Distribution av livsmedel i en Energifattig värld Ver 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Distribution av livsmedel i en Energifattig värld Ver 2"

Transkript

1 Distribution av livsmedel i en Energifattig värld Ver 2 Olov Fahlander, Tekn Dr Linköping Sammanfattning och mål Inom kort kommer världens tillgång till fossilt bränsle att börja avta, och samhället tvingas börja hushålla med resurserna på ett sätt som inte skett tidigare. Miljödebatten idag talar om kraftiga minskningar av CO2-utsläpp, men inget konkret sägs på politisk nivå om hur det skall gå till. Den här rapporten är ett sådant konkret förslag till förändring. Finns det samordningsvinster att göra i samhället, på en mer rationell matdistribution? Vi besvarar frågan, när det gäller distribution på landet, med en tungt vägande Ja! En närliggande fråga är om inte samma sak gäller inom en tätort, och allt tyder på att vinsterna där kan bli lika stora. Det får framtida undersökningar besvara. I ett inledande pilotfall på landsbygden har vi sett en besparing på ca 80%, vilket är mycket slående, ur energiresurs-synpunkt. Inledning Eftersom tillgången på energi i världen snart kommer att sjunka, som en följd av att oljan är på väg att ta slut, är det framför allt två frågor som blir akuta: I ett lågenergisamhälle, hur skall vi få vår mat, och hur skall vi kunna hålla våra bostäder varma? Den här rapporten vill ge en del av svaret på den första frågan. Mat från lantbruk ha idag blivit en allt mer perifer fråga för samhällets invånare, eftersom en ökande andel mat importeras. T.ex. tomater från Holland, bananer från Sydamerika, majs från USA osv. I takt med den ökande importen, har det inhemska jordbruket förlorat allt mer av sin betydelse. Från att ha varit central i det agrara samhället t.ex. på 1800-talet, flyttade folk in till städerna, och försörjdes av en minskande andel bönder, som idag är nere på ca 2% av befolkningen. Varje Svensk bonde svarar alltså mot 50 personer i städerna för sin inhemsk matframställning. Den helt avgörande faktorn för att det skall vara möjligt är tillgången till bekväm och billig energi, dvs. olja. Idag får vi signaler om att oljan i världen är på väg att ta slut. Dessutom talar CO2-debatten ett tydligt språk i samma riktning. Frågan är då hur samhället kommer att möta detta hot? Som en konsekvens av att befolkningen flyttat från Landet in till staden, har jordbruken allt mer centraliserat, dvs. växt i storlek. LRF och andra organisationer har drivit på en utveckling, där små gårdar läggs ner till förmån för stora. Det har även skett en specialisering genom att dagens storjordbruksägare är renodlat inriktade på en sak: Spannmålsodling, köttproduktion, mjölkproduktion osv., var för sig. Detta medför att man ofta frångått kretsloppstankar, där djurens spillning tas tillvara för att odla grönsaker, som senare komposteras för att bli mull i jorden osv.

2 Istället har man satsat allt mer på konstgödsel framställt i en avlägsen fabrik, och på så sätt lyckats höja avkastningen per hektar, som man ansett som det enda väsentliga i sammanhanget. Ev. miljöpåverkan i t.ex. Östersjöns vatten har kommit som en obehaglig och lite pinsam påminnelse om att jordbruket inte fungerat så optimalt som man tänkt sig. Återigen är detta ett resultat av den billiga oljan och de transporter som den ger möjlighet till. En Målstudie För att få en känsla för vad det hela handlar om, i kopplingen handlare/kund, besökte jag Önnebo lanthandel (handlare Stefan Grönkvist) söder om Mjölby i mars Lanthandeln har under en försöksperiod fått bidrag från Mjölby kommun för att distribuera mat till ett antal kunder ute på landsbygden. De får idag ett bidrag på 120:- per leverans, en kostnad som delas lika av Mjölby kommun och Landstinget. Det anses av Kommunen värdefullt att boende på landet har tillgång till mat och service, som inte bara handlar om mat. Även en social funktion ingår. Man kan hålla regelbunden kontakt med ensligt boende personer, och kan då säkerställa att inget allvarligt har inträffat. Samordning sker med Postens lantbrevbärare, Tips, Systembolag, Apotek och liknande samhällsfunktioner. Jag fick möjlighet att följa med på en leveranstur fredagen 1:a mars 2007, som är en av fyra utkörningsturer per vecka. Turen gick från Önnebo i riktning mot Ulrika, med totalt 9 besökta gårdar, och sammanlagd körsträcka 22 km. Vägen var bitvis svårframkomlig, genom att vi for på smala skogsvägar med snömodd, där det tidigare även funnits stomfällt timmer över vägen. Hela turen tog ca 2 timmar, med en fyrhjulsdriven bil som var lämplig för transport på skogsväg. För min del är intresset att skapa en parametrisk modell av vilken besparing som ett ruttsystem innebär för samhället som helhet. Intuitivt kan man känna att samhället har en hel del att tjäna energimässigt om fler människor kan samordna sina matinköp. Om den totala mängden bensin minskar med ett arrangemang av den här arten, är det viktigt att propagera för dess användning. Istället för att var och en åker med egen bil till ett köpcentrum, för att där handla, så borde en samordnad mattransport kunna kräva mindre total energiåtgång, i distributionsledet. För att uppskatta hur stor denna vinst torde vara, vill jag bygga en parametrisk modell för hela förloppet, och kunna uppskatta sammanlagda energibesparingen under olika förutsättningar. Att införa ett system av den här arten går förmodligen bra även inom ett tättbefolkat område, och syftet med en parametrisk modell är att förbättra beskrivningsförmågan av besparingen, som funktion av naturligt varierande storheter. Hur skall en samdistribution av mat ske på bästa sätt, beroende på samhällets struktur och invånarnas levnadsmönster?

3 Den parametriska modellen Optimeringslära - om att lösa problem på bästa sätt. Optimeringslära är den gren av matematiken som försöker hitta lösningar på problem, som är "så bra det någonsin går". Det behandlar en stor mängd olika problem, ofta av kombinatorisk art, och försöker hitta allmängiltiga metoder för att hitta bra eller bästa lösningen. Med en "målfunktion" menar man ett symboliskt uttryck som beskriver värdet på det som skall optimeras, och med "bivillkor" menar man gränser för hur långt man kan gå i försöket att hitta lösningar. I ett praktiskt fall som vårt, kan det handla om att målfunktionen är mängden bensin som går åt för att leverera varorna, men den kan även innehålla en del som handlar om hur lång tid det tar att leverera, av vem eller när på dygnet det skall ske. Med ordet "heuristik" menar vi att problemet av praktiska skäl inte kan lösas teoretiskt "exakt" utan man måste istället använda sunt förnuft, och välja lösningsmetod som verkar rimlig och tycks uppfylla naturliga krav på en lösning. Handlarens resväg gentemot kundens resväg. Vi jämför handlarens resväg då han levererar varor till N st. kunder jämfört med kundernas resväg då dessa skall individuellt resa till handlaren för att sen bära hem dessa. Hur ser resvägen ut? Slingan vi gjorde var 22 km lång och första och sista kund bodde inte närmare än 4 km från butiken. 9 st. kunder betjänades. Det betyder 22-8=14 km resväg från första till sista kund, dvs. Medelavstånd mellan kunder var 14/8=1.75 km. I det här läget bortser vi från mindre variationer, för att inte komplicera beräkningarna. När handlaren besöker den mittersta kunden (#5) har handlaren rest 11 km. Den kortaste vägen för kunden till butik, kan aldrig vara längre än 11km, men förmodligen något kortare, eftersom handlaren måste ta hänsyn till flera kunders placering i terrängen. Kalla kundens avstånd Ka, och Handlarens/ruttens avstånd Ra (maxvärde 11km). Vi antar Kundavst = m* Ruttavst; och ett gissat värde är m=0.8. Eftersom framkörning till leveransområdet kallar vi för tröskelvärdet, och vi uppskattar att C=4 i den aktuella rutten.

4 Följande tabell åskådliggör då hur vi kan räkna. Första kolumnen anger platsen Butik eller hos kund nummer 1-9. Resväg RuttAvst Kundavst. Kundresväg Butik 0 0 k k2 5,75 5,75 5,4 10,8 k3 7,5 7,5 6,8 13,6 k4 9,25 9,25 8,2 16,4 k ,6 19,2 k6 12,75 9,25 8,2 16,4 k7 14,5 7,5 6,8 13,6 k8 16,25 5,75 5,4 10,8 k Butik Summa ,4 116,8 Kostnad % 1 9 Besparing % 8 1 Andra kolumnen visar handlarens körda kilometertal, totalt 22 km. Närmsta kunden (första och sista) finns på 4 km avstånd (=tröskelavstånd). Tredje kolumnen visar Handlarens avstånd till butiken under resans gång, mätt efter den väg han valt. Maximalt avstånd är halva ruttens längd, dvs. 11 km och vid hemfärden minskar avståndet till noll. Den mest avlägsna kund man besöker bor istället på (ung. beräknat) avstånd 9,6 km från butiken (fjärde kolumnen), eftersom handlaren inte kört helt rak väg dit, utan varit tvungen att även besöka andra på ditvägen. Ruttens formfaktor m= 0.8 som har antagits här (kvoten mellan fjärde och tredje kolumnen) är avkortningen för direktväg relativt ruttväg, beror på hur spretig vägen varit för handlaren. En mindre faktor närmare noll för spretig väg, och en högre faktor närmare 1, för en väg som överensstämmer kund/handlare. Experimentellt får kan vi i framtiden uppskatta formfaktorn m. Här har jag för ögonblicket approximativt använt värdet m=0.8. Handlaren försöker givetvis välja en rutt som är så väl sammanhållen som möjligt, med kravet att han skall besöka samtliga. Vägen han väljer är också en slinga, dvs. det finns inga "hopp" i terrängen. Eftersom formfaktorn m är ett slags "index" för graden av lönsamhet, kan det vara intressant att se hur m kan beräknas mer noggrant. Hur en sådan beräkning går till beskrivs i appendix A. Sista kolumnen visar varje kunds resväg om han/hon skulle åkt till butiken ensam. Observera att man måste dubbla väglängden eftersom man måste åka fram och tillbaka. Den totala körsträckan för leverans av den här mängden varor blir sen summan i sista kolumnen, visserligen fördelat på 9 kunder. Ur samhället synvinkel är det egalt vem som åker sträckan. Det är den totala resekostnaden vi är intresserad av. Samordningsvinsten eller besparingen, kan nu beräknas. Den blir (1-22/116,8)=81%. Alltså behöver systemet med handlarens utkörning ungefär en femtedel av transportresurserna, medan 4/5 går att spara!

5 Fortsatt Utveckling I modellen bör finnas en mängd avvägningar som kan göras. Man bör tänka på varornas skrymmande och transportfordonets egenskaper. Man bör tänka på möjlighet till omlastning, t.ex. så att en grupp bostäder går samman om en leveranspunkt. Man bör förutsätta samverkan med de boende, så att även de får en roll i distributionskedjan. Det som jag skissat på hittills gäller förbindelsen handlare/kund. När det gäller förbindelsen grossist/handlare finns ett motsvarande problem att studera. Dagens fordon hos grossist är ofta alltför otympliga för att effektivt tjäna en mindre handlare. Här finns behov av omlastning/samdistribution. Då krävs en annan typ av fordon som till viss del innehåller kyl. Dagens kylfordon är helt ägnade åt kyltransport och en annan utformning skulle förmodligen ge större besparingar i distributionsledet. I ett senare skede kan grossistsidans förhållanden studeras kopplingen grossist/handlare. Den typ av vinst som skulle kunna ske där handlar om Samdistribution. Eftersom en grossist idag är höggradigt specialiserad (t.ex. Arla = mejeriprodukter) finns inte samma möjligheter om inte grossister lär sig samarbeta. Man måste i högre grad samanvända fordonen, alternativt anpassa fordonsstorleken till handlandens behov och inte enbart till storhandelns förutsättningar. Modellering av tidåtgång och utrymme mm Vi bör även se på vem som utför arbetet med distribution Mätt i tid för inblandade parter, är det 2 timmar för handlanden. Han bär då hem varorna åt kunden, och levererar "i köket". För kunden motsvarar det restid fram och åter till butik, plockning i butik och plockning "i kök". Tidsåtgången är i stort sett proportionell mot km-talet tidigare. Man kan hävda att kundens tid inte "kostar" på samma sätt som handlarens, men det torde vara av underordnad betydelse. Det avgjort viktiga i vårt sammanhang är de energibesparingar det ger. Det här är inte i första hand ett monetärt penga-problem, utan frågan om energibesparing av en knapp resurs = bensin. Dess betydelse kommer med tiden att bli allt större. Handlaren väljer vid en leverans ett antal kunder som bestäms av hur mycket varor som ryms i bilen. Bilen kan ha olika storlek, och varornas volym kan variera stort. T.ex. är toalettpapper mer skrymmande än kött. Där krävs också kylförvaring enligt de regler som handlaren har att följa enligt EU-styrda regelverk.. Därför användes till viss del kylväskor med kylklabbar. Det krävs en överenskommelse om hur/när leverans skall ske, för att kunden skall kunna ta hand om varorna när de levereras. Information om vad kunden önskar sig, skall finnas på plats när beställningen skall plockas samman i butik. Här har internet en viktig roll att fylla, genom att kunden kan maila sin order i förväg. Önnebo lanthandel har därför sin prislista upplagd på nätet (www.onnebolanthandel.e.se). I området är ADSL utbyggt, något som de boende tycks uppskatta mycket. Olika sätt för kunden att meddela köpbehovet är Lapp i butiken, i samband med att man tidigare handlat Stående beställning Telefonsamtal Fax Mail

6 För kunden skulle en förbättring av web-prislistan kunna innebära att man mer tydligt upplever varorna, t.ex. genom fotografi av varuhyllan. Priserna kan sen anges i anslutning till bilden, eftersom prislistan uppdateras oftare än sortimentet. Idag finns prislistan som en ren excel-lista, och saknar möjlighet "beställt antal". Detta borde vara möjligt att införa efter hand. Kundens situation Det är viktigt att se till varför en kund väljer att vara med eller inte vara med i ett sånt här system. Anledningen varför man väljer bort, kan vara att man ändå åker dagligen in till en större ort, där man har möjlighet att handla. För den som inte är lika rörlig, är önskan att delta mycket större. Man kanske är sjuklig och har svårt att röra sig. En barnfamilj kanske å andra sidan kan tycka att det är bekvämt att få huvuddelen av matvarorna hemkörda eftersom deras ambition ligger mer på att hämta barnen på dagis och man vill komma snabbt hem. Ute på landsbygden är risken för tjuvar mindre än i ett samhälle, och man kan därför tolerera att matvarorna står och väntar några timmar utanför dörren, innan familjen kommer hem. Det här är också en vanesak. För en familj som dagligen åker in till en större centralort där de kan handla "på vägen hem", kommer vinsten med handlarens transport att falla bort. Frågan är då hur ett stigande bensinpris kommer att påverka våra dagliga rörelsemönster. Kommer man att mera arbeta hemifrån? Det verkar troligt att så kommer att ske. Kommer man att i högre grad åka kollektivt? Det avgörs av relativa kostnaden kollektivt/individuellt åkande. Sjunker det förhållandet kan man räkna med att fler åker kollektivt, men det finns inget som talar för att inte båda kostnaderna kommer att öka i samma grad, så att benägenheten att åka kollektivt blir oförändrad. Vid ett ökande bensinpris kommer istället många att vilja flytta bort från landet för att få närmare till arbetet, men det motverkas av att ett högre bensinpris leder till lågkonjunktur som för utvecklingen i motsatt riktning. Sammanfattningsvis verkar det omöjligt idag att dra några slutsatser om hur befolkningens rörelser kommer att påverkas av ett stigande bensinpris. Stefan Grönkvist nämnde en intressant förhållande som gällde Västra Harg. Det är relativt större ort än Önnebo, som har ungefär 400 invånare. Önnebo är betydligt mindre. De flesta som bor i Västra Harg är villaägare, mer välbeställda, och arbetar följaktligen i en större ort, t.ex. Mjölby eller Linköping. Därmed är de mer benägna att själva köpa sin mat där. Det innebär för dem ingen egentlig merkostnad att samtidigt köpa mat på arbetsorten. I Västa Harg har bara ett fåtal kunder anslutit sig till utkörnings-systemet, trots att det ligger så nära (4 km från Önnebo). Förhållandet i Linköping Det är lätt att gå till sig själv och se på mina egna inköpsvanor. Jag är ensamstående, har bil, och bor relativt centralt. I Linköping har under de senaste åren växt upp ett köpstad Tornby, dit flera stora mataffärer är koncentrerade. Det gäller främst ICA Maxi, Coop och Willys. Stora gratis parkeringsytor finns, och under en följd av år har stadsplanerarna försökt att hinna med i trafikutvecklingen som ökat allt mer. Trenden har varit densamma som man kan se i USA: Stora köpcentra (utan bostäder) dit befolkningen drar sig för att storhandla. Trafikstockning uppstår lätt i tillfartsvägarna och vägarna måste breddas allt mer. Det här är en utveckling som leder till en snabbt ökande åtgång av bilbränsle.

7 Frågan är hur denna utveckling skall stävjas? Hur "borde" Linköping organiseras för att inte leda till detta ökande flöde av biltrafik? Matvaruaffärerna är inga självskrivna knutpunkter i matdistributioneskedjan. Det må vara så idag, men inget säger att det bör vara så i framtiden. Det vi ser idag är ett resultat av att var och en har möjlighet att resa billigt, och att man då vill åka dit där utbudet är stort. Resultatet blir i princip Tornby eller något motsvarande. I Motala kan vi se samma utveckling fast tio år senare, i det nu växande området kring Maxi Motala. Där har nyligen Willys etablerat sig, liksom El-giganten, en botanisk affär och ett antal mindre säljare. Området förses med stora parkeringsytor som gör att kunderna upplever det som lustfyllt att besöka området. Var och en åker dit i sin egen bil. En vision I förra stycket ställde vi frågan hur Linköping "borde" se ut? Hur skulle det vara organiserat för att tillåta en mer samordnad matdistribution? Där boende i ett visst område kan dra nytta av att det finns fler i samma område med samma dagliga och återkommande behov - att få mat till hemmet. För den som saknar bil blir problemen stora, eftersom det är ont om butiker i boendeområdena, jämfört med hur det var t.ex på 1960-talet. Den som har bil väljer att åka till Tornby, och underlaget för små lokala butiker faller därmed undan. Med ett stigande bensinpris, kan man tänka sig att trenden som vi beskrivit helt enkelt kommer att vända. Tornby's makt som kunddragande magnet kommer att avta, och en ökande del av befolkningen kommer åter att vilja köpa i den lokala butiken, som då får möjlighet att växa. Men frågan är om vi kan dra några lärdomar av den gjorda studien med Önnebo's lanthandel? I Storbritanien har tidigare ett system med "the milkman" funnits som innebär prenumeration på mjölk. Finns det möjlighet att göra något liknande i den nya situationen då transportkostnaden stiger? Förutsättningen är givetvis att det skall handla om en situation där vi skall undvara individuell biltransport, som vi idag ser i fallet Tornby. Med tanke på all biltrafik i Tornby så finns uppenbarligen mycket att vinna! Frågan om huruvida man i framtiden har små lokala butiker, eller hemkörning typ Önnebo, är kanske oväsentlig. Det är mest en fråga om personlig hantering i mötet med kunden. Men i staden finns på ett annat sätt säkerhetsproblem. Medan man på landet känner sig mindre utsatta för tjuvar, är säkerhetstänkandet mer utbrett i staden. Man kan inte lämna varor i olåsta utrymmen, utan attt riskera att de utsätts för stöld eller förstörelse. Å andra sidan är den typ av samdistribution vi nu diskuterar mer riktad till äldre människor, eller personer som ofta är i hemmet, och som av medicinska skäl har svårt att ta sig till köpcentra. Med en genomsnittligt åldrande befolkning kommer den kategorin människor att ha intresse av lokal handel. Dessa personer är i högre grad än yrkesarbetande, hemma. De kan därmed lättare ta hand om varorna när de levereras.

8 En konkreta utformning. Den studie jag gjort utgår från förhållandet på landet. Hur förändras situationen om det istället genomförs i en tätort? Helt säkert kommer lönsamheten att öka, eftersom kunderna där bor närmare varandra. Man kan tänka sig att en detaljist levererar till en vital pensionär som har kontakt med sina grannar, t.ex. barnfamiljer som inte kan vara hemma när leveransen sker. Sista ledet i distributionskedjan kan handla om en trappuppgång, som blir långt mer bekvämt än att ständigt bege sig till affären i Tornby. Denna person får en symbolisk ersättning, men framför allt känner sig vederbörande då delaktig i ett socialt sammanhang, som är en effekt som alltför ofta glöms bort. Vi tycks tror att det som motiverar människor är "pengen", medan det faktum att en person får känna att man ingår i ett socialt nätverk är det som i verkligheten höjer livskvaliten. Det här är ett utmärkt sätt att skapa sådan social sammhållning! Ett sätt att sköta ekonomin är att alla deltagare har konto hos handlaren, och får leverans så länge saldot är på plus. Vid varje leverans sker en avräkning som rapporteras på kvittot. Ur samhällets synvinkel är vinsterna enorma, och vi får inte låta ev. dåliga erfarenheter från tidigare enligt Jantelagen hindra oss från att genomföra stora besparingar. En sån här sak måste genomföras (tillsammans med mycket annat) om vi inte vill hamna i en situation där, "Umeå i slutet av det här decenniet, skall ha ett klimat som nuvarande Nordafrika". Citatet kommer från doc Annika-Carlsson-Kanyama, FOI vid den presentation som Stockholms stads miljöförvaltning gjorde i Tv2 i april 2007, för kostintresserade hushållningslärare angående maten och miljön. Olov Fahlander Vallmogatan Linköping

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Optimering av bränsledepåer för effektiv resa i öknen

Optimering av bränsledepåer för effektiv resa i öknen Optimering av bränsledepåer för effektiv resa i öknen Konsultarbete Matematik D Skriftlig rapport till kunden! Frågeställning: En jeep kan ta sammanlagt 200 liter bensin i tanken och i lösa dunkar. Jeepen

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras!

Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras! amtiden r f h c o n e t a M? Vart är vi på väg Susanne Gäre Gunnar Lyckhage Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras! Sverige saknar en livsmedelsstrategi! Jordbrukarna

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

ICA-kunderna och konjunkturen

ICA-kunderna och konjunkturen ICA-kunderna och konjunkturen Om ICAs kundpanel Den andra omgången av ICAs Kundpanel rekryterades under sommaren 2011 och innehöll vid undersökningstillfället 1575 kunder. Kunderna rekryteras slumpmässigt

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

En undersökning om samhällsservice i tätort

En undersökning om samhällsservice i tätort En undersökning om samhällsservice i tätort och på landsbygden d 20-204 Service för en fungerande vardag En god samhällsservice behövs för att få vardagen att fungera där man bor. TNS Sifo har på uppdrag

Läs mer

Optimering av depåpositioner för den minimala bensinförbrukningen i öknen

Optimering av depåpositioner för den minimala bensinförbrukningen i öknen Optimering av depåpositioner för den minimala bensinförbrukningen i öknen Frågeställning: En jeep kan sammanlagt ha 200 liter bensin i tanken samt i lösa dunkar. Jeepen kommer 2,5 km på 1 liter bensin.

Läs mer

Logistikutredning Södermalm

Logistikutredning Södermalm Logistikutredning Södermalm Går det att effektivisera distributionen av livsmedel i stadsdelen genom samlastning? 2011-12-02 Idé: Kortare transporter, färre bilar och mindre utsläpp Utan samlastning: Många

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser.

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att om man har max 3 km till jobbet ska man gå eller cykla för att bilar släpper ut mycket avgaser. Vi

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

0. Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill svara på frågorna. Vill du göra det? JA fortsätt med intervjun NEJ Ursäkta att jag störde. Hej då!

0. Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill svara på frågorna. Vill du göra det? JA fortsätt med intervjun NEJ Ursäkta att jag störde. Hej då! BalticSurvey questionnaire 13 April 2010 Hej! Vi gör en undersökning om folks åsikter om olika saker som har med Östersjön och Västerhavet att göra och skulle därför vilja ställa några frågor till dig.

Läs mer

Bebyggelsestruktur och persontransporter

Bebyggelsestruktur och persontransporter Bebyggelsestruktur och persontransporter Institutionen för teknik och samhälle Lunds Tekniska Högskola Allmänt om bebyggelse och persontransporter Bakgrund Det finns en ganska utbredd uppfattning bland

Läs mer

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter.

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Alwex-koncernen Fakta Alwex Transport AB med huvudkontor i Växjö är moderbolag

Läs mer

Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola

Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola Syftet med detta projekt har varit att belysa effekterna på miljön av externa affärsetableringar

Läs mer

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Sanne Wikström och Ulf Grindgärds Varför bygga fibernät när vi redan har telefonledningen till alla hus? Och ett modem kostar ju inte så mycket idag. Det är en ganska

Läs mer

Mindre och bättre energi i svenska växthus

Mindre och bättre energi i svenska växthus kwh/kvm På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-02-11 Mindre och bättre energi i svenska växthus De svenska växthusen använder mindre energi per odlad yta nu än för elva år sedan. De håller

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Eulercykel. Kinesiska brevbärarproblemet. Kinesiska brevbärarproblemet: Metod. Kinesiska brevbärarproblemet: Modell. Definition. Definition.

Eulercykel. Kinesiska brevbärarproblemet. Kinesiska brevbärarproblemet: Metod. Kinesiska brevbärarproblemet: Modell. Definition. Definition. Eulercykel Definition En Eulercykel är en cykel som använder varje båge exakt en gång. Definition En nods valens är antalet bågar som ansluter till noden. Kinesiska brevbärarproblemet En brevbärartur är

Läs mer

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län JLT Serviceresor - kort bakgrund 2002 - start för samordning av färdtjänst- och sjukresor

Läs mer

Vad är målbilder för LRF Skåne?

Vad är målbilder för LRF Skåne? LRF Skåne De hållbara gröna näringarna i Skåne 2020 ARBETSMATERIAL Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Utkast 2010-02-28 Vad är målbilder för LRF Skåne? - Måla upp olika scenarior för företag inom de gröna

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Orsakerna till den industriella revolutionen

Orsakerna till den industriella revolutionen Modelltexter Orsakerna till den industriella revolutionen Industriella revolutionen startade i Storbritannien under 1700-talet. Det var framför allt fyra orsaker som gjorde att industriella revolutionen

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Mitt säkra kort. Förord

Mitt säkra kort. Förord Mitt säkra kort Förord Instruktionerna som du nu kommer att läsa fungerar förutsatt att du följer dem till punkt och pricka. Du kommer att tjäna från 10.000 till över 100.000 kronor per månad beroende

Läs mer

Utredning om konsekvenser av utökad matavfallsinsamling i Stockholm

Utredning om konsekvenser av utökad matavfallsinsamling i Stockholm RAPPORT Utredning om konsekvenser av utökad matavfallsinsamling i Stockholm För Stockholms Stad, Trafikkontoret (Avfall) Jan-Olov Sundqvist 2008-03-25 Arkivnummer: Rapporten godkänd: 2008-04-01 Box 21060,

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln möter dagens livsmönster Idag omsätter den svenska distanshandeln nästan 15 miljarder kronor. E-handeln

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

3-7 Procentuella förändringar

3-7 Procentuella förändringar Namn: 3-7 Procentuella förändringar Inledning Du har arbetat mycket med procent, rabatter och påslag. Nu skall du lära dig konsten att beräkna procentuella förändringar. Som alltid gäller att du måste

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Optimeringslära 2013-11-01 Kaj Holmberg

Optimeringslära 2013-11-01 Kaj Holmberg Tekniska Högskolan i Linköping Optimering för ingenjörer Matematiska Institutionen Lösning till tentamen Optimeringslära 23-- Kaj Holmberg Uppgift a: Problemet skrivet i standardform är: Lösningar min

Läs mer

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Resultat, Sammanfattning/Slutsatser IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-02-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Avsnitt 3 Färre mil och mer tid med bättre planering

Avsnitt 3 Färre mil och mer tid med bättre planering Färre mil och mer tid med bättre planering Det körs många mil med bil i kommunal verksamhet. Särskilt gäller detta inom socialförvaltningen eller motsvarande. I detta avsnitt beskrivs hur man kan effektivisera

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

Mål resurshushållning i kursplanen

Mål resurshushållning i kursplanen RESURSHUSHÅLLNING Mål resurshushållning i kursplanen Ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning Kunna planera, tillaga, arrangera

Läs mer

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Ulla Sahlström 2013 Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Innehållsförteckning Begrepp och avgränsningar 1 Den regionala kollektivtrafikmyndigheten 1 Den allmänna kollektivtrafiken

Läs mer

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer

Storyline och matematik

Storyline och matematik Storyline och matematik Av Eva Marsh och Ylva Lundin I ett storylinearbete om energi fick eleverna i årskurs åtta vid många tillfällen diskutera och lösa matematiska problem som karaktärerna ställdes inför.

Läs mer

tema familjen och företaget

tema familjen och företaget 32 EMMISLÖV. Även Lantbrukarfamiljer spricker. För Johan Lindgren, mjölkbonde på Nymölla gård i norra Skåne, blev det ett hårt slag när hans före detta sambo tog deras son med sig och flyttade till Norrland.

Läs mer

Vårt ansvar för jordens framtid

Vårt ansvar för jordens framtid Vårt ansvar för jordens framtid ArturGranstedt Mandag23.februarbrukteAftenpostenforsidentilåerklæreatøkologisklandbrukverken er sunnere, mer miljøvennlig eller dyrevennligere enn det konvensjonelle landbruket.

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar, på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor. Dalatrafik handlägger

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Göteborgs Stads bilpool

Göteborgs Stads bilpool 2007-06-11 Göteborgs Stads bilpool kostnadsutvärdering Sommaren år 2004 startades en gemensam bilpool för sex centrala förvaltningar inom Göteborgs stad: Trafikkontoret, Stadskansliet, Stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Samverkan är nyckeln till framgång

Samverkan är nyckeln till framgång Samverkan är nyckeln till framgång Sten Moberg, Svalöf Weibull Oljeväxterna har inte endast Jan Elmeklo, Karlshamns AB betydelse för att förse svenska konsumenter med svensk rapsolja och rapsmjöl. Det

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 Alla vinner på smartare idrottsresor kontakt Katarina Bååth, katarina.baath@regionorebro.se Energikontoret Regionförbundet

Läs mer

Möjlighet att hyra moderna butikslokaler

Möjlighet att hyra moderna butikslokaler Möjlighet att hyra moderna butikslokaler Fastpartner erbjuder nu möjlighet att hyra butikslokaler i Hässelby Gårds centrum. Vi återupplivar centrumet och en ny handelsplats växer fram. Hässelby Gård kommer

Läs mer

FASTIGHETENS LÄGE. Det finns dock möjlighet för besökare att även parkera på torget i Mönsterås. Mönsterås centrum nås från väg E22 via fyra infarter.

FASTIGHETENS LÄGE. Det finns dock möjlighet för besökare att även parkera på torget i Mönsterås. Mönsterås centrum nås från väg E22 via fyra infarter. MÖNSTERÅS FAKTA Byggår: 1983 Fastighetsägare: Folksam (KPA) Försäljningsyta: 1.230 kvm Närliggande butiker: Apoteksgruppen, Puls & Träning Parkeringsplatser: ca 35 st FASTIGHETENS LÄGE Trafikmängder i

Läs mer

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011.

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Hej! Häng med på upptäcktsfärd bland coola frukter och bli klimatschysst! Hej! Kul att du vill jobba med frukt och grönt och bli kompis med

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

SÄLJGUIDE SÅ LYCKAS DU MED DIN FÖRSÄLJNING

SÄLJGUIDE SÅ LYCKAS DU MED DIN FÖRSÄLJNING SÄLJGUIDE SÅ LYCKAS DU MED DIN FÖRSÄLJNING HEJ! I den här guiden vill vi dela med oss av några tips och råd som vi tror att du och dina kompisar kan ha nytta av när er webbutik ska öppna och försäljningen

Läs mer

BUTIK/LAGER & KONTOR - INFRA CITY- MED BÄSTA SKYLTLÄGE

BUTIK/LAGER & KONTOR - INFRA CITY- MED BÄSTA SKYLTLÄGE BUTIK/LAGER & KONTOR - INFRA CITY- MED BÄSTA SKYLTLÄGE Beskrivning Butik/Lager & kontor ca 1 691 kvm Nu erbjuder vi en ny lokal för Butik/Lager med egen lastkaj, bra kontors & personalutrymmen. Bästa skyltläge

Läs mer

Konsten att få mer gjort gör mindre.

Konsten att få mer gjort gör mindre. Konsten att få mer gjort gör mindre. Postbox, Utkörning, Hämtning och Frankeringsservice Om du vill effektivisera arbetet på företaget och samtidigt sänka kostnaderna finns det ofta en genväg gör mindre.

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 9 2013 7 oktober 2013. Välbeställda villaägare och unga storstadsbor satte in mest pengar på sina bankkonton i sommar.

Inlåning & Sparande Nummer 9 2013 7 oktober 2013. Välbeställda villaägare och unga storstadsbor satte in mest pengar på sina bankkonton i sommar. Inlåning & Sparande Nummer 9 2013 7 oktober 2013 Välbeställda villaägare och unga storstadsbor satte in mest pengar på sina bankkonton i sommar. INLÅNING & SPARANDE NR 9 2013 1 SBAB PRIVATEKONOMI 7 OKTOBER

Läs mer

Unga röster om ek om e o

Unga röster om ek om e o Unga röster om eko Unga röster om eko Här i Sverige jobbar få människor som bönder. Men i många fattiga länder på södra halvklotet ser det annorlunda ut. Här bor de flesta på landet och arbetar inom lantbruket.

Läs mer

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor, handlägger ansökningar

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

EnergiTing Sydost 2012 2012-11-15

EnergiTing Sydost 2012 2012-11-15 David Braic upphandlingschef david.braic@vaxjo.se Annelie Morin ansvarig e-handel och samordnad varudistribution annelie.morin@vaxjo.se 1 : ca 84 000 invånare ca 7000 kommunanställda s totala årliga inköpsvolym:

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Upptäck Aktiehandel på nätet. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter Det år som vi nu lämnat bakom

Läs mer

Fler vegetariska lunchalternativ i Jönköpings kommun?

Fler vegetariska lunchalternativ i Jönköpings kommun? Fler vegetariska lunchalternativ i Jönköpings kommun? Anna Sperl Jönköpings kommun, Miljökontoret 28 november 2013 Innehållsförteckning 1.0 Introduktion... 3 2.0 Bakgrund... 3 3.0 Mål och syfte... 4 3.1

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS!

FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS! FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS! * Man slänger mat för flera miljarder kronor i Sverige varje år. * Räknar man hela Europas matsvinn så kastar vi så mycket att en yta lika stort som landet Belgien odlas helt

Läs mer

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål TV-tittarnas programpreferenser och TV-kanalernas programutbud TV-TITTARNAS PROGRAMPREFERENSER OCH TV-KANALERNAS PROGRAMUTBUD KENT ASP Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas

Läs mer

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se Bokashi Kökskompostering med Bokashi bokashi.se Gör jord av ditt matavfall Matjord istället för sopor Jord är något vi tar för givet, något som bara finns. Men egentligen har vi inte så mycket odlingsjord

Läs mer

F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut?

F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut? F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut? S: Nej. Vi har beviljats bidrag för att bygga fibernät åt de som redan har kontakt med oss och det går inte

Läs mer

Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring. Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08. Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1

Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring. Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08. Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1 Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08 Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1 Vi är hela Sveriges apotek I storstad och på landsbygd, från

Läs mer

Utredning av färdtjänsten

Utredning av färdtjänsten 13-3-1 1 (16) Utredning av färdtjänsten Bakgrund Socialnämnden beslutade 12-11-, 122 att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en utredning av färdtjänsten. Utredningen skulle innehålla en prisjämförelse

Läs mer

Vårt ord håller hela vägen

Vårt ord håller hela vägen Vårt ord håller hela vägen Vår KundWEBB förenklar din vardag Ett förtroende byggt av pålitlighet, kompetens och kapacitet Med hjälp av AkkaFRAKTs KundWEBB kan du minska tiden du lägger på administration

Läs mer

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv Genresursarbete i Sverige Vårt nationella kulturarv Varför bevara genetisk mångfald? Den genetiska variationen bland domesticerade djur och odlade växter är viktig att bevara i ett långsiktigt perspektiv

Läs mer

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 Lars-Gunnar Johansson Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 0521-57 24 52, lars-gunnar.johansson@lrf.se Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Jordbruket huvudaktör

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös Enkla råd är svåra att ge Matproduktion genom tiderna Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 8, Konsum8onens klimatpåverkan 1 Växthuseffekten De

Läs mer

Det finns också en utställning och ett omfattande. på www.folkhalsoguiden.se/mat.

Det finns också en utställning och ett omfattande. på www.folkhalsoguiden.se/mat. Hur hälsosam var egentligen maten du åt till lunch? Och hur påverkade den miljön? Många känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi äter. Ät - modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt

Läs mer

Ansvarsfördelning före, under och efter ett lajv

Ansvarsfördelning före, under och efter ett lajv Ansvarsfördelning före, under och efter ett lajv Att arrangera ett lajv är en stor process med mycket att tänka på och mycket som ska göras. Det är ofta ett antal personer inblandade och många arbetsområden

Läs mer

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc 1(5) Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige Kort om mig och gården Den svenska ekomarknaden går som tåget Forskarkritik

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

Kommuner och landsting vill, kan och vågar satsa på kvalitet på livsmedel i offentliga kök. Presentation från Landsbygdsnätverket 2014

Kommuner och landsting vill, kan och vågar satsa på kvalitet på livsmedel i offentliga kök. Presentation från Landsbygdsnätverket 2014 Kommuner och landsting vill, kan och vågar satsa på kvalitet på livsmedel i offentliga kök Presentation från Landsbygdsnätverket 2014 Landsbygdsnätverkets arbete med kvalitet på livsmedel i offentliga

Läs mer