Distribution av livsmedel i en Energifattig värld Ver 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Distribution av livsmedel i en Energifattig värld Ver 2"

Transkript

1 Distribution av livsmedel i en Energifattig värld Ver 2 Olov Fahlander, Tekn Dr Linköping Sammanfattning och mål Inom kort kommer världens tillgång till fossilt bränsle att börja avta, och samhället tvingas börja hushålla med resurserna på ett sätt som inte skett tidigare. Miljödebatten idag talar om kraftiga minskningar av CO2-utsläpp, men inget konkret sägs på politisk nivå om hur det skall gå till. Den här rapporten är ett sådant konkret förslag till förändring. Finns det samordningsvinster att göra i samhället, på en mer rationell matdistribution? Vi besvarar frågan, när det gäller distribution på landet, med en tungt vägande Ja! En närliggande fråga är om inte samma sak gäller inom en tätort, och allt tyder på att vinsterna där kan bli lika stora. Det får framtida undersökningar besvara. I ett inledande pilotfall på landsbygden har vi sett en besparing på ca 80%, vilket är mycket slående, ur energiresurs-synpunkt. Inledning Eftersom tillgången på energi i världen snart kommer att sjunka, som en följd av att oljan är på väg att ta slut, är det framför allt två frågor som blir akuta: I ett lågenergisamhälle, hur skall vi få vår mat, och hur skall vi kunna hålla våra bostäder varma? Den här rapporten vill ge en del av svaret på den första frågan. Mat från lantbruk ha idag blivit en allt mer perifer fråga för samhällets invånare, eftersom en ökande andel mat importeras. T.ex. tomater från Holland, bananer från Sydamerika, majs från USA osv. I takt med den ökande importen, har det inhemska jordbruket förlorat allt mer av sin betydelse. Från att ha varit central i det agrara samhället t.ex. på 1800-talet, flyttade folk in till städerna, och försörjdes av en minskande andel bönder, som idag är nere på ca 2% av befolkningen. Varje Svensk bonde svarar alltså mot 50 personer i städerna för sin inhemsk matframställning. Den helt avgörande faktorn för att det skall vara möjligt är tillgången till bekväm och billig energi, dvs. olja. Idag får vi signaler om att oljan i världen är på väg att ta slut. Dessutom talar CO2-debatten ett tydligt språk i samma riktning. Frågan är då hur samhället kommer att möta detta hot? Som en konsekvens av att befolkningen flyttat från Landet in till staden, har jordbruken allt mer centraliserat, dvs. växt i storlek. LRF och andra organisationer har drivit på en utveckling, där små gårdar läggs ner till förmån för stora. Det har även skett en specialisering genom att dagens storjordbruksägare är renodlat inriktade på en sak: Spannmålsodling, köttproduktion, mjölkproduktion osv., var för sig. Detta medför att man ofta frångått kretsloppstankar, där djurens spillning tas tillvara för att odla grönsaker, som senare komposteras för att bli mull i jorden osv.

2 Istället har man satsat allt mer på konstgödsel framställt i en avlägsen fabrik, och på så sätt lyckats höja avkastningen per hektar, som man ansett som det enda väsentliga i sammanhanget. Ev. miljöpåverkan i t.ex. Östersjöns vatten har kommit som en obehaglig och lite pinsam påminnelse om att jordbruket inte fungerat så optimalt som man tänkt sig. Återigen är detta ett resultat av den billiga oljan och de transporter som den ger möjlighet till. En Målstudie För att få en känsla för vad det hela handlar om, i kopplingen handlare/kund, besökte jag Önnebo lanthandel (handlare Stefan Grönkvist) söder om Mjölby i mars Lanthandeln har under en försöksperiod fått bidrag från Mjölby kommun för att distribuera mat till ett antal kunder ute på landsbygden. De får idag ett bidrag på 120:- per leverans, en kostnad som delas lika av Mjölby kommun och Landstinget. Det anses av Kommunen värdefullt att boende på landet har tillgång till mat och service, som inte bara handlar om mat. Även en social funktion ingår. Man kan hålla regelbunden kontakt med ensligt boende personer, och kan då säkerställa att inget allvarligt har inträffat. Samordning sker med Postens lantbrevbärare, Tips, Systembolag, Apotek och liknande samhällsfunktioner. Jag fick möjlighet att följa med på en leveranstur fredagen 1:a mars 2007, som är en av fyra utkörningsturer per vecka. Turen gick från Önnebo i riktning mot Ulrika, med totalt 9 besökta gårdar, och sammanlagd körsträcka 22 km. Vägen var bitvis svårframkomlig, genom att vi for på smala skogsvägar med snömodd, där det tidigare även funnits stomfällt timmer över vägen. Hela turen tog ca 2 timmar, med en fyrhjulsdriven bil som var lämplig för transport på skogsväg. För min del är intresset att skapa en parametrisk modell av vilken besparing som ett ruttsystem innebär för samhället som helhet. Intuitivt kan man känna att samhället har en hel del att tjäna energimässigt om fler människor kan samordna sina matinköp. Om den totala mängden bensin minskar med ett arrangemang av den här arten, är det viktigt att propagera för dess användning. Istället för att var och en åker med egen bil till ett köpcentrum, för att där handla, så borde en samordnad mattransport kunna kräva mindre total energiåtgång, i distributionsledet. För att uppskatta hur stor denna vinst torde vara, vill jag bygga en parametrisk modell för hela förloppet, och kunna uppskatta sammanlagda energibesparingen under olika förutsättningar. Att införa ett system av den här arten går förmodligen bra även inom ett tättbefolkat område, och syftet med en parametrisk modell är att förbättra beskrivningsförmågan av besparingen, som funktion av naturligt varierande storheter. Hur skall en samdistribution av mat ske på bästa sätt, beroende på samhällets struktur och invånarnas levnadsmönster?

3 Den parametriska modellen Optimeringslära - om att lösa problem på bästa sätt. Optimeringslära är den gren av matematiken som försöker hitta lösningar på problem, som är "så bra det någonsin går". Det behandlar en stor mängd olika problem, ofta av kombinatorisk art, och försöker hitta allmängiltiga metoder för att hitta bra eller bästa lösningen. Med en "målfunktion" menar man ett symboliskt uttryck som beskriver värdet på det som skall optimeras, och med "bivillkor" menar man gränser för hur långt man kan gå i försöket att hitta lösningar. I ett praktiskt fall som vårt, kan det handla om att målfunktionen är mängden bensin som går åt för att leverera varorna, men den kan även innehålla en del som handlar om hur lång tid det tar att leverera, av vem eller när på dygnet det skall ske. Med ordet "heuristik" menar vi att problemet av praktiska skäl inte kan lösas teoretiskt "exakt" utan man måste istället använda sunt förnuft, och välja lösningsmetod som verkar rimlig och tycks uppfylla naturliga krav på en lösning. Handlarens resväg gentemot kundens resväg. Vi jämför handlarens resväg då han levererar varor till N st. kunder jämfört med kundernas resväg då dessa skall individuellt resa till handlaren för att sen bära hem dessa. Hur ser resvägen ut? Slingan vi gjorde var 22 km lång och första och sista kund bodde inte närmare än 4 km från butiken. 9 st. kunder betjänades. Det betyder 22-8=14 km resväg från första till sista kund, dvs. Medelavstånd mellan kunder var 14/8=1.75 km. I det här läget bortser vi från mindre variationer, för att inte komplicera beräkningarna. När handlaren besöker den mittersta kunden (#5) har handlaren rest 11 km. Den kortaste vägen för kunden till butik, kan aldrig vara längre än 11km, men förmodligen något kortare, eftersom handlaren måste ta hänsyn till flera kunders placering i terrängen. Kalla kundens avstånd Ka, och Handlarens/ruttens avstånd Ra (maxvärde 11km). Vi antar Kundavst = m* Ruttavst; och ett gissat värde är m=0.8. Eftersom framkörning till leveransområdet kallar vi för tröskelvärdet, och vi uppskattar att C=4 i den aktuella rutten.

4 Följande tabell åskådliggör då hur vi kan räkna. Första kolumnen anger platsen Butik eller hos kund nummer 1-9. Resväg RuttAvst Kundavst. Kundresväg Butik 0 0 k k2 5,75 5,75 5,4 10,8 k3 7,5 7,5 6,8 13,6 k4 9,25 9,25 8,2 16,4 k ,6 19,2 k6 12,75 9,25 8,2 16,4 k7 14,5 7,5 6,8 13,6 k8 16,25 5,75 5,4 10,8 k Butik Summa ,4 116,8 Kostnad % 1 9 Besparing % 8 1 Andra kolumnen visar handlarens körda kilometertal, totalt 22 km. Närmsta kunden (första och sista) finns på 4 km avstånd (=tröskelavstånd). Tredje kolumnen visar Handlarens avstånd till butiken under resans gång, mätt efter den väg han valt. Maximalt avstånd är halva ruttens längd, dvs. 11 km och vid hemfärden minskar avståndet till noll. Den mest avlägsna kund man besöker bor istället på (ung. beräknat) avstånd 9,6 km från butiken (fjärde kolumnen), eftersom handlaren inte kört helt rak väg dit, utan varit tvungen att även besöka andra på ditvägen. Ruttens formfaktor m= 0.8 som har antagits här (kvoten mellan fjärde och tredje kolumnen) är avkortningen för direktväg relativt ruttväg, beror på hur spretig vägen varit för handlaren. En mindre faktor närmare noll för spretig väg, och en högre faktor närmare 1, för en väg som överensstämmer kund/handlare. Experimentellt får kan vi i framtiden uppskatta formfaktorn m. Här har jag för ögonblicket approximativt använt värdet m=0.8. Handlaren försöker givetvis välja en rutt som är så väl sammanhållen som möjligt, med kravet att han skall besöka samtliga. Vägen han väljer är också en slinga, dvs. det finns inga "hopp" i terrängen. Eftersom formfaktorn m är ett slags "index" för graden av lönsamhet, kan det vara intressant att se hur m kan beräknas mer noggrant. Hur en sådan beräkning går till beskrivs i appendix A. Sista kolumnen visar varje kunds resväg om han/hon skulle åkt till butiken ensam. Observera att man måste dubbla väglängden eftersom man måste åka fram och tillbaka. Den totala körsträckan för leverans av den här mängden varor blir sen summan i sista kolumnen, visserligen fördelat på 9 kunder. Ur samhället synvinkel är det egalt vem som åker sträckan. Det är den totala resekostnaden vi är intresserad av. Samordningsvinsten eller besparingen, kan nu beräknas. Den blir (1-22/116,8)=81%. Alltså behöver systemet med handlarens utkörning ungefär en femtedel av transportresurserna, medan 4/5 går att spara!

5 Fortsatt Utveckling I modellen bör finnas en mängd avvägningar som kan göras. Man bör tänka på varornas skrymmande och transportfordonets egenskaper. Man bör tänka på möjlighet till omlastning, t.ex. så att en grupp bostäder går samman om en leveranspunkt. Man bör förutsätta samverkan med de boende, så att även de får en roll i distributionskedjan. Det som jag skissat på hittills gäller förbindelsen handlare/kund. När det gäller förbindelsen grossist/handlare finns ett motsvarande problem att studera. Dagens fordon hos grossist är ofta alltför otympliga för att effektivt tjäna en mindre handlare. Här finns behov av omlastning/samdistribution. Då krävs en annan typ av fordon som till viss del innehåller kyl. Dagens kylfordon är helt ägnade åt kyltransport och en annan utformning skulle förmodligen ge större besparingar i distributionsledet. I ett senare skede kan grossistsidans förhållanden studeras kopplingen grossist/handlare. Den typ av vinst som skulle kunna ske där handlar om Samdistribution. Eftersom en grossist idag är höggradigt specialiserad (t.ex. Arla = mejeriprodukter) finns inte samma möjligheter om inte grossister lär sig samarbeta. Man måste i högre grad samanvända fordonen, alternativt anpassa fordonsstorleken till handlandens behov och inte enbart till storhandelns förutsättningar. Modellering av tidåtgång och utrymme mm Vi bör även se på vem som utför arbetet med distribution Mätt i tid för inblandade parter, är det 2 timmar för handlanden. Han bär då hem varorna åt kunden, och levererar "i köket". För kunden motsvarar det restid fram och åter till butik, plockning i butik och plockning "i kök". Tidsåtgången är i stort sett proportionell mot km-talet tidigare. Man kan hävda att kundens tid inte "kostar" på samma sätt som handlarens, men det torde vara av underordnad betydelse. Det avgjort viktiga i vårt sammanhang är de energibesparingar det ger. Det här är inte i första hand ett monetärt penga-problem, utan frågan om energibesparing av en knapp resurs = bensin. Dess betydelse kommer med tiden att bli allt större. Handlaren väljer vid en leverans ett antal kunder som bestäms av hur mycket varor som ryms i bilen. Bilen kan ha olika storlek, och varornas volym kan variera stort. T.ex. är toalettpapper mer skrymmande än kött. Där krävs också kylförvaring enligt de regler som handlaren har att följa enligt EU-styrda regelverk.. Därför användes till viss del kylväskor med kylklabbar. Det krävs en överenskommelse om hur/när leverans skall ske, för att kunden skall kunna ta hand om varorna när de levereras. Information om vad kunden önskar sig, skall finnas på plats när beställningen skall plockas samman i butik. Här har internet en viktig roll att fylla, genom att kunden kan maila sin order i förväg. Önnebo lanthandel har därför sin prislista upplagd på nätet (www.onnebolanthandel.e.se). I området är ADSL utbyggt, något som de boende tycks uppskatta mycket. Olika sätt för kunden att meddela köpbehovet är Lapp i butiken, i samband med att man tidigare handlat Stående beställning Telefonsamtal Fax Mail

6 För kunden skulle en förbättring av web-prislistan kunna innebära att man mer tydligt upplever varorna, t.ex. genom fotografi av varuhyllan. Priserna kan sen anges i anslutning till bilden, eftersom prislistan uppdateras oftare än sortimentet. Idag finns prislistan som en ren excel-lista, och saknar möjlighet "beställt antal". Detta borde vara möjligt att införa efter hand. Kundens situation Det är viktigt att se till varför en kund väljer att vara med eller inte vara med i ett sånt här system. Anledningen varför man väljer bort, kan vara att man ändå åker dagligen in till en större ort, där man har möjlighet att handla. För den som inte är lika rörlig, är önskan att delta mycket större. Man kanske är sjuklig och har svårt att röra sig. En barnfamilj kanske å andra sidan kan tycka att det är bekvämt att få huvuddelen av matvarorna hemkörda eftersom deras ambition ligger mer på att hämta barnen på dagis och man vill komma snabbt hem. Ute på landsbygden är risken för tjuvar mindre än i ett samhälle, och man kan därför tolerera att matvarorna står och väntar några timmar utanför dörren, innan familjen kommer hem. Det här är också en vanesak. För en familj som dagligen åker in till en större centralort där de kan handla "på vägen hem", kommer vinsten med handlarens transport att falla bort. Frågan är då hur ett stigande bensinpris kommer att påverka våra dagliga rörelsemönster. Kommer man att mera arbeta hemifrån? Det verkar troligt att så kommer att ske. Kommer man att i högre grad åka kollektivt? Det avgörs av relativa kostnaden kollektivt/individuellt åkande. Sjunker det förhållandet kan man räkna med att fler åker kollektivt, men det finns inget som talar för att inte båda kostnaderna kommer att öka i samma grad, så att benägenheten att åka kollektivt blir oförändrad. Vid ett ökande bensinpris kommer istället många att vilja flytta bort från landet för att få närmare till arbetet, men det motverkas av att ett högre bensinpris leder till lågkonjunktur som för utvecklingen i motsatt riktning. Sammanfattningsvis verkar det omöjligt idag att dra några slutsatser om hur befolkningens rörelser kommer att påverkas av ett stigande bensinpris. Stefan Grönkvist nämnde en intressant förhållande som gällde Västra Harg. Det är relativt större ort än Önnebo, som har ungefär 400 invånare. Önnebo är betydligt mindre. De flesta som bor i Västra Harg är villaägare, mer välbeställda, och arbetar följaktligen i en större ort, t.ex. Mjölby eller Linköping. Därmed är de mer benägna att själva köpa sin mat där. Det innebär för dem ingen egentlig merkostnad att samtidigt köpa mat på arbetsorten. I Västa Harg har bara ett fåtal kunder anslutit sig till utkörnings-systemet, trots att det ligger så nära (4 km från Önnebo). Förhållandet i Linköping Det är lätt att gå till sig själv och se på mina egna inköpsvanor. Jag är ensamstående, har bil, och bor relativt centralt. I Linköping har under de senaste åren växt upp ett köpstad Tornby, dit flera stora mataffärer är koncentrerade. Det gäller främst ICA Maxi, Coop och Willys. Stora gratis parkeringsytor finns, och under en följd av år har stadsplanerarna försökt att hinna med i trafikutvecklingen som ökat allt mer. Trenden har varit densamma som man kan se i USA: Stora köpcentra (utan bostäder) dit befolkningen drar sig för att storhandla. Trafikstockning uppstår lätt i tillfartsvägarna och vägarna måste breddas allt mer. Det här är en utveckling som leder till en snabbt ökande åtgång av bilbränsle.

7 Frågan är hur denna utveckling skall stävjas? Hur "borde" Linköping organiseras för att inte leda till detta ökande flöde av biltrafik? Matvaruaffärerna är inga självskrivna knutpunkter i matdistributioneskedjan. Det må vara så idag, men inget säger att det bör vara så i framtiden. Det vi ser idag är ett resultat av att var och en har möjlighet att resa billigt, och att man då vill åka dit där utbudet är stort. Resultatet blir i princip Tornby eller något motsvarande. I Motala kan vi se samma utveckling fast tio år senare, i det nu växande området kring Maxi Motala. Där har nyligen Willys etablerat sig, liksom El-giganten, en botanisk affär och ett antal mindre säljare. Området förses med stora parkeringsytor som gör att kunderna upplever det som lustfyllt att besöka området. Var och en åker dit i sin egen bil. En vision I förra stycket ställde vi frågan hur Linköping "borde" se ut? Hur skulle det vara organiserat för att tillåta en mer samordnad matdistribution? Där boende i ett visst område kan dra nytta av att det finns fler i samma område med samma dagliga och återkommande behov - att få mat till hemmet. För den som saknar bil blir problemen stora, eftersom det är ont om butiker i boendeområdena, jämfört med hur det var t.ex på 1960-talet. Den som har bil väljer att åka till Tornby, och underlaget för små lokala butiker faller därmed undan. Med ett stigande bensinpris, kan man tänka sig att trenden som vi beskrivit helt enkelt kommer att vända. Tornby's makt som kunddragande magnet kommer att avta, och en ökande del av befolkningen kommer åter att vilja köpa i den lokala butiken, som då får möjlighet att växa. Men frågan är om vi kan dra några lärdomar av den gjorda studien med Önnebo's lanthandel? I Storbritanien har tidigare ett system med "the milkman" funnits som innebär prenumeration på mjölk. Finns det möjlighet att göra något liknande i den nya situationen då transportkostnaden stiger? Förutsättningen är givetvis att det skall handla om en situation där vi skall undvara individuell biltransport, som vi idag ser i fallet Tornby. Med tanke på all biltrafik i Tornby så finns uppenbarligen mycket att vinna! Frågan om huruvida man i framtiden har små lokala butiker, eller hemkörning typ Önnebo, är kanske oväsentlig. Det är mest en fråga om personlig hantering i mötet med kunden. Men i staden finns på ett annat sätt säkerhetsproblem. Medan man på landet känner sig mindre utsatta för tjuvar, är säkerhetstänkandet mer utbrett i staden. Man kan inte lämna varor i olåsta utrymmen, utan attt riskera att de utsätts för stöld eller förstörelse. Å andra sidan är den typ av samdistribution vi nu diskuterar mer riktad till äldre människor, eller personer som ofta är i hemmet, och som av medicinska skäl har svårt att ta sig till köpcentra. Med en genomsnittligt åldrande befolkning kommer den kategorin människor att ha intresse av lokal handel. Dessa personer är i högre grad än yrkesarbetande, hemma. De kan därmed lättare ta hand om varorna när de levereras.

8 En konkreta utformning. Den studie jag gjort utgår från förhållandet på landet. Hur förändras situationen om det istället genomförs i en tätort? Helt säkert kommer lönsamheten att öka, eftersom kunderna där bor närmare varandra. Man kan tänka sig att en detaljist levererar till en vital pensionär som har kontakt med sina grannar, t.ex. barnfamiljer som inte kan vara hemma när leveransen sker. Sista ledet i distributionskedjan kan handla om en trappuppgång, som blir långt mer bekvämt än att ständigt bege sig till affären i Tornby. Denna person får en symbolisk ersättning, men framför allt känner sig vederbörande då delaktig i ett socialt sammanhang, som är en effekt som alltför ofta glöms bort. Vi tycks tror att det som motiverar människor är "pengen", medan det faktum att en person får känna att man ingår i ett socialt nätverk är det som i verkligheten höjer livskvaliten. Det här är ett utmärkt sätt att skapa sådan social sammhållning! Ett sätt att sköta ekonomin är att alla deltagare har konto hos handlaren, och får leverans så länge saldot är på plus. Vid varje leverans sker en avräkning som rapporteras på kvittot. Ur samhällets synvinkel är vinsterna enorma, och vi får inte låta ev. dåliga erfarenheter från tidigare enligt Jantelagen hindra oss från att genomföra stora besparingar. En sån här sak måste genomföras (tillsammans med mycket annat) om vi inte vill hamna i en situation där, "Umeå i slutet av det här decenniet, skall ha ett klimat som nuvarande Nordafrika". Citatet kommer från doc Annika-Carlsson-Kanyama, FOI vid den presentation som Stockholms stads miljöförvaltning gjorde i Tv2 i april 2007, för kostintresserade hushållningslärare angående maten och miljön. Olov Fahlander Vallmogatan Linköping

Optimering av bränsledepåer för effektiv resa i öknen

Optimering av bränsledepåer för effektiv resa i öknen Optimering av bränsledepåer för effektiv resa i öknen Konsultarbete Matematik D Skriftlig rapport till kunden! Frågeställning: En jeep kan ta sammanlagt 200 liter bensin i tanken och i lösa dunkar. Jeepen

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Svartlå mer än bara en by

Svartlå mer än bara en by Svartlå mer än bara en by Inflyttning Just nu pågår en generationsväxling i Svartlå. Äldre personer flyttar härifrån och barnfamiljer flyttar hit i deras ställe. Detta visar sig tydligt i statistiken för

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

Orsakerna till den industriella revolutionen

Orsakerna till den industriella revolutionen Modelltexter Orsakerna till den industriella revolutionen Industriella revolutionen startade i Storbritannien under 1700-talet. Det var framför allt fyra orsaker som gjorde att industriella revolutionen

Läs mer

Vår butik - Totebo! Viktig service på landsbygden. Hans Källgren. En plats för bygden

Vår butik - Totebo! Viktig service på landsbygden. Hans Källgren. En plats för bygden Vår butik! Totebo 2 En plats för bygden Denna folder har Kommunens Landsbygdsutvecklare tagit fram på uppmaning av oss i Totebo-Yxereds Samhällsförening. Vi har varit behjälpliga med en del information

Läs mer

Kompis med kroppen. 3. Matens resa

Kompis med kroppen. 3. Matens resa Kompis med kroppen 3. Matens resa Matens resa nu och då 1. Ta reda på! Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och förpackades den? 3. Vad åt du

Läs mer

Tentamen Nationalekonomi A HT 2015

Tentamen Nationalekonomi A HT 2015 Tentamen Nationalekonomi A Samhällsekonomisk analys Globala & nationella perspektiv HT 2015 Hjälpmedel: Miniräknare Totalpoäng: 20 För betyget G krävs: 10 För betyget VG krävs: 15 Skriv din kod på samtliga

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

1800-talets Stockholm

1800-talets Stockholm Stockholm 1800-2200 1800-talets Stockholm Befolkning Omkring år 1850 hade Stockholm ca 93 000 invånare vilket är väldigt lite om man jämför med med de ca 900 000 människor som idag räknas tillhöra Stockholms

Läs mer

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-06-07 Stark efterfrågan driver världsmarknaderna Världsmarknadspriserna på spannmål väntas minska något i reala termer de kommande tio åren, i takt

Läs mer

Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras!

Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras! amtiden r f h c o n e t a M? Vart är vi på väg Susanne Gäre Gunnar Lyckhage Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras! Sverige saknar en livsmedelsstrategi! Jordbrukarna

Läs mer

Optimering av depåpositioner för den minimala bensinförbrukningen i öknen

Optimering av depåpositioner för den minimala bensinförbrukningen i öknen Optimering av depåpositioner för den minimala bensinförbrukningen i öknen Frågeställning: En jeep kan sammanlagt ha 200 liter bensin i tanken samt i lösa dunkar. Jeepen kommer 2,5 km på 1 liter bensin.

Läs mer

Välkommen! Varmt välkommen till din lokala affär!

Välkommen! Varmt välkommen till din lokala affär! Din lokala affär 1 Välkommen! Vid vägkanten i det natursköna Skeda udde ligger den lokala butiken. Här är kundservicen och ordväxlingen med grannarna centrala och viktiga delar för butiken. Det är också

Läs mer

TAOP86/TEN 1 KOMBINATORISK OPTIMERING MED

TAOP86/TEN 1 KOMBINATORISK OPTIMERING MED Matematiska institutionen Optimeringslära TENTAMEN TAOP86/TEN 1 KOMBINATORISK OPTIMERING MED MILJÖTILLÄMPNINGAR för IT Datum: 19 mars 2011 Tid: 14.00-19.00 Hjälpmedel: Miniräknare Kaj Holmberg: Optimering.

Läs mer

TAOP33/TEN 2 KOMBINATORISK OPTIMERING GRUNDKURS

TAOP33/TEN 2 KOMBINATORISK OPTIMERING GRUNDKURS Matematiska institutionen Optimeringslära TENTAMEN TAOP/TEN KOMBINATORISK OPTIMERING GRUNDKURS Datum: januari 0 Tid: 8.00-.00 Hjälpmedel: Miniräknare Kurslitteratur: Kaj Holmberg: Optimering Anteckningar

Läs mer

FLEXTRAFIK FALKÖPING. 1 januari 2012 och tills vidare

FLEXTRAFIK FALKÖPING. 1 januari 2012 och tills vidare FLEXTRAFIK FALKÖPING 1 januari 2012 och tills vidare Flextrafik är allmän kollektivtrafik som körs med mindre fordon inom Falköpings kommuncentrum. Resorna samordnas så flera resenärer åker i samma fordon.

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Fysisk distribution. 2013 Fysisk distribution, Logistikprogrammet, Norrköping

Fysisk distribution. 2013 Fysisk distribution, Logistikprogrammet, Norrköping Fysisk distribution 1 Distributionskanal Industrivaror Kapitalvaror Konsumentprodukter Produktorientering Marknadsorientering Fabrik Centrallager Regionlager Detaljist Konsument 2 Mellanhänder Säljare

Läs mer

Eulercykel. Kinesiska brevbärarproblemet. Kinesiska brevbärarproblemet: Metod. Kinesiska brevbärarproblemet: Modell. Definition. Definition.

Eulercykel. Kinesiska brevbärarproblemet. Kinesiska brevbärarproblemet: Metod. Kinesiska brevbärarproblemet: Modell. Definition. Definition. Eulercykel Definition En Eulercykel är en cykel som använder varje båge exakt en gång. Definition En nods valens är antalet bågar som ansluter till noden. Kinesiska brevbärarproblemet En brevbärartur är

Läs mer

TAOP33/TEN 2 KOMBINATORISK OPTIMERING GRUNDKURS

TAOP33/TEN 2 KOMBINATORISK OPTIMERING GRUNDKURS Matematiska institutionen Optimeringslära TENTAMEN TAOP/TEN KOMBINATORISK OPTIMERING GRUNDKURS Datum: 1 mars 01 Tid: 8.00-1.00 Hjälpmedel: Miniräknare Kurslitteratur: Kaj Holmberg: Optimering Anteckningar

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

Marknadsbrev nr 8. Försäljningarna har delats in i samma kategorier som tidigare.

Marknadsbrev nr 8. Försäljningarna har delats in i samma kategorier som tidigare. Marknadsbrev nr 8 MARKNADSÖVERSIKT Efterfrågan håller i sig och uppgången har varit stabil sedan förra marknadsbrevet kom ut våren 1998. Under 1998 förmedlade Skånegårdar fastigheter för ett sammanlagt

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT. nr 73 74

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT. nr 73 74 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT nr 73 74 Sid 2 Livsmedelspolitik HEM Innehåll Dagordningspunkt 73... 3 Motion nr 113 Angående Livs tar ansvar för svensk livsmedelsproduktion...

Läs mer

En undersökning om samhällsservice i tätort

En undersökning om samhällsservice i tätort En undersökning om samhällsservice i tätort och på landsbygden d 20-204 Service för en fungerande vardag En god samhällsservice behövs för att få vardagen att fungera där man bor. TNS Sifo har på uppdrag

Läs mer

Varför handla ekologiskt?

Varför handla ekologiskt? 100519 Varför handla ekologiskt? Ida Wreifält, 9B Handledare: Fredrik Alven Innehållsförteckning: Inledning sid 1 Bakgrund sid 1-2 Syfte sid 2 Metod sid 2 Resultat sid 2-4 Slutsats sid 4 Felkällor sid

Läs mer

Storyline och matematik

Storyline och matematik Storyline och matematik Av Eva Marsh och Ylva Lundin I ett storylinearbete om energi fick eleverna i årskurs åtta vid många tillfällen diskutera och lösa matematiska problem som karaktärerna ställdes inför.

Läs mer

Storyline och matematik

Storyline och matematik Storyline och matematik Av Eva Marsh och Ylva Lundin I ett storylinearbete om energi fick eleverna i årskurs åtta vid många tillfällen diskutera och lösa matematiska problem som karaktärerna ställdes inför.

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Mindre och bättre energi i svenska växthus

Mindre och bättre energi i svenska växthus kwh/kvm På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-02-11 Mindre och bättre energi i svenska växthus De svenska växthusen använder mindre energi per odlad yta nu än för elva år sedan. De håller

Läs mer

VARUFÖRSÖRJNINGSPLAN 2008

VARUFÖRSÖRJNINGSPLAN 2008 VARUFÖRSÖRJNINGSPLAN 2008 Antagen av kommunfullmäktige 2008-09-29 INLEDNING Det moderna samhället har utvecklats i en riktning där rationaliseringar och effektivitet blivit allt mer centralt eftersom konkurrensen

Läs mer

Fysisk distribution Fysisk distribution, Logistikprogrammet, Norrköping

Fysisk distribution Fysisk distribution, Logistikprogrammet, Norrköping Fysisk distribution 1 Distributionskanal Industrivaror Kapitalvaror Konsumentprodukter Produktorientering Marknadsorientering Fabrik Centrallager Regionlager Detaljist Konsument 2 Mellanhänder Säljare

Läs mer

Tentamensinstruktioner. När Du löser uppgifterna

Tentamensinstruktioner. När Du löser uppgifterna Matematiska institutionen Optimeringslära TENTAMEN TAOP/TEN 1 OPTIMERING FÖR INGENJÖRER för M/EMM Datum: januari 2013 Tid: 14.00-19.00 Hjälpmedel: Miniräknare Kurslitteratur: Kaj Holmberg: Optimering Anteckningar

Läs mer

Fråge enkät Service på Seskarö

Fråge enkät Service på Seskarö Fråge enkät Service på Seskarö Varje hushåll har fått en enkät. Om man är en familj bestående av flera medlemmar så vill vi gärna ha svar och synpunkter av så många familjemedlemmar som möjligt. I enkäten

Läs mer

Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen

Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2012-07-12 Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen Världsmarknadspriserna på jordbruksprodukter väntas den kommande tioårsperioden

Läs mer

Citylogistik. Godskollektivtrafik i stadsmiljö. Schenker Consulting AB 1

Citylogistik. Godskollektivtrafik i stadsmiljö. Schenker Consulting AB 1 Citylogistik Godskollektivtrafik i stadsmiljö Schenker Consulting AB 1 Innehåll Vad är citylogistik? Nuläge Vision Schenkers lösning Schenker Consulting AB 2 Vad är citylogistik? Kortfattad beskrivning

Läs mer

Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1.

Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1. Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1. Själva grundtanken är att det ska bli mindre krångligt att handla lokalt producerad mat. Det ska inte behövas bil, en stor frys och att man råkar känna

Läs mer

LEVANDE LANDSBYGD. På Göperud i nordöstra kommundelen bedrivs fortfarande småskaligt jordbruk. EU-bidrag är en förutsättning för lönsamhet.

LEVANDE LANDSBYGD. På Göperud i nordöstra kommundelen bedrivs fortfarande småskaligt jordbruk. EU-bidrag är en förutsättning för lönsamhet. MULLSJÖ KOMMUN 63 LEVANDE LANDSBYGD På Göperud i nordöstra kommundelen bedrivs fortfarande småskaligt jordbruk. EU-bidrag är en förutsättning för lönsamhet. HUR SER DET UT? Jordbruk, skogsbruk Antalet

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Vinjett 1: Relationsdatabas för effektivaste vägen

Vinjett 1: Relationsdatabas för effektivaste vägen Vinjetter Inledning I denna kurs kommer vi att utgå från transporter som tema för vinjetterna. Fokus för kursen blir vilken information som behöver vara tillgänglig och hur denna skulle kunna lagras. Man

Läs mer

Varuförsörjningsplan och regler för hemsändningsbidrag i Söderhamns kommun. Antagen av kommunfullmäktige

Varuförsörjningsplan och regler för hemsändningsbidrag i Söderhamns kommun. Antagen av kommunfullmäktige Varuförsörjningsplan och regler för hemsändningsbidrag i Söderhamns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-29 Varuförsörjningsplan och regler för hemsändningsbidrag i Söderhamns kommun 1 Inledning

Läs mer

Kapitel 5. Scanlon bemöter delvis invändningen genom att hävda att kontraktualistiskt resonerande är holistiskt.

Kapitel 5. Scanlon bemöter delvis invändningen genom att hävda att kontraktualistiskt resonerande är holistiskt. Men stämmer det att man har skäl att förkasta en princip endast om det vore dåligt för en om den blev allmänt accepterad? En intressant tillämpning i sammanhanget är det som Scanlon kallar fairness. Han

Läs mer

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

Policy för varuhemsändning. Antagen av kf 52/2014

Policy för varuhemsändning. Antagen av kf 52/2014 Policy för varuhemsändning Antagen av kf 52/2014 Policy gällande varuhemsändningsbidrag i Bräcke kommun Allmänna riktlinjer Enligt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service får ekonomiskt

Läs mer

Varför är kommunen inblandad?

Varför är kommunen inblandad? Varför är kommunen inblandad? Simrishamns kommun arbetar aktivt för att husägare, såväl privatpersoner som företagare, ska koppla upp sig via fiber. Arbetet bedrivs genom en anställd bredbandssamordnare.

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL

UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL Vilka val vi gör när vi handlar är viktigt för vilken påverkan vår konsumtion har på människor och miljö både lokalt och på andra sidan jorden. Giftfri mat? Hur maten produceras

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 9 2013 7 oktober 2013. Välbeställda villaägare och unga storstadsbor satte in mest pengar på sina bankkonton i sommar.

Inlåning & Sparande Nummer 9 2013 7 oktober 2013. Välbeställda villaägare och unga storstadsbor satte in mest pengar på sina bankkonton i sommar. Inlåning & Sparande Nummer 9 2013 7 oktober 2013 Välbeställda villaägare och unga storstadsbor satte in mest pengar på sina bankkonton i sommar. INLÅNING & SPARANDE NR 9 2013 1 SBAB PRIVATEKONOMI 7 OKTOBER

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering.

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland ID540 Folkunga PRO, Väderstad, Mjölby kommun har under de senaste åren upplevt en klar försämring i de grundläggande betaltjänster,

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Upptäck Aktiehandel på nätet. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter Det år som vi nu lämnat bakom

Läs mer

Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4. Strävan mot G Strävan mot HM 1 Strävan mot HM 2

Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4. Strävan mot G Strävan mot HM 1 Strävan mot HM 2 1 Samhällsekonomi Strävansmål: Du skall efter kursen ha kunskaper om hur beslut om ekonomi kan påverka dig, det svenska samhället och i förlängningen resten av världen Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4 Bedömningsmatris

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

FLEXTRAFIK HJO. 9 december 2012 och tills vidare

FLEXTRAFIK HJO. 9 december 2012 och tills vidare FLEXTRAFIK HJO 9 december 2012 och tills vidare Flextrafik är allmän kollektivtrafik som körs med mindre fordon inom Hjo kommuncentrum. Resorna samordnas så flera resenärer åker i samma fordon. Vem får

Läs mer

Samverkan är nyckeln till framgång

Samverkan är nyckeln till framgång Samverkan är nyckeln till framgång Sten Moberg, Svalöf Weibull Oljeväxterna har inte endast Jan Elmeklo, Karlshamns AB betydelse för att förse svenska konsumenter med svensk rapsolja och rapsmjöl. Det

Läs mer

Konsten att få mer gjort gör mindre.

Konsten att få mer gjort gör mindre. Konsten att få mer gjort gör mindre. Postbox, Utkörning, Hämtning och Frankeringsservice Om du vill effektivisera arbetet på företaget och samtidigt sänka kostnaderna finns det ofta en genväg gör mindre.

Läs mer

"Foodshed". Varifrån kommer vår mat och hur kommer den till oss?

Foodshed. Varifrån kommer vår mat och hur kommer den till oss? "Foodshed". Varifrån kommer vår mat och hur kommer den till oss? Susanne Johansson, Institutionen för ekologi och växtproduktionslära, SLU, tel: 018-67 14 08, e-post: Susanne.Johansson@evp.slu.se Varifrån

Läs mer

Prissättning och premiering av råvara i Södra

Prissättning och premiering av råvara i Södra Prissättning och premiering av råvara i Södra 2 SÖDRAS PRISSÄTTNINGSMODELL Södra strävar efter att hålla ett pris i prislistorna som speglar efterfrågan och marknaden. Ovanpå prislistan kan man erhålla

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Affärsplan. Grupp 13. Simplex

Affärsplan. Grupp 13. Simplex Grupp 3 Affärsplan Simplex Simplex gör det möjligt för alla med ett hushåll att låna samt hyra ut prylar som inte används kontinuerligt i hemmet. Via en hemsida sparar kunden pengar och utrymme samtidigt

Läs mer

Optimeringslära 2013-11-01 Kaj Holmberg

Optimeringslära 2013-11-01 Kaj Holmberg Tekniska Högskolan i Linköping Optimering för ingenjörer Matematiska Institutionen Lösning till tentamen Optimeringslära 23-- Kaj Holmberg Uppgift a: Problemet skrivet i standardform är: Lösningar min

Läs mer

Vad är målbilder för LRF Skåne?

Vad är målbilder för LRF Skåne? LRF Skåne De hållbara gröna näringarna i Skåne 2020 ARBETSMATERIAL Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Utkast 2010-02-28 Vad är målbilder för LRF Skåne? - Måla upp olika scenarior för företag inom de gröna

Läs mer

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Marcus Söderlind och Dan Waldemarsson Biogas och spillvärme,

Läs mer

ICA-kunderna och konjunkturen

ICA-kunderna och konjunkturen ICA-kunderna och konjunkturen Om ICAs kundpanel Den andra omgången av ICAs Kundpanel rekryterades under sommaren 2011 och innehöll vid undersökningstillfället 1575 kunder. Kunderna rekryteras slumpmässigt

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

Laboration 2: Spelteori

Laboration 2: Spelteori Linköpings Tekniska Högskola TNK047 Optimering och systemanalys ITN Laboration 2 12 november 2007 Laboration 2: Spelteori Organisation och redovisning Laborationen består av två delar, den första om 2-personersspel

Läs mer

BNP = konsumtion + investeringar + export - import

BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige är i recession nu. BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige började ha en ekonomisk kris från år 1960. Sverige hade 7 497 967 invånare 1960 och idag finns det 9 256 347. Stockholmlän

Läs mer

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter.

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Alwex-koncernen Fakta Alwex Transport AB med huvudkontor i Växjö är moderbolag

Läs mer

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu Three Monkeys Trading Tänk Just nu Idag ska vi ta upp ett koncept som är otroligt användbart för en trader i syfte att undvika fällan av fasta eller absoluta uppfattningar. Det är mycket vanligt att en

Läs mer

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖR

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖR Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖR 1 Jag vill ju inte ha sex, men jag låter dem hålla på. Det är ju ändå inte mig de har sex med, det är bara min kropp. Lisa 17 2 Vem? 3 Inget storstadsproblem

Läs mer

FÖRBIFART BACKARYD TRAFIKVERKET PLANERAR EN FÖRBIFART BACKARYD

FÖRBIFART BACKARYD TRAFIKVERKET PLANERAR EN FÖRBIFART BACKARYD FÖRBIFART BACKARYD TRAFIKVERKET PLANERAR EN FÖRBIFART BACKARYD INNEHÅLL Trafikverkets plan Tidsanalys Olycksstatistik Boendemiljö Backaryd Alternativ till förbifart Miljöpåverkan Backaryds framtid Sammanfattning

Läs mer

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA 11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad VAD KAN VI GÖRA Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad Se över våra egna bostäder, garage, insynsskydd m.m. (T.ex. fönsterlås, larm, altandörrar). Tänk på att fönster och altandörrar oftast

Läs mer

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Under sommaren 2012 gjordes en enkätundersökning bland Nyköpings befolkning angående stadens parker. Totalt fick man in 188 svar. Detta dokument är ett tillägg

Läs mer

Vårdval Stockholm och nytt ersättningssystem

Vårdval Stockholm och nytt ersättningssystem Frågor och svar: Vårdval Stockholm och nytt ersättningssystem Vad är vårt förslag? Vi vill genomföra Vårdval Stockholm för att ge makten till patienten. Idag ges resurser till vårdcentraler utifrån befolkningen

Läs mer

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar, på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor. Dalatrafik handlägger

Läs mer

3-8 Proportionalitet Namn:

3-8 Proportionalitet Namn: 3-8 Proportionalitet Namn: Inledning Det här kapitlet handlar om samband mellan olika storheter och formler. När du är klar är du mästare på att arbeta med proportionalitet, det vill säga du klarar enkelt

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag. Januari 2015

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag. Januari 2015 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Januari 2015 Ica Maxi Värtan, Stockholm Foto: Björn Mattisson Höjda arbetsgivaravgifter riskerar

Läs mer

Logistikutredning Södermalm

Logistikutredning Södermalm Logistikutredning Södermalm Går det att effektivisera distributionen av livsmedel i stadsdelen genom samlastning? 2011-12-02 Idé: Kortare transporter, färre bilar och mindre utsläpp Utan samlastning: Många

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Nu kan du göra bankärenden på nya sätt och på nya platser. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2004 Rapport Hushållsbarometern våren 2004 Institutet för Privatekonomi Erika Pahne Maj 2004 Institutet för Privatekonomi 2 Föreningssparbankens HUSHÅLLSBAROMETER Inledning 4

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Publicerad i Göteborgsposten 22/10 2015

Publicerad i Göteborgsposten 22/10 2015 Publicerad i Göteborgsposten 22/10 2015 Hållbar produktion kan förhindra nya mjölkkriser MJÖLKKRISEN: Många fler mjölkbönder kan få betydligt mer betalt när man producerar mjölk på ett hållbart sätt. Marknaden

Läs mer

TAOP86/TEN 1 KOMBINATORISK OPTIMERING MED

TAOP86/TEN 1 KOMBINATORISK OPTIMERING MED Matematiska institutionen Optimeringslära TENTAMEN TAOP/TEN 1 KOMBINATORISK OPTIMERING MED MILJÖTILLÄMPNINGAR för IT Datum: 2 oktober 2013 Tid:.00-13.00 Hjälpmedel: Miniräknare Kaj Holmberg: Optimering.

Läs mer

http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson

http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson Hur kan vi leva hållbart? Earth Hour 2014-03-29, kl. 20.30-21.30 Vad menas med hållbarhet? Tänk er en lök med 3 skal: Social hållbarhet (målet) Ekonomisk

Läs mer

Uddevalla. Kollektivtrafik

Uddevalla. Kollektivtrafik 2016-05-17 Uddevalla Kollektivtrafik Från Trafikförsörjningsprogram till kundffrrån trafikförsörjningsprogram till kund Dialog om kollektivtrafikens utveckling Steg 1: Övergripande utvecklingsplan & Affärsutvecklings

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Hela landsbygden ska med!

Hela landsbygden ska med! Hela landsbygden ska med! När elen drogs in i stugorna på 50-talet var det ingen som kunde förutse hur mycket den kan användas till...... och idag vet vi att nya tjänster och användningsområden är på väg!

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Lunds kommun och Lunds kommuns användande av ramavtal Vad kommer den förändrade lagstiftningen att innebära? Exempel på problemområden Sammanfattning och förslag

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Analys och förslag till förändring och upprustning av hållplatser längs väg 600 (gamla Europaväg 4) Uppsala- Björklinge

Analys och förslag till förändring och upprustning av hållplatser längs väg 600 (gamla Europaväg 4) Uppsala- Björklinge 2015-02-19 Dnr KTF2015-0044 Samhälle och trafik Lena Hübsch Tfn 073-866 59 62 E-post lena.hubsch@ul.se Analys och förslag till förändring och upprustning av hållplatser längs väg 600 (gamla Europaväg 4)

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Så vill vi ha det! Rapportering av resultat från medborgardialogens enkätundersökning

Så vill vi ha det! Rapportering av resultat från medborgardialogens enkätundersökning Så vill vi ha det! Rapportering av resultat från medborgardialogens enkätundersökning Datainsamling Totalt 4 518 svar Adresserat utskick till samtliga med insats -4266 personer. Totalt 2 255 svar = svarsfrekvens

Läs mer