BILAGA 8 ÖVERLÅTELSEAVTAL UTDRAG UR ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA 8 ÖVERLÅTELSEAVTAL UTDRAG UR ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT"

Transkript

1 ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT BILAGA 8 UTDRAG UR ÖVERLÅTELSEAVTAL

2 8. LAGER OCH PRODUKTER I ARBETE 8.1 Alla varulagerprodukter och produkter i arbete per Tillträdesdagen bokförda på konton 1510, och 1530 överlåts. Ett sammandrag av gjord inventering per konkursdagen bifogas som bilaga 4. En ny inventering ska göras på Tillträdesdagen. Inventeringen ska ske på samma sätt som den gjordes vid inventeringen per konkursdagen. 8.2 Alla varulagerprodukter per Tillträdesdagen bokförda på konton och 1559 överlåts. Ett sammandrag av gjord inventering per Konkursdagen bifogas som bilaga 4. En ny inventering ska göras på Tillträdesdagen. Vid inventeringen ska inkuranta varor och osäljbara produkter inte ska räknas med. 9. ABONNEMANG M.M. 9.1 Köparen har rätt men inte skyldighet att överta de abonnemang som Konkursbolaget/konkursboet innehar såsom telefoner m.m. Kända abonnemang är förtecknade i bilaga 6. Vad gäller abonnemang avseende nummer (sk jourtelefonen) är dock Köparen skyldig att överta abonnemanget. 9.2 Det åligger Köparen att på Tillträdesdagen teckna eget abonnemang för el och VA. 10. LEASINGA VTAL OCH HYRESA VTAL 10.1 Köparen har rätt men inte skyldighet att överta de abonnemang som Konkursbolaget/konkursboet innehar såsom kopieringsmaskin m.m. Kända abonnemang är förtecknade i bilaga Det åligger Köparen att tillse att överlåtelse av avtal i punkten 10.l genomförs inom 1 O dagar efter detta avtals undertecknande. I den mån respektive leverantör kräver att äldre skulder betalas för att det ska vara möjligt att överta avtalen, åligger det Köparen att lösa skulden Skulle en överlåtelse av avtalen eller något/några av avtalen inte accepteras förbinder sig Köparen att tillse att utrustning hänförlig till respektive avtal återlämnas till dess leasing-/hyresgivare. 11. ROYALTYFRÅGOR 11.1 Säljaren har inte från bouppgivare kunnat erhålla någon fullständig redovisning rörande de konstnärer och formgivare samt samarbetspartners som har någon form av upphovsrätt till produkter som konkursbolaget/konkursboet försålt. Konkursboet kan endast upplysa om att såvitt känt för konkursboet har royalty utbetalats till mottagare förtecknade i bilaga 8.

3 11.2 I den mån det är en förutsättning för en fortsatt rätt att eventuellt tillverka och sälja de produkter som royalty-avtal omfattar, åligger det Köparen att själv ombesörja att nya sådana avtal tecknas. Konkursboet har inget ansvar för att nya avtal kan ingås. 12. EGENDOM TILLHÖRIG TREDJEMAN 12.1 Endast den egendom som uttryckligen överlåts enligt detta avtal, ingår i överlåtelsen I den mån det i konkursbolagets besittning finns egendom tillhörig tredjeman ingår denna inte i överlåtelsen. Ett exempel därpå är glasmuseet. Övrig, för Säljaren känd, egendom tillhörig annan är förtecknad i bilaga Om det i konkursbolagets besittning finns egendom som ägdes av konkursbolaget men som inte är listad i eller omnämnd i detta Överlåtelseavtal, ingår den egendomen utan särskild ersättning i överlåtelsen. 13. TILLSTÅNDSPLIKTIG VERKSAMHET 13.1 Säljaren har upplyst Köparen om att tillstånd enligt bilaga 10 är ett krav för att få driva verksamheten. Det är upp till Köparen att söka nya tillstånd.

4 Lagervärde og - i 2. B.ILAGA A B e o E F G H KONTO NETTO LAGERVARDE SENASTE DIFF ---, z-.3i... PRIMA FARDIGGLAS ' "' ~ PRIMA RÅGLAS 1 14äö64fJ , Î982' 'fö PRI MÄ REÎJMYRË ÜTSTÄLLNI Nl , ,25. _,,4474,5: 4913 Böcker ~ ,; Böcker Brt.iksbUtTkên' -, O :. -~--:;ï'gfa M,=,.,.,=~----,-<' -" -,o,~,o.... ~>- s,-,s~ 10 TOTALT Kosta B0Cïâoûî18f" _. ' _..... o.. o.. o";-. 49Îä 13 S-Ë-Kü'ÑDA FÅRDIGGLAS 1 - ' E_Klj~]ARAG.LÄSf_,,,_-198?71_ _ -,-~swl-~_._4~: TOTALT SEKUNDA ' ~~ ~ ~.,~, ; : ~~-.' ~..,......, SEKLJNÓABRUKSBîfrîKEN 1- ~ Î22âsoi'" '""'''"492' ' ~~ ~-----, ,_.-.,._., _, ~ ~-- ~-----~ -----~... _,...,,.,. - --~ ,.---.,..~ ,...,,~,, -~.-.,.~ ~-... TÖTÄLfBROkssffTÏK.ÊN o ~ {.._,,_ ~ ~---.,_, ,... _, -- --" PIA 1?r6dl,\k+~r- '1 Mbe,,+e =.. -- ~- o o ~ ,..,,. --.-,... _.., 25, 26 TOTALT PIA : ~ 2362ÓOÖ ~--~- -~ - - ~-...._ -'""-- ~...._... M ~- 28 Lån, ~-.., 7826Ç9() :, KONSIGNÂTlillf := ~2...?3594. ~953ßL. 4gf? 30 Utställningar O, prover o Gåvor !L -- 1Ö49_~ 391 _ 33 Totalt. = ~ ~-- -, TOTALTVARULAGER. ~ "-" >.. ~..., ~-...r. "'"M" >< ~.,.frx " " olja,gäsol. SYRGAS., s5é2~...~...4f RÅMATERIAL. 1 "" ~ ~ î , ~ ~-~_,--.,,.,,.,,,,.,n '-" '< - ~-"....,,-~.,,.,.,_,.,., -»1_ "" : FÔRPAê5KN 1NGSMAÎERIÄL..., o:. ""-49'34 41 B'ËRALER-, ssi 44 es 44 - º ; , ~.- - r..-~ r , ,.,..,,-~-._._._...,,.., _ --, e-- _.. ~- -''" t "-' <n,,,.,c,~ 42 DEGLAR êdsbacka : ~ o tt ~ --~ ' "' 44..,.-,---- ri-,.,-,.,,_ -- ~ ,,-~--- -" LAGER TOTALT ~ ~ ~~--. --~ Î , '

5 ADVOKATFIRMAN GLI 1\/lSTE DT BILAGA 6 TELEFON- OCH INTERNETABONNEMANG Teliasonera Sverige AB Finspångs Stadsnät PINET AB ADSL Företagskund 12 MB/S AIITele Sverige AB Se bilaga 6.a Norrköping den 31 augusti 2015 Pernilla Tilly Nors Advokatfirman Glimstedt Östergötland KB Nya Rådstt1gugatan 3, \,fww. gl im stedt. Se Tel OO Fax önkyi.ro L/':J~u::_;/1.;. PlusGiro STOCKHOLM GÖTEBORG M.:l..LMÖ ÖRé:BRCl NOR.CU<ÓPING JÖNKÖPING HELSIN,jß(_)f{c; LIJND KALMAR Vt\XcJÖ FALUN l.'ilnius RIGA TALLIN? l MINSK

6 KUNDAVTALAflîele BILAGA 6a Kundinformation Reijmyre glasbruk AB Företag Glasbruksvägen42 Adress Ulf Engstrand Kontaktperson Organisationsnummer Postnummer Telefonnummer Rejmyre Ort E-post Leverantörsinformation AllTele SverigeAB Leverantör/Partner Igor Maras Organisationnummer Säljare Telefonnummer E-post Fakturainformation Fakturaadress(om annan än ovan) Bilagor 1. Prisoch tjänstebilaga Övrigt Kund väljer att omförhandla sitt avtal, ny prisplan, fasta kostnader för samtal samt sms, datamängd enligt individuella val. Kund byter ut sina nuvarande UC mobilklienter med de nyaplusmobilapp Plus.Detta innebär att kunden enbart ersätter sina kostnader med de nya. Eftersom kunden Idag har fasta nummer in som sedanmexasut tilf mobilerna, tecknasäven tiiläggstjänstmexpå de. Kunden har kundnummer i Atos: Ingen ny bindningstid förutom den kunden redan har. ALLMÄm Genom att underteckna denna beställning ingår ovan angivet företag ("kund"} avtal med AffTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget gällande nyttjande av de tjänster som framgår av denna bestâñlng. ful/rtändiga allmänna villkor/eventuella tjänstespecifika villkor finns tillgängliga på och anses utgöra en del av detta avtal. Vkf var tfd gällande komplett prísllsta för tîlläggstjänster och övriga tjänster finns tijlgänglfg pá Víd fall av motstridiga bestämmelser r de fullständiga allmänna víllkoren gäller r första hand civerenskommelse r detta avtal. Altîele har rätt att efter kredltprôvnjng väija att înte ingå avtalet. Til!äggsbeställningar och avrop omfattas av villkoren enligt detta avtal. Tjänsterna tillhandahålls genom av AIITele egenproducerade tjänster samt iförekommande fall av A/IT ele med lev!:!rantörerfngángna samarbetsavtal. ; Al/Tefe bemyndigas av Kunden att genomföra överlåtelse sk. nummerportering av onçtvnonummer I beställning och det fir kunds ansvar att dessa nummer är öppna för portering. BETALNINGSVILLKOR Undertecknad Kund är betalnlngsansvarlg förtjänsterna som omfattas av detta avtal. Eventuel/a anslutningsavgifter faktureras vld leverans av tjänsten, löpande månadsavgifter månadsvis förskott och trafikavgiftermånadsvfs i efterskott med iakttagande av 30 dagars betalning. Vfd försenad betalning tlllkommereventuelltpåmlnnelseavglft samt lagstadgad dröjsmàlsränta. Vid utebliven betalning kan användningen av tjänsten komma att begränsas eller helt stängas av. Fakturaavgift.utgår enligt Alffeles generella prtsflsta. AVTALffiD Avtalst'den som framgår av detta avtal gäller per tjänst och löper från dagen för aktivering av tjänsten. För tilläggsbeställningar och avrop som omfattas av vtllkcren e:nfigt detta avtal räknas avtalstlden från aktiveringen av dessa tjänster. Ort & Datu Namnförtydligande i\ll:i*jffi!i..ertlrijr Namnförtydligande \~ O\,e: ~ Påskrivet avtal postas till "Al/Tele, Att: Företagsavtal, Box , Stockholm" /wtcds-ju: S VV li1bl9~j SH-!U:

7 Pris och tjänstebilaga Följande tjänster och volymer avtalas och utgör en minimibeställning. Ytterligare tjänster och tilläggsfunktioner kan läggas till i beställningsskede. Kostnad för dessa tillkommer då utöver nedanstående kostnader. Samtalspriser Växelanslutning & AllTele Växel Öppningsavgift 0,35 kr/samtal Öppningsavgift Egen grupp 0,00 kr/samtal Till Fasta nätet 0,35 kr/min Till Egen grupp fast 0,00 kr/min Till Telia mobil 0,35 kr/min Till Egen grupp mobil 0,00 kr/min Till Övriga mobil 0,35 kr/min Tjänst Mobil Fix: Fast (Fria samtal & meddelanden) Mobil FIX Data: 2 GB Mobil FIX Data: 5 GB MEX tilläggstjänst AIJTele Växel - Start AIJTele Växel - Plus, Mobilapp Plus Antal Pris Engång Pris/ Månad Minimideb trafik/mån Avtalstid 7 st O kr 224 kr - 48mån 4st O kr 81 kr - Dmån 3 st O kr 171 kr - O mån 7 st o kr 89 kr - 48mån 1st O kr o kr - 48mån 7 användare O kr 79 kr 48mån O kr kr O kr Avtals-ID: SW146299

8 KUNDAVTAL AllTele Kundinformation Reijmyres glasbruk AB Företag Glasbruksvägen 42 Adress Ulf Engstrand Kontaktperson Leverantörsinformation AllTele Sverige AB leverantör/partner Igor Maras Säljare Organisationsnummer Postnummer Telefonnummer Organisationnummer Telefonnummer Rejmyre Ort E-post E-post Fakturainformation Fakturaadress (om annan än ovan) Bilagor l. Pris och tjänstebilaga Övrigt ALLMÄNT Genom att underteckna denna beställning ingår ovan angivet företag ("kund") avtal med Al!TeleAllmännaSvenskaTelefonaktiebolaget gällande nyttjande av de tjänstersom framgår av denna bestäl/ing. Fullständigaallmänna villkor/eventuella tjänstespecifikavillkorfinnstillgängligapå och anses utgöra en del av detta avtal. Vid vartid gällande komplett prislista för til/äggstjänster ochövriga tjänsterfinns til/gängligpå Vid fall av motstridiga bestämmelser i de fullständigaallmänna villkorengäller i första hand överanskommelse i detta avtal. Alffefe har rätt att efter kreditprövning vätja att inte ingå avta/et. Tilläggsbestäflningaroch avrop omfattas av villkoren enligt detta avtal. Tjänsterna tillhandahålls-genom av AfrTele egenproducerade tjänster samt i förekommande fall av Alffele med leverantörer ingångna samarbetsavtaf. Al/Telebemyndigas av Kunden att genamföra överlåtelsesk. nummerportering av angivna nummer i beställning ach det årkunds ansvar att dessa nummer äröppna förportering. BETALN/NGSV/LLl(OR Undertecknad Kund ir betalningsansvarig för tjänsterna sam omfattas av detta avtal. Eventuel/aanslutningsavgifter faktureras vid leverans av tjänsten, löpande månadsavgifter månadsvis i förskott och trafikavgifter månadsvis í efterskott med iakttagande av 30 dagars betalning. Vid försenad betalning tillkommereventuellt páminnelseavgift samt lagstadgad dröjsmålsränta. Vid utebliven betalning kan användningen av tjänsten komma att begränsas eller helt stängas av. Fakturaavgîft utgårenfigta!itefes generella prislista. AVTALSTID Avtalstrden som framgårav detta avtal gäller per tjänst och löper från dagen för aktiveringav tjänsten. Förtilläggsbesti//ningaroch avrop som omfattas av villkorenenligtdetta avtal räknas avta Istiden från aktiveringen av dessa tjänster, Kund underskrift firm tecknare/behór ~dare) u e_,~ Gî----J s. &TrA\J J) Namnförtydligande Påskrivet avtal postas till "AllTele, Att: Företagsavtal, Box F 1? qnrkhnlm" Avtals-ID: SB-ID:

9 Pris och tjänstebilaga Följande tjänster och volymer avtalas och utgör en minimibeställning. Ytterligare tjänster och tilläggsfunktioner kan läggas till i beställningsskede. Kostnad för dessa tillkommer då utöver nedanstående kostnader. Tjänst Antal Pris Engång Pris/ Månad Minimideb trafik/mån Avta Istid Bredband Prolight Fiber Stadsnät '100/100 Mbít/s 1st Ange pris kr 1495 kr - 60mån 1 " ' "i\ 'I O kr 1495 kr O kr /1v\;1lé.-lr-) SB IQ

10 ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT 7 HYRES- OCH LEASINGA VTAL Point Transaction Systems AB Betalterminal, terminaltyp: 2-delad Xenta, serienr: ALG5133, ATN9613 se bilaga 7.a Canon Business Center Skrivare/skanner/fax, se bilaga 7.b e-butik i Norden AB Avtal e-handel, se bilaga 7.c Klarna AB Avtal e-handel, se bilaga 7.d. Eniro Sverige AB (Kvasir Media) Hemsida, se bilaga 7.e Air Liquide Gas AB Hyresavtal, gasflaskor, se bilaga 7.f SITA Sverige AB Avtal om avfallshantering, containers, se bilaga 7.g Kosan Gas Sverige AB (tidigare) AB Shellgas gasolanläggning Hyresavtal gasolanläggning, se bilaga 7.h Berend tsen Hyresavtal, mattor, se bilaga 7.i Advokatfirman Glimstedt Östergötland KB Ny2 Rådstugt1gatar1 3, w1,r,.;. gl ims tedt. se Tel OO Fax ba11l1:.1 i ro 1 ~-lj::.i, L; PlusGiro STOC!üfOLM GÖTEBORG MAU!Ö ÖRE8RO NORRi"~ÖPTNG,JÖNKÖPING HSLSHJGßORG I.UND!<_n.Lt,t.!1..R V:'i.X,JÖ f'al!jn VILNIUS RIGA TALLINN MINS!-;

11 2 (2) ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT Nokas Värdehantering AB Avtal om värdehantering, se bilaga 7.j Presto Brandsäkerhet AB Serviceavtal ang. översyn av brandposter/släckare, se bilaga 7.k Saldab IT AB Domäntjänster, betald period tom Se bilaga 7.1 Norrköping den 31 augusti 2015 Pernilla Tilly Nors

12 Adresser till Formgivare BlLAGA 8 Margareta Hennix Gezelius väg Gustavsberg Josephine N AB Josephine Edelskog Henriksdalsringen Nacka OO RMDAB Filippa Reuterswärd Violgatan Älmhult Tomas Harila Carlgren SollentunaFyrverkarbacken Stockholm Peter Thuvander Disponentgatan Stockholm Mikael Åstrand Förlandagränd Älvsjö Sandell Sandberg Arkitekter AB Östermalmsgatan 26 A Stockholm OO Berit Johansson Bakgatan 17 e Vadstena Edsbacka Bistro Sollentunavägen Sollentuna Lina Öhlund Karboub Svedjev Bromma Gunnel Sahlin Elvesta Gamla Skolan Sköldinge SS SS Dan Sunaga Nagano Ken Kitasakugun KaruizaVvamachi OAZA Nagakura Japan E ois 6,,. ck0i rec) John Larsson Blecktomsgränd Stockholm í}; f. ol e_ 6. v to I s o V'v"\ o~ ] k_op l OY har

13 (() ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT BILAGA 9 SEPARATIONSGODS Reijmyre Glasbruk AB i konkurs, , K Container Kopiator/ skri vare Tank och flaskpaket med syrgas Gasoltanlc Sita Canon Air Liquide Kosan gas Fill-air-maskin för luftkuddar till emballage Östgöta Papper Betalterminal Verifone Sweden AB Kylanläggning, äldre modell på kontoret Lena Adamssan Farmar (Kävlinge kommun) Formar En kartong eget glas Fonn för glaskupa till ljusstake Monica Domert, , Josephine Edelskog, , Margareta Jennix Smide & Hemslöjd Furingstad Fredrik Olsson, Ytterligare formar För konkursboet okända Glasmuseet Rejmyre Hembygdsförening Per-Inge Jansson,

14 DELEGATIONSBESLUT 1 (3) FINSPÅNG BILAGA 1 o Handläggare Karin Edoff Miljö- och hälsoskyddsinspektör Sektor samhällsbyggnad Miljöenheten Exp Datum Beteckning Dnr DbM:224 Rejmyre Glasbruk AB i konkurs Advokatfirman Glimstedt Östergötland KB Box Norrköping Anmälan om ändring av miljöfarlig - Rejmyre 1:108 verksamhet BESLUT Bygg- och miljönämnden godtar anmälan och förelägger Rejmyre Glasbruk AB i konkurs (organisations ru: ) med stöd av 26 kap. 9 miljöbalken (1998:808) om följande forsiktighetsmått; 1. Att verksamheten ska bedrivas i enlighet med anmälan. 2. Att verksamheten ska fortsätta skicka inen årsredovisning senast den 31 mars varje år. 3. Att ändringar i verksamheten ska anmälas till Bygg- och miljönämnden. Bygg- och miljönämnden beslutar även att Rejmyre Glasbruk AB i konkurs ska erlägga en årlig avgift för tillsyn med stöd av 27 kap. 1 miljöbalken (1998:808) samt den kommunala taxan fastställd av kommunfullmäktige, Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område ( , 50). Avgiften tas ut från och med 2016 och är 7920 kronor Den fasta årliga avgiften debiteras i början av varje kalenderår. Avgiften index regleras årligen. Bygg- och miljönämnden erinrar om att beslut om årlig avgift gäller till dess taxan ändrats eller verksamheten ändrats så att annan avgift skall utgå. Postadress Finspångs kommun, Finspång Besöl<sadress Bergslagsvägen Tfn E-post Webbplats

15 m FINSPÅNG Sid 2 (3) Ärendet i korthet Bygg- och miljönämnden har mottagit en anmälan om förändring av en redan befintlig verksamhet, Rejmyre glasbruk AB. Verksamheten är klassad enligt 14 kap 3 Miljöprövningsförordningen "anmälningsplikt Coch verksamhetskod gällerför anläggningför tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att l. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 2. mer än 5 ton andra glasråvarorförbrukas per kalenderår". Verksamheten har gått ikonkurs och förvaltas nu av konkursförvaltare Rune Brännström på advokatfirman Glimstedt Östergötland KB. Enligt anmälan kommer verksamheten att bedrivas på samma sätt som innan och inga andra förändringar än ägarförhållandena är genomförda. På grund av att verksamheten för tillfället förvaltas av en konkursförvaltare och att anmälan inte innehöll någon uppdaterad information utan är identisk med anmälan som inkom 2001 kommer miljöenheten att vänta med att ställa några specifika krav på verksamheten fram tills att det blir ett ägarbyte eller i samband med tillsyn. Avgift För handläggningen av anmälan tas en avgift ut enligt timtaxa beslutad av kommunfullmäktigen, Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område ( , 50), på 880 kr per timme Den totala kostnaden blir 1740 kr (2*888). Avgiften betalas mot faktura som skickas i efterhand. Sektor Samhällsbyggnad Karin Edoff Miljö- och hälsoskyddsinspektör Bilagor: Besvärshänvisning Postadress Finspångs kommun, Finspång Besöksadress Bergslagsvägen Tfn OO Fax E-post Webbplats wvvw.finspang.se

16 Besvärshänvisning 3 (3) FINSPÅNG Hur man överklagar: Detta beslut överklagas hos Länsstyrelsen, Tala om vilket beslut Ni överklagar genom att t ex ange nämnd/beslutsfattare eller paragraf i protokollet. Ange också varför Ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring Ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som Ni anser stöder Er uppfattning. Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Överklagandet skall lämnas in eller skickas till: FINSPÅNGS KOMJ.\1UN Bygg- och miljönämnden FINSPÅNG För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till Sektor Samhällsbyggnad senast inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet. Har Ert överklagande kommit irätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Länsstyrelsen, om Bygg- och miljönämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni har begärt. Om något är oklart kan ni vända Er till Miljöenheten, telefon Posta.dress Finspångs kommun, Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15

17 ANKOM 20 I5 2 4 FINSPÅNG Handläggare Daniel Svanér Brandinspektör Datum Beteckning Tillstånd beträffande brandfarlig vara Sökande: Advokatfirman Glimstedt Östergötland (Reijmyre Glasbruk AB:s konkursbo) organisationsnummer: Fastighetsbeteckning: Ansökan avser: Tillstånd brandfarlig vara Beslut: Tillstånd för hantering lämnas fram till och med Tillstånd avser följande: Gasol/Propan Argon Acetylen 5400 liter 50 liter 30 liter Räddningstjänsten Finspångs kommun Finspångskommun telefon e-post

Väskinde Fiber Ekonomisk Förening

Väskinde Fiber Ekonomisk Förening Väskinde Fiber Ekonomisk Förening Blankettsamling Ansökan Överlåtelse Ansökan Medlemskap i Förening Ansökan om Autogiro Handlingarna skickas till Väskinde Fiber /Eva Pettersson Väskinde Lilla Klintegårde

Läs mer

100/100 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet

100/100 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet Information om Bredband, TV och Telefoni Vid årsskiftet kommer att ansluta er fastighet med fiberanslutning och finnas som leverantör av fiberbredband. Alla lägenheter kommer att få tillgång till 100/100

Läs mer

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP 1(5) Vadstena Kommun Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 förordningen (1988:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan för utvinning av värme

Läs mer

100/100 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet

100/100 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet Information om Bredband, TV och Telefoni Inom kort kommer att ansluta er fastighet med fiberanslutning och finnas som leverantör av fiberbredband. Alla lägenheter kommer att få tillgång till 100/100 Mbit/s

Läs mer

Väskinde Fiber Ekonomisk Förening

Väskinde Fiber Ekonomisk Förening Väskinde Fiber Ekonomisk Förening Ny Anslutning Blankettsamling Ansökan om nätanslutning Ansökan Medlemskap i Förening Fastighetsanslutningsavtal Ansökan om Autogiro Beställning Telia Handlingarna skickas

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet ANMÄLAN 1 (6) Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 10 Miljöprövningsförordningen Allmänna uppgifter (A) VAR GOD TEXTA Anläggningens namn Organisations-/personnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning

Läs mer

/: VIKTIG INFORMATION OM FIBER TILL FRILLESÅS ETAPP 2 :/

/: VIKTIG INFORMATION OM FIBER TILL FRILLESÅS ETAPP 2 :/ /: VIKTIG INFORMATION OM FIBER TILL FRILLESÅS ETAPP 2 :/ Hej, Under nästa vecka kommer vi tända upp fibernätet i Frillesås för de första 50st abonnenterna i Etapp 1 (Jägarevägen, Stockenvägen, Stamvägen

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1(4) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen Anmälan om miljöfarlig verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Organisationsnummer: Besöksadress: Fastighetsbeteckning

Läs mer

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING F 10 1(1) Gäller från 2014-01-01 2013/928 420 Antagen: kommunfullmäktige 2007-12-17 144 och ändrad senast 2013-12-16 151 Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning Bilaga 5 Allmänna villkor Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2007-02 Mobil telefoni Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för mobilabonnemang

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn:

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96 Arbetsskor 2012 Upph. ref.nr: Dnr 2012/96 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

ABONNEMANG ÖVRIGT. T3 Prislista Privat. Priserna är angivna inkl. moms och gäller fr.o.m. 2013-07-01. Bredband

ABONNEMANG ÖVRIGT. T3 Prislista Privat. Priserna är angivna inkl. moms och gäller fr.o.m. 2013-07-01. Bredband Priserna är angivna inkl. moms och gäller fr.o.m. 2013-07-01. ABONNEMANG Bredband Abonnemang (Fiber, ADSL) Mobilt bredband T3 Överallt Abonnemang Extra datamängd Tilläggstjänster E-post Extra IP-nummer

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret 2016-01-18 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen Enligt 27 kap 1 i miljöbalken (1998:808) och 16 a i strålskyddsförordningen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Definitioner. 2. Vad är det som gäller mellan Kunden och Fello?

ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Definitioner. 2. Vad är det som gäller mellan Kunden och Fello? ALLMÄNNA VILLKOR 1. Definitioner Gällde från 2017-04-27 till 2017-10-31 1.1 För att undvika missförstånd och onödiga upprepningar följer nedan en lista på ord som har en särskild innebörd i det här dokumentet.

Läs mer

Namn. Personnummer, org. nummer. Adress. Postnummer. Postort. Land. Telefon / Mobiltelefon. E- postadress

Namn. Personnummer, org. nummer. Adress. Postnummer. Postort. Land. Telefon / Mobiltelefon. E- postadress Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning 2013-07-08 Avtalet är upprättat mellan International Programming Sweden AB org. nr. 556727-7354 (i fortsättningen kallad Bolaget) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 2012-09-19, 271 Gäller från den 1 januari 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

ANMÄLAN ÖVERLÅTELSE HOS FELLO

ANMÄLAN ÖVERLÅTELSE HOS FELLO ANMÄLAN ÖVERLÅTELSE HOS FELLO Här kan du ladda ner en blankett för överlåtelse. Blanketten fyller både du som står på abonnemanget idag och du som önskar stå på abonnemanget när överlåtelsen är klar i.

Läs mer

Erbjudande till JVF. Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer.

Erbjudande till JVF. Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer. Erbjudande till JVF Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni Ger lite mer Erbjudande JVF till JVF Information Hej allihop! För att följa med samhällets

Läs mer

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-05 Dnr: 08-9691 Konkurrensavdelningen Ingela Cronberg 08-678 57 47 ingela.cronberg@pts.se Telemar Scandinavia AB Box 9304 400 97 GÖTEBORG Part Telemar Scandinavia

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Abonnemangsavtal. Avtal avseende medlems anslutning och access av fibernät med Södra Kinds Fiber Ekonomiska Förening. Postnummer

Abonnemangsavtal. Avtal avseende medlems anslutning och access av fibernät med Södra Kinds Fiber Ekonomiska Förening. Postnummer Namn Abonnemangsavtal Avtal avseende medlems anslutning och access av fibernät med Södra Kinds Fiber Ekonomiska Förening. Anslutningsadress Postnummer Ort Fakturaadress om annan än anslutningsadress Postnummer

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Sida 1 av 5 Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Ägarbyte Verksamheten namn Organisationsnummer

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-02-10 Dnr 13-10602 17 Konkurrensavdelningen Christian Blomberg Helena Klasson Omprövning av beslut Sökande AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Örebro kommun tar ut en avgift på 1410 kr för prövning av anmälan om värmepumpsanläggning.

Örebro kommun tar ut en avgift på 1410 kr för prövning av anmälan om värmepumpsanläggning. Lundby Ekonomisk förening för värme Lundby södra information 19 april 2015 Exempel på ansökan till Miljökontoret för värmepumpsanläggning Innan borrning kan ske ska en ansökan skickas in till Miljökontoret.

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun 1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-18, 25, att börja gälla från och med den 1 januari 2015. Indexuppräknad av miljönämnden

Läs mer

Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm

Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm Unikt erbjudande från Fiberstaden att ansluta sig till bredband före den 31 januari 2015! I anslutning till det avtal som

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15)

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) Allmänna villkor för Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Upphandlande myndighet och enheter är i detta avtal kallad beställaren. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Sakfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Det här får du som kund

Det här får du som kund Taxibeställning: 077108 30-86 00 00 Det här får du som kund Direktverkande rabatter på tariff- och fastpriser i Sverige och Norge. Rabatten gäller vid såväl tjänste- som privatresor. Du går före i kön

Läs mer

Erbjudande till dig som mikroproducent!

Erbjudande till dig som mikroproducent! Erbjudande till dig som mikroproducent! Vårt klimat och miljön omkring oss är lika viktig för oss alla! Från och med den 1 december 2015 börjar vi köpa elcertifikat samt ursprungsgarantier från mikroproducenter.

Läs mer

Nedan kommenteras Föreningens senaste inlaga, aktbilaga 26. Numreringen nedan ansluter till numreringen i aktbilagorna 17 och 26.

Nedan kommenteras Föreningens senaste inlaga, aktbilaga 26. Numreringen nedan ansluter till numreringen i aktbilagorna 17 och 26. Borås tingsrätt Södra enheten Box 270 501 13 Borås Göteborg den 24 november 2015 Mål nr T 2368-15 Daniel Vindevåg./. Södra Kinds Fiber Ekonomisk Förening Nedan kommenteras Föreningens senaste inlaga, aktbilaga

Läs mer

BESLUT. Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader

BESLUT. Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader (@ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-08-19 Dnr 15EV1673 Swedmatt Aktiebolag INDUSTRIV ÄGEN 14 13 5 40 Tyresö Försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Läs mer

Betala med faktura. Villkor Företagskund. Kundtjänst. www.jula.se. För företag, organisationer och offentlig förvaltning. www.jula.

Betala med faktura. Villkor Företagskund. Kundtjänst. www.jula.se. För företag, organisationer och offentlig förvaltning. www.jula. betalar portot Svarspost Kundtjänst 532 20 Skara Gäller from 1 sept 2010 Kundnummer 5200 57000 Jula AB Villkor Företagskund A Frankeras ej Följande villkor gäller för ansökan och utnyttjande av fakturering

Läs mer

IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI

IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 april 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 april 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia. 1/6 Telia Företagsavtal Abonnemangsprislista för Telia Jobbmobil Engångsavgift Vid nytecknande 10 Basic Plus Multi Rörlig Månadsavgift 1 med bindningstid 24 mån 0 /12 /18 mån 189 kr 2 219 kr 439 kr 2 489

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa

Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa BLANKETT FÖR OLÄGENHETSANMÄLAN Personuppgifter Namn Boendeform Villa Hyresrätt Bostadsrätt Adress Ort mobil Ev. lägenhetsnr. Om annan boendeform, specificera nedan Personuppgifter

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Återförsäljaransökan

Återförsäljaransökan Återförsäljaransökan 1 Insändes tillsammans med en kopia på företagets registreringsbevis. Företagsuppgifter Namn mot marknaden: Ansökningsdatum: Registrerat företagsnamn: Organisationsnummer: Faktureringsadress:

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av Lessebo kommunfullmäktige 2013-10-28, 64 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser

Läs mer

Bredband Bredbandstelefoni Tv via bredbandet

Bredband Bredbandstelefoni Tv via bredbandet Information om Bredband, Telefoni och Tv. BRF CARLSRO har anslutit sig till er fastighet med fiberanslutning och finns som leverantör av bredband. I alla hushåll finns ett bredbandsuttag installerat och

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 39 / 2014 TAXA FÖR MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDENS PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2014 och gällande från

Läs mer

Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område

Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område 1 (7) Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 89, indexuppräknad för 2015 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel 1 Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel Nedanstående taxa följer Sveriges kommuner och landstings underlag 2013-06-20. Underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll av livsmedel.

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-21 Dnr: 08-10862 17 Konkurrensavdelningen Tove Källberg 08-678 56 63 tove.kallberg@pts.se Telenor Sverige AB Box 4247 102 65 Stockholm Saken Beslut om avslag

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin Flyttrutin Lista och rutiner för hantering och fakturering av hjälpmedel vid flytt mellan landsting, region och kommun inom hjälpmedelscentralerna/ motsvarande 2013-04-16 Anslutning till rutin för betalning

Läs mer

Fastighetsanslutningsavtal mellan Halby fiber ek. för. och medlem som är fysisk eller juridisk person.

Fastighetsanslutningsavtal mellan Halby fiber ek. för. och medlem som är fysisk eller juridisk person. Sidan 1 av 5 Fastighetsanslutningsavtal mellan Halby fiber ek. för. och medlem som är fysisk eller juridisk person. Avtal Detta avtal är upprättat mellan Namn: Personnummer: Adress: Postnr: Postort: Land:

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hantering av personnummer i samband med prisförfrågan

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hantering av personnummer i samband med prisförfrågan Datum Dnr 2007-10-08 246-2007 TeliaSonera AB Att: Conny Larsson Mårbackagatan 11 123 86 Farsta Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hantering av personnummer i samband med prisförfrågan Datainspektionens

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-27 BESLUT Oppenheimer Funds, Inc. c/o advokat Magnus Pauli FI Dnr 14-14726 Advokatfirman Vinge KB Delgivning nr 2 Box 11025 404 21 Göteborg Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-09-14 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/297 203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

AVTAL ANSLUTNING TILL BLYBATTERIRETURS INSAMLINGSSYSTEM BATTERILEVERANTÖRER. Postnummer, Ort

AVTAL ANSLUTNING TILL BLYBATTERIRETURS INSAMLINGSSYSTEM BATTERILEVERANTÖRER. Postnummer, Ort AVTAL ANSLUTNING TILL BLYBATTERIRETURS INSAMLINGSSYSTEM BATTERILEVERANTÖRER Bolagets namn Bolagets organisationsnummer Gatuadress, Box Postnummer, Ort Kontaktperson Telefonnummer till kontaktperson Ovanstående

Läs mer

Teckna ett serviceavtal Trygga din investering och maximera din besparing!

Teckna ett serviceavtal Trygga din investering och maximera din besparing! Teckna ett serviceavtal Trygga din investering och maximera din besparing! För att säkerställa att din värmepump arbetar optimalt år efter år och levererar den maximala energibesparingen, krävs det regelbunden

Läs mer

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4).

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4). Bygglov med avvikelse från detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och

Läs mer

REGELVERK FRISTÅENDE PEDAGOGISK OMSORG 2015-03-10

REGELVERK FRISTÅENDE PEDAGOGISK OMSORG 2015-03-10 REGELVERK FRISTÅENDE PEDAGOGISK OMSORG 2015-03-10 Villkor och rätt till bidrag för Fristående Pedagogisk omsorg Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105 Reviderade efter ny skollag 2012-09-26

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

AVTAL 1 (5) Adressuppgifter institutionen. Mobiltelefon alternativt e-post. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO

AVTAL 1 (5) Adressuppgifter institutionen. Mobiltelefon alternativt e-post. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO AVTAL 1 (5) Avtal Mellan nedanstående parter, benämnda uppdragsgivare (köpare) respektive uppdragstagare (säljare) har följande avtal träffats. Placeringsavtalet omfattar nedanstående avtalsvillkor. Parter

Läs mer

Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet

Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet Information om Bredband, Telefoni och TV BRF URSHOLMEN Från och med den 1:a juli kommer att ansluta Brf Ursholmen med fiberanslutning och finnas som leverantör av bredband, telefoni och Digital-TV via

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 1 (5) Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Mora Orsa miljönämnds kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria 1 (5) Typ: Taxa Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2015-02-25, 9 Uppdateras: Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läkemedel Innehållsförteckning 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

ANBUDSUNDERLAG L BLOMBERG INDUSTRISERVICE AB

ANBUDSUNDERLAG L BLOMBERG INDUSTRISERVICE AB ANBUDSUNDERLAG L BLOMBERG INDUSTRISERVICE AB Allmänt L Blomberg Industriservice AB, 556661-2494, Industriområdet, 812 41 Gästrike- Hammarby, försattes i konkurs den 9 november 2015 vid Gävle tingsrätt

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2014-02- 11 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Från och med den 6 maj 2013 kommer alla SCUF:s regioner ges tillgång till en tjänst för

Läs mer

Vårdval Västernorrland Bilaga 5 Ansökan Primärvård 2013 XX XX

Vårdval Västernorrland Bilaga 5 Ansökan Primärvård 2013 XX XX Vårdval Västernorrland Bilaga 5 Ansökan Primärvård 2013 XX XX 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer: * ) Postadress: Telefax:

Läs mer

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA)

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA) 2015-05-04 1(7) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-05-04 kl. 13.30-16.00 Justerade paragrafer 14-17 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen

Läs mer

Namn. Personnummer, org. nummer. Adress. Postnummer. Postort. Land. Telefon / Mobiltelefon. E- postadress

Namn. Personnummer, org. nummer. Adress. Postnummer. Postort. Land. Telefon / Mobiltelefon. E- postadress Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning 2013-11-04 Avtalet är upprättat mellan International Programming Sweden AB org. nr. 556727-7354 (i fortsättningen kallad IP Sweden) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

HLM-Fiber i Lund 2013-12-11

HLM-Fiber i Lund 2013-12-11 http://www.bruce.se/hlmfiber HLM-Fiber i Lund 2013-12-11 Hej grannar! Nu börjar det röra på sig. Vi har efter informationsmötet i tisdags redan fått in ett 70-tal beställningar och är på väg mot de 147

Läs mer

Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012

Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012 Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Vellinge kommuns kostnader för prövning

Läs mer

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista sid 1 av 7 LRF Medlemmar Prislista omförhandlat avtal Bilaga C LRF Medlemmar Prislista LRF Samköp AB 556043-8771 Version: 3.06.0 Löpnr: 10151 Företag som omfattas av nedan angivna priser Företagsnamn Orgnr

Läs mer

Anmälan om registrering av stiftelse

Anmälan om registrering av stiftelse Anmälan om registrering av stiftelse Länsstyrelsen Skåne är tillsyns- och registreringsmyndighet för stiftelser som har sitt säte i eller, om sätesort inte är bestämd, vars förvaltning huvudsakligen utövas

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Antagen av kommunfullmäktige Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Smedjebackens kommuns kostnader för

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2008-01-07 BESLUT Lennart Wallenstams Byggnadsaktiebolag (Publ) FI Dnr 07-6608 Delgivning nr 2 401 84 GÖTEBORG Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1360-2014 Transcom Credit Management Services AB 691 77 Karlskoga Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens

Läs mer

Telefon/mobiltelefon Fax/e-postadress Hemsideadress

Telefon/mobiltelefon Fax/e-postadress Hemsideadress Information Gällande regler: 16 Djurskyddslagen (SFS 1988:534). Läs mer på sista sidan. Sida 1 av 8 Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera,

Läs mer

Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool

Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool OPERATÖR Namn: Org.nr: Telefon: E-post: Kontaktperson: ANVÄNDARE Namn: Org.nr / pers.nr: Telefon: E-post: Ytterligare användare på samma adress: BÅT m.m. Modellbeteckning,

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2011-09-08 BESLUT Triaxis Trust AG FI Dnr 11-608 Gutenbergstrasse 10 P.O. Box 8027 CH-8027 Zürich Switzerland Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer