RAPPORT. Datum Dnr Kvalitativ uppföljning av Kultursamverkansmodellen 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Datum 2014-05-22 Dnr 1401282. Kvalitativ uppföljning av Kultursamverkansmodellen 2013"

Transkript

1 Jan Stenfell Verksamhetscontroller Tel RAPPORT Datum Dnr (29) Statens Kulturråd Kvalitativ uppföljning av Kultursamverkansmodellen 2013 Inledning Kulturpolitiska mål De regionala kulturpolitiska målen i Skåne utgår från två perspektiv, verksamhets- och medborgarperspektiven: Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets. Alla har möjlighet att ta del av Skånes kulturliv och kulturupplevelser. ska verka för ett ökat kulturutbud av hög kvalitet i Skånes olika kommuner och delregioner samt på olika sätt bidra till att kultur är tillgänglig i hela regionen. Dessutom ska fler oavsett individuella och geografiska förutsättningar ha tillgång till ett brett och varierat utbud. Kulturpolitiska prioriteringar För att nå de kulturpolitiska målen gör följande kulturpolitiska prioriteringar: Stärkt kulturell infrastruktur Förbättrade villkor för konstnärligt skapande Utveckling av kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga Ökad tillgång och tillgänglighet till kulturlivet Ökad samverkan mellan kultur och andra samhällsområden/ politikområden Postadress: Kultur Skåne, Malmö Organisationsnummer: Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö Telefon: Internet:

2 Datum Dnr (29) Stimulans av kulturdriven näringslivsutveckling Stimulans av det interregionala, internationella och interkulturella samarbetet Stärkt dialog inom kultursektorn Stärkt kunskapsutveckling och forskning Professionell teater 1. Gör en samlad bedömning av resultaten inom området professionell teater med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. Både Malmö och Helsingborgs stadsteatrar har förnyat sin verksamhet dels genom att uppföra ett antal nyskrivna verk och dels genom att variera olika sceniska uttrycksformer. Repertoaren sträckte sig från breda uppsättningar riktade mot en stor publik, till mindre, utforskande projekt. Föreställningstillfällena har spritts och tillgången till teater har ökat. Även dialogen med publiken har tilltagit och ett flertal tillfällen erbjöds för besökaren att ta del av teatrarnas verksamhet, såväl på scen som via andra mötes- och föredragsfora. Därutöver är en översyn av subventionerna på Scenkonstområdet genomförd och beslut om en justering av regler togs i regionfullmäktige under hösten. Förändringarna innebar att subventioner även kan användas till resekostnader för skolor i samband med resor till scenkonstarrangemang. Scenkonstsubventionen har utvidgats att omfatta även gymnasieskolan. En översyn av bidraget till arrangörer av offentliga teater-, dans- och nycirkusföreställningar, har gjorts under Enligt regionfullmäktiges beslut i november justerades reglerna med syfte att förenkla för arrangörerna. Justeringen skapade större utrymme för nya, och i synnerhet unga, arrangörer. Förändringarna innebar att organisationer som får verksamhetsbidrag av inte kan få arrangörsbidrag, samt att kommuner inte längre kan söka bidraget. 2. Sammanfatta de prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området professionell teater.

3 Datum Dnr (29) Genom fler tillsvidareanställningar och långtidskontrakt har en stabil konstnärlig bas skapats för en vidareutveckling av teaterlivet. Helsingborgs stadsteater är sedan 2013 huvudsamarbetspart till bibu.se. Biennalen har sitt kansli på teatern och har också involverat teaterns personal i sitt arbete, vilket medfört en kvalitetsförstärkning i teaterns barnoch ungdomsarbete Följeforskning har under året också påbörjats kring Malmö Stadsteaters pedagogiska verksamhet Stora teaterkursen, samt kring samarbetet inom Resurscentrum för scenkonst. Stora teaterkursen är ett pedagogiskt projekt, som nådde elever i Malmö, Lund, Sjöbo, Burlöv och Vellinge kommuner. Genom samarbete med Högskolan för scen och musik i Göteborg och Teaterhögskolan i Malmö har den konstnärliga utvecklingen förstärkts. 3. Sammanfatta prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området professionell teater: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete Inom ramen för Helsingborgs stadsteaters projekt Hamlet (en samproduktion med Helsingörs Teater) bedrevs ett omfattande teaterpedagogiskt arbete med stadens 17-åringar. Föreställningen Alice i Underlandet nådde över barn och unga i hela den nordvästskånska delregionen. Stiftelsen Framtidsgenerationen beviljades medel för att i samarbete med Malmö Stadsteater genomföra en extra föreställning och webbsändning av gästspelet Third Generation, för gymnasieklasser i Skåne och övriga Sverige. Nästa del i projektet är att integrera unga malmöbor i verksamheten och att producera teater baserad på deras egna berättelser: Malmö, the True Story. Stadsteatrarna hade under året ett omfattande samarbete med externa parter såsom Amatörteatrarnas Riksförbund, Arbetsförmedlingen, kulturarvsinstitutioner m.fl. Gästspel från Israel, England och Tyskland har genomförts på Malmö stadsteater, liksom samarbete med Cirkus Cirkör. Över huvud taget har samarbetena med det fria teaterlivet och med övriga fria konstutövare ökat. I slutet av april redovisades projektet Teaterdialog Öresund, ett Interregprojekt med ändamål att stimulera till ökat resande över sundet för att ta del av scenkonst. har delfinansierat projektet, som varit ett samar-

4 Datum Dnr (29) bete mellan Malmö Stadsteater, Teater Får 302, Köpenhamns Musikteater, Malmö Högskola och Roskilde Universitet. Projektet redovisades i en rapport Publik i perspektiv Teaterarbete i Öresundsregionen, som gavs ut i samarbete med Centrum för Danmarksstudier, Malmö Högskola och Roskilde Universitet. Professionell dans 1. Gör en samlad bedömning av resultaten inom området professionell dans med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. Skånes Dansteater har arbetat för de regionala kulturpolitiska målen genom en bred repertoar med föreställningar av olika format inklusive medverkan i Eurovision Song Contest på Malmö Arena, som sågs av miljoner genom TV-sändningar. Beställning av nya verk (såväl koreografi som musik) och ett utvecklat samarbete inom det internationella nätverket RepNet, samt det regionala danskollegiets samarbete med Konstnärsnämndens internationella dansprogram är exempel på arbete med de kulturpolitiska prioriteringarna. Ett medvetet publikarbete bl.a. genom en anpassad marknadsföring och kringaktiviteter till specifika målgrupper utifrån aktuell produktion är andra exempel på genomförd ökad tillgänglighet till dansföreställningar. Dialogverksamheten innebar dansfrämjande verksamhet och samarbeten med andra organisationer, bl.a. skolor och verksamheter som möjliggör kulturskapande för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. 2. Sammanfatta de prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området professionell dans.

5 Datum Dnr (29) Skånes Dansteater har arbetat målmedvetet utifrån en av styrelsen fastställd treårig utvecklingsplan. Utvecklingsplanen löpte över och fokuserade på breddning av verksamheten. Dansteatern var inte enbart en producerande utan även en främjande verksamhet genom vilken nya samhällsgrupper kom i kontakt med dans som konstform. För att kunna genomföra utvecklingsplanen har medel tillförts från ägare och dessutom har externa medel sökts. 3. Sammanfatta prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området professionell dans: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete Inom konceptet Fika Titta Dansa, för barn och medföljande vuxna, med gästande dansföreställningar på Skånes Dansteaters scen, arrangerades åtta föreställningar. Skånes Dansteater arrangerade Skapa Dans, regional deltävling i koreografi för unga. Även fyra gästspel under kvällstid har arrangerats med tanke på målgrupen barn och unga. Samverkan både på kort och lång sikt har skett med andra institutioner, kommuner, fria grupper och civilsamhället. Som exempel kan nämnas en dans-och musikföreställning tillsammans med och på Malmö Opera och Musikteater. Festivalen Arv i Rörelse innebar bl.a. internationella och svenska gästspel under det genomgripande temat kulturell hemvist och ett residens av en hiphop-grupp på Skånes Dansteater. Professionell musik 1. Gör en samlad bedömning av resultaten inom området professionell musik med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar.

6 Datum Dnr (29) Symfoniorkestrarnas After Work-konserters tilltal och form har starkt bidragit till att symfonikonserter upplevs som betydligt mer inbjudande och tillgängliga än tidigare. Malmö Opera har 2013 genom en bred och varierad repertoar och föreställningar av hög kvalitet, bidragit till att opera- och musikteaterkonsten på olika sätt utvecklats. Under året genomfördes 164 föreställningar på stora scenen, varav 124 egna opera- och musikteaterföreställningar. Genom att erbjuda ett stort antal musiker och ensembler professionella speltillfällen i stor omfattning medverkade Musik i Skåne till en konstnärlig utveckling som garanterade professionella villkor. Den stora geografiska spridningen i regionen bidrog till ökad tillgänglighet. Vidare medverkade också den stora genrebredden till att nå bredare publikgrupper och därmed indirekt öka tillgängligheten. Det lokala engagemanget med sina kontaktytor var också en viktig del i tillgänglighetsprocessen. Utvecklingsprojekten var väl integrerade i verksamheten och skedde alltid i samverkan med andra aktörer. Exempel på utvecklingsprojekt under 2013 är Utveckling barn och unga, Digitala Scener och Internationellt utbyte. 2. Sammanfatta de prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området professionell musik. Musik i Skåne startade projektet Digitala scener, vilket utvecklade nya konsert- och produktionsmiljöer för regionens musikliv. Målsättningen var att göra konsertutbudet tillgängligt för fler medborgare, samla musikskapare kring konstnärlig utveckling genom digital teknik, skapa kreativa rum för barn och unga, samt stimulera till en stark nod av regional utveckling. Arrangörsinflytandet och valet av produktioner var en form för kvalitetssäkring. Återkommande diskussioner och bedömningar mellan medarbetare pågick ständigt. De båda symfoniorkestrarna i Skåne har fått särskilda turnébidrag. Malmö Symfoniorkester har i samarbete med Musik i Syd genomfört regionala konserter i bl.a. Bromölla, Kristianstad, Osby och Ystad samt i Halmstad och Karlshamn. Helsingborgs Symfoniorkester har gett konserter på Bosjökloster och Krapperup. Digitala kulturella scener har redan påverkat verksamheten i flera avseenden, vilket tvingat fram kompetensutveckling i arbetssätt, samarbeten internt, kontraktsskrivning och inte minst upphovsrättsfrågor. Malmö Opera och Musikteater arbetade med att nå ut till publik i regionen genom att turnera med föreställningar som skulle passa in på både små och stora scener. Malmö Opera strävade också efter att knyta samarbetsavtal med parter i samtliga kommuner. För att underlätta arbetet med att

7 Datum Dnr (29) nå ut till publiken lokalt, ställde operan upp med resurser till teaterföreningarna i form av olika publik- och marknadsföringsaktiviteter. 3. Sammanfatta prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området professionell musik: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete Konsertverksamhet för olika åldersgrupper var en integrerad del av verksamheten. Malmö Symfoniorkester har under 2013 vid flera tillfällen lånat ut konsertlokal, kringliggande lokaler, teknisk personal med mera till Malmö Kulturskola, Musikhögskolan i Malmö samt Estetiska gymnasiet i Malmö. MSO var även Leadpartner i Interreg-projektet Musikalsk Oplevelsedesign, som under utforskar hur ny teknik kan användas för att locka en bredare publik till levande klassisk musik. Samarbetspartners i projektet är Det Kongelige Danske Akademis Skoler for Arkitektur Design og Konservering, Öresundskomiteen, Det Kongelige Teater, Sjællands Symfoniorkester och Malmö Högskola-MEDEA Helsingborgs Symfoniorkester har fortsatt sitt samarbete med Estetiska programmet/skolstaden, där gymnasieeleverna ur årskurs tre inom områdena musik, dans, teater, media, bild och textil producerade en musikal i vilken de själva stod för all produktion och även genomförde föreställningen. HSO:s roll i sammanhanget var att arrangera musiken och bidra med orkestern och pedagogisk hjälp under instuderingstiden. En dag på Konserthuset var ett mer fördjupande koncept där elever ur årskurs tre besökte konserthuset för att lära sig hur det går till att gå på konsert. Möten mellan publik och musik från andra kulturer skedde i stor omfattning och det mångkulturella utbudet hade en given plats i verksamheten. Ett stort antal produktioner hade en icke-traditionell svensk eller västerländsk bakgrund. Detta gällde både vuxenproduktioner och produktioner för barn och unga. I samarbete med en skola i staden med hög andel invandrarbarn genomförde HSO en barnkonsert för åk 0-3 samt särskolan. Barn på skolan har fått lära sig Astrid Lindgren-sånger och bildat en kör.

8 Datum Dnr (29) Kören har tillsammans med orkestern gjort en föreställning som heter Tjolahopp. I sitt arbete med att nå ut till nya publikgrupper, strävade Malmö Opera efter att hitta samarbetsparter på skolor, företag och i föreningar. Malmö Opera hade 2013 samarbete med bland annat ABF, Folkets Hus och Parker, Musik i Syd, Riksteatern och Svenska körförbundet, vilket har lett till bl. a föreläsningsserier och kurser. Inför varje premiär skedde en utvärdering av det konstnärliga och interna arbetet och efter avslutad spelperiod hölls en utvärdering. Malmö Opera deltog också aktivt i samarbete med organisationerna Opera Europa samt RESEO. Under juni 2013 stod Operaverkstan tillsammans med Det Kongelige Teater värd för en nordisk nätverksträff för operahus som aktivt arbetar för målgruppen barn och unga. Museiverksamhet 1. Gör en samlad bedömning av resultaten inom området museiverksamhet med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. I bidragsvillkoren har nämnden ställt som villkor att utställare senast 2013 ska tillämpa så kallade MU-avtal. Flertalet utställningsproducenter arbetar också medvetet för att ha en jämn könsfördelning för utställande konstnärer. Wanås Konst startade tillgänglighetsprojektet X-LARGE, som är ett omfattande första steg för att skapa en verksamhet som inkluderar alla, oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund, fysisk eller mental status. Projektet syftar bl.a. till att öka tillgängligheten till Wanås och konsten, låta besökaren var delaktig samt utbilda personal. De målgrupper man riktar sig mot är framför allt barn och ungdom. Under sensommaren och hösten gjordes förstudien Kulturskatt skånsk fotografi på uppdrag av Kultur Skåne. Avsikten med denna var att kartlägga de möjligheter och hinder som aktörerna inom fotografi- och bildbranschen kan urskilja inom området, för att kunna utveckla fotografin i Skåne. fastställde i juni Handlingsplan för kulturarvsområdet Planen togs fram gemensamt av samtliga kulturarvsaktörer med regionalt bidrag och anger insatsområden och effektmål grupperade under fyra teman: barn och unga, samverkan, tillgänglighet och kulturturism. Handlingsplanen kommer fortlöpande att följas upp via regionala kulturarvsmöten och kulturarvskollegier. Inom ramen för temat samverkan har även en överenskommelse träffats mellan, Länsstyrelsen

9 Datum Dnr (29) Skåne och Riksantikvarieämbetet med den europeiska landskapskonventionen som utgångspunkt. beviljade i slutet av året medel för ett projekt med inriktning på kompetensutveckling och samverkan för utbildning av tjänstemän som hanterar landskapsperspektiv i sin profession. Projektet bygger på tvärvetenskaplig och tvärsektoriell samverkan med universitet/högskolor, kulturarvsverksamheter, kommuner och studieförbund. Regionmuseet Kristianstad är samordnande och finansieringen består även av FoU-medel från Riksantikvarieämbetet. Malmö Museer fortsatte med Lärande för hållbar utveckling, EUprojektet Science Center Malmö och en aktiv dialog med medborgarna. Museet arbetade målmedvetet utifrån Malmökommissionens rekommendationer. 2. Sammanfatta de prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området museiverksamhet. De regionala museerna arbetade forskningsinriktat och deltog i samarbeten med universitet och högskolor. Museerna var starkt engagerade i frågor som rörde integration, mångkultur och inkluderande kulturarv, och arbetade aktivt med detta i sin kunskapsuppbyggnad och publika verksamhet. Forskningsprojektet Med historien som kompass är samfinansierat av, Riksantikvarieämbetet och Lunds universitet och ska presenteras Museerna har likaså deltagit i varierande kurser och projekt såsom Att leda mångfald och Norm Nation och Kultur. Det arkeologiska fältarbetet har skildrats genom Instagram, en utveckling av användningen av sociala media. Fortbildning har skett i visuellt bildberättande och dokumentation. Malmö Museer har för ABM Skåne hållit utbildningsdag i digitalisering av fotografiska bildarkiv, med inriktning på lagar och regler. Museets katalog är tillgänglig för allmänheten på internet. Arbetet med Globalen har fortsatt, vilket är en plattform för mänskliga rättigheter och demokratifrågor i samarbete mellan Malmö Museer, Rädda Barnen, Röda Korset och IM, med stöd från Sida. Lunds universitets historiska museum deltar i Virtual Museums Transnational Network, som är ett EU-finansierat projekt och syftar till att ge kulturarvsarvssektorn verktyg och stöd för att i framtiden utveckla virtuella museer som är pedagogiska, underhållande, hållbara och lätta att underhålla. Lunds Universitet, Institutionen för strategisk kommunikation, producerade under året på uppdrag av Kultur Skåne en rapport som innehöll ut-

10 Datum Dnr (29) värdering och analys av projektet H+ med fokus på konst och kultur i det offentliga rummet. Rapporten beskrev, tolkade och analyserade projektet Konst i det offentliga rummet experimentarena Helsingborg, ett projekt som var del av under en treårsperiod. 3. Sammanfatta prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området museiverksamhet: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete verkade för att skapa en återkommande bildkonstfestival för barn och unga - Barnens Bästa Biennal. Projektet samordnades av Moderna Museet Malmö. Under höstlovsveckan genomfördes en pilot av festivalen, där 27 institutioner, skånska kommuner och organisationer medverkade. Barnens Bästa Biennal genomfördes med stöd av kulturnämnden, Statens kulturråd och genom egeninsatser av deltagande institutioner, organisationer och kommuner. Wanås Konst fortsatte att utveckla samverkan med grund-, gymnasie- och högskola och i X-LARGE sär- och resursskolor, liksom studieförbund, företag och organisationer. Form/Design Centers satsningar på en såväl kunskapsinriktad som inspirerande programverksamhet med föreläsningar, samtal, workshops och nätverksmingel har fortsatt. Programpunkterna har ofta varit knutna till utställningsverksamheten, men även återkommande format med olika teman har genomförts, ofta som öppna aktivitete,r men också riktade mot olika målgrupper eller branscher. Handlingsplanen för kulturarvsområdet som togs fram under 2013, betonade vikten av att nå barn och unga även på deras fritid för att öka möjligheterna till eget skapande. Detta ska ske bl.a. genom samarbete med folkbildningsförbund och folkhögskolor. Planen markerade likaså samverkan kring metodutveckling och forskning, med fokus på kulturpedagogik. Form/Design Center har genomfört en förstudie om designpedagogik för barn och unga. Syftet har varit att samla kunskap om vad som pågår inom sektorn i Sverige och internationellt, samt analysera och ta fram förslag på hur designprocessen som metod kan bidra till ny kunskap och kreativt

11 Datum Dnr (29) skapande i vid bemärkelse. Kulturen i Lund deltog i forskningsprojektet New Methods for Bulding Achaeological Documentation and Analysis Process, vilket handlar om 3D-dokumentation av byggnader med fältarbete i Rom. Samarbetspartner var RAÄ, UV, Svenska institutet i Rom, Påvliga Institutet för kristen arkeologi, Vatikanmuseerna samt Lunds universitet. De regionala museerna presenterade romernas svenska kulturhistoria i en samlad utställning och har även genomfört kompetensutveckling inom EU-finansiering för att lära sig mer om EU-programmet Creative Europe. Museerna samarbetade också genom det öresundsövergripande nätverket MUSUND. Flera skolprogram med fokus på gymnasister genomfördes på teman som källkritik, historiebruk, kulturlandskap, mänskliga rättigheter, samhällsnormer, våldsmonopol mm. Malmö Stad och Tangshan i Kina genomförde ett kompetensutvecklingsprojekt inom offentlig förvaltning om hållbar stadsutveckling, lokala demokratifrågor och processer. I lärande för hållbar utveckling genomfördes en förstudie tillsammans med organisationer och institutioner i Danmark och Sydafrika kopplat till SKI. Syftet var att undersöka möjligheterna att söka medel inom EU-programmet Creative Europe. Malmö Museer deltog i forsknings och utvecklingsprojektet Interkulturell dialog, tillsammans med Statens Martitima Museer, Nordiskt Centrum för kulturarvspedagogik, Riksförbundet Sveriges Museer och Linnéuniversitetet. Samverkan skedde också med Göteborgs och Stockholms stadsmuseer för ökad kompetens i effektmålsdriven och insiktsledd verksamhet. Lunds universitets historiska museum har under 2013 påbörjat ett samarbetsprojekt med Svenska kyrkan och Lunds domkyrkoråd, Domkyrkan 2023, med fokus på ökad tillgänglighet till Domkyrkomuseets samlingar och arkiv. Bibliotekverksamhet 1. Gör en samlad bedömning av resultaten inom området bibliotekverksamhet med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. Bibliotek som kulturhus 2012 startades kulturhusprojekt i elva kommuner (Burlöv, Helsingborg, Kävlinge, Lomma, Landskrona, Lund, Malmö, Perstorp, Skurup, Åstorp och Ängelholm), vilka på olika sätt ska arbeta med att utveckla folkbiblioteken som kulturhus. Projekten slutredovisades i juni 2013 och tre av

12 Datum Dnr (29) dessa har följts av en forskare från Lunds universitet. Erfarenheterna från projekten samt följeforskningen presenterades på en nationell tvådagarskonferens i oktober 2013, arrangerad tillsammans med Svensk biblioteksförening. Kulturrådet har under året, inom ramen för kultursamverkansmodellen, tillfört ytterligare 1 miljon kr för fortsatt arbete med att utveckla bibliotek som kulturhus. anslog under hösten medel till sex kulturhusprojekt (Bromölla, Burlöv, Kristianstad, Osby, Oxie och Åstorp), av vilka tre är en vidareutveckling av de projekt som startade redan 2012, och tre av projekten är nya. Meröppna bibliotek och gemensamma bibliotekssystem Allt fler bibliotek blir meröppna och nu finns totalt sju meröppna folkbibliotek i fem kommuner i Skåne. Nätverken kring meröppna bibliotek består av biblioteksrepresentanter från kommuner där man startat eller planerar att starta meröppen verksamhet. Utöver det regionala nätverket, har förvaltningen under 2013 tagit initiativ till att bilda ett nationellt nätverk kring denna fråga. Kultur Skåne presenterade det nationella nätverket på Biblioteksdagarna i Örebro i maj De elva kommunerna i Skåne Nordväst (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Landskrona, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga) har under senare år utvecklat ett nära bibliotekssamarbete. Samtliga bibliotek i denna delregion är nu med hjälp av det gemensamma bibliotekssystemet till stor del självförsörjande, d.v.s. de kan i det närmaste helt tillgodose sina låntagares behov med det egna mediebeståndet och med hjälp av övriga bibliotek i samarbetet. Fjärrlånen utanför delregionen har därför minskat avsevärt. Skåne Nordväst har också, med regionalt stöd, tagit fram en gemensam medieplan. De sex kommunerna i Skåne Nordost (Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge) har under hösten 2013 implementerat sin gemensamma bibliotekskatalog. har också gett projektbidrag till de fem kommunerna Burlöv, Lomma, Kävlinge, Staffanstorp och Svedala för en förstudie kring ett gemensamt bibliotekssystem och fördjupat mediesamarbete. 2. Sammanfatta de prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området bibliotekverksamhet. Enligt kulturplanen ska verka för att barn och vuxna ska kunna möte författarskap på sitt modersmål och på de nationella minoritetsspråken, samt dessutom författare från olika delar av världen. Som ett led i detta fördes en dialog med Internationella biblioteket i Stockholm och med biblioteken i Skåne, om hur man tillsammans kan arbeta för att

13 Datum Dnr (29) utveckla kommunbibliotekens verksamhet och mediebestånd för användare som talar andra språk än svenska. Dessa samtal har resulterat i fyra mångspråksprojekt i Skåne. Bibliotek i totalt 24 kommuner deltog i projekten och inventerade mediebestånd, kompetens och arbetssätt när det gäller mångspråkig verksamhet, samt vilka behov kommuninvånarna har av medier och biblioteksverksamhet på andra språk än svenska. Projekten syftar till att biblioteken ska bygga upp mediebestånd och utveckla biblioteksservice som kan möta dessa behov. Under hösten 2013 arrangerade förvaltningen också en konferens för bibliotekspersonal i Skåne kring mångspråkiga medier. Tre av de skånska kulturhusprojekten har följts av en forskare från Institutionen för kulturvetenskaper, inom ramen för den överenskommelse som finns mellan och Lunds universitet. I rapporten Att dela en helhetsbild analyseras hur kulturhustanken har formulerats och realiserats på de lokala biblioteken. Rapporten bygger på intervjuer med bibliotekspersonal från de tre biblioteken samt de loggböcker som de förde under projektets gång. I och med detta har biblioteken fått möjlighet att reflektera kring sina projekt och sitt utvecklingsarbete. 3. Sammanfatta prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området bibliotekverksamhet: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete Inom kulturhusprojektet Berättarpaletten i Oxie har bibliotekspersonalen tillsammans med andra professionella aktörer såsom skådespelare författare och dramapedagoger utvecklat verksamheten i Berättarrummet. Inom projektet har man också arbetat med delaktighet för barn och unga. Kulturhusprojekten i Osby och Bromölla har båda haft fokus på att utveckla biblioteken som kulturhus och som en plats för ungas delaktighet och eget skapande. Mångspråk var 2013 ett prioriterat område för den regionala biblioteksverksamheten (se ovan), vilken satsat på utvecklingsarbete kopplat till mångspråkig biblioteksverksamhet, i form av nätverksträffar, seminarier samt dialog med biblioteken i Skåne. Tonvikten låg på mångspråkig biblioteksverksamhet, en undersökning av bibliotekens arbete med mångspråkiga medier våren 2013, samt utvecklingsprojekt finansierade inom den nya modellen för regionalt mediesamarbete med fokus mångspråk. Konst- och kulturfrämjande verksamhet

14 Datum Dnr (29) 1. Gör en samlad bedömning av resultaten inom området konst- och kulturfrämjande verksamhet med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. Riksteatern Skåne har under året arbetat för att stötta arrangörer, både ideella och professionella. Samarbetet inom dansområdet har förstärkts och ett nytt kontaktnät för dans har skapats. Riksteatern Skåne har även tagit fram en flerårig verksamhetsplan för att öka teaterföreningarnas delaktighet och på ett bättre sätt stärka de lokala föreningarna och delta i ett breddat samarbete inom kulturverksamheten i Skåne. Man samarbetade interregionalt med bl.a. kompetensutveckling. Under året påbörjades bokslutet för KOP-nätverket för konst och publikfrågor i samarbete med Riksutställningar, Moderna Museet, Nationalmuseum, Statens konstråd och Västra Götalandsregionen/Kultur i Väst och med Ystads konstmuseum som redaktör och koordinator. Förstudierna Skånskt nätverk för konstpedagogik (om det regionala nätverket för konstpedagogik) och Skånes roll i nätverket för konst och publikfrågor ligger till grund för nämndens fortsatta stöd till de två nätverken. Inom ramen för nätverken genomfördes också en konstpedagogisk konferens på Skissernas Museum i Lund. Konferensen, med drygt hundra deltagande från hela landet, innehöll aktuell forskning och utbildning och exempel inom området utifrån ett internationellt perspektiv. Arbetet för att stärka infrastrukturen för bildkonst och form löpte planenligt både när det gällde etablerandet av en samlande resursplattform för bild- och formkonsten i Skåne och nätverksutveckling- textil konst. I båda fallen har möjligheten till konstnärlig yrkesverksamhet stärkts. Förstudien Digitalisering/visualisering/ny tekniks betydelse för bildkonst och omvänt bildkonstens betydelse för digitalisering/visualisering/ny teknik presenterades för kulturnämnden under våren. Studien berör nämndens utvecklingsarbete inom bildkonstens infrastruktur och inrymmer bakgrund, historik, nuläge, de yrkesverksammas behov, samt ger konkreta förslag på insatser. 2. Sammanfatta de prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området konst- och kulturfrämjande verksamhet.

15 Datum Dnr (29) Handlingsplaner för varje teaterförening har upprättats med hjälp av rapporten från Breddat arrangörskap Skåne. Riksteatern Skåne har utbildade processledare, vilka har hjälpt föreningarna att göra långsiktiga verksamhetsplaneringar. Nya regler för arrangörsstödet har tagits fram i samarbete med Kultur Skåne. Kansliorganisation för Riksteatern har setts över och tjänsternas funktioner har anpassats efter de behov som finns, samtidigt som närvaron i sociala medier har ökat. För att kunna stärka infrastrukturen för scenkonst har Resurscentrum scenkonst genomfört turnéprojektet VASS. Projektet har skapat nya hemmascener för skånska scenkonstproducenter, både inom teater- och dansområdet, och därmed stärkt relationerna dem emellan. Under året har även pilotprojektet Producentpoolen genomförts. Syftet var att prova olika sätt att stödja producentfunktionerna för dans- och teaterområdets fria utövare. 3. Sammanfatta prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området konst- och kulturfrämjande verksamhet: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete Riksteatern har bildat en nationell grupp med fokus på barn och ungafrågor, i vilken Riksteatern Skåne har en representant. Subventionerna omfattade även gymnasiet samt transport till och från föreställningar. Regional enskild arkivverksamhet 1. Gör en samlad bedömning av resultaten inom området regional enskild arkviverksamhet med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar.

16 Datum Dnr (29) För Skånes Arkivförbunds del har 2013 präglats av en större omflyttning i magasinen. Det leveransstopp som upprättades 2012 upphörde under 2013 och arkivet har nu en utökad kapacitet att börja ta emot större leveranser. Med anledning av problem med leverans och underhåll av arkivets ITsystem har Arkivförbundet under hösten tvingats byta IT-konsult för återhämtning, implementering samt service och underhåll av nytt IT-system. Under året har arkivet mottagit det regionala materialet från Kooperativa Förbundets (KF) Arkiv i Stockholm. Ett drygt hundratal kooperativa föreningar ingick i leveransen och inregistrering av dessa sträcker sig över årsskiftet 2013 och Det rör sig om protokoll, räkenskaper, medlemsmatriklar, korrespondens, fotografier, tryck och annat från en mängd lokala handelsföreningar, konsumtionsföreningar, kvinnogillen, bageriföreningar och andra kooperativa föreningar. 2. Sammanfatta de prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området regional enskild arkivverksamhet. Personalen samt ett antal av verksamhetens förtroendevalda har deltagit i fortbildningen Norm, Nation, Kultur, som arrangerades av nätverket ABM-Skåne och som omfattade sex seminarier kring värdegrundsfrågor rörande mångfald och jämställdhet. Under 2013 har arkivet arbetat vidare med att vidareutveckla ett s.k. Medlemsforum en plattform för samtal och utbyten kring angelägna, gemensamma och fältspecifika frågor. Arkivförbundets engagemang och uppdrag i ABM-mastersutbildningen vid Lunds universitet innebar en unik möjlighet för kompetensutveckling för personal och organisation. Under 2013 har Skånes Arkivförbund förbättrat informationen om utbud av pedagogiska program och temapaket för skolan på webbplatsen. Temapaketens innehåll har fått tydligare beskrivningar om bland annat vilken mål- och åldersgrupp materialet är sammanställt för. 3. Sammanfatta prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området regional enskild arkivverksamhet: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete

17 Datum Dnr (29) I Skånes Arkivförbunds pedagogiska verksamhet sattes stort fokus på programverksamhet kring demokratifrågor, källor och källkritik. Man arbetade med historieförståelse och har lagt stor vikt vid att bidra till en ökad medvetenhet hos eleverna kring hur alla bidrar till framtiden, samt hur historia förändras och omtolkas. Arkivförbundet har under året haft en arkivpedagog anställd på heltid. Arkivets pedagog arbetade med alla målgrupper i det livslånga lärandet men majoriteten av alla studiebesök och program har varit för skolungdomar från åk 1-9, gymnasieelever samt studenter. Arkivet har arbetat med temaarbeten, med webb-närvaro, lärarfortbildning och med föreläsningar, workshops och seminarier. Utgångspunkt i verksamheten var allas rätt till kultur och kulturarv. Skånes Arkivförbund ingick i ett Nordiskt nätverk för utveckling och utbyte i frågor som rör arkivförmedling och utåtriktad verksamhet. Bland annat har arkivets personal medverkat i planering av en nordisk konferens i förmedlingsfrågor som planerades till mars 2014 i Oslo. Arkivet har också under 2013 medverkat i en nätverksträff rörande Nordisk samordning av Arkivens dag. Filmkulturell verksamhet 1. Gör en samlad bedömning av resultaten inom området filmkulturell verksamhet med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. Film i Skåne har samarrangerat festivaler och filmevenemang som fungerat som mötesplatser för publik, filmare och bransch. Följande festivaler har Film i Skåne samarrangerat: IFEMA (Malmö, Helsingborg, Skurup och Båstad), Lilla Filmfestivalen i Båstad, Bionalen i Kristianstad, Fantastisk Filmfestival i Lund, Lund Arch Film Festival, Malmö Arab Film Festival, Nordisk Panorama i Malmö, DocLounge Malmö/Lund Network samt Filmbar. Den totala publiksiffran (exklusive CineSkåne, Lund Arch Film Festival, Filmbar, DocLounge och Bionalen) var personer på dessa arrangemang. Samarrangerandet av filmfestivaler och filmevenemang möjliggjorde visning av internationell film, vilken annars inte når utanför storstäderna och i de flesta fall inte heller finns i svensk distribution. CineSkåne och CineSkåne Publiken, i samarbete med Folkets Bio Malmö och ABF Skåne, var det tydligaste exemplet på spridning av film samt utveckling av filmrepertoar, biografer, nya visningslokaler samt visningsarrangörer lokalt.

18 Datum Dnr (29) Under 2013 utvecklade Film i Skåne ytterligare konceptet för Pixel Skånes filmfestival. Dessutom medverkade man i samarbetet inom satsningarna för Programmet (stödprogram för ungtalangutveckling inom transmedia) i samarbete med BoostHbg och Filmcentrum Syd, samt Pure Fiction, talangutvecklingsprogram för enbart kvinnliga filmskapare. Vidare anordnade man tillsammans med Riksteatern Syd en arrangörsutbildning i digital visningsteknik. 2. Sammanfatta de prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området filmkulturell verksamhet. Under året har Film i Skåne tillsatt en talangutvecklings- och kortfilmskonsulent på heltid, formaliserat samarbetet med BoostHbg och Filmcentrum Syd, samt stärkt strategier och mål utifrån medborgarperspektivet. Detta har inneburit att man fört dialog med t ex kommunerna kring behov och utvecklingsmöjligheter lokalt. Under året har även en förstudie, Regional modell för strategiprocess för film och rörlig bild, tagits fram av Sociologiska institutionen på Lunds universitet, i vilken rekommenderas en regional strategi för film och rörlig bild. 3. Sammanfatta prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området filmkulturell verksamhet: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete

19 Datum Dnr (29) Film i Skåne tog under 2013 över administrationen av det internationella finansieringsforumet för barnfilm, som ligger i Malmö i anslutning till BUFF- festivalen. Tillsammans med Boost Helsingborg, skapade Film i Skåne en gemensam ansökningsportal kring talangutvecklingen för film i Skåne. Ystad Studios Film Camp är en experimentyta i autentisk inspelningsmiljö där grupper kan boka in sig för fördjupat filmarbete tillsammans med en erfaren filmpedagog Under året genomfördes Film Camp och Filmkollot för unga med funktionsnedsättning, samt pedagogiska filmstudios i YSFC. Dessa senare innehöll 31 workshops med drygt 412 deltagare. 15 filmpedagoger ingick i det filmpedagogiska nätverket. Festivalen Pixel genomfördes med 150 tävlande filmprojekt av unga filmskapare. Övriga insatser var Skapande skola-projekt och Skolbionätverk, samt samarbete med BoostHbg och Filmcentrum Syd kring ungtalangutveckling och BUFF:ff (financing forum) för barnfilmproduktion. BUFF: ff är ett finansieringsforum för barn- och ungdomsfilm i samband med BUFF:s festivalvecka. Internationella partners möttes i skånska och internationella filmprojektet SWIM. Film i Skåne är part i SWIM som är ett nordiskt transmediaprojekt, vars uppdrag är att utveckla nya projekt inom transmedia utifrån ett nordiskt perspektiv. Samverkan med Skånes Teaterförening och Musik i Syd genomfördes kring arrangörsutbildningen för digitala visningar. Samverkan med andra kulturområden samt kommunerna inom lokala Skapande skola-projekt var ytterligare en satsning förra året. Film i Skåne arbetade med och deltog i skilda KKN-insatser med bäring på det filmkulturella området, som t ex fiction-tourism. Man var också medproducent till Mixed Reality Scandinavia, som är en årlig konferens i Ystad kring film, rörlig bild och ny teknik, med starkt fokus på augumented reality. Hemslöjdsfrämjande verksamhet 1. Gör en samlad bedömning av resultaten inom området hemslöjdsfrämjande verksamhet med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar.

20 Datum Dnr (29) Skånes Hemslöjdsförbund hade verksamhet i 22 kommuner och arbetade förra året tillsammans med Konsthantverkscentrum och Form/Design Center kring projektet Utvalt - konsthantverk, slöjd och form i Skåne. Under 2013 har förbundet tagit fram en hemsida; utvaltiskane.se, skaffat samarbetspartners och sponsorer, samt bokat upp utställningsplatser mm. 2. Sammanfatta de prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området hemslöjdsfrämjande verksamhet. Skånes Hemslöjdsförbund arbetade brett med utvecklingsprojektet Framtiden för hemslöjdens samlingar i samarbete med Nämnden för hemslöjdsfrågor och Kulturen i Lund med målet att tillgängliggöra samlingarna genom digitalisering. 3. Sammanfatta prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området hemslöjdsfrämjande verksamhet: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete Skånes Hemslöjdsförbund arbetade med Kunskapsförmedling, där det egna skapandet sattes i fokus och där barn och unga hade en central plats framförallt genom fortbildning av pedagoger och lärare i slöjd för barn. Förbundet samarbetade med Malmös hemslöjdsförening och Herrgårdens kvinnoförening och arrangerade vävkaféer, där framförallt kvinnor med andra kulturella referenser har deltagit. Dessutom har man fortbildat lärare och sjukvårdspersonal inom äldreomsorgen genom användande av s.k. minneskorgar som varit utlånade till fem kommuner och som använts av ett flertal äldreboenden

21 Datum Dnr (29) Områdesövergripande frågor Frågorna i denna del ska besvaras samlat för alla sju områden som ingår i Kultursamverkansmodellen. 4. Sammanfatta prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom samtliga områden som anges i förordningens 8 : jämställdhet tillgänglighet Jämställdhet I ett givande samarbete mellan Kultur Skåne och Näringsliv Skåne gjordes en utlysning inom ramen för Tillväxtverkets projekt Främja kvinnors företagande. Exempel på projekt som fick stöd var Idéforum för innovativa kvinnor på Österlen, Kulturellt och Kreativt företagande (Alnarp Innovation Studentsupport, SLU,) Affärsutveckling för kvinnliga danskonstnärer (Danscentrum Syd) samt Marknadsutveckling för kvinnliga konsthantverkare. Museernas kulturhistoriska samlingar tillfördes föremål, arkivalier samtidsdokumentation och fotografier som var representativa utifrån perspektivet genus, generation, etnicitet, mångfald och social miljö, vilket ligger till grund för ett framtida bruk som kan anses vara jämställt avseende allas rätt till kultur. Stadsteatrarna genomförde regelbundna genus- och jämställdhetssamtal och uppföljningsdiskussioner på frågeställningarna. Resultatet redovisades bland annat i särskild statistik. Skånes Dansteater arbetade medvetet med att skapa balans mellan antal anställda kvinnor och män inom olika yrkesgrupper. Det fanns även en medvetenhet avseende jämställdhet i gestaltandet på scenen och fördelning av konstnärliga uppdrag till kvinnor respektive män. Tillgänglighet har i sina villkor för bidrag till kulturlivet tagit avstamp i de kulturpolitiska utgångspunkterna Ökad tillgång och tillgänglighet till kulturlivet och tillämpat dessa i sina bidragsvillkor för organisationer som erhåller bidrag från. Villkoren följs därefter upp i dialogform i den kvalitativa uppföljning som görs efter varje verksamhetsår. I dessa dialoger avhandlas hur arbetet har bedrivits, vilka åtgärder som vidtagits och vilka ytterligare åtgärder som kan behövas för att säkra allas rätt och tillgång till det offentliga kulturlivet i Skåne. I de fall som man av olika anledningar inte lyckats uppfylla kraven, har kulturnämnden möjlighet att efter ytterligare dialoger göra bidragsmässiga eller ekonomiska överväganden. Dessa i villkoren tvingande krav har dock medfört att kul-

22 Datum Dnr (29) turlivets aktörer väsentligt engagerat sig i frågor om tillgänglighet till kultur. har tillsammans med Region Blekinge och Regionförbundet Södra Småland gjort en studie med syfte att se över skolans tillgänglighet till kultur med kollektivtrafik. Utredningen gav förslag på insatser som kan förbättra skolornas möjligheter att göra utbildningsresor med kollektivtrafik. Därutöver är en översyn av subventionerna på Scenkonstområdet genomförd och beslut om en justering av regler togs i regionfullmäktige under hösten. Förändringarna innebär att subventioner även kan användas till resekostnader för skolor i samband med resor till scenkonstarrangemang. Scenkonstsubventionen har utvidgats att omfatta även gymnasieskolan. Under året har en Handlingsplan för digital kultur fastställts. Denna bygger i sin tur på en tidigare framtagen strategi och bland insatserna som prioriteras finns medfinansiering av projekt som syftar till att öka barns och ungas delaktighet och möjlighet till eget skapande, stimulans för kulturinstitutioner att formulera strategier för digitalisering, utvecklingsmedel för kompetensutveckling av kulturaktörer och publikundersökningar avseende digitala utsändningar. Flera projekt inom regional biblioteksverksamhet syftar också till ökad tillgänglighet till kultur. 5. Redogör kortfattat för övriga insatser som ni särskilt har prioriterat. I slutet av 2012 beslöt kulturnämnden avsätta medel för projektet Med rätt att uttrycka sig. Projektet rönte stort intresse och 27 kommuner beviljades bidrag till konst- och kulturaktiviteter för, med och av barn och unga på temat demokrati och yttrandefrihet. Projekten genomfördes i samarbeten mellan olika aktörer såsom skolor, folkhögskolor, kulturaktörer och föreningsliv och involverade flera hundra barn och ungdomar över hela Skåne. Flera kommuner valde att koppla aktiviteterna i det här projektet till Eurovision School Contest, där barn och unga tävlade med bilder och filmer på temat Framtidens Europa. Genom Developer in Residence ges ett antal institutioner möjlighet att anställa utvecklare av digitala tjänster. Utvecklaren ska finnas med i ordinarie verksamhet med uppdraget att identifiera digitala lösningar eller tjänster inom ramen för institutionernas verksamhet. Ett ansökningsförfarande genomfördes i november där de tio institutioner som erhåller verksamhetsbidrag överstigande tio miljoner kronor kunde söka pengar. Tre projekt påbörjades, fördelade inom både kulturarvssektorn och inom området performativ konst. Resultaten av dessa kan skönjas först under Kulturens roll och uppgift, framför allt med tanke på dess del i samhälls-

23 Datum Dnr (29) utvecklingen, kräver ett tvärfackligt och utvecklat samarbete med universitet och högskolor. Kultursektorn är dessutom ett rörligt fält som ständigt kräver att nya frågor ställs, inte minst med koppling till de utmaningar kring barn och unga som och OECD identifierat. Kultur Skåne inledde därför under våren ett arbete i syfte att fördjupat och samlat säkra samarbeten med olika delar av universitet och högskola. Siktet är inställt på att etablera någon form av gemensam kunskapsplattform under Förmågan och möjligheten till denna typ av brett samarbete är central för att säkra kunskapsutvecklingen inom området. Samverkan och samråd 6. Ange nedan, genom att kryssa för i rutorna, vilken typ av samverkan regionen/landstinget genomfört med kommunerna. Formaliserade konstellationer årlig träff Kompletterande beskrivning av samverkan/övrig kommentar Fyra delregionala och två tematiska kulturpolitiska överläggningar har ägt rum under året. Drygt hundra kommunala politiker och tjänstemän från 32 kommuner deltog. Ämnen som diskuterades var bl.a. bibliotekssamarbete, tillgänglighet, kulturella och kreativa näringar, kulturella fyrtorn/kulturturism, planer för barn- och ungdomskultur, internationellt samarbete, samt mångfaldsfrågor. Kulturparlament med Rantafej är en gemensam mötesplats för kulturpolitiker och kulturaktörer i Skåne som på olika sätt är engagerade i den regionala kulturplanen för Skåne , och ägde rum i november Temat för årets konferens var Konstens och kulturens roll som drivande kraft i samhällsutvecklingen. Formaliserade konstellationer regelbundna träffar Kompletterande beskrivning av samverkan/övrig kommentar s presidium har under året haft tre tematiska överläggningar med kulturnämnden i Malmö och en liknande överläggning med kulturnämnden i Helsingborgs kommun. Avsikten är att hitta gemensamma samarbetsytor för det fortsatta kulturplanearbetet. Löpande möten/dialoger/samtal Kompletterande beskrivning av samverkan/övrig kommentar Under året har dialogen mellan skolan och kulturlivet stärkts, bland annat

24 Datum Dnr (29) genom att mötesplatser för dialog och kunskapsförmedling har erbjudits. Representanter för de skånska kommunernas kulturnämnder samt för Kommunförbundet Skånes kultur- och fritidsberedning var i maj inbjudna till ett möte på temat barn och unga med syfte att öka kunskapen inom området, sprida erfarenheter och identifiera möjliga samarbetsområden de närmaste åren. Kompetensutveckling Kompletterande beskrivning av samverkan/övrig kommentar Kultur Skåne är sammankallande för nätverket kultursamordnare barn och unga som består av kommunala representanter från Skånes alla kommuner. Under 2013 har kultursamordnarnätverket fokuserat på ung kultur samt samverkat med barnbibliotekarierna kring övergripande frågor, såsom barnkonventionen och dess betydelse för kultursektorn. Ett regionalt kunskapsseminarium med fokus på metoder för kartläggning och mätning av kulturella och kreativa näringar hölls i juni. Sex skånska kommuner medverkade med representanter för kultur och näringsliv, samt forskare från Campus Helsingborg/Lunds universitet. Arbetet följdes upp under hösten med en workshop där Myndigheten för Kulturanalys samt Örestat III var representerade. Tvärsektoriella möten/ besök/studiebesök Kompletterande beskrivning av samverkan/övrig kommentar arrangerade i samarbete med Kommunförbundet Skåne under året en studieresa till Marseille, som var en av årets kulturhuvudstäder. Närvarande på resan var 30 kulturpolitiker och kulturtjänstemän från kommunerna i Skåne. Likaså inviterade kulturnämnden i september till ett brett forskningsseminarium om Kultur och kreativa näringar i Eslöv. Seminariet leddes av Campus Helsingborg/Lunds universitet och åtföljdes av tematiska kulturpolitiska överläggningar med skånska kommuner. Länsöverskridande samarbeten Kompletterande beskrivning av samverkan/övrig kommentar arrangerade tillsammans med Västra Götalandsregionen gemensamma programpunkter på Almedalen i juni. Dessutom planerades tillsammans med Västra Götalandsregionen ett europeiskt samarbete kring kulturpolitisk analys. Kultur Skåne har därutöver medverkat i överläggningar om en gemensam regionbildning för södra Sverige.

25 Datum Dnr (29) Den skånska plattformen för kulturpolitiskt öresundssamarbete har en styrgrupp med kulturansvariga tjänstemän från de skånska medlemmarna i Öresundskomiteen och Kommunförbundet Skåne, samt därutöver en arbetsgrupp med tjänstemän från de skånska Öresundskomitee-medlemmarna. Arbetsgruppen har tillsammans med kommitténs sekretariat och ett antal danska kommuner utformat strukturer och aktiviteter för gemensam projektutveckling kommunerna emellan. Övrigt Kompletterande beskrivning av samverkan/övrig kommentar Det treåriga projektet Kultur för äldre inom vård och omsorg drivs av Kultur Skåne med externa medel från Statens kulturråd till och med Satsningarna kommer bland annat att innebära dialog med samtliga skånska kommuner, utbildningsinsatser, utveckling och utökning av befintliga program och verksamheter. Syftet är att göra en kartläggning av kommunernas insatser och att få igång sektorsövergripande insatser inom varje kommun, men även att sprida kunskap om forskningsområdet kultur och hälsa/kultur i vården, samt att skapa en gemensam definition av vad kultur i vårdenverksamhet innebär. Under 2013 har 20 av Skånes 33 kommuner besökts. 7. Ange nedan, genom att kryssa för i rutorna, vilken typ av samråd regionen/landstinget genomfört med det professionella kulturlivet. Formaliserade konstellationer årliga träffar Kompletterande beskrivning av samrådet/övrig kommentar Kollegierna för de olika konst- och kulturområdena (scenkonst, bild- och formkonst samt kulturarv) har mötts vid ett flertal tillfällen. Dessa möten är arenor för dialog och erfarenhetsutbyte mellan kulturnämnden och bidragsmottagarna, men utgör också ett forum för dialog mellan kulturaktörerna. Formaliserade konstellationer regelbundna träffar Kompletterande beskrivning av samrådet/övrig kommentar Fyra bibliotekschefsmöten genomfördes under 2013 med följande teman: skolbibliotek, mediesamarbete och digitalisering, kvalitet och verksamhetsutveckling samt den nya bibliotekslagen. Löpande möten/dialoger/samtal Kompletterande beskrivning av samrådet/övrig kommentar

RAPPORT. Datum 2014-08-22 Dnr 1401640. Redovisning av organisationer med verksamhetsbidrag för 2013 med fördjupad redovisning av infrastruktur

RAPPORT. Datum 2014-08-22 Dnr 1401640. Redovisning av organisationer med verksamhetsbidrag för 2013 med fördjupad redovisning av infrastruktur Jan Stenfell Verksamhetscontroller Tel 040-675 37 29 jan.stenfell@skane.se RAPPORT Datum 2014-08-22 Dnr 1401640 1 (32) Redovisning av organisationer med verksamhetsbidrag för 2013 med fördjupad redovisning

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010 Statens kulturråd (Kulturrådet) och Region Skåne vill gemensamt utveckla och fördjupa

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen KULTURRÅDET BESLUT 2012-01-24 S 2012:17 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Örebro läns landsting, org.nr. 232100-0164,

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Strategi för film och rörlig bild 2015-2020 Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Inledning... 3 Vision för film och rörlig bild... 6 Strategiska insatsområden... 6 Konstnärlig

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Framtidsfrågor Skånes hembygdsförbund fick av stämman 2009 i uppdrag att låta en arbetsgrupp ta fram en proposition som presenteras på stämman 2010 (se

Läs mer

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012 Kulturnämnden Ola Jacobson Verksamhetsstrateg och internationell sekreterare 040-675 37 35 ola.jacobson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-10-14 Dnr 1001255 1 (5) Regional kulturplan 2011 2012 Ordförandens

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Ansökan om kulturstrategiskt utvecklingsstöd för åren 2016-2018

Ansökan om kulturstrategiskt utvecklingsstöd för åren 2016-2018 Filmbryggan, Polstjärnegatan 14, 417 56 Göteborg, organisationsnummer 80 24 13-3137, Telefon 031-48 12 70, e-post; info@filmbryggan.se, Plusgiro104 06 27-0 Hemsida www.filmbryggan.se Till Västra Götalandsregionen

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Chris Marschall Enhetschef 040-675 33 01, 0721-99 81 71 christina.marschall@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-11-26 Dnr 1302615 1 (5)

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Remissvar avseende promemorian Framtidens filmpolitik KN-2015-2304 (Ds 2015:31)

Remissvar avseende promemorian Framtidens filmpolitik KN-2015-2304 (Ds 2015:31) 1 (7) Datum 2015-07-08 Vår referens Elisabeth Lundgren Kulturdirektör Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ann Körling Filmutvecklare ann.korling@malmo.se Remissvar avseende promemorian Framtidens filmpolitik

Läs mer

Kvalitativ uppföljning av Kultursamverkansmodellen

Kvalitativ uppföljning av Kultursamverkansmodellen Beslut 2012-09-26 S 2012:29 Dnr: KUR 2012/3970 Kvalitativ uppföljning av Kultursamverkansmodellen version 2. Reviderad 140212 Samtliga svar ska kopplas till de mål/prioriteringar som är uppsatta i regionens/landstingets

Läs mer

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Kronoberg Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 2 (8) Sju punkter för Möjligheternas Kronoberg 1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal om samverkan mellan kommunerna/gymnasieförbund i Skåne samt Blekinge och Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå.

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå. TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kultur i Halland Eva Nyhammar Förvaltningschef Datum 2015-04-10 Diarienummer DNKS150151 Driftnämnden Kultur och skola Riktlinjer för regionalt stöd gällande kultur för barn och unga

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet

Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet 2010-06-22 KUR 2010/3140 Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet Innehåll 1. Samverkansrådet

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun Kulturskolan Anders Carlsson rektor 2014-01-31 Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun 1. Nuvarande kulturinsatser Barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg har valt att sätta fokus på två

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt!

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt! Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT gör det jämt! GöteborgsOperan 2 Innehållsförteckning Allmänt 3 Bakgrund 3 Målsättning Problemanalys Processen 4 Förankring Genomförande

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 1 VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 2009-04-08 1.1 Teatercentrums betydelse för kulturlivet i Västra Götaland Teatercentrum/västra regionen företräder den fria teaterkonsten i

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150427 RS140512 Driftnämnden för Kultur och skola Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 1(5) 2013-09-30 s redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 har under 2013 prioriterat samarbeten med Umeå inför Kulturhuvudstadsåret 2014. Detta har skett främst genom fördelning

Läs mer