Passion för perfektion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Passion för perfektion"

Transkript

1 Passion för perfektion

2 Inledning Vårt varumärke Ett varumärke definieras ytterst utifrån värderingar i företaget, som ger ett löfte till kunden och en vision inför framtiden. Ett sådant löfte måste alltid hållas. Denna syn på varumärket är förpliktigande och visar vilka värderingar vårt företag står för genom vårt varumärke Hemgården. Hemgårdsgruppen Hemgården en översikt 4 Ett svenskt genuint byggmästarföretag 6 Målmedveten strategi 8 Kunden i fokus 9 Hemgårdens bostadsprogram 10 Affärsområden Nyproduktion av bostäder 12 Förvaltningsverksamheten 14 Koncernen styrs utifrån värderingar som seriositet, professionalism och långsiktighet. Vardagsbeslut fattas med ledning av våra mål och uttalad policy. Våra medarbetare ska känna till dessa och i alla situationer agera i enlighet härmed. Kvalitet och miljö Hemgårdens kvalitetspolicy 16 Hemgården värnar om miljön 18 Finansiell ställning Ekonomi och organisation 20 Hemgården är ett svenskt byggmästarföretag med traditioner som kännetecknas av ansvarstagande och genuint hantverk. Referensobjekt Axplock av våra referensobjekt 22 2

3 Passion för perfektion Hemgården håller måttet Hemgårdens affärsidé är att med omtanke och yrkeskunnande skapa sunda, ekonomiska och vackra hus för försäljning; samt att utveckla och långsiktigt äga förvaltningsfastigheter. Vi försöker se möjligheter där andra ser svårigheter och strävar ständigt efter att vara lyhörda, professionella, nytänkande och flexibla i all vår verksamhet. Hemgården äger och förvaltar mer än fastigheter. Vi förvaltar våra kunders behov och önskningar. Omtanke och yrkeskunnande är grunden för kvalitet, där företagets alla delar måste integreras och stimuleras av målsättningen en nöjd kund i ett sunt hus. Välkommen till Hemgården! Med vänlig hälsning Hemgården Byggnadsaktiebolag Hemgårdens centrala värdegrund bygger på kvalitet. Begreppet kvalitet definieras som alla sammantagna egenskaper hos en produkt eller tjänst som tillfredsställer kundens uttalade eller underförstådda behov. Marcus Lindblom Koncernchef Hemgården drivs av visionen att skapa hög kvalitet i sina byggnationer. Vår erfarenhet är att det är i samarbete med kunderna som framgångsrikt företagande kan skapas. 3

4 Hemgården en översikt Alla hus ser inte likadana ut. Detsamma gäller naturligtvis även för bygg- och fastighetsbolag. Vid en första anblick kan bolag se ganska lika ut, men vid närmare studium blir skillnaden större. Tradition och nytänkande Hemgården skapar framtidens möjligheter genom att förena tradition med nytänkande på ett välbalanserat sätt. För ledningen innebär det en ständig process att utveckla organisationens kunskap och affärsmannaskap, så att hela företaget blir mer kundinriktat. Fastigheter förvaltas med omtanke om miljön och byggnadsestetiska värden, där hänsyn även tas till deras historia. Kvalitetshänsyn genomsyrar små detaljer och lösningar som skräddarsys för fastigheterna. Vi anser att storskalighet i produktionen hämmar individualism och kreativitet, samtidigt som nyckeln till lönsamhet ligger i specialisering och minskat allbyggande. Kundorientering och erfarenhet Hemgården är ett kund- och serviceorienterat företag. Därför bygger vår centrala värdegrund på kvalitet. Över tiden har vi medverkat till produktion och planläggning av drygt 700 bostäder och förvärvat stort kunnande inom kundorienterad fastighetsförädling som utgår ifrån ett miljö- och kvalitetsarbete. Kort- och långsiktiga mål Genom att Hemgården både är en aktiv ägare och investerare skapas en gemensam vision och gemensamma värderingar. Detta leder till att en stark företagskultur skapas och att både kortoch långsiktiga mål kan nås. 4

5 Passion för perfektion Affärsområden Hemgårdens verksamhet är organiserad i följande affärsområden: - Projektverksamhet, som omfattar markförädling för bostadsändamål och åtföljande nyproduktion. - Förvaltningsverksamhet, som omfattar innehav av centralt belägna projekt- och förvaltningsfastigheter. Tillväxt och utveckling Tillväxt används för att skapa en starkare position och minskad riskprofil, där stor volym inte är viktig i sig. Så fort som möjligt ska lönsamhet i varje projekt genereras, vilket får den naturliga konsekvensen att kostnaderna alltid måste anpassas. Utveckling av fastigheter är en kontinuerlig process som innebär att löpande förvärva och förädla, för att därefter försälja eller förvalta. Kassaflöde i fokus Projekten är ofta kapitalkrävande och innehåller olika faser där mervärden skapas. En effektiv hantering av kassaflödet är en central uppgift för ledningen, då de kapitalkrävande projekten ofta löper över lång tid. Organisationen är uppbyggd för att i samtliga projektfaser stödja och stimulera ett optimalt kassaflödestänkande, då utveckling och förädling sker med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdeutveckling för hela koncernen. Vår fokuserade strävan efter värdeskapande utveckling fortsätter att ge hög tillväxt och god avkastning. Hemgården har den finansiella styrka och kompetens som krävs för att långsiktigt och stabilt genomföra de projekt som vi engagerar oss i. 5

6 Ett svenskt genuint byggmästarföretag Hemgårdskonceptet Hemgårdens affärsidé är att med omtanke och yrkeskunnande skapa sunda, ekonomiska och vackra hus för försäljning samt att utveckla och långsiktigt äga förvaltningsfastigheter. Affärsidén visar hur vi vill förverkliga vår vision att skapa stimulerande miljöer för harmoni och balans i boende, arbete, utbildning, rekreation och kultur. Hemgårdskonceptet innebär sammanfattningsvis att förena ett starkt konceptuellt bostadsprogram med kostnadseffektiv produktion. Bostadsprogrammets tre grundpelare utgörs av specialisering, kostnadseffektivitet och hög kompetens. För att förverkliga visionen har Hemgården förvärvat en husfabrik. Fabriken använder högkvalitativa svenska råvaror. Sammantaget bedriver vi en utpräglad nischverksamhet. Hemgårdens verksamhet Hemgården är ett bygg- och fastighetsbolag som förvärvar och förädlar objekt i Sverige. Dessa kan vara råmark eller byggnader med potential för ny, på eller ombyggnad; dvs. mark eller byggnader som har en felaktig användning i förhållande till sin kapacitet. Därefter omformas, säljs eller hyrs fastigheterna ut med ett starkt medvetet marknadsperspektiv. Utformningen avgörs av kundvärden, vilket innebär de funktioner och värden som kunderna är beredda att betala för. Exploateringsfastigheter Hemgårdens exploateringsfastigheter är väsentliga för verksamheten och dess värdetillväxt har ett nära samband med nyproduktion av bostäder. Fastigheternas marknadsvärde bestäms främst av makroekonomin, räntan, regionens allmänna utveckling och planprocessen. 6

7 Passion för perfektion Den allmänna utvecklingen styrs främst av konjunktur och regional expansion. Planprocessen är däremot starkt beroende av hur fastighetsägaren i samverkan med kommunen kan utforma och genomföra planer för nybebyggelse och ny användning. Värdeutvecklingen under planprocessen kan vara stor när ett stycke råmark omvandlas till färdig byggrätt för bostäder. Markvärdet stiger i takt med att byggmöjligheter successivt konkretiseras i färdiga planer och att osäkerheter om framtida användning undanröjs. Det fulla marknadsvärdet för exploateringsfastigheten har uppnåtts när detaljplanen antagits och bygglov erhållits. Definition av olika fastigheter Investeringsobjekten utgörs av exploateringsfastigheter, projektfastigheter samt förvaltningsfastigheter. Varje investeringsobjekt får sin egen affärs- och handlingsplan som är i harmoni med Hemgårdens värderingar och strategi. Exploateringsfastigheter utgörs av råmark och obebyggd mark med tillhörande byggrätter. Projektfastigheter utgörs av bebyggda fastigheter där vi genom planerad rivning, ombyggnad och tillbyggnad skapar värdetillväxt genom exempelvis förändrad användning, höjt utnyttjande eller förbättrad tillgänglighet. Förvaltningsfastigheter utgörs av bostadsfastigheter eller kommersiella fastigheter som ägs och förvaltas av strategiska skäl. 7

8 Målmedveten strategi Marknadsanalyser Hemgårdens verksamhet är kundorienterad och kännetecknas av långsiktighet och ansvarstagande. Kommunerna utgör den viktigaste samarbetsparten när ett projekt planeras och projekteras. Genom ett långsiktigt och uthålligt agerande kan förtroendefulla relationer bibehållas och byggas upp med olika aktörer på varje lokal marknad. På så sätt tilldelas vi löpande markanvisningar av olika kommuner. Ledning och uppföljning Utformning, ledning och kontroll av verksamheten präglas av kontinuerligt optimerade system. Samtidigt finns en stark medvetenhet om varje projekt, marknadens särprägel eller inbyggda logik. Kostnadseffektivitet uppnås genom att exploaterings- och byggnadsverksamheten understödjer varandra genom en långt driven specialisering. Hemgården undersöker regelbundet olika regioners förutsättningar, behov och rådande trender. Pendlingsregioner definieras som ekonomiskt funktionella och sammanhängande områden där människor både bor och arbetar. Projektverksamheten ska bedrivas i pendlingsregioner som uppvisar förhållandevis hög befolkningstillväxt men låg direktavkastning på fastigheter, vilket huvudsakligen begränsar verksamheten till Stockholm, Göteborg och Malmö. Förvaltningsverksamheten ska bedrivas i pendlingsregioner med hög direktavkastning på fastigheter men förhållandevis låg tillväxt. Regionerna ska vara stabila och uppvisa ett diversifierat näringsliv med en god infrastruktur samt inrymma universitet eller högskola. Befintlig hyresmarknad för aktuell fastighetstyp ska också vara i balans. 8

9 Passion för perfektion Kunden i fokus Kommunikationen ska stärka relationen mellan företaget och kunden genom att skapa förväntningar som kan uppfyllas och i bästa fall överträffas. Eventuella konflikter hanteras med kreativa lösningar istället för förbud eller uppmaningar. Våra affärspartner ska bli nöjda och vi ska skapa bestående relationer och få goda referenser. Stimulans av sunda flyttkedjor Hemgården undersöker alltid närliggande områden för att fastställa om sunda flyttkedjor behöver stimuleras i närområdet. Nya forskningsrön visar nämligen att olika boendeformer inom samma närområde befrämjar byte av bostad, vilket genom en kedjeeffekt i sin tur friställer andra eftersökta bostäder. Innan ett bostadsområde projekteras analyserar vi kundernas preferenser avseende exempelvis boendeform, utformning och närservice. Projektutvecklingen av fastigheter utgår från kundens behov, så att varje fastighets inneboende potential kan frigöras på ett kundorienterat sätt. Sammantaget är det vår övertygelse att fastighetsutveckling och nyproduktion är lokala verksamheter som kräver såväl lokal styrning som lokalt kunnande. Rimlig produktionskostnad Genom hög prefabriceringsgrad av planelement i egen husfabrik kan Hemgården producera hus av hög kvalitet till ett rimligt pris. Husen förses med egenskaper som ger ett stort mervärde för kunden, som exempelvis generösa rumshöjder, vackra glaspartier, helkaklade våtrum och parkettgolv. För mer information kring dessa frågor hänvisar vi till vår kvalitets- och miljöpolicy samt vårt konceptuella bostadsprogram. 9

10 Hemgårdens bostadsprogram Marknadstrenden har gått ifrån ett kollektivt boendetänkande till ett mer individuellt perspektiv, där Hemgården erbjuder marknadsanpassade bostäder. Vårt bostadsutbud kännetecknas alltså av stor mångfald avseende upplåtelseform, hustyp och lägenhetsstorlek. Hemgårdens bostadsprogram syftar till att säkerställa hög boendekvalitet genom kvalitets- och miljöanpassning. När Hemgården får förtroendet att lämna förslag på ett nytt bostadsområde omfattas nedan angivna arbetsmoment med åtföljande analyser i presentationen. I Inledningsvis skapas en vision för bostadsområdet med uttalad målformulering och överordnat gestaltningsmotiv. II Vid gestaltning av bostadsområdet utgår vi från platsens själ, genus loci, och utformar det för att bevara dess unika kvaliteter som biologisk mångfald och djurliv. III God utemiljö utformas med omtanke. Vi planerar allmänna platser och gaturum så att människor träffas och umgås naturligt. Området får lämpligt antal parkeringsplatser i anslutning till bostäder samt trygga och säkra lekplatser. IV Boendekvalitet innebär vacker arkitektur, generösa rumshöjder och vackra glaspartier. Samtliga bostäder får även balkong, terrass eller uteplats med dagsbelysning från mer än ett håll. För högsta kvalitet tas hänsyn till respektive områdes unika förutsättningar. 10

11 Passion för perfektion V God inomhusmiljö kännetecknas av bra kvalitet avseende bland annat städbarhet, byggmaterial, akustisk miljö och luftkvalitet. VIII Telekom och IT planeras väl. Samtliga bostäder utrustas med uttag för radio, dator och TV samt bredband. VI Miljöhänsyn innebär att energi, återvinning och källsortering planeras väl. Energieffektivitet uppnås genom lämplig orientering, fasadmaterial, taklösningar samt god isolering. Bostäderna har plats för avfallssortering och i området uppförs normalt ett fastighetsnära miljöhus. IX Målgrupp och boendeform utformas primärt enligt önskemål från kommunen underbyggt av statistiska analyser om regionens befolkningsutveckling, pendlingsmönster, infrastruktursatsningar och marknadens efterfrågan av upplåtelseform, hustyp samt lägenhetsstorlek. VII Ekologin värnas genom prioritering av återanvänt eller återvunnet material och i byggprocessen används förnyelsebara material så långt som möjligt. Vi har god erfarenhet av att utforma grönoch lekytor så att de vid nederbörd kan fungera som infiltrationsytor. X Vid behov stimuleras sunda flyttkedjor inom närområdet. Nya forskningsrön visar att olika boendeformer inom samma närområde befrämjar byte av bostad, vilket genom kedjeeffekt i sin tur friställer andra eftersökta bostäder. 11

12 Nyproduktion av bostäder Nyproduktion av bostäder är vår viktigaste kärnverksamhet och omfattar allt från förvärv och projektidé, via planarbete, projektering, finansiering och försäljning till byggande, inflyttning och förvaltning. Bostäder till vanligt folk Hemgårdens projektutveckling av bostäder bedrivs i nära samspel mellan marknad och produktionsprocesser. Exempelvis genomför vi löpande marknadsundersökningar för att analysera kundpreferenser som gäller rätt boendeform, utformning och närservice. Vi har dokumenterat god erfarenhet av att utforma bostadsområden med olika upplåtelseformer, hustyper och lägenhetsstorlekar. Hemgården skapar därmed inte bara bostäder som uppvisar god boendekvalitet och god arkitektur i en vacker miljö. Bostäderna är också prisvärda och i en total prisnivå som innebär att människor med normala inkomster har råd att bo i dem. Helägd husfabrik Hemgårdens husfabrik sysselsätter 25 personer, producerar 65 hus per år samt omfattar 4 byggnader om drygt m 2 verksamhetsyta. Vår vision uppnås genom en stark konceptuell bostadsutformning som gäller komfort, design och funktion åtföljt av en kostnadseffektiv och rationell produktion. Hemgårdens husfabrik, Östersund (totalrenoverad 1992) Genom rationella produktionsmetoder av prefabricerade planelement, bjälklag, burspråk, gavelspetsar och takstolar i 12

13 Passion för perfektion egen husfabrik nås flexibilitet och kostnadseffektivitet utan fördyrande mellanhänder. Den helägda husfabriken skapar också naturlig kostnads- och kvalitetskontroll tillsammans med leveranstrygghet. Genom att samtidigt kunna agera som byggherre, projektör, entreprenör och förvaltare har Hemgården kontroll och kan ta fullt ansvar för hela processen från "ax till limpa". För att ytterligare säkerställa en hög boendekvalitet har Hemgården tagit fram och utvecklat ett konceptuellt bostadsprogram som omfattar tio punkter. Bostadsprogrammet resulterar i en byggmästarverksamhet som sammantaget är högkvalitativ, effektiv och konkurrenskraftig. Vår vision förverkligas genom skapandet av levande och attraktiva bostadsområden, där rätt boendeform och boendemiljö i rätt läge kombinerat med stark och tydlig närvaro är grunden till vår framgång. Projekt för 750 miljoner kronor Hemgården förfogar över 350 byggrätter avseende småhus och flerfamiljshus för bostadsändamål som är planlagda eller under pågående planläggning i olika centralt belägna projekt. Sammantaget motsvarar det omkring m 2 bostadsyta eller ett totalt projektvärde om ca 750 miljoner kronor. Härutöver tillkommer ytterligare planläggningar som planeras på egna strategiskt förvärvade fastigheter i enlighet med gällande översiktsplan. Därmed har vi säkrat en mycket god tillgång till intressanta utvecklingsprojekt för många år framöver med åtföljande god lönsamhet. 13

14 Förvaltningsverksamheten Detta affärsområde omfattar innehav och förädling av centralt belägna projekt- och förvaltningsfastigheter. Exploateringsfastigheterna har till syfte att understödja kärnverksamheten som är nyproduktion av bostäder. Projektfastigheterna är objekt med påbyggnads- eller ombyggnadspotential, medan förvaltningsfastigheterna avser fastigheter som ägs och förvaltas av Hemgården av strategiska skäl. Brevbäraren 2, Östersund (nybyggd 1994) Brevbäraren 3, Östersund (totalrenoverad med vindsinredning 2005) De av Hemgården förvaltade fastigheterna ger årligen ett positivt kassaflöde om ~ 8 miljoner kronor. Kassaflödet kan återinvesteras i projektverksamheten, 14

15 Passion för perfektion vilket är av stor vikt bland annat eftersom de kapitalkrävande projekten löper över lång tid. Vårt Fastighetsbestånd Hemgården äger och förvaltar centralt belägna fastigheter med bostäder, kontor och butiker. Brevbäraren 1, Östersund (nybyggd 1993) Bland annat ägs Skandias profilfastighet som är belägen i ett av Faluns bästa topplägen. Vi har genomfört omfattande ombyggnationer och hyresgästanpassningar med åtföljande hyreshöjningar som följd. Vedkompaniet 2, Falun (nybyggd 1979) 15

16 Hemgårdens kvalitetspolicy Kvalitetsarbetet syftar till att uppfylla kundernas förväntningar och i bästa fall överträffa dem. För att lyckas med detta krävs en samstämmighet inom organisationen. Målen ska vara tydliga och strategierna ska kunna brytas ned i lokala handlingsplaner. Vår affärsidé att producera sunda, ekonomiska och vackra hus kräver genomtänkta program och ett medvetet handlande. Genom vår kvalitetspolicy sammanfattas de värderingar och hänsyn som ska leda till att våra mål nås. Kvalitet i byggprocessen Vi låter ständigt god miljö, sundhet och säkerhet avgöra beslut om material, metoder och konstruktioner. Traditionella utföranden och material förordas på ett välbalanserat sätt i förhållande till ny teknik. Vid utformning av hus är det viktigt att användarvänlighet alltid kommer före produktionsteknik och att form följer funktion och inte tvärt om. Vi producerar byggnader som har god ljud-, värmeoch luftkomfort tillsammans med bra och genomtänkta funktioner. Sjuka hus ett hälsoproblem Fukt är den största enskilda orsaken till sjuka hus och en ständig utmaning vid byggnation och fastighetsförvaltning. Kombinationen av fukt, mögel och emissioner är en av huvudorsakerna till ökningen av sjukdomar som astma och allergier. För entreprenadverksamheten innebär detta att noggrann uttorkning alltid måste ske före ytskiktsarbeten i byggnaden. Samtidigt krävs ordning och reda på arbetsplatsen med ordentligt skyddade upplag samt täckning av känsliga byggdelar. 16

17 Passion för perfektion Kommunikation och ansvar Hemgårdens verksamhet kännetecknas av både långsiktighet och ansvarstagande. Kommunikationen med kunden underlättas av vårt administrativa system. Exempelvis kan beställningar in i minsta detalj följas hela vägen ut i genomförandet på byggarbetsplatsen; allt enligt konceptet "rätt kvalitet, i rätt tid, till rätt överenskommet pris." För oss inbegriper ordet kvalitet också ett ansvar för dem som arbetar tillsammans med oss. Vi erbjuder exempelvis ett fortlöpande skydd mot arbetsskador samt goda boende- och etableringslösningar på byggarbetsplatsen. Ett förpliktigande kvalitetsansvar För att säkerställa att kvalitetspolicyn efterlevs i samtliga led, samarbetar vi endast med konsulter, leverantörer och underentreprenörer som delar vår syn på miljö, ekologi, säkerhet och yrkeskunnande. Vår centrala värdegrund bygger på kvalitet och värderingar som seriositet, professionalism och långsiktighet. Varumärket Hemgården definieras ytterst utifrån våra värderingar, vilket är förpliktigande. Hemgårdens kvalitetspolicy fungerar som ledning i vardagsbeslut. Våra medarbetare ska känna till policyn och i alla situationer agera i enlighet härmed. 17

18 Hemgården värnar om miljön Byggsektorn - en stor förbrukare Hemgården anpassar sig ständigt till miljön. Genom våra anläggningars och byggnaders funktioner samt skönhetsvärden förbättras de delar av samhället som vi är verksamma inom. Hemgården arbetar aktivt för ett långsiktigt miljöarbete och utgår från kundens behov när vi verkar för en långsiktig samhällsutveckling. Byggsektorn är en stor förbrukare av energi och material men är samtidigt en förutsättning för ett väl fungerande samhälle genom sitt skapande av infrastruktur som bostäder, kontor och vägar. Hemgården strävar efter att tillgodose samhällets behov av bostäder med minimal påverkan på dagens och framtidens miljö. Detta sker genom att integrera miljöarbetet som en naturlig del i affärsprocesserna. Genom miljöledningssystemet ISO ställs krav på ett kontinuerligt miljöarbete, som omfattar planering, genomförande, utvärdering och uppföljning med ett övergripande krav på ständiga förbättringar. 18

19 Passion för perfektion Hemgårdens miljöarbete Vårt miljöarbete inriktas naturligt nog mot områdena effektiv energianvändning, effektiv resursanvändning och hälsosam innemiljö. Därtill prioriteras avveckling av särskilt farliga ämnen. Omgivningen kan påverkas aktivt genom val av ett miljömässigt bättre alternativ när så är lämpligt. Vid val av produkter och metoder verkar vi för en god hushållning med naturresurser och energi. Att aktivt arbeta med miljövänliga, driftsekonomiska och säkra konstruktioner är en självklarhet. Miljötänkandet begränsas inte till själva produktionsledet utan omfattar byggnadens hela användningstid. Miljötänkandet handlar därför även om insikten att det vi gör nu faktiskt påverkar miljön idag och för kommande generationer. Hemgården har alltid en arbetsmiljöplan på sina arbetsplatser och skyddsronder sker i enlighet med denna. I samband med produktion ska avfallets mängd och farlighet minska samtidigt som källsortering och avfallshantering sker på ett föredömligt sätt. 19

20 Ekonomi och organisation Hemgården har en god ekonomisk ställning, där förvaltningsfastigheterna uppvisar låg belåningsgrad och övrigt fastighetsbestånd är obelånat. Koncernen har ett övervärde, i förhållande till bokfört värde, på omkring 30 miljoner kronor i förvaltningsfastigheter. Därutöver föreligger betydande övervärden i exploateringsfastigheter. Hemgårdens förvaltningsfastigheter ger ett positivt kassaflöde på omkring 8 miljoner kronor per år. Sammanfattningsvis äger och förvaltar Hemgården drygt m 2 verksamhetsytor, som huvudsakligen består av centralt belägna bostäder, kontor och butiker, till ett bokfört anskaffningsvärde om 67 miljoner kronor. Fakta om koncernen Hemgården Totala tillgångar ~ 85 Mkr Synligt eget kapital ~ 50 Mkr Synlig soliditet ~ 60 % Projektvärde ~ 750 Mkr Produktionsvolym ~ 100 Mkr / år Positivt kassaflöde ~ 15 Mkr / år 20

21 Passion för perfektion Moderbolag Hemgården Förvaltningsaktiebolag Projektverksamhet Hemgården Byggnadsaktiebolag Förvaltningsverksamhet Hemgården Bostadsaktiebolag Hemgården Fastighetsaktiebolag Hemgården Kommanditbolag Hemgården Byggnadsaktiebolag Byggnadsverksamhet Helägt dotterbolag Hemgården Fastighetsaktiebolag Exploateringverksamhet Helägt dotterbolag Hemgården Bostadsaktiebolag Bostadsfastigheter Helägt dotterbolag Hemgården Kommanditbolag Kommersiella fastigheter Helägt dotterbolag 21

22 Axplock av våra referensobjekt Källtorpsvägen, Haninge Brf Gårdskikaren, Haninge Källtorpsvägen: - 11 st villor (1998) Bostadsrättsföreningen Gårdskikaren: - 27 st lägenheter, flerfamiljshus (2000) Brf Kästa 1, Huddinge Bostadsrättsföreningen Kästa 1: - 14 st parhus (2001) 22

23 Passion för perfektion Brf Silversmeden, Stockholms stad Brf Silverskeden, Huddinge Bostadsrättsföreningen Silversmeden: - 14 st parhus (2002) Bostadsrättsföreningen Silverskeden: - 12 st lägenheter, flerfamiljhus (2004) Bostadsrättsföreningen Silverskålen: - 12 st parhus (2005) Brf Silverskålen, Nacka 23

24 Hemgården bygger hemtrevnad HEMGÅRDEN BYGGNADSAKTIEBOLAG, PLANIAVÄGEN 15, NACKA, SWEDEN TELEFON , TELEFAX

Årsredovisning 2007-2008

Årsredovisning 2007-2008 Årsredovisning 2007-2008 Passion för perfektion 2 Hemgårdsgruppen 2007-2008 Innehållsförteckning Hemgårdsgruppen Koncernen i sammandrag 4 Koncernchefen har ordet 5 Om Hemgården 6 Strategi 7 Finansiell

Läs mer

700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet.

700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. 700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. Stockholmsbyggmästarna Tio företag med en mycket stark och traditionell

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar.

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. DIVERSIFIERING PÅ RIKTIGT När banker och finansiella rådgivare

Läs mer

Stark balansräkning ger handlingsfrihet. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör

Stark balansräkning ger handlingsfrihet. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Stark balansräkning ger handlingsfrihet Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Finansiella mål % 2 15 1 5 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Rörelsemarginal Mål % % 8 5 6 4 3 4 2 2 1 23 24 25 26

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd afgruppen.se Bygger för framtiden AF Gruppen ASA är en ledande entreprenörsoch industrikoncern. Vår verksamhet omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning,

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem 1 av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 RQ RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners kvalitetsarbete bygger på engagemanget

Läs mer

750 år av TRADITION, ANSVAR OCH KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av elva bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet.

750 år av TRADITION, ANSVAR OCH KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av elva bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. 750 år av TRADITION, ANSVAR OCH KULTUR Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av elva bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. Stockholmsbyggmästarna Stockholmsbyggmästarna utgörs av: Anders

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Att arbeta strategiskt med platsens varumärke. Nicholas Hörlin

Att arbeta strategiskt med platsens varumärke. Nicholas Hörlin Att arbeta strategiskt med platsens varumärke Nicholas Hörlin Hur kan man skapa lägesfaktorer som kommun och som byggherre? Om Property People Property People är placemanagementkonsulter Platsutvecklingsarbete

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Markanvisningens ABC i Stockholms stad

Markanvisningens ABC i Stockholms stad Markanvisningspolicy Markanvisningens ABC i Stockholms stad STocKHOLM Växer Stockholms stad har en långsiktig vision för utvecklingen fram till år 2030, den nya översiktsplanen är en vägledning för hur

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012 INTEROC AKUSTIK histora EMPORIA Malmö 2012 2 INTEROC AKUSTIK historia Akustik Nuvarande ägare till Interoc Akustik AB anställdes mellan 1999-2002 i Hero hus AB som senare namnändrades till Interoc AB.

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. Lundin & Johansson ByggTeam AB

Verksamhetsbeskrivning. Lundin & Johansson ByggTeam AB Verksamhetsbeskrivning Lundin & Johansson ByggTeam AB Verksamhetsbeskrivning Sida 2 av 7 UInnehållsförteckning 1 VÅR BAKGRUND... 3 2 VÅR AFFÄRSIDÉ, VERKSAMHET OCH VÅR MARKNAD... 3 3 HUR VI SER FRAMÅT...

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, VD, Nordic PM OM Nordic PM NORDIC

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Antagen av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2010-05-26 M a r k t i l l d e l n i n g a v b o s t ä d e r i n o m L i n k ö p i n g k o m m u n Innehållsförteckning

Läs mer

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28.

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28. 1 (5) Kvalitetspolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte den 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Kvalitet 3 2 En god och säker vård 3 2.1 Ledstjärnor för kvalitet och utveckling... 3 3

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo är ett koncept för modernt kollektivboende framtaget av Järntorget och Arkitekter. Den 17 juni presenterades ett första förslag

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

LEED certifiering av fastigheter

LEED certifiering av fastigheter LEED certifiering av fastigheter Projekt Gårda LEED Platinum Precertified Henrik Ahnström, Skanska Fastigheter Göteborg 1 2 Länder med kommersiell projektutveckling Gårda Kontorscenter, Göteborg Byggherre:

Läs mer

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 1(7) LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Miljöpolicy Kvalitetspolicy Säkerhetspolicy Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 2(7) Innehåll 1 INLEDNING...

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.04

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.04 Ägardirektiv för år 2015 i bolagskoncernen Antagna av kommunfullmäktige 2015-05-11, 71 Koncernen Kungsörs Kommunföretag AB Allmänt Kungsörs Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

_ f' Iiristinebergsvägen,Fiskebäckskil,LysekilsKommun. byggentreprenader och fastighetsverksamhet.entreprenadverksamhetenomsatte 2010 ca 325

_ f' Iiristinebergsvägen,Fiskebäckskil,LysekilsKommun. byggentreprenader och fastighetsverksamhet.entreprenadverksamhetenomsatte 2010 ca 325 N 4382) ' 'Ahl IUM." :4 AN 2011-09-05 Lysekils Kommun 453 80 Lysekil Vi har härmed nöjet att presentera följande anbud för exploatering av område söder om: Iiristinebergsvägen,Fiskebäckskil,LysekilsKommun.

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation Affärsidé Vi betraktar oss som ett serviceföretag verksamt inom byggnads- och fastighetsbranschen. Vi skall vid varje tillfälle tillgodose våra kunders krav i varje enskilt projekt

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun 12-03-06 1 Markpolicy och markanvisningspolicy.... 3 1.1 Övergripande syfte... 3 1.1.1 Allmänt om kommunal markreserv... 3 2 Politiska inriktningsmål...

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation Affärsidé Vi betraktar oss som ett serviceföretag verksamt inom byggnads- och fastighetsbranschen. Vi skall vid varje tillfälle tillgodose våra kunders krav i varje enskilt projekt

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

MARKANVISNINGSPOLICY

MARKANVISNINGSPOLICY MARKANVISNINGSPOLICY UDDEVALLA VÄXER! Uddevalla är en expansiv kommun. Precis som i övriga delar av landet är trenden att människor söker sig mot det urbana samhället. Goda kommunikationer, tillgång till

Läs mer

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Visioner och handlingsplan Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Lagstiftning Volatila energipriser Hyresgästers efterfrågan Varumärke Medarbetare Vad driver grönt? Gröna Fonder och Bankkapital Marknadsvärdet

Läs mer

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Fastighetsrapporten En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Förord För åttonde året publicerar Grant Thornton Fastighetsrapporten en temperaturmätare på hur 50 av Sveriges största

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK 2011-03-08 PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK för grupphus/flerbostadshus i Lugnvik - Brittsbo och Torvalla - Ängsmon Östersunds kommun är inne i en expansiv fas. En ny arena ska byggas

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Stockholm Parkering är ett av Stockholm stads via Stockholm Stadshus AB helägda dotterbolag.

Stockholm Parkering är ett av Stockholm stads via Stockholm Stadshus AB helägda dotterbolag. 2012-12-12 Nr 6 Till Styrelsen Förslag till ny Affärsplan Bakgrund Stockholm Parkering är ett av Stockholm stads via Stockholm Stadshus AB helägda dotterbolag. Stockholm Parkering förvaltar och driver

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y

M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y STADSBYGGNADSKONTORET M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y för Täby kommuns och Täby Fastighets AB:s obebyggda markinnehav Antagen av kommunstyrelsen i Täby kommun och Täby Fastighets AB:s styrelse

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

www.vindsvaningar.com Norr Mälarstrand 64 112 35 Stockholm 08-650 00 40 info@bltprojektering.se

www.vindsvaningar.com Norr Mälarstrand 64 112 35 Stockholm 08-650 00 40 info@bltprojektering.se www.vindsvaningar.com Norr Mälarstrand 64 112 35 Stockholm 08-650 00 40 info@bltprojektering.se VÄLKOMMEN UPP! BLT Projektering siktar högt genom att skapa kvalitativa och stillfulla drömlägenheter av

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Lindab Affärsområde Profil. Lösningar i stål som bygger för framtiden

Lindab Affärsområde Profil. Lösningar i stål som bygger för framtiden Lösningar i stål som bygger för framtiden 2 Några starka skäl för att välkomna den nya järnåldern ekonomiskt effektivt enkelt sunt När människan upptäckte järnet för 3000 år sedan, la hon grunden till

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer