Barbro Widlund Ivarson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barbro Widlund Ivarson"

Transkript

1

2 2

3 VÄLKOMMEN TILL SALTSJÖBADENS SAMSKOLA Min förhoppning är att du ska trivas hos oss! Vi har under många år arbetat målmedvetet med att förbättra undervisningen genom ett bra samarbete mellan engagerade elever, lärare och föräldrar. Det här har utvecklat en vi-känsla som märks tydligt i de aktiviteter som pågår på skolan och många besökare vittnar om en trivsam stämning. Skolan har nästan 450 elever och 50 anställda. Vi har kontakt med många olika intressentgrupper där ungefär 900 föräldrar är den viktigaste gruppen, men vi har även utvecklat samarbete med olika företag och skolor. Vi har också arbetat målmedvetet med att tydliggöra skolans själ våra Kärnvärden som är plattformen för skolans mål. Du kan läsa mer om detta på skolans hemsida FRAMSYNT PEDAGOGIK PÅ SPÅRET Saltsjöbadens Samskola grundades som en privat skola i september 1895 av fröken Signe Mellin. Skolan omfattade två förberedande klasser med nio elever och tre lärare. Benämningen samskola hänger samman med att skolan i Saltsjöbaden redan från början hade gemensam undervisning för pojkar och flickor (gossar och flickor) vilket var ovanligt vid läroverk förr i tiden. Det var en framsynt pedagogisk anordning som genomfördes långt senare i alla skolor. Under årens lopp har många framstående pedagoger verkat vid skolan. Jag vill särskilt framhålla en, nämligen Josef Lundén, som var skolans rektor åren Han har i hög grad satt sin prägel på Samskolan. Skolan var liksom Saltsjöbadens köping nära förknippad med Järnvägsbolaget. Skulle ett villasamhälle kunna växa upp måste det inte bara sörja för kommunikationer utan även skolutbildning. Läroverken i Stockholm låg trots allt långt bort, särskilt för de yngre barnen. Redan 1896 hade Järnverksbolaget medverkat till ett bättre skolhus vid Ringparken i samverkan med Föreningen för Saltsjöbadens Samskola. Skolan var privat och Järnverksbolaget tog från år 1901 ansvaret för driftskostnaderna. Från år 1909 bidrog köpingen med årliga anslag. MED RÄTT ATT EXAMINERA Skolan hade från början ingen examensrätt. Först erhölls rätt att avlägga realexamen. Denna linje utvidgades till en åttaårig flickskolelinje. År 1919 erhölls rätt genom Kungl. Maj:ts resolution att avlägga studentexamen för första gången. Prövningen ägde rum den 12 maj. Men vid denna tid fanns endast undervisning på reallinjen (naturvetenskaplig linje). För att bredda utbildningen infördes från läsåret en latinlinje med stöd av en fond upprättad av Föreningen för Saltsjöbadens Samskolas Främjande. Skolans ställning som statsunderstött privatläroverk bibehölls fram till de stora skolreformernas tid under 60-talet, då skolan kommunaliserades och fick en grundskola och ett gymnasium. SAMSKOLAN VÄXTE Skolan vid Ringparken byggdes ut successivt men blev ändå för trång och en ny byggnad blev nödvändig. Denna uppfördes i Tattbyskogen. Skolhuset ritades av arkitekt T Stenberg och stod klar för invigning den 3 november Kostnaden belöpte sig till kronor. Den byggnad som nu blev färdig är den som vi idag benämner Gamla byggnaden. Den är ett utmärkt exempel på sen jugendarkitektur. Byggnaden har renoverats genom åren men i allt väsentligt bibehållit sin karaktär. OCH VÄXTE För att tillgodose gymnasiets behov byggdes år 1965 en flygel, den s.k. Nya byggnaden tillkom ytterligare en byggnad placerad i vinkeln mellan gamla och nya byggnaden den s.k. Tillbyggnaden. Den sistnämnda skulle tillgodose grundskolans behov av hemkunskap och teknikundervisning. Vidare hade den lokaler för ekonomisk undervisning på gymnasiet. 3

4 Under åren gjordes en tillbyggnad som innehåller moderna laborationssalar, en cafeteria och flera fräscha klassrum i Nya byggnadens bottenplan. År 1895 gick det 9 elever på Samskolan var det 205. Redan 1921 var antalet över 400 och 1956 hade det nått upp till hade skolan 721 elever och hade under ett antal år nästan 1000 elever. I juni 2011 sprang de sista studenterna ut genom Samskolans stora ekport. Från och med augusti 2011 är Samskolan en grundskola med årskurserna 6-9. IDAG Vi får ofta höra från elever och föräldrar är att vi har en trygg skola i en trevlig miljö. Vi motiverar eleverna till att vilja lära sig och att utvecklas positivt. När eleverna går ut högstadiet är de väl förberedda för fortsatta studier. Samskolans profil har utvecklats och innebär nu att alla elever har tre lektioner idrott i veckan samt projekttid för tematiskt arbete. Alla elever som börjar på skolan har tillgång till en egen bärbar dator och vi arbetar mycket med att använda datorn i undervisningen på olika sätt. Samskolan har ett Resursteam som stödjer elever med särskilda behov, skolrestaurang och en mycket populär skolcafeteria. Mina medarbetare och jag ser fram emot att samarbeta med dig under det kommande läsåret! Barbro Widlund Ivarson Rektor 4

5 ELEVENS A-Ö GRUNDSKOLAN ANSLAGSTAVLOR Det finns anslagstavlor på skolan där eleverna kan sätta upp sina meddelanden, efter att receptionen godkänt det. BEHÖRIGHET TILL GYMNASIET För behörighet till samtliga gymnasieprogram ska eleven i sitt slutbetyg, årskurs 9 ha godkänt betyg i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik. Utöver de tre ovan nämnda ämnena ska eleven för behörighet till ett högskoleförberedande program dessutom ha godkänt betyg i minst nio andra ämnen. För ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av dessa ytterligare nio ämnen vara geografi, historia, samhällskunskap och religion. För naturvetenskaps- och teknikprogrammet ska tre av dessa ytterligare nio ämnen vara biologi, fysik och kemi. För estetiska programmet kan dessa ytterligare 9 ämnen vara vilka som helst. För behörighet till ett yrkesprogram ska eleven utöver de tre förstnämnda ämnena ha godkänt betyg i ytterligare fem ämnen. Dessa fem ämnen kan vara vilka som helst. Under vissa villkor kan den som saknar betyg i engelska ges dispens/undantag och därmed ändå anses vara behörig. BESÖK PÅ SAMSKOLAN Alla besök till skolan ska anmälas i receptionen. Där får besökaren en namnskylt som ska bäras väl synlig. Eftersom skolan är en arbetsplats, och inte en allmän plats, kommer övriga besökare att avvisas från skolan. BETYG Alla betyg är kunskapsrelaterade och sätts i förhållande till bestämda kunskaps- och färdighetsmål. Vid början av varje läsår går din lärare igenom kursplanen för ämnet. Där klargörs målen och betygskriterierna för ämnet. Information om betygskriterier i olika ämnen finns på En ny betygskala införs från och med höstterminen Betygsskalan är sexgradig från A till F. Betyget E innebär att eleven uppnått nivån för godkänt betyg. Om eleven inte når upp till kunskapsnivån för betyget E sätts betyget F, vilket är ett icke godkänt betyg. Om det saknas underlag för att bedöma elevens kunskapsnivå på grund av allt för hög frånvaro sätts ett streck istället för ett betyg. Betygsvärdena i den nya betygsskalan är: A=20 poäng, B=17,5 poäng, C=15 poäng, D=12,5 poäng, E =10 poäng, F=0 poäng. Syftet med en ny betygsskala är att förutsättningar för tydlig information ska förbättras, samt att möjliggöra en rättvisare och mer nyanserad bedömning av elevens kunskapsnivå. Till och med vårterminen 2012 gäller följande: Du får terminsbetyg i skolår 8 och efter höstterminen i skolår 9. När du slutar skolår 9 får du ett slutbetyg som är en sammanfattning av grundskolan, d.v.s. till vilken grad du nått målen för hela grundskolan. De elever som under läsåret 2011/2012 går i skolår 9 ges betyg enligt den tidigare/gamla betygsskalan. D.v.s. MVG (mycket väl godkänt), VG (väl godkänt) och G (godkänt). Dessutom finns ÄEG, ännu ej godkänt, vilket inte är ett betyg. Betygsvärdena för de olika betygen är: MVG=20 poäng, VG=15 poäng och G=10 poäng. De elever som under läsåret 2011/2012 går i skolår 8 ges betyg enligt den nya sexgradiga betygsskalan. Från och med höstterminen 2012 gäller följande: Betyg införs från och med årskurs 6. Terminsbetyg sätts då från och med höstterminen årskurs 6. I ämnet språkval sätts dock betyg från och med höstterminen i årskurs 7. När du slutar skolår 9 får du ett slutbetyg som är en sammanfattning av grundskolan, d.v.s. till vilken grad du nått målen för hela grundskolan. BORTTAPPADE OCH UPPHITTADE SAKER Vänd dig till receptionen. Det som lämnats in förvaras där, dock längst till terminens slut. CAFETERIA Här finns smörgåsar, kaffe och te för dig vill ha lite energipåfyllning till ett bra pris. Du kan köpa frukost/mellanmålskuponger för 20 kr st. eller 170 kr för 10 st. Då får du en dubbelsmörgås, en frukt och ett glas juice. Du kan också låna spel och kortlek. Pingisracket och skrivmaterial finns att köpa till självkostnadspris. Cafeterian är öppen måndag, tisdag, torsdag: , onsdag och fredag DATORER På Samskolan är datorer ett naturligt verktyg när du ska söka, sammanställa, bearbeta och presentera information samt för att kunna kommunicera med vår omvärld. Alla elever på Samskolan får låna en bärbar dator under sin tid 5

6 på skolan. Du bör naturligtvis ta med din dator hem så att du kan arbeta vidare på arbetsuppgifter hemma. Du ska alltid se till att din dator kan användas i skolarbete och det är du som är ansvarig för din dator och att du följer de regler som finns. Om du inte följer reglerna riskeras du att fråntas din dator. På skolan finns ett trådlöst nätverk som gör att du har tillgång till internet överallt på skolan. De flesta lektionssalar har projektorer där du kan visa upp det som du arbetar med. DROGER Saltsjöbadens Samskola är tobaks- och drogfri. Elev som misstänks använda eller inneha droger kontaktas av elevhälsopersonal eller skolledning. Skolan tar kontakt med hemmet för samråd om lämpliga åtgärder. Försäljning av droger inom skolans område polisanmäls alltid. ELEVRÅD Grundskolan har ett elevråd som sammanträder regelbundet. Det löpande arbetet sköts av elevrådsstyrelsen och olika utskott. Elevrådet är en mycket viktig kanal mellan eleverna på skolan och skolans ledning. Alla klasser utser två representanter till elevrådet. Elevrådets ordförande har informella möten med skolledningen under hela läsåret. ELEVHÄLSOVÅRD För att kunna hjälpa eleven med personliga frågor finns skolkurator, skolsköterska, skolläkare och studie- och yrkesvägledare. Samtliga har tystnadsplikt. FOTOGRAFERING Under hösten kommer samtliga elever att fotograferas. Fotokatalogen kan sedan köpas. Receptionen meddelar tid och plats. Det är inte tillåtet att filma eller fotografera utan tillstånd frånskolledningen. FRÅNVARO AV LÄRARE Skulle lärare av någon anledning utebli från en lektion, ska eleverna senast 5 minuter efter lektionens början anmäla detta till receptionen. Det kan visa sig att läraren har fått förhinder och ska då ha lämnat instruktioner till klassen i receptionen. FUSK Samskolan ser allvarligt på fusk i samband med t.ex. prov eller inlämningsuppgifter. Om du har fuskat vid ett provtillfälle, om ogiltig kopiering från internet ägt rum, får du omedelbart underkänt på den aktuella uppgiften och dina föräldrar kontaktas. FÖRENINGEN FÖR SALTSJÖBADENS SAMSKOLAN FRÄMJANDE Föreningen har funnits sedan 1920 med syftet att stödja Samskolans pedagogiska utveckling. Varje år delar Främjandet ut stipendier till elever för goda studieresultat och till vissa utvalda projekt som främjar samarbete mellan elever, lärare och föräldrar och som kommer många tillgodo. ELEVSKYDDSOMBUD Alla arbetsplatser i Sverige ska ha skyddsombud. Elevrådet i Samskolan utser elevskyddsombud som bl.a. deltar i den årliga egenkontrollen. ELEVSKÅP Vid varje läsårsstart får alla elever ett skåp av sin mentor och information om vilka regler som gäller vid lån av skåp. Ingen får byta skåp om inte särskilda skäl finns och då måste receptionen först ge sitt godkännande. Detta är en säkerhetsfråga eftersom vi måste veta att rätt skåp öppnas om någon vill ha sitt lås uppklippt. Om du behöver få ditt lås uppklippt ska du vända dig till receptionen. Alla elever skaffar sitt eget lås. FÖRSÄKRING - ELEVER Nacka kommun har tecknat olycksfallsförsäkring hos Europeiska som gäller alla grundskoleelever under skoltid och fritid. Försäkringen gäller även utomlands om utlandsvistelsen inte varar längre än 12 månader. 6

7 FÖRSÄKRING - EGENDOM Samskolan (liksom övriga skolor i Nacka) har ingen försäkring som täcker förlust av elevers egendom såsom jackor, mobiltelefoner, busskort, etc. I vissa fall kan hemförsäkringen gälla. Kontrollera gärna med ditt försäkringsbolag vad som gäller för dig. FÖRVALTNINGSRÅD Förvaltningsrådet består av skolledning, representanter från personal, elevråd och föräldraförening som träffas ungefär var 6:e vecka. Syftet med mötena är att föra en dialog mellan olika intressentgrupper och ha ett forum där alla kan lyfta fram aktuella frågor som berör skolans verksamhet. Mötena leds av rektor och protokoll finns på Samskolans hemsida. FÖRÄLDRAFÖRENINGEN Representanter för Föräldraföreningens styrelse deltar i skolans förvaltningsråd. Det innebär att man på regelbundna möten med skolledning och elevråd kan föra fram och diskutera föräldrars generella sakfrågor angående det dagliga skolarbetet. Vidare arbetar styrelsen med viss elevvård (t.ex. har Föräldraföreningen sponsrat inköp av redskap till skolans gym, bidragit till genomförande av temadagar, antidrogföreläsningar, konserter, utveckling av skolmaten m.m.) samt deltar i olika aktiviteter riktade till föräldrar (föräldramöten, skolans Öppet hus etc.). Styrelsen organiserar även nattvandringarna i Saltsjöbaden. Föräldraföreningen strävar efter att vara en länk mellan hemmet och skolan, men den mesta kommunikationen måste i första hand av praktiska skäl gå via klassombuden/klassföräldrarna (se särskilt avsnitt). Det är därför viktigt att utse klassombud i varje klass i början av läsåret. FÖRÄLDRAKONTAKTER Samskolan värdesätter en kontinuerlig kommunikation med hemmen. Föräldrar är alltid välkomna att ringa eller skicka e-post till lärare, mentorer, skolledning eller övrig personal. Föräldrar är också välkomna att besöka skolan under skoltid. Skolan bjuder på lunch i matsalen och kaffe/te i cafeterian. Skolan ser också gärna att föräldrarna engagerar sig i Föräldraföreningen, som regelbundet träffar representanter från skolan. DESSUTOM: I början av höstterminen inbjuds alla föräldrar och elever i årskurs 6 och 7 till ett informationsmöte i aulan. Årskurs 8 och 9 inbjuder till föräldramöte i början av höstterminen. Elev och förälder kallas av mentor en gång per termin till utvecklingssamtal. Under vårterminen i skolår 9 kallar mentor till utvecklingssamtal endast vid behov eller om föräldrar så önskar. Vid behov kallar mentor till extra utvecklingssamtal. Mentorsbrev skickas hem varje vecka och publiceras på SchoolSoft. HEMSIDAN På finns allmän och aktuell information om skolan. Ta som vana att gå in och titta på hemsidan. HISS Hissen är avsedd för funktionshindrade och för transport av varor. För att åka med den fordras ett intyg från elevhälsovården och en särskild nyckel. Nyckeln kvitteras ut hos skolsköterskan mot 500 kr i pant. HÄLSODIPLOMERAD SKOLA Samskolan är en hälsodiplomerad skola där både elever och personal får goda förutsättningar och kunskap för att leva ett hälsosamt liv. Hälsodiplomering är ett verktyg som utvecklar och stämmer av skolans hälsofrämjande arbete med hänsyn till skollagen, läroplanen och arbetsmiljölagen. En gång per termin har hela grundskolan en temadag om hälsa. INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN (IUP) Alla elever har en individuell utvecklingsplan. Vid det första utvecklingssamtalet upprättar mentor, förälder och elev en IUP (individuell utvecklingsplan) som sedan följer dig som elev under din skolgång i grundskolan. IT-REGLER Skolans datorer ska i huvudsak användas till skolarbete. På lektionstid bestämmer läraren vad som är skolarbete och inte. Du får naturligtvis inte använda datorn eller skolans närverk för att begå brott eller kränka någon annan. Du ska alltid se till att din dator kan användas i skolarbete och det är du som är ansvarig för din dator och att du följer de regler som finns. Om du inte följer de regler som finns så riskerar du att fråntas din dator och vid misstanke om brott kommer skolan att polisanmäla händelsen. Du ska vara beredd att visa upp innehållet i din dator om någon i personalen begär det. Vi går då tillsammans igenom vad som finns på din dator enligt en checklista och för en diskussion om detta, vid behov tillsammans med din vårdnadshavare. 7

8 KAMRATSTÖDJARE Målsättningen med kamratstödjare är att få eleverna delaktiga och tillsammans med vuxna förhindra och stoppa mobbing. Varje klass utser två stycken kamratstödjare som deltar vid kamratstödjarmötena en gång i månaden. KLASSFÖRÄLDRAR I varje klass utser mentor och föräldrar tillsammans klassföräldrar. Klassföräldrarna fungerar som språkrör mellan klassen, klassens föräldrar och Föräldraföreningen. Dessutom hjälper klassföräldrarna mentorerna med klassaktiviteter, kallar till möten, ordnar fika vid möten m.m. Om klassen har planer på en klassresa är det klassföräldrarnas uppgift att driva denna fråga tillsammans med de övriga föräldrarna. KLASSRÅD För varje klass finns ett klassråd. I detta ingår samtliga elever i klassen och deras mentor. Klassrådet ska behandla frågor som rör planering och uppföljning av klassens verksamhet, pedagogisk verksamhet i allmänhet och skolans arbetsmiljö. Klassrådet utser representanter till elevrådet. KLOTTER Skolan polisanmäler alla fall av klotter och försöker alltid ta reda på vem som klottrat för att få ersättning för den ekonomiska skada som åsamkats skolan. KURATOR Till skolans kurator kan du vända dig med frågor om din psykiska hälsa, din sociala situation, ekonomiska frågor, relationsproblem eller andra personliga frågor. KURSPLANER Kursplaner i alla ämnen finns på Samskolans hemsida. LEDIGHET Om du vill ansöka om ledigt från skolarbetet måste du göra det skriftligt på en blankett som finns på Samskolans hemsida. Ansökan ska undertecknas av målsman, och lämnas till din mentor. Mentor har rätt att bevilja högst fem dagar ledigt per termin. Vid längre ledighet måste denna godkännas av biträdande rektor. Du ansvarar själv för att ta igen förlorade undervisningsmoment. Besök hos tandläkare, läkare, ungdomsmottagning och liknande bör i möjligaste mån förläggas till tid utanför schemat. LÄRCENTRUM I Lärcentrum arbetar Samskolans Resursteam, som innehar specialpedagogisk kompetens. Här arbetar vi med att undanröja hinder och svårigheter i olika undervisnings- och lärandemiljöer. I Lärcentrum söker vi efter alternativa lösningar för att hitta nya strukturer och tankesätt med målet att varje elev ska utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar. LÄROBÖCKER/LÅNEBÖCKER Du som studerar på grundskolan erbjuds kostnadsfria läromedel. Om du förlorar eller förstör lånat läromedel ska detta ersättas. En inbetalningsavi kommer att skickas hem. Att skriva eller rita i lånad lärobok jämställs med förstörelse. LÄRARLAG/MENTORSLAG Grundskolan består av fyra lärar- och mentorslag som är organiserade efter årskurser. MEDDELANDE TILL PERSONALEN Alla anställda vid Samskolan har ett personligt postfack. Meddelanden till personalen kan alltid lämnas in till receptionen. Det är även möjligt att få kontakt med personalen på skolan via e-post, enligt principen MENTOR Varje elev har en mentor. Din mentors uppgift är bland annat att ge dig stöd, att tillsammans med dig utarbeta din individuella utvecklingsplan och att hålla klassen informerad om sådant som påverkar skolarbetet. Som elev kan du alltid kunna vända dig till din mentor då du behöver stöd eller behöver prata om något speciellt som rör skolarbetet. Mentor kallar till regelbundna utvecklingssamtal. MOBBING Saltsjöbadens Samskola är en lugn och trygg skola, där alla elever ska kunna känna sig sedda, uppskattade och säkra. Vi arbetar med förebyggande av mobbning och eleverna är själva med i antimobbningsarbetet. Varje klass utser två kamratstödjare som arbetar aktivt mot 8

9 mobbning tillsammans med Samskolans Trygghetsgrupp. Om du själv eller någon i din närhet blir mobbad, kontakta då kamratstödjare eller kurator. Du kan också kontakta din mentor, någon annan lärare eller lägga ett anonymt meddelande i brevlådan i skolsköterskans väntrum. I likabehandlingsplanen, som du finner på Samskolans hemsida, kan du läsa mer om vårt arbete att förebygga och förhindra mobbing och annan kränkande behandling. MODERSMÅLSUNDERVINING Om du vill ha undervisning i ditt modersmål ska du fylla i en ansökningsblankett. Detta måste göras inför varje läsår. Blanketten får du av din mentor under vårterminen eller skriver själv ut den från Samskolans hemsida. MOPEDER Alla mopedförare måste visa omdöme och sänka farten när de närmar sig skolan. Det finns en mopedparkering för att skapa en säkrare och miljövänligare skola. Det är förbjudet att köra moped på skolgården. MÅL STRATEGISKA OCH OPERATIVA Samskolan arbetar varje år mot uppsatta mål som du kan läsa om på hemsidan och på sidan 2 i denna broschyr. PARKERING Det finns parkering för bilar, mopeder och cyklar på baksidan av huvudbyggnaden. Parkeringen vid C-ingången är avsedd för personal. PEDAGOGIK Viktiga delar i vår pedagogik På Samskolan får eleverna bra undervisning av behöriga och kompetenta lärare. Vi ger varje elev förutsättningar att gå ut årskurs 9 med så bra resultat och så god social kompetens som möjligt. För att nå dit har vi infört en del pedagogiska förändringar. Alla elever får tillgång till var sin bärbar dator. Elever, föräldrar och lärare kommunicerar via det webbbaserade verktyget Schoolsoft. Där hittar du, bland mycket annat, närvaro, individuell utvecklingsplan, planeringar, veckobrev och provdatum. Varje elev har en individuell utvecklingsplan, IUP. Där sätter eleven upp kunskapsmål och sociala mål. Utvecklingsplanen ligger sedan till grund för utvecklingssamtalet tillsammans med mentor och föräldrar. En gång per termin bjuder mentor in elev och föräldrar till utvecklingssamtal. Vi lägger stor vikt vid att lära eleverna studieteknik. Olika lärstilar och studietekniska tips ingår i undervisningen dels som studieteknikpass, dels integrerat i olika ämnen. Samskolan är hälsodiplomerad skola där elever och personal ska få förutsättningar och kunskap för att leva ett hälsosamt liv. En gång per termin har hela grundskolan en temadag om hälsa. POLISANMÄLAN Skolan polisanmäler stölder och andra brott som begås i skolan eller under skoltid. PROFIL Alla elever har tre idrottslektioner per vecka och får därför en fördjupad kunskap om ledarskap, lagarbete och hälsa, både teoretiskt och praktiskt. Ämnesövergripande projekt med fokus på språk, samhälls- och naturvetenskap utvecklar elevernas olika förmågor och stimulerar entreprenörskap och företagsamhet. Alla elever har en individuell utvecklingsplan. Studieteknik ingår i undervisningen. Digital studierapport används kontinuerligt. Elevmedverkan synliggörs och lyfts fram. Fadderverksamhet tillämpas Elevernas hälsa och säkerhet prioriteras. Temadagar genomförs 2 ggr/termin. PROV Skriftliga prov är en av olika former av kunskapsredovisning som används vid Samskolan. Läraren meddelar tiden för provet minst 14 dagar i förväg. Elever får ha högst två prov/större inlämningsuppgifter per vecka, och högst ett prov per dag (om inte läraren och eleverna kommit överens om annat). Läxförhör jämställs inte med prov, och tar bara en mindre del av lektionen i anspråk. Terminens provschema finns på Schoolsoft. Du ska infinna dig minst fem minuter före provet. Endast tillåtna hjälpmedel får medföras. Du får inte låna hjälpmedel av andra elever. Vid toalettbesök ska du meddela skrivvakten varvid tiden och namnet antecknas. 9

10 Väskor och dylikt får inte finnas vid skrivplatsen. RASTVÄRD På Samskolan är det viktigt att alla elever känner sig trygga också på rasterna. Därför har vi en rastvärd som finns med på skolgården och i korridorerna. Rastvärdens uppgift är att skapa trivsel och roliga aktiviteter mellan lektionerna. RESURSTEAMET I Samskolans Resursteam arbetar pedagoger med elever som har särskilda behov och behöver extra hjälp för att kunna nå sina mål. Vi ser till varje elevs individuella behov och arbetar med att undanröja hinder och svårigheter i olika undervisnings- och lärandemiljöer. Resursteamets klassrum kallas Lärcentrum. Här arbetar vi för att eleverna ska få en lugn och trygg studiemiljö. Vi är också med på vissa lektioner, där vi stöttar hela klasser eller enskilda elever. Om du har funderingar kring vad vi kan hjälpa just dig med, ta kontakt med Resursteamet. Kontaktuppgifter hittar du på Samskolans hemsida. RÖKNING Enligt lag från 1 juli 1994 är rökning förbjuden i skolor och på skolgårdar. Om du ertappas med att röka tar mentor kontakt med dina föräldrar. SCHEMA Vid terminsstart får du ett schema av din mentor. Det kan bli vissa schemajusteringar i början av terminen. Senaste versionen av schemat finns alltid på SchoolSoft. Där kan du också hitta scheman för alla andra elever, lärare, klass eller sal. RECEPTIONEN Receptionen är öppen för besök och svarar på telefon mellan och varje dag. Hit kan du komma med alla dina frågor. SCHOOLSOFT SchoolSoft är ett webbaserat verktyg för frånvaro- rapportering, information om studieresultat och studierapporter, läxor, planeringar, aktiviteter och betyg. Med hjälp av SchoolSoft kan du och dina föräldrar enkelt hitta all information om din skolgång när det passar er. Information om SchoolSoft ges på klassråd och föräldramöten. EXEMPEL: När någon lärare inte har kommit till lektionen inom 5 minuter efter lektionsstart. Om du behöver nytt lösenord för inloggning på dator. Om du har problem med ditt elevskåp. Om du inte hittar din klass. Om du tappat bort något Om du har frågor om din frånvaro. Om du vill sjukanmäla dig. RESOR Om du har minst fyra kilometers skolväg (närmaste gång eller cykelväg) får du enligt grundskoleförordningen gratis terminskort på SL. Det gäller bara om du går i din närmaste högstadieskola. Du får kortet av din mentor. 10

11 SEN ANKOMST Sena ankomster stör klasskamraterna och undervisningen. Därför är det viktigt att komma i tid. Sen ankomst registreras i SchoolSoft. SJUKANMÄLAN Din förälder eller målsman anmäler din frånvaro på SchoolSoft eller till skolans telefonsvarare före kl och anger då ditt namn och din klass. Om du är borta under någon del av dagen måste tiden för frånvaron anges. Om du blir sjuk under dagen anmäler du dig i receptionen. SKADEGÖRELSE Skadegörelse på skolans egendom ersättas av den som har orsakat skadan. Skolan skickar information och faktura till förälder eller målsman. SKOLGÅRD På Samskolan behöver du aldrig ha tråkigt på rasterna. På skolgården finns boule-, basketoch beachvolleyplan. En rastvärd finns på plats för att hjälpa till. SKOLRESTAURANG All mat som serveras på Samskolan tillagas i vårt skolkök. Här äter personal och elever tillsammans. Förutom dagens rätt finns det alltid ett vegetariskt alternativ, fil och flingor samt bröd. Menyn hittar du på vår hemsida. Om du behöver specialkost tar du kontakt med elevhälsovården. De utfärdar intyg som du sedan lämnar till kökspersonalen. På Samskolan finns ett matråd med representanter för elever och personal där frågor som rör skolrestaurangens verksamhet tas upp. Matrådet går igenom terminens meny och eleverna kan då vara med och påverka utformningen av matsedeln. Elevrådet utser representanter till matrådet. SKOLSKÖTERSKA OCH SKOLLÄKARE Elevhälsovården tar hand om akuta undersökningar och olycksfall som inträffar under dagen. Du kan också få hjälp med hänvisning till lämplig mottagning. Skolläkaren träffas efter föranmälan hos skolsköterskan. Det är öppen mottagning hos skolsköterskan måndag till fredag klockan I årskurs 6 och 8 kallas du till hälsosamtal med skolsköterskan. Vaccinering mot mässling, påssjuka och röda hund sker i årskurs 6. SPRÅKVAL Samskolan erbjuder franska, spanska och tyska samt förstärkt svenska eller engelska för årskurs 7-9. Ansökan om språkvalsbyte görs på blankett som du får av din mentor eller hittar på Samskolans hemsida. Blanketten lämnas till studie- och yrkesvägledaren. Byte sker endast vid terminsstart. STIPENDIER OCH FONDMEDEL Det finns stipendier för studier, dels behovsprövade och dels för goda studieprestationer, t.ex. Gålöstiftelsens stipendier och Rädda Barnens stipendier. Kurator har mer information. STUDIERAPPORT Du får en studierapport två gånger under läsåret. I rapporten får du ett omdöme i alla ämnen. Bedömer din lärare att du riskerar att inte nå målen för årskursen varnas du på studierapporten och en ämnesvarning skrivs. Studierapporten och eventuell ämnesvarning ska alltid skrivas under av dig och din målsman. STUDIEVERKSTAD Två timmar i veckan finns det möjlighet att få hjälp av skolans lärare på studieverkstaden. Då kan du ta igen sådant som du missat, få saker förklarade igen, göra omprov eller fördjupa dig och få ökad kunskap i olika skolämnen. STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING/ KARRIÄRSVÄGLEDNING Under din skoltid får du information och vägledning av studie- och yrkesvägledaren/karriärvägledare både enskilt och i grupp. Den gemensamma studievägledningen ger dig information och kunskaper om olika studie- och utbildningsvägar, intagningsbestämmelser och ekonomiska villkor, samt om arbetslivet och olika yrkens utbildningskrav och framtidsutsikter. Den personliga studievägledningen syftar till att hjälpa dig att göra så genomtänkta val som möjligt. Du kan anmäla dig för ett personligt samtal. Studie- och yrkesvägledaren/ karriärsvägledaren finns på plats måndag , tisdag , onsdag samt torsdag-fredag STÖLD OCH SKADEERSÄTTNING Tyvärr förekommer ibland stölder på skolan. Undvik därför att ta med värdeföremål till skolan. Skolan polisanmäler stölder eller andra brott som begås på skolan. Stöld ur elevskåp anmäler du i receptionen och till polisen. Skolans blankett för stöldanmälan finns i receptionen. Skolan ersätter inte stulen eller förkommen egendom. 11

12 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Om du har annat modersmål än svenska, kan du välja att läsa svenska som andraspråk i stället för att följa den ordinarie svenskundervisningen. TEMADAGAR På Samskolan strävar vi efter att variera våra undervisningsformer. Under läsåret har vi temadagar då vi åker på studiebesök, lyssnar på föreläsningar, gör undersökningar, intervjuar experter, laborerar m.m. ÄMNESVARNING Om din lärare bedömer att du riskerar att inte nå målen i ett ämne, skriver läraren en ämnesvarning, som beskriver vad du ska göra för att bli godkänd. Du och din målsman ska underteckna ämnesvarningen. TRIVSELREGLER Se sidan 13. UPPDRAGSBESKRIVNINGAR FÖR PERSONAL Om du vill veta vad som ingår i t.ex. mentors eller lärares arbete, kan du läsa det på Samskolans hemsida. UTRYMNING AV SKOLAN Utrymningsövningar sker kontinuerligt under läsåret. Vid utrymning: Gå ut närmaste väg enligt utrymningsplanen, som finns uppsatt i varje korridor. Använd inte hissen! Gå till återsamlingsplatsen på fotbollsplanen. Följ sedan anvisningarna som ges vid återsamlingsplatsen. I början av läsåret går din mentor igenom utrymningsplanen med dig. VILRUM Hos skolsköterskan finns vilrum för elever. 12

13 13

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Skolans rutiner A-Ö Besökare Bibliotek Brukarundersökning Byte av klass Byte av studieval Elevkamratstödjare hemsida Elevskåp, årskurs 7 9

Skolans rutiner A-Ö Besökare Bibliotek Brukarundersökning Byte av klass Byte av studieval Elevkamratstödjare hemsida Elevskåp, årskurs 7 9 Skolans rutiner A-Ö Besökare De enda som får vistas i skolan, på skolgårdarna och inom skolans område skolans är elever, elevernas föräldrar och vårdnadshavare samt skolans personal. Besökare ska anmäla

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 1 INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 SKOLANS ADRESS: Katrineholms kommun Tel nr : 0150-569 91 ELLWYNSKA SKOLAN Fax nr: 0150-512 80 641 80 KATRINEHOLM BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Skolans adress Tellusvägen 40 186 36 Vallentuna Telefon Expedition 08 511 759 20, telefonsvarare finns Hemsida www.vallentunafriskola.se E-postadresser

Läs mer

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Läsåret 2014-2015 Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Skolans adress Tellusvägen 40 186 36 Vallentuna Telefon Expedition 08 511 759 20, telefonsvarare finns Hemsida www.vallentunafriskola.se

Läs mer

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016 Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/201 Välkomna hit! Vi hoppas att du och ditt barn kommer att trivas hos oss. Vi vet att det alltid är mycket man undrar när skolan börjar, och

Läs mer

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever Välkommen till 2012-2013 Rutiner från A till Ö Elever Alla elever når målen, gör sitt bästa och ser oändliga möjligheter i sin framtid Välkommen till Söderbymalmsskolan! Efter ett riktigt långt sommarlov

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Elevhandbok Läsåret 2013 2014

Elevhandbok Läsåret 2013 2014 Elevhandbok Läsåret 2013 2014 www.porthalla.se Varmt välkommen till Porthälla gymnasium På Porthälla vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och elever

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Information för dig som är vuxenstuderande ULRICEHAMN N Vuxenutbildningen Vi erbjuder vuxenutbildning på olika nivåer - både grundskole- och gymnasienivå,

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE Handbok För elever och vårdnadshavare Elevhandbok, NTI Gymnasiet So derta lje Välkommen till oss på NTI Gymnasiet i Södertälje, vi hoppas du ska trivas! I handen håller du ett

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016. Uppdaterad 20015 08 18

Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016. Uppdaterad 20015 08 18 Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016 Uppdaterad 20015 08 18 Välkommen till Hörby Yrkesgymnasium! I denna handbok finns en hel del nyttig information om olika begrepp och annat inom skolan som kan vara bra att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Docksta Friskola 2014-2015 Arbetsmiljölagen Målet med arbetsmiljöarbetet är att verksamheten ska bedrivas på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. I skolan styrs

Läs mer

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld!

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! DETTA HÄNDER PÅ FAGRABÄCKSKOLAN! Skolstart Skolmat Städ Datorerna

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

Välkomna till Norråsaskolan

Välkomna till Norråsaskolan Välkomna till Norråsaskolan FÖRÄLDRAMÖTE ÅR 8 Får verkligen alla andra? Skolstarten Information om skolans rutiner och organisation. Vårt förebyggande arbete i skolan ihop med er vårdnadshavare Information

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala. Kontakt Vid frågor Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.se Fredrik Einvall Årskurs 7-9 Tel 0141-22 55 98 fredrik.einvall@motala.se Framtagen, utgiven och tryckt av Motala kommun/bildningsförvaltningen/skolgårda

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC för elev och vårdnadshavare Denna ABC är tänkt som en lathund för dig och din vårdnadshavare. Uppdaterad information finns alltid att hämta på www.kunskapsforbundet.se.

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Namn: Klass: IUP-häftet. F- klass. Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen.

Namn: Klass: IUP-häftet. F- klass. Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen. Namn: Klass: F- klass IUP-häftet Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen. 1 Vad är IUP-häftet? Det här är ditt IUP-häfte där du utvärderar

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Engagerade lärare och utbildade ämnesvikarier. Betygssättning av lärare. Mer information

Läs mer

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en vanlig skola med högskoleförberedande program anpassad för dig som har en diagnos inom

Läs mer

Elevinformation A-Ö 1

Elevinformation A-Ö 1 Elevinformation A-Ö 1 Kontakt Adress: Postgatan 5, 411 13 Göteborg Telefon: 031-65 25 30 Hemsida: www.rytmus.se Skolans öppettider Ordinarie skoldagar: 08:00 17:00 Torsdagar även kvällsöppet: 17:00 20:00

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor 1 juli 2011 Vad är nytt Systemskifte för friskolor Det som gäller för kommunala skolor gäller för friskolor Myndighetsutövningen blir samma för både friskolor och kommunala skolor Fristående skolor omfattas

Läs mer

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868 DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014 Utbildar för framtiden sedan 1868 INNEHÅLL 1. TIPS FÖR EN LYCKAD STUDIETID 2. FRÅNVARO OCH CSN 3. MENTORSKAP 4. PEDAGOGIK OCH TEKNIK 5. ELEVSTÖD 6. ATT STUDERA PÅ GYMNASIET

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

En skola i Täby med Aspergerprofil

En skola i Täby med Aspergerprofil En skola i Täby med Aspergerprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en skola anpassad för elever med aspergers syndrom, högfungerande autism och liknande tillstånd. Skolan arbetar

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

För Öckerö seglande gymnasieskola

För Öckerö seglande gymnasieskola Alkohol- och Drogpolicy För Öckerö seglande gymnasieskola 1 Skolans alkohol- och drogpolicy Vi vill inom Öckerö gymnasieskola erbjuda våra elever bästa möjliga undervisning, ge alla en möjlighet att nå

Läs mer

Finnvedens Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Finnvedens Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Finnvedens Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Utvecklingssektorn- IMYRK-programmen, IMSPR, IMPRE och IMIND Läsår: 2015/2016 1 Grunduppgifter

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Grundskola Publicerad 2011-07-01. Grundskola

Det svenska skolsystemet: Grundskola Publicerad 2011-07-01. Grundskola Det svenska skolsystemet: Grundskola Publicerad 2011-07-01 Grundskola Grundskolan, eller grundsärskolan, sameskolan eller specialskolan, är obligatorisk i Sverige. Det betyder att alla barn har skolplikt

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Berzeliusskolan är det bästa valet för elevers lärande och utveckling

Berzeliusskolan är det bästa valet för elevers lärande och utveckling , Välkommen till! s åk 7 9 verksamhet startade upp läsåret 97/98. Vi ville skapa en modern skola som skulle blicka framåt. Det här är vår vision: är det bästa valet för elevers lärande och utveckling Att

Läs mer

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 UPPDATERAS INFÖR VARJE LÄSÅR Skolans vision På Vänergymnasiet strävar vi efter att alla elever känner sig delaktiga, trygga och sedda. Detta är ett

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan

Kvalitetsarbete i skolan Kvalitetsarbete i skolan Gäller för verksamhetsåret 2011-2012 Skola Åkullsjöns skola Ort 915 92 Åkullsjön Ansvarig rektor Hans Lerner Kontaktinformation 0934-14305 akull@robertfors.se 1. Vår skola Den

Läs mer

Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan

Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan Inledning Skolan är en arbetsplats där vuxnas attityder, värderingar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015 Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015 Innehåll Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande...

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

Information från A-Ö. Adresser och personal

Information från A-Ö. Adresser och personal Information från A-Ö Adresser och personal Rektor Bo Svensson 0512-57035 bo.svensson@essunga.se Studie och yrkesvägledare Gunnel Thonander0512-57036 gunnel.thonander@essunga.se Vuxensamordnare Tjänstl.

Läs mer

Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux

Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux I detta häfte hittar du all information du behöver för att komma igång med din skolgång på NFU. Det viktigaste: Introduktionsdagen

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN MÖRBYSKOLAN. -kunskap och hjärta. Välkommen till Öppet hus 19 januari kl. 10.30 13.30

DANDERYDS KOMMUN MÖRBYSKOLAN. -kunskap och hjärta. Välkommen till Öppet hus 19 januari kl. 10.30 13.30 DANDERYDS KOMMUN MÖRBYSKOLAN -kunskap och hjärta Välkommen till Öppet hus 19 januari kl. 10.30 13.30 Trygghet Vi-känsla Arbetsglädje Hej! Jag heter Harri Koski och är rektor för Mörbyskolan, en av de bästa

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Lyckeskolan Upprättad av Eva

Läs mer

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN 2010-08-18 Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen Innehållsförteckning IUP-PROCESSEN 2 STOCKHOLM STADS FRAMTAGNA RAMAR FÖR ELEVDOKUMENTATION 4 ÖVERSIKT

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Kvällens agenda Vad händer år 2? Information för föräldrar IV-valet Vad händer år 3? Samhälle Helen Bejmar, rektor Oskar Ungerstedt, bitr rektor Carina Lord, studievägledare

Läs mer