TORBJÖRN INGVARSSON. Borgensmans ansvar för upplöst aktiebolags skulder NR 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TORBJÖRN INGVARSSON. Borgensmans ansvar för upplöst aktiebolags skulder 05-06 NR 1"

Transkript

1 TORBJÖRN INGVARSSON Borgensmans ansvar för upplöst aktiebolags skulder NR 1

2

3 RÄTTSFALL 125 Borgensmans ansvar för upplöst aktiebolags skulder 1. Inledning Borgen fyller en stor praktisk funktion vid kreditgivning men reglerna är i stort okodifierade och praxis fyller på detta område en viktigare funktion för att klargöra ansvaret än på områden med modern lagstiftning. Genom HD:s dom som refereras i NJA 2005 s. 44 avgörs frågan vilket ansvar en borgensman har för ett upplöst aktiebolags skulder och i vilken mån regeln i 8 2 st. preskriptionslagen (1981:130), PreskL, kan anföras av borgensmannen som stöd för att betalningsskyldighet inte längre föreligger. Fallet gällde ett borgensansvar som ägarna till Johanssonkoncernen åtog sig Borgensförbindelsen i fallet hade följande lydelse: 1 Borgensförbindelse Till säkerhet för samtliga förbindelser från bolag anslutna till Johansson-gruppen i Skärhamn och från partredare i partrederier administrerade av bolag i gruppen avseende dels regressansvar i anledning av kreditgarantier utställda av Riksgäldskontoret enligt författningarna SFS 1976:482 om fartygskreditgaranti m.m. eller SFS 1977:500 om statligt stöd till beställare av fartyg dels ock avskrivningslån lämnade av Riksgäldskontoret enligt författningen SFS 1977:500 går undertecknade härmed solidariskt i borgen såsom för egen skuld till dess betalning sker. Skärhamn den 5 december 1979 [underskrifter av L.J. och V.J. samt vittnesunderskrifter] Själva borgensåtagandet är ensamt inte särskilt uppseendeväckande utan är en rätt ordinär ägar- eller skötselborgen. 2 Vad som gör situationen speciell är att åtagandet kom att röra fordringar på mångmiljonbelopp som genom åtagandet utkrävts av en privatperson. Som framgår av borgensförbindelsen har borgensmännen gått i borgen för statens regressfordran mot låntagaren. 3 Innan själva rättsfrågan beskrivs ytterligare finns det anledning att något kommentera bakgrunden till kravet och relationen mellan parterna Citerad efter bilaga 2 till Stenungsunds tingsrätts dom 24 april 2002 i mål T Några skrivfel utan betydelse har rättats. Se även NJA 2005 s. 44, referatet s. 45. Se Walin, Gösta, Borgen och tredjemanspant, 3 upplagan Stockholm 2000, s. 33 f. Skötselborgensåtagandet är alltså i fallet en underborgen eller kontraborgen. Se angående terminologin Walin a.a., s. 34.

4 126 RÄTTSFALL 2. Målets bakgrund Bröderna Johansson började under 1950-talet bygga upp vad som senare skulle bli Johansson-koncernen. Koncernen kom med tiden att bli tämligen komplicerad till sin uppbyggnad. 4 De två bröderna V. Johansson och L. Johansson och deras vardera fyra barn ägde tillsammans koncernen. Det viktigaste företaget i gruppen var AB Skärhamns Oljetransport. I detta bolag bedrevs en stor del av koncernens rederirörelse och flera av koncernens administrativa funktionerna var förlagda dit. I syfte att gynna svensk rederinäring infördes 1963 fartygskreditgarantisystemet. För att mildra varvskrisen infördes 1977 även ett beställarstöd som skulle stimulera beställning av fartyg vid svenska varv. Det regresskrav som borgensåtagandet i fallet kom att omfatta grundade sig på garantier staten utfärdat med stöd av förordning (1976:482) om fartygskreditgaranti i den lydelse författningen fick genom SFS 1977:499 och förordningen (1977:500) om statligt stöd till beställare av fartyg. Fartygskreditnämnden biföll i maj 1978 stöd för byggandet av fartyget Vallmo och i februari 1979 ansökningarna om beställarstöd för byggandet av fartygen Linné och Saudi Express. Vid konkursutbrottet stod AB Skärhamns Oljetransport som ägare till fartygen Linné och Saudi Express och stod som partrederidelägare i fartyget Vallmo. 5 Dessutom ställde staten ut två kreditgarantier i form av varvsstöd för Lödöse Varv där fartyget Kaprifol skulle byggas. Koncernens komplicerade uppbyggnad gjorde det svårt att entydigt avgöra den finansiella ställningen, men det stod klart att gruppen drogs med svåra ekonomiska problem redan 1979 när stöden bifölls. Trots lån, utverkade betalningsuppskov och andra åtgärder förmådde inte koncernen vända förlusterna. Den 15 januari 1982 ställde flera bolag i koncernen in sina betalningar och den 15 juli 1982 försattes båda bröderna i personlig konkurs. Staten erhöll viss utdelning i dessa konkurser. 3. Yrkanden och grunder I TR:n yrkade staten att en av borgensmännen, V.J., skulle betala knappt 236 miljoner med ränta. 6 Borgensmannen bestred yrkandet i dess helhet. Staten Det följande bygger på beskrivningen i TR:ns dom och bilaga 1 till denna. Partrederier regleras i 5 kap. sjölagen (1994:1009). Se angående samarbetsformen partrederi Lindskog, Stefan, HBL, Stockholm 2001, 1:0 3 s och Sandström, Jan, Partrederiet i 1667 års sjölag och idag, 1667 års sjölag i ett 300-årigt perspektiv, Lund 1984, s Staten hade sedan tidigare eftergivit delar av kravet mot den andre, solidariskt ansvarige borgensmannen L.J. Vilken verkan detta har för regressrätten mellan V.J. och L.J. faller utanför ramen

5 RÄTTSFALL 127 anförde som grund för sitt yrkande borgensåtagandet som enligt statens mening skulle täcka statens regressanspråk avseende beställarstöd för de tre fartygen Linné, Saudi Express och Vallmo samt varvsstöd för fartyget Kaprifol. Fastän olika bolag i Johanssonkoncernen stod som beställare eller låntagare kunde anspråket riktas mot V.J. personligen, eftersom denne tillsammans med brodern L.J. gått i personlig borgen för samtliga koncernens företag. Stödet för byggandet av Kaprifol bedömdes av TR:n vara preskriberat och denna bedömning accepterades av staten. I överinstanserna kom därför prövningen endast att gälla stöden för byggandet av Vallmo, Linné och Saudi Express. Statens yrkande kom därmed att gälla drygt 192 miljoner jämte ränta och ersättning för rättegångskostnader. V.J. bestred statens krav på fem grunder, men endast tre av dessa fick någon verklig betydelse i processen. Enligt V.J:s tredjehandsgrund hade statens regressfordran bortfallit eller preskriberats och kunde därför inte göras gällande. I fjärde hand anförde V.J. att syftet med borgensförbindelsen var att förhindra att bröderna överförde värden från koncernens bolag till brödernas privatekonomi. Då inte någon sådan överföring eller misskötsel visats kunde borgensåtagandet inte göras gällande mot bröderna. I sista hand anförde V.J. att borgensåtagandet borde lämnas utan avseende eller jämkas med stöd av 36 avtalslagen (1915:218, AvtL). 4. Domstolarnas avgöranden Samtliga instanser ansåg borgensmannen vara betalningsskyldig. TR:n jämkade borgensåtagandet till 3 miljoner med stöd av 36 AvtL. HovR:n gjorde en annan bedömning i jämkningsfrågan och anförde att borgensmännen inte kunde anses underlägsna eftersom de hade minst lika god branschinsikt som staten, att staten gjort en prövning av brödernas ekonomiska förmåga och att borgensmannen under flera år under 1990-talet haft miljoninkomster. HovR:n fann därmed att det sammantaget inte fanns skäl för jämkning. Invändningen att åtagandet skulle jämkas frånfölls i HD. 7 7 för denna kommentar, eftersom endast V.J. var part i målet. Frågan är principiellt intressant, då man bör ställa sig frågan om borgenären skall ha rätt att i efterhand disponera över regressmöjligheten i relationen mellan borgensmännen. Om man tillåter regressrätt mellan borgensmännen blir borgenärens eftergift mot den ene av borgensmännen praktiskt overksam, eftersom fordringen återuppstår genom den solidariskt förpliktade borgensmannens återkrav. Man skulle möjligen kunna resonera i linje med NJA 1992 s. 351 där borgensmannens skyldighet att prestera nedsattes i samma mån som borgenärens handlande förminskat borgenärens regressrätt mot gäldenären, men kanske är detta att tänja regeln i fallet för långt. Frågan förtjänar en egen utredning. Jfr angående jämkning i en liknande situation NJA 1999 s. 408 och min kommentar till fallet Borgensåtagande för kommersiell kredit jämkat med stöd av 36 AvtL, JT s

6 128 RÄTTSFALL HovR:n fann i likhet med TR:n att statens regressfordran levt vidare trots att huvudgäldenärerna upplösts genom konkurs. V.J. hade invänt att fordringen upphört att existera samtidigt som bolaget upplöstes. Enligt 146 gamla konkurslagen, vilken i stort motsvarar nu gällande regel i 11 kap. 18 konkurslagen (1987:672, KL), var konkursen avslutad när utdelningsförslaget enligt utfärdad kungörelse först fanns tillgängligt för granskning. En ny tioårig preskriptionstid började därmed att löpa från den dag då utdelningsförslaget hölls tillgängligt. Följden av att konkursen avslutats utan överskott är enligt 13 kap. 49 aktiebolagslagen (1975:1385) att bolaget är upplöst. Efter denna tidpunkt har det upplösta bolaget viss partshabilitet och processhabilitet, men i övrigt existerar inte bolaget som rättssubjekt längre. 8 I HD kom prövningen endast att gälla frågan huruvida fordringen bortfallit eller preskriberats antingen på grund av att huvudfordringen upphört att existera eller beroende på reglerna om accessorisk preskription i PreskL. HD inleder med att konstatera att ett borgensåtagande är accessoriskt till en huvudförbindelse, vilket som huvudregel innebär att borgensåtagandet bortfaller när huvudförbindelsen bortfaller. Från regeln finns några undantag i lag. Borgenärens rätt att framställa krav mot borgensmannen efter fastställt ackord regleras genom 12 kap. 22 KL och 3 kap. 9 lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion (FRekL), och en motsvarande regel gäller enligt 26 skuldsaneringslagen (1994:334, SkuldsanL), när huvudgäldenären beviljats skuldsanering. Enligt dessa lagrum kvarstår borgensmannens ansvar i vissa fall. Situationen i målet var enligt HD lik den som föranlett dessa undantag från huvudregeln. HD drar av dessa undantag slutsatsen att det av borgensansvarets accessoritet inte generellt följer att kravrätten mot borgensmannen bortfaller när kravrätten mot huvudgäldenären bortfallit. Till ytterligare stöd för slutsatsen anför HD även rättsfallet NJA 1990 s. 245 i vilket förutsatts att borgensmannens ansvar kunde göras gällande även efter avslutad konkurs. 9 Borgensansvaret ansågs därför inte ha bortfallit i samband med bolagets upplösning. Borgensmannens andrahandsinvändning innebar att borgensåtagandet med stöd av 8 2 st. PreskL bortfallit på grund av att huvudfordringen preskriberats. HD formulerar syftet med den accessoriska preskriptionen enligt den åberopade bestämmelsen vara att huvudgäldenären skall skyddas från att reglerna om preskription kringgås, låt vara att borgensmannen undkommer sitt åtagande. 10 Borgensåtagandet avsåg statens regressfordran till den del denna inte fått täckning i konkurserna. Regeln i 8 2 st. PreskL var därmed i och för sig tillämplig. 8 Innehållet i den kvardröjande partshabiliteten har varit uppe för prövning vid ett flertal tillfällen i praxis, bland annat i NJA1979 s. 700 och NJA 1988 s Angående frågan se senast Öberg, Jesper, Nya domar angående upplösta konkursbolags partshabilitet i taxeringsmål, JT s med vidare hänvisningar. 9 Fallet gällde i huvudsak en annan fråga, nämligen vad uttrycket betale han det gäldenär själv ej gälda gitter i 10 kap. 8 handelsbalken innebär vid konkurs och utmätning. 10 NJA 2005 s. 44, HD:s domskäl, referatet s. 65.

7 RÄTTSFALL 129 Enligt HD:s mening var det dock uppenbart att regeln inte var avsedd för fall när borgen ställts för ett bolag som upplösts och där normala preskriptionsavbrytande åtgärder därför inte kan vidtas. De skäl som talade emot regelns tillämpning var enligt HD så starka att regeln om accessorisk preskription sattes åsido. Borgensmannen svarade alltså fortsatt för sitt åtagande, trots att huvudfordringen var preskriberad. 5. Kommentar HD:s domskäl är påfallande korta med tanke på att målet rör den principiella frågan om huvudskuldens effekter efter en juridisk persons avveckling på grund av konkurs och den likaledes svåra frågan om när ett borgensansvar går över till ett självständigt ansvar och om accessorisk preskription. Det finns därför anledning att diskutera dessa grunder något mer utförligt. HD ansåg inte konkursen ha den verkan att borgensmannens ansvar bortföll. Bedömningen är knappast ägnad att förvåna. Enligt de konkursrättsliga reglerna lever fordringar som tagits upp i boet enligt huvudregeln i PreskL vidare ännu tio år efter konkursens avslutande och borgensåtagandet kan därmed göras gällande under denna tid. En borgen skall utgöra säkerhet för fordringen och det är därför att förvänta att sådana säkerheter får sin största betydelse just för obeståndssituationer. Borgensmännen får genom att infria sina åtaganden rätt att kräva tillbaka beloppet enligt reglerna i 5 kap. 4 7 KL. På grund av dessa regler är det normalt betydelselöst för konkursboet om borgenären ännu fått betalt eller om borgensmannen infriat sitt åtagande. Borgensmannen övertar dessutom enligt 3 förmånsrättslagen (1970:979) de säkerheter som eventuellt kan ha ställts för fordringen. Genom att borgensåtagandet kan göras gällande även efter det att slututdelning skett i konkursen, kommer borgensmannen antingen att kunna bevaka en fordran motsvarande vad borgensmannen redan utgivit till borgenären eller att få betala konkursgäldenärens restfordring i den mån borgenären inte fått betalt i konkursen. Den ekonomiska belastningen på borgensmannen blir på detta sätt lika stor oavsett om betalning sker före eller efter konkursens avslutande. Enligt min mening hade det varit tillräckligt och mer korrekt att endast hänvisa till nu nämnda regler för att motivera att borgensåtagandet inte bortföll samtidigt som bolaget upplöstes. HD anför emellertid även reglerna i 3 kap. 9 FRekL, 26 SkuldsanL och 12 kap. 22 KL som stöd för att borgensåtagandet kvarstod. Samtliga anförda regler innebär att borgensmannen kan krävas fastän fordringen satts ner för huvudgäldenären och går tillbaka på konkurslagens föregångare. Ingen av reglerna innebär emellertid att borgensmannens regressrätt helt bortfaller. Istället innebär reglerna att borgensmannen får betala fullt ut i enlighet med sitt borgensåtagande, men är bevarad sin regressrätt gentemot

8 130 RÄTTSFALL huvudgäldenären. Borgensmannen kan dock varken få ut mer än vad som erlagts till borgenären eller mer än vad borgenären kunnat kräva av huvudgäldenären med stöd av huvudfordringen. Regeln underlättar uppgörelser om ackord eller skuldsanering, men sker alltså på bekostnad av dem som gått i borgen eller ställt säkerhet för skulderna. Nu nämnda regler i SkuldsanL, FRekL och KL innebär alltså inte att borgensmannen i normalfallet går miste om hela sin regressrätt, utan rätten reduceras. När HD hänvisar till dessa bestämmelser är det inte självklart varför dessa väljs som stöd. Reglerna visar visserligen att borgens accessoritet har inskränkningar, men frågan är om de kan stödja ett resonemang där borgensmannen helt saknar möjligheten att vända sig regressvis mot huvudgäldenären. 11 Bedömningen av andrahandsinvändningen, att borgensåtagandet bortfallit på grund av att huvudfordringen preskriberats, är enligt min mening inte oproblematisk. HD:s motivering till att regeln i 8 2 st. PreskL inte innebär att borgensmannens åtagande bortfallit var följande: Det får emellertid anses uppenbart att regeln inte är avsedd för det fallet att huvudgäldenären är ett upplöst bolag som inte kan bli föremål för krav eller andra preskriptionsavbrytande åtgärder i normal ordning. Regelns syfte gör sig då inte gällande, och att betrakta den som tillämplig även i detta speciella fall skulle leda till svårlösta praktiska komplikationer och påtagliga risker för rättsförluster. 12 Som stöd för uttalandet hänvisar HD till en artikel av Isgren, Bjuhr & Pettersson i SvJT Artikeln rör huvudsakligen frågan om en doms rättskraft med avseende på senare inträffade händelser, men avveckling av företag genom konkurs behandlas också. I artikeln anförs följande angående skyddsområdet för bestämmelsen i 8 2 st. PreskL och som förmodligen är vad HD direkt åsyftar med sin hänvisning: Borgensmannen har, genom Borgenärens principiella skyldighet att vidmakthålla Borgensmannens regressrätt, ett tillräckligt skydd för sin regressrätt. Det finns därför ingen anledning att utsträcka Borgensmannens skydd genom att även beakta hans regressintresse inom ramen för den accessoriska preskriptionen. Om så sker får Borgensmannen ett anmärkningsvärt långtgående skydd med beaktande av att han faktiskt åtagit sig att betala fordran för det fall Huvudgäldenären inte gör det. Starka ändamålsskäl talar således för att bestämmelsen om accessorisk preskription inte skall tillämpas när Huvudgäldenären upphört att existera. En sådan tillämpning torde utgöra en mer lämplig avvägning mellan Borgenärens intresse av att få betalt och Borgensmannens regressintresse Valet att borgensmän och tredjemanspantsättare slutligt skall betala för att gäldenären inte kan fullgöra sina åtaganden kan diskuteras, men förmodligen finns det goda samhällsekonomiska vinster med den nuvarande ordningen. 12 NJA 2005 s. 44, referatet s Isgren, Anders, Bjuhr, Mattias & Pettersson, Jan Utgör preskription av huvudfordran hinder mot verkställighet av en tidigare meddelad dom mot en borgensman?, SvJT 2004 s Isgren m.fl. a.a., s. 932.

9 RÄTTSFALL 131 I artikeln avfärdas att regeln i 8 2 st. PreskL även skulle kunna ha till syfte att skydda borgensmannen. Detta ställningstagande underbyggs genom hänvisning till ett uttalande av Walin om tillämpligheten av den dispositiva lagregeln i 9 PreskL och huruvida denna kan sättas å sido med stöd av 36 AvtL. 15 Walins uttalande bör ses mot hans uppfattning att en missad bevakning i konkurs inte alltid bör leda till att fordringshavaren förlorar sin fordran. 16 När Walin diskuterar möjligheten att tillerkänna borgenären rätt att göra fordringen gällande även om denna inte anmälts i konkursen, förses regeln med en viktig inskränkning, nämligen att borgensmannens ansvar i enlighet med den princip som slogs fast genom NJA 1992 s. 351 kan sättas ned i motsvarande mån som borgenären genom sitt handlande förminskat borgensmannens regressrätt. 17 Genom detta tillägg får regeln en viss balans, även om den får sägas vara mycket generös mot borgenären. Den återgivna argumentationslinjen är inte särskilt stark och det hade enligt min mening legat närmare till hands att i den aktuella situationen tillämpa regeln i 8 2 st. PreskL efter ordalydelsen. Skälet till detta är den fundamentala skillnaden mellan borgen och samgäld. En solidarisk gäldenär kan visserligen på grund av avtal eller på annan grund ha rätt att övervältra hela den ekonomiska bördan på en av flera solidariskt ansvariga gäldenärer, men detta hör till undantagen. Borgensmannen däremot har en regressrätt mot huvudgäldenären och även om borgensmannen i det konkreta fallet måhända inte kan kompenseras beroende på huvudgäldenärens insolvens, så kvarstår regressfordringen mot huvudgäldenären. 18 En gäldenär skall alltså bära den slutliga ekonomiska bördan av skuldförbindelsen medan en borgensman skall kunna övervältra bördan på huvudgäldenären. Som framgått ovan riskerar borgensmannen att få bära den slutliga ekonomiska bördan redan genom att betalningsansvaret inte bortfaller när den juridiska personen upplösts. I vågskålen ligger alltså den allmänna frågan om det verkligen är en god avvägning mellan borgenärers och borgensmäns intressen att en borgenär även efter att under tio år ha haft möjligheten att kräva in skulden 15 Se Walin Borgen och tredjemanspant s. 306 med hänvisning till samme författares kommentar till skuldebrevslagen, 2 upplagan Stockholm 1997, s. 79. Isgren m.fl. hänvisar på s. 932 till andra stycket i 9, men genom hänvisningen till Walins resonemang framgår att reduktionsregeln i första stycket förmodligen avsetts. 16 Se Walin Borgen och tredjemanspant s Även Walin a.a. anför denna regel på s. 304, men skriver att andra regler kan gälla för speciella fall, varefter preskriptionsavbrott vid uppenbar insolvens anförs på s Jfr Lindskog, Stefan, Preskription, 2 upplagan Stockholm 2002, s. 513 som också förefaller tveksam till Walins uttalande att preskriptionsavbrott inte skulle behövas när utdelning för fordringen inte är att vänta i konkursen. I fotnoten 53 på anfört ställe nämner Lindskog uttryckligen situationen att bolaget avvecklats. 18 Ett särproblem är om den som betecknas som borgensman i realiteten är gäldenär, jfr NJA 1994 s. 95 och det norska avgörandet i Rt 1994 s I sådana fall föreligger ingen regressrätt helt enkelt för att defacto-gäldenären redan bär den ekonomiska bördan.

10 132 RÄTTSFALL av borgensmannen skall kunna fortsätta kräva ut ansvar genom att göra preskriptionsavbrott endast mot borgensmannen. Man kan fråga sig om kreditgivningen bör vara av sådant slag att sådana situationer skall gynnas, särskilt som borgensmän typiskt sett inte har direkt nytta av huvudförbindelsen. Enligt min mening är det klart att regeln i 8 2 st. PreskL borde ha kunnat utesluta borgenärens kravrätt i fallet. Om avgörandet fattas så att HD nu slagit fast en regel som innebär att borgensmän inte kan räkna med att bli lösta från sina åtaganden ens tio år efter ett aktiebolags upplösning finns det anledning att ställa frågan om avgörandet även gäller andra former av juridiska personer. Regeln i 11 kap st. om upplösning av ekonomiska föreningar efter konkurs som avlutats utan överskott i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar är helt identisk med aktiebolagslagens regel och det får antas att fallet därför principiellt skulle ha fått samma utgång om borgen ställts för en ekonomisk förening istället. Viss tidigare praxis antyder att handelsbolag kan vara att bedöma efter andra linjer. I NJA 1989 s. 92 ansågs en bolagsman ha rätt att åberopa nedsättning som skett genom ackord även när ansvaret riktades mot bolagsmannen med stöd av 2 kap. 20 handelsbolagslagen (1980:1102). Regeln innebär som bekant en form av solidariskt ansvar som i många stycken liknar ett borgensåtagande eller subsidiärt gäldsansvar. Ansvaret kan dock till följd av utgången i NJA 1989 s. 92 inte sägas vara att helt likställa med ett borgensåtagande och det nu avgjorda fallet förstärker skillnaden. 19 När det gäller borgensmans ansvar för fysisk persons gäld efter huvudgäldenärens död innehåller 10 kap. 10 handelsbalken en regel som enligt praxis bara gäller för enkel borgen. 20 Enligt regeln ansvarar huvudgäldenärens dödsbo för skulden och endast det som inte kan täckas får utkrävas av den som gått i enkel borgen för skulden. Om det istället är fråga om en proprieborgen torde borgenären kunna kräva borgensmannen utan att först ha krävt dödsboet. Den traditionella uppfattningen är att borgenären knappast kan räkna med att få göra gällande åtagandet om inte fordringen tas upp i dödsboet, eftersom denna i sådant fall bortfaller enligt allmänna regler om borgens accessoritet. Frågan som nu måste ställas är om regeln i det nyligen avgjorda fallet kan utsträckas även till fysiska personer. Antar man att kravet kan göras gällande även om fordringen inte gjorts gällande mot dödsboet, utsträcks borgensmannens ansvar utanför vad som tidigare antagits. En borgensman skulle därmed kunna vara fortsatt ansvarig för den dödes skuld och i realiteten skulle borgensmannen inträda som ny gäldenär genom huvudgäldenärens död. 19 Se Lindskog HBL 2: s. 571 f, Pehrson, Lars, Ackord begränsar bolagsmans ansvar, JT s och Hellner & Mellqvist Kommentar till lagen om företagsrekonstruktion, Stockholm 1997, s Se Walin Borgen och tredjemanspant s. 26 med hänvisning till NJA 1874 s. 143, NJA 1884 s. 449 och NJA 1929 s Jfr NJA 2000 s. 97 där regeln anförs som en del av resonemanget om borgensmannens dödsbos ansvar för åtagandet.

11 RÄTTSFALL 133 HD anför i domskälen att om regeln om accessorisk preskription i 8 2 st. PreskL skulle ha ansetts tillämplig i den aktuella situationen, så skulle detta leda till svårlösta praktiska komplikationer och påtaglig risk för rättsförlust i andra fall. De argument som ovan anförts mot utgången visar att den lösning HD valt knappast kan sägas vara problemfri. Fallet illustrerar även än en gång att borgensinstitutet är i stort behov av uppmärksamhet från lagstiftarens sida och att detta gäller även på det kommersiella området. 21 Torbjörn Ingvarsson 21 Angående behovet av lagstiftning om privatpersoners borgensåtaganden se min artikel Något om konsumentskyddsaspekter på privatpersoners borgensåtaganden, JT s , särskilt s. 46 f.

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 februari 2005 T 2231-03 KLAGANDE VJ Ombud: advokaten CL MOTPART Riksgäldskontoret Ombud: advokaten MH och advokaten T W SAKEN Fordran

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 mars 2014 Ö 4317-12 KLAGANDE CN MOTPART Nordea Bank AB, 516406-0120 Box 24 201 20 Malmö Ombud: Bolagsjurist DUL SAKEN Invändning mot

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Invändning mot verkställighet enligt 3 kap. 21 utsökningsbalken

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Invändning mot verkställighet enligt 3 kap. 21 utsökningsbalken Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 juni 2017 Ö 1853-16 KLAGANDE Svea Ekonomi AB, 556489-2924 Ombud: Jur.kand. MI MOTPART PO Ombud: P-I K SAKEN Invändning mot verkställighet

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2005 s. 44 (NJA 2005:9)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2005 s. 44 (NJA 2005:9) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2005 s. 44 (NJA 2005:9) Målnummer: T2231-03 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2005-02-11 Rubrik: Borgen. Ett aktiebolag som gått i konkurs och enligt bolagsrättsliga

Läs mer

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 2000 s. 569 (NJA 2000:83)

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 2000 s. 569 (NJA 2000:83) H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 2000 s. 569 (NJA 2000:83) Målnummer: T3602-99 Avdelning: Domsnummer: Avgörandedatum: 2000-11-07 Rubrik: Borgensförbindelse för en konsumentfordran preskriberas tre år

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 27 mars 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPARTER 1. AA 2. BB Ombud för båda: Advokat Anders Aspegren Advokatfirman Fylgia KB Box

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 januari 2004 T 339-02 KLAGANDE 1. TN 2. MO Ombud för båda: advokaten NH MOTPART Kommanditbolaget Kungsbron 21, 916634-1470, c/o Riksbyggen,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 juni 2017 T 5582-15 KLAGANDE FM Ombud: Advokat PB C MOTPART RW Ombud: Advokat RL SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra

Läs mer

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1998 s. 219 (NJA 1998:33)

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1998 s. 219 (NJA 1998:33) H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1998 s. 219 (NJA 1998:33) Målnummer: Ö628-96 Avdelning: Domsnummer: Avgörandedatum: 1998-04-07 Rubrik: Lagrum: I fall då staten har betalat ut lönegarantimedel har staten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

Regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden

Regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden 1(7) Regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden Eventuell regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden ska hanteras i enlighet med nedanstående promemoria.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 december 2016 T 5911-15 KLAGANDE RH Ombud: Advokat DA MOTPART SevenDay Finans AB, 556728-9219 Box 1171 164 26 Kista Ombud: Jur.kand.

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2007 s. 736 (NJA 2007:88)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2007 s. 736 (NJA 2007:88) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2007 s. 736 (NJA 2007:88) Målnummer: Ö1721-06 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2007-10-24 Rubrik: Beslut i bevakningsförfarandet i en konkurs rörande förmånsrätt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12 KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Ombud: Advokat A A och advokat T J MOTPART Spago

Läs mer

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1997 s. 240 (NJA 1997:48)

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1997 s. 240 (NJA 1997:48) H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1997 s. 240 (NJA 1997:48) Målnummer: T3221-94 Avdelning: Domsnummer: Avgörandedatum: 1997-04-30 Rubrik: Borgensansvaret har ansetts kvarstå för en skuld som gäldenären

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2012 s. 876 (NJA 2012:82)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2012 s. 876 (NJA 2012:82) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2012 s. 876 (NJA 2012:82) Målnummer: T1882-11 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2012-12-13 Rubrik: Statens fordran mot konkursgäldenären enligt 28 lönegarantilagen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2007 T 4171-05 KLAGANDE STS Skoglund Transport System i Göteborg AB:s konkursbo, 556620-2924 c/o Advokat Bo Stefan Arleij Lilla Bommen

Läs mer

Lagrum: 12 kap. 6, 6 a och 12 skattebetalningslagen (1997:483), jfr 59 kap. 12 14 och 21 skatteförfarandelagen (2011:1244)

Lagrum: 12 kap. 6, 6 a och 12 skattebetalningslagen (1997:483), jfr 59 kap. 12 14 och 21 skatteförfarandelagen (2011:1244) HFD 2015 ref 19 Företrädaransvar har inte ansetts kunna göras gällande för den del av ett aktiebolags skuld som skrivits ned genom offentligt ackord under företagsrekonstruktion. Lagrum: 12 kap. 6, 6 a

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2007 s. 280 (NJA 2007:36)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2007 s. 280 (NJA 2007:36) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2007 s. 280 (NJA 2007:36) Målnummer: Ö4239-05 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2007-04-27 Rubrik: Lagrum: En borgenär har ansetts vara berättigad till efterutdelning

Läs mer

Några frågor angående statens rätt till regress för utbetalad lönegaranti

Några frågor angående statens rätt till regress för utbetalad lönegaranti 22 Nils-Bertil Morgell NILS-BERTIL MORGELL Några frågor angående statens rätt till regress för utbetalad lönegaranti HD och HFD har, i och för sig utifrån olika förutsättningar, prövat frågan om när statens

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2002 s. 668 (NJA 2002:83)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2002 s. 668 (NJA 2002:83) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2002 s. 668 (NJA 2002:83) Målnummer: Ö803-02 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2002-12-27 Rubrik: Lagrum: En fordran på TV-avgift har ansetts tillkomma det allmänna

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2009 s. 291 (NJA 2009:31)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2009 s. 291 (NJA 2009:31) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2009 s. 291 (NJA 2009:31) Målnummer: T443-08 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2009-05-27 Rubrik: Lagrum: Får en konkursborgenär med en fordran som får göras gällande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 december 2014 Ö 5505-13 KLAGANDE LW MOTPART Kronofogdemyndigheten Box 1050 172 21 Sundbyberg SAKEN Arvode till konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 april 2007 Ö 4239-05 KLAGANDE 1. Swedbank AB (tidigare FöreningsSparbanken AB), 502017-7753 105 34 Stockholm 2. Lindebergs Grant Thornton

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 maj 2009 T 443-08 KLAGANDE HGL Flen AB:s konkursbo, 556226-0066 c/o Heilborns Advokatbryå AB Box 353 611 27 Nyköping Ställföreträdare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 maj 2014 Ö 5644-12 KLAGANDE K-JH Ombud: Advokat RE MOTPART CDC construction & services AB:s konkursbo, 556331-0423 Adress hos konkursförvaltaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Aktbilaga 23 Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 juni 2012 T 5537-10 KLAGANDE RL Ombud: Jur.kand. HL MOTPART Nyombygg i Örebro AB:s konkursbo, 642046-1052 Konkursförvaltare:

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2006 s. 420 (NJA 2006:47)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2006 s. 420 (NJA 2006:47) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2006 s. 420 (NJA 2006:47) Målnummer: Ö3143-04 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2006-06-22 Rubrik: En konkursförvaltare som väcker talan om s.k. bristtäckning enligt

Läs mer

Högsta domstolen fastställer hovrättens domslut.

Högsta domstolen fastställer hovrättens domslut. Sida 1 (7) Aktbilaga 28 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 december 2016 T 2841-15 KLAGANDE GB Ombud: Advokat JP MOTPART ÅE Ombud: Jur.kand. EA SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2016 s. 73 (NJA 2016:7)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2016 s. 73 (NJA 2016:7) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2016 s. 73 (NJA 2016:7) Målnummer: Ö4325-14 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2016-02-25 Rubrik: Att tredjemanspant har ställts för en fordran medför inte att fordringen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 november 2012 T 153-11 KLAGANDE BP Ombud: Advokat KH MOTPART OS Ombud: Advokat JL SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts dom

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Aktbilaga 30 Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 januari 2007 Ö 1286-03 KLAGANDE JS Ombud: Advokat JF MOTPART Intrum Justitia Sverige Aktiebolag, 556134-1248 105 24

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2004 T 2679-02 KLAGANDE Högra Handen MK Aktiebolags konkursbo, 556253-3520, c/o konkursförvaltaren jur. kand. SO Ställföreträdare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2015 T 5452-13 KLAGANDE Advokatfirman Fidelity AB, 556698-9439 Box 75 123 22 Farsta Ställföreträdare: Advokat RI MOTPART GG Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö KLAGANDE TW. Ombud: Advokat RH MOTPART EW

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö KLAGANDE TW. Ombud: Advokat RH MOTPART EW Sida 1 (4) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö 2179-15 KLAGANDE TW Ombud: Advokat RH MOTPART EW Ombud: Förbundsjurist EG SAKEN Rättegångskostnader ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 922 (NJA 2014:78)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 922 (NJA 2014:78) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 922 (NJA 2014:78) Målnummer: Ö3190-14 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2014-12-18 Rubrik: Ett uppdrag som företagsrekonstruktör har ansetts inte medföra

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2014 T 4726-12 KLAGANDE Rörvik Timber Boxholm Aktiebolag, 556345-3108 Box 12 590 10 Boxholm Ombud: Advokat M K MOTPART CFL cargo

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 juni 2011 T 3459-10 KLAGANDE GS Ombud och god man: Advokat KS MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24

Läs mer

Lagstiftning 2014-09-22 2

Lagstiftning 2014-09-22 2 2014-09-22 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635) Preskriptionslagen (1981:130) 9 kap. 5 och 10 kap HB 2014-09-22 2 Terminologi Borgenär

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 oktober 2013 B 2523-11 KLAGANDE SÅL Ombud och offentlig försvarare: TP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Oredlighet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 mars 2014 T 2247-12 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna Ombud: Verksjuristerna Nils-Bertil Morgell och Micael Zingmark Skatteverket Rättsavdelningen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2008 T 399-07 KLAGANDE NFC Siljanhus AB:s konkursbo, 556446-2298 Adress hos konkursförvaltaren Konkursförvaltare: Advokat G.B.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2013 Ö 836-12 PARTER Kärande vid tingsrätten Länsförsäkringar Skaraborg Ömsesidigt, 566000-6866 Box 600 541 29 Skövde Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 april 2004 T 3590-03 KLAGANDE AL Ombud: RE MOTPART UR Ombud: advokaten PS SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätt, avd. 5, dom

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 februari 2009 T 4474-07 KLAGANDE AA Ombud: Advokat NH MOTPART AKJ Ombud: Advokat BK SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts

Läs mer

Lagstiftning 2013-09-23 2

Lagstiftning 2013-09-23 2 2013-09-23 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev, SkbrL Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635), RteL Preskriptionslagen (1981:130), PreskrL HB 9 kap. 5 och 10 kap 2013-09-23

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 T 2437-12 KLAGANDE Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), 502017-3083 106 55 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist B-GJ MOTPART

Läs mer

DOM 2013-03-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-11 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 2013-03-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 6579 6580-12 1 KLAGANDE Skatteverket MOTPARTER 1. AA 2. BB Ombud: Advokat Anders Aspegren Advokatfirman Fylgia KB Box 55555 102 04 Stockholm

Läs mer

Karenstid för bedömning av närståendeförhållanden vid återvinning

Karenstid för bedömning av närståendeförhållanden vid återvinning 50 Isabel Alsterberg ISABEL ALSTERBERG Karenstid för bedömning av närståendeförhållanden vid återvinning Det är inte sällan det aktualiseras frågor om återvinning i konkurser. En sådan fråga är transaktioner

Läs mer

Något om konsumentskyddsaspekter på privatpersoners borgensåtaganden

Något om konsumentskyddsaspekter på privatpersoners borgensåtaganden 34 Torbjörn Ingvarsson Något om konsumentskyddsaspekter på privatpersoners borgensåtaganden TORBJÖRN INGVARSSON * Av en undersökning Konsumentverket publicerat framgår att tio procent av alla privatpersoner

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 november 2016 T 3638-15 KLAGANDE Skatteverket Ombud: MZ Rättsavdelningen 171 94 Solna MOTPART Gölab Handels AB i likvidation, 556672-8282

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 juli 2008 Ö 4397-06 KLAGANDE BA Ombud: Jur.kand. LZ MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Fastställande av utdelningsförslag i konkurs

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 maj 2012 Ö 1803-10 PARTER 1. Bandteknik i Jönköping Aktiebolags i likvidation konkursbo, 556283-9463 c/o advokat C G H Ombud: Jur.kand.

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2010 s. 709 (NJA 2010:74)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2010 s. 709 (NJA 2010:74) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2010 s. 709 (NJA 2010:74) Målnummer: T2618-09 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2010-12-29 Rubrik: Vid återvinning av en överlåtelse av aktier har det ansetts att

Läs mer

Borgen Borgenärens möjligheter att kräva fullgörelse av de olika borgensmännen samt borgensmännens inbördes regressförhållande

Borgen Borgenärens möjligheter att kräva fullgörelse av de olika borgensmännen samt borgensmännens inbördes regressförhållande Ekonomiska institutionen Magisteruppsats, Affärsjuridiska programmet 2002/5 Borgen Borgenärens möjligheter att kräva fullgörelse av de olika borgensmännen samt borgensmännens inbördes regressförhållande

Läs mer

Gå i borgen - gå i sorgen

Gå i borgen - gå i sorgen 2003:129 SHU EXAMENSARBETE Gå i borgen - gå i sorgen Om borgensavtalet vid proprieborgen GUNNEL ISAKSSON LINDER Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2003 s. 99 (NJA 2003:14)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2003 s. 99 (NJA 2003:14) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2003 s. 99 (NJA 2003:14) Målnummer: Ö1006-01 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2003-03-13 Rubrik: Fråga dels om en konkursförvaltare varit skyldig att enligt 7

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 juni 2013 Ö 2926-12 KLAGANDE EBN i Göteborg Aktiebolag, 556420-0680 Stålverksgatan 14 417 07 Göteborg Ombud: Advokat OW och advokat

Läs mer

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1995 s. 688 (NJA 1995:106)

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1995 s. 688 (NJA 1995:106) H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1995 s. 688 (NJA 1995:106) Målnummer: T3912-93 Avdelning: Domsnummer: DT212-95 Avgörandedatum: 1995-12-08 Rubrik: Återvinning i konkurs. Fråga huruvida en förtida betalning

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2008 s (NJA 2008:89)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2008 s (NJA 2008:89) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2008 s. 1004 (NJA 2008:89) Målnummer: Ö1149-07 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2008-10-31 Rubrik: Tillämpning av bestämmelsen om beräkning av ränta i 5 kap. 11

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE 1. KLM Fastigheter Aktiebolag, 556306-9318 Katrinedalsgatan 9 691 31 Karlskoga

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE 1. KLM Fastigheter Aktiebolag, 556306-9318 Katrinedalsgatan 9 691 31 Karlskoga Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 december 2011 Ö 3950-11 KLAGANDE 1. KLM Fastigheter Aktiebolag, 556306-9318 Katrinedalsgatan 9 691 31 Karlskoga 2. MS med firma MS

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 december 2016 T 4073-15 KLAGANDE PH MOTPART Migrationsverket 601 70 Norrköping Ombud: jur.kand. SR SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Linköpings Bygg & Inredning Aktiebolag, 556407-3087 Snickaregatan 35 582 26 Linköping

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Linköpings Bygg & Inredning Aktiebolag, 556407-3087 Snickaregatan 35 582 26 Linköping Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 november 2009 Ö 2979-09 KLAGANDE Linköpings Bygg & Inredning Aktiebolag, 556407-3087 Snickaregatan 35 582 26 Linköping Ställföreträdare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 juni 2004 Ö 1703-04 KLAGANDE EnergiSystem i Sverige AB, 556614-6642, Box 2101, 183 02 TÄBY Ombud: advokaten EW MOTPART Värmeland Teknik

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 juni 2016 T 3593-14 KLAGANDE CP Ombud: KO MOTPART MB Ombud: Advokat BT SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten över Skåne och Blekinges

Läs mer

Borgensansvar när huvudgäldenären gått i konkurs: särskilt om skötselborgen och dess särställning

Borgensansvar när huvudgäldenären gått i konkurs: särskilt om skötselborgen och dess särställning Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Masteruppsats 30 hp Masterprogram i Affärsjuridik med Europainriktning - Affärsrätt HT 2016/VT 2017 LIU-IEI-FIL-A--17/02441--SE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 januari 2004 T 4320-02 KLAGANDE 1. Hemiur Aktiebolag, 556480-2980, Rostvändaregatan 4, 791 72 FALUN 2. Rotunda Konsult Aktiebolag, 556315-1090,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (15) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 31 maj 2013 Ö 3182-12 KLAGANDE 1. KLM Fastigheter Aktiebolag, 556306-9318 2. MS med firma MS Fastigheter Ombud för 1 och 2: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 oktober 2016 Ö 2510-15 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna Ombud: Verksjuristen CL Rättsavdelningen 171 94 Solna MOTPART JA SAKEN Utmätning

Läs mer

Borgensinstitutets förändringar utifrån rättspraxis mellan 1983-2003

Borgensinstitutets förändringar utifrån rättspraxis mellan 1983-2003 EXAMENSARBETE 2004:212 SHU Borgensinstitutets förändringar utifrån rättspraxis mellan 1983-2003 ANNA OHLSSON LIZA PETTERSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Institutionen för Industriell

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 december 2004 Ö 1918-03 KLAGANDE RGP Dental Inc., 22 Burnside Street, 02809 BRISTOL R1, USA Ombud: advokaten HS MOTPART SunDesign

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2014 Ö 4853-13 ANMÄLARE Stockholms tingsrätt, avd 4 Box 8307 104 20 Stockholm PARTER Kärande vid tingsrätten Ekonomigruppen

Läs mer

Upplösta aktiebolags partshabilitet

Upplösta aktiebolags partshabilitet SKATTENYTT 2001 689 Gunilla Thorslund Upplösta aktiebolags partshabilitet i skatteprocessen Denna artikel avser att behandla det inte helt enkla spörsmålet i vilken utsträckning upplösta aktiebolag kan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 februari 2005 Ö 4616-04 SÖKANDE Advokaten BA SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDE Hovrätten över Skåne och Blekinge, avd. 1, beslut den

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 januari 2005 Ö 2353-01 KLAGANDE Skatteverket, 171 94 SOLNA MOTPART SD SAKEN Kvittning av EU-bidrag ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för

Läs mer

DOM 2015-05-05 Stockholm

DOM 2015-05-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060202 DOM 2015-05-05 Stockholm Mål nr M 8398-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-27 i mål nr M 3320-14, se bilaga KLAGANDE Miljö- och räddningstjänstnämnden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 mars 2007 Ö 643-06 KLAGANDE Malmstolen AB, 556194-7846 Strandvägen 19 444 31 Stenungsund Ombud: SS MOTPART MS Ombud: PN SAKEN Preskription

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 mars 2012 Ö 298-12 KLAGANDE Duveholms Rehab Center AB, 556646-6297 c/o HT och GT Konkursförvaltare: Advokat JA Ställföreträdare:

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2008 s. 1208 (NJA 2008:111)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2008 s. 1208 (NJA 2008:111) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2008 s. 1208 (NJA 2008:111) Målnummer: T399-07 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2008-12-29 Rubrik: Återvinning i konkurs. Frågor om innebörden av rekvisitet "avsevärt

Läs mer

meddelat i Stockholm den 4 april 2003 Ö 3700-02

meddelat i Stockholm den 4 april 2003 Ö 3700-02 Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 april 2003 Ö 3700-02 KLAGANDE InfiniCom AB under företagsrekonstruktion, 556448-8194, Karlaplan 2, 114 60 STOCKHOLM Ställföreträdare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 199-03 KLAGANDE Byggintressenter i Jönköping Aktiebolag Ställföreträdare: GB Ombud: advokaten SM MOTPART Bolagsverket,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 mars 2016 T 3753-14 KLAGANDE 1. Concorp Holding B.V. de Waal 40 NL-5684 PH Best Nederländerna 2. Concorp Scandinavia AB i likvidation,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 mars 2006 T 4088-03 KLAGANDE CR Ombud: Advokat PA MOTPART EM-Plan Aktiebolags konkursbo, 556304-5185 c/o konkursförvaltaren advokat LN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Registreringstjänst Ewa Orlander Aktiebolag, 556106-0756 Banvägen 9 182 78 Stocksund

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Registreringstjänst Ewa Orlander Aktiebolag, 556106-0756 Banvägen 9 182 78 Stocksund Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 november 2011 T 3855-10 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna Företrätt av verksjurist N-BM MOTPART Registreringstjänst Ewa Orlander Aktiebolag,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 december 2014 T 2133-14 KLAGANDE 1. MH Ombud: Advokat P-O N 2. JL Ombud: Advokaterna AN och MS MOTPART Deloitte AB, 556271-5309 Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 februari 2005 Ö 407-05 KLAGANDE Herstaberg i Norrköping AB: s konkursbo Ställföreträdare: advokaten RB i egenskap av konkursförvaltare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 april 2009 T 4750-07 KLAGANDE J.O. Forsbergs Reservdelar AB, 556231-0713 Box 283 573 23 Tranås Ombud: Advokat JK MOTPART Sparbanken Alingsås,

Läs mer

http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/referat_visa.jsp?trafflopnroa=2

http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/referat_visa.jsp?trafflopnroa=2 Sida 1 av 6 H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2005 s. 3 (NJA 2005:1) Målnummer: Ö2353-01 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2005-01-03 Rubrik: Sedan Jordbruksverket beviljat ett EU-bidrag har kronofogdemyndighet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 februari 2009 Ö 3474-08 KLAGANDE R L-A MOTPARTER J K U R SAKEN Ansökan om tillstånd enligt 19 kap 13 ärvdabalken till överlåtelse

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2013 T 1390-12 KLAGANDE Handelsanställdas arbetslöshetskassa, 846001-4353 Box 1146 111 81 Stockholm Ombud: M B Samma adress MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 11 november 2015 Ö 1132-15

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 11 november 2015 Ö 1132-15 Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 november 2015 Ö 1132-15 KLAGANDE OCH MOTPART Kontel Trade AG Bahnhofstrasse 21 6300 Zug Schweiz Ombud: Advokat ON KLAGANDE OCH MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 juni 2009 Ö 3904-08 KLAGANDE MH Ombud: Jur.kand. BB MOTPART AH Ombud: Advokat YB SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 T 279-04 KLAGANDE AZ Ombud: Advokat ME MOTPART RK Ombud: Advokat KL SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Texsun Energy AB:s konkursbo, 556559-3208

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Texsun Energy AB:s konkursbo, 556559-3208 Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 december 2010 T 5811-09 KLAGANDE PGE Ombud: Advokat HS MOTPART Texsun Energy AB:s konkursbo, 556559-3208 Ställföreträdare: Advokat JG

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 Sammanfattning En central arbetstagarorganisation och en av dess avdelningar har väckt talan i Arbetsdomstolen för medlemmar rörande tvist om ett lokalt kollaktivavtal

Läs mer