Årsbokslut Teknik- och servicenämnden TSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsbokslut 2010. Teknik- och servicenämnden TSN 2011-02-03"

Transkript

1 Årsbokslut 2010 Teknik- och servicenämnden TSN

2 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsberättelse Uppföljning av uppdrag Måluppföljning Uppföljning av produktionsmått Uppföljning internkontrollplan Uppföljning serviceåtaganden Uppföljning av synpunkter och avvikelser Uppföljning av miljöhänsyn Uppföljning av fokusuppdrag Bilaga - Personalredovisning Bilaga - Tillbud och Arbetsskador Bilaga - Slutredovisning avslutade investeringsprojekt Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

3 1 Verksamhetsberättelse 1.1 Brukar/medborgarperspektiv 2010 har varit ett på flera sätt ovanligt år som började med en lång och snörik vinter och slutade med snö från mitten av november. Personalen och anlitade entreprenörer arbetade hårt för att hålla vägar, gator och torg öppna. Snöröjare var snabbt ute och skottade snö från tak på skolor och idrottshallar och inga takras eller andra olyckor inträffade. Kostnaden för snöröjningen blev högre än budgeterat. I våras beviljade kommunfullmäktige extrapengar för snöröjningen vilket innebär att inga andra verksamheter drabbats av besparingar med anledning av detta under året. Då personal för grönyteskötsel ingår i vinterväghållningsverksamheten har planerade underhållsarbeten inte kunnat genomföras. Teknik- och serviceförvaltningens värdegrund är trygghet, tillgänglighet och trivsel. Den ligger bland annat till grund för ombyggnaden av Kinna centrum, som pågår under några år har varit en av de mest märkbara ombyggnadsperioderna. Gatorna i centrum har fått ny markbeläggning utan nivåskillnader. Det gör det enklare för bl.a. rörelsehindrade att ta sig fram. Nya ledstråk underlättar för synskadade. I hela området gäller nu gångfart för bilister och cyklister vilket innebär en hastighetsgräns på max 7 km/timme. Gående har företräde. Förnyelsen av Kinna centrum fortsätter 2011 med arbeten vid Sätraplan och färdigställande av området mellan nuvarande körbana och butiker samt med mer fokus på trivsel och utsmyckning. Under året har teknik- och serviceförvaltningen planerat för ett nytt vatten- och avloppssystem som ska byggas från och med Det blir en tre mil lång så kallad överföringsledning från Skene till Ubbhult, med rent vatten åt det ena hållet och avloppsvatten åt det andra. Avloppsverket i Skene tar över huvuddelen av uppgiften för kommunens nordvästra del. Verken i Sätila och Hyssna - dyra att underhålla och ha i drift - stänger. Den nya överföringsledningen gör det möjligt att bygga ut VA-nätet i fler områden, bland annat där det idag finns fritidshus utan anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Vid kommunens återvinningsanläggning på Skene Skog har tillgängligheten ökat genom anpassade öppettider. Ett arbete har inletts syftande till en tryggare och mer tillgänglig anläggning utvecklad även för återanvändning. Trots ett ovanligt snörikt år har sophämtningen fungerat väl. Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som ansvarar för återvinningsstationerna runt om i kommunen har lagt ner stationen i Hajom. Teknik- och servicenämnden har i likhet med övrig kommunal verksamhet haft ett ekonomiskt effektiviseringskrav under året jämfört med 2008 och 2009 och har därför prioriterat trygghets- och tillgänglighetsåtgärder framför trivselåtgärder. Det har inneburit en ytterligare neddragning på skötseln av parker och andra grönytor. Det har blivit färre planteringar och mindre gräsklippning. Många markbor har reagerat på försämringarna. Kommunen får förhållandevis lågt betyg på det området i den kundenkät om teknisk service som genomförts under året i samarbete med SKL, Sveriges kommuner och landsting. Samma enkät visar att invånarna är förhållandevis nöjda med snöröjning och renhållning av de större gatorna men inte av gång- cykel- och mopedvägar. Många tycker att standarden på kommunens gator är dålig. Det kan förklaras med eftersatt underhåll på grund av begränsad ekonomi. Det ska vara enkelt även för funktionshindrade att använda sig av allmänna lokaler. Senast 2010 ska så kallade enkelt avhjälpta hinder vara avskaffade, enligt beslut av den tidigare regeringen. Teknik- och serviceförvaltningen i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen har under året fortsatt att bland annat installera ramper, minska nivåskillnader och förbättra skyltningen i kommunens lokaler, på gator och torg och vid turistattraktioner. För företag som kommunen anlitar är det numera möjligt att skicka elektroniska fakturor. Invånarna kan på motsvarande sätt få räkningar på elektronisk väg för olika kommunala Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

4 avgifter. Systemet infördes under 2010 och kommer att utvecklas med ytterligare funktioner. Utbudet av kultur- och fritidsanläggningar i kommunen ökade genom färdigställandet av Tygrikeshallens sportskyttecenter, ny fotbollsplan i Pruhult samt totalrenovering och tillgänglighetsanpassning av huvudbiblioteket. 1.2 Verksamhetsperspektiv Vatten- och avloppsverksamheten har påbörjat utvecklingen av överföringsledningar mm utgående från fastställd VA-försörjningsplan. Underhåll och förnyelse av befintligt ledningsnät är eftersatt. Planering har påbörjats och förväntas ta fart efter genomförda rekryteringar. Avfallsverksamheten har påbörjat utredning om ny återanvändningsanläggning med ökade möjligheter till kretsloppsverksamhet. Trygghet och tillgänglighet för trafikanter och fotgängare har utvecklats genom framtagande av en trafiksäkerhetsplan där GCM-plan (gång-, cykel- och mopedplan) fastställts. Arbetet på Mor Kerstins torg genomförs enligt kommunicerad plan men butiksinnehavarna anser att arbetet innebär stora störningar. För att öka tillgängligheten har arbetet och avspärrningarna anpassats i samverkan med butiksinnehavarna. Trots det snörika året har vinterväghållningen i huvudsak kunnat genomföras enligt nämndens riktlinjer. Tillgängligheten till kommunal service har utvecklats genom att åtgärda enkelt avhjälpta hinder för personer med funktionsnedsättning samt fler och bättre kommunikationsvägar inom ramen för MARK24. Planering och övriga förberedelser för produktion av mat till äldre i eget boende har genomförts i samråd med socialförvaltningen så att leverans kan ske från och med Resultatet av Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, medborgarundersökning som genomfördes tidigt 2010 understryker behovet av gatuunderhåll, en återställning av nivån på grönyteskötseln samt förbättrad kommunikation med medborgarna. 1.3 Personalperspektiv Vakanserna inom VA- och gata/parkverksamheterna har fortsatt att påverka verksamheterna negativt. Det är framförallt den långsiktiga planeringen som blir eftersatt medan den dagliga verksamheten fortfarande utförs på ett bra sätt. Eftersatt planering och underhåll riskerar dock att försvåra den dagliga verksamheten. Sjukfrånvaron har minskat ytterligare. Frisktalet har ökat. En bidragande orsak till detta bör vara satsningen på den hälsosamma arbetsplatsen och de friskvårdssatsningar som genomförs inom ramen för detta. Nästintill alla medarbetare har nu en personlig kompetensförsörjningsplan. Under hösten har en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan utarbetas där förvaltningens behov av kompetenser på kort och lång sikt analyserats. 1.4 Ekonomiperspektiv Nämndens resultat avviker framförallt avseende ökade kostnader för vinterväghållning och beläggningsunderhåll. Året började med en kall och snörik vinter och har slutat på samma sätt. Budgeten för vinterväghållning är anpassad till ett "normalår" eller det genomsnittliga utfallet de senaste åren. Genomförda beläggningsarbeten har krävt större insatser per löpmeter än beräknat. Mycket stor del av planerade investeringar har kunnat genomföras. Några investeringar har blivit senarelagda framförallt med anledning av den stränga och tidiga vintern. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

5 1.5 Händelser under året Team Aptit från Lyckeskolan gick till final i Sverigetävlingen SkolmatsGastro (Årets skolkock) där man slutade på en fjärdeplats. Ännu bättre gick det när det gäller matsäkerhet. Kommunens arbete med livsmedelshygien belönades med Stora Matsäkerhetspriset, på branschmässan Gastro Nord. Framgångarna är ett resultat av flera års arbete med att utveckla maten inom förskolan, skolan och äldreboenden. 1.6 Framtiden Vatten- och avloppsinfrastrukturen skall utvecklas för ökad uthållighet och med en hög kvalité på dricksvattnet samt kapacitet med prioritet till kommunens utvecklings- och omvandlingsområden. Arbetet med att planera för underhåll och förnyelse av befintligt ledningsnät påbörjas. Avfallsverksamheten skall utvecklas för ökade möjligheter till kretsloppsverksamhet. Tillgängligheten till återvinningsstation i Kinna förbättras genom nyetablering vid Kinna resecentrum. Planering för en återanvändningscentral slutförs. Trygghet och tillgänglighet för trafikanter och fotgängare skall ökas genom framtagande av en trafiksäkerhetsplan och genom att öka standarden på gatorna. Underhållsplan för gatuunderhåll revideras. Trafiksäkerhetsplanen kompletteras med delen "säkra passager för GCM-trafik tvärs huvudnätet för biltrafik". I dialog med brukare och beställare, genom effektiva och rationella stöd- och servicelösningar, erbjudas föredömlig internservice. Underhållplan för fastigheter och anläggningar revideras. Insatser för energieffektiviseringar ökar. Övergripande diskussioner pågår gällande vissa av nämndens ansvarsområden. 2 Uppföljning av uppdrag Uppdraget att inom kommunalt verksamhetsområde tillhandahålla fastighetsägare ett hälsosamt dricksvatten och ta hand om deras avloppsvatten så att samhällets miljöbelastning begränsas är inte genomfört i enlighet med målsättningen avseende förnyelse av befintligt rörnät. Uppdraget att tillhandahålla kommunmedlemmar och verksamheter ett insamlingssystem för hushållsavfall och slam så att samhällets miljöbelastning begränsas är genomfört i enlighet med målsättningen. Uppdraget att tillhandahålla offentliga platser samt handlägga ärenden som rör enskild väghållning är inte genomfört i enlighet med målsättning och behov avseende såväl vägunderhåll som grönyteskötsel. Uppdraget att förvalta kommunens fastigheter så att värdet bevaras samt tillhandahålla övriga verksamheter kostnadseffektiva tjänster så att deras verksamheter underlättas till gagn för kommunmedlemmarna är genomfört i enlighet med målsättningen förutom när det gäller det faktiska behovet avseende fastighetsunderhåll som överstiger målsättningen. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

6 3 Måluppföljning Symbolförklaring till Indikator/nyckeltal Trendpil (Grön), uppåtgående trend Trendpil (Gul), oförändrad trend Trendpil (Röd), nedåtgående trend Färgsymbol (Grön), visar måluppfyllelse för indikator/nyckeltal Färgsymbol (Gul), visar måluppfyllelse för indikator/nyckeltal Färgsymbol (Röd), visar måluppfyllelse för indikator/nyckeltal 3.1 Hållbara förutsättningar för boende och företagsamhet Vatten- och avloppsinfrastrukturen utvecklas utgående från fastställd VA-försörjningsplan för ökad uthållighet och kapacitet med prioritet till kommunens utvecklings- och omvandlingsområden. Utvecklingen sker i samverkan med Miljönämnden, Plan- och bygglovsnämnden och Kommunstyrelsen. Med anledning av kompetens- och resursbrist sker förnyelse och underhåll av ledningsnätet i för liten omfattning. Utöver investeringar i överföringsledningar behöver förnyelsearbetet av befintligt rörnät prioriteras och finansieras. Ett begränsat antal hushåll har varit utan vatten i mer är 15 timmar. Avfallsverksamheten utvecklas för ökade möjligheter till kretsloppsverksamhet. Avfallshanteringen omfattar insamling och omhändertagande av hushållsavfall samt avslutningsåtgärder på nedlagda deponier. Verksamheten upplåter markytor för återvinningsverksamheten som i första hand bedrivs och finansieras av materialbolagen. Trots den hårda vintern har störningarna i sophämtningen varit begränsade. Trygghet och tillgänglighet för trafikanter och fotgängare utvecklas genom framtagande av en trafiksäkerhetspolicy där bland annat fastställd GCM-plan (gång-, cykel- och mopedplan) ingår och genom att öka standarden på gatorna. Arbetet på Mor Kerstins torg genomförs enligt kommunicerad plan men butiksinnehavarna anser att arbetet innebär stora störningar. För att öka tillgängligheten anpassas arbetet och avspärrningar i samverkan med butiksinnehavarna. Trots den hårda vintern har vinterväghållningen i huvudsak kunnat genomföras enligt nämndens målsättning. Tillgängligheten till kommunal service utvecklas genom att åtgärda enkelt avhjälpta hinder för personer med funktionsnedsättning samt fler och bättre kommunikationsvägar inom ramen för MARK24. Utbudet av kultur- och fritidsanläggningar i kommunen ökade genom färdigställandet av Tygrikeshallens sportskyttecenter, ny fotbollsplan i Pruhult samt totalrenovering och tillgänglighetsanpassning av huvudbiblioteket. Resultatet av Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, medborgarundersökning som genomfördes tidigt 2010 understryker behovet av gatuunderhåll, en återställning av nivån på grönyteskötseln samt förbättrad kommunikation med medborgarna. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

7 3.1.1 Bra kommunikationer och goda transportmöjligheter Indikator Utfall 2009 Mål Utfall 2010 Antal olyckor med dödlig utgång på kommunala gator, vägar och gcm-vägar 0 st 0 st 0 st Kommunal service med god tillgänglighet och kvalitet Värdering av service, kvalité och miljö för va-försörjningen sker genom ett vägt indextal. Målet med denna värdering är att Mark ska uppnå 700 poäng räknat som rullande 5 års medelvärde. Årsvärdet för 2009 var 594 poäng. Avbrottstid för vattenläckor, rörnätsläckage och tillskottsvatten är de parametrar som drar ner värderingen. För att nå målet krävs att ledningsnätet förnyas vilket kommer att ta lång tid. Det blir således svårt att nå målet inom överskådlig tid. Andelen skickade e-fakturor till privatpersoner har inte nått målet beroende på att tjänsten infördes först efter sommaren. Andel samtal besvarade av telefonist inom 25 sekunder är inte mätbart med nuvarande system. Indikator Utfall 2009 Mål Utfall 2010 Antal timmar/vecka som avfallsanläggningen vid Skene skog har öppet utöver tiden vardagar Andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfall 7 timmar minst 11 timmar NöjdBrukareIndex - Avfallsverksamhet Kvalitet-, service- och miljöindex VAförsörjning Antal ärenden som prövats av statens VAnämnd Andelen godkända kök utan allvarlig anmärkning vid årlig kontrollinspektion av livsmedelshygien 10 timmar 99,9% 100 % 99,9% 91 % 90 % 83 % 594 poäng minst 700 poäng 500 poäng 1 ärenden 0 ärenden 1 ärenden 98 % 100 % 100 % Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

8 Indikator Utfall 2009 Mål Utfall 2010 Andel hushåll som är utan vatten mer än 15 timmar Andel vattenprover utan anmärkning NöjdMedborgar- Index (Gator) NöjdBrukareIndex (Vattenoch avloppsförsörjning) Antal överklagade beslut som ändrats av VA-nämnden Andel e- fakturor av totalt antal skickade fakturor Andel av identifierade hinder i publika lokaler som har avhjälpts (procent) Andel samtal till som besvaras av telefonist inom 25 sekunder Andel felanmälningar, gällande infrastrukturen, som sker via internetportal Mark.se Svenskt vattens nationella index i relation till beräknat standardvärde 0,15 % 0 % 0,11 % 97 % 97 % 47 % 60 % 56 % 85 % minst 85 % 92 % 1 ärende 0 ärenden 0 ärenden minst 10 % 5 % minst 50 % 50 % 95 % minst 95 % minst 5 % 4 % <50% <20% <0% Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

9 3.1.3 Trygg, hälsosam och säker miljö Vinterns extrema snöfall har gjort att vi inte till fullo lyckats uppfylla målet gällande snöröjning. Vissa brister i kartunderlaget förelåg, dessutom var några områden för stora för stora i förhållande till entreprenörens kapacitet säsongen 2009/2010. Detta har åtgärdats inför vintersäsongen 2010/2011. Indikator Utfall 2009 Mål Utfall 2010 Andel felanmälningar som åtgärdats inom en vecka då tre eller fler belysningspunkter i rad inte lyser Andel kommunala gator och GCM-vägar som är farbara 8 timmar efter snöröjningens påbörjande och snöröjda 24 timmar efter snöfallets upphörande Andel villahushåll som komposterar matavfall Allvarliga fel som kan orsaka skada skall åtgärdas omedelbart. Enstaka fel på belysningsnätet åtgärdas i mån av tid inom en fyra veckors period eller i anslutning med besiktningsrundor Enstaka fel på belysningsnätet åtgärdas i mån av tid inom en fyra veckors period eller i anslutning med besiktningsrundor 100 % 100 % 98 % 100 % 93 % 25 % 25 % 25 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

10 3.2 Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar Kostverksamheten bidrar genom att ge förutsättningar för att matgästen ska uppleva en trygghet i att maten som serveras är välsmakande, näringsrik, väl sammansatt samt säker avseende specialkoster och livsmedelshygien. Verksamheten bidrar också till att måltiden serveras i en trivsam miljö och i enlighet med hållbar utveckling. Genom detta ökar förutsättningarna för friska barn med bra matvanor Goda möjligheter till lärande och utbildning Indikator Utfall 2009 Mål Utfall 2010 NöjdBrukarIndex - andel brukare som ger högst eller näst högst betyg på skolmåltiden minst 80 % 71 % 3.3 Trygghet vid behov av omsorg och stöd i vardagen Kostverksamheten bidrar genom att ge förutsättningar för att matgästen ska uppleva en trygghet i att maten som serveras är välsmakande, näringsrik, väl sammansatt samt säker avseende specialkoster och livsmedelshygien. Verksamheten bidrar också till att måltiden serveras i en trivsam miljö och i enlighet med hållbar utveckling. Genom detta ökar förutsättningarna för god hälsa hos brukare inom äldre- och handikappomsorgen God service och kvalitet Värdena baseras på undersökning gjord av SKL Indikator Utfall 2009 Mål Utfall 2010 NöjdBrukarIndex - Brukarens omdöme om mat i särskilt boende enligt SKL:s Öppna jämförelser ska visa en uppåtgående trend. 62 minst Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

11 3.4 Hållbar personalförsörjning Vid uppföljningen av framgångsfaktorer och tillhörande indikatorer redovisar Teknik- och servicenämnden god måluppfyllelse gällande målet hållbar personalförsörjning. Hård konkurrens om arbetskraften och genomförda rekryteringar avseende ingenjörer innebär ytterligare behov av särskilda satsningar i kommande löneöversyner Flexibla arbetstider med rätt till heltid och möjlighet till deltid Under året har 10 av 11 externt utlysta tjänster erbjudit heltid. Inom förvaltningen sker en kontinuerlig översyn av möjligheten att tillgodose medarbetares önskemål om förändrad sysselsättningsgrad. Det är i dagsläget få medarbetares önskemål som inte kunnat tillgodoses. Önskemål om högre sysselsättning sker ofta med förbehållet, endast om det kan tillgodoses på den befintliga arbetsplatsen, vilket komplicerar möjligheten att tillgodose önskemålen. Indikator Utfall 2009 Mål Utfall 2010 Andel nyanställda som kan få önskad sysselsättningsgrad Andel tillsvidareanställda som kan få begäran om ändrad sysselsättningsgrad tillgodosedd 100 % 97 % 91 % 23 % minst 50 % 50 % Friska medarbetare Sjukfrånvaron för förvaltningen uppgår 2010 till 4 %. 41,3 % av förvaltningens medarbetare har inte haft någon sjukfrånvaro under Införande av förbättrade hygienrutiner och handsprit i samband med den nya influensan kan vara en bidragande orsak till att förvaltningen har klarat sig från bland annat vinterkräksjukan de senaste två åren och därmed en förbättrad sjukstatistik. Den långa sjukfrånvaron har minskat från 35,4 % 2009 till 22,8 % En förklaring till lägre långtidssjukfrånvaro ser vi i försäkringskassans förändrade regelverk. Regelbunden kontakt med företagshälsovård och hälsoundersökningar med tidiga signaler om eventuell ohälsa och åtgärdsförslag kan också vara en bidragande orsak till lägre långtidssjukfrånvaro. Möjligheten till önskad sysselsättningsgrad kan vara ytterligare en faktor som bidrar till att medarbetare anpassar arbetsinsatsen till arbetsförmågan och undviker sjukfrånvaro. Kvinnor har ett högre sjukfrånvarotal på 4,6 % jämfört med sjukfrånvaron på 2,7 % för män. Kost- och städservice har den högsta sjukfrånvaron inom förvaltningen men har också flest kvinnor anställda i åldersintervallet år, vilket är det åldersintervall som uppvisar högst sjukfrånvaro. Indikator Utfall 2009 Mål Utfall Sjukfrånvaron ska uppgå till högst 4 procent. 4,3 % högst 5,5 % 4 % Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

12 3.4.3 Systematisk kompetensutveckling Under hösten har förvaltningen arbetat fram en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan utgående från verksamhetens behov och de förändringar omvärlden ställer på teknik- och servicenämndens verksamhet. Inom respektive sektor har en utbildningsplan för samtliga befattningar tagits fram och kompetenskraven har setts över i samband med detta arbete. Utbildningsplanen ska följas i planeringen av verksamhetens kompetensutveckling och ligga till grund för de individuella utvecklingsplanerna inom varje verksamhet. 94 % av samtliga medarbetare har genomfört ett medarbetarsamtal under 2010 och i samband med detta upprättat en plan för sin kompetensutveckling. I de fall medarbetarsamtal ej genomförts och en upprättad kompetensutvecklingsplan saknas beror detta på vakanssituationer, långtidssjukfrånvaro och tjänstledighet för studier med mera. Indikator Utfall 2009 Mål Utfall 2010 Alla tillsvidareanställda ska ha en plan för sin kompetensutveckling 100 % 100 % 94 % 3.5 Hållbar ekonomi och finansiering Sedan teknik- och servicenämnden bildades har stor energi lagts på att utveckla organisation och verksamhet för ökad effektivitet. Nämnden har utvecklat och utvecklar fortsatt en internkontrollplan syftande till ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering och information om verksamheten, efterlevnad av lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer samt minimering av risken att organisationen gör fel saker och att saker görs på fel sätt. Den del av kommunens infrastruktur som driftas och underhålls av teknik- och servicenämnden utgör huvuddelen av den materiella tillgången som ägs av kommunkoncernen. Det är därför viktigt att den underhålls på en optimal nivå för att minst bibehålla sin standard och värde. Rätt insatt och utfört underhåll ger förlängd livstid genom att anläggningarnas standard bibehålls och kostsamma akutåtgärder förebyggs. Underhållsinsatserna är därför ett viktigt instrument för kommunens förutsättningar att uppfylla Kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning. Skulden för eftersatt underhåll av lokaler har under året byggts på med 4,0 mnkr till totalt 59 mnkr. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

13 3.5.1 Effektivt resursutnyttjande Det finns ingen antagen lokalplan för Dock har beställda lokaler levererats till hyresgästerna kontinuerligt under året i enlighet med Lokalresursgruppens planering. Enkät avseende medarbetarnas nöjdhet med servicedesk IT besvarades endast av 270 av ca 1200 användare varför värdet inte kan sägas vara statistiskt användbart. Värdet presenteras ändå som en signal på att det finns en grupp av användare som inte anser att det erbjuds stöd av tillräckligt hög kvalitet eller tillgänglighet. Orsak och möjligheter utreds under Indikator Utfall 2009 Mål Utfall 2010 Andel korrekt utbetalda löner Städkostnad per m 2 i förhållande till branschens städindex med utgångspunkt 2011 Drift- och administrationskostnadsnivå lokaler, kr/m 2 Andel användare som är nöjda eller mycket nöjda med ITservicedesk enligt årlig undersökning Andel av de nya, tillkommande lokalerna enl. lokalplanen som har tillhandahållits i rätt tid Antal datorer per PCdriftpersonal 100 % 100 % 100 % mindre än 1 0 högst 261 kr/m2 245 kr/m2 56 % minst 75 % 34 % 100 % minst 100 % 100 % 617 st minst 667 st 702 st Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

14 3.5.2 God förvaltning av kommunens egendom Den i särklass viktigaste betydelsen för ledningsnätets uthållighet är nivån på förnyelsen, mätt som förnyelsetakt. För Mark är målet 0,5 % räknat som rullande 5-årsmedelvärde, (0,5 % motsvarar 200 år). Medelvärdet i Sverige 2009 var ca 0,6 %. Nivån i Mark är för närvarande ca 0,1-0,2 %. Indikator Utfall 2009 Mål Utfall 2010 Förnyelsetakt ledningsnät Underhållsnivå lokaler, kr/m2 Underhållsnivå, lokaler exkl fritidslokaler kr/kvm Underhållsnivå fritidslokaler, kr/kvm Fastighetsbeståndets storlek relativt invånarantalet, m 2 /inv Energimängd per förvaltad area, kwh/m2 0,11 % 0,5 % 0,1 % 70 kr/m2 minst 57 kr/m2 56 kr/m2 5,39 m2/inv högst 6,1 m2/inv 154 kwh/m2 högst 162 kwh/m2 58 kr/m2 55 kr/m2 50 kr/m2 64 kr/m2 6,06 m2/inv 158 kwh/m Kostnadseffektivitet Indikator Utfall 2009 Mål Utfall 2010 Städkostnad per kvm för grundskola Städkostnad/kvm för förvaltningsfastigheter 250 kr/m2 259 kr/m2 260 kr/m2 124 kr/m2 130 kr/m2 Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

15 3.5.4 Positiva ekonomiska resultat Ökade kostnader för vinterväghållning samt beläggningsunderhåll har gjort att de skattefinansierade verksamheterna fått en stor budgetavvikelse. Indikator Utfall 2009 Mål Utfall God följsamhet mot budget - skattefinansierad verksamhet God följsamhet mot budget - vatten- och avloppsförsörjningsverksamheten God följsamhet mot budget - avfallsverksamheten tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr 0 tkr 489 tkr Uppföljning Driftredovisning Totalt redovisas ett underskott om 5,1 mnkr. Underskottet förklaras framförallt av högre kostnader för vinterväghållning och beläggningsunderhåll. En utökad anskaffning av datorer till barn- och ungdomsnämnden påverkar även nämndens resultat om än inte i den utsträckningen som tidigare befarats. Inom VA-försörjningen redovisas lägre intäkter gällande brukningsavgifter än budgeterat vilka i år kompenseras av en låg internränta. Enligt beslut i kommunfullmäktige har nämnden medgivits nyttja 2 mnkr ur tidigare års resultat varför budgeten för gatuunderhåll kompletterats med dessa medel. I resultatet ingår nedskrivning om 0,5 mnkr av gatubelysning vilka överlämnats till Trafikverket enligt nämndens beslut 114:2008. I resultatet ingår också obudgeterade kostnader för underhåll av brandposter om ca 0,35 mnkr vilka tidigare belastat Räddningsnämndens budget. Driftsredovisning Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Tkr Teknik- och Servicenämnden Avvikelse Avvikelse Oktober prognos Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Intern ränta Nettokostnader Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

16 Driftsredovisning fördelat på verksamhet Tkr Taxefinansierad huvudverksamhet Vatten- och avloppsförsörjning Reglering mot balanserat resultat Utfall 2007 Utfall 2008 Utfall 2009 Utfall 2010 Budget 2010 Budgetavvikelse Avvikelse oktoberprognos Avfallshantering Reglering mot tidigare års resultat Nettokostnader taxefinansierad vht Skattefinansierad huvudverksamhet Gator och vägar Grön miljö Övrig skattefinansierad verksamhet Ledning, adm, vvförbund Nämndverksamhet (inkl Hägnen) Brandposter Kostnadsställen gata/park/va Kostnadsställen verkstad/förråd/fordon Nettokostnader skattefinansierad vht Stödverksamheter - Internservice Redovisning, Löner, Upphandling, Repro IT Lokalförsörjning Kost- o städservice Nettokostnader internfinansierad vht Nettokostnader totalt TSN Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

17 Vatten- och avloppsförsörjning Utfall 2010 jämfört med budget Verksamheten redovisar ett underskott om -1,2 mnkr. Den sammantagna avvikelsen jämfört med budget beror på ett flertal orsaker bland annat lägre internränta (2,0 mnkr), minskade intäkter på grund av ackordsuppgörelse och avskrivningar av osäkra fordringar (0,7 mnkr), minskad vattenförbrukning i hushållen (0,8 mnkr), ökade intäkter för lakvatten och industriavlopp (1,3 mnkr), lägre personalkostnader till följd av rekryteringsproblem (1,0 mnkr), ersättning för källaröversvämningar (1,1 mnkr), ökat antal vattenläckor (0,8 mnkr), lägre underhållskostnader till följd av begränsade resurser för upphandling (0,7 mnkr). VAverksamhetens ingående balanserade resultat är 0,5 mnkr vilket innebär att resterande underskott om 0,5 mnkr överförs i ny räkning (det egna kapitalet är negativt). Underhållet av ledningsnätet är eftersatt vilket kan bidra till ett ökat antal källaröversvämningar och anmärkningar på vattenkvalitén. Det eftersatta underhållet i form av inspektioner och underhållsspolning av vatten- och avloppsledningar beräknas till ca 10 mnkr. Därtill kommer åtgärder för ej fungerande ventiler på ca 2 mnkr. En underhållsplan måste utarbetas de kommande åren. Va-taxans konstruktion bör ses över då en minskad förbrukning leder till att avgifterna måste höjas för att kompensera intäktsbortfallet. Den fasta avgiften bör utgöra en större andel av den totala intäkten jämfört med nuvarande förhållande. Det finns också en snedfördelning av den fasta avgiften mellan olika kollektiv. Utfall 2010 jämfört med föregående år Vattenförbrukningen uppvisar för 2010 en fortsatt minskning. Kapitalkostnaderna är lägre än föregående år till följd av lägre räntesats på interna lån och avräkning. Kostnaderna för akuta och planerade underhållsåtgärder varierar vilket till viss del kan förklara skillnaderna mellan åren. Utfall 2010 jämfört med uppföljningar under året Avvikelserna beror till stor del på rekryteringsproblem och begränsade resurser för upphandling vilket lett till att planerade underhållsarbeten inte kunnat påbörjas i rätt tid samt osäkerheter när det gäller omfattningen på förändringen av vattenförbrukningen. Kostnaderna gällande abonnentskador blev något högre än prognostiserat. Jämförelser med andra kommuner Svenskt Vatten sammanställer årligen en rapport över kommunala VA-anläggningar (VASSstatistik). Senaste jämförelsen avser Marks kommun har en förhållandevis låg anslutningsgrad (63 %) jämfört med övriga kommuner i Sverige vilket minskar möjligheten till skalfördelar. Mark har också en större andel VA-verk per ansluten vilket beror på många mindre tätorter. Detta leder till höga kostnader. Rörnätsläckage är något högre än genomsnittet räknat som läckage per meter ledning. Antalet vattenläckor är också högre än genomsnittet i Sverige. Mark har förhållandevis stor andel ovidkommande vatten till avloppsverken jämfört med andra kommuner. Förnyelsetakten är mycket låg (0,1 % = mer är 500 år). Reningseffekten vid avloppsverken är mycket bra och antalet anmärkningar och klagomål på dricksvattnet är bättre än genomsnittet i Sverige. Kostnadsjämförelser när det gäller produktion av dricksvatten och behandling av avloppsvatten samt distribution och avledning av dricks- respektive avloppsvatten visar på ett högre värde än genomsnittet i Sverige vilket bl a beror på ovannämnda faktorer. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

18 Avfallshantering Utfall 2010 jämfört med budget Verksamheten redovisar ett överskott om ca 0,5 mnkr främst beroende på lägre kostnader för omhändertagandet av farligt avfall och grovavfall (2,1 mnkr). Vid Skene skog uppgår budgetavvikelsen till ca 1,2 mnkr till följd av högre avgifter för lakvattnets omhändertagande samt slutreglering av slamkomposteringen avseende åren Årets resultat överförs till balanserade medel som därmed uppgår till ca 2,4 mnkr. Utfall 2010 jämfört med tidigare år Verksamheten redovisar ett något lägre resultat jämfört med 2009 vilket främst beror på att avfallstaxan inte höjdes Utfall 2010 jämfört med uppföljningar under året Inga större avvikelser att rapportera. Jämförelser med andra kommuner Eventuella jämförelser kan tidigast göras när Avfall Sverige avslutat statistikinsamlingen för 2010 vilket brukar vara klart till sommaren Att jämföra kostnaderna för avfallshanteringen med andra kommuner är svårt då det är stora skillnader i omhändertagandet av avfallet mm Gata/Park Utfall 2010 jämfört med budget Verksamheten gata redovisar totalt ett underskott på ca 8,3 mnkr vara ca 6,3 mnkr beror på ökade kostnader inom vinterväghållningen. Med stöd av extra resurser om 2 mnkr för beläggning har beläggningsprogrammet reviderats innebärande att ca m² kan beläggas. På grund av större fräsnings- och justeringsarbeten än beräknat överskreds ramen med ca 2,4 mnkr. Anpassningsåtgärderna som nedprioriterat grönyteskötseln har medfört många synpunkter och klagomål från brukarna. Beslut om stödåtgärder för ungdomar mellan år kom för sent och har endast marginellt kunna bidra till en kvantitets- och kvalitetshöjning. På grund av att personalen inom parkverksamheten dessutom arbetat med vinterväghållning i avsevärt större utsträckning än beräknat samt vakanser inom administrationen redovisar parkverksamheten ett överskott på ca 1,4 mkr. Utfall 2010 jämfört med tidigare år Det höga utfallet i förhållande till 2009 förklaras av onormalt höga kostnader för vinterväghållning inklusive snöbortforsling. Nämnden redovisar dessutom ökade kostnader gällande beläggningsunderhåll. I resultatet ingår nedskrivning av till Trafikverket överlämnad gatubelysning om 468 tkr. Parkverksamheten redovisar lägre kostnader jämfört med tidigare år på grund av bland annat anpassningsåtgärder. Utfall 2010 jämfört med uppföljningar under året Den tidiga vintern (nov 2010) och de ökade beläggningskostnaderna har bidragit till att avvikelsen jämfört med tidigare prognoser ökat ytterligare. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

19 Jämförelser med andra kommuner På grund av ointresse från Sveriges kommuner att medverka i SKL:s enkät (statistikinsamling) Kommunernas väghållning kommer denna att avslutas och årets enkät var den sista som genomfördes. I framtiden får vi söka andra jämförelsemetoder till exempel benchmarking eller bildandet av nätverk med närliggande kommuner. Den senaste statistikinsamlingen gäller för 2009 års verksamhet. Den totala drift- och underhållskostnaden per kvadratmeter väg uppgår i Mark till 14,24 vilket är något lägre än medelvärdet på jämförda kommuner. Vi kan konstatera att vi ligger på medianvärdet när det gäller andel av det totala vägbeståndet som belagts under året. Detta värde säger dock inte något om kommunens vägkapitaltillstånd. Kostnaden per ljuspunkt i Mark uppgår till 693,75 vilket är något högre än medelvärdet som ligger på 676, Verksamhetsservice Utfall 2010 jämfört med budget Utfallet inom verksamhetsservice blev lägre än budget främst beroende på lägre personalkostnader med anledning av vakanser och utfall av lönerevision. Utfall inom skattefinansierade delar, exklusive IT-enheten, var 0,4 mnkr under budget. Dessutom återbetalades 1 mnkr till verksamheterna för lägre fordonskostnader beroende på låg ränta och låga reparationskostnader. IT-enheten har levererat ca 200 datorer utöver planerat behov och har dessutom ersatt fler äldre datorer än planerat med nya vilket innebär kostnadsökningar på totalt ca 4 mnkr. Det planerade överskottet om ca 0,9 mnkr för att återställa föregående års underskott vändes istället till ett underskott om 0,4 mnkr. Underskottet begränsades genom lägre konsultkostnader, personalkostnader och hyror än budgeterat. Internfinansierade delar gav ett överskott på 0,6 mnkr vilket återbetalats till Kommunledningskontoret. Orsaken är i första hand vakanser, underutnyttjande inom e-handelsprojektet och ökad försäljning inom reproverksamheten. Utfall 2010 jämfört med tidigare år Utfall inom samtliga enheter är överlag något lägre än föregående år. Orsaken är främst lägre personalkostnader med anledning av vakanser och utfall av lönerevision. Skattefinansierade delar, exkl IT-enheten, visade ett utfall som var 0,35 mnkr lägre än IT-enheten redovisar ökade intäkter med 0,3 mnkr och minskade kostnader om 1,7 mnkr. Kostnadsminskningen beror främst på lägre kostnader gällande konsulter, lägre kapitalkostnader samt vakanser. Internfinansierade delar visade i stort samma utfall som Utfall 2010 jämfört med uppföljningar under året Utfallet blev sammantaget ett överskott på 2,7 mnkr jämfört med oktoberprognosen. Den främsta orsaken är att personalkostnader blev lägre än tidigare bedömning vilket berodde på en sen lönerevision samt att rekryteringar inom IT-verksamheten ej kunde genomföras omgående vid vakans. Inom IT-verksamheten var personalbrist en bidragande orsak till att planerade utbildningar, inköp och konsultåtgärder ej genomfördes i den omfattning som var tänkt under årets sista månader. För internfinansierade delar blev utfallet något högre än i de prognoser som gjordes. Orsakerna är i första hand ökad försäljning vid repro samt lägre personalkostnader. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

20 Jämförelser med andra kommuner Lokalförsörjning Utfall 2010 jämfört med budget Verksamheten redovisar ett överskott om ca 0,4 mnkr. För att styra mot budget har omprioriteringar inom verksamheten gjorts under året. Kostnader för personal, grönyteskötsel, bevakning samt underhåll har dragits ner för att kompensera för de höga kostnaderna för snöhantering och energi under vintern samt högre externa hyror än budgeterat. Översyn av förväntade nyttjandetider av fastigheter har resulterat i att avskrivningstiden förlängts på vissa objekt. Kapitalkostnaderna blir då lägre och bidrar till att underhållsnivån trots allt har kunnat behållas på budgeterad nivå. Då nivån, trots detta, är mycket låg innebär den framtida skulden för eftersatt underhåll har byggts på med ytterligare 4,0 mnkr under året. Den totala omsättningen är ca 2 mnkr lägre än budgeterat då flera skolor och förskolor avvecklats under året. Intäktsbortfallet har dock kompenserats av att även kostnaderna sjunker i motsvarande grad då de istället belastar Kommunstyrelsen. Utfall 2010 jämfört med tidigare år Verksamheten redovisar ungefär samma nettoutfall som De största förändringarna är att kostnader för mediaförsörjning och avfall ökat med ca 2 mnkr jämfört med 2009 på grund av lägre temperaturer under uppvärmningssäsongen, externa hyreskostnader har ökat med 0,7 mnkr och att markskötselkostnaderna ökade med ca 2 mnkr på grund av omfattande snöhantering både vintern 2009/2010 och 2010/2011, trots att grönyteskötselkostnaderna sommartid hölls nere. Återstående resurser för underhåll minskade med 3,6 mnkr. Därtill finns ett antal andra mindre kostnadsminskningar inom driften. Utfall 2010 jämfört med uppföljningar under året Inga större förändringar. Jämförelser med andra kommuner 2010 års kostnadsutfall för Marks kommun har jämförts med branschnyckeltal från Jämfört med branschnyckeltal avseende driftkostnader som bygger på datainsamling från privat och offentlig sektor har Marks kommun lägre kostnad än genomsnittet avseende administration och energi, samma kostnadsnivå avseende VA och avfall och något högre kostnadsnivå avseende skötsel. Underhållsnivån är betydligt lägre än verkligt behov vilket liknar situationen i flera andra kommuner Kost och städ Utfall 2010 jämfört med budget Verksamheten redovisar ett överskott på ca 0,6 mnkr. Livsmedelskostnaderna understiger budget med ca 1,4 mnkr beroende på att färre portioner serverats och att ett omfattande arbete med menyer och recept genomförts. Dessutom ger nuvarande livsmedelsavtal lägre kostnader de första åren. Under hösten har inköpen av ekologiska livsmedel ökat för att nå målsättningen 25 %. Utfallet visar på 20,5% för måltidsverksamheten och 17,7 % för kommunens livsmedelsinköp totalt. Personalkostnader understiger budget med 0,4 mnkr på grund av vakanser och en återhållsamhet när det gäller timvikarier. Intäkterna understiger budget med ca 1,1 mnkr främst beroende på att avtalet med Regionservice avslutades i september. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

21 Även intäkter för städning är minskade med anledning av anpassningsåtgärder i administrativa lokaler och strukturutveckling. Genomsnittlig kostnad för städservice följer budget, medan kostnaden för städning i förvaltningslokaler ökat något. Detta gäller framför allt i kommunhuset där bemanningen har varit större under renoveringen. Total portionskostnad ligger något högre än budget eftersom budget inkluderar helårsportioner till Regionservice. Utfall 2010 jämfört med tidigare år Med anledning av fortsatt strukturutveckling, samt att samverkansavtalet med Regionservice avslutats ligger personalkostnaderna 1 % under totala kostnader för personal Antalet portioner som tillagats har minskat under Tillsammans med omfattande anpassning av menyer och recept samt ett livsmedelsavtal med lägre priser medför detta en livsmedelskostnad som är ca 10 % lägre än Andelen ekologiska livsmedel har ökat under senare delen av Under sommaren stängdes två skolor till följd av anpassningsåtgärder. Detta har medfört förflyttning av såväl städ - som kostpersonal. Utfall 2010 jämfört med uppföljningar under året Utfallet överensstämmer i stort med de prognoser som gjorts under året. Jämförelser med andra kommuner De jämförelser som finns för kostnader är städprisindex och storhushållsprisindex. From 2011 kommer verksamhetens utfall att redovisas i förhållande till dessa index. Storhushållsindex används för att utvärdera kostnadsutveckling av kommunens livsmedelsavtal Uppföljning Investeringsredovisning Teknik- och servicenämndens totala investeringsredovisning uppgår till 70 mnkr vilket understiger den totala budgeten med 7,5 mnkr. Budgetavvikelser förekommer främst inom gator, parker och gcm-vägar där den tidiga vintern hindrade färdigställandet av pendelparkeringen samt det fortsatta arbetet med ombyggnaden av Kinna Centrum. Avvikelser förekommer även inom Lokalförsörjning där etapp 1 på Sätilaskolan genomfördes med högre standard än beräknat och en beställning på omfattande renovering av biblioteket gjordes utöver tillgängliga investeringsmedel för mindre lokalombyggnader. VA-verksamhetens investeringsbudget har belastats med 50 % av den totala utgiften gällande VA-arbeten i projektet Kinna C. Dessutom tillkom under året behov av renovering av slamsilos på Skene avloppsreningsverk vilket inte var budgeterat för. Utbyggnaden av överföringsledningar i enlighet med fastställd Vatten- och avloppsförsörjningsplan pågår. Ombudgetering behöver ske om totalt 3,8 mnkr gällande överföringsledningar, Energieffektivisering Gatubelysning, Ombyggnation Kinna Centrum, Sätilaskolans renovering och Ridanläggning Bosgården. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

22 VA & Avfall Projekt A. Utbyggnad av nya anläggningar Projekt total Klart år/måna d Budget 2010 Utfall 2010 Projektkod Avvikelse Begärd ombudgetering Va ofördelad ram R R Utbyggnad va-ledn Ubbhult-Hägnen Utbyggnad va-ledn Sjödal VS, Överf ledn Berghem- Björketorp Överföringsledning Skene Skog-Hajomskrysset Överföringsledning Hajomskrysset-Hyssna Överföringsledning Sätila-Sjödal Överföringsledning inom Sätila tätort Överföringsledning Sjödal-Ubbhult Överföringsledning Ubbhult-Hägnen Överföringsledning Hyssna - Sätila Pumpstationer Sätila- Ubbhult Pumpstationer Skene- Hyssna Pumpstationer Hyssna- Sätila Tryckstegringsstationer Sätila-Hägnen Tryckstegringsstationer Hyssna-Sätila Solsätersvägen, Berghem B. Omb. och förbättring av befintliga anläggningar Ledningsrenovering Kinna C Oml va-ledn Stationsv Horred Ledningsrenovering Öxabäck Oml. va-ledning Enebergsvägen, Kinna Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

23 Projekt D, Oml av dagv Örbyv. Skene Va-verk, mask o elinstallationer Projekt total Klart år/måna d Budget 2010 Utfall 2010 Projektkod Avvikelse Begärd ombudgetering R R Renovering Slamsilos Utbyte av pumpar R R Förnyelse av valedningar Slamavvattning Skene ARV Utjämning bassäng och pumpstation Skene skog Förnyelse VA Gästgivaregatan, Skene D. Exploateringsinvesteringar Anslutningsinvesteringar till exploateringsområden VA-investeringar i exploateringsområden R R R R R R Summa Va-investeringar Analys Utfall 2010 Genomförandet av vatten- och avloppsförsörjningsplanen har påbörjats och kommer att bli en viktig pusselbit för utvecklingen va-försörjningen i kommunen. Det kommer bl.a. att medföra att miljön förbättras samt att negativa hälsoeffekter undviks i så kallade omvandlingsområden. Förprojekteringen är klar och förfrågningsunderlag för de första etapperna kan bli färdiga i början av nästa år. Tidplanen förutsätter att det går att lösa markfrågorna på frivillig grund. Stor osäkerhet föreligger för att bedöma utgifterna som kommer att belasta VA för exploateringsområdena, vilka ligger under kommunledningskontorets ansvar. Planerad investering i en ny slamavvattningsanläggning har senarelagts. Slamavvattningen kommer att samordnas med en ny utbyggnad av en rötningsanläggning. Befintliga slamsilos och centrifug renoveras för fortsatt drift under utredningsperioden. Renovering och förbättring av slamsilos har belastat investeringsbudgeten med drygt 1 mnkr. Projektet förnyelse av ledningsnätet på Örbyvägen, Skene har slutförts under hösten. Investeringen i ny återvinningsstation vid Kinna resecentrum får inte utgöra kostnadsunderlag för avfallstaxan och ska därför redovisas under skattefinansierad verksamhet. Projektet flyttat till investeringsbudgeten gällande gator. Ledningsnätet i centrala Kinna byggdes ut för ca 75 år sedan och i samband med förnyelsen gator och torg i Kinna centrum har va-ledningar lagts om för att undvika en omläggning och uppgrävning av gatorna om ca år vilket belastat VA-verksamheten med 1,6 mnkr. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

24 Gator och Parker Projekt Fördelning på projekt: A.Gator och parker Projekt total Klart år/måna d Budget 2010 Utfall 2010 Projektkod Avvikelse Begärd ombudgetering Gata/Park ofördelat R R Mindre nyanläggningar R R Ökade parkinvesteringar R R Kinna centrum Kinna centrum, bidrag VV Pendelparkering Kinna stn, etapp Energieffektivisering - gatubelysning Nya projekt: Utbyte flaggstänger offentliga platser Framdragning av el för skyltar till busshållsplatser B. Gång- och cykelvägar GCM-väg Örbyv Skene, Jvg-övergång Renovering P-hus Äckrelund Kyrkliden/Kronogärdesvägen, Fritsla Solgårdsvägen Mor Kerstins torg/stationsgatan GCM-väg Örby skola/hedängsv S:a gator, parker och GCvägar Analys Utfall 2010 Arbetet med Kinna Centrum har framskridit snabbare och med annan kostnadsfördelning än planerat. För att öka tillgängligheten under projektet har externa resurser nyttjats i hög utsträckning. Ny metod för plattläggning med maskin har införts vilket visat sig förkorta arbetsmomentet avsevärt. Kinna Centrum projektet redovisar ett underutnyttjande med ca 2,2 mnkr vilket behöver ombudgeteras till Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

25 Pendelparkeringen vid Kinna Resecentrum har efter färdigställande av arbetshandling omkalkylerats till 1,9 mnkr. Detta underlag innefattar även kostnaden för en ny återvinningsstation. På grund av den tidiga vintern fick arbetena avbrytas i förtid varför endast ca 0,7 mkr förbrukats. Framdragning av el för skyltar till busshållsplatser genomförs i samband med tillgänglighetsanpassningar och därmed beräknas enbart 0,2 mkr förbrukas under Parkeringshuset Äckrelund är i stort behov av åtgärder om totalt ca 2,7 mnkr. Dessa har genomförts under andra delen av 2010 för ca 1,7 mnkr. Projektet slutförs i början av 2011 till en kostnad om ytterligare ca 1 mnkr Internservice Investeringsredovisning - Internservice Projekt A. Lokaler, initierade av hyresgäst Projekt total Klart år/måna d Budget 2010 Utfall 2010 Projektkod Avvikelse Begärd ombudgetering Lokalkompletteringar R R Mindre lokalåtgärder R R Ombyggnad kommunhuset Ridanläggning Bosgården Förskola Sätila Sätilaskolans renovering Nya projekt: Förskola Öxabäck (samlokalisering) Fritslaskolan om- och tillbyggnad Kyld mat kök, Kunskapens Hus Konstgräsplan Kunskapens Hus Omb. Särskolan Kunskapens hus Omb. Björketorpsskolan Omb. Fotskälsskolan B. Övriga lokalåtgärder Försäkringsåtg. larm- o säkerhets höjande åtgärder R R Energiinvesteringar Energideklarationer C. Servicefunktioner (maskiner, fordon, inventarier) Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

Årsbokslut 2012. Teknik- och servicenämnden. Version till TSN 2013-01-31

Årsbokslut 2012. Teknik- och servicenämnden. Version till TSN 2013-01-31 Årsbokslut 2012 Teknik- och servicenämnden Version till TSN 2013-01-31 2012 var ett år där vi både bromsade och gasade, ofta samtidigt. Anledningen var kommunens befarade underskott tillsammans med många

Läs mer

Årsbokslut 2011. Teknik- och servicenämnden. Teknik- och Servicenämnden 2012-02-03

Årsbokslut 2011. Teknik- och servicenämnden. Teknik- och Servicenämnden 2012-02-03 Årsbokslut Teknik- och servicenämnden Teknik- och Servicenämnden 2012-02-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 4 2 UPPFÖLJNING AV UPPDRAG... 6 3 MÅLUPPFÖLJNING... 7 4 PRODUKTIONSMÅTT...............

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN 2014 1(7) vatten och avloppsförsörjningen 2014 Inledning Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska VA-verksamheten särredovisas

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Tekniska nämnden, VA 2013

Tekniska nämnden, VA 2013 Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-05-199 Tekniska nämnden Dnr Ten 2016/277 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2016 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska

Läs mer

Nämndplan 2014. Teknik- och servicenämnden. Beslutad av Teknik- och servicenämnden 2013-12-12 och 2014-02-20

Nämndplan 2014. Teknik- och servicenämnden. Beslutad av Teknik- och servicenämnden 2013-12-12 och 2014-02-20 Nämndplan 2014 Teknik- och servicenämnden Beslutad av Teknik- och servicenämnden -12-12 och 2014-02-20 Innehållsförteckning 1 Vision och mål för Marks kommun... 4 1.1 Vision... 4 1.2 Övergripande mål...

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Årsrapport 2014. Samrehabnämnden 2014

Årsrapport 2014. Samrehabnämnden 2014 Årsrapport Samrehabnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Uppföljning av uppdrag... 3 1.2 Könsuppdelad statistik... 3 1.3 Internationellt arbete... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Trygghet vid

Läs mer

BUP Tekniska nämnden. Kvartal

BUP Tekniska nämnden. Kvartal BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp Bilaga till skrivelse 2013-02-12 Särredovisning Vatten och avlopp 2012 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamheten ska tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet.

Läs mer

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

Delårsrapport Tekniska nämnden

Delårsrapport Tekniska nämnden Delårsrapport 2012 Tekniska nämnden Driftredovisning Driftredovisning UTFALL DELÅR PROGNOS HELÅR UTFALL Nettokostnad i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Skattefinansierad verks.

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6)

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) INLEDNING Götene kommun införde från och med den 1 januari 1995 en balansräkningsmodell för tekniska kontorets VA-enhet (balansräkningsenhet). Införandet av

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av årsredovisning Socialnämnden Halmstads kommun

Granskning av årsredovisning Socialnämnden Halmstads kommun Granskning av årsredovisning Socialnämnden Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2012 Inger Andersson Kerstin Sikander Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Granskningsresultat... 3 Verksamhetsredovisning...

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Årsbokslut 2013. Teknik- och servicenämnden. Beslut TSN 2014-01-23, 2.

Årsbokslut 2013. Teknik- och servicenämnden. Beslut TSN 2014-01-23, 2. Årsbokslut Teknik- och servicenämnden Beslut TSN 2014-01-23, 2. Nämnden har under uppfyllt sina uppdrag i varierande grad där brister i underhåll och handläggningskapacitet drar ner nivåerna samtidigt

Läs mer

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR:

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: KOPIA ~ GÖTEBORGS HAMN 1982-11-16 AD 259/82 GvB/ELj HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: DEN 9 l2 ~06 Göteborgs Hamnstyrelse Inköp av byggnad i Sannegårdshamnen I Sannegårdshamnens sydvästra del lagras

Läs mer

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden Årsbokslut Plan- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Året som gått... 3 1.2 Uppföljning av uppdrag... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Hållbar personalförsörjning... 4 3 Uppföljning

Läs mer

Lomma kommun, Månadsrapport januari-maj 2012. Tekniska nämnden

Lomma kommun, Månadsrapport januari-maj 2012. Tekniska nämnden Lomma kommun, Månadsrapport januari-maj 2012 Tekniska nämnden Ansvarig nämnd: TEKNISKA NÄMNDEN DRIFTREDOVISNING UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Årsrapport Överförmyndarnämnden 2015

Årsrapport Överförmyndarnämnden 2015 Årsrapport Överförmyndarnämnden 1 Verksamhet 1.1 Uppföljning av uppdrag Kommunfullmäktige har fastställt grunduppdrag för varje nämnd/styrelse. Dessa följs upp utifrån hur nämnden/styrelsen bedömer att

Läs mer

Tekniska utskottet onsdagen den 30 augusti 2006

Tekniska utskottet onsdagen den 30 augusti 2006 Tekniska utskottet onsdagen den 30 augusti 2006 47 Fortlöpande redovisning av kommunens säkerhetsarbete 1. Redovisningarna noteras. 2. Tekniska kontoret får i uppdrag att redovisa kostnaderna för skadegörelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Kallelse Tekniska nämnden

Kallelse Tekniska nämnden 1 (1) KALLELSE -12-12 Kallelse Tekniska nämnden -12-12 Telefon 0431-870 00 KALLELSE -12-12 1 (1) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, -12-12, Rum: Grå kl 17:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun Datum 211-2-8 Sida 1 (9) Handläggare BOKSLUT I KORTHET Version 1. Bokslut i korthet 21 Piteå kommun 2 Resultaträkning kommunen (TKR) Utfall jan-dec 21 Budget 21 Avvikelse mot budget 21 Utfall jan-dec 29

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING

FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING Medborgarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp, sophämtning samt kundkontakter inom dessa områden sköts i Fagersta kommun. Enkätundersökning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson KD Henry Piirainen S Tuula Vähäniemi, tjänstgör för Bo Petersson (S) 94-96

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Tid Kl 13.30 15.40 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson MP Robert Krook, tjänstgör för Håkan Bergeld (KD) S Bo Petersson S Margrethe

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING

NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING Medborgarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp, sophämtning samt kundkontakter inom dessa områden sköts i Norbergs kommun Enkätundersökning

Läs mer

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter.

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter. Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 9 Rapport Kommunfastigheter.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod 3 7. Projektorganisation

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Läs mer

Årsrapport 2014. Teknik- och servicenämnden. Beslutad av Teknik- och servicenämnden 15-2015-02-04

Årsrapport 2014. Teknik- och servicenämnden. Beslutad av Teknik- och servicenämnden 15-2015-02-04 Årsrapport Teknik- och servicenämnden Beslutad av Teknik- och servicenämnden 15-2015-02-04 Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 4 1.1 Året som gått... 4 1.2 Verksamhetsberättelse... 5 1.3 Uppföljning av

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Varför bygger vi ut VA-nätet? Trosa kommun växer med 100-200 invånare per år och sommarboenden omvandlas alltmer till permanentbostäder. Detta ställer

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun I VA Web samlas alla nyckeltal i en databas som är tillgänglig via Internet. Nyckeltalen värderas systematiskt och används till att årligen analysera och följa

Läs mer

Ansökan från Degerfors IF

Ansökan från Degerfors IF Ekonomiavdelningen Madelene Hedström 0586-482 67 madelene.hedstrom@degerfors.se TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-01 Ert datum Kommunstyrelsen Referens KS 00211-2016 Er referens 1(5) Ansökan från Degerfors IF Förslag

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet... 6 Hälsotal - total sjukfrånvaro...

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter november

Budgetuppföljning och prognos efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-12-07 SFN 2015/0965 0480-450572 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter november Förslag till beslut Servicenämnden fattar

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-10-12 SFN 2015/0802 0480-450572 Servicenämnden och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden ÅRSREDOVISNING 2009 Plan- och byggnadsnämnden 1 Plan- och byggnadsnämnden Verksamhet Uppföljning av uppdrag Huvudverksamhet: Bygglov och detaljplaner Grunduppdrag Plan- och byggnadsnämnden ska svara för

Läs mer

Benchmarking VA-verksamhet 2007

Benchmarking VA-verksamhet 2007 Benchmarking VA-verksamhet 7 Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum 8-- Inledning Riksdagen har antagit en ny lag om allmänna vattentjänster som gäller från januari 7. Lagstiftningen ställer bland annat

Läs mer

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 50. 1 (7) VA- Enheten. Årsredovisning. för 2009-01-01 2009-12-31

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 50. 1 (7) VA- Enheten. Årsredovisning. för 2009-01-01 2009-12-31 Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 50. 1 (7) VA- Enheten Årsredovisning för 2009-01-01 2009-12-31 2 (7) Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhet VA-enheten har till uppgift att förvalta de

Läs mer