Startpromemoria för planläggning av Skansen 18 i stadsdelen Norrmalm (påbyggnad hotell)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Startpromemoria för planläggning av Skansen 18 i stadsdelen Norrmalm (påbyggnad hotell)"

Transkript

1 Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (12) Handläggare Julia Nedersjö Telefon: Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Skansen 18 i stadsdelen Norrmalm (påbyggnad hotell) Förslag till beslut Stadsbyggnadsnämnden beslutar att planarbete påbörjas. Anette Scheibe Lorentzi Bo Bergman Martin Schröder Stadsbyggnadskontoret Fleminggatan 4 Box Stockholm Telefon stockholm.se Sammanfattning Hotellbyggnaden på fastigheten Skansen 18 uppfördes som ett provisoriskt riksdagshotell. Stena Fastigheter förvärvade fastigheten 2005 vilken i dag Hotel Hilton Plaza hyr för att bedriva hotellverksamhet. Stena Fastigheter avser att utveckla fastigheten, som är grönklassad av stadsmuseet, med hjälp av Wingårdhs arkitekter prövades en påbyggnad med bostäder enligt en startpromemoria beslutad i nämnden Denna påbyggnad har nu utvecklats till hotellvåningar då det inte visade sig möjligt att avskilja bostäderna från det underliggande hotellet. Kontoret har valt att starta upp planarbetet på nytt med de nya förutsättningar som nu råder kring Brunkebergstorg. Avsikten är också att ge det ursprunliga hotellet kulturskydd, bygga in arkaden och öppna upp fasaden vid gångbanan utmed Vattugatan, bygga över gården med en våning samt öppna upp för mer utåtriktad och publik verksamhet i bottenvåningarna mot Drottninggatan, Vattugatan och Brunkebergstorg, med bland annat handel. Kontoret ser positivt på det nu framtagna förslaget där den tidigare bostadsvolymen bearbetats. Större transparens mellan byggnad och gata gör att gatumiljön kring kvarteret kan förbättrats. Studier bör genomföras av antikvarisk sakkunnig för att utreda hur den tillagda volymen kommer att påverka stadens siluett. Kontoret föreslår att planarbete påbörjas och genomförs med normalt förfarande.

2 Sida 2 (12) Utlåtande Skansen 18 intill stadsteatern och gränsande till Drottninggatan, Vattugatan och Malmtorgsgatan/Brunkebergstorg. Ortofoto med Skansen 18 mitt i bilden.

3 Sida 3 (12) Bakgrund Hotellbyggnaden på fastigheten Skansen 18 uppfördes som ett provisoriskt riksdagshotell till det provisoriska riksdagshuset (i dag Stadsteatern i grannfastigheten Skansen 23) att fungera under den tid riksdagshuset byggdes om på Helgeandsholmen. Stena Fastigheter Stockholm AB förvärvade fastigheten av AP Fastigheter 2005 i vilken i dag Hotel Hilton Plaza AB hyr för att bedriva hotellverksamhet. Populärt kallas byggnaden Sergel Plaza Hotel men verksamheten benämns Scandic Sergel Plaza eftersom den drivs enligt franchiseavtal utifrån Scandics koncept. Stena Fastigheter avser att utveckla fastigheten. Genom Wingårdhs arkitekter har Stena Fastigheter tagit fram idéer som konkretiserats i förslag startades ett planarbete (Dnr ) för inglasning av arkaden samt för att pröva påbyggnad med bostäder i två våningar ovanpå en ny teknikvåning. Detta har nu utvecklats till två hotellvåningar med en mindre teknikpåbyggnad ovanpå då det vid vidare studier inte visade sig möjligt att avskilja bostäderna från det underliggande hotellet, bland annat avseende brandriskfrågor. Förslagets syfte och huvuddrag Syftet med detaljplaneläggningen är att pröva en påbyggnad av befintligt hotell med två hotellvåningar samt en mindre teknikvåning och att medge inbyggnad av befintlig arkad mot Brunkebergstorg. Avsikten är också att öppna upp fasaden vid gångbanan utmed Vattugatan och förse den med entréer där det fungerar samt att ge det ursprungliga hotellet kulturskydd. Gården byggs över med en våning och Stena avser att omvandla bottenvåningen med fler lokaler för butiker med mera. Planområde Planområdet omfattar fastigheten Skansen 18, med adresser Brunkebergstorg 9, Vattugatan 2 och Drottninggatan 20. Fastigheten gränsar i norr till Skansen 23, stadsteatern. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplan I översiktsplanen Promenadstaden antagen av kommunfullmäktige 2010 utgör City ett av de strategiska områden som ska utvecklas med fokus på intensiva stadsmiljöer, attraktiva huvudstråk och modern och blandad citybebyggelse. Omvandlingen ska hålla en hög klass och beakta kulturhistoriska värden. Cityområdet utgör del av Riksintresset för kulturmiljövården Stockholms innerstad med Djurgården. Vision för City Kommunfullmäktige har 2012 antagit Vision för City. I linje med stadens översiktsplan pekar visionen ut city som ett utvecklingsoch omvandlingsområde. Inriktningen är att skapa en attraktiv, le-

4 Sida 4 (12) vande och trygg stadskärna bl.a. genom att city kompletteras med ett funktionsblandat och varierat innehåll, t.ex. fler bostäder, kultur, verksamheter mm. Det offentliga rummet i city spelar en central roll, och planeringen ska verka för fler levande bottenvåningar och en stadsmiljö med mänsklig skala. Den centrala stadens erkända kvaliteter och särdrag ska värnas, t.ex. vad avser den sammanhållna byggnadshöjden, siluetten, tydliga vattenfronter mot öppna vattenrum och besöksplatser och utkikspunkter. Mer lokalt ska omvandling av bebyggelse relatera till stadens ljusförhållanden; himmelsljus som direkt solinfall vid platser och längs gator. Utifrån visionen pågår arbete inom bl.a. stadsbyggnads-, exploaterings- och trafikkontoren med att konkretisera visionen genom framtagande av program och trafikplan för den fortsatta utvecklingen av cityområdet på kort och längre sikt. Startpromemoria mars 2010 beslutade nämnden att uppdra åt kontoret att påbörja planarbete för Skansen 18. Åtgärderna avsåg att öka inslaget av publika lokaler i bottenvåningarna samt att pröva en påbyggnad med bostäder motsvarande ca 30 lägenheter i två plan. Det förslag som togs fram visade två våningar bostäder med en underliggande teknikvåning. Avsikten var att avskilja bostäderna från hotellet i en 3-dimensionell fastighetsbildning. Trapphus och hissar till bostäderna blev svåra att lösa i det befintliga hotellet, bland annat med avseende på brandriskfrågor och utrymning. Flera bearbetningar gjordes för att hitta lösningar på frågan men en lösning lyckades inte ta hand om frågorna på ett adekvat och tillfredsställande sätt. Pågående arbeten Brunkebergstorg planeras som en mötes- och aktivitetsplats, med upprustade publika lokaler i omgivande fastigheter. Arbetet med förnyelsen av torget leds av fastighetskontoret. Ny detaljplan för kvarteret Trollhättan, som ligger utmed Brunkebergstorgs östra sida, vann laga kraft i april Planförslaget innebär att byggnaderna inom kvarteret byggs på med ca 2-3 våningar. Swedbanks nuvarande huvudkontor byggs om till hotell (Trollhättan 33) och dess entré kopplas till Gallerians gågata och aktivitetstorg. Förändringarna, både ombyggnad av entré samt hotellet som funktion, kommer att vitalisera och ge Brunkebergstorg ökade gångflöden. Detaljplan Gällande detaljplan (Pl 7087) från 1968 anger kommersiellt ändamål för hotellverksamhet. Byggnaden har en arkad utmed Malmtorgsgatan och en hörnavskärning vid Drottninggatan-Vattugatan. Bebyggelsen har belagts med utfartsförbud och all lastning och lossning sker via en underjordisk lastgata, Brunkebergsfaret. Omgivande gatumark är underbyggd och inrymmer bl.a. ledningsrätter.

5 Sida 5 (12) Stadsmuseets klassificering Byggnaden har enligt stadsmuseets klassificering särskilda värden ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt (grön klass). Det innebär att varsamhetskrav och förbudet mot förvanskning ska efterlevas. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Befintlig byggnad Del av Brunkebergstorg med hotellbyggnaden till vänster, Stadsteatern och Riksbanken till höger. Hotellbyggnaden uppfördes som ett provisoriskt riksdagshotell till det provisoriska riksdagshuset (i dag Stadsteatern i grannfastigheten Skansen 23) att fungera under den tid riksdagshuset byggdes om på Helgeandsholmen. Byggnaden är en del i en arkitektonisk ensemble tillsammans med kulturhuset, stadsteatern och riksbanken i arkitekten Peter Celsings ursprungliga koncept för Brunkebergstorgs yttre och inre del. Arbetet med Riksdagshotellet drevs med dubbelt program d.v.s. i projektet ingick uppgiften att funktionsändringen till högklassigt hotell skulle ske med så små ändringar som möjligt efter det att riksdagen flyttade ut efter ca tio år. Byggnaden består av en huvudlänga med två i rät vinkel anslutande skänklar. Det arkitektoniska uttrycket är kraftfullt. Gestaltningen bygger på att de kraftiga pilastrarnas vertikalitet balanseras av de höga fönsterbröstningarnas horisontalitet. Den mörka aluminiumplåtklädda byggnaden, med från fasadlivet indragna och relativt små aluminiumklädda fönster, bidrar till att fasaderna förefaller

6 Sida 6 (12) tjocka och byggnaden har mot Brunkebergstorg och Vattugatan därför ett slutet uttryck. Hotellets norra fasad i Brunkebergstorgs inre del. Riksbanken till vänster, Stadsteatern till höger och Kulturhuset i ryggen. (foto Urban Nilsson) Arkad mot Brunkebergs torg. Plåten på två pelare närmast entrén har marmorerats för att efterlikna natursten, en åtgärd i linje med talets ändringar. (foto Urban Nilsson) Mot Brunkebergstorg är sockeln endast en glasad våning som formats som en låg arkad med plåtklädda pelare. Över hörn, vid stadsteatern, vidgas arkaden till en generös hotellentré.

7 Sida 7 (12) Bilderna visar hörnet Drottninggatan-Vattugatan med den stora fasaden mot Vattugatan. (foto Urban Nilsson, ritning Malmquist & Skoog Arkitektkontor) Den övre delen av fasaden mot Drottninggatan faller undan som en anpassning till Drottninggatans historiskt smala sektion. Huset har en sockel som skiljer sig från kontorsvåningarnas uttryck genom en större öppenhet. På grund av tomtens souterrängförhållande har fasaden mot Drottninggatan tre våningar med större glasytor och ljust färgade bröstningar för butiker, restaurang och konferenslokaler. Vattugatans motlut från Drottninggatan till Brunkebergsåsens krön, ett motlut längs vilket fasaden saknar variation. Flera plan finns under gatuplanet - garage, verkstäder, motionslokaler och lokaler som ursprungligen planerades fungera som nattklubb.

8 Sida 8 (12) Förslaget Fasaden mot Vattugatan med den föreslagna påbyggnaden av hotellet med två hotellvåningar och teknik. (Wingårdhs arkitekter) Förslaget är att bygga på det befintliga hotellet med ytterligare två hotellvåningar samt en teknikvåning. Påbyggnaden håller sig inom den befintliga 51 graders vinkeln mot Drottninggatan och den gängse 45 graders vinkeln mot Brunkebergstorg. Fasaden i de nedre våningarna mot Vattugatan glasas upp och ges entréer där nivåerna gör det möjligt. Arkaden mot Brunkebergstorg glasas in förutsatt att trottoaren kan breddas. Sektion genom Brunkebergstorg som visar höjdrelationer kring torget. Till vänster ses sektionen av hotellet med föreslagen påbyggnad och till höger kvarteret Trollhättan med sin kommande påbyggnad. Byggnaden i fonden är Riksbanken. (Wingårdhs arkitekter)

9 Sida 9 (12) Arkaden mot Brunkebergstorg Bilden till vänster visar arkaden idag, till höger illustreras den föreslagna inglasningen. (Wingårdhs arkitekter) Hörnet Drottninggatan-Vattugatan Bilden visar förslaget till omvandling av fasaden vid Drottninggatan- Vattugatan. Hörnet återställs och fasaden ges en större transparens. (Wingårdhs arkitekter) Påbyggnad gård Sektion genom byggnaden som visar gårdens påbyggnad med en våning med lokaler till hotellet samt omvandling av bottenvåning med fler butiker. (Wingårdhs arkitekter)

10 Sida 10 (12) KONSEKVENSER FÖR MILJÖN Behovsbedömning Stadsbyggnadskontoret bedömer att önskade förändringar inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL 5 kap 18 eller MB 6 kap 11 att en miljöbedömning behöver göras. De miljöfrågor som har betydelse för projektet kommer att studeras under planarbetet och redovisas i planbeskrivningen. Kulturmiljö - stadsbild Den aktuella påbyggnaden, på en högt belägen punkt i City, kommer att påverka Stockholms stadsbild och silhuett i det större sammanhanget. Ur stadsbildssynpunkt måste förslaget om påbyggnad ses mot bakgrund av den rörelse av tillägg på höjden som sedan flera år tillbaka sker i City. Den planerade påbyggnaden och inbyggnaderna av arkaden och omvandlingen av fasaderna i bottenvåningarna mot Vattugatan och Drottninggatan kommer också att påverka Stockholms stadsbild i gaturummet. Påverkan på omgivande torg och gaturum är visuell i Malmtorgsgatans förlängning både söderut och norrut kommer påbyggnaden att vara synlig i vissa vinklar samt inglasningen av arkaden längs gatan. Längs Drottninggatan kommer hörnan vid Vattugatan, både söderut och norrut vara synlig. Stadsrummens sektioner gator och torg - påverkas. Studier behöver göras vad gäller påverkan på stadsbilden, påverkan på hotellbyggnaden både exteriört och interiört av auktoriserad antikvarie. Vy över Stockholm från Södermalm. De vita volymerna är kommande projekt ännu ej uppförda. (Wingårdhs arkitekter)

11 Sida 11 (12) Stadsbyggnadskontorets bedömning En påbyggnad innebär dels en påverkan på byggnadens arkitektur, dels på dess kulturhistoriska värde och kommer även att synas i stadens siluett. Kontoret ser positivt på det nu framtagna förslaget där den tidigare bostadsvolymen bearbetats till att istället innehålla hotellrum. Kontoret vill påpeka att man självklart har som ambition att följa den övergripande visionen för Cityområdet som bland annat syftar till fler bostäder och en större funktionsblandning inom stadsdelen. Målet med fler bostäder ska inom varje detaljplaneprojekt prövas så långt som möjligt. I vissa fall är det dock inte möjligt eller lämpligt. Vad gäller nu aktuell fastighet Skansen 18 har komplettering med bostäder studerats och ett planarbete också påbörjats för flera år sedan. Dock visade det sig vid vidare studier att det inte var möjligt att avskilja de tilltänkta bostäderna och det befintliga underliggande hotellet på ett lämpligt sätt och av denna anledning anser kontoret att en prövning av komplettering med ytterligare hotellrum är intressant. Nu aktuellt förslag med hotell som ersätter den första utvecklingsidén av fastigheten vilken innebar en komplettering av bostäder ska inte ses som ett prejudicerande fall där kommersiella ytor kan ersätta möjliga bostadskompletteringar. Staden har, som nämnts ovan, en tydlig inriktning att bredda användningen av Cityområdet och därmed berika stadsdelen och göra den trygg och attraktiv under dygnets alla timmar. Dock har bostäder utretts noggrant avseende Skansen 18 vilket visat sig mycket komplext och kontoret ser att ytterligare hotellrum kring Brunkebergstorg skulle berika platsen på så sätt som Cityvisionen i stort syftar till. Vidare ska också påpekas att vissa delar inom Cityområdet nyttjas för evenemang som skulle kunna komma i konflikt med eventuella bostäder. Brunkebergstorg är en sådan plats i City, varför viss försiktighet bör finnas vid just komplettering av bostäder i direkt anslutning till torget för att undvika konflikt och samtidigt bejaka Citys dragningskraft för evenemang och nyttjande av det publika rummet som en lokal och regional mötesplats i den växande staden. Den kommande utvecklingen av kvarteret Trollhättan på Brunkebergstorgs östra sida syftar till att bygga om Swedbanks tidigare kontorshus till hotell och ytterligare hotellrum kring torget inom fastigheten Skansen 18 skulle stärka torget med denna verksamhet inom stadsdelen. Med inglasning av arkaden samt omvandling av fasaderna i bottenvåningarna mot Vattugatan-Drottninggatan för större transparens

12 Sida 12 (12) och kontakt mellan byggnad och gata menar kontoret att gatumiljön kring kvarteret kan förbättras. Studier bör genomföras av antikvarisk sakkunnig för att utreda hur den tillagda volymen kommer att påverka stadens siluett, byggnaden samt samkompositionen med stadsteatern, kulturhuset och Riksbanken. Detaljplanen föreslås genomföras med normalt förfarande. Tidplan Samråd Q Redovisning SBN Q Granskning Q Antagande Q Förslag till beslut Stadsbyggnadskontoret föreslår att planarbete påbörjas för att i detaljplan ge kulturskydd åt den kulturhistoriskt intressanta hotellbyggnaden och samtidigt pröva en påbyggnad och en modernisering och av hotellet med större kontakt med gatumiljön. SLUT

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2011-02007 SID 1 (12) 2013-07-25

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2011-02007 SID 1 (12) 2013-07-25 STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (12) 2013-07-25 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-508 26 659 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av fastigheten

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

2013-4. Nämndhuset, Fleminggatan 4. Chrispinsson. anmälts av. Magnus. Val. e samt ledamot I. Protokollsjustering. vederbörlig. ordning.

2013-4. Nämndhuset, Fleminggatan 4. Chrispinsson. anmälts av. Magnus. Val. e samt ledamot I. Protokollsjustering. vederbörlig. ordning. RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET SID 1 (16) 2013-4 Protokoll förtt vid Rådets till skydd för Stockholms skönhet s sammanträde måndagen den 15 april 2013 i Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan)

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun Dnr: SBN 2014/0700 Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun SAMRÅDSHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. DEL AV PYRAMIDEN 18, KITTELN 1, SLÄNDAN 5 mfl (Snäckviken)

PLANBESKRIVNING. DEL AV PYRAMIDEN 18, KITTELN 1, SLÄNDAN 5 mfl (Snäckviken) 1 (44) PLANBESKRIVNING Dnr: 2012 00709-214 Detaljplan för DEL AV PYRAMIDEN 18, KITTELN 1, SLÄNDAN 5 mfl (Snäckviken) i Södertälje Upprättad 2013-05-06 ANTAGANDEHANDLING Campusvägen 26 Tfn (vxl) 08-523

Läs mer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24 Syfte: Gestaltningsprogrammet omfattar gestaltningsprinciper och gestaltningsidéer för tillkommande och befintlig bebyggelse, mark, gård och plats inom

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx Dnr: SBK 2012/265 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Hägern 11 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGshandling 2014-09 1 PL xxx Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Nora 11 i Innerstaden Malmö

Detaljplan för del av fastigheten Nora 11 i Innerstaden Malmö Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-02-10 Vår referens Annette Larsson Projektledare Annette.Larsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Detaljplan för del av fastigheten Nora 11 i Innerstaden

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN 2013-01-22, 10 Laga Kraft: 2013-02-19 Genomförandetiden

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Kv Lönnen 14, fd Telegrafverkets hus, Sundsgatan/Lillbrogatan, Piteå. Antikvarisk förundersökning 2013 12 20

Kv Lönnen 14, fd Telegrafverkets hus, Sundsgatan/Lillbrogatan, Piteå. Antikvarisk förundersökning 2013 12 20 Kv Lönnen 14, fd Telegrafverkets hus, Sundsgatan/Lillbrogatan, Piteå Antikvarisk förundersökning 2013 12 20 ADRESS Fagerdalsgatan 9, 852 39 Sundsvall TELEFON 070 4313171 www.adlcreativa.se Innehåll Innehåll...

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II)

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Planområdet är markerat med orange Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser Illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

Jag vill sätta upp skylt/skyltar, vad gäller i Stockholm?

Jag vill sätta upp skylt/skyltar, vad gäller i Stockholm? Jag vill sätta upp skylt/skyltar, vad gäller i Stockholm? Råd och riktlinjer från Stockholms stadsbyggnadsnämnd Revidering utförd i april maj 2009: Aktualisering av innehåll Tillägg angående vepor, tjänsteutlåtande

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN DEN GRÖNA PROMENADSTADEN En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur Tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden Utställningsförslag maj 2013 UTSTÄLLNING Utställning av Den gröna

Läs mer

- M Ö J L I G H E T T I L L K O M P L E T T E R I N G -

- M Ö J L I G H E T T I L L K O M P L E T T E R I N G - - M Ö J L I G H E T T I L L K O M P L E T T E R I N G - Alternativ i programförslaget Programmet prövar fyra områden för bostadsbebyggelse. Dessa prövas vart för sig. De är lokaliserade geografiskt olika

Läs mer

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl.,

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Dnr 2014/106 214 Planprogram för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Brantevik, Simrishamns kommun, Skåne län Handling till programsamråd, upprättad 2014-07-28 Till planprogrammet

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer