Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari (20) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari 2007 1 (20) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.10"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari (20) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Annika Johansson Bo Olsson Peter Johansson Övriga deltagande: Thorbjörn Bäck, IT-chef 4, Ulf Persson, Controller, 4, 15 Claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare Justeringsman Bo Olsson Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 15 februari 2007 Underskrifter: Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 1-15 Ordförande Per Gruvberger Justerande Bo Olsson ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari 2007 Anslagsdatum: 15 februari 2007 Datum för anslags nedtagande: 8 mars 2007 Förvaringsplats Kommunstyrelsens kansli Underskrift Annika Jansson

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari Au 1 Dnr 19/07 Justering av förbundsordningen för Bergslagens Räddningstjänst- Revisorsersättare Riksdagen har den 3 maj 2006 fattat beslut om ändring i kommunallagen avseende revisorsersättare. Sådan ska inte längre utses i kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund. Förbundsordningen för BRT reglerar i gällande utformning revisorernas antal till en ordinarie samt en ersättare från respektive medlemskommun. Förbundsordningen behöver därför ändras på punkten revisorsersättare för att motsvara kommunallagen. BRT:s direktion har vid möte 11 januari 2007 beslutat om ändring i förbundsordningen där texten om revisorsersättare tagits bort i 6 och 14. Eftersom medlemskommunerna är handläggare av förbundsordningen bör ändringen på lämpligt sätt beslutas i kommunen. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna den nya lydelsen av 6 och 14 i förbundsordningen.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari Au 2 Dnr 11/06 Revisionsrapport Granskning av körjournaler - uppföljning av tidigare utförd granskning Revisorerna i Filipstads kommun meddelar i skrivelse 16 januari 2007 att Komrev, inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers, på revisorernas uppdrag gjort en uppföljning av tidigare utförd granskning av körjournaler. Revisorerna har behandlat rapporten på sammanträde 9 januari 2007 och därvid beslutat att överlämna den till kommunstyrelsen, socialnämnden och till kommunfullmäktige för kännedom. Efter genomförd uppföljning konstaterar revisorerna att ändamålsenliga instruktioner och körjournaler har arbetats fram efter den förra granskningen. För att ytterligare stärka rutinen finns planer på att arbeta fram en resepolicy. Stickprov i den nu gjorda uppföljningen visar dock att utfärdade anvisningar inte följs i erforderlig omfattning. Rutinerna inom detta område behöver förbättras. Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen och socialnämnden med anledning av de synpunkter som lyfts fram i revisionsrapporten. Detta svar vill revisorerna ta del av senast 28 februari Inköpsavdelningen anför i yttrande 22 januari 2007 att som framgår av genomförd revisionsrapport finns idag alla nödvändiga verktyg såsom körjournaler, instruktioner m m. Från inköpsavdelningens sida kommer man att fortsätta med utbildningar om fordonshantering där bland annat körjournaler ingår. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att samtidigt med inköpsavdelningens fortsatta utbildning om fordonshantering kraftfullt understryka att de anvisningar som tagits fram ska följas av samtliga förvaltningar.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari Au 3 Dnr 20/07 Ang. kommunens arkivverksamhet I skrivelse 2 februari 2007 konstaterar Kanslienhetschef Bo Forsberg och Bibliotekschefen Jan Fröding att kommunens centralarkiv för närvarande bemannas genom personal som organisatoriskt ingår i kommunledningsstaben. Öppethållandet är i genomsnitt 1 dag per vecka. Nuvarande personal har uppnått pensionsåldern och är timanställd. På grund av övertalighet inom biblioteksverksamheten har personal genom omplacering givits möjlighet att efter viss utbildning ta över arkivfunktionen som en del av sin tjänstgöring. För att kunna få ett effektivt utnyttjande och möjlighet till flexibel insats över arbetsåret av personalresurserna föreslås att ansvaret för arkivverksamheten förs över till kommunstyrelsens biblioteksenhet från och med 1 april Eftersom nuvarande personalresurs, som uppgår till 8 timmar/vecka, bedöms som något knapp föreslås att den utökas till 10 timmar/vecka. Öppethållandet föreslås samtidigt bli två förmiddagar/vecka för att därigenom uppnå en större tillgänglighet. Därutöver kommer biblioteksverksamheten att se över eventuellt kompletterande behov av utrustning, material och arbetsformer. Förslag kommer att föreläggas kommunstyrelsen under våren Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att bifalla förslaget om överföring av ansvaret för arkivverksamheten till kommunstyrelsens biblioteksenhet.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari Au 4 Dnr 208/06 Ang. bredbandsutbyggnad I yttrande 7 februari 2007 redovisar kommunens IT-chef Thorbjörn Bäck att kommunfullmäktige vid sammanträdet 21 december 2006, 32, beslutat att godkänna den av Region Värmlands genomförda upphandling för fortsatt utbyggnad av bredband i Värmlands kommuner. Beslutet innebar att en lösning för trådlöst bredband via det befintliga NMT-nätet valdes för de glesbebyggda delar av kommunerna. Idag används masterna för utsändning av TV-program via radiovågor och man använder sig av VHF och UHF-banden. TV 2 och TV 4 sänder på UHF-bandet liksom NMT. NMT använder sig av frekvensen 450 mhz och TV 2 av det närliggande frekvensbandet 470 mhz. De signaler som TV sänder ut (och har så gjort sedan 2 års tid) ligger på en effekt av W. Maxeffekten som kommer att sändas ut genom NMT 450-signalen för bredband på en basstation ligger på högst 2 x 20 W, troligen räcker 1 x 20 W. Radiofrekvent strålning räknas till icke joniserade strålning. Radio, TV, mobiltelefoner, trådlösa nätverk och kommunikationsradio är exempel på användningsområden för radiofrekvent strålning. Ovanstående uppgifter har hämtats från Statens Strålskydds institut och Nordisk Mobiltelefon. I det underlag som redovisades av Region Värmland framgick även att ramavtal upprättats för kommunernas räkning avs. utbyggnad olika telestationer till sk ADSL-teknik via fiberkabel. Under ärendets gång har ett flertal skrivelser från boende i Rämmenområdet inkommit med begäran om att hänsyn tas till de elöverkänsliga som bor i området. Man framför att trådlös teknik innebär fara för att deras livssituation förändras negativt jämfört med det läge som råder idag och där området runt Rämmen betecknas som lågstrålande. Rämmens bygdegårdsförening och Rämmens Hembygdsförening anför i en skrivelse 24 januari 2007 att det är ett stort missnöje med att kommunfullmäktige beslutat att satsa på radiovågssänd kommunikation liksom invändningar mot de effekter som alla abonnenters sändare kan ha. Föreningarna kräver därför att Telias automatstation i Rämmen öppnas för ADSL som är en snabb, säker och beprövad teknik som ej stör omkringboende. Kostnaden härför är angiven till 55 tkr.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari Thorbjörn Bäck vidimerar att prisuppgiften 55 tkr är korrekt ; det är den kostnad som framgår av det ovan redovisade ramavtal som upprättats av Region Värmland för kommunernas räkning. För att Rämmenområdets karaktär som lågstrålande zon ska bibehållas föreslås därför att automatstationen i Rämmen byggs ut med ADSL. För att denna åtgärd ska få bästa möjliga utfall förutsättes att abonnenterna i området inte väljer trådlösa alternativ för sin egen datakommunikation, eftersom trådlösa modem i sig avger viss strålning. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att i enlighet med av Region Värmland tecknat ramavtal avseende bredbandsutbyggnad bygga ut automatstationen i Rämmen med ADSL samt att erforderliga medel ca 55 tkr anvisas ur kommunstyrelsens tillgängliga medel.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari Kommunfullmäktige 21 december Au 5 Kf 23 Dnr 263/06 Motion angående rättshjälpsförsäkring i kommunen I motion inkommen till kommunkansliet 12 december 2006 anför Ulf Söhrman följande: Kommunens revisorer har kritiserat kommunens handläggning av advokatkostnaderna till miljö- och byggnämndens ledamöter som blivit åtalade för ett beslut i nämnden år Kommunen har betalat advokatkostnader med :-, vilket avser advokathjälp i det aktuella ärendet. Kostnader har uppkommit p.g.a. bristen på rättshjälpsförsäkring vilket inte varit för handen i de aktuella fallen. Alla som har en egen hemförsäkring är normalt försäkrad och har ett moment av rättshjälpsförsäkring i sin hemförsäkring. Denna rättshjälpsförsäkring omfattar inte yrkesmässig verksamhet. Rättssystemet har i sin bedömning av miljö- och byggnämndens ledamöters agerande i det aktuella ärendet, ansett att ledamöterna har tjänstemans ställning, vilket innebär att den privata rättshjälpsförsäkringen inte omfattar åtal - och skadeståndskrav som kan riktas mot ledamoten i en nämnd som åtalas tillföljd av beslut i nämnden. P.g.a. den situation som uppkommit i det aktuella ärendet är det påkallat med en kommunal rättshjälpsförsäkring som omfattar alla ledamöter och tjänstgörande i kommunens nämnder. Yrkande till kommunfullmäktige: Kommunen bör därför snarast se över sitt försäkringsskydd så att det omfattar rättshjälpsförsäkring som kan tillämpas på alla kommunala ledamöter i händelse av åtal eller konflikter tillföljd av ledamöternas agerande i kommunens olika nämnder. Vidare bör nämnden ge revisorerna i uppdrag att granska kommunens försäkringsskydd och se om det finns andra brister i försäkringsskyddet också..

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari Kommunfullmäktige 21 december PS/ Revisorernas kritik av att advokatkostnaderna skulle vara privata utgifter är bristfällig då revisorerna inte har tagit hänsyn till avsaknandet av en kommunal rättshjälpsförsäkring. Det som skall kritiseras är att kommunen inte haft fullgott försäkringsskydd för de aktuella ledamöterna och inte att kommunen har betalat advokatkostnaderna./ Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. att remittera motionen till kommunledningsstaben. Komml. staben

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari Kommunfullmäktige 5 februari Au 6 Kf 1 Dnr 15/07 Motion ang. ökad trygghet i Filipstad I motion 28 januari 2007 anför Jerry Klausen följande: Vid flera tillfällen har skrämmande våldshändelser skapat stor rädsla bland kommunens medborgare, svenskar har blivit utsatta för mångkulturellt våld. Den senaste djupt oroväckande händelsen var när en 18-åring blev knivskuren aven invandrare. Ofta upplevs folket i Filipstad inte ha något förtroende för polisens arbete, då dess resurser är kraftigt begränsade i kommunen. Sverigedemokraterna tycker att det skulle vara på sin plats med undervisning i " Lag & Rätt, på " Svenska för invandrare" - kurserna. Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar: - Att snarast öka polisens resurser i Filipstads kommun. - Att kommunen tar avstånd från det svenskfientliga våldet. - Att Invandrarna ska lära sig mer om att rätta sig efter svensk lagstiftning. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. KS att remittera motionen till kommunledningsstaben. Komml. staben

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari Kommunfullmäktige 5 februari Au 7 Kf 2 Dnr 16/07 Motion ang. repatriering av icke skyddsbehövande I motion 24 januari 2007 anför Jerry Klausen följande: Den verkliga massinvandringen som började på mitten av 70-talet har medfört svåra ekonomiska och sociala problem för Sverige. Vår tidigare idyll har förvandlats till en oroshärd av etniska konflikter, kulturkrockar och ökad brottslighet men även en ökad främlingsfientlighet. Endast en mindre del av de som erhållit uppehållstillstånd i Sverige har skyddsbehov och flertalet har istället åberopat humanitära skäl eller anknytning till tidigare invandrare. Flera omständigheter talar nu för att vi ska prioritera insatser för att hjälpa människor att återvända till sina hemländer: Förhållandena i de flesta hemländerna möjliggör ett återvändande. I länder där det råder fredsstillestånd vädjar man till sina landsmän i Sverige att komma hem och hjälpa till med samhällsbygget. Flertalet av invandrarna är inte självförsörjande, utan till stor del bidragsberoende. I hemländerna däremot finns ett stort behov av deras arbetsinsats. Sveriges välfärdssystem är på väg att helt undermineras, Äldreomsorgen, Sjukvården, Skolan & Barnomsorgen drabbas hårdast. Massinvandringen skapar en plattform för internationell brottslighet och terrorism. Kommunen bör, i samarbete med Staten och genom en kombination av informations- och stödinsatser, effektivisera en repatriering. Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige att besluta: Att kommunen effektiviserar sina insatser och initierar ett samarbete med Staten och ideella föreningar som har till syfte att hjälpa icke-skyddsbehövande invandrare att återvända till sina hemländer. Kommunfullmäktige beslutar KS att remittera motionen till kommunstyrelsen.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari att remittera motionen till kommunledningsstaben. Komml. staben

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari Kommunfullmäktige 5 februari Au 8 Kf 3 Dnr 21/07 Motion ang. ordnings- och uppförandeomdöme i kommunens grundskolor och gymnasieskola. I motion inkommen till kommunfullmäktige den 5 februari 2007 anför Michael Helmersson och Jacelle Mattsson följande: I läroplanen framgår tydligt att skolan ska fostra eleverna till demokratiska samhällsmedborgare. Demokratin bygger på insikten om behovet av rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Den verklighet som präglar många elevers vardag, där kränkande tillmälen är vanliga och elever som behöver lugn och ro störs av sina klasskamrater, kan inte sägas leva upp till de stolta idealen. Den bristande respekt för sina medmänniskor som vissa elever uppvisar skulle aldrig tolereras i övriga arbetslivet. Ändå är just skolorna några av våra mest betydelsefulla arbetsplatser. Det är viktigt att skolan på ett tydligt sätt visar barn och ungdomar samhällets normer och gör dem bättre rustade att uppfylla vuxenvärldens krav och förväntningar. Eleverna med inlärningssvårigheter är de som förlorar mest när det är oroligt i klassrummet. Alla kan inte förväntas få samma hjälp i hemmen. Flera undersökningar har visat att barn från hem där föräldrarna saknar högre utbildning i högre grad än barn från akademikerhem misslyckas med att nå gymnasiebehörighet. I Filipstad kommer en förhållandevis liten andel barn från akademikerhem. Det är viktigt för Filipstads skolbarn att vi kan förbättra deras förutsättningar. Naturligtvis vill alla lärare och rektorer komma till rätta med vissa elevers dåliga uppförande, men skolpolitikerna har under årtionden ryckt undan mattan för snart sagt varje försök. Lärarnas disciplinära befogenheter har monterats ned och deras auktoritet i klassrummet har undergrävts. Det obefintliga politiska stödet till lärare och rektorer som faktiskt vågar ta nödvändiga konflikter gör att många drar sig för att ens försöka. Elever som genom vad vi i andra sammanhang skulle kalla oacceptabelt uppförande tar över det informella ledarskapet på en skola vet att de inte har särskilt mycket att frukta. En lugn och trygg studiemiljö är inte detsamma som äldre tiders kadaverdisciplin eller de vuxnas oinskränkta makt över eleverna. Det handlar heller inte om att motverka aktiva och engagerade elever, tvärtom är trygghet och ordning i skolan en grundläggande förutsättning för allt detta.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari Kommunfullmäktige 5 februari För att ge stöd åt de lärare och skolledare som vill upprätthålla tryggheten i skolan vill vi i folkpartiet införa ett omdöme om elevernas ordning och uppförande. Omdömet ska dels ange samarbetsförmåga och social kompetens, dels ska det ange om eleven kommer i tid, tar ansvar för sina studier och studiemiljön i skolan eller om eleven är stökig och använder svordomar. Regeringen har ännu inte beslutat om att införa ordningsomdömen i alla Sveriges skolor. Utdragna förhandlingar på regeringsnivå får inte hindra elever från att få ett slags ordningsomdöme så snart som möjligt. I avvaktan på ett eventuellt regeringsbeslut vill vi därför erbjuda alla föräldrar med barn i grund- och gymnasieskolan, som så önskar, skriftlig information om barnets sociala utveckling utöver kunskapsutvecklingen. För högre årskurser och i gymnasiet bör informationen skrivas in i terminsbetygen. Denna inriktning kommer vår huvudstads skolor att arbeta med denna mandatperiod. Därför vore det klokt att vi i Filipstad inte själva "uppfinner hjulet" en extra gång utan tar del av de centrala riktlinjer för detta arbete som Stockholms stad tar fram till stöd för sina skolor. Mot bakgrund av ovan anförda yrkar jag att kommunfullmäktige ger Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att erbjuda alla föräldrar med barn i kommunens grundskolor och gymnasieskola ett ordnings- och uppförandeomdöme. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande samt BUN att barn- och utbildningsnämnden i sitt yttrande redovisar dels konsekvenserna av ett bifall till motionen, dels vilka åtgärder som vidtas idag beträffande kontakterna föräldrar/skola.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari Au 9 Dnr 262/06 Ang. Svenska motionsdagen Svenska motionsidrottsförbundet Korpen erinrar i skrivelse 2 oktober 2006 om att Hans majestät Konungen sedan två år tillbaka har beskyddat uppbyggandet av Svenska motionsdagen som är ett inslag under nationaldagsfirande den 6 juni. Tanken bakom Svenska motionsdagen är att kommunerna och föreningslivet visar upp sin motions- och idrottsverksamhet och låter andra prova på eller delta i lokala arrangemang. Förbundets önskemål är att kommunerna i samband med planering och budgetering inför 2007 också tar hänsyn till Svenska motionsdagen som en del av det lokala nationaldagsfirande och att arrangemanget bygger redan på goda relationer med det lokala föreningslivet. Med anledning av påminnelsen från Svenska motionsidrottsförbundet Korpen informerar näringslivsansvarig Sören Kronberg i skrivelse 15 december 2006 att Korpen i samband med nationaldagsfirandet i Filipstad regelbundet anordnar nationaldagspromenad med start och mål vid Stora Torget. att med näringslivsansvarige yttrande lägga skrivelsen till handlingarna. Korpen -lokalt -centralt

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari Au 10 Dnr 257/06 Ans. om medfinansiering Värmlands Kreditgarantiförening Värmlands Kreditgarantiförening meddelar i skrivelse inkommen till kommunen 23 november 2006 att föreningens finansiering löper helt ut den 31 december Föreningen ansöker därför om medfinansiering från Filipstads kommun avseende drift och administration under åren med 35 tkr per år. Projektledaren inom utvecklingsprojektet Näringslivsutveckling i Filipstads Bergslag, Göran Skogsberg konstaterar i yttrande 5 december 2006 att en hållbar finansiering under uppbyggnadstiden för en hittills framgångsrik verksamhet är viktig för både Värmland och Filipstad, men eftersom finansieringsbilden ännu inte är definitiv och övriga kommuners besked saknas, föreslår Skogsberg att kommunen väntar med sitt ställningstagande tills bilden klarnar mer i början av år G. Skogsberg att återremittera ärendet till projektledaren i avvaktan på kompletterande information från föreningen avs..bland annat kostnadsfördelningen mellan berörda parter.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari Au 11 Dnr 163/06 Organisations- och ekonomifrågor - Ungdomens Hus Kommunchefen Claes Hultgren noterar i skrivelse 10 januari 2007 att kommunstyrelsen under 83/06 och 128/06 beslutat om investeringar och förvärv av fastigheten - Ungdomens hus/gamla Folkets hus. Kulturföreningen Ungdomens hus bedriver idag verksamhet i lokalen. Det finns idag osäkerhet om hur ansvarsfrågan/kontakten mot föreningen ska kopplas mot den kommunala organisationen. Kommunchefen anser det tydligt att när det gäller den löpandeverksamhet som bedrivs i föreningens regi hanteras den av kommunstyrelsen/kfu på samma sätt som övriga föreningslivet får sina frågor hanterade/lösta. När det gäller själva fastigheten övergår den i samband med köpet till kommunen och hanteras av fastighetsenheten (kommunstyrelsen/tu) i likhet med övriga kommunala fastigheter. Då KFU tidigare har svarat för hyreskostnaden mot Filipstads Energi AB är det rimligt att belopp motsvarande framräknad hyreskostnad efter investering överförs till fastighetsenheten. Kapitalkostnad efter investering beräknas till ca 90 tkr/år därutöver tillkommer normal driftkostnad (exkl. underhåll) som uppgår till ca 80 tkr. Nuvarande hyresintäkt på ca 39 tkr bör täcka normalt underhåll. Kommunchefen föreslår att KFU utser tjänsteman som ansvarig kontaktperson samt att KFU svarar för framtida hyreskostnad. att återremittera ärendet till kommunchefen för kompletterande utredning. KC

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari Länsstyrelsen Au 12 Dnr 9/07 Ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel - Nykroppa Båtklubb Länsstyrelsen meddelar i remiss 15 januari 2007 att till Länsstyrelsen har inkommit en ansökan från Nykroppa Båtklubb ang. bidrag ur fonderade bygdemedel för att bygga ny gästbrygga vid Prästbäckens rastplats samt sprängnings- och muddringsarbete i Prästbäckskanalen. Enligt 9 (SFS1998:928) förordningen om bygde- och fiskeavgifter ska samråd ske med berörda kommuner innan beslut fattas om bidrag. Länsstyrelsen anhåller om att kommunen avger yttrande senast Av ansökan framgår att sökt belopp utgör 50 tkr och att totalkostnaden för projektet uppgår till 129 tkr att ej uttala någon erinran mot att bidrag beviljas.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari Au 13 Dnr 273/06 Skrivelse från Sverigefinska riksförbundet Med anledning av att Sverigefinska riksförbundet under 2007 firar sitt 50- års jubileum har förbundets Örebro-Värmlands distrikt ingivit skrivelse till kommunerna i länen, där man bland annat redogör för riksdagens minoritetspolitiska beslut och en beräkning av antalet finsktalande i området. Till skrivelsen som inkommit 23 november 2006 har fogats en enkät daterad där ett antal frågor om dels barn och dels äldre vuxna framställs. Barn- och utbildningsförvaltningen konstaterar med anledning härav att inga elever i Filipstads kommun har modersmålsundervisning i finska för tillfället. Möjligheten finns men antingen för få elever eller bristen på lämpliga lärare gör att det inte har kunnat arrangeras enligt förutsättningarna i förordningstexterna. Barn- och utbildningsförvaltningen konstaterar vidare att informationen om rätten till modersmålsundervisning generellt sätt kan bli bättre. Socialförvaltningen anför i yttrande 25 januari 2007 att man inte ser något stort problem att möta den finsktalande andelen av befolkningen. Behov har inte funnits för att driva en särskild verksamhet inom äldreomsorgen. I den mån språksvårigheter uppstår så klaras detta med egen personal och i särskilda fall med tolk. att barn- och utbildningsförvaltningens och socialförvaltningens yttrande får utgöra svar på skrivelsen. Sverige Finskaför.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari Au 14 Dnr Anmälningsärenden 1. Förlängning av mål 2 projektet Samverkan för framtidens lanthandel 2. Mindre ändring av länsplanen för regional transport infrastruktur i Värmlands län Beslut från Länsstyrelsen 3. Rapport från EU-mål 2 projektet Utökad Näringslivssamverkan Bergsskolan period Ang. ersättning av stadsmedel Beslut från Boverket att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna.

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari Au 15 Dnr Val av representant vid föreningsstämma Kommuninvest att till kommunens representant vid föreningsstämman med Kommuninvest ekonomisk förening utse Ulf Persson U.Persson

Utses att justera Marianne Andersson och Michael Helmersson med Jan Larsson och Peter Johansson som ersättare.

Utses att justera Marianne Andersson och Michael Helmersson med Jan Larsson och Peter Johansson som ersättare. Kommunfullmäktige 14 juni 2012 1 (33) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.18 Ajournering kl.19.55-20.05, 20.50-20.55, 21.00-21.18. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19. Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.56. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sune Carlsson och Sara Houshi med Dan Stjernlöf och Alfred Maultasch som ersättare

Sune Carlsson och Sara Houshi med Dan Stjernlöf och Alfred Maultasch som ersättare Kommunfullmäktige 29 april 2004 1 (32) Plats och tid: Lesjöfors, Stålvallaskolans aula, kl 18.15-22.35 Ajournering 19.35-19.45, 21.05 21.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Bengt-Olov Persson Ers. Göran

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Urban Granfeldt 30 Bengt-Olof Persson Jomark Polintan Stephanie Treviranus Linda Knutsen 30 Michael Helmersson

Urban Granfeldt 30 Bengt-Olof Persson Jomark Polintan Stephanie Treviranus Linda Knutsen 30 Michael Helmersson Kommunstyrelsen 23 februari 2011 1(28) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 14.00-17.05 Ajournering kl.15.33-16.35, 16.45-17.00 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20. Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.00 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112 Kommunstyrelsen 14 oktober 2009 1 (25) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-18.00 Ajournering kl. 17.00-17.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman-Felth Sune Frisk Bengt-Olof

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Harry Johansson Björn

Läs mer

29 april 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads- och integrationsenheten

29 april 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads- och integrationsenheten Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-04-22 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 29 april 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 18 september 2014 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.20 Ajournering kl.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 18 september 2014 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.20 Ajournering kl. Kommunfullmäktige 18 september 2014 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.20 Ajournering kl. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare Ej

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 april 2005 1 (20) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-17.50 Ajournering 15.00-15.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 april 2005 1 (20) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-17.50 Ajournering 15.00-15. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 april 2005 1 (20) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-17.50 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Peter Johansson Patrik

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Madeleine Rosenqvist

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Jomark Polintan, Anders Nilsson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 9-22

Jomark Polintan, Anders Nilsson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 9-22 Kommunstyrelsen 26 februari 2014 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl.14.30-15.00 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Marina Isaksson

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013 Sundbybergs stad Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

Sune Frisk, Patrik Fornander, Linda Knutsen. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 135-147

Sune Frisk, Patrik Fornander, Linda Knutsen. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 135-147 Kommunstyrelsen 18 december 2013 1(16 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.18 Ajournering kl. 14.45-15.13 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Marina Isaksson

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Barn och ungas möjlighet att röra sig i hela staden

Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Barn och ungas möjlighet att röra sig i hela staden Malmö stad Folkhälso- och jämställdhetsberedningen 1 (1) Datum 2015-04-14 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2014-1001 Beredningsbrev Till Kommunstyrelsen Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer