Bo och verka på Borlänges landsbygd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bo och verka på Borlänges landsbygd"

Transkript

1 Rapport Bo och verka på Borlänges landsbygd Kartläggning av servicebehov bland Borlängebor på landsbygden Genomförd november 2012 februari 2013 Processledare Hans-Erik Bergman H-Eva Lifelike HB

2 Inledning Borlänge kommun deltar i arbetet med det regionala serviceprogrammet (RSP) inom två insatsområden: Nr 1 Aktiva servicestrategier och nr 3 Offentliga inköp av varor och tjänster och entreprenader. Detta arbete avser insatsområde 1 för att kartlägga servicebehovet på landet. Borlänge kommun definierar service i detta sammanhang på ett brett sätt. För att verka och bo på landsbygden är ett visst utbud av service, som t ex bensinmack, affär, skola, viktigt. Men även andra delar har betydelse. Förutsättningar för att driva ett företag på landsbygden är bl a att infrastrukturen fungerar. Av betydelse kan också vara vilka regler som gäller för byggnationer, tomtstorlekar osv 1.1. Bakgrund Borlänge kommun är till ytan en liten kommun och 85 % av befolkningen bor i de centrala delarna av. Många anser därför att Borlänge nästan saknar landsbygd. Inte desto mindre upplever de som bor utanför de centrala delarna mycket av de typiska landsbygdsproblemen. drev under perioden ett projekt Ramprogram för näringslivs- och landsbygdsutveckling som fick positiva effekter på samspelet mellan och människorna på Borlänges landsbygd. En del av de positiva effekterna kvarstår medan andra avklingat Syfte Genom dialoger med befolkningen ta reda på vilka möjligheter och behov av utveckling som finns på Borlänges landsbygd. Att göra landsbygdens servicebehov synligt och att kartläggningen ska ge ett underlag för s fortsatta arbete med landsbygdsutveckling och att detta kommer till uttryck i arbetet med att ta fram en översiktsplan till Genomförande Sex byaträffar har genomförts i två omgångar dels i nov-dec 2012, dels i jan feb Ambitionen var att skapa tillfällen till dialog med hela befolkningen på Borlänges landsbygd, inte minst ungdomarna. Utgångspunkten för mötesplatserna har varit de föreningar som finns med i kommunbygderådet. Det skulle också vara lätt att ta sig till de olika lokalerna. Tanken med att genomföra mötena i två omgångar var att i den första omgången med slumpvis utvalda deltagare skulle de få möjlighet att beskriva sin syn på behov för att leva och verka på landsbygden i framtiden. För att sedan i en andra förankringsomgång lämna utrymme för allmänheten att ge synpunkter på det som kommit fram i omgång ett samt att komplettera med andra infallsvinklar och synpunkter Områden De sex byaträffarna har genomförts i områdena: Tuna Hästberg-Rämshyttan-Idkerberget, Söder Tuna-Strandbro, Lindan-Halvarsgårdarna-Sellnäs- Koppslahyttan, Amsberg-Gimsbärke-Ängesgårdarna-Repbäcken, Ornäs- Dalsjö-Kyna-Tomnäs- Storsund, Torsång-Tylla-Sunnanö-Milsbo. De kursiverade är de platser där den första träffen hölls. I några fall bytte man plats inför den andra träffen.

3 2.2. Deltagare Ambitionen har varit att nå ut till alla Borlängebor på landsbygden. Flera olika kanaler har provats för att nå ut med inbjudan, med mycket varierat resultat. En faktor som påverkat deltagarantalet positivt är när det finns någon aktiv företrädare för byföreningar o dyl, som personligen bjuder in till möte En första mötesomgång Till den första omgången inbjöds via brev ett 45-tal slumpvis utvalda deltagare ur befolkningsregistret fördelat på 15 i åldern år och 30 i åldersgruppen år. Inbjudna var också personer som respektive bygdegårdsförening valt ut och inbjudit. Det var svårt att nå fram med inbjudan varför kontakt även togs via telefon där det var möjligt. Bortfallet blev ändå stort i den slumpvis utvalda delen på flera platser. Några upplevde att inbjudan kom sent, dagar innan mötet. Andra var förhindrade av andra åtaganden. Ytterligare en faktor som påverkade deltagandet negativt var närheten till jul. Antalet deltagare varierade från tjugofem till nio personer och det fanns unga, år med vid varje träff. Se bilaga En andra mötesomgång I den andra omgången byaträffar bjöds förutom deltagarna vid första mötet, även övriga alla landsbygdsbor in. Inbjudan skedde via affischering, annons i Annonsbladet, reportage i media samt mail till deltagare som deltog i den första mötesrundan. Gensvaret var generellt något högre, deltagarantalet varierade mellan personer. Det var svårare att locka fler unga deltagare till denna andra omgång. 2.3 Metod Mötena har genomförts på vardagskvällar i bystugor, församlingshem, skolor o dyl och pågått i 2,5 till 3 timmar. Mötena har genomförts i dialogform utifrån metoderna Metaplan samt Open Space under ledning av särskild processledare. Vid varje tillfälle har även representant från Borlänge kommun, Samhällsbyggnadssektorn, medverkat. Mötets syfte, och i vilket sammanhang detta kommer in har presenterats liksom vad materialet skall användas till. Sedan har deltagarna fört dialoger i smågrupper utifrån två huvudfrågeställningar: Vad behövs för att kunna bo och verka här på orten? Vad är positivt med att bo och verka här, vad behöver utvecklas? Det som kommit fram i dialogerna har skrivits upp och åskådliggjorts för alla. Materialet har fotograferats och dokumenterats i enkla mötesanteckningar vilka sedan distribuerats tillbaka till deltagarna. I omgång två har det som kommit fram i omgång ett redovisats dels övergripande från alla sex byaträffarna, dels vad som specifikt kommit fram i det egna området. Deltagarna har sedan i smågrupper fått reflektera över detta och även kunnat komma med kompletterande inlägg. Slutligen har inkomna idéer, förslag och synpunkter grupperats och tänkbara fördelningar av ansvar för dessa har diskuterats. Förslag till fördelning av ansvar har gjorts utifrån kommunal/offentligt ansvar, kommersiellt respektive ideellt ansvar.

4 3. Resultat Resultatet av genomförda byaträffar tar sig uttryck i ett stort antal idéer och synpunkter på villkor för att kunna bo och verka på Borlänges landsbygd. Ett väl så viktigt resultat av dessa dialoger är mötena i sig, där många fått komma till tals och att det kan påverka synen på samspelet mellan Borlänge kommun, dess politiker och tjänstemän och befolkningen på landsbygden. Att helt enkelt påverka vi och dom aspekten i positiv riktning Idéer, förslag till åtgärder och tankar om behov Mycket av det som kommit fram i dialogerna på de olika orterna är av gemensam karaktär och redovisas nedan samlade under gemensamma rubriker. Det som är specifikt för respektive område redovisas i bilagorna Vägar Önskemål om en utbyggnad av gång- och cykelvägar förekommer på alla platser, trafiksäkerhetsskäl, ett ökat intresse för cyklande samt motionsutövande är några framförda skäl för detta. Underhåll av vägnätet främst vad gäller snöröjning, slänt- och siktröjning samt bättre beläggning. Genomarbetade planer för belysning av vägnäten såväl utbyggnad som omfördelning av befintlig belysning. Byggande av nya vägar samt omdragning av vägar har påtalats på några platser, men även att det är viktigt att genomlysa konsekvenser för t ex handeln om vägars placering ändras. Att sänka hastigheter genom byar och dämpa buller från trafik anses viktigt. Att bygga ut mitträcken kan få negativa konsekvenser för enkelheten att besöka varandra på olika sidor av mitträcket. Utveckling av service till trafikanter utmed våra Europa- och riksvägar ses som en potential ur såväl säkerhetssynvinkel som handel- och servicenäring Kollektivtrafik En fungerande busstrafik är en av de viktigaste faktorerna för att man ska kunna bo och verka på landsbygden. Det finns mycket att önska på det området framöver. Tätare turer, bussturer på kvällar, helger och en och annan nattbuss. Att det byggs ut ringlinjer samt att s k flexbuss går ut till och från s ytterområden. Det finns en hel del att göra för att bekantgöra s k anropsstyrd trafik. Idéer om byabussar har kommit upp, liksom handlarbussar t o r till affärer i närheten för dem som saknar egen bil. Utformning, placering och underhåll av busshållplaster finns det ett flertal uppslag om. Busskort och dess avgifter, vad gäller tilldelning till elever, att det ska vara flera kriterier än avstånd som avgör detta. Men även att dagens utbud av kombinationskort för buss och tåg utvecklas. Samnyttjande av skolbussar, så att även andra än elever kan resa med skolbussarna. För att underlätta pendling och samåkning föreslås att det upprättas pendlarparkering i centrala Borlänge, men även på några platser ute på landsbygden. System för samåkning, bilpooler efterfrågas. Beträffande järnvägstrafiken så har idéerna snarare handlat om hur man ska kunna nyttja banvallar när järnväg lagts ner eller flyttats.

5 3.1.3 Bredband Fiber IT Nätverk Utbyggnad av bredband/fibernät skulle helst ha varit utförd igår. Detta för att underlätta för snabbare och säkrare kommunikation över nätet. Detta i sin tur är en förutsättning för mångas företagande men även studier på distans. Nyttjande av elektroniska tjänster och samhällsservice skulle kunna underlättas. Detta sammantaget ökar attraktionen att bo och verka på landsbygden anser många. På flera håll efterfrågas även kommens stöd i olika former för att kunna finansiera en sådan utbyggnad. Men det har även framskymtat en viss oro för att fibertekniken hinner bli omodern innan utbyggnaden kommer till stånd och att det vore bättre att satsa på någon ännu nyare för att inte komma på efterkälken. Inom några områden upplever man att såväl TV-mottagning som mobiltäckning är alltför dålig för att vara acceptabel i dag. Man uppmanar att vara en samordnande påtryckare gentemot operatörerna. Vad gäller bristande mobiltäckning kan det ses som en risk för säkerheten t ex när man behöver larma räddningstjänst o dyl Boende Det framkommer en bild av att det behövs en ökad nyproduktion av bostäder även på landsbygden. Detta ska ske med måtta så att det inte skapas stora nya bostadsområden utan mera av förtätning av befintlig bebyggelse utan att det går ut över bykänsla och utseende av såväl nyproduktion som renovering av befintliga objekt. Det ska vara lagom storlek på byarna även fortsättningsvis. Behovet av byggande av olika typer av boende poängteras. Allt från hyresrätter, bostadrätter till egna hem. Särskilda seniorboenden så att äldre kan byta bostad men ändå leva kvar i bygden, men även billiga förstagångs alternativ för unga och t o m boenden där det uppmuntras att man möts över generationsgränserna. På några håll behöver VA-nätet ses över och byggas ut liksom fjärrvärme inom något område. Önskemål om enklare regelverk och bestämmelser, och hur dialogen om tillämpningen av dessa ska kunna utvecklas. Ett ökat antal lekplatser efterfrågas på de flesta håll samt hur skötseln av dessa ska kunna fördelas Mötesplats Samlingslokal Det finns ett stort behov att kunna samlas för olika aktiviteter. Tillgången till och kännedomen om samlingslokaler varierar mycket. Det kan gälla bygdegårdar, bystugor, ungdoms- /fritidsgårdar. Att samlas i gemensamma lokaler för många olika typer av aktiviteter är ett starkt behov. Det har kommit till uttryck som skolan mitt i byn, bygdekontor och kooperativt omsorgshus. På några håll har det framförts behov av att kunna samlas utomhus på någon allmän plats för att t ex fira högtider av olika slag Samhällsservice Skola där det finns skola uttrycks behovet starkt att den ska finnas kvar, men att skolans lokaler ska kunna nyttja mera effektivt och till andra verksamheter än undervisning. Skolan-mitt-i-byn har myntats där skolan är centalen för många olika typer av samhälls- och ideella verksamheter med som paraply-ansvarig. Ett ökat samspel mellan skola och äldre i syfte att aktivera, men även ta vara på och överföra äldres kunnande till uppväxande generationer. Ett sampel mellan skola och kyrkans verksamhet, där det förekommer sådan har kommit upp.

6 Barnomsorg - önskemål om ökat antal dagbarnvårdare, men framför allt att det finns förskola på nära håll är viktigt. Äldreomsorg seniorboenden i olika former samt många förslag på hur äldre kan nyttjas i olika sammanhang och aktiviteter för äldre Väntjänst en ideell verksamhet som kan utvecklas på många olika sätt, ledsagning, avlastning, skjutsar mm VA behov av ökad dimensionering och utbyggnad på flera orter Post egna postnummer för varje ort, utveckling av system för postutlämning och lantbrevbäring Vårdcentral och BVC rimliga möjligheter att kunna resa till och från dessa Landskapet Natur- och kulturvärden Omtanken och bevarandet av landskapet är en given faktor för att bo och verka på landsbygden. Detta har kommit till uttryck i form av synpunkter på hur åkermark ska nyttjas i förhållande till byggande av bostäder och industri. Gallring och röjning av mark är viktigt att markägare sköter noggrant. Att kartlägga och bekantgöra olika tillgångar i natur- och kulturlandskapet, för att föra dessa värden vidare till besökare och kommande generationer. Jordbrukets villkor bör beaktas med ömsesidig respekt. Dämnings- och vattennivåer som påverkar byggande och hantering av översvämningar Fritids Friluftsliv Ett utökat samspel, stöd i olika former mellan kommun och det ideella föreningslivet för att t ex utveckla, bygga och sköta motionsspår, badplatser, utflyktsmål, ridvägar och andra ridanläggningar, strövområden, vandringsleder, skoterleder, båtplatser, skridskostråk. Stöd till utveckladet av föreningsliv i allmänhet Ta vara på Friheten som upplevs med att bo på landet som bland annat kommer i uttryck som rekreationsmöjligheter, stjärnhimlen och tystnaden, närhet till naturen och gemenskap. Kreativiteten på de genomförda mötena är något som är viktig att ta vara på Utvecklingsområden möjligheter Idérikedomen och kreativiteten var stor vid de genomförda byaträffarna. Idéer och förslag kan kategoriseras i tre områden: Information marknadsföring; exempelvis marknadsföring av aktiviteter och sevärdheter i bygden Företagsidéer; företagande riktade till trafikanter, besökare och turister, hunddagis, caféer, hemkörning av varor, Förenings- byaktiviteter; t ex i form av loppis samt uppslag som skulle kunna utvecklas till EUprojekt som byggande och utmärkning av motionsspår, vandrings- skoterleder, sammanställning av historiskt intressanta företeelser i bygden för kunskapsöverföring och möjliga aktiviteter Diverse inspel Dessa byaträffar har i sig öppnat möjligheter till utveckling av samspel mellan byar. Förslag har kommit på upprättande av byaråd samspel mellan byrepresentanter och företrädare för. I delar av som gränsar mot andra har behovet av samverkan mellan kommunerna påpekats.

7 3.2. Mötesform De mötesarenor som skapats i detta projekt har tillmötesgått behov hos såväl medborgarna som som organisation. Att få komma till tals och bli lyssnade till på ett ärligt sätt är ett grundläggande mänskligt och demokratiskt behov. Denna mötesform med representanter från och mötesledare har skapat en avspänd och kreativ atmosfär vilket lett till att många synpunkter och idéer kommit fram på kort tid och många har lämnat mötet med en upplevelse att alla fått en möjlighet att komma till tals. Även om olika åsikter kommit fram har det inte lett till konfrontation (att ställa mot väggen), utan till att konstruktiva förslag presenterats. Man kan fråga sig om denna typ av möte ska genomföras av s förtroendevalda och inte dess tjänstemän. Denna form av dialoger är ju viktiga ur ett demokratiperspektiv, och får även en betydelse för att motverka den vi och dom -tendens som finns i samhället. Det optimala är väl om såväl politiker som anställda i ger medborgarna möjlighet att föra denna typ av dialoger. Ett förslag på detta demokratitema är att utveckla det som kallas e-demokrati i Borlänge kommun, genom att t ex kunna följa hanteringen av alla dessa framförda idéer och förslag på s hemsida Sammanfattning En kartläggning av servicebehov hos Borlängebor på landsbygden har genomförts i två dialogomgångar under perioden november 2012 till februari I den första omgången inbjöds slumpvis utvalda medborgare i åldern år för att beskriva sin syn på framtida behov för att verka och bo på Borlänges landsbygd. I en andra omgång var alla boende på de sex olika delområdena välkomna att reflektera och komplettera det som kommit fram i den första omgången. Det som kommit fram i de olika dialogerna har dokumenterats och ska redovisas som en inlaga i den kommande översiktsplanen. Återredovisningar har även skett direkt till deltagarna. Ett antal förslag och frågeställningar har vidareförmedlats till respektive ansvariga inom olika samhällssektorer. Resultatet av dialogerna har sammanfattats i följande rubriker: - Vägar - Kommunikationer - Bredband IT Nätverk - Boende - Samlingsplats - Mötesplats - Samhällsservice - Landskapet Natur- och kulturvärden - Fritid Friluftsliv - Ta vara på (det som är bra idag) - Utvecklingsmöjligheter (en katalog av idéer och uppslag) Flera av idéerna och synpunkterna har varit återkommande på alla platser, men det har även framkommit ortsspecifika förslag. De byamöten som genomförts har varit kreativa och positiva. Formen för mötena och s vilja att bjuda in till dialog har uppskattats. Givetvis väcker denna typ av aktivitet förväntningar om att saker och ting, stora som små, ska förändras. Det är väsentligt att kunna följa vad som händer, och inte händer, med förslagen samt att forum för dialoger skapas fortsättningsvis i olika former och konstellationer. Denna form för dialog och skapandet av möteplatser mellan det offentliga och allmänheten kan vara tillämpbar inom många områden. Bilagor 1 Exempel på inbjudan 2-7 Summering av dialoger respektive område

8 Bilaga Din bygd i framtiden Hej! Borlänge kommun vill veta hur det är att bo på landsbygden och DU är en av dem vi gärna vill träffa och prata med om det. Du är välkommen till en dialog i: Ornäs skola, katedralen 2 (använd huvudentrén) Den 6 december kl Mötet håller på som längst till Vi bjuder på fika. Din medverkan är värdefull för utvecklingen i din bygd och vi uppskattar att du kommer på mötet Inga förberedelser behövs, din insats blir just den här kvällen Mötet sker i dialogform utifrån några givna frågeställningar Tankar och idéer som arbetas fram under kvällen dokumenteras och återkopplas till dig och de andra på ett andra möte i januari Processledare för kvällen blir Hans-Erik Bergman som är van att leda gruppdialoger Vad händer sen: Nytt möte i januari Det som arbetas fram blir viktiga inslag i den kommande planeringen för Arbetet kommer att presenteras för politikerna i Vi behöver veta att du kommer och ditt svar vill vi ha senast den 4 december helst på mejl eller via telefon (Unni Öhman) eller (Ingelin Dybvik). Med vänlig hälsning Unni Öhman Ingelin Dybvik Samordnare hållbar utveckling Samhällsplanerare Samhällsbyggnadssektorn Samhällsbyggnadssektorn Borlänge kommun Borlänge kommun

9 Bilaga 2 Amsberg - Gimsbärke m fl 4 dec 2012 och 14 feb 2013 XX (?) resp 30 st deltagare Område Preciserat Ansvar Vägarna Riksvägen (E 16) Många farliga vänstersvängar. Trafikverket Svårt för dem som kliver av bussen att komma över riksvägen På- och avfarter måste vara säkra mot Rv 16 Rv 293 Utfart Infart Tälnbäcken mot nya 293:an Trafikverket behöver breddas Konsekvenser av nya 293:an måste belysas ytterligare. Ex.vis ökat trafikflöde tung trafik, cykelvägar Bra vägar, underhåll Bättre underhåll, städning vid vägarna. Speciellt dikena längs cykelbanorna/busshållplatserna. Asfaltering av byvägarna samt dikning. Bra underhåll av byvägar förutom i Gimsbärke och Tälnbäcken Bullerdämpning borde bekosta bullerdämpande Trafikverket Cykelvägar Mitträcke åtgärder Fortsätta med cykelväg norr om Norr Amsberg. Cykelvägar till Sifferbo. Cykelväg mot Vallbro, och Gimsbärke Frågan om cykelväg Ängesgårdarna N Amsberg måste lösas Mitträcke kommer att klyva landskapet. Nya anslutningsvägar förstör åkermark. Bra med mitträcke, plankorsning bör till i Amsberg. Mitträcke vill vi inte ha i Duvnäs. Nya tillfartsvägar kommer att förstöra naturvärden och boendet Hastighetsbegränsningar Byarna borde kunna påverka hastighetsbegränsning i byn Trafikverket och Trafikverket Länsstyrelsen Kollektivtrafik Busstrafiken Flexbuss Byabuss Busshållplatser Bil Utöka busstrafiken mellan tätorten och byarna. Att flexbussar ska kunna gå i hela Borlänge kommun. Buss till och från Borlänge. Någon busslinje till stan (Borlänge) kanske kopplad till skolskjutsar Rabatterad taxi som bussalternativ Markera tydligare busshållplatserna med reflexer och bättre ljus så att bussarna ser att det står en person på hållplatsen Cykelställ med tak vid busshållplats Toalett och soptunnor vid 1:a busshållplatsen efter Mellstabron Möjligt Leaderprojekt Trafikverket

10 Bussknutpunkt 293 Utveckla så att långtradarchaufförer får möjlighet att vila, stanna trygga, och möjlighet till enklare handel. Bussknutpunkt bör ligga centralt i, ej i en by??? Boende Avgifter och regler Lägre avgift/skatt för boende vid vatten. Förenkling av byggvillkor- inte försvåring Olika former av boende Vi vill inte ha något detaljplanerat område, även fortsättningsvis, ett sätt att ta vara på småföretagsamhet. Jordbrukets villkor i näringslivs och byggande. (Flera jordbruksfastigheter nyttjas numera enbart för boende) Hyreslägenheter för singlar i behov av bra miljö. Billiga små lägenheter som lockar unga människor. Med närhet till bra kollektivtrafik Utveckla kombinationen boende och näringsverksamhet. Fritidsbebyggelse Permanent boende, villaområden Lekplats Lekplats, Bergkvarnsdammen i Gimsbärke i samspel med Trygghet Byaträffar Grannsämja som främjar trygghet i boendet. Grannsamverkan Kontinuitet i byträffar. Sammanhållning kring gemensamma projekt. i samspel med Kyrkan Samspel Församlingshemmet Behåll samarbetet mellan kyrkan och skolan. Skapa möjlighet att anpassa kyrkan till samhällets behov Lyft fram möjligheterna i kyrkan dop, bröllop och begravningar Använd ex.vis församlingshemmet som möjlighet till läxläsningpå kvällarna för lärare, föräldrar och barn Kyrkan Kyrkan Samhällsservice Skola Bevara skolan och barnomsorgen och utveckla lokalerna. Skollokaler ska kunna omdisponeras för andra aktiviteter och målgrupper när det inte är skolverksamhet i dem. Barnomsorg Större lokaler för barnomsorg Äldreomsorg Skapa äldreboende och äldreaktiviteter Samarbete mellan pensionärer och skolan, i syfte att ta vara på de äldres kunskaper och kännedom om lokala förutsättningar (t ex Peer Gynt grottan) I samspel med ideella intressen I samspel med ideella intressen

11 Väntjänst Kontakt med Anslagstavla och brevlåda VA Mat/Äta i skolmatsalen för äldre Ledsaga till frisör, lasarett mm. Bara fika, läsa tidningar för äldre. Regelbundna kontakter byområden och kommun representant Anslagstavla och brevlåda i varje by i samspel med Ideellt i samspel med Posten Kommunalt avlopp norr och väster om Amsberg Informationstavlor Informationstavlor vid rastplatserna Trafikverket Rastplats Utöka rastplatsen i Gagnbro för chaufförer Trafikverket Bredban-IT-Nät Fibernät Fast telefoni Kunna vara möjligt att som egen företagare jobba hemifrån och kunna vara uppkopplad Beskriv var i man ska tillgodose fullgod kommunikation Att studenter får bättre möjligheter genom datorn och kunna plugga på distans. Slipper avfolkning, det blir attraktivt att stanna kvar i närmiljön Gör konsekvensanalys före avveckling av fast telefoni Borlänge Energi Resp Operatör Påtryckning genom kommun Utvecklingsområden Bed&Breakfast Paintball PR och marknadsföring Handel Paintball verksamhet liknade den i Sifferbo. Möjlighet till camping ta vara på naturen, landskapets fina utsikt. Skapa möjligheter för mindre företag inom varierande branscher. Ex.vis turism och detaljhandel Utnyttja bystugorna som reklam för bröllop, föreläsningar, och festtillställningar. Marknadsföra strövområdena för t ex hundrastning, orientering, cykling liknade Mellsta Marknadsföra skoterområdets möjligheter Möjlighet till en bensinstation med lättare matinköp liknande Frendos i Gagnefs kyrkby. Marknadsföra böndernas produkter med närodlat skyltar på åkrarna längs riksvägen Reklam för byn med stöd av med stöd av Dala Kanal Ridhus Ridhus förläggning till Amsberg i samspel med ideella krafter Gimsbärke centrum Utvecklas Skytteansläggning Byggs upp igen Veteranbils och traktorträff E 16 som fördöme Utveckla servicen till trafikanterna, ex-vis Baja major vid rastplatser, Soplämning Trafikverket Region Dalarna

12 Fritid Båtplatser Båtplatsbrygga för fritidsbåtar vid Holbacken Föreningsliv Utveckla mångfald av föreningar, klubbverksamhet med stöd av Fritidsgård Använd bystugorna mera till att ha föreläsningar, syjuntor, lan för ungdomar och med stöd av julkransbindning mm Samlingslokal Samlingslokal med datorer som både unga och gamla kan nyttja med stöd av Skidspår Spåras av maskin. Stöd till spårare med stöd av Strövområden Underhålla strövområdena. Markera upp dem ordentligt och sätt upp kartor med stöd av Vandringar Byvandringar, fäbodvandringar Rusta våtmark EU-bidrag för våtmark, typ fågelskådning (Tälnbäcken) Länsstyrelsen Isbana Plogad bana på Gimmen, stöd med stöd av Ridklubben Fortsatt utveckling med ett ridhus med stöd av Naturreservat Naturreservat i Gimsbärke måste skyddas och Länsstyrelsen skötas Mats Arv (Peer Gynts grotta mm) måste skötas Baden Avskjutning av canadagäss, underhåll av med stöd av toaletter mm Vassröjning Masenbadet-Himssjön, och övrig samfälld mark kommunalt övertagande vid omarrondering Bergkvarnsdammen i Gimsbärke, skötsel av Motorstadion Behåll och utveckla motorstadion med stöd av Natur och kulturvärden Öppna landskap Öppna landskap skall prioriteras Markägare i samspel med Jordbruk Upprätta kartor över naturtillgångar, ex.vis strövområden, vattenkällor Lyft fram böndernas verksamhet och ge dem bra förutsättningar. Omarrondering Förståelse för vad det innebär att bo i jordbruksbygd (dofter, buller mm) Fler småjordbruk, som t e x biodling, jordgubb, får Ej ökad bebyggelse på bekostnad av jordbruket. Lantmäteriet EU Lantmäteri markägare

13 14 resp 24 st deltagare Lindan Koppslahyttan- Sellnäs m fl 3 dec 2012 och den 28 jan 2013 Område Preciseringar Ansvar Vägarna Snöröjning Det plogas för smalt på vägen. Reflexpinnar eller band istället för torra pinnar Trafikverk, Borlänge Energi, Vägföreningar Siktröjning Slyröjning. Fungerande väg året runt. Siktröjning ökar säkerheten, hyvla av Trafikverk, Borlänge Energi, Vägföreningar dikeskanterna Paradisvägen-Lindanvägen, med grävskopa Vägunderhåll Förbättra vägen Spraxkya-Rågåker, en etapp i Trafikverket, Vägbelysning taget Sätt upp belysning i vägkorsning Karlberg/Ludvikavägen Lindan avfarten - Skallerbacken Trafikverket Hastighetsbegränsning Flytta 100km/h till efter ovannämnda avfart Trafikverket Cykelvägar Sammanhängande cykelvägsystem. Flera cykelvägar. Förläng cykelvägen från Rågåker ända till Mats Knuts. Cykelväg Romme-Sellnäs- Koppslahyttan. Säkra cykel/gångvägs överfart vid nya cykel-/gångvägen vid Saron (infart till Alderbäcken) Skylta cykelvägar bättre (cykelled samt ortsnamn) Kommunal väghållning Övergå till kommunalväghållning,väg till Tron / VF Ny väg Bygg ny väg Skinnarsveden Romme Alpin Trafikverket Farthinder Hastighetsbegränsningar genom byarna. Vägbulor minskar hastigheten. Farthinder vid övergång cykelväg. Farthinder för att dämpa hastigheten. Grusa vissa åkervägar Infarten E16 Islingby Grusa vissa delar av åkervägarna för gående och hästar Snygga till infarten vad gäller växtligheten invid infarten från Falun vid Islingby Resp väghållare Trafikverket/ Kollektivtrafik Fungerande kollektivtrafik Flexlinje anropsstyrdtrafik Ska kunna åka kommunalt till (från) jobb/fritidsaktivitet. Bättre busstrafik generellt. Utökade avgångar under dygnets alla timmar. Nattbuss på helger. Ny ringlinje gamla Ludvikavägen-Åselby- Skräddarbacksvägen. Lokalslinga där Lindan/hjärpbo ingår. Utöka flexlinjen till flera områden.flexbussen längre ut i byarna. Anropsstyrd linjetrafik på kvällar, helger och dagtid. Borlänge Energi Borlänge Energi Pendlarparkering Pendlarparkering i centrala Borlänge Busshållplats Tillbaks med busshållplats vid riksvägen Borlänge Energi Busskort Busskort till alla skolbarn i grundskolan. Varför ska det vara X antal km för att ta sig tryggt till skolan? Beslut bör baseras på flera faktorer som t ex trafikmängd utmed gång/cykelsträcka Borlänge Energi

14 Boende Nyproduktion av hus Gärna nyproduktion av hus, i mindre omfattning, gärna generationsbyggen. Boenden för alla åldrar så att gammal och ung kan njuta av landsbygden, ex äldreboende. Bygg inga bostadsområden i byarna, se till att de nya bostäderna flyter in i det befintliga Förtätning av hus i bymiljö istället för stora nya områden Ta hänsyn till gamla byar, låt dem vara som de är Nyttjande av mark Bostäder /industri Levande landsbygd Industrispår Kommunal mark Bostäder istället för industri. Det räcker med Rågåkers industriområden. Ingen mer utbyggnad av industrimark. Bygg industriområdet vid Fågelmyran istället. Stoppa utbyggnaden av industri på åkermarken. Vi vill ha åkrar att olda och ha djur på. Värna om bönderna och bykänsla. Hålla efter slyområden Nyttja marken till det den är lämplig för. Bevara åkermarken. Använd istället moränmark för nybyggande (moränmark, ofta där det finns barrskog) Nyttja Södra backa bättre. Det finns spår till industrilokaler, men de används inte s användning av egen mark, ex.vis kring Jax. Röj sly, och vad ska den änvändas till Länsstyrelsen Nätverk Fibernät Fiberanslutningar Borlänge Energi Om det är lättare att komma in/ut på nätet blir det lättare att driva företag. Det skapar även möjligheter att sköta jobb på distans och att studera på distans Ge stöd till bredbandsföreningar Mobilnät Bättre mobiltäckning Resp Operatör Användare tryck på Samhällsservice Skola kvar Bevara byskolorna Barnomsorg Behåll barnomsorg. Närhet till barnomsorg. Främja boendekvalitet genom goda barnomsorgsmöjligheter. Detta ger en win-win situation, byarna blir mera attraktiva Fjärrvärme, VA, el Önskar utbyggnad av fjärrvärme Borlänge Energi Ojämnspänning i elnätet (Koppslahyttan) Borlänge Energi Rätt dimensionenering av VA-nätet. Stor belastning på det kommunala VA-nätet vintertid kring Romme Alpin Det behövs smidiga infrastrukturlösningar, t ex omdragning av väg till/från Romme Alpin för

15 Dagvatten Investeringsbudget Sopstation Återvinningsstation Post att minimera trafikkaoset vintertid. Det gäller även vatten och avlopp. Fungerande avlopp från Romme Alpin. Inget dagvatten i Lusbäcken, från Skräddarbacken mm Omfördela investeringsbudget i kommun. Investera mera i landsbygden- skola, vård o omsorg. Ej i industrimark Närhet till såväl sopstation som återvinningsstation Sena utdelningar i dagsläget, hur kommer utvecklingen att se ut. Ska vi hämta posten själva Närmare till postlådorna från Tron Posten Posten Fritidsaktiviteter Ridvägar mm Lokala anläggningar Vandringsleder mm Inte förstöra ridvägarna som vi har nu genom att bygga industriområden där. Vi blev lovade ridvägar när det blev industriområde på Rågåker, Vart är de? Vi vill ha ridvägar som är grusade, inte asfalterade. Det behövs belysning längs ridvägarna. Häst- och vandringsled, sammanhängande. Hästbadplats i Tunaån. Ridbanor/hundplaner Funktionella anläggningar för fritidsaktiviteter. Värna om lokala idrotts-/ fritidsanläggningar (IP, friluftsområden) Vandringsleder, ex.vis längs Tunaån och Lustbäcken. Märk inte spår och leder på stenar i samspel med markägare i samspel med föreningar i samspel med föreningar Skoterleder Fungerade och uppskyltade skoterleder i samspel med föreningar Lekpark Ta vara på Lugnet på landet Naturen runt omkring oss Bor på landet för att kunna ha häst- och strövområden. Behålla lugnet på landet. Låt landet vara landet. Det räcker ed Rågåkers industriområde. Ingen mera utbyggnad av industrimark. Bevara åkermarken! Vi vill inte ha nån bergtäkt i Skallerbacken Bevara naturen runt omkring oss Gyllbergets motionsspår vill alla ha kvar. Bättra på vandringslederna. Underhåll och skötsel av motionsspår främjar bevarande och framtida användning och utveckling Affären Affären ska vara kvar. Bevara affären i Sellnäs och kundansvar Romme Alpin Romme Alpin är toppen

16 och kundansvar Utvecklingsmöjligheter Turism Hunddagis Rundturer till ICA- Sellnäs Mera charter från Dala Airport Utveckla turismen, erbjud gäststugor t ex En rundtur till ICA-Sellnäs för dem som inte har egen bil. Handla samlas i lokalen i Sellnäs för lite prat Truckstopp Truckstopp i Trollebo Trafikverket Bynamnen Lokala museer Lyft fram bynamnen, på vägskyltar och s kartor Bättre stöd till lokala museer (Lantmäteriet?) Samlingsplatser Levande bystugor Underhåll befintliga bystugor, flera aktiviteter etc. Bidrag Utöka föreningsbidraget till bystugorna. Marknadsföring Gör bystugorna7bygdegårdarna kända och lätta att hitta på nätet Tillgänglighet Hur tar man sig till aktiviteterna i bystugor mm Flexbuss Ornäsbygden den 6dec 2012 och 5 feb st resp 16 st deltagare Område Precisering Ansvar Vägarna Cykelvägar Underhåll Belysning Cykel väg till Dalsjö. Cykelväg mot Storsund. Separat GC-väg till Borlänge. Cykelväg Ornäs- Dalsjö-Alsbäck. Gör cykelväg av järnvägen som kommer att läggas om. Gång o cykelvägar ut i byarna, det promeneras och springs mycket. Gärna andra typer av barnvagnsvänliga preomenadstråk Cykelväg med belysning Ornäs-TKS-Ornäs- Dalsjö Särskilj promenad, barnvagn, motion etc från motortrafik Trafiksäkerhet mot Haganäs iform av belysning, farthinder, sänkt hastighet Samordna gräsklippning utmed vägarna. Snöröjning Belysning i Djupsängskurvor. Bättre belysning på cykelvägen Knopvägen dagis. Belysning under motorvägsbron (Faluvägen). Trafikverket Trafikverk Trafikverket Resp väghållare Trafikverk

17 Nya vägar Trafikplatser (även kommande) Gör om vägen till Domnarvet, skärma av ena sidan med t ex betongsuggor GC-väg. Bygg rondell vid Fågelmyra vägen och ny påfart från den till Mastvägen. Justera utfarten till väg (808?) från centrum (vallen skymmer) Positivt med ny fin väg till Tomnäs/Kyna mm, men kom ihåg att det fortfarande är 40 km/tim som gäller!!! Omdragning av Torsångsväg tar död på affären Trafikplatsen i Ornäs är en katastrof - Belysning saknas - Gång-/cykeltrafik livsfarlig - Utfart livsfarlig till parallellvägen, ser inte på vilken väg trafiken går ( motorvägen eller parallellvägen. Hastigheten på parallellvgen hög vid utfarten -Avfarten snäv från Borlänge (motorvägen) Trafiksäkerhet under, innan och efter motorvägen vägen mot Domnarvet, osäkert för cykel och promenad Parkering för både cykel och bil när man ska byta färdsätt ( t ex under viadukten mot Vassbo) Trafikverket Trafikverk Kollektivtrafik Busstrafik Busschaufförer Busskurar/vindskydd Flytt av järnväg Bättre och fler bussförbindelser. Busstopp för 253:an någon gång per timme. Busstopp 253 vid Lilla Ornäs. Snabbussar som komplement till lokaltrafik. Även extra hållplats vid västra påfarten mot Borlänge Ge möjlighet att nyttja skolbussen för andra att än skolbarnen. Låt vuxna åka med skolbussen. Turlista på skolbussen för allmänheten Komplex med rullator och barnvagn att åka buss. På bussgodsbussar måste dessa packas ihop och förvaras som bagage. Minska bussgodstrafiken till förmån för passagerartrafiken (53:an). Barnvagns och cykelvänliga chaufförer. Alla ska kunna åka med alla bussar Bättre busskur vid skolan (belysning, större kur). Vindskydd vid hållplatser Man får inte fler resenärer om det inte är bekvämt att resa med buss: - Vinskydd saknas - Dåliga snabbförbindelser. Obegripligt att 253:an inte stannar i Ornäs men i Samuelsdal (Falun). - Dålig synkning med t ex tåg Flytta järnvägen och frigör för bebyggelse åtminstone i Ornäs Om järnvägsflytt blir av behöver inte Torsångsvägen dras om mot motorvägen i ny Borlänge energi Dalatrafik Borlänge energi Dalatrafik Dalatrafik Dalatrafiks entrepenörer Resp Väghållare Trafikverket

18 sträckning över åkrar och närmare annan bebyggelse i Dalsjö, Ornäs Bilpool/samåkning Via appar på nätet för samåkning med stöd av IT Bredband - Nät Bredband TV-mottagning Mobil Satsa på bredband/optokabel. Prioritera bredband och TV-mottagning Många i Ornäs har fått lov att kosta på dyra lösningar för att överhuvudtaget kunna se på TV (mottagningsmöjligheter motsvarande fjällvärlden!) Dålig mobiltäckning Använd trådlöst nätverk! Borlänge energi Resp Operatör Uppvakta som kund Samordna genom Resp Operatör Uppvakta som kund Samordna genom Gemenskaps-/ Samlingsplatser Ungdomsgård En riktig ungdomsgård. Det finns en trevlig ungdomsgård på Transporten. Ungdomsgården ska vara öppen på loven. Andra öppettider än idag. Informera om att ungdomsgården finns och vettiga öppettider. Mera aktiviteter för ungdomar/barn t ex innebandyturneringar, summercamp, filmkvällar i idrottshallen. Anställa en person som samordnar sådana aktiviteter Café/ Pub Pub vid Ornässtugan eller båthamnen Konsertlokal Konsertlokal i Stora Ornäs ladugård Samlingslokal Allmän plats Allmän plats för firande av högtider nyår, valborg, midsommar osv gärna vid sjön Skolan som samlingslokal. Skolan som allmän plats för firandet av olika högtider Utveckla Ornäs BK:s område, mera än fotbollsplan Utebio i hamnen i samverkan med ideella intressen Samhällsservice Skola Skolan inte bara skola. Nyttja lokalerna bättre - Kurser, studiecirklar, nyttja t ex slöjdsalar - Samlingslokal Dimensionering av skola och förskola - Skolan är ej färdigbygd - Dagis har för få platser Tillgänglighet skola - Larm försvårar nyttjande (skapar hinder för annan användning) - Lås till gympahall gör det eländigt (för modern i samspel med ideella intressen

19 Barnomsorg Äldreomsorg VA teknik?) Fler förskoleplatser, minska köer. Fler platser inom barnomsorgen. Att föräldrar får skjutsa sina barn till Torsång/Borlänge för förskoleplats, är dåligt för miljön och leder till att barnen troligtvis får byta förskola ganska snart då det äntligen finns en plats i Ornäs. Otryggt för barnen. Fler dagbarnvårdare Ålderdomshem i byn. Seniorboende., mindre enheter 7-8 lägenheter Det är tryggt att bo i Ornäs. Serviceboende /gruppboende för handikappade. Kommunalt avlopp till Tomnäs, Kyna, Dalsjö, Storsund Bra att de har börjat med kommunalt avlopp mot TKS, fortsätt ända till Storsund Borlänge Energi Utvecklingsområden Information Ornäsbladet, återkommande svenskprojekt för åk 9 att driva Ornäsbladet information, intervjuer, vad händer/har hänt/ska hända. Ev sponsring av lokala näringsidkare Borde nog kalla Ösjöbladet så att alla i bygden känner sig berörda Viktigt att det som händer och sker, finns i byn, kommer ut till alla Ornäsbor Utnyttja Ösjöbygdens blogg bättre. Anslagstavlor, vid skolan, kiosken, affären i samspel med (skolan) i samspel med Marknadsföring Marknadsför Ornäs. Mer reklam för Ösjön-is i samspel Hamnen Ornässtugan Utveckla hamnen småskaligt, fika/restaurang, uthyrning Ställplats för husvagnar/husbilar Utnyttja caféet vid Ornässtugan vintertid. Öppet via eller lokala aktörer. Locka skridskoåkare till Ösjön och Ornäs via café möjlighet. Idag finns endast cafémöjlighet i Falun. Det kommer ju hit folk från hela Sverige för att åka skridskor. Turistattraktion Öppet även vintertid för skridskoåkare, fiskare, med i samspel med i samspel med ideella intressen skidåkare m fl Gästbrygga Gästbrygga vid Ornässtugan, behövs en extra Fastighetsägaren Kvarnen i Ornäs Café och Bed and Breakfast Loppis Årlig loppis i byn Skateramp Med möjlighet att skata på i samspel med Mountainbike bana Vid skolan (typ den i Tallmon) i samspel med Beachvolleyplan Vid sjön i samspel med Storsundsanläggningen Öka möjligheten att få använda kursgården för alla Trafikverket

20 Ornäs Starta upp förening eller byalag byalag/byförening Tomnäs skola Användningsområden? Kräftfiske Utlottning av s kräftfiskerätter Fritids- och Friluftsanläggningar Idrottshall Motionsspår Badplatser/Runn Ösjön/Runn vintertid Bättre tillgång till den egna idrottshallen. Ornäs IK får idag de tider som blir över för aktiviteter i idrottshallen, pga divisionsfördelning. Bästa lag får bästa tid. Borde vara mer förmånliga tider för lokala aktiviteter, första tjing. Om man hyr hallen ska tillgång till musikanläggning och övrigt material finnas. Saker är inlåsta och går inte att nås. Elljusspår behövs, med anslutning till skolan. Markfrågan måste lösas av. Motionsspår i Kråkbacken behövs. Bättre bad Talludden, allmän badplats. Sjön ligger mitt i byn men allmän badplats saknas. Talludden har kommun lovat att utveckla, men inget händer, bara fina ord. Parkering vid badet, (parkerar idag i vägkanterna) Mer resurser/engagemang vad gäller Ösjön/Runn vintertid från s sida. Ex.vis se till att Ornässtugans café hålls öppen. Spårknapp för långfärdsskridskor. i samspel med Plogning av Runn/Ösjön Kanottävling Kanottävling, kanotstadion Kartor Kartor som visar promenadstråk Bättre information om gemensamma anläggningar t e x isrinken Bevara landsbygd Bystorlek Landsbygd Det är lagom storlek på våra byar, begränsad utbyggnad är ok Landsbygd centralt (nära) två större städer. Härligt att man kan gå 500 m åt nåt håll och sen vara på landet Länsstyrelsen Kommun Länsstyrelsen Kommun Jordbruk Aktivt brukad jordbruksmark, inga slyområden Länsstyrelsen Kommun Bättre skötsel av allmänningar Ta vara på F-9 skola Positivt med F 9 skola Affären Affären är viktig Gemenskap Positiv gemenskap, byaktiviteter. Ornäs cykel/mat-safari skulle kunna bli större, omfatta

21 Naturen Föreningsliv flera. Gemenskap, lär känna folket som bor i grannskapet Positivt med sjön och skogen. Utnyttja allt som naturen har att erbjuda i Ornäs, sjön mm Ornäs IK:s aktiviteter Söder Tuna - Strandbro 27 nov 2012 samt 23 jan st resp 16 st deltagare Område Preciserat Ansvar Vägarna Snöröjning Bättre snöröjning och plogning. Känns som att sträckan mellan Sellnäsvägen och Smedjebacksvägen(?) plogas sist av alla vägar i. Borlänge kommun är väghållare. Gårdsbutik med kunder/dag behöver bra snöröjning. För att ta sig till arbetet tidig morgon Röjning av sly efter vägarna måste bli bättre Bättre vägunderhåll Ökat antal hästar som nyttjar vägarna, sliter på grusvägarna Gatubelysning Måste fungera. Västansjö-Hansgårdarna är 1 km svartsträcka Mera belysning på vägarna. Omfördela gatubelysning, Robin Hoodprincip Cykelvägar Säkra cykelvägar in mot centrum. Det är livsfarligt att cykla i mörker. Cykelväg från Halvars till Romme. Längs Smedjebacksvägen, så att baren kan ta sig till skolan, samt förenkla jobbpendling Trafikverket och Borlänge Energi Resp väghållare Trafikverket och Borlänge Energi Trafikverket och Borlänge Energi Hansgårdarna bör få representant i Vägföreningsstyrelse. Skyltar utmed vägar Mildare regler för att sätta upp och ha skyltar Trafikverket (företagsskyltar) efter väg på landet mot i stan Fartkamera Fartkamera vid Smedjebacksvägen Trafikverket Nedskräpning Vår tomt i Strandbro är en soptunna Polisen Kollektivtrafik Fungerande kollektivtrafik (busstrafik) Tätare bussförbindelser, bussturer. Helgbussar Bussar som går efter kl Skjuts av äldre till affären Service, förvänta er inte fulla bussar. Handlarturer till närmaste mataffär en eller två gånger/vecka Finns det en fungerande kollektivtrafik finns Borlänge Energi/ Landstinget

22 det en möjlighet för ensamma äldre eller sjuka att bo kvar och för yngre familjer att vilja flytta hit. Pendlarparkering Gratisparkering i centrala Borlänge för anslutning till bussåkande. Samåkning, bilpool Bilpool, möjlighet att låna bil vid behov Järnväg Rusta upp perrongen i Sellnäs för ett stopp där. Slipper åka till Borlänge för att åka tåg (miljövänligare) Trafikverket Boende Fler nya hus Pensionärslägenheter Var rädd om åkermarken Byggregler Mötesplats Bygdegårdar, Bystugor Spårtaxi (finns idag i Uppsala t ex) Möjlighet att bygga nya hus. Nytt bostadsområde (flera sådana småområden) Hyreshus, bostadrätter. Hyresrätter där man har möjligheter att hålla en mindre mängd lantbruksdjur och att kunna olda Så att de äldre slipper flytta från bygden, när de inte orkar med sina hus Bygg ej på eller nära åkrar, dra inte cykelvägar slösaktigt (breda, mark-krävande) Förenklade och tydliga byggregler. Policy för vad man får göra. Förutsättningar för att ha allmän mötesplats typ bystugor Större engagemang i bygdegården, fler aktiviteter, Aktiviteter som t ex ungdomsgård eller liknande för ungdomar att träffas. Låna gärna lokal av bygdegårdsföreningen, ta kontakt. / Rusta värmesystemet i Söder Tuna bygdegård Lekplatser Lekpark i samspel med Bredband Fibernät Mobilnät Fungerande bredband Behövs nu för företagande och att uppmuntra unga att vilja bo här ADSL räcker inte åt alla, finns inte att få utrymme för att koppla in Samordna med andra ledningsdragningar Mobil mottagning är en säkerhetsfråga. Måste även fungera inomhus Borlänge Energi Borlänge Energi Resp Operatör Kund påpeka behov Samhällsservice Skola kvar Behåll byskola (Halvarsgårdarna) Barnomsorg Lokalt dagis för våra barn Upplys om var det finns dagmammor alt barnomsorg på s hemsida Äldreomsorg Glöm inte äldrevården Vatten o avlopp Stärk upp VA-nätet. Ge oss normalt vattentryck, ny vattenledning, tryckstegring Borlänge Energi

23 Rensa trummor bättre.översvämning vid Trafikverket Strandbro-Tolsbo vid varje snösmältning Bad Behåll Tunets bad E-demokrati Utveckla former för E-demokrati, t ex följa dessa förslag och dess hantering på hemsidan Post Behåll post lokalt Posten Kommersiell service Affär Viktigt med affär i närheten, tänk lokalt! Bank Ha kvar kontanthantering på lokal bank. Bankomat Naturen och kulturvård Utflyktsmål Jordbruk, öppna landskap Röjning Allé Rovdjur/vildsvin Fiskevård Röja och underhålla naturliga utflyktsmål som t ex Hovbergs klack Grillplatser Bevara landsbygdens skönhet och kulturarv. Förståelse för att jordbruket ibland dånar, bullrar, dammar, sprutar, luktar för att kunna producera mat. Grängshammarsån markägare, med mark mot ålandskapet bör röja och öppna landskapet mot jordbruksbygden efter anvisningar från miljökontoret. Miljökontoret bör inventera och komma med förslag. Västansjö Hansgårdarna, allén har stort kulturvärde. Björk allé bör planteras om. Ruttna träd. Sök bidrag från Länsstyrelsen omgående Hur hantera dem? Möjlighet att söka bidrag för rovdjursstängsel vid hästhållning och övriga lantbruksdjur (inte bara får). Det ger möjlighet att utveckla ev företag Naturvärden som kan generera arbetstillfällen, god ekonomi och rekreation Fiskeutflykter, kollektiva för dem som saknar egen bil Länsstyrelsen Kommun och markägare Lännstyrelsen och ideella krafter Länsstyrelsen Rullstolsramper Upprätta rullstolsramper i skogen Länsstyrelsen *Leaderprojekt Byinventeringar Byinventering av historiska, natur- och kulturella värden för att kunna skydda och bevara, Blir ett mervärde för bygden Riksantikvariats nämnden (hemsida) Dramatiserade historiska vandringar Företagande Nätverk Nätverk för företagare och rådgivning Fibernätverk är viktigt för företagande Borlänge Energi Upphandling Mer lokal upphandling av varor och tjänster, från s sida Riks ansvar

24 Kollektivt ägande Kollektivt ägande av kor som man hyr in hos lantbrukare, t ex 20 delägare till en ko Positivt att kunna ha jobb och boende i nära anslutning Torsångsbygden den 10 dec 2012 och 6 feb st resp 20 st deltagare Område Preciserat Ansvar Vägar Cykelvägar Idag vågar man inte låta sina barn cykla/gå Trafikverket själva till sina kompisar där cykelbana saknas, vilket begränsar barnen. Cykelväg Torsång Romme, den vägen är väldigt trafikerad. Cykelväg Torsång Tronsjö natur-/turistväg, vidare mot Dalsjö/Milsbo. Cykelväg Tylla-Milsbo-Tronsjö Cykelväg Tingsrundan Torsång Cykelväg Torsång - Nagalarby Underhåll Ploga inte upp snön på garageuppfarter Borlänge Energi Sunnanövägen behöver ny asfalt Hastighetsbegränsning Begränsad genomfart, hastighetskontroller. Trafikverket Många buskör på vägarna (håller inte hastigheten) speciellt motorcyklar på sommaren. Sänkta hastigheter med digitala skyltar, ev kameror Broar När kommer nya broarna i Torsång Trafikverket Kollektivtrafik Busstrafik Fler turer Skolbussar Busshållplatser Fler turer. Det är svårt idag att hitta busstider som fungerar för att ta sig till och från jobb. Åka buss hem sent går inte så bra. Risk för utflytt pga busstrafiken. Tider på helger och kvällar Buss till Milsbo Buss Torsång- Ornäs, ev en rundtur, slinga både med- och motsols via vårdcentral. Byte av linje i Centrum misslyckas eftersom tiderna glappar med en halvminut. Dra en busslinje Borlänge- Naglarby-Torsång- Ornäs-Falun Mindre busstorlek, men oftare turer Samordna skolbussar och vanliga bussar Utöka skolbussturer så att de går ut till byarna i periferin Bättre hållplatser, ex.vis bussficka vid handelsträdgården. Busshållplatsen Tingsrundan flyttas ut/upp till vägen på båda sidor Dalatrafik

25 IT Bredband - Nät Även till gamla områden. Moderna tider kräver bredband, underlätta billigare anslutning, gör området mera attraktivt. 3G-nät i hela området (med verklig täckning) Behövs fibernät? Bygg ut 4G istället Billigare anslutning Förbättra anslutning till Milsbo, sista halvåret har det försvunnit flera veckor i sträck Borlänge Energi Operatörer Samlingslokal Skolan mitt i byn Skolan mitt i byn skapar förutsättningar för samlingslokaler av alla slag och aktivíteter t ex internetutbildning för äldre. Detta löser alla lokalbehov, även serviceställe Ej sportintresserad ungdom behöver nåt att göra Bra lokaler där vi kan mötas över generationsgränser. i samspel med ideella aktörer Samhällsservice Skola Förskoleplatser För de yngre. 1-9 år. Öppet 7 dagar i veckan för åringar. Allt i samma lokaler bibliotek, föreningar, aktivitetshall (sport, teater, film) En skola måste finnas, ett måste om det ska bli nåt av allt det vi skrivit ikväll ska bli av Förskola som har flerplatser och skola attraherar barnfamiljer Äldreboende Seniorboende Kommersilellt ansvar Post Postgång/Utdelning. En fungerande lantbrevbärare alt lokalt postutlämningsställe. Postutlämning på kaféet Posten Vårdcentral/BVC Bra bussförbindelse till vårdcentralen. Alternativt distriktssköterska som gör hembesök Landstinget Utvecklingsområden Näringsliv Utbyggt bredband är en av förutsättningarna för att kunna utveckla företagandet Näringsställen Caféer, restaurang, Internetcafé Vandrarhem Behov av boende för besökare, t ex i Tomnäs skola Vandrarhem i gamla skolan Samlingslokal Bygdekontor Uttagsautomat Med plats för företags centrum, föreningslokaler, idrottslokaler Försäkringskassa, Arbetsförmedling via datorer. Lokal turistinformation Bibliotek, bokbytar bibliotek övergripande

Område Preciserat Ansvar Var

Område Preciserat Ansvar Var Sammanställning ämnesområden Vägar Område Preciserat Ansvar Var Riksvägen (E 16) Många farliga vänstersvängar. TrV Svårt för dem som kliver av bussen att komma över riksvägen På- och avfarter måste vara

Läs mer

Innehåll. 1. Dialogmöten 5. 2. Dialogmöten med barn och ungdomar 14. 2 Bilaga Redogörelse dialogmöten utställningshandling. Granö 6.

Innehåll. 1. Dialogmöten 5. 2. Dialogmöten med barn och ungdomar 14. 2 Bilaga Redogörelse dialogmöten utställningshandling. Granö 6. Utställningshandling mars 2014 Innehåll 1. Dialogmöten 5 Granö 6 Vindelns tätort 8 Hällnäs 10 Tvärålund 12 Åmsele 13 2. Dialogmöten med barn och ungdomar 14 2 Bilaga Redogörelse dialogmöten utställningshandling

Läs mer

Sagt om Dalby. - ur vår synpunkt sett - Slutrapport av Fokus Dalbys dialog med dalbyborna 2011

Sagt om Dalby. - ur vår synpunkt sett - Slutrapport av Fokus Dalbys dialog med dalbyborna 2011 Sagt om Dalby - ur vår synpunkt sett - Slutrapport av Fokus Dalbys dialog med dalbyborna 2011 FOKUS DALBY Sagt om: Dalbys identitet...5 Dalby växer...7 Lek och rekreation i Dalby...9 Hållbart Dalby...11

Läs mer

Vad är bäst för Dalby?

Vad är bäst för Dalby? 1 Arbetsbok 2 Lunds kommun - Fokus Dalby Vad är bäst för Dalby? Dalbyborna har lämnat synpunkter på framtiden! I Arbetsbok 1 har 102 personer svarat via hemsidan och 29 har valt att fylla i den tryckta

Läs mer

Handlingsplan för landsbygdsutveckling 2013-2018

Handlingsplan för landsbygdsutveckling 2013-2018 Handlingsplan för landsbygdsutveckling 2013-2018 Innehåll 1. Syfte 4 2. Beskrivning av landsbygden 5 Landsbygden och staden 5 Befolkning 5 Fysisk planering 5 Bostäder 6 Arbete 7 Förskola och skola 8 Äldreomsorg

Läs mer

PROGRAM FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING

PROGRAM FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING PROGRAM FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING I MUNKEDALS KOMMUN 2004-2007 Landsbygdsprogram för Munkedals kommun 2004-2007. Dnr KS 03/248-140 Innehållsförteckning Inledning... 5 Bakgrund... 5 Syfte... 5 Innehåll...

Läs mer

Pappersenkäten och den kortare digitala enkätens frågor. Den längre digitala enkätens frågor. A. Hur är det i Tierps kommun när det är som bäst?

Pappersenkäten och den kortare digitala enkätens frågor. Den längre digitala enkätens frågor. A. Hur är det i Tierps kommun när det är som bäst? 1 Under hela perioden för medborgardialog om ny vision för Tierps kommun, 20 februari till 16 april, låg en enkät öppen på kommunens hemsida. Enkäten fanns också att tillgå i pappersform på kommunens bibliotek

Läs mer

En dialog om Partilles framtid

En dialog om Partilles framtid Fortfarande den lantliga känslan, utan massa bebyggelse överallt, grönområden är av största vikt. Fungerande äldreomsorg. Mer satsning på skola och omsorg. Mindre buller, vackrare med parker mindre trafik.

Läs mer

LUP ska alltså peka på identifierade behov. I den mån som det finns förslag till lösning kan sådan kortfattat redovisas.

LUP ska alltså peka på identifierade behov. I den mån som det finns förslag till lösning kan sådan kortfattat redovisas. 1 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Syftet med en lokal utvecklingsplan... 3 3 Processarbetet... 3 3.1 Studie av gällande offentliga planer/program... 5 3.2 Studie av andra dokument... 5 4 Geografisk avgränsning...

Läs mer

Det här tycker vi i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra är livskvalité, bra boendemiljö och service.

Det här tycker vi i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra är livskvalité, bra boendemiljö och service. Vad är livskvalité, service och bra boendemiljö i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra? VOMB Här ska in en bild från Veberöd med människor på /gärna unga t.ex från fritidsgården Service? Livskvalitet? Boendemiljö?

Läs mer

Lokalt utvecklingsprogram Bodafors November 2011

Lokalt utvecklingsprogram Bodafors November 2011 Lokalt utvecklingsprogram Bodafors November 2011 Bakgrund Nässjö kommun och dess utveckling påverkas av vad som händer i kommunens mindre tätorter och landsbygd. Det är därför viktigt att det finns en

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Boendetillfredställelse på Kronan i Luleå kommun

Boendetillfredställelse på Kronan i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN BILAGOR Stadsbyggnadskontoret Enkät 090416.pdf Påminnelse 090427.pdf Statistik.xls Boendetillfredställelse på Kronan i Luleå kommun Juni 2009 Sara Karlsson Innehållsförteckning INLEDNING...3

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Innehållsförteckning. Åtgärdsförslag 42. Uppdraget 3. Inledning 4. Omvärld och framtid för landsbygden 6. Katrineholms landsbygd 10

Innehållsförteckning. Åtgärdsförslag 42. Uppdraget 3. Inledning 4. Omvärld och framtid för landsbygden 6. Katrineholms landsbygd 10 Innehållsförteckning Uppdraget 3 Inledning 4 Omvärld och framtid för landsbygden 6 Katrineholms landsbygd 10 Demokrati och förankring 12 KS resa på landsbygden Service 15 Skola Butik på landet Äldreboenden

Läs mer

Program för landsbygdsutveckling i Katrineholms kommun

Program för landsbygdsutveckling i Katrineholms kommun Program för landsbygdsutveckling i Katrineholms kommun 2005-08-23/C Björk 2005-09-14 2005-10-06 2005-10-31 2005-11-07 2005-11-14 2005-11-17 2005-11-22 2005-11-29 2005-12-01 2 Innehållsförteckning Uppdraget

Läs mer

Redovisning Enkät för perioden Dec 2012 - feb 2013

Redovisning Enkät för perioden Dec 2012 - feb 2013 Redovisning Enkät för perioden Dec 2012 - feb 2013 Enkät http://www.berg.se/4.7aba3a6913b75b75ab9f0a/12.7aba3a6913b75b7... Fråga 1 Deltog du på något av dialogmötena i Myrviken, Åsarna och/eller Rätan?

Läs mer

Sveriges Lustgård och Vision 2025

Sveriges Lustgård och Vision 2025 Resultat av enkätundersökning Sveriges Lustgård och Vision 2025 November 2013 februari 2014 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 METOD... 2 MÅLPOPULATION... 2 STICKPROV... 2 UTVECKLING AV ENKÄT... 2 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012

Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012 Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012 Inledning Under hösten 2012 hölls ett antal medborgardialoger där representanter för kommunstyrelsen träffade orsabor för att lyssna till deras åsikter om det

Läs mer

Rapport från trafik- och samhällsplaneringsnämndens medborgardialog med landsbygdsboende

Rapport från trafik- och samhällsplaneringsnämndens medborgardialog med landsbygdsboende Rapport från trafik- och samhällsplaneringsnämndens medborgardialog med landsbygdsboende Våren 2015 Handläggare: Roland Nilsson Verksamhet: Ledningsstaben Datum: 2015-08-04 Diarienummer: TSN 2015-212 www.regionostergotland.se

Läs mer

Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010

Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010 Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010 2 Bakgrund, syfte För andra året i rad uppvaktade kommunens politiker och tjänstemän ett stort antal lokala företag: Den 7 oktober besöktes ett 90-tal företag

Läs mer

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Bilden av Dorotea Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Tendensor AB Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel 0480-40 38 60 WWW

Läs mer

Medborgarpanelen i Eskilstuna

Medborgarpanelen i Eskilstuna Rapport 2 Medborgarpanelen i Eskilstuna Kommunlogga Om trafiken Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun April 2009 2009-11-08 Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsförvaltningen Ivan Andic

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun Utkast 2014-04-30 Ortsanalys för Örsundsbro Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se Webbplats: www.enkoping.se

Läs mer

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda.

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda. 1 (36) Sammanställning av enkätsvaren Färdplan Flen Flens kommun 2019 När Flens kommun är som bäst 1. Hur är det i Flens kommun när det är som bäst? Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna.

Läs mer

Sammanställning av enkät

Sammanställning av enkät Bilaga 5 Sammanställning av enkät Trafikmiljö och Fisksätras framtid En del i arbetet med Fisksätradialogen 12 januari 1 mars 2010 Idéer om trafikmiljön och Fisksätras framtid För att kommunen ska få vägledning

Läs mer

Kommundelsutveckling Malmbäck

Kommundelsutveckling Malmbäck Kommundelsutveckling Malmbäck Utveckling 2013 04 30 > 2013 06 05 Svar 1. Kön? Besvarad av: 180 (83%) Ej besvarad av: 37 (17%) 1 Kvinna 107 (59%) 2 Man 73 (41%) 180/500=36% (Anonyma resultat) 2. Ålder?

Läs mer

Sammanfattningen av projekt Nya Gällivare ges ut av Gällivare kommun. Ansvarig utgivare: Ulf Hansson. Text: Mikaela Östebro

Sammanfattningen av projekt Nya Gällivare ges ut av Gällivare kommun. Ansvarig utgivare: Ulf Hansson. Text: Mikaela Östebro Sammanfattningen av projekt Nya Gällivare ges ut av Gällivare kommun. Ansvarig utgivare: Ulf Hansson Text: Mikaela Östebro Foto: Daniel Olausson/Media Tales om inget annat anges. Skisser: Alma arkitekter

Läs mer

Bilden av Tierp (305) 36 år eller mer

Bilden av Tierp (305) 36 år eller mer Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "36-50" Criteria #2 Ålder equals "51-65" Criteria #3 Ålder equals "66 -" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer