Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari (20) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari 2007 1 (20) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.10"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari (20) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Annika Johansson Bo Olsson Peter Johansson Övriga deltagande: Thorbjörn Bäck, IT-chef 4, Ulf Persson, Controller, 4, 15 Claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare Justeringsman Bo Olsson Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 15 februari 2007 Underskrifter: Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 1-15 Ordförande Per Gruvberger Justerande Bo Olsson ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari 2007 Anslagsdatum: 15 februari 2007 Datum för anslags nedtagande: 8 mars 2007 Förvaringsplats Kommunstyrelsens kansli Underskrift Annika Jansson

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari Au 1 Dnr 19/07 Justering av förbundsordningen för Bergslagens Räddningstjänst- Revisorsersättare Riksdagen har den 3 maj 2006 fattat beslut om ändring i kommunallagen avseende revisorsersättare. Sådan ska inte längre utses i kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund. Förbundsordningen för BRT reglerar i gällande utformning revisorernas antal till en ordinarie samt en ersättare från respektive medlemskommun. Förbundsordningen behöver därför ändras på punkten revisorsersättare för att motsvara kommunallagen. BRT:s direktion har vid möte 11 januari 2007 beslutat om ändring i förbundsordningen där texten om revisorsersättare tagits bort i 6 och 14. Eftersom medlemskommunerna är handläggare av förbundsordningen bör ändringen på lämpligt sätt beslutas i kommunen. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna den nya lydelsen av 6 och 14 i förbundsordningen.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari Au 2 Dnr 11/06 Revisionsrapport Granskning av körjournaler - uppföljning av tidigare utförd granskning Revisorerna i Filipstads kommun meddelar i skrivelse 16 januari 2007 att Komrev, inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers, på revisorernas uppdrag gjort en uppföljning av tidigare utförd granskning av körjournaler. Revisorerna har behandlat rapporten på sammanträde 9 januari 2007 och därvid beslutat att överlämna den till kommunstyrelsen, socialnämnden och till kommunfullmäktige för kännedom. Efter genomförd uppföljning konstaterar revisorerna att ändamålsenliga instruktioner och körjournaler har arbetats fram efter den förra granskningen. För att ytterligare stärka rutinen finns planer på att arbeta fram en resepolicy. Stickprov i den nu gjorda uppföljningen visar dock att utfärdade anvisningar inte följs i erforderlig omfattning. Rutinerna inom detta område behöver förbättras. Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen och socialnämnden med anledning av de synpunkter som lyfts fram i revisionsrapporten. Detta svar vill revisorerna ta del av senast 28 februari Inköpsavdelningen anför i yttrande 22 januari 2007 att som framgår av genomförd revisionsrapport finns idag alla nödvändiga verktyg såsom körjournaler, instruktioner m m. Från inköpsavdelningens sida kommer man att fortsätta med utbildningar om fordonshantering där bland annat körjournaler ingår. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att samtidigt med inköpsavdelningens fortsatta utbildning om fordonshantering kraftfullt understryka att de anvisningar som tagits fram ska följas av samtliga förvaltningar.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari Au 3 Dnr 20/07 Ang. kommunens arkivverksamhet I skrivelse 2 februari 2007 konstaterar Kanslienhetschef Bo Forsberg och Bibliotekschefen Jan Fröding att kommunens centralarkiv för närvarande bemannas genom personal som organisatoriskt ingår i kommunledningsstaben. Öppethållandet är i genomsnitt 1 dag per vecka. Nuvarande personal har uppnått pensionsåldern och är timanställd. På grund av övertalighet inom biblioteksverksamheten har personal genom omplacering givits möjlighet att efter viss utbildning ta över arkivfunktionen som en del av sin tjänstgöring. För att kunna få ett effektivt utnyttjande och möjlighet till flexibel insats över arbetsåret av personalresurserna föreslås att ansvaret för arkivverksamheten förs över till kommunstyrelsens biblioteksenhet från och med 1 april Eftersom nuvarande personalresurs, som uppgår till 8 timmar/vecka, bedöms som något knapp föreslås att den utökas till 10 timmar/vecka. Öppethållandet föreslås samtidigt bli två förmiddagar/vecka för att därigenom uppnå en större tillgänglighet. Därutöver kommer biblioteksverksamheten att se över eventuellt kompletterande behov av utrustning, material och arbetsformer. Förslag kommer att föreläggas kommunstyrelsen under våren Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att bifalla förslaget om överföring av ansvaret för arkivverksamheten till kommunstyrelsens biblioteksenhet.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari Au 4 Dnr 208/06 Ang. bredbandsutbyggnad I yttrande 7 februari 2007 redovisar kommunens IT-chef Thorbjörn Bäck att kommunfullmäktige vid sammanträdet 21 december 2006, 32, beslutat att godkänna den av Region Värmlands genomförda upphandling för fortsatt utbyggnad av bredband i Värmlands kommuner. Beslutet innebar att en lösning för trådlöst bredband via det befintliga NMT-nätet valdes för de glesbebyggda delar av kommunerna. Idag används masterna för utsändning av TV-program via radiovågor och man använder sig av VHF och UHF-banden. TV 2 och TV 4 sänder på UHF-bandet liksom NMT. NMT använder sig av frekvensen 450 mhz och TV 2 av det närliggande frekvensbandet 470 mhz. De signaler som TV sänder ut (och har så gjort sedan 2 års tid) ligger på en effekt av W. Maxeffekten som kommer att sändas ut genom NMT 450-signalen för bredband på en basstation ligger på högst 2 x 20 W, troligen räcker 1 x 20 W. Radiofrekvent strålning räknas till icke joniserade strålning. Radio, TV, mobiltelefoner, trådlösa nätverk och kommunikationsradio är exempel på användningsområden för radiofrekvent strålning. Ovanstående uppgifter har hämtats från Statens Strålskydds institut och Nordisk Mobiltelefon. I det underlag som redovisades av Region Värmland framgick även att ramavtal upprättats för kommunernas räkning avs. utbyggnad olika telestationer till sk ADSL-teknik via fiberkabel. Under ärendets gång har ett flertal skrivelser från boende i Rämmenområdet inkommit med begäran om att hänsyn tas till de elöverkänsliga som bor i området. Man framför att trådlös teknik innebär fara för att deras livssituation förändras negativt jämfört med det läge som råder idag och där området runt Rämmen betecknas som lågstrålande. Rämmens bygdegårdsförening och Rämmens Hembygdsförening anför i en skrivelse 24 januari 2007 att det är ett stort missnöje med att kommunfullmäktige beslutat att satsa på radiovågssänd kommunikation liksom invändningar mot de effekter som alla abonnenters sändare kan ha. Föreningarna kräver därför att Telias automatstation i Rämmen öppnas för ADSL som är en snabb, säker och beprövad teknik som ej stör omkringboende. Kostnaden härför är angiven till 55 tkr.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari Thorbjörn Bäck vidimerar att prisuppgiften 55 tkr är korrekt ; det är den kostnad som framgår av det ovan redovisade ramavtal som upprättats av Region Värmland för kommunernas räkning. För att Rämmenområdets karaktär som lågstrålande zon ska bibehållas föreslås därför att automatstationen i Rämmen byggs ut med ADSL. För att denna åtgärd ska få bästa möjliga utfall förutsättes att abonnenterna i området inte väljer trådlösa alternativ för sin egen datakommunikation, eftersom trådlösa modem i sig avger viss strålning. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att i enlighet med av Region Värmland tecknat ramavtal avseende bredbandsutbyggnad bygga ut automatstationen i Rämmen med ADSL samt att erforderliga medel ca 55 tkr anvisas ur kommunstyrelsens tillgängliga medel.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari Kommunfullmäktige 21 december Au 5 Kf 23 Dnr 263/06 Motion angående rättshjälpsförsäkring i kommunen I motion inkommen till kommunkansliet 12 december 2006 anför Ulf Söhrman följande: Kommunens revisorer har kritiserat kommunens handläggning av advokatkostnaderna till miljö- och byggnämndens ledamöter som blivit åtalade för ett beslut i nämnden år Kommunen har betalat advokatkostnader med :-, vilket avser advokathjälp i det aktuella ärendet. Kostnader har uppkommit p.g.a. bristen på rättshjälpsförsäkring vilket inte varit för handen i de aktuella fallen. Alla som har en egen hemförsäkring är normalt försäkrad och har ett moment av rättshjälpsförsäkring i sin hemförsäkring. Denna rättshjälpsförsäkring omfattar inte yrkesmässig verksamhet. Rättssystemet har i sin bedömning av miljö- och byggnämndens ledamöters agerande i det aktuella ärendet, ansett att ledamöterna har tjänstemans ställning, vilket innebär att den privata rättshjälpsförsäkringen inte omfattar åtal - och skadeståndskrav som kan riktas mot ledamoten i en nämnd som åtalas tillföljd av beslut i nämnden. P.g.a. den situation som uppkommit i det aktuella ärendet är det påkallat med en kommunal rättshjälpsförsäkring som omfattar alla ledamöter och tjänstgörande i kommunens nämnder. Yrkande till kommunfullmäktige: Kommunen bör därför snarast se över sitt försäkringsskydd så att det omfattar rättshjälpsförsäkring som kan tillämpas på alla kommunala ledamöter i händelse av åtal eller konflikter tillföljd av ledamöternas agerande i kommunens olika nämnder. Vidare bör nämnden ge revisorerna i uppdrag att granska kommunens försäkringsskydd och se om det finns andra brister i försäkringsskyddet också..

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari Kommunfullmäktige 21 december PS/ Revisorernas kritik av att advokatkostnaderna skulle vara privata utgifter är bristfällig då revisorerna inte har tagit hänsyn till avsaknandet av en kommunal rättshjälpsförsäkring. Det som skall kritiseras är att kommunen inte haft fullgott försäkringsskydd för de aktuella ledamöterna och inte att kommunen har betalat advokatkostnaderna./ Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. att remittera motionen till kommunledningsstaben. Komml. staben

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari Kommunfullmäktige 5 februari Au 6 Kf 1 Dnr 15/07 Motion ang. ökad trygghet i Filipstad I motion 28 januari 2007 anför Jerry Klausen följande: Vid flera tillfällen har skrämmande våldshändelser skapat stor rädsla bland kommunens medborgare, svenskar har blivit utsatta för mångkulturellt våld. Den senaste djupt oroväckande händelsen var när en 18-åring blev knivskuren aven invandrare. Ofta upplevs folket i Filipstad inte ha något förtroende för polisens arbete, då dess resurser är kraftigt begränsade i kommunen. Sverigedemokraterna tycker att det skulle vara på sin plats med undervisning i " Lag & Rätt, på " Svenska för invandrare" - kurserna. Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar: - Att snarast öka polisens resurser i Filipstads kommun. - Att kommunen tar avstånd från det svenskfientliga våldet. - Att Invandrarna ska lära sig mer om att rätta sig efter svensk lagstiftning. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. KS att remittera motionen till kommunledningsstaben. Komml. staben

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari Kommunfullmäktige 5 februari Au 7 Kf 2 Dnr 16/07 Motion ang. repatriering av icke skyddsbehövande I motion 24 januari 2007 anför Jerry Klausen följande: Den verkliga massinvandringen som började på mitten av 70-talet har medfört svåra ekonomiska och sociala problem för Sverige. Vår tidigare idyll har förvandlats till en oroshärd av etniska konflikter, kulturkrockar och ökad brottslighet men även en ökad främlingsfientlighet. Endast en mindre del av de som erhållit uppehållstillstånd i Sverige har skyddsbehov och flertalet har istället åberopat humanitära skäl eller anknytning till tidigare invandrare. Flera omständigheter talar nu för att vi ska prioritera insatser för att hjälpa människor att återvända till sina hemländer: Förhållandena i de flesta hemländerna möjliggör ett återvändande. I länder där det råder fredsstillestånd vädjar man till sina landsmän i Sverige att komma hem och hjälpa till med samhällsbygget. Flertalet av invandrarna är inte självförsörjande, utan till stor del bidragsberoende. I hemländerna däremot finns ett stort behov av deras arbetsinsats. Sveriges välfärdssystem är på väg att helt undermineras, Äldreomsorgen, Sjukvården, Skolan & Barnomsorgen drabbas hårdast. Massinvandringen skapar en plattform för internationell brottslighet och terrorism. Kommunen bör, i samarbete med Staten och genom en kombination av informations- och stödinsatser, effektivisera en repatriering. Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige att besluta: Att kommunen effektiviserar sina insatser och initierar ett samarbete med Staten och ideella föreningar som har till syfte att hjälpa icke-skyddsbehövande invandrare att återvända till sina hemländer. Kommunfullmäktige beslutar KS att remittera motionen till kommunstyrelsen.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari att remittera motionen till kommunledningsstaben. Komml. staben

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari Kommunfullmäktige 5 februari Au 8 Kf 3 Dnr 21/07 Motion ang. ordnings- och uppförandeomdöme i kommunens grundskolor och gymnasieskola. I motion inkommen till kommunfullmäktige den 5 februari 2007 anför Michael Helmersson och Jacelle Mattsson följande: I läroplanen framgår tydligt att skolan ska fostra eleverna till demokratiska samhällsmedborgare. Demokratin bygger på insikten om behovet av rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Den verklighet som präglar många elevers vardag, där kränkande tillmälen är vanliga och elever som behöver lugn och ro störs av sina klasskamrater, kan inte sägas leva upp till de stolta idealen. Den bristande respekt för sina medmänniskor som vissa elever uppvisar skulle aldrig tolereras i övriga arbetslivet. Ändå är just skolorna några av våra mest betydelsefulla arbetsplatser. Det är viktigt att skolan på ett tydligt sätt visar barn och ungdomar samhällets normer och gör dem bättre rustade att uppfylla vuxenvärldens krav och förväntningar. Eleverna med inlärningssvårigheter är de som förlorar mest när det är oroligt i klassrummet. Alla kan inte förväntas få samma hjälp i hemmen. Flera undersökningar har visat att barn från hem där föräldrarna saknar högre utbildning i högre grad än barn från akademikerhem misslyckas med att nå gymnasiebehörighet. I Filipstad kommer en förhållandevis liten andel barn från akademikerhem. Det är viktigt för Filipstads skolbarn att vi kan förbättra deras förutsättningar. Naturligtvis vill alla lärare och rektorer komma till rätta med vissa elevers dåliga uppförande, men skolpolitikerna har under årtionden ryckt undan mattan för snart sagt varje försök. Lärarnas disciplinära befogenheter har monterats ned och deras auktoritet i klassrummet har undergrävts. Det obefintliga politiska stödet till lärare och rektorer som faktiskt vågar ta nödvändiga konflikter gör att många drar sig för att ens försöka. Elever som genom vad vi i andra sammanhang skulle kalla oacceptabelt uppförande tar över det informella ledarskapet på en skola vet att de inte har särskilt mycket att frukta. En lugn och trygg studiemiljö är inte detsamma som äldre tiders kadaverdisciplin eller de vuxnas oinskränkta makt över eleverna. Det handlar heller inte om att motverka aktiva och engagerade elever, tvärtom är trygghet och ordning i skolan en grundläggande förutsättning för allt detta.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari Kommunfullmäktige 5 februari För att ge stöd åt de lärare och skolledare som vill upprätthålla tryggheten i skolan vill vi i folkpartiet införa ett omdöme om elevernas ordning och uppförande. Omdömet ska dels ange samarbetsförmåga och social kompetens, dels ska det ange om eleven kommer i tid, tar ansvar för sina studier och studiemiljön i skolan eller om eleven är stökig och använder svordomar. Regeringen har ännu inte beslutat om att införa ordningsomdömen i alla Sveriges skolor. Utdragna förhandlingar på regeringsnivå får inte hindra elever från att få ett slags ordningsomdöme så snart som möjligt. I avvaktan på ett eventuellt regeringsbeslut vill vi därför erbjuda alla föräldrar med barn i grund- och gymnasieskolan, som så önskar, skriftlig information om barnets sociala utveckling utöver kunskapsutvecklingen. För högre årskurser och i gymnasiet bör informationen skrivas in i terminsbetygen. Denna inriktning kommer vår huvudstads skolor att arbeta med denna mandatperiod. Därför vore det klokt att vi i Filipstad inte själva "uppfinner hjulet" en extra gång utan tar del av de centrala riktlinjer för detta arbete som Stockholms stad tar fram till stöd för sina skolor. Mot bakgrund av ovan anförda yrkar jag att kommunfullmäktige ger Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att erbjuda alla föräldrar med barn i kommunens grundskolor och gymnasieskola ett ordnings- och uppförandeomdöme. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande samt BUN att barn- och utbildningsnämnden i sitt yttrande redovisar dels konsekvenserna av ett bifall till motionen, dels vilka åtgärder som vidtas idag beträffande kontakterna föräldrar/skola.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari Au 9 Dnr 262/06 Ang. Svenska motionsdagen Svenska motionsidrottsförbundet Korpen erinrar i skrivelse 2 oktober 2006 om att Hans majestät Konungen sedan två år tillbaka har beskyddat uppbyggandet av Svenska motionsdagen som är ett inslag under nationaldagsfirande den 6 juni. Tanken bakom Svenska motionsdagen är att kommunerna och föreningslivet visar upp sin motions- och idrottsverksamhet och låter andra prova på eller delta i lokala arrangemang. Förbundets önskemål är att kommunerna i samband med planering och budgetering inför 2007 också tar hänsyn till Svenska motionsdagen som en del av det lokala nationaldagsfirande och att arrangemanget bygger redan på goda relationer med det lokala föreningslivet. Med anledning av påminnelsen från Svenska motionsidrottsförbundet Korpen informerar näringslivsansvarig Sören Kronberg i skrivelse 15 december 2006 att Korpen i samband med nationaldagsfirandet i Filipstad regelbundet anordnar nationaldagspromenad med start och mål vid Stora Torget. att med näringslivsansvarige yttrande lägga skrivelsen till handlingarna. Korpen -lokalt -centralt

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari Au 10 Dnr 257/06 Ans. om medfinansiering Värmlands Kreditgarantiförening Värmlands Kreditgarantiförening meddelar i skrivelse inkommen till kommunen 23 november 2006 att föreningens finansiering löper helt ut den 31 december Föreningen ansöker därför om medfinansiering från Filipstads kommun avseende drift och administration under åren med 35 tkr per år. Projektledaren inom utvecklingsprojektet Näringslivsutveckling i Filipstads Bergslag, Göran Skogsberg konstaterar i yttrande 5 december 2006 att en hållbar finansiering under uppbyggnadstiden för en hittills framgångsrik verksamhet är viktig för både Värmland och Filipstad, men eftersom finansieringsbilden ännu inte är definitiv och övriga kommuners besked saknas, föreslår Skogsberg att kommunen väntar med sitt ställningstagande tills bilden klarnar mer i början av år G. Skogsberg att återremittera ärendet till projektledaren i avvaktan på kompletterande information från föreningen avs..bland annat kostnadsfördelningen mellan berörda parter.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari Au 11 Dnr 163/06 Organisations- och ekonomifrågor - Ungdomens Hus Kommunchefen Claes Hultgren noterar i skrivelse 10 januari 2007 att kommunstyrelsen under 83/06 och 128/06 beslutat om investeringar och förvärv av fastigheten - Ungdomens hus/gamla Folkets hus. Kulturföreningen Ungdomens hus bedriver idag verksamhet i lokalen. Det finns idag osäkerhet om hur ansvarsfrågan/kontakten mot föreningen ska kopplas mot den kommunala organisationen. Kommunchefen anser det tydligt att när det gäller den löpandeverksamhet som bedrivs i föreningens regi hanteras den av kommunstyrelsen/kfu på samma sätt som övriga föreningslivet får sina frågor hanterade/lösta. När det gäller själva fastigheten övergår den i samband med köpet till kommunen och hanteras av fastighetsenheten (kommunstyrelsen/tu) i likhet med övriga kommunala fastigheter. Då KFU tidigare har svarat för hyreskostnaden mot Filipstads Energi AB är det rimligt att belopp motsvarande framräknad hyreskostnad efter investering överförs till fastighetsenheten. Kapitalkostnad efter investering beräknas till ca 90 tkr/år därutöver tillkommer normal driftkostnad (exkl. underhåll) som uppgår till ca 80 tkr. Nuvarande hyresintäkt på ca 39 tkr bör täcka normalt underhåll. Kommunchefen föreslår att KFU utser tjänsteman som ansvarig kontaktperson samt att KFU svarar för framtida hyreskostnad. att återremittera ärendet till kommunchefen för kompletterande utredning. KC

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari Länsstyrelsen Au 12 Dnr 9/07 Ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel - Nykroppa Båtklubb Länsstyrelsen meddelar i remiss 15 januari 2007 att till Länsstyrelsen har inkommit en ansökan från Nykroppa Båtklubb ang. bidrag ur fonderade bygdemedel för att bygga ny gästbrygga vid Prästbäckens rastplats samt sprängnings- och muddringsarbete i Prästbäckskanalen. Enligt 9 (SFS1998:928) förordningen om bygde- och fiskeavgifter ska samråd ske med berörda kommuner innan beslut fattas om bidrag. Länsstyrelsen anhåller om att kommunen avger yttrande senast Av ansökan framgår att sökt belopp utgör 50 tkr och att totalkostnaden för projektet uppgår till 129 tkr att ej uttala någon erinran mot att bidrag beviljas.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari Au 13 Dnr 273/06 Skrivelse från Sverigefinska riksförbundet Med anledning av att Sverigefinska riksförbundet under 2007 firar sitt 50- års jubileum har förbundets Örebro-Värmlands distrikt ingivit skrivelse till kommunerna i länen, där man bland annat redogör för riksdagens minoritetspolitiska beslut och en beräkning av antalet finsktalande i området. Till skrivelsen som inkommit 23 november 2006 har fogats en enkät daterad där ett antal frågor om dels barn och dels äldre vuxna framställs. Barn- och utbildningsförvaltningen konstaterar med anledning härav att inga elever i Filipstads kommun har modersmålsundervisning i finska för tillfället. Möjligheten finns men antingen för få elever eller bristen på lämpliga lärare gör att det inte har kunnat arrangeras enligt förutsättningarna i förordningstexterna. Barn- och utbildningsförvaltningen konstaterar vidare att informationen om rätten till modersmålsundervisning generellt sätt kan bli bättre. Socialförvaltningen anför i yttrande 25 januari 2007 att man inte ser något stort problem att möta den finsktalande andelen av befolkningen. Behov har inte funnits för att driva en särskild verksamhet inom äldreomsorgen. I den mån språksvårigheter uppstår så klaras detta med egen personal och i särskilda fall med tolk. att barn- och utbildningsförvaltningens och socialförvaltningens yttrande får utgöra svar på skrivelsen. Sverige Finskaför.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari Au 14 Dnr Anmälningsärenden 1. Förlängning av mål 2 projektet Samverkan för framtidens lanthandel 2. Mindre ändring av länsplanen för regional transport infrastruktur i Värmlands län Beslut från Länsstyrelsen 3. Rapport från EU-mål 2 projektet Utökad Näringslivssamverkan Bergsskolan period Ang. ersättning av stadsmedel Beslut från Boverket att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna.

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari Au 15 Dnr Val av representant vid föreningsstämma Kommuninvest att till kommunens representant vid föreningsstämman med Kommuninvest ekonomisk förening utse Ulf Persson U.Persson

Ersättare: Ann-Marie Rosö ej 36 Sune Carlsson Hans Nahlbom Annika Johansson Göran Andersson ej 36 Benny Persson Michael Helmersson

Ersättare: Ann-Marie Rosö ej 36 Sune Carlsson Hans Nahlbom Annika Johansson Göran Andersson ej 36 Benny Persson Michael Helmersson Kommunstyrelsen 26 februari 2007 1 (22) Plats och tid: Gammelkroppa Skogsskola, Kolaren kl. 8.15-11.30 Ajournering kl. 10.45-10.55 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk ej 36 Sune

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 mars 2007 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.55 Ajournering kl. 20.30-20.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 mars 2007 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.55 Ajournering kl. 20.30-20. Kommunfullmäktige 12 mars 2007 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.55 Ajournering kl. 20.30-20.40 Beslutande: Anita Widman ordf. Irene Frisk Ersättare Per Gruvberger Owe Karlson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

1. Motion ang. utökning av öppettider på Ungdomens Hus 2. Övertagande av lån Filipstads Tennisklubb

1. Motion ang. utökning av öppettider på Ungdomens Hus 2. Övertagande av lån Filipstads Tennisklubb KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-11-02 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 7 december 2015 kl.09.00 Joakim Nyman från Polisen informerar om medborgarlöfte

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering kl. 10.00-10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering kl. 10.00-10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering kl. 10.00-10.15 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-17.50 Ajournering kl. 15.45-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk t o m 17.25

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni 2008 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.30 Ajournering kl. 13.45-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni 2008 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.30 Ajournering kl. 13.45-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni 2008 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.30 Ajournering kl. 13.45-14.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Annika Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2008 1(8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.55

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2008 1(8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.55 Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2008 1(8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.55 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Anita Widman Harry Johansson Peter Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 februari (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl

Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 februari (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 februari 2012 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-13.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2015 1 (9)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2015 1 (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2015 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.09.00-11.25 Ajournering kl. 9.45-10.10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Marina Isaksson Britt-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 augusti 2009 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.20 Ajournering 15.10-15.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 augusti 2009 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.20 Ajournering 15.10-15. Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 augusti 2009 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.20 Ajournering 15.10-15.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 april 2014 1 (16 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-09.43 Ajournering kl.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 april 2014 1 (16 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-09.43 Ajournering kl. Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 april 2014 1 (16 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-09.43 Ajournering kl. Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf

Läs mer

Motion om att införa ordningsomdömen

Motion om att införa ordningsomdömen 2006-12-18 302 656 Kommunstyrelsen 2007-05-14 95 200 Arbets- och personalutskottet 2007-04-16 86 181 06.954 008 deckf25 Motion om att införa ordningsomdömen Bilaga: Särskilt yttrande Ylva Strutz och Thomas

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering ,

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering , Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december 2016 1 (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl 09.00-12.10 Ajournering 10.20-10.30, 10.56-10.58 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Åsa Hååkman Felth

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling Kommunstyrelsen 20 januari 2016 1(13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.17 Ajournering kl.13.40-14.00, 15.00-15.45, 16.01-16.04 Beslutande: Per Gruvberger (S) ordf Christer Olsson

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (9) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga

Läs mer

Kommunledningsstabens kansli

Kommunledningsstabens kansli Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Ylöjärvi, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Anders Söderström (s), ersättare för Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s)

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 13 december 2012 1 ( 10 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 13 december 2012 1 ( 10 ) Kultur- och föreningsutskottet 13 december 2012 1 ( 10 ) Plats och tid: Ericssonrummet 9.00-11.00 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Åsa Hååkman Felth Ulf Söhrman Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 februari 2009 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 februari 2009 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.45 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 februari 2009 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson Harry Johansson Peter

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 14 augusti 2014 1 ( 6 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 14 augusti 2014 1 ( 6 ) Kultur- och föreningsutskottet 14 augusti 2014 1 ( 6 ) Plats och tid: Beslutande: Ersättare: Ericssonrummet 9.00-10.30 Torbjörn Parling, ordförande Ulf Söhrman Åsa Hååkman Felth Övriga deltagande: Anders

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 28 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 84-93. Justerande Bo Olsson

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 28 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 84-93. Justerande Bo Olsson Kommunstyrelsen 26 september 2005 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.15 Ajournering 15.15-15.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter Johansson Bo Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 mars 2014 1 (14 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 10.38-12.15 Ajournering kl.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 mars 2014 1 (14 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 10.38-12.15 Ajournering kl. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 mars 2014 1 (14 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 10.38-12.15 Ajournering kl. Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Plats och tid: Sammanträdesrum BUN kl 13.30-14.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Bo Olsson Ersättare:

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.20 15.50 Beslutande Övriga deltagande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Siv Sander (S), Hällefors kommun, vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Beslutande Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 april 2012 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.25-13.55 Ajournering kl.12.00-13.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 april 2012 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.25-13.55 Ajournering kl.12.00-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 april 2012 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.25-13.55 Ajournering kl.12.00-13.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 15 mars 2006 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 15 mars 2006 1 (8) Kommunstyrelsens teknikutskott 15 mars 2006 1 (8) Plats och tid: Lektionssalen, Spångbergshallen kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Hans Nahlbom Ersättare: Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 9 januari (7)

Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 9 januari (7) Kultur- och föreningsutskottet 9 januari 2006 1 (7) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 08.00-10.10 Beslutande: Anders Nilsson, ordf Benny Persson Bengt-Olof Persson (deltar ej i 6) Ersättare: Övriga

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 februari 2013 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 08.30-10.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 februari 2013 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 08.30-10. 11 februari 2013 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 08.30-10.25 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Peter Johansson Urban Granfeldt Ersättare: Övriga deltagande: Utses att

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Harry

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 november 2007 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 november 2007 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 november 2007 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Anita Widman Harry Johansson Björn Stålhammar

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2009 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2009 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2009 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Annika Johansson Harry Johansson Peter Johansson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-16 1(10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 10.40 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande, 51 56 Henric Forsberg (S) ersättare för Patrik

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-10.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Marian Väpnargård Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-16.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman-Felth (s) Ann-Marie

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 maj 2014 1 ( 17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.20-12.12 Ajournering kl. 09.50-10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 maj 2014 1 ( 17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.20-12.12 Ajournering kl. 09.50-10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 maj 2014 1 ( 17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.20-12.12 Ajournering kl. 09.50-10.07 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj (8)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj 2016 1 (8) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-11.57 Ajournering kl. 10.05-10.22 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Torbjörn Parling (S) Anders

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Arvika kommun, allmänna utskottet

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Arvika kommun, allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 08.30-12.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl

Förvaltningskontoret, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck(fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämndens arbetsutskott 2004-04-15 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skilingehus 2004-04-15 kl. 14.00 16.45 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-15 1(11) Gudrun Henriksson (c) Bengt Sjöberg (kd) Utses att justera: Michael Helmersson (fp) Paragrafer: 30-38

Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-15 1(11) Gudrun Henriksson (c) Bengt Sjöberg (kd) Utses att justera: Michael Helmersson (fp) Paragrafer: 30-38 Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-15 1(11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.15 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman-Felth (s) Ann-Marie

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Ove Engkvist Övriga deltagande

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 11 december 2014 1 (14)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 11 december 2014 1 (14) Kultur- och föreningsutskottet 11 december 2014 1 (14) Plats och tid: Beslutande: Ericssonrummet 9.00-11.00 Torbjörn Parling, ordförande Ulf Söhrman Bengt-Olov Persson Åsa Hååkman Felth Ersättare: Marina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Ersättare: Linda Malm, Christel Iversen, Cecilia Svanlind Törn, Britt-Marie Wall, Bengt Sjöberg

Ersättare: Linda Malm, Christel Iversen, Cecilia Svanlind Törn, Britt-Marie Wall, Bengt Sjöberg Kommunstyrelsen 10 december 2015 1(9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 15.30-16.50 Ajournering kl. 16.10-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Christer Olsson Torbjörn Parling Marina

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-10 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 25 mars 2014 1(5) Göran Andersson, Bengt Sjöberg, Jerry Rothin. Utses att justera: Henric Forsberg Paragrafer: 17-20

Barn- och utbildningsnämnden 25 mars 2014 1(5) Göran Andersson, Bengt Sjöberg, Jerry Rothin. Utses att justera: Henric Forsberg Paragrafer: 17-20 Barn- och utbildningsnämnden 25 mars 2014 1(5) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-14.25 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Henric Forsberg (s) Patrik Fornander

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer Justerande Harry Johansson

Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer Justerande Harry Johansson Kommunstyrelsen 27 juni 2005 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering mellan 15.05-15.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter Johansson Solveig

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2008-11-21 1 (8) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 10 45 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 mars 2012 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 08.30-09.25

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 mars 2012 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 08.30-09.25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 mars 2012 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 08.30-09.25 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Bengt-Olof Persson Ersättare: Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 februari 2010 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 februari 2010 1 (13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 februari 2010 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.30 Ajournering kl.15.00-15.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Annika Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2009 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 14.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2009 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 14.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2009 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 14.30-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Bo Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 13 mars 2014 1 (18) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.29

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 13 mars 2014 1 (18) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.29 Kommunfullmäktige 13 mars 2014 1 (18) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.29 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare Ej tjänstgörande ersättare:

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 19 mars 2009 1(11)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 19 mars 2009 1(11) Kultur- och föreningsutskottet 19 mars 2009 1(11) Plats och tid: Konferenslokalen BUN kl. 9.00-11.00 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Benny Persson Ersättare: Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utskottet Lärande och stöd 2012-03-21 61 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-16.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 19 februari 2015 1 (8 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 19 februari 2015 1 (8 ) Kultur- och föreningsutskottet 19 februari 2015 1 (8 ) Plats och tid: Beslutande: Ericssonrummet 9.00-11.00 Torbjörn Parling, ordförande Patrik Fornander Ersättare: Övriga deltagande: Anders Eriksson Inger

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Datum Mathias Brandt, kommunsekreterare Birgitta Berggren, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgitta Berggren

Datum Mathias Brandt, kommunsekreterare Birgitta Berggren, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgitta Berggren 1(8) Plats och tid Kommunhuset, Valsverket, Kl. 14.00-16:10 Beslutande Ledamöter Susanne Grundström (S), ordförande Erkki Vuorijärvi (GL) Wilhelm Tham ersätter Arne Rubin (KD) Göran Strömqvist (M) Tommy

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl. 08:00-15:50 Beslutande Övriga deltagande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP)

Läs mer