Årsberättelse för verksamhetsåret 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse för verksamhetsåret 2012"

Transkript

1 Tog gleb utto M> Årsberättelse för verksamhetsåret 2012 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Styrelsen för Internationella Kvinnoföreningen i Malmö avger följande redovisning för verksamhetsåret

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VISION OCH VÄRDEGRUND Vision Värdegrund MÅLGRUPP SYFTE OCH ARBETSSÄTT Syfte Arbetssätt MÅL Långsiktiga mål Verksamhetsmål Operativa mål Mål för samarbete ORGANISATION AV VERKSAMHETEN Kärnverksamhet NÄTVERK IQ-net - ett nätverk för företagarkvinnor Nätverket för affärsnyttan i arbetslivet Netmap UNIK Mentorsprogrammen - nätverksprojekt PROJEKTVERKSAMHET Mentorskap som metod Räkna med oss Sexuell hälsa i Skåne Makten i vardagen mentorskap för jobb

3 7.6 Why Not? mentorskap för start av företag Mångfald för ökad konkurrenskraft STRATEGISK VERKSAMHET INTERNATIONELLT SAMARBETE UTVECKLINGSARBETE KONFERENSER STYRELSE OCH PERSONAL Styrelsen Anställda på IKF i Malmö INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING Media Trycksaker Webb SLUTORD BILAGOR Kärnverksamhet Konferenser Projektverksamhet Trycksaker

4 1. VISION OCH VÄRDEGRUND Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö är en etablerad ideell organisation som verkar för att jämställdhet, mångfald, kulturkunskap, integration och kvinnors företagande drivs framåt, dels genom kompetenshöjande program för alla medlemmar och dels genom projekt och utvecklingsarbeten som gynnar tillväxt och samarbeten i samhället mellan myndigheter, företag och organisationer inom Öresundsregionen, Norden och EU-länderna. Föreningen, som är i ständig utveckling och förändring, ska alltid fungera som en demokratisk och dynamisk mötesplats och ett idécentrum för information, utbildning, sysselsättning och tillväxt för regional, nationell och EU-utveckling. 1.1 Vision IKF vill göra verklighet av visionen om ett integrerat och jämställt samhälle, fritt från diskriminering och könsrelaterat våld, där alla kvinnor får möjlighet och redskap till självförsörjning, god hälsa och ett självständigt liv. 1.2 Värdegrund Föreningen är politiskt och religiöst obunden och vänder sig till kvinnor av alla nationaliteter. All verksamhet i föreningen skall bygga på de grundläggande demokratiska värderingarna: Demokrati Mänskliga rättigheter Jämställdhet 2. MÅLGRUPP Kvinnor av alla nationaliteter som behöver utbildning, kompetenshöjning, rehabiliterings- och friskvårdsinsatser eller nätverksstöd för att förbättra sin möjlighet till sysselsättning och självförsörjning och för att kunna bidra till att öka tillväxten. Kvinnor av alla nationaliteter som har egen försörjning genom t ex anställning eller eget företagande, är engagerade i samhället exempelvis som representanter i olika styrelser och nämnder och som är förebilder. Kvinnor som kan vara mentorer och/eller på annat sätt bidra till IKFs utveckling. Till målgruppen hör kvinnor som önskar personlig utveckling genom möten med människor från olika kulturer. Män, föreningar, organisationer och företag som stödjer föreningens verksamhet och målsättningar, kan vara stödmedlemmar. 3. SYFTE OCH ARBETSSÄTT 3.1 Syfte IKF vill bygga gränsöverskridande broar mellan människor från olika länder, kulturer och samhällen, motverka diskriminering, och öka kvinnors möjligheter till sysselsättning, utveckling och självförsörjning. 4

5 3.2 Arbetssätt Föreningen ska arbeta för att nå syftet och sina mål genom att verksamheten ska utgå från IKFs i Malmö grundläggande värderingar och bidra till att uppfylla verksamhetens kort- och långsiktiga mål. I föreningen ska vi: Bedriva information och utbildning i form av studiecirklar, föredrag, temaveckor, diskussionsaftnar, nätverksträffar, erfarenhetsutbyten och studiebesök. Initiera och driva projekt i enlighet med föreningens syften. Skapa kontaktytor och mötesplatser mellan svenska kvinnor och invandrarkvinnor. Tillhandahålla verksamheter som inbjuder till ömsesidigt utbyte över kulturella och åldersrelaterade gränser. Samarbeta i samhället med myndigheter, företag och föreningar/organisationer från lokal till internationell nivå. 4. MÅL 4.1 Långsiktiga mål Föreningen arbetar för att nå följande mål: Öka kontakterna och förståelsen mellan kvinnor från olika länder och kulturer. Säkra IKFs aktiva roll i samhällsutvecklingen i frågor om demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Bidra till jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet på en strukturell nivå genom att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande. Främja kvinnors företagande och stimulera till entreprenörskap. Ta tillvara och utveckla kvinnors kompetens och därigenom bidra till ökad sysselsättning, tillväxt och integration för kvinnor i Malmö och Skåne. Öka kvinnors inflytande i regionen och stärka kvinnors ställning i samhället. Öka kvinnors intresse för och kunskaper om svensk jämställdhets- och integrationspolitik. Arbeta mot kvinnohandel och könsrelaterat våld. Stärka och utveckla kontakter med invandrarkvinnoorganisationer i Norden. Etablera fler internationella kontakter. Bidra till samhällets arbete för en god folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa. 4.2 Verksamhetsmål 2012 För verksamhetsåret 2012 har IKFs styrelse upprättat följande verksamhetsmål: Arbeta för ökad basfinansiering som möjliggör en långsiktig planering och utveckling av IKF som resurscentrum för kvinnor. Förbättra metoder för marknadsföring av verksamheten. Förbättra metoder för resultatuppföljning och spridning. Antalet medlemmar ska öka med 200. Alla medlemmar ska betala medlemsavgift för Antalet unga medlemmar < 35 år ska öka med 60. Antalet stödmedlemmar ska öka med 30. Antalet företag registrerade i Netmap ska öka med 40. 5

6 4.3 Operativa mål 2012 Under 2012 gällde dessutom följande tidsbegränsade mål: Anordna firandet av 8 mars Internationella Kvinnodagen för alla IKFs medlemmar Tillsammans med anställda, resurspersoner och representanter för de olika verksamheterna genomföra en verksamhets- och planeringskonferens för Inbjuda våra samarbetspartners till Glöggparty/nätverksträff i november Genomföra en studiecirkel i föreningskunskap och mötesteknik för nya styrelsemedlemmar och nyanställda medarbetare Arrangera temaveckor om framtidens äldreboende, juridiska frågor, tandvård, mm Arrangera två konferenser i Malmö inom ramen för den strategiska verksamheten Producera en mångkulturell kalender för 2013 Producera en broschyr om IKF Producera en broschyr om projekt Why Not? Mentorskap för start av företag Anordna en spridnings-, påverkans- och marknadsföringskonferens i Malmö och två i Helsingborg för att sprida erfarenheter från projektet Makten i vardagen mentorskap för jobb Anordna en spridnings-, påverkans- och marknadsföringskonferens inom ramen för IKFs projekt Räkna med oss, om unga invandrarkvinnors ökade inflytande inom politiken Anordna en spridningskonferens i projektet Mentorskap som metod där den nya mentorsguiden presenteras. Ge ut fyra Nyhetsbrev som riktar sig till alla IKFs medlemmar Anordna bussutflykt i Skåne för deltagare i studiecirklar och deras ledare. Undersöka möjligheter för en fotoutställning om IKFs verksamhet Undersöka möjligheter att instifta IKF-pris. Genomföra ett erfarenhetsutbyte och etablering av nya samarbeten i St. Petersburg. 4.4 Mål för samarbete Inbjuda representanter från olika politiska partier till IKF, som innehar politiska uppdrag och har möjlighet att påverka utvecklingen på en strukturell nivå, (riksdagsmän/kvinnor, regionråd, kommunalråd), dels för att informera om vårt arbete med jämställdhet och tillväxt på lokal och regional nivå, dels för att vara pådrivande faktor och föra fram våra mål, bl.a. Fler unga invandrarkvinnor/kvinnor i politiken. Vi ska samarbeta med EU-politiker genom vårt nätverk UNIK. IKF ska fortsätta sitt samarbete med Malmö stad, Arbetsförmedlingen och Region Skåne genom att inbjuda nyckelpersoner till informationsmöten om vår roll som stark och aktiv pådrivande jämställdhetsaktör och som genom vårt arbete bidrar till tillväxt både lokalt och regionalt. Vi ska fortsätta vårt samarbete med offentlig verksamhet, näringsliv och företagarorganisationer genom våra Mentorsprogram. Dessa är särskilt viktiga med tanke på integration och möjligheter för unga 6

7 välutbildade invandrarkvinnors inträde på arbetsmarknaden, start av eget företag och samhällsengagemang. Vi ska samarbeta med föreningen Malmö mot Diskriminering för att skapa opinion kring diskriminering och mångfald samt synliggöra och påverka främlingsfientliga, diskriminerande och rasistiska strukturer i samhället med särskilt inriktning mot kön, etnisk diskriminering och invandrarkvinnors diskriminering på arbetsmarknaden. Vi ska vidare utveckla vårt samarbete med Malmö Högskola och Lunds Universitet både när det gäller att ta emot praktikanter, studenter som skriver uppsatser eller bereda studenter plats som adepter till IKFs olika mentorsprogram. Vi ska fortsätta samarbeta med Region Skåne, Malmö stad, Noaks ark, SFI-arrangörer och sjukvården för att förbättra den sexuella hälsan i Skåne och sprida kunskap om HIV/STI. IKFs ordförande ska fortsätta att arbeta i regeringens Jämställdhetsråd och genom information om IKFs och hela förbundets arbete påverka Sveriges jämställdhets- och integrationsminister, tjänstemän i regeringskansliet, riksdagsmän/kvinnor från olika politiska partier och övriga ledamöter. Vi ska fortsätta och utveckla det goda samarbetet med Nordiska ministerrådet, Tillväxtverket - Europeiska regionala strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge, Ungdomsstyrelsen och Tillväxtverkets Nationella program för resurscentra för kvinnor genom våra pågående projekt och strategiska verksamhet. Vi ska fortsätta vårt samarbete med ABF genom våra studiecirklar, öppet hus på kvällstid, internationellt café på dagtid och andra aktiviteter. Vi skall fortsätta vårt samarbete med andra invandrarkvinnoorganisationer både nationellt och internationellt och med resurscentrum för kvinnor för att tillsammans bli starkare och få kunskaper och för att sprida IKFs kunskap och erfarenheter och därmed bidra till utveckling i andra organisationer. Vi ska även under 2012 aktivt delta i möten och konferenser där vi kan bidra med vår kunskap om jämställdhet och integration, invandrarkvinnornas livssituation, arbetsmarknaden och företagandet och där vi kan påverka beslutsfattare som har möjlighet att förändra utvecklingen och strukturer på dessa områden. 7

8 5. ORGANISATION AV VERKSAMHETEN Föreningens verksamhet delas in i sex delar; Kärnverksamhet, Nätverk, Projekt, Strategisk verksamhet, Internationellt samarbete och Utvecklingsarbete. IKF har haft en omfattande verksamhet under 2012 och uppnått huvuddelen av våra uppsatta mål. Verksamhetens innehåll och resultat redovisas och kommenteras nedan under respektive rubrik. 5.1 Kärnverksamhet Kärnverksamheten har ansvarat för medlemsvård, studiecirkelverksamhet, Öppet Hus -kvällar, 8 marsfirandet, temaveckor, IKFs nyhetsbrev, bussutflykt, mottagande av studiebesök och praktikanter Medlemsantal Under 2012 fick IKF 162 nya medlemmar, vilket var lite färre än målet på 200, men trots det ett gott resultat. Antal medlemmar den 31 december 2012 var 676 varav 61 stycken var under 35 år Öppettider Föreningens lokaler har varit öppna enligt följande: Måndag - fredag kl Torsdagskvällar kl Övriga tider efter behov Studiecirklar IKF har även under 2012 bedrivit omfattande studiecirkelverksamhet. Under våren genomfördes 17 studiecirklar som samlade ca 150 deltagare och nästan lika många deltog under höstens 14 studiecirklar. Mest populära var det svenska för invandrare men det fanns även andra språk som data/it, musik, sång, dans, sykurs och upptäck Malmö. 14 engagerade studiecirkelledare bidrog starkt till verksamheten. Almira vid pianot - svenska genom sång Soraya hjälper andra vid symaskinen 8

9 5.1.4 Öppet Hus Föreningen har liksom tidigare år arrangerat öppet hus-kvällar som har samlat flera hundra deltagare under terminerna. Kvällar har skapat kontaktytor och mötesplats till ömsesidigt utbyte över kulturella och åldersrelaterade gränser. Det har handlat om samhällsinformation, rådgivning, seder och bruk från olika länder och kulturer. Andja har bakat bröd Lussebullar till IKFs julfest Vi sjunger julsånger Fatme klädd till fest Temaveckor Under 2012 anordnade IKF sju temaveckor med intressanta föreläsningar där alla medlemmar var välkomna att delta. Temaveckorna lockade i genomsnitt 60 deltagare på tillfälle. Följande föreläsningar genomfördes: Astma, allergi och KOL I samband med Internationella Astmadagen den 3 maj fick IKF besök av representanter från Allergikompetenscentrum. Distriktsjuksköterska och utbildningskoordinator Birgitta Jagorstrand föreläste om allergi, astma och KO Trygghet och säkerhet i Malmö - prata med Malmöpolisen? Katarina Aspegren från Malmöpolisen informerade om säkerhet och trygghet i Malmö. Vad vet du om Arbetsförmedlingen? Danuta Erlandsson från Arbetsförmedlingen berättade om jobb, ersättningar och vilka rättigheter och skyldigheter man har som arbetssökande. 9

10 Ställ dina frågor till en advokat! Advokat Maria Onaca besökte IKF två gånger under året, eftersom intresset visade sig vara stort. Båda mötena var välbesökta och advokaten besvarade frågor om skilsmässor, arbetsrätt, hyresrätt, skadestånd, trafikskador och försäkringar. Framtidens äldreboende hur vill jag ha det? Docent Britt Östlund och docent Elisabeth Dalholm, forskare vid institutionen för Designvetenskaper vid Lunds universitet presenterade viktiga samhälls-förändringar som påverkar våra möjligheter att medverka i planeringen av hur vi vill bo och inspirerade oss att fundera över vad som är viktigt för oss när vi blir gamla. Friska tänder Evelyn Brandt från Folktandvården i Heleneholm berättade hur man motverkar hål, karies och gav oss andra tips och goda råd för en frisk och hälsosam mun. 10

11 5.1.6 Internationella Kvinnodagen Dagen firades traditionsenligt i Rådhuset. Vi började i Landstingssalen med en utställning med handarbete från alla världens hörn. Det var 22 länder representerade. Dessutom fanns det ett bord där Business and Professional Women (BPW) berättade om sin verksamhet och Egual Pay Day. Vi tittade på de vackra handarbetena, träffade vänner, umgicks och minglade. Malmö stad bjöd på förfriskningar. Sedan förflyttade vi oss till det vackra Knutssalen där kommunfullmäktiges ordförande Kent Andersson hälsade välkomna. Huvudtalare för kvällen var Jurgen Lindemann, författare och projektledare. Han berättade om kvinnor i revolutionen och kvinnors rättigheter. Det handlade om Clara Zetkin, Rosa Luxenburg, Alexandra Kolontaj, Olympe de Gouges, Théroigne de Méricourt och Rosa Lacombe. En så lyckad kväll avlutade vi med ett musikinslag. Handarbetsutställning vid firandet av Internationella Kvinnodagen Medlemsutflykt Den 17 oktober anordnade IKF i Malmö en bussresa till Kivik. Medlemmarna visade stort intresse för utflykten och 52 kvinnor deltog. Gruppen besökte Kiviks Musteri och efter rundvandring med guide fanns det möjlighet att shoppa i gårdsbutiken Glöggparty Glöggpartyt ställdes in på grund av att föreningen istället bjöd in samarbetspartners till en nätverkskonferens på Rådhuset den 27 november Praktikanter Föreningen har under året tagit emot praktikanter från Arbetsförmedlingen, Komvux på Malmö Borgarskola, Malmö högskola, Heleneholms gymnasium och Folkuniversitetet Studiebesök på IKF Under 2012 har IKF tagit emot många studiebesök. Studenter, forskare, politiker, myndigheter med flera har besökt föreningen. 11

12 6. NÄTVERK 6.1 IQ-net - ett nätverk för företagarkvinnor IQ-net är IKFs nätverk för företagarkvinnor i Skåne. Nätverket bildades hösten Nätverket har 67 medlemmar som representerar ett flertal olika branscher och består till 2/3 av etablerade företagare, och till 1/3 av nystartade företagare. Syftet med IQ-net är att skapa förutsättningar för att tillgodose medlemmarnas utvecklingsbehov och skapa forum för erfarenhetsutbyte och affärssamarbete både ur ett nationellt- och internationellt perspektiv. Via kompetensen bland IQ-nets medlemmar skall affärsrådgivning erbjudas till kvinnor som vill starta företag eller som har nystartade företag. Under 2012 hade nätverket 5 nätverksträffar. 6.2 Nätverket för affärsnyttan i arbetslivet Ett nätverk för tidigare mentorer och företagsrepresentanter som varit aktiva i IKF och som vill gå vidare med att utveckla sina företag med jämställdhets- och mångfaldsperspektiv finns på IKF i Malmö. Detta som ett resultat av IKFs mångåriga erfarenhet av mentorsprogram, stora kontaktnät inom näringslivet och som ett led i IKFs arbete för jämställdhet, integration och mångfald. Företag, organisationer och privatpersoner är välkomna att delta och inbjuds till föreningens mångfaldskonferenser. 6.3 Netmap Netmap är en virtuell mötesplats för skånska företagarkvinnor och bygger på utvecklingsidén Kartboken för företagarkvinnor som skapades i och med föreningens Kompetensdagar för kvinnliga företagare år Det finns för närvarande 109 företag registrerade på Netmap. Syftet är att Netmap ska fungera som ett verktyg för att främja kvinnors företagande, främja tillväxt, affärsutveckling och nätverksbyggande, och vänder sig till de företagarkvinnor som vill utbyta erfarenheter, finna samarbetspartners och få inspiration av varandra. Adressen är 6.4 UNIK Unga Kvinnor i Malmö är ett integrationsbaserat nätverk som syftar till: Att utbyta internationella erfarenheter och erfarenheter av att vara ung kvinna i Sverige. Att utifrån gemensamma intressen ordna aktiviteter eller skapa projekt. Att uppmuntra till diskussioner om feminism, jämställdhet, integration, mångfald, kulturkrockar och kulturidentiteter samt samtal om kvinnors situation i olika länder. Under 2012 fanns 61 medlemmar under 35 år i föreningen. Nätverket har träffats 6 gånger i samband med Öppet Hus-kvällar under våren och hösten Mentorsprogrammen - nätverksprojekt Nätverken har tre inriktningar: Makten i vardagen Mentorskap för jobb skall ge unga välutbildade invandrarkvinnor fördjupade arbetslivskontakter som underlättar anställning och ge chefer ökad kulturkunskap och medvetenhet om tvärkulturell jämställdhet. 12

13 Why Not? Mentorskap för start av företag riktas till unga invandrarkvinnor/ kvinnor med vilja att starta eget och svenska män/kvinnor som driver ett företag och tillhör ett företagarnätverk. Mångfald för ökad konkurrenskraft I projektet som finansieras av Europeiska Socialfonden arbetar vi med två nätverk för att stärka deltagarna i deras strategiska mångfaldsarbete. Förändringsledare lär sig att driva förändringsprocesser bland medarbetarna. Chefer för att de ska kunna stödja förändringsledarna på rätt sätt och kommunicera förändringsarbetet på ett bra sätt. Vi blandar deltagare från de olika verksamheterna i nätverken för att de ska kunna lära av varandra, tänka nytt och hitta nya metoder. 6.6 Samarbeta Jämt Projektet startades under våren 2004 för att etablera ett virtuellt nordiskt nätverk för invandrarkvinnors organisationer som ett led i det nordiska jämställdhets- och integrationsarbetet. På sikt skall projektet stärka invandrarkvinnors inflytande i de nordiska samhällena och arbetslivet på lika villkor. En databas och webbplats finns i projektet, Samarbete med invandrarkvinnors organisationer i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island har etablerats. Vid årsslutet 2012 fanns 81 organisationer registrerade i nätverket. Samarbeta Jämt har lett till nya projektsamarbeten, spridning av erfarenheter och fokusering på frågor som är viktiga för invandrarkvinnor och deras organisering. Projektdelen Samarbeta Jämt i Sverige avslutades den 31 december 2006 men fortsatte därefter med aktiviteter kopplade till andra projekt på IKF främst Kvinnors Makt i Norden och Kvinnors Makt mentorsprogram samt Målmedvetna beslutsfattare (3 år) och Demokratiprojektet inom Ung och Aktiv i Europa (18 månader). IKF i Malmö fortsätter att samarbeta på nordisk nivå och Nordiska ministerrådet från Köpenhamn och St Petersburg besökte föreningen den 29 april 2011 för att tala om framtida samarbetsmöjligheter. I september 2011 startade projektet Excellence i Mångfald som är ett Interregprojekt där IKF deltar tillsammans med Foreningen Nydansker i Köpenhamn och där Region Skåne är projektägare. Under 2012 har IKF och Foreningen Nydansker fördjupat vårt samarbete. Vi har deltagit i varandras aktiviteter och verksamheter flera gånger. Under vecka 40 besökte representanter från IKF Nordiska ministerrådet i St Petersburg och träffade flera organisationer, både de som IKF tidigare samarbetat med och helt nya. Vi berättade om mentorskap som metod som kan tillämpas på många olika områden. Två av organisationer vill gå vidare i samarbetet och kommer att ansöka om medel från NMR i St Petersburg. 13

14 7. PROJEKTVERKSAMHET Under 2012 genomförde IKF sju projekt som på ett framgångsrikt sätt bidragit till föreningens arbete med att uppfylla sina mål. 7.1 Mentorskap som metod Projekttid: Mentorskap som metod var ett metodutvecklingsprojekt med syfte att ta till vara tidigare mentorers erfarenheter och dokumentera dessa i en guide som sedan skulle delas ut till nya mentorer. Guiden skulle innehålla tips på hur man kan lägga upp träffar med sin adept och hur man kan få ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv på sitt mentorskap. Projektet avslutades med en spridnings- och påverkans konferens den 25 april på Rådhuset i Malmö där den nya mentorsguiden presenteras. Mentorsguiden som skrivits av Bettina Rother och Hanna Glans presenterades. Kommunstyrelsens ordförande Kent Andersson hälsade välkomna. Huvudtalare var styrelseproffset Charlotta Falvin. En av guidens författare Bettina Rother från företaget EQO presenterade IKFs nya mentorsguide och mentor Jörgen Segerhag berättade om sina erfarenheter som mentor. Ett erfarenhetsutbyte ingick också och om mentorskap och näringslivet i Köpenhamn berättade Torben Möller- Hansen, direktör för Foreningen Nydansker. Mentorer och andra samarbetsparter har bjudits in att delta. Malmö stad bjöd på mingelbuffé och dryck. Projektet finansierades av Ungdomsstyrelsen och Region Skåne. 7.2 Räkna med oss Projekttid: IKF i Malmös projekt Räkna med oss syftar till att få fler unga kvinnor med utländsk bakgrund intresserade av och engagerade i samhällsfrågor. Den primära målgruppen för projektet är unga kvinnor i åldern 17-25, främst kvinnor med utländsk bakgrund. De unga kvinnor som deltar i projektet får genom workshops och diskussionsgrupper ökade kunskaper om bland annat demokrati, FN:s kvinnokonvention och härskartekniker. De får också utökad förståelse och kunskap om hur de kan påverka i samhället och hur de kan bemöta de hinder som finns. Under våren har deltagarna haft workshops, arbetat med fotoutställningar, förberedelser av ett studiebesök i riksdagen och genomförandet av en avslutningskonferens. 14

15 Räkna med oss inledde sitt tredje projektår med rekrytering av nya deltagare på olika gymnasieskolor i Malmö, Arbetsförmedlingen och Malmö Högskola. En föreningsmässa arrangerades på högskolan, där information och anmälningsmöjligheter till projektet fanns tillgängligt. Genom rekryteringen spreds information om föreningen och vårt arbete samtidigt som information om projektet spreds. Under hösten hade projektet 19 aktiva deltagare. De har träffats både i små och stora grupper, ca två gånger i månaden för workshops, diskussionsträffar och utbildningar. Deltagarna har träffat två politiker, kommunalråd Martina Nilsson (v) och riksdagsledamot Hillevi Larsson (s), som båda är engagerade i jämställdhetsfrågor. Diskussionerna berörde främst hur det är att vara ung kvinna i samhället idag, hur man kan tackla de orättvisor man upplever och hur man kan använda sitt engagemang för att påverka samhället. Deltagarna påpekade själva att höstens aktiviteter varit tankeväckande och inspirerande, och under vårterminen kommer deras engagemang att få en mer praktisk karaktär. De planerar bland annat att ställa samman en egen utställning med eget producerat material utifrån projektets teman, som ett led i att påverka samhället. Projektet genomförs med stöd ur Allmänna Arvsfonden. 7.3 Sexuell hälsa i Skåne Projekttid: Syftet med projektet är att öka invandrarkvinnors kunskap om, och möjlighet till, att själva fatta beslut kring sin kropp och kring HIV/STI prevention. Genom utåtriktade informationsinsatser vill IKF höja kunskapen om sexuellt överförbara sjukdomar, preventivmedel och vart man vänder sig om man vill kontakta vården. Informationsinsatser utförs av projektledaren samt frivilliga informatörer, som utbildats i IKFs regi. Informatörerna har under året, tillsammans med projektledaren, träffat kvinnor med utländsk bakgrund för att informera om och diskutera sexuell hälsa. Informationsträffarna har framförallt ägt rum hos SFI utbildningsanordnare, men även hos andra aktörer. Därtill har studenter på Malmö högskola och personal som arbetar som SFI-lärare eller på kvinnojourer informerats. Samarbete har skett med vårdcentraler för att nå ut till invandrarkvinnor i behov av information, samt med Sesam familjecentral i Rosengård för att nå ut till kvinnor som är föräldralediga och inte läser på SFI. Under hösten genomfördes en enkätundersökning kring invandrarkvinnors sexuella hälsa och hur tillgången är till information och hälsovård. Finansiär för projektet är Smittskyddsinstitutet via statsbidraget för HIV-prevention som administreras av Region Skåne. 15

16 7.4 Förebilder genom mångkulturell kalender Projekttid: 2012 För femte året i rad gav IKF ut en mångkulturell kalender. Den innehåller helgdagar från de sex största religionerna. Kalendern syftar till att främja kvinnors företagande/entreprenörskap genom att uppmärksamma företagarkvinnor (ett företag per månad) och visa på bredden som finns när det gäller bransch, storlek på företag och bakgrund. Företagarna lyfts fram som engagerande förebilder i Skåne och Sverige. I samband med kalendersläppet anordnades en nätverkskonferens på Rådhuset den 27 november om mångfald och jämställdhet bilden av kvinnan i arbetslivet och offentligheten. Föreläsare var Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikations vetenskap, Lunds universitet. Bland de ca 80 personerna som deltog fanns deltagare i kalendern, flera samarbetspartners till IKF i Malmö, samt deltagare i föreningens pågående och tidigare mentorsprogram. IKF i Malmö finansierade produktionen av kalendern med de företag som finns med i kalendern som medfinansiärer. 7.5 Makten i vardagen mentorskap för jobb Projekttid: Projektet vänder sig till arbetssökande invandrarkvinnor med en akademisk utbildning eller en yrkesutbildning, samt till kvinnor och män med svensk bakgrund, som är etablerade på arbetsmarknaden och har ett brett nätverk inom den bransch där adepten vill etablera sig. Projektet har verksamhet både i Malmö och i Helsingborg. De kortsiktiga målen är att minst hälften av adepterna ska få arbete, praktik eller startat eget vid projekttidens slut, och att de kvinnor och män som deltar som mentorer, liksom deras arbetsplatser, ska ha ökat sin mångkulturella kompetens. 36 adepter och 25 mentorer har deltagit i projekt. Nio adepter har fått arbete och sexton praktikplatser förekommit under året. Under våren har även en ungdom haft praktik inom projektet. Utöver enskilda adept- och mentorträffar, samt kick-offen i våras, genomfördes under året jobbsökarktiviteter för adepter, kurs i presentationteknik, introduktion i konsten att mingla, studiebesök vid olika företag och organisationer, samt en avslutningskonferens. Alla projektdeltagare var även inbjudna att delta i två stora konferenser som IKF anordnade i Helsingborg. IKF har tagit emot studiebesök från AF Kista/Rinkeby med syfte att berätta om IKFs kärn- och projektverksamhet då även projektet presenterades. Projektledaren har deltagit i två av Ungdomsstyrelsens erfarenhetsträffar för yrkesinriktat mentorskap i Vänersborg och i Stockholm. Representanter från åtta olika organisationer deltog i dessa träffar. Alla fick möjlighet att presentera sina projekt samt lyfta fram vilka svårigheter och framgångar som uppkommit under arbetets gång. Projektledaren har även deltagit i flera olika konferenser och en 16

17 erfarenhets- och utbytesträff anordnat av Arbetsförmedlingen i Arlöv för etableringslotsar från flera Af kontor. Finansiärer för projektet är Europeiska regionala utvecklingsfonden och Ungdomsstyrelsen. 7.6 Why Not? mentorskap för start av företag Projekttid: Målet med projektet är att främja kvinnors företagande och stimulera till entreprenörskap. I projektet användes mentorskap som metod. Adepter är kvinnor med utländsk bakgrund som har en idé, vilja och drivkraft att starta ett företag. Mentorer är etablerade företagare, män och kvinnor, inom de branscher som adepterna har intresse för. Under 2012 antogs 25 adepter och 25 mentorer som har matchats mot sina adepter. Under projektåret genomfördes enskilda mentor- adeptmöten, praktik, coaching, introduktion i konsten att nätverka och nätverksmöten för samtliga deltagare. En kick-off, nio nätverksmöten relevanta för deltagare samt en avslutningskonferens genomfördes. En ny broschyr togs fram och en utvärdering av projektet genomfördes. Åtta nya företag startades. Finansiärer för projektet är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Malmö Stad och Region Skåne. Claudia Gradinaru som har startat företaget Vertox Learning AB, säger: Projektet har gett mig kompletterande information, kontakter med rätt personer och nätverk. Rasa Andersen som startat företaget Cleanteko säger: Projektet Why Not har gett mig motivation, nya kunskaper och nätverk. Lena Malmström, har tagit fotografierna. Robin från företaget Robin Clapp Consult: Why Not har verkligen varit till nytta för mig på många olika sätt. Bara det faktum att någon bryr sig och vill hjälpa mig att förverkliga affärsidén är redan ett kick som ger mycket energi och motivation. 17

18 7.7 Mångfald för ökad konkurrenskraft Projekttid: ESF beslutade i slutet av mars 2012 att bevilja medel för projektet Mångfald för ökad konkurrenskraft. Efter lång väntetid kunde IKF påbörja en ny dimension av sitt arbete för ömsesidig integration. Det är föreningens första projekt på organisationsnivå. Målet med projektet är att öka möjligheterna för de deltagande verksamheterna att arbeta strategiskt med mångfald. Projektet har verksamhet både i Malmö och i Helsingborg. De deltagande verksamheterna är LFC Malmö på Försäkringskassan, Individ- och familjeomsorgen i Hyllie stadsdelsförvaltning Malmö stad, Näringslivsoch destinationsutveckling Helsingborgs stad, Merit utbildning AB och Stena Fastigheter i Malmö AB. Projektet inleddes med mobiliseringsfas för att närmare kartlägga deltagarnas behov av kompetensutveckling. Alla medarbetare engagerades i workshops för att förankra hur deras strategiska mångfaldsarbete skulle se ut. Utifrån kartläggningen som gjordes av konsulterna Anna Hall och Susanne Brannebo lämnade IKF in en mer detaljerad projektplan till ESF som godkändes i början av oktober. Den ursprungliga målgruppen på 240 medarbetare hade då ökat till drygt 370. Under ett och ett halvt år ska tolv strategiska nyckelpersoner och sexton förändringsledare utbildas i processledning så att de kan driva strategiskt mångfaldsarbete i sina verksamheter. Tanken är att de ska inspireras av varandra genom att träffas i nätverk. Förändringsledarna utarbetar i samarbete med koordinatorn på IKF handlingsplaner för hur kompetensutvecklingen ska se ut i deras verksamheter. De kommer att hålla i olika aktiviteter för medarbetarna och hitta vägar att integrera mångfaldsarbetet i den dagliga verksamheten. Malmö Högskola har i uppdrag att följa arbetet genom lärande utvärdering. Den 13 november träffades strategiska nyckelpersoner och förändringsledare tillsammans för en första workshop under ledning av Susanne Brannebo som håller i processledningen. Projektets koordinator Sandra Novén beskrev projektets upplägg. Deltagarna fick lära om hur man skapar förändring med hjälp av historien om den rationella flickan och den emotionella elefanten och arbeta med sina mål. Den 10 december var det dags för kick-off. Den röda mattan var utrullad i snöyran utanför Tangopalatset och drygt 100 deltagare kom för att lyssna på Marika Carlsson, en prisbelönt och mycket skarpsynt komiker. Hon berättade mycket om sin egen uppväxt och fick deltagarna att vrida sig av skratt även när hon tog upp mycket allvarliga frågeställningar om etnicitet och bemötande. Det blev en uppskattad och mycket inspirerande eftermiddag som banar vägen för goda insatser under Projektet finansieras av Europeiska socialfonden. 18

19 8. STRATEGISK VERKSAMHET Verksamhetsperiod: Tillväxtverket har haft ett regeringsuppdrag sedan 2010 att fördela verksamhetsbidrag för strategiska verksamheter inom resurscentra för kvinnor, med syftet att bidra till att öka jämställdheten i det regionala tillväxtarbetet. IKF beviljades verksamhetsbidrag som enda resurscentrum i Skåne 2010 för att arbeta inom insatsområdena: Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud och Strategiskt gränsöverskridande arbete. IKFs huvudmål är att synliggöra villkor och hinder för kvinnor med utländsk bakgrund vid inträde på arbetsmarknaden och att påverka kunskap, skrivningar och beslut som kan underlätta för utlandsfödda kvinnor att få en anställning. IKF i Malmö har spridit kännedom om de villkor och hinder som utlandsfödda kvinnor möter. Föreningen har under arbetet med verksamhetsbidraget utgjort ett viktigt komplement till regionala insatser genom att bidra med sin kunskap och erfarenhet till beslutsfattare, erbjuda projekt och involvera arbetsgivare som kan förändra sitt anställningsmönster och se mångfald som en tillväxtfaktor i större utsträckning. Under 2012 har de aktiviteter som genomförts för att påverka kunskap och beslut bland annat varit: Samtal med Pontus Lindberg, Regionala tillväxtnämndens ordförande och ordförande för Strukturfondspartnerskapet i Skåne-Blekinge som besökte IKF den 25 juni Regionen Skåne har intresse av fortsatt samarbete med IKF när det gäller mångfald och jämställdhet. Intervjuer och deltagande i en workshop om integration och tillväxt i Skåne i samband med en kartläggning som Region Skåne genomförde med hjälp av företaget Kontigo över olika aktörers integrations- och mångfalds arbete i Skåneregionen. IKF deltog i Helsingborg då en OECD territorial review för Skåne presenterades. Spridning av metodguiden som trycktes inom projektet Mentorskap som metod. Guiden innehåller information om mentorskap, jämställdhet, mångfald och kopplingen mellan ökad tolerans och tillväxt samt presenterar användbara metoder och ger goda exempel på mentorsprocesser som ökat kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. En ny Opinions- och påverkansplan har tagits fram för IKF tillsammans med Baseline Consulting. IKF hade flera möten med Länsstyrelsens sakkunniga för jämställdhet, Sara Lhådö. Region Skåne och Länsstyrelsen antog en ny jämställdhetsstrategi för Skåne och IKF deltog i ett referensgruppsmöte på Länsstyrelsen angående en handlingsplan för Skåne den 5 september. IKF föreslogs också av Länsstyrelses att ingå i en ny temagrupp kopplad till Kompetenssamverkan med fokus på att föreslå åtgärder för en könsintegrerad arbetsmarknad. Deltagande i Region Skånes integrationsråds möten under Integrationsrådets sekreterare Annika Bahrtine besökte också IKF den 4 juni för att få mer information om vårt arbete. 19

20 Den 10 september genomfördes ett referensgruppsmöte inom ramen för det Interregprojekt som IKF ingår i med Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande och Rickard Larsson, regionråd. Tillfälle gavs att informera brett om IKFs verksamhet. Deltagande genom intervjuer i statens offentliga utredning AKKA som under 2012 föreslagit åtgärder för att öka arbetskraftsdeltagandet och påskynda etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare. Det finns en sida om IKF i utredningens slutbetänkande som finns att läsa på: Erfarenhetsutbyten med NGOs i St Petersburg, Regionala resurscentrum i Skåne, Balticfem resurscentrum i Norrtälje och IKMA resurscentrum i Örebro. IKF har inom ramen för den strategiska verksamheten engagerat sig i Nätverket Social Ekonomi Skåne, Föreningen Malmö mot Diskriminering och Malmö Ideella Paraplyorganisation. 9. INTERNATIONELLT SAMARBETE St Petersburg Mentorskap som exportvara! Under vecka besökte representanter från IKF Nordiska ministerrådet i St Petersburg och träffade flera organisationer, både de som IKF tidigare samarbetat med och helt nya. Vi berättade om mentorskap som metod som kan tillämpas på många olika områden. Två av organisationer vill gå vidare i samarbetet och kommer att ansöka om medel från NMR i St Petersburg. Det finns ev. en möjlighet att översätta IKFs mentorsguide till ryska. Det är alltid roligt att träffa vänner från andra länder och höra vilka avtryck IKF gjort i deras organisation, men inte minst att lära känna nya organisationer och få idéer hem med sig. Maria Pålsson, Svetlana Chernysheva, Elena Hedvall En av många St Petersbugs kyrkor Danmark IKF har haft omfattande samarbete med Foreningen Nydanskar under 2012 och en del samverkan med Kvinfo i Köpenhamn i samband med att IKFs Mentorsguide släpptes. 20

21 Wien IKF i Malmö deltar som en NGO representant och feedback partner när det gäller integration i Unite Europe som koordineras av INSET i Wien. det EU finansierade forskningsprojektet pågår mellan oktober 2011-september Unite Europe skall bygga en elektronisk plattform för beslutsfattare i Europa med information och verktyg som möjliggör bra beslut för hållbar integration i städer. 10. UTVECKLINGSARBETE IKF har under 2012 genomfört ett omfattande arbete för att omorganisera föreningen från projekt till programorganisation. Detta bidrar också till en tydligare ansvarsfördelning mellan styrelse, verksamhetsledare och personal som finns beskriven i arbetsordningen som antagits av styrelsen. Utveckling till programorganisation IKF i Malmö har genomfört ett stort antal aktiviteter där främst styrelse och personal varit delaktiga i att förbereda föreningens övergång från projekt till programorganisation. All projektverksamhet inom IKF skall vara ett komplement till kärnverksamheten och utgör del av IKFs program för ömsesidig integration genom hälsa, jämställdhet och självförsörjning för kvinnors ökade egenmakt och inflytande. Verksamheten utgår därmed ifrån IKFs vision och bidrar till IKFs mission och samtliga insatser genomsyras av IKFs värdegrund. IKFs projekt är behovsbaserade och resultatinriktade. Projekten och kärnverksamheten kompletterar varandra och skapar goda synergier som både stärker & främjar det interna lärandet. Projekten utgör även fundament för IKFs långsiktiga opinions-, & påverkansinsatser och därmed till IKFs program. Ny webbsida Föreningen har under hösten inlett arbetet med att förnya och utveckla webbplattformen, ikf.se, för att kunna sprida information och visa upp föreningens verksamhet på ett modernt, tydligt och mer lättillgängligt vis. Möjligheterna till ett ömsesidigt informationsutbyte kommer att öka. Plattformen är utvecklad så att den även fungerar i smartphones, ipads och dylikt. Arbetet fortsätter under

22 11. KONFERENSER Under året har IKF i Malmö genomfört ett antal välbesökta och mycket uppskattade konferenser med aktuella och angelägna teman. Några konferenser har nämnts ovan tillsammans med respektive projekt eller verksamhet. Övriga konferenser där föreningen vänt sig till en större bredd, spridnings- och påverkans konferenser, presenteras nedan. Genuskonferens Den 14 november anordnades en heldagsutbildning med temat Regional utveckling och jämställdhet. Gertrud Åström från Sveriges Kvinnolobby höll i utbildningen och Erik Dahlberg från Tillväxtverket informerade om resurscentra för kvinnor. Konferensen ägde rum på Sankt Gertruds Konferens i Malmö. Målet med dagen var att öka kunskapen om vad genus betyder och hur man konkret kan arbeta med jämställdhetsintegrering i det regionala utvecklingsarbetet. Målgruppen var beslutsfattare och tjänstemän som arbetar med regionala utvecklingsfrågor i Skåne, samt representanter från lokala resurscentra i Skåne. Genuskonferensen arrangerades med stöd av Tillväxtverket. Mångfald på arbetsmarknaden Dryg hundra deltagare samlades för att lyssna till Sara Lund/Claes Schmidt den 22 november på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Temat var Mångfald och mentorskap. Kommunalråd Anna Jähnke (m) inledningstalade. Bland åhörarna fanns deltagare i projektet Makten i vardagen, deltagare i IKFs kärnverksamhet, representanter från olika lokala resurscentra i Skåne, samarbetspartners såsom AF, SFI, KomVux, Folkuniversitetet samt Helsingborgs stad. Konferensen genomfördes med ekonomiskt stöd från Ungdomsstyrelsen. Konferensdeltagare Anna Jähnke och Sara Lund 22

23 Metodutveckling Under de två senaste åren har IKF arbetat även med metodutveckling och med att sammanställa erfarenheter från mentorsprojekten. De inspirerande exemplen från våra många mentorssatsningar har under 2012 samlats i en guide för mentorer, varvade med framgångsfaktorer, checklistor, goda råd och reflektioner om mentorskap, mångfald och jämställdhet. Mentorguiden är ett redskap för att skynda på utvecklingen! Projektet avslutades med en spridnings- och påverkans konferens den 25 april på Rådhuset i Malmö där den nya mentorsguiden presenteras. Det finns ingen gemensam mall som passar alla mentorsrelationer. Även vilka situationer och dilemman som eventuellt uppstår varierar. Men, det finns trots allt en mängd erfarenheter på lyckade och mindre lyckade tillvägagångssätt att lära av. Mentorskapets framgångsfaktorer handlar om att se utvecklingspotentialen i såväl relationen som hos den enskilde adepten, samtidigt som du är medveten om att problem kan uppstå. Mentorskap är en viktig del av demokratin och ett sätt att lära sig se människor för vilka de är poängterar mentorn och riksdagsledamoten Hillevi Larsson (S). Det ger ringar på vattnet och förändrar samhället i positiv riktning. Konferens om mentorskap I samarbete med Helsingborg stad och med ekonomiskt stöd från Ungdomsstyrelsen genomfördes den 20 juni en konferens om mentorskap dit även deltagare från projekt Makten i vardagen inbjöds. Syftet var att sprida information om projektet Yrkesmentor i Helsingborg och IKF i Malmös arbete med mentorskap. Föreläsare var Carina Ahrle och Kiriaki Christoforidis som spelade upp korta scener från arbetsrelaterade situationer relaterade till Kommunikation som, mångfald, bemötande, samarbete, mentor-/adeptskap. Konferensen hölls på Hotell Marina Plaza i Helsingborg. 23

24 12. STYRELSE OCH PERSONAL 12.1 Styrelsen Ordförande: Ordinarie ledamöter: Suppleanter: Revisorer: Revisorssuppleanter: Valberedning: Jelica Ugricic Ulla Herbert, vice ordförande från juni Lena Emgård Jana Chalupa Rozalia Weisz Cecilia Richter, tom mars Susanne Lönnberg Shaista Akhter Vesna Vasiljkovic tom september Ulla Herbert Irina Olsen Yvonne Zhao Mandana Shahroodi Ann-Katrin Lettevall Maria Pålsson, sammankallande Lena Khan Ulrika Melander 12.2 Anställda på IKF i Malmö Under 2012 har Internationella Kvinnoföreningen i Malmö haft en personalstyrka på 10 personer. En verksamhetsansvarig, ekonomiansvarig, organisationssekreterare, en handläggare inom strategisk verksamhet, fem projektledare och föreningsvärdinna Kompetensutveckling för personal och styrelseledamöter Under 2012 har IKF i Malmö bedrivit ett omfattande utvecklingsarbete Från projekt-, till programorganisation och genomfört ett antal välbesökta och mycket uppskattade konferenser och workshops med aktuella och angelägna teman och anordnat specifika utbildningar för all personal och styrelseledamöter. Utvecklingsarbete Från projekt-, till programorganisation har genomförts med konsult Petra Flaum från företaget Baseline Consulting. Den nya programorganisationen skapar goda synergier som både stärker & främjar det interna lärandet. Med hjälp av workshops för styrelse och personal och resurspersoner har vi formulerat ett program för ömsesidig integration genom jämställdhet, hälsa och självförsörjning för kvinnors ökade egenmakt och inflytande. Ny webbsida Föreningen har under hösten inlett arbetet med att förnya och utveckla webbplattformen, ikf.se, för att kunna sprida information och visa upp föreningens verksamhet på ett modernt, tydligt och mer lättillgängligt vis. Möjligheterna till ett ömsesidigt informationsutbyte kommer att öka. Plattformen är utvecklad så att den även fungerar i smartphones, ipads och dylikt. Personalen har haft möjlighet att lära sig att administrera webbplatsen. 24

25 Kvinnor i revolutionen och kvinnors rättigheter. Den 8 mars på Rådhuset i Malmö berättade författaren och projektledaren Jürgen Lindemann om kvinnor i revolutionen och kvinnors rättigheter. Det handlade om Clara Zetkin, Rosa Luxenburg, Alexandra Kolontaj, Olympe de Gouges, Théroigne de Méricourt och Rosa Lacombe. IKFs konferens om mentorskap och näringslivet den 25 april på Rådhuset då mentorsguiden släpptes. Kommunstyrelsens ordförande Kent Andersson hälsade välkomna. Huvudtalare var styrelseproffset Charlotta Falvin. Guidens författare Bettina Rother presenterade IKFs nya mentorsguide och mentor Jörgen Segerhag berättade om sina erfarenheter som mentor. Om mentorskap och näringslivet i Köpenhamn berättade Torben Möller-Hansen, direktör för Foreningen Nydansker. I samarbete med Helsingborg stad genomfördes den 20 juni en konferens om mentorskap. Syftet var att sprida information om projektet Yrkesmentor i Helsingborg och IKF i Malmös arbete med mentorskap. Föreläsare var Carina Ahrle och Kiriaki Christoforidis som spelade upp korta scener från arbetsrelaterade situationer relaterade till Kommunikation som, mångfald, bemötande, samarbete, mentor-/adeptskap. Konferensen hölls på Hotell Marina Plaza i Helsingborg. IDEA heldags utbildning för personal och styrelsen om rättigheter och skyldigheter inom arbetsrätt och arbetsmiljö den 6 september på IKF. Utbildare var IDEAs vd Monica Lysholm. IDEA utbildning för personal och styrelsen Arbetsgivarens verktygslåda den 15 oktober på Folkets Hus i Malmö. Utbildare var förhandlare/rådgivare Marianne Svensson. Må bra-dag 13 november En halvdags utbildning för personal och styrelsen, på IKF, konsult Agneta Andersson från företaget Friskoteket talade om hur vi skapar positiv energi och undviker skadlig stress. Genuskonferensen den 14 november 2012 på Sankt Gertrud, all personal och styrelse var inbjudna. Föreläsare var Gertrud Åström, en av Sveriges mest kompetenta föreläsare inom jämställdhet. Den 16 november besök från UNIONEN, facklig information om Arbetsmiljöplanen, representanter från styrelsen och personalen deltar. Seminarium om mångfald i Helsingborg den 22 november 2012, personal och styrelsen inbjudna, hyrd buss från IKF till Helsingborg, tor. Föreläsare Claes Schmidt/Sara Lund, tema: Kvinnor, män och alla vi andra. I samband med kalendersläppet anordnade IKF en nätverkskonferens på Rådhuset den 27 november om mångfald och jämställdhet bilden av kvinnan i arbetslivet och offentligheten. Föreläsare var Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet. 25

26 13. INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING 13.1 Media Hur kan mångfalden tas tillvara? En artikel publicerades den 21/ i näringslivsdelen i Sydsvenskan i samband med projektet Excellence i Mångfalds kick off. Sveriges radio Malmöhus P4 har vid fem olika tillfällen under 2012 intervjuat IKFs medlemmar där vi berättat om traditioner i olika länder exempelvis om påsken och om mentorsprogrammet. Räkna med oss projektet har varit omnämnt vid två tillfällen i tidningen City Malmö under Trycksaker IKF har tagit fram nedanstående trycksaker under 2012: Ringar på vattnet Mentorskap förändrar! Metodguide för nya och etablerade mentorer En ny broschyr togs fram för projekt Why Not? Mentorskap för start av företag En illustrerad mångkulturell kalender för år 2013 togs fram IKF finns också med i följande trycksaker: Malmö stads broschyr Att stå på samma sida en metodbok i jämställdhetsarbete. Ungdomsstyrelsens delrapport Yrkesmentorer för nyanlända invandrare om försöksverksamheter för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Lunds universitets/designvetenskaper rapport Syd bygger för framtidens äldre (Bo bra på äldre dar) där vi deltagit i referensgruppen. IKF finns med i Statens offentliga utredningar, SOU 2012:69, (AKKA-utredningen), Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden. Tidskriften Aktivt åldrande framtagen av Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, september 2012 Nätverksnytt nr 1 och nr 2, RRC för kvinnor i Skånes infoblad RRCs bok Idébank för lokal utveckling erfarenheter från Lokala ResursCentra och nätverk för kvinnor. Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Ovanstående trycksaker finns som bilagor till Årsberättelsen. 26

27 13.3 Webb IKF i Malmö har följande webbplatser: IKF hemsida Netmap Det har också funnits information om IKFs aktiviteter och projekt på webbplatser hos myndigheter, organisationer och företag som vi samarbetar med exempelvis: Tillväxtverket Malmö stad Region Skåne Excellence i mångfald Karriärcentrum på Ekonomihögskolan Lunds universitet Malmö Högskola Sydsvenskan Allmänna arvsfonden Dialog Värdegrund English Swedish Translations Röda korset Regeringen Mahnoush Nayab driver konsultföretag och deltog i IKFs företagareprojekt Manligt Mentorskap. Projektet presenterades som gott exempel på Tillväxtverkets hemsida under sommaren

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Mångfald för ökad konkurrenskraft Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Vår framtid Skåne har väldigt bra förutsättningar att bli en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål

Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål Välkommen! Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål Mångfald för ökad konkurrenskraft Internationella Kvinnoföreningen i Malmö är projektägare till projektet Mångfald för ökad konkurrenskraft

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Rozalia Weisz Handläggare 040-675 35 20 Rozalia.Weisz@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-15 Dnr 1401907 1 (6) Regionala utvecklingsnämnden Mentorskapsprogram för invandrarkvinnor

Läs mer

Välkommen till Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. IKF tar ny höjd! PROGRAM VÅREN 2015. www.ikf.se

Välkommen till Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. IKF tar ny höjd! PROGRAM VÅREN 2015. www.ikf.se Välkommen till Internationella Kvinnoföreningen i Malmö IKF tar ny höjd! PROGRAM VÅREN 2015 www.ikf.se MÖTESPLATSEN IKF IKF i Malmö grundades år 1970 som en politiskt och religiöst obunden ideell organisation.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2016 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Årsberättelse för verksamhetsåret 2010

Årsberättelse för verksamhetsåret 2010 Tog gleb utto Årsberättelse för verksamhetsåret 2010 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Styrelsen för Internationella Kvinnoföreningen i Malmö avger följande

Läs mer

Årsberättelse för verksamhetsåret 2011

Årsberättelse för verksamhetsåret 2011 Tog gleb utto Årsberättelse för verksamhetsåret 2011 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Styrelsen för Internationella Kvinnoföreningen i Malmö avger följande

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

Välkommen till Internationella Kvinnoföreningen i Malmö PROGRAM HÖSTEN 2015

Välkommen till Internationella Kvinnoföreningen i Malmö PROGRAM HÖSTEN 2015 Välkommen till Internationella Kvinnoföreningen i Malmö PROGRAM HÖSTEN 2015 Föreläsningar Studiecirklar - Öppet Hus MÖTESPLATSEN IKF KÄRNVERKSAMHETEN IKF i Malmö grundades år 1970 som en politiskt och

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö)

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING Följeutvärdering av Mentorskapsprogram Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) 1 ALLMÄN ORIENTERING Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö)

Läs mer

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv Madeleine Sparre, Oxford Research AB 1 De regionala strukturfondsprogrammen EU:s sammanhållningspolitik ska bidra till

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

STRUKTURPLAN. Antagen av styrelsen. för INTERNATIONELLA KVINNOFÖRENINGEN I MALMÖ

STRUKTURPLAN. Antagen av styrelsen. för INTERNATIONELLA KVINNOFÖRENINGEN I MALMÖ STRUKTURPLAN Antagen av styrelsen för INTERNATIONELLA KVINNOFÖRENINGEN I MALMÖ 2015-03-25 Sammanfattning av 2012 I takt med att IKF har vuxit, så har även en förståelse vuxit fram för att det inte är optimalt

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

För mångfald mot diskriminering

För mångfald mot diskriminering För mångfald mot diskriminering Röda Korsets byrå mot diskriminering Startade i maj 2006 Drivs av Röda Korset, region Norra Norrland Finansieras av Ungdomsstyrelsen (f.d. Integrationsverket) samt EU:s

Läs mer

Årsberättelse för verksamhetsåret 2009

Årsberättelse för verksamhetsåret 2009 1 Tog gleb utto Årsberättelse för verksamhetsåret 2009 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Styrelsen för Internationella Kvinnoföreningen i Malmö avger

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum mot rasism i Trollhättan 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån Föreningsgatan 16 461 30 Trollhättan Telefon/fax:

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

Årsberättelse för verksamhetsåret 2007

Årsberättelse för verksamhetsåret 2007 1 Tog gleb utto Årsberättelse för verksamhetsåret 2007 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Malmö Styrelsen för Internationella Kvinnoföreningen i Malmö avger följande redovisning

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 9 sept 2008 Strategi för mångfald och integration Inledning Integrationspolitik berör hela befolkningen och hela

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Yttrande över remiss av motion (2017:16) om satsning på yrkesmentorsprogram för nyanlända

Yttrande över remiss av motion (2017:16) om satsning på yrkesmentorsprogram för nyanlända Arbetsmarknadsförvaltningen Enheten för flyktingsamordning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-08-17 Handläggare Annika Rosbring Telefon: 08 508 35 480 Till Arbetsmarknadsnämnden den 29 augusti 2017 Ärende

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Årsberättelse för verksamhetsåret 2008

Årsberättelse för verksamhetsåret 2008 1 Tog gleb utto Årsberättelse för verksamhetsåret 2008 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Malmö Styrelsen för Internationella Kvinnoföreningen i Malmö avger följande redovisning

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för verksamhetsåret Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

Verksamhetsberättelse. för verksamhetsåret Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Styrelsen för Internationella Kvinnoföreningen i Malmö avger följande

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

Örebro läns Kvinnolobby

Örebro läns Kvinnolobby Örebro läns Kvinnolobby Vi stärker länets kvinnor 1 Publ.nr: 2009:6 2 Vi stärker länets kvinnor Kvinnolobbyn är en styrka för länet. Här samlas kvinnor med olika kompetenser och erfarenheter för att ta

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 1 Deltagarförteckning arbetsmarknadsnämnden Stefan Lundgren Ordförande Sjöbo Kommun, kommunalråd Bo Nilsson Sjöbo Kommun

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige 92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige Kompetensutveckling, flexicurity och förbättrad integration. Det är några av satsningarna som strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling För- och grundskolan i Umeå, 2016-2019 Mål enligt beslutad uppdragsplan av För- och grundskolenämnd - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet.

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM

Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet FOKUS NÄTVERK EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM M A R I E E R L A N D S S O N, F R I D A T I V E R M A N & M A T T I A S T R A N B E R G

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Resultat workshop. Lund 4 maj Samverkan idéburen sektor. Kommunförbundet Skåne

Resultat workshop. Lund 4 maj Samverkan idéburen sektor. Kommunförbundet Skåne Resultat workshop Lund 4 maj Samverkan idéburen sektor Kommunförbundet Skåne Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund Postadress: Box 53, 221 00 Lund Webbadress: kfsk.se Telefon: 072-885 4700 Program 09.25

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

Pm att söka om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella

Pm att söka om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella Malmö stad Stadskontoret Pm att söka om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella minoriteter Inledning Kommunstyrelsens utskott för demokrati, jämställdhet

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Projektplan 2012. -En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum

Projektplan 2012. -En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Projektplan 2012 -En Brandstation för alla Linda Granqvist Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Projektplan 2012 Bakgrund - Räddningstjänsten i Sverige står inför många utmaningar. Ett säkrare och

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2016

Verksamhetsberättelse för 2016 Verksamhetsberättelse för 2016 Mål för Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan Vi vill finnas till som en träffpunkt för enskilda som diskrimineras i samhället. Vi vill se en attitydförändring avseende

Läs mer