Nämndernas verksamhetsberättelser 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndernas verksamhetsberättelser 2010"

Transkript

1 Nämndernas verksamhetsberättelser 2010

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Revisionen 7 Valnämnden 9 Överförmyndarnämnden 10 Byggnadsnämnden 11 Gymnasienämnden 18 Kommunstyrelsen inkl barn- och ungdomsutskottet 34 Kulturnämnden 76 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 85 Samhällsbyggnadsnämnden 92 Socialnämnden 107

4

5 Kommunstyrelsens ordförande Med årsredovisningen för 2010 sätter vi punkt för ett mycket händelserikt år för Vänersborgs kommun. Finanskrisen och den åtföljande lågkonjunkturen gjorde att budgetarbetet inför 2010 fick tuffast möjliga start. Planeringsarbetet inför 2010 präglades av diskussioner om prioriteringar och besparingar och ledde fram till svåra men nödvändiga beslut om budgetneddragningar i nämnderna. Centrala beslut om bl.a. inköpsbegränsningar och restriktioner inom personalområdet har gett stora kostnadsbesparingar, men har naturligtvis ställt stora krav på personal och chefer. Ett storartat arbete av vår personal på alla nivåer har gjort att vi kunnat vända det besvärliga ekonomiska läget till ett överskott i 2010 års bokslut. Tack vare förbättrade skatteintäkter har kommunfullmäktige kunnat tillföra nämnderna ytterligare 19,5 Mkr i budgettillskott under året, vilket underlättat nämndernas arbete med att nå ekonomisk balans. Den ekonomiska krisen har även gjort att arbetslösheten stigit till allt för höga nivåer. Situationen för våra ungdomar är särskilt bekymmersam. Arbetsmarknadspolitiken är i första hand en statlig uppgift, men vi har alla ett gemensamt ansvar att se till att inte stora ungdomsgrupper fastnar i passivitet och långtidsarbetslöshet. Under året tillfördes 2 Mkr till åtgärder för att förbättra arbetsmarknadsläget för ungdomar. Ungdomslyftet erbjöd ungdomar aktiviteter så som hälsa/livsstilskurs, orienteringskurser inom kärnämnen, samt pröva-på-praktik m.m. Den oklara situationen för Saab i början på 2010 skapade stor oro. Den följande positiva utvecklingen med ny ägare och lanseringen av den nya 9-5 modellen är mycket glädjande och ger framtidstro åt hela regionen. I stället för avveckling ser vi nu utveckling. Saab är den största privata arbetsgivaren för vänersborgarna och av största betydelse för sysselsättningen i hela Västsverige. Kommunen har renoverat och byggt till äldreboendet Eken på Niklasberg i Vänersborg för 50 miljoner kronor, med invigning i mars. Resultatet har blivit Sveriges kanske modernaste och mest energieffektiva äldreboende. Under våren startade även byggandet av den nya Torpaskolan. Vänersborgs kommun satsar 75 miljoner kronor på en helt ny skola, som byggs intill den gamla skolan. Eleverna flyttar in i fina, ljusa, verksamhetsanpassade skollokaler vid höstterminsstarten Samarbetet mellan Vänersborgs kommun och orten Omaruru i Namibia har fortsatt med att bygga upp räddningstjänst och utveckla den lokala krisberedskapen. Partnerskapet mellan de båda orterna går in på sitt tionde år och har varit en förebild för flera andra svenska kommuners samarbete med orter i Namibia. Samverkan har handlat om så skilda projekt som hållbarare vattenförsörjning, HIVförebyggande insatser, musikutbyte och att stärka kvinnors egenmakt. Under året har Vänersborgs kommun förvärvat fastigheten Vargön 2:2 efter Holmen Paper AB:s nedläggning av massa- och pappersverksamheten. Jag har stora förhoppningar på området som lämplig för etablering av bland annat ny energi- och miljöteknisk industri. Förvärvet möjliggör även en eventuell framtida flytt av hamnverksamheten till Vargön. Utbyggnaden av dubbelspåret mellan Göteborg och Öxnered är i full gång. Det ska vara klart i december Avgångar så ofta som varje halvtimme med kortare restider är målet. För att kunna ta emot det ökade antal tåg som förväntas måste Resecentrum byggas om. Vänersborgs kommun bidrar med 10 Mkr till ombyggnaden av Resecentrum. Mycket pengar kan tyckas, men kommunikationerna till Göteborg är en nyckelfråga för Vänersborgs utveckling. Det gångna året har även präglats av snö och kyla. Ett stort fokus har legat på insatser för att klara snöröjningen, höga el- och uppvärmningskostnader, samt problem med skadade tak. Snöandet har vållat stora bekymmer men har även visat på att vi har en flexibel och väl fungerande verksamhet, som även klarar av att hantera mer extrema situationer. Snö är trevligt men jag hoppas ändå på bättre väder under Avslutningsvis: Ett stort tack till all personal och förtroendevalda som gjort mycket goda insatser under året! Jag tar även tillfället i akt och tackar för mina år som kommunstyrelsens ordförande och önskar den tillträdande kommunstyrelsen all lycka i framtiden. Kommunstyrelsens avgående ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) 5

6 Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordförande: Dan Nyberg (S) 1:e vice ordförande: Astrid Karlsson-Björkman (M) 2:e vice ordförande: Annika Larson-Lindlöf (S) ÅRETS RESULTAT Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- Mkr diff Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader 1,8 1,7 1,8 0,0 Nettokostnader 1,8 1,7 1,8 0,0 Övergripande beskrivning Kommunfullmäktige har 51 ledamöter, varav 26 män och 25 kvinnor, och är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som rör mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, kommunens budget, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, stora investeringar, stadsplanering och andra viktiga och övergripande frågor för kommunen. Under kommunfullmäktige finns en valberedning som förbereder kommunfullmäktiges val. Under året var det val till kommunfullmäktige, vilket innebar en förändrad majoritet inför mandatperioden De ämnen som under året väckte flest inlägg i fullmäktige var: Revisorernas förslag att inte bevilja barn- och ungdomsnämndens ledamöter ansvarsfrihet. Mål- och resursplan Remiss från kommunfullmäktige angående eventuell förändring av nämndsorganisation (ej beviljad ansvarsfrihet för barn- och ungdomsnämnden) - fastställande av arvoden m.m. Ekonomisk analys Kommunfullmäktiges budget anpassades inför 2009 till beslutet att gradvis gå över från 30 år till 25 år för minnesgåvor, vilket har inneburit dubbla kostnader under en övergångsperiod. Därför har det inte blivit några underskott de två senaste åren. 6

7 REVISIONEN Ordförande: Torsten Gunnarsson (S) Vice ordförande: Thomas Boström (M) ÅRETS RESULTAT Verksamhetsberättelse Revisionen Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- Mkr diff Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader 1,1 1,1 1,0 0,1 Nettokostnader 1,1 1,0 1,0 0,1 Övergripande beskrivning Årets verksamhet Årets verksamhet Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen, reglementet och med iakttagande av god revisionssed, granska all verksamhet som bedrivs inom nämnderna. De ska med sin granskning pröva om: verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som nämnderna ansvarar för är tillräcklig kommunstyrelsens och övriga nämnders beslut och verksamhet överensstämmer med de mål och beslut som fastställts av kommunfullmäktige samt följer lagstiftning, avtal och föreskrifter. Revisionen fortsatte under år 2010 att arbeta utifrån den formulerade strategin: förbättra väsentlighets- och riskanalys, årligen granska nämndernas ansvarsutövande, aktivt verka för bättre intern kontroll, aktivt verka för utveckling och metoder för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom nämnderna, stödja alla positiva processer i verksamhet och funktioner och öka dialog och samverkan med nämnderna. Följande granskningsprojekt genomfördes eller pågår vid skrivning av denna text; Delårsrapporten per Intern kontroll 2010 Årsredovisning 2010 Ersättning till snöröjning Fakturahantering, skanning, fakturakontroll och säkerhet vid utbetalningar Upphandling av konsult- och rivningsarbete på Holmens fabriksområde Bisysslor Lokalsamordning Ärendehantering, diarier m.m. avseende allmänna handlingar Insyn i verksamheter som bedrivs i projekt, uppdragsavtal m.m., t.ex. Carema. Färdigställda rapporter bifogas fortlöpande på kommunens hemsida. Framtiden I december 2004 förändrades kommunallagen. Detta innebär att budgeten ska innehålla mål och riktlinjer för verksamheten samt finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. I och med förändringen har revisorernas uppdrag utökats till att bedöma om resultatet i delårsrapporten och årsredovisningen är förenligt med fullmäktiges beslut och om verksamheten har drivits enligt uppsatta mål. Årsredovisningen bedöms vara upprättad enligt god redovisningssed, dokumentationen är tillräcklig och bok- 7

8 Verksamhetsberättelse Revisionen slutet är rättvisande. Revisorerna bedömer att det ekonomiska resultatet är förenligt med fullmäktiges beslutade mål samt att kommunen uppfyller balanskravet. En bedömning görs om årsredovisningen ger en beskrivning av fullmäktiges verksamhetsmål. Det är angeläget med en fortsatt utveckling av styrning/målformulering och metoder för uppföljning och utvärdering. I detta perspektiv bör också den interna kontrollen utvecklas. 8

9 VALNÄMNDEN Verksamhetsberättelse Valnämnden Ordförande: Annika Larson-Lindlöf (S) Vice ordförande: Lisbeth Brodin (M) ÅRETS RESULTAT Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- Mkr diff Summa intäkter 0,0 0,4 0,4 0,4 Summa kostnader 0,1 0,7 0,9-0,5 Nettokostnader 0,1 0,4 0,5-0,1 Övergripande beskrivning Valnämnden har tre ledamöter och ansvarar för genomförandet av val i kommunen. Med val avses val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Vidare ansvarar valnämnden för folkomröstningar och val till EU-parlamentet. Arbetet sker i nära samarbete med Länsstyrelsen, som har det yttersta ansvaret för val. Ekonomisk analys Underskottet för valnämnden var 0,1 Mkr Under året genomfördes val till kommun, landsting/region och riksdag. Kommunen fick 430 Tkr av Valmyndigheten för genomförandet. 9

10 Verksamhetsberättelse Överförmyndarnämnden ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Ordförande: Ann Sophie Aronsson(S) Vice ordförande: Anders Forsström (M) ÅRETS RESULTAT Ekonomiskt utfall Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- Mkr diff Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader 2,3 2,6 2,7-0,3 Nettokostnader 2,3 2,6 2,7-0,3 Årets resultat, som uppgick till -0,3 Mkr, berodde på att alltfler huvudmän har sämre ekonomi och att kommunen därmed i större utsträckning måste betala gode mäns och förvaltares arvoden. En ökad semesterlöneskuld bidrog också till det negativa resultatet. Övergripande beskrivning Överförmyndarnämnden utser gode män och förvaltare för personer som på grund av ålder, sjukdom, funktionshinder eller liknande behöver hjälp med att hantera sin ekonomi och bevaka sina rättigheter samt att vid speciella tillfällen bevaka förmyndares förvaltning av underårigas medel. Nämnden godkänner arvode och svarar för tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Under året var 654 huvudmän registrerade på nämndens kansli, varav 482 hade god man, 73 hade förvaltare och 99 hade förmyndare. Årligen sker en redovisning av huvudmannens ekonomi som ska innehålla uppgift om levnadsomkostnader samt huvudmannens tillgångar vid årets början och vid årets slut. Samtliga årsrapporter granskas i nämnden. Framtiden Antalet medborgare med behov av och som önskar god man ökar för varje år. Det blir också årligen fler gamla som endast har förbehållsbeloppet kvar och där kommunen får betala kostnaderna för god man. Genom att fler i dag har livförsäkringar, utfaller förhållandevis stora summor vid den ena förälderns bortgång till efterlevande omyndiga barn. Dessa medel, över en viss storlek, omfattas inte av den fria föräldraförvaltningen utan är underställd överförmyndarnämnden. 10

11 Verksamhetsberättelse Byggnadsnämnden BYGGNADSNÄMNDEN Ordförande: Dan Nyberg (S) Vice ordförande: Ragnar Sandberg (M) Byggnadschef: Charlotte Rosborg ORDFÖRANDENS KOMMENTAR Året har präglats av att ett stort antal planer både startats, fortskridits och beslutats. Allt detta påverkar den enskilde som vill bygga och har betydelse för kommunens utveckling. Vi har arbetat med fördjupade översiktsplaner för Vänersborgs centrum och Vargön, för Vänerkusten och vindbruksplanen. Vindbruksplanen har lagts i malpåse då Försvarsmakten lagt en hämmande hand över den tänkta utbyggnaden. Myndigheten vill inte ha några vindkraftverk inom en radie av 40 km från Såtenäs. Dessa restriktioner omfattar därmed hela kommunen. Under året har nämnden påbörjat ett arbete med en ny väg att ändra byggrätter i gamla detaljplaner. Det handlar om att göra en ändring i en befintlig plan och det går oftast mycket fortare än att göra nya planer. En tävlingsverksamhet för utvecklandet av Kulturaxeln i Vänersborg har inletts. Fyra olika arkitektkontor har deltagit och tävlingen sker i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund. Året har också starkt präglats av oro och frustration hos såväl personal som hos byggnadsnämnden av beskedet att förvaltningschefen skulle sägas upp och detta utan att någon förklaring lämnades. Åtgärder som inte förklaras skapar oftast misstämning. Genom uppsägningen har förvaltningen gått miste om en betydelsefull arkitekt- och plankompetens. Dan Nyberg Ordförande ÅRETS RESULTAT Nämndens resultaträkning Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- Mkr diff Summa intäkter 8,0 6,6 8,0 0,9 Personalkostnader 12,7 11,9 12,3 0,4 Omkostnader 5,1 4,7 5,2-0,8 Ränta 0,1 0,1 0,1 - Avskrivningar 0,6 0,5 0,4 0,2 Summa kostnader 18,5 17,2 18-0,2 Nettokostnader 10,5 10,6 10,0 0,7 11

12 Övergripande analys Verksamhetsberättelse Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens verksamhet avgiftsfinansieras enligt kommunfullmäktiges beslut (KF 102, ) om plan- och bygglovtaxa. Enligt fullmäktiges beslut ska nämnden eftersträva en kostnadstäckningsgrad om 60 %, d.v.s. 60 % av verksamhetens kostnader ska täckas av avgifter. Taxans grundbelopp har höjts 2007 med en krona och 2009 med ytterligare en krona. Taxan kommer att ses över i sin helhet när Sveriges Kommuner och Landstings anvisningar är klara. Kostnadstäckningsgraden för verksamhetsområdena har beräknats. Resultatet redovisas i avsnittet Ekonomisk analys. Personal. Förvaltningen har 25 tillsvidareanställda personer (ca 23 heltidstjänster). Därutöver har förvaltningen under 2010 haft två visstidsanställda för beredning av handlingar för skanning av bygglovarkivet samt för stöd till handläggarna. Framtidsutsikter Förvaltningen arbetar med fördjupad översiktsplan för Vänersborgs stad och Vargön, fördjupad översiktsplan för Dalslandskusten, vindbruksplan samt större detaljplaneprogram för kommunstyrelsens räkning. Resultatet från dessa planer och program kommer att ge kommunen stora utvecklingsmöjligheter. När kommunfullmäktige antagit planerna och godkänt programmen kan en målmedveten exploatering komma till stånd. Kommunen står väl rustad inför nästa högkonjunktur. Arbetet måste dock även fortsättningsvis drivas hårt. Nämnden har sedan 2009 ansvar för såväl tillstånd som tillsyn av strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken. Det har inneburit ett betydande merarbete utan att ytterligare resurser har tillförts. För att leva upp till kraven är det viktigt att få resursförstärkning. Förvaltningens arbete effektiviseras med hjälp av teknikutveckling. Det innebär att investeringar sker i teknik och program. Årets verksamhet Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, strandskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken och har ett övergripande ansvar för fastighetsbildning. Nämnden ska verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö, uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning. Nämnden ansvarar också för mätning och kartframställning samt kommunens GISverksamhet. Byggnadsförvaltningen arbetar även med strategisk planering för kommunstyrelsen. Byggnadsnämnd Byggnadsnämnden har under året sammanträtt vid nio tillfällen och behandlat sammanlagt 216 ärenden. Presidiet har sammanträtt vid lika många tillfällen och har dessutom medverkat i ett flertal kommunövergripande arbetsgrupper. Styrgruppen för bygg- och planfrågor har sammanträtt sju gånger under året. Därutöver har nämndens namnberedning sammanträtt fem gånger. Byggnadsförvaltning Administrativ enhet Processen med att överföra förvaltningens bygglovarkiv till digital form har pågått sedan 2008 och i dagsläget är den största delen av arkivet behandlat. Återstår dels nyare ärenden som p.g.a. gallringsregler behandlas separat, dels oavslutade ärenden där kompletteringar har begärs in. Administrativa enheten har under året varit involverad i ett process- och verksamhetsutvecklingsprojekt inom bygglov. Projektet har genomförts enligt Lean-metoden. Övergripande projektverksamhet Förvaltningen har arbetat med en fördjupad översiktsplan för Vänersborgs stad och Vargön. I planarbetet har särskilda studier genomförts vad gäller trafiklösningar på Skaven för att kunna ta ställning till nyexploatering 12

13 Verksamhetsberättelse Byggnadsnämnden och omvandling av bebyggelse inom Öxnered och Skaven. Dessutom har förvaltningen arbetat med en fördjupad översiktsplan för Dalslandskusten samt en kommuntäckande vindbruksplan (tillägg till översiktsplan 2006). Vindbruksplanen skulle ha antagits 2010, men detta blev inte möjligt p.g.a. Länsstyrelsens granskningsyttrande som utgår ifrån att Försvarsmakten inte längre godtar vindkraftverk inom större delen av kommunen. Planeringen av omvandlingen av Sanden; där förslag som tagits fram av fyra arkitektkontor har bearbetas av projektgruppen. Parallellt med detta har förvaltningen deltagit i Banverkets förstudie inför planering av ny järnvägsbro över Trafikkanalen och ett förnyat och förstorat resecentrum. Arbetet med ett nytt bostadsområde på Holmängen har fortsatt tillsammans med fyra byggföretag. Förvaltningen har deltagit i ett förvaltningsövergripande projekt inom Västra Götalandsregionen och Region Värmland benämnt Vänern som maritimt område. Syftet har varit att skapa en gemensam utvecklingsstrategi för kommunerna runt Vänern avseende miljöer för boende och företag, turism och sjöfart. Förvaltningen har deltagit i arbetet i två fokusområden: Hållbara, attraktiva, kreativa miljöer för boende, besökare och företag och Sjöfarten i Vänern inkl. infrastruktur, logistik och teknikutveckling. Det förvaltningsövergripande arbetet inom Fyrbodals kommunalförbund benämnt Offentlig miljö som konstform, en framtidsfaktor i Fyrbodal har fortsatt med diverse arbete och deltagande i några seminarier. Under våren 2010 inbjöd kommunen till projekttävlingen Idétävling kulturaxeln Vänersborg. En öppen prekvalificering har genomförts och därefter har fyra team bestående av arkitekt/landskapsarkitekt och konstnär utsetts till den egentliga tävlingsuppgiften. Dessa har lämnat in förslag. I juryn ingår förvaltningschefen och stadsarkitekten, som dessutom är ordförande. Förvaltningssekreteraren är tävlingsfunktionär och delar av administrativa enheten har varit behjälplig med mycket praktiskt arbete såsom utställningar för allmänheten. Planenhet Detaljplaneproduktionen har varit hög för att tillgodose kommunens befolkningsmål samt efterfrågan på småhustomter och mark för verksamheter. Fyra detaljplaner har vunnit laga kraft: kvarteret Vesslan (påbyggnad av flerbostadshus), kvarteret Tisteln (skydd av kulturhistorisk miljö), Hagaparken (skola, kontor) och Häljestorps avfalls- och återvinningsanläggning. Under året har förvaltningen arbetat med detaljplaner för bostäder (kvarteret Vesslan, Mariedal östra, Restad) och för verksamheter (bl.a. Häljestorp, Holmängen, Vargön och Frändefors station). Även planer för en del av Nordkroksvägen, bostäder i kvarteret Krögaren, kvarteret Fältskären m.m., och parkeringsplats vid Solhaga håller på att tas fram. Bygglovsenhet Enheten har tillsammans med administrativa enheten genomgått en utbildning enligt den s.k. Lean-metoden. Det har varit ett mycket fruktbart arbetssätt för att få en genomlysning och möjlighet till effektivare och rättssäkrare hantering av bygglov, förhandsbesked och bygganmälan. Det praktiska arbetet med strukturella förändringar pågår. Här ingår även att bearbeta och avsluta en stor mängd gamla oavslutade ärenden. Antalet nya bostäder har ökat avseende beviljade bygglov. Det beror bl.a. på att för första gången på ett antal år har bygglov för nya flerbostadshus beviljats. Allmänt sätt minskade antalet beviljade bygglov marginellt jämfört med föregående år. Anmälningar om krav på tillsyn har ökat, dels för byggnader och tomter enligt plan- och bygglagen, dels för strandskyddsfrågor enligt miljöbalken. Likaså har antalet överklagade ärenden ökat betydligt, men endast i enstaka fall har klagande slutligen fått rätt. Forum Vänersborgs stad har arbetsgrupper för etableringsfrågor och stadsmiljöfrågor, i vilka stadsarkitekten deltar. Lantmäterienhet (KLM - kommunal lantmäterimyndighet) Både antalet inkomna och antalet avslutade förrättningsärenden ligger på ungefär samma nivå som förra året. Balansen har minskat med fyra ärenden. Bland större förrättningar kan nämnas genomförandet av detaljplanerna för Hagaparken, Botered, Katrinedal etapp 5 och området utanför grindarna vid Restad Gård samt bildandet av gemensamhetsanläggningar för vatten- och avlopp respektive bredband i Sundals-Ryr. Genomgång och färdigbehandling av äldre ärenden fortsätter. Antalet åtgärder som genomförts i fastighetsregistret uppgår till 800 och i planregistret till sex stycken. Sju fastighetsförteckningar har upprättats under året. En ny kundenkät som ingår i kvalitetsprojektet har genomförts i samverkan med statliga lantmäteriet. 13

14 Verksamhetsberättelse Byggnadsnämnden KLM arbetar i handläggarsystemet Trossen och med arkivsystemet Arken. KLM:s eget material är ännu inte inordnat i Arken. Komplettering av materialet pågår, men arbetet är försenat. Förrättningsakterna kommer att läggas in i Arken under våren Arbete med rättighets- och plandelen av den nationella digitala registerkartan, NDRK, pågår liksom arbete med kvalitetshöjande åtgärder i register och karta inom ramen för det s.k. ALBIN-projektet. Arbete med kvalitetsförbättring för att uppnå överensstämmelse mellan den digitala registerkartan och naturvårdsregistret har fortsatt under året. Kart- och GIS-enhet (GIS = Geografiskt informationssystem) Arbete återstår med att säkerställa kommunens höjdnät. Ny flygfotografering och laserskanning av Vänersborgs och Vargöns tätorter för framställning av nya 3Dkartor ortofoto och markmodell är påbörjad. Husutsättningar och framställning av nybyggnadskartor har ökat med 20 %, medan grundkartor är densamma som för Under året har en förstudie om systembyte av den geografiska databasen utförts för att se om det finns mer kostnadseffektivt, lättarbetat och gränsöverskridande system än det som förvaltningen har idag. Förslag till nytt system föreligger och projektgrupp för införande kommer att tillsättas. Investering av mätutrustning har skett under året till att nu omfatta tre kompletta utrustningar, GPS och totalstationer, som även utnyttjas av KLM. Fortlöpande pågår uppdatering av byggnadsbeståndet till BALK som rapporteras två gånger/år. Under året har arbetsuppgifter med ajourhållning av lägenhetsregister tillkommit. Målavstämning kommunövergripande Inriktningsmål och förväntat resultat 2010 har redovisats i Mål- och resursplan samt i översiktsplanen. Boende Förväntat resultat: Befolkningsökning För att nå befolkningsmålet skulle 80 lägenheter/bostäder producerats under Sammanlagt har det under året beviljats bygglov för 72 lägenheter/bostäder. Målet har inte uppnåtts. Beviljade bygglov för nya lägenheter/bostäder var 66 till antalet år 2009, 39 år 2008, 62 år 2007och ca 80 år Byggnadsförvaltningen driver framtagande av översiktliga planer och detaljplaner för att möjliggöra bostadsbyggande i större skala. En större produktion av lägenheter kan komma igång under 2011/2012. Utformning av bostadsområdena på Sanden och Holmängen pågår i samverkan med olika exploatörer. Som underlag för samverkan har miljö- och kvalitetsprogram upprättats. Planering av omvandling av Restad och av det framtida småhusområdet Mariedal östra fortsätter. Detaljplanerna för kvarteret Vesslan (ca 40 lägenheter), Vallmon (ca 40 lägenheter) och Nabbensberg (21 småhus) har vunnit laga kraft. Planarbetet bedrivs intensivt för att tillgodose bostadsbyggandet. Förvaltningen har p.g.a. efterfrågan fokuserat planarbetet på produktion av småhustomter. Arbetet med en plan för ca 40 småhus i Mariedal östra pågår. Först när flerbostadshusbyggandet kommer igång finns det möjlighet att nå det uppsatta målet om befolkningsökning. Flerbostadshusproduktionen bör komma igång under Om ett fortsatt intresse finns kan en kraftig expansion påbörjas de närmaste åren. Näringsliv Förväntat resultat: Gynnsammare företagsklimat Målet är att ge goda förutsättningar för näringslivet att etableras och växa. Det ställer stora krav på god planering så att mark, byggnader och anläggningar för företagandets behov kan placeras och utformas så att det inte står i konflikt med andra behov. 14

15 Verksamhetsberättelse Byggnadsnämnden Flera detaljplanearbeten för verksamhetsområden har pågått under året. Detta gäller främst ett område på Holmängen, hamnen i Vargön, Häljestorp samt Frändefors stationsområde. Detaljplanen för Restad kommer även att innehålla mark för verksamheter. Häljestorp vann laga kraft under De övriga ska bli klara Förväntat resultat: Centrumutveckling Utveckling av Sanden pågår. Syftet är att utveckla Vänersborgs centrum. Förvaltningen medverkar i Fyrbodals kommunalförbunds projekt Offentlig miljö som konstform. med en pågående idétävling för Kulturaxeln i Vänersborg. I början av 2011 kommer en vinnare att utses. Stadsarkitekten deltar i projektarbetsgruppen för samhällsbyggnadsförvaltningens projekt angående upprustning av gågatorna Edsgatan och Sundsgatan. Under året har tidigare utarbetat program med skissförslag bearbetats. Dessutom har arbete påbörjats med att ta fram diverse planerad utrustning samt iordningställa vissa ytor för att få reella prov på blivande utformning. Serviceskyldighet, samverkan och effektivitet Förväntat resultat: Tidseffektivare arbetsprocesser ska utvecklas Bygglovsenheten och administrativa enheten har under året genomgått ett verksamhetsutvecklingsprojekt enligt Lean-konceptet i syfte att såväl kvalitetssäkra som att effektivisera bygglovsprocessen. Arbetet är nu inne i en kontinuerlig fas med periodiska uppföljningar. Förväntat resultat: Bemötandet och tillgängligheten ska förbättras och skapa fler nöjda brukare Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglov har för året uppmätts till fem veckor. Målet har uppnåtts. Förvaltningen har utarbetat en kundenkät som kommer att genomföras under 2011 och som syftar till att utreda hur bygglovsökanden uppfattar förvaltningens service och bemötande. Statliga Lantmäteriet och kommunens lantmäterimyndighet genomför varje år en nätbaserad kundenkät, där bl.a. tillgänglighet och bemötande mäts. Resultatet för 2010 visar över lag på mycket nöjda kunder. God bebyggd miljö Förväntat resultat: Bebyggelse ska utformas klimatanpassat och energieffektivt Vänersborgs kommun har tillsammans med fyra exploatörer påbörjat planering av en ny stadsdel i Vänersborg, Holmängen. Ambitionen är att stadsdelen ska kännetecknas av medvetet miljöval vid gestaltning av både den inre och yttre miljön. En särskild miljöprofil håller därför på att tas fram. Förväntat resultat: Sammanhängande stråk för gång- och cykeltrafik byggs ut Vid förtätningar i befintlig miljö samt vid nyexploateringar läggs stor vikt i planarbetet på att förbättra befintliga gång- och cykelförbindelser samt att skapa nya. Exempelvis vid planeringen av Holmängenområdet föreslås en gång- och cykeltunnel under Älvsborgsbanan för att förbättra tillgängligheten genom att befintliga gångoch cykelstråk binds ihop. Ambitionen i det pågående arbetet med fördjupad översiktplan för Vänersborg och Vargön är att gena och säkra gång- och cykelvägar skapas mellan tillkommande exploateringsområden och de nuvarande cykelstråken. Förväntat resultat: Tillgängligheten till grönområden ska främjas Vid planering av nyexploateringar samt förtätningar i befintliga miljöer utgår man ifrån "Strategier för grönområden" som finns utpekade i Grönplan Vänersborg

16 Målavstämning nämndspecifikt Verksamhetsberättelse Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden antog den 3 mars 2009 ett förnyat målprogram. Programmet finns redovisat i sin helhet på hemsidan. Under 2010 har förvaltningen valt att fokusera på inriktningsmålen God service samt Målinriktat effektivt arbete. Detta har bl.a. kommit till uttryck i det verksamhetsutvecklingsprojekt enligt Lean-modellen som under året har bedrivits för att kvalitetssäkra och effektivisera bygglovsprocessen. Som resultat kan uppvisas kortare handläggningstider, tydligare och mer samstämda beslutsunderlag, bättre information samt ett mer enhetligt förhållningssätt gentemot kunderna. Vidare har åtgärder vidtagits för att anpassa verksamheten till budgeten. Användningen av konsulter har minimerats. Tidsredovisning som infördes för all personal 2009 pågår i syfte att klarlägga kostnaderna för olika projekt och arbetsuppgifter. Redovisningen kommer att utgöra underlag för debitering av avgifter, ekonomiska analyser m.m. Ekonomiskt utfall Utfall Budgetdifferens Utfall Budget- Intäkt Kostnad Utfall Budget- Tkr Netto Netto differens Netto differens Nämnd Administrativ enhet KS-projekt Planenhet Bygglovenhet Lantmäterienhet Kart- och GIS-enhet Summa Ekonomisk analys Nämnden och förvaltningen har fokuserat på både intäkter och kostnader, vilket gett ett överskott om 0,7 Mkr. Intäkterna har ökat i jämförelse med budget med 1,0 Mkr. Förvaltningen har fått täckning för kostnaderna av de strategiska planprojekten (Sanden, Holmängen, Dalslandskusten och Idétävling kulturaxeln) från kommunstyrelsen. Nämndens kostnader består av arvoden och omkostnader. Kostnaderna har minskat med 45 Tkr. Vid beräkning av kostnadstäckningsgrad har nämndens kostnader fördelats på planenheten, bygglovenheten och kartoch GIS-enheten. Intäkterna till bygglovenheten består av avgifter för förhandsbesked, bygglov, bygganmälningar och strandskyddsdispenser. Intäkterna 2010, Tkr, är 450 Tkr lägre än året före. Kostnaderna har ökat med 270 Tkr främst beroende på ökade lönekostnader. Kostnadstäckningsgraden för verksamheten beräknas till 58 %. Intäkterna har minskat, då det har saknats riktigt stora enskilda bygglov, liksom att antalet har minskat något samt att enheten har fått lägga mycket stora resurser på att utreda olovligt byggande och överklagade ärenden. Intäkterna består av förrättningsavgifter och ersättningar från Lantmäteriet för ajourhållning av den digitala registerkartan m.m. Intäkterna är högre än tidigare år och överstiger nu 2 Mkr. Kostnadstäckningsgraden har ökat. Intäkter för kart-och GIS-enheten består av licensavgifter för utnyttjande av kommens kartdatabas enligt tecknade avtal och övrig kartförsäljning samt ersättningar för utsättningar och andra mätningsuppdrag. Under året har nytt avtal tecknats med Trollhättans Energi. Intäkterna för utsättning har minskat under året och kostnadstäckningsgraden beräknas till 37 %. 16

17 Verksamhetsberättelse Byggnadsnämnden Nyckeltal Antal nytillkommande lägenheter: För att nå befolkningsmålet skulle 80 lägenheter/bostäder produceras under Sammanlagt har det under året beviljats bygglov för 72 lägenheter/bostäder. Målet har inte uppnåtts. Beviljade bygglov för nya lägenheter/bostäder var 66 till antalet år 2009, 39 år 2008, 62 år 2007och ca 80 år Handläggningstid bygglov: Handläggningstiden för bygglov räknas från tidpunkten för registrering av ärendet till tidpunkten för beslutet (bortsett från tiden för kompletteringar från sökanden). Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglov har för år 2010 uppmätts till fem veckor. Målet har uppnåtts. INVESTERINGAR Investerings- Årets Tkr plan 2010 utfall Differens Inventarier Kartframställning Digitalt bygglovarkiv Summa

18 Verksamhetsberättelse Gymnasienämnden GYMNASIENÄMNDEN Ordförande: Kjell Nilsson (S) Vice ordförande: Orvar Carlsson (KD) Förvaltningschef: Tommy Olsson ORDFÖRANDENS KOMMENTAR År 2010 har varit ett år präglat av de besparingsåtgärder som beslutades under föregående år. Under hösten slog effekterna av varslen igenom fullt ut. En annan angelägenhet har varit utredningen av ett eventuellt framtida samarbete med Trollhättans gymnasieskolor. Beslut togs i kommunfullmäktige i december om att ett samarbetsavtal ska ingås och avsikten är att den 1 januari 2012 gå samman i ett kommunalförbund. Förvaltningen har som helhet arbetat mycket med besparingsåtgärder. Förvaltningschefen har i stor omfattning jobbat kring utredningen av samarbetet med Trollhättans gymnasieskolor. Birger Sjöberggymnasiet är utsatt för fortsatt hård konkurrens om elever, främst från friskolor i närområdet. Det gångna året har främst präglats av införandet av den nya gymnasiereformen, GY11, som träder i kraft hösten Reformen har krävt många timmar av planering, och inhämtande av kunskaper om denna nya reform. Tillika införs den nya skollagen i juli Birger Sjöberggymnasiet har av Skolinspektionen beviljats en fortsättning av orkestermusikerprogrammet, som numera går under beteckningen estetisk spetsutbildning. Även de riksrekryterande teckenspråksinriktningarna får fortsätta. Birger Sjöberggymnasiet utökar dessutom specialutbildningarna med nationellt godkända idrottsutbildningar inom bandy och rugby. Gymnasiesärskolan med fyra årskullar utvecklas från år till år beträffande ämnes- och kursstruktur. Verksamheten har utökats med cafeteria i gymnasieskolans lokaler på Idrottsgatan 7. Komvux, som numera bedriver sin verksamhet i Vänerparken, har fått ett utökat antal studerande. Satsningen på yrkesvux har genererat ett antal platser. Komvux har tidigare fått uppdraget att tillsammans med arbetsmarknadsenheten bedriva ett integrationsprojekt, Vägen till egen försörjning, där invandrare kombinerar studier med praktik och detta projekt fortsatte även under Projektet syftar till att våra invandrare snabbare ska komma ut på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsenheten Under året startade projekt ungdomslyft, där målgruppen är personer mellan 18 och 30 år och där deltagarna bl.a. givits möjlighet till prova-på-studier och praktik. Samarbete sker med Arbetsförmedlingen och komvux. Trenämndssamarbetet mellan barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden och socialnämnden har fortsatt att utvecklas. Ett antal projekt är igång som rör förebyggande arbete för ungdomar och mer riktade insatser där det finns problem. Genom att samverka och samordna insatser hoppas vi ge ungdomarna i Vänersborg bästa möjliga förutsättningar till en positiv framtid. Till sist vill jag rikta ett varmt tack till Alla för de gångna årens samarbete. Ett särskilt tack till personalen, som besparingar och personalminskningar till trots, alltjämt visar stort engagemang och entusiasm för arbetet inom förvaltningens alla områden. Kjell Nilsson Gymnasienämndens ordförande 18

19 ÅRETS RESULTAT Nämndens resultat Verksamhetsberättelse Gymnasienämnden Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- Mkr differens 2010 Försäljning 5,2 9,2 5,9 0,9 Avgifter & ersättningar 39,3 37,0 34,0 1,6 Bidrag 29,8 24,5 31,2 5,6 Övriga intäkter 1,1 1,3 1,3 0,1 Summa intäkter 75,4 72,0 72,4 8,2 Personalkostnader 140,0 133,6 127,5-3,7 Omkostnader 121,3 131,1 130,1-3,2 Kapitalkostnader 2,9 2,4 2,6-0,1 Nettokostnader 188,8 195,1 187,8 1,2 Övergripande analys Utfall Budgetdifferens Utfall Budget- Intäkt Kostnad Netto Budget- Mkr netto netto differens differens Nämnd och adm. 5,8 0,5 5,2 0,7 0,0 5,8 5,8-0,1 Gymnasium 143,1-2,1 145,9-2,0 30,4 173,9 143,5-1,0 Gymnasiesärskola 12,6 0,1 13,6-0,8 3,4 17,1 13,7-0,8 Komvux 17,5 1,7 18,7-0,6 7,2 21,9 14,8 0,3 Uppdragsutbildning 0,0 0,0 0,9-0,9 7,6 7,5-0,1 0,1 Arbetsmarknadsenhet (AME) 9,7 0,2 10,8-0,1 23,8 34,0 10,1 2,7 Summa 188,7 0,4 195,1-3,7 72,4 260,2 187,8 1,2 Gymnasienämnden visar ett överskott på 1,2 Mkr. Inför höstterminen har besparingar motsvarande 33 tjänster genomförts. För att förbättra arbetsmarknadsläget för ungdomar fick arbetsmarknadsenheten (AME) under året 2 Mkr i utökad budget. Åtgärden ungdomslyft startades. Vid årsskiftet visar ungdomslyftet ett överskott på 1,3 Mkr som förklaras av att verksamheten kom igång sent under året. Mål och målavstämning Kommungemensamma mål och resultat Arbetsmarknadsenheten har genom sina insatser bidragit till att fler ungdomar fått arbete eller sysselsättning, bl.a. genom ungdomslyftet. Nämndens egna mål Gemensamt mål för barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden och socialnämnden Förväntat resultat - Verksamheterna ska i samverkan, utifrån sina specifika uppdrag, aktivt samordna stöd och stimulans till varje individ. Barnperspektiv och barns rätt enligt FN:s konvention om barns rättigheter ska ha en särskild tyngd. Syftet är att stärka den enskildes förmåga att forma sitt liv i samverkan med andra för att nå en god livskvalitet. Resultatet uppnåddes. 19

20 Verksamhetsberättelse Gymnasienämnden De tre nämnderna och presidierna har flera gånger per år gemensamma möten. Aktuella frågor har berört bl.a. Jobbcentrum, Samordningsförbundet, Modellområden, Hälsokällan och Handikappföreningarnas Samarbetsorgan. Förväntat resultat - Gymnasienämndens område har en skolverksamhet som uppmärksammas för sina goda resultat och sin fina anda. Resultatet uppnåddes. Flera gymnasieprogram har uppmärksammats för goda resultat. Ett exempel är att två elever kom på femte plats i yrkes-sm i CNC-svarning. Orkestermusikerprogrammet gjorde flera uppmärksammade konserter, bl.a. i Göteborg och Malmö. En elev från orkestermusikerprogrammet vann första pris i en nationell blåstävling i Falun. Drygt 70 % av skolans avgångselever kom in på musikhögskola. Förfrågningar kommer från Skolverket och utbildningsföretag om personer från nämndens verksamheter kan delta som föreläsare på konferenser. Förväntat resultat - Utbildningarna har ett välutvecklat kontaktnät till kommunens och regionens näringsliv, högskolor, universitet, offentlig och privat förvaltning. Resultatet uppnåddes delvis. Programråd i någon form finns på alla yrkesprogram, orkestermusikerprogrammet, samhällsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet. Några håller en mycket hög standard medan andra inte håller måttet för förvaltningens ambitioner. I den nya gymnasiereformen ställs det högre krav på att det finns fungerande programråd på alla yrkesprogram. Kontakt med Högskolan Väst och Forum för skolutveckling är under uppbyggnad. Förväntat resultat - De studerande har kunskaper som ger goda förutsättningar för vidare studier och/eller anställning när de lämnar gymnasieutbildningen alternativt komvux. Resultatet uppnåddes delvis. Invånare med grundläggande behörighet vid 20 års ålder har ökat från 89 % år 2009 till 90,4 % år Individer som påbörjat högskolestudier inom tre år efter gymnasiet har minskat från 38 % år 2009 till 36,1 % år Elever som fullföljde sin gymnasieutbildning inom tre år har ökat från 88,2 % år 2009 till 90,4 % år De kvalificerade yrkesutbildningar (KY) som genomförts på komvux, inriktning mot kriminalvård respektive hälso- och sjukvårdsadministration, ledde i stor utsträckning till arbete direkt efter studierna. Förväntat resultat - Att eleverna ges en bra information att välja ett program som motsvarar deras förväntningar. Resultatet uppnåddes. 90 % av eleverna upplevde att de fick bra information inför gymnasievalet. 94 % av eleverna är nöjda med gymnasiet och programmet. 20

21 Verksamhetsberättelse Gymnasienämnden Förväntat resultat - De studerande ska få tillfälle att arbeta med internationella kontakter av olika slag för att öka språkkunskaper och få förståelse för andra kulturer. Resultatet uppnåddes. I stort sett alla gymnasieprogram har någon eller några internationella kontakter. Under våren var lärare och elever från olika program på studiebesök i andra länder. Birger Sjöberggymnasiet har också tagit emot flera utländska studiebesök. Utbildningen KY-krim inom komvux deltar i EU-finansierade projekt, där de studerande och kursledning ges möjligheter till erfarenhetsutbyte med olika länder. Ökat antal studerande med invandrarbakgrund bidrar till ökad kunskap och förståelse för andra kulturer inom flera verksamheter. Framtidsutsikter Gymnasium Utredningar Ny gymnasiereform: Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (prop.2008/09:199) Den nya gymnasieskolan GY 2011 startar höstterminen Det innebär stora förändringar. Det kommer att finnas tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program. Det blir några helt nya program och inriktningar, men alla program och ämnen blir i någon form nya, vilket bl.a. kommer att innebära nya läromedel i alla ämnen. En ny betygsskala införs och ett gymnasiearbete är kravet för en examen. Allt sammantaget kräver kompetensutveckling för lärarna. Tiden för yrkesämnen ökar på yrkesprogrammen. Alla elever är garanterade de kurser som krävs för grundläggande behörighet till högskolan, som utökat program. Alla yrkesprogram måste erbjuda APL-platser (arbetsplatsförlagt lärande) i större omfattning än tidigare och det måste finnas programråd. Under en uppbyggnadsperiod, år , kommer det att bli dubbelarbete på många områden. Under denna period kommer antal elevgrupper att öka, då det inte går att blanda gamla och nya kurser. Nya system och rutiner måste skapas samtidigt som de gamla finns kvar, t.ex. när det gäller elevregistrering och betygssättning. All personal måste hantera två regelverk samtidigt. Det individuella programmet (IV) ersätts med fem introduktionsprogram. Behörighetskraven till nationella programmen ökar vilket medför att fler elever hamnar i introduktionsprogrammen, som i sin tur ställer krav på lokaler, ekonomi och kompetens. Lokaler Gymnasiereformen innebär att kravet på lokaler förändras. Fler högskoleförberedande program än idag medför andra lokalbehov. Samhällsvetenskaps- och naturvetenskapsprogrammet har stort behov av renovering och anpassning. Det gäller även programmen på Onsjö och IV-lokalerna. Enligt elevenkäter är lokalerna en av de viktigaste faktorerna som påverkar elevernas gymnasieval. Nya arbetssätt ställer andra krav på lokalerna och en ombyggnad kan i vissa fall vara nödvändig för att utveckla dessa arbetssätt. Lokalerna bör även anpassas till de nya möjligheter, som yrkeshögskolan och integreringen av vuxenutbildningen ger. Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lagen tillämpas från 1 juli Något av innehållet är att lika villkor ska gälla mellan friskolor och kommunala skolor, det blir förbjudet att anställa obehörig personal och godkända betyg får inte läsas upp på komvux. Ökade möjligheter för elever att överklaga åtgärdsprogram kan komma att påverka resurser i form av stöd. Ämnesbehörighet för lärare krävs för betygssättning. Det kommer också att bli skärpta krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator inom elevhälsan och studie- och yrkesvägledning, bibliotek m.m. Skolhuvudmannen är skyldig att se till att alla lärare är behöriga och får den kompetensutveckling som krävs för att klara de krav som ställs. Idag finns det lärare som är tillsvidareanställda och som uppfyller dagens krav, men som inte kommer att uppfylla de kommande kraven. Utmaningar Tillämpandet av en ny skollag och implementeringen av den nya gymnasiereformen, där också införandet av 21

22 Verksamhetsberättelse Gymnasienämnden en ny betygskala ingår, är stora utmaningar för förvaltningen. Parallellt med detta ska arbetet med Tvåstad genomföras, med avsikten att bilda ett kommunalförbund. Ökad skolkonkurrens Under de senaste åren har det skett en kraftig ökning av antalet fristående skolor. Skolverket har aviserat att de kommer att följa utvecklingen och särskilt uppmärksamma kommunernas ansvar för att det ska finnas ett allsidigt utbud av gymnasieutbildning och att eleven ska ha tillgång till ett kommunalt alternativ. Konkurrensen om gymnasieelever är hård. Mellan 2011 och 2018 kommer Vänersborgsungdomar i spannet mellan år att minska från till individer, vilket alltså betyder 221 individer. En ambition är att starta en översyn av IT-kompetens och IT-användning i skolan med målsättningen att Birger Sjöberggymnasiet ska bli en skola som leder utvecklingen inom IT-pedagogik. Att skolan besitter hög ITkompetens och har adekvat utrustning bidrar till hög måluppfyllelse, men är också ett konkurrensmedel. Interkommunala kostnader De interkommunala kostnaderna d.v.s. den avgift kommunen får betala för elever som studerar i friskolor och andra kommuner är opåverkbara. Antalet interkommunala elever har ökat från 226 elever år 2000 till 473 elever år Siffrorna är genomsnittliga mellan höst- och vårtermin. Under 2010 ändrades förutsättningarna för friskolor. Kommunerna ska ge friskolorna bidrag utifrån den egna budgeten. De interkommunala utgifterna ser ut att stabiliseras medan intäkterna går ner. Det finns en osäkerhet i siffrorna p.g.a. den nya gymnasiereformen. Kommer eleverna att söka andra program och andra skolor än tidigare? Samverkan Gymnasiets utbildningar har ett välutvecklat kontaktnät till kommunens och regionens näringsliv, högskolor, universitet, offentlig och privat förvaltning. Ett samarbete har inletts mellan gymnasieförvaltningarna i Vänersborg och Trollhättan. Under vårterminen 2010 utredde ett konsultföretag en gemensam struktur för de båda städerna. Politiska beslut är nu tagna och avsikten är att bilda ett kommunalförbund. Detta faktum parallellt med ny reform och en ny skollag ställer stora krav på förvaltningen, som tidigare nämnts. Internationalisering Internationalisering har varit och är ett viktigt inslag i gymnasiets undervisning. Det har under 2010 förekommit ett flertal elevutbyten med många olika länder. Ett stort internationellt nätverk är något som också är ett konkurrensmedel. Gymnasiet vill erbjuda elever en möjlighet att möta andra kulturer och att få använda sina språkkunskaper. Frågor kring internationalisering diskuteras också inom trenämndssamarbetet. Gymnasiesärskola Gymnasiesärskolan har under minskat antalet elevassistenter och lärare. Det har inneburit att personalen har flera elever än tidigare vid ett och samma tillfälle, vilket i sin tur betyder att elevernas individuella hjälp minskat. Kommunikationsträning för elever på de individuella programmen och lästräning på de nationella är verksamheter som blivit påverkade. Detta kan också innebära att gymnasiesärskolan får svårt att erbjuda eleverna den garanterade undervisningstiden. Särskoleelever kommer att ha möjlighet, om de bedöms klara det, att efter grundsärskola fortsätta sin utbildning på några av de nya introduktionsprogrammen på gymnasiet och då som yrkesintroduktion eller som ett individuellt alternativ. Antalet elever på gymnasiesärskolan kan antas minska något med den allmänna elevminskningen, men sent utredda elever kan ge ett motsatt utfall. Särskolan har ett samverkansavtal med Trollhättan och målsättningen är att ha ett kompletterande utbud på de nationella programmen. På fordonsprogrammet ses en elevminskning p.g.a. lokalernas standard. Reformeringen av gymnasiesärskolan utreds av gymnasiesärskoleutredningen, som ska redovisa sitt arbete för regeringen den 15 januari

23 Verksamhetsberättelse Gymnasienämnden Komvux/uppdragsutbildning Under 2011 kommer sannolikt arbetslösheten och speciellt ungdomsarbetslösheten att vara fortsatt hög. Vuxenstudier, både teoretiska och yrkesinriktade, är ett viktigt instrument för att nå eget arbete eller fortsatta studier. Staten fortsätter under 2011 att satsa på yrkesutbildningar för vuxna i form av yrkesvux och lärlingsutbildningar. Samarbetet med Birger Sjöberggymnasiet fortsätter att utvecklas och förhoppningen är att fler program ska kunna erbjuda yrkesvux-platser. Många elever på komvux har låg utbildningsnivå och ofullständiga betyg. Fler elever med utländsk bakgrund läser både på svenska för invandrare (SFI) och gruv (grundläggande vuxenutbildning). För att öka dessa elevers chanser att lyckas förutsätts mindre klasser och stöd av flera lärare. Därför behövs omfördelning av personal och ökade resurser för att klara detta. Nya reformer 2012 Den 1 juli 2012 börjar de nya reformerna inom skolområdet tillämpas på vuxenutbildningsområdet. En del reformer som berör vuxenutbildningen är redan klara och beslutade. Det gäller nya skollagen, ämnesplanerna i gymnasieskolan och den nya betygsskalan. Arbetet med en ny vuxenutbildningsförordning pågår och beslut kan väntas hösten Vilka övergångsbestämmelser som kommer att gälla när man går från ett system till ett annat är inte heller klart. Det finns alltså en rad beslut som bl.a. regeringen ska fatta som ännu inte är klara. Yrkesvux Yrkesvux är en extra satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasialnivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Syftet med satsningen är att motverka brist på yrkesutbildade personer. Målet är också att nå de grupper som saknar gymnasieutbildning med yrkesinriktning eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. För att erbjuda ett så brett utbildningsutbud som möjligt samverkar Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg med ett gemensamt utbildningsutbud inom yrkesvux. Under 2009 startade yrkesvuxsamarbetet mellan Birger Sjöberggymnasiets yrkesförberedande program och komvux. Vuxna har erbjudits yrkesutbildningar, där validering har kombinerats med studier i yrkeskurser. Under 2011 fortsätter statens satsning på vuxnas yrkesutbildningar och Vänersborg har beviljats medel motsvarande 76 heltidsplatser. Samarbetet med Birger Sjöberggymnasiet kommer att fortsätta att utvecklas under Omvårdnadsutbildningen, som kan räknas in i yrkesvux, fortsätter på komvux med intag och examination två gånger per år med studerande per omgång. SFI SFI-studerande ska erbjudas minst 15 undervisningstimmar per vecka. Komvux erbjuder 18 timmar för att ge studerande ytterligare tillfällen att träna det svenska språket och underlätta tillträde till den svenska arbetsmarknaden och förhoppningsvis en snabbare väg till egen försörjning. Flyktingmottagandet kommer fr.o.m. årsskiftet 2010/2011 att administreras av Arbetsförmedlingen (AF). Det kommunala ansvaret för studerande med utländsk bakgrund kommer fortsättningsvis att bedrivas i kommunal regi under ledning av komvux. De nationella databaserade proven inom SFI visar att Vänersborgs kommun uppfyller kraven på god kvalitet, men andelen lågutbildade studerande på SFI är hög i Vänersborgs kommun och därför behövs förbättringsåtgärder i form av tydligare information om studieresultat till den studerande och ökat stöd i form av mindre grupper i läs- och skrivinlärning. Vidare behövs talpedagogstöd och tolkmedverkan. Detta kräver ökade personalresurser. En satsning kommer också att ske på utökade utvärderingsrutiner. Kvaliteten ska höjas med nämnda åtgärder, inte minst med tanke på Skolinspektionens påpekanden. SFI-bonus infördes 1 september 2010 och fortsätter under SFI-bonus är en prestationsbaserad stimulansersättning. Kommunen ska informera om möjligheter och regelverk på den studerandes hemspråk. Gymnasial vuxenutbildning - omvårdnadsutbildning Efterfrågan på platser inom omvårdnadsutbildning är fortsatt stor. Utvecklingsarbetet med validering fortsätter. Många studerande inom omvårdnadsutbildningen har invandrarbakgrund och ett arbete har startat med en översyn av läromedel och annat undervisningsmaterial, vad gäller språklig tillgänglighet. Uppdrag Vuxenutbildningen samverkar med AME och socialförvaltningen i uppdraget Vägen till egen försörjning vilket innebär att studier i svenska ska kombineras med praktik eller andra studier. Projektet pågår under

Gymnasienämnden (8)

Gymnasienämnden (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.00-16.30 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Joakim Sjöling (s), tjänstgörande

Läs mer

Gymnasium. Årsredovisning 2009

Gymnasium. Årsredovisning 2009 Gymnasium Årsredovisning 2009 2 Årets verksamhet Alla platser på de yrkesförberedande programmen fylldes 2009 trots ett generellt sett lägre söktryck på dessa program under 2009 jämfört med tidigare år.

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016

BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016 89 BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016 Nämndens viktigaste mål att särskilt fokusera 2013-2014 Andelen elever i gymnasieskolan som fullföljer utbildningen/erhåller gymnasieexamen inom

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Avtal mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner om samverkan i gemensam gymnasienämnd

Avtal mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner om samverkan i gemensam gymnasienämnd Avtal mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner om samverkan i gemensam gymnasienämnd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund och syfte 2. Värdkommun 3. Ändamål och omfattning 4. Organisation 5. Ekonomi 6. Övergripande

Läs mer

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-26 71 Orsa kommun Box 23 794 21 Orsa 0250-55 21 00 orsa.kommun@orsa.se www.orsa.se 1 Reglemente för byggnadsnämnden i Orsa

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

Gymnasienämnden (9)

Gymnasienämnden (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Birger Sjöberggymnasiet, Idrottsgatan 7, 2002-02-18, kl 15.00-20.00 Beslutande Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s), 1:e vice ordförande Peter Göthblad

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden ÅRSREDOVISNING 2009 Plan- och byggnadsnämnden 1 Plan- och byggnadsnämnden Verksamhet Uppföljning av uppdrag Huvudverksamhet: Bygglov och detaljplaner Grunduppdrag Plan- och byggnadsnämnden ska svara för

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS

PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS 1 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS Antaget av kommunfullmäktige 2008-06-18, 16 2009-09-23 69 1 2 Allmänt Utöver det som föreskrivs i kommunallagen om kommunal nämnd och dess verksamhet samt annan lagstiftning

Läs mer

Bokslut 2010 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN MISSIV

Bokslut 2010 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN MISSIV UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (10) 2011-01-24 MISSIV JAKOB FJELLANDER DIREKT: 0224-556 27 DNR 2011/7 UAN NR 11/6 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Bokslut 2010 FÖRSLAG TILL

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser En evig kamp!? Skolans uppdrag Generella kompetenser Specialförberedelser Gymnasieskolans uppdrag (prop.2008/2009:199) Grundskolan ansvarar för att ge det var och en behöver Gymnasieskolan ska i högre

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Gymnasienämnden 2003-09-23 1 (9)

Gymnasienämnden 2003-09-23 1 (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.00 17.40 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande, kl 15.00-17.40 Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-03-14 1 (9)

Gymnasienämnden 2005-03-14 1 (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 15.00-19.15 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Leif Höglund (s), tjänstgörande

Läs mer

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Gymnasieplan 2015-2018 Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr 0526/14 Dokumentägare Sektorschef Sektor Utbildning Giltighetstid

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga.

Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga. 2017-01-19 Kommunfullmäktige Årsredovisning 2016 Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga. Beslut Revisorskollegiet fastställer upprättad Årsredovisning

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN Antagen 2016-04-11 Revisionsplan 2016 1. Uppdrag Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Rätt förutsättningar och rätt förväntningar Utgångspunkt i Gy 2011 Exempel på problematik, diskussioner

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Revisionsstrategi

Revisionsstrategi 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Utfallet tom mars månad är inte helt

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.17 Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun, rev 2015.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.17 Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-27, 127 Gäller

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-12-06 1 (12)

Gymnasienämnden 2005-12-06 1 (12) Sammanträdesdatum 1 (12) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 14.00-17.30 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s) Leif Höglund

Läs mer

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Introduktionsprogram i gymnasieskolan Juridisk vägledning Reviderad december 2013 Mer om Introduktionsprogram i gymnasieskolan Fem introduktionsprogram finns för elever som är obehöriga till de nationella programmen i gymnasieskolan. Introduktionsprogrammen

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2015-04-29, 62 Ansvarig: Skolchefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sidan 1 av 5 Sidan 1 av 5 2010-04-14 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 21 april 2010, kl 13.00 på Skärhamns skola. 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Kommunstyrelsen 2009-12-07 233 607 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 245 531 Dnr 09.672-613 deckf14 Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Bilaga: Sammanställning över kurser Ärendebeskrivning I

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 Kf 19/2006 Dnr Ks 2012/135 Dnr Ks/K 2006.10322 REVISIONSREGLEMENTE Gäller från den 1 januari 2007. Revisorernas roll 1 Revisorernas uppgift är att

Läs mer

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet Kompetens och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (sfi) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014 Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning 2014 Överförmyndarnämnd 2014 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Vision... 3 Kommunfullmäktiges mål... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god

Läs mer

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0 i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012 i kommunerna 0 Innehåll Inledning... 2 Ekonomiska förutsättningar... 3 Budgetberedning... 3 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 3 Otillräckliga resurser?...

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 Sammanfattning Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms totalt få en positiv budgetavvikelse på 200 tkr vid årets slut. Gymnasieskolans

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan

Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan Regeringsbeslut II:1 2017-04-20 U2017/01930/GV Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan Regeringens beslut Statens skolverk

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun Revisionens uppdrag 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Årsrapport Överförmyndarnämnden 2015

Årsrapport Överförmyndarnämnden 2015 Årsrapport Överförmyndarnämnden 1 Verksamhet 1.1 Uppföljning av uppdrag Kommunfullmäktige har fastställt grunduppdrag för varje nämnd/styrelse. Dessa följs upp utifrån hur nämnden/styrelsen bedömer att

Läs mer

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse REVISORERNA Redogörelse för revisionen år 2004 Innehåll Sid. 1. Redogörelse för revisionen år 2004 1 1.1 Inledning 1 1.2 Granskningsinriktning 1 2. Årlig verksamhetsgranskning 1 2.1 Ekonomistyrning och

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer Reglemente för Umeå kommuns revisorer Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-12-19 DNR: KS-2016/00834 Revisionens roll Revisorerna

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Falu kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Falu kommun 2 (9) Tillsyn i Falu kommun har genomfört tillsyn av Falu kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal JÄMFÖRELSERAPPORT Måttbandet mäter Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal En jämförelse av kommunens miljö-, bygg- och planverksamhet ur ett brukar- och medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Luleå,, Skellefteå,,,,,

Läs mer

SOLNA STAD Revisorerna. Solna stad. Revisorerna

SOLNA STAD Revisorerna. Solna stad. Revisorerna SOLNA STAD Revisorerna Solna stad Revisorerna Revisionsplan 2009 Innehållsförteckning REVISIONENS ÖVERGRIPANDE INRIKTNING OCH ARBETSSÄTT...3 UTGÅNGSPUNKTER...3 REVISIONSUPPGIFTEN...3 REVISIONSPROCESSEN...4

Läs mer

Gymnasienämnden (11)

Gymnasienämnden (11) Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, 2001-11-20, kl 15.00-18.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s),

Läs mer

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-12-17 12 (xx) Dnr SN 2015/251 Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 Sammanfattning Arbetslösheten bland

Läs mer

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå 1 (6) 2000-09-26 230.2000-607 Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå Vision, mål och uppdrag Utbildningskommunen Eksjö ska erbjuda:. en vuxenutbildning som

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Introduktionsprogram i gymnasieskolan UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Introduktionsprogram i gymnasieskolan Nyheter Nya behörighetsregler införs till gymnasieskolans nationella program Fem nya introduktionsprogram införs

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev)

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) Dnr UN2009/26 2009-01-29 1. Verksamhet och ansvar 1.1 Verksamhetsområde/sakområde och speciella arbetsuppgifter Utbildningsnämnden (UN) fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan Datum 2014-08-11 Verksamhetsplan 2015-2017 Överförmyndarnämnden Antagen i Överförmyndarnämnden 2014-09-03 Inledning Överförmyndarnämndens uppdrag är att utöva tillsyn över ställföreträdare

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Sammanträdesrum Myggdalen, Kommunhuset, Tyresö centrum Torsdagen den 24 oktober 2013, kl 18.30

Sammanträdesrum Myggdalen, Kommunhuset, Tyresö centrum Torsdagen den 24 oktober 2013, kl 18.30 Tyresö kommun Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Plats och tid: Sammanträdesrum Myggdalen, Kommunhuset, Tyresö centrum Torsdagen den 24 oktober 2013, kl 18.30 90 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden RAMBUDGET FÖR 2013 Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Ulf Sandgren Vårt uppdrag Vi svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-23 Utvecklingsförvaltningen 1 (8) Britt-Marie Lundberg Björk Förvaltningschef Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie-

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer