BILAGA 8 ÖVERLÅTELSEAVTAL UTDRAG UR ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA 8 ÖVERLÅTELSEAVTAL UTDRAG UR ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT"

Transkript

1 ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT BILAGA 8 UTDRAG UR ÖVERLÅTELSEAVTAL

2 8. LAGER OCH PRODUKTER I ARBETE 8.1 Alla varulagerprodukter och produkter i arbete per Tillträdesdagen bokförda på konton 1510, och 1530 överlåts. Ett sammandrag av gjord inventering per konkursdagen bifogas som bilaga 4. En ny inventering ska göras på Tillträdesdagen. Inventeringen ska ske på samma sätt som den gjordes vid inventeringen per konkursdagen. 8.2 Alla varulagerprodukter per Tillträdesdagen bokförda på konton och 1559 överlåts. Ett sammandrag av gjord inventering per Konkursdagen bifogas som bilaga 4. En ny inventering ska göras på Tillträdesdagen. Vid inventeringen ska inkuranta varor och osäljbara produkter inte ska räknas med. 9. ABONNEMANG M.M. 9.1 Köparen har rätt men inte skyldighet att överta de abonnemang som Konkursbolaget/konkursboet innehar såsom telefoner m.m. Kända abonnemang är förtecknade i bilaga 6. Vad gäller abonnemang avseende nummer (sk jourtelefonen) är dock Köparen skyldig att överta abonnemanget. 9.2 Det åligger Köparen att på Tillträdesdagen teckna eget abonnemang för el och VA. 10. LEASINGA VTAL OCH HYRESA VTAL 10.1 Köparen har rätt men inte skyldighet att överta de abonnemang som Konkursbolaget/konkursboet innehar såsom kopieringsmaskin m.m. Kända abonnemang är förtecknade i bilaga Det åligger Köparen att tillse att överlåtelse av avtal i punkten 10.l genomförs inom 1 O dagar efter detta avtals undertecknande. I den mån respektive leverantör kräver att äldre skulder betalas för att det ska vara möjligt att överta avtalen, åligger det Köparen att lösa skulden Skulle en överlåtelse av avtalen eller något/några av avtalen inte accepteras förbinder sig Köparen att tillse att utrustning hänförlig till respektive avtal återlämnas till dess leasing-/hyresgivare. 11. ROYALTYFRÅGOR 11.1 Säljaren har inte från bouppgivare kunnat erhålla någon fullständig redovisning rörande de konstnärer och formgivare samt samarbetspartners som har någon form av upphovsrätt till produkter som konkursbolaget/konkursboet försålt. Konkursboet kan endast upplysa om att såvitt känt för konkursboet har royalty utbetalats till mottagare förtecknade i bilaga 8.

3 11.2 I den mån det är en förutsättning för en fortsatt rätt att eventuellt tillverka och sälja de produkter som royalty-avtal omfattar, åligger det Köparen att själv ombesörja att nya sådana avtal tecknas. Konkursboet har inget ansvar för att nya avtal kan ingås. 12. EGENDOM TILLHÖRIG TREDJEMAN 12.1 Endast den egendom som uttryckligen överlåts enligt detta avtal, ingår i överlåtelsen I den mån det i konkursbolagets besittning finns egendom tillhörig tredjeman ingår denna inte i överlåtelsen. Ett exempel därpå är glasmuseet. Övrig, för Säljaren känd, egendom tillhörig annan är förtecknad i bilaga Om det i konkursbolagets besittning finns egendom som ägdes av konkursbolaget men som inte är listad i eller omnämnd i detta Överlåtelseavtal, ingår den egendomen utan särskild ersättning i överlåtelsen. 13. TILLSTÅNDSPLIKTIG VERKSAMHET 13.1 Säljaren har upplyst Köparen om att tillstånd enligt bilaga 10 är ett krav för att få driva verksamheten. Det är upp till Köparen att söka nya tillstånd.

4 Lagervärde og - i 2. B.ILAGA A B e o E F G H KONTO NETTO LAGERVARDE SENASTE DIFF ---, z-.3i... PRIMA FARDIGGLAS ' "' ~ PRIMA RÅGLAS 1 14äö64fJ , Î982' 'fö PRI MÄ REÎJMYRË ÜTSTÄLLNI Nl , ,25. _,,4474,5: 4913 Böcker ~ ,; Böcker Brt.iksbUtTkên' -, O :. -~--:;ï'gfa M,=,.,.,=~----,-<' -" -,o,~,o.... ~>- s,-,s~ 10 TOTALT Kosta B0Cïâoûî18f" _. ' _..... o.. o.. o";-. 49Îä 13 S-Ë-Kü'ÑDA FÅRDIGGLAS 1 - ' E_Klj~]ARAG.LÄSf_,,,_-198?71_ _ -,-~swl-~_._4~: TOTALT SEKUNDA ' ~~ ~ ~.,~, ; : ~~-.' ~..,......, SEKLJNÓABRUKSBîfrîKEN 1- ~ Î22âsoi'" '""'''"492' ' ~~ ~-----, ,_.-.,._., _, ~ ~-- ~-----~ -----~... _,...,,.,. - --~ ,.---.,..~ ,...,,~,, -~.-.,.~ ~-... TÖTÄLfBROkssffTÏK.ÊN o ~ {.._,,_ ~ ~---.,_, ,... _, -- --" PIA 1?r6dl,\k+~r- '1 Mbe,,+e =.. -- ~- o o ~ ,..,,. --.-,... _.., 25, 26 TOTALT PIA : ~ 2362ÓOÖ ~--~- -~ - - ~-...._ -'""-- ~...._... M ~- 28 Lån, ~-.., 7826Ç9() :, KONSIGNÂTlillf := ~2...?3594. ~953ßL. 4gf? 30 Utställningar O, prover o Gåvor !L -- 1Ö49_~ 391 _ 33 Totalt. = ~ ~-- -, TOTALTVARULAGER. ~ "-" >.. ~..., ~-...r. "'"M" >< ~.,.frx " " olja,gäsol. SYRGAS., s5é2~...~...4f RÅMATERIAL. 1 "" ~ ~ î , ~ ~-~_,--.,,.,,.,,,,.,n '-" '< - ~-"....,,-~.,,.,.,_,.,., -»1_ "" : FÔRPAê5KN 1NGSMAÎERIÄL..., o:. ""-49'34 41 B'ËRALER-, ssi 44 es 44 - º ; , ~.- - r..-~ r , ,.,..,,-~-._._._...,,.., _ --, e-- _.. ~- -''" t "-' <n,,,.,c,~ 42 DEGLAR êdsbacka : ~ o tt ~ --~ ' "' 44..,.-,---- ri-,.,-,.,,_ -- ~ ,,-~--- -" LAGER TOTALT ~ ~ ~~--. --~ Î , '

5 ADVOKATFIRMAN GLI 1\/lSTE DT BILAGA 6 TELEFON- OCH INTERNETABONNEMANG Teliasonera Sverige AB Finspångs Stadsnät PINET AB ADSL Företagskund 12 MB/S AIITele Sverige AB Se bilaga 6.a Norrköping den 31 augusti 2015 Pernilla Tilly Nors Advokatfirman Glimstedt Östergötland KB Nya Rådstt1gugatan 3, \,fww. gl im stedt. Se Tel OO Fax önkyi.ro L/':J~u::_;/1.;. PlusGiro STOCKHOLM GÖTEBORG M.:l..LMÖ ÖRé:BRCl NOR.CU<ÓPING JÖNKÖPING HELSIN,jß(_)f{c; LIJND KALMAR Vt\XcJÖ FALUN l.'ilnius RIGA TALLIN? l MINSK

6 KUNDAVTALAflîele BILAGA 6a Kundinformation Reijmyre glasbruk AB Företag Glasbruksvägen42 Adress Ulf Engstrand Kontaktperson Organisationsnummer Postnummer Telefonnummer Rejmyre Ort E-post Leverantörsinformation AllTele SverigeAB Leverantör/Partner Igor Maras Organisationnummer Säljare Telefonnummer E-post Fakturainformation Fakturaadress(om annan än ovan) Bilagor 1. Prisoch tjänstebilaga Övrigt Kund väljer att omförhandla sitt avtal, ny prisplan, fasta kostnader för samtal samt sms, datamängd enligt individuella val. Kund byter ut sina nuvarande UC mobilklienter med de nyaplusmobilapp Plus.Detta innebär att kunden enbart ersätter sina kostnader med de nya. Eftersom kunden Idag har fasta nummer in som sedanmexasut tilf mobilerna, tecknasäven tiiläggstjänstmexpå de. Kunden har kundnummer i Atos: Ingen ny bindningstid förutom den kunden redan har. ALLMÄm Genom att underteckna denna beställning ingår ovan angivet företag ("kund"} avtal med AffTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget gällande nyttjande av de tjänster som framgår av denna bestâñlng. ful/rtändiga allmänna villkor/eventuella tjänstespecifika villkor finns tillgängliga på och anses utgöra en del av detta avtal. Vkf var tfd gällande komplett prísllsta för tîlläggstjänster och övriga tjänster finns tijlgänglfg pá Víd fall av motstridiga bestämmelser r de fullständiga allmänna víllkoren gäller r första hand civerenskommelse r detta avtal. Altîele har rätt att efter kredltprôvnjng väija att înte ingå avtalet. Til!äggsbeställningar och avrop omfattas av villkoren enligt detta avtal. Tjänsterna tillhandahålls genom av AIITele egenproducerade tjänster samt iförekommande fall av A/IT ele med lev!:!rantörerfngángna samarbetsavtal. ; Al/Tefe bemyndigas av Kunden att genomföra överlåtelse sk. nummerportering av onçtvnonummer I beställning och det fir kunds ansvar att dessa nummer är öppna för portering. BETALNINGSVILLKOR Undertecknad Kund är betalnlngsansvarlg förtjänsterna som omfattas av detta avtal. Eventuel/a anslutningsavgifter faktureras vld leverans av tjänsten, löpande månadsavgifter månadsvis förskott och trafikavgiftermånadsvfs i efterskott med iakttagande av 30 dagars betalning. Vfd försenad betalning tlllkommereventuelltpåmlnnelseavglft samt lagstadgad dröjsmàlsränta. Vid utebliven betalning kan användningen av tjänsten komma att begränsas eller helt stängas av. Fakturaavgift.utgår enligt Alffeles generella prtsflsta. AVTALffiD Avtalst'den som framgår av detta avtal gäller per tjänst och löper från dagen för aktivering av tjänsten. För tilläggsbeställningar och avrop som omfattas av vtllkcren e:nfigt detta avtal räknas avtalstlden från aktiveringen av dessa tjänster. Ort & Datu Namnförtydligande i\ll:i*jffi!i..ertlrijr Namnförtydligande \~ O\,e: ~ Påskrivet avtal postas till "Al/Tele, Att: Företagsavtal, Box , Stockholm" /wtcds-ju: S VV li1bl9~j SH-!U:

7 Pris och tjänstebilaga Följande tjänster och volymer avtalas och utgör en minimibeställning. Ytterligare tjänster och tilläggsfunktioner kan läggas till i beställningsskede. Kostnad för dessa tillkommer då utöver nedanstående kostnader. Samtalspriser Växelanslutning & AllTele Växel Öppningsavgift 0,35 kr/samtal Öppningsavgift Egen grupp 0,00 kr/samtal Till Fasta nätet 0,35 kr/min Till Egen grupp fast 0,00 kr/min Till Telia mobil 0,35 kr/min Till Egen grupp mobil 0,00 kr/min Till Övriga mobil 0,35 kr/min Tjänst Mobil Fix: Fast (Fria samtal & meddelanden) Mobil FIX Data: 2 GB Mobil FIX Data: 5 GB MEX tilläggstjänst AIJTele Växel - Start AIJTele Växel - Plus, Mobilapp Plus Antal Pris Engång Pris/ Månad Minimideb trafik/mån Avtalstid 7 st O kr 224 kr - 48mån 4st O kr 81 kr - Dmån 3 st O kr 171 kr - O mån 7 st o kr 89 kr - 48mån 1st O kr o kr - 48mån 7 användare O kr 79 kr 48mån O kr kr O kr Avtals-ID: SW146299

8 KUNDAVTAL AllTele Kundinformation Reijmyres glasbruk AB Företag Glasbruksvägen 42 Adress Ulf Engstrand Kontaktperson Leverantörsinformation AllTele Sverige AB leverantör/partner Igor Maras Säljare Organisationsnummer Postnummer Telefonnummer Organisationnummer Telefonnummer Rejmyre Ort E-post E-post Fakturainformation Fakturaadress (om annan än ovan) Bilagor l. Pris och tjänstebilaga Övrigt ALLMÄNT Genom att underteckna denna beställning ingår ovan angivet företag ("kund") avtal med Al!TeleAllmännaSvenskaTelefonaktiebolaget gällande nyttjande av de tjänstersom framgår av denna bestäl/ing. Fullständigaallmänna villkor/eventuella tjänstespecifikavillkorfinnstillgängligapå och anses utgöra en del av detta avtal. Vid vartid gällande komplett prislista för til/äggstjänster ochövriga tjänsterfinns til/gängligpå Vid fall av motstridiga bestämmelser i de fullständigaallmänna villkorengäller i första hand överanskommelse i detta avtal. Alffefe har rätt att efter kreditprövning vätja att inte ingå avta/et. Tilläggsbestäflningaroch avrop omfattas av villkoren enligt detta avtal. Tjänsterna tillhandahålls-genom av AfrTele egenproducerade tjänster samt i förekommande fall av Alffele med leverantörer ingångna samarbetsavtaf. Al/Telebemyndigas av Kunden att genamföra överlåtelsesk. nummerportering av angivna nummer i beställning ach det årkunds ansvar att dessa nummer äröppna förportering. BETALN/NGSV/LLl(OR Undertecknad Kund ir betalningsansvarig för tjänsterna sam omfattas av detta avtal. Eventuel/aanslutningsavgifter faktureras vid leverans av tjänsten, löpande månadsavgifter månadsvis i förskott och trafikavgifter månadsvis í efterskott med iakttagande av 30 dagars betalning. Vid försenad betalning tillkommereventuellt páminnelseavgift samt lagstadgad dröjsmålsränta. Vid utebliven betalning kan användningen av tjänsten komma att begränsas eller helt stängas av. Fakturaavgîft utgårenfigta!itefes generella prislista. AVTALSTID Avtalstrden som framgårav detta avtal gäller per tjänst och löper från dagen för aktiveringav tjänsten. Förtilläggsbesti//ningaroch avrop som omfattas av villkorenenligtdetta avtal räknas avta Istiden från aktiveringen av dessa tjänster, Kund underskrift firm tecknare/behór ~dare) u e_,~ Gî----J s. &TrA\J J) Namnförtydligande Påskrivet avtal postas till "AllTele, Att: Företagsavtal, Box F 1? qnrkhnlm" Avtals-ID: SB-ID:

9 Pris och tjänstebilaga Följande tjänster och volymer avtalas och utgör en minimibeställning. Ytterligare tjänster och tilläggsfunktioner kan läggas till i beställningsskede. Kostnad för dessa tillkommer då utöver nedanstående kostnader. Tjänst Antal Pris Engång Pris/ Månad Minimideb trafik/mån Avta Istid Bredband Prolight Fiber Stadsnät '100/100 Mbít/s 1st Ange pris kr 1495 kr - 60mån 1 " ' "i\ 'I O kr 1495 kr O kr /1v\;1lé.-lr-) SB IQ

10 ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT 7 HYRES- OCH LEASINGA VTAL Point Transaction Systems AB Betalterminal, terminaltyp: 2-delad Xenta, serienr: ALG5133, ATN9613 se bilaga 7.a Canon Business Center Skrivare/skanner/fax, se bilaga 7.b e-butik i Norden AB Avtal e-handel, se bilaga 7.c Klarna AB Avtal e-handel, se bilaga 7.d. Eniro Sverige AB (Kvasir Media) Hemsida, se bilaga 7.e Air Liquide Gas AB Hyresavtal, gasflaskor, se bilaga 7.f SITA Sverige AB Avtal om avfallshantering, containers, se bilaga 7.g Kosan Gas Sverige AB (tidigare) AB Shellgas gasolanläggning Hyresavtal gasolanläggning, se bilaga 7.h Berend tsen Hyresavtal, mattor, se bilaga 7.i Advokatfirman Glimstedt Östergötland KB Ny2 Rådstugt1gatar1 3, w1,r,.;. gl ims tedt. se Tel OO Fax ba11l1:.1 i ro 1 ~-lj::.i, L; PlusGiro STOC!üfOLM GÖTEBORG MAU!Ö ÖRE8RO NORRi"~ÖPTNG,JÖNKÖPING HSLSHJGßORG I.UND!<_n.Lt,t.!1..R V:'i.X,JÖ f'al!jn VILNIUS RIGA TALLINN MINS!-;

11 2 (2) ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT Nokas Värdehantering AB Avtal om värdehantering, se bilaga 7.j Presto Brandsäkerhet AB Serviceavtal ang. översyn av brandposter/släckare, se bilaga 7.k Saldab IT AB Domäntjänster, betald period tom Se bilaga 7.1 Norrköping den 31 augusti 2015 Pernilla Tilly Nors

12 Adresser till Formgivare BlLAGA 8 Margareta Hennix Gezelius väg Gustavsberg Josephine N AB Josephine Edelskog Henriksdalsringen Nacka OO RMDAB Filippa Reuterswärd Violgatan Älmhult Tomas Harila Carlgren SollentunaFyrverkarbacken Stockholm Peter Thuvander Disponentgatan Stockholm Mikael Åstrand Förlandagränd Älvsjö Sandell Sandberg Arkitekter AB Östermalmsgatan 26 A Stockholm OO Berit Johansson Bakgatan 17 e Vadstena Edsbacka Bistro Sollentunavägen Sollentuna Lina Öhlund Karboub Svedjev Bromma Gunnel Sahlin Elvesta Gamla Skolan Sköldinge SS SS Dan Sunaga Nagano Ken Kitasakugun KaruizaVvamachi OAZA Nagakura Japan E ois 6,,. ck0i rec) John Larsson Blecktomsgränd Stockholm í}; f. ol e_ 6. v to I s o V'v"\ o~ ] k_op l OY har

13 (() ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT BILAGA 9 SEPARATIONSGODS Reijmyre Glasbruk AB i konkurs, , K Container Kopiator/ skri vare Tank och flaskpaket med syrgas Gasoltanlc Sita Canon Air Liquide Kosan gas Fill-air-maskin för luftkuddar till emballage Östgöta Papper Betalterminal Verifone Sweden AB Kylanläggning, äldre modell på kontoret Lena Adamssan Farmar (Kävlinge kommun) Formar En kartong eget glas Fonn för glaskupa till ljusstake Monica Domert, , Josephine Edelskog, , Margareta Jennix Smide & Hemslöjd Furingstad Fredrik Olsson, Ytterligare formar För konkursboet okända Glasmuseet Rejmyre Hembygdsförening Per-Inge Jansson,

14 DELEGATIONSBESLUT 1 (3) FINSPÅNG BILAGA 1 o Handläggare Karin Edoff Miljö- och hälsoskyddsinspektör Sektor samhällsbyggnad Miljöenheten Exp Datum Beteckning Dnr DbM:224 Rejmyre Glasbruk AB i konkurs Advokatfirman Glimstedt Östergötland KB Box Norrköping Anmälan om ändring av miljöfarlig - Rejmyre 1:108 verksamhet BESLUT Bygg- och miljönämnden godtar anmälan och förelägger Rejmyre Glasbruk AB i konkurs (organisations ru: ) med stöd av 26 kap. 9 miljöbalken (1998:808) om följande forsiktighetsmått; 1. Att verksamheten ska bedrivas i enlighet med anmälan. 2. Att verksamheten ska fortsätta skicka inen årsredovisning senast den 31 mars varje år. 3. Att ändringar i verksamheten ska anmälas till Bygg- och miljönämnden. Bygg- och miljönämnden beslutar även att Rejmyre Glasbruk AB i konkurs ska erlägga en årlig avgift för tillsyn med stöd av 27 kap. 1 miljöbalken (1998:808) samt den kommunala taxan fastställd av kommunfullmäktige, Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område ( , 50). Avgiften tas ut från och med 2016 och är 7920 kronor Den fasta årliga avgiften debiteras i början av varje kalenderår. Avgiften index regleras årligen. Bygg- och miljönämnden erinrar om att beslut om årlig avgift gäller till dess taxan ändrats eller verksamheten ändrats så att annan avgift skall utgå. Postadress Finspångs kommun, Finspång Besöl<sadress Bergslagsvägen Tfn E-post Webbplats

15 m FINSPÅNG Sid 2 (3) Ärendet i korthet Bygg- och miljönämnden har mottagit en anmälan om förändring av en redan befintlig verksamhet, Rejmyre glasbruk AB. Verksamheten är klassad enligt 14 kap 3 Miljöprövningsförordningen "anmälningsplikt Coch verksamhetskod gällerför anläggningför tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att l. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 2. mer än 5 ton andra glasråvarorförbrukas per kalenderår". Verksamheten har gått ikonkurs och förvaltas nu av konkursförvaltare Rune Brännström på advokatfirman Glimstedt Östergötland KB. Enligt anmälan kommer verksamheten att bedrivas på samma sätt som innan och inga andra förändringar än ägarförhållandena är genomförda. På grund av att verksamheten för tillfället förvaltas av en konkursförvaltare och att anmälan inte innehöll någon uppdaterad information utan är identisk med anmälan som inkom 2001 kommer miljöenheten att vänta med att ställa några specifika krav på verksamheten fram tills att det blir ett ägarbyte eller i samband med tillsyn. Avgift För handläggningen av anmälan tas en avgift ut enligt timtaxa beslutad av kommunfullmäktigen, Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område ( , 50), på 880 kr per timme Den totala kostnaden blir 1740 kr (2*888). Avgiften betalas mot faktura som skickas i efterhand. Sektor Samhällsbyggnad Karin Edoff Miljö- och hälsoskyddsinspektör Bilagor: Besvärshänvisning Postadress Finspångs kommun, Finspång Besöksadress Bergslagsvägen Tfn OO Fax E-post Webbplats wvvw.finspang.se

16 Besvärshänvisning 3 (3) FINSPÅNG Hur man överklagar: Detta beslut överklagas hos Länsstyrelsen, Tala om vilket beslut Ni överklagar genom att t ex ange nämnd/beslutsfattare eller paragraf i protokollet. Ange också varför Ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring Ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som Ni anser stöder Er uppfattning. Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Överklagandet skall lämnas in eller skickas till: FINSPÅNGS KOMJ.\1UN Bygg- och miljönämnden FINSPÅNG För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till Sektor Samhällsbyggnad senast inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet. Har Ert överklagande kommit irätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Länsstyrelsen, om Bygg- och miljönämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni har begärt. Om något är oklart kan ni vända Er till Miljöenheten, telefon Posta.dress Finspångs kommun, Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15

17 ANKOM 20 I5 2 4 FINSPÅNG Handläggare Daniel Svanér Brandinspektör Datum Beteckning Tillstånd beträffande brandfarlig vara Sökande: Advokatfirman Glimstedt Östergötland (Reijmyre Glasbruk AB:s konkursbo) organisationsnummer: Fastighetsbeteckning: Ansökan avser: Tillstånd brandfarlig vara Beslut: Tillstånd för hantering lämnas fram till och med Tillstånd avser följande: Gasol/Propan Argon Acetylen 5400 liter 50 liter 30 liter Räddningstjänsten Finspångs kommun Finspångskommun telefon e-post

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAG AVSEENDE BREDBANDSABONNEMANG INOM LEVERANTÖRSOBEROENDE STADSNÄT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAG AVSEENDE BREDBANDSABONNEMANG INOM LEVERANTÖRSOBEROENDE STADSNÄT Avtal - Datum Sidor 2013-09-16 1( 7) Felanmälan/Support Felanmälan skall göras direkt till T3 företagssupport på nummer alt. : foretag@t3.se. Uppstår det störningar i nätet som är relaterade till nätägares

Läs mer

För att installera programvaran bör Du i god tid kontakta Din kassaleverantör för att boka tid.

För att installera programvaran bör Du i god tid kontakta Din kassaleverantör för att boka tid. Hej! Tack för att Du visat intresse för Spectracard. Nu har vi förenklat för Dig som kund. Samtidigt som Du tecknar avtal för Spectracard, tecknar Du även avtal för hyra av PIN terminal. I hyran ingår

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16) ALLMÄNNA VILLKOR Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes tolkning mellan Abonnemangsvillkor,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå Mellan Jernhusen Underhållshallar AB, org. nr 556794-9218, ( Jernhusen ), och, org. nr, ( Kunden ) har denna dag avtal träffats avseende rätt att boka tider för

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 Sida 1 av 7 Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan B2 Bredband AB AB, organisationsnummer 556575-7738, ( Bredbandsbolaget ) och

Läs mer

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB Information om Pay Solutions Sweden AB Pay Solutions Sweden AB (Pay Solutions) är ett företag som erbjuder enkla och moderna lösningar för att hjälpa företag att ta betalt och sedan få betalt. Genom Pay

Läs mer

Utgåva 11. 1.1 Nedanstående begrepp skall ha den nedan definierade innebörden då de används med versal begynnelsebokstav i de Allmänna villkoren.

Utgåva 11. 1.1 Nedanstående begrepp skall ha den nedan definierade innebörden då de används med versal begynnelsebokstav i de Allmänna villkoren. 1 DEFINIERADE BEGREPP 1.1 Nedanstående begrepp skall ha den nedan definierade innebörden då de används med versal begynnelsebokstav i de Allmänna villkoren. Allmänna villkor Cellips vid varje tillfälle

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

1. Allmänt 2. Avtal 3. Tjänsten 4. Start av Tjänst 4.1 4.2 5. Avgifter och betalning 6. Behandling av personuppgifter m.m.

1. Allmänt 2. Avtal 3. Tjänsten 4. Start av Tjänst 4.1 4.2 5. Avgifter och betalning 6. Behandling av personuppgifter m.m. 1. Allmänt På nedanstående villkor tillhandahåller Åtvid.net höghastighetsanslutning mot Internet. Utöver nämnda tjänster kan abonnenten teckna avtal om tilläggstjänster. För dessa betalar abonnenten särskilda

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

Återförsäljaransökan

Återförsäljaransökan Återförsäljaransökan 1 Insändes tillsammans med en kopia på företagets registreringsbevis. Företagsuppgifter Namn mot marknaden: Ansökningsdatum: Registrerat företagsnamn: Organisationsnummer: Faktureringsadress:

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Villkor för privat abonnemang på Com Hems tjänster och tillhörande utrustning

Villkor för privat abonnemang på Com Hems tjänster och tillhörande utrustning Gällande fr o m 2014-06-13 Innehållsförteckning A Allmänna villkor sid 2 B Särskilda villkor för Tv-tjänst sid 5 C Särskilda villkor för Bredbandstjänst sid 6 D Särskilda villkor för Telefonitjänst sid

Läs mer

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni.

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni. 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Rätt Internetkapacitet i Sverige AB (Riksnet)och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster som parternaträffar avtal om (Tjänsten). 1.2 I punkterna

Läs mer

Avtal Securitas Hemlarm

Avtal Securitas Hemlarm Securitas exemplar Fyll i och returnera i det förfrankerade svarskuvertet Att tänka på när du fyller i blanketten! Denna sida är endast ett exempel och ska inte fyllas i. Namn, adress och telefonnummer

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

TDC Song Mobil Användarguide

TDC Song Mobil Användarguide TDC Song Mobil Användarguide INNEHÅLL 1 Välkommen till TDC Song 2 2 SIM-kort & Koder 2 3 Aktivera ditt abonnemang 2 4 Röstbrevlådan 3 5 Vidarekoppling och Medflyttning av samtal 4 6 Samtal väntar 5 7 Konferenssamtal

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB (Gäller fr.o.m. 2014-05-01.)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB (Gäller fr.o.m. 2014-05-01.) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB (Gäller fr.o.m. 2014-05-01.) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och

Läs mer

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft.

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Hur butiken ansluter sig till SEQR Printa ut avtalet och fyll i samtliga uppgifter. Behörig firmatecknare skriver under och skickar det till:

Hur butiken ansluter sig till SEQR Printa ut avtalet och fyll i samtliga uppgifter. Behörig firmatecknare skriver under och skickar det till: Butikerna har tecknat ett ramavtal med SEQR mobil plånbok. SEQR är ett komplement till kort- och kontantbetalningar och medför inga extra kostnader för butiken. Butiken betalar endast 50 öre per transaktion

Läs mer

Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss.

Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss. Stockholm 2014-05-14 Box 47151 100 74 Stockholm Sven Svensson Vägen 123 Lgh 1001 123 45 Orten Välkommen! Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss.

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller mellan solvenet.se, org:556544-1937, och myndig fysisk eller juridisk person(nedan benämnd Kunden ) som abonnerar på en eller flera av solvenets bredbandstjänster

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer