Verksamhetsuppföljning T1 Gästrike återvinnare 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsuppföljning T1 Gästrike återvinnare 2015"

Transkript

1 PM Verksamhetsuppföljning T1 Gästrike återvinnare 2015 INFORMATIONSMATERIAL TILL FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 17 JUNI 2015 Box 722, Gävle Utmarksvägen 16 gastrikeatervinnare.se , (25)

2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Gästrike återvinnare... 4 Vision... 4 Organisation... 4 Verksamhetens inriktning... 5 Verksamhetsberättelse... 6 Utblick... 6 Gästrike återvinnare... 6 Uppföljning prioriterade aktiviteter i VP Polen 1 - Waste management program... 8 Polen 2 Uppdrag från tillväxtverket... 8 Polen 3 E-Learning... 9 Nybyggnation återvinningscentral i Skutskär... 9 Implementera BFUS Farligt avfall i egen regi Nybyggnation Biogasanläggning Miljöstrategiska programmet Gävle kommun Årsmöte Avfall Sverige Uppföljning aktiviteter öronmärkta i CUP* Övriga händelser och aktiviteter Avstämning av verksamhetens mål Finansiell analys Periodens resultat Nyckeltal Verksamhetens intäkter Totala intäkter Taxefinansierade verksamhetens intäkter Kommersiella verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Produktionskostnader Övriga externa kostnader (25)

3 Personalkostnader Avskrivningar Finansnetto Sammanfattning av förändringar i prognosen jämfört med budget Investeringar Ekonomiska sammanställningar (25)

4 Inledning Denna rapport presenterar Gästrike återvinnares verksamhet under januari- april Rapporten följer upp de prioriterade aktiviteterna för 2015 och presenterar även en samlad bedömning kring huruvida verksamhetens övergripande mål kommer att nås. Gästrike återvinnare Gästrike återvinnare är ett kommunalförbund bestående av Gävle, Sandviken, Älvkarleby, Hofors och Ockelbo kommuner. Vårt uppdrag är bland annat att medverka till att nationella och andra samhälleliga miljömål uppfylls. Förbundet styrs ytterst av ett förbundsfullmäktige bestående av förtroendevalda politiker från alla våra fem medlemskommuner. Vision Tillsammans skapar vi vardagens miljöhjältar för en värld som räcker längre. Organisation Från och med den 1 februari 2014 har Gästrike återvinnare en ny organisation. Arbetet med att optimera den nya organisationen sker löpande och vi strävar efter ökad samverkan mellan enheter för att enkelt kunna allokera resurser och kompetenser till projekt och uppdrag. Med nya verksamhetssystem på plats har vi förutsättningar att enkelt och effektivt skapa värde för våra kunder. Det ger oss möjlighet att frigöra tid och energi till vårt stora uppdrag. Att bidra till en värld som räcker längre. 4 (25)

5 Verksamhetens inriktning Gästrike återvinnare formulerar sina verksamhetsmål och inriktning i fem perspektiv. Kundnytta Vi överträffar kundens förväntningar Miljönytta Vi skapar förutsättningar för miljösmart resursanvändning Samhällsnytta Vi samarbetar för hållbar regional tillväxt och utveckling. Medarbetarskap och ledarskap Vi medarbetare på Gästrike återvinnare bidrar aktivt och konstruktivt till att förbättra verksamheten. Vi ledare på Gästrike återvinnare skapar goda förutsättningar för medarbetare att nå uppsatta mål. Effektivitet och ekonomi Vi skapar värde för kunden på ett allt smartare sätt. Gästrike återvinnare har en ekonomi i balans över tid. 5 (25)

6 Verksamhetsberättelse Utblick Vår omvärld och omvärldens krav på oss förändras hela tiden. För att fortsätta vara en framgångsrik verksamhet behöver vi vara uppdaterade och följsamma i utvecklingen. När vi blickar utåt ser vi bland annat det här: Regeringen har meddelat att insamlingsansvaret för tidningar och förpackningar ska samlas hos kommunerna. Nu har en utredning tillsatts för att ge förslag på hur insamlingsansvaret ska fungera i praktiken. Förlaget ska presenteras på regeringsnivå mot slutet av året. Mer och mer avfall ska hanteras högre upp i avfallshierarkin, vilket gör att vi behöver öka antalet fraktioner på åvc. Avfallet vi samlar in kommer stegvis att få ett allt större värde i materialåtervinningsledet. Naturvårdsverket lyfter fram det avfallsförebyggande arbetet, vilket ställer krav både på vårt interna arbete och på vår förmåga att stötta kommunerna. De har även föreslagit ett producentansvar för textilier och mål för textilinsamling och återvinning. Att hitta återvinningsmetoder för textil har en stor miljöförbättrande potential. Vi ser över våra möjligheter att möta detta. Efterfrågan på vår kompetens fortsätter vara stor internationellt, vilket vi spår kommer ge nya uppdrag. På lokal och regional nivå pågår aktiviteter som rör miljö och hållbarhet i en rad olika sammanhang. Exempel är Klimatneutralt Gävleborg 2050 och Miljöstrategiskt program i Gävle kommun. Vi fortsätter att hålla oss uppdaterade i vår omvärld genom att vara aktiva i Avfall Sveriges nätverk och samverkar löpande med andra kommunala och regionala aktörer i frågor av gemensamt intresse. Gästrike återvinnare Gästrike återvinnare har påbörjat samtliga aktiviteter i verksamhetsplanen och förbättrat verksamheten under perioden. Samtidigt som stora utvecklingsaktiviteter har genomförts har perioden har präglats av förändringar som har påverkat stora delar av personalen. Det har varit slitsamt för både chefer och medarbetare. Gästrike återvinnare går igenom ett stålbad genom det omställningsarbete som pågår i organisationen och vi kommer att stå starkare efter detta. Vi har åtgärder planerade och när de är genomförda kommer vi att kunna motsvara kundernas krav och förväntningar på oss. I mars undertecknades ett lokalt avtal för ny lönemodell för chaufförer. Under många år har Gästrike återvinnare haft två lönemodeller för chaufförer, ackordslöner och månadslöner. Det har orsakat konflikter och splittring i 6 (25)

7 chaufförsgruppen. Efter ett års arbete med en intern referensgrupp av chaufförer och förhandling med Kommunal började den nya lönemodellen att gälla från 1 april Förändringen påverkar nästan alla chaufförers löner, både positivt och negativt. Redan under den senare delen av förhandlingarna började de positiva arbetsmiljöeffekterna att märkas bland chaufförerna t ex genom ett större intresse för att få lagom dimensionerade distrikt och arbetsrotation. En gemensam lönemodell skapar goda förutsättningar för effektiv logistik och bra arbetsmiljö med friska medarbetare. I slutet av januari tog vi efter flera års arbete i drift det sista systemet i affärssystemlösningen, BFUS. Tiden därefter har varit fylld av utmaningar i huvudsak inom tre områden: 1. Tekniska problem: Systemet har inte all funktionalitet som vi behöver vilket ger mer manuellt arbete. Det var planerat men det har varit resurskrävande. Delar av systemet är helt nytt vilket gör att fel uppstår som löpande rättas av leverantören. Dialogen med leverantören tar mycket kraft. 2. Arbetsformer: Nya rutiner har tagits fram för att jobba i systemen. Dessa utvecklas kontinuerligt vartefter vi lär oss. 3. Individuella svårigheter: Berörda medarbetare har haft olika förmåga att lära sig systemet och följa de rutiner som har tagits fram. Detta har lett till hög frustration och stress i delar av organisationen. I vissa fall har sjukskrivningar blivit följden. Sammantaget har detta fått till följd ovanligt hög arbetsbelastning i organisationen. Medarbetare från både logistik och behandling samt utveckling har ryckt in och förstärkt arbetet med kundärenden och fakturering. Att nyckelpersoner har behövt lägga tid på att stärka ärendehantering och fakturering har gjort att annat arbete inom förbundet har blivit lidande. Uppföljning- och analysarbetet inom t ex bokslut och prognos har delvis blivit lidande då nyckelpersoner inte har kunnat lägga den tid som krävs. Gästrike återvinnare har förstärkt med fler externa resurser för att klara av att hålla en godtagbar servicenivå mot våra kunder. Trots alla åtgärder har kunderna drabbats av försenade fakturor, längre handläggningstider och mer väntan i telefon. Problemen har inneburit en fördyrning av verksamheten under perioden. Ett flertal åtgärder arbetas med för att lösa problemen på både kort och lång sikt. Situationen är fortsatt inte under kontroll men de åtgärder som planeras beräknas skapa en väl fungerande verksamhet igen. Vi har tagit över körningen av farligt avfall i egen regi från och med april. Även detta ställer krav på förändringsförmåga hos medarbetarna. Kompetensen har höjts genom utbildningar av berörda medarbetare, nya rutiner har arbetats fram och nya samverkansområden har uppkommit. Under perioden har även det här arbetet orsakat stress och frustration. Med genomförda åtgärder är situationen nu under kontroll. 7 (25)

8 Uppföljning prioriterade aktiviteter i VP 2015 Nedan följer en avstämning av de prioriterade aktiviteterna i verksamhetsplanen Detaljerad uppföljning för respektive aktivitet går att läsa i bilaga 1. Polen 1 - Waste management program Förutsättningar Drivs som Projekt Start Slut Investeringar 0 Resultat 0 över projekttiden Projektledare GÅ Per-Olof Hallberg Mål 2015 Vi ska klara vår del av avtalet att utbilda 600 företagare i Polen. Projektet ska uppnå ett nollresultat över projekttiden(år ). För 2015 innebär det ett resultat på 750 tkr. Avstämning tertial 1 Vi klarar vårt utbildningsuppdrag. Det råder osäkerhet kring om vi når vårt ekonomiska mål. Prognos 2015 Vi driver vidare arbetet att lösa situationen kring betalningar. Eventuellt kopplas svenska ambassaden in. Polen 2 Uppdrag från tillväxtverket Förutsättningar Drivs som Uppdrag Start Slut Investeringar 0 Resultat 0 Uppdragsledare GÅ Per-Olof Hallberg Mål 2015 Utföra det vi har kommit överens om med tillväxtverket för att vi ska kunna få utbetalt de medel som vi har avtalat om. Avstämning tertial 1 Vår överenskommelse handlar om att skapa möjligheter för svenska företag i Polen. Det sker parallellt med utbildningsuppdraget. I stort ligger arbetet enligt plan. Prognos 2015 En webbsida håller på att ta form. När den är klar intensifieras arbetet. Prognosen är god för att vi ska klara vår överenskommelse. 8 (25)

9 Polen 3 E-Learning Förutsättningar Drivs som Uppdrag Start Slut Investeringar 0 Resultat 0 Resurser 0,4 åa Uppdragsledare GÅ Per-Olof Hallberg Mål 2015 Vi ska leverera vår del av uppdraget inom ramen för den finansiering som vi har fått genom Erasmus+. Tertial 1 Något försenad start, men den långa projekttiden gör att vi sannolikt kommer nå vårt mål på grund av att alla delar inte blev klara i tid. Prognos 2015 Vi måste driva projektet lite snabbare än tänkt för att hinna alla delar. Nybyggnation återvinningscentral i Skutskär Förutsättningar Drivs som Projekt Start Slut Investeringar 18,1 mnkr (2014; 0,6 mnkr, 2015; 17,5 mnkr) Resultat 0 Resurser 0,4 årsarbetare Extern byggprojektledare Projektledare GÅ Mirja Törnquist Mål 2015 Projektet ska under 2015, till fastslagen budget, öppna en ny, väl fungerande återvinningscentral i Älvkarleby kommun. Återvinningscentralen ska också ha en återbruksmottagning. Tertial 1 På grund av överklagat miljötillstånd kommer vi nå färdigställande först maj/juni Vi når därmed inte vårt mål om färdigställande Prognos 2015 Ny tidplan och budget ska beslutas av styrelse. Förhoppningen är byggstart augusti (25)

10 Implementera BFUS Förutsättningar 2015 Drivs som Projekt Start Slut Investering 7,5 mnkr (hela affärssystemlösningen, totalt över hela perioden ) Resultat Utvärderas mot ursprunglig kalkyl Resurser 2,5 årsarbetare 0,5 årsarbetare externt Projektledare (extern) Ulf Nätterlund/Andreas Lingers (intern) Mål 2015 Att BFU ska vara på plats och implementerat i januari Tertial 1 Systemet gick i drift 24 januari 2015 och vi har nått vårt mål. Prognos 2015 Vi fortsätter att optimera systemet och trimma in organisationen. I höst kommer ytterligare versionsuppgradering med viktig funktionalitet. Farligt avfall i egen regi Förutsättningar 2015 Drivs som Uppdrag Start Slut Investering 0,7 mnkr Resultat -0,1 mnkr Resurser 0,3 åa internt Uppdragsledare GÅ Mål 2015 Tertial 1 Prognos 2015 AnnaCarin Söderhielm Transporter av farligt avfall från återvinningscentraler och företagskunder ska utföras i egen regi från och med Säkerställa att de rutiner som behövs finns för den löpande driften av förändringen och avsluta projektet. Vi har följt planen för uppstart och kör nu vårt eget och våra företagskunders farliga avfall i egen regi. Uppdraget är avslutat. Nu pågår intrimning i linjearbetet. 10 (25)

11 Nybyggnation Biogasanläggning Ägare: Gästrike Ekogas AB (intern) Drivs som Projekt Start Slut Investering Ligger i Gästrike Ekogas AB Resultat Intäkter vid utlåning av resurser från GÅ Äskade resurser 1,0 åa Projektledare Extern Mål 2015 Hålla tidplanen för upphandlingen så att byggstarten kommer igång i tid. November 2016 ska anläggningen vara klar för att vi ska erhålla beslutat investeringsstöd om 15,8 mnkr från Energimyndigheten. Tertial 1 Upphandlingen följer plan. Tillståndsansökan är ute på remiss. Styrelsen i Gästrike Ekogas AB kommer fatta ett investeringsbeslut i slutet av maj. Prognos 2015 Anbudstiden är förlängd en månad, men i stort ligger projektet i sin helhet enligt plan. Miljöstrategiska programmet Gävle kommun Ägare: Gävle kommun Drivs som Uppdrag på Gästrike återvinnare Start 2013 Slut Klimatneutral kommun 2050 Investering Resultat 0 Resurser 0,5 åa Projektledare Extern på Gävle kommun Mål 2015 Aktiviteten leder direkt mot att uppfylla mål i Gävle kommuns miljöstrategiska program. Tertial 1 Under våren har vi bland annat, tillsammans med Gävle kommun, arrangerat ett seminarium om att förändra beteenden för hållbar utveckling, med syfte att öka kunskap och färdigheter i beteendeförändring. Seminariet hade ca 50 deltagare och var uppskattat. Prognos 2015 Vi fortsätter att medverka och bidra med kunskap. Uppdraget kommer att införlivas i linjeverksamheten från (25)

12 Årsmöte Avfall Sverige 2016 Ägare: Avfall Sverige Drivs som Uppdrag Start Slut (genomförs 31/5-1/6 2016) Investering 0 Resultat 0 Resurser 0,2 åa Uppdragsledare GÅ Ulrika Svensson Mål 2015 Målet från Gästrike återvinnares sida är att skapa det mest minnesvärda årsmötet någonsin. Tertial 1 Planeringsarbetet är påbörjat, viktiga lokaler och platser bokade. Prognos 2015 Arbetet kommer intensifieras under hösten och kräva fler personella resurser. 12 (25)

13 Uppföljning aktiviteter öronmärkta i CUP* Detaljerad beskrivning av aktiviteterna finns att läsa i bilaga 2. Aktivitet/ Tertial 1 Prognos 2015 Slutförande av PUFF Arbetet med att avsluta projektet och övergå till förvaltning har påbörjats. Vår ambition är att avsluta projektet Intrimning affärssystem Behandling av slam Revidering av renhållningsordning (RHO) Ny lönemodell för chaufförer Intensivt arbete pågår med att dels trimma in systemet och uppnå full funktionalitet. Vi behöver höja kompetensen, optimera våra processer och anpassa organisationen till nya arbetssätt. Vi har tagit fram en tillfällig lösning för behandling av slam från enskilda avlopp som kommer på Hedåsens reningsverk i Sandviken. Vi har tagit fram förslag på revidering som nu är ute på remiss i våra medlemskommuner. Efter förhandlingar med Kommunal har vi kommit överens om en lönemodell. Vår förhoppning är att våra interna processer ska falla på plats under T2. Målet inför T2 är att upphandla den tillfälliga lösningen. Planen är leverans till årsskiftet. Vi inväntar nu yttranden på remissen. Enligt plan ska kommunernas kommunfullmäktige fastställa den nya RHO senast i oktober. Vi har nått vårt mål att hitta en gemensam lönemodell för alla chaufförer. *Central utvecklingspott 13 (25)

14 Övriga händelser och aktiviteter Nedan följer ett urval av händelser och aktiviteter under tertial 1. Ny förbundsfullmäktige och en ny förbundsstyrelse. Från och med årsskiftet har Gästrike återvinnare en nytillsatt förbundsfullmäktige med 4 ledamöter och 4 ersättare från respektive medlemskommun. Förbundsfullmäktige har i sin tur utsett en ny förbundsstyrelse med 1 ledamot och 1 ersättare från varje medlemskommun. Tre viktiga styrdokument på remiss Förutom att revidera Renhållningsordningen, har vi även reviderat Förbundsordningen, samt tagit fram förslag på principer för avfallstaxan. Samtliga tre dokument är ute på remiss under april/maj i våra medlemskommuner. Vi vann Gavlegårdarnas upphandling av fastighetsnära insamling Vi har vunnit Gavlegårdarnas upphandling för fastighetsnära insamling. Det rör sig om ca 210 miljörum och miljöhus. En stor och viktig del av den kommersiella sidan av verksamheten. Kostnadseffektivt avtal för behandling av brännbart avfall Ny upphandling för behandling av brännbart avfall trädde i kraft från och med årsskiftet. Avtalet innebär att vi nu delar på stort och smått brännbart, vilket är en mycket kostnadseffektiv lösning. Vice stadsminister Åsa Romson på besök Vice stadsminister Åsa Romson besökte Gästrike återvinnare i februari. Vi berättade om vår kunskapsexport och visade vår återvinningscentral. Österfärnebo åvc I mars sade markägaren upp arrendeavtalet för åvc Österfärnebo. Vi utreder nu förutsättningarna för alternativa lösningar i Österfärnebo. Bättre kundbemötande på åvc Åvc-gruppen har definierat hur vi ytterligare kan förbättra vårt kundbemötande på åvc och testar nu dessa nya arbetssätt. Avtal för återbruk på åvc Hamrånge Vi har träffat avtal med ReDo (del av ABFs verksamhet) som kommer starta insamling av återbruk i maj på åvc Hamrånge. Textil en ny fraktion på åvc? Vi utreder hur vi ska kunna samla in textil på åvc. Förhoppningen är att kunna införa textil som egen fraktion i början av (25)

15 Nytt avtal för glasförpackningar Vi har tecknat ett nytt femårigt avtal med svensk glasåtervinning gällande insamling av glasförpackningar på återvinningsstationerna. Städning i miljörum Tillsammans med Samhall och Sandvikenhus har vi genomfört ett kort pilotprojekt med städning i miljörum. Projektet visade bra resultat. Nu utvärderar vi för att se om det är en ny affärsmöjlighet. Kundtjänst slam Från och med första mars har vi tagit över kundtjänsten för våra slamkunder från Sita. Syftet är att få bättre kundinsikt och stärka kundupplevelsen. Information om förändrade hämtdagar i sms-utskick Att skicka ut driftinformation via sms är en ny kanal där vi når fler. Vi ser ett bra utfall med färre samtal och bättre resultat än vanliga hämtningsdagar. Det ger ökad miljönytta eftersom antalet extra tömningar reduceras. Framtidenskontor för morgondagens arbete Vi fortsätter förstudien inför ombyggnationen av kontor och verkstad på Utmarksvägen 16. Tidplanen är dock förskjuten till förmån för arbete med intrimning av BFUS. Limeonline på åvc Under våren har vi startat upp Limeonline på åvc. Vi kan redan se en tydlig förbättring i minskat pappersarbete, förbättrade processer och ökad förståelse kollegor emellan. 15 (25)

16 Avstämning av verksamhetens mål Gästrike återvinnares övergripande mål är inte mätbara. Vår ambition är att bryta ner de övergripande målen till mätbara mål för vår kärnverksamhet. Det arbetet är ännu inte klart. Vi överträffar kundens förväntningar Inom processerna insamling och mottagande av avfall bedömer vi att vi når målet om att överträffa kundens förväntningar. Inom kundprocessen är servicenivån sämre än vanligt på grund av de organisatoriska problemen vi haft i och med byte av kundsystem. I höst kommer en kundundersökning att mäta kundnöjdheten. Vi skapar förutsättningar för miljösmart resursanvändning Målet bedöms utifrån några av de aktiviteter som vi genomfört under året. Flera av våra aktiviteter styr mot detta mål. Ett tydligt exempel är vårt arbete med avfallsplanen. Den fokuserar på att flytta avfallet uppåt i avfallstrappan och ger en bra grund och handlingsplan för att arbeta miljösmart i våra medlemskommuner de kommande åren. Andra exempel är projektet att bygga biogasanläggning, Vårt deltagande i Gävle kommuns miljöstrategiska program, att vi infört insamling av farligt avfall i egen regi, samt driver projekt att bygga en ny återvinningscentral i Skutskär. Vi samarbetar för hållbar regional tillväxt och utveckling. Många av våra aktiviteter bygger på samarbete och samverkan med andra. Tillsammans med Sandviken energi har vi exempelvis ett väldigt kostnadseffektivt samverkansprojekt för att lösa behandlingen av slam. Det ger både kundnytta och miljönytta. Vi medarbetare på Gästrike återvinnare bidrar aktivt och konstruktivt till att förbättra verksamheten. Införandet och intrimning av BFUS, att köra farliga avfall i egen regi och ny gemensam lönemodell för alla chaufförer, är alla aktiviteter som innebär stor förändring för många medarbetare på Gästrike återvinnare. Under våren har vi aktivt arbetat med att utbilda, höja kompetens och föra dialog för att skapa utrymme att nå målet. Under perioden har dock inte målet uppnåtts till fullo. Vi ledare på Gästrike återvinnare skapar goda förutsättningar för medarbetare att nå uppsatta mål. Målet bedöms bland annat utifrån den medarbetarundersökning som genomförs under juni månad. Resultatet redovisas i T2. 16 (25)

17 Finansiell analys Förbundets finansiella analyser avser periodens bokslut och prognos. En resultaträkning med budget och prognos ligger i slutet av denna rapport. (Föregående års resultat inom parantes) Prognosen analyseras utifrån en jämförelse med fastställd budget för året. Förbundet tillämpar samma redovisningsprinciper som i senaste årsredovisningen. För bolagens resultaträkningar hänvisas till respektive bolags rapport. Periodens resultat Periodens resultat för förbundet uppgick till -0,7 mkr (0,5 mkr), vilket är ett något svagare resultat än det som visades vid samma period föregående år. (År 2013 uppgick dock resultatet vid T1 till -3,7 mkr.) Budgeterat resultat för 2015 är 5,8 mkr, men den första prognosen visar på ett resultat på 4,0 mkr. Nyckeltal Förbundet mäter tre nyckeltal: Det negativa resultatet innebär att det ekonomiska målet för resultatmarginalen på minst 3 % inte uppnås. Per tertial uppgår den till 1,2 % och i prognosen ligger den på 2,2 %. De två resterande målen, skuldsättningsgrad och soliditet uppnås däremot, detta mycket på grund av att en stor del av förbundets lån har flyttats över till dotterbolaget GÅFAB efter fastighetsregleringen. Nu är soliditeten 55 % och målet är att överstiga 30 %. Skuldsättningsgraden uppgår till 0,8 och målet är att understiga 2,3. Balanskravet och god ekonomisk hushållning enligt Kommunallagen uppfylls också. Det ekonomiska resultatet analyseras mer i detalj nedan. T Budget 2015 Prognos 2015 Resultatmarginal, minst 3 % -1,2% 3,3% 2,2% Soliditet, överstiga 30 % 55% 37% 54% Skuldsättningsgrad, max 2,3 ggr 0,8 ggr 1,7 ggr 0,8 ggr 17 (25)

18 Verksamhetens intäkter Totala intäkter Verksamhetens totala intäkter uppgår till 55,6 mkr (52,1 mkr), vilket är en ökning med 3,5 mkr jämfört med föregående år. Av intäkterna står den taxefinansierade verksamheten för 46,3 mkr, vilket motsvarar 83 % av de totala intäkterna. Resterande intäkter, 9,3 mkr, härrörs från den kommersiella delen av verksamheten (som även innefattar enheten Internationella relationer). Det är dock inte främst intäkterna som rör förbundets löpande drift som står för de största förändringarna i intäktsflödet, vilket kommenteras ytterligare nedan. I budgeten uppgår totala intäkterna till 178,1 mnkr. I prognosen ökar de till 180,6 mnkr. Rörelseintäkterna ökar med 0,6 mnkr och internfakturering av våra tjänster till dotterbolag ökar med 1,9 mnkr. Taxefinansierade verksamhetens intäkter Taxeintäkterna från grund- och hämtningsavgifter uppgår till 41,3 mnkr. Avvikelsen mot budget beror på säsongsvariationer och prognosen för helåret på 132,3 mnkr är lika som budget. Återvinningscentralerna (ÅVC) har gjort ett något bättre första tertial intäktsmässigt än föregående år. Intäkterna uppgår totalt till 2,8 mkr (2,6 mkr). Jämfört med budgeten ligger ÅVC sammanlagt 0,3 mkr bättre avseende returträ, elavfall, metallskrot och blybatterier. Ökningen beror på ökade marknadspriser. Prognosen för helåret uppgår till 10,0 mnkr jämfört med budget på 9,6 mnkr. Ökning av vidarefakturerade intäkter. Vi internfakturerar våra driftskostnader avseende fastigheterna till GÅFAB, enligt avtal sedan sommaren För 2015 får vi en helårseffekt som förklarar ökningen av intäkterna med 1,1 mnkr jämfört med förra året. Förbundet har även vidarefakturerat 0,2 mnkr mer mot Gästrike Ekogas AB, än för samma period föregående år, för driften av Mullbacka. Prognosen är att totalt kommer vi att vidarefakturera 4,8 mnkr, vilket är en ökning med 3,6 mnkr jämfört med budget. Kommersiella verksamhetens intäkter Den kommersiella verksamhetens intäkter uppgår till 9,3 mkr (8,4 mkr), vilket är en ökning med 0,9 mkr jämfört med samma period föregående år. Intäkterna från åkeriverksamheten uppgår till 8,1 mnkr och har minskat med 0,1 mkr, jämfört med samma period föregående år. Detta beror på att våren var oerhört tidig under 2014, och att framför allt uthyrning av containrar då kom igång 18 (25)

19 tidigt. Helårsprognosen är på 28,9 mnkr och är en liten ökning med 0,15 mnkr gentemot budget. Ökningen är kopplad till metallintäkter. Intäkterna från internationella relationer är nya från och med hösten 2014, och uppgår till 1,2 mnkr hittills i år. Vid samma tid förra året hade vi inte påbörjat utlandsuppdragen och därav ökningen av intäkterna jämfört med föregående år. Prognosen för utlandsuppdragen har minskat till 3,3 mnkr från 5 mnkr i budget. Anledningen är minskad omfattning och mer ansträngd budget än vad vi inledningsvis visste om. Verksamhetens kostnader Produktionskostnader Produktionskostnaderna uppgår till 13,4 mkr (14,3 mkr), vilket är något lägre än vid samma tidpunkt föregående år. Minskningen av produktionskostnaderna beror främst på ett avtal avseende behandlingskostnader. Det nya avtalet sträcker sig över 3 år, och kommer att ge verksamheten ungefär 3,5 mkr lägre produktionskostnader per år. Vi har även lägre kostnader för övriga transportentreprenader, då vi har kört mer med egna lastväxlarflak än vi gjorde under första tertialet Helårsprognosen uppgår till 44,7 mnkr, vilket är 0,9 mnkr i ökade kostnader jämfört med budget. Ökningen beror främst på att behandlingskostnaderna för krossning inte var med i budget, för förutsättningarna i det nya avtalet ändrades efter att budgeten var gjord. Övriga externa kostnader Övriga kostnader består bland annat av lokalkostnader, driftskostnader, fordonskostnader, IT-, kommunikations-, och konsultkostnader, samt försäkrings och informationskostnader. Dessa kostnader uppgår totalt till 13,2 mkr (12,2 mkr), något högre än för samma period föregående år, men samtidigt 0,9 mkr lägre än budget. Den enskilt största skillnaden jämfört med samma period förra året är kostnaden för lokalhyra. Under det första tertialet 2014 betalade inte förbundet någon hyra för lokalerna och marken på Utmarksvägen 16. Från och med sommaren 2014, då fastighetsregleringen verkställdes, betalar dock förbundet hyra för både lokalerna på Utmarksvägen 14 och 16. En del interna avvikelser mot budget finns, både positiva och negativa. Bland annat är kostnaden för drivmedel 0,3 mkr lägre än budget, och uppgår till 2,1 mkr. Den lägre kostnaden beror på att förbundet har tecknat ett nytt avtal med Statoil (tidigare har förbundet köpt drivmedel från Preem). 19 (25)

20 Även kostnaden för konsulter är något lägre än budgeterat för det första tertialet. Främst beror detta på att budgeten är ordentligt tilltagen avseende kostnader kopplade till intrimning av PUFF, och främst BFUS de första månaderna Dock har inte kostnaderna fallit ut som konsultkostnader, utan istället har förbundet stärkt upp med övrig extrapersonal för att hjälpa till exempelvis på kundservice under införandet av BFUS (vilket även syns i de ökade personalkostnaderna). Totalt uppgår prognosen för övriga kostnader till 46,6 mnkr, vilket är ökade kostnader med 3,2 mnkr jämfört med budget. Största anledningen hänger ihop med internfaktureringen av fastighetskostnaderna mot GÅFAB. Hyran har höjts med 3,5 mnkr jämfört med budget, men samtidigt har vi ökat internfaktureringen, avskrivningarna och räntorna har minskat. Totala resultateffekten av fastighetskostnaderna för förbundet är ökade kostnader med 1,1 mnkr och inte 3,5 mnkr om man bara tittar på hyran. Övriga förändringar inom posten hänger ihop med samma anledningar som vi ser i utfallet, dvs. lägre kostnader för drivmedel och konsulter. På kommunikation kommer kostnader att öka något med anledning av personal som är föräldralediga och har bytt roller inom företaget. Personalkostnader Personalkostnaderna uppgår totalt till 24,4 mkr för det första kvartalet, och överstiger budget med 1,8 mkr. Differensen mot budget har flera olika anledningar. Under våren 2015 har förbundet gjort en förstärkning av personalstyrkan på framför allt enheten för marknad och kundservice i samband med införandet och intrimningen av det nya verksamhetssystemet BFUS. Det har funnits reservering för detta i budget, men fördelningen mellan övriga kostnader och personal har varit en annan i budget är vad utfallet och prognosen ser ut att vara. Löneökningar som tillkommit efter omorganisationen 2014 har även skett retroaktivt och belastar T Flera fall av sjukskrivningar har belastat personal på olika enheter, vilket har lett till ökade personalkostnader. Den stundtals ansträngda situationen har även genererat oplanerad övertid. Viss del av övertiden, som exempelvis övertid vid inkörningar, är planerad och budgeterad. Dock har just budgeteringen av dessa personalkostnader skett lite skevt i år, vilket rättas till i samband med prognosarbetet. Detta har dock resulterat i att skillnaden mot budget ser större ut än vad den egentligen är. Givet de utmaningar som bytet av verksamhetssystemet inneburit för organisationen så ser vi högre kostnader på kort sikt. Under kommande år ska dock de extra resurser som satts in som stöd under 2015 inte behövas. Prognosen är att personalkostnaderna kommer att uppgå till 70,1 mnkr, vilket är en ökning med 2,3 mnkr jämfört med budget. Ökningen beror på i stort samma 20 (25)

21 anledningar som har angetts och syns redan i utfallet per april. Tabellen nedan visar sammantaget vad förändringarna jämfört med budget består av. Resultatförändring Tkr Löner över revision Styrelse och Fullmäktige Sjuklöner Övertid Pensionskostnader Förstärkning på ÅVC Överföring av utvecklingspotten Föräldraledigheter 440 Summa Resultateffekten av personalkostnaderna uppgår till 1,6 mnkr och är alla ovanstående poster förutom omflyttning av utvecklingspotten från externa konsultkostnader till personalkostnader. Avskrivningar Avskrivningarna uppgår till 4,6 mkr och är 0,5 mkr lägre än budget. De lägre kostnaderna beror främst på att förbundet inte har gjort investeringar i den takt som från början planerats. I prognosen uppgår avskrivningarna till 14,3 mnkr, jämfört med budget på 15,4 mnkr. Vissa investeringar skjuts över från 2015 till Två sopbilar kommer att leasas istället för köpas direkt. Även justeringar av avskrivningarna för fastigheterna som har överförts till GÅFAB minskar avskrivningarna. Finansnetto Finansnettot är 0,6 mkr lägre än budget, och uppgår till 0,1 mkr. Prognosen är att finansnetto kommer att uppgå till -0,9 mkr jämfört med budget på -2,0 mkr. Detta beror dels på att förbundet har haft lägre räntekostnader än budgeterat, vilket är en effekt av att lån för fastigheten på Utmarksvägen 16 har överförts från förbundet till GÅFAB under perioden december 2014 februari Det beror även på koncerninterna intäktsräntor för lån mot GÅFAB och Gästrike Ekogas AB inte fanns med i budgeten. Större delen av lånen mot GÅFAB är idag lösta, i samband med att GÅFAB tog över banklånen för fastigheten. Sammanfattning av förändringar i prognosen jämfört med budget Prognosen visar på ett resultat på 4,0 mnkr. I budgeten har vi ett resultat på 5,8 mnkr. Vi sänker därmed resultatet med 1,8 mnkr. I analysen ovan har förklaringar getts inom varje större resultatpost, men det kan vara svårt att se vilka 21 (25)

22 nettoeffekter alla förändringar har på resultatet. Tex. är många förändringar inom en post bara förflyttningar mellan olika rader i resultaträkningen. Internfakturering och vidarefakturering har ibland ingen resultateffekt. Vidare kan en typ av kostnadsökning ta ut en annan typ av kostnadsminskning. Tabellen nedan förklarar vilka resultateffekter de största förändringar mellan budget och prognos har. Resultatförändring Tkr Kommentar Ökade intäkter i rörelsen 600 Varav metall +350 tkr. Ökade behandlingskostnader Främst krossning Ökade personalkostnader Löneöknignar, övertid, sjuklön, förstärkning Ökade kostnader mot GÅFAB Nettot av intäkterna, övriga kostnader, avskrivningar och ränta. Sämre resultat utlandsuppdrag Minskad budget Kommunikation Ersätta föräldralediga. Ökade övriga kostnader Många små poster Lägre kostnader IT-drift 500 Generellt lite lägre kostnader för driften Minskade kostnader för drivmedel 260 Bättre avtal Ränta på lån mot Ekogas 800 Internlån mot Gästrike Ekogas AB Minskade kostnader för utveckling 650 Neddragning med anledning av resultatläget Summa Investeringar Investeringarna per första tertialet uppgår till 2,9 mnkr. De utgörs av markköp i Skutskär 1,5 mnkr, truck 0,4 mnkr, kärl och containrar och övriga inventarier 1,0 mnkr. Budgeten för hela 2015 uppgick till 39,4 mnkr. Prognosen visar på en sänkning ner till 29,0 mnkr. Den preliminära budgeten för 2016 uppgår till 40,4 mnkr. Sänkningen på 10,4 mnkr mellan prognosen och budget består av: En baklastare flyttas från år 2015 till 2016, 2,5 mnkr. Investering i ny glasbil blir 1 mnkr högre, pga. att det är en gasbil. Återvinningscentralen i Skutskär var planerad att den skulle stå klar under senhösten 2015, men på grund av överklagan beräknas anläggningen stå klar till sommaren Bedömningen är att 7,5 mnkr av den totala byggkostnaden på 17,5 skjuts över till nästa år Marken på återvinningscentralen i Österfärnebo är uppsagd till årsskiftet 2015/2016 och därför har en investering av ny anläggning lagts in i prognosen. Utredningen om mer permanent lösning inte är klar eller beslutad, varför investeringen är ytterst osäker. 22 (25)

23 Ny investering om ny förbehandlingsanläggning för slam med enskilda avlopp är inlagd med 2,5 mnkr. Under 2016 planeras investeringar för ytterligare 14 mnkr för en mer långsiktig lösning för hantering av slam från enskilda avlopp. På inventariesidan skjuts del av investeringarna för kärl och containrar över till 2016, 0,8 mnkr. Investeringar i glasigloos för 1,2 mnkr tillkommer istället med anledning av nytt avtal och nya krav. Pågående arbeten med nivåstandardhöjning av övriga återvinningscentraler skjuts över till år Den interna ombyggnationen på Utmarksvägen 16, som var budgeterad till 8 mnkr under åren , skjuts över till Tusentals kronor (Tkr) Investeringar Budget Prognos 1 Prel. Budget Fordon kommunala Fordon kommersiella Summa fordon ÅVC Skutskär ÅVC övrigt Ny ÅVC Österfärnebo * (beslut ej taget) Fastigheter Slam enskilda avlopp Summa ÅVC och fastigheter Maskiner Inventarier Summa mask. o invent Summa investeringar Pågående arbeten GÅFAB Summa koncern (25)

24 Ekonomiska sammanställningar Resultaträkning Tkr Jan - April Helår 2015 Utfall Budget Budget avvikelse Utfall Fg År Budget Prognos 1 Totala intäkter Taxeintäkter Verksamhetsintäkter Sidointäkter Produktionskostnader Bruttoresultat TG 1 75,8 % 75,4 % 72,6 % 75,4 % 75,2 % Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat TG 2-1,0 % 3,0 % 2,0 % 4,4 % 2,7 % Finansnetto Årets resultat TG 3-1,2 % 2,3 % 1,0 % 3,3 % 2,2 % 24 (25)

25 25 (25)

Ekonomisk plan 2016-2018

Ekonomisk plan 2016-2018 Ekonomisk plan 2016-2018 2015-11-12 Maria Norling Box 722, 801 28 Gävle Utmarksvägen 16 gastrikeatervinnare.se Telefonnummer Epost 1 (10) Sammanfattning Den löpande verksamheten i förbundet och koncernen

Läs mer

Bilaga 1 och 2, tertialrapport 1 2015

Bilaga 1 och 2, tertialrapport 1 2015 PM 2015-05-27 Bilaga 1 och 2, tertialrapport 1 2015 INFORMATIONSMATERIAL TILL FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 17 JUNI 2015 Box 722, 801 28 Gävle Utmarksvägen 16 gastrikeatervinnare.se 026-17 29 21, 070-414 27 57 madeleine.viklander@gastrikeatervinnare.se

Läs mer

Farligt avfall i egen regi

Farligt avfall i egen regi Farligt avfall i egen regi Förutsättningar 2015 Drivs som Uppdrag Start 2014-10-10 Slut 2015-03-31 Investering Resultat Resurser 0,7 mnkr -0,1 mnkr 0,3 åa internt Projektledare GÅ AnnaCarin Söderhielm

Läs mer

Årsredovisning 2014 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2014 1

Årsredovisning 2014 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2014 1 Årsredovisning 2014 1 FÖRETAG Under 2014 har vi ökat försäljningen av årskort för företag på återvinningscentralen med över en halv miljon kronor. 19 HIG COOP 20 HIG COOP En hållbar utbildning för drömjobb

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2016 för koncernen Gästrike återvinnare

Verksamhetsplan och budget 2016 för koncernen Gästrike återvinnare Verksamhetsplan och budget 2016 för koncernen Gästrike återvinnare 2015-11-04 Box 722, 801 28 Gävle Utmarksvägen 16 gastrikeatervinnare.se 026-17 29 21, 070-414 27 57 madeleine.viklander@gastrikeatervinnare.se

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Eslövs kommun Oktober 2006 Alf Wahlgren Roland Svensson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Medelpads räddningstjänstförbund Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Tertialbokslut Jämte prognos 1

Tertialbokslut Jämte prognos 1 7. Tertialbokslut 1 2017 Jämte prognos 1 Kapellskärs Hamn AB 2017-05-30 KAPHAB 2017-05-30 Till Kapellskärs Hamn AB:s styrelse Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2017 I gällande arbetsordning finns bland

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Yvonne Lundin Augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Miljöförbundet Blekinge Väst Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1 Ragunda Kommun 12 juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 4 Sammanfattning Resultatet för

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för Kapellskärs Hamn AB

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för Kapellskärs Hamn AB 6. KAPHAB 2016-09-26 Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2016- Kapellskärs Hamn AB Marknaden Som en följd av en ökad osäkerhet i världsekonomin skrev IMF i början av 2016 ner sin prognos för den globala

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL 2 SÄRREDOVISNING FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Pär Sturesson 5 oktober 2015 Granskning av delårsrapport 2015 Regionförbundet i Kalmar län Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Gästrike återvinnare ÅRSREDOVISNING 2015

Gästrike återvinnare ÅRSREDOVISNING 2015 Tillsammans för en värld som räcker längre. Gästrike återvinnare ÅRSREDOVISNING 2015 INNEHÅLL Thomas har ordet 06 Tillsammans för framtiden 04 Tillsammans jobbar vi - för en värld som räcker längre. Det

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2015

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2015 KAPHAB 2015-09-22 Till Kapellskärs Hamn AB: s styrelse Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2015 I gällande arbetsordning finns bland annat regler för hur den ekonomiska rapporteringen skall ske. Med anledning

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Delårsbokslutsprocessen...3

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Svalövs kommun. Granskning av delårsrapport 2008-08-31 Granskningsrapport 2/2008. Per Pehrson Idha Håkansson

Svalövs kommun. Granskning av delårsrapport 2008-08-31 Granskningsrapport 2/2008. Per Pehrson Idha Håkansson Svalövs kommun Granskning av delårsrapport 2008-08-31 Granskningsrapport 2/2008 Per Pehrson Idha Håkansson Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 2 Rättvisande räkenskaper...4 3 Ändamålsenlig

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998 Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998 9 9 7 8 Resultatet efter nio månader ökade med 54 procent till 29 Mkr Försäljningen ökade med 16 procent till 170 Mkr (146) Vinsten per aktie

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist Revisionsrapport 2010-06-30 Anneth Nyqvist 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 2.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana TJÄNSTEUTLÅTANDE LS -0518-03-16 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per februari för förvaltning för utbyggd tunnelbana Ärendebeskriviiing

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Delårsbokslut och prognos Avfall

Delårsbokslut och prognos Avfall Delårsbokslut och prognos 2 2016 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Periodens resultat... 3 2.1 Driftredovisning... 3 2.2 Investeringsredovisning... 3 3 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

BUP Tekniska nämnden. Kvartal

BUP Tekniska nämnden. Kvartal BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB locum. 2015-05-28 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-05-07 LOC 1501-0234 Styrelsen for Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan av månadsrapport for Locum

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Kommunal Avfallsplan

Kommunal Avfallsplan Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Åtgärdsprogram 2014-10-13 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken

Läs mer

Verksamhetsuppföljning T2 Gästrike återvinnare 2016

Verksamhetsuppföljning T2 Gästrike återvinnare 2016 PM 2016-11-15 Verksamhetsuppföljning T2 Gästrike återvinnare 2016 Box 722, 801 28 Gävle Utmarksvägen 16 gastrikeatervinnare.se 026-17 29 21, 070-414 27 57 madeleine.viklander@gastrikeatervinnare.se 1 (36)

Läs mer

Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport

Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport Ärende 24 1(2) Uppföljningsrapport Anne Conradsson, Ekonom Datum 2013-10-02 Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport 2-2013 Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner resultatet efter åtta månader och

Läs mer