 december 2010 Woman on the board Styrelsens uppgifter och ansvar Eva Hägg 1 december 2010 Aktiebolaget och dess bolagsorgan Aktieägare en eller flera Bolagsstämma Revisor Styrelse VD Bolaget / Verksamheten Styrelsens

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

FIENTLIGA BUD TEORIERNA, MAKTSPELET, KORTSIKTIGHETEN. Presentation för SNS Sophie.nachemson-ekwall@hhs.se 20 mars 2014. Nachemson-Ekwall 1

FIENTLIGA BUD TEORIERNA, MAKTSPELET, KORTSIKTIGHETEN. Presentation för SNS Sophie.nachemson-ekwall@hhs.se 20 mars 2014. Nachemson-Ekwall 1 FIENTLIGA BUD TEORIERNA, MAKTSPELET, KORTSIKTIGHETEN Presentation för SNS Sophie.nachemson-ekwall@hhs.se 20 mars 2014 1 MILJÖN: SVENSKA BOLAG KÖPS UPP eller når aldrig börsen Page 2 FRÅN AVHANDLING TILL

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION -

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - Styrelsen för Kilsta Metallvärden AB (publ), org.nr 556710-2784 ( Bolaget ) föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 526.316 nya aktier på

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2014-01-23

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2014-01-23 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilket ansvar har styrelsen? 2014-01-23 Föreläsare Ashley Tott Styrelseakademien Satish Sen Kaleidoscope Annica Ullsten Advokatfirman Abersten Maria

Läs mer

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06.

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. REKOMMENDATION Mall för bolagsordningar Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. Utgångspunkten för dokumentet är lydelsen av aktiebolagslagen,

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2014-03-18

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2014-03-18 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2014-03-18 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope Lars-Henrik Andersson

Läs mer

Reglemente. Delegationsordning. Personalärenden enligt Kommunstyrelsens reglemente 11 KS15-171 003. Föreskrifter Plan Policy Program

Reglemente. Delegationsordning. Personalärenden enligt Kommunstyrelsens reglemente 11 KS15-171 003. Föreskrifter Plan Policy Program KS15-171 003 Delegationsordning Personalärenden enligt Kommunstyrelsens reglemente 11 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2015-05-12 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

7. Behörighet att företräda myndigheter

7. Behörighet att företräda myndigheter 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND Remissyttrande Datum Dnr 2012-11-13 114/2012 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Ds 2012:35, Behöriga företrädare för myndigheter. Sammantaget är de i promemorian framlagda

Läs mer

Checklista för särredovisning inom VA-branschen

Checklista för särredovisning inom VA-branschen Checklista för särredovisning inom VA-branschen Denna checklista är upprättad av Mattias Haraldsson vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund på uppdrag av Svenskt Vatten. Senast uppdaterad

Läs mer

LEKMANNAREVISORNS ANSVAR - En studie kring lekmannarevisorns faktiska ansvar i en ideell förening

LEKMANNAREVISORNS ANSVAR - En studie kring lekmannarevisorns faktiska ansvar i en ideell förening UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt LEKMANNAREVISORNS ANSVAR - En studie kring lekmannarevisorns faktiska ansvar i en ideell förening Kandidatuppsats VT 2014 Datum: 2014-06-10

Läs mer

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23 FIRMA, SÄTE, ÄNDAMÅL 1 Göteborgsvind nr 1, ekonomisk förening är en sammanslutning av elhushållskunder inom Göteborg Energi AB:s distributionsområde. Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg. Föreningens

Läs mer

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB Tjänsteutlåtande Projektledare/exploateringsingenjör 2015-04-08 Anne-Sophie Arbegard 08-590 976 29 Dnr: anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se KS/2011:239 Kommunstyrelsen Godkännande av aktieöverlåtelseavtal

Läs mer

Dnr. Vägledning för anställda och förtroendevalda i Nyköpings kommun om mutor och jäv. Antagen av kommunfullmäktige

Dnr. Vägledning för anställda och förtroendevalda i Nyköpings kommun om mutor och jäv. Antagen av kommunfullmäktige Dnr Vägledning för anställda och förtroendevalda i Nyköpings kommun om mutor och jäv Dnr 2/6 Om MUTOR och BESTICKNING Mutor och korruption är inte så utbrett i vårt land, men det förekommer även här. Vi

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG TILL ÖVNINGSUPPGIFTER I ASSOCIATIONSRÄTT, DEL 1, AFFÄRSRÄTT B, HT 2007

LÖSNINGSFÖRSLAG TILL ÖVNINGSUPPGIFTER I ASSOCIATIONSRÄTT, DEL 1, AFFÄRSRÄTT B, HT 2007 LINKÖPINGS UNIVERSITET IEI Avd för rätt och rättsfilosofi LÖSNINGSFÖRSLAG TILL ÖVNINGSUPPGIFTER I ASSOCIATIONSRÄTT, DEL 1, AFFÄRSRÄTT B, HT 2007 UPPGIFT 1 a.) Bolagsmännens inbördes förhållande regleras

Läs mer

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Härmed offentliggör styrelsen för AcadeMedia sitt uttalande med anledning

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II SVARSMALL HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II November 2012 Revisorsnämnden 2012 Deluppgift 3.1 a) En revisionsberättelse med en anmärkning avseende att skatter och avgifter inte har betalats i tid enligt 9 kap

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Stadgar för Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening

Stadgar för Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening Stadgar för: Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening 1, (6) Stadgar för Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening FIRMA, SÄTE & ÄNDAMÅL 1 Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening, är en sammanslutning av

Läs mer

Tentamen Juridik 7 hp

Tentamen Juridik 7 hp STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan Tentamen Juridik 7 hp Onsdagen den 25 mars 2009 Namn Personnummer. Lärarens namn.klass - Skriv med kulspetspenna! - Skriv namn

Läs mer

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar 2014-02-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/126-052 Fritidsnämnden Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att anta anbudsgivare nummer 1 med anbud

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 Blad 16 Ks16 Au 7 Dnr 153/2009-101 Svar på motion om företrädare i kommunala bolag Från Kerstin Rosenkvist, c, Mats Öhgren, m, Göran Edlund,

Läs mer

Meddelandeblad. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Hälso- och sjukvård och socialtjänst

Meddelandeblad. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Hälso- och sjukvård och socialtjänst Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för socialtjänst, verksamhet enligt LSS och kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), verksamhetschefer

Läs mer

Finansinspektionen år 2002

Finansinspektionen år 2002 R2 REVISIONSRAPPORT Ert datum Er beteckning 1(7) Finansinspektionen Box 6750 113 85 STOCKHOLM Finansinspektionen år 2002 Riksrevisionsverket (RRV) har granskat Finansinspektionens (FI) årsredovisning,

Läs mer

Lagstiftning 2013-09-23 2

Lagstiftning 2013-09-23 2 2013-09-23 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev, SkbrL Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635), RteL Preskriptionslagen (1981:130), PreskrL HB 9 kap. 5 och 10 kap 2013-09-23

Läs mer

DELA BANKERNA MINSKA RISKERNA

DELA BANKERNA MINSKA RISKERNA DELA BANKERNA MINSKA RISKERNA En rapport från Vänsterpartiet Dela%bankerna% %minska%riskerna% Förord Eurokrisenbliralltdjupare.Idessspårblirmiljonermänniskorarbetslösaochfattiga.Andra tvingasemigrerafrånsinakrisdrabbadeländer.ikrisensspårangripsfackligarättigheteroch

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 december 2010 KLAGANDE Karlskrona kommun 371 83 Karlskrona MOTPARTER 1. AA 2. BB Ombud för 1 och 2: Chefjurist Pär Cronhult Jur. kand. Micha Velasco

Läs mer

Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa. fr o m 8 juni 2011

Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa. fr o m 8 juni 2011 Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa fr o m 8 juni 2011 1 Kassan skall i enlighet med bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring utge ersättning till medlemmarna vid

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

Standard för affärsseder

Standard för affärsseder Standard för affärsseder Danas integritet är ert ansvar Vikten av denna standard Dana Holding Corporation och alla dess dotterbolag måste bedriva Danas affärsverksamhet på ett lagligt, etiskt och ansvarsfullt

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

tudentjuristernas Stadga

tudentjuristernas Stadga 1. Grunderna 1.1 Firma Föreningens firma är Studentjuristerna (stiliserat tudentjuristerna). 1.2 Ändamål Studentjuristerna har till ändamål att ge kostnadsfri juridisk rådgivning till utsatta och behövande

Läs mer

Bolagens rättsliga ställning

Bolagens rättsliga ställning CARL HEMSTRÖM Bolagens rättsliga ställning Om enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag Nionde reviderade upplagan NORSTEDTS JURIDIK Innehåll Förordtillnionde upplagan 7 Förkortningar 8

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Allokering av utdelningsinkomster

Allokering av utdelningsinkomster Allokering av utdelningsinkomster David Kleist Skatteforskningsdagen den 19 mars 2015 Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Allokering av inkomst Vad avses med allokering? Del i ett större forskningsprojekt,

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del I

SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del I SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del I Maj 2010 Revisorsnämnden 2010 1. Zodoc AB (24 poäng) Deluppgift 1.1 a) Revisorn får inte till en enskild aktieägare eller till någon utomstående obehörigen lämna upplysningar

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 27 oktober 2014 klockan 14.00 på Armémuseum,

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Lagstiftning 2014-09-22 2

Lagstiftning 2014-09-22 2 2014-09-22 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635) Preskriptionslagen (1981:130) 9 kap. 5 och 10 kap HB 2014-09-22 2 Terminologi Borgenär

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 mars 2012 Ö 298-12 KLAGANDE Duveholms Rehab Center AB, 556646-6297 c/o HT och GT Konkursförvaltare: Advokat JA Ställföreträdare:

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Kontraheringsplikt inom förmögenhetsrätten

Kontraheringsplikt inom förmögenhetsrätten Institutionen för handelsrätt VT 2006 HAR 333 Handel och marknad Kandidatuppsats Kontraheringsplikt inom förmögenhetsrätten Avtalsfrihetens gränser Författare: Camilla Wall Handledare: Lea Hatzidaki-Dahlström

Läs mer

Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring

Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Lektion 8 Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare:Per

Läs mer

D-UPPSATS. Sänkning av aktiekapitalet

D-UPPSATS. Sänkning av aktiekapitalet D-UPPSATS 2009:062 Sänkning av aktiekapitalet - vad blir effekten Sara Silverhall Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Samtrafik i Västmanland

Samtrafik i Västmanland Bilaga KS 2011/143/1 Dnr: VSF-llOS019 1(1 ) Samtrafik i Västmanland Tfn 021-17 62 29 malin.valsas@samtrafik.se Västerås stad Hallstahammars kommun Surahammars kommun Ink. Aklbilaga \ Nytt revisions reglemente

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

SVARSMALL HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

SVARSMALL HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II SVARSMALL HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II November 2011 Revisorsnämnden 2011 3. Appappapp Svar Deluppgift 3.1 a) Aktiebolagslagen innehåller vissa förbud mot spridning av aktier och teckningsoptioner i privata

Läs mer

Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1)

Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 1 september 2014 Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1) FAR har beretts

Läs mer

Styrelsen föreslår advokat Mikael Borg som ordförande vid stämman.

Styrelsen föreslår advokat Mikael Borg som ordförande vid stämman. Styrelsens för Serendipity Innovations AB (publ) fullständiga beslutsförslag till årsstämma den 10 juni 2015 Förslag under punkten 2; Val av ordförande vid stämman Styrelsen föreslår advokat Mikael Borg

Läs mer

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR Ansökan skickas via e-mail till respektive handläggare på (Rekryteringsenheten) Ansvarig Fyll i datum (beräknad tid)

Läs mer

Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken

Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken 1 Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken Ansökan eller anmälan skickas till. Om det är en ansökan skickar nämnden den vidare till Västmanlands tingsrätt. Om det är en

Läs mer