Årsbokslut Teknik- och servicenämnden TSN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsbokslut 2010. Teknik- och servicenämnden TSN 2011-02-03"

Transkript

1 Årsbokslut 2010 Teknik- och servicenämnden TSN

2 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsberättelse Uppföljning av uppdrag Måluppföljning Uppföljning av produktionsmått Uppföljning internkontrollplan Uppföljning serviceåtaganden Uppföljning av synpunkter och avvikelser Uppföljning av miljöhänsyn Uppföljning av fokusuppdrag Bilaga - Personalredovisning Bilaga - Tillbud och Arbetsskador Bilaga - Slutredovisning avslutade investeringsprojekt Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

3 1 Verksamhetsberättelse 1.1 Brukar/medborgarperspektiv 2010 har varit ett på flera sätt ovanligt år som började med en lång och snörik vinter och slutade med snö från mitten av november. Personalen och anlitade entreprenörer arbetade hårt för att hålla vägar, gator och torg öppna. Snöröjare var snabbt ute och skottade snö från tak på skolor och idrottshallar och inga takras eller andra olyckor inträffade. Kostnaden för snöröjningen blev högre än budgeterat. I våras beviljade kommunfullmäktige extrapengar för snöröjningen vilket innebär att inga andra verksamheter drabbats av besparingar med anledning av detta under året. Då personal för grönyteskötsel ingår i vinterväghållningsverksamheten har planerade underhållsarbeten inte kunnat genomföras. Teknik- och serviceförvaltningens värdegrund är trygghet, tillgänglighet och trivsel. Den ligger bland annat till grund för ombyggnaden av Kinna centrum, som pågår under några år har varit en av de mest märkbara ombyggnadsperioderna. Gatorna i centrum har fått ny markbeläggning utan nivåskillnader. Det gör det enklare för bl.a. rörelsehindrade att ta sig fram. Nya ledstråk underlättar för synskadade. I hela området gäller nu gångfart för bilister och cyklister vilket innebär en hastighetsgräns på max 7 km/timme. Gående har företräde. Förnyelsen av Kinna centrum fortsätter 2011 med arbeten vid Sätraplan och färdigställande av området mellan nuvarande körbana och butiker samt med mer fokus på trivsel och utsmyckning. Under året har teknik- och serviceförvaltningen planerat för ett nytt vatten- och avloppssystem som ska byggas från och med Det blir en tre mil lång så kallad överföringsledning från Skene till Ubbhult, med rent vatten åt det ena hållet och avloppsvatten åt det andra. Avloppsverket i Skene tar över huvuddelen av uppgiften för kommunens nordvästra del. Verken i Sätila och Hyssna - dyra att underhålla och ha i drift - stänger. Den nya överföringsledningen gör det möjligt att bygga ut VA-nätet i fler områden, bland annat där det idag finns fritidshus utan anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Vid kommunens återvinningsanläggning på Skene Skog har tillgängligheten ökat genom anpassade öppettider. Ett arbete har inletts syftande till en tryggare och mer tillgänglig anläggning utvecklad även för återanvändning. Trots ett ovanligt snörikt år har sophämtningen fungerat väl. Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som ansvarar för återvinningsstationerna runt om i kommunen har lagt ner stationen i Hajom. Teknik- och servicenämnden har i likhet med övrig kommunal verksamhet haft ett ekonomiskt effektiviseringskrav under året jämfört med 2008 och 2009 och har därför prioriterat trygghets- och tillgänglighetsåtgärder framför trivselåtgärder. Det har inneburit en ytterligare neddragning på skötseln av parker och andra grönytor. Det har blivit färre planteringar och mindre gräsklippning. Många markbor har reagerat på försämringarna. Kommunen får förhållandevis lågt betyg på det området i den kundenkät om teknisk service som genomförts under året i samarbete med SKL, Sveriges kommuner och landsting. Samma enkät visar att invånarna är förhållandevis nöjda med snöröjning och renhållning av de större gatorna men inte av gång- cykel- och mopedvägar. Många tycker att standarden på kommunens gator är dålig. Det kan förklaras med eftersatt underhåll på grund av begränsad ekonomi. Det ska vara enkelt även för funktionshindrade att använda sig av allmänna lokaler. Senast 2010 ska så kallade enkelt avhjälpta hinder vara avskaffade, enligt beslut av den tidigare regeringen. Teknik- och serviceförvaltningen i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen har under året fortsatt att bland annat installera ramper, minska nivåskillnader och förbättra skyltningen i kommunens lokaler, på gator och torg och vid turistattraktioner. För företag som kommunen anlitar är det numera möjligt att skicka elektroniska fakturor. Invånarna kan på motsvarande sätt få räkningar på elektronisk väg för olika kommunala Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

4 avgifter. Systemet infördes under 2010 och kommer att utvecklas med ytterligare funktioner. Utbudet av kultur- och fritidsanläggningar i kommunen ökade genom färdigställandet av Tygrikeshallens sportskyttecenter, ny fotbollsplan i Pruhult samt totalrenovering och tillgänglighetsanpassning av huvudbiblioteket. 1.2 Verksamhetsperspektiv Vatten- och avloppsverksamheten har påbörjat utvecklingen av överföringsledningar mm utgående från fastställd VA-försörjningsplan. Underhåll och förnyelse av befintligt ledningsnät är eftersatt. Planering har påbörjats och förväntas ta fart efter genomförda rekryteringar. Avfallsverksamheten har påbörjat utredning om ny återanvändningsanläggning med ökade möjligheter till kretsloppsverksamhet. Trygghet och tillgänglighet för trafikanter och fotgängare har utvecklats genom framtagande av en trafiksäkerhetsplan där GCM-plan (gång-, cykel- och mopedplan) fastställts. Arbetet på Mor Kerstins torg genomförs enligt kommunicerad plan men butiksinnehavarna anser att arbetet innebär stora störningar. För att öka tillgängligheten har arbetet och avspärrningarna anpassats i samverkan med butiksinnehavarna. Trots det snörika året har vinterväghållningen i huvudsak kunnat genomföras enligt nämndens riktlinjer. Tillgängligheten till kommunal service har utvecklats genom att åtgärda enkelt avhjälpta hinder för personer med funktionsnedsättning samt fler och bättre kommunikationsvägar inom ramen för MARK24. Planering och övriga förberedelser för produktion av mat till äldre i eget boende har genomförts i samråd med socialförvaltningen så att leverans kan ske från och med Resultatet av Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, medborgarundersökning som genomfördes tidigt 2010 understryker behovet av gatuunderhåll, en återställning av nivån på grönyteskötseln samt förbättrad kommunikation med medborgarna. 1.3 Personalperspektiv Vakanserna inom VA- och gata/parkverksamheterna har fortsatt att påverka verksamheterna negativt. Det är framförallt den långsiktiga planeringen som blir eftersatt medan den dagliga verksamheten fortfarande utförs på ett bra sätt. Eftersatt planering och underhåll riskerar dock att försvåra den dagliga verksamheten. Sjukfrånvaron har minskat ytterligare. Frisktalet har ökat. En bidragande orsak till detta bör vara satsningen på den hälsosamma arbetsplatsen och de friskvårdssatsningar som genomförs inom ramen för detta. Nästintill alla medarbetare har nu en personlig kompetensförsörjningsplan. Under hösten har en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan utarbetas där förvaltningens behov av kompetenser på kort och lång sikt analyserats. 1.4 Ekonomiperspektiv Nämndens resultat avviker framförallt avseende ökade kostnader för vinterväghållning och beläggningsunderhåll. Året började med en kall och snörik vinter och har slutat på samma sätt. Budgeten för vinterväghållning är anpassad till ett "normalår" eller det genomsnittliga utfallet de senaste åren. Genomförda beläggningsarbeten har krävt större insatser per löpmeter än beräknat. Mycket stor del av planerade investeringar har kunnat genomföras. Några investeringar har blivit senarelagda framförallt med anledning av den stränga och tidiga vintern. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

5 1.5 Händelser under året Team Aptit från Lyckeskolan gick till final i Sverigetävlingen SkolmatsGastro (Årets skolkock) där man slutade på en fjärdeplats. Ännu bättre gick det när det gäller matsäkerhet. Kommunens arbete med livsmedelshygien belönades med Stora Matsäkerhetspriset, på branschmässan Gastro Nord. Framgångarna är ett resultat av flera års arbete med att utveckla maten inom förskolan, skolan och äldreboenden. 1.6 Framtiden Vatten- och avloppsinfrastrukturen skall utvecklas för ökad uthållighet och med en hög kvalité på dricksvattnet samt kapacitet med prioritet till kommunens utvecklings- och omvandlingsområden. Arbetet med att planera för underhåll och förnyelse av befintligt ledningsnät påbörjas. Avfallsverksamheten skall utvecklas för ökade möjligheter till kretsloppsverksamhet. Tillgängligheten till återvinningsstation i Kinna förbättras genom nyetablering vid Kinna resecentrum. Planering för en återanvändningscentral slutförs. Trygghet och tillgänglighet för trafikanter och fotgängare skall ökas genom framtagande av en trafiksäkerhetsplan och genom att öka standarden på gatorna. Underhållsplan för gatuunderhåll revideras. Trafiksäkerhetsplanen kompletteras med delen "säkra passager för GCM-trafik tvärs huvudnätet för biltrafik". I dialog med brukare och beställare, genom effektiva och rationella stöd- och servicelösningar, erbjudas föredömlig internservice. Underhållplan för fastigheter och anläggningar revideras. Insatser för energieffektiviseringar ökar. Övergripande diskussioner pågår gällande vissa av nämndens ansvarsområden. 2 Uppföljning av uppdrag Uppdraget att inom kommunalt verksamhetsområde tillhandahålla fastighetsägare ett hälsosamt dricksvatten och ta hand om deras avloppsvatten så att samhällets miljöbelastning begränsas är inte genomfört i enlighet med målsättningen avseende förnyelse av befintligt rörnät. Uppdraget att tillhandahålla kommunmedlemmar och verksamheter ett insamlingssystem för hushållsavfall och slam så att samhällets miljöbelastning begränsas är genomfört i enlighet med målsättningen. Uppdraget att tillhandahålla offentliga platser samt handlägga ärenden som rör enskild väghållning är inte genomfört i enlighet med målsättning och behov avseende såväl vägunderhåll som grönyteskötsel. Uppdraget att förvalta kommunens fastigheter så att värdet bevaras samt tillhandahålla övriga verksamheter kostnadseffektiva tjänster så att deras verksamheter underlättas till gagn för kommunmedlemmarna är genomfört i enlighet med målsättningen förutom när det gäller det faktiska behovet avseende fastighetsunderhåll som överstiger målsättningen. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

6 3 Måluppföljning Symbolförklaring till Indikator/nyckeltal Trendpil (Grön), uppåtgående trend Trendpil (Gul), oförändrad trend Trendpil (Röd), nedåtgående trend Färgsymbol (Grön), visar måluppfyllelse för indikator/nyckeltal Färgsymbol (Gul), visar måluppfyllelse för indikator/nyckeltal Färgsymbol (Röd), visar måluppfyllelse för indikator/nyckeltal 3.1 Hållbara förutsättningar för boende och företagsamhet Vatten- och avloppsinfrastrukturen utvecklas utgående från fastställd VA-försörjningsplan för ökad uthållighet och kapacitet med prioritet till kommunens utvecklings- och omvandlingsområden. Utvecklingen sker i samverkan med Miljönämnden, Plan- och bygglovsnämnden och Kommunstyrelsen. Med anledning av kompetens- och resursbrist sker förnyelse och underhåll av ledningsnätet i för liten omfattning. Utöver investeringar i överföringsledningar behöver förnyelsearbetet av befintligt rörnät prioriteras och finansieras. Ett begränsat antal hushåll har varit utan vatten i mer är 15 timmar. Avfallsverksamheten utvecklas för ökade möjligheter till kretsloppsverksamhet. Avfallshanteringen omfattar insamling och omhändertagande av hushållsavfall samt avslutningsåtgärder på nedlagda deponier. Verksamheten upplåter markytor för återvinningsverksamheten som i första hand bedrivs och finansieras av materialbolagen. Trots den hårda vintern har störningarna i sophämtningen varit begränsade. Trygghet och tillgänglighet för trafikanter och fotgängare utvecklas genom framtagande av en trafiksäkerhetspolicy där bland annat fastställd GCM-plan (gång-, cykel- och mopedplan) ingår och genom att öka standarden på gatorna. Arbetet på Mor Kerstins torg genomförs enligt kommunicerad plan men butiksinnehavarna anser att arbetet innebär stora störningar. För att öka tillgängligheten anpassas arbetet och avspärrningar i samverkan med butiksinnehavarna. Trots den hårda vintern har vinterväghållningen i huvudsak kunnat genomföras enligt nämndens målsättning. Tillgängligheten till kommunal service utvecklas genom att åtgärda enkelt avhjälpta hinder för personer med funktionsnedsättning samt fler och bättre kommunikationsvägar inom ramen för MARK24. Utbudet av kultur- och fritidsanläggningar i kommunen ökade genom färdigställandet av Tygrikeshallens sportskyttecenter, ny fotbollsplan i Pruhult samt totalrenovering och tillgänglighetsanpassning av huvudbiblioteket. Resultatet av Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, medborgarundersökning som genomfördes tidigt 2010 understryker behovet av gatuunderhåll, en återställning av nivån på grönyteskötseln samt förbättrad kommunikation med medborgarna. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

7 3.1.1 Bra kommunikationer och goda transportmöjligheter Indikator Utfall 2009 Mål Utfall 2010 Antal olyckor med dödlig utgång på kommunala gator, vägar och gcm-vägar 0 st 0 st 0 st Kommunal service med god tillgänglighet och kvalitet Värdering av service, kvalité och miljö för va-försörjningen sker genom ett vägt indextal. Målet med denna värdering är att Mark ska uppnå 700 poäng räknat som rullande 5 års medelvärde. Årsvärdet för 2009 var 594 poäng. Avbrottstid för vattenläckor, rörnätsläckage och tillskottsvatten är de parametrar som drar ner värderingen. För att nå målet krävs att ledningsnätet förnyas vilket kommer att ta lång tid. Det blir således svårt att nå målet inom överskådlig tid. Andelen skickade e-fakturor till privatpersoner har inte nått målet beroende på att tjänsten infördes först efter sommaren. Andel samtal besvarade av telefonist inom 25 sekunder är inte mätbart med nuvarande system. Indikator Utfall 2009 Mål Utfall 2010 Antal timmar/vecka som avfallsanläggningen vid Skene skog har öppet utöver tiden vardagar Andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfall 7 timmar minst 11 timmar NöjdBrukareIndex - Avfallsverksamhet Kvalitet-, service- och miljöindex VAförsörjning Antal ärenden som prövats av statens VAnämnd Andelen godkända kök utan allvarlig anmärkning vid årlig kontrollinspektion av livsmedelshygien 10 timmar 99,9% 100 % 99,9% 91 % 90 % 83 % 594 poäng minst 700 poäng 500 poäng 1 ärenden 0 ärenden 1 ärenden 98 % 100 % 100 % Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

8 Indikator Utfall 2009 Mål Utfall 2010 Andel hushåll som är utan vatten mer än 15 timmar Andel vattenprover utan anmärkning NöjdMedborgar- Index (Gator) NöjdBrukareIndex (Vattenoch avloppsförsörjning) Antal överklagade beslut som ändrats av VA-nämnden Andel e- fakturor av totalt antal skickade fakturor Andel av identifierade hinder i publika lokaler som har avhjälpts (procent) Andel samtal till som besvaras av telefonist inom 25 sekunder Andel felanmälningar, gällande infrastrukturen, som sker via internetportal Mark.se Svenskt vattens nationella index i relation till beräknat standardvärde 0,15 % 0 % 0,11 % 97 % 97 % 47 % 60 % 56 % 85 % minst 85 % 92 % 1 ärende 0 ärenden 0 ärenden minst 10 % 5 % minst 50 % 50 % 95 % minst 95 % minst 5 % 4 % <50% <20% <0% Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

9 3.1.3 Trygg, hälsosam och säker miljö Vinterns extrema snöfall har gjort att vi inte till fullo lyckats uppfylla målet gällande snöröjning. Vissa brister i kartunderlaget förelåg, dessutom var några områden för stora för stora i förhållande till entreprenörens kapacitet säsongen 2009/2010. Detta har åtgärdats inför vintersäsongen 2010/2011. Indikator Utfall 2009 Mål Utfall 2010 Andel felanmälningar som åtgärdats inom en vecka då tre eller fler belysningspunkter i rad inte lyser Andel kommunala gator och GCM-vägar som är farbara 8 timmar efter snöröjningens påbörjande och snöröjda 24 timmar efter snöfallets upphörande Andel villahushåll som komposterar matavfall Allvarliga fel som kan orsaka skada skall åtgärdas omedelbart. Enstaka fel på belysningsnätet åtgärdas i mån av tid inom en fyra veckors period eller i anslutning med besiktningsrundor Enstaka fel på belysningsnätet åtgärdas i mån av tid inom en fyra veckors period eller i anslutning med besiktningsrundor 100 % 100 % 98 % 100 % 93 % 25 % 25 % 25 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

10 3.2 Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar Kostverksamheten bidrar genom att ge förutsättningar för att matgästen ska uppleva en trygghet i att maten som serveras är välsmakande, näringsrik, väl sammansatt samt säker avseende specialkoster och livsmedelshygien. Verksamheten bidrar också till att måltiden serveras i en trivsam miljö och i enlighet med hållbar utveckling. Genom detta ökar förutsättningarna för friska barn med bra matvanor Goda möjligheter till lärande och utbildning Indikator Utfall 2009 Mål Utfall 2010 NöjdBrukarIndex - andel brukare som ger högst eller näst högst betyg på skolmåltiden minst 80 % 71 % 3.3 Trygghet vid behov av omsorg och stöd i vardagen Kostverksamheten bidrar genom att ge förutsättningar för att matgästen ska uppleva en trygghet i att maten som serveras är välsmakande, näringsrik, väl sammansatt samt säker avseende specialkoster och livsmedelshygien. Verksamheten bidrar också till att måltiden serveras i en trivsam miljö och i enlighet med hållbar utveckling. Genom detta ökar förutsättningarna för god hälsa hos brukare inom äldre- och handikappomsorgen God service och kvalitet Värdena baseras på undersökning gjord av SKL Indikator Utfall 2009 Mål Utfall 2010 NöjdBrukarIndex - Brukarens omdöme om mat i särskilt boende enligt SKL:s Öppna jämförelser ska visa en uppåtgående trend. 62 minst Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

11 3.4 Hållbar personalförsörjning Vid uppföljningen av framgångsfaktorer och tillhörande indikatorer redovisar Teknik- och servicenämnden god måluppfyllelse gällande målet hållbar personalförsörjning. Hård konkurrens om arbetskraften och genomförda rekryteringar avseende ingenjörer innebär ytterligare behov av särskilda satsningar i kommande löneöversyner Flexibla arbetstider med rätt till heltid och möjlighet till deltid Under året har 10 av 11 externt utlysta tjänster erbjudit heltid. Inom förvaltningen sker en kontinuerlig översyn av möjligheten att tillgodose medarbetares önskemål om förändrad sysselsättningsgrad. Det är i dagsläget få medarbetares önskemål som inte kunnat tillgodoses. Önskemål om högre sysselsättning sker ofta med förbehållet, endast om det kan tillgodoses på den befintliga arbetsplatsen, vilket komplicerar möjligheten att tillgodose önskemålen. Indikator Utfall 2009 Mål Utfall 2010 Andel nyanställda som kan få önskad sysselsättningsgrad Andel tillsvidareanställda som kan få begäran om ändrad sysselsättningsgrad tillgodosedd 100 % 97 % 91 % 23 % minst 50 % 50 % Friska medarbetare Sjukfrånvaron för förvaltningen uppgår 2010 till 4 %. 41,3 % av förvaltningens medarbetare har inte haft någon sjukfrånvaro under Införande av förbättrade hygienrutiner och handsprit i samband med den nya influensan kan vara en bidragande orsak till att förvaltningen har klarat sig från bland annat vinterkräksjukan de senaste två åren och därmed en förbättrad sjukstatistik. Den långa sjukfrånvaron har minskat från 35,4 % 2009 till 22,8 % En förklaring till lägre långtidssjukfrånvaro ser vi i försäkringskassans förändrade regelverk. Regelbunden kontakt med företagshälsovård och hälsoundersökningar med tidiga signaler om eventuell ohälsa och åtgärdsförslag kan också vara en bidragande orsak till lägre långtidssjukfrånvaro. Möjligheten till önskad sysselsättningsgrad kan vara ytterligare en faktor som bidrar till att medarbetare anpassar arbetsinsatsen till arbetsförmågan och undviker sjukfrånvaro. Kvinnor har ett högre sjukfrånvarotal på 4,6 % jämfört med sjukfrånvaron på 2,7 % för män. Kost- och städservice har den högsta sjukfrånvaron inom förvaltningen men har också flest kvinnor anställda i åldersintervallet år, vilket är det åldersintervall som uppvisar högst sjukfrånvaro. Indikator Utfall 2009 Mål Utfall Sjukfrånvaron ska uppgå till högst 4 procent. 4,3 % högst 5,5 % 4 % Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

12 3.4.3 Systematisk kompetensutveckling Under hösten har förvaltningen arbetat fram en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan utgående från verksamhetens behov och de förändringar omvärlden ställer på teknik- och servicenämndens verksamhet. Inom respektive sektor har en utbildningsplan för samtliga befattningar tagits fram och kompetenskraven har setts över i samband med detta arbete. Utbildningsplanen ska följas i planeringen av verksamhetens kompetensutveckling och ligga till grund för de individuella utvecklingsplanerna inom varje verksamhet. 94 % av samtliga medarbetare har genomfört ett medarbetarsamtal under 2010 och i samband med detta upprättat en plan för sin kompetensutveckling. I de fall medarbetarsamtal ej genomförts och en upprättad kompetensutvecklingsplan saknas beror detta på vakanssituationer, långtidssjukfrånvaro och tjänstledighet för studier med mera. Indikator Utfall 2009 Mål Utfall 2010 Alla tillsvidareanställda ska ha en plan för sin kompetensutveckling 100 % 100 % 94 % 3.5 Hållbar ekonomi och finansiering Sedan teknik- och servicenämnden bildades har stor energi lagts på att utveckla organisation och verksamhet för ökad effektivitet. Nämnden har utvecklat och utvecklar fortsatt en internkontrollplan syftande till ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering och information om verksamheten, efterlevnad av lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer samt minimering av risken att organisationen gör fel saker och att saker görs på fel sätt. Den del av kommunens infrastruktur som driftas och underhålls av teknik- och servicenämnden utgör huvuddelen av den materiella tillgången som ägs av kommunkoncernen. Det är därför viktigt att den underhålls på en optimal nivå för att minst bibehålla sin standard och värde. Rätt insatt och utfört underhåll ger förlängd livstid genom att anläggningarnas standard bibehålls och kostsamma akutåtgärder förebyggs. Underhållsinsatserna är därför ett viktigt instrument för kommunens förutsättningar att uppfylla Kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning. Skulden för eftersatt underhåll av lokaler har under året byggts på med 4,0 mnkr till totalt 59 mnkr. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

13 3.5.1 Effektivt resursutnyttjande Det finns ingen antagen lokalplan för Dock har beställda lokaler levererats till hyresgästerna kontinuerligt under året i enlighet med Lokalresursgruppens planering. Enkät avseende medarbetarnas nöjdhet med servicedesk IT besvarades endast av 270 av ca 1200 användare varför värdet inte kan sägas vara statistiskt användbart. Värdet presenteras ändå som en signal på att det finns en grupp av användare som inte anser att det erbjuds stöd av tillräckligt hög kvalitet eller tillgänglighet. Orsak och möjligheter utreds under Indikator Utfall 2009 Mål Utfall 2010 Andel korrekt utbetalda löner Städkostnad per m 2 i förhållande till branschens städindex med utgångspunkt 2011 Drift- och administrationskostnadsnivå lokaler, kr/m 2 Andel användare som är nöjda eller mycket nöjda med ITservicedesk enligt årlig undersökning Andel av de nya, tillkommande lokalerna enl. lokalplanen som har tillhandahållits i rätt tid Antal datorer per PCdriftpersonal 100 % 100 % 100 % mindre än 1 0 högst 261 kr/m2 245 kr/m2 56 % minst 75 % 34 % 100 % minst 100 % 100 % 617 st minst 667 st 702 st Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

14 3.5.2 God förvaltning av kommunens egendom Den i särklass viktigaste betydelsen för ledningsnätets uthållighet är nivån på förnyelsen, mätt som förnyelsetakt. För Mark är målet 0,5 % räknat som rullande 5-årsmedelvärde, (0,5 % motsvarar 200 år). Medelvärdet i Sverige 2009 var ca 0,6 %. Nivån i Mark är för närvarande ca 0,1-0,2 %. Indikator Utfall 2009 Mål Utfall 2010 Förnyelsetakt ledningsnät Underhållsnivå lokaler, kr/m2 Underhållsnivå, lokaler exkl fritidslokaler kr/kvm Underhållsnivå fritidslokaler, kr/kvm Fastighetsbeståndets storlek relativt invånarantalet, m 2 /inv Energimängd per förvaltad area, kwh/m2 0,11 % 0,5 % 0,1 % 70 kr/m2 minst 57 kr/m2 56 kr/m2 5,39 m2/inv högst 6,1 m2/inv 154 kwh/m2 högst 162 kwh/m2 58 kr/m2 55 kr/m2 50 kr/m2 64 kr/m2 6,06 m2/inv 158 kwh/m Kostnadseffektivitet Indikator Utfall 2009 Mål Utfall 2010 Städkostnad per kvm för grundskola Städkostnad/kvm för förvaltningsfastigheter 250 kr/m2 259 kr/m2 260 kr/m2 124 kr/m2 130 kr/m2 Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

15 3.5.4 Positiva ekonomiska resultat Ökade kostnader för vinterväghållning samt beläggningsunderhåll har gjort att de skattefinansierade verksamheterna fått en stor budgetavvikelse. Indikator Utfall 2009 Mål Utfall God följsamhet mot budget - skattefinansierad verksamhet God följsamhet mot budget - vatten- och avloppsförsörjningsverksamheten God följsamhet mot budget - avfallsverksamheten tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr 0 tkr 489 tkr Uppföljning Driftredovisning Totalt redovisas ett underskott om 5,1 mnkr. Underskottet förklaras framförallt av högre kostnader för vinterväghållning och beläggningsunderhåll. En utökad anskaffning av datorer till barn- och ungdomsnämnden påverkar även nämndens resultat om än inte i den utsträckningen som tidigare befarats. Inom VA-försörjningen redovisas lägre intäkter gällande brukningsavgifter än budgeterat vilka i år kompenseras av en låg internränta. Enligt beslut i kommunfullmäktige har nämnden medgivits nyttja 2 mnkr ur tidigare års resultat varför budgeten för gatuunderhåll kompletterats med dessa medel. I resultatet ingår nedskrivning om 0,5 mnkr av gatubelysning vilka överlämnats till Trafikverket enligt nämndens beslut 114:2008. I resultatet ingår också obudgeterade kostnader för underhåll av brandposter om ca 0,35 mnkr vilka tidigare belastat Räddningsnämndens budget. Driftsredovisning Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Tkr Teknik- och Servicenämnden Avvikelse Avvikelse Oktober prognos Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Intern ränta Nettokostnader Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

16 Driftsredovisning fördelat på verksamhet Tkr Taxefinansierad huvudverksamhet Vatten- och avloppsförsörjning Reglering mot balanserat resultat Utfall 2007 Utfall 2008 Utfall 2009 Utfall 2010 Budget 2010 Budgetavvikelse Avvikelse oktoberprognos Avfallshantering Reglering mot tidigare års resultat Nettokostnader taxefinansierad vht Skattefinansierad huvudverksamhet Gator och vägar Grön miljö Övrig skattefinansierad verksamhet Ledning, adm, vvförbund Nämndverksamhet (inkl Hägnen) Brandposter Kostnadsställen gata/park/va Kostnadsställen verkstad/förråd/fordon Nettokostnader skattefinansierad vht Stödverksamheter - Internservice Redovisning, Löner, Upphandling, Repro IT Lokalförsörjning Kost- o städservice Nettokostnader internfinansierad vht Nettokostnader totalt TSN Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

17 Vatten- och avloppsförsörjning Utfall 2010 jämfört med budget Verksamheten redovisar ett underskott om -1,2 mnkr. Den sammantagna avvikelsen jämfört med budget beror på ett flertal orsaker bland annat lägre internränta (2,0 mnkr), minskade intäkter på grund av ackordsuppgörelse och avskrivningar av osäkra fordringar (0,7 mnkr), minskad vattenförbrukning i hushållen (0,8 mnkr), ökade intäkter för lakvatten och industriavlopp (1,3 mnkr), lägre personalkostnader till följd av rekryteringsproblem (1,0 mnkr), ersättning för källaröversvämningar (1,1 mnkr), ökat antal vattenläckor (0,8 mnkr), lägre underhållskostnader till följd av begränsade resurser för upphandling (0,7 mnkr). VAverksamhetens ingående balanserade resultat är 0,5 mnkr vilket innebär att resterande underskott om 0,5 mnkr överförs i ny räkning (det egna kapitalet är negativt). Underhållet av ledningsnätet är eftersatt vilket kan bidra till ett ökat antal källaröversvämningar och anmärkningar på vattenkvalitén. Det eftersatta underhållet i form av inspektioner och underhållsspolning av vatten- och avloppsledningar beräknas till ca 10 mnkr. Därtill kommer åtgärder för ej fungerande ventiler på ca 2 mnkr. En underhållsplan måste utarbetas de kommande åren. Va-taxans konstruktion bör ses över då en minskad förbrukning leder till att avgifterna måste höjas för att kompensera intäktsbortfallet. Den fasta avgiften bör utgöra en större andel av den totala intäkten jämfört med nuvarande förhållande. Det finns också en snedfördelning av den fasta avgiften mellan olika kollektiv. Utfall 2010 jämfört med föregående år Vattenförbrukningen uppvisar för 2010 en fortsatt minskning. Kapitalkostnaderna är lägre än föregående år till följd av lägre räntesats på interna lån och avräkning. Kostnaderna för akuta och planerade underhållsåtgärder varierar vilket till viss del kan förklara skillnaderna mellan åren. Utfall 2010 jämfört med uppföljningar under året Avvikelserna beror till stor del på rekryteringsproblem och begränsade resurser för upphandling vilket lett till att planerade underhållsarbeten inte kunnat påbörjas i rätt tid samt osäkerheter när det gäller omfattningen på förändringen av vattenförbrukningen. Kostnaderna gällande abonnentskador blev något högre än prognostiserat. Jämförelser med andra kommuner Svenskt Vatten sammanställer årligen en rapport över kommunala VA-anläggningar (VASSstatistik). Senaste jämförelsen avser Marks kommun har en förhållandevis låg anslutningsgrad (63 %) jämfört med övriga kommuner i Sverige vilket minskar möjligheten till skalfördelar. Mark har också en större andel VA-verk per ansluten vilket beror på många mindre tätorter. Detta leder till höga kostnader. Rörnätsläckage är något högre än genomsnittet räknat som läckage per meter ledning. Antalet vattenläckor är också högre än genomsnittet i Sverige. Mark har förhållandevis stor andel ovidkommande vatten till avloppsverken jämfört med andra kommuner. Förnyelsetakten är mycket låg (0,1 % = mer är 500 år). Reningseffekten vid avloppsverken är mycket bra och antalet anmärkningar och klagomål på dricksvattnet är bättre än genomsnittet i Sverige. Kostnadsjämförelser när det gäller produktion av dricksvatten och behandling av avloppsvatten samt distribution och avledning av dricks- respektive avloppsvatten visar på ett högre värde än genomsnittet i Sverige vilket bl a beror på ovannämnda faktorer. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

18 Avfallshantering Utfall 2010 jämfört med budget Verksamheten redovisar ett överskott om ca 0,5 mnkr främst beroende på lägre kostnader för omhändertagandet av farligt avfall och grovavfall (2,1 mnkr). Vid Skene skog uppgår budgetavvikelsen till ca 1,2 mnkr till följd av högre avgifter för lakvattnets omhändertagande samt slutreglering av slamkomposteringen avseende åren Årets resultat överförs till balanserade medel som därmed uppgår till ca 2,4 mnkr. Utfall 2010 jämfört med tidigare år Verksamheten redovisar ett något lägre resultat jämfört med 2009 vilket främst beror på att avfallstaxan inte höjdes Utfall 2010 jämfört med uppföljningar under året Inga större avvikelser att rapportera. Jämförelser med andra kommuner Eventuella jämförelser kan tidigast göras när Avfall Sverige avslutat statistikinsamlingen för 2010 vilket brukar vara klart till sommaren Att jämföra kostnaderna för avfallshanteringen med andra kommuner är svårt då det är stora skillnader i omhändertagandet av avfallet mm Gata/Park Utfall 2010 jämfört med budget Verksamheten gata redovisar totalt ett underskott på ca 8,3 mnkr vara ca 6,3 mnkr beror på ökade kostnader inom vinterväghållningen. Med stöd av extra resurser om 2 mnkr för beläggning har beläggningsprogrammet reviderats innebärande att ca m² kan beläggas. På grund av större fräsnings- och justeringsarbeten än beräknat överskreds ramen med ca 2,4 mnkr. Anpassningsåtgärderna som nedprioriterat grönyteskötseln har medfört många synpunkter och klagomål från brukarna. Beslut om stödåtgärder för ungdomar mellan år kom för sent och har endast marginellt kunna bidra till en kvantitets- och kvalitetshöjning. På grund av att personalen inom parkverksamheten dessutom arbetat med vinterväghållning i avsevärt större utsträckning än beräknat samt vakanser inom administrationen redovisar parkverksamheten ett överskott på ca 1,4 mkr. Utfall 2010 jämfört med tidigare år Det höga utfallet i förhållande till 2009 förklaras av onormalt höga kostnader för vinterväghållning inklusive snöbortforsling. Nämnden redovisar dessutom ökade kostnader gällande beläggningsunderhåll. I resultatet ingår nedskrivning av till Trafikverket överlämnad gatubelysning om 468 tkr. Parkverksamheten redovisar lägre kostnader jämfört med tidigare år på grund av bland annat anpassningsåtgärder. Utfall 2010 jämfört med uppföljningar under året Den tidiga vintern (nov 2010) och de ökade beläggningskostnaderna har bidragit till att avvikelsen jämfört med tidigare prognoser ökat ytterligare. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

19 Jämförelser med andra kommuner På grund av ointresse från Sveriges kommuner att medverka i SKL:s enkät (statistikinsamling) Kommunernas väghållning kommer denna att avslutas och årets enkät var den sista som genomfördes. I framtiden får vi söka andra jämförelsemetoder till exempel benchmarking eller bildandet av nätverk med närliggande kommuner. Den senaste statistikinsamlingen gäller för 2009 års verksamhet. Den totala drift- och underhållskostnaden per kvadratmeter väg uppgår i Mark till 14,24 vilket är något lägre än medelvärdet på jämförda kommuner. Vi kan konstatera att vi ligger på medianvärdet när det gäller andel av det totala vägbeståndet som belagts under året. Detta värde säger dock inte något om kommunens vägkapitaltillstånd. Kostnaden per ljuspunkt i Mark uppgår till 693,75 vilket är något högre än medelvärdet som ligger på 676, Verksamhetsservice Utfall 2010 jämfört med budget Utfallet inom verksamhetsservice blev lägre än budget främst beroende på lägre personalkostnader med anledning av vakanser och utfall av lönerevision. Utfall inom skattefinansierade delar, exklusive IT-enheten, var 0,4 mnkr under budget. Dessutom återbetalades 1 mnkr till verksamheterna för lägre fordonskostnader beroende på låg ränta och låga reparationskostnader. IT-enheten har levererat ca 200 datorer utöver planerat behov och har dessutom ersatt fler äldre datorer än planerat med nya vilket innebär kostnadsökningar på totalt ca 4 mnkr. Det planerade överskottet om ca 0,9 mnkr för att återställa föregående års underskott vändes istället till ett underskott om 0,4 mnkr. Underskottet begränsades genom lägre konsultkostnader, personalkostnader och hyror än budgeterat. Internfinansierade delar gav ett överskott på 0,6 mnkr vilket återbetalats till Kommunledningskontoret. Orsaken är i första hand vakanser, underutnyttjande inom e-handelsprojektet och ökad försäljning inom reproverksamheten. Utfall 2010 jämfört med tidigare år Utfall inom samtliga enheter är överlag något lägre än föregående år. Orsaken är främst lägre personalkostnader med anledning av vakanser och utfall av lönerevision. Skattefinansierade delar, exkl IT-enheten, visade ett utfall som var 0,35 mnkr lägre än IT-enheten redovisar ökade intäkter med 0,3 mnkr och minskade kostnader om 1,7 mnkr. Kostnadsminskningen beror främst på lägre kostnader gällande konsulter, lägre kapitalkostnader samt vakanser. Internfinansierade delar visade i stort samma utfall som Utfall 2010 jämfört med uppföljningar under året Utfallet blev sammantaget ett överskott på 2,7 mnkr jämfört med oktoberprognosen. Den främsta orsaken är att personalkostnader blev lägre än tidigare bedömning vilket berodde på en sen lönerevision samt att rekryteringar inom IT-verksamheten ej kunde genomföras omgående vid vakans. Inom IT-verksamheten var personalbrist en bidragande orsak till att planerade utbildningar, inköp och konsultåtgärder ej genomfördes i den omfattning som var tänkt under årets sista månader. För internfinansierade delar blev utfallet något högre än i de prognoser som gjordes. Orsakerna är i första hand ökad försäljning vid repro samt lägre personalkostnader. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

20 Jämförelser med andra kommuner Lokalförsörjning Utfall 2010 jämfört med budget Verksamheten redovisar ett överskott om ca 0,4 mnkr. För att styra mot budget har omprioriteringar inom verksamheten gjorts under året. Kostnader för personal, grönyteskötsel, bevakning samt underhåll har dragits ner för att kompensera för de höga kostnaderna för snöhantering och energi under vintern samt högre externa hyror än budgeterat. Översyn av förväntade nyttjandetider av fastigheter har resulterat i att avskrivningstiden förlängts på vissa objekt. Kapitalkostnaderna blir då lägre och bidrar till att underhållsnivån trots allt har kunnat behållas på budgeterad nivå. Då nivån, trots detta, är mycket låg innebär den framtida skulden för eftersatt underhåll har byggts på med ytterligare 4,0 mnkr under året. Den totala omsättningen är ca 2 mnkr lägre än budgeterat då flera skolor och förskolor avvecklats under året. Intäktsbortfallet har dock kompenserats av att även kostnaderna sjunker i motsvarande grad då de istället belastar Kommunstyrelsen. Utfall 2010 jämfört med tidigare år Verksamheten redovisar ungefär samma nettoutfall som De största förändringarna är att kostnader för mediaförsörjning och avfall ökat med ca 2 mnkr jämfört med 2009 på grund av lägre temperaturer under uppvärmningssäsongen, externa hyreskostnader har ökat med 0,7 mnkr och att markskötselkostnaderna ökade med ca 2 mnkr på grund av omfattande snöhantering både vintern 2009/2010 och 2010/2011, trots att grönyteskötselkostnaderna sommartid hölls nere. Återstående resurser för underhåll minskade med 3,6 mnkr. Därtill finns ett antal andra mindre kostnadsminskningar inom driften. Utfall 2010 jämfört med uppföljningar under året Inga större förändringar. Jämförelser med andra kommuner 2010 års kostnadsutfall för Marks kommun har jämförts med branschnyckeltal från Jämfört med branschnyckeltal avseende driftkostnader som bygger på datainsamling från privat och offentlig sektor har Marks kommun lägre kostnad än genomsnittet avseende administration och energi, samma kostnadsnivå avseende VA och avfall och något högre kostnadsnivå avseende skötsel. Underhållsnivån är betydligt lägre än verkligt behov vilket liknar situationen i flera andra kommuner Kost och städ Utfall 2010 jämfört med budget Verksamheten redovisar ett överskott på ca 0,6 mnkr. Livsmedelskostnaderna understiger budget med ca 1,4 mnkr beroende på att färre portioner serverats och att ett omfattande arbete med menyer och recept genomförts. Dessutom ger nuvarande livsmedelsavtal lägre kostnader de första åren. Under hösten har inköpen av ekologiska livsmedel ökat för att nå målsättningen 25 %. Utfallet visar på 20,5% för måltidsverksamheten och 17,7 % för kommunens livsmedelsinköp totalt. Personalkostnader understiger budget med 0,4 mnkr på grund av vakanser och en återhållsamhet när det gäller timvikarier. Intäkterna understiger budget med ca 1,1 mnkr främst beroende på att avtalet med Regionservice avslutades i september. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

21 Även intäkter för städning är minskade med anledning av anpassningsåtgärder i administrativa lokaler och strukturutveckling. Genomsnittlig kostnad för städservice följer budget, medan kostnaden för städning i förvaltningslokaler ökat något. Detta gäller framför allt i kommunhuset där bemanningen har varit större under renoveringen. Total portionskostnad ligger något högre än budget eftersom budget inkluderar helårsportioner till Regionservice. Utfall 2010 jämfört med tidigare år Med anledning av fortsatt strukturutveckling, samt att samverkansavtalet med Regionservice avslutats ligger personalkostnaderna 1 % under totala kostnader för personal Antalet portioner som tillagats har minskat under Tillsammans med omfattande anpassning av menyer och recept samt ett livsmedelsavtal med lägre priser medför detta en livsmedelskostnad som är ca 10 % lägre än Andelen ekologiska livsmedel har ökat under senare delen av Under sommaren stängdes två skolor till följd av anpassningsåtgärder. Detta har medfört förflyttning av såväl städ - som kostpersonal. Utfall 2010 jämfört med uppföljningar under året Utfallet överensstämmer i stort med de prognoser som gjorts under året. Jämförelser med andra kommuner De jämförelser som finns för kostnader är städprisindex och storhushållsprisindex. From 2011 kommer verksamhetens utfall att redovisas i förhållande till dessa index. Storhushållsindex används för att utvärdera kostnadsutveckling av kommunens livsmedelsavtal Uppföljning Investeringsredovisning Teknik- och servicenämndens totala investeringsredovisning uppgår till 70 mnkr vilket understiger den totala budgeten med 7,5 mnkr. Budgetavvikelser förekommer främst inom gator, parker och gcm-vägar där den tidiga vintern hindrade färdigställandet av pendelparkeringen samt det fortsatta arbetet med ombyggnaden av Kinna Centrum. Avvikelser förekommer även inom Lokalförsörjning där etapp 1 på Sätilaskolan genomfördes med högre standard än beräknat och en beställning på omfattande renovering av biblioteket gjordes utöver tillgängliga investeringsmedel för mindre lokalombyggnader. VA-verksamhetens investeringsbudget har belastats med 50 % av den totala utgiften gällande VA-arbeten i projektet Kinna C. Dessutom tillkom under året behov av renovering av slamsilos på Skene avloppsreningsverk vilket inte var budgeterat för. Utbyggnaden av överföringsledningar i enlighet med fastställd Vatten- och avloppsförsörjningsplan pågår. Ombudgetering behöver ske om totalt 3,8 mnkr gällande överföringsledningar, Energieffektivisering Gatubelysning, Ombyggnation Kinna Centrum, Sätilaskolans renovering och Ridanläggning Bosgården. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

22 VA & Avfall Projekt A. Utbyggnad av nya anläggningar Projekt total Klart år/måna d Budget 2010 Utfall 2010 Projektkod Avvikelse Begärd ombudgetering Va ofördelad ram R R Utbyggnad va-ledn Ubbhult-Hägnen Utbyggnad va-ledn Sjödal VS, Överf ledn Berghem- Björketorp Överföringsledning Skene Skog-Hajomskrysset Överföringsledning Hajomskrysset-Hyssna Överföringsledning Sätila-Sjödal Överföringsledning inom Sätila tätort Överföringsledning Sjödal-Ubbhult Överföringsledning Ubbhult-Hägnen Överföringsledning Hyssna - Sätila Pumpstationer Sätila- Ubbhult Pumpstationer Skene- Hyssna Pumpstationer Hyssna- Sätila Tryckstegringsstationer Sätila-Hägnen Tryckstegringsstationer Hyssna-Sätila Solsätersvägen, Berghem B. Omb. och förbättring av befintliga anläggningar Ledningsrenovering Kinna C Oml va-ledn Stationsv Horred Ledningsrenovering Öxabäck Oml. va-ledning Enebergsvägen, Kinna Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

23 Projekt D, Oml av dagv Örbyv. Skene Va-verk, mask o elinstallationer Projekt total Klart år/måna d Budget 2010 Utfall 2010 Projektkod Avvikelse Begärd ombudgetering R R Renovering Slamsilos Utbyte av pumpar R R Förnyelse av valedningar Slamavvattning Skene ARV Utjämning bassäng och pumpstation Skene skog Förnyelse VA Gästgivaregatan, Skene D. Exploateringsinvesteringar Anslutningsinvesteringar till exploateringsområden VA-investeringar i exploateringsområden R R R R R R Summa Va-investeringar Analys Utfall 2010 Genomförandet av vatten- och avloppsförsörjningsplanen har påbörjats och kommer att bli en viktig pusselbit för utvecklingen va-försörjningen i kommunen. Det kommer bl.a. att medföra att miljön förbättras samt att negativa hälsoeffekter undviks i så kallade omvandlingsområden. Förprojekteringen är klar och förfrågningsunderlag för de första etapperna kan bli färdiga i början av nästa år. Tidplanen förutsätter att det går att lösa markfrågorna på frivillig grund. Stor osäkerhet föreligger för att bedöma utgifterna som kommer att belasta VA för exploateringsområdena, vilka ligger under kommunledningskontorets ansvar. Planerad investering i en ny slamavvattningsanläggning har senarelagts. Slamavvattningen kommer att samordnas med en ny utbyggnad av en rötningsanläggning. Befintliga slamsilos och centrifug renoveras för fortsatt drift under utredningsperioden. Renovering och förbättring av slamsilos har belastat investeringsbudgeten med drygt 1 mnkr. Projektet förnyelse av ledningsnätet på Örbyvägen, Skene har slutförts under hösten. Investeringen i ny återvinningsstation vid Kinna resecentrum får inte utgöra kostnadsunderlag för avfallstaxan och ska därför redovisas under skattefinansierad verksamhet. Projektet flyttat till investeringsbudgeten gällande gator. Ledningsnätet i centrala Kinna byggdes ut för ca 75 år sedan och i samband med förnyelsen gator och torg i Kinna centrum har va-ledningar lagts om för att undvika en omläggning och uppgrävning av gatorna om ca år vilket belastat VA-verksamheten med 1,6 mnkr. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

24 Gator och Parker Projekt Fördelning på projekt: A.Gator och parker Projekt total Klart år/måna d Budget 2010 Utfall 2010 Projektkod Avvikelse Begärd ombudgetering Gata/Park ofördelat R R Mindre nyanläggningar R R Ökade parkinvesteringar R R Kinna centrum Kinna centrum, bidrag VV Pendelparkering Kinna stn, etapp Energieffektivisering - gatubelysning Nya projekt: Utbyte flaggstänger offentliga platser Framdragning av el för skyltar till busshållsplatser B. Gång- och cykelvägar GCM-väg Örbyv Skene, Jvg-övergång Renovering P-hus Äckrelund Kyrkliden/Kronogärdesvägen, Fritsla Solgårdsvägen Mor Kerstins torg/stationsgatan GCM-väg Örby skola/hedängsv S:a gator, parker och GCvägar Analys Utfall 2010 Arbetet med Kinna Centrum har framskridit snabbare och med annan kostnadsfördelning än planerat. För att öka tillgängligheten under projektet har externa resurser nyttjats i hög utsträckning. Ny metod för plattläggning med maskin har införts vilket visat sig förkorta arbetsmomentet avsevärt. Kinna Centrum projektet redovisar ett underutnyttjande med ca 2,2 mnkr vilket behöver ombudgeteras till Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

25 Pendelparkeringen vid Kinna Resecentrum har efter färdigställande av arbetshandling omkalkylerats till 1,9 mnkr. Detta underlag innefattar även kostnaden för en ny återvinningsstation. På grund av den tidiga vintern fick arbetena avbrytas i förtid varför endast ca 0,7 mkr förbrukats. Framdragning av el för skyltar till busshållsplatser genomförs i samband med tillgänglighetsanpassningar och därmed beräknas enbart 0,2 mkr förbrukas under Parkeringshuset Äckrelund är i stort behov av åtgärder om totalt ca 2,7 mnkr. Dessa har genomförts under andra delen av 2010 för ca 1,7 mnkr. Projektet slutförs i början av 2011 till en kostnad om ytterligare ca 1 mnkr Internservice Investeringsredovisning - Internservice Projekt A. Lokaler, initierade av hyresgäst Projekt total Klart år/måna d Budget 2010 Utfall 2010 Projektkod Avvikelse Begärd ombudgetering Lokalkompletteringar R R Mindre lokalåtgärder R R Ombyggnad kommunhuset Ridanläggning Bosgården Förskola Sätila Sätilaskolans renovering Nya projekt: Förskola Öxabäck (samlokalisering) Fritslaskolan om- och tillbyggnad Kyld mat kök, Kunskapens Hus Konstgräsplan Kunskapens Hus Omb. Särskolan Kunskapens hus Omb. Björketorpsskolan Omb. Fotskälsskolan B. Övriga lokalåtgärder Försäkringsåtg. larm- o säkerhets höjande åtgärder R R Energiinvesteringar Energideklarationer C. Servicefunktioner (maskiner, fordon, inventarier) Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (49)

Årsbokslut 2012. Teknik- och servicenämnden. Version till TSN 2013-01-31

Årsbokslut 2012. Teknik- och servicenämnden. Version till TSN 2013-01-31 Årsbokslut 2012 Teknik- och servicenämnden Version till TSN 2013-01-31 2012 var ett år där vi både bromsade och gasade, ofta samtidigt. Anledningen var kommunens befarade underskott tillsammans med många

Läs mer

Aprilrapport 2015. Delårsbokslut per april

Aprilrapport 2015. Delårsbokslut per april Aprilrapport Delårsbokslut per april Årsprognos för Innehåll Innehåll... 2 Del 1. Inledning och sammanfattning... 3 Rapportens struktur... 4 Del 2. Förvaltningsberättelse... 5 Ekonomiska trender... 5 Driftredovisning...

Läs mer

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6 Revisorernas redogörelse för 2012 Flik 1 Årsredovisningsgranskning 2012 Flik2 Delårsrapport 2012 Flik3 Överförmyndarverksamheten Flik4 Externt penetrationstest - publik version Fliks Reglementen och delegation

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Anmäls i Gatunämnden 15 april 2013 Dnr 521/11. Verksamhetsberättelse 2012 Gatunämnden

Anmäls i Gatunämnden 15 april 2013 Dnr 521/11. Verksamhetsberättelse 2012 Gatunämnden Anmäls i Gatunämnden 15 april 2013 Dnr 521/11 Verksamhetsberättelse 2012 Gatunämnden Bilder: Tobias Berntsson, Kenneth Molin, Lena Lundqvist (sid 40), Lena Martinsson, m fl. Innehållsförteckning Gatukontorets

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden Årsredovisning 2012 Service- och tekniknämnden Innehållsförteckning 1 Service- och teknikförvaltningen... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 2 Förvaltningsberättelse... 4 2.1 God ekonomisk

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 Fastställd av Stadsbyggnadsnämnden 2013-10-30 Stadsbyggnadsnämnden 1. Inledning 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 3 2. Ansvarsområde och organisation 5 2.1. Nämndens ansvarsområde

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden Reviderad 2014-10-07 Strategi och budget 2015-2016 Stadsbyggnadsnämnden 1. INLEDNING 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 4 2. ANSVARSOMRÅDE OCH ORGANISATION 5 2.1. Nämndens ansvarsområde 5 2.2. Förvaltningens

Läs mer

Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar

Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Innehållsförteckning Revision... 3 Valnämnd... 5 Jävsnämnd... 7 Lönenämnd... 9 It-nämnd... 11 Kommunchef... 13 Gemensam service...

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 213 HÄNT UNDER 213... Nytt centralt föräldrarråd Ett centralt föräldrarråd skapades under våren 213 med syfte att skapa en större transparens i den kommunala verksamheten

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Innehåll Förvaltningsberättelse Mål.3 Ekonomi......4 Medarbetare..8 Kommunens bolag..9 Driftredovisning.10 Investeringsredovisning.....12 Finansiell och verksamhetsmässig

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30 DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF 2012-10-30 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 ORGANISATIONSÖVERSIKT 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Innehållsförteckning. Sida. Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11

Innehållsförteckning. Sida. Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11 Innehållsförteckning 2 Sida Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11 Förslag till beslut - Resultatbudget 13 - Finansieringsbudget 14 - Balansbudget 15 - Nettobudgetanslag, driftbudget 16 - Investeringsbudget

Läs mer

Höörs kommun delårsrapport 2013

Höörs kommun delårsrapport 2013 Höörs kommun delårsrapport 2013 2 Förvaltningsberättelse 5 Befolkning, bostäder, pendling Höörs kommun delårsrapport 2013 Befolkning Kommunens folkmängd har ökat kraftigt sedan kommunen bildades 1968/69.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Driftredovisning och resultatprognos helår...16

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Driftredovisning och resultatprognos helår...16 Delårsrapport 2011 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Driftredovisning och resultatprognos helår...16 Investeringsredovisning...17 Resultaträkning...18

Läs mer

BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP

BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP MÖNSTERÅS KOMMUN BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP 2014 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17 Sidan 1 MÖNSTERÅS KOMMUN Ekonomiavdelningen Fredrik Johansson Datum 2013-01-08 Dokumentnamn Budgetrapport

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Delårsrapport 2014 Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Resultat i kommunen och helårsprognos... 3 Förutsättningar till årets resultat... 4 Kommunens vision och strategiska mål... 4 Socialnämnden...

Läs mer