Passion för perfektion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Passion för perfektion"

Transkript

1 Passion för perfektion

2 Inledning Vårt varumärke Ett varumärke definieras ytterst utifrån värderingar i företaget, som ger ett löfte till kunden och en vision inför framtiden. Ett sådant löfte måste alltid hållas. Denna syn på varumärket är förpliktigande och visar vilka värderingar vårt företag står för genom vårt varumärke Hemgården. Hemgårdsgruppen Hemgården en översikt 4 Ett svenskt genuint byggmästarföretag 6 Målmedveten strategi 8 Kunden i fokus 9 Hemgårdens bostadsprogram 10 Affärsområden Nyproduktion av bostäder 12 Förvaltningsverksamheten 14 Koncernen styrs utifrån värderingar som seriositet, professionalism och långsiktighet. Vardagsbeslut fattas med ledning av våra mål och uttalad policy. Våra medarbetare ska känna till dessa och i alla situationer agera i enlighet härmed. Kvalitet och miljö Hemgårdens kvalitetspolicy 16 Hemgården värnar om miljön 18 Finansiell ställning Ekonomi och organisation 20 Hemgården är ett svenskt byggmästarföretag med traditioner som kännetecknas av ansvarstagande och genuint hantverk. Referensobjekt Axplock av våra referensobjekt 22 2

3 Passion för perfektion Hemgården håller måttet Hemgårdens affärsidé är att med omtanke och yrkeskunnande skapa sunda, ekonomiska och vackra hus för försäljning; samt att utveckla och långsiktigt äga förvaltningsfastigheter. Vi försöker se möjligheter där andra ser svårigheter och strävar ständigt efter att vara lyhörda, professionella, nytänkande och flexibla i all vår verksamhet. Hemgården äger och förvaltar mer än fastigheter. Vi förvaltar våra kunders behov och önskningar. Omtanke och yrkeskunnande är grunden för kvalitet, där företagets alla delar måste integreras och stimuleras av målsättningen en nöjd kund i ett sunt hus. Välkommen till Hemgården! Med vänlig hälsning Hemgården Byggnadsaktiebolag Hemgårdens centrala värdegrund bygger på kvalitet. Begreppet kvalitet definieras som alla sammantagna egenskaper hos en produkt eller tjänst som tillfredsställer kundens uttalade eller underförstådda behov. Marcus Lindblom Koncernchef Hemgården drivs av visionen att skapa hög kvalitet i sina byggnationer. Vår erfarenhet är att det är i samarbete med kunderna som framgångsrikt företagande kan skapas. 3

4 Hemgården en översikt Alla hus ser inte likadana ut. Detsamma gäller naturligtvis även för bygg- och fastighetsbolag. Vid en första anblick kan bolag se ganska lika ut, men vid närmare studium blir skillnaden större. Tradition och nytänkande Hemgården skapar framtidens möjligheter genom att förena tradition med nytänkande på ett välbalanserat sätt. För ledningen innebär det en ständig process att utveckla organisationens kunskap och affärsmannaskap, så att hela företaget blir mer kundinriktat. Fastigheter förvaltas med omtanke om miljön och byggnadsestetiska värden, där hänsyn även tas till deras historia. Kvalitetshänsyn genomsyrar små detaljer och lösningar som skräddarsys för fastigheterna. Vi anser att storskalighet i produktionen hämmar individualism och kreativitet, samtidigt som nyckeln till lönsamhet ligger i specialisering och minskat allbyggande. Kundorientering och erfarenhet Hemgården är ett kund- och serviceorienterat företag. Därför bygger vår centrala värdegrund på kvalitet. Över tiden har vi medverkat till produktion och planläggning av drygt 700 bostäder och förvärvat stort kunnande inom kundorienterad fastighetsförädling som utgår ifrån ett miljö- och kvalitetsarbete. Kort- och långsiktiga mål Genom att Hemgården både är en aktiv ägare och investerare skapas en gemensam vision och gemensamma värderingar. Detta leder till att en stark företagskultur skapas och att både kortoch långsiktiga mål kan nås. 4

5 Passion för perfektion Affärsområden Hemgårdens verksamhet är organiserad i följande affärsområden: - Projektverksamhet, som omfattar markförädling för bostadsändamål och åtföljande nyproduktion. - Förvaltningsverksamhet, som omfattar innehav av centralt belägna projekt- och förvaltningsfastigheter. Tillväxt och utveckling Tillväxt används för att skapa en starkare position och minskad riskprofil, där stor volym inte är viktig i sig. Så fort som möjligt ska lönsamhet i varje projekt genereras, vilket får den naturliga konsekvensen att kostnaderna alltid måste anpassas. Utveckling av fastigheter är en kontinuerlig process som innebär att löpande förvärva och förädla, för att därefter försälja eller förvalta. Kassaflöde i fokus Projekten är ofta kapitalkrävande och innehåller olika faser där mervärden skapas. En effektiv hantering av kassaflödet är en central uppgift för ledningen, då de kapitalkrävande projekten ofta löper över lång tid. Organisationen är uppbyggd för att i samtliga projektfaser stödja och stimulera ett optimalt kassaflödestänkande, då utveckling och förädling sker med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdeutveckling för hela koncernen. Vår fokuserade strävan efter värdeskapande utveckling fortsätter att ge hög tillväxt och god avkastning. Hemgården har den finansiella styrka och kompetens som krävs för att långsiktigt och stabilt genomföra de projekt som vi engagerar oss i. 5

6 Ett svenskt genuint byggmästarföretag Hemgårdskonceptet Hemgårdens affärsidé är att med omtanke och yrkeskunnande skapa sunda, ekonomiska och vackra hus för försäljning samt att utveckla och långsiktigt äga förvaltningsfastigheter. Affärsidén visar hur vi vill förverkliga vår vision att skapa stimulerande miljöer för harmoni och balans i boende, arbete, utbildning, rekreation och kultur. Hemgårdskonceptet innebär sammanfattningsvis att förena ett starkt konceptuellt bostadsprogram med kostnadseffektiv produktion. Bostadsprogrammets tre grundpelare utgörs av specialisering, kostnadseffektivitet och hög kompetens. För att förverkliga visionen har Hemgården förvärvat en husfabrik. Fabriken använder högkvalitativa svenska råvaror. Sammantaget bedriver vi en utpräglad nischverksamhet. Hemgårdens verksamhet Hemgården är ett bygg- och fastighetsbolag som förvärvar och förädlar objekt i Sverige. Dessa kan vara råmark eller byggnader med potential för ny, på eller ombyggnad; dvs. mark eller byggnader som har en felaktig användning i förhållande till sin kapacitet. Därefter omformas, säljs eller hyrs fastigheterna ut med ett starkt medvetet marknadsperspektiv. Utformningen avgörs av kundvärden, vilket innebär de funktioner och värden som kunderna är beredda att betala för. Exploateringsfastigheter Hemgårdens exploateringsfastigheter är väsentliga för verksamheten och dess värdetillväxt har ett nära samband med nyproduktion av bostäder. Fastigheternas marknadsvärde bestäms främst av makroekonomin, räntan, regionens allmänna utveckling och planprocessen. 6

7 Passion för perfektion Den allmänna utvecklingen styrs främst av konjunktur och regional expansion. Planprocessen är däremot starkt beroende av hur fastighetsägaren i samverkan med kommunen kan utforma och genomföra planer för nybebyggelse och ny användning. Värdeutvecklingen under planprocessen kan vara stor när ett stycke råmark omvandlas till färdig byggrätt för bostäder. Markvärdet stiger i takt med att byggmöjligheter successivt konkretiseras i färdiga planer och att osäkerheter om framtida användning undanröjs. Det fulla marknadsvärdet för exploateringsfastigheten har uppnåtts när detaljplanen antagits och bygglov erhållits. Definition av olika fastigheter Investeringsobjekten utgörs av exploateringsfastigheter, projektfastigheter samt förvaltningsfastigheter. Varje investeringsobjekt får sin egen affärs- och handlingsplan som är i harmoni med Hemgårdens värderingar och strategi. Exploateringsfastigheter utgörs av råmark och obebyggd mark med tillhörande byggrätter. Projektfastigheter utgörs av bebyggda fastigheter där vi genom planerad rivning, ombyggnad och tillbyggnad skapar värdetillväxt genom exempelvis förändrad användning, höjt utnyttjande eller förbättrad tillgänglighet. Förvaltningsfastigheter utgörs av bostadsfastigheter eller kommersiella fastigheter som ägs och förvaltas av strategiska skäl. 7

8 Målmedveten strategi Marknadsanalyser Hemgårdens verksamhet är kundorienterad och kännetecknas av långsiktighet och ansvarstagande. Kommunerna utgör den viktigaste samarbetsparten när ett projekt planeras och projekteras. Genom ett långsiktigt och uthålligt agerande kan förtroendefulla relationer bibehållas och byggas upp med olika aktörer på varje lokal marknad. På så sätt tilldelas vi löpande markanvisningar av olika kommuner. Ledning och uppföljning Utformning, ledning och kontroll av verksamheten präglas av kontinuerligt optimerade system. Samtidigt finns en stark medvetenhet om varje projekt, marknadens särprägel eller inbyggda logik. Kostnadseffektivitet uppnås genom att exploaterings- och byggnadsverksamheten understödjer varandra genom en långt driven specialisering. Hemgården undersöker regelbundet olika regioners förutsättningar, behov och rådande trender. Pendlingsregioner definieras som ekonomiskt funktionella och sammanhängande områden där människor både bor och arbetar. Projektverksamheten ska bedrivas i pendlingsregioner som uppvisar förhållandevis hög befolkningstillväxt men låg direktavkastning på fastigheter, vilket huvudsakligen begränsar verksamheten till Stockholm, Göteborg och Malmö. Förvaltningsverksamheten ska bedrivas i pendlingsregioner med hög direktavkastning på fastigheter men förhållandevis låg tillväxt. Regionerna ska vara stabila och uppvisa ett diversifierat näringsliv med en god infrastruktur samt inrymma universitet eller högskola. Befintlig hyresmarknad för aktuell fastighetstyp ska också vara i balans. 8

9 Passion för perfektion Kunden i fokus Kommunikationen ska stärka relationen mellan företaget och kunden genom att skapa förväntningar som kan uppfyllas och i bästa fall överträffas. Eventuella konflikter hanteras med kreativa lösningar istället för förbud eller uppmaningar. Våra affärspartner ska bli nöjda och vi ska skapa bestående relationer och få goda referenser. Stimulans av sunda flyttkedjor Hemgården undersöker alltid närliggande områden för att fastställa om sunda flyttkedjor behöver stimuleras i närområdet. Nya forskningsrön visar nämligen att olika boendeformer inom samma närområde befrämjar byte av bostad, vilket genom en kedjeeffekt i sin tur friställer andra eftersökta bostäder. Innan ett bostadsområde projekteras analyserar vi kundernas preferenser avseende exempelvis boendeform, utformning och närservice. Projektutvecklingen av fastigheter utgår från kundens behov, så att varje fastighets inneboende potential kan frigöras på ett kundorienterat sätt. Sammantaget är det vår övertygelse att fastighetsutveckling och nyproduktion är lokala verksamheter som kräver såväl lokal styrning som lokalt kunnande. Rimlig produktionskostnad Genom hög prefabriceringsgrad av planelement i egen husfabrik kan Hemgården producera hus av hög kvalitet till ett rimligt pris. Husen förses med egenskaper som ger ett stort mervärde för kunden, som exempelvis generösa rumshöjder, vackra glaspartier, helkaklade våtrum och parkettgolv. För mer information kring dessa frågor hänvisar vi till vår kvalitets- och miljöpolicy samt vårt konceptuella bostadsprogram. 9

10 Hemgårdens bostadsprogram Marknadstrenden har gått ifrån ett kollektivt boendetänkande till ett mer individuellt perspektiv, där Hemgården erbjuder marknadsanpassade bostäder. Vårt bostadsutbud kännetecknas alltså av stor mångfald avseende upplåtelseform, hustyp och lägenhetsstorlek. Hemgårdens bostadsprogram syftar till att säkerställa hög boendekvalitet genom kvalitets- och miljöanpassning. När Hemgården får förtroendet att lämna förslag på ett nytt bostadsområde omfattas nedan angivna arbetsmoment med åtföljande analyser i presentationen. I Inledningsvis skapas en vision för bostadsområdet med uttalad målformulering och överordnat gestaltningsmotiv. II Vid gestaltning av bostadsområdet utgår vi från platsens själ, genus loci, och utformar det för att bevara dess unika kvaliteter som biologisk mångfald och djurliv. III God utemiljö utformas med omtanke. Vi planerar allmänna platser och gaturum så att människor träffas och umgås naturligt. Området får lämpligt antal parkeringsplatser i anslutning till bostäder samt trygga och säkra lekplatser. IV Boendekvalitet innebär vacker arkitektur, generösa rumshöjder och vackra glaspartier. Samtliga bostäder får även balkong, terrass eller uteplats med dagsbelysning från mer än ett håll. För högsta kvalitet tas hänsyn till respektive områdes unika förutsättningar. 10

11 Passion för perfektion V God inomhusmiljö kännetecknas av bra kvalitet avseende bland annat städbarhet, byggmaterial, akustisk miljö och luftkvalitet. VIII Telekom och IT planeras väl. Samtliga bostäder utrustas med uttag för radio, dator och TV samt bredband. VI Miljöhänsyn innebär att energi, återvinning och källsortering planeras väl. Energieffektivitet uppnås genom lämplig orientering, fasadmaterial, taklösningar samt god isolering. Bostäderna har plats för avfallssortering och i området uppförs normalt ett fastighetsnära miljöhus. IX Målgrupp och boendeform utformas primärt enligt önskemål från kommunen underbyggt av statistiska analyser om regionens befolkningsutveckling, pendlingsmönster, infrastruktursatsningar och marknadens efterfrågan av upplåtelseform, hustyp samt lägenhetsstorlek. VII Ekologin värnas genom prioritering av återanvänt eller återvunnet material och i byggprocessen används förnyelsebara material så långt som möjligt. Vi har god erfarenhet av att utforma grönoch lekytor så att de vid nederbörd kan fungera som infiltrationsytor. X Vid behov stimuleras sunda flyttkedjor inom närområdet. Nya forskningsrön visar att olika boendeformer inom samma närområde befrämjar byte av bostad, vilket genom kedjeeffekt i sin tur friställer andra eftersökta bostäder. 11

12 Nyproduktion av bostäder Nyproduktion av bostäder är vår viktigaste kärnverksamhet och omfattar allt från förvärv och projektidé, via planarbete, projektering, finansiering och försäljning till byggande, inflyttning och förvaltning. Bostäder till vanligt folk Hemgårdens projektutveckling av bostäder bedrivs i nära samspel mellan marknad och produktionsprocesser. Exempelvis genomför vi löpande marknadsundersökningar för att analysera kundpreferenser som gäller rätt boendeform, utformning och närservice. Vi har dokumenterat god erfarenhet av att utforma bostadsområden med olika upplåtelseformer, hustyper och lägenhetsstorlekar. Hemgården skapar därmed inte bara bostäder som uppvisar god boendekvalitet och god arkitektur i en vacker miljö. Bostäderna är också prisvärda och i en total prisnivå som innebär att människor med normala inkomster har råd att bo i dem. Helägd husfabrik Hemgårdens husfabrik sysselsätter 25 personer, producerar 65 hus per år samt omfattar 4 byggnader om drygt m 2 verksamhetsyta. Vår vision uppnås genom en stark konceptuell bostadsutformning som gäller komfort, design och funktion åtföljt av en kostnadseffektiv och rationell produktion. Hemgårdens husfabrik, Östersund (totalrenoverad 1992) Genom rationella produktionsmetoder av prefabricerade planelement, bjälklag, burspråk, gavelspetsar och takstolar i 12

13 Passion för perfektion egen husfabrik nås flexibilitet och kostnadseffektivitet utan fördyrande mellanhänder. Den helägda husfabriken skapar också naturlig kostnads- och kvalitetskontroll tillsammans med leveranstrygghet. Genom att samtidigt kunna agera som byggherre, projektör, entreprenör och förvaltare har Hemgården kontroll och kan ta fullt ansvar för hela processen från "ax till limpa". För att ytterligare säkerställa en hög boendekvalitet har Hemgården tagit fram och utvecklat ett konceptuellt bostadsprogram som omfattar tio punkter. Bostadsprogrammet resulterar i en byggmästarverksamhet som sammantaget är högkvalitativ, effektiv och konkurrenskraftig. Vår vision förverkligas genom skapandet av levande och attraktiva bostadsområden, där rätt boendeform och boendemiljö i rätt läge kombinerat med stark och tydlig närvaro är grunden till vår framgång. Projekt för 750 miljoner kronor Hemgården förfogar över 350 byggrätter avseende småhus och flerfamiljshus för bostadsändamål som är planlagda eller under pågående planläggning i olika centralt belägna projekt. Sammantaget motsvarar det omkring m 2 bostadsyta eller ett totalt projektvärde om ca 750 miljoner kronor. Härutöver tillkommer ytterligare planläggningar som planeras på egna strategiskt förvärvade fastigheter i enlighet med gällande översiktsplan. Därmed har vi säkrat en mycket god tillgång till intressanta utvecklingsprojekt för många år framöver med åtföljande god lönsamhet. 13

14 Förvaltningsverksamheten Detta affärsområde omfattar innehav och förädling av centralt belägna projekt- och förvaltningsfastigheter. Exploateringsfastigheterna har till syfte att understödja kärnverksamheten som är nyproduktion av bostäder. Projektfastigheterna är objekt med påbyggnads- eller ombyggnadspotential, medan förvaltningsfastigheterna avser fastigheter som ägs och förvaltas av Hemgården av strategiska skäl. Brevbäraren 2, Östersund (nybyggd 1994) Brevbäraren 3, Östersund (totalrenoverad med vindsinredning 2005) De av Hemgården förvaltade fastigheterna ger årligen ett positivt kassaflöde om ~ 8 miljoner kronor. Kassaflödet kan återinvesteras i projektverksamheten, 14

15 Passion för perfektion vilket är av stor vikt bland annat eftersom de kapitalkrävande projekten löper över lång tid. Vårt Fastighetsbestånd Hemgården äger och förvaltar centralt belägna fastigheter med bostäder, kontor och butiker. Brevbäraren 1, Östersund (nybyggd 1993) Bland annat ägs Skandias profilfastighet som är belägen i ett av Faluns bästa topplägen. Vi har genomfört omfattande ombyggnationer och hyresgästanpassningar med åtföljande hyreshöjningar som följd. Vedkompaniet 2, Falun (nybyggd 1979) 15

16 Hemgårdens kvalitetspolicy Kvalitetsarbetet syftar till att uppfylla kundernas förväntningar och i bästa fall överträffa dem. För att lyckas med detta krävs en samstämmighet inom organisationen. Målen ska vara tydliga och strategierna ska kunna brytas ned i lokala handlingsplaner. Vår affärsidé att producera sunda, ekonomiska och vackra hus kräver genomtänkta program och ett medvetet handlande. Genom vår kvalitetspolicy sammanfattas de värderingar och hänsyn som ska leda till att våra mål nås. Kvalitet i byggprocessen Vi låter ständigt god miljö, sundhet och säkerhet avgöra beslut om material, metoder och konstruktioner. Traditionella utföranden och material förordas på ett välbalanserat sätt i förhållande till ny teknik. Vid utformning av hus är det viktigt att användarvänlighet alltid kommer före produktionsteknik och att form följer funktion och inte tvärt om. Vi producerar byggnader som har god ljud-, värmeoch luftkomfort tillsammans med bra och genomtänkta funktioner. Sjuka hus ett hälsoproblem Fukt är den största enskilda orsaken till sjuka hus och en ständig utmaning vid byggnation och fastighetsförvaltning. Kombinationen av fukt, mögel och emissioner är en av huvudorsakerna till ökningen av sjukdomar som astma och allergier. För entreprenadverksamheten innebär detta att noggrann uttorkning alltid måste ske före ytskiktsarbeten i byggnaden. Samtidigt krävs ordning och reda på arbetsplatsen med ordentligt skyddade upplag samt täckning av känsliga byggdelar. 16

17 Passion för perfektion Kommunikation och ansvar Hemgårdens verksamhet kännetecknas av både långsiktighet och ansvarstagande. Kommunikationen med kunden underlättas av vårt administrativa system. Exempelvis kan beställningar in i minsta detalj följas hela vägen ut i genomförandet på byggarbetsplatsen; allt enligt konceptet "rätt kvalitet, i rätt tid, till rätt överenskommet pris." För oss inbegriper ordet kvalitet också ett ansvar för dem som arbetar tillsammans med oss. Vi erbjuder exempelvis ett fortlöpande skydd mot arbetsskador samt goda boende- och etableringslösningar på byggarbetsplatsen. Ett förpliktigande kvalitetsansvar För att säkerställa att kvalitetspolicyn efterlevs i samtliga led, samarbetar vi endast med konsulter, leverantörer och underentreprenörer som delar vår syn på miljö, ekologi, säkerhet och yrkeskunnande. Vår centrala värdegrund bygger på kvalitet och värderingar som seriositet, professionalism och långsiktighet. Varumärket Hemgården definieras ytterst utifrån våra värderingar, vilket är förpliktigande. Hemgårdens kvalitetspolicy fungerar som ledning i vardagsbeslut. Våra medarbetare ska känna till policyn och i alla situationer agera i enlighet härmed. 17

18 Hemgården värnar om miljön Byggsektorn - en stor förbrukare Hemgården anpassar sig ständigt till miljön. Genom våra anläggningars och byggnaders funktioner samt skönhetsvärden förbättras de delar av samhället som vi är verksamma inom. Hemgården arbetar aktivt för ett långsiktigt miljöarbete och utgår från kundens behov när vi verkar för en långsiktig samhällsutveckling. Byggsektorn är en stor förbrukare av energi och material men är samtidigt en förutsättning för ett väl fungerande samhälle genom sitt skapande av infrastruktur som bostäder, kontor och vägar. Hemgården strävar efter att tillgodose samhällets behov av bostäder med minimal påverkan på dagens och framtidens miljö. Detta sker genom att integrera miljöarbetet som en naturlig del i affärsprocesserna. Genom miljöledningssystemet ISO ställs krav på ett kontinuerligt miljöarbete, som omfattar planering, genomförande, utvärdering och uppföljning med ett övergripande krav på ständiga förbättringar. 18

19 Passion för perfektion Hemgårdens miljöarbete Vårt miljöarbete inriktas naturligt nog mot områdena effektiv energianvändning, effektiv resursanvändning och hälsosam innemiljö. Därtill prioriteras avveckling av särskilt farliga ämnen. Omgivningen kan påverkas aktivt genom val av ett miljömässigt bättre alternativ när så är lämpligt. Vid val av produkter och metoder verkar vi för en god hushållning med naturresurser och energi. Att aktivt arbeta med miljövänliga, driftsekonomiska och säkra konstruktioner är en självklarhet. Miljötänkandet begränsas inte till själva produktionsledet utan omfattar byggnadens hela användningstid. Miljötänkandet handlar därför även om insikten att det vi gör nu faktiskt påverkar miljön idag och för kommande generationer. Hemgården har alltid en arbetsmiljöplan på sina arbetsplatser och skyddsronder sker i enlighet med denna. I samband med produktion ska avfallets mängd och farlighet minska samtidigt som källsortering och avfallshantering sker på ett föredömligt sätt. 19

20 Ekonomi och organisation Hemgården har en god ekonomisk ställning, där förvaltningsfastigheterna uppvisar låg belåningsgrad och övrigt fastighetsbestånd är obelånat. Koncernen har ett övervärde, i förhållande till bokfört värde, på omkring 30 miljoner kronor i förvaltningsfastigheter. Därutöver föreligger betydande övervärden i exploateringsfastigheter. Hemgårdens förvaltningsfastigheter ger ett positivt kassaflöde på omkring 8 miljoner kronor per år. Sammanfattningsvis äger och förvaltar Hemgården drygt m 2 verksamhetsytor, som huvudsakligen består av centralt belägna bostäder, kontor och butiker, till ett bokfört anskaffningsvärde om 67 miljoner kronor. Fakta om koncernen Hemgården Totala tillgångar ~ 85 Mkr Synligt eget kapital ~ 50 Mkr Synlig soliditet ~ 60 % Projektvärde ~ 750 Mkr Produktionsvolym ~ 100 Mkr / år Positivt kassaflöde ~ 15 Mkr / år 20

21 Passion för perfektion Moderbolag Hemgården Förvaltningsaktiebolag Projektverksamhet Hemgården Byggnadsaktiebolag Förvaltningsverksamhet Hemgården Bostadsaktiebolag Hemgården Fastighetsaktiebolag Hemgården Kommanditbolag Hemgården Byggnadsaktiebolag Byggnadsverksamhet Helägt dotterbolag Hemgården Fastighetsaktiebolag Exploateringverksamhet Helägt dotterbolag Hemgården Bostadsaktiebolag Bostadsfastigheter Helägt dotterbolag Hemgården Kommanditbolag Kommersiella fastigheter Helägt dotterbolag 21

22 Axplock av våra referensobjekt Källtorpsvägen, Haninge Brf Gårdskikaren, Haninge Källtorpsvägen: - 11 st villor (1998) Bostadsrättsföreningen Gårdskikaren: - 27 st lägenheter, flerfamiljshus (2000) Brf Kästa 1, Huddinge Bostadsrättsföreningen Kästa 1: - 14 st parhus (2001) 22

23 Passion för perfektion Brf Silversmeden, Stockholms stad Brf Silverskeden, Huddinge Bostadsrättsföreningen Silversmeden: - 14 st parhus (2002) Bostadsrättsföreningen Silverskeden: - 12 st lägenheter, flerfamiljhus (2004) Bostadsrättsföreningen Silverskålen: - 12 st parhus (2005) Brf Silverskålen, Nacka 23

24 Hemgården bygger hemtrevnad HEMGÅRDEN BYGGNADSAKTIEBOLAG, PLANIAVÄGEN 15, NACKA, SWEDEN TELEFON , TELEFAX

Innehåll SID 2014 I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2

Innehåll SID 2014 I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 Årsredovisning 2014 Innehåll SID 2014 I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4 FINANSIELLA MÅL 5 STRATEGI 7 VÅR AFFÄRSMODELL 8 BESQABS MARKNAD 12 KUNDENS BEHOV I FOKUS

Läs mer

Innehåll SID ÅRET I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4

Innehåll SID ÅRET I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4 Årsredovisning 2013 Innehåll SID ÅRET I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4 FINANSIELLA MÅL 5 STRATEGI 6 AFFÄRSMODELL 8 BESQABS MARKNAD 10 MÅLGRUPP OCH KUNDER 12

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G J M

Å R S R E D O V I S N I N G J M JM utvecklar nya bostadsområden, i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som vi utvecklar

Läs mer

Magnolia Bostad Årsredovisning 2014

Magnolia Bostad Årsredovisning 2014 Magnolia Bostad Årsredovisning 2014 Det här är Magnolia Bostad...2 2014 i korthet...4 Historik...6 VD har ordet...8 Marknaden... 12 Vision, affärsidé och mål... 17 Affärsmodell...18 Magnolia Bostads förädlingsprocess...

Läs mer

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 Omslag: Stockholms största hotell, Nordic Hotel, såg dagens ljus under år 2000.Från hotellet,som JM äger, är det gångavstånd till Centralstationen och Arlandabanan. I Gröndal,

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2014

ÅRS- REDOVISNING 2014 ÅRS- REDOVISNING 2014 Verksamhet 1 året i korthet 2 koncernchefens kommentar 4 KUNDBEHOV 5 Omvärldsanalys och Makro 7 Marknaden 10 ERBJUDANDE 11 fördel nybyggt 16 jms 10 största projekt 19 LÖNSAMHET 20

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2009

ÅRS- REDOVISNING 2009 ÅRS- REDOVISNING 2009 innehåll 1 året i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och sstrategier 6 Affären JM 8 Marknadsöversikt 20 bostadsbyggrätter 22 projektfastigheter 23 affärssegment 28

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010.

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010. ÅRSREDOVISNING 2010. Innehåll Peab i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Visionen Nordens samhällsbyggare 4 Nordisk Byggmarknad 6 Affärsmodellen 9 Verksamheten 18 Hållbarhet 32 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2011

ÅRS- REDOVISNING 2011 ÅRS- REDOVISNING 2011 INNEHÅLL Verksamhet 1 året i korthet 2 koncernchefens kommentar 4 KUNDBEHOV 5 Omvärldsanalys och Makro 7 Marknaden 10 erbjudande 11 fördel nybyggt 16 jms 10 största projekt 19 LÖNSAMHET

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009.

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009. ÅRSREDOVISNING 2009. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. TID OCH PLATS Årsstämman i Peab AB äger rum tisdagen den 11 maj 2010 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i stämman skall

Läs mer

Magnolia Bostad Årsredovisning

Magnolia Bostad Årsredovisning 2013 Magnolia Bostad Årsredovisning Innehåll Kort om Magnolia Bostad 2 Historik 3 2013 i korthet 4 Koncernens nyckeltal 5 VD har ordet 8 Marknaden 12 Verksamhetsbeskrivning 14 Strategisk inriktning 14

Läs mer

2011 för den late. Innehållsförteckning. 2011 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 773 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%.

2011 för den late. Innehållsförteckning. 2011 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 773 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%. Heimstaden Årsredovisning 2011 1 2 INNEHÅLL HEIMSTADEN 2011 2011 för den late Innehållsförteckning Hyresintäkterna uppgick till 773 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%. Uthyrningsgraden för bostäder

Läs mer

VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004

VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004 VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004 Innehåll 2004 i korthet 1 VD-kommentar 2 Affärsidé, vision, mål och strategi 4 Försvarsbeslut 2004 6 Vasallens processer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL BESQAB I KORTHET 2 ÅRET I KORTHET 5 VD:S KOMMENTAR 6-7 AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI 8 FINANSIELLA MÅL 9 OMVÄRLDSANALYS 10 Kundtrender 10 Marknadstrender 11 Pristrender 12 Konkurrenter

Läs mer

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR JM utvecklar nya bostadsområden i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som vi utvecklar

Läs mer

Rygg Vik PEAB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012

Rygg Vik PEAB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Året i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Bygg- och anläggningsmarknaden 5 Affärsmodell 8 Koncernstrategier 10 Finansiella och operativa mål 11 Förvaltningsberättelse 13-35

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

Rygg Vik PEAB ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013

Rygg Vik PEAB ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Viktiga händelser 2013 Fortsatta investeringar inom affärsområde Projektutveckling. Vårt deltagande i att utveckla Arenastaden i Solna är vårt största pågående utvecklingsprojekt. För

Läs mer

Årsredovisning 2011 john mattson fastighetsföretagen ab

Årsredovisning 2011 john mattson fastighetsföretagen ab Årsredovisning 2011 john mattson fastighetsföretagen ab JOHN MATTSON Vi tror på hyresrätten 1 John Mattson i korthet 2 Ett värderingsstyrt företag 3 2011 i korthet 4 EKONOMI 28 Långsiktigt stabil verksamhet

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

-04 ÅRSREDOVISNING. Johan Skoglund, VD och koncernchef

-04 ÅRSREDOVISNING. Johan Skoglund, VD och koncernchef ÅRSREDOVISNING 24-4 24 års rekordförsäljning och det förbättrade resultatet gjorde att vi tog viktiga steg mot att nå våra lönsamhetsmål. Året som gått har visat att vi utvecklar bostäder och bostadsområden

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFOSA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 1

Årsredovisning 2014 HEMFOSA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 1 Årsredovisning 2014 HEMFOSA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 1 Innehåll 2 Hemfosa i korthet 4 Kommentar från VD Verksamheten 6 Detta är Hemfosa 8 Fokus på samhällsfastigheter 14 Ansvar 16 Medarbetare Fastighetsbestånd

Läs mer

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning ÅRSREDOVISNING 23 Wallenstam i korthet 23 i sammandrag................................................................ 3 Verksamhetsöversikt...............................................................

Läs mer

Årsredovisning 2011 VICTORIA TOWER Kista

Årsredovisning 2011 VICTORIA TOWER Kista Årsredovisning 2011 INNEHÅLL Året i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Nordisk bygg- och anläggningsmarknad 4 Affärsmodellen 9 Peabs sex koncernstrategier 10 Operativa och finansiella mål 12 En ny

Läs mer

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen.

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen. 2007 JM utvecklar nya bostadsområden i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som

Läs mer

Det är de små detaljerna som gör det, heter det. Vi har under året tagit bort några ord i vårt firmamärke, i vårt namn. En liten detalj kanske, men

Det är de små detaljerna som gör det, heter det. Vi har under året tagit bort några ord i vårt firmamärke, i vårt namn. En liten detalj kanske, men e r n s t r o s é n å r s r e d o v i s n i n g 2010 Det är de små detaljerna som gör det, heter det. Vi har under året tagit bort några ord i vårt firmamärke, i vårt namn. En liten detalj kanske, men

Läs mer

ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2013

ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2013 ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL ALM Equity i korthet 2 Verksamhetshistoria 4 Året i korthet 7 VD har ordet 8 Affärsmodell 10 Projektkategorier 13 Projektportföljen i utvecklingsfaser 17 Projekt

Läs mer

Norge Sverige. Finland. Danmark. Belgien

Norge Sverige. Finland. Danmark. Belgien JM utvecklar nya bostadsområden i attraktiva lägen för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som vi utvecklar

Läs mer

GRAFISK MANUAL ÅRSREDOVISNING 2014

GRAFISK MANUAL ÅRSREDOVISNING 2014 GÖTEBORGS EGNAHEMS AB Årsredovisning 2014 GRAFISK MANUAL ÅRSREDOVISNING 2014 XXXX XXXXX XXXX XXX XXX XXX XXX Göteborgs Egnahems AB www.egnahemsbolaget.se www.egnahemsbolaget.se VI BYGGER ÖVERALLT MEN BARA

Läs mer