Trafiksäkerhet i USA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafiksäkerhet i USA"

Transkript

1 Trafiksäkerhet i USA Har Sverige något att lära? - En jämförelse av nyckeltal Birgitta Björklund, Göteborgs Gatu AB, Augusti 2009

2 Författare och kontaktperson: Birgitta Björklund 3230 Birchfield trce Marietta, GA 30068, USA Göteborgs Gatu AB Foto: Samtliga foton tagna av författaren

3 FÖRORD USA är väl knappast känt som ett föregångsland när det gäller trafiksäkerhetsarbete. Vad beror det på? Inom många andra områden som har med välbefinnande att göra håller sig USA väl framme inom forskning och utveckling. Amerikanarna är också kända för att marknadsföra både sig själva och sina produkter. Informationsflödet i det amerikanska samhället synes konstant högt i alla medier. Nyttjas då denna kunskap för att minska antalet skadade och dödade i trafiken? Bl a ovanstående frågeställningar gjorde mig nyfiken då jag i samband med min makes utlandstjänstgöring fick förmånen att bo i USA under två år. I rapporten har jag tagit mig friheten att göra personliga reflektioner och i vissa fall antaganden. Där jag gör detta, framgår det också i texten att det är min egen åsikt. Trafiksäkerhetsnyttan för Sverige av det resultat som presenteras är begränsad. Jag har dock för egen del fått erfarenheter som jag hoppas och ämnar kunna ta med mig hem till Sverige och sprida i mitt fortsatta yrkesutövande som konsult. Avslutningsvis vill jag tacka Skyltfonden som bidragsgivare och gjort detta arbete möjligt. Marietta, Augusti 2009 Birgitta Björklund I

4 II

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... I INNEHÅLLSFÖRTECKNING... III SAMMANFATTNING...V 1 INLEDNING Syfte Bakgrund Metod och material JÄMFÖRELSETAL OCH RESULTAT Områden... 2 USA... 2 Georgia Parametrar... 2 Antal invånare, Befolkningstäthet och körkortsinnehavare... 3 Registrerade fordon... 4 Trafikarbete... 5 Bensinpris... 7 Bältesanvändning och hjälm vid mc-körning Olycksstatistik Dödade Svårt skadade Nyckeltal ORSAKER TILL OLYCKOR I USA Alkohol Hastighet Bältesanvändning och hjälm vid mc-körning Unga förare DISKUSSION OCH SLUTSATSER Hypotetiska frågor, iakttagelser och funderingar Ökat säkerhetsbält- och hjälmanvändande? Alkohol Skolskjuts och skolbussar Automatlåda eller manuell? Mentalitet, kultur och livsstil Har Sverige något att lära? REFERENSER III

6 IV

7 SAMMANFATTNING Efter att ha arbetat med bl a trafiksäkerhetsfågor som konsult i över 15 år är den svenska nollvisionen väl inpräntad i ryggmärgen. Skillnaderna mellan USA och Sverige ter sig stora både vad gäller regler, trafikteknik och körsätt. Ändå är det relativt enkelt att köra bil i USA. Statistiken visar dock sitt tydliga språk. I USA dör närmre tre gånger fler människor i trafiken per invånare varje år. Ett flertal parametrar har jämförts mellan USA, delstaten Georgia och Sverige. Nyckeltal Nedanstående nyckeltal redovisar antal dödade per invånare, körkortsinnehavare, registrerade fordon och fordonskilometer. I USA är det just dessa nyckeltal som redovisas i 2007 års trafiksäkerhetsfakta. Dödlighet i trafiken per invånare körkortsinnehavare registrerade fordon 100 milj fordonskm USA 13,62 19,96 16,05 0,84 Georgia 17,19 26,75 18,89 0,90 Sverige 5,12 7,98 9,86 0,61 Trend i USA I USA har under 2008 antalet dödade personer minskat med i medeltal knappt 11 procent i 40 (samt Washington DC) av 44 undersökta stater. I Georgia var minskningen 12 procent. Anledningen till minskningen kan under första halvåret bero på ökade bensinpriser och under andra halvåret bero på landets försämrade ekonomi. Det vill säga antalet dödade personer har minskat tack vare minskat trafikarbete. Minskningen kan också bero på en ökning av säkerhetsbältesanvändandet samt ökad trafikövervakning. V

8 Orsaker till olyckor i USA Precis som i Sverige finns tre faktorer som i huvudsak orsakar de svåraste olyckorna; hastighet, alkohol och avsaknad av användning av säkerhetsutrustning såsom bilbälte och hjälm. Inom samtliga tre områden har Sverige kommit betydligt längre än USA, särskilt vad gäller bältes-/hjälmanvändning och fartdämpande åtgärder. Har Sverige något att lära? Att jämföra de båda ländernas trafiksäkerhetsarbete genom nyckeltal ger givetvis ett mått på hur framgångsrikt länderna lyckats med sitt arbete. Att sedan försöka bryta ner enskilda orsaker och jämföra dessa med varandra, är svårt och ger inte självklart något entydigt svar. För att kunna dra ytterligare slutsatser, om detta överhuvudtaget är möjligt, måste fler parametrar tas i beaktning, såsom lagstiftning, försäkringssystem, samhällsuppbyggnad, livsstil mm. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är hela systemet med skolbussar och de regler som gäller kring dessa intressant att studera. Med tanke på den stora omfattning som skolresorna har i USA och den låga andelen av olyckstillbud där skolbuss är inblandad, borde det finnas något för Sverige att studera vidare. VI

9 1 INLEDNING 1.1 Syfte Det huvudsakliga syftet med detta arbetet har varit att ta reda på om Sverige har något att lära av USA vad gäller trafiksäkerhetsarbete. 1.2 Bakgrund Bakgrunden till att detta arbete överhuvudtaget initierades var att jag, författaren, under en tvåårsperiod flyttade till Georgia, USA. Då jag som konsult arbetat i 15 år med trafikfrågor, var jag självklart nyfiken på hur man i USA arbetade med bl a trafiksäkerhetsfrågor. Även om USA inte är känt för sitt trafiksäkerhetsarbete, är landet dock känt för att vara ett samhälle där vardagen fungerar tack vare bilen. Detta faktum innebär att det är otroligt viktigt att det finns en fungerande infrastruktur. Vad som kan innefattas i betydelsen fungerande kan givetvis diskuteras, men för mig innebär det självklart att olyckorna och skadeföljden ska minimeras. Det torde därför pågå ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete även i USA. 1.3 Metod och material Statistik och faktauppgifter har inhämtats från internet. Under arbetets gång har även kunskap och erfarenheter inhämtats från dagstidningar (Atlanta Journal Constitution, AJC), samtal och diskussioner med ett antal vardagstrafikanter samt egna erfarenheter från att vistas i trafikrummet. De senare har inte använts som referens till resultat. 1

10 2 JÄMFÖRELSETAL och RESULTAT 2.1 Områden I denna studie har länderna USA och Sverige jämförts med varandra. Eftersom USA är så mycket större än Sverige, har även valts att studera en av USAs delstater, Georgia. Att just Georgia valts beror endast på att författaren vistas där, och utgör inte på något sätt en representant för hela USA. USA USA sträcker sig från väst till öst på den Nordamerikanska kontinenten och är både till storlek och befolkningsmässigt kontinentens största land. USA består av 50 delstater, inklusive Alaska och Hawaii, men under dess regering lyder även ett antal territorier, bl a landets huvudstad Washington DC. I denna studie ingår de 50 delstaterna samt District of Columbia (Washington DC). Georgia Georgia, GA, tillhör USAs sydstater och är beläget i landets sydöstra del. Georgia gränsar till Florida i söder, Alabama i väster, Tennessee och North Carolina i norr samt till South Carolina och Atlanten i öster. Huvudstaden Atlanta är det 9e största storstadsområdet i USA, med drygt 5 miljoner invånare. 2.2 Parametrar Följande parametrar har jämförts mellan de olika områdena. Om inte annat anges gäller samtliga siffror från år 2007: Antal invånare Befolkningstäthet Antal körkortsinnehavare Körkortsinnehavare per invånare Antal registrerade privatägda och kommersiella personbilar resp lastbilar Trafikarbete Bensinpris Bältesanvändning och hjälmanvändning vid mc-åkning 2

11 Antal invånare, Befolkningstäthet och körkortsinnehavare USA Georgia Sverige Antal invånare Invånare per km Körkortsinnehavare Körkortsinnehavare per invånare 0,68 0,65 0,64 Kommentarer Invånarmässigt är USA 33 gånger större än Sverige. Jämförs istället delstaten Georgia med Sverige kan konstateras att de är ungefär lika stora, med drygt 9 miljoner invånare. Georgia är dock mindre till ytan, vilket gör att befolkningstätheten är mer än dubbelt så stor än Sveriges. USAs befolkningstäthet är knappt 50 procent större än Sveriges. Antalet körkortsinnehavare per invånare är något högre i USA än i Sverige. Då ska man ha i åtanken att man i USA får lov att ta körkort vid yngre år än 18, samt att man i större utsträckning än i Sverige är beroende av tillgång till bil och körkort (författarens anmärkning). I ett fåtal stater får man lov att börja övningsköra redan vid 14 års ålder. Ålder för att erhålla ett körkort utan restriktioner varierar i de olika staterna mellan 16 och 18 år. 4,8 procent av samtliga körkortsinnehavare i USA är 19 år eller yngre. 6,5 procent av körkortsinnehavarna är 75 år eller äldre. 1 Befolkningsstatistik 1 juli 2007, avrundat till närmsta tal, Källa: (090126) 2 Befolkningsstatistik 1 juli 2007, avrundat till närmsta tal, Källa: (090126) 3 Befolkningsstatistik , avrundat till närmsta tal, Källa: (090126) 4 Källa: Wikipedia, (090508) 5 Källa: Wikipedia, (090508) 6 Källa: Wikipedia, (090508) 7 Källa:U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, Highway Statistics 2007, dl20.cfm (090508) 8 Källa:U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, Highway Statistics 2007, (090508) 9 Behörighet B 2008, Källa: (090508) 3

12 Registrerade fordon Registrerade fordon USA 10 Georgia 11 Sverige Personbilar Bussar Lastbilar Motorcyklar Personbilar per invånare 0,45 0,44 0,46 Kommentarer En jämförelse mellan registrerade personbilar per invånare visar att antalet är ungefär detsamma för USA, Georgia och Sverige. Vad gäller antalet bussar, lastbilar och motorcyklar per invånare, skiljer sig antalet betydligt mer mellan USA och Georgia jämfört med Sverige. Antalet motorcyklar per invånare är ungefär dubbelt så stort i Sverige. Antalet lastbilar per invånare är ungefär 8 gånger så stort i USA och Georgia. Antalet bussar är nästan dubbelt så stort i USA och Georgia. Någon analys av varför skillnaderna är relativt stora för motorcyklar respektive lastbilar har inte gjorts. Vad gäller bussar, består fordonsparken av ca skolbussar, det vill säga mer än 50 procent av alla bussar är skolbussar. I Georgia var antalet skolbussar i början av skolåret 2007/ ,5 miljoner skolbarn (klass 0 12) i USA åker skolbuss till och från skolan. Detta är ca 55 procent av alla barn i denna åldersgrupp Privata, kommersiella och offentligt ägda fordon. Militära fordon ingår ej. Källa: Federal Highway Administration, Highway Statistics 2007, 11 Se fotnot Källa: SIKA Statistik, Fordon enligt vägtrafikregistret, fjärde kvartalet och år 2007, 2008:4 13 Inklusive mopeder kl1, i övrigt se fotnot Källa: School Transportation News, (090519) 4

13 Trafikarbete För att kunna jämföra trafikarbetet per körkortsinnehavare eller fordon mellan USA och Sverige måste det totala trafikarbetet fördelas på olika trafikslag. Fördelningen i USA och Sverige görs på olika sätt varför ländernas trafikarbete för olika fordon presenteras var för sig. Trafikarbete I USA Milj Km Fordon m 2 axlar och 4 hjul: Personbilar Fordon m 2 axlar och 4 hjul: Övriga andel 55 % 37 % Motorcyklar ,5 % Bussar ,2 % Fordon m 2 axlar och 6 hjul eller fler, en enhet Flera enheter % 5 % Totalt % Trafikarbete i Sverige 18 Milj Km andel Personbilar % Motorcyklar % Bussar % Lastbilar 3500 kg Lastbilar kg % 6 % Totalt % 15 I övriga fordon med 2 axlar och fyra hjul ingår t ex vans, pickup trucks och SUV 16 Fordon med ett chassi 17 Fordon med flera chassin, Combination trucks Källa: SIKA, 616.aspx (090508) 5

14 USA, km/fordon Sverige, km/fordon Trafikarbete (personbil samt övriga fordon med 2 axlar och 4 hjul) per registrerad personbil Trafikarbete (motorcyklar) per registrerad motorcykel Trafikarbete (bussar) per registrerad buss Trafikarbete (samtliga lastbilar) per registrerad lastbil Kommentarer Ovanstående trafikarbete baseras på flödesmätningar. I Sverige finns även trafikarbetet beräknat baserat på mätarställning, vilket då är något högre (ca 2 procent). Jämförelsen av trafikarbete per fordonsslag kan i viss mån vara missvisande då ländernas indelning i fordonsslag samt beräkningar av trafikflöde skiljer sig åt. Dock kan konstateras att trafikarbetet per fordon är betydligt högre för samtliga fordonsslag förutom för bussarna. Då tidigare jämförelse visat att antalet registrerade personbilar per körkortsinnehavare är relativt lika i USA och Sverige, visar ovan att medelamerikanaren kör betydligt mer än medelsvensken. Då ska man också ha i åtanken att befolkningstätheten är större (nästan 50 procent) i USA. 6

15 Bensinpris USA Georgia Sverige Bensinpris, kr/l 4, , ,19 21 Kommentarer I Sverige betalar vi bensinskatt (energiskatt och koldioxidskatt) samt moms (25 procent) på den bensin vi köper. Totalt utgör bensinskatten ca 5,30 kr per liter. Detta betyder att mer än 50 procent av det totala bensinpriset utgör bensinskatt och moms. 22 Bensinskatten i USA varierar i de olika staterna. Medelbensinskatten för samtliga stater är ca 1 kr per liter, eller ca 20 procent. 23 Detta inkluderar både den lokala statliga och nationella skatten. 19 Min samt maxpris i samtliga stater för regular (87) blyfri bensin Omvandlat med dollarkursen 8,24 kr. Källa: (090313) 20 Medelpris för regular (87) blyfri bensin Omvandlat med dollarkursen 8,24 kr ($1,89 per US liquid gallon). Källa: (090313) oktanig bensin, Källa: TT, (090313) 22 Blyfri mk1 motorbensin, , Källa: (090512) 23 April 2009, Omvandlat med dollarkursen 8,24 kr Källa: 7

16 Bältesanvändning och hjälm vid mc-körning USA Georgia Sverige Bältesanvändning 83 % % % 26 Hjälm vid mc-körning Förare Passagerare 59 % % Uppgift saknas >95 % 28 Kommentarer Tabellen visar tydligt att både bältesanvändningen och användning av hjälm vid mc-körning är hög i Sverige jämfört med USA, över 10 respektive 30 procentenheter. I USA skiljer sig kraven om bältesanvändning i de olika staterna. I 20 av delstaterna är det lag på användning av säkerhetsbälte för samtliga personer på samtliga platser i bilen. I övriga stater varierar kravet vad gäller användning av säkerhetsbälte i baksätet för olika åldersgrupper. T ex är det i Georgia lag på användning av säkerhetsbälte för samtliga i framsätet, men endast för personer under 18 års ålder i baksätet. I en stat New Hampshire, finns ingen lag om användning av säkerhetsbälte för personer över 18 år. I ungefär hälften av USAs stater får en polisman stanna och bötfälla om bälteslagen inte följs. I övriga stater får bötfällning endast ske i samband med annan trafikförseelse. De delstater som har lägst bältesanvändning, Massachusetts (69 procent), Mississippi och Kentucky (båda ca 72 procent) har olika lagkrav och olika rätt till övervakning. 24 NHTSA, Traffic Safety Facts, Seat Belt Use in 2008 Use Rates in the states and Territories, DOT HS , April NHTSA, Traffic Safety Facts, Seat Belt Use in 2008 Use Rates in the states and Territories, DOT HS , April Bilbältesanvändning i Sverige 2007, Hans Åke Cederlund, Bo O Karlsson, VTI 27 Källa: Research and Innovative Technology Administration, RITA, Bureau of Transportation Statistics, (090515) 28 Vägtrafikinspektionen, PM Svåra Olyckor med MC och moped Publ nr

17 Högst bältesanvändningar har delstaterna Hawaii (98 procent) och Oregon (95 procent). Även dessa har olika lagkrav men tillåts bötfälla för endast bältesförseelse. Bältesanvändningen i USA har ökat med en procentenhet mellan åren 2006 och Generellt är ökningen störst i de delstater där strängare övervakning är tillåten. Vad gäller hjälmanvändningen för motorcyklister är det mindre än hälften av delstaterna som har en lag om hjälmanvändning för samtliga mc-förare och åkare. Ungefär lika många delstater kräver hjälm om man är under en viss åldersgräns, vanligen 17 år. I tre delstater finns inga krav på hjälm vid mc-åkning Källa: Insurance institute for Highway Safety, (090515) 9

18 2.3 Olycksstatistik Dödade USA 30 Georgia Sverige 31 Antal % Antal % Antal % Gående % % % Cyklister % 16 1 % 33 7 % Mopedister 14 3 % % % Mc-förare /åkare % Förare % % % Passagerare % % % Övriga/Okänt 249 <1 % 4 <1 % 6 1 % Totalt % % % Kommentarer Att jämföra procentsatserna för olika trafikantgrupper i USA, Georgia och Sverige, skapar fler frågetecken än svar. Beror den lägre andelen dödade oskyddade trafikanter i USA på den amerikanska livsstilen med bilen som huvudsakligt transportmedel? Trend 2008 I USA har under 2008 antalet dödade personer minskat med i medeltal knappt 11 procent i 40 (samt Washington DC) av 44 undersökta stater 32. I Georgia var minskningen 12 procent. Anledningen till minskningen kan under första halvåret bero på ökade bensinpriser och under andra halvåret bero på landets försämrade ekonomi. Det vill säga antalet dödade personer har minskat tack vare minskat 30 Statistik för 2007, Källa: Traffic Safety Facts 2007, US Department of Transportation, NHTSA, DOT HS Källa: 32 The Governors Highway Safety Assosiation 10

19 trafikarbete. Minskningen kan också bero på en ökning av säkerhetsbältesanvändandet samt ökad trafikövervakning. 33 Svårt skadade USA 34 Sverige 35 Antal % Antal % Gående % % Cyklister % % Mopedister % % Mc-förare /åkare % Förare % % Passagerare % % Övriga/Okänt <1 % 44 1 % Totalt % % Kommentarer Precis som andelarna dödade för olika trafikantgrupper, skiljer sig andelen svårt skadade sig mellan USA och Sverige. Att hitta en förklaring till detta kräver en djupare analys. 33 Barbara Harsha, Executive Director, The Governors Highway Safety Association 34 Statistik för 2007, Källa: Traffic Safety Facts, DOT HS , NHTSA Källa: 36 NHTSA s Fatality Analysis Reporting System (FARS) is a census of all crashes of motor vehicles traveling on public roadways in which a person died within 30 days of the crash. 11

20 2.4 Nyckeltal Internationell statistik Det finns ett flertal källor till internationell statistik över vägtrafikolyckor. En av de mest kända och erkända är OECDs IRTAD databas (International Road and Traffic Accident Database). I denna sammanställs bl a uppgifter om dödade i vägtrafiken fördelade efter färdsätt, åldersgrupp, antal invånare och motorfordon. Vid internationella jämförelser brukar i allmänhet användas antalet dödade per invånare och motorfordon. 37 Nedanstående nyckeltal redovisar även antal dödade per körkortsinnehavare och fordonskilometer. I USA är det just dessa nyckeltal som redovisas i 2007 års trafiksäkerhetsfakta. Dödlighet i trafiken per invånare körkortsinnehavare registrerade fordon 100 milj fordonskm USA 13,62 19,96 16,05 0,84 Georgia 17,19 26,75 18,89 0,90 Sverige 5,12 7,98 9,86 0,61 Kommentarer Jämför man dödlighet per invånare var dödligheten i USA 166 procent högre än i Sverige. Jämför man dödligheten per fordonskilometer är dödligheten i USA 38 procent högre än i Sverige. 37 Källa: Vägverket, (090514) 12

21 3 Orsaker till olyckor i USA År 2008 förolyckades personer enligt en preliminär rapport. Detta är som tidigare noterats ca 10 procent färre än år Nedgången beror delvis på att trafikarbetet minskat. Nedan redovisas de vanligaste orsakerna till olyckor som leder till dödlig utgång i USA. 38 Observera att de olika orsakerna kan vara en delmängd av varandra. 3.1 Alkohol I USA är det olagligt att köra bil med en alkoholhalt som överstiger 0,8 promille. Detta gäller i samtliga delstater. 32 procent av de som förolyckades 2007 kan relateras till olyckor med förare som hade 0,8 promille eller högre. 6 procent av de som förolyckades kan relateras till olyckor med förare som hade mellan 0,1 och 0,7 promille. Alkoholrelaterade olyckor sker i huvudsak kvälls- och nattetid samt under helger. Av samtliga förare som förolyckades under denna tid var 60 procent alkoholpåverkade. 3.2 Hastighet Drygt 50 procent av de som omkom i trafikolyckor förolyckades på vägar med en skyltad hastighet av 90 km per timma eller högre. Vid skyltad hastighet 70 omkom ca 20 procent. Av samtliga som förolyckades 2007 orsakades 32 procent av fortkörning. Av dessa utgjordes ca 35 procent på vägar där hastigheten var 90 km per timma eller högre. 38 National Highway Traffic Safety Administration, National Center for Statistics and Analysis, US Department of Transportation; Traffic Safety Facts 2007 DOT HS

22 3.3 Bältesanvändning och hjälm vid mc-körning personer eller ca 70 procent av de som förolyckades körde eller var passagerare i en personbil 39. Av dessa var det 50 procent som inte använde säkerhetsbälte. Det vill säga 33 procent av alla som förolyckas i trafiken använde inte säkerhetsbälte. 13 procent av alla förolyckade år 2007 färdades med mc. Av dessa saknade 41 procent av förarna och över 50 procent av passagerarna hjälm. 3.4 Unga förare Nästan unga förare (15 20 år) var involverade i dödsolyckor år Detta är en minskning med drygt 10 procent under en 10-årsperiod. Trafikolyckor är dock den största dödsorsaken för samma åldersgrupp. Av samtliga dödsolyckor var 13 procent av de inblandande förarna mellan 15 och 20 år. Av dessa hade 17 procent inget giltigt körkort och 23 procent var alkoholpåverkade (andelarna är delmängder av varandra). 39 Inklusive pickups, minibussar och SUV. 14

23 4 DISKUSSION OCH SLUTSATSER I detta kapitel presenteras författarens egna åsikter och slutsatser om inget annat anges. 4.1 Hypotetiska frågor, iakttagelser och funderingar Ökat säkerhetsbält- och hjälmanvändande? En hypotetisk fråga, hur hade nyckeltalen sett ut om USA hade en lika hög användningsgrad som Sverige vad gäller bältes- och hjälmanvändning? Enligt NHTSA 40 hade liv kunnats räddas om säkerhetsanvändandet kunde ökas till 90 procent i de delstater som idag har ett lägre användande. Vad gäller hjälmanvändandet vid mc-körning hade liv kunnat räddas om samtliga mcåkare använt hjälm. Nyckeltalet för antal omkomna per fordonskilometer hade då sänkts från 0,84 till 0,76, vilket kan jämföras med motsvarande nyckeltal för Sverige som 2007 var 0,61. Med detta resonemang vill författaren inte försöka få den amerikanska trafiksäkerheten att verka bättre än vad den är, utan istället påvisa den möjliga förbättring som finns gällande trafiksäkerhet i USA. I ett av radions morgonprogram diskuterades varför man inte använde bilbälte. En förklaring som kom fram var att bältet skrynklade den nystrukna skjortan/blusen. Knappast en stor anledning till en låg bältesanvändning, men det påvisar svårigheten med att identifiera skälen. Alkohol Alkoholen skördar ett stort antal trafikanter årligen. Åldersgränsen i USA för att dricka alkohol är 21 år, men alkohollagstiftningen i trafiken är mer tillåtande i Sverige. Skyltar längs vägkanten uppmanar ändå till att köra nyktert och utan att vara drogpåverkad. En egen iakttagelse är att amerikanarna är betydligt mer liberala i sin syn på att ta några glas vin eller öl och därefter köra hem. Vid ett flertal besök vid 40 Traffic Safety Facts, Research note, DOT HS Traffik Safety Facts, 2007 Data, Motorcycles DOT HS

24 idrottsevenemang förundras man över hur alla besökare ska ta sig hem efter att ha druckit öl. Detta med vetskapen om bristfällig kollektivtrafik och parkeringshusen fyllda till bredden. Skolskjuts och skolbussar År 2007 förolyckades 141 personer i olyckor som kunde relateras till skolskjuts. Detta motsvarar 0,3 procent av samtliga förolyckade under samma år. Av dessa var 112 personer förare eller passagerare i andra fordon än skolbussar. Systemet med skolskjuts och skolbussar i USA skiljer sig från den i Sverige i flera avseenden. Då en skolbuss saktar ner farten, tänder varningslamporna och fäller ut stoppskylten stannar både mötande och upphinnande trafik. Bussen stannar I sitt körfält medan barnen stiger på/kliver ur, utan att det finns någon iordninggjord hållplats eller skylt vid platsen. Automatlåda eller manuell? Hur påverkar bilarnas växellåda den trafikrytm som råder? På landsvägarna har det väl knappast någon betydelse, men vid stadskörning kan märkas ett betydligt segare tempo än vad som upplevs i svenska städer. Detta gäller särskilt då trafikljusen slår om från rött till grönt. I sakta mak startar första bilen i kön. Kanske detta bara gäller i en för övrigt laid back sydstat som Georgia? Mentalitet, kultur och livsstil Är den amerikanska föraren mer artig, förlåtande och överseende än den svenska? Ger man sig ut på motorvägarna runt Atlanta under rusningstrafik gäller knappast ovanstående, men under övriga tider upplevs trafikrummet som en relativt trygg plats att vara på. Bilar saktar ner och lämnar företräde för de som av någon anledning har svårt att ta sig fram. Vid fyrvägsstoppen vinkas det ivrigt till en osäker förare, Luckor lämnas på motorvägen för att lämna plats till körfältsbyte. I kyrkan uppmanar prästen församlingen att visa hänsyn till varandra, även i trafiken. Vem vågar smita före ut från parkeringen efter den predikan? Ett ökande problem vad gäller trafiksäkerheten i USA är dock ouppmärksamhet. Eftersom mycket tid ägnas åt bilkörning kombineras detta med andra sysslor såsom att äta, fixa sin make-up eller frisyr, prata i telefon och inte minst att ta emot och skicka sms. 16

25 4.2 Har Sverige något att lära? Efter att ha studerat statistik kan konstateras att det precis som i Sverige finns tre faktorer som i huvudsak orsakar de svåraste olyckorna; hastighet, alkohol och avsaknad av användning av säkerhetsutrustning såsom bilbälte och hjälm. Inom samtliga tre områden har Sverige kommit betydligt längre än USA, särskilt vad gäller bältes-/hjälmanvändning och fartdämpande åtgärder. Att jämföra de båda ländernas trafiksäkerhetsarbete genom nyckeltal ger givetvis ett mått på hur framgångsrikt länderna lyckats med sitt arbete. Att sedan försöka bryta ner enskilda orsaker och jämföra dessa med varandra, är svårt och ger inte självklart något entydigt svar. För att kunna dra ytterligare slutsatser, om detta överhuvudtaget är möjligt, måste även följande parametrar tas i beaktning: Lagstiftning, övervakning, straff Försäkringssystem Samhällsuppbyggnad Livsstil mm Ur trafiksäkerhetssynpunkt är dock hela systemet med skolbussar och de regler som gäller kring dessa intressant att studera. Med tanke på den stora omfattning som skolresorna har i USA och den låga andelen av olyckstillbud där skolbuss är inblandad, borde det finnas något för Sverige att studera vidare. 17

26 REFERENSER Hemsidor US Department of Transportation, Federal Highway Administration National Highway Traffic Safety Administration RITA, Research and Innovative Technology Administration, Bureau of Transportation Statistics Governors Highway Safety Association Insurance Institute for Highway Safety US Census Bureau School Transportation News Gas Buddy The American Petroleum Institute, API Vägverket SIKA VTI Statistiska Centralbyrån Körkortonline.se Skatteverket Wikipedia 18

27 Rapporter Traffic Safety Facts 2007, A compilation of Motor Vehicle Crash Data from the Fatality Analysis Reporting System and the General Estimates System, DOT HS National Highway Traffic Safety Administration, National Center for Statistics and Analysis, US Department of Transportation, Washington DC Traffic Safety Facts, 2007 Data: Motorcycles DOT HS Young Drivers DOT HS School Transportation-Related Crashes DOT HS State Traffic Data DOT HS Traffic Safety Facts, Research Note: The increase in Lives Saved, Injuries Prevented, and Cost Savings if Seat Belt Use Rose to at Least 90 Percent in All States, May 2009 DOT HS Traffic Safety Facts, Crash Stats Seat Belt Use in 2008 Use Rates in the States and Territories, April 2009 DOT HS Fordon enligt vägtrafikregistret, fjärde kvartalet och år 2007, 2008:4, SIKA Statistik, Bilbältesanvändning i Sverige 2007, Hans Åke Cederlund, Bo O Karlsson, VTI Svåra Olyckor med MC och moped, PM, Publ nr ,Vägtrafikinspektionen, Artiklar Allt lägre bensinpris, ,TT, DN Allt om Motor; Auto Death fall in 40 states , The Governors Highway Safety Association, AJC, 19

28

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013 Matteo och Johan 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Antal mc i trafik kontra trafikarbetet

Läs mer

Skadade i trafiken 2009

Skadade i trafiken 2009 Skadade i trafiken 2009 Olyckor i vägtrafiken är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige. Olyckorna orsakar död och skada på människor och egendom. En förutsättning för trafiksäkerhetsarbete är

Läs mer

Allvarligt skadade motorcyklister och mopedister. Underlag 2.0

Allvarligt skadade motorcyklister och mopedister. Underlag 2.0 Allvarligt skadade motorcyklister och mopedister Underlag 2.0 Andel allvarligt skadade (medicinsk invaliditet 1 %) trafikanter fördelat på färdsätt (18 118 allvarligt skadade) 9% 4% 8% 39% I personbil

Läs mer

Djupstudier av trafikolyckor. Analys av material från 196 dödsolyckor i Mälardalen 1997-99

Djupstudier av trafikolyckor. Analys av material från 196 dödsolyckor i Mälardalen 1997-99 TØI rapport 499/2000 Forfattere: Fridulv Sagberg, Terje Assum Oslo 2000, 63 sider Sammandrag: Djupstudier av trafikolyckor. Analys av material från 196 dödsolyckor i Mälardalen 1997-99 Vägverket genomför

Läs mer

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt. Introduktion om Sverige och Trafikverket

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt. Introduktion om Sverige och Trafikverket Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt Introduktion om Sverige och Trafikverket Sverige Befolkning 9,453,000 (2011) Area 450,000 km² Befolkningstäthet 23 pers/km Allmänna vägar 98,500

Läs mer

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Inledning För precis 10 år sedan tog riksdagen beslutet om Nollvisionen. Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller

Läs mer

En dynamisk modell för att prediktera antalet trafikdödade

En dynamisk modell för att prediktera antalet trafikdödade Ö Hallberg 2009-05-26 B 1 En dynamisk modell för att prediktera antalet trafikdödade Örjan Hallberg, Hallberg Independent Research, Trångsund Inledning Statistiska Centralbyrån har sedan 1960-talet utgivit

Läs mer

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla?

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Ovan Med moped kan du förflytta dig enkelt, fritt och smidigt. Se till att det också blir säkert! Är du runt 15 år och tänker skaffa moped eller redan

Läs mer

Sveriges trafiksäkerhet i ett 100-årigt perspektiv

Sveriges trafiksäkerhet i ett 100-årigt perspektiv 1 (9) Sveriges trafiksäkerhet i ett 100-årigt perspektiv Ulf Brüde (f.d. trafiksäkerhetsforskare på VTI) Ett förskräckligt år År 1911 var ett fasansfullt år vad gäller svensk trafiksäkerhet. Hela 148 personer

Läs mer

Erfarenheter av ledningssystem för trafiksäkerhet och ISO 39001 i Sveriges Åkeriföretag

Erfarenheter av ledningssystem för trafiksäkerhet och ISO 39001 i Sveriges Åkeriföretag Erfarenheter av ledningssystem för trafiksäkerhet och ISO 39001 i Sveriges Åkeriföretag Mårten Johansson marten.johansson@akeri.se +46 70 671 13 85 teknikchef Sveriges åkeriföretag Sveriges Åkeriföretag

Läs mer

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla.

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Odödlig O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Ovan Det är svårt att själv uppskatta riskerna Tycker du som många tonåringar att mopeden ger dig frihet, rörlighet och kanske till och med status

Läs mer

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning April 2011 1 Inledning 2009 dödades 358 personer i trafiken. 74 procent av dem var män och endast 26 procent var kvinnor. Den höga andelen män kan

Läs mer

Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet

Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet Resultat från en enkätundersökning genomförd av Nordiska Trafiksäkerhetsrådet våren 2010 i Danmark, Finland, Färöarna, Norge och Sverige 1 2 Förord Den här studien

Läs mer

Vägtrafikskador 2013 Road traffic injuries 2013. Statistik 2014:8

Vägtrafikskador 2013 Road traffic injuries 2013. Statistik 2014:8 Vägtrafikskador 2013 Road traffic injuries 2013 Statistik 2014:8 Vägtrafikskador 2013 Road traffic injuries 2013 Statistik 2014:8 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42

Läs mer

Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar. Petri Jääskeläinen Trafikskyddet

Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar. Petri Jääskeläinen Trafikskyddet Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar Petri Jääskeläinen Trafikskyddet Ouppmärksamhet Man frestas att använda mobiltelefon också under bilkörning, även trots att

Läs mer

Mopedinformation för föräldrar

Mopedinformation för föräldrar Mopedinformation för föräldrar Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2010 Mopedkörningens popularitet och antalet olyckor ökar Antalet

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 24 Kjell Cronvall Juni 24 24 Rapport 42 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat bilbältesanvändningen

Läs mer

SMS- 0,44 SÅ MÅNGA GÅNGER ÖKAR RISKEN ATT KROCKA OM DU... DOKUMENT SMS:AR KNAPPAR IN ADRESS PÅ GPS SKRIVER ANTECKNINGAR TITTAR PÅ EN KARTA

SMS- 0,44 SÅ MÅNGA GÅNGER ÖKAR RISKEN ATT KROCKA OM DU... DOKUMENT SMS:AR KNAPPAR IN ADRESS PÅ GPS SKRIVER ANTECKNINGAR TITTAR PÅ EN KARTA SÅ MÅNGA ÖKAR RISKEN ATT KROCKA OM DU... SMS:AR SMS- KNAPPAR IN ADRESS PÅ GPS SKRIVER ANTECKNINGAR TITTAR PÅ EN KARTA SLÅR ETT NUMMER PÅ MOBILEN LÄSER EN BOK ELLER TIDNING ÄTER TALAR I MOBIL DU HÅLLER

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 2003 Kjell Cronvall September 2003 2003 Notat 0302 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat

Läs mer

Alkohol och tung trafik Hur kommer vi åt problemen med alkoholpåverkade förare? Lars Olov Sjöström Trafiksäkerhetschef, MHF

Alkohol och tung trafik Hur kommer vi åt problemen med alkoholpåverkade förare? Lars Olov Sjöström Trafiksäkerhetschef, MHF Alkohol och tung trafik Hur kommer vi åt problemen med alkoholpåverkade förare? Lars Olov Sjöström Trafiksäkerhetschef, MHF Fakta om rattfylleri i Sverige Totalt beräknas andelen nyktra förare i trafiken

Läs mer

Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012. Statistik 2013:9

Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012. Statistik 2013:9 Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012 Statistik 2013:9 Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012 Statistik 2013:9 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42

Läs mer

Lastbilsförares bältesanvändning

Lastbilsförares bältesanvändning Lastbilsförares bältesanvändning En undersökning genomförd av NTF Väst på uppdrag av Volvo Trucks Malin Lundgren Bältesanvändning i Sverige Trots att Sverige har hög bältesanvändning visar studier av dödsolyckor

Läs mer

Trafiksäkerhet för barn och unga

Trafiksäkerhet för barn och unga Trafiksäkerhet för barn och unga Skadade i Luleå 2003-2006 Tekniska förvaltningen, Luleå Kommun Gata & Trafik 2008 Hanna Ahnlund Inledning Det finns en oro bland föräldrar över a släppa ut sina barn i

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Fyra trafikslag samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Vision Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften! 2013-02-08 4 Fakta Myndighet under Näringsdepartementet

Läs mer

aktiva säkerhetssystem i bilar

aktiva säkerhetssystem i bilar aktiva säkerhetssystem i bilar hur kan de nya intelligenta förarstödsystemen hjälpa förare- även äldre- att köra säkert? Ulf Roos BIL Sweden Teknik och miljö BIL Sweden är den svenska branschorganisationen

Läs mer

Slutrapport Skyltfonden projekt EK 50A 2008: 4805. Pilotprojekt av MC-förares synbarhet genom användning av reflexväst

Slutrapport Skyltfonden projekt EK 50A 2008: 4805. Pilotprojekt av MC-förares synbarhet genom användning av reflexväst Slutrapport Skyltfonden projekt EK 50A 2008: 4805 Pilotprojekt av MC-förares synbarhet genom användning av reflexväst Helena Hellstén Helsäker Konsult AB i Förord Studien Pilotprojekt av MC och mopedförares

Läs mer

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag Resvaneundersökning Piteå kommun Genomgång och diskussion av resultat 2012-03-12 Marie Karlsson, Sweco 1 Agenda Om resvaneundersökningen Tillgång till körkort och bil Tillgång till busskort Piteåinvånarnas

Läs mer

IT-projektet ya svenskar i trafiken

IT-projektet ya svenskar i trafiken Bakgrund och fakta IT-projektet ya svenskar i trafiken Pågått sedan 2004 i samarbete mellan FMK, NTF, Bilkåren och Vägverket Mål: ge kunskap om svensk trafiklag + påverka attityder och beteenden när det

Läs mer

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT...

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... 7 4 AKTÖRER OCH VÄNTETIDER FÖR FÖRARPROV... 12 4.1 FÖRDELNING AV

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET samt riktlinjer för att säkra miljövänliga transporter i samband med träning, tävling och läger (Reviderad 2012-11-14) 1 Denna trafiksäkerhetspolicy

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Alla måste betala trafikförsäkring.

Alla måste betala trafikförsäkring. Alla måste betala trafikförsäkring. Trafikförsäkringen är ditt skydd om olyckan slår till. Tänk dig att du helt utan skuld blir påkörd av en bilförare som saknar trafikförsäkring. Då vore det inte rätt

Läs mer

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC.

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC. Välkommen till TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? Det goda livet TRIVECTOR TRAFFIC Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 90 anställda, Traffic 50 Kontor i Lund,

Läs mer

2 2010-04-21. Mc - allmänt

2 2010-04-21. Mc - allmänt Olycksutveckling Mc 2 2010-04-21 Mc - allmänt Antal motorcyklar i trafik 1990-2009 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Antalet motorcyklar i trafik har fördubblats de senaste 10 åren. 3 2010-04-21

Läs mer

Höjd körkortsålder och sänkta olyckstal

Höjd körkortsålder och sänkta olyckstal ÅSA MURRAY Höjd körkortsålder och sänkta olyckstal Utvecklingen under 1990-talet Individ, omvärld och lärande/forskning nr 8 Åsa Murray Höjd körkortsålder och sänkta olyckstal Utvecklingen under 1990-talet

Läs mer

Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län

Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Minnesstolpar från konferens Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Bakgrund Vägverket Region Stockholm bjöd tillsammans med NTF Stockholms län, Sveriges Kommuner och Landsting samt Stockholms

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2001:753 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 utfärdad den 18 oktober 2001. Regeringen föreskriver att 3 kap. 6,

Läs mer

FASTSTÄLLD 2005-04-21. Vad anser NTF? Policy 2006-2007

FASTSTÄLLD 2005-04-21. Vad anser NTF? Policy 2006-2007 FASTSTÄLLD 2005-04-21 Vad anser NTF? Policy 2006-2007 Varför en policy? NTFs medlemsorganisationer representerar breda intressegrupper som arbetar för det gemensamma målet: en trygg och säker trafik. Målet

Läs mer

Så händer det! Om skador och olyckstillbud med barn och unga

Så händer det! Om skador och olyckstillbud med barn och unga Så händer det! Om skador och olyckstillbud med barn och unga Specialist Barnkirurgi Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus Irene Isaksson Hellman Trafiksäkerhetsforskare If Skadeförsäkring 1 Sverige

Läs mer

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 18 januari 2013 Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet Den 19 januari 2013 kommer ett europeiskt körkort som en del av ikraftträdandet

Läs mer

Vägtrafikolyckor. Handledning vid rapportering

Vägtrafikolyckor. Handledning vid rapportering Vägtrafikolyckor Handledning vid rapportering Titel: Vägtrafikolyckor, handledning vid rapportering Författare: Kristina Mattsson, Anci Ungerbäck, Transportstyrelsen, väg- och järnvägsavdelningen Publikation:

Läs mer

Förarens uppmärksamhet

Förarens uppmärksamhet Förarens uppmärksamhet IVSS 20 Oktober 2010 Arne Nåbo, Saab Automobile AB Förarens uppmärksamhet Disposition: Problembeskrivning. Tekniska lösningar Historik Dialoghantering Uppmärksamhetsstöd Varningsstrategi

Läs mer

NTF är en renodlad trafiksäkerhetsorganisation

NTF är en renodlad trafiksäkerhetsorganisation Varför en policy? NTFs medlemsorganisationer representerar breda intressegrupper som arbetar för det gemensamma målet: en trygg och säker trafik. Målet ska nås, bland annat med hjälp av en oberoende och

Läs mer

Ska försäkringstagarna betala dåligt vägunderhåll? Okt 2014

Ska försäkringstagarna betala dåligt vägunderhåll? Okt 2014 Ska försäkringstagarna betala dåligt vägunderhåll? Okt 2014 Ska försäkringstagarna betala dåligt vägunderhåll? MC- och mopedförare har stort behov av bra friktion Bara två hjul med liten kontaktyta mot

Läs mer

FÖR KÄNSLIGA MÄNNISKOR

FÖR KÄNSLIGA MÄNNISKOR Med känsla för MC FÖR KÄNSLIGA MÄNNISKOR Att åka motorcykel är en livsstil eller rent av en passion, den används både till nytta och nöje. Det är förenat med en skön känsla som kan vara svår att förstå

Läs mer

Dialogunderlag moped För viktiga samtal om alkohol, droger och mopedkörning

Dialogunderlag moped För viktiga samtal om alkohol, droger och mopedkörning 1 Dialogunderlag moped För viktiga samtal om alkohol, droger och mopedkörning Fullskärmsläge Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. Tryck för

Läs mer

Skaderisker för motorcyklister

Skaderisker för motorcyklister VTI rapport 566 Utgivningsår 2007 www.vti.se/publikationer Skaderisker för motorcyklister Urban Björketun Göran Nilsson Utgivare: Publikation: VTI rapport 566 Utgivningsår: 2007 Projektnummer: 50539 Dnr:

Läs mer

Resultat, sammanfattning

Resultat, sammanfattning Resultat, sammanfattning Drygt hälften av bilisterna, 58 procent, som överskred den gällande hastighetsbegränsningen på 30 km/tim. Cirka 3 procent av fordonen körde 51 km/tim eller fortare. Medianhastigheten

Läs mer

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar)

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar) 1 RISKANALYS INFÖR DETALJPLAN KRISTINEBERSOMRÅDET, VALLENTUNA KOMMUN RISKANALYS MED AVSEENDE PÅ HANTERING OCH TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN KRING DETALJPLANEOMRÅDET BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Fotgängarnas förening (FOT) är positiva till att Stockholm stad tagit fram

Läs mer

NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000

NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000 NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000 Cecilia Mallard Augusti 2000 1. BAKGRUND Hösten 1999 genomförde NTF Skåne en undersökning i tio kommuner vad gäller säkerheten i samband med skolskjutsar.

Läs mer

Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD) ändringsakt) Ändringsförslag 114 Artikel 6, punkt 3, led b.

Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD) ändringsakt) Ändringsförslag 114 Artikel 6, punkt 3, led b. 17.2.2005 A6-0016/114 ÄNDRINGSFÖRSLAG 114 från Paolo Costa, för ALDE-gruppen Ändringsförslag 114 Artikel 6, punkt 3, led b b) för kategori B får ge behörighet att föra lätt motorcykel. b) för kategori

Läs mer

Allmänna körkortsregler

Allmänna körkortsregler Allmänna körkortsregler För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i vissa fall behörighet BE. Obs: Fr.o.m 19 Januari 2013 inför Riksdagen en möjlighet att ta utökad

Läs mer

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag 26:24 Fördelning av olika fordonsslag Analys och sammanställning av fordonsräkningar genomförda 24, 25 och 26 KORT SAMMANFATTNING Trafiken in till och ut från Stockholms innerstad har räknats manuellt

Läs mer

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Dnr: TRV 2011/22239 A Dnr: TSV 2011-1792 Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Innehåll Vinterdäck på tunga fordons drivaxel... 3 Bakgrund...

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Utfall av kontrollbesiktningar 2011

Utfall av kontrollbesiktningar 2011 Utfall av kontrollbesiktningar 2011 Under 2011 gjorde Bilprovningen sammanlagt 5,9 (5,6) miljoner besiktningar, dvs. kontrollbesiktningar, efterkontroller, registreringsbesiktningar och frivilliga besiktningar

Läs mer

SÄKER TRAFIK Nollvisionen på väg

SÄKER TRAFIK Nollvisionen på väg SÄKER TRAFIK Nollvisionen på väg Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken. Nollvisionen är också grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige,

Läs mer

Innehållsförteckning - Nyckelområde 8

Innehållsförteckning - Nyckelområde 8 Innehållsförteckning - Nyckelområde 8 Sida Datum FMCK AO8 8:2 2009-12-30 80 Mål, uppgifter och organisation 8:3 2009-12-30 80.1 Trafiksäkerhet inom FMCK 8:3 2009-12-30 80.1.1 Mål 8:3 2009-12-30 80.1.2

Läs mer

När, var och hur inträffar cykelolyckor och vilka är mest utsatta? 2012-11-07 Irene Isaksson-Hellman If Skadeförsäkring AB

När, var och hur inträffar cykelolyckor och vilka är mest utsatta? 2012-11-07 Irene Isaksson-Hellman If Skadeförsäkring AB si När, var och hur inträffar cykelolyckor och vilka är mest utsatta? 212-11-7 Irene Isaksson-Hellman If Skadeförsäkring AB Irene Isaksson-Hellman If Skadeförsäkring AB SAFER Goals Phase #1 7122 Dödade

Läs mer

Fakta och myter om Peak Car

Fakta och myter om Peak Car Fakta och myter om Peak Car Text och produktion: Scantech Strategy Advisors 2014. Finns Peak Car? I samhällsdebatten förekommer ibland uttrycket Peak Car. Betydelsen av Peak Car varierar, men syftet är

Läs mer

Reserapport 1(6) Trafiksäkerhet 2006-08-21 Thomas Turbell. BALSI-Beam

Reserapport 1(6) Trafiksäkerhet 2006-08-21 Thomas Turbell. BALSI-Beam Trafiksäkerhet 2006-08-21 Thomas Turbell Reserapport 1(6) Positive protection in work zones. TRB Committee AFB20 Roadside Safety Design and TRB Committee AHB55 Work Zone Traffic Control, Combined summer

Läs mer

Forsbergs Trafikskola

Forsbergs Trafikskola 1 (5) Undervisningsplan behörighet B För dig som ska ta ett B-körkort Här följer en kort sammanfattning av utbildningen på vår trafikskola. Först visar vi en översikt av de olika delarna. I kolumnen till

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

B-TEORI. Lektion 2 Människan i trafiken. bengt hedlund

B-TEORI. Lektion 2 Människan i trafiken. bengt hedlund B-TEORI Lektion 2 Människan i trafiken bengt hedlund Grundläggande regler Uppträd mot andra trafikanter så som Du vill att de ska uppträda mot Dig! B-TEORI - bengt hedlund 2(24) Grundläggande regler En

Läs mer

Vad NTF? anser. NTFs Policy 2006-2007 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE

Vad NTF? anser. NTFs Policy 2006-2007 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Vad anser NTF NTFs Policy 262 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Innehållsförteckning Trafi ksäkerhet är folkhälsa 6 Ett jämställt transportsystem Hastighet 8 Alkohol och droger 9 Trötthet

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 37 Nr 37 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 23 maj 2011 I enlighet

Läs mer

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Tekniska förvaltningen Gatu- och trafikkontoret Tjänsteskrivelse 1(6) Erik Nilsgart 046-3555232 erik.nilsgart@lund.se Tekniska nämnden Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Sammanfattning

Läs mer

Fler äldre bilförare i trafiken färre olyckor per individ?

Fler äldre bilförare i trafiken färre olyckor per individ? VTI notat 6 23 VTI notat 6-23 Fler äldre bilförare i trafiken färre olyckor per individ? Författare FoU-enhet Projektnummer 4454 Projektnamn Uppdragsgivare Per Henriksson och Liisa Hakamies- Blomqvist

Läs mer

Hörselnedsättning hos bilförare körbeteende, avsökningsstrategier och förarstödssystem

Hörselnedsättning hos bilförare körbeteende, avsökningsstrategier och förarstödssystem Hörselnedsättning hos bilförare körbeteende, avsökningsstrategier och förarstödssystem Birgitta Thorslund The Swedish National Road and Transport Research Institute HEAD Graduate School (Hearing and Deafness)

Läs mer

Förbifart Stockholm. Hur kan framtidens ITS fungera i tunnlar? Anders Lindgren Walter MTO Säkerhet 2015-05-21

Förbifart Stockholm. Hur kan framtidens ITS fungera i tunnlar? Anders Lindgren Walter MTO Säkerhet 2015-05-21 Förbifart Stockholm Hur kan framtidens ITS fungera i tunnlar? Anders Lindgren Walter MTO Säkerhet 2015-05-21 Vad är samverkande Intelligenta Transportsystem (ITS)? Tekniska system för att kommunicera mellan

Läs mer

Inledning. Utbildning till AM-körkort ska ske på moped. Under vissa förutsättningar kan Transortstyrelsen. fordonstyp, t.ex. mopedbil.

Inledning. Utbildning till AM-körkort ska ske på moped. Under vissa förutsättningar kan Transortstyrelsen. fordonstyp, t.ex. mopedbil. Inledning För att kunna köra fordon i trafiken måste du vara riskmedveten. Vid en olycka är det stor risk att du kan få allvarliga skador. Det är därför viktigt att du kan de regler som gäller i trafiken

Läs mer

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun PM Risker med transport av farligt gods Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson

Läs mer

Om NTF. Verksamhet. 04-01-09 Flik 15

Om NTF. Verksamhet. 04-01-09 Flik 15 Om NTF Verksamhet NTF som verkat sedan 1934, är traditionellt sett en pekpinne-organisation som arbetat för att uppfostra goda trafikanter under paroller som kör nykter, sänk hastigheten och använd bilbälte.

Läs mer

Synpunkter på Trafikverkets förslag till nya vägutformningsregler

Synpunkter på Trafikverkets förslag till nya vägutformningsregler 2012-02-27 Sid 1(10) Till Margareta.ahlvik@trafikverket.se Synpunkter på Trafikverkets förslag till nya vägutformningsregler Sammanfattning Riksorganisationen, SMC, har läst Trafikverkets förslag till

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

OLYCKS- BOKEN Statistik och fakta om trafikolyckor

OLYCKS- BOKEN Statistik och fakta om trafikolyckor OLYCKS- BOKEN Statistik och fakta om trafikolyckor SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Olycksboken Svenska Kommunförbundet 1999 118 82 Stockholm 08-772 41 00 Epost: gata@svekom.se Webbplats: www.svekom.se ISBN 91-7099-841-8

Läs mer

Ökad säkerhet på motorcyklar och mopeder. Gemensam strategi för åren 2010-2020, version 1.0

Ökad säkerhet på motorcyklar och mopeder. Gemensam strategi för åren 2010-2020, version 1.0 å p t e h r e k ä s d a k Ö d e p o m h c o l e k y c n 1.0 motor 020, versio Geme 010-2 2 n e r å r ö f i g nsam strate Titel: Publikationsnummer: 2010:039 Utgivningsdatum: 2010-04 Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Vision Ett bilfritt Vänersborg

Vision Ett bilfritt Vänersborg Vision Ett bilfritt Vänersborg Vi är två ungdomar som under fyra veckor har jobbat med Agenda 21 och folkhälsa i Vänersborgs kommun. Vi har valt att rikta in oss på hållbar transport ur både miljö- och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor; SFS 2009:1 Utkom från trycket den 20 januari 2009 utfärdad den 8 januari 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Körkortslag (1998:488) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande),

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

04/07/2014 VÄLKOMMEN! HAR BILTRAFIKEN TOPPAT OCH VAD BETYDER DET I SÅ FALL FÖR DEN FRAMTIDA TRAFIKEN? Almedalen 3 juli 2014

04/07/2014 VÄLKOMMEN! HAR BILTRAFIKEN TOPPAT OCH VAD BETYDER DET I SÅ FALL FÖR DEN FRAMTIDA TRAFIKEN? Almedalen 3 juli 2014 VÄLKOMMEN! 09.30 Istället för parkering nya sanningar om parkeringsnormer och fastigheter 11.00 Löser städerna trafikens hållbarhetsproblem? Vilken stad i Sverige är bäst på hållbara transporter 2014?

Läs mer

Ökad säkerhet på motorcykel och moped. Gemensam strategi version 2.0 för åren 2012-2020

Ökad säkerhet på motorcykel och moped. Gemensam strategi version 2.0 för åren 2012-2020 Ökad säkerhet på motorcykel och moped Gemensam strategi version 2.0 för åren 2012-2020 Kontaktuppgifter Moped och Motorcykelbranschens Riksförbund 070-206 53 82 wwww.mcrf.se NTF 08-705 59 00 www.ntf.se

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du?

Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du? Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du? Av: Sommarpraktikanter Nelly Dahlstedt Karp och Joakim Wallin, trafik- och stadsmiljöavdelningen, tekniska förvaltningen 2013-07-05

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid Forfatter(e): Ingunn Stangeby Oslo 2004, 34 sider Sammanfattning: Trygg kollektivtrafik Trafikanters upplevelse av kollektivtrafikresor och åtgärder for att öka tryggheten. Sammanfattningsrapport Om man

Läs mer

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga. 2009-01-27 Ditriktet i Malmö

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga. 2009-01-27 Ditriktet i Malmö Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga 1 Vi arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. 2 Arbetsmiljöverkets avdelning för

Läs mer

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 2

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 2 Kapitel 2.1 2101, 2102, 2103, 2104 Exempel som löses i boken. 2105 Hela cirkeln är 100 %. Den ofärgade delen är 100 % - 45 % = 55 % 2106 a) Antalet färgade rutor 3 = b) 3 = 0, 6 c) 0,6 = 60 % Totala antalet

Läs mer

1.1 Beläggningsgrad och ärendefördelning - personbilstrafik

1.1 Beläggningsgrad och ärendefördelning - personbilstrafik 1.1 och ärendefördelning - personbilstrafik Den rikstäckande resvaneundersökningen RES 0506 genomfördes under perioden hösten 2005 till hösten 2006. Samtliga resultat för 2006 är framtagna ur RES 0506.

Läs mer

Hastighets gränser. ur ett. svenskt. perspektiv. Trafikdag

Hastighets gränser. ur ett. svenskt. perspektiv. Trafikdag Hastighets gränser ur ett svenskt perspektiv Trafikdag 2012 TIDIGARE HASTIGHETSSYSTEM I SVERIGE UTOM TÄTTBEBYGGT OMRÅDE: kommunen beslutar om tättbebyggt område generellt 70 km/tim och på motorväg 110

Läs mer