Barbro Widlund Ivarson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barbro Widlund Ivarson"

Transkript

1

2 2

3 VÄLKOMMEN TILL SALTSJÖBADENS SAMSKOLA Min förhoppning är att du ska trivas hos oss! Vi har under många år arbetat målmedvetet med att förbättra undervisningen genom ett bra samarbete mellan engagerade elever, lärare och föräldrar. Det här har utvecklat en vi-känsla som märks tydligt i de aktiviteter som pågår på skolan och många besökare vittnar om en trivsam stämning. Skolan har nästan 450 elever och 50 anställda. Vi har kontakt med många olika intressentgrupper där ungefär 900 föräldrar är den viktigaste gruppen, men vi har även utvecklat samarbete med olika företag och skolor. Vi har också arbetat målmedvetet med att tydliggöra skolans själ våra Kärnvärden som är plattformen för skolans mål. Du kan läsa mer om detta på skolans hemsida FRAMSYNT PEDAGOGIK PÅ SPÅRET Saltsjöbadens Samskola grundades som en privat skola i september 1895 av fröken Signe Mellin. Skolan omfattade två förberedande klasser med nio elever och tre lärare. Benämningen samskola hänger samman med att skolan i Saltsjöbaden redan från början hade gemensam undervisning för pojkar och flickor (gossar och flickor) vilket var ovanligt vid läroverk förr i tiden. Det var en framsynt pedagogisk anordning som genomfördes långt senare i alla skolor. Under årens lopp har många framstående pedagoger verkat vid skolan. Jag vill särskilt framhålla en, nämligen Josef Lundén, som var skolans rektor åren Han har i hög grad satt sin prägel på Samskolan. Skolan var liksom Saltsjöbadens köping nära förknippad med Järnvägsbolaget. Skulle ett villasamhälle kunna växa upp måste det inte bara sörja för kommunikationer utan även skolutbildning. Läroverken i Stockholm låg trots allt långt bort, särskilt för de yngre barnen. Redan 1896 hade Järnverksbolaget medverkat till ett bättre skolhus vid Ringparken i samverkan med Föreningen för Saltsjöbadens Samskola. Skolan var privat och Järnverksbolaget tog från år 1901 ansvaret för driftskostnaderna. Från år 1909 bidrog köpingen med årliga anslag. MED RÄTT ATT EXAMINERA Skolan hade från början ingen examensrätt. Först erhölls rätt att avlägga realexamen. Denna linje utvidgades till en åttaårig flickskolelinje. År 1919 erhölls rätt genom Kungl. Maj:ts resolution att avlägga studentexamen för första gången. Prövningen ägde rum den 12 maj. Men vid denna tid fanns endast undervisning på reallinjen (naturvetenskaplig linje). För att bredda utbildningen infördes från läsåret en latinlinje med stöd av en fond upprättad av Föreningen för Saltsjöbadens Samskolas Främjande. Skolans ställning som statsunderstött privatläroverk bibehölls fram till de stora skolreformernas tid under 60-talet, då skolan kommunaliserades och fick en grundskola och ett gymnasium. SAMSKOLAN VÄXTE Skolan vid Ringparken byggdes ut successivt men blev ändå för trång och en ny byggnad blev nödvändig. Denna uppfördes i Tattbyskogen. Skolhuset ritades av arkitekt T Stenberg och stod klar för invigning den 3 november Kostnaden belöpte sig till kronor. Den byggnad som nu blev färdig är den som vi idag benämner Gamla byggnaden. Den är ett utmärkt exempel på sen jugendarkitektur. Byggnaden har renoverats genom åren men i allt väsentligt bibehållit sin karaktär. OCH VÄXTE För att tillgodose gymnasiets behov byggdes år 1965 en flygel, den s.k. Nya byggnaden tillkom ytterligare en byggnad placerad i vinkeln mellan gamla och nya byggnaden den s.k. Tillbyggnaden. Den sistnämnda skulle tillgodose grundskolans behov av hemkunskap och teknikundervisning. Vidare hade den lokaler för ekonomisk undervisning på gymnasiet. 3

4 Under åren gjordes en tillbyggnad som innehåller moderna laborationssalar, en cafeteria och flera fräscha klassrum i Nya byggnadens bottenplan. År 1895 gick det 9 elever på Samskolan var det 205. Redan 1921 var antalet över 400 och 1956 hade det nått upp till hade skolan 721 elever och hade under ett antal år nästan 1000 elever. I juni 2011 sprang de sista studenterna ut genom Samskolans stora ekport. Från och med augusti 2011 är Samskolan en grundskola med årskurserna 6-9. IDAG Vi får ofta höra från elever och föräldrar är att vi har en trygg skola i en trevlig miljö. Vi motiverar eleverna till att vilja lära sig och att utvecklas positivt. När eleverna går ut högstadiet är de väl förberedda för fortsatta studier. Samskolans profil har utvecklats och innebär nu att alla elever har tre lektioner idrott i veckan samt projekttid för tematiskt arbete. Alla elever som börjar på skolan har tillgång till en egen bärbar dator och vi arbetar mycket med att använda datorn i undervisningen på olika sätt. Samskolan har ett Resursteam som stödjer elever med särskilda behov, skolrestaurang och en mycket populär skolcafeteria. Mina medarbetare och jag ser fram emot att samarbeta med dig under det kommande läsåret! Barbro Widlund Ivarson Rektor 4

5 ELEVENS A-Ö GRUNDSKOLAN ANSLAGSTAVLOR Det finns anslagstavlor på skolan där eleverna kan sätta upp sina meddelanden, efter att receptionen godkänt det. BEHÖRIGHET TILL GYMNASIET För behörighet till samtliga gymnasieprogram ska eleven i sitt slutbetyg, årskurs 9 ha godkänt betyg i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik. Utöver de tre ovan nämnda ämnena ska eleven för behörighet till ett högskoleförberedande program dessutom ha godkänt betyg i minst nio andra ämnen. För ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av dessa ytterligare nio ämnen vara geografi, historia, samhällskunskap och religion. För naturvetenskaps- och teknikprogrammet ska tre av dessa ytterligare nio ämnen vara biologi, fysik och kemi. För estetiska programmet kan dessa ytterligare 9 ämnen vara vilka som helst. För behörighet till ett yrkesprogram ska eleven utöver de tre förstnämnda ämnena ha godkänt betyg i ytterligare fem ämnen. Dessa fem ämnen kan vara vilka som helst. Under vissa villkor kan den som saknar betyg i engelska ges dispens/undantag och därmed ändå anses vara behörig. BESÖK PÅ SAMSKOLAN Alla besök till skolan ska anmälas i receptionen. Där får besökaren en namnskylt som ska bäras väl synlig. Eftersom skolan är en arbetsplats, och inte en allmän plats, kommer övriga besökare att avvisas från skolan. BETYG Alla betyg är kunskapsrelaterade och sätts i förhållande till bestämda kunskaps- och färdighetsmål. Vid början av varje läsår går din lärare igenom kursplanen för ämnet. Där klargörs målen och betygskriterierna för ämnet. Information om betygskriterier i olika ämnen finns på En ny betygskala införs från och med höstterminen Betygsskalan är sexgradig från A till F. Betyget E innebär att eleven uppnått nivån för godkänt betyg. Om eleven inte når upp till kunskapsnivån för betyget E sätts betyget F, vilket är ett icke godkänt betyg. Om det saknas underlag för att bedöma elevens kunskapsnivå på grund av allt för hög frånvaro sätts ett streck istället för ett betyg. Betygsvärdena i den nya betygsskalan är: A=20 poäng, B=17,5 poäng, C=15 poäng, D=12,5 poäng, E =10 poäng, F=0 poäng. Syftet med en ny betygsskala är att förutsättningar för tydlig information ska förbättras, samt att möjliggöra en rättvisare och mer nyanserad bedömning av elevens kunskapsnivå. Till och med vårterminen 2012 gäller följande: Du får terminsbetyg i skolår 8 och efter höstterminen i skolår 9. När du slutar skolår 9 får du ett slutbetyg som är en sammanfattning av grundskolan, d.v.s. till vilken grad du nått målen för hela grundskolan. De elever som under läsåret 2011/2012 går i skolår 9 ges betyg enligt den tidigare/gamla betygsskalan. D.v.s. MVG (mycket väl godkänt), VG (väl godkänt) och G (godkänt). Dessutom finns ÄEG, ännu ej godkänt, vilket inte är ett betyg. Betygsvärdena för de olika betygen är: MVG=20 poäng, VG=15 poäng och G=10 poäng. De elever som under läsåret 2011/2012 går i skolår 8 ges betyg enligt den nya sexgradiga betygsskalan. Från och med höstterminen 2012 gäller följande: Betyg införs från och med årskurs 6. Terminsbetyg sätts då från och med höstterminen årskurs 6. I ämnet språkval sätts dock betyg från och med höstterminen i årskurs 7. När du slutar skolår 9 får du ett slutbetyg som är en sammanfattning av grundskolan, d.v.s. till vilken grad du nått målen för hela grundskolan. BORTTAPPADE OCH UPPHITTADE SAKER Vänd dig till receptionen. Det som lämnats in förvaras där, dock längst till terminens slut. CAFETERIA Här finns smörgåsar, kaffe och te för dig vill ha lite energipåfyllning till ett bra pris. Du kan köpa frukost/mellanmålskuponger för 20 kr st. eller 170 kr för 10 st. Då får du en dubbelsmörgås, en frukt och ett glas juice. Du kan också låna spel och kortlek. Pingisracket och skrivmaterial finns att köpa till självkostnadspris. Cafeterian är öppen måndag, tisdag, torsdag: , onsdag och fredag DATORER På Samskolan är datorer ett naturligt verktyg när du ska söka, sammanställa, bearbeta och presentera information samt för att kunna kommunicera med vår omvärld. Alla elever på Samskolan får låna en bärbar dator under sin tid 5

6 på skolan. Du bör naturligtvis ta med din dator hem så att du kan arbeta vidare på arbetsuppgifter hemma. Du ska alltid se till att din dator kan användas i skolarbete och det är du som är ansvarig för din dator och att du följer de regler som finns. Om du inte följer reglerna riskeras du att fråntas din dator. På skolan finns ett trådlöst nätverk som gör att du har tillgång till internet överallt på skolan. De flesta lektionssalar har projektorer där du kan visa upp det som du arbetar med. DROGER Saltsjöbadens Samskola är tobaks- och drogfri. Elev som misstänks använda eller inneha droger kontaktas av elevhälsopersonal eller skolledning. Skolan tar kontakt med hemmet för samråd om lämpliga åtgärder. Försäljning av droger inom skolans område polisanmäls alltid. ELEVRÅD Grundskolan har ett elevråd som sammanträder regelbundet. Det löpande arbetet sköts av elevrådsstyrelsen och olika utskott. Elevrådet är en mycket viktig kanal mellan eleverna på skolan och skolans ledning. Alla klasser utser två representanter till elevrådet. Elevrådets ordförande har informella möten med skolledningen under hela läsåret. ELEVHÄLSOVÅRD För att kunna hjälpa eleven med personliga frågor finns skolkurator, skolsköterska, skolläkare och studie- och yrkesvägledare. Samtliga har tystnadsplikt. FOTOGRAFERING Under hösten kommer samtliga elever att fotograferas. Fotokatalogen kan sedan köpas. Receptionen meddelar tid och plats. Det är inte tillåtet att filma eller fotografera utan tillstånd frånskolledningen. FRÅNVARO AV LÄRARE Skulle lärare av någon anledning utebli från en lektion, ska eleverna senast 5 minuter efter lektionens början anmäla detta till receptionen. Det kan visa sig att läraren har fått förhinder och ska då ha lämnat instruktioner till klassen i receptionen. FUSK Samskolan ser allvarligt på fusk i samband med t.ex. prov eller inlämningsuppgifter. Om du har fuskat vid ett provtillfälle, om ogiltig kopiering från internet ägt rum, får du omedelbart underkänt på den aktuella uppgiften och dina föräldrar kontaktas. FÖRENINGEN FÖR SALTSJÖBADENS SAMSKOLAN FRÄMJANDE Föreningen har funnits sedan 1920 med syftet att stödja Samskolans pedagogiska utveckling. Varje år delar Främjandet ut stipendier till elever för goda studieresultat och till vissa utvalda projekt som främjar samarbete mellan elever, lärare och föräldrar och som kommer många tillgodo. ELEVSKYDDSOMBUD Alla arbetsplatser i Sverige ska ha skyddsombud. Elevrådet i Samskolan utser elevskyddsombud som bl.a. deltar i den årliga egenkontrollen. ELEVSKÅP Vid varje läsårsstart får alla elever ett skåp av sin mentor och information om vilka regler som gäller vid lån av skåp. Ingen får byta skåp om inte särskilda skäl finns och då måste receptionen först ge sitt godkännande. Detta är en säkerhetsfråga eftersom vi måste veta att rätt skåp öppnas om någon vill ha sitt lås uppklippt. Om du behöver få ditt lås uppklippt ska du vända dig till receptionen. Alla elever skaffar sitt eget lås. FÖRSÄKRING - ELEVER Nacka kommun har tecknat olycksfallsförsäkring hos Europeiska som gäller alla grundskoleelever under skoltid och fritid. Försäkringen gäller även utomlands om utlandsvistelsen inte varar längre än 12 månader. 6

7 FÖRSÄKRING - EGENDOM Samskolan (liksom övriga skolor i Nacka) har ingen försäkring som täcker förlust av elevers egendom såsom jackor, mobiltelefoner, busskort, etc. I vissa fall kan hemförsäkringen gälla. Kontrollera gärna med ditt försäkringsbolag vad som gäller för dig. FÖRVALTNINGSRÅD Förvaltningsrådet består av skolledning, representanter från personal, elevråd och föräldraförening som träffas ungefär var 6:e vecka. Syftet med mötena är att föra en dialog mellan olika intressentgrupper och ha ett forum där alla kan lyfta fram aktuella frågor som berör skolans verksamhet. Mötena leds av rektor och protokoll finns på Samskolans hemsida. FÖRÄLDRAFÖRENINGEN Representanter för Föräldraföreningens styrelse deltar i skolans förvaltningsråd. Det innebär att man på regelbundna möten med skolledning och elevråd kan föra fram och diskutera föräldrars generella sakfrågor angående det dagliga skolarbetet. Vidare arbetar styrelsen med viss elevvård (t.ex. har Föräldraföreningen sponsrat inköp av redskap till skolans gym, bidragit till genomförande av temadagar, antidrogföreläsningar, konserter, utveckling av skolmaten m.m.) samt deltar i olika aktiviteter riktade till föräldrar (föräldramöten, skolans Öppet hus etc.). Styrelsen organiserar även nattvandringarna i Saltsjöbaden. Föräldraföreningen strävar efter att vara en länk mellan hemmet och skolan, men den mesta kommunikationen måste i första hand av praktiska skäl gå via klassombuden/klassföräldrarna (se särskilt avsnitt). Det är därför viktigt att utse klassombud i varje klass i början av läsåret. FÖRÄLDRAKONTAKTER Samskolan värdesätter en kontinuerlig kommunikation med hemmen. Föräldrar är alltid välkomna att ringa eller skicka e-post till lärare, mentorer, skolledning eller övrig personal. Föräldrar är också välkomna att besöka skolan under skoltid. Skolan bjuder på lunch i matsalen och kaffe/te i cafeterian. Skolan ser också gärna att föräldrarna engagerar sig i Föräldraföreningen, som regelbundet träffar representanter från skolan. DESSUTOM: I början av höstterminen inbjuds alla föräldrar och elever i årskurs 6 och 7 till ett informationsmöte i aulan. Årskurs 8 och 9 inbjuder till föräldramöte i början av höstterminen. Elev och förälder kallas av mentor en gång per termin till utvecklingssamtal. Under vårterminen i skolår 9 kallar mentor till utvecklingssamtal endast vid behov eller om föräldrar så önskar. Vid behov kallar mentor till extra utvecklingssamtal. Mentorsbrev skickas hem varje vecka och publiceras på SchoolSoft. HEMSIDAN På finns allmän och aktuell information om skolan. Ta som vana att gå in och titta på hemsidan. HISS Hissen är avsedd för funktionshindrade och för transport av varor. För att åka med den fordras ett intyg från elevhälsovården och en särskild nyckel. Nyckeln kvitteras ut hos skolsköterskan mot 500 kr i pant. HÄLSODIPLOMERAD SKOLA Samskolan är en hälsodiplomerad skola där både elever och personal får goda förutsättningar och kunskap för att leva ett hälsosamt liv. Hälsodiplomering är ett verktyg som utvecklar och stämmer av skolans hälsofrämjande arbete med hänsyn till skollagen, läroplanen och arbetsmiljölagen. En gång per termin har hela grundskolan en temadag om hälsa. INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN (IUP) Alla elever har en individuell utvecklingsplan. Vid det första utvecklingssamtalet upprättar mentor, förälder och elev en IUP (individuell utvecklingsplan) som sedan följer dig som elev under din skolgång i grundskolan. IT-REGLER Skolans datorer ska i huvudsak användas till skolarbete. På lektionstid bestämmer läraren vad som är skolarbete och inte. Du får naturligtvis inte använda datorn eller skolans närverk för att begå brott eller kränka någon annan. Du ska alltid se till att din dator kan användas i skolarbete och det är du som är ansvarig för din dator och att du följer de regler som finns. Om du inte följer de regler som finns så riskerar du att fråntas din dator och vid misstanke om brott kommer skolan att polisanmäla händelsen. Du ska vara beredd att visa upp innehållet i din dator om någon i personalen begär det. Vi går då tillsammans igenom vad som finns på din dator enligt en checklista och för en diskussion om detta, vid behov tillsammans med din vårdnadshavare. 7

8 KAMRATSTÖDJARE Målsättningen med kamratstödjare är att få eleverna delaktiga och tillsammans med vuxna förhindra och stoppa mobbing. Varje klass utser två stycken kamratstödjare som deltar vid kamratstödjarmötena en gång i månaden. KLASSFÖRÄLDRAR I varje klass utser mentor och föräldrar tillsammans klassföräldrar. Klassföräldrarna fungerar som språkrör mellan klassen, klassens föräldrar och Föräldraföreningen. Dessutom hjälper klassföräldrarna mentorerna med klassaktiviteter, kallar till möten, ordnar fika vid möten m.m. Om klassen har planer på en klassresa är det klassföräldrarnas uppgift att driva denna fråga tillsammans med de övriga föräldrarna. KLASSRÅD För varje klass finns ett klassråd. I detta ingår samtliga elever i klassen och deras mentor. Klassrådet ska behandla frågor som rör planering och uppföljning av klassens verksamhet, pedagogisk verksamhet i allmänhet och skolans arbetsmiljö. Klassrådet utser representanter till elevrådet. KLOTTER Skolan polisanmäler alla fall av klotter och försöker alltid ta reda på vem som klottrat för att få ersättning för den ekonomiska skada som åsamkats skolan. KURATOR Till skolans kurator kan du vända dig med frågor om din psykiska hälsa, din sociala situation, ekonomiska frågor, relationsproblem eller andra personliga frågor. KURSPLANER Kursplaner i alla ämnen finns på Samskolans hemsida. LEDIGHET Om du vill ansöka om ledigt från skolarbetet måste du göra det skriftligt på en blankett som finns på Samskolans hemsida. Ansökan ska undertecknas av målsman, och lämnas till din mentor. Mentor har rätt att bevilja högst fem dagar ledigt per termin. Vid längre ledighet måste denna godkännas av biträdande rektor. Du ansvarar själv för att ta igen förlorade undervisningsmoment. Besök hos tandläkare, läkare, ungdomsmottagning och liknande bör i möjligaste mån förläggas till tid utanför schemat. LÄRCENTRUM I Lärcentrum arbetar Samskolans Resursteam, som innehar specialpedagogisk kompetens. Här arbetar vi med att undanröja hinder och svårigheter i olika undervisnings- och lärandemiljöer. I Lärcentrum söker vi efter alternativa lösningar för att hitta nya strukturer och tankesätt med målet att varje elev ska utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar. LÄROBÖCKER/LÅNEBÖCKER Du som studerar på grundskolan erbjuds kostnadsfria läromedel. Om du förlorar eller förstör lånat läromedel ska detta ersättas. En inbetalningsavi kommer att skickas hem. Att skriva eller rita i lånad lärobok jämställs med förstörelse. LÄRARLAG/MENTORSLAG Grundskolan består av fyra lärar- och mentorslag som är organiserade efter årskurser. MEDDELANDE TILL PERSONALEN Alla anställda vid Samskolan har ett personligt postfack. Meddelanden till personalen kan alltid lämnas in till receptionen. Det är även möjligt att få kontakt med personalen på skolan via e-post, enligt principen MENTOR Varje elev har en mentor. Din mentors uppgift är bland annat att ge dig stöd, att tillsammans med dig utarbeta din individuella utvecklingsplan och att hålla klassen informerad om sådant som påverkar skolarbetet. Som elev kan du alltid kunna vända dig till din mentor då du behöver stöd eller behöver prata om något speciellt som rör skolarbetet. Mentor kallar till regelbundna utvecklingssamtal. MOBBING Saltsjöbadens Samskola är en lugn och trygg skola, där alla elever ska kunna känna sig sedda, uppskattade och säkra. Vi arbetar med förebyggande av mobbning och eleverna är själva med i antimobbningsarbetet. Varje klass utser två kamratstödjare som arbetar aktivt mot 8

9 mobbning tillsammans med Samskolans Trygghetsgrupp. Om du själv eller någon i din närhet blir mobbad, kontakta då kamratstödjare eller kurator. Du kan också kontakta din mentor, någon annan lärare eller lägga ett anonymt meddelande i brevlådan i skolsköterskans väntrum. I likabehandlingsplanen, som du finner på Samskolans hemsida, kan du läsa mer om vårt arbete att förebygga och förhindra mobbing och annan kränkande behandling. MODERSMÅLSUNDERVINING Om du vill ha undervisning i ditt modersmål ska du fylla i en ansökningsblankett. Detta måste göras inför varje läsår. Blanketten får du av din mentor under vårterminen eller skriver själv ut den från Samskolans hemsida. MOPEDER Alla mopedförare måste visa omdöme och sänka farten när de närmar sig skolan. Det finns en mopedparkering för att skapa en säkrare och miljövänligare skola. Det är förbjudet att köra moped på skolgården. MÅL STRATEGISKA OCH OPERATIVA Samskolan arbetar varje år mot uppsatta mål som du kan läsa om på hemsidan och på sidan 2 i denna broschyr. PARKERING Det finns parkering för bilar, mopeder och cyklar på baksidan av huvudbyggnaden. Parkeringen vid C-ingången är avsedd för personal. PEDAGOGIK Viktiga delar i vår pedagogik På Samskolan får eleverna bra undervisning av behöriga och kompetenta lärare. Vi ger varje elev förutsättningar att gå ut årskurs 9 med så bra resultat och så god social kompetens som möjligt. För att nå dit har vi infört en del pedagogiska förändringar. Alla elever får tillgång till var sin bärbar dator. Elever, föräldrar och lärare kommunicerar via det webbbaserade verktyget Schoolsoft. Där hittar du, bland mycket annat, närvaro, individuell utvecklingsplan, planeringar, veckobrev och provdatum. Varje elev har en individuell utvecklingsplan, IUP. Där sätter eleven upp kunskapsmål och sociala mål. Utvecklingsplanen ligger sedan till grund för utvecklingssamtalet tillsammans med mentor och föräldrar. En gång per termin bjuder mentor in elev och föräldrar till utvecklingssamtal. Vi lägger stor vikt vid att lära eleverna studieteknik. Olika lärstilar och studietekniska tips ingår i undervisningen dels som studieteknikpass, dels integrerat i olika ämnen. Samskolan är hälsodiplomerad skola där elever och personal ska få förutsättningar och kunskap för att leva ett hälsosamt liv. En gång per termin har hela grundskolan en temadag om hälsa. POLISANMÄLAN Skolan polisanmäler stölder och andra brott som begås i skolan eller under skoltid. PROFIL Alla elever har tre idrottslektioner per vecka och får därför en fördjupad kunskap om ledarskap, lagarbete och hälsa, både teoretiskt och praktiskt. Ämnesövergripande projekt med fokus på språk, samhälls- och naturvetenskap utvecklar elevernas olika förmågor och stimulerar entreprenörskap och företagsamhet. Alla elever har en individuell utvecklingsplan. Studieteknik ingår i undervisningen. Digital studierapport används kontinuerligt. Elevmedverkan synliggörs och lyfts fram. Fadderverksamhet tillämpas Elevernas hälsa och säkerhet prioriteras. Temadagar genomförs 2 ggr/termin. PROV Skriftliga prov är en av olika former av kunskapsredovisning som används vid Samskolan. Läraren meddelar tiden för provet minst 14 dagar i förväg. Elever får ha högst två prov/större inlämningsuppgifter per vecka, och högst ett prov per dag (om inte läraren och eleverna kommit överens om annat). Läxförhör jämställs inte med prov, och tar bara en mindre del av lektionen i anspråk. Terminens provschema finns på Schoolsoft. Du ska infinna dig minst fem minuter före provet. Endast tillåtna hjälpmedel får medföras. Du får inte låna hjälpmedel av andra elever. Vid toalettbesök ska du meddela skrivvakten varvid tiden och namnet antecknas. 9

10 Väskor och dylikt får inte finnas vid skrivplatsen. RASTVÄRD På Samskolan är det viktigt att alla elever känner sig trygga också på rasterna. Därför har vi en rastvärd som finns med på skolgården och i korridorerna. Rastvärdens uppgift är att skapa trivsel och roliga aktiviteter mellan lektionerna. RESURSTEAMET I Samskolans Resursteam arbetar pedagoger med elever som har särskilda behov och behöver extra hjälp för att kunna nå sina mål. Vi ser till varje elevs individuella behov och arbetar med att undanröja hinder och svårigheter i olika undervisnings- och lärandemiljöer. Resursteamets klassrum kallas Lärcentrum. Här arbetar vi för att eleverna ska få en lugn och trygg studiemiljö. Vi är också med på vissa lektioner, där vi stöttar hela klasser eller enskilda elever. Om du har funderingar kring vad vi kan hjälpa just dig med, ta kontakt med Resursteamet. Kontaktuppgifter hittar du på Samskolans hemsida. RÖKNING Enligt lag från 1 juli 1994 är rökning förbjuden i skolor och på skolgårdar. Om du ertappas med att röka tar mentor kontakt med dina föräldrar. SCHEMA Vid terminsstart får du ett schema av din mentor. Det kan bli vissa schemajusteringar i början av terminen. Senaste versionen av schemat finns alltid på SchoolSoft. Där kan du också hitta scheman för alla andra elever, lärare, klass eller sal. RECEPTIONEN Receptionen är öppen för besök och svarar på telefon mellan och varje dag. Hit kan du komma med alla dina frågor. SCHOOLSOFT SchoolSoft är ett webbaserat verktyg för frånvaro- rapportering, information om studieresultat och studierapporter, läxor, planeringar, aktiviteter och betyg. Med hjälp av SchoolSoft kan du och dina föräldrar enkelt hitta all information om din skolgång när det passar er. Information om SchoolSoft ges på klassråd och föräldramöten. EXEMPEL: När någon lärare inte har kommit till lektionen inom 5 minuter efter lektionsstart. Om du behöver nytt lösenord för inloggning på dator. Om du har problem med ditt elevskåp. Om du inte hittar din klass. Om du tappat bort något Om du har frågor om din frånvaro. Om du vill sjukanmäla dig. RESOR Om du har minst fyra kilometers skolväg (närmaste gång eller cykelväg) får du enligt grundskoleförordningen gratis terminskort på SL. Det gäller bara om du går i din närmaste högstadieskola. Du får kortet av din mentor. 10

11 SEN ANKOMST Sena ankomster stör klasskamraterna och undervisningen. Därför är det viktigt att komma i tid. Sen ankomst registreras i SchoolSoft. SJUKANMÄLAN Din förälder eller målsman anmäler din frånvaro på SchoolSoft eller till skolans telefonsvarare före kl och anger då ditt namn och din klass. Om du är borta under någon del av dagen måste tiden för frånvaron anges. Om du blir sjuk under dagen anmäler du dig i receptionen. SKADEGÖRELSE Skadegörelse på skolans egendom ersättas av den som har orsakat skadan. Skolan skickar information och faktura till förälder eller målsman. SKOLGÅRD På Samskolan behöver du aldrig ha tråkigt på rasterna. På skolgården finns boule-, basketoch beachvolleyplan. En rastvärd finns på plats för att hjälpa till. SKOLRESTAURANG All mat som serveras på Samskolan tillagas i vårt skolkök. Här äter personal och elever tillsammans. Förutom dagens rätt finns det alltid ett vegetariskt alternativ, fil och flingor samt bröd. Menyn hittar du på vår hemsida. Om du behöver specialkost tar du kontakt med elevhälsovården. De utfärdar intyg som du sedan lämnar till kökspersonalen. På Samskolan finns ett matråd med representanter för elever och personal där frågor som rör skolrestaurangens verksamhet tas upp. Matrådet går igenom terminens meny och eleverna kan då vara med och påverka utformningen av matsedeln. Elevrådet utser representanter till matrådet. SKOLSKÖTERSKA OCH SKOLLÄKARE Elevhälsovården tar hand om akuta undersökningar och olycksfall som inträffar under dagen. Du kan också få hjälp med hänvisning till lämplig mottagning. Skolläkaren träffas efter föranmälan hos skolsköterskan. Det är öppen mottagning hos skolsköterskan måndag till fredag klockan I årskurs 6 och 8 kallas du till hälsosamtal med skolsköterskan. Vaccinering mot mässling, påssjuka och röda hund sker i årskurs 6. SPRÅKVAL Samskolan erbjuder franska, spanska och tyska samt förstärkt svenska eller engelska för årskurs 7-9. Ansökan om språkvalsbyte görs på blankett som du får av din mentor eller hittar på Samskolans hemsida. Blanketten lämnas till studie- och yrkesvägledaren. Byte sker endast vid terminsstart. STIPENDIER OCH FONDMEDEL Det finns stipendier för studier, dels behovsprövade och dels för goda studieprestationer, t.ex. Gålöstiftelsens stipendier och Rädda Barnens stipendier. Kurator har mer information. STUDIERAPPORT Du får en studierapport två gånger under läsåret. I rapporten får du ett omdöme i alla ämnen. Bedömer din lärare att du riskerar att inte nå målen för årskursen varnas du på studierapporten och en ämnesvarning skrivs. Studierapporten och eventuell ämnesvarning ska alltid skrivas under av dig och din målsman. STUDIEVERKSTAD Två timmar i veckan finns det möjlighet att få hjälp av skolans lärare på studieverkstaden. Då kan du ta igen sådant som du missat, få saker förklarade igen, göra omprov eller fördjupa dig och få ökad kunskap i olika skolämnen. STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING/ KARRIÄRSVÄGLEDNING Under din skoltid får du information och vägledning av studie- och yrkesvägledaren/karriärvägledare både enskilt och i grupp. Den gemensamma studievägledningen ger dig information och kunskaper om olika studie- och utbildningsvägar, intagningsbestämmelser och ekonomiska villkor, samt om arbetslivet och olika yrkens utbildningskrav och framtidsutsikter. Den personliga studievägledningen syftar till att hjälpa dig att göra så genomtänkta val som möjligt. Du kan anmäla dig för ett personligt samtal. Studie- och yrkesvägledaren/ karriärsvägledaren finns på plats måndag , tisdag , onsdag samt torsdag-fredag STÖLD OCH SKADEERSÄTTNING Tyvärr förekommer ibland stölder på skolan. Undvik därför att ta med värdeföremål till skolan. Skolan polisanmäler stölder eller andra brott som begås på skolan. Stöld ur elevskåp anmäler du i receptionen och till polisen. Skolans blankett för stöldanmälan finns i receptionen. Skolan ersätter inte stulen eller förkommen egendom. 11

12 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Om du har annat modersmål än svenska, kan du välja att läsa svenska som andraspråk i stället för att följa den ordinarie svenskundervisningen. TEMADAGAR På Samskolan strävar vi efter att variera våra undervisningsformer. Under läsåret har vi temadagar då vi åker på studiebesök, lyssnar på föreläsningar, gör undersökningar, intervjuar experter, laborerar m.m. ÄMNESVARNING Om din lärare bedömer att du riskerar att inte nå målen i ett ämne, skriver läraren en ämnesvarning, som beskriver vad du ska göra för att bli godkänd. Du och din målsman ska underteckna ämnesvarningen. TRIVSELREGLER Se sidan 13. UPPDRAGSBESKRIVNINGAR FÖR PERSONAL Om du vill veta vad som ingår i t.ex. mentors eller lärares arbete, kan du läsa det på Samskolans hemsida. UTRYMNING AV SKOLAN Utrymningsövningar sker kontinuerligt under läsåret. Vid utrymning: Gå ut närmaste väg enligt utrymningsplanen, som finns uppsatt i varje korridor. Använd inte hissen! Gå till återsamlingsplatsen på fotbollsplanen. Följ sedan anvisningarna som ges vid återsamlingsplatsen. I början av läsåret går din mentor igenom utrymningsplanen med dig. VILRUM Hos skolsköterskan finns vilrum för elever. 12

13 13

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Innehåll 1. Inledning Språkintroduktion 2. Närvaro 3. Elevhälsa 4. Betyg och bedömning 5. Elevdemokrati 6. IKT 7. Ordningsregler 8. Kontaktuppgifter Välkommen

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen.

Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen. Information från A till Ö Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen. Affischering Affischering får endast ske på särskilt anvisade anslagstavlor och

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 Innehållsförteckning Välkommen till Startskolan...4 Språkintroduktion...5 Studieplan, omdömen & betyg...6 Start - Mellan - Fortsättning...7 Studiehandledning...8

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 15/16 Kontakt Jens Naezer rektor 0725 17 77 99 Steffen Dotter administratör 031 337 89 00 För övrig personal se hemsidan för aktuell information.

Läs mer

Att börja sjuan på Valstaskolan

Att börja sjuan på Valstaskolan Att börja sjuan på Till dig som går i 6:an I höst ska du börja sjuan. Vi vill hälsa dig välkommen till och vi är många som vill göra vårt allra bästa för att du ska trivas hos oss. Du kommer att mötas

Läs mer

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid.

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid. Marielundsskolan - vår arbetsplats Ht 2005 Marielundsskolan ska vara en arbetsplats där alla känner sig trygga och trivs. Vi strävar alla efter att eleverna ska tro på sig själva, ha arbetsro och lust

Läs mer

De Geerhandboken. Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8.

De Geerhandboken. Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8. De Geerhandboken Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8. ORDNINGSREGLER 9. KONTAKTUPPGIFTER Under uppdatering, se hemsida istället

Läs mer

Att börja sjuan på Valstaskolan

Att börja sjuan på Valstaskolan Att börja sjuan på Valstaskolan Till dig som går i 6:an I höst ska du börja sjuan. Vi vill hälsa dig välkommen till Valstaskolan och vi är många som vill göra vårt allra bästa för att du ska trivas hos.

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2013 2014 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Viby skola Information till hemmen

Viby skola Information till hemmen Viby skola 2014-2015 Information till hemmen Välkomna till ett nytt läsår på Viby skola! Jag hoppas sommaren har varit bra och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar. Nedan följer

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Skolans rutiner A-Ö Besökare Bibliotek Brukarundersökning Byte av klass Byte av studieval Elevkamratstödjare hemsida Elevskåp, årskurs 7 9

Skolans rutiner A-Ö Besökare Bibliotek Brukarundersökning Byte av klass Byte av studieval Elevkamratstödjare hemsida Elevskåp, årskurs 7 9 Skolans rutiner A-Ö Besökare De enda som får vistas i skolan, på skolgårdarna och inom skolans område skolans är elever, elevernas föräldrar och vårdnadshavare samt skolans personal. Besökare ska anmäla

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION 2017/2018 Välkommen till Prästängsskolan! Vår förhoppning är att du har funnit dig tillrätta på skolan, och att du tycker att dina studier är intressanta och stimulerande. I

Läs mer

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2015-2016 Rålambshovsskolan Elever Innehåll BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 3 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP... 4 FRIENDS... 4 FRÅNVARO-ELEVER...

Läs mer

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2014-2015 Rålambshovsskolan Elever Innehåll ANSVARSOMRÅDEN... 3 ARBETSPLAN... 3 BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 4 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen. Studier i Svenska för invandrare, SFI

Välkommen till Vuxenutbildningen. Studier i Svenska för invandrare, SFI 2016 Välkommen till Vuxenutbildningen Studier i Svenska för invandrare, SFI Välkommen till vår skola! Vi är glada att ha dig här och hoppas att du kommer att lyckas bra med dina studier. För att hjälpa

Läs mer

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Datum 2010-06-02 Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torsskolan Allfargatan 38 www.torsas.se 0486-33100

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR Fråga 1 Nedanstående fråga omfattar ett antal påståenden som förekommit i debatten om den svenska skolan. I vilken instämmer Du i vart och ett av dem? Påståenden

Läs mer

i skolan och i fritidshemmet

i skolan och i fritidshemmet KALMAR Rättigheter och skyldigheter i skolan och i fritidshemmet Om dina rättigheter och skyldigheter Skolan ska upplysa dig och dina föräldrar om vilka rättigheter och skyldigheter ni har, vilka krav

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Regler och rutiner - elever

Regler och rutiner - elever Regler och rutiner - elever Innehåll Besök på skolan... 2 B-språk... 2 Bibliotek... 2 Borttappade saker... 2 Elevhälsa... 2 Elevuppgifter Stockholm Skolwebb... 2 Elevskåp... 3 Fotografering... 3 Frånvaro...

Läs mer

Handlingsplan Elev- och föräldramedverkan Läsår 2012-2013

Handlingsplan Elev- och föräldramedverkan Läsår 2012-2013 Handlingsplan Elev- och föräldramedverkan Läsår 2012-2013 Åsebro skola Läsåret 12-13 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att säkerställa kvaliteten för elev- och föräldramedverkan. På Åsebro skola

Läs mer

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Ordningsregler för Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet,

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2016 2017 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 12/13 Välkommen till Aspero Idrottsgymnasium! Vi på Aspero Idrottsgymnasium har som mål att göra dig till vinnare - både studiemässigt,

Läs mer

Elevhälsans arbete under läsår 15/16 har utvärderats genom sammanställning av synpunkter som inhämtats via digital

Elevhälsans arbete under läsår 15/16 har utvärderats genom sammanställning av synpunkter som inhämtats via digital Elevhälsoplan för Itgymnasiet Skola: IT-Gymnasiet Uppsala Rektor: Mathias Laveno Version: 2016-05-11 16:44:30 Resultat av föregående års utvärdering Utvärdering av läsåret 2015/2016 Sammanfattning Elevhälsans

Läs mer

Aroseniusskolans Likabehandlingsplan

Aroseniusskolans Likabehandlingsplan Aroseniusskolans Likabehandlingsplan läsåret 2015 2016 en åtgärdsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Sida Innehåll Syftet med planen...

Läs mer

SKOLAN ÄR TILL FÖR DIG EN BROSCHYR OM DE NYA LÄROPLANERNA & DEN NYA SKOLLAGEN

SKOLAN ÄR TILL FÖR DIG EN BROSCHYR OM DE NYA LÄROPLANERNA & DEN NYA SKOLLAGEN SKOLAN ÄR TILL FÖR DIG EN BROSCHYR OM DE NYA LÄROPLANERNA & DEN NYA SKOLLAGEN Sammanfattat av Annie Alström, klass 9EA, Västerskolan, 2011 I den här broschyren kan du som elev på grundskolan, specialskolan,

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Organisationsbeskrivning

Organisationsbeskrivning Organisationsbeskrivning Organisation Organisationen kring Individuella programmet (IV) på Österlengymnasiet i Simrishamn består av en studie-och yrkesvägledare, en specialpedagog, fyra pedagoger och en

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Den här broschyren

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 194910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

ATT GÅ I DALSKOLAN. www.tyreso.se/dalskolan 2014-08-22

ATT GÅ I DALSKOLAN. www.tyreso.se/dalskolan 2014-08-22 ATT GÅ I DALSKOLAN www.tyreso.se/dalskolan 1 2014-08-22 Innehållsförteckning Välkommen till Dalskolan sid 3 ELEVINFLYTANDE Klassråd Elevråd Matråd, andra råd Friends Trivsel ORGANISATION Utvecklingssamtal

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

"Lust att lära, rätt att lyckas" Brukarråd 1/

Lust att lära, rätt att lyckas Brukarråd 1/ "Lust att lära, rätt att lyckas" Brukarråd 1/10 2012 År 4-5 nuläge 4 klasser, 4 Klf Fritidsklubb, fritidsledare Resurspedagog 50% Elevassistans Information Kommunens webbacess-mejl har strulat flera gånger

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

De Geerhandboken 2015/16

De Geerhandboken 2015/16 De Geerhandboken 2015/16 Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. IKT 7. ORDNINGSREGLER 8. KONTAKTUPPGIFTER Välkommen till De Geergymnasiet! Vår målsättning

Läs mer

Namn: Klass: IUP-häftet. F- klass. Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen.

Namn: Klass: IUP-häftet. F- klass. Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen. Namn: Klass: F- klass IUP-häftet Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen. 1 Vad är IUP-häftet? Det här är ditt IUP-häfte där du utvärderar

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld!

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! DETTA HÄNDER PÅ FAGRABÄCKSKOLAN! Skolstart Skolmat Städ Datorerna

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

Utvecklingssamtal och skriftlig information KOMMENTARER

Utvecklingssamtal och skriftlig information KOMMENTARER Utvecklingssamtal och skriftlig information KOMMENTARER Förord Under 2000-talets första år fick debatten om skolans bedömningssystem ny fart. I några kommuner försökte man återinföra betygssättning för

Läs mer

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN Foton och filmer i marknadsföring I och med den digitala tekniken finns nu möjlighet att jobba med bild, film och ljud i en helt ny utsträckning än tidigare. Alltmer

Läs mer

Elevens 2013/2014. S:t Martins Gymnasium

Elevens 2013/2014. S:t Martins Gymnasium Elevens 2013/2014 S:t Martins Gymnasium APL... 2 Arbetsplan... 3 Betyg... 3 Beviljad frånvaro... 3 Borttappade/stulna föremål... 3 Brandlarm... 3 Datoranvändning... 3 Droger... 4 Elevinflytande... 4 Elevråd...

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan Till dig som börjar på Vidåkersskolan 2012/2013 SKOLAN ÄR VIKTIG! Vi hoppas Du håller med oss om detta och att du kommer att trivas. Det är en förmån att få gå i skolan och den är viktig för Din framtid.

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Skola Tundalsskolan Ort Robertsfors Ansvarig rektor Jan

Läs mer

Gökstensnytt nr 4 Läsåret

Gökstensnytt nr 4 Läsåret Torshälla stads nämnd Datum 1 (5) Torshälla stads förvaltning 2016-02-16 Gökstensskolan Gökstensnytt nr 4 Läsåret 2015-2016 Hej alla föräldrar och elever! Vårterminen har startat igång ordentligt och vi

Läs mer

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 Reviderad augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1. Vår vision 2. Till dig som elev 3. Till dig som vårdnadshavare 4. Till dig som personal

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 20 Grundskola 19694910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Kyrkerörsskolan Läsår 2010 / 2011 Anneli Jonsson / Charlotta Robson Rektor 2010-11-08 Innehållsförteckning Del 1 Kyrkerörsskolans

Läs mer

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete.

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete. Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium, till stora delar en fräsch och nyrenoverad skola. Målsättningen för skolan är att du tillsammans med skolans lärare och övrig personal

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Grundskolan och fritidshem

Grundskolan och fritidshem Den svenska skolan för nyanlända För barn 7 15 år Grundskolan och fritidshem Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Fritidshem

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 1 INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 SKOLANS ADRESS: Katrineholms kommun Tel nr : 0150-569 91 ELLWYNSKA SKOLAN Fax nr: 0150-512 80 641 80 KATRINEHOLM BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan

Läs mer

Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se

Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se Det utmärkta matrådet! Så påverkar du maten på din skola Det här är ett matråd Varje skola

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

Välkommen till. Åvestadal skolan

Välkommen till. Åvestadal skolan Välkommen till Åvestadal skolan Rektorn har ordet Hej, jag heter Stig-Olof Johansson och har i många år arbetat som lärare och sedan 1994 som rektor på Åvestadal. Vårt gemensamma mål är att ge alla elever

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Information för dig som är vuxenstuderande ULRICEHAMN N Vuxenutbildningen Vi erbjuder vuxenutbildning på olika nivåer - både grundskole- och gymnasienivå,

Läs mer

Betyg och bedömning. Information till föräldrar. Patricia Svensson lärare i Idrott och hälsa samt NO och Teknik.

Betyg och bedömning. Information till föräldrar. Patricia Svensson lärare i Idrott och hälsa samt NO och Teknik. Betyg och bedömning Information till föräldrar Patricia Svensson lärare i Idrott och hälsa samt NO och Teknik. Summativ bedömning Summativ: Kontrollera vad eleverna kan efter genomförd undervisning. Till

Läs mer

Att börja sjuan på Valstaskolan

Att börja sjuan på Valstaskolan Att börja sjuan på Valstaskolan Till dig som går i 6:an I höst ska du börja sjuan. Vi vill hälsa dig välkommen till Valstaskolan och vi är många som vill göra vårt allra bästa för att du ska trivas hos.

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Klass: IUP-häftet 6-9. Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen.

Klass: IUP-häftet 6-9. Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen. Namn: Klass: 1 6-9 IUP-häftet Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen. 2 Vad är IUP-häftet? Det här är ditt IUP-häfte där du utvärderar

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Ordningsregler. Läsåret 2016/2017

Ordningsregler. Läsåret 2016/2017 Ordningsregler Läsåret 2016/2017 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet

Läs mer

FÖRÄLDRA- INFORMATION Välkomna till Hultskolan & Sisjöskolan Läsåret 2011/2012

FÖRÄLDRA- INFORMATION Välkomna till Hultskolan & Sisjöskolan Läsåret 2011/2012 FÖRÄLDRA- INFORMATION Välkomna till Hultskolan & Sisjöskolan Läsåret 2011/2012 Ni är alltid välkomna att besöka oss: Hultskolan Hults Gata 26-28 436 44 ASKIM Tel. 031-366 33 50 Sisjöskolan Gåsmossevägen

Läs mer

Aroseniusskolans Likabehandlingsplan

Aroseniusskolans Likabehandlingsplan Aroseniusskolans Likabehandlingsplan läsåret 2016 2017 en åtgärdsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Innehåll Syftet med planen... 1 Vision

Läs mer

ABC för barn och föräldrar

ABC för barn och föräldrar ABC för barn och föräldrar Sågtorpsskolan Nacka kommun 2014 / 2015 Varmt välkommen till Sågtorpsskolan! Vi gör vårt bästa för att du ska trivas hos oss, känna dig trygg och inspirerad i ditt dagliga arbete.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Lokal arbetsplan 2010/2011

Lokal arbetsplan 2010/2011 Lokal arbetsplan 2010/2011 Sofielundsskolan Arbetslag Bilingual Lokal arbetsplan vid Sofielundsskolan Huvudsyftet med den lokala arbetsplanen är att för alla i organisationen tydliggöra de mål som satts

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Strandvägsskolan Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet

Läs mer

Information om Skälbyskolan

Information om Skälbyskolan Information om Skälbyskolan 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SKÄLBYSKOLANS VISION OCH SYFTE... 3 Vision/värdegrund... 3 Mål att sträva mot... 3 Huvudman... 3 SKOLAN... 4 Språkval... 4 Idrott... 4 Slöjd...

Läs mer

Kungsgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshem a för planen: Tf rektor Göran Garmo Vår vision

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Drogpolicy Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Reviderad juni 2016 Förebyggande arbete samt handlingsplan vid misstänkt eller bekräftad användning av droger Älvsbyns Gymnasium och vuxenutbildning ska

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Lokala ordningsregler för Spängerskolan

Lokala ordningsregler för Spängerskolan Lokala ordningsregler för Spängerskolan Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Inledning. Åtgärder för utveckling UTBILDNINGSNÄMNDEN

Arbetsplan 2013/2014. Inledning. Åtgärder för utveckling UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN RÅLAMBSHOVSSKOLAN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 000089/2013 SID 1 (6) 2013-10-23 Handläggare: Gunilla Olsson Telefon: 08-50808700 Arbetsplan 2013/2014 Inledning Rålambshovsskolan ligger på Kungsholmen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Cybergymnasiet Malmö Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvarig för planen Johan Wingren, rektor Vår vision På vår skola

Läs mer

Handbok Unikum vårdnadshavare Unikum verktyg för IUP med skriftliga omdömen

Handbok Unikum vårdnadshavare Unikum verktyg för IUP med skriftliga omdömen Handbok Unikum vårdnadshavare Unikum verktyg för IUP med skriftliga omdömen Ny läroplan nytt IUP-verktyg I samband med införandet av en ny läroplan tas ett nytt verktyg för att stödja arbetet med IUP med

Läs mer

Elevhälsoplan för Sjölins gymnasium Södermalm

Elevhälsoplan för Sjölins gymnasium Södermalm Elevhälsoplan för Sjölins gymnasium Södermalm Vad är elevhälsa? Enligt skollagen (2 kap, 25-28 ) är det övergripande gemensamma målet för skolans elevhälsoarbete att stödja elevernas utveckling mot utbildningens

Läs mer

Välkommen till Kågeskolan åk 6-9! Information till dig som är vårdnadshavare

Välkommen till Kågeskolan åk 6-9! Information till dig som är vårdnadshavare Välkommen till Kågeskolan åk 6-9! Information till dig som är vårdnadshavare Kvällens program Presentation Kågeskolan förutsättningar, mål och kännetecken Likheter och skillnader mellan F-5 och 6-9 Vad

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Smedby skola Ryttargatan 275 19471 UPPLANDS VÄSBY Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands Väsby 04 Grundskola 36789655 http://wwwupplandsvasbyse/smedbynavet

Läs mer