Bo och verka på Borlänges landsbygd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bo och verka på Borlänges landsbygd"

Transkript

1 Rapport Bo och verka på Borlänges landsbygd Kartläggning av servicebehov bland Borlängebor på landsbygden Genomförd november 2012 februari 2013 Processledare Hans-Erik Bergman H-Eva Lifelike HB

2 Inledning Borlänge kommun deltar i arbetet med det regionala serviceprogrammet (RSP) inom två insatsområden: Nr 1 Aktiva servicestrategier och nr 3 Offentliga inköp av varor och tjänster och entreprenader. Detta arbete avser insatsområde 1 för att kartlägga servicebehovet på landet. Borlänge kommun definierar service i detta sammanhang på ett brett sätt. För att verka och bo på landsbygden är ett visst utbud av service, som t ex bensinmack, affär, skola, viktigt. Men även andra delar har betydelse. Förutsättningar för att driva ett företag på landsbygden är bl a att infrastrukturen fungerar. Av betydelse kan också vara vilka regler som gäller för byggnationer, tomtstorlekar osv 1.1. Bakgrund Borlänge kommun är till ytan en liten kommun och 85 % av befolkningen bor i de centrala delarna av. Många anser därför att Borlänge nästan saknar landsbygd. Inte desto mindre upplever de som bor utanför de centrala delarna mycket av de typiska landsbygdsproblemen. drev under perioden ett projekt Ramprogram för näringslivs- och landsbygdsutveckling som fick positiva effekter på samspelet mellan och människorna på Borlänges landsbygd. En del av de positiva effekterna kvarstår medan andra avklingat Syfte Genom dialoger med befolkningen ta reda på vilka möjligheter och behov av utveckling som finns på Borlänges landsbygd. Att göra landsbygdens servicebehov synligt och att kartläggningen ska ge ett underlag för s fortsatta arbete med landsbygdsutveckling och att detta kommer till uttryck i arbetet med att ta fram en översiktsplan till Genomförande Sex byaträffar har genomförts i två omgångar dels i nov-dec 2012, dels i jan feb Ambitionen var att skapa tillfällen till dialog med hela befolkningen på Borlänges landsbygd, inte minst ungdomarna. Utgångspunkten för mötesplatserna har varit de föreningar som finns med i kommunbygderådet. Det skulle också vara lätt att ta sig till de olika lokalerna. Tanken med att genomföra mötena i två omgångar var att i den första omgången med slumpvis utvalda deltagare skulle de få möjlighet att beskriva sin syn på behov för att leva och verka på landsbygden i framtiden. För att sedan i en andra förankringsomgång lämna utrymme för allmänheten att ge synpunkter på det som kommit fram i omgång ett samt att komplettera med andra infallsvinklar och synpunkter Områden De sex byaträffarna har genomförts i områdena: Tuna Hästberg-Rämshyttan-Idkerberget, Söder Tuna-Strandbro, Lindan-Halvarsgårdarna-Sellnäs- Koppslahyttan, Amsberg-Gimsbärke-Ängesgårdarna-Repbäcken, Ornäs- Dalsjö-Kyna-Tomnäs- Storsund, Torsång-Tylla-Sunnanö-Milsbo. De kursiverade är de platser där den första träffen hölls. I några fall bytte man plats inför den andra träffen.

3 2.2. Deltagare Ambitionen har varit att nå ut till alla Borlängebor på landsbygden. Flera olika kanaler har provats för att nå ut med inbjudan, med mycket varierat resultat. En faktor som påverkat deltagarantalet positivt är när det finns någon aktiv företrädare för byföreningar o dyl, som personligen bjuder in till möte En första mötesomgång Till den första omgången inbjöds via brev ett 45-tal slumpvis utvalda deltagare ur befolkningsregistret fördelat på 15 i åldern år och 30 i åldersgruppen år. Inbjudna var också personer som respektive bygdegårdsförening valt ut och inbjudit. Det var svårt att nå fram med inbjudan varför kontakt även togs via telefon där det var möjligt. Bortfallet blev ändå stort i den slumpvis utvalda delen på flera platser. Några upplevde att inbjudan kom sent, dagar innan mötet. Andra var förhindrade av andra åtaganden. Ytterligare en faktor som påverkade deltagandet negativt var närheten till jul. Antalet deltagare varierade från tjugofem till nio personer och det fanns unga, år med vid varje träff. Se bilaga En andra mötesomgång I den andra omgången byaträffar bjöds förutom deltagarna vid första mötet, även övriga alla landsbygdsbor in. Inbjudan skedde via affischering, annons i Annonsbladet, reportage i media samt mail till deltagare som deltog i den första mötesrundan. Gensvaret var generellt något högre, deltagarantalet varierade mellan personer. Det var svårare att locka fler unga deltagare till denna andra omgång. 2.3 Metod Mötena har genomförts på vardagskvällar i bystugor, församlingshem, skolor o dyl och pågått i 2,5 till 3 timmar. Mötena har genomförts i dialogform utifrån metoderna Metaplan samt Open Space under ledning av särskild processledare. Vid varje tillfälle har även representant från Borlänge kommun, Samhällsbyggnadssektorn, medverkat. Mötets syfte, och i vilket sammanhang detta kommer in har presenterats liksom vad materialet skall användas till. Sedan har deltagarna fört dialoger i smågrupper utifrån två huvudfrågeställningar: Vad behövs för att kunna bo och verka här på orten? Vad är positivt med att bo och verka här, vad behöver utvecklas? Det som kommit fram i dialogerna har skrivits upp och åskådliggjorts för alla. Materialet har fotograferats och dokumenterats i enkla mötesanteckningar vilka sedan distribuerats tillbaka till deltagarna. I omgång två har det som kommit fram i omgång ett redovisats dels övergripande från alla sex byaträffarna, dels vad som specifikt kommit fram i det egna området. Deltagarna har sedan i smågrupper fått reflektera över detta och även kunnat komma med kompletterande inlägg. Slutligen har inkomna idéer, förslag och synpunkter grupperats och tänkbara fördelningar av ansvar för dessa har diskuterats. Förslag till fördelning av ansvar har gjorts utifrån kommunal/offentligt ansvar, kommersiellt respektive ideellt ansvar.

4 3. Resultat Resultatet av genomförda byaträffar tar sig uttryck i ett stort antal idéer och synpunkter på villkor för att kunna bo och verka på Borlänges landsbygd. Ett väl så viktigt resultat av dessa dialoger är mötena i sig, där många fått komma till tals och att det kan påverka synen på samspelet mellan Borlänge kommun, dess politiker och tjänstemän och befolkningen på landsbygden. Att helt enkelt påverka vi och dom aspekten i positiv riktning Idéer, förslag till åtgärder och tankar om behov Mycket av det som kommit fram i dialogerna på de olika orterna är av gemensam karaktär och redovisas nedan samlade under gemensamma rubriker. Det som är specifikt för respektive område redovisas i bilagorna Vägar Önskemål om en utbyggnad av gång- och cykelvägar förekommer på alla platser, trafiksäkerhetsskäl, ett ökat intresse för cyklande samt motionsutövande är några framförda skäl för detta. Underhåll av vägnätet främst vad gäller snöröjning, slänt- och siktröjning samt bättre beläggning. Genomarbetade planer för belysning av vägnäten såväl utbyggnad som omfördelning av befintlig belysning. Byggande av nya vägar samt omdragning av vägar har påtalats på några platser, men även att det är viktigt att genomlysa konsekvenser för t ex handeln om vägars placering ändras. Att sänka hastigheter genom byar och dämpa buller från trafik anses viktigt. Att bygga ut mitträcken kan få negativa konsekvenser för enkelheten att besöka varandra på olika sidor av mitträcket. Utveckling av service till trafikanter utmed våra Europa- och riksvägar ses som en potential ur såväl säkerhetssynvinkel som handel- och servicenäring Kollektivtrafik En fungerande busstrafik är en av de viktigaste faktorerna för att man ska kunna bo och verka på landsbygden. Det finns mycket att önska på det området framöver. Tätare turer, bussturer på kvällar, helger och en och annan nattbuss. Att det byggs ut ringlinjer samt att s k flexbuss går ut till och från s ytterområden. Det finns en hel del att göra för att bekantgöra s k anropsstyrd trafik. Idéer om byabussar har kommit upp, liksom handlarbussar t o r till affärer i närheten för dem som saknar egen bil. Utformning, placering och underhåll av busshållplaster finns det ett flertal uppslag om. Busskort och dess avgifter, vad gäller tilldelning till elever, att det ska vara flera kriterier än avstånd som avgör detta. Men även att dagens utbud av kombinationskort för buss och tåg utvecklas. Samnyttjande av skolbussar, så att även andra än elever kan resa med skolbussarna. För att underlätta pendling och samåkning föreslås att det upprättas pendlarparkering i centrala Borlänge, men även på några platser ute på landsbygden. System för samåkning, bilpooler efterfrågas. Beträffande järnvägstrafiken så har idéerna snarare handlat om hur man ska kunna nyttja banvallar när järnväg lagts ner eller flyttats.

5 3.1.3 Bredband Fiber IT Nätverk Utbyggnad av bredband/fibernät skulle helst ha varit utförd igår. Detta för att underlätta för snabbare och säkrare kommunikation över nätet. Detta i sin tur är en förutsättning för mångas företagande men även studier på distans. Nyttjande av elektroniska tjänster och samhällsservice skulle kunna underlättas. Detta sammantaget ökar attraktionen att bo och verka på landsbygden anser många. På flera håll efterfrågas även kommens stöd i olika former för att kunna finansiera en sådan utbyggnad. Men det har även framskymtat en viss oro för att fibertekniken hinner bli omodern innan utbyggnaden kommer till stånd och att det vore bättre att satsa på någon ännu nyare för att inte komma på efterkälken. Inom några områden upplever man att såväl TV-mottagning som mobiltäckning är alltför dålig för att vara acceptabel i dag. Man uppmanar att vara en samordnande påtryckare gentemot operatörerna. Vad gäller bristande mobiltäckning kan det ses som en risk för säkerheten t ex när man behöver larma räddningstjänst o dyl Boende Det framkommer en bild av att det behövs en ökad nyproduktion av bostäder även på landsbygden. Detta ska ske med måtta så att det inte skapas stora nya bostadsområden utan mera av förtätning av befintlig bebyggelse utan att det går ut över bykänsla och utseende av såväl nyproduktion som renovering av befintliga objekt. Det ska vara lagom storlek på byarna även fortsättningsvis. Behovet av byggande av olika typer av boende poängteras. Allt från hyresrätter, bostadrätter till egna hem. Särskilda seniorboenden så att äldre kan byta bostad men ändå leva kvar i bygden, men även billiga förstagångs alternativ för unga och t o m boenden där det uppmuntras att man möts över generationsgränserna. På några håll behöver VA-nätet ses över och byggas ut liksom fjärrvärme inom något område. Önskemål om enklare regelverk och bestämmelser, och hur dialogen om tillämpningen av dessa ska kunna utvecklas. Ett ökat antal lekplatser efterfrågas på de flesta håll samt hur skötseln av dessa ska kunna fördelas Mötesplats Samlingslokal Det finns ett stort behov att kunna samlas för olika aktiviteter. Tillgången till och kännedomen om samlingslokaler varierar mycket. Det kan gälla bygdegårdar, bystugor, ungdoms- /fritidsgårdar. Att samlas i gemensamma lokaler för många olika typer av aktiviteter är ett starkt behov. Det har kommit till uttryck som skolan mitt i byn, bygdekontor och kooperativt omsorgshus. På några håll har det framförts behov av att kunna samlas utomhus på någon allmän plats för att t ex fira högtider av olika slag Samhällsservice Skola där det finns skola uttrycks behovet starkt att den ska finnas kvar, men att skolans lokaler ska kunna nyttja mera effektivt och till andra verksamheter än undervisning. Skolan-mitt-i-byn har myntats där skolan är centalen för många olika typer av samhälls- och ideella verksamheter med som paraply-ansvarig. Ett ökat samspel mellan skola och äldre i syfte att aktivera, men även ta vara på och överföra äldres kunnande till uppväxande generationer. Ett sampel mellan skola och kyrkans verksamhet, där det förekommer sådan har kommit upp.

6 Barnomsorg - önskemål om ökat antal dagbarnvårdare, men framför allt att det finns förskola på nära håll är viktigt. Äldreomsorg seniorboenden i olika former samt många förslag på hur äldre kan nyttjas i olika sammanhang och aktiviteter för äldre Väntjänst en ideell verksamhet som kan utvecklas på många olika sätt, ledsagning, avlastning, skjutsar mm VA behov av ökad dimensionering och utbyggnad på flera orter Post egna postnummer för varje ort, utveckling av system för postutlämning och lantbrevbäring Vårdcentral och BVC rimliga möjligheter att kunna resa till och från dessa Landskapet Natur- och kulturvärden Omtanken och bevarandet av landskapet är en given faktor för att bo och verka på landsbygden. Detta har kommit till uttryck i form av synpunkter på hur åkermark ska nyttjas i förhållande till byggande av bostäder och industri. Gallring och röjning av mark är viktigt att markägare sköter noggrant. Att kartlägga och bekantgöra olika tillgångar i natur- och kulturlandskapet, för att föra dessa värden vidare till besökare och kommande generationer. Jordbrukets villkor bör beaktas med ömsesidig respekt. Dämnings- och vattennivåer som påverkar byggande och hantering av översvämningar Fritids Friluftsliv Ett utökat samspel, stöd i olika former mellan kommun och det ideella föreningslivet för att t ex utveckla, bygga och sköta motionsspår, badplatser, utflyktsmål, ridvägar och andra ridanläggningar, strövområden, vandringsleder, skoterleder, båtplatser, skridskostråk. Stöd till utveckladet av föreningsliv i allmänhet Ta vara på Friheten som upplevs med att bo på landet som bland annat kommer i uttryck som rekreationsmöjligheter, stjärnhimlen och tystnaden, närhet till naturen och gemenskap. Kreativiteten på de genomförda mötena är något som är viktig att ta vara på Utvecklingsområden möjligheter Idérikedomen och kreativiteten var stor vid de genomförda byaträffarna. Idéer och förslag kan kategoriseras i tre områden: Information marknadsföring; exempelvis marknadsföring av aktiviteter och sevärdheter i bygden Företagsidéer; företagande riktade till trafikanter, besökare och turister, hunddagis, caféer, hemkörning av varor, Förenings- byaktiviteter; t ex i form av loppis samt uppslag som skulle kunna utvecklas till EUprojekt som byggande och utmärkning av motionsspår, vandrings- skoterleder, sammanställning av historiskt intressanta företeelser i bygden för kunskapsöverföring och möjliga aktiviteter Diverse inspel Dessa byaträffar har i sig öppnat möjligheter till utveckling av samspel mellan byar. Förslag har kommit på upprättande av byaråd samspel mellan byrepresentanter och företrädare för. I delar av som gränsar mot andra har behovet av samverkan mellan kommunerna påpekats.

7 3.2. Mötesform De mötesarenor som skapats i detta projekt har tillmötesgått behov hos såväl medborgarna som som organisation. Att få komma till tals och bli lyssnade till på ett ärligt sätt är ett grundläggande mänskligt och demokratiskt behov. Denna mötesform med representanter från och mötesledare har skapat en avspänd och kreativ atmosfär vilket lett till att många synpunkter och idéer kommit fram på kort tid och många har lämnat mötet med en upplevelse att alla fått en möjlighet att komma till tals. Även om olika åsikter kommit fram har det inte lett till konfrontation (att ställa mot väggen), utan till att konstruktiva förslag presenterats. Man kan fråga sig om denna typ av möte ska genomföras av s förtroendevalda och inte dess tjänstemän. Denna form av dialoger är ju viktiga ur ett demokratiperspektiv, och får även en betydelse för att motverka den vi och dom -tendens som finns i samhället. Det optimala är väl om såväl politiker som anställda i ger medborgarna möjlighet att föra denna typ av dialoger. Ett förslag på detta demokratitema är att utveckla det som kallas e-demokrati i Borlänge kommun, genom att t ex kunna följa hanteringen av alla dessa framförda idéer och förslag på s hemsida Sammanfattning En kartläggning av servicebehov hos Borlängebor på landsbygden har genomförts i två dialogomgångar under perioden november 2012 till februari I den första omgången inbjöds slumpvis utvalda medborgare i åldern år för att beskriva sin syn på framtida behov för att verka och bo på Borlänges landsbygd. I en andra omgång var alla boende på de sex olika delområdena välkomna att reflektera och komplettera det som kommit fram i den första omgången. Det som kommit fram i de olika dialogerna har dokumenterats och ska redovisas som en inlaga i den kommande översiktsplanen. Återredovisningar har även skett direkt till deltagarna. Ett antal förslag och frågeställningar har vidareförmedlats till respektive ansvariga inom olika samhällssektorer. Resultatet av dialogerna har sammanfattats i följande rubriker: - Vägar - Kommunikationer - Bredband IT Nätverk - Boende - Samlingsplats - Mötesplats - Samhällsservice - Landskapet Natur- och kulturvärden - Fritid Friluftsliv - Ta vara på (det som är bra idag) - Utvecklingsmöjligheter (en katalog av idéer och uppslag) Flera av idéerna och synpunkterna har varit återkommande på alla platser, men det har även framkommit ortsspecifika förslag. De byamöten som genomförts har varit kreativa och positiva. Formen för mötena och s vilja att bjuda in till dialog har uppskattats. Givetvis väcker denna typ av aktivitet förväntningar om att saker och ting, stora som små, ska förändras. Det är väsentligt att kunna följa vad som händer, och inte händer, med förslagen samt att forum för dialoger skapas fortsättningsvis i olika former och konstellationer. Denna form för dialog och skapandet av möteplatser mellan det offentliga och allmänheten kan vara tillämpbar inom många områden. Bilagor 1 Exempel på inbjudan 2-7 Summering av dialoger respektive område

8 Bilaga Din bygd i framtiden Hej! Borlänge kommun vill veta hur det är att bo på landsbygden och DU är en av dem vi gärna vill träffa och prata med om det. Du är välkommen till en dialog i: Ornäs skola, katedralen 2 (använd huvudentrén) Den 6 december kl Mötet håller på som längst till Vi bjuder på fika. Din medverkan är värdefull för utvecklingen i din bygd och vi uppskattar att du kommer på mötet Inga förberedelser behövs, din insats blir just den här kvällen Mötet sker i dialogform utifrån några givna frågeställningar Tankar och idéer som arbetas fram under kvällen dokumenteras och återkopplas till dig och de andra på ett andra möte i januari Processledare för kvällen blir Hans-Erik Bergman som är van att leda gruppdialoger Vad händer sen: Nytt möte i januari Det som arbetas fram blir viktiga inslag i den kommande planeringen för Arbetet kommer att presenteras för politikerna i Vi behöver veta att du kommer och ditt svar vill vi ha senast den 4 december helst på mejl eller via telefon (Unni Öhman) eller (Ingelin Dybvik). Med vänlig hälsning Unni Öhman Ingelin Dybvik Samordnare hållbar utveckling Samhällsplanerare Samhällsbyggnadssektorn Samhällsbyggnadssektorn Borlänge kommun Borlänge kommun

9 Bilaga 2 Amsberg - Gimsbärke m fl 4 dec 2012 och 14 feb 2013 XX (?) resp 30 st deltagare Område Preciserat Ansvar Vägarna Riksvägen (E 16) Många farliga vänstersvängar. Trafikverket Svårt för dem som kliver av bussen att komma över riksvägen På- och avfarter måste vara säkra mot Rv 16 Rv 293 Utfart Infart Tälnbäcken mot nya 293:an Trafikverket behöver breddas Konsekvenser av nya 293:an måste belysas ytterligare. Ex.vis ökat trafikflöde tung trafik, cykelvägar Bra vägar, underhåll Bättre underhåll, städning vid vägarna. Speciellt dikena längs cykelbanorna/busshållplatserna. Asfaltering av byvägarna samt dikning. Bra underhåll av byvägar förutom i Gimsbärke och Tälnbäcken Bullerdämpning borde bekosta bullerdämpande Trafikverket Cykelvägar Mitträcke åtgärder Fortsätta med cykelväg norr om Norr Amsberg. Cykelvägar till Sifferbo. Cykelväg mot Vallbro, och Gimsbärke Frågan om cykelväg Ängesgårdarna N Amsberg måste lösas Mitträcke kommer att klyva landskapet. Nya anslutningsvägar förstör åkermark. Bra med mitträcke, plankorsning bör till i Amsberg. Mitträcke vill vi inte ha i Duvnäs. Nya tillfartsvägar kommer att förstöra naturvärden och boendet Hastighetsbegränsningar Byarna borde kunna påverka hastighetsbegränsning i byn Trafikverket och Trafikverket Länsstyrelsen Kollektivtrafik Busstrafiken Flexbuss Byabuss Busshållplatser Bil Utöka busstrafiken mellan tätorten och byarna. Att flexbussar ska kunna gå i hela Borlänge kommun. Buss till och från Borlänge. Någon busslinje till stan (Borlänge) kanske kopplad till skolskjutsar Rabatterad taxi som bussalternativ Markera tydligare busshållplatserna med reflexer och bättre ljus så att bussarna ser att det står en person på hållplatsen Cykelställ med tak vid busshållplats Toalett och soptunnor vid 1:a busshållplatsen efter Mellstabron Möjligt Leaderprojekt Trafikverket

10 Bussknutpunkt 293 Utveckla så att långtradarchaufförer får möjlighet att vila, stanna trygga, och möjlighet till enklare handel. Bussknutpunkt bör ligga centralt i, ej i en by??? Boende Avgifter och regler Lägre avgift/skatt för boende vid vatten. Förenkling av byggvillkor- inte försvåring Olika former av boende Vi vill inte ha något detaljplanerat område, även fortsättningsvis, ett sätt att ta vara på småföretagsamhet. Jordbrukets villkor i näringslivs och byggande. (Flera jordbruksfastigheter nyttjas numera enbart för boende) Hyreslägenheter för singlar i behov av bra miljö. Billiga små lägenheter som lockar unga människor. Med närhet till bra kollektivtrafik Utveckla kombinationen boende och näringsverksamhet. Fritidsbebyggelse Permanent boende, villaområden Lekplats Lekplats, Bergkvarnsdammen i Gimsbärke i samspel med Trygghet Byaträffar Grannsämja som främjar trygghet i boendet. Grannsamverkan Kontinuitet i byträffar. Sammanhållning kring gemensamma projekt. i samspel med Kyrkan Samspel Församlingshemmet Behåll samarbetet mellan kyrkan och skolan. Skapa möjlighet att anpassa kyrkan till samhällets behov Lyft fram möjligheterna i kyrkan dop, bröllop och begravningar Använd ex.vis församlingshemmet som möjlighet till läxläsningpå kvällarna för lärare, föräldrar och barn Kyrkan Kyrkan Samhällsservice Skola Bevara skolan och barnomsorgen och utveckla lokalerna. Skollokaler ska kunna omdisponeras för andra aktiviteter och målgrupper när det inte är skolverksamhet i dem. Barnomsorg Större lokaler för barnomsorg Äldreomsorg Skapa äldreboende och äldreaktiviteter Samarbete mellan pensionärer och skolan, i syfte att ta vara på de äldres kunskaper och kännedom om lokala förutsättningar (t ex Peer Gynt grottan) I samspel med ideella intressen I samspel med ideella intressen

11 Väntjänst Kontakt med Anslagstavla och brevlåda VA Mat/Äta i skolmatsalen för äldre Ledsaga till frisör, lasarett mm. Bara fika, läsa tidningar för äldre. Regelbundna kontakter byområden och kommun representant Anslagstavla och brevlåda i varje by i samspel med Ideellt i samspel med Posten Kommunalt avlopp norr och väster om Amsberg Informationstavlor Informationstavlor vid rastplatserna Trafikverket Rastplats Utöka rastplatsen i Gagnbro för chaufförer Trafikverket Bredban-IT-Nät Fibernät Fast telefoni Kunna vara möjligt att som egen företagare jobba hemifrån och kunna vara uppkopplad Beskriv var i man ska tillgodose fullgod kommunikation Att studenter får bättre möjligheter genom datorn och kunna plugga på distans. Slipper avfolkning, det blir attraktivt att stanna kvar i närmiljön Gör konsekvensanalys före avveckling av fast telefoni Borlänge Energi Resp Operatör Påtryckning genom kommun Utvecklingsområden Bed&Breakfast Paintball PR och marknadsföring Handel Paintball verksamhet liknade den i Sifferbo. Möjlighet till camping ta vara på naturen, landskapets fina utsikt. Skapa möjligheter för mindre företag inom varierande branscher. Ex.vis turism och detaljhandel Utnyttja bystugorna som reklam för bröllop, föreläsningar, och festtillställningar. Marknadsföra strövområdena för t ex hundrastning, orientering, cykling liknade Mellsta Marknadsföra skoterområdets möjligheter Möjlighet till en bensinstation med lättare matinköp liknande Frendos i Gagnefs kyrkby. Marknadsföra böndernas produkter med närodlat skyltar på åkrarna längs riksvägen Reklam för byn med stöd av med stöd av Dala Kanal Ridhus Ridhus förläggning till Amsberg i samspel med ideella krafter Gimsbärke centrum Utvecklas Skytteansläggning Byggs upp igen Veteranbils och traktorträff E 16 som fördöme Utveckla servicen till trafikanterna, ex-vis Baja major vid rastplatser, Soplämning Trafikverket Region Dalarna

12 Fritid Båtplatser Båtplatsbrygga för fritidsbåtar vid Holbacken Föreningsliv Utveckla mångfald av föreningar, klubbverksamhet med stöd av Fritidsgård Använd bystugorna mera till att ha föreläsningar, syjuntor, lan för ungdomar och med stöd av julkransbindning mm Samlingslokal Samlingslokal med datorer som både unga och gamla kan nyttja med stöd av Skidspår Spåras av maskin. Stöd till spårare med stöd av Strövområden Underhålla strövområdena. Markera upp dem ordentligt och sätt upp kartor med stöd av Vandringar Byvandringar, fäbodvandringar Rusta våtmark EU-bidrag för våtmark, typ fågelskådning (Tälnbäcken) Länsstyrelsen Isbana Plogad bana på Gimmen, stöd med stöd av Ridklubben Fortsatt utveckling med ett ridhus med stöd av Naturreservat Naturreservat i Gimsbärke måste skyddas och Länsstyrelsen skötas Mats Arv (Peer Gynts grotta mm) måste skötas Baden Avskjutning av canadagäss, underhåll av med stöd av toaletter mm Vassröjning Masenbadet-Himssjön, och övrig samfälld mark kommunalt övertagande vid omarrondering Bergkvarnsdammen i Gimsbärke, skötsel av Motorstadion Behåll och utveckla motorstadion med stöd av Natur och kulturvärden Öppna landskap Öppna landskap skall prioriteras Markägare i samspel med Jordbruk Upprätta kartor över naturtillgångar, ex.vis strövområden, vattenkällor Lyft fram böndernas verksamhet och ge dem bra förutsättningar. Omarrondering Förståelse för vad det innebär att bo i jordbruksbygd (dofter, buller mm) Fler småjordbruk, som t e x biodling, jordgubb, får Ej ökad bebyggelse på bekostnad av jordbruket. Lantmäteriet EU Lantmäteri markägare

13 14 resp 24 st deltagare Lindan Koppslahyttan- Sellnäs m fl 3 dec 2012 och den 28 jan 2013 Område Preciseringar Ansvar Vägarna Snöröjning Det plogas för smalt på vägen. Reflexpinnar eller band istället för torra pinnar Trafikverk, Borlänge Energi, Vägföreningar Siktröjning Slyröjning. Fungerande väg året runt. Siktröjning ökar säkerheten, hyvla av Trafikverk, Borlänge Energi, Vägföreningar dikeskanterna Paradisvägen-Lindanvägen, med grävskopa Vägunderhåll Förbättra vägen Spraxkya-Rågåker, en etapp i Trafikverket, Vägbelysning taget Sätt upp belysning i vägkorsning Karlberg/Ludvikavägen Lindan avfarten - Skallerbacken Trafikverket Hastighetsbegränsning Flytta 100km/h till efter ovannämnda avfart Trafikverket Cykelvägar Sammanhängande cykelvägsystem. Flera cykelvägar. Förläng cykelvägen från Rågåker ända till Mats Knuts. Cykelväg Romme-Sellnäs- Koppslahyttan. Säkra cykel/gångvägs överfart vid nya cykel-/gångvägen vid Saron (infart till Alderbäcken) Skylta cykelvägar bättre (cykelled samt ortsnamn) Kommunal väghållning Övergå till kommunalväghållning,väg till Tron / VF Ny väg Bygg ny väg Skinnarsveden Romme Alpin Trafikverket Farthinder Hastighetsbegränsningar genom byarna. Vägbulor minskar hastigheten. Farthinder vid övergång cykelväg. Farthinder för att dämpa hastigheten. Grusa vissa åkervägar Infarten E16 Islingby Grusa vissa delar av åkervägarna för gående och hästar Snygga till infarten vad gäller växtligheten invid infarten från Falun vid Islingby Resp väghållare Trafikverket/ Kollektivtrafik Fungerande kollektivtrafik Flexlinje anropsstyrdtrafik Ska kunna åka kommunalt till (från) jobb/fritidsaktivitet. Bättre busstrafik generellt. Utökade avgångar under dygnets alla timmar. Nattbuss på helger. Ny ringlinje gamla Ludvikavägen-Åselby- Skräddarbacksvägen. Lokalslinga där Lindan/hjärpbo ingår. Utöka flexlinjen till flera områden.flexbussen längre ut i byarna. Anropsstyrd linjetrafik på kvällar, helger och dagtid. Borlänge Energi Borlänge Energi Pendlarparkering Pendlarparkering i centrala Borlänge Busshållplats Tillbaks med busshållplats vid riksvägen Borlänge Energi Busskort Busskort till alla skolbarn i grundskolan. Varför ska det vara X antal km för att ta sig tryggt till skolan? Beslut bör baseras på flera faktorer som t ex trafikmängd utmed gång/cykelsträcka Borlänge Energi

14 Boende Nyproduktion av hus Gärna nyproduktion av hus, i mindre omfattning, gärna generationsbyggen. Boenden för alla åldrar så att gammal och ung kan njuta av landsbygden, ex äldreboende. Bygg inga bostadsområden i byarna, se till att de nya bostäderna flyter in i det befintliga Förtätning av hus i bymiljö istället för stora nya områden Ta hänsyn till gamla byar, låt dem vara som de är Nyttjande av mark Bostäder /industri Levande landsbygd Industrispår Kommunal mark Bostäder istället för industri. Det räcker med Rågåkers industriområden. Ingen mer utbyggnad av industrimark. Bygg industriområdet vid Fågelmyran istället. Stoppa utbyggnaden av industri på åkermarken. Vi vill ha åkrar att olda och ha djur på. Värna om bönderna och bykänsla. Hålla efter slyområden Nyttja marken till det den är lämplig för. Bevara åkermarken. Använd istället moränmark för nybyggande (moränmark, ofta där det finns barrskog) Nyttja Södra backa bättre. Det finns spår till industrilokaler, men de används inte s användning av egen mark, ex.vis kring Jax. Röj sly, och vad ska den änvändas till Länsstyrelsen Nätverk Fibernät Fiberanslutningar Borlänge Energi Om det är lättare att komma in/ut på nätet blir det lättare att driva företag. Det skapar även möjligheter att sköta jobb på distans och att studera på distans Ge stöd till bredbandsföreningar Mobilnät Bättre mobiltäckning Resp Operatör Användare tryck på Samhällsservice Skola kvar Bevara byskolorna Barnomsorg Behåll barnomsorg. Närhet till barnomsorg. Främja boendekvalitet genom goda barnomsorgsmöjligheter. Detta ger en win-win situation, byarna blir mera attraktiva Fjärrvärme, VA, el Önskar utbyggnad av fjärrvärme Borlänge Energi Ojämnspänning i elnätet (Koppslahyttan) Borlänge Energi Rätt dimensionenering av VA-nätet. Stor belastning på det kommunala VA-nätet vintertid kring Romme Alpin Det behövs smidiga infrastrukturlösningar, t ex omdragning av väg till/från Romme Alpin för

15 Dagvatten Investeringsbudget Sopstation Återvinningsstation Post att minimera trafikkaoset vintertid. Det gäller även vatten och avlopp. Fungerande avlopp från Romme Alpin. Inget dagvatten i Lusbäcken, från Skräddarbacken mm Omfördela investeringsbudget i kommun. Investera mera i landsbygden- skola, vård o omsorg. Ej i industrimark Närhet till såväl sopstation som återvinningsstation Sena utdelningar i dagsläget, hur kommer utvecklingen att se ut. Ska vi hämta posten själva Närmare till postlådorna från Tron Posten Posten Fritidsaktiviteter Ridvägar mm Lokala anläggningar Vandringsleder mm Inte förstöra ridvägarna som vi har nu genom att bygga industriområden där. Vi blev lovade ridvägar när det blev industriområde på Rågåker, Vart är de? Vi vill ha ridvägar som är grusade, inte asfalterade. Det behövs belysning längs ridvägarna. Häst- och vandringsled, sammanhängande. Hästbadplats i Tunaån. Ridbanor/hundplaner Funktionella anläggningar för fritidsaktiviteter. Värna om lokala idrotts-/ fritidsanläggningar (IP, friluftsområden) Vandringsleder, ex.vis längs Tunaån och Lustbäcken. Märk inte spår och leder på stenar i samspel med markägare i samspel med föreningar i samspel med föreningar Skoterleder Fungerade och uppskyltade skoterleder i samspel med föreningar Lekpark Ta vara på Lugnet på landet Naturen runt omkring oss Bor på landet för att kunna ha häst- och strövområden. Behålla lugnet på landet. Låt landet vara landet. Det räcker ed Rågåkers industriområde. Ingen mera utbyggnad av industrimark. Bevara åkermarken! Vi vill inte ha nån bergtäkt i Skallerbacken Bevara naturen runt omkring oss Gyllbergets motionsspår vill alla ha kvar. Bättra på vandringslederna. Underhåll och skötsel av motionsspår främjar bevarande och framtida användning och utveckling Affären Affären ska vara kvar. Bevara affären i Sellnäs och kundansvar Romme Alpin Romme Alpin är toppen

16 och kundansvar Utvecklingsmöjligheter Turism Hunddagis Rundturer till ICA- Sellnäs Mera charter från Dala Airport Utveckla turismen, erbjud gäststugor t ex En rundtur till ICA-Sellnäs för dem som inte har egen bil. Handla samlas i lokalen i Sellnäs för lite prat Truckstopp Truckstopp i Trollebo Trafikverket Bynamnen Lokala museer Lyft fram bynamnen, på vägskyltar och s kartor Bättre stöd till lokala museer (Lantmäteriet?) Samlingsplatser Levande bystugor Underhåll befintliga bystugor, flera aktiviteter etc. Bidrag Utöka föreningsbidraget till bystugorna. Marknadsföring Gör bystugorna7bygdegårdarna kända och lätta att hitta på nätet Tillgänglighet Hur tar man sig till aktiviteterna i bystugor mm Flexbuss Ornäsbygden den 6dec 2012 och 5 feb st resp 16 st deltagare Område Precisering Ansvar Vägarna Cykelvägar Underhåll Belysning Cykel väg till Dalsjö. Cykelväg mot Storsund. Separat GC-väg till Borlänge. Cykelväg Ornäs- Dalsjö-Alsbäck. Gör cykelväg av järnvägen som kommer att läggas om. Gång o cykelvägar ut i byarna, det promeneras och springs mycket. Gärna andra typer av barnvagnsvänliga preomenadstråk Cykelväg med belysning Ornäs-TKS-Ornäs- Dalsjö Särskilj promenad, barnvagn, motion etc från motortrafik Trafiksäkerhet mot Haganäs iform av belysning, farthinder, sänkt hastighet Samordna gräsklippning utmed vägarna. Snöröjning Belysning i Djupsängskurvor. Bättre belysning på cykelvägen Knopvägen dagis. Belysning under motorvägsbron (Faluvägen). Trafikverket Trafikverk Trafikverket Resp väghållare Trafikverk

17 Nya vägar Trafikplatser (även kommande) Gör om vägen till Domnarvet, skärma av ena sidan med t ex betongsuggor GC-väg. Bygg rondell vid Fågelmyra vägen och ny påfart från den till Mastvägen. Justera utfarten till väg (808?) från centrum (vallen skymmer) Positivt med ny fin väg till Tomnäs/Kyna mm, men kom ihåg att det fortfarande är 40 km/tim som gäller!!! Omdragning av Torsångsväg tar död på affären Trafikplatsen i Ornäs är en katastrof - Belysning saknas - Gång-/cykeltrafik livsfarlig - Utfart livsfarlig till parallellvägen, ser inte på vilken väg trafiken går ( motorvägen eller parallellvägen. Hastigheten på parallellvgen hög vid utfarten -Avfarten snäv från Borlänge (motorvägen) Trafiksäkerhet under, innan och efter motorvägen vägen mot Domnarvet, osäkert för cykel och promenad Parkering för både cykel och bil när man ska byta färdsätt ( t ex under viadukten mot Vassbo) Trafikverket Trafikverk Kollektivtrafik Busstrafik Busschaufförer Busskurar/vindskydd Flytt av järnväg Bättre och fler bussförbindelser. Busstopp för 253:an någon gång per timme. Busstopp 253 vid Lilla Ornäs. Snabbussar som komplement till lokaltrafik. Även extra hållplats vid västra påfarten mot Borlänge Ge möjlighet att nyttja skolbussen för andra att än skolbarnen. Låt vuxna åka med skolbussen. Turlista på skolbussen för allmänheten Komplex med rullator och barnvagn att åka buss. På bussgodsbussar måste dessa packas ihop och förvaras som bagage. Minska bussgodstrafiken till förmån för passagerartrafiken (53:an). Barnvagns och cykelvänliga chaufförer. Alla ska kunna åka med alla bussar Bättre busskur vid skolan (belysning, större kur). Vindskydd vid hållplatser Man får inte fler resenärer om det inte är bekvämt att resa med buss: - Vinskydd saknas - Dåliga snabbförbindelser. Obegripligt att 253:an inte stannar i Ornäs men i Samuelsdal (Falun). - Dålig synkning med t ex tåg Flytta järnvägen och frigör för bebyggelse åtminstone i Ornäs Om järnvägsflytt blir av behöver inte Torsångsvägen dras om mot motorvägen i ny Borlänge energi Dalatrafik Borlänge energi Dalatrafik Dalatrafik Dalatrafiks entrepenörer Resp Väghållare Trafikverket

18 sträckning över åkrar och närmare annan bebyggelse i Dalsjö, Ornäs Bilpool/samåkning Via appar på nätet för samåkning med stöd av IT Bredband - Nät Bredband TV-mottagning Mobil Satsa på bredband/optokabel. Prioritera bredband och TV-mottagning Många i Ornäs har fått lov att kosta på dyra lösningar för att överhuvudtaget kunna se på TV (mottagningsmöjligheter motsvarande fjällvärlden!) Dålig mobiltäckning Använd trådlöst nätverk! Borlänge energi Resp Operatör Uppvakta som kund Samordna genom Resp Operatör Uppvakta som kund Samordna genom Gemenskaps-/ Samlingsplatser Ungdomsgård En riktig ungdomsgård. Det finns en trevlig ungdomsgård på Transporten. Ungdomsgården ska vara öppen på loven. Andra öppettider än idag. Informera om att ungdomsgården finns och vettiga öppettider. Mera aktiviteter för ungdomar/barn t ex innebandyturneringar, summercamp, filmkvällar i idrottshallen. Anställa en person som samordnar sådana aktiviteter Café/ Pub Pub vid Ornässtugan eller båthamnen Konsertlokal Konsertlokal i Stora Ornäs ladugård Samlingslokal Allmän plats Allmän plats för firande av högtider nyår, valborg, midsommar osv gärna vid sjön Skolan som samlingslokal. Skolan som allmän plats för firandet av olika högtider Utveckla Ornäs BK:s område, mera än fotbollsplan Utebio i hamnen i samverkan med ideella intressen Samhällsservice Skola Skolan inte bara skola. Nyttja lokalerna bättre - Kurser, studiecirklar, nyttja t ex slöjdsalar - Samlingslokal Dimensionering av skola och förskola - Skolan är ej färdigbygd - Dagis har för få platser Tillgänglighet skola - Larm försvårar nyttjande (skapar hinder för annan användning) - Lås till gympahall gör det eländigt (för modern i samspel med ideella intressen

19 Barnomsorg Äldreomsorg VA teknik?) Fler förskoleplatser, minska köer. Fler platser inom barnomsorgen. Att föräldrar får skjutsa sina barn till Torsång/Borlänge för förskoleplats, är dåligt för miljön och leder till att barnen troligtvis får byta förskola ganska snart då det äntligen finns en plats i Ornäs. Otryggt för barnen. Fler dagbarnvårdare Ålderdomshem i byn. Seniorboende., mindre enheter 7-8 lägenheter Det är tryggt att bo i Ornäs. Serviceboende /gruppboende för handikappade. Kommunalt avlopp till Tomnäs, Kyna, Dalsjö, Storsund Bra att de har börjat med kommunalt avlopp mot TKS, fortsätt ända till Storsund Borlänge Energi Utvecklingsområden Information Ornäsbladet, återkommande svenskprojekt för åk 9 att driva Ornäsbladet information, intervjuer, vad händer/har hänt/ska hända. Ev sponsring av lokala näringsidkare Borde nog kalla Ösjöbladet så att alla i bygden känner sig berörda Viktigt att det som händer och sker, finns i byn, kommer ut till alla Ornäsbor Utnyttja Ösjöbygdens blogg bättre. Anslagstavlor, vid skolan, kiosken, affären i samspel med (skolan) i samspel med Marknadsföring Marknadsför Ornäs. Mer reklam för Ösjön-is i samspel Hamnen Ornässtugan Utveckla hamnen småskaligt, fika/restaurang, uthyrning Ställplats för husvagnar/husbilar Utnyttja caféet vid Ornässtugan vintertid. Öppet via eller lokala aktörer. Locka skridskoåkare till Ösjön och Ornäs via café möjlighet. Idag finns endast cafémöjlighet i Falun. Det kommer ju hit folk från hela Sverige för att åka skridskor. Turistattraktion Öppet även vintertid för skridskoåkare, fiskare, med i samspel med i samspel med ideella intressen skidåkare m fl Gästbrygga Gästbrygga vid Ornässtugan, behövs en extra Fastighetsägaren Kvarnen i Ornäs Café och Bed and Breakfast Loppis Årlig loppis i byn Skateramp Med möjlighet att skata på i samspel med Mountainbike bana Vid skolan (typ den i Tallmon) i samspel med Beachvolleyplan Vid sjön i samspel med Storsundsanläggningen Öka möjligheten att få använda kursgården för alla Trafikverket

20 Ornäs Starta upp förening eller byalag byalag/byförening Tomnäs skola Användningsområden? Kräftfiske Utlottning av s kräftfiskerätter Fritids- och Friluftsanläggningar Idrottshall Motionsspår Badplatser/Runn Ösjön/Runn vintertid Bättre tillgång till den egna idrottshallen. Ornäs IK får idag de tider som blir över för aktiviteter i idrottshallen, pga divisionsfördelning. Bästa lag får bästa tid. Borde vara mer förmånliga tider för lokala aktiviteter, första tjing. Om man hyr hallen ska tillgång till musikanläggning och övrigt material finnas. Saker är inlåsta och går inte att nås. Elljusspår behövs, med anslutning till skolan. Markfrågan måste lösas av. Motionsspår i Kråkbacken behövs. Bättre bad Talludden, allmän badplats. Sjön ligger mitt i byn men allmän badplats saknas. Talludden har kommun lovat att utveckla, men inget händer, bara fina ord. Parkering vid badet, (parkerar idag i vägkanterna) Mer resurser/engagemang vad gäller Ösjön/Runn vintertid från s sida. Ex.vis se till att Ornässtugans café hålls öppen. Spårknapp för långfärdsskridskor. i samspel med Plogning av Runn/Ösjön Kanottävling Kanottävling, kanotstadion Kartor Kartor som visar promenadstråk Bättre information om gemensamma anläggningar t e x isrinken Bevara landsbygd Bystorlek Landsbygd Det är lagom storlek på våra byar, begränsad utbyggnad är ok Landsbygd centralt (nära) två större städer. Härligt att man kan gå 500 m åt nåt håll och sen vara på landet Länsstyrelsen Kommun Länsstyrelsen Kommun Jordbruk Aktivt brukad jordbruksmark, inga slyområden Länsstyrelsen Kommun Bättre skötsel av allmänningar Ta vara på F-9 skola Positivt med F 9 skola Affären Affären är viktig Gemenskap Positiv gemenskap, byaktiviteter. Ornäs cykel/mat-safari skulle kunna bli större, omfatta

21 Naturen Föreningsliv flera. Gemenskap, lär känna folket som bor i grannskapet Positivt med sjön och skogen. Utnyttja allt som naturen har att erbjuda i Ornäs, sjön mm Ornäs IK:s aktiviteter Söder Tuna - Strandbro 27 nov 2012 samt 23 jan st resp 16 st deltagare Område Preciserat Ansvar Vägarna Snöröjning Bättre snöröjning och plogning. Känns som att sträckan mellan Sellnäsvägen och Smedjebacksvägen(?) plogas sist av alla vägar i. Borlänge kommun är väghållare. Gårdsbutik med kunder/dag behöver bra snöröjning. För att ta sig till arbetet tidig morgon Röjning av sly efter vägarna måste bli bättre Bättre vägunderhåll Ökat antal hästar som nyttjar vägarna, sliter på grusvägarna Gatubelysning Måste fungera. Västansjö-Hansgårdarna är 1 km svartsträcka Mera belysning på vägarna. Omfördela gatubelysning, Robin Hoodprincip Cykelvägar Säkra cykelvägar in mot centrum. Det är livsfarligt att cykla i mörker. Cykelväg från Halvars till Romme. Längs Smedjebacksvägen, så att baren kan ta sig till skolan, samt förenkla jobbpendling Trafikverket och Borlänge Energi Resp väghållare Trafikverket och Borlänge Energi Trafikverket och Borlänge Energi Hansgårdarna bör få representant i Vägföreningsstyrelse. Skyltar utmed vägar Mildare regler för att sätta upp och ha skyltar Trafikverket (företagsskyltar) efter väg på landet mot i stan Fartkamera Fartkamera vid Smedjebacksvägen Trafikverket Nedskräpning Vår tomt i Strandbro är en soptunna Polisen Kollektivtrafik Fungerande kollektivtrafik (busstrafik) Tätare bussförbindelser, bussturer. Helgbussar Bussar som går efter kl Skjuts av äldre till affären Service, förvänta er inte fulla bussar. Handlarturer till närmaste mataffär en eller två gånger/vecka Finns det en fungerande kollektivtrafik finns Borlänge Energi/ Landstinget

22 det en möjlighet för ensamma äldre eller sjuka att bo kvar och för yngre familjer att vilja flytta hit. Pendlarparkering Gratisparkering i centrala Borlänge för anslutning till bussåkande. Samåkning, bilpool Bilpool, möjlighet att låna bil vid behov Järnväg Rusta upp perrongen i Sellnäs för ett stopp där. Slipper åka till Borlänge för att åka tåg (miljövänligare) Trafikverket Boende Fler nya hus Pensionärslägenheter Var rädd om åkermarken Byggregler Mötesplats Bygdegårdar, Bystugor Spårtaxi (finns idag i Uppsala t ex) Möjlighet att bygga nya hus. Nytt bostadsområde (flera sådana småområden) Hyreshus, bostadrätter. Hyresrätter där man har möjligheter att hålla en mindre mängd lantbruksdjur och att kunna olda Så att de äldre slipper flytta från bygden, när de inte orkar med sina hus Bygg ej på eller nära åkrar, dra inte cykelvägar slösaktigt (breda, mark-krävande) Förenklade och tydliga byggregler. Policy för vad man får göra. Förutsättningar för att ha allmän mötesplats typ bystugor Större engagemang i bygdegården, fler aktiviteter, Aktiviteter som t ex ungdomsgård eller liknande för ungdomar att träffas. Låna gärna lokal av bygdegårdsföreningen, ta kontakt. / Rusta värmesystemet i Söder Tuna bygdegård Lekplatser Lekpark i samspel med Bredband Fibernät Mobilnät Fungerande bredband Behövs nu för företagande och att uppmuntra unga att vilja bo här ADSL räcker inte åt alla, finns inte att få utrymme för att koppla in Samordna med andra ledningsdragningar Mobil mottagning är en säkerhetsfråga. Måste även fungera inomhus Borlänge Energi Borlänge Energi Resp Operatör Kund påpeka behov Samhällsservice Skola kvar Behåll byskola (Halvarsgårdarna) Barnomsorg Lokalt dagis för våra barn Upplys om var det finns dagmammor alt barnomsorg på s hemsida Äldreomsorg Glöm inte äldrevården Vatten o avlopp Stärk upp VA-nätet. Ge oss normalt vattentryck, ny vattenledning, tryckstegring Borlänge Energi

23 Rensa trummor bättre.översvämning vid Trafikverket Strandbro-Tolsbo vid varje snösmältning Bad Behåll Tunets bad E-demokrati Utveckla former för E-demokrati, t ex följa dessa förslag och dess hantering på hemsidan Post Behåll post lokalt Posten Kommersiell service Affär Viktigt med affär i närheten, tänk lokalt! Bank Ha kvar kontanthantering på lokal bank. Bankomat Naturen och kulturvård Utflyktsmål Jordbruk, öppna landskap Röjning Allé Rovdjur/vildsvin Fiskevård Röja och underhålla naturliga utflyktsmål som t ex Hovbergs klack Grillplatser Bevara landsbygdens skönhet och kulturarv. Förståelse för att jordbruket ibland dånar, bullrar, dammar, sprutar, luktar för att kunna producera mat. Grängshammarsån markägare, med mark mot ålandskapet bör röja och öppna landskapet mot jordbruksbygden efter anvisningar från miljökontoret. Miljökontoret bör inventera och komma med förslag. Västansjö Hansgårdarna, allén har stort kulturvärde. Björk allé bör planteras om. Ruttna träd. Sök bidrag från Länsstyrelsen omgående Hur hantera dem? Möjlighet att söka bidrag för rovdjursstängsel vid hästhållning och övriga lantbruksdjur (inte bara får). Det ger möjlighet att utveckla ev företag Naturvärden som kan generera arbetstillfällen, god ekonomi och rekreation Fiskeutflykter, kollektiva för dem som saknar egen bil Länsstyrelsen Kommun och markägare Lännstyrelsen och ideella krafter Länsstyrelsen Rullstolsramper Upprätta rullstolsramper i skogen Länsstyrelsen *Leaderprojekt Byinventeringar Byinventering av historiska, natur- och kulturella värden för att kunna skydda och bevara, Blir ett mervärde för bygden Riksantikvariats nämnden (hemsida) Dramatiserade historiska vandringar Företagande Nätverk Nätverk för företagare och rådgivning Fibernätverk är viktigt för företagande Borlänge Energi Upphandling Mer lokal upphandling av varor och tjänster, från s sida Riks ansvar

24 Kollektivt ägande Kollektivt ägande av kor som man hyr in hos lantbrukare, t ex 20 delägare till en ko Positivt att kunna ha jobb och boende i nära anslutning Torsångsbygden den 10 dec 2012 och 6 feb st resp 20 st deltagare Område Preciserat Ansvar Vägar Cykelvägar Idag vågar man inte låta sina barn cykla/gå Trafikverket själva till sina kompisar där cykelbana saknas, vilket begränsar barnen. Cykelväg Torsång Romme, den vägen är väldigt trafikerad. Cykelväg Torsång Tronsjö natur-/turistväg, vidare mot Dalsjö/Milsbo. Cykelväg Tylla-Milsbo-Tronsjö Cykelväg Tingsrundan Torsång Cykelväg Torsång - Nagalarby Underhåll Ploga inte upp snön på garageuppfarter Borlänge Energi Sunnanövägen behöver ny asfalt Hastighetsbegränsning Begränsad genomfart, hastighetskontroller. Trafikverket Många buskör på vägarna (håller inte hastigheten) speciellt motorcyklar på sommaren. Sänkta hastigheter med digitala skyltar, ev kameror Broar När kommer nya broarna i Torsång Trafikverket Kollektivtrafik Busstrafik Fler turer Skolbussar Busshållplatser Fler turer. Det är svårt idag att hitta busstider som fungerar för att ta sig till och från jobb. Åka buss hem sent går inte så bra. Risk för utflytt pga busstrafiken. Tider på helger och kvällar Buss till Milsbo Buss Torsång- Ornäs, ev en rundtur, slinga både med- och motsols via vårdcentral. Byte av linje i Centrum misslyckas eftersom tiderna glappar med en halvminut. Dra en busslinje Borlänge- Naglarby-Torsång- Ornäs-Falun Mindre busstorlek, men oftare turer Samordna skolbussar och vanliga bussar Utöka skolbussturer så att de går ut till byarna i periferin Bättre hållplatser, ex.vis bussficka vid handelsträdgården. Busshållplatsen Tingsrundan flyttas ut/upp till vägen på båda sidor Dalatrafik

25 IT Bredband - Nät Även till gamla områden. Moderna tider kräver bredband, underlätta billigare anslutning, gör området mera attraktivt. 3G-nät i hela området (med verklig täckning) Behövs fibernät? Bygg ut 4G istället Billigare anslutning Förbättra anslutning till Milsbo, sista halvåret har det försvunnit flera veckor i sträck Borlänge Energi Operatörer Samlingslokal Skolan mitt i byn Skolan mitt i byn skapar förutsättningar för samlingslokaler av alla slag och aktivíteter t ex internetutbildning för äldre. Detta löser alla lokalbehov, även serviceställe Ej sportintresserad ungdom behöver nåt att göra Bra lokaler där vi kan mötas över generationsgränser. i samspel med ideella aktörer Samhällsservice Skola Förskoleplatser För de yngre. 1-9 år. Öppet 7 dagar i veckan för åringar. Allt i samma lokaler bibliotek, föreningar, aktivitetshall (sport, teater, film) En skola måste finnas, ett måste om det ska bli nåt av allt det vi skrivit ikväll ska bli av Förskola som har flerplatser och skola attraherar barnfamiljer Äldreboende Seniorboende Kommersilellt ansvar Post Postgång/Utdelning. En fungerande lantbrevbärare alt lokalt postutlämningsställe. Postutlämning på kaféet Posten Vårdcentral/BVC Bra bussförbindelse till vårdcentralen. Alternativt distriktssköterska som gör hembesök Landstinget Utvecklingsområden Näringsliv Utbyggt bredband är en av förutsättningarna för att kunna utveckla företagandet Näringsställen Caféer, restaurang, Internetcafé Vandrarhem Behov av boende för besökare, t ex i Tomnäs skola Vandrarhem i gamla skolan Samlingslokal Bygdekontor Uttagsautomat Med plats för företags centrum, föreningslokaler, idrottslokaler Försäkringskassa, Arbetsförmedling via datorer. Lokal turistinformation Bibliotek, bokbytar bibliotek övergripande

Område Preciserat Ansvar Var

Område Preciserat Ansvar Var Sammanställning ämnesområden Vägar Område Preciserat Ansvar Var Riksvägen (E 16) Många farliga vänstersvängar. TrV Svårt för dem som kliver av bussen att komma över riksvägen På- och avfarter måste vara

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29 HÄRADSBÄCK Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN Sammanfattning rev 2014-08-29 Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan Samrådsredogörelse, Version Familjefestivalen 2014-08-29 Kontakt:

Läs mer

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Arnemark 2014-02- 26 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2

SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2 Bilaga 5 SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2 WS 2 Hållbart resande Njurunda Sundsvall 1 Tänk om! Ansvarig respektive åtgärdsförslag Genomförbarhet Cykel- och Cykel- och gångvägar gångvägar separeras från breda

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Detaljplan Glommen/Hamnen

Detaljplan Glommen/Hamnen Sammanställning av de punkter och åsikter som diskuterades och föreslogs på Samhällsföreningens möte den 12 April 2014. (totalt deltog ca: 90-100 personer på mötet) Detaljplan Glommen/Hamnen Punkter och

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Barnpanel i Hagby 16 oktober 2014

Barnpanel i Hagby 16 oktober 2014 Handläggare Datum Ann Gustafsson 2014-10-17 0480-45-29-03 Barnpanel i Hagby 16 oktober 2014 Barnpanelen är en arena för möten och dialog mellan barn och Barnpanelen är en arena för möten och dialog mellan

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om?

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om? Fokusgrupp är en metod för att fördjupa sig i vissa frågor. I fokusgruppen får man fram vad som är viktigast för de som deltar. Politiker från demokratiberedningen och kommunfullmäktige har hållit i fokusgrupperna.

Läs mer

Bygdegårdens roll i bygdeutveckling

Bygdegårdens roll i bygdeutveckling Bygdegårdens roll i bygdeutveckling Redovisning av processarbete den 26 februari 2009 Arrangör: Uppsala Läns Bygdegårdsdistrikt Syfte: Processarbetet utgick från frågeställningarna Vad vill vi åstadkomma?

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

Pilotkommun. Sammanställning DIALOGTRÄFFAR SERVICEBEHOV 2013 Kommunerna Malå och Norsjö VILKEN SERVICE BEHÖVER DU OCH DITT SAMHÄLLE? Barnomsorg?

Pilotkommun. Sammanställning DIALOGTRÄFFAR SERVICEBEHOV 2013 Kommunerna Malå och Norsjö VILKEN SERVICE BEHÖVER DU OCH DITT SAMHÄLLE? Barnomsorg? Sammanställning DIALOGTRÄFFAR SERVICEBEHOV 2013 Kommunerna Malå och Norsjö VILKEN SERVICE BEHÖVER DU OCH DITT SAMHÄLLE? Dagligvaror? Kollektivtrafik? Bibliotek? Hälsovård? Barnomsorg? Brandförsvar? Mobil

Läs mer

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60 Sammansta llning Landsbygd 2.0 I Landsbygd 2.0 lyfts idéer för lokal utveckling fram genom samtal mellan generationer. Metoden är enkel, har bra hjälpmedel och går ut på att alla är med och diskuterar

Läs mer

Medborgarmöte för Holmeja Söder Yddinge 3:1 och Rosslätt 1:2, Holmeja tätort, Svedala kommun

Medborgarmöte för Holmeja Söder Yddinge 3:1 och Rosslätt 1:2, Holmeja tätort, Svedala kommun 2012-11-07 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte för Holmeja Söder Yddinge 3:1 och Rosslätt 1:2, Holmeja tätort, Svedala kommun Bom Dnr.11.925 Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.19:00-21:00

Läs mer

Nedan följer en sammanfattning av det viktigaste synpunkterna varav Länsstyrelsens och Trafikverkets synpunkter redovisas separat.

Nedan följer en sammanfattning av det viktigaste synpunkterna varav Länsstyrelsens och Trafikverkets synpunkter redovisas separat. Tjänsteställe: Bygg- och miljökontoret Handläggare: Elena Eckhardt Datum: 2011-12-05 Beteckning: 2007/0104 218 Er beteckning: Planprogram för Ubbhult Hägnen Samrådet Planprogrammet har varit ute på samråd

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Yttrande över ny översiktsplan

Yttrande över ny översiktsplan Sid 1 Till Halmstad kommun, kommunstyrelsen Yttrande över ny översiktsplan Vid frågor kontakta: Henrik Johansson, henrik@urvalet.com eller Michael Persson, michael@vinnalt.se Allmänt Samhällsföreningen

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

PJÄTTERYD. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning 2014-08-29

PJÄTTERYD. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning 2014-08-29 PJÄTTERYD Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN Sammanfattning 2014-08-29 Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan Samrådsredogörelse medborgardialog del Pjätteryd 2014-05-20 Samrådsredogörelse,

Läs mer

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande,

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande, Totalt genomfördes sex stycken workshops under perioden mars-maj 2105. Representanter från visionsgruppen träffade pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, föreningsliv, företagare och elevråd

Läs mer

Samråd för älvslandskapet. Strömbäck

Samråd för älvslandskapet. Strömbäck Samråd för älvslandskapet. Strömbäck I Strömbäck hölls torsdagen den 19 november 2009 det tredje samrådet för den fördjupade översiktsplanen för älvslandskapet och ett 50-tal personer hade vid tillfället

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Svarsfrekvens Ålder: Kön Område Totalt 48 svar varav 23 fullständiga Cirka 48% har besvarat hela enkäten 0-18 0% 19-29 4,35% 30-39 13,04%

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan

Lokal Utvecklingsplan Lokal Utvecklingsplan Börjelsbyn Kalix kommun, Norrbottens län November 2011 Det kommer att krävas mycket arbete och ta lång tid, men det är en stor utmaning för oss alla som bor i bygden. Och arbetet

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Vi satsar på våra medborgare

Vi satsar på våra medborgare Vi satsar på våra medborgare Centerpartiet tar ansvar för en hållbar utveckling av Båstad kommun. Vi värnar om en trygg tillvaro för samtliga, oavsett om Ni är gamla, unga, barnfamiljer eller ensamstående.

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Ortsutvecklingsmöte i Alafors

Ortsutvecklingsmöte i Alafors MINNESANTECKNINGAR 1(7) Datum och tid, 19:00-21:00 Plats Presidium Sekreterare Inbjudna Medborgarhuset, Alafors Dan Björk, ordförande Thor Eliasson, 1:e vice ordförande Åke Niklasson, 2:e vice ordförande

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Lokal plan för Eggvena till framtiden!

Lokal plan för Eggvena till framtiden! Lokal plan för Eggvena till framtiden! 1 Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen 2 Vem har tagit fram planen och hur 3 Beskrivning av Eggvena 4 Vad är det bästa med Eggvena? 5 Slogan för Eggvena

Läs mer

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Enkla handikappanpassningar tillsammans med handikapporganisationer. Mer trivsamt centrum

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

Fråge enkät Service på Seskarö

Fråge enkät Service på Seskarö Fråge enkät Service på Seskarö Varje hushåll har fått en enkät. Om man är en familj bestående av flera medlemmar så vill vi gärna ha svar och synpunkter av så många familjemedlemmar som möjligt. I enkäten

Läs mer

Enkät 1 -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 1 -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Enkät -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 2. Hassela 7,% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 47 67,4% 2. Man 23 32,86% Totalt 7,% Medelvärde,33

Läs mer

En undersökning om samhällsservice i tätort

En undersökning om samhällsservice i tätort En undersökning om samhällsservice i tätort och på landsbygden d 20-204 Service för en fungerande vardag En god samhällsservice behövs för att få vardagen att fungera där man bor. TNS Sifo har på uppdrag

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-05-08 Minnesanteckningar förda vid information om översiktsplanefrågor och övriga samhällsfrågor i Skoskumgården i Skummeslövsstrand 2012-05-08 kl 18.30-21.00 Närvarande:

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Minnesanteckningar från befolkningsmötet 2010-11-17 klockan 19.00-21.00 i Tingbergsskolans matsal gällande område Lödöse

Minnesanteckningar från befolkningsmötet 2010-11-17 klockan 19.00-21.00 i Tingbergsskolans matsal gällande område Lödöse Datum Dnr Dpl 2010-11-17 Minnesanteckningar från befolkningsmötet 2010-11-17 klockan 19.00-21.00 i Tingbergsskolans matsal gällande område Lödöse Närvarande under kvällen fanns representanter från Lilla

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt OP 2010 Röster från kvinnor 70 år och uppåt 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Bilar som inte måste köra runt i stan, Storgatan har på helgerna och onsdagar racerbanan

Läs mer

Tyck till möte 3 oktober 2013

Tyck till möte 3 oktober 2013 2013-10-24 1 (6) Kommunstyrelseförvaltningen Tyck till möte 3 oktober 2013 Var: Östra Grevie Folkhögskola När: 3 oktober 2013 kl. 17-19 Deltagare: c:a 40 personer Från kommunledningen: Magnus Hedin, Carina

Läs mer

Välkommen Till STORMÖTE. Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening

Välkommen Till STORMÖTE. Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Välkommen Till STORMÖTE Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Var och När? Församlingshemmet i Amnehärad Måndag 18 februari 2013 kl. 18.30 Vi

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR BJÄREHALVÖN

NÄRODLAD POLITIK FÖR BJÄREHALVÖN NÄRODLAD POLITIK FÖR BJÄREHALVÖN FÖRSLAG TILL BESLUTSUNDERLAG VÅR STRATEGI! STRATEGIN CENTERPARTIET PÅ BJÄREHALVÖN syftet Att boende på Bjärehalvön vet att en röst på Centerpartiet ger en trygg och hållbar

Läs mer

Gemensam målbild. Genom delaktighet och trygghet skapar vi en framåt kommun som rekommenderas av alla. Vision

Gemensam målbild. Genom delaktighet och trygghet skapar vi en framåt kommun som rekommenderas av alla. Vision Gemensam målbild Vision Genom delaktighet och trygghet skapar vi en framåt kommun som rekommenderas av alla Våra ledord är: Samverkan Trygghet Rekommendation. 2015-05-27 Attraktiva Berg 2015 Projekt som

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Trygghetsvandring på södra Hertsön

Trygghetsvandring på södra Hertsön Trygghetsvandring på södra Hertsön Onsdagen den 18 mars 2009 Upprättat 2009-03-30 Siffrorna på kartan anger plats för åtgärd, se i listan för vad problemet är och vem som är ansvarig. 20 19 21 18 17 16

Läs mer

Mötesanteckningar Vinningarådet. Välkomna Kjell Hedvall och Bertil Jonsson hade tyvärr fått förhinder. Monika Andersson hälsade välkomna.

Mötesanteckningar Vinningarådet. Välkomna Kjell Hedvall och Bertil Jonsson hade tyvärr fått förhinder. Monika Andersson hälsade välkomna. Datum:2015-06-03 Sidan 1 av 6 Mötesanteckningar Vinningarådet Tid och plats Vinninga 2015-06-03 Deltagare Se bifogad deltagarlista, 15 personer från Vinninga Från kommunen: Paula Evertsson, Tora Gustafsson,

Läs mer

Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö

Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö BYASTÄMMA NORRA STRÖ 1(6) 2013-10-24 Linda Bengtsson 044-137682 linda.bengtsson@kristianstad.se Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö Kommunens representanter: Politiker: Sven Nilsson (C) och Anders

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar TJÄNSTESKRIVELSE Datum Ärendebeteckning 2014-04-08 KS 2013/0658 Kommunfullmäktige Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande

Läs mer

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26 2014-06-24 Dialogmöte Lenhovda 2014 05 26 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Jimmi Olsson, näringslivsutvecklare

Läs mer

Vänliga positiva människor MÖJLIGHETER

Vänliga positiva människor MÖJLIGHETER STYRKOR Aktivt, rikt och utbrett föreningsliv som samverkar o Skateparker Aktiv by o Bydagar o Julskyltning mm Billigt att bo Besöksmål o Hembygdsparken o Medeltidskyrka o Golfbana o Kulturteater Bra o

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E F E L L I N G S B R O.

D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E F E L L I N G S B R O. LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E F E L L I N G S B R O. Foto: Kurt Skantz, Oppboga krog 1 Bakgrund Fokus

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

En god ljudmiljö i Örebro kommun

En god ljudmiljö i Örebro kommun En god ljudmiljö i Örebro kommun Örebro kommuns åtgärdsprogram mot buller enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) Bullerseminarium 26 mars 2013 Tidplan 11 maj 2012: Kartläggningen presenterades

Läs mer

Djäkneboda byaplan 2006

Djäkneboda byaplan 2006 Bakgrund: Djäkneboda byaplan 2006 -Erbjudande i april 2005 om att delta i projektet Kompetenscirkeln med uppdrag att skapa en Byaplan Idégrupp startades -Deltog i projektträff i juni 2005 i Sikeå -Arbetet

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Väg 953, gång- och cykelväg

Väg 953, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 953, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands län Vägplan 2015-08-31 Projektnummer: 143 052 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17, 405 33 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Områdesutveckling Orrviken, sorterade förslag Stjärnan (*) efter förslaget anger hur många röster/prioriteringar förslaget fick

Områdesutveckling Orrviken, sorterade förslag Stjärnan (*) efter förslaget anger hur många röster/prioriteringar förslaget fick Områdesutveckling Orrviken, sorterade förslag Stjärnan (*) efter förslaget anger hur många röster/prioriteringar förslaget fick Tema Böle-Orrviken-Hara 2020 Infrastruktur Orrviken Kollektivtrafik varje

Läs mer

Byastämma i Skånes Fagerhult den 14 september 2011

Byastämma i Skånes Fagerhult den 14 september 2011 Byastämma i Skånes Fagerhult den 14 september 2011 Tid: kl 19 21.30 Plats: Bokelundaskolan Antal stämmodeltagare: 27 KS repr: SHB-nämnden: Tjänstemän: Carina Zachau, Christer Olsson, Thomas Bjertner, Thomas

Läs mer

Röster från kvinnor 30-39 år

Röster från kvinnor 30-39 år OP 2010 Röster från kvinnor 30-39 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Cykelbana mellan Järbo och Sandviken är lika med miljömedvetet! Många flera skulle våga

Läs mer

Grödinge Dialogforum Botkyrka kommuns nya Översiktsplan (ÖP)

Grödinge Dialogforum Botkyrka kommuns nya Översiktsplan (ÖP) MINNESANTECKNINGAR 1 [2] Referens: Alexander Szögi Grödinge Dialogforum Botkyrka kommuns nya Översiktsplan (ÖP) Dag och tid 18 April, kl. 19-21 Plats Malmsjöskolans matsal Närvarande Ledamöter i dialogforum

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Sammanfattning av synpunkterna från möteskvällar. Vad är bra med Smedjebacken idag?

Sammanfattning av synpunkterna från möteskvällar. Vad är bra med Smedjebacken idag? Sammanfattning av synpunkterna från möteskvällar. Vad är bra med Smedjebacken idag? Natur Naturen Vandringsleden Relativt bra insjöskärgård Naturen, vackert Naturtillgångarna Hamnen / sjön Natur/kultur

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Fiber till Himmeta- Bro!

Fiber till Himmeta- Bro! Fiber till Himmeta- Bro! Det har blivit dags att dra ut fiber till Himmeta-Bro. I den här broschyren kan du läsa mer om vilka möjligheter som en snabb och stabil uppkoppling innebär för dig och för vår

Läs mer

Checklista för urbant friluftsliv

Checklista för urbant friluftsliv Checklista för urbant friluftsliv Beskrivning och kartläggning av området Faktorer som enligt dokumenterad forskning främjar urbant friluftsliv och som är avgörande för användningen av grönområden, är

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer