Nationell konferens - Vatten, avlopp &kretslopp Uppsala 7 april 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell konferens - Vatten, avlopp &kretslopp Uppsala 7 april 2011"

Transkript

1 Nationell konferens - Vatten, avlopp &kretslopp Uppsala 7 april 2011 Grundkurs i dagvatten och LOD ur ett planeringsperspektiv Fördröjd hantering av dagvatten rätt utnyttjad, på rätt plats, attraktiv och säkert Ledstjärna Planera långsiktigt och hållbart Undvik flaskhalsar Bygg högt 1

2 När ett rör är fullt så är det fullt. När en bäck är full kan den brädda upp på omgivande mark. Ligger hus och anläggningar högt är allt ok. Det finns osäkerheter inför framtiden 2

3 Ökande osäkerhet i prognoser Temperaturen Jordens medeltemperatur ökar och klimatet ändras Havsnivån Havsvattnet utvidgas och isarna smälter havsnivån stiger Regnet Årsnederbörden och den extrema intensiteten ökar Avrinningen (vattendrag) Avrinningen ökar och mönstren förändras Prognoser för medelhavsnivån i Helsingborg ,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 SMHIs senaste prognos för havsnivåhöjning i Helsingborg fram till 2100?? Troligtvis större risk för att prognoserna för 2100 höjs än att de sänks

4 Havsnivåer Högsta uppmätta +1,7m Dimensionerande nivå 2100: +3,5m Mot dagens +2,5 m STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STRATEGISK PLANERING Fördjupnings-PM klimatanpassning Sidan 3 Havsnivån I många situationer kan vi behöva dimensionera för en längre period än 100 år och kanske även för en högre nivå än den värsta som återkommer 1 gång på 100 år Regn I många situationer kan vi behöva dimensionera för en längre period än 100 år och kanske även för ett intensivare regn än det värsta som återkommer 1 gång på 100 år 4

5 Risken är stor att havets nivå stiger mer än vad dagens prognoser förutspår Osäkerheten i prognoserna är mycket stor Det glaciärforskare sett på Antarktis och Grönland de senaste två åren finns inte med i de modeller man arbetar med (Vetenskapens Värld på TV 2 program) FN:s klimatpanel har varit konservativa i sina bedömningar (pga alla ska vara överens?) Att utgå från andras äldre rapporter kan fungera konserverande Det finns en tendens till att inte vilja gå före och skrämmas (Varför inte försiktightesprincipen?) Fäst inte för stor vikt vid vad andra kommuner gör utan att först ha tagit reda på: vilka prognoser de planerar efter (är de gamla?) vilka värden de skyddar med sina åtgärder vilka förutsättningar de har för anlägga skydd Man måste utgå från platsens förutsättningar. Vi måste kanske till och med ha olika principer för skyddsstrategier inom närliggande områden 5

6 Medeldygnsflöde [m3/s,ha] En extrem situation kan ofta avvika markant från det man tidigare upplevt Dygnsföde i Vegeån vid Åbromölla Utgångspunkt: När framtiden är osäker ska man välja robusta strategier som klarar en anpassning till förändrade scenarier. 6

7 Dagvatten - osäkerheter Klimatförändringen ökad mängd nederbörd och ökad intensitet Vattendirektivet krav på dagvatten- kvalité till recipient P104 och P105 nya publikationer med riktlinjer från Svenskt vatten Fördröjd avledning av dagvatten behövs. 7

8 Avrinning [l/s, ha] Avrinning [l/s, ha] Avrinning före och efter exploatering (100 % hårdgjort) Efter exploateringen - ex. statistiskt sett kommer det 1 gång på 10 år ett regn som varar i 10 min med intensiteten 200 l/s och ha Före exploateringen är avrinningen ca 1,5 l/s och ha Serie1 Före expl. Serie2 Efter expl år 5 år 10 år 50 år 100 år Återkomsttid för regn [varaktighet 10 minuter] Avrinning före och efter exploatering (100 % hårdgjort) l/s och ha i 10 minuter motsvarar 12 mm och på 1 hektar blir volymen under 10 minuter 120 m Serie1 Före expl. Serie2 Efter expl år 5 år 10 år 50 år 100 år Återkomsttid för regn [varaktighet 10 minuter] 8

9 Ledstjärna Höj kunskapsnivån och använd hjälpmedel effektivt i planeringen t.ex. laserscanning Lång sträcka med dåligt fall Flöjen ett våtmarksområde som ligger lågt 18 9

10 Ledstjärna Håll bebyggelse och anläggningar borta från de låga områdena längs sjöar, dammar, vattendrag och våtmarker och planera för översvämning inom flodplanet Exempel på planering som inte är hållbar Samhälle med ca 2000 invånare Tidigare var bäck kulverterad genom byn (inte långtsiktigt hållbart) Nu har bäcken dragits runt samhället (det blev dyrt att planera fel) 10

11 Ursprungligt system då det var mindre bebyggelse Bäcken blir kulverterad, bl.a. genom byn 11

12 Risker: galler och ledningsdimensionering Flack fortsättning Brant sluttning Igensatt galler eller överbelastad ledning Intag till ledning kan sätta igen och ledningens kapacitet kan överskridas 12

13 Konsekvens ett antal gånger Flack fortsättning Brant sluttning Översvämning Igensatt galler eller överbelastad ledning Ledning och bäck runt samhället Inkommande bäck kopplas bort 13

14 Text i fördjupade översiktsplanen I nya utbyggnadsområden är målet att det inte skall behövas dagvattenledningar Inte alltid rätt lösning Utgå från platsens förutsättningar 14

15 Konsekvenser av felplanering Många år av översvämningar med kostnader och personligt lidande och otrygghet vågar vi åka bort vågar vi åka på semester Många års belastning på VA-verksamheten med samtal och utredningar Ny ledning och bäck runt samhället till en kostnad av Mkr (?) Exempel på icke hållbar planering Bebyggelse nedanför slutning 15

16 16

17 17

18 Ledstjärna Starta med ett större perspektiv inte bara med den aktuella detaljplanen eller det aktuella problemet 18

19 Exempel på icke hållbar planering Ny exploatering uppströms känsligt avrinningsstråk Detaljplan för villabebyggelse Fördröjningsbassänger inom planområdet Fördröjningsmagasin töms med 1 l/s,ha upp till ett 100- årsregn Tömningstid max 5 dygn Kanske bättre fördröja på mindre exklusiv mark med komplettering inom planområdet 19

20 Känslig ravin Ledning Lågt instängt område Ny detaljplan Öresund Avrinningsområde Vanlig situation exploaterat nära vatten brant sluttning och känslig ravin Öresund 20

21 Varför kan inte bäcken få det utrymme som behövs? Vem har planerat? Svar: SBF + flera förvaltningar Vem ringer man när det blir problem? Svar: VA Slutsatser VA-verksamheten ska oftare säga: Nej, det går inte! VA-verksamheten är alltför ofta dumsnäll Det saknas ofta kunskap och ett helhetsperspektiv i planeringen 21

22 Så har skulle problematiken ha analyserats! Områden som kan översvämmas 7-10 dygn (även en del av de gröna områdena kan översvämmas) Avrinningen från magasinen fördröjs Magasinen töms på 3-5 dygn => tomt när det är översvämmat 22

23 Begränsning av avrinningen till ledning och känslig ravin Stor fördröjningsvolym här på mindre värdefull mark Snabb avrinning från exploatering hit för att komma före naturmarkens avrinning Mindre magasinsvolym här för att hålla nere ledningsdimensionen 23

24 Ledstjärna Planera med utgångspunkt i helheten lyft blicken och tänk långsiktigt och försök förutse vad som skulle kunna hända om det vill sig illa kostnaden för att förebygga kan vara liten och kostnaden för att åtgärda i efterhand kan bli stor misslyckanden ger badwill och onödigt personligt lidande Ledstjärna Robusta lösning inga instängda områden skapa sekundära avrinningsvägar tidig höjdsättning 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 Instängt område stor risk 30

31 Instängt område 31

32 En del av dessa områden och stråk behövs för fördröjning 32

33 Ledstjärna Förbered för effektiv, säker och tilltalande dagvattenhantering redan i utformningen av översiktsplaner och detaljplaner och skaffa referensobjekt Dimensionerings exempel Bunkeflostrand i Malmö Värsta situationen på 100 år => Långsiktigt hållbart 33

34 Avrinning genom bef. bebyggelse Ny bebyggelse Avrinningsvägar är planerade för 100-årsregn 34

35 Utblick 1 35

36 Utblick 2 36

37 37

38 Mariastaden Översvämningssäker planering 1 38

39 Mariastaden i Helsingborg - dagvattendammar Mariastadens läge i Helsingborg 39

40 Mariastaden - bakgrund Plan och fuktig jordbruksmark Begränsad kapacitet i ravinen mot havet Dammar med vatten tillskott i boendemiljön Ytor med ledig volym som kan svämmas över Säker dränering med separat ledning för dränering men Fuktigt på tomter svårt för häckar att ta sig Murar kan stänga inne vatten på tomten Info till nya ägare kan missas Dammar kan skapa oro dock få som oroar sig 79 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 Ledstjärna Staket kan ofta vara en falsk trygghet därför ska dammarna utformas med tanke på säkerhet men utan staket 45

46 Bra kommande artikel i ny tidskrift från Movium - Vattenvett Lägg märke till den vuxnes vaksamhet 46

47 Den falska tryggheten Det som behövs är: bra utformade anläggningar information tillsyn riskmedvetenhet vattenvana simkunnighet 47

48 Vi behöver använda abonnenternas avgifter effektivt 48

49 Gräns för avrinningsområde Skälderviken Flöjen - översvämnings - område Kattarp Hasslarp Öresund Mariastaden Ödåkra Frostgatans dagvattenmagasin Helsingborg Helsingborg bakgrund till exempel Gräns för avrinningsområde Max 1 l/s,ha Ödåkra Ny fastighet för handel Magasin under mark kr/m 3 Ny fördröjningsdamm på låg nivå i Välabäck kr/m

50 Ödåkra 99 Gräns för avrinningsområde Max 1 l/s,ha 50

51 Krav på fördröjning = 600 m 3 /ha hårdgjord yta Specificerad volym => inget krångel räkna med regn och tömning Tömningsflöde avgörs i samråd med NSVA (utifrån helhetslösningen) Mer komplicerat system men stora fördelar 51

52 Gröna tak räknas som ej hårdgjord yta Krav på viss fördröjning inom fastigheterna för att hålla nere dimensionen på dagvattenledningarna Hela fördröjningen behöver inte träda i funktion direkt översvämningsvolymer ovan mark räknas som fördröjningsvolym (i funktion vid t.ex. ett 10-årsregn) Möjlighet att köpa sig fri från del av fördröjningen ( kr per 100 m 3 ) Vi måste bli bättre på att planera med multifunktionella ytor samt att rena dagvatten från hårt trafikerade ytor och parkeringar 52

53 Skälderviken Öresund Skälderviken Öresund 53

54 Havsnivån på + 3,3 meter i RH2000 (höjder från laserscanning) Skälderviken Öresund 54

55 Skälderviken Öresund 55

56 56

57 Skälderviken Öresund 57

58 Avrinning i Vegeån och från exploaterade områden Var ska magasinsvolymen skapas? Hur ska man tömma dagvattendammar? Kanske behöver vi tänka i nya banor Välagård bef. magasin m 3 tömning med 1 l/s,ha Flöjen Välagård nytt magasin m 3 tömning med 1 l/s,ha Ödåkra Frostgatan nytt magasin m 3 tömning med 1 l/s,ha

59 117 Havsnivåhöjningen medför att vi måste klara av att hantera nya typer av problem 59

60 Vi kan minska behovet av att pumpa ut dagvatten från invallningar Instängt område Dagvattenutlopp till Öresund Invallning Blå linje = hela avrinningsområdet Nivåkurva ca +5,0 m 60

61 Tät ledning till Öresund Start tät ledning Nivå > +5,0 m Utgå från förutsättningarna! The Netherlands about 60% of the country is situated below sea-level 9 million people live here about 65% of the Gross Domestic Product is earned here... (= BNP) (tillgängligt ) 61

62 Havsnivån på + 3,3 meter Havsnivån på + 3,3 meter i RH2000 (höjder från laserscanning) 62

63 Ledstjärna När framtiden är osäker ska man välja robusta strategier som klarar en anpassning till förändrade scenarier Det mest robusta Höjning av marken i ett eller flera steg så att den inte svämmas över 63

64 Förändringar kommer ofta efter katastroferna Men varför måste det hända först? Kostnaden för att förebygga kan vara liten Kostnaden för att åtgärda i efterhand kan bli stor VA-verksamhetens långsamverkande Ipren Strategisk planering Personal Tid och framförhållning Kompetens Helhetssyn 64

65 2. innan TV-kamrorna kommer 1. var aktiv 3. och sov gott tack för er uppmärksamhet 65

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson Dagvattenutredning Hammarshus 2013-07-05 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning - Hammarshus Kund Kommunledningskontoret Strategi och Utveckling

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer

BILAGA ENKÄTSVAR. Fråga 1. Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med öppna dagvattenlösningar jämfört med ett konventionellt ledningsnät?

BILAGA ENKÄTSVAR. Fråga 1. Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med öppna dagvattenlösningar jämfört med ett konventionellt ledningsnät? BILAGA ENKÄTSVAR Fråga 1. Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med öppna dagvattenlösningar jämfört med ett konventionellt ledningsnät? KOMMUN/AVDELN/TITEL PLAN Stadsbyggnadsförvaltningen/ Detaljplanering

Läs mer

2013-05-22 1 (49) Kommunförvaltningen. Per Juhlin. Utredning Dagvatten. Foto: Björn Hillarp

2013-05-22 1 (49) Kommunförvaltningen. Per Juhlin. Utredning Dagvatten. Foto: Björn Hillarp 2013-05-22 1 (49) Kommunförvaltningen Per Juhlin Utredning Dagvatten Foto: Björn Hillarp 2013-05-22 2 (49) Inledning Under senare år har fokus ökat på kommunens hantering av frågor kring hantering av dagvatten

Läs mer

14. Svar på medborgarförslag angående ny förskola i Förslöv Birgitte Dahlin KF 86-92

14. Svar på medborgarförslag angående ny förskola i Förslöv Birgitte Dahlin KF 86-92 14. Svar på medborgarförslag angående ny förskola i Förslöv Birgitte Dahlin KF 86-92 15. Svar på motion angående "Vita jobb" Jeanette Hall KF 93-96 16. Detaljplan för del av Hemmeslöv 44:1 m.fl. Camilla

Läs mer

Exempel på dagvattenlösningar säkerhet vid vatten och exempel på robusta och multifunktionella lösningar

Exempel på dagvattenlösningar säkerhet vid vatten och exempel på robusta och multifunktionella lösningar Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Byggsamverkan Kronoberg Dagvattenseminarium Alvesta 2015-02-24 Exempel på dagvattenlösningar säkerhet vid vatten och exempel på robusta och multifunktionella lösningar

Läs mer

Underjordisk dagvattenhantering i urban miljö

Underjordisk dagvattenhantering i urban miljö Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Underjordisk dagvattenhantering i urban

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Vy västerut från Stockevik VA- OCH DAGVATTENUTREDNING 2014-05-22, rev 2015-03-12 Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar Energi & VVS-Projekt AB

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Stadsdel Vega detaljplan 4

Stadsdel Vega detaljplan 4 Haninge kommun Stadsdel Vega detaljplan 4 Stockholm 2013-04-22 Vega DP 4 Datum 2013-04-22 Uppdragsnummer 61261356430000 Utgåva/Status Första version Sofia Åkerman Tom Thongying Marta Ahlqvist-Juhlén Uppdragsledare

Läs mer

Dagvattenstrategi för Malmö

Dagvattenstrategi för Malmö Dagvattenstrategi för Malmö Malmö Stad April 2008 Förord Malmö har under en lång följd av år arbetat med att på olika sätt försöka begränsa de negativa effekterna av avledningen av dagvatten. Under år

Läs mer

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl UPPDRAG Kämperöd 1:2 mfl UPPDRAGSNUMMER 1351452000 UPPDRAGSLEDARE Göran Wallgren UPPRÄTTAD AV Göran Wallgren DATUM 2011-12-08 Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl På uppdrag av Kämpersviks Hamn AB har

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

KOMPLETTERANDE PM FÖRTYDLIGANDE AV HANDLINGSPLAN FÖR SKYDD MOT STIGANDE HAVSNIVÅER

KOMPLETTERANDE PM FÖRTYDLIGANDE AV HANDLINGSPLAN FÖR SKYDD MOT STIGANDE HAVSNIVÅER FÖRTYDLIGANDE AV HANDLINGSPLAN Vellinge kommun Uppdragsnummer 1220091000 Malmö 2012-01-25 Sweco Environment AB Malmö Kust och Vattendrag Författare: Sebastian Irminger Street Granskare: Olof Persson 1

Läs mer

Klimat- och sårbarhetsanalys för Danderyds kommun

Klimat- och sårbarhetsanalys för Danderyds kommun Bilaga 1 Dnr KS 2013/0039 Klimat- och sårbarhetsanalys för Danderyds kommun Rapporten sammanställd av Ruth Meyer och Lars Winberg. 2013-10-21 Sammanfattning Även om vi med tiden lyckas vända trenden så

Läs mer

Småhusträdgårdarnas betydelse för klimatanpassning och dagvattenhantering i stadsregionen

Småhusträdgårdarnas betydelse för klimatanpassning och dagvattenhantering i stadsregionen Småhusträdgårdarnas betydelse för klimatanpassning och dagvattenhantering i stadsregionen Johanna Deak Sjöman SLUTRAPPORT för anslagsnummer H09-0173-AKF Småhusträdgårdarnas betydelse för klimatanpassning

Läs mer

Dagvatten i Borås Stad 2008-12-05

Dagvatten i Borås Stad 2008-12-05 Dagvatten i Borås Stad 2008-12-05 1 INLEDNING 3 2 DAGVATTEN 4 2.1 MÖJLIGHETER 4 2.2 DAGVATTENPROBLEMATIKEN 4 2.3 FÖREKOMST AV FÖRORENINGAR I DAGVATTEN OCH DESS EFFEKTER 5 2.4 FYSISK PLANERING 7 2.5 TILLÄMPNING

Läs mer

ANPASSNING AV BEFINTLIG BEBYGGELSE SAMT OMRÅDEN I PLANERINGSSTADIET MED HÄNSYN TILL HÖJDA VATTENNIVÅER

ANPASSNING AV BEFINTLIG BEBYGGELSE SAMT OMRÅDEN I PLANERINGSSTADIET MED HÄNSYN TILL HÖJDA VATTENNIVÅER ANPASSNING AV BEFINTLIG BEBYGGELSE SAMT OMRÅDEN I PLANERINGSSTADIET MED HÄNSYN TILL HÖJDA VATTENNIVÅER - metoder för skydd med Gullbergsvass och Norra Masthugget som exempel BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

Fastighetsägarna Stockholm Utdelningsadress: Besöksadress: Telefon:

Fastighetsägarna Stockholm Utdelningsadress: Besöksadress: Telefon: Fastighetsägarna Stockholm är branschorganisationen för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Stockholms län och på Gotland. Våra drygt 5 000 medlemmar spänner från börsnoterade fastighetsföretag

Läs mer

Mångfunktionella ytor

Mångfunktionella ytor Boverket Mångfunktionella ytor Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och tätorter genom grönstruktur Miljömålsprojekt Mångfunktionella ytor Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i

Läs mer

Konsekvenser av besvärligt väder i Landskrona en lokal klimateffektprofil - ett utkast -

Konsekvenser av besvärligt väder i Landskrona en lokal klimateffektprofil - ett utkast - Konsekvenser av besvärligt väder i Landskrona en lokal klimateffektprofil - ett utkast - Annika Carlsson-Kanyama, Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI Olle Nordell, Miljöförvaltningen; Landskrona stad

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D RAPPORT, Kållered, Mölndal stad 2012-02-10 2015-02-16 rev D Upprättad av: Åsa Ottosson/Daniel Jacobsson Granskad av: Daniel Jacobsson RAPPORT, Kållered, Mölndal stad Kund Johan Wiik Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

RAPPORT. Ansökan om tillstånd för kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen MÖLNDALS KVARNBY GBG VATTENSYSTEM

RAPPORT. Ansökan om tillstånd för kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen MÖLNDALS KVARNBY GBG VATTENSYSTEM MÖLNDALS KVARNBY Ansökan om tillstånd för kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen UPPDRAGSNUMMER 1321069 KOMPLETTERING, REGLERINGSSTUDIE M.M. GBG VATTENSYSTEM JONATAN

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus Ta hand om dagvattnet Råd vid planering och byggande av flerbostadhus 1 Omslagsbild: Öppet dike som leder ett delflöde från en bäck igenom ett bostadsområde för gestaltning. Här ansluter även det rena

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige 2014-03-06 Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar

Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar Mikael Olshammar och Christian Baresel Rapport: B2029, mars 2012 IVL Svenska Miljöinstitutet

Läs mer