Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Martin Johansen (fp) Lars Thorsson (m) vice ordf Reidun Lorentzon (kd) tjg ers Övriga deltagande Bo Svensson, kommunchef Annika Funkqvist, sekreterare Kristina Christiansson, samhällsbyggnadschef Mats Mikulic, kommunjurist Göran Engblom, IT-chef 10 Ulrika Eriksson, personalchef Utses justera Lars Thorsson (m) Justeringens plats och tid Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-19 Annika Funkqvist Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerare Lars Thorsson (m) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för Datum för anslagets uppsättande anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens expedition Carina Eliasson

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 1 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Arbetsutskottets beslut: Dagordningen fastställs med följande tillägg: 15. Avgift för pedagogiska måltider 16. Avgift för externa måltider vid kommunens institutioner 17. Försäljning av mark del av Myggenäs 12: Uppdrag om ytterligare tjänstegarantier 19. Fråga om utbyggnaden av sagahuset. 20. Prissättning av tre tomter på fastigheten Tubberöd 1:46 (kyrktomten)

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 2 Dnr. 2007/ ANTAGANDE AV TAXA FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS TILLSYN 2008 Den 12 november 2003 antog riksdagen en ny Lag om skydd mot olyckor (LSO). Lagstiftningen trädde i kraft vid årsskiftet 2003/2004 och omfade en övergångstid på ett år. Med den tidigare gällande räddningstjänstlagen förtydligades från statligt håll var och hur ofta kommunen skulle utföra tillsyn. Enligt den nya LSO skall istället kommunen, i sitt handlingsprogram, från och med 2005 ange hur man utifrån de nationella och regionala målen planerar förebyggande verksamhet, räddningstjänst och tillsyn. Tillsyn enligt LSO, till skillnad från den tidigare lagstiftningen, är ej i lika hög grad bunden till anläggningens eller byggnadens storlek. Från och med 2005 anpassades tillsynstaxan för LSO i högre grad utgå från tidsåtgången istället för den tidigare faktor- och objekttypsberoende taxan. Med en mer flexibel taxemodell möjliggjordes för ägare och nyttjanderättshavare som har ett bättre ordnat systematiskt brandskyddsarbete i högre grad gynnas. Bastaxan á kronor utgår från en timavgift för tillsynsmomentet och är beräknad till 675 kronor/timme (tidigare 600 kr). Tillsynen omfar tiden som åtgår för tidsbokning, administrativa förberedelser, resa, möte/kontroll och skrivtid. Tidigare beslut Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 234. Yrkanden Benny Andersson (s) yrkar bifall till liggande förslag. Lars Thorsson (m) yrkar bifall till liggande förslag. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: anta taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt taxa för tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE): Taxa för tillsyn enligt LSO utgörs av en bastaxa á kronor. därpå påbörjad timme debiteras med timavgift á 700 kronor

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Taxa för tillsyn enligt LBE utgörs av en bastaxa á kronor. De tillfällen då tillsynen enligt LBE omfar mer än 1 timmar, skall även därpå påbörjad timme debiteras med timavgift á 700 kronor. taxa vid samordnad tillsyn enligt LSO och LBE enligt nedan, debiteras förutom för LSO: Vid hantering av tillståndspliktig brandfarlig vara klass 1, 2a eller gas >250 liter debiteras med timavgift á 700 kronor Tillståndspliktig brandfarlig vara klass 2b, 3 samt övrig tillståndspliktig gashantering debiteras med timavgift á 700 kronor Taxa för övrig myndighetsutövning tim debiteras 700 kronor /påbörjad timme. Timtaxan indexregleras enligt kommunens indextal årligen samt taxan gäller från och med

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 3 Dnr. 2007/ REVIDERING AV TAXA FÖR MOTTAGNING AV SLAM Hanteringen av externslam vid Ängholmens reningsverk medför en ökad belastning och försvårad och fördyrad hantering med driften av reningsverket. Inför 2008 är det nödvändigt höja mottagningsavgiften för externslam vid kommunens avloppsreningsverk från bl a slambrunnar, septiktankar och minireningsverk. Tidigare beslut Teknik- och servicenämndens beslut , 108. Yrkande Benny Andersson (s) yrkar bifall till liggande förslag. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: kommunfullmäktiges beslut , 180 upphävs fr.o.m ny mottagningsavgift för externslam vid kommunens avloppsreningsverk ska vara 145 kr per m 3 exklusive moms samt avgiften gäller från och med

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 4 Dnr. 2007/ ANTAGANDE AV TAXA FÖR PRÖVNING AV OFFENTLIG KONTROLL INOM OMRÅDENA LIVSMEDEL OCH FODER Taxan för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder föreslås nu ändras i 6 med höjning av timtaxan (timavgiften) från nuvarande 500 kr/h till 750 kr/h. Tidigare beslut Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 235. Yrkanden Benny Andersson (s) yrkar bifall till liggande förslag. Lars Thorsson (m) yrkar bifall till liggande förslag. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder ändras timtaxa (timavgift) från nuvarande 500 kr/h till 700 kr/h samt taxan gäller från och med

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 5 Dnr. 2007/ INRÄTTANDE AV SKYDDSOMRÅDESFÖRESKRIFTER FÖR TOLLEBY VATTENVERK Ventäkten i Tolleby har sedan tidigare skyddsföreskrifter med stöd av lokala hälsoskyddsföreskrifter fastställda av kommunfullmäktige Teknik- och serviceförvaltningen har arbetat fram ett förslag till skyddsföreskrifter och venskyddsområde i Tolleby med stöd av miljöbalkens 7 kapitel. Syftet med skyddsområdet och skyddsföreskrifterna är minimera risken för påverkan av Tolleby ventäkt så man med normalt reningsförfarande kan använda vnet för dricksvenförsörjning. Tidigare beslut Teknik- och servicenämndens beslut , 109. Yrkanden Benny Andersson (s) yrkar bifall till liggande förslag. Lars Thorsson (m) yrkar bifall till liggande förslag. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: inrätta venskyddsområde och skyddsföreskrifter för Tolleby venverksområde i enlighet med teknik- och servicenämndens förslag samt venskyddsområde och skyddsföreskrifter gäller från och med

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 6 Dnr. 2007/ RAPPORTERING AV EJ VERKSTÄLLDA GYNNANDE BISTÅNDSBESLUT ENLIGT 4 KAPITLET 1 SOCIALTJÄNSTLAGEN ANDRA KVARTALET 2007 En rapporteringsskyldighet har införts i 16 kapitlet Socialtjänstlagen (SoL) som trädde i kraft Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 SoL. Rapportering skall ske till Länsstyrelsen, kommunens revisorer samt kommunfullmäktige en gång per kvartal. Föreliggande rapport för andra kvartalet 2007 avser åtta fall (sju kvinnor, en man) som berörs inom äldreomsorgen. Yrkande Benny Andersson (s) yrkar bifall till liggande förslag. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: notera rapport rörande ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 Socialtjänstlagen avseende andra kvartalet 2007.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 7 Dnr. 2007/ RAPPORTERING AV EJ VERKSTÄLLDA GYNNANDE BISTÅNDSBESLUT ENLIGT 4 KAPITLET 1 SOCIALTJÄNSTLAGEN TREDJE KVARTALET 2007 En rapporteringsskyldighet har införts i 16 kapitlet Socialtjänstlagen (SoL) som trädde i kraft Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 SoL. Rapportering skall ske till Länsstyrelsen, kommunens revisorer samt kommunfullmäktige en gång per kvartal. Föreliggande rapport för tredje kvartalet 2007 avser tio fall (sju kvinnor, tre män) som berörs inom äldreomsorgen. Yrkande Benny Andersson (s) yrkar bifall till liggande förslag. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: notera rapport rörande ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 Socialtjänstlagen avseende tredje kvartalet 2007.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 8 Dnr. 2007/ ANSÖKAN OM ÖVERLÅTELSE AV BYGGNAD PÅ DEL AV FASTIGHETEN KLÄDESHOLMEN 1:1 Ägaren till fastighet Klädesholmen 1:124 har för avsikt överlåta sin fastighet till dottern. I direkt anslutning till fastigheten finns en bod som delvis står på kommunens fastighet Klädesholmen 1:1. I samband med överlåtelsen av fastigheten önskar också fastighetsägaren överlåta boden, som är betrakta som byggnad på ofri grund, till sin dotter. Tidigare beslut Arbetsutskottets beslut , 152 återremiss. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 215 överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Kommunstyrelsens beslut , 189. Tjänsteutlåtande Kristina Christianssons, samhällsbyggnadschef, och Mari Giers, handläggare, gemensamma tjänsteutlåtande Yrkanden Benny Andersson (s) yrkar bifall till liggande förslag. Lars Thorsson (m) yrkar bifall till liggande förslag. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: betrakta aktuell bod som komplement till bostadshus samt godkänna överlåtelse av arrendeavtalet.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 9 Dnr. 2007/ ANSÖKAN OM ÄNDRING AV ARRENDEAVTAL PÅ DEL AV FASTIGHETEN KLÄDESHOLMEN 1:1 Fastighetsägaren till Klädesholmen 1:107 har en byggnad på kommunens fastighet Klädesholmen 1:1 i direkt anslutning till sin tomt vars upplåtelseform är ett bostadsarrende. Vid pågående tätortstudie och planarbete i området har sökanden ställt frågan och önskan om få bostadsarrendet ändrat till ett lägenhetsarrende. Anledningen är bygganden som stått där sedan slutet av 1800-talet alltid har används som uthus och sjöbod och saknar både ven och avlopp. Tjänsteutlåtande Kristina Christianssons, samhällsbyggnadschef, och Jan Rydbergs, handläggare, gemensamma tjänsteutlåtande Tidigare beslut Arbetsutskottets beslut , 151 avvakta tätortsstudien för Rönnäng/ Bleket/Klädesholmen innan slutligt ställningstagande. Yrkande Benny Andersson (s) yrkar bifall till liggande förslag. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: medge ändring av avtal om bostadsarrende till ett sedvanligt avtal om lägenhetsarrende för uthus/sjöbod samt arrendera ut del av fastigheten Klädesholmen 1:1, enligt föreslaget arrendeavtal.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 10 Dnr. 2008/1-534 MOBIL VÄXEL FÖR TELEKOMMUNIKATION Tjörns kommun har sedan 1999 haft Telias Centrexlösning för samordning av kommunens fasta telefoni. Centrex är en lösning som innebär vi inte har någon traditionell växelteknik lokalt utan kommunens samtal samordnas i en virtuell växel placerad i Kalmar. Telenor används sedan några år som operatör både på den fasta och mobila teletrafiken vilket innebär en del av Centrex funktionalitet inte kan utnyttjas fullt ut. För Centrex skall fungera optimalt krävs Telia också är operatör för trafiken. Tjörns kommun står inför ett vägskäl. Vi har under några års tid undersökt vilka möjligheter som finns för utveckla telefunktionen i Tjörns kommun. Centrexalternativet har funnits med under hela resan men kostnadsnivån och svårigheter utveckla konceptet med andra operatörer än Telia har gjort lösningen inte är lika intressant längre. Det senaste halvåret har ett koncept baserat på mobil växel arbetats fram. Diskussioner har förts med ett antal leverantörer/operatörer för komma fram till det nya lösningsförslaget. Föredragning IT-chef Göran Engblom föredrar ärendet. Arbetsutskottet beslutar: fa inriktningsbeslut om ovanstående med syfte ersätta dagens centrexväxel med en mobil växel samt kommunchef, IT-chef och ansvarig för informationsavdelningen ges i uppdrag förbereda detta arbete.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 11 Dnr. 2007/ ANSTÅND MED BETALNING AV FORDRAN TILL KOMMUNEN - KLÄDESHOLMENS EKONOMISKA FÖRENING Ordföranden i Klädesholmens ekonomiska förening har i skrivelse, dat , begärt den fordran kommunen har på affärsföreningen omvandlas till ett ränteoch amorteringsfritt lån. Tidigare beslut Arbetsutskottets beslut , 241. Yrkanden Benny Andersson (s) yrkar bifall till liggande förslag. Arbetsutskottet beslutar: ge Klädesholmens ekonomiska förening anstånd till den 31 december 2008 med betalning av kommunens fordran.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 12 Dnr. 2008/3-010 INFORMATION OM JÄMFÖRELSEPROJEKTET Jämförelseprojektet syftar till ta fram effektiva arbetssätt där jämförelser av kostnader och kvalitativa resultat leder till praktiska förbättringar av verksamheterna. Inriktningen kommer vara försöka finna sambandet mellan kostnader och kvalitet. Föredragning Samhällsbyggnadschef Kristina Christiansson föredrar ärendet. Arbetsutskottet beslutar: notera en information om projektet kommer hållas på Akvarellmuseet den 7 mars kl

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 13 Dnr. 2007/ INFORMATION OM BETÄNKANDET UTJÄMNING AV KOMMUNERNAS LSS-KOSTNADER ÖVERSYN OCH FÖRSLAG (SOU 2007:62) Finansdepartementet har remitterat rubricerade betänkande till, bland annat, ett antal kommuner. Till de kommuner som inte är remissinstans översänds betänkandet för kännedom. Samtliga kommuner har dock möjlighet lämna yttrande över betänkandet även om man inte är utsedd som remissinstans. Remisstiden går ut den 22 januari Föredragning Martin Johansen (fp) föredrar ärendet. Arbetsutskottet beslutar: notera informationen.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 14 Dnr. 2008/ AVGIFT FÖR PEDAGOGISKA MÅLTIDER Riksskeverkets huvudregel är fri kost på arbetsplatsen ska förmånsbeskas. Undantag från förmånsbeskning ska ske om måltiden är en så kallad pedagogisk måltid. Sådana måltider kan förekomma inom förskoleverksamhet, skola, särskilda omsorger och inom äldreomsorgens demensvård. Förvaltningen har lagt fram ett förslag som innebär kostnaden för en pedagogisk måltid för medarbetarna skulle kosta 25 kronor per portion inklusive moms. Riktlinjerna föreslås vara: Varje verksamhet tydliggör behov av pedagogiska måltider Samma avgift ska gälla för pedagogiska måltider inom alla verksamheter Pedagogisk måltid ska intas på arbetstid Avgiften för måltid ska vara halva självkostnadspriset för en måltid i kommunen, dvs 25 kronor (2008 års pris) Föredragning Personalchef Ulrika Eriksson föredrar ärendet. Arbetsutskottet beslutar: överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande samt ge socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden tillfälle yttra sig över förslaget innan kommunstyrelsen behandlar ärendet vid sitt sammanträde

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 15 Dnr. 2008/ AVGIFT FÖR EXTERNA MÅLTIDER VID KOMMUNENS INSTITUTIONER Pensionärer och andra externa gäster äter regelbundet lunch på kommunens institutioner. Förvaltningen har lagt fram ett förslag som innebär kostnaden för avgift för måltid som intas i skolmåltidssal skulle kosta 50 kronor per portion inklusive moms samt måltid som intas i äldreomsorgens matsalar skulle kosta 63 kronor per portion inklusive moms. Föredragning Personalchef Ulrika Eriksson föredrar ärendet. Arbetsutskottet beslutar: överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 16 Dnr. 2008/9-253 FÖRSÄLJNING AV MARK DEL AV MYGGENÄS 12:139 Företaget Empomarin, som idag driver Myggenäs marin, har ansökt om få köpa två markområden inom fastigheten Myggenäs 12:139. Avsikten är utveckla verksamheten till ett marint centrum som även innefar båthall samt utveckling inom områdena segling, fiske och vensport. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: sälja område 1 av del av fastigheten Myggenäs 12:139 till Empomarin för 1000 kr/m 2 exklusive anläggningsavgift för allmän VA-anläggning samt uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen värdera område 2 innan slutligt politiskt ställningstagande.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 17 Dnr. 2008/ UPPDRAG OM YTTERLIGARE TJÄNSTEGARANTIER Den 15 januari lanserades de sex första så kallade tjänstegarantierna, som tydliggör kommunens löften om service. Martin Johansen (fp) föreslår nu förvaltningarna får i uppdrag snarast lämna in förslag på ytterligare tjänstegarantier i Tjörns kommun. Arbetsutskottet beslutar: samtliga förvaltningar får i uppdrag senast till kommunstyrelsen 31 mars redovisa förslag på ytterligare tjänstegarantier i Tjörns kommun.

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 18 Dnr. 2006/ FRÅGA OM UTBYGGNADEN AV SAGAHUSET Kommunstyrelsen har gett Tjörns Bostadsbolag i uppdrag skyndsamt utreda en lokalisering av gymnasieskolan vid SAGA-huset i Skärhamn samt utreda övriga förutsättningar för ytterligare samlokaliseringar. VD för Tjörns Bostads AB Berndt Grönlund och planarkitekt Tinna Harling lämnade vid arbetsutskottets sammanträde , 197 en lägesrapport om förslag till utbyggnad av det så kallade Sagahuset. Lars Thorsson (m) efterfrågar vid dagens sammanträde en lägesrapport i ärendet. Arbetsutskottet beslutar: notera Martin Johansens (fp) svar om arbetsutskottet inom kort kommer inbjudas till en information i ärendet.

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 19 Dnr. 2007/ PRISSÄTTNING AV TRE TOMTER PÅ FASTIGHETEN TUBBERÖD 1:46 Detaljplanen för Tubberöd 1:46, även kallad kyrktomten, har vunnit laga kraft och innebär tre kommunala tomter kan avstyckas samt gå ut till försäljning i kommunens tomtkö. En översiktlig värdering av tomternas marknadsvärde har gjorts av NAI Svefa Tomterna behöver nu prissättas för kunna erbjudas den kommunala tomtkön. Tjänsteutlåtande Kristina Christianssons, samhällsbyggnadschef, och Mari Giers, handläggare, gemensamma tjänsteutlåtande Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: prissätta de tre tomterna på fastigheten Tubberöd 1:46 till kronor per tomt exklusive VA-kostnad samt tomterna skall försäljas genom den kommunala tomtkön.

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-07 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-05-08 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret, kl 18.30 20.45 Sida Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson, Kommunchef Annika

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-05 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Martin Johansen (fp) ordf Lars Thorsson (m) Louise Marklund (ka)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-09-05 1 [36] Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15.00-16.50 Beslutande Martin Johansen (FP), ordförande Filip Malm (FP) Bo Bertelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2013-12-12 1 [26] Plats och tid Stora Tjörnsalen kommunhuset kl 18.30-22.10 Ajournering 20.15-20.30. Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga

Läs mer

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING. godkänna dagordningen med tillägg.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING. godkänna dagordningen med tillägg. TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 21.20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Yvonne Andersson (m) Gun Alexandersson-Malm (fp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

2008-08-18. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30 11.30

2008-08-18. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30 11.30 Sammanträdesprotokoll 1(22) 2008-08-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30 11.30 ande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN. Protokoll 1 (35)

TRELLEBORGS KOMMUN. Protokoll 1 (35) Protokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-16.10 ande Ledamöter Patrik Holmberg (C), ordförande, ej 13 Christine Stafström (MP) för P Holmberg (C) 13 pga jäv Johnny Nilsson (S) Bertil

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-54 Jytte Grundberg. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Martin Johansen (fp)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-54 Jytte Grundberg. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Martin Johansen (fp) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-03-23 1. Plats och tid Kommunkontoret, kl. 13.00 15.00 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande Socialnämndens arbetsutskott 2008-09-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 september 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-28. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2013-02-28 kl 18.30 21.50

Kommunfullmäktige 2013-02-28. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2013-02-28 kl 18.30 21.50 1 Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2013-02-28 kl 18.30 21.50 Beslutande Se sidan 2-3 Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Roland Kindslätt, kommunchef Börje Olsson, kanslichef

Läs mer

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-11-13 Ärendelista 238 Svar på motion om stöd till ridskola 239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk 240 Taxa för prövning och tillsyn inom

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2006 12 11 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2006 12 11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal C kl. 14.00-14.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Michalowski (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-17 1(40) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Thomas Johansson (S)

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer