Skolskjutsreglemente 1 (8) Organisation av skolskjuts

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolskjutsreglemente 1 (8) 2008-01-24. Organisation av skolskjuts"

Transkript

1 1 (8) Skolskjutsreglemente Organisation av skolskjuts Det dagliga arbetet med skolskjutsar Skolorna upprättar elevlistor för de elever vars skolskjutsbehov grundar sig på avståndet mellan skolan och hemmet. Skolan lämnar skolskjutsunderlag senast 30 juni till transportavdelningen vid tekniska förvaltningen. I skolskjutsunderlaget ingår skolornas ramtider och elevlistor. Vid avvikelse från det normala, beslutar på delegation, skolskjutsansvarig vid lärandeoch kulturförvaltningen, om t ex växelvis boende för grundskolans elever. Transportavdelningen ombesörjer att elever, med rätt till skolskjuts, får sin skolskjuts. Samråd i skolskjutsfrågor, kommunen ansvarar för att anordna skolskjuts, att kraven på trafiksäkerhet tillgodoses och att elever får trafikundervisning. Skolskjutsansvarig sammankallar en gång per år, på våren, senast 1 juni, representanter från skolan, transportavdelningen, entreprenörerna och vid behov, vägverket, polisen eller räddningstjänsten för uppföljning av höstens säkerhetsöversyn, av bl a farliga skolvägar. Skolskjutsgrupp, transportavdelningen inbjuder 2 gånger per termin kontaktpersoner ute på skolorna och representanter för trafikentreprenörerna för att lösa vardagsproblem och tillsammans skapa och upprätthålla goda rutiner i samarbetet. 1. Vad är skolskjuts? Skolskjuts är transport av elev i grundskola, till och från skolan. Bestämmelser finns i Förordning om skolskjutsning (SFS 1970:340 med ändringar t o m 1992:1291) 1. Skolskjuts är inte: Transporter av tillfällig natur, aktivitetsresor, kulturresor. Verksamhetsresor till och från annan skola/lokaler för undervisning i språk, slöjd, idrott, obligatorisk simundervisning, etc. Resor mellan hem och förskoleverksamhet. Skjuts till och från fritidshemsverksamhet. Skolskjutsreglemente ändring till ks beslut kf

2 2 (8) 2. Skolskjutsformer inom Hudiksvalls kommun 2.1 Skolskjuts med allmän kollektivtrafik Skolskjuts skall i första hand anordnas genom allmän kollektivtrafik. Eleven skall om möjligt tränas inom skolans verksamhet i att resa med kollektiva färdmedel. 2.2 Särskilt upphandlade skolskjutsar I de fall kollektivtrafik inte är utbyggd eller av något skäl inte kan nyttjas ordnar kommunen skolskjuts i egen regi och genom särskilt upphandlade skolskjutsar (skolbussar/skoltaxi). Skolskjutsansvarig ansvarar för underlag inför upphandlingar. 2.3 Skoltaxi När elev inte kan nyttja allmän kollektivtrafik eller skolbuss anordnar kommunen skolskjuts genom skoltaxi. En anledning kan vara: Funktionshinder Anslutningsskjuts behövs till skolbuss eller kollektivtrafik. Annan särskild omständighet. I skoltaxi skall samåkning ske i så hög grad som möjligt oavsett vilken resa det gäller. Enskilda transporter skall undvikas där samordning är möjlig. Resor för syskon, som bor på samma adress, samordnas. Avbeställning av skoltaxi p g a sjukdom eller tillfällig frånvaro skall göras av vårdnadshavaren direkt till skolskjutsentreprenören. 2.4 Överenskommelse om ersättning för självskjuts Överenskommelse om ersättning för självskjuts innebär att förälder kan ersättas för skjuts av eget barn. Ersättning, enligt riksskatteverkets normer, utgår med samma belopp per kilometer, som för skattefri ersättning för tjänsteresor med egen bil. Ett fordons obligatoriska trafikförsäkring omfattar även fordonets passagerare och täcker alla kostnader i samband med en eventuell trafikolycka. Om andra elever än anhöriga till föraren åker med i fordonet skall berörda föräldrar informeras och ge sitt medgivande till att skjutsen ordnas på detta sätt. Vid en eventuell olycka utbetalas ingen ersättning av Hudiksvalls kommun för självrisken i det egna fordonets försäkring. Ersättning för självskjuts gäller endast skolskjutsberättigade elever och kan beviljas om det leder till en organisatoriskt och ekonomiskt fördelaktigare lösning av en skolskjutsfråga.

3 3 (8) 3. Vem har rätt till skolskjuts? Kommunen är, enligt Skollagen, skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskolan, obligatoriska särskolan och träningsskolan. Gymnasieelevers resor För elever i gymnasieskolan regleras kommunens skyldigheter i lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (SFS 1991:1110). För den elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen skall den kommun, som enligt 1 kap 15 i skollagen är elevens hemkommun, svara för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostad och skola. Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst 6 km. Lagen innebär inte att kommunen har skyldighet att anordna transport för gymnasieelever, utan endast svara för deras resekostnader. Busskort för gymnasieelever hanteras av Bromangymnasiet. 3.1 Avståndet till skola och skolskjutshållplats Det är upp till varje kommun att fastställa de avståndsnormer som skall gälla för att en elev skall vara berättigad till skolskjuts. Naturliga gränser eftersträvas. Huvudregeln är att en elev i Hudiksvalls kommun är berättigad till skolskjuts om väglängden från hemmet till skolan är minst: skolår 1-3, 2 km, skolår 4-6, 3 km, skolår 7-9, 4 km. Avståndet mellan hemmet och skolskjutshållplatsen får vara högst 2 km för år 1-3, 3 km för år 4-6, 4 km år 7-9. Avståndet mäts enligt GIS, geografiskt informationssystem. Med anledning av bostadsområdenas utformning och hur vägarna är dragna har vissa justeringar skett när det gäller rättigheten till skolskjuts, vilket framgår av bifogade kartor. 3.2 Andra skäl som ger rätt till skolskjuts I vissa fall kan andra skäl än avstånd motivera avsteg från reglerna och innebära att en elev beviljas skolskjuts. Faktorer man tar hänsyn till är: Trafikförhållanden Funktionshinder, skall styrkas med läkarintyg Andra särskilda omständigheter Skollagen 4 kap Områden där farlig skolväg berättigar till skolskjuts Beslut om farlig skolväg fattas av lärande- och kulturnämnden. Översyn av farliga skolvägar sker vid behov efter förslag från samrådsgruppen.

4 4 (8) 3.4 Val av kommunal skola och flytt till annan kommunal skolas upptagningsområde Om eleven och föräldrarna väljer en annan kommunal skola än den anvisade, så har kommunen enligt skollagen ingen skyldighet att anordna skolskjuts. Om upphandlat skolskjutsfordon passerar och om plats tillfälligt finns kan skolskjuts erbjudas. Elev som, enligt folkbokföring, flyttar inom kommunen till annat skolupptagningsområde, men väljer att gå kvar i den tidigare skolan, har inte rätt till skolskjuts. Upptagningsområdena beslutas av lärande- och kulturnämnden. 3.5 Val av friskola Om elev väljer att gå på en friskola har kommunen inte någon skyldighet att ordna skolskjuts till friskolan. Friskolan beslutar själv om eventuell skolskjuts. 3.6 Skolskjuts vid växelvis boende Med växelvis boende menas att barnet har ett varaktigt boende hos båda föräldrarna och vistas ungefär lika mycket hos båda. Elev i grundskola eller specialanpassad verksamhet, som bor växelvis hos respektive förälder har, enligt nu rådande rättslig praxis, rätt till skolskjuts från båda bostadsadresserna i följande fall: Eleven går på den skola som kommunen anvisat Båda föräldrarna bor, är folkbokförda, i Hudiksvalls kommun Avståndet mellan förälders bostad och skolan uppfyller kilometergränsen och berättigar till skolskjuts Föräldrar som begär skolskjuts från båda adresserna skall lämna ansökan till Skolskjutsansvarig, Lärande- och Kulturförvaltningen. Beslut om skolskjuts lämnas normalt inom 3 veckor. Förnyad ansökan skall inlämnas vid ändrade förutsättningar i t ex boendet. I ansökan skall föräldrarna styrka, genom schema, avtal, dom eller på annat sätt, att det är frågan om växelvis boende ett varaktigt och fast arrangemang Finns möjlighet att nyttja kollektivtrafik skall elev hänvisas till linjetrafik 3.7 Ansökan om skolskjuts För skolskjuts baserad på avstånd inlämnas, till respektive skola, ansökan inför första skolstart i Hudiksvalls kommun senast 1 juni, eller snarast efter inflyttning i kommunen. Besked om beslutad skolskjuts utgår från skolan i god tid inför skolstart. För växelvis boende se avsnitt 3.6.

5 5 (8) 4. Väntetider För att underlätta samordning av skolskjutsar kan väntetid förekomma. Skolan har ansvar för väntande elever. Så länge väntande elever finns skall skolan hålla öppet och personal finnas kvar på skolan. Skoldagens längd bestäms av ett ramschema med startoch sluttider, sk håltimmar ingår i skoldagen. Snittväntetiden 35 min per skjutstillfälle gäller för samtliga årskurser. Restider över en timme per tur skall om möjligt undvikas. Väntetider vid anslutningsskjuts skall inte förekomma för barn i år Ansvarsfördelning 5.1 Skolan Rektor ansvarar för att schema anpassas efter busstider och turlistor eller vice versa. Rektor ansvarar för att gemensamma starttider och sluttider på dagen uppnås för så många elever som möjligt, särskild samordning för tider mellan skolår 1-3. Rektor ansvarar, genom ökad schemasamordning, för att antalet verksamhetsresor begränsas. Verksamhetsresor kan avse t ex idrott, obligatorisk simundervisning, språk eller slöjd. Innan vårterminens slut, 30 juni, skall den preliminära planeringen för kommande läsår vara klar. Rektor ansvarar för att information ges till de föräldrar, vars barn åker skolskjuts. Innan höstterminen startar skall skolan informera föräldrarna om aktuella tidtabeller och hållplatser. Det är också viktigt att informera om de ordningsregler som skolan tagit fram i samråd med transportören. Skolans information till berörda skolskjutsföräldrar bör innehålla: o Regler och riktlinjer o Tidtabeller och hållplatser o Ordningsregler Aktuella telefonnummer till: o Den lokalt skolskjutsansvarige på skolan o Skolskjutsentreprenörerna och förarna o Lärande- och kultur förvaltningen o Kommunens informationsavdelning Vid läsårets början ska en särskild genomgång hållas med de elever som åker skolskjuts. Genomgången ska omfatta trafiksäkerhets- och ordningsregler vid hållplats, på- och avstigning, under färd, vid förflyttning till och från fordonet. Dessutom skall man gå igenom vad man ska tänka på vid en eventuell olycka. Skolan har ansvar för elevernas säkerhet i skolan, vid skolans busshållplats och i skolskjutsen. I specialanpassad verksamhet möter personalen sina elever vid skolskjutsen.

6 6 (8) 5.2 Föräldraansvar Förälder/vårdnadshavare ansvarar för att eleven kommer till/från skolan eller skolskjutshållplats. Föräldrarna ansvarar för att deras barn kommer i tid till morgonskjutsen. Om eleven missar skolskjutsen har föräldern ansvaret för att eleven kommer till skolan. I takt med barnets ålder och mognad övergår ansvaret på barnet självt att följa trafikregler, samt att visa respekt och hänsyn. Detta överensstämmer med Föräldrabalken (6 kap 2 ), som stadgar att vårdnadshavaren svarar för att barnet får tillsyn med hänsyn till dess ålder och utveckling. Kostnader för uppsåtlig åverkan på skolskjutsfordonet täcks av föräldrarnas hemförsäkring. Förlust av busskort ersätts av eleven med en kostnad motsvarande präglingskostnaden, dock minst 100 kronor. 6. Skolskjuts, miljö och säkerhet 6.1 Miljömål Hudiksvalls kommun har som prioriterat mål att minska transporternas skadliga miljöpåverkan. Grundläggande miljökrav är därför att samtliga avtalade transportuppdrag skall utföras på ett sådant sätt att de skadliga miljöeffekterna minimeras. Det gäller både fordon, service och underhåll samt övriga investeringar. Fordonen skall så långt möjligt innehålla material som inte är allergiframkallande. Samtliga bensindrivna fordon som används i trafiken skall vara utrustade med katalysatorrening. Dieseldrivna fordon som används skall använda diesel enligt miljöklass 1 eller annat miljövänligt alternativ. Däck får inte innehålla mer än 3% polyaromatiska föreningar. Transportuppdrag skall bedrivas så att buller och skadliga utsläpp minimeras. 6.2 Kontroll av hållplatser och vägar Skolskjutsansvarig kallar under hösten samrådsgruppen för att skapa säkrare skolvägar. Översynen avser fram för allt hållplatser och vägar. Mötet protokollförs och följs upp i vårens samrådsmöte. 6.3 Förarna Förarna skall följa gällande lagar och förordningar för skolskjutsar. Förare skall vid nyanställning eller på anmodan styrka sin lämplighet med utdrag ur belastningsregistret. Förare som uppnått pensionsålder skall uppvisa läkarintyg för pensionär. Föraren skall ha god kännedom om utrymning av fordon vid brand, olycka eller tillbud. Förarna skall inför läsårsstarten gå igenom krisplanen och rutiner vid olyckstillbud.

7 7 (8) Förarna skall i samarbete med skolan upparbeta sådana rutiner att aktuella elevlistor finns tillgängliga i fordonet. Föraren skall ha en sådan medicinsk status att han/hon kan utföra arbetet trafiksäkert. Förare som uppvisar bruk av alkohol eller andra droger i tjänsten skall omedelbart avstängas. Föraren skall inte tala i mobiltelefon under färd. Föraren skall ha vårdad klädsel och namnbricka. 6.4 Fordon Personbilar skall ha 5 stjärnor enligt NCAP-test för krocksäkerhet. Samtliga fordon skall vid varje tillfälle uppfylla samtliga svenska myndighetskrav, samt i övrigt vara felfria och ges kontinuerlig service och av tillverkaren rekommenderat underhåll. Skolskjutsfordon undergår regelbunden säkerhetskontroll, där stor vikt läggs vid brandsäkerhet, säkra dörrar, bältesfunktion, bromssystem och utrymningsvägar. Samtliga fordon förses med skyltar för skolskjutsfordon samt blinkljus. Dörr på vänster sida skall inte kunna öppnas av passagerarna. Fordon äldre än 5 år besiktigas 2 gånger per år. Fordon skall innehålla material som inte är allergiframkallande. Fordonen skall vara rökfria. Fordon skall vara utrustade med alkolås. Fordon skall vara registreringsbesiktigade med godkända bälten. Fordon skall vara utrustade med mobiltelefon och handsfree med öronsnäcka. För barn som åker framåtvänt rekommenderas bälteskudde. 6.5 Krisplan Olyckstillbud Verksamhetschefen för grundskolan ansvarar för att varje skola, tillsammans med entreprenören, upprättar en plan som knyts till Hudiksvalls kommuns antagna planer för agerande vid olyckor och kriser. I dessa sammanhang är det av största vikt att Posom gruppen kontaktas omgående. Rädda Larma Varna - Släcka är en viktig minnesregel Krisplanen bör innehålla: o Åtgärder som föraren vidtar på olycksplatsen och åtgärder som skolan ansvarar för o Vilka som skall kontaktas och aktuella telefonnummer o När och hur elever och personal informeras och övas i säkerhet Åtgärder som föraren skall vidta är bl a: o Utrymning av bussen samt uppsamling av eleverna o Kontroll av eventuella skadade o Larma 112 o Hjälp till eventuella skadade Tills polis och räddningstjänst anlänt till olycksplatsen ansvarar föraren för eleverna.

8 8 (8) Föraren skall omgående kontakta ansvarig personal på skolan och ansvarig entreprenör. I händelse av olycka är det viktigt att föraren har en aktuell elevlista, där det framgår, vilka elever som finns med på turen. Skolan och transportören upprättar rutiner för att elevlistorna hålls aktuella. Hudiksvalls kommun har upprättat en plan med säkerhetsmål och riktlinjer enligt Lag 2003:778 om skydd mot olyckor LSO. 7. Överklagan av beslut Om förälder vill att rätten till skolskjuts skall prövas på grund av avstånd, trafikförhållanden, funktionshinder hos elev, växelvis boende eller av någon annan särskild omständighet görs en ansökan till kommunens skolskjutsansvarige. Ansökningsblankett finns på kommunens hemsida. Ansökan görs skriftligen och ställs till Lärande- och kulturförvaltningen, Skolskjutsansvarig, Hudiksvall. Beslut om skolskjuts kan överklagas till länsrätten. Länsrätten gör en så kallad laglighetsprövning. Skrivelsen med överklagandet skall innehålla: o Den klagandes namn, postadress och telefonnummer o Det beslut som överklagas, diarienummer samt datum för beslutet o De skäl som klagande anför för begäran om prövning och kort redogörelse varför man inte är nöjd med beslutet, samt den ändring man vill få till stånd. Överklagan skickas senast 3 veckor efter det att beslutet tillkännagivits till Lärkontoret, Hudiksvall.

SKOLSKJUTS HANDBOKEN

SKOLSKJUTS HANDBOKEN SKOLSKJUTS HANDBOKEN Utgiven av Linköpings kommun För frågor kontakta skolskjutsansvarig via växel 013-20 60 00 Grafisk form Lennart Lundwall Tryck: Ringqvist tryckeri 2013 Reviderad: 20141001 Skolskjutshandboken

Läs mer

Skolskjutsregler i Västerviks kommun för elever i grundskola och förskoleklass

Skolskjutsregler i Västerviks kommun för elever i grundskola och förskoleklass 2013-10-04 Skolskjutsregler i Västerviks kommun för elever i grundskola och förskoleklass Allmänt Enligt 10 kap 32, 33, 40 i skollagen är kommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS OCH RESEERSÄTTNING

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS OCH RESEERSÄTTNING RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS OCH RESEERSÄTTNING 1. VAD ÄR SKOLSKJUTS? Skolskjuts är en resa mellan plats i anslutning till hemmet och skolan, av elev i förskoleklass, grundskola och särskola

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts i Degerfors kommun

Riktlinjer för skolskjuts i Degerfors kommun Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen 2015-06-17 KUN 76-2015/5 1(12) Riktlinjer för skolskjuts i Degerfors kommun Antaget av kultur- och utbildningsnämnden KUN 76/2015-06-17 Kultur-

Läs mer

Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun

Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun 2013 11 08 Reglemente Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun Gäller elever i skolår F 9 och barn med särskilda behov inom särskolan. Antagen av barn och utbildningsnämnden 2013 12 11

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret BESLUT Datum Sid 2014-06-13 1 (7) RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN 2 (7) VAD SÄGER LAGEN? Skolformer Elever

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts. Skolskjutsreglemente Karlskoga kommun.

Riktlinjer för skolskjuts. Skolskjutsreglemente Karlskoga kommun. Styrdokument BUN 2015.0103 Ansvarig organisationsenhet: Barn- och utbildningsnämnden Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden Ersätter Riktlinje Skolskjuts i Karlskoga kommun. Fastställd av BUN 2014-06-16

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2010 Innehållsförteckning 1 Allmän information... 2 2 Huvudregel avstånd... 2 3 Elevernas tidspassning... 2 4 Sen ankomst...

Läs mer

Skolskjutsbestämmelser - lokala riktlinjer

Skolskjutsbestämmelser - lokala riktlinjer Skolskjutsbestämmelser - lokala riktlinjer Fastställd av kommunfullmäktige 12 juni 2012 70 Skolskjutsbestämmelser Kommunen är enligt Skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskolan,

Läs mer

Skolskjutsregler för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Skolskjutsregler för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 1(9) 2011-05-27 SKN 2011/110 nr 2011.1667 Skolförvaltningen Skolkontoret Maria Tilly, Administrativ chef 0171-526 45 maria.tilly@bildning.habo.se Fastställd av skolnämnden den 22 juni 2011 SKN 42 Skolskjutsregler

Läs mer

Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun

Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun Vad a r skolskjuts? Skolskjuts är transport av elev mellan en påstigningsplats i närheten av bostaden och skolan. Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN. Skolskjutsreglemente

STRÖMSTADS KOMMUN. Skolskjutsreglemente STRÖMSTADS KOMMUN Skolskjutsreglemente Antagen 2006-12-20, BUN Reviderad 2007-09-13, BUN Reviderad 2010-09-13, BUN Reviderad 2011-03-10, BUN Reviderad 2014-06-05, BUN Reviderad 2014-08-28, BUN REGLER OCH

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans Riktlinjer för skolskjuts säker skolväg skapar vi tillsammans gäller från och med läsåret 2014/2015 Vem har rätt till skolskjuts i Lessebo kommun? Skolskjuts styrs av skollagens10 kapitel Skollagen (2010:800)

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun Skolskjutsreglemente - för grundskola, särskola samt gymnasium - i Timrå kommun Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden 2011-06-22 105 Innehållsförteckning Skolskjutsreglemente för Timrå kommun...1

Läs mer

2. Målsättning Syftet med skolskjutsning är att se till att skolplikten kan uppfyllas för de elever, vilka har rätt till skolskjuts.

2. Målsättning Syftet med skolskjutsning är att se till att skolplikten kan uppfyllas för de elever, vilka har rätt till skolskjuts. 1 (6) Antagen av bildningsnämnden den 19 maj 2009, 46 Reviderad av bildningsnämnden den 23 juni 2009, 64 Reviderad av bildningsnämnden den 13 oktober 2009, 96 Dnr: 986/09-623 Reviderad av välfärdsutskottet

Läs mer

g SALA Bilaga KS 2014/6/6

g SALA Bilaga KS 2014/6/6 g SALA Bilaga KS 2014/6/6 l (l) 2014-01-02 RIKTLINJE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kristina Eriksson Ink. 2014-01- 2 1 RIKTLINJE,-, -' Revidering av riktlinjer för handläggning av särskild kollektivtrafik

Läs mer

Skolskjuts anordnas endast till den skola eller den förskoleklass som kommunen anvisat.

Skolskjuts anordnas endast till den skola eller den förskoleklass som kommunen anvisat. UPPSALA KOMMUN SKOLSKJUTSREGLEMENTE Beslut i kommunfullmäktige FÖR FÖRSKOLEKLASS 1995-11-27 ( 228) OCH GRUNDSKOLA Reviderat i kommunstyrelsen 1999-01-13 ( 21) samt i Gatuoch trafiknämnden 2003-03-05 (

Läs mer

Riktlinjer för skolskjutsverksamhet i Älvsbyns kommun.

Riktlinjer för skolskjutsverksamhet i Älvsbyns kommun. 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2015-04-13 Riktlinjer för skolskjutsverksamhet i Älvsbyns kommun. Detta dokument ersätter tidigare beslutade regler för skolskjuts. Kommunens skyldighet och ansvar Kommunen är,

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts i Sigtuna kommun

Riktlinjer för skolskjuts i Sigtuna kommun SIG100, v2.0, 2010-02-26 1 (6) 2013-10-02 Vår beteckning BUN 2013:143 Riktlinjer för skolskjuts i Sigtuna kommun Riktlinjer för skolskjuts i Sigtuna kommun Följande riktlinjer för skolskjuts gäller elever

Läs mer

Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA

Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Skolskjutsregler för elever i grundskola och särskola i Kungsbacka Elevs rätt till skolskjuts beskrivs i skollagen, utgångspunkter för

Läs mer

- Svar på interpellation om Västergårdens boende (KS/2015:396)

- Svar på interpellation om Västergårdens boende (KS/2015:396) 2015-05-01 Kungörelse Kommunfullmäktige i Tranemo kommun genomför studiebesök på Multisportarenan i Grimsås måndagen 15 juni 2015 klockan 17.00 och sammanträder där efter 18.00 i Grimsås Bygdegård, vid

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Slutrapport

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Slutrapport Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 Begreppsförklaring Skoltrafik Innefattar allt som rör skolskjuts, skolskjuts generös och elevresor.

Läs mer

INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA. Läsåret 2015/2016

INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA. Läsåret 2015/2016 INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA Läsåret 2015/2016 KOMMUNENS SKYLDIGHETER OCH ANSVAR VID SKOLSKJUTS. Enligt skollagen, 10 kap 32 samt 11 kap 31, har elever i grundskola

Läs mer

BILDN 19.5.2011 45 Bilaga 1 PRINCIPER FÖR SKOL- OCH FÖRSKOLESKJUTSAR I SJUNDEÅ KOMMUN

BILDN 19.5.2011 45 Bilaga 1 PRINCIPER FÖR SKOL- OCH FÖRSKOLESKJUTSAR I SJUNDEÅ KOMMUN BILDN 19.5.2011 45 Bilaga 1 PRINCIPER FÖR SKOL- OCH FÖRSKOLESKJUTSAR I SJUNDEÅ KOMMUN Förslag till bildningsnämnden 19.5.2011 1 1. LAGSTIFTNING...3 2. ALLMÄNT...3 3. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV AVGIFTSFRI

Läs mer

Förändrat skolskjutsreglemente Kl 18.05-18.10 Magnus Fogelblad, controller Informationen noteras till protokollet

Förändrat skolskjutsreglemente Kl 18.05-18.10 Magnus Fogelblad, controller Informationen noteras till protokollet KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-15 Nämnden för Förskola & Grundskola Sammanträde 2015-04-23 klockan 17:00 Kungsbackarummet Ärende 1. Val av justerare och tid för justering 2. Utbildning ekonomi

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut 2012-10-17 Ann-Christin

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder. Reviderad 2013-01-01 Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.se Innehållsförteckning Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning,

Läs mer

Riktlinjer för handläggning och bedömning av tillstånd för kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst i Lysekils kommun

Riktlinjer för handläggning och bedömning av tillstånd för kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst i Lysekils kommun 071101 Riktlinjer för handläggning och bedömning av tillstånd för kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst i Lysekils kommun Kommunal färdtjänst Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som

Läs mer