1. Bakgrund. Utlåtande Överlåtelsen av System 3R koncernen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Bakgrund. Utlåtande Överlåtelsen av System 3R koncernen"

Transkript

1 Utlåtande ÖverlåtelsenavSystem3Rkoncernen GrundarenochdentidigarehuvudägareniSystem3R koncernen(koncernen),börje Ramsbro,harunderlångtidriktatstarkkritikmothurhanår1993avhändessinaaktier ikoncernen.sparbankensverigeochnordbanken(nordea)harträffatförlikningmed BörjeRamsbro. KvarvarandekritikavserStiftelsenIndustrifonden(Industrifonden)somhävdarattdet skett ettiallaavseendenrättsligtgiltigtochkorrektförvärvavsystem3r koncernen, dvs.attramsbrointeharfrånhäntsnågraaktierpåetträttsstridigtsättochattindustrifondenintebärnågotansvarfördetinträffade.dennainställninghävdasavindustrifondeniettbrevdateratden4december2006ochsenastibrevden25maj2009. JagharfåttiuppdragattuttalamigomIndustrifondensinställning.Hänvisningartill bilagorföljerdennumreringsomanvändsidens.k.vitboken System3R affären i utgåva (Vitboken).Allapremisserförminanalysbaseraspåuppgiftersom återfinnsivitboken. Jagharintesöktkompletterandefaktaellerdiskuteratuppdragetmedrepresentanter förnågonmotpart.uppdragetharutförtsifullfrihetochjagharinteinstrueratsattdra någrabestämdaslutsatseravmaterialet.ersättningharutgåttförutlåtandet. 1. Bakgrund År1992ochstörredelenav1993ägdeRamsbrosamtligaaktieriSystem3RHoldingAB (Holding)samtidigtsomHoldingägdecirka91%avaktiernaidetoperativabolaget System3RInternational(International).Internationalhadeisinturettantaldotterbolagruntomivärlden. FörattsäkerställaförlängdaochutvidgadekrediterkomRamsbroiapril1992överens medkoncernenskreditgivaresparbankensverigeochnordbanken(bankerna)omatt

2 Koncernenskulletainnyadelägare. 1 Förhandlingarfördesunderhösten1993mellan Ramsbroochtvåintressenter:HåkanNordquist(Nordquist)ochFöretagskapitalAB (Företagskapital).EttförslagsomdiskuteradesgickutpåattHoldingskullesäljatvå betalaholding10msekvarderaföraktiernaiinternational. DetråderdelademeningaromvadförhandlingarnamellanRamsbroochNordquist samtföretagskapitalirättsligthänseendeutmynnadei.ramsbrohävdarattparterna tredjedelaravsittaktieinnehaviinternational.entredjedelskulleförvärvasavnordquistochentredjedelavföretagskapital.nordquistochföretagskapitalskulleisintur träffadeenprincipuppgörelseomkringnyssnämndaförslag.nordquistmenarattför slagetvisserligendiskuteratsochattföretagskapital framkastadeettförslagtilllös ningatttillställabankerna,menattnågotregelrättavtalaldrigkomtillstånd. 2 Iett brevframhållernordquistattföretagskapitalöverlämnatdetovannämndaförslaget tillsparbankensverigemenattbankenavvisadedet.sparbankensverigeansökteden 16november1993omHoldingsförsättandeikonkurs. VidsidanavförhandlingarnamedRamsbrofördeemellertidNordquistochFöretagska pitalparallellaförhandlingarmedbankernaangåendekoncernenskapital ochägar strukturefterentänktrekonstruktion.följandekanläsasiettstyrelseprotokollfrån Företagskapital,dateratredanden7oktober1993: Styrelsenansågenaffärpåangivnavillkorsomintressant.Enägarlösningmeddetre parternanordquist,sparbankenochföretagskapitalkundeävenrekommenderas. 3 Ramsbroinformeradesinteomkaraktärenavdessaförhandlingar.Hanutgickfrånatt NordquistochFöretagskapitalinteskullehandlaistridmeddenprincipuppgörelsesom hanansågsighaträffatmeddem.deenskildaförhandlingarnaresulteradeemellertidi ettavtal(avtali)den3december1993sombyggdepåattramsbrointelängreskulle varaengageradikoncernen. 4 HuvuddrageniAvtalItycksdessutomhavaritklaralångt innansparbankenansökteomholdingsförsättandeikonkurs. 1 Bil.1. 2 Bil Bil Bil

3 OrdförandeniFöretagskapital,UnoAlfredéen(Alfredéen),varunderdenrelevanta periodenävenordförandeiindustrifonden.alfredéendeltogdessutomden15november1993,dvs.endaginnansparbankenskonkursansökanochdrygttvåveckorinnan AvtalIundertecknades,iettsammanträdemedettarbetsutskottiFöretagskapitals styrelse.enligtprotokolletinformeradeföretagskapitalsvdhansdirtoft(dirtoft)bl.a. omattmanträffatenuppgörelsemedbankernasamtomattbankernakundekomma attansökaomholdingsförsättandeikonkurs.avrädslaförattskadaföretagskapitals anseende,samtförattramsbroskullekunnakommaattorsakaföretagskapitalskada internt,fattadearbetsutskottetemellertidbeslutomatttillsvidareavvaktaettdefinitivtbeslutominvestering. 5 EnligtAvtalIåtogsigNordquistochFöretagskapitalgentemotBankernaattsammadag somavtaletundertecknades(3december1993)träffaavtalmedramsbroom attförvärva10%avaktiernaiholdingochtillse attdefickfullmaktavramsbroattkallatillextrabolagsstämmaiholdingsamt attdärutanbegränsningarharättattföreträdaramsbrosaktier,dvs.återstående90% ( 3.1förstameningen). AvtaletsgiltighetvarisinhelhetvillkoratavattRamsbro senastdennadag (dvs.den 3december1993)fullgjordevadsomangavsi 3.1förstameningen(se 9.1).Vidare föreskrevsbl.a.attnordquistochföretagskapitalhadeföravsikt attunderjanuari1994förvärvaramsbrosåterståendeaktiepostiholding( 3.1andra meningen), attdeskulletillseattdepatent ochövrigaimmaterialrättighetersomägdesavholding kostnadsfrittskulleöverförastillinternational( 3.2), 5 Bil.57. 3

4 attdeskulleförvärvade9%avaktiernaiinternationalsominteägdesavholding( 3.6)samt attdeskulletillseattinternationalgenomfördeenriktadnyemissiontilldemmotett visstkapitaltillskott( 6.1). IgengäldförpliktadesigBankernatillattmöjliggöraenrekonstruktiongenomattskriva avlånsamtomvandlalåntillkonvertiblaförlagslån(se 4). IensärskildgarantitillSparbankenSverigegaranteradeNordquistochFöretagskapital dessutomattdesenastijanuari1994skullehaförvärvat100%avaktiernaiinternational,segarantiden3december IettfaxfrånDirtofttillställdesRamsbroden3december1993tvåavtalshandlingar. 7 DessakallasidetföljandeAvtalIIochAvtalIII. EnligtAvtalIIöverlätRamsbro10%avaktiernaiHoldingtillNordquistochFöretagskapitalsamttilldenavFöretagskapitalförvaltadeSmåföretagarfonden.Dessatre Nordquist,FöretagskapitalochSmåföretagarfonden kallasidetföljandeintressenterna. Köpeskillingenvar1kronaochavtaletbefullmäktigadeävenIntressenternapådetsätt somangettsiavtali.igengäldsägsavtaletbekräftaattramsbroochbankerna har gjortenfredliguppgörelsesamtatt konkursansökanmot Holding drastillbaka ( 3förstastycket).VidareframgåravavtaletattBankernaskulletillställasdetsamma( 3andrastycket). EnligtAvtalIIIgavRamsbroSparbankenSverige enoåterkalleligochovillkoradoptionsrättattförenköpeskillingom1krona(1sek)förvärvasamtligaminaåterstående aktierisystem3rholdingab(utgörande90%avtotaltemitterade).ställdinförkonkurshotetundertecknaderamsbroavtaliiochiii. 6 Bil Bil.24.1respektive

5 Den6december1993skrevRamsbropåettbolagsstämmoprotokollavseendeextra bolagsstämmaiholdingden3december.enligtprotokolletvaldesennystyrelseiholding,beståendeavnordquist,dirtoftochhugolindblad(lindblad).protokolletanger Ramsbrosomdenendaaktieägarenochomnämneringaröstfullmakter,utanpåståri ställetattramsbrovarnärvarandeiegenperson. 8 Bolagsstämmoordförandenvaren ligtprotokolletmatsstaffas.denneuppgeriettbrevattprotokolletdikteratsavnord quistlördagenden4december VidarefinnsettprotokollfrånettstyrelsemöteiHoldingden4december,enligtvilket NordquistutsågstillVDiHoldingsamtbefullmäktigadesattföreträdaHoldingssamtliga aktiervidbolagsstämmaniinternational. 10 Enligtytterligareettprotokollhöllsocksåen extrastämmaiinternationalden4december. 11 Protokolletuppgerattsamtligaaktie ägareiinternational(holdingföreträddesavnordquist)varnärvarandeellerrepresen teradegenomfullmaktochattbolagsstämmanfattatbeslutomattväljanordquist, Dirtoft,LindbladsamtLennartSvenssonsomstyrelseledamöteriInternational. StyrelseniHoldingbeslutadeden27december1993attsäljaimmateriellarättigheter förcirka17,3msektillinternational. 12 KöpeskillingenåterfördesdäreftersomkoncernbidragfrånHoldingtillInternational. 13 EnligtförhörmedNordquistframgårhur Sparbankeniettfaxden8november1993. Den28januari1994beslutadestyrelseniHoldingdessutomattsäljaHoldingsaktieri ochvarföröverföringenavimmateriellarättighetergenomfördes. 14 KravetpåvederlagsfriöverföringavimmaterialrätterframställdesavNordquisttillSveatornetoch International(ca91%avsamtligaaktieriInternational)tillIntressenternaförtrekronor(3SEK). 15 Företagskapitalerhölldärvid25000aktierförenkrona(1SEK),Nordquist 8 Bil Bil Bil Bil Bil Bil.38,Stockholmstingsrätt,Målnr.T ( ). 14 Ibid. 15 Bil.47. 5

6 medfamilj(genomhelägtbolag)erhöll35000aktierförenkrona(1sek)ochsmåföretagarfonden30000aktierförenkrona(1sek). Den21februari1994påropadeSparbankensinoptionsrätttillRamsbrosaktieriHoldingenligtAvtalIII. 16 DäreftersåldeSparbankenden25februari1994sinaaktieriHoldingtillInternationalförenkrona(1SEK). 17 Ävende10%avaktiernaiHoldingsom IntressenternaförvärvatavRamsbroöverlätstillInternational.DärigenomblevHolding etthelägtdotterbolagtillinternational. EnligtuppgiftframgåravaktiebokeniHoldingattsamtligaaktieriHoldingövergick frånramsbrotillinternationalden25februari1994.omdettastämmerharalltsåvare sigintressenternaellersparbankenutgjortregistreradeaktieägareiholding.men svenskrättvarjesjälvständigbetydelseförfrågorrörandeäganderättentillaktier. Småföretagarfondenupplöstesundermittenav1990 taletochalladessskulderoch Industrifondensårsredovisning1999/2000betaladeNordquistochFöretagskapital17,5 MSEKförIndustrifondensaktieriInternational.DärigenomomfattadealltsåNordquists ochföretagskapitalsinnehavsamtligaaktieriinternational. AktiernaiInternationalsåldesavAtleABår2001förca.325MSEKtillettschweiziskt försäljningenenexitvinstpå63msek. 18 VidtidpunktenförpressmeddelandetvarLars dettapåverkarintedenrättsligabedömningenavhuruvidaintressenternaochsparbankengjortettgiltigtförvärvavaktiernaiholdingellerinte.aktiebokensaknarenligt tillgångar,däriblandaktiernaiinternational,överfördestillindustrifonden.industrifondensåldeår1999sinaaktieriinternationaltillnordquistochföretagskapital.enligt bolag(agiecharmillesgroup).atleabvarsedan1993genomföretagskapitalabdelägareisystem3r.enligtettpressmeddelandeavatleabden25april2001innebar GårdöVDförAtle.EnligtuppgiftärHoldingidagslägetalltjämtettvilandehelägtdotterbolagtillInternational Bil Bil Bil ÄvenvindikationsfrågorharutrettsochutvisarattRamsbrosrättsligapositionidettahänseende ( bättrerätttillaktier )intepånågotsättkanavfärdassomgrundlös.utvecklandetavdennaargumentationharemellertidutgåtturdennaversionavutlåtandet. 6

7 2. Giltighetsfrågor a. Utgångspunkter RamsbrohadealdrigundertecknatAvtalIIochIIIifrånvaroavkonkurshotet.Bortsett fråndetvåkronor(2sek)somsammanlagtutgjorde köpeskillingen enligtavtaliioch IIIbestoddenendamotprestationenföraktiernaiHoldingavenförsäkranom att konkursansökanmot Holding drastillbaka,seavtalii. TydligtärattNordquist,FöretagskapitalochBankernaundersinaförhandlingarkommit AvtalIIIharenuppenbarinstrumentellfunktionförNordquistsochFöretagskapitals åtagandengentemotbankerna.genomettbibehålletaktieinnehaviholdinghadeju RamsbrokunnatförhindraattNordquistochFöretagskapitaluppfylldesittåtagande gentemotbankernaattförvärvasamtligaaktieriinternational. Detärsvårtattiavsaknadavfaktasompekaråtannathållkommatillnågonannan slutsatsänattnordquist,företagskapitalochbankernaunderhösten1993kommit överensomattsparbankenskullelämnainenkonkursansökanisyfteattframkalla konkurshotet.dettautnyttjadessedanförattförmåramsbroattvederlagsfrittöverlåta aktiernaiholding. Fråganärdåomsituationenuppfyllerrekvisiteninågonogiltighetsregel.Enligtmin meningkanmanmedfogargumenteraförentillämpningav29 AvtL(rättsstridigt tvång)och31 AvtL(ocker). b. Rättsstridigt tvång (29 AvtL) Förattetthotomattföretaenhandlingskaräknassomettutövandeav rättsstridigt tvång ochdärmedsomenogiltighetsgrund idenmeningsomåsyftasi29 krävs inteatthotetavserenhandlingsomärrättsstridig.tvärtomtarparagrafendirektsikte överensomattförmåramsbroattundertecknaavtaliiochiiiochdärigenomvederlagsfrittöverlåtaaktiernaiholding.avtalivaruttryckligenvillkoratavavtalii,medan ävenpåhotomattföretaellerinteföretafulltlagligaochrättsenligahandlingarrespektiveunderlåtelser. 20 Tillämpningarav29 förutsätteralltsåenbedömningavvad 20 Set.ex.Förslagtilllagomavtalochandrarättshandlingar(1914)s.124samtA.Adlercreutz,AvtalsrättI,Lund(2002)s

8 förslagshotsomärotillåtnaattanvändaisyfteattpåverkanågonannansrättshandlande.bedömningenavseralltsårättsenlighetenellerrättsstridighetenhoshotenoch intehosdehandlingarellerunderlåtelsersomhotenåsyftar,låtvaraattkaraktärenhos deåsyftadehandlingarnaellerunderlåtelsernanaturligtvisutgörenrelevantfaktorvid utvärderingenavhoten. Ytterligareenförutsättningförtillämplighetenav29 äratthotetijuridiskmening orsakaträttshandlingenifråga. 21 Dettainnebärattdenaktuellarättshandlingeninte hadeföretagitsifrånvaroavhotet. 22 Bristerorsakssambandetärrättshandlingengiltig, oavsettomdetförekommitnågoträttsstridigthotellerinte.iföreliggandefallärorsakssambandetutantvekanuppfyllt.detrelevantaspörsmåletbegränsarsigdärmed tillattavsefråganomkonkurshotetvarrättsstridigtellerinte. Fråganometthotärtillåtetellerejberorbl.a.påvadförslagshandlingellerunderlåtenhetsomhotetavser.Därutöverärfråganberoendeavvadförslagsrättshandling hotetsyftartillattinfluera.iförevarandefallhandlardetometthotomattintetatillbakaenförändamåletgjordkonkursansökansamtidigtsomhotetsyftartillattframkallaenvederlagsfriöverlåtelseavegendom. Mångahotärnaturligtvistillåtnapga.karaktärenhosderättshandlingarsomdesyftar tillattframkalla.borgenärerärt.ex.friaatthotagäldenärermedstämning,omgäldenärernainteinfriarförpliktelsergentemotborgenärernagenomatterläggabetalning enligtavtal. 23 Isådanasituationerhandlardetomhotsomsyftartillattförmånågonatt infriaredanexisterandeskyldigheter.annorlundaställerdetsigmedhotsomsyftartill attförmånågonatttapåsignyaförpliktelser.idettasammanhangblirfrågeställningen följande:ärdettillåtetatthotamedkonkursisyfteattframtvingaenvederlagsfriöverlåtelseavegendom? Grönforsförklarardetsomnågonting säreget attadiettantalfallharupprätthållit kollektivavtalsomslutitsefterhotomarbetsrättsligastridsåtgärder.attdessahotan 21 Set.ex.J.Ramberg&C.Ramberg,Allmänavtalsrätt,Stockholm(2007)s Set.ex.K.Grönfors,Avtalslagen,Stockholm(1995)s Set.ex.T.Almén&R.Eklund,Lagenomavtalochandrarättshandlingarpåförmögenhetsrättens område,stockholm(1960)s

9 settsvaratillåtnaävenisyfteattframtvingaavtalharenligtgrönforssinförklaringi förhållandenapåarbetsmarknadenochdetstarkavärdetavattvärnarättentillfackliga stridsåtgärder. 24 Grönforsställningstagandeinnebärattdetnormaltinteärtillåtetatt hotamedlagligahandlingarförattförmånågonatttecknaettavtalsomgrundlägger nyaförpliktelser. Ivadmånensåpassgenerellrättssatssomdenovanståendeutanundantagharfogför sigärsvårtattuttalasigom.hotomattintetatillbakaenkonkursansökanominteden hotadevederlagsfrittöverlåtersinegendomkanemellertidaldrigvaratillåtna.föregen delharjagdärförmycketsvårtattsehurmanöverhuvudtagetskullekunnaförsvara ståndpunktenattavtaliiochiiivargiltiga. Påståendetattdetskett ettiallaavseendenrättsligtgiltigtochkorrektförvärv av c. Ocker (31 AvtL) Förattettavtalskahatillkommitgenomockerkrävsenligt31 AvtLdelsattnågon(A) utnyttjatnågonannans(b:s)trångmål,oförstånd,lättsinneellerberoendeställningtill erlagtellerutfäst. 25 EnligtenfriståendevärderinghadedepatentochvarumärkensomtillhördeHolding den27december1993ettmarknadsvärdeomca42,3msek. 26 Koncernenvärderades System3R koncernentordeintevarakorrektmedbeaktandeavreglernaomrättsstridigttvångi29 AvtL. atttaellerbetingasigförmåneravb,delsattdetråderett uppenbartmissförhållande (betydandevärdeskillnad)mellana:sförmånerochdetvederlag(omnågot)somb vidutgångenav1992avsparbankencorporatefinance( )till28MSEK.Oavsettinställningentilldessavärderingargällerföljande:Jämförtmeddetvåkronor(2 SEK)somsammanlagtutgjorde köpeskillingen enligtavtaliiochiii,kandetintebetvivlasattmissförhållanderekvisitetäruppfyllt. 24 Grönfors(1995)s Ibid.s Bil.58. 9

10 DetavNordquist,FöretagskapitalochBankernaframkalladeochutnyttjadekonkurshotetgavRamsbroingetannatvalänattgåmedpåattundertecknaAvtalIIochIII.Till dettakommerattbankernavarkoncernensfinansiärerochdärigenomhadeenbetydandemaktöverhändelseförloppetochdefrihetsgraderövrigaaktörerkundetillräkna sig.enligtminmeningkandetdärförintehellerbetvivlasattnordquist,företagskapital ochbankernabegagnatsigavramsbrostrångmålochberoendeställningtillbankerna. Påståendetattdetskett ettiallaavseendenrättsligtgiltigtochkorrektförvärv av System3R koncernentordeintevarakorrektmedbeaktandeavreglernaomockeri31 AvtL. 3. Styrelsebesluten a. Allmänt SominledningsvisnämndesbeslutadestyrelseniHolding dvs.nordquist,dirtoftoch Lindblad den27december1993attsäljaimmateriellarättigheterförca.17,3msek tillinternational.köpeskillingenåterfördesdäreftersomkoncernbidragfrånholdingtill International.Den28januari1994beslutadestyrelseniHoldingdessutomattsälja HoldingsaktieriInternationaltillIntressenternaförtrekronor(3SEK).Ilikhetmed AvtalIIochIIIutgjordeävendessabeslutenimplementeringavNordquistsochFöretagskapitalsåtagandengentemotBankerna. 27 Ianslutningtilldessabeslutuppstårbl.a.frågorrörandegiltighetenhosdeavtalsom verkställdebesluten.gemensamtfördessafrågorärattdeförutsätterenbedömning avdenaktiebolagsrättsligarättsenlighetenhosstyrelsebesluten.ombeslutenvarhelt rättsenligakannämligenvaresigogiltighetellerskadeståndaktualiseras. ÄvenommanhypotetisktantarattAvtalIIochIIIvargiltiga,såvarRamsbroaktieägare iholdingvidbäggebeslutstillfällena.sparbankenpåropadejuförstden21februari 1994(dvs.nästanenmånadefterdetandrastyrelsebeslutet)sinoptionsrättavseende 27 AttsåärfalletframgåravinnehålletiAvtalIsamtavdenseparatagarantisomutställdestillSparbanken(seavsnitt1ovan).DetbekräftasävenavförhöretmedNordquist,seBil.38,Stockholms tingsrätt,målnr.t ( ). 10

11 RamsbrosaktieriHolding.OstridigtärocksåattRamsbroaldrigsamtyckttillnågotav nyssnämndastyrelsebeslut. b. Aktieägarskyddsregler (jäv) Enligtjävsregelni8kap.10 förstastycketabl75fårstyrelseledamotellervdinte handläggafrågorrörandeavtalmellanhonomochbolaget.intehellerfårdehandlägga frågorrörandeavtalmellanbolagetochtredjeman,omdeharettväsentligtintressei frågansomkanvarastridandemotbolagets. StyrelseniHoldingbestodviddeaktuellatidpunkternasomsagtavNordquist, DirtoftochLindblad.NordquistvarävenHoldingsVD.Samtligastyrelseledamöter varävenstyrelseledamöteriinternational,menviddeaktuellatidpunkternafanns ingaregleroms.k.ställföreträdarjäv. Beslutetden27december1993avsågavtalmedtredjeman(International).HadenågonledamotellerVDettväsentligtintresseavseendedenvederlagsfriaöverföringenav deimmateriellarättigheternasomkanhastriditmotholdingsintresse?såvarfalletför NordquistochDirtoft.Anledningentilldettahängersammanmedkonsekvensernaav beslutetden28januari1994.genomdettabeslutblevnordquistpersonligensamt FöretagskapitalochSmåföretagarfonden(vilkasomsagtrepresenteradesavDirtoft) vederlagsfrittaktieägareidetbolag(international)somstyrelseniholdinggenom förstnämndabeslutvederlagsfrittöverförtdeimmateriellarättigheternatill.nordquist ochdirtoftkanintehävdaattdevidtidpunktenfördetförstabeslutetintevissteattde genomdetandrabeslutetenmånadsenareskulle skördafrukternaav detförsta beslutet.tvärtomhadedejuredanden3decemberåtagitsigiförhållandetillsparbankenattdesenastijanuari1994skullehaförvärvat100%avaktiernaiinternational. AttNordquistochDirtofthadeettväsentligtintresseavdenvederlagsfriaöverföringen avdeimmateriellarättigheternakanalltsåintebetvivlas.förattdeinteskahavarit jävigavidförstnämndabeslutkrävsdärförattdettaintresseintestredmotholdings intresse.frånvaronavjävförnordquistochdirtoftförutsätterattdenvederlagsfria överföringenavdeimmateriellarättigheternaintestred(ellerenskundestrida)mot bolagssyftet intressetavattmaximeraholdings vinst.mendennaförutsättningär 11

12 naturligtvisuppenbartfalsk.holdingfickingenfördelallsavöverföringenochavalltatt dömavardethelleraldrigtankenattöverföringenskullegynnaholding. NordquistochDirtoftvaralltsåutantvekanjävigavidförstnämndabeslutochöverträddedärigenomsinaaktiebolagsrättsligabefogenheter.Såvarocksåfalletifrågaom detandrastyrelsebeslutet.genomattvederlagsfrittöverföraholdingsaktieriinternationalfrånhändesholdingettbetydandevärdetilldirektförmånförvarochenavintressenterna,ominteannatvärdetavdeca17,3mseksomgenomförstnämndabeslut överförtstillinternational.eftersomnordquistsjälvvarmottagarevarhanjävigäven pådennagrund. c. Aktieägarskyddsregler (minoritetsskydd) Tillaktiebolagsrättensminoritetsskyddsreglerbrukarbl.a.räknasdenaktiebolagsrättsligageneralklausulen,likhetsprincipensamtdetprincipiellaförbudetmotsyftesfrämmandebeslutochåtgärder. RamsbrovaraktieägareiHoldingvidtidpunkternaförbäggebesluten.Såvaralltså falletoavsetthuruvidaavtaliiochiiivargiltigaellerinte.vidarekanframhållasattden genomavtaliiiavramsbroutställdaoptioneninteinverkarpåfråganomstyrelsebeslutenstredmotramsbrosaktieägarrättigheteriholding. GenomförstnämndabeslutfrånhändesHoldingimmateriellarättighetertillettberäknatmarknadsvärdeavca.42,3MSEKochgenomsistnämndabeslut denpraktiskt tagetvederlagsfriaöverföringenavholdingsaktieriinternational frånhändesholding detvärdesomaktiernaiinternationalrepresenterade(inklusivedetvärdeom42,3 MSEKsomgenomförstnämndabeslutöverförtsfrånHoldingtillInternational).MarknadsvärdetavHoldingsaktieriInternationalvarca.175MSEK. 28 SomovanutvecklatsärbäggebeslutenuppenbartoförenligtmotHoldingssyfteoch striderredanpådengrundenmotramsbrosrättigheteriholding.mendärutöverstred beslutenävenmotgeneralklausulenidendågällande8kap.13 förstastycketabl Bil.46s.47 51jämfördmedbil

13 GenombeslutentappadeRamsbrosaktieriHoldingivärdetillförmånförvarochenav Intressenterna. d. Kapitalskyddsregler Detkanävenstarktifrågasättasomstyrelsebeslutenvarförenligameddeaktiebolagsrättsligakapitalskyddsreglerna,särskiltdens.k.beloppsspärrenidendågällande12 kap.2 förstastycketabl75.dessaställningstagandenärframföralltberoendeav storlekenpådets.k.friaegnakapitalethosholding.eftersomsparbankenansöktom Holdingskonkursfinnsskälattantaattnågotfrittegetkapitalintefannsochattstyrelsebeslutenalltsåävenpådennagrundvaraktiebolagsrättsligtotillåtna. e. Giltigheten av besluten Myckettalarförattbäggebeslutenvarogiltigaochattdentillämpligaregelnär12kap. 5 förstastycketabl75.mottagarna(internationalenligtdetförstabeslutetochvar ochenavintressenternaenligtdetandra)kanintehävdagodtro.enligtanderssontog nyssnämndaregelävensiktepåsituationerdärenvärdeöverföringskettistridmot aktieägarskyddsregler,t.ex.istridmotgeneralklausulen,motjävsreglernaellermotdet principiellaförbudetmotuppenbartsyftesfrämmandeåtgärder Sammanfattandeslutsatser Detfinnsettstortantalomständighetersomtillsammansgergrundförpåståendetatt Ramsbroblivitutsattföråtgärdersompåetträttsstridigtsättfråntagithonomprivat egendom.såvittkanutläsasavtillgängligdokumentationharöverträdelserskettav centralaavtalsrättsligaochaktiebolagsrättsligabestämmelser.enligtdenskriftligadokumentationjaghafttillgångtillharöverträdelserskettavbestämmelserrörande 1. rättsstridigttvång(29 AvtL) 2. ocker(31 AvtL) 3. aktieägarskydd(8kap.10 samt8kap.13 ABL75) 4. kapitalskydd(12kap.2 ABL75) 29 J.Andersson,Kapitalskyddetiaktiebolag enlärobok,stockholm(2005)s

14 Industrifondenmåstebl.a.viasinordförande tillikaordförandeiföretagskapitalunderrelevantatidsperioder haftkunskaperomdenstrategisomanvändesförattnå uppsattamål.företagskapitalvardessutomgenomsinvddirektinvolveradikonkreta beslutochbedömningar.attmedstödavdekunskaperochinsikterföreträdareför Industrifondenm.fl.tordehahaft,påståattdetskettiallaavseendenrättsligtgiltiga ochkorrektaförvärvavsystem3r koncernenharsåvittjagkunnatfinnaingetstödi denförmigtillgängligadokumentationen. Minsammantagnabedömningärattsåvälplanläggningsomgenomförandetyderpåen storförslagenhetochlikgiltighetförgrundläggandeprinciperinomaktiebolagsrättoch avtalsrätt.beaktasävenindustrifondens vilketävenfårsägasgällaföretagskapital genomstatenshälftenägande avriksdagendefinieraderollisamhälletsnäringspolitik,framstårhändelseförloppetsomytterstanmärkningsvärt. Lundden28augusti2009 PerSamuelsson Professor i bankrätt 14

KOMPETENSFÖRDELNING OCH ANSVAR I AKTIEBOLAGET Professor Erik Nerep

KOMPETENSFÖRDELNING OCH ANSVAR I AKTIEBOLAGET Professor Erik Nerep KOMPETENSFÖRDELNING OCH ANSVAR I AKTIEBOLAGET Professor Erik Nerep 1. Allmänt om bolagsorganen i aktiebolaget, funktion och kompetensfördelning - Kompetens och funktion hos andra än bolagsorganen - Koncernchefen,

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Utredning avseende Gotlands kommuns överlåtelse av fastigheten Burmeister 5

Utredning avseende Gotlands kommuns överlåtelse av fastigheten Burmeister 5 FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2005-12-01 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2005-016 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

Innehåll. Förord 5. Förkortningar 17

Innehåll. Förord 5. Förkortningar 17 Innehåll Förord 5 Förkortningar 17 1. Inledning 19 1.1 Privaträttsliga associationer och offentligrättsliga organisationer 19 1.2 Gemensamma regler för skilda associationsformer? 22 2. Kort historik 23

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga KSAU 150/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Om styrelsejäv i aktiebolag

Om styrelsejäv i aktiebolag Institutionen för ekonomi Handledare: Professor Carl Martin Roos Datum: 2005-06-01 Kandidatuppsats i handelsrätt Om styrelsejäv i aktiebolag 8 kap. 20 Aktiebolagslagen (1975:1385) Författare: Charlotte

Läs mer

OM MUTOR OCH JÄV. en vägledning för offentligt anställda

OM MUTOR OCH JÄV. en vägledning för offentligt anställda OM MUTOR OCH JÄV en vägledning för offentligt anställda Till Dig som är verksam inom stat, kommun eller landsting Inom den offentliga förvaltningen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse.

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1)

Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 1 september 2014 Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1) FAR har beretts

Läs mer

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06.

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. REKOMMENDATION Mall för bolagsordningar Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. Utgångspunkten för dokumentet är lydelsen av aktiebolagslagen,

Läs mer

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad mars 2014 Vår uppgift är att uttala oss

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB D15-0004190 1.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB D15-0004190 1.0 Dokumentslag Rapport 1 (6) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB D15-0004190 1.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Grid Business Development Dokumentansvarig

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

Samtrafik i Västmanland

Samtrafik i Västmanland Bilaga KS 2011/143/1 Dnr: VSF-llOS019 1(1 ) Samtrafik i Västmanland Tfn 021-17 62 29 malin.valsas@samtrafik.se Västerås stad Hallstahammars kommun Surahammars kommun Ink. Aklbilaga \ Nytt revisions reglemente

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 1 Revisionsreglemente Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut 2001-01-09, som dock gäller för 2006 års revisorer tills revisionsberättelse 2006 behandlats i fullmäktige. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last (konsoliderad elektronisk utgåva);

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last (konsoliderad elektronisk utgåva); Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 26 augusti 2010. Ändringar införda t.o.m TSFS 2012:108. TSFS 2010:142 Konsoliderad elektronisk

Läs mer

Låneförbudet ~ Synnerliga skäl & Särskilda omständigheter

Låneförbudet ~ Synnerliga skäl & Särskilda omständigheter Institutionen för ekonomi Handledare: Bengt Åkesson Datum: 2006-05-31 Kandidatuppsats i handelsrätt/skatterätt Låneförbudet ~ Synnerliga skäl & Särskilda omständigheter Författare Sandra Gunnarsson Pernilla

Läs mer

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Kommunfullmäktige Reglemente för kommunens revisorer Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunens revisorer Dokumenttyp Reglemente Omfattar

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Rodhes Aktiebolagsrätt

Rodhes Aktiebolagsrätt Rolf Skog Rodhes Aktiebolagsrätt Tjugoandra upplagan NORSTEDTS JURIDIK Innehåll Förkortningar 11 Inledning 13 A. Olika typer av rättsregler 14 B. Olika typer av sammanslutningar 17 a. Huvudtyperna av bolag

Läs mer

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 1 Ikraftträdande av lagen om bostadsaktiebolag Lagen om bostadsaktiebolag

Läs mer

MELLAN Studentkåren i Borås Holding AB, 556591-9072, (nedan kallat Säljaren ) med adress 501 90 BORÅS OCH Borås Stad (nedan kallat Köparen ), med adress 501 80 Borås HAR DENNA DAG TRÄFFATS FÖLJANDE AVTAL

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Granular AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Granular AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Granular AB (publ) Aktieägarna i Granular AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 oktober 2014 klockan 15.00 på Restaurang Frankes Matbar, Malmskillnadsgatan

Läs mer