TORBJÖRN INGVARSSON. Borgensmans ansvar för upplöst aktiebolags skulder NR 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TORBJÖRN INGVARSSON. Borgensmans ansvar för upplöst aktiebolags skulder 05-06 NR 1"

Transkript

1 TORBJÖRN INGVARSSON Borgensmans ansvar för upplöst aktiebolags skulder NR 1

2

3 RÄTTSFALL 125 Borgensmans ansvar för upplöst aktiebolags skulder 1. Inledning Borgen fyller en stor praktisk funktion vid kreditgivning men reglerna är i stort okodifierade och praxis fyller på detta område en viktigare funktion för att klargöra ansvaret än på områden med modern lagstiftning. Genom HD:s dom som refereras i NJA 2005 s. 44 avgörs frågan vilket ansvar en borgensman har för ett upplöst aktiebolags skulder och i vilken mån regeln i 8 2 st. preskriptionslagen (1981:130), PreskL, kan anföras av borgensmannen som stöd för att betalningsskyldighet inte längre föreligger. Fallet gällde ett borgensansvar som ägarna till Johanssonkoncernen åtog sig Borgensförbindelsen i fallet hade följande lydelse: 1 Borgensförbindelse Till säkerhet för samtliga förbindelser från bolag anslutna till Johansson-gruppen i Skärhamn och från partredare i partrederier administrerade av bolag i gruppen avseende dels regressansvar i anledning av kreditgarantier utställda av Riksgäldskontoret enligt författningarna SFS 1976:482 om fartygskreditgaranti m.m. eller SFS 1977:500 om statligt stöd till beställare av fartyg dels ock avskrivningslån lämnade av Riksgäldskontoret enligt författningen SFS 1977:500 går undertecknade härmed solidariskt i borgen såsom för egen skuld till dess betalning sker. Skärhamn den 5 december 1979 [underskrifter av L.J. och V.J. samt vittnesunderskrifter] Själva borgensåtagandet är ensamt inte särskilt uppseendeväckande utan är en rätt ordinär ägar- eller skötselborgen. 2 Vad som gör situationen speciell är att åtagandet kom att röra fordringar på mångmiljonbelopp som genom åtagandet utkrävts av en privatperson. Som framgår av borgensförbindelsen har borgensmännen gått i borgen för statens regressfordran mot låntagaren. 3 Innan själva rättsfrågan beskrivs ytterligare finns det anledning att något kommentera bakgrunden till kravet och relationen mellan parterna Citerad efter bilaga 2 till Stenungsunds tingsrätts dom 24 april 2002 i mål T Några skrivfel utan betydelse har rättats. Se även NJA 2005 s. 44, referatet s. 45. Se Walin, Gösta, Borgen och tredjemanspant, 3 upplagan Stockholm 2000, s. 33 f. Skötselborgensåtagandet är alltså i fallet en underborgen eller kontraborgen. Se angående terminologin Walin a.a., s. 34.

4 126 RÄTTSFALL 2. Målets bakgrund Bröderna Johansson började under 1950-talet bygga upp vad som senare skulle bli Johansson-koncernen. Koncernen kom med tiden att bli tämligen komplicerad till sin uppbyggnad. 4 De två bröderna V. Johansson och L. Johansson och deras vardera fyra barn ägde tillsammans koncernen. Det viktigaste företaget i gruppen var AB Skärhamns Oljetransport. I detta bolag bedrevs en stor del av koncernens rederirörelse och flera av koncernens administrativa funktionerna var förlagda dit. I syfte att gynna svensk rederinäring infördes 1963 fartygskreditgarantisystemet. För att mildra varvskrisen infördes 1977 även ett beställarstöd som skulle stimulera beställning av fartyg vid svenska varv. Det regresskrav som borgensåtagandet i fallet kom att omfatta grundade sig på garantier staten utfärdat med stöd av förordning (1976:482) om fartygskreditgaranti i den lydelse författningen fick genom SFS 1977:499 och förordningen (1977:500) om statligt stöd till beställare av fartyg. Fartygskreditnämnden biföll i maj 1978 stöd för byggandet av fartyget Vallmo och i februari 1979 ansökningarna om beställarstöd för byggandet av fartygen Linné och Saudi Express. Vid konkursutbrottet stod AB Skärhamns Oljetransport som ägare till fartygen Linné och Saudi Express och stod som partrederidelägare i fartyget Vallmo. 5 Dessutom ställde staten ut två kreditgarantier i form av varvsstöd för Lödöse Varv där fartyget Kaprifol skulle byggas. Koncernens komplicerade uppbyggnad gjorde det svårt att entydigt avgöra den finansiella ställningen, men det stod klart att gruppen drogs med svåra ekonomiska problem redan 1979 när stöden bifölls. Trots lån, utverkade betalningsuppskov och andra åtgärder förmådde inte koncernen vända förlusterna. Den 15 januari 1982 ställde flera bolag i koncernen in sina betalningar och den 15 juli 1982 försattes båda bröderna i personlig konkurs. Staten erhöll viss utdelning i dessa konkurser. 3. Yrkanden och grunder I TR:n yrkade staten att en av borgensmännen, V.J., skulle betala knappt 236 miljoner med ränta. 6 Borgensmannen bestred yrkandet i dess helhet. Staten Det följande bygger på beskrivningen i TR:ns dom och bilaga 1 till denna. Partrederier regleras i 5 kap. sjölagen (1994:1009). Se angående samarbetsformen partrederi Lindskog, Stefan, HBL, Stockholm 2001, 1:0 3 s och Sandström, Jan, Partrederiet i 1667 års sjölag och idag, 1667 års sjölag i ett 300-årigt perspektiv, Lund 1984, s Staten hade sedan tidigare eftergivit delar av kravet mot den andre, solidariskt ansvarige borgensmannen L.J. Vilken verkan detta har för regressrätten mellan V.J. och L.J. faller utanför ramen

5 RÄTTSFALL 127 anförde som grund för sitt yrkande borgensåtagandet som enligt statens mening skulle täcka statens regressanspråk avseende beställarstöd för de tre fartygen Linné, Saudi Express och Vallmo samt varvsstöd för fartyget Kaprifol. Fastän olika bolag i Johanssonkoncernen stod som beställare eller låntagare kunde anspråket riktas mot V.J. personligen, eftersom denne tillsammans med brodern L.J. gått i personlig borgen för samtliga koncernens företag. Stödet för byggandet av Kaprifol bedömdes av TR:n vara preskriberat och denna bedömning accepterades av staten. I överinstanserna kom därför prövningen endast att gälla stöden för byggandet av Vallmo, Linné och Saudi Express. Statens yrkande kom därmed att gälla drygt 192 miljoner jämte ränta och ersättning för rättegångskostnader. V.J. bestred statens krav på fem grunder, men endast tre av dessa fick någon verklig betydelse i processen. Enligt V.J:s tredjehandsgrund hade statens regressfordran bortfallit eller preskriberats och kunde därför inte göras gällande. I fjärde hand anförde V.J. att syftet med borgensförbindelsen var att förhindra att bröderna överförde värden från koncernens bolag till brödernas privatekonomi. Då inte någon sådan överföring eller misskötsel visats kunde borgensåtagandet inte göras gällande mot bröderna. I sista hand anförde V.J. att borgensåtagandet borde lämnas utan avseende eller jämkas med stöd av 36 avtalslagen (1915:218, AvtL). 4. Domstolarnas avgöranden Samtliga instanser ansåg borgensmannen vara betalningsskyldig. TR:n jämkade borgensåtagandet till 3 miljoner med stöd av 36 AvtL. HovR:n gjorde en annan bedömning i jämkningsfrågan och anförde att borgensmännen inte kunde anses underlägsna eftersom de hade minst lika god branschinsikt som staten, att staten gjort en prövning av brödernas ekonomiska förmåga och att borgensmannen under flera år under 1990-talet haft miljoninkomster. HovR:n fann därmed att det sammantaget inte fanns skäl för jämkning. Invändningen att åtagandet skulle jämkas frånfölls i HD. 7 7 för denna kommentar, eftersom endast V.J. var part i målet. Frågan är principiellt intressant, då man bör ställa sig frågan om borgenären skall ha rätt att i efterhand disponera över regressmöjligheten i relationen mellan borgensmännen. Om man tillåter regressrätt mellan borgensmännen blir borgenärens eftergift mot den ene av borgensmännen praktiskt overksam, eftersom fordringen återuppstår genom den solidariskt förpliktade borgensmannens återkrav. Man skulle möjligen kunna resonera i linje med NJA 1992 s. 351 där borgensmannens skyldighet att prestera nedsattes i samma mån som borgenärens handlande förminskat borgenärens regressrätt mot gäldenären, men kanske är detta att tänja regeln i fallet för långt. Frågan förtjänar en egen utredning. Jfr angående jämkning i en liknande situation NJA 1999 s. 408 och min kommentar till fallet Borgensåtagande för kommersiell kredit jämkat med stöd av 36 AvtL, JT s

6 128 RÄTTSFALL HovR:n fann i likhet med TR:n att statens regressfordran levt vidare trots att huvudgäldenärerna upplösts genom konkurs. V.J. hade invänt att fordringen upphört att existera samtidigt som bolaget upplöstes. Enligt 146 gamla konkurslagen, vilken i stort motsvarar nu gällande regel i 11 kap. 18 konkurslagen (1987:672, KL), var konkursen avslutad när utdelningsförslaget enligt utfärdad kungörelse först fanns tillgängligt för granskning. En ny tioårig preskriptionstid började därmed att löpa från den dag då utdelningsförslaget hölls tillgängligt. Följden av att konkursen avslutats utan överskott är enligt 13 kap. 49 aktiebolagslagen (1975:1385) att bolaget är upplöst. Efter denna tidpunkt har det upplösta bolaget viss partshabilitet och processhabilitet, men i övrigt existerar inte bolaget som rättssubjekt längre. 8 I HD kom prövningen endast att gälla frågan huruvida fordringen bortfallit eller preskriberats antingen på grund av att huvudfordringen upphört att existera eller beroende på reglerna om accessorisk preskription i PreskL. HD inleder med att konstatera att ett borgensåtagande är accessoriskt till en huvudförbindelse, vilket som huvudregel innebär att borgensåtagandet bortfaller när huvudförbindelsen bortfaller. Från regeln finns några undantag i lag. Borgenärens rätt att framställa krav mot borgensmannen efter fastställt ackord regleras genom 12 kap. 22 KL och 3 kap. 9 lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion (FRekL), och en motsvarande regel gäller enligt 26 skuldsaneringslagen (1994:334, SkuldsanL), när huvudgäldenären beviljats skuldsanering. Enligt dessa lagrum kvarstår borgensmannens ansvar i vissa fall. Situationen i målet var enligt HD lik den som föranlett dessa undantag från huvudregeln. HD drar av dessa undantag slutsatsen att det av borgensansvarets accessoritet inte generellt följer att kravrätten mot borgensmannen bortfaller när kravrätten mot huvudgäldenären bortfallit. Till ytterligare stöd för slutsatsen anför HD även rättsfallet NJA 1990 s. 245 i vilket förutsatts att borgensmannens ansvar kunde göras gällande även efter avslutad konkurs. 9 Borgensansvaret ansågs därför inte ha bortfallit i samband med bolagets upplösning. Borgensmannens andrahandsinvändning innebar att borgensåtagandet med stöd av 8 2 st. PreskL bortfallit på grund av att huvudfordringen preskriberats. HD formulerar syftet med den accessoriska preskriptionen enligt den åberopade bestämmelsen vara att huvudgäldenären skall skyddas från att reglerna om preskription kringgås, låt vara att borgensmannen undkommer sitt åtagande. 10 Borgensåtagandet avsåg statens regressfordran till den del denna inte fått täckning i konkurserna. Regeln i 8 2 st. PreskL var därmed i och för sig tillämplig. 8 Innehållet i den kvardröjande partshabiliteten har varit uppe för prövning vid ett flertal tillfällen i praxis, bland annat i NJA1979 s. 700 och NJA 1988 s Angående frågan se senast Öberg, Jesper, Nya domar angående upplösta konkursbolags partshabilitet i taxeringsmål, JT s med vidare hänvisningar. 9 Fallet gällde i huvudsak en annan fråga, nämligen vad uttrycket betale han det gäldenär själv ej gälda gitter i 10 kap. 8 handelsbalken innebär vid konkurs och utmätning. 10 NJA 2005 s. 44, HD:s domskäl, referatet s. 65.

7 RÄTTSFALL 129 Enligt HD:s mening var det dock uppenbart att regeln inte var avsedd för fall när borgen ställts för ett bolag som upplösts och där normala preskriptionsavbrytande åtgärder därför inte kan vidtas. De skäl som talade emot regelns tillämpning var enligt HD så starka att regeln om accessorisk preskription sattes åsido. Borgensmannen svarade alltså fortsatt för sitt åtagande, trots att huvudfordringen var preskriberad. 5. Kommentar HD:s domskäl är påfallande korta med tanke på att målet rör den principiella frågan om huvudskuldens effekter efter en juridisk persons avveckling på grund av konkurs och den likaledes svåra frågan om när ett borgensansvar går över till ett självständigt ansvar och om accessorisk preskription. Det finns därför anledning att diskutera dessa grunder något mer utförligt. HD ansåg inte konkursen ha den verkan att borgensmannens ansvar bortföll. Bedömningen är knappast ägnad att förvåna. Enligt de konkursrättsliga reglerna lever fordringar som tagits upp i boet enligt huvudregeln i PreskL vidare ännu tio år efter konkursens avslutande och borgensåtagandet kan därmed göras gällande under denna tid. En borgen skall utgöra säkerhet för fordringen och det är därför att förvänta att sådana säkerheter får sin största betydelse just för obeståndssituationer. Borgensmännen får genom att infria sina åtaganden rätt att kräva tillbaka beloppet enligt reglerna i 5 kap. 4 7 KL. På grund av dessa regler är det normalt betydelselöst för konkursboet om borgenären ännu fått betalt eller om borgensmannen infriat sitt åtagande. Borgensmannen övertar dessutom enligt 3 förmånsrättslagen (1970:979) de säkerheter som eventuellt kan ha ställts för fordringen. Genom att borgensåtagandet kan göras gällande även efter det att slututdelning skett i konkursen, kommer borgensmannen antingen att kunna bevaka en fordran motsvarande vad borgensmannen redan utgivit till borgenären eller att få betala konkursgäldenärens restfordring i den mån borgenären inte fått betalt i konkursen. Den ekonomiska belastningen på borgensmannen blir på detta sätt lika stor oavsett om betalning sker före eller efter konkursens avslutande. Enligt min mening hade det varit tillräckligt och mer korrekt att endast hänvisa till nu nämnda regler för att motivera att borgensåtagandet inte bortföll samtidigt som bolaget upplöstes. HD anför emellertid även reglerna i 3 kap. 9 FRekL, 26 SkuldsanL och 12 kap. 22 KL som stöd för att borgensåtagandet kvarstod. Samtliga anförda regler innebär att borgensmannen kan krävas fastän fordringen satts ner för huvudgäldenären och går tillbaka på konkurslagens föregångare. Ingen av reglerna innebär emellertid att borgensmannens regressrätt helt bortfaller. Istället innebär reglerna att borgensmannen får betala fullt ut i enlighet med sitt borgensåtagande, men är bevarad sin regressrätt gentemot

8 130 RÄTTSFALL huvudgäldenären. Borgensmannen kan dock varken få ut mer än vad som erlagts till borgenären eller mer än vad borgenären kunnat kräva av huvudgäldenären med stöd av huvudfordringen. Regeln underlättar uppgörelser om ackord eller skuldsanering, men sker alltså på bekostnad av dem som gått i borgen eller ställt säkerhet för skulderna. Nu nämnda regler i SkuldsanL, FRekL och KL innebär alltså inte att borgensmannen i normalfallet går miste om hela sin regressrätt, utan rätten reduceras. När HD hänvisar till dessa bestämmelser är det inte självklart varför dessa väljs som stöd. Reglerna visar visserligen att borgens accessoritet har inskränkningar, men frågan är om de kan stödja ett resonemang där borgensmannen helt saknar möjligheten att vända sig regressvis mot huvudgäldenären. 11 Bedömningen av andrahandsinvändningen, att borgensåtagandet bortfallit på grund av att huvudfordringen preskriberats, är enligt min mening inte oproblematisk. HD:s motivering till att regeln i 8 2 st. PreskL inte innebär att borgensmannens åtagande bortfallit var följande: Det får emellertid anses uppenbart att regeln inte är avsedd för det fallet att huvudgäldenären är ett upplöst bolag som inte kan bli föremål för krav eller andra preskriptionsavbrytande åtgärder i normal ordning. Regelns syfte gör sig då inte gällande, och att betrakta den som tillämplig även i detta speciella fall skulle leda till svårlösta praktiska komplikationer och påtagliga risker för rättsförluster. 12 Som stöd för uttalandet hänvisar HD till en artikel av Isgren, Bjuhr & Pettersson i SvJT Artikeln rör huvudsakligen frågan om en doms rättskraft med avseende på senare inträffade händelser, men avveckling av företag genom konkurs behandlas också. I artikeln anförs följande angående skyddsområdet för bestämmelsen i 8 2 st. PreskL och som förmodligen är vad HD direkt åsyftar med sin hänvisning: Borgensmannen har, genom Borgenärens principiella skyldighet att vidmakthålla Borgensmannens regressrätt, ett tillräckligt skydd för sin regressrätt. Det finns därför ingen anledning att utsträcka Borgensmannens skydd genom att även beakta hans regressintresse inom ramen för den accessoriska preskriptionen. Om så sker får Borgensmannen ett anmärkningsvärt långtgående skydd med beaktande av att han faktiskt åtagit sig att betala fordran för det fall Huvudgäldenären inte gör det. Starka ändamålsskäl talar således för att bestämmelsen om accessorisk preskription inte skall tillämpas när Huvudgäldenären upphört att existera. En sådan tillämpning torde utgöra en mer lämplig avvägning mellan Borgenärens intresse av att få betalt och Borgensmannens regressintresse Valet att borgensmän och tredjemanspantsättare slutligt skall betala för att gäldenären inte kan fullgöra sina åtaganden kan diskuteras, men förmodligen finns det goda samhällsekonomiska vinster med den nuvarande ordningen. 12 NJA 2005 s. 44, referatet s Isgren, Anders, Bjuhr, Mattias & Pettersson, Jan Utgör preskription av huvudfordran hinder mot verkställighet av en tidigare meddelad dom mot en borgensman?, SvJT 2004 s Isgren m.fl. a.a., s. 932.

9 RÄTTSFALL 131 I artikeln avfärdas att regeln i 8 2 st. PreskL även skulle kunna ha till syfte att skydda borgensmannen. Detta ställningstagande underbyggs genom hänvisning till ett uttalande av Walin om tillämpligheten av den dispositiva lagregeln i 9 PreskL och huruvida denna kan sättas å sido med stöd av 36 AvtL. 15 Walins uttalande bör ses mot hans uppfattning att en missad bevakning i konkurs inte alltid bör leda till att fordringshavaren förlorar sin fordran. 16 När Walin diskuterar möjligheten att tillerkänna borgenären rätt att göra fordringen gällande även om denna inte anmälts i konkursen, förses regeln med en viktig inskränkning, nämligen att borgensmannens ansvar i enlighet med den princip som slogs fast genom NJA 1992 s. 351 kan sättas ned i motsvarande mån som borgenären genom sitt handlande förminskat borgensmannens regressrätt. 17 Genom detta tillägg får regeln en viss balans, även om den får sägas vara mycket generös mot borgenären. Den återgivna argumentationslinjen är inte särskilt stark och det hade enligt min mening legat närmare till hands att i den aktuella situationen tillämpa regeln i 8 2 st. PreskL efter ordalydelsen. Skälet till detta är den fundamentala skillnaden mellan borgen och samgäld. En solidarisk gäldenär kan visserligen på grund av avtal eller på annan grund ha rätt att övervältra hela den ekonomiska bördan på en av flera solidariskt ansvariga gäldenärer, men detta hör till undantagen. Borgensmannen däremot har en regressrätt mot huvudgäldenären och även om borgensmannen i det konkreta fallet måhända inte kan kompenseras beroende på huvudgäldenärens insolvens, så kvarstår regressfordringen mot huvudgäldenären. 18 En gäldenär skall alltså bära den slutliga ekonomiska bördan av skuldförbindelsen medan en borgensman skall kunna övervältra bördan på huvudgäldenären. Som framgått ovan riskerar borgensmannen att få bära den slutliga ekonomiska bördan redan genom att betalningsansvaret inte bortfaller när den juridiska personen upplösts. I vågskålen ligger alltså den allmänna frågan om det verkligen är en god avvägning mellan borgenärers och borgensmäns intressen att en borgenär även efter att under tio år ha haft möjligheten att kräva in skulden 15 Se Walin Borgen och tredjemanspant s. 306 med hänvisning till samme författares kommentar till skuldebrevslagen, 2 upplagan Stockholm 1997, s. 79. Isgren m.fl. hänvisar på s. 932 till andra stycket i 9, men genom hänvisningen till Walins resonemang framgår att reduktionsregeln i första stycket förmodligen avsetts. 16 Se Walin Borgen och tredjemanspant s Även Walin a.a. anför denna regel på s. 304, men skriver att andra regler kan gälla för speciella fall, varefter preskriptionsavbrott vid uppenbar insolvens anförs på s Jfr Lindskog, Stefan, Preskription, 2 upplagan Stockholm 2002, s. 513 som också förefaller tveksam till Walins uttalande att preskriptionsavbrott inte skulle behövas när utdelning för fordringen inte är att vänta i konkursen. I fotnoten 53 på anfört ställe nämner Lindskog uttryckligen situationen att bolaget avvecklats. 18 Ett särproblem är om den som betecknas som borgensman i realiteten är gäldenär, jfr NJA 1994 s. 95 och det norska avgörandet i Rt 1994 s I sådana fall föreligger ingen regressrätt helt enkelt för att defacto-gäldenären redan bär den ekonomiska bördan.

10 132 RÄTTSFALL av borgensmannen skall kunna fortsätta kräva ut ansvar genom att göra preskriptionsavbrott endast mot borgensmannen. Man kan fråga sig om kreditgivningen bör vara av sådant slag att sådana situationer skall gynnas, särskilt som borgensmän typiskt sett inte har direkt nytta av huvudförbindelsen. Enligt min mening är det klart att regeln i 8 2 st. PreskL borde ha kunnat utesluta borgenärens kravrätt i fallet. Om avgörandet fattas så att HD nu slagit fast en regel som innebär att borgensmän inte kan räkna med att bli lösta från sina åtaganden ens tio år efter ett aktiebolags upplösning finns det anledning att ställa frågan om avgörandet även gäller andra former av juridiska personer. Regeln i 11 kap st. om upplösning av ekonomiska föreningar efter konkurs som avlutats utan överskott i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar är helt identisk med aktiebolagslagens regel och det får antas att fallet därför principiellt skulle ha fått samma utgång om borgen ställts för en ekonomisk förening istället. Viss tidigare praxis antyder att handelsbolag kan vara att bedöma efter andra linjer. I NJA 1989 s. 92 ansågs en bolagsman ha rätt att åberopa nedsättning som skett genom ackord även när ansvaret riktades mot bolagsmannen med stöd av 2 kap. 20 handelsbolagslagen (1980:1102). Regeln innebär som bekant en form av solidariskt ansvar som i många stycken liknar ett borgensåtagande eller subsidiärt gäldsansvar. Ansvaret kan dock till följd av utgången i NJA 1989 s. 92 inte sägas vara att helt likställa med ett borgensåtagande och det nu avgjorda fallet förstärker skillnaden. 19 När det gäller borgensmans ansvar för fysisk persons gäld efter huvudgäldenärens död innehåller 10 kap. 10 handelsbalken en regel som enligt praxis bara gäller för enkel borgen. 20 Enligt regeln ansvarar huvudgäldenärens dödsbo för skulden och endast det som inte kan täckas får utkrävas av den som gått i enkel borgen för skulden. Om det istället är fråga om en proprieborgen torde borgenären kunna kräva borgensmannen utan att först ha krävt dödsboet. Den traditionella uppfattningen är att borgenären knappast kan räkna med att få göra gällande åtagandet om inte fordringen tas upp i dödsboet, eftersom denna i sådant fall bortfaller enligt allmänna regler om borgens accessoritet. Frågan som nu måste ställas är om regeln i det nyligen avgjorda fallet kan utsträckas även till fysiska personer. Antar man att kravet kan göras gällande även om fordringen inte gjorts gällande mot dödsboet, utsträcks borgensmannens ansvar utanför vad som tidigare antagits. En borgensman skulle därmed kunna vara fortsatt ansvarig för den dödes skuld och i realiteten skulle borgensmannen inträda som ny gäldenär genom huvudgäldenärens död. 19 Se Lindskog HBL 2: s. 571 f, Pehrson, Lars, Ackord begränsar bolagsmans ansvar, JT s och Hellner & Mellqvist Kommentar till lagen om företagsrekonstruktion, Stockholm 1997, s Se Walin Borgen och tredjemanspant s. 26 med hänvisning till NJA 1874 s. 143, NJA 1884 s. 449 och NJA 1929 s Jfr NJA 2000 s. 97 där regeln anförs som en del av resonemanget om borgensmannens dödsbos ansvar för åtagandet.

11 RÄTTSFALL 133 HD anför i domskälen att om regeln om accessorisk preskription i 8 2 st. PreskL skulle ha ansetts tillämplig i den aktuella situationen, så skulle detta leda till svårlösta praktiska komplikationer och påtaglig risk för rättsförlust i andra fall. De argument som ovan anförts mot utgången visar att den lösning HD valt knappast kan sägas vara problemfri. Fallet illustrerar även än en gång att borgensinstitutet är i stort behov av uppmärksamhet från lagstiftarens sida och att detta gäller även på det kommersiella området. 21 Torbjörn Ingvarsson 21 Angående behovet av lagstiftning om privatpersoners borgensåtaganden se min artikel Något om konsumentskyddsaspekter på privatpersoners borgensåtaganden, JT s , särskilt s. 46 f.

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2005 s. 44 (NJA 2005:9)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2005 s. 44 (NJA 2005:9) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2005 s. 44 (NJA 2005:9) Målnummer: T2231-03 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2005-02-11 Rubrik: Borgen. Ett aktiebolag som gått i konkurs och enligt bolagsrättsliga

Läs mer

Något om konsumentskyddsaspekter på privatpersoners borgensåtaganden

Något om konsumentskyddsaspekter på privatpersoners borgensåtaganden 34 Torbjörn Ingvarsson Något om konsumentskyddsaspekter på privatpersoners borgensåtaganden TORBJÖRN INGVARSSON * Av en undersökning Konsumentverket publicerat framgår att tio procent av alla privatpersoner

Läs mer

Borgensinstitutets förändringar utifrån rättspraxis mellan 1983-2003

Borgensinstitutets förändringar utifrån rättspraxis mellan 1983-2003 EXAMENSARBETE 2004:212 SHU Borgensinstitutets förändringar utifrån rättspraxis mellan 1983-2003 ANNA OHLSSON LIZA PETTERSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Institutionen för Industriell

Läs mer

Gå i borgen - gå i sorgen

Gå i borgen - gå i sorgen 2003:129 SHU EXAMENSARBETE Gå i borgen - gå i sorgen Om borgensavtalet vid proprieborgen GUNNEL ISAKSSON LINDER Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

RP 178/2007 rd. förutsättningar som lagstadgad skuldsanering.

RP 178/2007 rd. förutsättningar som lagstadgad skuldsanering. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner och lagen om preskription av skulder PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar

Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar UMEÅ UNIVERSITET 2008-01-10 Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 20 p. Handledare: Anders Bergman En studie av Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar

Läs mer

Preskription i försäkringsavtalsrätten

Preskription i försäkringsavtalsrätten NFT 1/2002 Preskription i försäkringsavtalsrätten Preskription i försäkringsavtalsrätten av Yvonne Nordgård Yvonne Nordgård yvonne.nordgard@telia.com Ett rättsområde som i princip saknat vägledande prejudikat

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2013 s. 421 (NJA 2013:41)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2013 s. 421 (NJA 2013:41) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2013 s. 421 (NJA 2013:41) Målnummer: Ö3182-12 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2013-05-31 Rubrik: Förutsättningarna för att pant eller annan säkerhet ska anses

Läs mer

Upplösta aktiebolags partshabilitet

Upplösta aktiebolags partshabilitet SKATTENYTT 2001 689 Gunilla Thorslund Upplösta aktiebolags partshabilitet i skatteprocessen Denna artikel avser att behandla det inte helt enkla spörsmålet i vilken utsträckning upplösta aktiebolag kan

Läs mer

Avdragsrätt för förlust på näringsbetingat borgensåtagande

Avdragsrätt för förlust på näringsbetingat borgensåtagande UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen - Handelsrätt Avdragsrätt för förlust på näringsbetingat borgensåtagande Datum: 2011-06-08 Kandidatuppsats VT 2011 Författare: Emelie Edvall Handledare:

Läs mer

Process mot bolag på obestånd Matilda Scherlin

Process mot bolag på obestånd Matilda Scherlin JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Process mot bolag på obestånd Matilda Scherlin Examensarbete i Processrätt, 30 hp Examinator: Henrik Edelstam Stockholm, Vårterminen 2014 Förkortningar ABL

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (27) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2009 T 2639-07 KLAGANDE Carnegie Investment Bank AB, 516406-0138 103 38 Stockholm Ombud: Advokat MB MOTPART Länsförsäkringar Sak

Läs mer

Jämkningar och bortfall av borgensmäns betalningsansvar

Jämkningar och bortfall av borgensmäns betalningsansvar JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Andreas Magnusson Jämkningar och bortfall av borgensmäns betalningsansvar JURM02 Examensarbete Examensarbete på juristprogrammet 30 högskolepoäng Handledare:

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2008 s. 1208 (NJA 2008:111)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2008 s. 1208 (NJA 2008:111) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2008 s. 1208 (NJA 2008:111) Målnummer: T399-07 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2008-12-29 Rubrik: Återvinning i konkurs. Frågor om innebörden av rekvisitet "avsevärt

Läs mer

Återvinning i konkurs

Återvinning i konkurs Örebro Universitet Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Rättsvetenskap D, uppsats 10 poäng Vårterminen 2006 Återvinning i konkurs Författare: Karin Lundström Handledare: Annina Persson

Läs mer

Aktiebolagets rättskapacitet

Aktiebolagets rättskapacitet Ylli Alija Aktiebolagets rättskapacitet och parthabilitet före och efter upplösningen Tillämpade studier 20 poäng - vt 2006 Handledare: Professor Rolf Dotevall Ämnesområde: Associationsrätt Innehållsförteckning

Läs mer

Regressbestämmelsen i 25 FAL

Regressbestämmelsen i 25 FAL Juridiska Institutionen Tillämpade studier Handelshögskolan 20 poäng, VT 2002 vid Göteborgs Universitet Regressbestämmelsen i 25 FAL - en fråga om kostnadsfördelning Ellinor Heder Handledare: Filip Bladini

Läs mer

EXAMENSARBETE. Skuldsanering. Omständigheter vid skuldtillfället och dess påverkan för beviljande av. skuldsaneringen.

EXAMENSARBETE. Skuldsanering. Omständigheter vid skuldtillfället och dess påverkan för beviljande av. skuldsaneringen. EXAMENSARBETE Skuldsanering Omständigheter vid skuldtillfället och dess påverkan för beviljande av skuldsaneringen Helena Lindvall Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Att tänka på för dig som ska låna pengar

Att tänka på för dig som ska låna pengar Att tänka på för dig som ska låna pengar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1997 s. 240 (NJA 1997:48)

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1997 s. 240 (NJA 1997:48) H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1997 s. 240 (NJA 1997:48) Målnummer: T3221-94 Avdelning: Domsnummer: Avgörandedatum: 1997-04-30 Rubrik: Borgensansvaret har ansetts kvarstå för en skuld som gäldenären

Läs mer

TORBJÖRN INGVARSSON. Lån i telefon dags att reglera? 2009-10 NR 2

TORBJÖRN INGVARSSON. Lån i telefon dags att reglera? 2009-10 NR 2 TORBJÖRN INGVARSSON Lån i telefon dags att reglera? 2009-10 NR 2 384 DEBATT Lån i telefon dags att reglera? Marknaden för finansiella tjänster förändras oupphörligen och lagstiftaren måste ständigt förhålla

Läs mer

Den dolda samäganderätten

Den dolda samäganderätten Niklas Fjällström Examensarbete VT 2013 Umeå Universitet Handledare: Viola Boström Den dolda samäganderätten En avvägning mellan olika intressen Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Syfte och frågeställningar...

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-12-17

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-12-17 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-12-17 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. Ny aktiebolagslag Enligt en

Läs mer

MAGNUS MELIN. Om köparens, säljarens och fastighetsmäklarens inbördes ansvar 2006-07 NR 1

MAGNUS MELIN. Om köparens, säljarens och fastighetsmäklarens inbördes ansvar 2006-07 NR 1 MAGNUS MELIN Om köparens, säljarens och fastighetsmäklarens inbördes ansvar 2006-07 NR 1 Om köparens, säljarens och fastighetsmäklarens inbördes ansvar 71 Om köparens, säljarens och fastighetsmäklarens

Läs mer

Möjligheterna att förändra yrkandet i dispositiva tvistemål, En studie av 13 kap 3 rättegångsbalken

Möjligheterna att förändra yrkandet i dispositiva tvistemål, En studie av 13 kap 3 rättegångsbalken JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Malin Pålsson Möjligheterna att förändra yrkandet i dispositiva tvistemål, En studie av 13 kap 3 rättegångsbalken Examensarbete 20 poäng Handledare Peter Westerberg

Läs mer

C-UPPSATS. Återvinning i konkurs

C-UPPSATS. Återvinning i konkurs C-UPPSATS 2009:095 Återvinning i konkurs - den allmänna otillbörlighetsregeln Helene Sjöman Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Undantaget för ordinära betalningar vid återvinning av betalning av skuld enligt 4 kap. 10 KonkL

Undantaget för ordinära betalningar vid återvinning av betalning av skuld enligt 4 kap. 10 KonkL JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Lars Ronnelin Undantaget för ordinära betalningar vid återvinning av betalning av skuld enligt 4 kap. 10 KonkL Examensarbete 20 poäng Handledare Gunnar Bergholtz

Läs mer

Andras pengar om separationsrätt vid sammanblandning

Andras pengar om separationsrätt vid sammanblandning JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Andras pengar om separationsrätt vid sammanblandning Vala Karimi Examensarbete i Sakrätt, 30 hp Examinator: Göran Millqvist Stockholm, Vårterminen 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Preskription av betalningsansvar för styrelseledamöter m.fl.

Preskription av betalningsansvar för styrelseledamöter m.fl. Ds 2011:45 Preskription av betalningsansvar för styrelseledamöter m.fl. Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Återvinning i konkurs och återbäringsskyldighet i aktiebolagslagen. - En jämförande studie

Återvinning i konkurs och återbäringsskyldighet i aktiebolagslagen. - En jämförande studie Umeå Universitet 2008-02-25 Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete 30 hp, HT 2007 Författare: Mathias Gruvris Handledare: Anders Bergman Återvinning i konkurs och återbäringsskyldighet

Läs mer