Verksamhetsuppföljning T1 Gästrike återvinnare 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsuppföljning T1 Gästrike återvinnare 2015"

Transkript

1 PM Verksamhetsuppföljning T1 Gästrike återvinnare 2015 INFORMATIONSMATERIAL TILL FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 17 JUNI 2015 Box 722, Gävle Utmarksvägen 16 gastrikeatervinnare.se , (25)

2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Gästrike återvinnare... 4 Vision... 4 Organisation... 4 Verksamhetens inriktning... 5 Verksamhetsberättelse... 6 Utblick... 6 Gästrike återvinnare... 6 Uppföljning prioriterade aktiviteter i VP Polen 1 - Waste management program... 8 Polen 2 Uppdrag från tillväxtverket... 8 Polen 3 E-Learning... 9 Nybyggnation återvinningscentral i Skutskär... 9 Implementera BFUS Farligt avfall i egen regi Nybyggnation Biogasanläggning Miljöstrategiska programmet Gävle kommun Årsmöte Avfall Sverige Uppföljning aktiviteter öronmärkta i CUP* Övriga händelser och aktiviteter Avstämning av verksamhetens mål Finansiell analys Periodens resultat Nyckeltal Verksamhetens intäkter Totala intäkter Taxefinansierade verksamhetens intäkter Kommersiella verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Produktionskostnader Övriga externa kostnader (25)

3 Personalkostnader Avskrivningar Finansnetto Sammanfattning av förändringar i prognosen jämfört med budget Investeringar Ekonomiska sammanställningar (25)

4 Inledning Denna rapport presenterar Gästrike återvinnares verksamhet under januari- april Rapporten följer upp de prioriterade aktiviteterna för 2015 och presenterar även en samlad bedömning kring huruvida verksamhetens övergripande mål kommer att nås. Gästrike återvinnare Gästrike återvinnare är ett kommunalförbund bestående av Gävle, Sandviken, Älvkarleby, Hofors och Ockelbo kommuner. Vårt uppdrag är bland annat att medverka till att nationella och andra samhälleliga miljömål uppfylls. Förbundet styrs ytterst av ett förbundsfullmäktige bestående av förtroendevalda politiker från alla våra fem medlemskommuner. Vision Tillsammans skapar vi vardagens miljöhjältar för en värld som räcker längre. Organisation Från och med den 1 februari 2014 har Gästrike återvinnare en ny organisation. Arbetet med att optimera den nya organisationen sker löpande och vi strävar efter ökad samverkan mellan enheter för att enkelt kunna allokera resurser och kompetenser till projekt och uppdrag. Med nya verksamhetssystem på plats har vi förutsättningar att enkelt och effektivt skapa värde för våra kunder. Det ger oss möjlighet att frigöra tid och energi till vårt stora uppdrag. Att bidra till en värld som räcker längre. 4 (25)

5 Verksamhetens inriktning Gästrike återvinnare formulerar sina verksamhetsmål och inriktning i fem perspektiv. Kundnytta Vi överträffar kundens förväntningar Miljönytta Vi skapar förutsättningar för miljösmart resursanvändning Samhällsnytta Vi samarbetar för hållbar regional tillväxt och utveckling. Medarbetarskap och ledarskap Vi medarbetare på Gästrike återvinnare bidrar aktivt och konstruktivt till att förbättra verksamheten. Vi ledare på Gästrike återvinnare skapar goda förutsättningar för medarbetare att nå uppsatta mål. Effektivitet och ekonomi Vi skapar värde för kunden på ett allt smartare sätt. Gästrike återvinnare har en ekonomi i balans över tid. 5 (25)

6 Verksamhetsberättelse Utblick Vår omvärld och omvärldens krav på oss förändras hela tiden. För att fortsätta vara en framgångsrik verksamhet behöver vi vara uppdaterade och följsamma i utvecklingen. När vi blickar utåt ser vi bland annat det här: Regeringen har meddelat att insamlingsansvaret för tidningar och förpackningar ska samlas hos kommunerna. Nu har en utredning tillsatts för att ge förslag på hur insamlingsansvaret ska fungera i praktiken. Förlaget ska presenteras på regeringsnivå mot slutet av året. Mer och mer avfall ska hanteras högre upp i avfallshierarkin, vilket gör att vi behöver öka antalet fraktioner på åvc. Avfallet vi samlar in kommer stegvis att få ett allt större värde i materialåtervinningsledet. Naturvårdsverket lyfter fram det avfallsförebyggande arbetet, vilket ställer krav både på vårt interna arbete och på vår förmåga att stötta kommunerna. De har även föreslagit ett producentansvar för textilier och mål för textilinsamling och återvinning. Att hitta återvinningsmetoder för textil har en stor miljöförbättrande potential. Vi ser över våra möjligheter att möta detta. Efterfrågan på vår kompetens fortsätter vara stor internationellt, vilket vi spår kommer ge nya uppdrag. På lokal och regional nivå pågår aktiviteter som rör miljö och hållbarhet i en rad olika sammanhang. Exempel är Klimatneutralt Gävleborg 2050 och Miljöstrategiskt program i Gävle kommun. Vi fortsätter att hålla oss uppdaterade i vår omvärld genom att vara aktiva i Avfall Sveriges nätverk och samverkar löpande med andra kommunala och regionala aktörer i frågor av gemensamt intresse. Gästrike återvinnare Gästrike återvinnare har påbörjat samtliga aktiviteter i verksamhetsplanen och förbättrat verksamheten under perioden. Samtidigt som stora utvecklingsaktiviteter har genomförts har perioden har präglats av förändringar som har påverkat stora delar av personalen. Det har varit slitsamt för både chefer och medarbetare. Gästrike återvinnare går igenom ett stålbad genom det omställningsarbete som pågår i organisationen och vi kommer att stå starkare efter detta. Vi har åtgärder planerade och när de är genomförda kommer vi att kunna motsvara kundernas krav och förväntningar på oss. I mars undertecknades ett lokalt avtal för ny lönemodell för chaufförer. Under många år har Gästrike återvinnare haft två lönemodeller för chaufförer, ackordslöner och månadslöner. Det har orsakat konflikter och splittring i 6 (25)

7 chaufförsgruppen. Efter ett års arbete med en intern referensgrupp av chaufförer och förhandling med Kommunal började den nya lönemodellen att gälla från 1 april Förändringen påverkar nästan alla chaufförers löner, både positivt och negativt. Redan under den senare delen av förhandlingarna började de positiva arbetsmiljöeffekterna att märkas bland chaufförerna t ex genom ett större intresse för att få lagom dimensionerade distrikt och arbetsrotation. En gemensam lönemodell skapar goda förutsättningar för effektiv logistik och bra arbetsmiljö med friska medarbetare. I slutet av januari tog vi efter flera års arbete i drift det sista systemet i affärssystemlösningen, BFUS. Tiden därefter har varit fylld av utmaningar i huvudsak inom tre områden: 1. Tekniska problem: Systemet har inte all funktionalitet som vi behöver vilket ger mer manuellt arbete. Det var planerat men det har varit resurskrävande. Delar av systemet är helt nytt vilket gör att fel uppstår som löpande rättas av leverantören. Dialogen med leverantören tar mycket kraft. 2. Arbetsformer: Nya rutiner har tagits fram för att jobba i systemen. Dessa utvecklas kontinuerligt vartefter vi lär oss. 3. Individuella svårigheter: Berörda medarbetare har haft olika förmåga att lära sig systemet och följa de rutiner som har tagits fram. Detta har lett till hög frustration och stress i delar av organisationen. I vissa fall har sjukskrivningar blivit följden. Sammantaget har detta fått till följd ovanligt hög arbetsbelastning i organisationen. Medarbetare från både logistik och behandling samt utveckling har ryckt in och förstärkt arbetet med kundärenden och fakturering. Att nyckelpersoner har behövt lägga tid på att stärka ärendehantering och fakturering har gjort att annat arbete inom förbundet har blivit lidande. Uppföljning- och analysarbetet inom t ex bokslut och prognos har delvis blivit lidande då nyckelpersoner inte har kunnat lägga den tid som krävs. Gästrike återvinnare har förstärkt med fler externa resurser för att klara av att hålla en godtagbar servicenivå mot våra kunder. Trots alla åtgärder har kunderna drabbats av försenade fakturor, längre handläggningstider och mer väntan i telefon. Problemen har inneburit en fördyrning av verksamheten under perioden. Ett flertal åtgärder arbetas med för att lösa problemen på både kort och lång sikt. Situationen är fortsatt inte under kontroll men de åtgärder som planeras beräknas skapa en väl fungerande verksamhet igen. Vi har tagit över körningen av farligt avfall i egen regi från och med april. Även detta ställer krav på förändringsförmåga hos medarbetarna. Kompetensen har höjts genom utbildningar av berörda medarbetare, nya rutiner har arbetats fram och nya samverkansområden har uppkommit. Under perioden har även det här arbetet orsakat stress och frustration. Med genomförda åtgärder är situationen nu under kontroll. 7 (25)

8 Uppföljning prioriterade aktiviteter i VP 2015 Nedan följer en avstämning av de prioriterade aktiviteterna i verksamhetsplanen Detaljerad uppföljning för respektive aktivitet går att läsa i bilaga 1. Polen 1 - Waste management program Förutsättningar Drivs som Projekt Start Slut Investeringar 0 Resultat 0 över projekttiden Projektledare GÅ Per-Olof Hallberg Mål 2015 Vi ska klara vår del av avtalet att utbilda 600 företagare i Polen. Projektet ska uppnå ett nollresultat över projekttiden(år ). För 2015 innebär det ett resultat på 750 tkr. Avstämning tertial 1 Vi klarar vårt utbildningsuppdrag. Det råder osäkerhet kring om vi når vårt ekonomiska mål. Prognos 2015 Vi driver vidare arbetet att lösa situationen kring betalningar. Eventuellt kopplas svenska ambassaden in. Polen 2 Uppdrag från tillväxtverket Förutsättningar Drivs som Uppdrag Start Slut Investeringar 0 Resultat 0 Uppdragsledare GÅ Per-Olof Hallberg Mål 2015 Utföra det vi har kommit överens om med tillväxtverket för att vi ska kunna få utbetalt de medel som vi har avtalat om. Avstämning tertial 1 Vår överenskommelse handlar om att skapa möjligheter för svenska företag i Polen. Det sker parallellt med utbildningsuppdraget. I stort ligger arbetet enligt plan. Prognos 2015 En webbsida håller på att ta form. När den är klar intensifieras arbetet. Prognosen är god för att vi ska klara vår överenskommelse. 8 (25)

9 Polen 3 E-Learning Förutsättningar Drivs som Uppdrag Start Slut Investeringar 0 Resultat 0 Resurser 0,4 åa Uppdragsledare GÅ Per-Olof Hallberg Mål 2015 Vi ska leverera vår del av uppdraget inom ramen för den finansiering som vi har fått genom Erasmus+. Tertial 1 Något försenad start, men den långa projekttiden gör att vi sannolikt kommer nå vårt mål på grund av att alla delar inte blev klara i tid. Prognos 2015 Vi måste driva projektet lite snabbare än tänkt för att hinna alla delar. Nybyggnation återvinningscentral i Skutskär Förutsättningar Drivs som Projekt Start Slut Investeringar 18,1 mnkr (2014; 0,6 mnkr, 2015; 17,5 mnkr) Resultat 0 Resurser 0,4 årsarbetare Extern byggprojektledare Projektledare GÅ Mirja Törnquist Mål 2015 Projektet ska under 2015, till fastslagen budget, öppna en ny, väl fungerande återvinningscentral i Älvkarleby kommun. Återvinningscentralen ska också ha en återbruksmottagning. Tertial 1 På grund av överklagat miljötillstånd kommer vi nå färdigställande först maj/juni Vi når därmed inte vårt mål om färdigställande Prognos 2015 Ny tidplan och budget ska beslutas av styrelse. Förhoppningen är byggstart augusti (25)

10 Implementera BFUS Förutsättningar 2015 Drivs som Projekt Start Slut Investering 7,5 mnkr (hela affärssystemlösningen, totalt över hela perioden ) Resultat Utvärderas mot ursprunglig kalkyl Resurser 2,5 årsarbetare 0,5 årsarbetare externt Projektledare (extern) Ulf Nätterlund/Andreas Lingers (intern) Mål 2015 Att BFU ska vara på plats och implementerat i januari Tertial 1 Systemet gick i drift 24 januari 2015 och vi har nått vårt mål. Prognos 2015 Vi fortsätter att optimera systemet och trimma in organisationen. I höst kommer ytterligare versionsuppgradering med viktig funktionalitet. Farligt avfall i egen regi Förutsättningar 2015 Drivs som Uppdrag Start Slut Investering 0,7 mnkr Resultat -0,1 mnkr Resurser 0,3 åa internt Uppdragsledare GÅ Mål 2015 Tertial 1 Prognos 2015 AnnaCarin Söderhielm Transporter av farligt avfall från återvinningscentraler och företagskunder ska utföras i egen regi från och med Säkerställa att de rutiner som behövs finns för den löpande driften av förändringen och avsluta projektet. Vi har följt planen för uppstart och kör nu vårt eget och våra företagskunders farliga avfall i egen regi. Uppdraget är avslutat. Nu pågår intrimning i linjearbetet. 10 (25)

11 Nybyggnation Biogasanläggning Ägare: Gästrike Ekogas AB (intern) Drivs som Projekt Start Slut Investering Ligger i Gästrike Ekogas AB Resultat Intäkter vid utlåning av resurser från GÅ Äskade resurser 1,0 åa Projektledare Extern Mål 2015 Hålla tidplanen för upphandlingen så att byggstarten kommer igång i tid. November 2016 ska anläggningen vara klar för att vi ska erhålla beslutat investeringsstöd om 15,8 mnkr från Energimyndigheten. Tertial 1 Upphandlingen följer plan. Tillståndsansökan är ute på remiss. Styrelsen i Gästrike Ekogas AB kommer fatta ett investeringsbeslut i slutet av maj. Prognos 2015 Anbudstiden är förlängd en månad, men i stort ligger projektet i sin helhet enligt plan. Miljöstrategiska programmet Gävle kommun Ägare: Gävle kommun Drivs som Uppdrag på Gästrike återvinnare Start 2013 Slut Klimatneutral kommun 2050 Investering Resultat 0 Resurser 0,5 åa Projektledare Extern på Gävle kommun Mål 2015 Aktiviteten leder direkt mot att uppfylla mål i Gävle kommuns miljöstrategiska program. Tertial 1 Under våren har vi bland annat, tillsammans med Gävle kommun, arrangerat ett seminarium om att förändra beteenden för hållbar utveckling, med syfte att öka kunskap och färdigheter i beteendeförändring. Seminariet hade ca 50 deltagare och var uppskattat. Prognos 2015 Vi fortsätter att medverka och bidra med kunskap. Uppdraget kommer att införlivas i linjeverksamheten från (25)

12 Årsmöte Avfall Sverige 2016 Ägare: Avfall Sverige Drivs som Uppdrag Start Slut (genomförs 31/5-1/6 2016) Investering 0 Resultat 0 Resurser 0,2 åa Uppdragsledare GÅ Ulrika Svensson Mål 2015 Målet från Gästrike återvinnares sida är att skapa det mest minnesvärda årsmötet någonsin. Tertial 1 Planeringsarbetet är påbörjat, viktiga lokaler och platser bokade. Prognos 2015 Arbetet kommer intensifieras under hösten och kräva fler personella resurser. 12 (25)

13 Uppföljning aktiviteter öronmärkta i CUP* Detaljerad beskrivning av aktiviteterna finns att läsa i bilaga 2. Aktivitet/ Tertial 1 Prognos 2015 Slutförande av PUFF Arbetet med att avsluta projektet och övergå till förvaltning har påbörjats. Vår ambition är att avsluta projektet Intrimning affärssystem Behandling av slam Revidering av renhållningsordning (RHO) Ny lönemodell för chaufförer Intensivt arbete pågår med att dels trimma in systemet och uppnå full funktionalitet. Vi behöver höja kompetensen, optimera våra processer och anpassa organisationen till nya arbetssätt. Vi har tagit fram en tillfällig lösning för behandling av slam från enskilda avlopp som kommer på Hedåsens reningsverk i Sandviken. Vi har tagit fram förslag på revidering som nu är ute på remiss i våra medlemskommuner. Efter förhandlingar med Kommunal har vi kommit överens om en lönemodell. Vår förhoppning är att våra interna processer ska falla på plats under T2. Målet inför T2 är att upphandla den tillfälliga lösningen. Planen är leverans till årsskiftet. Vi inväntar nu yttranden på remissen. Enligt plan ska kommunernas kommunfullmäktige fastställa den nya RHO senast i oktober. Vi har nått vårt mål att hitta en gemensam lönemodell för alla chaufförer. *Central utvecklingspott 13 (25)

14 Övriga händelser och aktiviteter Nedan följer ett urval av händelser och aktiviteter under tertial 1. Ny förbundsfullmäktige och en ny förbundsstyrelse. Från och med årsskiftet har Gästrike återvinnare en nytillsatt förbundsfullmäktige med 4 ledamöter och 4 ersättare från respektive medlemskommun. Förbundsfullmäktige har i sin tur utsett en ny förbundsstyrelse med 1 ledamot och 1 ersättare från varje medlemskommun. Tre viktiga styrdokument på remiss Förutom att revidera Renhållningsordningen, har vi även reviderat Förbundsordningen, samt tagit fram förslag på principer för avfallstaxan. Samtliga tre dokument är ute på remiss under april/maj i våra medlemskommuner. Vi vann Gavlegårdarnas upphandling av fastighetsnära insamling Vi har vunnit Gavlegårdarnas upphandling för fastighetsnära insamling. Det rör sig om ca 210 miljörum och miljöhus. En stor och viktig del av den kommersiella sidan av verksamheten. Kostnadseffektivt avtal för behandling av brännbart avfall Ny upphandling för behandling av brännbart avfall trädde i kraft från och med årsskiftet. Avtalet innebär att vi nu delar på stort och smått brännbart, vilket är en mycket kostnadseffektiv lösning. Vice stadsminister Åsa Romson på besök Vice stadsminister Åsa Romson besökte Gästrike återvinnare i februari. Vi berättade om vår kunskapsexport och visade vår återvinningscentral. Österfärnebo åvc I mars sade markägaren upp arrendeavtalet för åvc Österfärnebo. Vi utreder nu förutsättningarna för alternativa lösningar i Österfärnebo. Bättre kundbemötande på åvc Åvc-gruppen har definierat hur vi ytterligare kan förbättra vårt kundbemötande på åvc och testar nu dessa nya arbetssätt. Avtal för återbruk på åvc Hamrånge Vi har träffat avtal med ReDo (del av ABFs verksamhet) som kommer starta insamling av återbruk i maj på åvc Hamrånge. Textil en ny fraktion på åvc? Vi utreder hur vi ska kunna samla in textil på åvc. Förhoppningen är att kunna införa textil som egen fraktion i början av (25)

15 Nytt avtal för glasförpackningar Vi har tecknat ett nytt femårigt avtal med svensk glasåtervinning gällande insamling av glasförpackningar på återvinningsstationerna. Städning i miljörum Tillsammans med Samhall och Sandvikenhus har vi genomfört ett kort pilotprojekt med städning i miljörum. Projektet visade bra resultat. Nu utvärderar vi för att se om det är en ny affärsmöjlighet. Kundtjänst slam Från och med första mars har vi tagit över kundtjänsten för våra slamkunder från Sita. Syftet är att få bättre kundinsikt och stärka kundupplevelsen. Information om förändrade hämtdagar i sms-utskick Att skicka ut driftinformation via sms är en ny kanal där vi når fler. Vi ser ett bra utfall med färre samtal och bättre resultat än vanliga hämtningsdagar. Det ger ökad miljönytta eftersom antalet extra tömningar reduceras. Framtidenskontor för morgondagens arbete Vi fortsätter förstudien inför ombyggnationen av kontor och verkstad på Utmarksvägen 16. Tidplanen är dock förskjuten till förmån för arbete med intrimning av BFUS. Limeonline på åvc Under våren har vi startat upp Limeonline på åvc. Vi kan redan se en tydlig förbättring i minskat pappersarbete, förbättrade processer och ökad förståelse kollegor emellan. 15 (25)

16 Avstämning av verksamhetens mål Gästrike återvinnares övergripande mål är inte mätbara. Vår ambition är att bryta ner de övergripande målen till mätbara mål för vår kärnverksamhet. Det arbetet är ännu inte klart. Vi överträffar kundens förväntningar Inom processerna insamling och mottagande av avfall bedömer vi att vi når målet om att överträffa kundens förväntningar. Inom kundprocessen är servicenivån sämre än vanligt på grund av de organisatoriska problemen vi haft i och med byte av kundsystem. I höst kommer en kundundersökning att mäta kundnöjdheten. Vi skapar förutsättningar för miljösmart resursanvändning Målet bedöms utifrån några av de aktiviteter som vi genomfört under året. Flera av våra aktiviteter styr mot detta mål. Ett tydligt exempel är vårt arbete med avfallsplanen. Den fokuserar på att flytta avfallet uppåt i avfallstrappan och ger en bra grund och handlingsplan för att arbeta miljösmart i våra medlemskommuner de kommande åren. Andra exempel är projektet att bygga biogasanläggning, Vårt deltagande i Gävle kommuns miljöstrategiska program, att vi infört insamling av farligt avfall i egen regi, samt driver projekt att bygga en ny återvinningscentral i Skutskär. Vi samarbetar för hållbar regional tillväxt och utveckling. Många av våra aktiviteter bygger på samarbete och samverkan med andra. Tillsammans med Sandviken energi har vi exempelvis ett väldigt kostnadseffektivt samverkansprojekt för att lösa behandlingen av slam. Det ger både kundnytta och miljönytta. Vi medarbetare på Gästrike återvinnare bidrar aktivt och konstruktivt till att förbättra verksamheten. Införandet och intrimning av BFUS, att köra farliga avfall i egen regi och ny gemensam lönemodell för alla chaufförer, är alla aktiviteter som innebär stor förändring för många medarbetare på Gästrike återvinnare. Under våren har vi aktivt arbetat med att utbilda, höja kompetens och föra dialog för att skapa utrymme att nå målet. Under perioden har dock inte målet uppnåtts till fullo. Vi ledare på Gästrike återvinnare skapar goda förutsättningar för medarbetare att nå uppsatta mål. Målet bedöms bland annat utifrån den medarbetarundersökning som genomförs under juni månad. Resultatet redovisas i T2. 16 (25)

17 Finansiell analys Förbundets finansiella analyser avser periodens bokslut och prognos. En resultaträkning med budget och prognos ligger i slutet av denna rapport. (Föregående års resultat inom parantes) Prognosen analyseras utifrån en jämförelse med fastställd budget för året. Förbundet tillämpar samma redovisningsprinciper som i senaste årsredovisningen. För bolagens resultaträkningar hänvisas till respektive bolags rapport. Periodens resultat Periodens resultat för förbundet uppgick till -0,7 mkr (0,5 mkr), vilket är ett något svagare resultat än det som visades vid samma period föregående år. (År 2013 uppgick dock resultatet vid T1 till -3,7 mkr.) Budgeterat resultat för 2015 är 5,8 mkr, men den första prognosen visar på ett resultat på 4,0 mkr. Nyckeltal Förbundet mäter tre nyckeltal: Det negativa resultatet innebär att det ekonomiska målet för resultatmarginalen på minst 3 % inte uppnås. Per tertial uppgår den till 1,2 % och i prognosen ligger den på 2,2 %. De två resterande målen, skuldsättningsgrad och soliditet uppnås däremot, detta mycket på grund av att en stor del av förbundets lån har flyttats över till dotterbolaget GÅFAB efter fastighetsregleringen. Nu är soliditeten 55 % och målet är att överstiga 30 %. Skuldsättningsgraden uppgår till 0,8 och målet är att understiga 2,3. Balanskravet och god ekonomisk hushållning enligt Kommunallagen uppfylls också. Det ekonomiska resultatet analyseras mer i detalj nedan. T Budget 2015 Prognos 2015 Resultatmarginal, minst 3 % -1,2% 3,3% 2,2% Soliditet, överstiga 30 % 55% 37% 54% Skuldsättningsgrad, max 2,3 ggr 0,8 ggr 1,7 ggr 0,8 ggr 17 (25)

18 Verksamhetens intäkter Totala intäkter Verksamhetens totala intäkter uppgår till 55,6 mkr (52,1 mkr), vilket är en ökning med 3,5 mkr jämfört med föregående år. Av intäkterna står den taxefinansierade verksamheten för 46,3 mkr, vilket motsvarar 83 % av de totala intäkterna. Resterande intäkter, 9,3 mkr, härrörs från den kommersiella delen av verksamheten (som även innefattar enheten Internationella relationer). Det är dock inte främst intäkterna som rör förbundets löpande drift som står för de största förändringarna i intäktsflödet, vilket kommenteras ytterligare nedan. I budgeten uppgår totala intäkterna till 178,1 mnkr. I prognosen ökar de till 180,6 mnkr. Rörelseintäkterna ökar med 0,6 mnkr och internfakturering av våra tjänster till dotterbolag ökar med 1,9 mnkr. Taxefinansierade verksamhetens intäkter Taxeintäkterna från grund- och hämtningsavgifter uppgår till 41,3 mnkr. Avvikelsen mot budget beror på säsongsvariationer och prognosen för helåret på 132,3 mnkr är lika som budget. Återvinningscentralerna (ÅVC) har gjort ett något bättre första tertial intäktsmässigt än föregående år. Intäkterna uppgår totalt till 2,8 mkr (2,6 mkr). Jämfört med budgeten ligger ÅVC sammanlagt 0,3 mkr bättre avseende returträ, elavfall, metallskrot och blybatterier. Ökningen beror på ökade marknadspriser. Prognosen för helåret uppgår till 10,0 mnkr jämfört med budget på 9,6 mnkr. Ökning av vidarefakturerade intäkter. Vi internfakturerar våra driftskostnader avseende fastigheterna till GÅFAB, enligt avtal sedan sommaren För 2015 får vi en helårseffekt som förklarar ökningen av intäkterna med 1,1 mnkr jämfört med förra året. Förbundet har även vidarefakturerat 0,2 mnkr mer mot Gästrike Ekogas AB, än för samma period föregående år, för driften av Mullbacka. Prognosen är att totalt kommer vi att vidarefakturera 4,8 mnkr, vilket är en ökning med 3,6 mnkr jämfört med budget. Kommersiella verksamhetens intäkter Den kommersiella verksamhetens intäkter uppgår till 9,3 mkr (8,4 mkr), vilket är en ökning med 0,9 mkr jämfört med samma period föregående år. Intäkterna från åkeriverksamheten uppgår till 8,1 mnkr och har minskat med 0,1 mkr, jämfört med samma period föregående år. Detta beror på att våren var oerhört tidig under 2014, och att framför allt uthyrning av containrar då kom igång 18 (25)

19 tidigt. Helårsprognosen är på 28,9 mnkr och är en liten ökning med 0,15 mnkr gentemot budget. Ökningen är kopplad till metallintäkter. Intäkterna från internationella relationer är nya från och med hösten 2014, och uppgår till 1,2 mnkr hittills i år. Vid samma tid förra året hade vi inte påbörjat utlandsuppdragen och därav ökningen av intäkterna jämfört med föregående år. Prognosen för utlandsuppdragen har minskat till 3,3 mnkr från 5 mnkr i budget. Anledningen är minskad omfattning och mer ansträngd budget än vad vi inledningsvis visste om. Verksamhetens kostnader Produktionskostnader Produktionskostnaderna uppgår till 13,4 mkr (14,3 mkr), vilket är något lägre än vid samma tidpunkt föregående år. Minskningen av produktionskostnaderna beror främst på ett avtal avseende behandlingskostnader. Det nya avtalet sträcker sig över 3 år, och kommer att ge verksamheten ungefär 3,5 mkr lägre produktionskostnader per år. Vi har även lägre kostnader för övriga transportentreprenader, då vi har kört mer med egna lastväxlarflak än vi gjorde under första tertialet Helårsprognosen uppgår till 44,7 mnkr, vilket är 0,9 mnkr i ökade kostnader jämfört med budget. Ökningen beror främst på att behandlingskostnaderna för krossning inte var med i budget, för förutsättningarna i det nya avtalet ändrades efter att budgeten var gjord. Övriga externa kostnader Övriga kostnader består bland annat av lokalkostnader, driftskostnader, fordonskostnader, IT-, kommunikations-, och konsultkostnader, samt försäkrings och informationskostnader. Dessa kostnader uppgår totalt till 13,2 mkr (12,2 mkr), något högre än för samma period föregående år, men samtidigt 0,9 mkr lägre än budget. Den enskilt största skillnaden jämfört med samma period förra året är kostnaden för lokalhyra. Under det första tertialet 2014 betalade inte förbundet någon hyra för lokalerna och marken på Utmarksvägen 16. Från och med sommaren 2014, då fastighetsregleringen verkställdes, betalar dock förbundet hyra för både lokalerna på Utmarksvägen 14 och 16. En del interna avvikelser mot budget finns, både positiva och negativa. Bland annat är kostnaden för drivmedel 0,3 mkr lägre än budget, och uppgår till 2,1 mkr. Den lägre kostnaden beror på att förbundet har tecknat ett nytt avtal med Statoil (tidigare har förbundet köpt drivmedel från Preem). 19 (25)

20 Även kostnaden för konsulter är något lägre än budgeterat för det första tertialet. Främst beror detta på att budgeten är ordentligt tilltagen avseende kostnader kopplade till intrimning av PUFF, och främst BFUS de första månaderna Dock har inte kostnaderna fallit ut som konsultkostnader, utan istället har förbundet stärkt upp med övrig extrapersonal för att hjälpa till exempelvis på kundservice under införandet av BFUS (vilket även syns i de ökade personalkostnaderna). Totalt uppgår prognosen för övriga kostnader till 46,6 mnkr, vilket är ökade kostnader med 3,2 mnkr jämfört med budget. Största anledningen hänger ihop med internfaktureringen av fastighetskostnaderna mot GÅFAB. Hyran har höjts med 3,5 mnkr jämfört med budget, men samtidigt har vi ökat internfaktureringen, avskrivningarna och räntorna har minskat. Totala resultateffekten av fastighetskostnaderna för förbundet är ökade kostnader med 1,1 mnkr och inte 3,5 mnkr om man bara tittar på hyran. Övriga förändringar inom posten hänger ihop med samma anledningar som vi ser i utfallet, dvs. lägre kostnader för drivmedel och konsulter. På kommunikation kommer kostnader att öka något med anledning av personal som är föräldralediga och har bytt roller inom företaget. Personalkostnader Personalkostnaderna uppgår totalt till 24,4 mkr för det första kvartalet, och överstiger budget med 1,8 mkr. Differensen mot budget har flera olika anledningar. Under våren 2015 har förbundet gjort en förstärkning av personalstyrkan på framför allt enheten för marknad och kundservice i samband med införandet och intrimningen av det nya verksamhetssystemet BFUS. Det har funnits reservering för detta i budget, men fördelningen mellan övriga kostnader och personal har varit en annan i budget är vad utfallet och prognosen ser ut att vara. Löneökningar som tillkommit efter omorganisationen 2014 har även skett retroaktivt och belastar T Flera fall av sjukskrivningar har belastat personal på olika enheter, vilket har lett till ökade personalkostnader. Den stundtals ansträngda situationen har även genererat oplanerad övertid. Viss del av övertiden, som exempelvis övertid vid inkörningar, är planerad och budgeterad. Dock har just budgeteringen av dessa personalkostnader skett lite skevt i år, vilket rättas till i samband med prognosarbetet. Detta har dock resulterat i att skillnaden mot budget ser större ut än vad den egentligen är. Givet de utmaningar som bytet av verksamhetssystemet inneburit för organisationen så ser vi högre kostnader på kort sikt. Under kommande år ska dock de extra resurser som satts in som stöd under 2015 inte behövas. Prognosen är att personalkostnaderna kommer att uppgå till 70,1 mnkr, vilket är en ökning med 2,3 mnkr jämfört med budget. Ökningen beror på i stort samma 20 (25)

21 anledningar som har angetts och syns redan i utfallet per april. Tabellen nedan visar sammantaget vad förändringarna jämfört med budget består av. Resultatförändring Tkr Löner över revision Styrelse och Fullmäktige Sjuklöner Övertid Pensionskostnader Förstärkning på ÅVC Överföring av utvecklingspotten Föräldraledigheter 440 Summa Resultateffekten av personalkostnaderna uppgår till 1,6 mnkr och är alla ovanstående poster förutom omflyttning av utvecklingspotten från externa konsultkostnader till personalkostnader. Avskrivningar Avskrivningarna uppgår till 4,6 mkr och är 0,5 mkr lägre än budget. De lägre kostnaderna beror främst på att förbundet inte har gjort investeringar i den takt som från början planerats. I prognosen uppgår avskrivningarna till 14,3 mnkr, jämfört med budget på 15,4 mnkr. Vissa investeringar skjuts över från 2015 till Två sopbilar kommer att leasas istället för köpas direkt. Även justeringar av avskrivningarna för fastigheterna som har överförts till GÅFAB minskar avskrivningarna. Finansnetto Finansnettot är 0,6 mkr lägre än budget, och uppgår till 0,1 mkr. Prognosen är att finansnetto kommer att uppgå till -0,9 mkr jämfört med budget på -2,0 mkr. Detta beror dels på att förbundet har haft lägre räntekostnader än budgeterat, vilket är en effekt av att lån för fastigheten på Utmarksvägen 16 har överförts från förbundet till GÅFAB under perioden december 2014 februari Det beror även på koncerninterna intäktsräntor för lån mot GÅFAB och Gästrike Ekogas AB inte fanns med i budgeten. Större delen av lånen mot GÅFAB är idag lösta, i samband med att GÅFAB tog över banklånen för fastigheten. Sammanfattning av förändringar i prognosen jämfört med budget Prognosen visar på ett resultat på 4,0 mnkr. I budgeten har vi ett resultat på 5,8 mnkr. Vi sänker därmed resultatet med 1,8 mnkr. I analysen ovan har förklaringar getts inom varje större resultatpost, men det kan vara svårt att se vilka 21 (25)

22 nettoeffekter alla förändringar har på resultatet. Tex. är många förändringar inom en post bara förflyttningar mellan olika rader i resultaträkningen. Internfakturering och vidarefakturering har ibland ingen resultateffekt. Vidare kan en typ av kostnadsökning ta ut en annan typ av kostnadsminskning. Tabellen nedan förklarar vilka resultateffekter de största förändringar mellan budget och prognos har. Resultatförändring Tkr Kommentar Ökade intäkter i rörelsen 600 Varav metall +350 tkr. Ökade behandlingskostnader Främst krossning Ökade personalkostnader Löneöknignar, övertid, sjuklön, förstärkning Ökade kostnader mot GÅFAB Nettot av intäkterna, övriga kostnader, avskrivningar och ränta. Sämre resultat utlandsuppdrag Minskad budget Kommunikation Ersätta föräldralediga. Ökade övriga kostnader Många små poster Lägre kostnader IT-drift 500 Generellt lite lägre kostnader för driften Minskade kostnader för drivmedel 260 Bättre avtal Ränta på lån mot Ekogas 800 Internlån mot Gästrike Ekogas AB Minskade kostnader för utveckling 650 Neddragning med anledning av resultatläget Summa Investeringar Investeringarna per första tertialet uppgår till 2,9 mnkr. De utgörs av markköp i Skutskär 1,5 mnkr, truck 0,4 mnkr, kärl och containrar och övriga inventarier 1,0 mnkr. Budgeten för hela 2015 uppgick till 39,4 mnkr. Prognosen visar på en sänkning ner till 29,0 mnkr. Den preliminära budgeten för 2016 uppgår till 40,4 mnkr. Sänkningen på 10,4 mnkr mellan prognosen och budget består av: En baklastare flyttas från år 2015 till 2016, 2,5 mnkr. Investering i ny glasbil blir 1 mnkr högre, pga. att det är en gasbil. Återvinningscentralen i Skutskär var planerad att den skulle stå klar under senhösten 2015, men på grund av överklagan beräknas anläggningen stå klar till sommaren Bedömningen är att 7,5 mnkr av den totala byggkostnaden på 17,5 skjuts över till nästa år Marken på återvinningscentralen i Österfärnebo är uppsagd till årsskiftet 2015/2016 och därför har en investering av ny anläggning lagts in i prognosen. Utredningen om mer permanent lösning inte är klar eller beslutad, varför investeringen är ytterst osäker. 22 (25)

23 Ny investering om ny förbehandlingsanläggning för slam med enskilda avlopp är inlagd med 2,5 mnkr. Under 2016 planeras investeringar för ytterligare 14 mnkr för en mer långsiktig lösning för hantering av slam från enskilda avlopp. På inventariesidan skjuts del av investeringarna för kärl och containrar över till 2016, 0,8 mnkr. Investeringar i glasigloos för 1,2 mnkr tillkommer istället med anledning av nytt avtal och nya krav. Pågående arbeten med nivåstandardhöjning av övriga återvinningscentraler skjuts över till år Den interna ombyggnationen på Utmarksvägen 16, som var budgeterad till 8 mnkr under åren , skjuts över till Tusentals kronor (Tkr) Investeringar Budget Prognos 1 Prel. Budget Fordon kommunala Fordon kommersiella Summa fordon ÅVC Skutskär ÅVC övrigt Ny ÅVC Österfärnebo * (beslut ej taget) Fastigheter Slam enskilda avlopp Summa ÅVC och fastigheter Maskiner Inventarier Summa mask. o invent Summa investeringar Pågående arbeten GÅFAB Summa koncern (25)

24 Ekonomiska sammanställningar Resultaträkning Tkr Jan - April Helår 2015 Utfall Budget Budget avvikelse Utfall Fg År Budget Prognos 1 Totala intäkter Taxeintäkter Verksamhetsintäkter Sidointäkter Produktionskostnader Bruttoresultat TG 1 75,8 % 75,4 % 72,6 % 75,4 % 75,2 % Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat TG 2-1,0 % 3,0 % 2,0 % 4,4 % 2,7 % Finansnetto Årets resultat TG 3-1,2 % 2,3 % 1,0 % 3,3 % 2,2 % 24 (25)

25 25 (25)

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Innehållsförteckning Thomas har ordet sid 4 En långsiktig röd tråd Händelser under året sid 6 Resumé Ny återvinningscentral i Gävle sid 8

Läs mer

Innehåll. Året i korthet...3 5. Vår organisation...6 7. Mål i sikte...8 9. Miljönytta...10 14. Samhällsnytta...15 17. Kundnytta...

Innehåll. Året i korthet...3 5. Vår organisation...6 7. Mål i sikte...8 9. Miljönytta...10 14. Samhällsnytta...15 17. Kundnytta... Årsredovisning 1 Innehåll Året i korthet...3 5 Vår organisation...6 7 Mål i sikte...8 9 Miljönytta...10 14 Samhällsnytta...15 17 Kundnytta...18 21 Processorientering...22 Medarbetarskap Ledarskap...23

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Abonnemang hemkompost Abonnemang osorterat sorterat hemkompost Grundavgift och hämtningsavgift 61 (82)

Abonnemang hemkompost Abonnemang osorterat sorterat hemkompost Grundavgift och hämtningsavgift 61 (82) Allt matavfall ska sorteras, enligt anvisningar från förbundet. Matavfall får inte läggas i kärlet för restavfall. Med restavfall menas den brännbara rest som blir över när matavfall och övrigt sorterbart

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 2013 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Redovisningens disposition Kronofogdens förutsättningar Kronofogdens samlade

Läs mer

Nämndernas. tertialrapporter. den 31 augusti med

Nämndernas. tertialrapporter. den 31 augusti med Nämndernas tertialrapporter den 31 augusti med prognos för helår 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Kommunfullmäktige -------------------------------------------------------------- 3 Kommunens revisorer ------------------------------------------------------------

Läs mer

Årsredovisning 2014 2015-01-30. Lena Simenius-Peters Ekonomichef Förbundsledningen A0001/15. Bilaga 1. www.rsgbg.se

Årsredovisning 2014 2015-01-30. Lena Simenius-Peters Ekonomichef Förbundsledningen A0001/15. Bilaga 1. www.rsgbg.se 2015-01-30 Lena Simenius-Peters Ekonomichef Förbundsledningen A0001/15 Bilaga 1 www.rsgbg.se Innehållsförteckning 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 1.1 Räddningstjänstförbundets uppdrag... 4 1.2 Händelser

Läs mer

Delårsrapport 2 2012

Delårsrapport 2 2012 Delårsrapport 2 2012 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 16 Ekonomi 22 Personalresursen

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 213 HÄNT UNDER 213... Nytt centralt föräldrarråd Ett centralt föräldrarråd skapades under våren 213 med syfte att skapa en större transparens i den kommunala verksamheten

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2013 Verksamhetsplan Årsredovisning 1 Omslaget: För att på ett tydligt sätt visa konkreta steg som tas för att bli Sveriges ledande miljökommun har ett visionspussel tagits fram, placerat

Läs mer

Kronofogdens Årsredovisning

Kronofogdens Årsredovisning Kronofogdens Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Det här är Kronofogden...2 Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...3 Resultatredovisning...5 Redovisningens disposition... 5 Kronofogdens

Läs mer

Delårsrapport 1 Jan - apr 2015

Delårsrapport 1 Jan - apr 2015 Delårsrapport 1 Jan - apr 2015 Lulebo AB Bioenergi i Luleå AB 91% Luleå Energi Elnät AB 100% Lulekraft AB 50 % Luleå kommun koncernorganisation Kommunrevision Kommunfullmäktige E-nämnden 2015-01-01 Kommunledningsförvaltning

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

Budget 2012 för de kommunala bolagen

Budget 2012 för de kommunala bolagen E2 BESLUTSFÖRSLAG Budget 2012 för de kommunala bolagen Kommunstyrelsen beslutar för egen del: Budgetarna för de kommunala bolagen 2012 godkänns enligt ovan. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 innehåll INNEHÅLL Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 ORGANISATION Styrelse 74 Koncernledning 76 ETT HÅLLBART IL RECYCLING Vi tar sikte

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys 30 Noter 33 Fem år i sammandrag 38 Redovisningsprinciper 39 Ekonomisk ordlista 41

Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys 30 Noter 33 Fem år i sammandrag 38 Redovisningsprinciper 39 Ekonomisk ordlista 41 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 4 Mål och vision 6 Omvärldsanalys

Läs mer

Borås Stad. Budget 2012. för de kommunala bolagen

Borås Stad. Budget 2012. för de kommunala bolagen Borås Stad Budget 2012 för de kommunala bolagen De kommunala bolagen 2011-12-31 Borås Stad Stadshuskoncernen Bostadsföretagen Övriga företag Borås Stadshus AB AB Bostäder i Borås Borås Lokaltrafik AB

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB 2014 Årsredovisning Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer