Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 114 omedelbart justerad Ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 114 omedelbart justerad 115-126 Ordförande"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden 22 augusti 2006 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl Elwe Nilsson (m) ordförande Ove Ekström (c) vice ordförande Claes Ericsson (m) Lage Jansson (m) Bengt-Åke Grip (kd) ersättare för Maj Birgersson (kd) Ragnar Dahl (fp) Ove Larsson (s) Tore Pettersson (s) Ing-Marie Elfström (s) Bo Bergström (s) Sven Olof Nilsson(s) Olle Wallin, samhällsbyggnadschef, Kristina Gewers, chef för Plan- och exploatering, Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov, Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare Tore Pettersson Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 114 omedelbart justerad Ordförande Elwe Nilsson Justerande Tore Pettersson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 1 (22)

2 Innehållsförteckning: Upphandling av Avfallshämtning Månadsuppföljning nr 6 för samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för teknik och miljö...4 Revisionsrapport Intern kontroll tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner yttrande...6 Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan...8 Information om fastigheten Karby 4:3 i Karby industriområde...9 Försäljning av Olhamra 1:64 i Okvista arbetsområde...11 Redogörelse av inkomna yttranden vid programsamråd för detaljplan för Tegelbruket, information...12 Vägnamn i Bällstaberg Överenskommelse om fastighetsreglering berörande Bällsta 2:218 och 2: Garns-Ekskogen 1:57, Långsjövägen 7, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Vallentuna-Ekeby 2:164, Ekebyvägen 109, ansökan om bygglov för tillbyggnad med glasat uterum...17 Vallentuna-Rickeby 1:47, Tunavägen, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Vargmötet 2:3, Vargmötesvägen 9, ansökan om förhandsbesked för ändrad användning av virkeshallar till idrottshall...21 Sid 2 (22)

3 Upphandling av Avfallshämtning SBN 114 Dnr Nämnden antar anbud och anbudsgivare nummer 5, RAGN-SELLS AB för både Entreprenad 1 (hushållsavfall m.m.) och Entreprenad 2 (slam och fettavfall) samt uppdrar åt förvaltningen att sända ut tilldelningsbeslut till anbudsgivarna och teckna avtal med anbudsgivare nummer 5 så snart beslutet vunnit laga kraft. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Nuvarande avtal med SITA Sverige AB (hushållsavfall m.m.) och RAGN-SELLS AB (slam m.m.) gäller till och med utan möjlighet till förlängning. Upphandling av entreprenörer för avfallshämtning i Vallentuna kommun har genomförts i en öppen form i enlighet med 5 kap. LOU, upphandling av A-tjänster över tröskelvärdena i lagen om offentlig upphandling. Vid anbudstidens utgång hade fyra anbud kommit in på Entreprenad 1 och tre anbud på Entreprenad 2. Samtliga anbud har klarat kvalificeringsfasen. De två delentreprenaderna har utvärderats var för sig. Vid utvärderingen av anbuden har anbud nr 5 fått högst poäng i både Entreprenad 1 och 2 och är därför det för kommunen ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. De nya kontrakten med entreprenören kommer att träda i kraft med kontraktstiden fem år. Om parterna kommer överens om det kan avtalet förlängas med två år direkt eller med ett år i taget två gånger. Nämnden antar anbud och anbudsgivare nummer 5, RAGN-SELLS AB för både Entreprenad 1 (hushållsavfall m.m.) och Entreprenad 2 (slam och fettavfall) samt uppdrar åt förvaltningen att sända ut tilldelningsbeslut till anbudsgivarna och teckna avtal med anbudsgivare nummer 5 så snart beslutet vunnit laga kraft. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Handlingar i ärendet 1. Förfrågningsunderlag daterat Anbudsutvärdering Entreprenad 1 daterad Anbudsutvärdering Entreprenad 2 daterad (22)

4 Månadsuppföljning nr 6 för samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för teknik och miljö SBN 115 Dnr Samhällsbyggnadsnämnden/myndighetsnämnden för teknik och miljö godkänner för sina respektive verksamheter kontorets månadsuppföljning. Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp årets budget och gjort en prognos över utfallet efter sex månader av verksamhetsåret. I helårsprognosen har hänsyn tagits till ombudgeteringar från Överskottet har fördelats till olika verksamheter för att specifika åtgärder skall kunna utföras under året. Resultatprognos för året Avvikelsen inom verksamheten inspektioner mm inom miljö- och hälsa beror på att en kompensation har utgått år 2006 för höga avgifter som har tagits ut från djurhållare år Verksamheten bostäder redovisar ett prognostiserat negativt resultat. Detta på grund av försäljningen av bostadsrätter där försäljningskostnader belastar driftbudgeten. Positiv prognos visar verksamheten bostadsanpassning då inga större ärenden har aktualiserats hittills i år. Sammanfattningsvis bedöms verksamheterna inom samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för teknik och miljö att kunna bedrivas inom tilldelade ramar. Resulatprognos för året för resultatenheterna TunaFastigheters verksamheter visar på ett överskott på 373 tkr. Inom TuFa beräknas den tid som arbete utförs på investeringsprojekt att bli mera omfattande än budgeterat. All arbetstid som läggs på olika projekt debiteras med timkostnad som förbättrar resultatet inom driftbudgeten. Mycket postivit är att skadegörelsen på byggnader har minskat och så även klottersaneringen vilket även bidrar till en procentuell nedräkning av försäkringskostnaderna. I helårsprognosen har inte hänsyn tagits till försäljning av centrumfastigheterna. Försäljningen kommer att påverka och förändra TunaFastigheters budget. En analys kommer att göras och redovisas i tertialuppföljning nr 2,(budgetuppföljning t om 31 augusti). Samhällsbyggnadsnämnden/myndighetsnämnden för teknik och miljö godkänner för sina respektive verksamheter kontorets månadsuppföljning. 4 (22)

5 Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse daterad Månadsuppföljning drift (bil 1) 3. Månadsuppföljning investering (bil 2) 5 (22)

6 Revisionsrapport Intern kontroll tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner yttrande SBN 116 Dnr Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad överlämnas till kommunens revisorer och till kommunstyrelsen som nämndens yttrande. Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Vallentuna kommuns revisorer fått i uppdrag att belysa och bedöma nämndernas arbete med intern kontroll. I granskningen har även ingått att bedöma nämndernas köptrohet till ramavtal samt om ett urval av verifikationer överensstämmer med kraven i Kommunala redovisningslagen, utfärdade rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, Mervärdeskattelagen samt kommunens egna anvisningar. Revisorer har överlämnat rapporten till samtliga nämnder för yttrande. Kommunstyrelsen önskar få en kopia av nämndernas protokoll samt yttranden. Samhällsbyggnadförvaltningen lämnar förljande kommentarer till rapportens sammanfattande bedömning. Inför upprättande av intern kontrollplan, årligen genomföra en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys avseende vilka områden som ska kontrolleras. I fall bedömning görs att detta ska genomföras föreslås att kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en kommungemensam analysmodell. Upprätta och anta de interna kontrollplanerna innan gällande räkenskapsår har börjat. De fokusområden som ingår i kontrollplanerna fastställs idag efter att en utvärdering har gjorts av föregående års kontrollplan. Rapportering sker enligt nuvarande rutiner endast en gång per år i samband med att verksamhetsberättelse för föregående år presenteras och då till respektive nämnd samt centralt till kommunledningen. Nya planer, med redovisning av rutinförteckning, antas i början av året samtidigt som uppföljning av fokusområden från föregående år redovisas vilket upplevs som en bra rutin. Öka köptroheten mot befintliga ramavtal där detta är möjligt. 6 (22)

7 Inom samhällsbyggnadsförvaltningen verksamhetsområden finns ett stort antal ramavtal tecknade och köptroheten bedöms som god. Tillse att all kontering som görs verkligen motsvarar de kostnadsslag som bokföring sker på. Vad avser fördelning på olika kostnadsslag så pågår en översyn av konteringen med mål att gå över till Kommun-Bas 05 där kostnadsslag inte anväds utan redovisning sker på olika konton vilket kan göra att redovisningen blir mera korrekt. Säkerställa att behörigheterna vad avser upplägg av nya leverantörer i leverantörsregistret och att registrera fakturor särskiljs. Samma person skall inte kunna göra bägge dessa arbetsuppgifter. Med skanning av fakturor sker detta bara undantagsvis vid manuell hantering. Om ändring ska göras så bör systemansvariga för IM få i uppdrag att utverka stöd för detta i systemets rutiner. Tillse att det i samtliga fall för fakturor som avser representation, resor, kurser och konferenser anges syfte och deltagare. Vad avser kurser så är kunskapen god om att syfte och deltagare ska anges men den mänskliga faktorn för att detta inte alltid blir angivet. Det är viktigt att påminna om detta för att förbättra kvaliten på redovisningen. Inom kontoret tillämpas rutiner för ansöka om deltagande i kurser med redovisning av mål för utbildning som ska godkännas av respektive chef innan deltagande i kurs. Kurser budgeteras på aktivitetsnivå där samtliga kostnadsslag för kurser bokförs. Samhällsbyggandsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad överlämnas till kommunens revisorer och till kommunstyrelsen som nämndens yttrande. 7 (22)

8 Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan SBN 117 Dnr Samhällsbygnadsnämnden godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till arkivbeskrivning och antar dokumenthanteringsplan daterade Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för samhällsbyggnadsnämndens och myndighetsnämnden för teknik och miljös verksamhetsområden. Enligt arkivlagen skall varje myndighet upprätta en arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen skall ge en överblick över vad som finns i myndighetens arkiv och hur detta arkiv i huvudsak är organiserat. Beskrivningen ska utgå från arbetsuppgifter och organisation och redovisa dessa så att den som söker information kan göra sig en föreställning om vilka handlingstyper som alstras. Kommunstyrelsen, som är arkivmyndighet, gör arkivförteckning i samband med att handlingarna överlämnas till centralarkivet. Enligt gällande arkivreglemente för Vallentuna kommun skall varje myndighet upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan). Samhällsbygnadsnämnden/Myndighetsnämnden för teknik och miljö godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till arkivbeskrivning och antar dokumenthanteringsplan daterade Handlingar i ärendet 1. Arkivbeskrivning daterad Dokumenthanteringsplan daterad (22)

9 Information om fastigheten Karby 4:3 i Karby industriområde SBN 118 Dnr Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen och lägger den till protokollet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 129, att godkänna avtal om arrende av Karby 4:3 ett år från för kronor och försäljning av samma fastighet till CERUX Bygg AB för kronor och med tillträde Bolaget skall enligt registreringsbevis bedriva byggverksamhet ny och ombyggnad, markarbeten, måleri, rör, el och låsarbeten samt därmed förenlig verksamhet. Miljöärenden, mål till miljödomstolen (M ) I samband med bygglovprövning under hösten 2003 krävde förvaltningens enhet för miljö och bygglov upplysningar om det byggmaterial/-avfall och de fordon/skrotbilar mm som förvarades på fastigheten. Bolaget lämnade inte de begärda upplysningarna och upprepade klagomål kom in från grannar i området. Myndighetsnämnden för teknik och miljö beslutade och om förbud att mellanlagra avfall och skrotbilar på fastigheten med föreläggande om åtgärder. Båda besluten har överklagats till länsstyrelsen, som fastställt (med en mindre ändring) båda besluten. Efter överklagande av miljödomstolens beslut har miljööverdomstolen meddelat prövningstillstånd och återförvisat målet till miljödomstolen för fortsatt behandling. Arrendeavtal, mål till fastighetsdomstol (F ) Bolaget meddelade i slutet av november 2003 att man inte var intresserad av att fullfölja köpeavtalet och även ville avbryta arrendeförhållandet. Efter att bolaget inte betalat arrendeavgift för det fjärde kvartalet 2003 och första kvartalet 2004 sades arrendeavtalet upp av kommunen i mars 2004 för omedelbart upphörande. Ansökan om handräckning för borttagande av avfall och skrotbilar lämnades till kronofogden i december Efter att bolaget bestritt ansökan om handräckning lämnades ärendet över till fastighetsdomstolen (F ) vid Stockholms tingsrätt. Bolaget har krävts på den skuld om kronor jämte dröjsmålsräntor som bolaget har till kommunen (arrendeavgifter och skadestånd). Domstolen meddelade att arbetsbelastningen för tjänstgörande domare var mycket stor, men att akten ligger på hans skrivbord. 9 (22)

10 Köpeavtal, mål till Södra Roslags Tingsrätt (T ) Bolaget har inte betalat köpeskillingen enligt köpeavtalet. Eftersom köpeavtalet saknar hävningsklausul och föreskrift om utfärdande av köpebrev föreslog kommunens ombud att bolaget skulle krävas på köpeskillingen med risk att annars försättas i konkurs. En ansökan om stämning samt förordnande av kvarstad och verkställighetsförordnade ingavs Bolaget svarade på kvarstadsyrkandet att fastigheten sålts. Två odaterade köpeavtal bilades. Södra Roslags Tingsrätt beslutade i mål T att förplikta bolaget att betala köpeskilling och ränta enligt 6 räntelagen samt förordna om kvarstad för fastigheten. Kronofogden verkställde beslutet om kvarstad Vidareförsäljning av fastigheten Kommunens yrkande om betalning av köpeskillingen och beläggande med kvarstad av fastigheten bestreds av bolaget, som i sitt svar till tingsrätten bifogade de två köpeavtalen enligt ovan (odaterade). Avtalen inkomststämplades som aktbilaga 14 och 15 i mål T Bolaget hade då inte sökt lagfart på fastigheten. Kommunen erhöll ett (inte undertecknat) meddelande att bolaget sålt fastigheten till Croost &Joxx mark investment KB som i sin tur sålt fastigheten till Croost Corp (registrerat i Delaware USA). Båda avtalen är undertecknade med samma namn för både säljare och köpare och köpeskillingen är 2,2 mkr i båda avtalen (s k transportköp). Inget av avtalen är daterat. Kommunens ombud meddelade bolaget att fastigheten är belagd med kvarstad och därför inte kan överlåtas. Inskrivningsmyndigheten beviljade dock lagfart med stöd av inkomststämpeln (en vecka före beslut om kvarstad) från tingsrätten. Ombudskostnader Samhällsbyggnadsförvaltningen anlitade i mars 2005 advokatfirman Åberg & Co som ombud för handräckning/avhysning, krav på uteblivna arrendeavgifter och köpeskilling. Ombudet har även företrätt kommunen i två ärenden mot samma bolag om föreläggande enligt miljöbalken under Kostnaderna uppgår hittills till :- under 2005 och under 2006 (varav ca :- avser miljöärendena) eller sammanlagt ca :-. Huvudförhandling i mål T Kommunens ombud har lämnat in slutlig bevisuppgift för kommande huvudförhandling i Södra Roslags Tingsrätt. Tidpunkt för huvudförhandling kommer att lämnas efter semesterperioden. Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen och lägger den till protokollet. 10 (22)

11 Försäljning av Olhamra 1:64 i Okvista arbetsområde SBN 119 Dnr Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat avtal om försäljning av Olhamra 1:64 till P Erikssons Hyrbilar AB för kronor. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat bifogat köpeavtal för försäljning av Olhamra 1:64 till P Erikssons Hyrbilar AB med tillträde den 1 januari Köpeskillingen är kronor (ca 233 kr/m²), som skall betalas på tillträdesdagen. Större delen av fastigheten belastas av byggförbud i form av s k prickmark och ledningsrätt för kommunala VA-ledningar. Företaget äger Olhamra 1:74, som gränsar till den aktuella fastigheten. Genom detta förvärv fullföljs avsikten med fastighetsindelningen i området. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat avtal om försäljning av Olhamra 1:64 till P Erikssons Hyrbilar AB för kronor. Handlingar i ärendet 1. Förslag till köpeavtal. 11 (22)

12 Redogörelse av inkomna yttranden vid programsamråd för detaljplan för Tegelbruket, information SBN 120 Syst f plan Nämnden noterar informationen. På anmodan från nämnden ges information om inkomna yttranden vid programsamrådet för detaljplan för Tegelbruket. Redogörelsen innehåller endast sammanställning av de inkomna yttrandena och kommer i ett senare skede kompletteras med kommentarer från samhällsbyggnadsförvaltningen. Att nämnden noterar informationen. Handlingar i ärendet 1. Redogörelse av inkomna yttranden vid programsamråd 2. Kartbilaga 1 3. Kartbilaga 2 12 (22)

13 Vägnamn i Bällstaberg 3 SBN 121 Dnr Samhällsbyggnadsnämnden fastställer namnberedningens förslag: Svampskogsvägens förlängning ges namnet Svampskogsvägen. Vägen in i det större bostadskvarteret får heta Musseronvägen. Bällstaberg 3 består av ett större och tre mindre kvarter för bostäder samt en förskoletomt. De vägar som finns i Bällstabergsområdet idag har namn efter svampar. Namnberedningen föreslår därför att vägarna i Bällstaberg 3 får namn med anknytning till svampar. Svampskogsvägen som fortsätter genom hela området mot Bällstabergsvägen bör naturligtvis ha vägnamnet Svampskogsvägen även här. Det större kvarteret med ett 60-tal hus kräver ett eget vägnamn för att adressnummer ska kunna sättas på ett tydligt sätt. Däremot kan de två husgrupperna närmast Bällstabergsvägen få adresser från Svampskogsvägen. Kulturnämnden har tillstyrkt namnberedningens förslag. Exploatören JM har godkänt namnförslagen. Samhällsbyggnadsnämnden fastställer namnberedningens förslag: Svampskogsvägens förlängning ges namnet Svampskogsvägen. Vägen in i det större bostadskvarteret får heta Musseronvägen. Handlingar i ärendet 1. Karta över Bällstaberg (22)

14 Överenskommelse om fastighetsreglering berörande Bällsta 2:218 och 2:291 SBN 122 Dnr Samhällsbyggnadsnämnden godkänner bifogat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering berörande fastigheterna Bällsta 2:218 och 2:291. Cirka m 2 av fastigheten Bällsta 2:218 är enligt gällande detaljplan, stadsplan från , utlagd som mark för allmän plats, park. Ansökan om avstyckning från Bällsta 2:218 för att bilda nya bostadstomter är för närvarande under handläggning hos lantmäterimyndigheten. Enligt upprättat värdeutlåtande bedöms att fastighetsägarna vid en marköverföring är berättigade till 60 kr/m 2 för allmänplatsmarken. Om aktuell areal är m 2 innebär det en ersättning om totalt kronor från kommunen till ägarna av Bällsta 2:218. Samhällsbyggnadsnämnden har upprättat bifogat förslag till överenskommelse undertecknat av fastighetsägarna. I överenskommelsen står att ersättningen är 60 kr/m 2 och att kommunen betalar för marköverföringen, som avses ske i samband med pågående avstyckning. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner bifogat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering berörande fastigheterna Bällsta 2:218 och 2:291. Handlingar i ärendet 1. Förslag till överenskommelse 2. Översiktskarta 14 (22)

15 Garns-Ekskogen 1:57, Långsjövägen 7, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. SBN 123 Syst f bygglov Samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen 8 kapitlet 34 att den sökta åtgärden inte kan tillåtas då den strider mot bestämmelserna i detaljplanen. et fattas med stöd av plan- och bygglagen 8 kapitlet 11. Sökande Martin Peyda, Curmans Väg 14, Sollentuna Ansökan inkom och avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus med byggnadsytan 80 m². Befintlig hus på ca 30 m² kommer att rivas. Planer med mera Fastigheten ligger inom Ekskogens fritidshusområde. I en tidigare detaljplan var byggrätten 80 m² för huvudbyggnad och 40 m² för uthus. Syftet med nu gällande detaljplan D är att, på grund av stora problem med vatten och avlopp inom området, förhindra permanentboende genom begränsning av byggrätten. Byggrätten är idag 50 m² för huvudbyggnad och 20 m² för uthus. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Sökanden har för avsikt att installera minireningsverk och bifogat en avloppsutredning för den egna fastigheten. Förutsättningarna att hitta godtagbara VA-lösningar är för närvarande begränsade i Garns-Ekskogen på grund av problem med kvalitén på vattnet och vattenbrist, samt att den lokala recipienten är överbelastad. För att hitta tillfredsställande lösningar på VAsituationen i området på längre sikt, har Vallentuna kommun initierat och startat en utredning av VA-försörjningen i Garns-Ekskogen, som beräknas vara avslutad efter årsskiftet 2006/07. Denna utredning kommer att ligga som grund för den vidare bedömningen av möjligheterna att bygga i området. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att den sökta åtgärden om nybyggnad av fritidshus på 80 m² inte kan tillåtas. Byggnadsytan strider mot bestämmelserna i detaljplanen, som tillåter 50 m². Avsteget kan inte bedömas som en mindre avvikelse. 15 (22)

16 Samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen 8 kapitlet 34 att den sökta åtgärden inte kan tillåtas då den strider mot bestämmelserna i detaljplanen. et fattas med stöd av plan- och bygglagen 8 kapitlet 11. s tidigare behandling Samhällsbyggnadsnämnden har 22 maj 2006, 80, beslutat följande: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ärendet utgår med hänvisning till sökandens önskemål och tas upp till beslut vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i augusti Handlingar i ärendet 1.Karta 2.Ansökan om förhandsbesked daterat 23/ Brev från sökanden daterat Undersökning av enskilt avlopp gjort av Mark- och Miljökonsulter i Bromma 5.Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll AU Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll AU 52 7.Godkännande av grannar 8.Serviceavtal Uponor Minireningsverk 5 pe daterat Beskrivning av WM-filtret Mikroreningsverk. 10. Upoclean minireningsverk 5pe och 10pe. Tekniska data. Daterat mars (22)

17 Vallentuna-Ekeby 2:164, Ekebyvägen 109, ansökan om bygglov för tillbyggnad med glasat uterum. SBN 124 Syst f bygglov Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov under förutsättning att den föreslagna glasade väggen flyttas in på fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:164 en halv meter från tomtgränsen. Sökande Bertil Thörnqvist, Ekebyvägen 109, Vallentuna Ansökan inkom och avser tillbyggnad av enbostadshus med ett glasat uterum på 15 m². Uterummet är placerat i tomtgräns mot granne och cirka 0,5 meter från tomtgräns mot allmänning. Planer med mera Enligt gällande stadsplan S är fastigheten avsedd för bostadsändamål. Yttranden från sakägare Sökanden har lämnat in ett skriftligt medgivande från berörda grannar. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Enligt ansökan är uterummet placerat vid tomtgräns med helt glasad vägg mot granne. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det är olämpligt att bygga på detta sätt intill tomtgräns mot annan granne. Även om grannen idag inte har något att erinra kan den glasade väggen i framtiden innebära en stor olägenhet för grannfastigheten med besvärande insyn mm. Endast en tät vägg bör accepteras i tomtgräns. Sökanden har inkommit med synpunkter på tjänsteskrivelsen och anför att grannen helt samtyckt till den glasade väggen i tomtgräns och dessutom anser att detta är ett bättre alternativ än en tät vägg. Hela idén med uteplats skulle gå förlorad om heltäckande vägg uppfördes, då ljuset från eftermiddagssolen helt skulle avskärmas. Sökanden har också varit i kontakt med brandförsvaret, som uttalat att inga brandsäkerhetsåtgärder krävs vid placering och utformning enligt ansökan. Synpunkterna från sökanden ändrar inte förvaltningens syn på att förslaget med glasad vägg i tomtgräns innebär en stor olägenhet för grannfastigheten. Förvaltningen föreslår att sökanden ändrar 17 (22)

18 utformningen till tät vägg eller placerar uterummet i den andra delen av tomten. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar avslå ansökan om bygglov då den föreslagna glasade väggen i tomtgräns kan innebära en betydande olägenhet för grannfastigheten. et fattas med stöd av plan- och bygglagen kapitel 3 2. Samhällsbyggnadsnämnden är däremot positiv om ansökan ändras till tät vägg i tomtgräns alternativt att uterummet flyttas till tomtens östra del. Handlingar i ärendet 1. Karta 18 (22)

19 Vallentuna-Rickeby 1:47, Tunavägen, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. SBN 125 Syst f bygglov Samhällsbyggnadsnämnden uttalar sig positivt till att ett enbostadshus uppförs på markerat området om lantmäteriet vid en fastighetsbestämning av gränserna för Vallentuna-Rickeby 1:47 kan bestämma dessa till detta läge. Ansökan om fastighetsbestämning ska göras av ägaren till Vallentuna-Rickeby 1:47. Förhandsbesked med villkor kan inte lämnas förrän lantmäteriet har klarlagt fastighetens läge. Sökande Harry Wiström, Igelkottsvägen 1, Sollentuna Ansökan inkom och avser möjligheten att få bygga ett enbostadshus på fastigheten. Fastighetens läge är dock oklar. Enligt sökandens redovisning bildades fastigheten 1907 för bostadsändamål och med arealen 892 m². År 1909 bildades fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:73. Vid senare jämförelse av kartorna verkar 1:73 ha bildats över 1:47. Översiktkartan 1931 och ekonomiska kartan redovisar dock 1:47 i ett icke klarlagt läge väster om 1:73 (inom Vallentuna-Rickeby 1:436). Sökanden föreslår en placering av fastigheten i detta läge. Planer med mera Den i ansökan föreslagna tomtplaceringen ligger i direkt anslutning till bostadsbebyggelse inom stadsplanen S Vid fastställelse av denna plan undantogs bland annat parkmarken i den västra delen, där den föreslagna tomten ingår, då länsstyrelsen ansåg att tillfartsfrågorna till bostadsområdet var oklara. För området finns därför inga planbestämmelser. Remissyttranden är sänt på remiss till Roslagsvatten AB. Yttranden från sakägare Fastighetsägaren till Vallentuna-Rickeby 1:73 har inte något att erinra mot förslaget. 19 (22)

20 Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Samhällsbyggnadsförvaltningen är positiv till att ett enbostadshus uppförs på markerat område om lantmäteriet vid en fastighetsbestämning av gränserna för Vallentuna-Rickeby 1:47 kan bestämma dessa till detta läge. Villkor är att Roslagsvatten AB anser det möjligt att ansluta fastigheten till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Ansökan om fastighetsbestämning ska göras av ägaren till Vallentuna-Rickeby 1:47. Samhällsbyggnadsnämnden uttalar sig positivt till att ett enbostadshus uppförs på markerat området om lantmäteriet vid en fastighetsbestämning av gränserna för Vallentuna-Rickeby 1:47 kan bestämma dessa till detta läge. Ansökan om fastighetsbestämning ska göras av ägaren till Vallentuna-Rickeby 1:47. Förhandsbesked med villkor kan inte lämnas förrän lantmäteriet har klarlagt fastighetens läge. Handlingar i ärendet 1. Karta 2. Ansökan med kartbilagor 20 (22)

21 Vargmötet 2:3, Vargmötesvägen 9, ansökan om förhandsbesked för ändrad användning av virkeshallar till idrottshall. SBN 126 Syst f bygglov Samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen 8 kapitlet 34 att den sökta åtgärden kan tillåtas med följande villkor: Sökanden ska visa vilka trafiksäkerhetshöjande åtgärder som ska utföras för att för att uppnå säkra gång- och cykelvägsförbindelser med idrottshallen samt att dessa åtgärder kan godkännas av kommunen. Sökande Kreditintressenter AB, Johan Söderberg, Sjökullensväg 4, Saltsjöbaden. Ansökan inkom och avser ändrad användning av 2 virkeshallar till idrottshallar för friidrott och fotboll. Hallarna kommer att användas av idrottsklubbar under tiderna på vardagar och 8 22 på lördagar och söndagar. Under dagtid på vardagar kommer eventuellt skolor kunna utnyttja hallarna. Verksamheten vänder sig till åldrarna 12 år till seniorer. Planer med mera Enligt gällande detaljplan S är området avsett för industriändamål. Remissyttranden?? Yttranden från sakägare 15 grannar i närområdet har fått möjlighet att yttra sig över ansökan. Ingen granne har haft något att erinra. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Att i ett industriområde förlägga en idrottshall med verksamhet som riktar sig till åldrarna 12 år till seniorer innebär att man framför allt måste försäkra sig om att gång- och cykelvägsförbindelserna till hallen är tillfredsställande ur trafiksäkerhetssynpunkt. Infrastrukturfrågor löses normalt i en planprocess. Området är planerat för och lämpligt för industriändamål. Idrottsverksamhet innebär en stor avvikelse från planbestämmelserna. Om samhällsbyggnadsnämnden vill medge ett annat ändamål utan 21 (22)

22 planändring behöver man ändå se om trafikfrågorna kan lösas på ett tillfredsställande sätt. Samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen 8 kapitlet 34 att den sökta åtgärden kan tillåtas med följande villkor: Sökanden ska visa vilka trafiksäkerhetshöjande åtgärder som ska utföras för att för att uppnå säkra gång- och cykelvägsförbindelser med idrottshallen samt att dessa åtgärder kan godkännas av kommunen. Vidare ska sökanden teckna ett avtal med kommunen om bekostande av föreslagna åtgärder innan bygglov kan ges. Yrkanden Ove Larsson (s) med instämmande av övriga s-ledamöter tillstyrker förvaltningens förslag. Handlingar i ärendet 1. Karta 22 (22)

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 2010-06-22 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 juni 2010 kl. 19.00 19.50 Elwe Nilsson (M) ordförande Ove

Läs mer

Robert Sandgren (m) Erika Nordell (c) Arne Karlsson (m) Rickard Gutenberg (m) Sven Olof Nilsson (s)

Robert Sandgren (m) Erika Nordell (c) Arne Karlsson (m) Rickard Gutenberg (m) Sven Olof Nilsson (s) Samhällsbyggnadsnämnden 18 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-10-26. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-10-26. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 2010-10-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna måndagen

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 23 mars 2004 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212 Samhällsbyggnadsnämnden 189-212 2 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Saxebäcksvägen... 6 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Sundet m.fl.... 7 Redovisning av utförd

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

2009-06-11 Miljö- och byggnadsnämnden. t.f. miljö- och byggnadschef

2009-06-11 Miljö- och byggnadsnämnden. t.f. miljö- och byggnadschef Beslutande organ 2009-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Vänersalen, Stadshuset i Mariestad kl. 13.30 18.10 Beslutande Jan-Olov Gustavsson (s) ordförande Göran Johansson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-03-27. Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30 Ajournering kl 18.55-19.

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-03-27. Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30 Ajournering kl 18.55-19. Kommunstyrelsen 2000-03-27 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2006-11-16 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.20 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Oscar Revoledo, tjg ersättare, s Tore Lindkvist, s Eivor Hansson, s Judith

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16 Kommunstyrelsen 2007-04-16 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Måndagen den 16 april 2007 kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Tf chefsekonom

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-12-20 95-101

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-12-20 95-101 Tekniska nämnden = 95-101 Tekniska nämnden sammanträde den 20 december 2010 Informationer och överläggningar 95 Kontroll enligt internkontrollplan 2010 för tekniska kontoret 96 Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (74)

Sammanträdesprotokoll 1 (74) Sammanträdesprotokoll 1 (74) Plats och tid Erstavik Nacka stadshus kl 15.00 18.40 Beslutande Cathrin Bergenstråhle (M) Bjarne Hanson (FP) Leif Holmberg (C) Bernt Enström (KD) Kaj Nyman (S) Ingela Birgersson

Läs mer

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden 1(26) Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Datum och tid: 2015-04-14 kl 09.00 12.00 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2015-04-16 kl 13.00 Paragrafer:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05 Miljö och byggnadsnämnden 2007-02-27 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl. 18.30-20.00 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

1 (65) 2012-02-16. BEVIS om justeringens tillkännagivande PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN. Plats och tid Miljö och Stadsbyggnad kl. 10:00-16:00.

1 (65) 2012-02-16. BEVIS om justeringens tillkännagivande PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN. Plats och tid Miljö och Stadsbyggnad kl. 10:00-16:00. PROTOKOLL 1 (65) Plats och tid Miljö och Stadsbyggnad kl. 10:00-16:00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Utses justera Justeringens plats och tid Gunila Jivén, (M) Mikael Staxäng, (M) Lilian

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-08-26 1 Plats och tid: Stadshuset Värnamo, 2014-08-26, kl 13.30 16.40 ande: Övriga närvarande: Gottlieb Granberg (M) Margaretha Fransson (M) Lena Freij (KD) Göran Andersson

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-28. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2013-02-28 kl 18.30 21.50

Kommunfullmäktige 2013-02-28. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2013-02-28 kl 18.30 21.50 1 Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2013-02-28 kl 18.30 21.50 Beslutande Se sidan 2-3 Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Roland Kindslätt, kommunchef Börje Olsson, kanslichef

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 3 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 26-46. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 3 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 26-46. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-02-26 1 (69) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 26 februari 2014 kl. 09.00-16.50 ajournering kl. 11.00-13.00, 14.30-15.00, 15.50-16.05, 16.30-16.37 Beslutande Ingvar

Läs mer