Barbro Widlund Ivarson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barbro Widlund Ivarson"

Transkript

1

2 2

3 VÄLKOMMEN TILL SALTSJÖBADENS SAMSKOLA Min förhoppning är att du ska trivas hos oss! Vi har under många år arbetat målmedvetet med att förbättra undervisningen genom ett bra samarbete mellan engagerade elever, lärare och föräldrar. Det här har utvecklat en vi-känsla som märks tydligt i de aktiviteter som pågår på skolan och många besökare vittnar om en trivsam stämning. Skolan har nästan 450 elever och 50 anställda. Vi har kontakt med många olika intressentgrupper där ungefär 900 föräldrar är den viktigaste gruppen, men vi har även utvecklat samarbete med olika företag och skolor. Vi har också arbetat målmedvetet med att tydliggöra skolans själ våra Kärnvärden som är plattformen för skolans mål. Du kan läsa mer om detta på skolans hemsida FRAMSYNT PEDAGOGIK PÅ SPÅRET Saltsjöbadens Samskola grundades som en privat skola i september 1895 av fröken Signe Mellin. Skolan omfattade två förberedande klasser med nio elever och tre lärare. Benämningen samskola hänger samman med att skolan i Saltsjöbaden redan från början hade gemensam undervisning för pojkar och flickor (gossar och flickor) vilket var ovanligt vid läroverk förr i tiden. Det var en framsynt pedagogisk anordning som genomfördes långt senare i alla skolor. Under årens lopp har många framstående pedagoger verkat vid skolan. Jag vill särskilt framhålla en, nämligen Josef Lundén, som var skolans rektor åren Han har i hög grad satt sin prägel på Samskolan. Skolan var liksom Saltsjöbadens köping nära förknippad med Järnvägsbolaget. Skulle ett villasamhälle kunna växa upp måste det inte bara sörja för kommunikationer utan även skolutbildning. Läroverken i Stockholm låg trots allt långt bort, särskilt för de yngre barnen. Redan 1896 hade Järnverksbolaget medverkat till ett bättre skolhus vid Ringparken i samverkan med Föreningen för Saltsjöbadens Samskola. Skolan var privat och Järnverksbolaget tog från år 1901 ansvaret för driftskostnaderna. Från år 1909 bidrog köpingen med årliga anslag. MED RÄTT ATT EXAMINERA Skolan hade från början ingen examensrätt. Först erhölls rätt att avlägga realexamen. Denna linje utvidgades till en åttaårig flickskolelinje. År 1919 erhölls rätt genom Kungl. Maj:ts resolution att avlägga studentexamen för första gången. Prövningen ägde rum den 12 maj. Men vid denna tid fanns endast undervisning på reallinjen (naturvetenskaplig linje). För att bredda utbildningen infördes från läsåret en latinlinje med stöd av en fond upprättad av Föreningen för Saltsjöbadens Samskolas Främjande. Skolans ställning som statsunderstött privatläroverk bibehölls fram till de stora skolreformernas tid under 60-talet, då skolan kommunaliserades och fick en grundskola och ett gymnasium. SAMSKOLAN VÄXTE Skolan vid Ringparken byggdes ut successivt men blev ändå för trång och en ny byggnad blev nödvändig. Denna uppfördes i Tattbyskogen. Skolhuset ritades av arkitekt T Stenberg och stod klar för invigning den 3 november Kostnaden belöpte sig till kronor. Den byggnad som nu blev färdig är den som vi idag benämner Gamla byggnaden. Den är ett utmärkt exempel på sen jugendarkitektur. Byggnaden har renoverats genom åren men i allt väsentligt bibehållit sin karaktär. OCH VÄXTE För att tillgodose gymnasiets behov byggdes år 1965 en flygel, den s.k. Nya byggnaden tillkom ytterligare en byggnad placerad i vinkeln mellan gamla och nya byggnaden den s.k. Tillbyggnaden. Den sistnämnda skulle tillgodose grundskolans behov av hemkunskap och teknikundervisning. Vidare hade den lokaler för ekonomisk undervisning på gymnasiet. 3

4 Under åren gjordes en tillbyggnad som innehåller moderna laborationssalar, en cafeteria och flera fräscha klassrum i Nya byggnadens bottenplan. År 1895 gick det 9 elever på Samskolan var det 205. Redan 1921 var antalet över 400 och 1956 hade det nått upp till hade skolan 721 elever och hade under ett antal år nästan 1000 elever. I juni 2011 sprang de sista studenterna ut genom Samskolans stora ekport. Från och med augusti 2011 är Samskolan en grundskola med årskurserna 6-9. IDAG Vi får ofta höra från elever och föräldrar är att vi har en trygg skola i en trevlig miljö. Vi motiverar eleverna till att vilja lära sig och att utvecklas positivt. När eleverna går ut högstadiet är de väl förberedda för fortsatta studier. Samskolans profil har utvecklats och innebär nu att alla elever har tre lektioner idrott i veckan samt projekttid för tematiskt arbete. Alla elever som börjar på skolan har tillgång till en egen bärbar dator och vi arbetar mycket med att använda datorn i undervisningen på olika sätt. Samskolan har ett Resursteam som stödjer elever med särskilda behov, skolrestaurang och en mycket populär skolcafeteria. Mina medarbetare och jag ser fram emot att samarbeta med dig under det kommande läsåret! Barbro Widlund Ivarson Rektor 4

5 ELEVENS A-Ö GRUNDSKOLAN ANSLAGSTAVLOR Det finns anslagstavlor på skolan där eleverna kan sätta upp sina meddelanden, efter att receptionen godkänt det. BEHÖRIGHET TILL GYMNASIET För behörighet till samtliga gymnasieprogram ska eleven i sitt slutbetyg, årskurs 9 ha godkänt betyg i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik. Utöver de tre ovan nämnda ämnena ska eleven för behörighet till ett högskoleförberedande program dessutom ha godkänt betyg i minst nio andra ämnen. För ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av dessa ytterligare nio ämnen vara geografi, historia, samhällskunskap och religion. För naturvetenskaps- och teknikprogrammet ska tre av dessa ytterligare nio ämnen vara biologi, fysik och kemi. För estetiska programmet kan dessa ytterligare 9 ämnen vara vilka som helst. För behörighet till ett yrkesprogram ska eleven utöver de tre förstnämnda ämnena ha godkänt betyg i ytterligare fem ämnen. Dessa fem ämnen kan vara vilka som helst. Under vissa villkor kan den som saknar betyg i engelska ges dispens/undantag och därmed ändå anses vara behörig. BESÖK PÅ SAMSKOLAN Alla besök till skolan ska anmälas i receptionen. Där får besökaren en namnskylt som ska bäras väl synlig. Eftersom skolan är en arbetsplats, och inte en allmän plats, kommer övriga besökare att avvisas från skolan. BETYG Alla betyg är kunskapsrelaterade och sätts i förhållande till bestämda kunskaps- och färdighetsmål. Vid början av varje läsår går din lärare igenom kursplanen för ämnet. Där klargörs målen och betygskriterierna för ämnet. Information om betygskriterier i olika ämnen finns på En ny betygskala införs från och med höstterminen Betygsskalan är sexgradig från A till F. Betyget E innebär att eleven uppnått nivån för godkänt betyg. Om eleven inte når upp till kunskapsnivån för betyget E sätts betyget F, vilket är ett icke godkänt betyg. Om det saknas underlag för att bedöma elevens kunskapsnivå på grund av allt för hög frånvaro sätts ett streck istället för ett betyg. Betygsvärdena i den nya betygsskalan är: A=20 poäng, B=17,5 poäng, C=15 poäng, D=12,5 poäng, E =10 poäng, F=0 poäng. Syftet med en ny betygsskala är att förutsättningar för tydlig information ska förbättras, samt att möjliggöra en rättvisare och mer nyanserad bedömning av elevens kunskapsnivå. Till och med vårterminen 2012 gäller följande: Du får terminsbetyg i skolår 8 och efter höstterminen i skolår 9. När du slutar skolår 9 får du ett slutbetyg som är en sammanfattning av grundskolan, d.v.s. till vilken grad du nått målen för hela grundskolan. De elever som under läsåret 2011/2012 går i skolår 9 ges betyg enligt den tidigare/gamla betygsskalan. D.v.s. MVG (mycket väl godkänt), VG (väl godkänt) och G (godkänt). Dessutom finns ÄEG, ännu ej godkänt, vilket inte är ett betyg. Betygsvärdena för de olika betygen är: MVG=20 poäng, VG=15 poäng och G=10 poäng. De elever som under läsåret 2011/2012 går i skolår 8 ges betyg enligt den nya sexgradiga betygsskalan. Från och med höstterminen 2012 gäller följande: Betyg införs från och med årskurs 6. Terminsbetyg sätts då från och med höstterminen årskurs 6. I ämnet språkval sätts dock betyg från och med höstterminen i årskurs 7. När du slutar skolår 9 får du ett slutbetyg som är en sammanfattning av grundskolan, d.v.s. till vilken grad du nått målen för hela grundskolan. BORTTAPPADE OCH UPPHITTADE SAKER Vänd dig till receptionen. Det som lämnats in förvaras där, dock längst till terminens slut. CAFETERIA Här finns smörgåsar, kaffe och te för dig vill ha lite energipåfyllning till ett bra pris. Du kan köpa frukost/mellanmålskuponger för 20 kr st. eller 170 kr för 10 st. Då får du en dubbelsmörgås, en frukt och ett glas juice. Du kan också låna spel och kortlek. Pingisracket och skrivmaterial finns att köpa till självkostnadspris. Cafeterian är öppen måndag, tisdag, torsdag: , onsdag och fredag DATORER På Samskolan är datorer ett naturligt verktyg när du ska söka, sammanställa, bearbeta och presentera information samt för att kunna kommunicera med vår omvärld. Alla elever på Samskolan får låna en bärbar dator under sin tid 5

6 på skolan. Du bör naturligtvis ta med din dator hem så att du kan arbeta vidare på arbetsuppgifter hemma. Du ska alltid se till att din dator kan användas i skolarbete och det är du som är ansvarig för din dator och att du följer de regler som finns. Om du inte följer reglerna riskeras du att fråntas din dator. På skolan finns ett trådlöst nätverk som gör att du har tillgång till internet överallt på skolan. De flesta lektionssalar har projektorer där du kan visa upp det som du arbetar med. DROGER Saltsjöbadens Samskola är tobaks- och drogfri. Elev som misstänks använda eller inneha droger kontaktas av elevhälsopersonal eller skolledning. Skolan tar kontakt med hemmet för samråd om lämpliga åtgärder. Försäljning av droger inom skolans område polisanmäls alltid. ELEVRÅD Grundskolan har ett elevråd som sammanträder regelbundet. Det löpande arbetet sköts av elevrådsstyrelsen och olika utskott. Elevrådet är en mycket viktig kanal mellan eleverna på skolan och skolans ledning. Alla klasser utser två representanter till elevrådet. Elevrådets ordförande har informella möten med skolledningen under hela läsåret. ELEVHÄLSOVÅRD För att kunna hjälpa eleven med personliga frågor finns skolkurator, skolsköterska, skolläkare och studie- och yrkesvägledare. Samtliga har tystnadsplikt. FOTOGRAFERING Under hösten kommer samtliga elever att fotograferas. Fotokatalogen kan sedan köpas. Receptionen meddelar tid och plats. Det är inte tillåtet att filma eller fotografera utan tillstånd frånskolledningen. FRÅNVARO AV LÄRARE Skulle lärare av någon anledning utebli från en lektion, ska eleverna senast 5 minuter efter lektionens början anmäla detta till receptionen. Det kan visa sig att läraren har fått förhinder och ska då ha lämnat instruktioner till klassen i receptionen. FUSK Samskolan ser allvarligt på fusk i samband med t.ex. prov eller inlämningsuppgifter. Om du har fuskat vid ett provtillfälle, om ogiltig kopiering från internet ägt rum, får du omedelbart underkänt på den aktuella uppgiften och dina föräldrar kontaktas. FÖRENINGEN FÖR SALTSJÖBADENS SAMSKOLAN FRÄMJANDE Föreningen har funnits sedan 1920 med syftet att stödja Samskolans pedagogiska utveckling. Varje år delar Främjandet ut stipendier till elever för goda studieresultat och till vissa utvalda projekt som främjar samarbete mellan elever, lärare och föräldrar och som kommer många tillgodo. ELEVSKYDDSOMBUD Alla arbetsplatser i Sverige ska ha skyddsombud. Elevrådet i Samskolan utser elevskyddsombud som bl.a. deltar i den årliga egenkontrollen. ELEVSKÅP Vid varje läsårsstart får alla elever ett skåp av sin mentor och information om vilka regler som gäller vid lån av skåp. Ingen får byta skåp om inte särskilda skäl finns och då måste receptionen först ge sitt godkännande. Detta är en säkerhetsfråga eftersom vi måste veta att rätt skåp öppnas om någon vill ha sitt lås uppklippt. Om du behöver få ditt lås uppklippt ska du vända dig till receptionen. Alla elever skaffar sitt eget lås. FÖRSÄKRING - ELEVER Nacka kommun har tecknat olycksfallsförsäkring hos Europeiska som gäller alla grundskoleelever under skoltid och fritid. Försäkringen gäller även utomlands om utlandsvistelsen inte varar längre än 12 månader. 6

7 FÖRSÄKRING - EGENDOM Samskolan (liksom övriga skolor i Nacka) har ingen försäkring som täcker förlust av elevers egendom såsom jackor, mobiltelefoner, busskort, etc. I vissa fall kan hemförsäkringen gälla. Kontrollera gärna med ditt försäkringsbolag vad som gäller för dig. FÖRVALTNINGSRÅD Förvaltningsrådet består av skolledning, representanter från personal, elevråd och föräldraförening som träffas ungefär var 6:e vecka. Syftet med mötena är att föra en dialog mellan olika intressentgrupper och ha ett forum där alla kan lyfta fram aktuella frågor som berör skolans verksamhet. Mötena leds av rektor och protokoll finns på Samskolans hemsida. FÖRÄLDRAFÖRENINGEN Representanter för Föräldraföreningens styrelse deltar i skolans förvaltningsråd. Det innebär att man på regelbundna möten med skolledning och elevråd kan föra fram och diskutera föräldrars generella sakfrågor angående det dagliga skolarbetet. Vidare arbetar styrelsen med viss elevvård (t.ex. har Föräldraföreningen sponsrat inköp av redskap till skolans gym, bidragit till genomförande av temadagar, antidrogföreläsningar, konserter, utveckling av skolmaten m.m.) samt deltar i olika aktiviteter riktade till föräldrar (föräldramöten, skolans Öppet hus etc.). Styrelsen organiserar även nattvandringarna i Saltsjöbaden. Föräldraföreningen strävar efter att vara en länk mellan hemmet och skolan, men den mesta kommunikationen måste i första hand av praktiska skäl gå via klassombuden/klassföräldrarna (se särskilt avsnitt). Det är därför viktigt att utse klassombud i varje klass i början av läsåret. FÖRÄLDRAKONTAKTER Samskolan värdesätter en kontinuerlig kommunikation med hemmen. Föräldrar är alltid välkomna att ringa eller skicka e-post till lärare, mentorer, skolledning eller övrig personal. Föräldrar är också välkomna att besöka skolan under skoltid. Skolan bjuder på lunch i matsalen och kaffe/te i cafeterian. Skolan ser också gärna att föräldrarna engagerar sig i Föräldraföreningen, som regelbundet träffar representanter från skolan. DESSUTOM: I början av höstterminen inbjuds alla föräldrar och elever i årskurs 6 och 7 till ett informationsmöte i aulan. Årskurs 8 och 9 inbjuder till föräldramöte i början av höstterminen. Elev och förälder kallas av mentor en gång per termin till utvecklingssamtal. Under vårterminen i skolår 9 kallar mentor till utvecklingssamtal endast vid behov eller om föräldrar så önskar. Vid behov kallar mentor till extra utvecklingssamtal. Mentorsbrev skickas hem varje vecka och publiceras på SchoolSoft. HEMSIDAN På finns allmän och aktuell information om skolan. Ta som vana att gå in och titta på hemsidan. HISS Hissen är avsedd för funktionshindrade och för transport av varor. För att åka med den fordras ett intyg från elevhälsovården och en särskild nyckel. Nyckeln kvitteras ut hos skolsköterskan mot 500 kr i pant. HÄLSODIPLOMERAD SKOLA Samskolan är en hälsodiplomerad skola där både elever och personal får goda förutsättningar och kunskap för att leva ett hälsosamt liv. Hälsodiplomering är ett verktyg som utvecklar och stämmer av skolans hälsofrämjande arbete med hänsyn till skollagen, läroplanen och arbetsmiljölagen. En gång per termin har hela grundskolan en temadag om hälsa. INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN (IUP) Alla elever har en individuell utvecklingsplan. Vid det första utvecklingssamtalet upprättar mentor, förälder och elev en IUP (individuell utvecklingsplan) som sedan följer dig som elev under din skolgång i grundskolan. IT-REGLER Skolans datorer ska i huvudsak användas till skolarbete. På lektionstid bestämmer läraren vad som är skolarbete och inte. Du får naturligtvis inte använda datorn eller skolans närverk för att begå brott eller kränka någon annan. Du ska alltid se till att din dator kan användas i skolarbete och det är du som är ansvarig för din dator och att du följer de regler som finns. Om du inte följer de regler som finns så riskerar du att fråntas din dator och vid misstanke om brott kommer skolan att polisanmäla händelsen. Du ska vara beredd att visa upp innehållet i din dator om någon i personalen begär det. Vi går då tillsammans igenom vad som finns på din dator enligt en checklista och för en diskussion om detta, vid behov tillsammans med din vårdnadshavare. 7

8 KAMRATSTÖDJARE Målsättningen med kamratstödjare är att få eleverna delaktiga och tillsammans med vuxna förhindra och stoppa mobbing. Varje klass utser två stycken kamratstödjare som deltar vid kamratstödjarmötena en gång i månaden. KLASSFÖRÄLDRAR I varje klass utser mentor och föräldrar tillsammans klassföräldrar. Klassföräldrarna fungerar som språkrör mellan klassen, klassens föräldrar och Föräldraföreningen. Dessutom hjälper klassföräldrarna mentorerna med klassaktiviteter, kallar till möten, ordnar fika vid möten m.m. Om klassen har planer på en klassresa är det klassföräldrarnas uppgift att driva denna fråga tillsammans med de övriga föräldrarna. KLASSRÅD För varje klass finns ett klassråd. I detta ingår samtliga elever i klassen och deras mentor. Klassrådet ska behandla frågor som rör planering och uppföljning av klassens verksamhet, pedagogisk verksamhet i allmänhet och skolans arbetsmiljö. Klassrådet utser representanter till elevrådet. KLOTTER Skolan polisanmäler alla fall av klotter och försöker alltid ta reda på vem som klottrat för att få ersättning för den ekonomiska skada som åsamkats skolan. KURATOR Till skolans kurator kan du vända dig med frågor om din psykiska hälsa, din sociala situation, ekonomiska frågor, relationsproblem eller andra personliga frågor. KURSPLANER Kursplaner i alla ämnen finns på Samskolans hemsida. LEDIGHET Om du vill ansöka om ledigt från skolarbetet måste du göra det skriftligt på en blankett som finns på Samskolans hemsida. Ansökan ska undertecknas av målsman, och lämnas till din mentor. Mentor har rätt att bevilja högst fem dagar ledigt per termin. Vid längre ledighet måste denna godkännas av biträdande rektor. Du ansvarar själv för att ta igen förlorade undervisningsmoment. Besök hos tandläkare, läkare, ungdomsmottagning och liknande bör i möjligaste mån förläggas till tid utanför schemat. LÄRCENTRUM I Lärcentrum arbetar Samskolans Resursteam, som innehar specialpedagogisk kompetens. Här arbetar vi med att undanröja hinder och svårigheter i olika undervisnings- och lärandemiljöer. I Lärcentrum söker vi efter alternativa lösningar för att hitta nya strukturer och tankesätt med målet att varje elev ska utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar. LÄROBÖCKER/LÅNEBÖCKER Du som studerar på grundskolan erbjuds kostnadsfria läromedel. Om du förlorar eller förstör lånat läromedel ska detta ersättas. En inbetalningsavi kommer att skickas hem. Att skriva eller rita i lånad lärobok jämställs med förstörelse. LÄRARLAG/MENTORSLAG Grundskolan består av fyra lärar- och mentorslag som är organiserade efter årskurser. MEDDELANDE TILL PERSONALEN Alla anställda vid Samskolan har ett personligt postfack. Meddelanden till personalen kan alltid lämnas in till receptionen. Det är även möjligt att få kontakt med personalen på skolan via e-post, enligt principen MENTOR Varje elev har en mentor. Din mentors uppgift är bland annat att ge dig stöd, att tillsammans med dig utarbeta din individuella utvecklingsplan och att hålla klassen informerad om sådant som påverkar skolarbetet. Som elev kan du alltid kunna vända dig till din mentor då du behöver stöd eller behöver prata om något speciellt som rör skolarbetet. Mentor kallar till regelbundna utvecklingssamtal. MOBBING Saltsjöbadens Samskola är en lugn och trygg skola, där alla elever ska kunna känna sig sedda, uppskattade och säkra. Vi arbetar med förebyggande av mobbning och eleverna är själva med i antimobbningsarbetet. Varje klass utser två kamratstödjare som arbetar aktivt mot 8

9 mobbning tillsammans med Samskolans Trygghetsgrupp. Om du själv eller någon i din närhet blir mobbad, kontakta då kamratstödjare eller kurator. Du kan också kontakta din mentor, någon annan lärare eller lägga ett anonymt meddelande i brevlådan i skolsköterskans väntrum. I likabehandlingsplanen, som du finner på Samskolans hemsida, kan du läsa mer om vårt arbete att förebygga och förhindra mobbing och annan kränkande behandling. MODERSMÅLSUNDERVINING Om du vill ha undervisning i ditt modersmål ska du fylla i en ansökningsblankett. Detta måste göras inför varje läsår. Blanketten får du av din mentor under vårterminen eller skriver själv ut den från Samskolans hemsida. MOPEDER Alla mopedförare måste visa omdöme och sänka farten när de närmar sig skolan. Det finns en mopedparkering för att skapa en säkrare och miljövänligare skola. Det är förbjudet att köra moped på skolgården. MÅL STRATEGISKA OCH OPERATIVA Samskolan arbetar varje år mot uppsatta mål som du kan läsa om på hemsidan och på sidan 2 i denna broschyr. PARKERING Det finns parkering för bilar, mopeder och cyklar på baksidan av huvudbyggnaden. Parkeringen vid C-ingången är avsedd för personal. PEDAGOGIK Viktiga delar i vår pedagogik På Samskolan får eleverna bra undervisning av behöriga och kompetenta lärare. Vi ger varje elev förutsättningar att gå ut årskurs 9 med så bra resultat och så god social kompetens som möjligt. För att nå dit har vi infört en del pedagogiska förändringar. Alla elever får tillgång till var sin bärbar dator. Elever, föräldrar och lärare kommunicerar via det webbbaserade verktyget Schoolsoft. Där hittar du, bland mycket annat, närvaro, individuell utvecklingsplan, planeringar, veckobrev och provdatum. Varje elev har en individuell utvecklingsplan, IUP. Där sätter eleven upp kunskapsmål och sociala mål. Utvecklingsplanen ligger sedan till grund för utvecklingssamtalet tillsammans med mentor och föräldrar. En gång per termin bjuder mentor in elev och föräldrar till utvecklingssamtal. Vi lägger stor vikt vid att lära eleverna studieteknik. Olika lärstilar och studietekniska tips ingår i undervisningen dels som studieteknikpass, dels integrerat i olika ämnen. Samskolan är hälsodiplomerad skola där elever och personal ska få förutsättningar och kunskap för att leva ett hälsosamt liv. En gång per termin har hela grundskolan en temadag om hälsa. POLISANMÄLAN Skolan polisanmäler stölder och andra brott som begås i skolan eller under skoltid. PROFIL Alla elever har tre idrottslektioner per vecka och får därför en fördjupad kunskap om ledarskap, lagarbete och hälsa, både teoretiskt och praktiskt. Ämnesövergripande projekt med fokus på språk, samhälls- och naturvetenskap utvecklar elevernas olika förmågor och stimulerar entreprenörskap och företagsamhet. Alla elever har en individuell utvecklingsplan. Studieteknik ingår i undervisningen. Digital studierapport används kontinuerligt. Elevmedverkan synliggörs och lyfts fram. Fadderverksamhet tillämpas Elevernas hälsa och säkerhet prioriteras. Temadagar genomförs 2 ggr/termin. PROV Skriftliga prov är en av olika former av kunskapsredovisning som används vid Samskolan. Läraren meddelar tiden för provet minst 14 dagar i förväg. Elever får ha högst två prov/större inlämningsuppgifter per vecka, och högst ett prov per dag (om inte läraren och eleverna kommit överens om annat). Läxförhör jämställs inte med prov, och tar bara en mindre del av lektionen i anspråk. Terminens provschema finns på Schoolsoft. Du ska infinna dig minst fem minuter före provet. Endast tillåtna hjälpmedel får medföras. Du får inte låna hjälpmedel av andra elever. Vid toalettbesök ska du meddela skrivvakten varvid tiden och namnet antecknas. 9

10 Väskor och dylikt får inte finnas vid skrivplatsen. RASTVÄRD På Samskolan är det viktigt att alla elever känner sig trygga också på rasterna. Därför har vi en rastvärd som finns med på skolgården och i korridorerna. Rastvärdens uppgift är att skapa trivsel och roliga aktiviteter mellan lektionerna. RESURSTEAMET I Samskolans Resursteam arbetar pedagoger med elever som har särskilda behov och behöver extra hjälp för att kunna nå sina mål. Vi ser till varje elevs individuella behov och arbetar med att undanröja hinder och svårigheter i olika undervisnings- och lärandemiljöer. Resursteamets klassrum kallas Lärcentrum. Här arbetar vi för att eleverna ska få en lugn och trygg studiemiljö. Vi är också med på vissa lektioner, där vi stöttar hela klasser eller enskilda elever. Om du har funderingar kring vad vi kan hjälpa just dig med, ta kontakt med Resursteamet. Kontaktuppgifter hittar du på Samskolans hemsida. RÖKNING Enligt lag från 1 juli 1994 är rökning förbjuden i skolor och på skolgårdar. Om du ertappas med att röka tar mentor kontakt med dina föräldrar. SCHEMA Vid terminsstart får du ett schema av din mentor. Det kan bli vissa schemajusteringar i början av terminen. Senaste versionen av schemat finns alltid på SchoolSoft. Där kan du också hitta scheman för alla andra elever, lärare, klass eller sal. RECEPTIONEN Receptionen är öppen för besök och svarar på telefon mellan och varje dag. Hit kan du komma med alla dina frågor. SCHOOLSOFT SchoolSoft är ett webbaserat verktyg för frånvaro- rapportering, information om studieresultat och studierapporter, läxor, planeringar, aktiviteter och betyg. Med hjälp av SchoolSoft kan du och dina föräldrar enkelt hitta all information om din skolgång när det passar er. Information om SchoolSoft ges på klassråd och föräldramöten. EXEMPEL: När någon lärare inte har kommit till lektionen inom 5 minuter efter lektionsstart. Om du behöver nytt lösenord för inloggning på dator. Om du har problem med ditt elevskåp. Om du inte hittar din klass. Om du tappat bort något Om du har frågor om din frånvaro. Om du vill sjukanmäla dig. RESOR Om du har minst fyra kilometers skolväg (närmaste gång eller cykelväg) får du enligt grundskoleförordningen gratis terminskort på SL. Det gäller bara om du går i din närmaste högstadieskola. Du får kortet av din mentor. 10

11 SEN ANKOMST Sena ankomster stör klasskamraterna och undervisningen. Därför är det viktigt att komma i tid. Sen ankomst registreras i SchoolSoft. SJUKANMÄLAN Din förälder eller målsman anmäler din frånvaro på SchoolSoft eller till skolans telefonsvarare före kl och anger då ditt namn och din klass. Om du är borta under någon del av dagen måste tiden för frånvaron anges. Om du blir sjuk under dagen anmäler du dig i receptionen. SKADEGÖRELSE Skadegörelse på skolans egendom ersättas av den som har orsakat skadan. Skolan skickar information och faktura till förälder eller målsman. SKOLGÅRD På Samskolan behöver du aldrig ha tråkigt på rasterna. På skolgården finns boule-, basketoch beachvolleyplan. En rastvärd finns på plats för att hjälpa till. SKOLRESTAURANG All mat som serveras på Samskolan tillagas i vårt skolkök. Här äter personal och elever tillsammans. Förutom dagens rätt finns det alltid ett vegetariskt alternativ, fil och flingor samt bröd. Menyn hittar du på vår hemsida. Om du behöver specialkost tar du kontakt med elevhälsovården. De utfärdar intyg som du sedan lämnar till kökspersonalen. På Samskolan finns ett matråd med representanter för elever och personal där frågor som rör skolrestaurangens verksamhet tas upp. Matrådet går igenom terminens meny och eleverna kan då vara med och påverka utformningen av matsedeln. Elevrådet utser representanter till matrådet. SKOLSKÖTERSKA OCH SKOLLÄKARE Elevhälsovården tar hand om akuta undersökningar och olycksfall som inträffar under dagen. Du kan också få hjälp med hänvisning till lämplig mottagning. Skolläkaren träffas efter föranmälan hos skolsköterskan. Det är öppen mottagning hos skolsköterskan måndag till fredag klockan I årskurs 6 och 8 kallas du till hälsosamtal med skolsköterskan. Vaccinering mot mässling, påssjuka och röda hund sker i årskurs 6. SPRÅKVAL Samskolan erbjuder franska, spanska och tyska samt förstärkt svenska eller engelska för årskurs 7-9. Ansökan om språkvalsbyte görs på blankett som du får av din mentor eller hittar på Samskolans hemsida. Blanketten lämnas till studie- och yrkesvägledaren. Byte sker endast vid terminsstart. STIPENDIER OCH FONDMEDEL Det finns stipendier för studier, dels behovsprövade och dels för goda studieprestationer, t.ex. Gålöstiftelsens stipendier och Rädda Barnens stipendier. Kurator har mer information. STUDIERAPPORT Du får en studierapport två gånger under läsåret. I rapporten får du ett omdöme i alla ämnen. Bedömer din lärare att du riskerar att inte nå målen för årskursen varnas du på studierapporten och en ämnesvarning skrivs. Studierapporten och eventuell ämnesvarning ska alltid skrivas under av dig och din målsman. STUDIEVERKSTAD Två timmar i veckan finns det möjlighet att få hjälp av skolans lärare på studieverkstaden. Då kan du ta igen sådant som du missat, få saker förklarade igen, göra omprov eller fördjupa dig och få ökad kunskap i olika skolämnen. STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING/ KARRIÄRSVÄGLEDNING Under din skoltid får du information och vägledning av studie- och yrkesvägledaren/karriärvägledare både enskilt och i grupp. Den gemensamma studievägledningen ger dig information och kunskaper om olika studie- och utbildningsvägar, intagningsbestämmelser och ekonomiska villkor, samt om arbetslivet och olika yrkens utbildningskrav och framtidsutsikter. Den personliga studievägledningen syftar till att hjälpa dig att göra så genomtänkta val som möjligt. Du kan anmäla dig för ett personligt samtal. Studie- och yrkesvägledaren/ karriärsvägledaren finns på plats måndag , tisdag , onsdag samt torsdag-fredag STÖLD OCH SKADEERSÄTTNING Tyvärr förekommer ibland stölder på skolan. Undvik därför att ta med värdeföremål till skolan. Skolan polisanmäler stölder eller andra brott som begås på skolan. Stöld ur elevskåp anmäler du i receptionen och till polisen. Skolans blankett för stöldanmälan finns i receptionen. Skolan ersätter inte stulen eller förkommen egendom. 11

12 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Om du har annat modersmål än svenska, kan du välja att läsa svenska som andraspråk i stället för att följa den ordinarie svenskundervisningen. TEMADAGAR På Samskolan strävar vi efter att variera våra undervisningsformer. Under läsåret har vi temadagar då vi åker på studiebesök, lyssnar på föreläsningar, gör undersökningar, intervjuar experter, laborerar m.m. ÄMNESVARNING Om din lärare bedömer att du riskerar att inte nå målen i ett ämne, skriver läraren en ämnesvarning, som beskriver vad du ska göra för att bli godkänd. Du och din målsman ska underteckna ämnesvarningen. TRIVSELREGLER Se sidan 13. UPPDRAGSBESKRIVNINGAR FÖR PERSONAL Om du vill veta vad som ingår i t.ex. mentors eller lärares arbete, kan du läsa det på Samskolans hemsida. UTRYMNING AV SKOLAN Utrymningsövningar sker kontinuerligt under läsåret. Vid utrymning: Gå ut närmaste väg enligt utrymningsplanen, som finns uppsatt i varje korridor. Använd inte hissen! Gå till återsamlingsplatsen på fotbollsplanen. Följ sedan anvisningarna som ges vid återsamlingsplatsen. I början av läsåret går din mentor igenom utrymningsplanen med dig. VILRUM Hos skolsköterskan finns vilrum för elever. 12

13 13

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2014/2015 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg...

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016

Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016 Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016 Elevhandboken finns också på www.vasbygymnasium.se Innehåll Välkommen till Väsby nya gymnasium Vision Organisation Information A Ö Elevomsorg

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

ELEVINFORMATION. Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012

ELEVINFORMATION. Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012 ELEVINFORMATION Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012 SEDAN 1949 WALDORFSKOLAN I BROMMA Innehåll Till Dig som är ny elev vid Kristofferskolans gymnasium... 3 Kalendarium... 4 Skolans historia...

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

KATEDRALSKOLAN 2015-2016 VIKTIGT ATT VETA

KATEDRALSKOLAN 2015-2016 VIKTIGT ATT VETA KATEDRALSKOLAN 2015-2016 VIKTIGT ATT VETA Camilla Holmqvist förvaltningschef camilla.holmqvist@vaxjo.se Utbildningsförvaltningen Adress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västergatan 17 B, Växjö Telefon

Läs mer

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Skolledningen Karolinska skolan På Karro får du chansen att lyckas - Där kultur och vetenskap möts Välkommen till Karolinska skolan! Vi är glada över att du valt en utbildning

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING VID PSYKOLOGIGYMNASIET LÄSÅRET 2008-2009 Beslut samt ansvariga för denna kvalitetsredovisning: Psykologigymnasiet Sverige AB Sidiri Ekenryd, Rektor samt VD Jeanette Lundqvist, Biträdande

Läs mer

Föräldrainformation 13/14

Föräldrainformation 13/14 FLENS KRISTNA SKOLA Föräldrainformation 13/14 Innehållsförteckning Fakta och historik... 3 Läsårstider 2013/14... 5 Skolans kontaktuppgifter..6 Lärare och personal... 7 Elevhälsan... 8 Allmän skolinformation...

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Visättraskolans A till Ö

Visättraskolans A till Ö Visättraskolans A till Ö Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Vår vision... 5 Kontaktuppgifter... 6 VISÄTTRASKOLANS A till Ö... 7 A... 8 Allergi... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsplan... 8 Arbetsro... 8 Avgifter...

Läs mer

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION Läsåret 2015/2016 FÖRORD Jändelskolans uppdrag är att skapa en för våra elever lärande och god social miljö. En miljö där vi ska anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Föräldrainformation. Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9

Föräldrainformation. Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9 Föräldrainformation Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9 Läsåret 2013-2014 Livets Ords Kristna Skola lå 13-14 Målsättning för Livets Ords Kristna Skola 1. Att fostra och utveckla barn och ungdom i

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ALLÉSKOLAN 7-9 2015/2016

VÄLKOMMEN TILL ALLÉSKOLAN 7-9 2015/2016 VÄLKOMMEN TILL ALLÉSKOLAN 7-9 2015/2016 Med det här häftet vänder vi oss speciellt till dig som är ny på skolan men också som repetition för er andra. Vi vill att du som elev läser igenom detta och att

Läs mer

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs...

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2011/2012

Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10

Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10 2010-08-25 Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10 1. Sammanfattning Året som gått har präglats av förändring i riktning mot ett gemensamt lärande i ett F-9 perspektiv. Vi har sett över

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT VÄLKOMMEN TILL EUROPASKOLAN! Telefon: 0152-33 11 01. Fax: 0152-33 11 09. kansli@europaskolan.

VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT VÄLKOMMEN TILL EUROPASKOLAN! Telefon: 0152-33 11 01. Fax: 0152-33 11 09. kansli@europaskolan. VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT Telefon: 0152-33 11 01 Fax: 0152-33 11 09 E-post: kansli@europaskolan.se Post-/besöksadress: Storgatan 2, 645 30 Strängnäs Webbsida: www.europaskolan.se

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan.

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan. SKOLANS ABC Vi på Nya Karlslundsskolan vill att både du som är förälder och du som är elev på skolan läser igenom den här informationen som visar vad som gäller hos oss. Här hittar du svar på de vanligaste

Läs mer