Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 114 omedelbart justerad Ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 114 omedelbart justerad 115-126 Ordförande"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden 22 augusti 2006 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl Elwe Nilsson (m) ordförande Ove Ekström (c) vice ordförande Claes Ericsson (m) Lage Jansson (m) Bengt-Åke Grip (kd) ersättare för Maj Birgersson (kd) Ragnar Dahl (fp) Ove Larsson (s) Tore Pettersson (s) Ing-Marie Elfström (s) Bo Bergström (s) Sven Olof Nilsson(s) Olle Wallin, samhällsbyggnadschef, Kristina Gewers, chef för Plan- och exploatering, Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov, Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare Tore Pettersson Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 114 omedelbart justerad Ordförande Elwe Nilsson Justerande Tore Pettersson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 1 (22)

2 Innehållsförteckning: Upphandling av Avfallshämtning Månadsuppföljning nr 6 för samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för teknik och miljö...4 Revisionsrapport Intern kontroll tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner yttrande...6 Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan...8 Information om fastigheten Karby 4:3 i Karby industriområde...9 Försäljning av Olhamra 1:64 i Okvista arbetsområde...11 Redogörelse av inkomna yttranden vid programsamråd för detaljplan för Tegelbruket, information...12 Vägnamn i Bällstaberg Överenskommelse om fastighetsreglering berörande Bällsta 2:218 och 2: Garns-Ekskogen 1:57, Långsjövägen 7, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Vallentuna-Ekeby 2:164, Ekebyvägen 109, ansökan om bygglov för tillbyggnad med glasat uterum...17 Vallentuna-Rickeby 1:47, Tunavägen, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Vargmötet 2:3, Vargmötesvägen 9, ansökan om förhandsbesked för ändrad användning av virkeshallar till idrottshall...21 Sid 2 (22)

3 Upphandling av Avfallshämtning SBN 114 Dnr Nämnden antar anbud och anbudsgivare nummer 5, RAGN-SELLS AB för både Entreprenad 1 (hushållsavfall m.m.) och Entreprenad 2 (slam och fettavfall) samt uppdrar åt förvaltningen att sända ut tilldelningsbeslut till anbudsgivarna och teckna avtal med anbudsgivare nummer 5 så snart beslutet vunnit laga kraft. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Nuvarande avtal med SITA Sverige AB (hushållsavfall m.m.) och RAGN-SELLS AB (slam m.m.) gäller till och med utan möjlighet till förlängning. Upphandling av entreprenörer för avfallshämtning i Vallentuna kommun har genomförts i en öppen form i enlighet med 5 kap. LOU, upphandling av A-tjänster över tröskelvärdena i lagen om offentlig upphandling. Vid anbudstidens utgång hade fyra anbud kommit in på Entreprenad 1 och tre anbud på Entreprenad 2. Samtliga anbud har klarat kvalificeringsfasen. De två delentreprenaderna har utvärderats var för sig. Vid utvärderingen av anbuden har anbud nr 5 fått högst poäng i både Entreprenad 1 och 2 och är därför det för kommunen ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. De nya kontrakten med entreprenören kommer att träda i kraft med kontraktstiden fem år. Om parterna kommer överens om det kan avtalet förlängas med två år direkt eller med ett år i taget två gånger. Nämnden antar anbud och anbudsgivare nummer 5, RAGN-SELLS AB för både Entreprenad 1 (hushållsavfall m.m.) och Entreprenad 2 (slam och fettavfall) samt uppdrar åt förvaltningen att sända ut tilldelningsbeslut till anbudsgivarna och teckna avtal med anbudsgivare nummer 5 så snart beslutet vunnit laga kraft. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Handlingar i ärendet 1. Förfrågningsunderlag daterat Anbudsutvärdering Entreprenad 1 daterad Anbudsutvärdering Entreprenad 2 daterad (22)

4 Månadsuppföljning nr 6 för samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för teknik och miljö SBN 115 Dnr Samhällsbyggnadsnämnden/myndighetsnämnden för teknik och miljö godkänner för sina respektive verksamheter kontorets månadsuppföljning. Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp årets budget och gjort en prognos över utfallet efter sex månader av verksamhetsåret. I helårsprognosen har hänsyn tagits till ombudgeteringar från Överskottet har fördelats till olika verksamheter för att specifika åtgärder skall kunna utföras under året. Resultatprognos för året Avvikelsen inom verksamheten inspektioner mm inom miljö- och hälsa beror på att en kompensation har utgått år 2006 för höga avgifter som har tagits ut från djurhållare år Verksamheten bostäder redovisar ett prognostiserat negativt resultat. Detta på grund av försäljningen av bostadsrätter där försäljningskostnader belastar driftbudgeten. Positiv prognos visar verksamheten bostadsanpassning då inga större ärenden har aktualiserats hittills i år. Sammanfattningsvis bedöms verksamheterna inom samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för teknik och miljö att kunna bedrivas inom tilldelade ramar. Resulatprognos för året för resultatenheterna TunaFastigheters verksamheter visar på ett överskott på 373 tkr. Inom TuFa beräknas den tid som arbete utförs på investeringsprojekt att bli mera omfattande än budgeterat. All arbetstid som läggs på olika projekt debiteras med timkostnad som förbättrar resultatet inom driftbudgeten. Mycket postivit är att skadegörelsen på byggnader har minskat och så även klottersaneringen vilket även bidrar till en procentuell nedräkning av försäkringskostnaderna. I helårsprognosen har inte hänsyn tagits till försäljning av centrumfastigheterna. Försäljningen kommer att påverka och förändra TunaFastigheters budget. En analys kommer att göras och redovisas i tertialuppföljning nr 2,(budgetuppföljning t om 31 augusti). Samhällsbyggnadsnämnden/myndighetsnämnden för teknik och miljö godkänner för sina respektive verksamheter kontorets månadsuppföljning. 4 (22)

5 Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse daterad Månadsuppföljning drift (bil 1) 3. Månadsuppföljning investering (bil 2) 5 (22)

6 Revisionsrapport Intern kontroll tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner yttrande SBN 116 Dnr Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad överlämnas till kommunens revisorer och till kommunstyrelsen som nämndens yttrande. Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Vallentuna kommuns revisorer fått i uppdrag att belysa och bedöma nämndernas arbete med intern kontroll. I granskningen har även ingått att bedöma nämndernas köptrohet till ramavtal samt om ett urval av verifikationer överensstämmer med kraven i Kommunala redovisningslagen, utfärdade rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, Mervärdeskattelagen samt kommunens egna anvisningar. Revisorer har överlämnat rapporten till samtliga nämnder för yttrande. Kommunstyrelsen önskar få en kopia av nämndernas protokoll samt yttranden. Samhällsbyggnadförvaltningen lämnar förljande kommentarer till rapportens sammanfattande bedömning. Inför upprättande av intern kontrollplan, årligen genomföra en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys avseende vilka områden som ska kontrolleras. I fall bedömning görs att detta ska genomföras föreslås att kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en kommungemensam analysmodell. Upprätta och anta de interna kontrollplanerna innan gällande räkenskapsår har börjat. De fokusområden som ingår i kontrollplanerna fastställs idag efter att en utvärdering har gjorts av föregående års kontrollplan. Rapportering sker enligt nuvarande rutiner endast en gång per år i samband med att verksamhetsberättelse för föregående år presenteras och då till respektive nämnd samt centralt till kommunledningen. Nya planer, med redovisning av rutinförteckning, antas i början av året samtidigt som uppföljning av fokusområden från föregående år redovisas vilket upplevs som en bra rutin. Öka köptroheten mot befintliga ramavtal där detta är möjligt. 6 (22)

7 Inom samhällsbyggnadsförvaltningen verksamhetsområden finns ett stort antal ramavtal tecknade och köptroheten bedöms som god. Tillse att all kontering som görs verkligen motsvarar de kostnadsslag som bokföring sker på. Vad avser fördelning på olika kostnadsslag så pågår en översyn av konteringen med mål att gå över till Kommun-Bas 05 där kostnadsslag inte anväds utan redovisning sker på olika konton vilket kan göra att redovisningen blir mera korrekt. Säkerställa att behörigheterna vad avser upplägg av nya leverantörer i leverantörsregistret och att registrera fakturor särskiljs. Samma person skall inte kunna göra bägge dessa arbetsuppgifter. Med skanning av fakturor sker detta bara undantagsvis vid manuell hantering. Om ändring ska göras så bör systemansvariga för IM få i uppdrag att utverka stöd för detta i systemets rutiner. Tillse att det i samtliga fall för fakturor som avser representation, resor, kurser och konferenser anges syfte och deltagare. Vad avser kurser så är kunskapen god om att syfte och deltagare ska anges men den mänskliga faktorn för att detta inte alltid blir angivet. Det är viktigt att påminna om detta för att förbättra kvaliten på redovisningen. Inom kontoret tillämpas rutiner för ansöka om deltagande i kurser med redovisning av mål för utbildning som ska godkännas av respektive chef innan deltagande i kurs. Kurser budgeteras på aktivitetsnivå där samtliga kostnadsslag för kurser bokförs. Samhällsbyggandsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad överlämnas till kommunens revisorer och till kommunstyrelsen som nämndens yttrande. 7 (22)

8 Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan SBN 117 Dnr Samhällsbygnadsnämnden godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till arkivbeskrivning och antar dokumenthanteringsplan daterade Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för samhällsbyggnadsnämndens och myndighetsnämnden för teknik och miljös verksamhetsområden. Enligt arkivlagen skall varje myndighet upprätta en arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen skall ge en överblick över vad som finns i myndighetens arkiv och hur detta arkiv i huvudsak är organiserat. Beskrivningen ska utgå från arbetsuppgifter och organisation och redovisa dessa så att den som söker information kan göra sig en föreställning om vilka handlingstyper som alstras. Kommunstyrelsen, som är arkivmyndighet, gör arkivförteckning i samband med att handlingarna överlämnas till centralarkivet. Enligt gällande arkivreglemente för Vallentuna kommun skall varje myndighet upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan). Samhällsbygnadsnämnden/Myndighetsnämnden för teknik och miljö godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till arkivbeskrivning och antar dokumenthanteringsplan daterade Handlingar i ärendet 1. Arkivbeskrivning daterad Dokumenthanteringsplan daterad (22)

9 Information om fastigheten Karby 4:3 i Karby industriområde SBN 118 Dnr Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen och lägger den till protokollet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 129, att godkänna avtal om arrende av Karby 4:3 ett år från för kronor och försäljning av samma fastighet till CERUX Bygg AB för kronor och med tillträde Bolaget skall enligt registreringsbevis bedriva byggverksamhet ny och ombyggnad, markarbeten, måleri, rör, el och låsarbeten samt därmed förenlig verksamhet. Miljöärenden, mål till miljödomstolen (M ) I samband med bygglovprövning under hösten 2003 krävde förvaltningens enhet för miljö och bygglov upplysningar om det byggmaterial/-avfall och de fordon/skrotbilar mm som förvarades på fastigheten. Bolaget lämnade inte de begärda upplysningarna och upprepade klagomål kom in från grannar i området. Myndighetsnämnden för teknik och miljö beslutade och om förbud att mellanlagra avfall och skrotbilar på fastigheten med föreläggande om åtgärder. Båda besluten har överklagats till länsstyrelsen, som fastställt (med en mindre ändring) båda besluten. Efter överklagande av miljödomstolens beslut har miljööverdomstolen meddelat prövningstillstånd och återförvisat målet till miljödomstolen för fortsatt behandling. Arrendeavtal, mål till fastighetsdomstol (F ) Bolaget meddelade i slutet av november 2003 att man inte var intresserad av att fullfölja köpeavtalet och även ville avbryta arrendeförhållandet. Efter att bolaget inte betalat arrendeavgift för det fjärde kvartalet 2003 och första kvartalet 2004 sades arrendeavtalet upp av kommunen i mars 2004 för omedelbart upphörande. Ansökan om handräckning för borttagande av avfall och skrotbilar lämnades till kronofogden i december Efter att bolaget bestritt ansökan om handräckning lämnades ärendet över till fastighetsdomstolen (F ) vid Stockholms tingsrätt. Bolaget har krävts på den skuld om kronor jämte dröjsmålsräntor som bolaget har till kommunen (arrendeavgifter och skadestånd). Domstolen meddelade att arbetsbelastningen för tjänstgörande domare var mycket stor, men att akten ligger på hans skrivbord. 9 (22)

10 Köpeavtal, mål till Södra Roslags Tingsrätt (T ) Bolaget har inte betalat köpeskillingen enligt köpeavtalet. Eftersom köpeavtalet saknar hävningsklausul och föreskrift om utfärdande av köpebrev föreslog kommunens ombud att bolaget skulle krävas på köpeskillingen med risk att annars försättas i konkurs. En ansökan om stämning samt förordnande av kvarstad och verkställighetsförordnade ingavs Bolaget svarade på kvarstadsyrkandet att fastigheten sålts. Två odaterade köpeavtal bilades. Södra Roslags Tingsrätt beslutade i mål T att förplikta bolaget att betala köpeskilling och ränta enligt 6 räntelagen samt förordna om kvarstad för fastigheten. Kronofogden verkställde beslutet om kvarstad Vidareförsäljning av fastigheten Kommunens yrkande om betalning av köpeskillingen och beläggande med kvarstad av fastigheten bestreds av bolaget, som i sitt svar till tingsrätten bifogade de två köpeavtalen enligt ovan (odaterade). Avtalen inkomststämplades som aktbilaga 14 och 15 i mål T Bolaget hade då inte sökt lagfart på fastigheten. Kommunen erhöll ett (inte undertecknat) meddelande att bolaget sålt fastigheten till Croost &Joxx mark investment KB som i sin tur sålt fastigheten till Croost Corp (registrerat i Delaware USA). Båda avtalen är undertecknade med samma namn för både säljare och köpare och köpeskillingen är 2,2 mkr i båda avtalen (s k transportköp). Inget av avtalen är daterat. Kommunens ombud meddelade bolaget att fastigheten är belagd med kvarstad och därför inte kan överlåtas. Inskrivningsmyndigheten beviljade dock lagfart med stöd av inkomststämpeln (en vecka före beslut om kvarstad) från tingsrätten. Ombudskostnader Samhällsbyggnadsförvaltningen anlitade i mars 2005 advokatfirman Åberg & Co som ombud för handräckning/avhysning, krav på uteblivna arrendeavgifter och köpeskilling. Ombudet har även företrätt kommunen i två ärenden mot samma bolag om föreläggande enligt miljöbalken under Kostnaderna uppgår hittills till :- under 2005 och under 2006 (varav ca :- avser miljöärendena) eller sammanlagt ca :-. Huvudförhandling i mål T Kommunens ombud har lämnat in slutlig bevisuppgift för kommande huvudförhandling i Södra Roslags Tingsrätt. Tidpunkt för huvudförhandling kommer att lämnas efter semesterperioden. Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen och lägger den till protokollet. 10 (22)

11 Försäljning av Olhamra 1:64 i Okvista arbetsområde SBN 119 Dnr Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat avtal om försäljning av Olhamra 1:64 till P Erikssons Hyrbilar AB för kronor. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat bifogat köpeavtal för försäljning av Olhamra 1:64 till P Erikssons Hyrbilar AB med tillträde den 1 januari Köpeskillingen är kronor (ca 233 kr/m²), som skall betalas på tillträdesdagen. Större delen av fastigheten belastas av byggförbud i form av s k prickmark och ledningsrätt för kommunala VA-ledningar. Företaget äger Olhamra 1:74, som gränsar till den aktuella fastigheten. Genom detta förvärv fullföljs avsikten med fastighetsindelningen i området. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat avtal om försäljning av Olhamra 1:64 till P Erikssons Hyrbilar AB för kronor. Handlingar i ärendet 1. Förslag till köpeavtal. 11 (22)

12 Redogörelse av inkomna yttranden vid programsamråd för detaljplan för Tegelbruket, information SBN 120 Syst f plan Nämnden noterar informationen. På anmodan från nämnden ges information om inkomna yttranden vid programsamrådet för detaljplan för Tegelbruket. Redogörelsen innehåller endast sammanställning av de inkomna yttrandena och kommer i ett senare skede kompletteras med kommentarer från samhällsbyggnadsförvaltningen. Att nämnden noterar informationen. Handlingar i ärendet 1. Redogörelse av inkomna yttranden vid programsamråd 2. Kartbilaga 1 3. Kartbilaga 2 12 (22)

13 Vägnamn i Bällstaberg 3 SBN 121 Dnr Samhällsbyggnadsnämnden fastställer namnberedningens förslag: Svampskogsvägens förlängning ges namnet Svampskogsvägen. Vägen in i det större bostadskvarteret får heta Musseronvägen. Bällstaberg 3 består av ett större och tre mindre kvarter för bostäder samt en förskoletomt. De vägar som finns i Bällstabergsområdet idag har namn efter svampar. Namnberedningen föreslår därför att vägarna i Bällstaberg 3 får namn med anknytning till svampar. Svampskogsvägen som fortsätter genom hela området mot Bällstabergsvägen bör naturligtvis ha vägnamnet Svampskogsvägen även här. Det större kvarteret med ett 60-tal hus kräver ett eget vägnamn för att adressnummer ska kunna sättas på ett tydligt sätt. Däremot kan de två husgrupperna närmast Bällstabergsvägen få adresser från Svampskogsvägen. Kulturnämnden har tillstyrkt namnberedningens förslag. Exploatören JM har godkänt namnförslagen. Samhällsbyggnadsnämnden fastställer namnberedningens förslag: Svampskogsvägens förlängning ges namnet Svampskogsvägen. Vägen in i det större bostadskvarteret får heta Musseronvägen. Handlingar i ärendet 1. Karta över Bällstaberg (22)

14 Överenskommelse om fastighetsreglering berörande Bällsta 2:218 och 2:291 SBN 122 Dnr Samhällsbyggnadsnämnden godkänner bifogat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering berörande fastigheterna Bällsta 2:218 och 2:291. Cirka m 2 av fastigheten Bällsta 2:218 är enligt gällande detaljplan, stadsplan från , utlagd som mark för allmän plats, park. Ansökan om avstyckning från Bällsta 2:218 för att bilda nya bostadstomter är för närvarande under handläggning hos lantmäterimyndigheten. Enligt upprättat värdeutlåtande bedöms att fastighetsägarna vid en marköverföring är berättigade till 60 kr/m 2 för allmänplatsmarken. Om aktuell areal är m 2 innebär det en ersättning om totalt kronor från kommunen till ägarna av Bällsta 2:218. Samhällsbyggnadsnämnden har upprättat bifogat förslag till överenskommelse undertecknat av fastighetsägarna. I överenskommelsen står att ersättningen är 60 kr/m 2 och att kommunen betalar för marköverföringen, som avses ske i samband med pågående avstyckning. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner bifogat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering berörande fastigheterna Bällsta 2:218 och 2:291. Handlingar i ärendet 1. Förslag till överenskommelse 2. Översiktskarta 14 (22)

15 Garns-Ekskogen 1:57, Långsjövägen 7, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. SBN 123 Syst f bygglov Samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen 8 kapitlet 34 att den sökta åtgärden inte kan tillåtas då den strider mot bestämmelserna i detaljplanen. et fattas med stöd av plan- och bygglagen 8 kapitlet 11. Sökande Martin Peyda, Curmans Väg 14, Sollentuna Ansökan inkom och avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus med byggnadsytan 80 m². Befintlig hus på ca 30 m² kommer att rivas. Planer med mera Fastigheten ligger inom Ekskogens fritidshusområde. I en tidigare detaljplan var byggrätten 80 m² för huvudbyggnad och 40 m² för uthus. Syftet med nu gällande detaljplan D är att, på grund av stora problem med vatten och avlopp inom området, förhindra permanentboende genom begränsning av byggrätten. Byggrätten är idag 50 m² för huvudbyggnad och 20 m² för uthus. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Sökanden har för avsikt att installera minireningsverk och bifogat en avloppsutredning för den egna fastigheten. Förutsättningarna att hitta godtagbara VA-lösningar är för närvarande begränsade i Garns-Ekskogen på grund av problem med kvalitén på vattnet och vattenbrist, samt att den lokala recipienten är överbelastad. För att hitta tillfredsställande lösningar på VAsituationen i området på längre sikt, har Vallentuna kommun initierat och startat en utredning av VA-försörjningen i Garns-Ekskogen, som beräknas vara avslutad efter årsskiftet 2006/07. Denna utredning kommer att ligga som grund för den vidare bedömningen av möjligheterna att bygga i området. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att den sökta åtgärden om nybyggnad av fritidshus på 80 m² inte kan tillåtas. Byggnadsytan strider mot bestämmelserna i detaljplanen, som tillåter 50 m². Avsteget kan inte bedömas som en mindre avvikelse. 15 (22)

16 Samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen 8 kapitlet 34 att den sökta åtgärden inte kan tillåtas då den strider mot bestämmelserna i detaljplanen. et fattas med stöd av plan- och bygglagen 8 kapitlet 11. s tidigare behandling Samhällsbyggnadsnämnden har 22 maj 2006, 80, beslutat följande: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ärendet utgår med hänvisning till sökandens önskemål och tas upp till beslut vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i augusti Handlingar i ärendet 1.Karta 2.Ansökan om förhandsbesked daterat 23/ Brev från sökanden daterat Undersökning av enskilt avlopp gjort av Mark- och Miljökonsulter i Bromma 5.Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll AU Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll AU 52 7.Godkännande av grannar 8.Serviceavtal Uponor Minireningsverk 5 pe daterat Beskrivning av WM-filtret Mikroreningsverk. 10. Upoclean minireningsverk 5pe och 10pe. Tekniska data. Daterat mars (22)

17 Vallentuna-Ekeby 2:164, Ekebyvägen 109, ansökan om bygglov för tillbyggnad med glasat uterum. SBN 124 Syst f bygglov Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov under förutsättning att den föreslagna glasade väggen flyttas in på fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:164 en halv meter från tomtgränsen. Sökande Bertil Thörnqvist, Ekebyvägen 109, Vallentuna Ansökan inkom och avser tillbyggnad av enbostadshus med ett glasat uterum på 15 m². Uterummet är placerat i tomtgräns mot granne och cirka 0,5 meter från tomtgräns mot allmänning. Planer med mera Enligt gällande stadsplan S är fastigheten avsedd för bostadsändamål. Yttranden från sakägare Sökanden har lämnat in ett skriftligt medgivande från berörda grannar. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Enligt ansökan är uterummet placerat vid tomtgräns med helt glasad vägg mot granne. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det är olämpligt att bygga på detta sätt intill tomtgräns mot annan granne. Även om grannen idag inte har något att erinra kan den glasade väggen i framtiden innebära en stor olägenhet för grannfastigheten med besvärande insyn mm. Endast en tät vägg bör accepteras i tomtgräns. Sökanden har inkommit med synpunkter på tjänsteskrivelsen och anför att grannen helt samtyckt till den glasade väggen i tomtgräns och dessutom anser att detta är ett bättre alternativ än en tät vägg. Hela idén med uteplats skulle gå förlorad om heltäckande vägg uppfördes, då ljuset från eftermiddagssolen helt skulle avskärmas. Sökanden har också varit i kontakt med brandförsvaret, som uttalat att inga brandsäkerhetsåtgärder krävs vid placering och utformning enligt ansökan. Synpunkterna från sökanden ändrar inte förvaltningens syn på att förslaget med glasad vägg i tomtgräns innebär en stor olägenhet för grannfastigheten. Förvaltningen föreslår att sökanden ändrar 17 (22)

18 utformningen till tät vägg eller placerar uterummet i den andra delen av tomten. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar avslå ansökan om bygglov då den föreslagna glasade väggen i tomtgräns kan innebära en betydande olägenhet för grannfastigheten. et fattas med stöd av plan- och bygglagen kapitel 3 2. Samhällsbyggnadsnämnden är däremot positiv om ansökan ändras till tät vägg i tomtgräns alternativt att uterummet flyttas till tomtens östra del. Handlingar i ärendet 1. Karta 18 (22)

19 Vallentuna-Rickeby 1:47, Tunavägen, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. SBN 125 Syst f bygglov Samhällsbyggnadsnämnden uttalar sig positivt till att ett enbostadshus uppförs på markerat området om lantmäteriet vid en fastighetsbestämning av gränserna för Vallentuna-Rickeby 1:47 kan bestämma dessa till detta läge. Ansökan om fastighetsbestämning ska göras av ägaren till Vallentuna-Rickeby 1:47. Förhandsbesked med villkor kan inte lämnas förrän lantmäteriet har klarlagt fastighetens läge. Sökande Harry Wiström, Igelkottsvägen 1, Sollentuna Ansökan inkom och avser möjligheten att få bygga ett enbostadshus på fastigheten. Fastighetens läge är dock oklar. Enligt sökandens redovisning bildades fastigheten 1907 för bostadsändamål och med arealen 892 m². År 1909 bildades fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:73. Vid senare jämförelse av kartorna verkar 1:73 ha bildats över 1:47. Översiktkartan 1931 och ekonomiska kartan redovisar dock 1:47 i ett icke klarlagt läge väster om 1:73 (inom Vallentuna-Rickeby 1:436). Sökanden föreslår en placering av fastigheten i detta läge. Planer med mera Den i ansökan föreslagna tomtplaceringen ligger i direkt anslutning till bostadsbebyggelse inom stadsplanen S Vid fastställelse av denna plan undantogs bland annat parkmarken i den västra delen, där den föreslagna tomten ingår, då länsstyrelsen ansåg att tillfartsfrågorna till bostadsområdet var oklara. För området finns därför inga planbestämmelser. Remissyttranden är sänt på remiss till Roslagsvatten AB. Yttranden från sakägare Fastighetsägaren till Vallentuna-Rickeby 1:73 har inte något att erinra mot förslaget. 19 (22)

20 Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Samhällsbyggnadsförvaltningen är positiv till att ett enbostadshus uppförs på markerat område om lantmäteriet vid en fastighetsbestämning av gränserna för Vallentuna-Rickeby 1:47 kan bestämma dessa till detta läge. Villkor är att Roslagsvatten AB anser det möjligt att ansluta fastigheten till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Ansökan om fastighetsbestämning ska göras av ägaren till Vallentuna-Rickeby 1:47. Samhällsbyggnadsnämnden uttalar sig positivt till att ett enbostadshus uppförs på markerat området om lantmäteriet vid en fastighetsbestämning av gränserna för Vallentuna-Rickeby 1:47 kan bestämma dessa till detta läge. Ansökan om fastighetsbestämning ska göras av ägaren till Vallentuna-Rickeby 1:47. Förhandsbesked med villkor kan inte lämnas förrän lantmäteriet har klarlagt fastighetens läge. Handlingar i ärendet 1. Karta 2. Ansökan med kartbilagor 20 (22)

21 Vargmötet 2:3, Vargmötesvägen 9, ansökan om förhandsbesked för ändrad användning av virkeshallar till idrottshall. SBN 126 Syst f bygglov Samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen 8 kapitlet 34 att den sökta åtgärden kan tillåtas med följande villkor: Sökanden ska visa vilka trafiksäkerhetshöjande åtgärder som ska utföras för att för att uppnå säkra gång- och cykelvägsförbindelser med idrottshallen samt att dessa åtgärder kan godkännas av kommunen. Sökande Kreditintressenter AB, Johan Söderberg, Sjökullensväg 4, Saltsjöbaden. Ansökan inkom och avser ändrad användning av 2 virkeshallar till idrottshallar för friidrott och fotboll. Hallarna kommer att användas av idrottsklubbar under tiderna på vardagar och 8 22 på lördagar och söndagar. Under dagtid på vardagar kommer eventuellt skolor kunna utnyttja hallarna. Verksamheten vänder sig till åldrarna 12 år till seniorer. Planer med mera Enligt gällande detaljplan S är området avsett för industriändamål. Remissyttranden?? Yttranden från sakägare 15 grannar i närområdet har fått möjlighet att yttra sig över ansökan. Ingen granne har haft något att erinra. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Att i ett industriområde förlägga en idrottshall med verksamhet som riktar sig till åldrarna 12 år till seniorer innebär att man framför allt måste försäkra sig om att gång- och cykelvägsförbindelserna till hallen är tillfredsställande ur trafiksäkerhetssynpunkt. Infrastrukturfrågor löses normalt i en planprocess. Området är planerat för och lämpligt för industriändamål. Idrottsverksamhet innebär en stor avvikelse från planbestämmelserna. Om samhällsbyggnadsnämnden vill medge ett annat ändamål utan 21 (22)

22 planändring behöver man ändå se om trafikfrågorna kan lösas på ett tillfredsställande sätt. Samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen 8 kapitlet 34 att den sökta åtgärden kan tillåtas med följande villkor: Sökanden ska visa vilka trafiksäkerhetshöjande åtgärder som ska utföras för att för att uppnå säkra gång- och cykelvägsförbindelser med idrottshallen samt att dessa åtgärder kan godkännas av kommunen. Vidare ska sökanden teckna ett avtal med kommunen om bekostande av föreslagna åtgärder innan bygglov kan ges. Yrkanden Ove Larsson (s) med instämmande av övriga s-ledamöter tillstyrker förvaltningens förslag. Handlingar i ärendet 1. Karta 22 (22)

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00-

Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00- 1 (6) Plats och tid Ledamöter Ersättare Övriga Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00- Elwe Nilsson (M), Erika

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS TEKNIK- OCH FASTIGHETSUTSKOTT 2015-04-29. Tid och plats Kl 15.00 Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

KOMMUNSTYRELSENS TEKNIK- OCH FASTIGHETSUTSKOTT 2015-04-29. Tid och plats Kl 15.00 Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna K ALLELSE KOMMUNSTYRELSENS TEKNIK- OCH FASTIGHETSUTSKOTT 2015-04-29 Tid och plats Kl 15.00 Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Anna von Axelson, tf samhällsbyggnadschef Anna-Carin

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande 1(11) Plats och tid Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl 18:30-20:25 Paragrafer 49-58 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Se bilagd närvaro- och voteringslista

Se bilagd närvaro- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2010-04-12 1 Plats och tid Måndag 12 april 2010 kl 19.00-19.20 Beslutande Se bilagd närvaro- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Bo Carlsson. Ordförande... Christer Thobiasson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Carlsson. Ordförande... Christer Thobiasson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-06-12 1 (16) Plats Rum 501, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 juni Kl: 08:30 10:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

DOM 2015-09-17 Stockholm

DOM 2015-09-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2015-09-17 Stockholm Mål nr F 1396-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-01-22 i mål F 4425-14, se bilaga KLAGANDE JM

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna, den 28 maj 2010. Gunnel Orselius-Dahl (FP) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna, den 28 maj 2010. Gunnel Orselius-Dahl (FP) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2010-05-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 25 maj 2010 kl. 18.30 20.20 Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (8) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 10.45 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Birgit Landquist (C), v. ordf. Agneta Sörensson

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30 Kulturnämndens arbetsutskott 9 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30 Lars-Bertil Ohlsson (kd),

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kompassen konferens i Skärhamn kl 18.00-20.00 Blad Beslutande Gjert Magnusson (s), ordf Benita Nilsson (fp) Ewa-Lena Svensson (fp) Georg Strömbom (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 17.00-17.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lars Carlén

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (15) Plats och tid Haga Kvarn 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Stig-Åke Grönvall (S) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 1997 kl 18.00

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 1997 kl 18.00 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1997-12-01 1(5) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen den 14 augusti 2003 kl 17.00 18.30

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen den 14 augusti 2003 kl 17.00 18.30 Kulturnämndens arbetsutskott 14 augusti 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.00-16.15 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Björn Nordenhaag (mp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00 Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-10-24 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.20 09.20 ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Arto Viitanen (s) ers. Ulla Hjort

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer