Konkurslag (1987:672) Konkursförordning (1987:916) Jordabalk (1970:994) utdrag... 66

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konkurslag (1987:672)... 13 Konkursförordning (1987:916)... 58 Jordabalk (1970:994) utdrag... 66"

Transkript

1 Förord 3 Insolvensvolymen behandlar situationer där en gäldenär inte kan betala sina skulder. Här finner du såväl lagstiftning och EU-rätt som myndighetsföreskrifter och rekommendationer på området. Boken utkommer nu i en artonde upplaga, uppdaterad per den 1 januari Bland nyheterna i årets upplaga kan nämnas de nya reglerna om snabbare betalningar, som träder i kraft den 16 mars. Reglerna genomför ett EU-direktiv om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner, och syftar till att motverka sena betalningar och långa avtalade betalningstider i näringslivet. Till följd av införandet av dessa regler sker ändringar i räntelagen, lagen om ersättning för inkassokostnader m.m. samt lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Ändringar sedan föregående år har markerats med streck i vänster marginal. Även bestämmelser som träder i kraft efter den 1 januari har tagits med. Dessa är tydligt markerade genom att texten ligger på en svagt tonad bakgrund. För att det enkelt ska gå att hitta motiven bakom en lagändring återfinns en förteckning med lagens propositioner sist i varje lag. Boken innehåller också en innehållsförteckning där lagar och förordningar m.m. presenteras i bokstavsordning samt ett praktiskt sökordsregister som gör det enkelt att hitta rätt. Insolvensvolymen 2013 har sammanställts inom under ledning av jur.kand. Amanda Schött Franzén och jur.kand. Helena Eibertzon och i samråd med advokat Hans Elliot, Advokatfirman Glimstedt. För dig som vill ha tillgång till reglerna digitalt finns FAR Komplett, där du hittar såväl reglerna från Insolvensvolymen som angränsande fastighets-, redovisnings-, skatteoch bolagsrättsliga regelverk. Dina åsikter är viktiga för oss! Alla synpunkter inför kommande upplagor av denna bok är välkomna till Stockholm den 15 februari 2013 David Nylund Affärsområdeschef Bok

2 Konkurs 11 Konkurs Konkurslag (1987:672) Konkursförordning (1987:916) Jordabalk (1970:994) utdrag Internationella förhållanden Insolvensförfaranden, förordning 1346/2000/EG Kompletterande bestämmelser till insolvensförordningen, lag (2005:1046) Kungörande och registrering av vissa insolvensförfaranden, förordning (2005:1056) Internationella förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens, lag (2005:1047) Internationella förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens, förordning (2005:1057) Konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land, lag (1981:6) Verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land, lag (1981:7) Kungörande av konkursbeslut i annat nordiskt land, tillkännagivande (2011:856) Omedelbar skriftväxling med utländska domstolar i vissa konkurser, förordning (1983:162) Förvaltarberättelse Aktiebolagslag (2005:551) utdrag RedR 2 Kontrollbalansräkning RevR 1 Granskning av kontrollbalansräkning RevU 2 Revisorns rapportering i samband med likvidation av aktiebolag Ekonomiska föreningar, lag (1987:667) utdrag Försäkringsrörelselag (2010:2043) utdrag Understödsföreningar, lag (1972:262) utdrag Bostadsrättslag (1991:614) utdrag Kooperativ hyresrätt, lag (2002:93) utdrag Sambruksföreningar, lag (1975:417) utdrag Förvaltning av samfälligheter, lag (1973:1150) utdrag Handelsbolag och enkla bolag, lag (1980:1102) utdrag Dagbok och akter Dagbok och akter i konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion, förordning (1979:802) Forts. nästa sida

3 12 Avgifter m.m. Tillsynsavgift i konkurs, förordning (1979:972) Avgifter vid de allmänna domstolarna, förordning (1987:452) DVFS 2010:5 Redovisning av konkurskostnader och betalning av konkursavgifter m.m DVFS 2012:12 Konkursförvaltartaxa BOLFS 2004:6 Avgifter för bevis och uppgifter i registret för fysiska personers och dödsbons konkurser Avgiftslista Redovisning BFNAR 2000:5 Räkenskapsinformation och dess arkivering SKVFS 2009:3 Användning av kassaregister utdrag BFN U 87:10 Bokföring i konkurs REKON Rekommendation angående bokföring i konkurs Rekommendation angående god förvaltarsed

4 197 Förmånsrätt Förmånsrättslag (1970:979) Fordran mot emittentinstitut Utgivning av säkerställda obligationer, lag (2003:1223) utdrag Sjöpanträtt och luftpanträtt Sjölag (1994:1009) utdrag Förmånsrätt Luftfartslag (2010:500) utdrag Handpanträtt och retentionsrätt m.m. Handelsbalk (1736:0123 2) utdrag Kommissionslag (2009:865) utdrag Patentlag (1967:837) utdrag Varumärkeslag (2010:1877) utdrag Kontoföring av finansiella instrument, lag (1998:1479) utdrag Elcertifikat, lag (2011:1200) utdrag Inteckning i skepp och luftfartyg samt båtbyggnad Sjölag (1994:1009) utdrag Inskrivning av rätt till luftfartyg, lag (1955:227) Registrering av båtbyggnadsförskott, lag (1975:605) Registrering av båtbyggnadsförskott, förordning (2001:817) Försäkring Försäkringsrörelselag (2010:2043) utdrag Utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, lag (1998:293) utdrag Företagshypotek Företagshypotek, lag (2008:990) Företagshypotek, förordning (2003:552) BOLFS 2004:4 Företagshypotek Inteckningsbrevsregister, lag (2008:1075) Inteckningsbrevsregister, förordning (2008:1080) BOLFS 2009:2 Inteckningsbrevsregister Forts. nästa sida

5 198 Fast egendom och tomträtt Jordabalk (1970:994) utdrag Förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning, lag (1970:990) Förmånsrätt för fordringar enligt lagen om förvaltning av samfälligheter, lag (1973:1152) Kronans förmånsrätt för avdikningslån, lag (1929:164) Säkerhet för utbekommande av viss ersättning enligt lagen om ägofred, lag (1933:270) Revisorer och redovisningskonsulter EtikU 3 Hantering av risk för arvodesförlust Praxis och litteratur

6 275 Företagsrekonstruktion Företagsrekonstruktion, lag (1996:764) Företagsrekonstruktion, förordning (1996:783) Handläggning Dagbokoch akter i konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion, förordning (1979:802) Domstolsärenden, lag (1996:242) Avgifter Avgifter vid de allmänna domstolarna, förordning (1987:452) DVFS 2005:4 Kungörandeavgift Företagsrekonstruktion

7 301 Arbetsrätt och lönegaranti Arbetsrätt Vissa anställningsfrämjande åtgärder, lag (1974:13) AMSFS 1996:7 Vissa undantag från främjandelagen AFFS 2010:2 Tillämpningen av främjandelagen Medbestämmande i arbetslivet, lag (1976:580) Anställningsskydd, lag (1982:80) Semesterlag (1977:480) Kvittning av fordran Arbetsgivares kvittningsrätt, lag (1970:215) Lönegaranti Lönegaranti, direktiv 2008/94/EG Lönegarantilag (1992:497) Lönegarantiförordning (1992:501) Lönegarantiregister, förordning (1994:1283) Arbetsrätt & lönegaranti Lönegarantihandläggning, Kronofogdemyndighetens upplysningar Avgifter Avgiftslista I regelsamlingen Arbetsrättsvolymen finns det ytterligare lagar och myndighetsföreskrifter på arbetsrättens område. För mer information och beställning, se farakademi.se.

8 367 Skuldsanering Skuldsaneringslag (2006:548) Skuldsaneringsförordning (1994:347) Förbehållsbelopp KFMFS 2012:1 Bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön KFM A 2012:1 Bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön Skuldsanering

9 381 Brott och näringsförbud Brott Brottsbalk (1962:700) utdrag Skattebrottslag (1971:69) Aktiebolagslag (2005:551) utdrag Skatteverkets medverkan i brottsutredningar, lag (1997:1024) Tider för åtalspreskription Praxis och litteratur om bokföringsbrott Penningtvätt och brottsfinansiering Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, lag (2009:62) Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förordning (2009:92) Straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, lag (2002:444) Näringsförbud Näringsförbud, lag (1986:436) Underrättelser angående näringsförbud m.m., förordning (1986:441) DVFS 2010:21 Underrättelser angående näringsförbud m.m BOLFS 2004:7 Avgifter för bevis och underrättelser om uppgifter i näringsförbudsregistret Brott & näringsförbud

10 427 Indrivning av fordringar m.m. Delgivning och kallelse på borgenär Delgivningslag (2010:1932) Delgivningsförordning (2011:154) Auktorisation av delgivningsföretag, lag (2010:1933) Auktorisation av delgivningsföretag, förordning (2011:155) DVFS 2011:7 Innehållet i information om förenklad delgivning RPSFS 2001:9 Delgivningsverksamhet RPSFS 2002:4 Upplysningar om förenklad delgivning Kallelse på okända borgenärer, lag (1981:131) Inkasso Inkassolag (1974:182) Inkassoförordning (1981:956) DIFS 1989:1 Tillstånd enligt 2 inkassolagen Ersättning för inkassokostnader m.m., lag (1981:739) Ersättning för inkassokostnader m.m., förordning (1981:1057) Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning, lag (1990:746) Betalningsföreläggande och handräckning, förordning (1991:1339) Europeiskt betalningsföreläggande, lag (2008:879) Europeiskt betalningsföreläggande, förordning (2008:892) Utmätning och indrivning Utsökningsbalk (1981:774) Utsökningsförordning (1981:981) Förbud mot utmätning av viss ersättning till vittnen och andra hotade personer, lag (2006:516) Indrivning av statliga fordringar m.m., lag (1993:891) Indrivningsförordning (1993:1229) Indrivning av fordran Jordabalk (1970:994) utdrag Indrivning av skatter Skatteförfarandelag (2011:1244) utdrag Bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom EU, lag (2011:1537) Bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom EU, förordning (2011:1546) Forts. nästa sida

11 428 Avgifter och kostnadsersättning Avgifter vid Kronofogdemyndigheten, förordning (1992:1094) Ersättning för kostnader i mål om betalningsföreläggande eller handräckning hos Kronofogdemyndigheten, förordning (1991:1340) Redovisningsmedel, tid, dröjsmål och ränta Redovisningsmedel, lag (1944:181) Beräkning av lagstadgad tid, lag (1930:173) Dröjsmålsavgift, lag (1997:484) Räntelag (1975:635) Basbelopp, referensränta och statslåneränta Preskription och dödande av handling Preskriptionslag (1981:130) Preskription av skattefordringar m.m., lag (1982:188) Dödande av förkommen handling, lag (2011:900)

12 597 Tillsyn och myndigheters uppgiftsbehandling Myndighetsinstruktioner m.m. Instruktion för Kronofogdemyndigheten, förordning (2007:781) RSV Ex 1999:2 Tillsynsverksamheten vid kronofogdemyndigheternas enheter för tillsyn i konkurser Instruktion för Ekobrottsmyndigheten, förordning (2007:972) Förvaltningslag (1986:223) Myndigheters uppgiftsbehandling Tiden för tillhandahållande av domar och beslut, förordning (2003:234) Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter, lag (2007:324) Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter, förordning (2007:789) 617 KFMFS 2008:1 Hantering av vissa borgenärsuppgifter Behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet, lag (2001:184) Behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet, förordning (2001:590) Skyldighet för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse, förordning (1981:967) Sekretess Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) utdrag Tillsyn & uppgiftsbehandling

13 SÖKORDSREGISTER 639 A ackord 45, 63, 281 förhandling 104, 283, 289 förslag 36, 40, 45, 63 statliga fordringar 615 aktbildning skuldsanering 375 aktiebolag konkurs 117 lag 107, 392 likvidation 109, 134 personligt betalningsansvar 112 revision 392 skadeståndsskyldighet 118 upplösning 116 värdeöverföring 107 allmän förmånsrätt 101, 273 i annat nordiskt land 101 anmärkning 39, 62 anställningsavtal 323 anställningsbyte konkurs 323 anställningsfrämjande åtgärder 303 anställningsskydd 322 lag 322 preskription 331 rätt att arbeta till 67 år 330 rättegång 332 skadestånd 330 ansvar styrelse 122 ansvarsavgränsning styrelse/vd/revisor 129 Arbetsförmedlingen undantag från främjandelagen 307 varsel 303 arbetsgivares kvittningsrätt lag 341 arbetstagares fordran konkurs 343, 349 arkivering räkenskapsinformation 162 arrendator egendoms bortförande 66 konkurs 66 arrende 66 utmätning 66 arvode 51 fakturering 272 förskott 272 hantering av risk för förlust 271 indrivningsåtgärd 272 återvinning 22 avdikningslån kronans förmånsrätt 270 avgifter kungörande 300 näringsförbud 426 sammanställning 161, 365 avsked 327 förhandling 329 ogiltigförklaring 331 tvist 330 avskrivning 41 B basbelopp 586 bedrägeri 383, 395 behandling av uppgifter Kronofogdemyndigheten 621, 628 beräkna semesterlön 336 beslut tillhandahållande 613 bestickning 395 betalningsanmaning 272 betalningsföreläggande europeiskt 471, 473 förordning 469 kostnadsersättning 580 lag 462 bevakning konkurs 38, 62, 351 bodelning återvinning 22 bokföring konkurs 178, 179 bokföringsbrott 386, 395 praxis 396 bokföringsskyldighet 33 borgen 43 borgenär brott mot 385 kallelse 452 oredlighet mot 385 vårdslöshet mot 385 borgenärsmajoritet ackord 47 borgenärssammanträde 284, 290 borgenärsuppgifter Kronofogdemyndigheten 619 Skatteverkets hantering 615, 617 bostadsrättsförening 150 vinstutdelning 150 bostadsrättslag 150 bouppteckning 32, 284 bouppteckningsed 28, 61 Sökord

14 640 SÖKORDSREGISTER brevlådebank förbud mot förbindelse med 409 brott mot borgenärer 385 brottsbalk 383 brottskatalog revisors skyldigheter 395 brottsmisstanke revisors åtgärder 392 båtbyggnadsförskott 238 C checkbetalning återvinning 23 D dagbok företagsrekonstruktion 154 inskrivning av luftfartyg 233 konkurs 154 skuldsanering 375 databasbehandling Kronofogdemyndigheten 621, 628 datapantbrev 264 delgivning RPS allmänna råd 447 diskonto 586 domar tillhandahållande 613 domstolsärenden lag 292 driftsinskränkning 303 dröjsmålsavgift lag 582 dödning förkommen handling 209, 592 inteckning 595 dödsbo fristdag 21 E edgångssammanträde 28, 61 efterbevakning 41, 62 efterutdelning 44 Ekobrottsmyndigheten instruktion 604 ekonomisk förening 146 skadeståndsskyldighet 147 utdelning 146 elcertifikat 223 enkla bolag 153 europeiskt betalningsföreläggande 471, 473 exekutionsbeslut underrättelseskyldighet 632 exekutionstitlar 482, 535 exekutiv försäljning 36, 212, 497, 541 fast egendom 506, 545 luftfartyg 505, 545 lös egendom 499, 541 skepp och skeppsbygge 502, 544 verkan 520 F facklig vetorätt 316 fartyg 37, 102 fartygsregistret skeppsbyggnadsdel 37, 209 skeppsdel 37, 63, 209 fast egendom exekutiv försäljning 506, 545 försäljning 36 finansiella instrument försäljning 37 kontoföringslag 221 fordringar 24 arbetstagare 343, 349 preskription 589 fredsplikt 317 fristdag 21 främjandelagen 303 tillämpning 308 undantag 307 varsel om driftinskränkning 303 fusion aktiebolag 144 förbehållsbelopp utmätning av lön 376, 377 förening ekonomisk 146 föreningslag 146 föreningsrätt 311 företagshypotek förordning 249 lag 242 företagsrekonstruktion förordning 289 konkurs 16, 21, 154 kungörandeavgift 300 lag 277 lönegaranti 349 företrädesrätt återanställning 328 förhandling 329 förhandlingsrätt 311 förkommen handling lag om dödande av 592 förlikningsman 31, 61

15 SÖKORDSREGISTER 641 förlikningssammanträde 39, 40 förmånsrätt 240 allmän 200 för fordran pga. fastighetsbildning, lag 268 konkurs 23, 101, 273 lag 199 lönefordran 201 särskild 199 förskingring 384, 395 förskottsbetalning 44 försvårande exekutiv förrättning 395 konkurs 395 försäkringsförening egendomsanvändning 149 likvidation 149 revision 149 överskottsutdelning 149 försäkringsföretag insolvens 97, 99 revision 149 skuldtäckning 240 försäkringsgivare utländsk 241 försäkringsrörelselag 149, 240 förvaltarberättelse 33 förvaltare 30, 72 förvaltningslag 607 inkommande handlingar 608 jäv 608 förverkande ackord 49 G garantibelopp lönegaranti 349, 352 gemensam inteckning 265 god revisorssed 271 gods i fartyg försäljning 37 granskning kontrollbalansräkning 128 granskningsman 35 grovt försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning 395 gåva återvinning 22 H handel med inflytande 385 handelsbolag 153 handläggning domstolsärende 294 konkursärende 54 handpanträtt 15, 37 handräckning förordning 469 kostnadsersättning 580 lag 462 hypotek främmande 208 förordning 249 lag 242 hyra 67 hyresfastighet utmätning 67 hyresgäst konkurs 67 hyreslägenhet användning av 67 hyresrätt överlåtelse 67 hyresvärd konkurs 67 häktning konkurs 29 I indrivning statliga fordringar 560, 563, 567 utmätt fordran 499, 541 inhibition domstolsärenden 295 inkasso förordning 458 kostnadsersättning 460, 461 lag 454 inkomstbasbelopp 586 insolvens 14, 16 arbetsgivare 343 försäkringsföretag 97, 99 kreditinstitut 97, 99 insolvensförfaranden 69, 72 kungörande och registrering 95 insolvensförordningen 69 komplettering 94 inteckning 264 dödning 595 gemensam 265 luftfartyg 229 skepp, skeppsbygge 206 inteckningsansvar vid exekutiv försäljning 266 vid sammanläggning 267 inteckningsbrevsregister 255, 258 Bolagsverkets föreskrifter 262 förordning 258 lag 255 intjänandeår 334 Sökord

16 642 SÖKORDSREGISTER J jordabalk 66, 264 jäv konkursförvaltare 30 tjänsteman 35 K kallelse okända borgenärer 452 kollektivavtal 313 fredsplikt 317 medbestämmanderätt 315 skadestånd m.m. 319 kommission lag 216 säkerhetsrätt 216 kommittent 34 konkurs aktiebolag 117 arrendator 66 bevakning 38, 62, 351 bokföring 178 företagsrekonstruktion 279 förmånsrätt 273 förordning 58 förteckning 60 hyresgäst 67 hyresvärd 67 lag 13 lönegaranti 349, 351 konkursansökan 15, 58 konkursbo 19 bokföringsskyldighet 178 konkursegendom Norden 101, 106 konkursfordran lönegaranti 349 konkursförvaltare 30, 42 bokföringsskyldighet 178 jäv 601 lönegaranti 355 skadestånd 56 konkursförvaltartaxa 159 konkurshinder 16 konkurskostnader 50, 52, 64 konkursregister 54 konkursärende 54 kontoföring elcertifikat 223 finansiella instrument 221 kontrollbalansräkning 33, 121 tvångslikvidation 111 kooperativ hyresrätt lag 151 kreditinrättningar konkurs 65 kreditinstitut insolvens 97, 99 Kronofogdemyndigheten avgifter 576 borgenärsuppgifter 619 instruktion 599 uppgiftsbehandling 621, 628 utsökningsförfarande 478 kryptering räkenskapsinformation 164, 169 kundkännedom penningtvätt 403 kungörandeavgift 300 kungörelse konkurs 38, 53, 59, 63 skuldsanering 375 kvarstad 16, 553 kvittning 23, 25, 46, 74 företagsrekonstruktion 281 kvittningsrätt 341 L lagstadgad tid beräkning av 581 LAS 322 ledighet semesterlag 333 likvidation aktiebolag 109, 134 fortsatt 116 försäkringsförening 149 likvidator 114 revisors rapport 134 revisors yttrande 134 skifte 115 upphörande 117 likvidationsförfarande 72 likvidator 114 luftfartyg 37, 101 exekutiv försäljning 505, 545 inteckning 227 luftpanträtt 229 lön fordran i konkurs 25 konkursbos ansvar 27 semester 334 utmätning av 19 återvinning 22

17 SÖKORDSREGISTER 643 lönefordran förmånsrätt 201 kvittning 341 lönegaranti direktiv 343 förordning 355 garantibelopp 352 KFM-regler 361 lag 349 länsstyrelsen handläggning 357 register 360 lönegarantiregister 360 förordning 360 löneutmätning 494, 539 förbehållsbelopp 376, 377 lös egendom exekutiv försäljning 499, 541 försäljning 36 M majoritetsmissbruk tvångslikvidation 112 maximibelopp lönegaranti 365 MBL 310 medbestämmande 310 fredsplikt 317 föreningsrätt 311 förhandlingsrätt 311 genom kollektivavtal 315 kollektivavtal 313 lag 310 medling 318 skadestånd m.m. 319 skriftlig handling 312 tvisteförhandling och rättegång 320 varsel 318 varselavgift 320 meddelandeförbud penningtvätt 407 medling 318 arbetstvister 318 Medlingsinstitutet 318 misstanke om brott revisors åtgärder 392 muta givande av 384 tagande av 384 mutbrott 395 vårdslös finanisering av 385 myndighet handläggningskrav 608 samverkan 608 serviceskyldighet 607 N nedsättning inteckning 209 Norden konkursegendom 101, 106 nära anförvanter 201 näringsförbud 27, 33, 64 lag 418 register 423 registeravgifter 426 underrättelse 424 näringsverksamhet konkurs 27 närstående till gäldenären 25 närvaroplikt konkurs 28 O obestånd 14, 16 obligation säkerställd 204 offentlighet sekretess 634 offentligt ackord 281, 290 okontrollerade arbetstagare semester 339 okända borgenärer kallelse 452 olovligt förfogande 384, 395 ordinarie preskriptionstid fordran 589 oredlighet mot borgenärer 385, 395 otillbörligt gynnande av borgenär 395 P pant 43 pantbrev 264 panträtt 206, 264 innebörd 264 upplåtelse av 264 upplåtelse i vissa fall 265 penninghäleri 383, 395 penningtvätt förordning 412 kundkännedomskrav 403 lag 401 rapporteringsskyldighet 407 samordningsorgan 413 tillsyn 409 åtgärder mot 401, 412 pension återvinning 22 pensionsfordran hos konkursgäldenär 349 Sökord

18 644 SÖKORDSREGISTER pensionsstiftelse återvinning 22 permittering 327 förhandling 329 personligt betalningsansvar aktiebolag 112 preskription 331 lag 587 skattefordran 589 primär räkenskapsinformation 166, 175 prisbasbelopp 586 procentregeln 336 R rapporteringskrav penningtvätt 407 redovisningsborgenär 34 redovisningsmedelslag 581 referensränta 586 regressfordran 25, 27, 281 rekonstruktör 279, 289 reseförbud 17, 29 retentionsrätt 15 konkurs 272 sjöpant 199, 211, 212 revision aktiebolag 392 försäkringsförening 149 försäkringsföretag 149 revisor 392 revisorsyttrande kontrollbalansräkning 131 rådgivare 31 räkenskapsinformation 162 arkivering 162 räkenskapsmaterial 32, 34 ränta 26 räntelag 583 rättegång arbetstvist 332 konkurs 20 S sakkunnigt biträde 32, 51, 53 sambruksförening 152 samfällighet föreningsförvaltning 152 förvaltning av, lag 152 samfällighetsförening 152 förmånsrätt pga. fordran 269 sammalöneregeln 336 sekretess offentlighet 634 semester 333 ersättning 338 förläggning 338 intjänandeår 334 lag 333 ledighetens förläggning 335 ny anställning 339 ny arbetsgivare 339 preskription 340 rättegång 340 semesterdagar 334 semesterförmåner 333 semesterledighet 334 semesterlön 334 semesterår 334 skadestånd 340 spara dagar 337 semesterledighet helgarbete 335 vid permittering 335 vid uppsägning 336 semesterlön 334, 336, 338 beräkning av 336 frånvaro 337 utbetalning 338 semesterlönegrundande frånvaro 337 sjöpanträtt 210 skadestånd 319, 331 arbetsrätt 319, 330 bostadsrättsförening 150 konkursförvaltare 56 kooperativ hyresrättsförening 151 medbestämmande 319 samfällighetsförening 152 skadeståndsskyldighet aktiebolag 118 skattebrott 388, 395 lag 388 skattefordran 589 skatteförfarandelag 567 skatteförseelse 388 skattekontroll försvårande av 389 skatteredovisningsbrott 388 skepp och skeppsbygge exekutiv försäljning 502, 544 inteckning 206, 207 återvinning 101 skeppsbyggnadsregister 102 skeppsregister 102 skifte likvidation 115

19 SÖKORDSREGISTER 645 skuldsanering förordning 375 konkurs 21 lag 369 skuldtäckning försäkringsföretag 240 tillgångsregister 240 slutredovisning 49, 64 solidariskt betalningsansvar 25 solvenskrav utländsk försäkringsgivare 241 sparad semester 201 statlig lönegaranti 349 statliga fordringar 615 indrivning 560, 563 statslåneränta 586 straff konkurs 56 styrelses/vds ansvar 122 svindleri 383, 395 säkerhet 23, 43 säkerhetsrätt 216 säkerhetsåtgärder 16, 55, 58 domstolsärende 295 säkerställda obligationer emittentinstituts obestånd 204 emittentinstituts verksamhet 204 lag om utgivning 204 särskild beräkningsgrund 201 särskild förmånsrätt 101 särskilda rättsmedel domstolsärende 298 särskilt allvarlig brottslighet 416 T tillfälligt näringsförbud 421 tillhandahållande domar och beslut 613 tillsyn 30, 35, 286 penningtvättsförordning 414 penningtvättslag 409 RSVs föreskrifter 601 tillsynsavgift i konkurs 154 tingslysning 60, 101 tjänstepensionsinstitut utländskt 241 tolkningstvist 315 tomträtt 68, 267 tredjemansskydd 74 trolöshet mot huvudman 384, 395 turordning 327 uppsägning 327 tvist uppsägning och avsked 330 tvisteförhandling och rättegång medbestämmande 320 tvångslikvidation 110 kontrollbalansräkning 111 majoritetsmissbruk 112 tvångsmedel 28 U underrättelse konkurs 59, 65 näringsförbud 424 underrättelseskyldighet exekutionsbeslut 632 understödsförening 150 uppgiftsbehandling Kronofogdemyndigheten 621, 628 upplysningsplikt konkurs 28 upplösning revisors yttrande 134 uppskov utmätning 20 uppsägning 325 från arbetsgivarens sida 325 företrädesrätt 328 förhandling 329 lön under uppsägningstiden 326 ogiltigförklaring 331 turordning 327 tvist 330 uppsägningsbesked 326 uppsägningstid 326 uppsägningslön 352 utbetalning semesterersättning 339 semesterlön 338 utdelning 42, 62 ekonomisk förening 146 utdelning (vinst eller överskott) bostadsrättsförening 150 utdelningsförslag 42 utländsk försäkringsgivare solvenskrav 241 utmätning 486, 535 arrende 66 av lön 19 borgenärers rätt 199 förbjuden försäljning 559 hyresfastighet 67 i annat nordiskt land 101 Sökord

20 646 SÖKORDSREGISTER indrivning 499, 541 konkurs 20 lön förbehållsbelopp 376, 377, 494, 539 medelsredovisning 517, 549 utsökningsbalk 475 utsökningsförordning 529 V varsel 303, 307, 318 driftsinskränkning 308 force majeure 309 varselavgift 320 vetorätt 316 vinstutdelning bostadsrättsförening 150 sambruksförening 152 vissa anställningsfrämjande åtgärder lag 303 vårdslöshet mot borgenärer 385, 395 värdering fordran 26 värdeöverföring aktiebolag 107 växelbetalning återvinning 23 Å åtalspreskription brottskatalog 395 återanställning företrädesrätt 328 återtagandeförbehåll 47, 74 återupptagande av verksamhet revisors yttrande 142 återvinning 21 ackord 49 företagsrekonstruktion 282 Ä ägarhypotek 207, 231, 265 ägofred säkerhet 270 äldre arbetstagare främja anställning 304 Ö överflyttning konkurs 19, 61 överklagande 36, 54, 60 domstolsärende 297 enligt förvaltningslagen 611 företagsrekonstruktion 287 luftfartygsinskrivning 235 skuldsanering 373 överlåtelse hyresrätt 67 överskottskonkurs 117

Förteckning över lagar m.m. (A Ö)... 5 Konkurs... 9. Förmånsrätt... 187. Företagsrekonstruktion... 265. Arbetsrätt och lönegaranti...

Förteckning över lagar m.m. (A Ö)... 5 Konkurs... 9. Förmånsrätt... 187. Företagsrekonstruktion... 265. Arbetsrätt och lönegaranti... Förteckning över lagar m.m. (A Ö)... 5 Konkurs... 9 Förmånsrätt... 187 Företagsrekonstruktion... 265 Arbetsrätt och lönegaranti... 291 Skuldsanering... 353 Brott och näringsförbud... 367 Indrivning av

Läs mer

Förteckning över lagar m.m. (A Ö)... 5 Konkurs Förmånsrätt Företagsrekonstruktion Resolution

Förteckning över lagar m.m. (A Ö)... 5 Konkurs Förmånsrätt Företagsrekonstruktion Resolution Förteckning över lagar m.m. (A Ö)... 5 Konkurs... 9 Förmånsrätt... 243 Företagsrekonstruktion... 313 Resolution... 339 Arbetsrätt och lönegaranti... 407 Skuldsanering... 469 Brott och näringsförbud...

Läs mer

iaffàrsjuridik Sammanstàlld av Jan-Olof Andersson Cege Ekstròm (red) Almqvist & Wiksell Ekonomifòrlagen

iaffàrsjuridik Sammanstàlld av Jan-Olof Andersson Cege Ekstròm (red) Almqvist & Wiksell Ekonomifòrlagen iaffàrsjuridik Sammanstàlld av Jan-Olof Andersson Cege Ekstròm (red) Almqvist & Wiksell Ekonomifòrlagen Innehàll Fòrord 3 Familjeratt Àktenskapsbalken 10 Lag om sambors gemensamma hem 22 Lag om homosexuella

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407 Bokföringsnämnden... 537 Rådet för finansiell rapportering... 1457 FARs rekommendationer och uttalanden... 1495 BAS... 1647 Sökord...

Läs mer

Associationsrätt Bokförings- och redovisningsförfattningar Bokföringsnämnden Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt Bokförings- och redovisningsförfattningar Bokföringsnämnden Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 427 Bokföringsnämnden... 617 Rådet för finansiell rapportering... 1395 s rekommendationer och uttalanden... 1433 BAS... 1589 Sökord...

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse Förmedling och avtal Specialförsäkring Redovisning och rapportering...

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse Förmedling och avtal Specialförsäkring Redovisning och rapportering... Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9 Förmedling och avtal... 641 Specialförsäkring... 829 Redovisning och rapportering... 887 Allmän associationsrätt... 1127 Etik och brott... 1425 Sökord...

Läs mer

KONKURS. Allmän information om konkursförfarandet

KONKURS. Allmän information om konkursförfarandet KONKURS Konkurs Syfte Tvångsvis ta i anspråk gäldenärs samlade tillgångar för betalning av sina fordringar. Under konkursen omhändertas tillgångarna för borgenärernas räkning av konkursboet. Obestånd Gäldenären

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskontroll återfinns på FARs webbplats. Under fliken Kvalitetskontroll

Riktlinjer för kvalitetskontroll återfinns på FARs webbplats. Under fliken Kvalitetskontroll Förord 3 FARs Medlemsvolym är framtagen för att ge alla medlemmar i FAR tillgång till de regler som de förbinder sig att följa i och med medlemskapet i föreningen. Boken innehåller: Stadgar och invalskrav

Läs mer

Lagförteckning (A Ö)... 5 Anställning och anställningsskydd... 11. Medbestämmande... 57. Arbetstid, ledighet och arbetsmiljö...

Lagförteckning (A Ö)... 5 Anställning och anställningsskydd... 11. Medbestämmande... 57. Arbetstid, ledighet och arbetsmiljö... Lagförteckning (A Ö)... 5 Anställning och anställningsskydd... 11 Medbestämmande... 57 Arbetstid, ledighet och arbetsmiljö... 127 Sjuklön och rehabilitering... 371 Diskrimineringsskydd... 423 Personuppgifter

Läs mer

Inledning och ramverk Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 81 s rekommendationer och uttalanden... 941 Författningar... 1323 Revisorsnämnden... 1565 Sökord... 1579

Läs mer

Inledning och ramverk Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 75 s rekommendationer och uttalanden... 823 Författningar... 1101 Revisorsnämnden... 1311 Sökord... 1321

Läs mer

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51 FARs rekommendationer och uttalanden... 771 Författningar... 1049 Revisorsnämnden... 1185 Sökord...

Läs mer

Stadgar och invalskrav m.m Allmänna villkor Etikregler Kvalitetssäkring Författningar Sökord...

Stadgar och invalskrav m.m Allmänna villkor Etikregler Kvalitetssäkring Författningar Sökord... Stadgar och invalskrav m.m.... 5 Allmänna villkor... 29 Etikregler... 61 Kvalitetssäkring... 223 Författningar... 249 Sökord... 329 Förord 3 s Medlemsvolym är framtagen för att ge alla medlemmar i tillgång

Läs mer

Rubrik: Konkurslag (1987:672)

Rubrik: Konkurslag (1987:672) Rubrik: Konkurslag (1987:672) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS nr: 1987:672

Läs mer

Upplysningar om lönegarantihandläggning

Upplysningar om lönegarantihandläggning Upplysningar om lönegarantihandläggning 1. Upplysningar till blanketterna m.m. Blankett B1, KFM 9580, bör användas för beslut om lönegaranti, både bifall och avslag. Blankett B2, KFM 9581, bör användas

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet Takeover Marknadsmissbruk Penningtvätt

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet Takeover Marknadsmissbruk Penningtvätt Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7 Takeover... 379 Marknadsmissbruk... 403 Penningtvätt... 473 Börser och clearinginstitut... 563 Associationsrätt... 699 Aktiemarknadsnämnden... 889

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 593. Specialförsäkring... 721. Konsument... 779

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 593. Specialförsäkring... 721. Konsument... 779 Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9 Förmedling och avtal... 593 Specialförsäkring... 721 Konsument... 779 Redovisning och rapportering... 809 Allmän associationsrätt... 999 Etik och brott...

Läs mer

Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7. Ideella föreningar... 87. Trossamfund... 113. Insamlingsregler... 261. Löpande bokföring...

Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7. Ideella föreningar... 87. Trossamfund... 113. Insamlingsregler... 261. Löpande bokföring... Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7 Ideella föreningar... 87 Trossamfund... 113 Insamlingsregler... 261 Löpande bokföring... 337 Årsbokslut och årsredovisning... 495 Revision... 921 Sökord... 973

Läs mer

Utsòkningsbalken. En kommentar. Gòsta Walin Torkel Gregow Peter Lòfmarck. Norstedts Juridik AB. Tredje upplagan

Utsòkningsbalken. En kommentar. Gòsta Walin Torkel Gregow Peter Lòfmarck. Norstedts Juridik AB. Tredje upplagan Utsòkningsbalken En kommentar Gòsta Walin Torkel Gregow Peter Lòfmarck Tredje upplagan Norstedts Juridik AB Innehàll UTSÒKNINGSBALK 19 Òversikt 19 1 kap. Inledande bestammelser 23 Tillàmpningsomràde 1-2

Läs mer

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation?

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? Hamilton Advokatbyrå ger vägledning om hur du hanterar obestånd och rekonstruktioner. ,, Sinne för affärer är A och O för lyckad konkursförvaltning. Hamilton

Läs mer

Rubrik: Förmånsrättslag (1970:979)

Rubrik: Förmånsrättslag (1970:979) Rubrik: Förmånsrättslag (1970:979) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS nr:

Läs mer

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs?

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad innebär konkurs? Tingsrätten kan besluta att en juridisk eller fysisk person, nedan benämnd gäldenär, ska försättas i konkurs då gäldenären inte

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 369. Specialförsäkring... 503. Konsument... 563

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 369. Specialförsäkring... 503. Konsument... 563 Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9 Förmedling och avtal... 369 Specialförsäkring... 503 Konsument... 563 Redovisning och rapportering... 589 Allmän associationsrätt... 777 Etik och brott...

Läs mer

Chefen & Arbetsgivarens konkurs

Chefen & Arbetsgivarens konkurs Chefen & Arbetsgivarens konkurs 1 INNEHÅLL Konkurs 4 Konkursförvaltarens roll 4 Anställningen 4 Arbetsskyldighet 5 Arbetsbefrielse 5 Betalning av lön 5 Konkursboet som ny arbetsgivare 5 De arbetsrättsliga

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut...

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut... Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7 Takeover... 393 Marknadsmissbruk... 417 Börser och clearinginstitut... 527 Associationsrätt... 689 Aktiemarknadsnämnden... 875 Börser... 967 MTFer...

Läs mer

Inledning och ramverk

Inledning och ramverk Förord 3 Samlingsvolymen kommer nu ut i en trettiofemte uppdaterad utgåva. Den här delen, FARs Samlingsvolym revision, innehåller regler om revisorer och revision, medan FARs Samlingsvolym redovisning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna; SFS 2014:256 Utkom från trycket den 13 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Regeringen

Läs mer

JAN-OLOF ANDERSSON CEGE EKSTRÖM OLLE PALMGREN KRISTER SUNDIN URIDISKA PROBLEM FAKTA OCH ÖVNINGAR I RÄTTSKUNSKAP OCH PRIVATJURIDIK LIBER

JAN-OLOF ANDERSSON CEGE EKSTRÖM OLLE PALMGREN KRISTER SUNDIN URIDISKA PROBLEM FAKTA OCH ÖVNINGAR I RÄTTSKUNSKAP OCH PRIVATJURIDIK LIBER JAN-OLOF ANDERSSON CEGE EKSTRÖM OLLE PALMGREN KRISTER SUNDIN URIDISKA PROBLEM FAKTA OCH ÖVNINGAR I RÄTTSKUNSKAP OCH PRIVATJURIDIK LIBER INNEHALL 1 Normer och lagar 9 Rättsregier 9 Sociala regier 9 Moralregler

Läs mer

VÅRDFÖRBUNDET. Konkurs & Obestånd. Stöddokument vid konkurser & obestånd. Momej 2012-12-01

VÅRDFÖRBUNDET. Konkurs & Obestånd. Stöddokument vid konkurser & obestånd. Momej 2012-12-01 VÅRDFÖRBUNDET Konkurs & Obestånd Stöddokument vid konkurser & obestånd Momej 2012-12-01 1 Innehåll Allmänt om konkurs och statlig lönegaranti... 3 Konkursförvaltare utses... 3 Rekonstruktion... 3 Statlig

Läs mer

Föreläsning T3, 30 januari 2012 Utmätning och konkurs

Föreläsning T3, 30 januari 2012 Utmätning och konkurs Föreläsning T3, 30 januari 2012 Utmätning och konkurs TACK FÖR ATT NI HAR LYSSNAT Lotta Wikman Öman Advokat, delägare lwo@ahlford.se 018 18 90 00 2 Ahlford Advokatbyrå AB Ahlford Advokatbyrå arbetar inom

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 595. Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 595. Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407 Bokföringsnämnden... 595 Rådet för finansiell rapportering... 1515 s rekommendationer och uttalanden... 1551 BAS... 1707 Sökord...

Läs mer

Jordabalken... 9. Bildande och inskrivning... 109. Planering och byggande... 207. Miljöhänsyn... 473. Ägande och förvaltning...

Jordabalken... 9. Bildande och inskrivning... 109. Planering och byggande... 207. Miljöhänsyn... 473. Ägande och förvaltning... Jordabalken... 9 Bildande och inskrivning... 109 Planering och byggande... 207 Miljöhänsyn... 473 Ägande och förvaltning... 627 Hyra och arrende... 701 Pant och förmånsrätt... 825 Överlåtelse och förmedling...

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:161

Regeringens proposition 2007/08:161 Regeringens proposition 2007/08:161 Företagshypotek en bättre säkerhet för lån till företag Prop. 2007/08:161 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 juni 2008 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Processkarta över konkurshanteringsprocessen - nuläge

Processkarta över konkurshanteringsprocessen - nuläge Processkarta över konkurshanteringsprocessen - nuläge Konkursansökan och registrera ansökan Bedöma behov av komplettering Domstolsverket Konkursförvaltare Tingsrätt Kompletteringsföreläggande Komplettering

Läs mer

BROTTEN I NARINGSVERKSAMHET

BROTTEN I NARINGSVERKSAMHET Anna-Lena Dahlqvist Rolf Holmquist BROTTEN I NARINGSVERKSAMHET Norstedts Juridik AB Innehall Förord 15 Förkortningar 17 1. Brott i naringsverksamhet 19 1.1 Allmant om brott och straff 19 1.2 Brott i naringsverksamhet

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 247. Statligt stöd och garanti... 357. Kapitalkrav...

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 247. Statligt stöd och garanti... 357. Kapitalkrav... Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9 Kreditvärderingsinstitut... 247 Statligt stöd och garanti... 357 Kapitalkrav... 395 Obligationer och e-pengar... 901 Betalning, inlåning och kreditupplysning...

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET 1 GRANSKNINGENS MÅLSÄTTNINGAR Avsikten med en särskild granskning av en konkursgäldenär

Läs mer

Datum. Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar

Datum. Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar * 1(12) Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar I denna promemoria lämnas reformsynpunkter, och förslag till författningsändringar, angående

Läs mer

Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7. Ideella föreningar... 87. Trossamfund... 115. Insamlingsregler... 343. Löpande bokföring...

Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7. Ideella föreningar... 87. Trossamfund... 115. Insamlingsregler... 343. Löpande bokföring... Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7 Ideella föreningar... 87 Trossamfund... 115 Insamlingsregler... 343 Löpande bokföring... 419 Årsbokslut och årsredovisning... 577 Revision... 999 Sökord... 1049

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Konkursskrift februari/2009

Konkursskrift februari/2009 Konkursskrift februari/2009 Förord Sedan mitten av 2000-talet befinner sig förmånsrättsordning och löneskydd för arbetstagarna på en ungefärlig europanivå. Med anledning av den förändrade lagstiftningen

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-09:45 Huvudförhandling B stöld, narkotikabrott (ringa brott) må

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-09:45 Huvudförhandling B stöld, narkotikabrott (ringa brott) må Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-11-23 09:00-09:45 Huvudförhandling B 11450-15 stöld, narkotikabrott (ringa brott) må 2015-11-23 09:00-11:00 Fortsatt muntlig förberedelse T 8760-15 vårdnad,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skuldsaneringslag; utfärdad den 8 juni 2006. SFS 2006:548 Utkom från trycket den 16 juni 2006 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser 1 Skuldsanering

Läs mer

Skuldsanering förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt. Tobias Eriksson (Justitiedepartementet)

Skuldsanering förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt. Tobias Eriksson (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Skuldsanering förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 december 2015 Morgan Johansson Tobias Eriksson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

Några frågor angående statens rätt till regress för utbetalad lönegaranti

Några frågor angående statens rätt till regress för utbetalad lönegaranti 22 Nils-Bertil Morgell NILS-BERTIL MORGELL Några frågor angående statens rätt till regress för utbetalad lönegaranti HD och HFD har, i och för sig utifrån olika förutsättningar, prövat frågan om när statens

Läs mer

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Databas: SFST Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 245. Statligt stöd och garanti... 309. Kapitalkrav...

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 245. Statligt stöd och garanti... 309. Kapitalkrav... Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9 Kreditvärderingsinstitut... 245 Statligt stöd och garanti... 309 Kapitalkrav... 359 Obligationer och e-pengar... 915 Betalning, inlåning och kreditupplysning...

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-09:45 Huvudförhandling B narkotikabrott Sal 26 må :00-10:00

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-09:45 Huvudförhandling B narkotikabrott Sal 26 må :00-10:00 Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2016-09-19 09:00-09:45 Huvudförhandling B 10805-16 narkotikabrott Sal 26 må 2016-09-19 09:00-10:00 Huvudförhandling B 8235-16 narkotikabrott (ringa brott) Sal 28

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Grundläggande juridik. Repetitionsföreläsning om förmögenhetsrätt och fastighetsrätt

Grundläggande juridik. Repetitionsföreläsning om förmögenhetsrätt och fastighetsrätt Grundläggande juridik Repetitionsföreläsning om förmögenhetsrätt och fastighetsrätt Normer och normhierarki Grundlagar Regeringsformen, Successionsordningen, Tryckfrihetsförordningen, Yttrandefrihetsgrundlagen

Läs mer

EXEKUTION

EXEKUTION EXEKUTION 1 DAGENS FRÅGOR Giltig pantsättning enligt 6:2 men betalar inte skulden vad händer? Hur går en exekutiv försäljning till? Vad är panten värd vid försäljning? Hur ser köpeskillingsfördelningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skuldsanering för företagare; SFS 2016:676 Utkom från trycket den 14 juni 2016 utfärdad den 2 juni 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens innehåll

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 mars 2014 T 2247-12 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna Ombud: Verksjuristerna Nils-Bertil Morgell och Micael Zingmark Skatteverket Rättsavdelningen

Läs mer

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET Antagna av kommunstyrelsen den 11 februari 2009 INNEHÅLL SYFTE... 3 KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET... 3 GOD INKASSOSED... 3 ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare; SFS 2017:320 Utkom från trycket den 9 maj 2017 utfärdad den 27 april 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

R 9744/2002 Stockholm den 4 december 2002

R 9744/2002 Stockholm den 4 december 2002 R 9744/2002 Stockholm den 4 december 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 september 2002 beretts tillfälle att avge yttrande över Förmånsrättskommitténs slutbetänkande

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 handling nr 29/2007 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Personaljuridik. Tjugoandra upplagan. Norstedts Juridik AB TOMMY ISESKOG

Personaljuridik. Tjugoandra upplagan. Norstedts Juridik AB TOMMY ISESKOG Personaljuridik Tjugoandra upplagan TOMMY ISESKOG Norstedts Juridik AB Innehåll 1. Kollektivavtal 17 1.1 Bakgrund 17 1.2 Bundenhet vid kollektivavtal 18 1.3 Fredsplikt och stridsrätt 25 1.4 Undantag från

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:49

Regeringens proposition 2002/03:49 Regeringens proposition 2002/03:49 Nya förmånsrättsregler Prop. 2002/03:49 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 februari 2003 Göran Persson Mona Sahlin (Justitiedepartementet)

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-09:15 Konkursförhandling K ansökan om konkurs Sal 22 må :00-09:45

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-09:15 Konkursförhandling K ansökan om konkurs Sal 22 må :00-09:45 må 2016-03-07 09:00-09:15 Konkursförhandling K 1174-16 ansökan om konkurs Sal 22 må 2016-03-07 09:00-09:45 Huvudförhandling B 16445-15 narkotikabrott (ringa brott) Sal 32 må 2016-03-07 09:00-10:30 Fortsatt

Läs mer

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Göteborg den 28 december 2011 Uppdaterad den 27 januari 2012 Tillagda frågor och svar hittar du i slutet av dokumentet Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Vad innebär konkurs? En gäldenär

Läs mer

SemL. Semesterlag. I lydelse fr.o.m. 2010-04-01. Lag om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete. I lydelse fr.o.m.

SemL. Semesterlag. I lydelse fr.o.m. 2010-04-01. Lag om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete. I lydelse fr.o.m. SemL Semesterlag I lydelse fr.o.m. 2010-04-01 Lag om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete I lydelse fr.o.m. 2010-04-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA

Läs mer

Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen

Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen 1 (5) Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen 1. Underrättelse om misstanke om brott Underrättelsen om misstanke om brott ska ske i en särskild anmälan till

Läs mer

AKTUELLA KURSER & DATUM VÅREN 2010

AKTUELLA KURSER & DATUM VÅREN 2010 AKTUELLA KURSER & DATUM VÅREN 2010 Ansvar - behörighet befogenhet Dagligen uppstår situationer som vi normalt sett inte uppfattar som avtalssituationer. För att säkerställa de åtaganden som uppstår i förhållande

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-10:30 Huvudförhandling B barnpornografibrott Sal 31 må :00-12:00

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-10:30 Huvudförhandling B barnpornografibrott Sal 31 må :00-12:00 Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2017-02-13 09:00-10:30 Huvudförhandling B 17470-14 barnpornografibrott Sal 31 må 2017-02-13 09:00-12:00 Huvudförhandling FT 10071-16 fordran Sal 6 må 2017-02-13

Läs mer

Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 19 januari 2017 Morgan Johansson Danijela Pavic (Justitiedepartementet)

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Rubrik: Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion

Rubrik: Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion Rubrik: Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån till företag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån till företag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån

Läs mer

Lagrådsremiss. EU:s insolvensreglering. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. EU:s insolvensreglering. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss EU:s insolvensreglering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 15 september 2005 Thomas Bodström Dag Mattsson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Enklare beslutsfattande i ekonomiska föreningar

Enklare beslutsfattande i ekonomiska föreningar Enklare beslutsfattande i ekonomiska föreningar Delbetänkande av Förenings lags utredningen Stockholm 2009 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2009:37 Innehåll Förkortningar 13 Sammanfattning 15 Författningsförslag

Läs mer

Departementspromemorian (Ds 2013:47) Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer

Departementspromemorian (Ds 2013:47) Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer 2013-09-23 830 17048-13/112 1(6) Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 STOCKHOLM Departementspromemorian (Ds 2013:47) Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer (Ju2013/4729/L5)

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-07-13 09:15-16:30 Huvudförhandling B 2385-15 grovt narkotikabrott Sal 5 må 2015-07-13 13:00-13:30

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-07-13 09:15-16:30 Huvudförhandling B 2385-15 grovt narkotikabrott Sal 5 må 2015-07-13 13:00-13:30 Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-07-13 09:15-16:30 Huvudförhandling B 2385-15 grovt narkotikabrott Sal 5 må 2015-07-13 13:00-13:30 Borgenärssammanträde Ä 8311-15 företagsrekonstruktion - rekonstruktör:

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:37

Regeringens proposition 2005/06:37 Regeringens proposition 2005/06:37 EU:s insolvensreglering Prop. 2005/06:37 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 oktober 2005 Göran Persson Berit Andnor (Justitiedepartementet)

Läs mer

71 Övriga bestämmelser om verkställighet

71 Övriga bestämmelser om verkställighet Övriga bestämmelser om verkställighet, Avsnitt 71 1 71 Övriga bestämmelser om verkställighet Bestämmelser om verkställighet Övergångsbestämmelser 71.1 Inledning I detta avsnitt behandlas bestämmelser om

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 maj 2014 Ö 5644-12 KLAGANDE K-JH Ombud: Advokat RE MOTPART CDC construction & services AB:s konkursbo, 556331-0423 Adress hos konkursförvaltaren

Läs mer

Yttrande över Skatteförfarandeutredningens slutbetänkande Skatteförfarandet (SOU 2009:58), dnr Fi2009/4718

Yttrande över Skatteförfarandeutredningens slutbetänkande Skatteförfarandet (SOU 2009:58), dnr Fi2009/4718 Yttrande över Skatteförfarandeutredningens slutbetänkande Skatteförfarandet (SOU 2009:58), dnr Fi2009/4718 Dnr 801 20329-09/11 2009-11-30 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Sammanfattning Kronofogdemyndigheten

Läs mer

Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 1974:182)

Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 1974:182) Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 197:182) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss?

Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss? Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss? Martin Johansson LR Revision & Redovisning Sverige AB Penningtvätt och finansiering av terrorism Penningtvätt förutsätter att

Läs mer

Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Inledande bestämmelser 1 [8521] Vad i denna lag sägs om skatt gäller även allmän avgift samt ränta på skatt eller allmän avgift och administrativa pålagor

Läs mer

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [8351] Denna lag gäller för sådant

Läs mer

Utdrag i kreditupplysningssyfte

Utdrag i kreditupplysningssyfte 1(11) Utdrag i kreditupplysningssyfte Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 1.1 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om vissa försvarsmaktsanställningar; SFS 2012:332 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med handling nr 28/2007 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-06-20 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Lagförteckning (A Ö)... 5 Anställningsskydd... 11. Medbestämmande... 37. Arbetstid, ledighet och arbetsmiljö... 117. Sjuklön och rehabilitering...

Lagförteckning (A Ö)... 5 Anställningsskydd... 11. Medbestämmande... 37. Arbetstid, ledighet och arbetsmiljö... 117. Sjuklön och rehabilitering... Lagförteckning (A Ö)... 5 Anställningsskydd... 11 Medbestämmande... 37 Arbetstid, ledighet och arbetsmiljö... 117 Sjuklön och rehabilitering... 359 Diskrimineringsskydd... 409 Övriga rättigheter och skyldigheter...

Läs mer

KONSTEN ATT FÅ BETALT

KONSTEN ATT FÅ BETALT Det här är Företagarna Vi är Sveriges största intresseorganisation för dig som är företagare. Vi är 48 000 medlemmar och företräder 70 000 företag i Sverige. Det ger oss kraft att påverka makthavare på

Läs mer

Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer

Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer 832 6511-13/121 1(6) Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer (Ersätter ställningstagande 9/08/IND) De riktlinjer för urvalet av S-gäldenärer som anges i bifogade promemoria ska tills vidare gälla för

Läs mer

förord (sjunde upplagan 2014, Jure Förlag). Stockholm i december 2014 Sören Öman

förord (sjunde upplagan 2014, Jure Förlag). Stockholm i december 2014 Sören Öman förord Arbetsdomstolen har en central roll när det gäller anställningsskyddet och har i sin praxis utvecklat flera viktiga principer. Domstolens domar innehåller ofta pedagogiska sammanfattningar av vad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Kronofogdemyndigheten; SFS 2006:883 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i semesterlagen (1977:480); SFS 2009:1439 Utkom från trycket den 18 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2012 s. 876 (NJA 2012:82)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2012 s. 876 (NJA 2012:82) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2012 s. 876 (NJA 2012:82) Målnummer: T1882-11 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2012-12-13 Rubrik: Statens fordran mot konkursgäldenären enligt 28 lönegarantilagen

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7. Mervärdesskatt... 281. Sociala avgifter... 363. Fastighet... 431. Internationellt...

Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7. Mervärdesskatt... 281. Sociala avgifter... 363. Fastighet... 431. Internationellt... Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7 Mervärdesskatt... 281 Sociala avgifter... 363 Fastighet... 431 Internationellt... 489 Punktskatter... 703 Skatteförfarande... 829 Redovisning... 971 Brott och

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 BILAGA 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN Hemort FO-nummer Gäldenärens företrädare Tidigare namn Koncernförhållande

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 BILAGA 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN Hemort FO-nummer Gäldenärens företrädare Tidigare namn Koncernförhållande DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 BILAGA 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 ÅRSREDOGÖRELSE FÖR FÖRVALTINGEN AV X:S KONKURSBO UNDER TIDEN - 1 Basuppgifter Gäldenärens adress Hemort FO-nummer Gäldenärens företrädare

Läs mer