När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S."

Transkript

1 Kvartals- Orientering Nr

2 Denna kvartalsorientering har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den, med ändringar införda, luxemburgska lagstiftningen om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) som antogs den 20 december Hel- och halvårsrapporter för de fonder som omnämns i denna kvartalsorientering kan erhållas via hemsidan se. Denna kvartalsorientering har endast upprättats i informationssyfte och för användning i samband med Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S:s tillhandahållande av investeringstjänster. När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Alla tal som avser fondernas värdeutveckling i denna rapport är uttryckta i SEK och inklusive avgifter. Alla tal som avser utvecklingen hos jämförelseindex är uttryckta i SEK.

3 Innehåll 04 Globala reflektioner 08 Japan som investeringsdestination 13 Förväntningar 14 Carnegie Worldwide 16 Carnegie Worldwide Ethical 18 Carnegie Worldwide Asia 20 Carnegie Swedish Large Cap 22 Carnegie Swedish Small Cap 24 Carnegie Medical 26 Carnegie Global Healthcare 28 Carnegie Biotechnology 31 Carnegie Asset Management

4 Globala reflektioner Av vd och förvaltare Bo Knudsen Det finns tre förklaringar till Carnegie Worldwides goda avkastning under 2014: 1. Ingen exponering mot energisektorn 2. Hög exponering mot USA 3. Bra aktieval, särskilt på tillväxtmarknader 2014 var ett år då risken att gå på minor var stor. Och som investerare kan det vara lika viktigt att veta när man ska säga nej som när man ska säga ja. Att oljepriset hamnade i fritt fall skapade ett veritabelt minfält för stock pickers, i synnerhet i energisektorn och på vissa tillväxtmarknader. Indexförvaltare och indexnära fonder var tvungna att ha stora investeringar i energisektorn och drabbades således automatiskt. Omvänt hade aktiva förvaltare med fokus på absolut risk goda möjligheter att göra ett bra jobb. Att oljepriset hamnade i fritt fall skapade ett veritabelt minfält för stock pickers, i synnerhet i energisektorn och på vissa tillväxtmarknader. Centrala faktorer 2015 och framåt Oljepriset har rasat mer än 40 procent och dollarn stärkts nästan 15 procent sedan juni. Därmed har två av de viktigaste variablerna i världsekonomin förändrats kraftigt. När vi investerar i ett bolag har vi ett perspektiv på tre till fem år. Efter 25 år som aktieförvaltare tror jag att ett av de få sätten att systematiskt uppnå högre avkastning än marknaden är att ha en lång investeringshorisont. Att förutse kortsiktiga förändringar av i synnerhet dollarkurs och oljepris är naturligtvis mycket svårt. Och en stor del av våra investeringar är inte beroende av hur dessa variabler utvecklas i framtiden. Men dessa nyckelfaktorer har just nu så stor betydelse att det är nödvändigt att förstå vad som kommer att bestämma hur de utvecklas under kommande år även som långsiktig aktiv förvaltare. Efter 25 år som aktieförvaltare tror jag att ett av de få sätten att systematiskt uppnå högre avkastning än marknaden är att ha en väsentligt längre investeringshorisont. I Carnegie Asset Management följer vi en absolut modell i riskstyrningen. Det är mer än sju år sedan vi hade någon betydande vikt i energisektorn. Vår uppfattning är att produktionen av skiffergas och skifferolja i USA kommer att få stora konsekvenser för landets självförsörjningsförmåga på energiområdet. Den amerikanska oljeproduktionen har ökat från 5,5 miljoner fat per dag sommaren 2011 till 8,5 miljoner fat i dagsläget, en avgörande skillnad i utbudet. Samtidigt har efterfrågan på energi minskat, delvis till följd av att tillväxten i Kina växlat ned och fokus riktas mot ökad energieffektivitet. Det gör att sannolikheten för låga energipriser ökar. Just nu är det dessutom svårt att hitta energibolag som lyckas generera fria kassaflöden, och kombinationen av allt detta har gjort det enkelt för oss att avstå från att äga aktier i energisektorn just nu. Oljepriset 100 dollar är en fin och jämn siffra. Och 100 dollar var ankaret för oljepriset från 2011 fram till sommaren Vår bedömning är att oljepriset sannolikt kommer att ligga väsentligt lägre än 100 dollar under de kommande åren, troligen snarare i spannet dollar. Saudiarabien är i praktiken det enda land som kan vrida av och på sina oljekranar och därmed direkt påverka oljepriset. Men att oljeproduktionen hos USA:s många producenter sammanlagt uppgick till över 1 miljon fat mer per dag under 2014, medan den globala efterfrågan bara ökade med fat, gör att världens oljemarknader står inför en ny situation. Det är till denna nya verklighet som Saudiarabien nu anpassar sig. Om det alltid bara är Saudiarabien som måste minska sin oljeproduktion är det bara Saudiarabien som tappar marknadsandelar och relevans, medan övriga oljeländer inte påverkas. 4 TEMA

5 Saudiarabien är säkert också angelägna om att få ut så mycket som möjligt av sina egna enorma reserver i en värld där de tekniska framstegen gör att nästa generations bilar inte nödvändigtvis drivs med bensin, i synnerhet inte om oljepriset är högt. Vi menar att det i ljuset av denna nya dynamik är sannolikt att vi får se en längre period med lägre oljepriser. Psykologiskt fungerar det så att ju längre tid något varar, desto starkare blir tron på att det ska fortsätta. Att priset varit i fritt fall under de senaste fem-sex månaderna räcker inte för att länder utanför Opec ska börja justera ned sina produktions- och investeringsplaner. Därför är det troligt att vi får se låga oljepriser en bra tid framöver. Det finns dock två saker man bör följa uppmärksamt: 1) om aktivitetsnivån och investeringsviljan i energisektorn i USA sjunker från historiskt höga nivåer och 2) om Ryssland och andra oljeländer minskar sin produktion mer permanent. Figur 1: Index Handelsvägd USD USD-index Källa: Bloomberg 6,5 år +56% 10 år -44% 7 år +38% 10 år -39% 4 år +23% Ytterst är det Saudiarabiens långsiktiga roll på världens oljemarknader som står på spel. Man tar upp kampen med starka valutareserver i ryggen, och är berett att kämpa för att etablera sig som den starkaste aktören på lång sikt, även om det betyder flera år med lägre priser. Vi följer utvecklingen noggrant för att se om det uppstår långsiktiga köptillfällen i enskilda aktier i energisektorn under dessa turbulenta och fundamentalt förändrade omständigheter. Starkare USD Vi tror att världen måste ställa in sig på att den amerikanska dollarn kommer att stärkas mot de flesta andra valutor under lång tid. Allt är inte perfekt i USA, inte minst saknas handlingskraft i det politiska systemet. Men bland de blinda är den enögde kung, och Det är sannolikt att vi får se låga oljepriser en bra tid framöver. 1) Billigare energi Vi får nog räkna med en lägre aktivitet i skiffergassektorn till följd av prisraset på olja. Men de indirekta fördelarna med lägre oljepriser är större, eftersom den disponibla inkomsten ökar och markant lägre bensinpriser får större genomslag i USA än i de flesta andra länder. Samtidigt har man tillgång till billig naturgas som inte kan exporteras. Med undantag för mycket korta perioder har priset på naturgas enligt Henry Hub-indexet legat på under fem dollar sedan (Återigen: ju längre tid något varar, desto starkare blir tron på att det ska fortsätta.) Och investeringar inom exempelvis den petrokemiska industrin eller fordonsindustrin, där energi är en avgörande faktor, görs nu i högre grad i USA och norra Mexiko, där naturgas- och transportinfrastrukturen finns på plats. Union Pacific, som äger och driver största delen av järnvägsnätet i västra USA, har omfattande planer på industriella investeringar längs järnvägsnätet under kommande år. USA står relativt starkt i förhållande till resten av världen. Relativt sett är tillväxtförutsättningarna just nu bättre i USA än i stora delar av världen. Jag vill lyfta fram tre av de sju faktorer som bidrog till vår strategiska ompositionering i förhållande till USA tema 5

6 2) Innovation Vi står på tröskeln till nya tekniska genombrott, och sannolikheten är stor att de största kommersiella framgångarna kommer att vara amerikanska. I princip alla ledande företagen inom den fundamentalt transformerade internetsektorn är alla från USA, och deras framgång föder ny framgång och inspirerar nästa generations teknikföretag. I USA finns en infrastruktur som gör det lite lättare att gå från idé till företag. Till exempel är riskkapitalsektorn ett normalt år cirka 60 gånger större i USA än i till exempel Tyskland. Vi står på tröskeln till nya tekniska genombrott, och sannolikheten är stor att de största kommersiella framgångarna kommer att vara amerikanska. De röster som hävdade att finanskrisen skulle leda till att den amerikanska dollarn skulle förlora sin ställning som global reservvaluta har tystnat. 3) De amerikanska konsumenterna Den amerikanska ekonomin går inte urstarkt, men där finns en positiv kraft som bland annat tar sig uttryck i en allt starkare bostadsmarknad och starkare arbetsmarknad. Vi ser dessutom potential för fler förbättringar på bostadsmarknaden, där aktivitetsnivån ännu inte normaliserats efter finanskrisen. För oss är denna förbättring en grundbult i vår fortsatt positiva syn på tillväxten i USA. Sysselsättningsnivån fortsätter stiga och skapar en bra grund för den helt avgörande konsumtionen hos hushållen, som fortsatt är drivkraften i den amerikanska ekonomin. USA har i nuläget en sundare tillväxt än andra stora valutaområden. Samtidigt har handels- och budgetbalanserna förbättrats under de senaste kvartalen, och jämfört med Europa och Japan väntas penningpolitiken bli stramare. Mot bakgrund av allt detta är det troligt att dollarn stärks. De röster som hävdade att finanskrisen skulle leda till att den amerikanska dollarn skulle förlora sin ställning som global reservvaluta har tystnat. Jag håller helt med Eswar Prasad som i The Dollar Trap redogör för några av orsakerna till USA:s och dollarns unika ställning. Det handlar inte bara om att USA är världens största ekonomi, utan även det institutionella demokratiska ramverket, de djupa finansmarknaderna och det robusta (om än komplexa) rättssystemet gör att USA framstår som det bästa alternativet. Och vad skulle alternativet till dollarn vara? Vi har under en längre tid haft den inhemska tillväxten i USA i fokus ur ett investeringsperspektiv. Vi tror fortsatt på den när vi nu går in i Förväntningar I mars 2015 fyller den här bull- marknaden sex år. En titt i historieböckerna visar att inga bull -marknader dör av hög ålder. Däremot ökar risken för sjukdomar och åkommor ju äldre de blir. Det solida stödet från historiskt låga räntor och centralbankernas stödköp ger fortsatt stöd åt aktiemarknaden. Den centrala frågan är: vad är alternativet till aktier? Den starka fundamentala utvecklingen i den amerikanska ekonomin talar för att Federal Reserve kommer att avsluta sina stödköp och att en ny period med räntehöjningar inleds Efter mer än 30 års stigande obligationsmarknad måste man som investerare röra sig längre ut på riskkurvan för att få avkastning. Och här är det enligt vår uppfattning fortfarande aktiemarknaden som erbjuder de bästa möjligheterna. Den starka fundamentala utvecklingen i den amerikanska ekonomin talar för att Federal Reserve kommer att avsluta sina stödköp och att en ny period med räntehöjningar inleds Det leder normalt till mer volatilitet på aktiemarknaden. Även om penningpolitiken i Europa och Japan alltjämt är mycket stimulativ, är den amerikanska centralbanken viktigast. Därför är det också mycket troligt att de närmaste månaderna kommer att präglas av en större osäkerhet. 6 TEMA

7 Det är svårt att föreställa sig högre värderingar på aktiemarknaden generellt, och därför blir det vinsttillväxten som sätter agendan och skapar förväntningar på en marknad som kan ge 5-8 procent. Investerare utanför USA kan också få en positiv överraskning i form av extra avkastning från den amerikanska dollarn. Aktiv förvaltning betyder egentligen bara att man tänker sig för innan man investerar. Och att man inte nödvändigtvis gör likadant som alla andra. Jag tror att vi rör oss mot en miljö där aktiv förvaltning, rätt utförd, kommer att löna sig. Precis som det gjort i det långa perspektivet. Och precis som det gjorde under Aktiv förvaltning betyder egentligen att man tänker sig för innan man investerar. tema 7

8 Japan som investeringsdestination Av Morten Springborg och Lars Wincentsen Japans budgetunderskott är i en klass för sig och centralbankens nya kvantitativa lättnader är av en aldrig tidigare skådad omfattning. Det har lett till att valutan försvagats kraftigt, men på aktiemarknaden i synnerhet i exportsektorn märks en förnyad optimism. Vi besökte nyligen en rad japanska företag för att utvärdera hur attraktiv den japanska aktiemarknaden är i ljuset av Abenomics. Japan befinner sig i ett kritiskt läge. Efter höstens momshöjning har ekonomin åter gått in i en recession. Handelsbalansen är negativ sedan stängningen av kärnkraftsreaktorer gjort landet beroende av importerad energi. Till detta kommer att centralbanken gått ännu längre i sin redan extremt aggressiva penningpolitik. Mot den bakgrunden reste vi nyligen ännu en gång till Japan för att sondera investeringsmöjligheterna. Vi hade hört från våra lokala kontakter att det sedan en tid är få västerländska investerare som besöker landet. De flesta har gett upp efter 25 års ökenvandring och dålig avkastning på aktiemarknaden. Paradoxalt nog upplever Japan i dag en turistboom. Antalet turister har ökat från cirka 4 miljoner om året för år sedan till 13 miljoner turister nu, efter att de senaste årens kraftiga försvagning av yenen lett till att många lockas av lägre priser. Vi kunde själva konstatera att man nu får otroligt mycket för pengarna. En japansk Big Mac kostar en tredjedel så mycket som en dansk, och en natt på hotell kostar en tredjedel av vad du betalar i USA. Det här är utmärkta indikatorer på den fundamentala undervärderingen av yenen, som i reala handelsvägda termer nu är svagare än på 40 år. Politiskt stöd till experimentell ekonomisk politik I november utlyste premiärminister Shinzo Abe val till parlamentet i förtid, och vann det sedan tillsammans med koalitionspartnern Komeito. Segern måste ses som ett viktigt stöd för Abes politiska program med de tre pilarna. Programmet är dock kontroversiellt eftersom det bygger på en extremt aggressiv finans- och penningpolitik som syftar till att bekämpa deflationen och kickstarta ekonomin, varpå strukturreformer ska genomföras. Vår syn på den politik som förs är att det i det korta perspektivet är penningpolitiken som kommer att spela störst roll. Sedan de kvanti- 8 TEMA

9 tativa lättnaderna inleddes 2012 har yenen försvagats kraftigt. I slutet av oktober överraskade den japanska centralbanken med ytterligare en penningpolitisk åtgärd. Centralbanken vill trycka nya pengar och köpa värdepapper till ett värde av 720 miljarder dollar (motsvarande 16 procent av landets BNP) varje år till inflationen åter ligger på minst 2 procent. 16 procent är dubbelt så mycket som det löpande budgetunderskottet. Som jämförelse köpte Federal Reserve motsvarande 5 procent av USA:s BNP när stödköpen var som mest omfattande. Japans centralbank ska således löpande minska utbudet av statsobligationer. Segern måste ses som ett viktig stöd för Abes politiska program med de tre pilarna. Programmet är dock kontroversiellt eftersom det bygger på en extremt aggressiv finans- och penningpolitik. Figur 1: Index BNP-tillväxten jämfört med arbetskraften Storbritannien Japan Källa: Goldman Sachs Tyskland USA Dessa åtgärder kommer att öka skillnaden i penningpolitik mellan de stora ekonomiska blocken, och de har även fått till följd att yenkursen fallit ytterligare. Japan är ett pionjärland på deflationsområdet och genom sin konkurrenskraftigare exportsektor exporterar landet nu deflationen till resten av världen sannolikt en av få japanska produkter som världen helst inte vill importera. Åldrande befolkning är Japans huvudproblem Japans ekonomi har präglats av deflation i två decennier, och sedan 2000 har den genomsnittliga inflationen mätt i KPI varit -0,15 procent. Under samma period har Japan haft lägst tillväxt av alla stora utvecklade ekonomier. BNP-tillväxten per capita har dock legat på ungefär samma nivå som i de flesta utvecklade ekonomier, och ser man till BNP i förhållande till arbetskraften har tillväxten faktiskt varit den högsta, markant högre än USA:s. Förklaringen är landets åldrande och krympande befolkning. Är det realistiskt att Japan kan växa snabbare än under de senaste 15 åren? Och kan en aggressiv penningpolitik göra något åt ekonomins verkliga akilleshäl, nämligen att Japan har världens äldsta befolkning samtidigt som arbetskraften minskar? Troligen inte. Minskande folkmängd och stor statsskuld Bankernas utlåningsstruktur lades om för ett tiotal år sedan. Överkapaciteten i ekonomin är borta, aktier och fastighetspriser stiger igen och arbetsmarknaden är stramare än sedan Ekonomin behöver med andra ord inte mer stimulans, så motiven för de enorma penningpolitiska lättnaderna måste sökas någon annanstans. Vi menar att det är den ohållbara skuldsituationen som är orsaken. Även om Abes tre pilar mirakulöst skulle lyckas höja produktiviteten och öka arbetskraftsutbudet skulle det slå mot ekonomin i form av högre räntor. Japan har en bruttoskuld på 240 procent av BNP och en nettoskuld på 135 procent. I många år har landet dessutom haft ett underskott i statsfinanserna på cirka 8 procent av BNP. Det betyder att 16 procent av statens intäkter går till räntebetalningar, trots att den tioåriga statsräntan för närvarande ligger på 0,3 procent. Japan klarar således inte en kraftig ränteökning. Även om Abes tre pilar tema 9

10 mirakulöst skulle lyckas höja produktiviteten och öka arbetskraftsutbudet skulle det slå mot ekonomin i form av högre räntor. Det gör att högre tillväxt i sig inte är lösningen. Japans statsskuld ägs till den klart största delen av japanerna själva. Bara 8 procent ägs av utländska investerare. Därmed är det inte troligt att landet hamnar i en betalningsbalanskris. Den demografiska utvecklingen är dock ett allvarligt problem. En åldrande befolkning tar ut sina besparingar, och japanska pensionskassor äger största delen av landets statsobligationer. Pensionssektorn är i dag nettosäljare av statsobligationer för att kunna betala ut pensioner, och den här försäljningen kommer bara att öka framöver. Allt annat lika kommer det att pressa upp räntorna. Japan klarar som sagt inte högre räntor, och därför kommer centralbanken att tvingas kliva in och stödköpa. I dag är den japanska centralbanken den dominerande köparen och kontrollerar på så vis räntorna. Figur 2: % av BNP Centralbankers tillgångar i procent av BNP Japan USA Källa: Macrobond Europa (ECB) Centralbanken äger i dag cirka 25 procent av de japanska statsobligationerna, motsvarande ungefär 60 procent av BNP en nivå som saknar motstycke i historien och som bara kommer att stiga i takt med att pensionssektorn allokerar om sina tillgångar. Världens största pensionskassa, japanska Government Pension Investment Fund (GPIF), tillkännagav i samband med centralbankens senaste åtgärd i november att kassan avser att öka allokeringen till japanska och utländska realtillgångar, i huvudsak aktier, och sälja obligationer. GPIF har i dag cirka 65 procent av sina tillgångar i japanska och utländska obligationer, medan västerländska pensionskassor normalt har en andel på 35 procent. GPIF planerar att sälja nästan hälften av sina japanska statsobligationer, och det finns inga naturliga köpare utom centralbanken. Den ändrade tillgångsallokeringen är enligt vår uppfattning förklaringen till att centralbanken ökat sina köp av statsobligationer. Det japanska sparandet ska styras om från obligationer till aktier. Målet för den japanska regeringen och centralbanken är att öka inflationen och därmed få en chans att hantera statsskulden. Om inflationen stiger faller dock obligationsinnehaven i värde, och det skulle kunna destabilisera det finansiella systemet. Därmed uppstår behovet av en starkare ägare till den japanska statsskulden, nämligen centralbanken. Vad som än händer blir det det japanska samhället som måste ta förlusten på den stora skulden, antingen genom pensionssystemet och bankerna eller genom centralbankens förlust av eget kapital och yenens möjliga försvagning under kommande år. En politik som syftar till att driva upp inflationen och försämra bytesbalansen urholkar givetvis vanliga japanska konsumenters köpkraft. Det drabbar även mindre företag som är inriktade på hemmamarknaden. Den tredje av Abes tre pilar handlar om strukturreformer, något som potentiellt kan vara mycket positivt för aktiemarknaden. Bland annat ska arbetsmarknaden avregleras och bli mer flexibel. Dessutom genomförs en skattereform där bolagsskatten i första omgången sänks från 35 till 29 procent. Senare kommer en reform av de fördelaktiga avskrivningsreglerna att kunna finansiera fler lättnader. Det kan få stora konsekvenser för många företag som i dag utnyttjar avskrivningsreglerna och betalar väldigt lite eller ingen skatt. Endast 30 procent av företagen, typiskt de största, betalar i dag (en mycket hög) bolagsskatt. Om skattesatsen normaliseras och närmar sig internationell nivå kommer det att få mycket stor betydelse för dessa företag, bland dem företagen vi investerat i. Aktieval i Japan Exportföretagen framstår som klara vinnare när den fallande yenen stärker deras konkurrenskraft. Vår strategi är att hitta exportföretag med unika marknadspositioner inom japanska kärnkompetenser, till exempel industriteknik. 10 TEMA

11 Vi har följt den japanska aktiemarknaden sedan Den stagnerade tillväxten och de låga eller negativa inflationstalen har skapat problem för landets näringsliv. Som fokuserad aktieinvesterare har det varit lätt att bara bortse från den japanska aktiemarknaden. Bristen på goda investeringsmöjligheter har vi själva konstaterat på plats genom ett stort antal företagsbesök, och den tar sig uttryck i företagens låga avkastning på eget kapital. Figur 3: Vår strategi är att hitta exportföretag med unika marknadspositioner inom japanska kärnkompetenser, till exempel industriteknik. på eget kapital ingår. Indexet används aktivt av flera institutionella investerare, bland andra GPIF, och det blir således allt viktigare för storföretagen att försäkra sig om en plats i indexet. Det är en revolution i det japanska näringslivet, som i decennier har fungerat enligt hierarkiska konfucianistiska principer, med intern chefsrekrytering, och som inte varit fokuserade på kvalitet utan på kvantitet. Det är det slut med nu. Vi tror att fokus framöver kommer att ligga på att öka företagens kapitalavkastning. Inom Carnegie Asset Management har vi alltid varit inriktade på kvalitetsföretag med goda tillväxtutsikter. Carnegie Worldwide ökade under 2014 vikten i Japan till 8 procent, fördelat på fyra bolag. Alla fyra har unika affärsmodeller och är synnerligen lönsamma, som framgår av tabellen. Bolagens marginal och avkastning på eget kapital för 2014 Avkastning % Avkastning på eget kapital Bolag Rörelsemarginal Avkastning Keyence 49% 12% Fanuc 36% 13% Rakuten 17% 16% Komatsu 12% 12% Asien Europa Källa: Bloomberg USA Japan Nu blåser dock nya vindar över Japan. Regeringen har utarbetat nya riktlinjer för bolagsstyrning med fokus på att öka antalet oberoende styrelseledamöter och där målet för avkastningen på eget kapital ska vara minst 8 procent. Resultatet är att företagen nu ser över sina styrelsesammansättningar. Indexet JPX400 introducerades i början av 2014 och är konstruerat så att endast de 400 japanska företag som har högst avkastning Keyence och Fanuc har mycket höga rörelsemarginaler, men ganska låg avkastning på eget kapital. Skälet är att båda företagen har enorma kassor. Fanuc har cirka 8 miljarder dollar i sin kassa och Keyence 3,5 miljarder dollar. Det motsvarar procent av bolagens marknadsvärde. Dessutom äger Fanuc cirka 18 procent av bolagets aktier. När vi stöter på företag som är så försiktiga försöker vi alltid förstå vad som ligger bakom. Affärsmässigt skulle det logiska vara att göra utländska förvärv, men det gör de inte. Den påstådda förklaringen är att de vill vara oberoende av sina banker och kunna klara även mycket tuffa marknadsvillkor utan hjälp. Det är dock en pseudoförklaring med tanke på att företagen är så lönsamma att de gick med vinst till och med under den senaste finanskrisen. Keyence och Fanucs höga marginaler beror på deras unika verksamheter. Båda företagen är resultat av Japans ledande ställning inom automatisering. Fanuc är en av världens största tillverkare av robotar, robotmaskiner (mindre robotar) och CNC-enheter. CNC-enheter är datorprocessorer som ansluts till och styr mask- tema 11

12 Thailand Automatiseringen är nödvändig i västvärlden till följd av att befolkningen åldras och arbetskraften krymper, men också för att upprätthålla konkurrenskraften. produkter själva, men har full kontroll över produkträttigheter och produktkvalitet. Det är förklaringen till den mycket höga lönsamheten. Tillväxten drivs av nya produkter och fokus på global expansion. Försäljningen internationellt steg till exempel med över 30 procent under 2013 och 2014, och vi räknar med att den höga tillväxten kommer att fortsätta och visa att aktiens relativt höga prissättning är motiverad. iner, och där Fanuc har en global marknadsandel på över 50 procent. Alla Fanucs affärsområden ser tillväxt som ett resultat av det strukturella behovet av att automatisera manuella processer. Automatiseringen är nödvändig i västvärlden till följd av att befolkningen åldras och arbetskraften krymper, men också för att upprätthålla konkurrenskraften. På tillväxtmarknaderna är användningen av robotar fortfarande låg, men eftersom lönerna stiger snabbt blir det alltmer nödvändigt och fördelaktigt att automatisera. Figur 4: Låg robot-penetration på tillväxtmarknader Robotar per medarbetare Japan Europa Kina Källa: IFR World Robotics 2013 Tyskland UK Brasilien USA Thailand Indien Vår syn på Japan Japans politiker har fattat många tveksamma beslut under de senaste 30 åren, och det har lett till improduktiva investeringar så att landet i dag har världens relativt sett högsta statsskuld. Eftersom Japan samtidigt har världens snabbast åldrande arbetskraft blir landet fast i en skuldfälla. Enda utvägen är monetarisering (att centralbanken finansierar skulden), betalningsinställelse eller inflation, och vi tror att Japan har valt monetarisering följt av inflation. Yenen är historiskt billig, och vägen till en rimligare yenkurs går antingen via valutaappreciering eller inflation. Vi tror att anpassningen kommer att ske genom att inflationen gradvis ökar i takt med att den strukturella bristen på arbetskraft blir mer synbar och lönerna pressas uppåt. Företagen kommer att fokusera på automatisering av både service och industri, och därför är Keyence och Fanuc våra viktigaste investeringar i Japan. Hela aktiemarknaden kan överraska positivt om företagen ändrar sitt beteende i den riktning som stakas ut i regeringens bolagsstyrningsreform. Japanska företag ger redan i dag bättre avkastning. Avkastningen på eget kapital har stigit från 4 procent för två år sedan till 8 procent i dag. Och varför skulle inte japanska företag kunna komma upp i samma avkastning som internationella konkurrenter? Om resultatet blir lite inflation i ekonomin och de japanska företagens enorma kassor sätts i arbete genom fusioner och förvärv, investeringar och återköp av egna aktier. Återköpen har faktiskt redan ökat med 60 procent jämfört med föregående år. Japan är en riskabel marknad, men också en marknad med mycket stor potential. Hela aktiemarknaden kan överraska positivt om företagen ändrar sitt beteende i den riktning som stakas ut i regeringens bolagsstyrningsreform. Keyence är världsledande inom sensorer och annan mätutrustning. Sensorerna används i en mängd olika industrier för att öka hastigheten i produktionsprocesserna. En sensor kan uppfatta saker väsentligt snabbare än det mänskliga ögat. Löpande band som förr övervakades av människor kan därför gå med gånger högre hastighet om sensorer används i stället. Keyence skapar således själva sina marknader genom en tät dialog med kunderna, och potentialen är enorm. Företaget tillverkar däremot inte sina Indien 12 TEMA Brasilien Kina

13 Förväntningar på aktiemarknaden De globala aktiemarknaderna Efter snart sex år med stigande aktiemarknader drivna av mycket stimulativ penningpolitik globalt är osäkerheten nu högre än tidigare. Federal Reserve har trappat ned sina obligationsköp och den korta räntan väntas stiga under Det leder normalt till högre volatilitet. Vi såg detta senast i november, och detta kan komma att upprepas under första halvåret Vi tror dock att eventuella börsfall kan medföra köpmöjligheter. Möjligheterna att skapa meravkastning genom selektiva aktieval är goda. Normaliseringen av penningpolitiken kommer att leda till större fokus på bolagens affärsmodeller, och därmed får vi en mer differentierad utveckling mellan bolag och sektorer. Vi väntar oss måttligt och försiktigt stigande räntor i USA, och att den europeiska och japanska centralbanken kommer att fortsätta föra en mycket expansiv penningpolitik. Så länge den globala ekonomin utvecklas positivt och inflationen håller sig på ca 2-3 procent kommer investerarna fortsätta söka sig till aktiemarknaden. Vi är fortsatt positiva inför utvecklingen i den amerikanska ekonomin, och det fallande oljepriset kommer att ge stöd till tillväxten i oljeimporterande länder. Aktiemarknaderna har drivits av högre värderingar och företagens vinsttillväxt, men nedtrappat stöd från Federal Reserve betyder att avkastningen primärt kommer att drivas av vinstökningar. I ljuset av detta väntar vi oss en marknadsavkastning i storleksordningen 5 till 8 procent. Vi tror också på en extraavkastning från en starkare dollar. Dollarn har redan stärkts med ca 15 procent, men vi tror att den kommer att fortsätta stärkas under Asien Tillväxtmarknaderna har många osäkerhetsfaktorer att förhålla sig till under 2015, bland annat stigande räntor i USA. Enskilda länder drabbas hårt av de fallande råvarupriserna, medan dessa är till stor hjälp i råvaruimporterande länder. Detta skapar grund för att implementera strukturella reformer. Det sker framförallt i Kina, Indonesien och Indien, och ger stöd till vår positiva syn på dessa länder. Vi håller fast vid vår långsiktigt positiva syn på Asiens strukturella tillväxtmöjligheter drivna av regionens positiva demografi, professionalismen i de asiatiska företagen, förändringen i konsumtionsmönstren och så vidare. Relativt starka balansräkningar och statsfinanser betyder vidare att kapital- och infrastrukturutbyggnaden kommer att fortsätta. Vi tror därför att Asien kan leverera en avkastning som är i linje med eller högre än världsindex. Vår uppfattning är att värderingarna i Asien i hög grad tar höjd för den osäkerhet som råder, och är attraktiva för den långsiktiga och riskvilliga investeraren. Svenska aktier Marknadens förväntan inför 2015 är högre global BNP-tillväxt än under 2014 även om tillväxten är starkare på andra sidan Atlanten än i Europa. Detta bör bidra till stigande bolagsvinster under året. Omsättningsprognoserna kan dock komma att justeras upp för svenska bolag givet lägre energikostnader (efter det kraftiga fallet i oljepriset) medan marginalerna kan komma att behöva justeras ned då de överlag ser för höga ut. Oljepriset föll 39 procent under fjärde kvartalet och har fallit 48 procent under Det största fallet uppstod således under årets sista månader. Enligt IMF kan det ge ett positivt bidrag på 0,3-0,8 procent till världens BNPtillväxt 2015 och 0,4-0,9 procent i Europa anses vara bland de mest gynnade då det är en stor oljeimportör. Vi har en positiv syn på aktier på medellång sikt. Avkastningskravet på aktier är sjunkande då alternativen på räntesidan ligger kring noll justerat för inflationen. Lägre avkastningskrav leder till högre pris vilket innebär högre värdering. Historiskt låga räntor kommer således att leda till historiskt hög värdering. tema 13

14 Carnegie Worldwide Sammanfattning Carnegie Worldwide steg under fjärde kvartalet med 11,9 procent, medan världsindex (MSCI ACWI) steg med 9,1 procent. För 2014 blev avkastningen för Carnegie Worldwide 33 procent, betydligt bättre än världsindex som steg med 27 procent. I temaartikeln Globala reflektioner beskriver vi utvecklingen under året närmare. Det var i synnerhet vår nollexponering mot energisektorn, den stora andelen amerikanska aktier (ca 60 procent), där elva aktier steg över 35 procent mätt i SEK, samt innehavet i Indiens ledande bolåneinstitut HDFC som steg med hela 73 procent i SEK, som låg bakom den goda utvecklingen under Drivkraften bakom ytterligare ett bra år för aktier utgjordes av den positiva utvecklingen i den amerikanska ekonomin samt förväntningar om fortsatt lätt penningpolitik i Japan och Europa. Geopolitisk osäkerhet samt indikationer på en något stramare penningpolitik i USA ledde till viss volatilitet under året, vilket vi kommer att se även under Aktuell investeringsstrategi Fondens fundament utgörs av stora och stabila tillväxtbolag, som för närvarande utgör 43 procent av fonden. Bolagen har starka marknadspositioner och balansräkningar och växer snabbare än global BNP. Vi är övertygade om att dessa bolag kommer att leverera god långsiktig avkastning och säkra en relativt låg risk i fonden. Utöver detta har fonden investerat i en rad unika bolag som drar fördel av hög strukturell tillväxt från specifika teman och trender. Stora teman är Connected Lives (16 procent), som bl a innehåller Google och Facebook, Financial Recovery (10 procent) och bostadsmarknaden i USA (8 procent). Efter flera år med låg andel japanska aktier finns nu inte mindre fyra japanska aktier i fonden (8 procent). Fonden har fortsatt inga investeringar inom energi, telekommunikation eller kraftförsörjning, som vi anser befinner sig under strukturell press. Förändringar under kvartalet Vi avyttrade Samsung, då bolaget riskerar att tappa ytterligare marknadsandelar till kinesiska mobiltillverkare. Istället tog vi en position i Japans ledande e-handelsbolag Rakuten, som vi tror kommer att växa procent per år de kommande åren. Vi har vidare valt att investera i Keyence ett av Japans mest lönsamma och snabbast växande bolag och som är verksamt inom automatiseringslösningar. Detta skedde på bekostnad av Schneider Electric som vi avyttrade. Positionerna i Gilead Sciences, Nestlé, Diageo och Prudential utökades under kvartalet. 14 Carnegie Worldwide

15 Carnegie Worldwide Fondinformation Förvaltare Bo Knudsen, Bengt Seger och ISIN LU Lars Wincentsen Fondförmögenhet, MSEK Startdatum NAV-kurs per andel, SEK 798,54 Förvaltningsavgift, procent 1,6 Avkastning i procent SEK (inkl avgifter) YTD 3 år 5 år 10 år Sedan start Carnegie Worldwide 33,0 72,0 64,7 140,4 501,2 Jämförelseindex* 27,0 69,6 70,0 102,6 280,5 Differens 6,0 2,4-5,3 37,8 220,7 Investeringsfilosofi Fondens mål är att skapa långsiktig värdetillväxt som överstiger marknadens avkastning till en risk i nivå med eller under marknaden. Vår investeringsfilosofi skiljer sig från de flesta större kapitalförvaltare i det att den är mycket fokuserad. Vi investerar typiskt sett i noggrant utvalda bolag som över flera år har möjlighet att utvecklas väl. Risk i procent 3 år 5 år 10 år Sedan start Standardavvikelse, portfölj 7,7 9,3 11,7 14,8 Standardavvikelse, jämförelseindex* 5,9 8,2 10,7 13,7 Utveckling sedan start i SEK (inkl avgifter) SEK Vår erfarenhet är att få bolag ger möjligheter till djup kännedom om varje enskilt innehav vilket gynnar riskkontrollen. Vi arbetar målinriktat varje dag med att förstå morgondagens trender. Men viktigare än att förutse framtiden är att vara förberedd på den med en robust portfölj av unika aktier Fonden investerar i börsnoterade bolag och har inga geografiska eller sektoriella avgränsningar. Fondens ansvariga förvaltare ingår i ett team som har ett tätt och öppet samarbete med våra övriga förvaltningsteam Carnegie Worldwide MSCI All Country World Index (Net Div) Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas prospekt. Portföljen * Jämförelseindex byttes 1 januari 2010 från MSCI World Index till MSCI All Country World Index inkl återinvesterade utdelningar. Siffran efter bolagsnamnet visar procentuell andel av fonden. USA & Kanada Storbritannien Kontinentaleuropa Asien/Stillahavsregionen Tillväxtmarknader Energi Material Praxair Industrivaror och tjänster Union Pacific 5.1 ABB 2.4 Fanuc Komatsu 1.6 Sällanköpsvaror och tjänster Home Depot 4.2 ASOS 0.9 BMW 2.6 Rakuten L Brands 4.0 Walt Disney 3.9 Konsumentvaror CVS Health 3.7 BAT 3.9 Nestlé Diageo 3.0 Hälsovård Gilead Sciences 3.7 Novo Nordisk Finans och fastighet AIG 3.0 Prudential 3.1 UBS 2.4 HDFC Citigroup 3.2 TD Ameritrade 2.1 Wells Fargo 3.7 Informationsteknik Alliance Data 1.9 Keyence Facebook 3.0 Google 4.6 Microsoft 4.4 Visa 7.8 Telekomoperatörer Kraftförsörjning Övrigt Total Index* Total Index* Carnegie Worldwide 15

16 Carnegie Worldwide Ethical Sammanfattning De globala aktiemarknaderna, mätt som MSCI ACWI, steg med 9,1 procent under årets fjärde kvartal. Carnegie Worldwide Ethical steg med 11,9 procent under samma period. För hela året blev avkastningen 35 procent, klart över världsindex (MSCI ACWI) som steg 27 procent. Den goda utveckligen drevs av en hög andel amerikanska aktier, bl a Visa och L Brands. Investeringen i indiska bolåneinstitutet HDFC hörde återigen till fondens största bidragsgivare. Aktuell investeringsstrategi Fondens fundament utgörs av stabila tillväxtbolag med starka marknadspositioner och ledningar. Förutom de stabila tillväxtbolagen investerar fonden i bolag som drar fördel av strukturella tillväxttområden, t ex teknologi. Fondens etiska profil innebär att vi inte har investerat i tobaksbolaget BAT och alkoholbolaget Diageo vilka Carnegie Worldwide investerat i. Vi har heller inte investerat i Komatsu, som via dotterbolag är leverantör till försvarsindustrin och som därmed står för en liten del av bolagets intäkter. I stället har vi valt att investera i Nike, Novartis och Roche. Förändringar under kvartalet Under kvartalet tog vi en position i snabbväxande japanska e-handelsbolaget Rakuten, vilket finansierades genom att vi avyttrade General Mills, och köpte japanska automationsföretaget Keyence, genom att vi avyttrade Caterpillar. General Mills har funnits i fonden sedan 2009 och levererat en avkastning på mer än 85 procent fram till avyttringen, men bolaget har den senaste tiden upplevt svagare försäljning mot dagligvaruhandeln. Caterpillar har funnits i fonden sedan april 2013 och hade fram till försäljningen stigit med ca 30 procent. Bolaget kom med en solid rapport för tredje kvartalet men mot bakgrund av försämrade marknadsutsikter ansåg vi att tidpunkten var rätt för att avsluta investeringen. 16 Carnegie Worldwide Ethical

17 Fondinformation Förvaltare Mattias Kolm ISIN LU Startdatum Fondförmögenhet, MSEK Förvaltningsavgift, procent 1,6 NAV-kurs per andel, SEK 138,22 Avkastning i procent SEK (inkl avgifter) YTD 3 år 5 år 10 år Sedan start Carnegie Worldwide Ethical 35,0 74,5 60,3 142,7 56,2 Jämförelseindex* 27,0 69,6 70,0 102,6 43,5 Differens 8,0 4,9-9,8 40,1 12,7 Carnegie Worldwide Ethical Investeringsfilosofi Fondens mål är att skapa långsiktig värdetillväxt som överstiger marknadens avkastning till en risk i nivå med eller under marknaden. Vår investeringsfilosofi skiljer sig från de flesta större kapitalförvaltare i det att den är mycket fokuserad. Vi investerar typiskt sett i noggrant utvalda bolag som över flera år har möjlighet att utvecklas väl. Risk i procent 3 år 5 år 10 år Sedan start Standardavvikelse, portfölj 7,1 9,3 12,0 13,3 Standardavvikelse, jämförelseindex* 5,9 8,2 10,7 12,5 Utveckling sedan start i SEK (inkl avgifter) SEK Vår erfarenhet är att få bolag ger möjligheter till djup kännedom om varje enskilt innehav vilket gynnar riskkontrollen. Vi arbetar målinriktat varje dag med att förstå morgondagens trender. Men viktigare än att förutse framtiden är att vara förberedd på den med en robust portfölj av unika aktier. Fonden investerar i börsnoterade bolag och har inga geografiska eller sektoriella avgränsningar. Fondens ansvariga förvaltare ingår i ett team som har ett tätt och öppet samarbete med våra övriga förvaltningsteam Carnegie Worldwide Ethical MSCI All Country World Index (Net Div) Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas prospekt. Fonden replikerar Carnegie Worldwide så långt det är möjligt utifrån etiska riktlinjer. Portföljen * Jämförelseindex byttes 1 januari 2010 från MSCI World Index till MSCI All Country World Index inkl återinvesterade utdelningar. Siffran efter bolagsnamnet visar procentuell andel av fonden. USA & Kanada Storbritannien Kontinentaleuropa Asien/Stillahavsregionen Tillväxtmarknader Energi Material Praxair Industrivaror och tjänster Union Pacific 5.3 ABB 2.0 Fanuc Sällanköpsvaror och tjänster Home Depot 4.1 ASOS 0.8 BMW 3.2 Rakuten L Brands 3.8 Nike 2.5 Walt Disney 3.8 Konsumentvaror CVS Health 3.8 Nestlé Hälsovård Gilead Sciences 3.6 Novo Nordisk Novartis 3.3 Roche 3.4 Finans och fastighet AIG 2.9 Prudential 3.0 UBS 2.4 HDFC Citigroup 3.2 TD Ameritrade 2.1 Wells Fargo 3.6 Informationsteknik Alliance Data 1.8 Keyence Facebook 2.1 Google 4.6 Microsoft 4.4 Visa 7.7 Telekomoperatörer Kraftförsörjning Övrigt Total Index* Total Index* Carnegie Worldwide ETHICAL 17

18 Carnegie Worldwide Asia Sammanfattning Fonden steg under kvartalet med 11,0 procent, medan MSCI AC Asia ex Japan steg med 8,7 procent. Fondens goda avkastning beror framförallt på flera indiska innehav som Eicher Motors, Gruh Finance, ICICI Bank och Havells samt exponering mot Indonesien via fastighetsaktierna Pakuwan, Ciputra Surya och cementtillverkaren Indocement. Samtidigt har vår nollexponering mot energisektorn varit en betydande bidragsgivare, även om vi har enstaka indirekta exponeringar som till exempel Eizion som bidragit negativt. Aktuell investeringsstrategi Trots de stora svängningarna på aktiemarknaderna som en följd av den ryska rubelns kollaps och oro för försämrade utsikter för tillväxtmarknaderna klarade sig Asien ganska bra under kvartalet. Dock såg vi kortvarig turbulens vid några tillfällen på valuta- och aktiemarknaderna i framförallt Indonesien och Indien. Vi delar inte oron om att en nedgångsperiod för Asien inletts, eftersom det helt enkelt inte finns någon fundamenta som stöder detta. Denna uppfattning delas otvetydigt av de inhemska investerarna på den kinesiska A-aktiemarknaden, där index stigit med ca 35 procent sedan början av oktober i takt med signaler från myndigheterna om ytterligare penningpolitiska lättnader för att stimulera tillväxten. Signalerna ger stöd till vår fortsatt positiva syn på Kina. Generellt sett är investeringsstrategin oförändrad. Vi har särskilt fokus på smartphones i lågprissegmentet på tillväxtmarknaderna, miljön och bostadsmarknaden i Kina, då vi fortsatt menar att tillväxtpotentialen inte avspeglas i värderingarna. Samtidigt håller vi fast vid en relativt hög exponering mot Indien, då vi ser Indien som det mest intressanta investeringscaset i regionen. Vi fick detta bekräftat på nytt under en tvåveckorsresa i Indien i november. Dock får man räkna med tillfälliga fluktuationer om marknaden blir för optimistisk i förhållande till tempot i Modis reformprocess. På det stora hela är vi fortsatt positiva till regionen, som erbjuder en kombination av lågt värderade aktier och hög tillväxt. Förändringar under kvartalet De viktigaste förändringarna under kvartalet var att vi ersatte Radiant med ASE och avyttrade SM Investment, Super Group, Truly, DGB och Hisensei samtliga fall på grund av ökad konkurrens. Vi utökade innehaven i China Mobile och Tencent för att dra fördel av den ökande smartphoneutbredningen i Kina. I Indien har vi tagit positioner i Voltas, SKS Microfinance och Tech Mahindra via minskning av innehaven i Eicher Motors, Havells och HDFC, delvis som ett led i vinsthemtagning. 18 Carnegie Worldwide Asia

19 Fondinformation Förvaltare Allan Christensen och Mogens Akselsen Startdatum Förvaltningsavgift, procent 1, ISIN LU Fondförmögenhet, MSEK NAV-kurs per andel, SEK 1010,11 Carnegie Worldwide Asia Investeringsfilosofi Fondens mål är att skapa en långsiktigt hög värdetillväxt som överstiger marknadens avkastning till en risk i nivå med eller lägre än marknadens. Avkastning i procent SEK (inkl avgifter) YTD Sedan start Carnegie Worldwide Asia 35,2 49,4 Jämförelseindex* 27,7 34,8 Differens 7,5 14,6 Risk i procent Sedan start Standardavvikelse, portfölj 13,8 Standardavvikelse, jämförelseindex* 13,4 Utveckling sedan start i SEK (inkl avgifter) SEK Carnegie Worldwide Asia MSCI AC Asia ex Japan (Net Div) Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas prospekt. Investeringsfilosofin är att kombinera långsiktiga trender med kortsiktiga teman och noggranna aktieval i syfte att kunna skapa god långsiktig avkastning för den långsiktiga investeraren. Fonden investerar i både större och mindre bolag. Vår erfarenhet är att det är viktigt att kunna ha exponering mot det senare segmentet för att kunna dra fördel av den asiatiska tillväxten. Fonden investerar i ett begränsat antal noggrant analyserade börsnoterade bolag i Asien exklusive Japan. Med hänsyn till Asiens särskilda marknadsstruktur kommer antalet aktier att normalt uppgå till Portföljen Kina & MTIP** Korea Taiwan Indien Singapore Total Index* Hong Kong Energi Sinopec Kantons 0.7 Ezion Material Indocement 1.0 LG Chem Siam Cement 1.4 Industrivaror och tjänster Sällanköpsvaror och tjänster China State Construction 1.3 Techtronic Industries 1.5 China Singyes Solar Tech. 1.5 Haier Electronics 1.2 Xinyi Glass 0.6 Weifu High Technology 0.9 Alliance Global 0.8 JG Summit 1.3 Nam Cheong 0.4 Hyundai Motor 2.0 Kia Motors 1.1 Kolao Holdings 1.3 Samchuly Bicycle 0.7 * Jämförelseindex är MSCI Asia ex Japan inkl återinvesterade utdelningar. **Malaysia, Thailand, Indonesien och Filippinerna. Siffran efter bolagsnamnet visar procentuell andel av fonden. CG India 1.3 Havells India 1.2 Larsen & Toubro 1.9 Voltas 0.9 Eicher Motors 2.0 Tata Motors Konsument varor Hälsovård Finans och fastighet AIA Group 2.5 Bank of China 2.2 COGO 0.6 Cheung Kong Holdings 2.0 China Construction Bank 2.4 China Overseas Land 3.4 Sunac China Holdings 3.1 Yuzhou Properties 0.7 AAC Technologies 1.4 Sunny Optical Tech 2.8 Tencent Holdings 3.2 Bank Rakyat 1.8 Ciputra Surya 0.7 Filinvest Land 0.8 GT Capital 1.2 Kasikombank 1.4 Pakuwon Jati 1.7 Summarecon 0.7 Supalai 1.0 Samsung 5.2 SK Hynix 1.5 Suprema 0.9 Advantech 1.9 ASE 1.2 Largan Precision 2.3 Mediatek 1.9 Novatek 1.2 Taiwan Semiconductor 5.0 Gruh Finance 1.0 HDFC 2.2 ICICI Bank 2.9 SKS Microfinance 1.2 Tech Mahindra Informationsteknik Telekom China Mobile Kraftförsörjning Beijing Jingneng Beijing Ent. Water 2.7 Huadian Fuxin 1.2 Övrigt Total Index* Carnegie Worldwide Asia 19

20 Carnegie Swedish Large Cap Sammanfattning Efter en skakig start de första veckorna steg börsen 6 procent under fjärde kvartalet och totalt 15 procent för helåret 2014, mätt som OMX Stockholm Benchmark Cap. Fondens utveckling var 1,4 procentenheter bättre för kvartalet och 1,6 procentenheter bättre för året. Börsens utveckling under såväl sista kvartalet som under året har drivits av massiva stöd från centralbanker världen över vilket lett till fallande räntor och stigande pris på aktier trots att vinstprognoserna fallit under året och i bästa fall verkar ha stabiliserats under fjärde kvartalet. Större positiva bidrag till fondens utveckling kom från spelbolagen Net Entertainment och Unibet samt bilsäkerhetsföretaget Autoliv. Större negativa bidrag erhölls främst från aktier som ingår i vårt jämförelseindex och utvecklades väl men som ej varit innehav i fonden. Aktuell investeringsstrategi Låga räntor och stigande vinster i kombination med europeiska industriindikatorer som kan bottna under våren kan leda till en stigande börs Under första halvåret är dock osäkerheten på börsen stor givet fortsatt fallande oljepris, förväntan om att amerikanska centralbanken ska genomföra första räntehöjningen sedan slutet på 2008, den politiska osäkerheten i Europa kan öka i flera länder efter valet i Grekland och förväntningar från marknaden om kvantitativa lättnader från europeiska centralbanken. Volatiliteten kommer således vara hög 2015 och fonden är för närvarande mer defensivt positionerad än den varit under Strategiskt letar vi investeringar i bolag med strukturell tillväxt och starka kassaflöden. Förändringar under kvartalet Under kvartalet har hela innehaven i SKF och AarhusKarlshamn avyttrats för att öka positionerna i existerande innehav som Ericsson, SCA, Swedish Orphan Biovitrum, Cloetta och Scandi Standard. Fonden deltog även i nyemissionen i Lifco som nu är ett mindre innehav i portföljen. Lifco är ett handelsbolag med exponering mot dentalprodukter för tandläkare (50 procent av försäljningen), rivningsmaskiner och verktyg (20 procent) och övrig verksamhet (30 procent). Försäljning sker främst till Europa varav drygt 20 procent till Sverige. Vi bedömer att bolaget kommer ha goda möjligheter att växa både organiskt via förvärv kommande år med attraktiv resultatutveckling och starka kassaflöden. Vi har även tagit hem en del vinster i Net Entertainment, Unibet, Betsson och Autoliv efter stark kursutveckling. 20 Carnegie Swedish Large CAp

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S.

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Denna kvartalsorientering har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den,

Läs mer

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S.

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Kvartals- Orientering Nr 1 2014 Denna kvartalsorientering har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den,

Läs mer

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Carnegie Asset Management Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Första kvartalet 2012 Denna investeringsrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Carnegie Asset Management Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Andra kvartalet 2012 Denna investerarrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

Kvartalsorientering Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Kvartalsorientering Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Carnegie Asset Management Kvartalsorientering Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Första kvartalet 2013 Denna investerarrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Carnegie Asset Management Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Fjärde kvartalet 2011 Denna investeringsrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013 Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen 3 december 2013 Våra förhållningsregler sedan start se kunden i ögonen! Fokusering - enbart fondförvaltning och fokus på rätt aktieinnehav.

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013 US Opportunities AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 Kvartalsrapport december

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae,

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae, Strategi under september månad Överraskande stark börsmånad September har en historia om sig att vara en av de svagare börsmånaderna och vi minns med både förskräckelse och sorg händelser som den svarta

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Agasti Marknadssyn. Innehåll. Sammanställt av Obligo Investment Management Januari 2015

Agasti Marknadssyn. Innehåll. Sammanställt av Obligo Investment Management Januari 2015 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Januari 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I 2 0 1 5 S I D A 1 Innehåll Höjdpunkter... 3 Marknadssyn januari...

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Vi har beslutat oss för att ändra utformningen av vår marknadsanalys något. Istället för att, som tidigare, göra en genomgång av de större geografiska regionerna; USA, Europa och Asien

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Q2 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport

Q2 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport Q2 2010 Serendip Invest Kvartalsrapport Serendip Invest Hej vänner! Andelsvärde per 30 juni 2010 10 083 SEK Andelsvärdet steg under årets första halvår med 0,83%. Detta var bättre både i jämförelse med

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Räntorna har bottnat. Makroanalys maj 2015. Anelis Redzic. Vill du veta mer!

Räntorna har bottnat. Makroanalys maj 2015. Anelis Redzic. Vill du veta mer! 1/5 Makroanalys maj 2015 Rate rise at some point this year is appropriate. Janet Yellen, Chair of the Board of Governors of the Federal Reserve System Räntorna har bottnat Den senaste tiden har vi sett

Läs mer

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX November 2014

Förvaltningskommentar BLOX November 2014 Marknadsutvecklingen under november månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport mars 2014

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport mars 2014 Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Strategi under december

Strategi under december Strategi under december Återhämtning efter svag inledning December inleddes som bekant mycket svagt på aktiemarknaderna världen över, för att trots allt sluta positivt. Europa STOXX 600 kom att gå upp

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

2015 börjar positivt för transportnäringen

2015 börjar positivt för transportnäringen Jul-06 Okt-06 Feb-07 Jul-07 Okt -07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Okt-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul -12 Okt-12 Jan -13 Apr - 13 Jul -13

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 2007-03-30 1 Agenda Kort om Aktieinvest Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Avgifter och prisjämförelse

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport september 2014

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport september 2014 Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

JOM Silkkitie & Komodo Fonder

JOM Silkkitie & Komodo Fonder FOND MANAGEMENT JOM Silkkitie & Komodo Fonder Fondbolaget JOM Rahastoyhtiö Oy är ett boutique fondbolag, med fokus på aktieplaceringar på marknaderna i Sydost-Asien. Fondbolaget förvaltar två aktiva aktiefonder

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under oktober månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2014

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Handelskammaren Värmland, Karlstad 3 mars 2015 Agenda Ekonomiska läget Varför är inflationen låg? Aktuell penningpolitik

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2

Läs mer

INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav per

Läs mer