Energimarknadsrapport biobränslen. Läget på biobränslemarknaderna, 20 december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energimarknadsrapport biobränslen. Läget på biobränslemarknaderna, 20 december 2013"

Transkript

1 Energimarknadsrapport biobränslen Läget på biobränslemarknaderna, 20 december 2013

2 Sammanfattning Biodrivmedelsbranschen brukar i de flesta sammanhang peka på vikten av långsiktiga styrmedel för att investeringar ska ske. En indikator på vilka styrmedel som kan komma att införas i framtiden är den utredning som Thomas B Johansson levererade till regeringen i veckan. Branschen får dock vänta på besked om hur förändringar av förnybart- och bränslekvalitetsdirektiven kan komma att se ut då länderna i EU inte lyckats komma överens efter sex månaders förhandlingar. Både Energimyndighetens prisstatistik och en undersökning gjord av Skogsforsk visar att priset på trädflis minskar i Sverige efter många års prisökningar. Anledningen till det lägre priset är med stor sannolikhet större konkurrens från avfall och returträ och priset har i nuläget en tydlig nedåtgående trend. Medelpriset för europeisk etanol 2013 (med en halv månad kvar av året) är 23 öre/l lägre än för motsvarande period Priset kan även förväntas ligga lågt den närmsta framtiden. Medelpriset för biodiesel ligger 68 öre/l lägre med en halv månad kvar av 2013 än för motsvarande period Månadens fokus behandlar priset på biogas för fordonsdrift som i nuläget inte har någon marknadsnotering. Priset på bensin sätter med nuvarande prissättning på fordonsgas en gräns för vilken biogas som blir lönsam att uppgradera och sälja som fordonsgas, det vill säga betalningsviljan hos distributörerna beror på priset för fossila bränslen. Priset på fordonsgas sätts i nuläget så att det i snitt ligger procent lägre än bensinpriset.

3 Innehåll Nyheter i korthet 5 Biodrivmedel... 5 Biobränslen för el och värme... 6 Månadens fokus 8 Priset på biogas för fordonsdrift... 8 Marknadsutveckling 10 Prisutveckling för etanol Prisutveckling för biodiesel Jordbruksprodukter Trädbränslen Marknadsutveckling på fasta biobränslen i Sverige... 15

4

5 Nyheter i korthet Biodrivmedel Sverige FFF-utredningen har levererats till regeringen Den efterlängtade och av Thomas B Johansson ledda så kallade FFF-utredningen fick slutligen namnet Fossilfrihet på väg. Utredningen resulterade slutligen i 1000 sidor analyser och förslag till hur svenska vägfordon ska bli oberoende från fossila drivmedel. Bland förslagen kan nämnas högre skatt på diesel och på sikt en kilometerskatt för tunga lastbilar och lätta fordon, elektrifiering av delar av vägnätet, högre kvotplikt för biodrivmedel samt tillåtandet av längre och tyngre fordon på delar av vägnätet. Utredningen menar att det är rimligt att minska utsläppen med 80 % till 2030 delvis till följd av en minskad energianvändning i sektorn. Andelen fossila drivmedel förväntas ligga mellan 23 och 64 % jämfört med 95 % idag. Minskningen kommer att kräva att framtidens vägtrafik drivs på biodrivmedel och el. Biodrivmedlen kan komma att stå för % av energin år 2030 och el för 3-14 %. Detta kommer enligt Thomas B Johansson att kräva styrmedel och beroende på vilka styrmedel som införs kommer resultaten givetvis att variera. Utredningen fick inte helt oväntat kritik, inte minst från Per Kågesson, Lina Jonsson och Jonas Westin som tidigare valt att hoppa av som sekreterare i utredningen. Orsaken anges vara frustration över utredarens ställningstaganden i viktiga frågor. Trion menar att förslagen i utredningen i bästa fall kan nå halvvägs mot målen och bristfälligt fokus har riktats mot kostnadseffektiva åtgärder och styrmedel. Ett av huvudskälen till att de lämnade utredningen är förslaget om en prispremie till produktion av biodrivmedel vilket de anser bland annat strider mot EU:s statsstödsregler och snedvrider konkurrensen mellan producerande och distribuerande företag. Utredningen i sin helhet (atl.nu) EU Länderna i EU kommer inte överens om indirekta förändringar av markandvändning Krav på mer generösa kvoter för biodrivmedel från foder- och matgrödor än de föreslagna eller ännu hårdare krav är två ståndpunkter som inte varit förenliga under pågående förhandlingar. Förslaget 1 som förhandlas är från 2012 och föreslår bland annat ett tak för biodrivmedel från foder- och matgrödor i förnybartoch bränslekvalitetsdirektiven. Medlemsländernas ståndpunkter går fortfarande isär efter sex månaders förhandlingar. Ordförandelandet Lettland föreslog att höja det från kommissionen tidigare föreslagna taket på 5 % till 7 %, något som blockerades av en minoritet av medlemsländerna. Europaparlamentet har tidigare lagt 1 Ofta benämnt ILUC-förslaget 5

6 fram ett tak på 6 %. Framförallt Danmark, Italien, Nederländerna, Belgien och Luxemburg vill ha hårdare krav medan Polen och Ungern vill ha det motsatta. Klimatkommissionären Connie Hedegaard menar att en ohelig allians av de minst och mest ambitiösa länderna i nuläget blockerar förslaget och skapar osäkerhet för producenterna i EU. Grekland tar nu över som ordförandeland efter Lettland men ett slutligt beslut kommer antagligen inte vara aktuellt förrän det andra halvåret 2014 då Italien kommer vara ordförandeland. (ENDS Europe; F.O Lichts) EU Anti-dumpning tullar på biodiesel från Argentina och Indonesien blir permanenta EU har nu inrättat definitiva avgifter för biodiesel från Argentina och Indonesien till EU som kommer att gälla i fem år. De nu inrättade avgifterna är mer än dubbelt så höga som de provisoriska som inrättades i maj tidigare i år. Detta mottogs inte oväntat positivt av den europeiska biodieselindustrin som är hårt pressad av storskalig import. (F.O. Lichts) Biobränslen för el och värme Danmark Protester mot vedavgift Den danska skogsbranschen är i uppror på grund av ett förslag på en vedavgift som skulle innebära att alla som eldar med ved i Danmark får betala en särskild skatt. Flera partier i danska Folketinget enades om avgiften i energiuppgörelsen Det är dock osäkert om lagen blir verklighet vid årsskiftet eftersom den danska regeringen ännu inte kommit med något konkret förslag om hur det ska gå till. Motståndarna varnar för att den extra vedavgiften kommer att leda till färre jobb i skogen och i biobränslebranschen. Det kommer också att bli dyrare att bo på landet där ved är en viktig värmekälla. Det finns också farhågor att avgiften kommer att leda till illegal handeln med brännved. (atl.nu) Sverige Biobränslen från skogen har blivit billigare Skogsforsk har genomfört en enkätsundersökning om produktion av skogsbränsle i skogsbruket. Enligt undersökningen sänkte skogsbruket sina produktionskostnader för skogsbränsle förra året trots ökade transportkostnader. Under 2012 sjönk kostnaden för skogsbränsle från 185 till 176 kronor per stjälp kubikmeter (m3s). Sänkningen av produktionskostnaden med 5% beror framför allt på en lägre ersättning till markägarna för grenar och toppar (grot). Det finns också tecken på att kostnaden fritt slutkund har minskat något för grot, klena träd från gallring samt för bränsleved. Produktionskostnaden för stubbar ökade. Generellt har transportkostnaderna ökat för alla sortimenten. (atl.nu) 6

7 Sverige Användningen av kol ökar i kraftvärmeverken Enligt SCBs energistatistik ökade användningen av kol i kraftvärmeverken med 46 procent första halvåret 2013 jämfört med första halvåret Även användningen av naturgas ökade med 29 procent. Regeringen avskaffade koldioxidskatten helt för kraftvärme den 1 januari Till nyår kommer man även att sänka koldioxidskatten för värmeproduktion. En slopad koldioxidskatt i kombination med sjunkande priser på kol är och i nuläget väldigt låga priser på utsläppsrätter är faktorer som kan förklara ökningen. Alla dessa faktorer samverkar och har gynnat kolförbränning under 2013 bland annat på bekostnad av biobränslen. (scb.se) Sverige Förstudie rörande produktion av grön olja avbryts Billerud Korsnäs har bestämt att inte producera pyrolysolja från skogsrester vid Skärblacka pappers- och massabruk. Företaget anger att de tekniska lösningarna finns men att dagens och framtida förutsättningar inte är tillräckligt lockande. Billerud Korsnäs anger att de kan komma att ändra sitt beslut om förutsättningarna förändras. Projektet beviljades EU-stöd för ett år sedan i den så kallade NER300- processen i likhet med Gobigasprojektet i Göteborg. Stödet från EU kan nu komma att tillfalla något av de projekten som inte fick stöd förra året. (billerud.se) Nordamerika Exporten av pellets har dubblerats sedan 2011 Exporten av pellets från Nordamerika till Europa har ökat de senaste sju kvartalen. Det tredje kvartalet 2011 var exporten ton vilket ökat till mer än det dubbla för motsvarande kvartal Den största delen av ökningen tillfaller den södra delen av USA medan British Colombia i västra Kanada visserligen ökat exporten men i en lugnare takt. Storbritannien har kommit att bli det största mottagarlandet men eftersom en av de största biomassaanläggningarna, Tillbury, stängdes i augusti 2013 har importen tillfälligt minskat. (American Wood Fiber Review) Sverige Sveaskog säkrar nytt avtal om trädbränslen Sveaskog har tecknat ett nytt avtal med Gällivare Energi som gäller för leverans av stora volymer trädbränslen. Avtalet ska gälla för tre år. Sveaskog ska leverera 150 GWh årligen till det kommunägda energibolagets kraftvärmeverk. (atl.nu) 7

8 Månadens fokus Priset på biogas för fordonsdrift Priset på bensin sätter med nuvarande prissättning på fordonsgas en gräns för vilken biogas som blir lönsam att uppgradera och sälja som fordonsgas, det vill säga betalningsviljan hos distributörerna beror på priset för fossila bränslen. Priset på fordonsgas sätts i nuläget så att det i snitt ligger procent lägre än bensinpriset. Naturgas som används i fordonssektorn är med dagens beskattning i regel billigare än uppgraderad biogas, se Figur 1. Figur 1. Pris för svenska drivmedel 2012, inkl. skatter och moms, öre/kwh (högsta samt lägsta uppskattade priser för gasprodukter samt årsmedel för flytande drivmedel) Bensin Diesel Naturgas Biogas Fordonsgas Källa: Energimyndigheten, SCB och SPBI Hur hög lönsamheten blir vid fordonsgasförsäljning beror främst på tre faktorer: priset på bensin, priset på naturgas samt priset på biogas, varav den sistnämnda kan variera kraftigt beroende på var i Sverige biogasen produceras och med vilka råvaror. Fordonsgasmarknaden är uppdelad i regionala marknader där de regionala priserna skiljer sig ofta från varandra och de påverkas dessutom väldigt lite av varandra. De huvudsakliga faktorerna som påverkar fordonsgaspriset är 1) närhet till naturgasnät (eller LNG-terminal) och biogasanläggningar, 2) andel biogas/naturgas i fordonsgasen, 3) kostnader för inköp och transporter samt kostna- 2 Bensin och dieselpriset är årsgenomsnittet för Naturgaspriset är årsgenomsnittet för en normal industrikund 2012 samt omkostnader för distribution för fordonsgas (som varierar,och därav 2 staplar) samt beskattning och moms. Fordonsgaspriset motsvarar % av årgenomsnittet för bensinpriset Biogaspriset är Energimyndighetens bedömning av prisspannet 2012 för biogas som används i fordon. 8

9 der för tankställen och 4) prisutvecklingen för fossila alternativ och därmed även konkurrenskraften för fordonsgas. Producenter av biogas har små möjligheter att föra ökade kostnader för produktion vidare till slutkundsledet där priset på fossila drivmedel är styrande. Ett högt pris på fossila drivmedel medför alltså att mer biogasproduktion blir relevant för användning som fordonsgas och vice versa. Distributörer av fordonsgas har i regel behövt upprätta fleråriga kontrakt med produktionsanläggningar. Utrymmet för att höja priset på fordonsgas till följd av dyrare råvaror är begränsat och avgörs främst på internationell basis i och med prissättning på fossila alternativ. Förutsättningarna på lokala svenska marknader har därför svårt att få genomslag i prissättningen. Utan politiska styrmedel skulle det inte finnas en fordonsgasmarknad och knappast heller någon större mängd biogasproduktion i Sverige. En marknad har möjliggjorts till följd av stöd, investerings- och forskningsbidrag samt olika regleringar. Att många kommuner valt att satsa på biogasbussar, trots högre omkostnader, och att det inte endast är ekonomiskt rationella beslut som legat bakom investeringar utan miljöfrågor på lokal nivå är även faktorer som påverkat kommunernas val. Ur ett internationellt perspektiv har kraftfulla styrmedel för fordonsgas, två svenska lastbilstillverkare som valt att utveckla gasfordon samt visionära kommunala satsningar tillsammans varit ytterst viktiga för utvecklingen. En fortsatt utveckling av marknaden är främst beroende av den politiska utvecklingen (vilka styrmedel samt hur länge de varar) vilket gör att fortsatta investeringar i nuläget anses vara riskfyllda. I många fall har en stark miljömedvetenhet varit en viktig drivkraft för att kommuner har lagt lärpengar på biogasen. De städer som tidigt satsade på biogas för fordon har ofta haft dålig luftkvalitet i centrum, bl.a. till följd av dieselbussar, och samtidigt haft problem med vart avfallet i staden skulle ta vägen. Här har biogasen varit en lösning på flera problem. Samtidigt har reningsverken erbjudit en basproduktion av biogas som har kunnat motivera en investering i en uppgraderingsanläggning. Volvo var även tidigt ute med att utveckla gasfordon vilket medfört pilotprojekt i Sverige, något som även följts av satsningar från Scania. Det är med andra ord många pusselbitar som genom en stor arbetsinsats fallit på plats och utgör grunden för den nuvarande utvecklingen där andelen biogas i fordonssektorn ökar. 9

10 Marknadsutveckling Prisutveckling för etanol Priset på etanol steg under hela maj och en bit in i april, se Figur 2. I maj pendlade priset för europeisk etanol (T2) i intervallet 5,50-5,77 kr/l vilket var den högsta nivån under Sommaren 2012 skenade priset till följd av dåliga skördar, särskilt i USA medan det osedvanligt goda skördeutfallet i år istället har inneburit ett sjunkande pristrend under sommaren och hösten. Priset för europeisk etanol har sjunkit konstant sedan mitten av oktober men utvecklingen den senaste tiden tyder på att en botten kan vara nådd. Priset har inte nått lika låga nivåer sedan 2010 då priset låg på samma nivåer från mars till maj. Sedan 2006 har nivån förutom perioden 2010 endast varit lika låg en gång förut, i maj Medelpriset för 2013 med en halv månad kvar av året är 23 öre/l lägre än för motsvarande period Priset kan även förväntas ligga lågt den närmsta framtiden. Figur 2. Etanolpriser för T1-etanol och T2-etanol FOB i ARA, angivet i SEK/hl T1 T Källa: Licht Interactive Data T1 är importerad etanol från t.ex. Brasilien och USA (exklusive tull) medan T2 är europeisk etanol eller etanol från länder utan tullar till EU. I princip är det endast länder under Everything But Arms -avtalet som inte har tullar till EU. Dessa länder har av olika orsaker, ofta naturkatastrofer, tillfällig tullfrihet till EU för allt utom vapenexport. Priserna är ett genomsnitt från hamnarna i Rotterdam, Antwerpen och Amsterdam (ARA). FOB är en INCO-term och betyder Free On Board, d.v.s. ingen transport, försäkringar etc. ingår i priset. 10

11 8500 Prisutveckling för biodiesel Medelpriset för biodiesel ligger 68 öre/l lägre med en halv månad kvar av 2013 än för motsvarande period 2012, se Figur 3. Priset på vegetabiliska oljor har varit lägre under 2013 än under 2012 vilket huvudsakligen förklarar de lägre priserna på biodiesel. De goda skördarna under sommaren gör även att det är låg sannolikhet för kraftigt stigande priser den närmsta framtiden. Priset på biodiesel ligger i nuläget på en relativt låg nivå även fast priset återhämtat sig något från prisfallet i våras. Ett kraftigt prisfall inträffade i juli, främst till följd av spekulationer på sojabönsolja, men priset steg under augusti till nivåer motsvarande dem innan prisfallet. Under hösten har priset sjunkit något. Produktionskostnaderna för biodiesel är starkt beroende av världsmarknadspriset på vegetabiliska oljor som i nuläget har både en hög och volatil kostnadsbild. Ett högt råvarupris i kombination med sjunkande priser på både biodiesel och restprodukten glycerin gör att producenterna haft lönsamhetsproblem under Figur 3. Utvecklingen av biodieselpriset FOB i ARA, angivet i SEK/m Källa: Licht Interactive Data Jordbruksprodukter Nyligen publicerades Wasde-rapporten från det amerikanska jordbruksdepartementet och den var mycket efterlängtad. Den senaste rapporten publicerades i september. Oktober-rapporten publicerades inte till följd av att budgetförhandlingarna i USA gick i baklås och gjorde att jordbruksdepartementet inte fungerade som vanligt under en tid. 11

12 Marknaden hade indikerat stora förändringar men när rapporten kom visade det sig att förändringarna var måttliga tvärtemot vad marknaden hade trott. Förväntningarna var höga, men rapporten visade att det var små avvikelser från estimaten. Marknaden tycks därmed ha klarat sig ganska bra även utan Wasde-rapporten. Den globala produktionen av vete behöver justeras ner med 2,5 miljoner ton till 706,4 miljoner ton (från topnivån i september). Justeringen beror på sämre skördar än förväntat i Ryssland, Kazakstan och Argentina. Produktionen av vete i EU behöver justeras upp något. Prognosen över den globala konsumtionen av vete sänks med 3 miljoner ton. Det utgående vetelagret höjdes från 176,3 miljoner ton till 178,5 miljoner ton. Orsaken till detta är bland annat större lager i EU, Kanada och Argentina. Produktionen av majs uppskattas till 962,8 miljoner ton, vilket är en höjning jämfört med den förra rapporten i september. Även konsumtionen kommer att justeras uppåt något. Det utgående majslagret höjs med 12,9 miljoner ton till 164,3 miljoner ton. Höjningen har varit störst i Kina där konsumtionen justeras ner. Prognosen för den globala oljeväxtproduktionen höjs med 4,3 miljoner till rekordhöga 499,4 miljoner ton. Prognosen om den globala produktionen av sojabönor justeras uppåt något till 283,5 miljoner ton. Världens utgående lager av oljeväxter justeras nedåt med 0,5 miljoner ton till 80,7 miljoner ton. Orsaken till detta är framför allt beroende på mindre lager av sojabönor i Brasilien. Priserna på jordbruksprodukter har sjunkit sedan sommarens goda skördar, se Figur 4. Figur 4. Index för prisutvecklingen av olika grödor (basår 2000 = index 100) Vete Majs Sojabönor Källa: IGC Grains and oilseeds index

13 Trädbränslen Internationell marknadsutveckling Figur 5 visar pelletspriset enligt cif ARA 4. November månad inleddes med en tydlig uppgång av pelletspriset. Den uppåtgående trenden har fortsatt hela november. Priset har dock stabiliserats kring 240 kr/mwh i slutet av november. Det aktuella priset på pellets är 240 kr/mwh, dvs. ca 16 kr/mwh högre än i mitten av juni. Av figuren framgår också att prisnivån på pellets under kvartal var 30 kronor högre per MWh än det var motsvarande period Detta beror antagligen främst på att kvartal var kallare än kvartal vilket drev priset uppåt samt att den svenska kronan har förstärkts gentemot amerikanska dollarn sedan 1 kvartalet Det finns tydliga indikationer på att råvarusituationen i Balticum är ansträngd och det kommer att påverka prisbilden framöver. Flera handlare informerar att EONs Ironbridge-anläggning i UK inte går på full kapacitet än. Det finns farhågor att detta kommer att påverka marknaden på kort sikt. I USA rapporteras att det är brist på fraktkapacitet på spotmarknaden. Detta har pressat priser uppåt. I Kanada kommer producenterna att rikta fokus på den Europeiska markanden i den närmaste framtiden eftersom förväntningarna på Asien-Pacific marknaden inte realiserats. Marknadsutveckligen har varit för långsam. Man befarar också att konkurrensen från Ryska producenter kommer att vara hård på Asien-marknaden. Ryska pelletsproducenter letar efter kunder i Asien. Figur 5. Pelletspris enligt cif Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen (ARA), SEK/MWh, löpande priser dec jan feb mar apr 2012 SEK/MWh 28 maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov 2013 Källa: Argus Media 4 Sedan 1:a november används prisuppgiften i SEK/MWh från Argus Media. 13

14 Figur 6 visar flispriset cif NWE 5,6. November månad inleddes en uppgång i flispriset. Efter den snabba uppgången stabiliserades flispriset runt 196 kr/mwh. Figur 6. Flispris enligt cif NorthWest Europe (NWE), SEK/MWh, löpande priser SEK/MWh Källa: Argus Media 5 Argus bytte redovisningen av prisserien från /ton till /GJ f.r.o.m. 20:e mars Vi väljer därför att visa den nya prisserien f.r.o.m. 20:e februari. 6 Sedan 1:a november 2013 används prisuppgiften i SEK/MWh från Argus Media. 14

15 Marknadsutveckling på fasta biobränslen i Sverige Figur 7 visar årsmedelvärden för biobränslepriser (uttryck som 2012 års priser, dvs. reala priser). Av figur 7 framgår att den nedåtgående trenden som startade efter den rekordkalla vintern 2009/2010 fortsätter. Även de viktigaste sortimenten, dvs. förädlade trädbränslen (pellets, briketter och pulver) och skogsflis, visar denna utveckling. Det kan finnas flera orsaker till denna utveckling, bl. a. ökade möjligheter till import vilket kan hålla priserna nere. Vi kan också anta att minskad efterfrågan pga varmare vintrar senaste 3 åren även kan ha påverkat utvecklingen. Figur 7. Trädbränsle- och torvpriser, SEK/MWh, årsmedelvärden , 2012 år priser Förädlade trädbränslen (Densified wood fuels) Skogsflis (Wood Chips) Biprodukter (Solid by-products) Returträ (Recycled wood) Källa: Energimyndigheten, Trädbränsle- och torvpriser Figur 8 visar kvartalvisa medelpriser för vissa trädbränslen och frästorv utryckt som nominella priser i kr/mwh. För förädlade trädbränslen, såsom träpellets och träbriketter, var prisnivån lägre än för motsvarande kvartal de senaste tre åren. Det syns tydligt att priset på förädlade trädbränslen till värmeverk har haft en nedåtgående trend sedan 4:e kvartalet Trenden bröts dock i 4:e kvartalet 2012 och priset har fortsatt att stiga i 1:a, 2:a and 3:e andra kvartalet Priset för skogsflis var det lägsta på flera år under det tredje kvartalet 2013 vilket innebär att den nedåtgående trenden fortsätter. Priset på skogsflis till värmeverk 15

16 SEk/mwH brukar i regel öka under det tredje kvartalet jämfört med det andra tillföljd av att eldningssäsongen startar på riktigt, men så var inte fallet i år. Priset på skogsflis har pressats nedåt under en längre period och var under det tredje kvartalet för första gången på flera år under 200 kronor per MWh. Anledningen till det låga priset är med stor sannolikhet större konkurrens från avfall och returträ. Priset har i nuläget en tydlig nedåtgående trend. Priset på biprodukter till värmeverk var under det tredje kvartalet det lägsta sedan år 2009 och priset för returträ har legat långt under prisnivåerna för motsvarande kvartal de senaste tre åren. Priset på returträ visar dock en uppåtgående trend senaste kvartalet Priset frästorv visar uppåtgående trend sedan 2:a kvartalet Figur 8. Trädbränsle- och torvpriser, SEK/MWh, kvartal, löpande priser Förädlade Skogsflis Biprodukter Frästorv Returträ Källa: Energimyndigheten, Trädbränsle- och torvpriser

Energimarknadsrapport biobränslen

Energimarknadsrapport biobränslen Energimarknadsrapport biobränslen Läget på biobränslemarknaderna, april 2015 Kontakt: energimarknadsrapport-bio@energimyndigheten.se Innehåll Sammanfattning 3 Nyheter i korthet 4 Månadens fokus 9 Marknadsutveckling

Läs mer

Energimarknadsrapport biobränslen

Energimarknadsrapport biobränslen Energimarknadsrapport biobränslen Läget på biobränslemarknaderna, december 2014 Kontakt: energimarknadsrapport-bio@energimyndigheten.se Innehåll Sammanfattning 3 Nyheter i korthet 5 Månadens fokus 9 Marknadsutveckling

Läs mer

Energimarknadsrapport biobränslen

Energimarknadsrapport biobränslen Energimarknadsrapport biobränslen Läget på biobränslemarknaderna, november-december 2014 Kontakt: energimarknadsrapport-bio@energimyndigheten.se Innehåll Sammanfattning 3 Nyheter i korthet 4 Månadens fokus

Läs mer

Energimarknadsrapport biobränslen

Energimarknadsrapport biobränslen Energimarknadsrapport biobränslen Läget på biobränslemarknaderna, september - oktober 2014 Kontakt: energimarknadsrapport-bio@energimyndigheten.se Sammanfattning Forskare vid Chalmers har kunnat visa att

Läs mer

Energimarknadsrapport biobränslen

Energimarknadsrapport biobränslen Energimarknadsrapport biobränslen Läget på biobränslemarknaderna, augusti 2015 Kontakt: energimarknadsrapport-bio@energimyndigheten.se Innehåll Sammanfattning 3 Nyheter i korthet 4 Månadens fokus 10 Marknadsutveckling

Läs mer

Energimarknadsrapport biobränslen

Energimarknadsrapport biobränslen Energimarknadsrapport biobränslen Läget på biobränslemarknaderna, Oktober-November 2014 Kontakt: energimarknadsrapport-bio@energimyndigheten.se Innehåll Nyheter i korthet 3 Månadens fokus 8 Marknadsutveckling

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Läget på energimarknaderna

Läget på energimarknaderna Läget på energimarknaderna Fasta biobränslen Månad: Januari, 2017 2017-01-18 Sammanfattning I denna rapport redogör vi för några aktuella nyheter under den gångna månaden. Ni kan bland annat läsa om hur

Läs mer

Biogas. Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013

Biogas. Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013 Biogas Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013 Dagens presentation Biogasläget idag Produktion och användning av biogas år 2012 Biogas som fordonasgas Hur ser marknaden

Läs mer

Läget på energimarknaderna

Läget på energimarknaderna Läget på energimarknaderna Biodrivmedel och fasta biobränslen Mars, 2017 2017-03-15 Sammanfattning I denna rapport redogörs för marknadsutvecklingen med spotpriser för både biodrivmedel och fasta biobränslen.

Läs mer

Energimarknadsrapport biobränslen

Energimarknadsrapport biobränslen Energimarknadsrapport biobränslen Läget på biobränslemarknaderna, 1 januari 2014 31 juli 2014 Kontakt: energimarknadsrapport-bio@energimyndigheten.se Innehåll Nyheter i korthet 3 Biodrivmedel... 3 Fasta

Läs mer

PwC:s Energiprisindex mar 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex mar 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy mar 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer

Läs mer

Övervakningsrapport avseende skattebefrielse för biogas som används som motorbränsle året 2015

Övervakningsrapport avseende skattebefrielse för biogas som används som motorbränsle året 2015 STEM061 ver.w-3.2, 2007-05-15 Dnr 15-11667 1 (11) Analysavdelningen Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Övervakningsrapport avseende skattebefrielse för biogas som används

Läs mer

Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft

Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft Biogasseminarium med Centerpartiet Fredagen den 30 mars 2012 Anders Mathiasson Energigas Sverige enar branschen 175 medlemmar Biogasseminarium med Energigas

Läs mer

PwC:s Energiprisindex okt 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex okt 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com oktober 2013

Läs mer

PwC:s Energiprisindex jan 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex jan 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy jan 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer

Läs mer

Energimarknadsrapport för biodrivmedel och fasta biobränslen. Maj 2016

Energimarknadsrapport för biodrivmedel och fasta biobränslen. Maj 2016 Energimarknadsrapport för biodrivmedel och fasta biobränslen Maj 2016 Innehåll Nyheter i korthet - Biodrivmedel... 3 Marknadsutveckling... 6 Prisutveckling för etanol... 6 Prisutveckling för biodiesel...

Läs mer

PwC:s Energiprisindex jan 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex jan 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com januari 2014

Läs mer

Pressinformation. 11 april 2007

Pressinformation. 11 april 2007 Pressinformation 11 april 2007 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

PwC:s Energiprisindex nov 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex nov 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com november 2013

Läs mer

PwC: Energiprisindex april 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC: Energiprisindex april 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy : Energiprisindex Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll :s Energiprisindex Bilagor :s Energiprisindex Carl-Wilhelm Levert M: 0709 29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius

Läs mer

PwC:s Energiprisindex dec 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex dec 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com december 2013

Läs mer

PwC:s Energiprisindex feb 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex feb 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy feb 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer

Läs mer

Läget på energimarknaderna

Läget på energimarknaderna Läget på energimarknaderna Biodrivmedel och fasta biobränslen Maj, 2017 2017-05-19 Sammanfattning Detta marknadsbrev beskriver utvecklingen på spotprismarknaderna för biodrivmedel och fasta biobränslen.

Läs mer

Kan USA öka importen?

Kan USA öka importen? Kan USA öka importen? Produktion USAs produktion toppade 97 och nådde då (mfpd). Sedan dess har produktionen fallit till hälften och ligger idag på ca. 5 mfpd. Ökningen runt 8-talet berodde på att USA

Läs mer

Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna

Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2016-07-04 Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna 2016-2025 Utbudet matchar efterfrågan för de flesta råvarorna vilket ger en blygsam prisutveckling

Läs mer

Biogasens utveckling och framtid. Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige

Biogasens utveckling och framtid. Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige Biogasens utveckling och framtid Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige Biogasutvecklingen i Sverige Långsam men säker volymutveckling i flera år Kretslopps och avfallstanken driver

Läs mer

Kraftig ökning av spannmålspriserna

Kraftig ökning av spannmålspriserna 1(5) INFORMATION 21-8-13 Enheten för handel och marknad Ida Björklund Tfn: 36-15 63 43 Mobil: 7-548 4 7 E-post: ida.bjorklund@jordbruksverket.se Kraftig ökning av spannmålspriserna Under de senaste veckorna

Läs mer

PwC:s Energiprisindex april 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex april 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy april 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2015

Priser på jordbruksprodukter maj 2015 9-01 9-23 9-45 2010-14 2010-36 2011-06 2011-28 2011-50 2012-20 2012-42 2013-12 2013-34 2014-04 2014-26 2015-07 2015-18 2014-17 2014-20 2014-23 2014-26 2014-29 2014-32 2014-35 2014-38 2014-41 2014-44 2014-47

Läs mer

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Biogasens roll som fordonsbränsle SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Fordonsgas i Sverige Det finns 152 publika tankstationer, april 2014 Anders Mathiasson, Energigas Sverige 2014-05-14

Läs mer

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-06-07 Stark efterfrågan driver världsmarknaderna Världsmarknadspriserna på spannmål väntas minska något i reala termer de kommande tio åren, i takt

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Nationella energipolitiska styrmedel nuläge och framtid. BioFuel Region Fossilfritt Norrland, 7 maj 2015 Tomas Ekbom, programansvarig för BioDriv

Nationella energipolitiska styrmedel nuläge och framtid. BioFuel Region Fossilfritt Norrland, 7 maj 2015 Tomas Ekbom, programansvarig för BioDriv Nationella energipolitiska styrmedel nuläge och framtid BioFuel Region Fossilfritt Norrland, 7 maj 2015 Tomas Ekbom, programansvarig för BioDriv Ett nätverk under Svebio för organisationer och företag

Läs mer

PwC:s Energiprisindex sep 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex sep 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com september

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

Biogastinget 3 december 2014 Lars Holmquist Göteborg Energi

Biogastinget 3 december 2014 Lars Holmquist Göteborg Energi Biogastinget 3 december 2014 Lars Holmquist Göteborg Energi Biogas - en väg till det hållbara transportsamhället 60 TWh 10 TWh FFF-utredningens syn på biodrivmedlens roll För att nå 80 % reduktion av klimatutsläppen

Läs mer

Läget i den svenska mjölknäringen

Läget i den svenska mjölknäringen 1 2015-02-18 Läget i den svenska mjölknäringen Sammanfattning Sett över en längre tid har både antalet mjölkproducenter och den totala mjölkproduktionen i Sverige minskat. Mjölkproduktionen i Sverige har

Läs mer

PwC:s Energiprisindex sep 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex sep 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy sep 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2015

Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-01-30 Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Sammanfattning: Avräkningspriserna på nötkött både i Sverige och EU har stigit under den senaste månaden. Påverkan

Läs mer

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013 Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling Karlskoga, 14 juni 2013 Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Fordonsbränsle

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 2 september 2010 Den globala ekonomiska krisens inverkan på Sveriges utrikeshandel Här kan du löpande följa

Läs mer

PwC:s Energiprisindex juni 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex juni 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer kostnadsutvecklingen

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Sänkt skatt på biodrivmedel

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Sänkt skatt på biodrivmedel Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Sänkt skatt på biodrivmedel Mars 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll För hållbara biodrivmedel gäller i dag viss befrielse från energiskatt och hel

Läs mer

Mårten Haraldsson. Profu. Profu (Projektinriktad forskning och utveckling) etablerades Idag 19 personer.

Mårten Haraldsson. Profu. Profu (Projektinriktad forskning och utveckling) etablerades Idag 19 personer. Mårten Haraldsson Delägare i forsknings och utredningsföretaget. (Projektinriktad forskning och utveckling) etablerades 1987. Idag 19 personer. är ett oberoende forsknings och utredningsföretag inom energi

Läs mer

PwC:s Energiprisindex dec 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex dec 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy dec 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer

Läs mer

PwC:s Energiprisindex okt 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling.

PwC:s Energiprisindex okt 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling. okt 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com oktober

Läs mer

Förnybar energi. vilka möjligheter finns för växthus? Mikael Lantz

Förnybar energi. vilka möjligheter finns för växthus? Mikael Lantz Förnybar energi vilka möjligheter finns för växthus? Mikael Lantz Förnybar energi Sol Vind Vatten Biobränsle Solkraft Solvärme 800 1000 kwh/m 2 V-grad 40 80 % 1 000 5 000 kr/m 2 100 kw kräver 500 m 2 under

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Fossilfrihet på väg biogas i transportsektorn. Presentation för Gasmarknadsrådet Göteborg, torsdagen den 6 mars 2014

Fossilfrihet på väg biogas i transportsektorn. Presentation för Gasmarknadsrådet Göteborg, torsdagen den 6 mars 2014 Fossilfrihet på väg biogas i transportsektorn Presentation för Gasmarknadsrådet Göteborg, torsdagen den 6 mars 2014 Upplägg Bakgrund Inriktning Utgångsläget för energigaserna Vårt arbete Åtgärdspotentialer

Läs mer

Förnybar värme/el mängder idag och framöver

Förnybar värme/el mängder idag och framöver Förnybar värme/el mängder idag och framöver KSLA-seminarium 131029 om Marginalmarkernas roll vid genomförandet av Färdplan 2050 anna.lundborg@energimyndigheten.se Jag skulle vilja veta Hur mycket biobränslen

Läs mer

Läget på energimarknaderna

Läget på energimarknaderna Läget på energimarknaderna Fasta biobränslen Månad: Februari, 2017 2017-02-14 Sammanfattning De internationella indexen för pellets och flis har gått ned under den gångna månaden uttryckt i SEK/MWh. Aktuella

Läs mer

Analys av marknaderna för biodrivmedel

Analys av marknaderna för biodrivmedel Analys av marknaderna för biodrivmedel Tema: Fordonsgasmarknaden ES 2013:08 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

PwC:s Energiprisindex maj 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex maj 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer kostnadsutvecklingen

Läs mer

Övervakningsrapport avseende skattebefrielse för flytande biodrivmedel år 2013

Övervakningsrapport avseende skattebefrielse för flytande biodrivmedel år 2013 STEM061 ver.w-3.2, 2007-05-15 Dnr 2014-0294 1 (16) Analysavdelningen Ellen Svensson/Kristina Holmgren 016-544 24 52/016-544 20 56 Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Övervakningsrapport

Läs mer

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Energigas Sverige samlar branschen 180 medlemmar Naturgas/LNG, biogas/lbg,

Läs mer

NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige

NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige Regeringsuppdrag att utreda höghastighetsjärnväg i Sverige Götalandsbanan Stockholm-Jönköping-Göteborg Europabanan Stockholm-Jönköping-Helsingborg/Malmö Regeringsuppdrag

Läs mer

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig Biogas en nationell angelägenhet Lena Berglund Kommunikationsansvarig Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Kraftvärme

Läs mer

Klimatcertifikat för grönare transporter. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Torsdagen den 20 mars, 2104

Klimatcertifikat för grönare transporter. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Torsdagen den 20 mars, 2104 Klimatcertifikat för grönare transporter Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Torsdagen den 20 mars, 2104 Inledande frågor Kvotplikten är här för att stanna hur kan den utformas för att gynna biobränslen

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Framtiden är vår viktigaste marknad Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Står för 80 % av Sveriges raffineringskapacitet 30 % av totala raffineringskapaciteten

Läs mer

STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION. sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt

STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION. sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt Denna broschyr är författad av Profu, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och Institutet för jordbruks- och

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2016

Priser på jordbruksprodukter juni 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-07-04 Priser på jordbruksprodukter juni 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige var

Läs mer

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014 Gasmarknadens utveckling Anders Mathiasson 25 september 2014 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning och tillväxt 50 TWh förnybar gasproduktion till 2050

Läs mer

Kritiska faktorer för lönsam produktion i bioenergikombinat

Kritiska faktorer för lönsam produktion i bioenergikombinat Kritiska faktorer för lönsam produktion i bioenergikombinat Bränsle Kraftvärmeverk Material/ Energi Ny anläggning Råvara Ny produkt Andra produkter / Biprodukter El Värme Ingrid Nohlgren, Emma Gunnarsson,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen 2013

Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen 2013 Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen 2013 Hållbara biodrivmedel Hållbarhetskriterier för biodrivmedel syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och säkerställa att produktionen av förnybara

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

PwC: Energiprisindex maj 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC: Energiprisindex maj 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy : Energiprisindex Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll :s Energiprisindex Bilagor :s Energiprisindex Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius

Läs mer

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Look to Sweden Urban Kärrmarck Expert urban.karrmarck@energimyndigheten.se Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi (ER 2010:23)* Gemensam förslag

Läs mer

2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad

2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad 2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad Enligt USDAs senaste skördeprognos för 2003/04 väntas världsproduktionen av fodersäd slå nytt skörderekord.

Läs mer

KONKURRENSEN OM BIORÅVARAN

KONKURRENSEN OM BIORÅVARAN KONKURRENSEN OM BIORÅVARAN 1 Detta kommer att styra utvecklingen EU:s energimål 20 / 20 / 20(10) till 2020 Klimat Försörjnings säkerhet 20 % reduktion av CO 2 utsläppen 20 % reducerad energi konsumtion

Läs mer

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Energigaserna har en viktig roll i omställningen Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning

Läs mer

Läget på energimarknaderna

Läget på energimarknaderna Läget på energimarknaderna Biodrivmedel och fasta biobränslen April, 2017 2017-04-10 Sammanfattning I detta marknadsbrev redogörs för marknadsutvecklingen med spotpriser för både biodrivmedel och fasta

Läs mer

Direktiv N 2012:05. Utredare: Thomas B Johansson. Huvudsekreterare: Per Kågeson

Direktiv N 2012:05. Utredare: Thomas B Johansson. Huvudsekreterare: Per Kågeson Direktiv N 2012:05 Utredare: Thomas B Johansson Huvudsekreterare: Per Kågeson Identifiera åtgärder så att viktiga steg tas mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030 samt uppfyllande av visionen om fossilfri

Läs mer

Storproducent av biobränslen, nollkonsument av fossila bränslen. Lina Palm

Storproducent av biobränslen, nollkonsument av fossila bränslen. Lina Palm Storproducent av biobränslen, nollkonsument av fossila bränslen Lina Palm FRÅGAN i FOKUS NEJ! MEN, ökad substitution av fossilbaserade produkter med produkter som har förnybart ursprung, dvs. baserade

Läs mer

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Gasernas utveckling Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders Mathiasson

Läs mer

Spanien. Storbritannien

Spanien. Storbritannien Energimarknad 24 Svensk kärnkraftproducerad el per invånare i jämförelse med andra länder år 21 kwh/invånare 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Sverige Belgien Finland Frankrike Slovakien Spanien Storbritannien Tyskland

Läs mer

Biobränslehandel. Mton) 2010. betydligt mindre. [Titel] [Föredragshållare], [Datum]

Biobränslehandel. Mton) 2010. betydligt mindre. [Titel] [Föredragshållare], [Datum] Om handel med biobränslen: b Presentation av IEA-rapporten Global Wood Chip Tra de for Energy Julia Hansson IEA Bioenergy Task 40 Sustainable International Bioenergy Trade Biobränslehandel Global handel

Läs mer

Läget på energimarknaderna

Läget på energimarknaderna Läget på energimarknaderna Fasta biobränslen December, 2016 2016-12-15 Sammanfattning I denna rapport redogör vi för några aktuella nyheter under den gångna månaden. Bland annat kan ni läsa om att det

Läs mer

Mindre och bättre energi i svenska växthus

Mindre och bättre energi i svenska växthus kwh/kvm På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-02-11 Mindre och bättre energi i svenska växthus De svenska växthusen använder mindre energi per odlad yta nu än för elva år sedan. De håller

Läs mer

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB Bioenergiutveckling internationellt, nationellt och regionalt samt några aktuella regionala satsningar på bioenergi för värme och elproduktion. Hans Gulliksson Energi som en

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 9 795 mnkr. Det är en minskning med 10 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Sveriges klimatmål och skogens roll i klimatpolitiken

Sveriges klimatmål och skogens roll i klimatpolitiken Sveriges klimatmål och skogens roll i klimatpolitiken Hans Nilsagård Ämnesråd, enheten för skog och klimat 1 Skogens dubbla roller för klimatet När tillväxten är större än avverkningen ökar förrådet, då

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö Inledning Varje år sedan 1993 genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-02-14 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 7, år 2014 vecka 7, år 2014 2 (19) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,2 procentenheter och

Läs mer

Perstorp BioProducts AB Svensk biodiesel

Perstorp BioProducts AB Svensk biodiesel Perstorp BioProducts AB Svensk biodiesel Förnybara drivmedel för bussar och lastbilar Östersund Lars Lind, VD Perstorp BioProducts AB 2015-01-30 Biodrivmedel just nu - uppförsbacke och motvind Kraftigt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

BSL2020, BSL2020, Av.rest -50 %, + export. Massaved 181 203 228 188 203 208 229* 3 229. Pellets 227 234 219 239 244 233 297...* 4

BSL2020, BSL2020, Av.rest -50 %, + export. Massaved 181 203 228 188 203 208 229* 3 229. Pellets 227 234 219 239 244 233 297...* 4 BSL2020 Av.rest -50 % Av.rest -50 %, + export BSL 2020, elcert+ trp grödor/av.rest skogssekt +10 % allting samtidigt Sammanfattning I delrapport 2 av projektet BIOKONK studeras den väntade utvecklingen

Läs mer

PwC:s Energiprisindex november 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex november 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy november 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer kostnadsutvecklingen

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter november 2015

Priser på jordbruksprodukter november 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-11-30 Priser på jordbruksprodukter november 2015 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en relativt hög nivå framförallt i Sverige, men även i EU.

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter april 2016

Priser på jordbruksprodukter april 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-05-02 Priser på jordbruksprodukter april 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Författare Jonsson B. Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt 60

Författare Jonsson B. Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt 60 Bibliografiska uppgifter för Framtida utveckling av priser på produkter och produktionsmedel Författare Jonsson B. Utgivningsår 7 Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2016

Priser på jordbruksprodukter maj 2016 2011-05 2011-27 2011-49 2012-19 2012-41 2013-11 2013-33 2014-03 2014-25 2014-47 2015-17 2015-39 2016-08 2015-21 2015-24 2015-27 2015-30 2015-33 2015-36 2015-39 2015-42 2015-45 2015-48 2015-51 2016-01 2016-04

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Iris Åkerberg, statistiker Inkvartering 2003:13 Tel. 25496 20.1.2004 Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Övernattningarna minskade under året Hotellstatistiken för hela 2003 är klar. Totala antalet

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter september 2016

Priser på jordbruksprodukter september 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-09-29 Priser på jordbruksprodukter september 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer