SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Tekniska nämnden Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag , kl Beslutande Catarina Engström (mp) Ordförande Hans Lobell (m) Sven-Inge Levin (c) Börje Hörnell (fp) Hans Isacsson (s) Jan Lövstedt (s) Cecilia Hettström (s) Ersättare för Jan-Erik Hallgren Heikki Tohka (s) Ersättare för Jan Löfstedt, Övriga närvarande Se sid 146 Utses att justera Justeringens plats och tid Cecilia Hettström Tekniska nämndens kansli , kl Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Viola Borg Catarina Engström Cecilia Hettström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutsinstans Tekniska nämnden, Motala kommun Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Tekniska nämndens kansli Viola Borg Utdragsbestyrkan

2 Tekniska nämnden Övriga närvarande Kenneth Simonsson (m) Heikki Tohka (s) Anders Ledskog Teknisk chef, , Fredrik Nilson Trafikingenjör, 139, Peter Lundgren Fastighetsingenjör, 140 Kenth Ottosson Personalkonsult, 142 Lennart Björck Utredningsingenjör, 143 Johan Lewholt Ekonom, 144 Rolf Persson Enhetschef fastighet, Elisabeth Jardeby Ekonom fastighet, 144 Olle Ericsson Enhetschef gata, 145 Marie Kristoffersson Enhetschef park och natur, Emma Hagström Biolog, Laila Wrisman Karttekniker Viola Borg Nämndsekreterare Utdragsbestyrkan

3 Tekniska nämnden TN 136 Sammanträdets öppnande Dagordningen godkännes i befintligt skick. Under sammanträdets gång visar det sig att dagordningens punkt nr 1 inte går att genomföra det är Revisorernas granskning av tekniska nämndens arbete med styrning, uppföljning och kontroll. Till att justera dagens protokoll utses Cecilia Hettström. Sammanträdet ajourneras för överläggningar i de politiska grupperna. Laila Wrisman från tekniska kontorets stab är här för att lära sig nämndsekreterarearbetet. 1. Laila Wrisman får närvara vid dagens sammanträde.

4 Tekniska nämnden TN 137 Rapporter Vid invigningen av Strömparken i Borensberg närvarade Hans Lobell, Börje Hörnell och Heikki Tokha från tekniska nämnden. En rapport från invigningen lämnas vid dagens sammanträde. Tekniska nämnden tackar för rapporten.

5 Tekniska nämnden TN 138 Information om rutiner kring inköp och finansiering av fordon Idag tillämpar kommunen finansiell leasing när nya bilar införskaffas. Efter avtalstiden finns möjlighet för den förvaltning som har bilen att köpa loss den. Det innebär att vissa fordon kan vara äldre och dessa fordon har sämre miljöegenskaper än vad miljöklassade fordon har idag. Tre-årsleasing har visat sig ligga på samma kostnadsnivå som finansiell leasing. Vid denna typ av leasing har kommunen alltid nya bilar eller bilar som är högst tre år gamla. Vid upphandlingen av bilar för denna leasing är det möjligt att ställa de krav som kommunen finner lämpligt t ex miljökrav eller trafiksäkerhetskrav. Efter tre år tar leasingfirman tillbaka bilen. En policy för kommunen bör vara att byta ut äldre bilar mot miljöbilar. En central hantering av kommunens alla bilar lönar sig och gör det lättare att styra mot uppsatta mål. Ärendet redovisas muntligt. Utöver ordföranden yttrar sig Börje Hörnell och Hans Lobell. Tekniska nämnden tackar för informationen och återkommer till ärendet vid nästa sammanträde. TNAU = 1 ex

6 Tekniska nämnden TN 139 Information om miljöfordon i Motala kommun Det finns olika typer av klassning för miljöfordon. Vägverket har en klassning som uppdateras successivt. Denna klassning följer de riktlinjer som finns inom EU. Motala kommun har för avsikt att göra biogas för fordonsdrift vid reningsverket i Karshult. Så många fordon som möjligt ska på sikt drivas på kommunens egen biogas. Undantag från denna regel måste finnas när det inte är praktiskt genomförbart. Exempelvis kan vissa tyngre fordon bara köras på diesel, vissa andra fordon kan vara i drift långt från tankstället för biogas. Ärendet redovisas muntligt. Utöver ordföranden yttrar sig Börje Hörnell, Hans Lobell, Kenneth Simonsson och Hans Isacsson. Tekniska nämnden tackar för informationen och återkommer till ärendet vid nästa sammanträde. TNAU = 1 ex

7 Tekniska nämnden TN 140 Redovisning av energiåtgärder i kommunens fastigheter Sedan tre år tillbaka är det möjligt för kommunen att söka bidrag för att övergå till förnyelsebara bränslen för uppvärmning av kommunens fastigheter som är taxerade som specialbyggnader. Fastighetsenheten gjorde en inventering för att se var bidraget skulle göra mest nytta. Oljeeldning och direktverkande el visade sig vara mest lönsamt att ersätta med förnyelsebara bränslen, främst pellets. Hittills är 11 objekt klara med konverteringen till förnyelsebara bränslen, det är skolor och förskolor. Ytterligare 13 objekt håller på att konverteras och ska vara klara före årsskiftet. När pågående konvertering är klar kommer oljeeldning bara att finnas kvar i Tjällmo och Fornåsa skolor. Just nu arbetar fastighetsenheten med att hitta en bra lösning för dessa objekt. På årsbasis medför nuvarande konvertering en besparing på 1,5 milj kr med nuvarande energipriser. Dessutom minskar koldioxidutsläppen med 600 ton på årsbasis. Investeringskalkylen är på 15 år och investeringarna följer investeringsbudgeten. När konverteringen till förnyelsebara bränslen är klar kommer fastighetsenheten att se över dessa lokaler med tanke på att lokalerna ska energieffektiviseras, även detta med en investeringskalkyl på 15 år. Ärendet redovisas muntligt. Utöver ordföranden yttrar sig Hans Isacsson, Kenneth Simonsson och Hans Lobell. Tekniska nämnden tackar för informationen. Fastighet = 1 ex

8 Tekniska nämnden TN 141 Kännedomsärenden Motala kommun, tekniska kontoret Kallelse till trafiksäkerhetsrådet Movium Kursinbjudan Utveckla stadsrummet. Movium Kursinbjudan Var dags ljus. Movium Kursinbjudan Att etablera växter i gatumiljö. Bengtsfors kommun Miljöseminarium om EKA-projektet. Fortbildarna Föreläsningsinbjudan Klimatsmart på jobbet. PN 83 Redovisning av mer- och övertid 2:a kvartalet PN 84 - Redovisning av sjukfrånvarostatistik 2:a kvartalet Vid dagens sammanträde redovisas följande tillkommande kännedomsärenden: Länsstyrelsen Seminarieinbjudan Vattenskydd i Östergötland. Sveriges Kommuner och Landsting Inbjudan presidiekonferens Kommunaltekniska frågor. 1. Om intresse finns för Länsstyrelsen seminarium om Vattenskydd i Östergötland ska anmälan göras till nämndens sekreterare före nästa sammanträde med arbetsutskottet. 2. Om intresse finns inom presidiet för presidiekonferensen om kommunaltekniska frågor ska detta behandlas på nästa sammanträde med arbetsutskottet. TNAU, sekr = 2 ex

9 Tekniska nämnden TN 142 Personalkonsulenten informerar Sjukfrånvaron minskar inom hela kommunen och även inom tekniska nämndens ansvarsområde. Åldersfördelningen är sådan att inom en 5-årsperiod är en hel del pensionsavgångar aktuella. I vissa fall är det lätt att hitta personal till de lediga tjänsterna i andra fall kan det vara mycket svårt. Det är just nu svårt att rekrytera ingenjörer och gruppchefer till produktionsenheten. Kostenheten håller på att omorganiseras vilket innebär att fyra (4) gruppchefer kommer att tillsättas. Från och med har kommunen infört Rökfri arbetstid för samtliga anställda. Den som vill röka under arbetstid får stämpla ut och röka utanför fastighetsgräns eller på annan plats som chefen bestämmer om det inte är möjligt att gå till fastighetsgräns. Om rökförbudet inte följs kan arbetstagaren få en diciplinpåföljd. Ny lagstiftning innebär att anställningsformerna har förändrats. Ärendet redovisas muntligt. Utöver ordföranden yttrar sig Hans Isacsson, Börje Hörnell, Kenneth Simonsson och Hans Lobell. Tekniska nämnden tackar för redovisningen. Personalkonsult = 1 ex

10 Tekniska nämnden TN /TN 0093 Yttrande över förslag till detaljplan för Eken 12 m m, Östermalm, Motala kommun Syftet med planen är att möjliggöra att fastigheten Eken 12 permanent kan tas i anspråk för skoländamål. Fastighetens användningssätt ändras från allmänt ändamål till skoländamål. Lokalerna inom aktuell fastighet har under en tid hyrts ut till friskolan Karin Boye. Verksamheten har prövats som tidsbegränsat lov för tillfällig åtgärd. Friskolan har i dagsläget cirka 150 elever och bedriver endast högstadieverksamhet. Fastighetsägaren har under en längre tid efterfrågat en planändring där lämpligheten av varaktig lokalisering av skolan inom fastigheten prövas. Ur trafiksäkerhetssynpunkt anser tekniska förvaltningen det olämpligt att långsiktigt lokalisera skolverksamhet till en plats, som ligger utmed en högtrafikerad gata och som saknar goda angörings- och parkeringsmöjligheter. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad och förslaget till detaljplan. Utöver ordföranden yttrar sig Hans Lobell, Hans Isacsson, Börje Hörnell, Kenneth Simonsson och Cecilia Hettström. Ärendet återupptas senare under sammanträdesdagen för att förtydliga vilket beslut som fattats. Inga ändringar sker av redan fattat beslut. Yrkanden Hans Lobell, med instämmande av Börje Hörnell och Sven-Inge Lewin, yrkar att liggande beslutsförslag ska kompletteras med följande: Tekniska nämndens majoritet anser beträffande trafiksäkerhet följande: När Skepparpinan blir byggd, kommer Östermalmsgatan att övergå från Vägverket till Motala kommun som väghållare och då kan även åtgärder för bättre trafiksäkerhet omkring Karin Boye skolan genomföras. Hans Isacsson, med instämmande av Cecilia Hettström och Jan Löfstedt, yrkar att nämnden endast ska besluta i enlighet med liggande beslutsförslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Hans Lobells yrkande, innehållande liggande beslutsförslag samt kompletteringsyrkande, och Hans Isacssons yrkande och finner Hans Lobells yrkande antaget. forts Stadsbyggnad, gata, park och natur, utredningsing = 4 ex

11 Tekniska nämnden TN 143 forts 1. Tekniska förvaltningens skrivelse överlämnas som tekniska nämndens yttrande över förslag till detaljplan för Eken 12 m m, Östermalm, Motala kommun. 2. Tekniska nämndens majoritet anser beträffande trafiksäkerhet följande: När Skepparpinan blir byggd, kommer Östermalmsgatan att övergå från Vägverket till Motala kommun som väghållare och då kan även åtgärder för bättre trafiksäkerhet omkring Karin Boye skolan genomföras. Mot detta beslut reserverar sig Hans Isacsson, Cecilia Hettström och Jan Löfstedt till förmån för Hans Isacsson yrkande. Stadsbyggnad, gata, park och natur, utredningsing = 4 ex

12 Tekniska nämnden TN /TN 0054 Delårsbokslut per Tekniska nämndens delårsrapport visar ett underskott på 540 tkr vid årets slut. Park och natur beräknas ge ett underskott på 840 tkr p.g.a. skador till följd av stormen Per (520 tkr) samt kostnader för plusjobbare inom parkuppdrag och växthus (320 tkr). Fastighetsenhetens prognos visar ett överskott på 300 tkr, vilket bland annat beror på lägre energikostnader än budgeterat. Investeringsbudgeten redovisar ett resultat på plus 60 tkr mot budget. Nettoutgifterna prognostiseras till tkr mot budgeterade tkr. En fördjupad redovisning sker av fastighetsenhetens ekonomi. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad En ändrad skrivelse avseende nyckeltal för kostenheten delas ut vid dagens sammanträde. Utöver ordföranden yttrar sig Börje Hörnell, Hans Lobell och Hans Isacsson. 1. Delårsrapport godkännes. KS, KLK-ekonomi, ekonomen = 3 ex

13 Tekniska nämnden TN /TN0112 Tillgänglighet 2010 Enkelt avhjälpta hinder, gata och fastighet Tekniska nämnden har tidigare behandlat ärendet vid sammanträdet , 131. I svensk bygglagstiftning finns sedan många år krav på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga som gäller vid nybyggnad. Enligt ett tillägg i Plan och bygglagen som trädde i kraft 2001 skall enkelt åtgärdade hinder undanröjas på allmänna platser. Åtgärderna ska vara genomförda senast Under våren 2006 bildades, i kommunen, en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från de olika verksamhetsområdena under ledning av socialchefen. Uppdraget bestod i att inventera och kartlägga konsekvenserna av den nationella handlingsplanen samt att ge underlag till en diskussion om realistisk ambitionsnivå. Funktionshinder kan vara av flera olika slag såsom fysiska (rörelsehinder, synoch hörselnedsättning m m), psykiska eller begåvningsmässiga m fl. Fastighetsenheten svarar för kommunens byggnader därför handlar fastighetsenhetens inventering och förslag till åtgärder om fysiska hinder såsom nivåskillnader i och utanför byggnader. Vidare behandlas behovet av hjälp för syn- och hörselskadade i form av kontrastmarkeringar för att förebygga fallskador och underlätta orientering i byggnader samt hörslingor i samlingssalar m m. Gatuenheten svarar för tillgängligheten på allmänna vägar och platser där kommunen är väghållare. Gatuenheten har i samarbete med representanter för handikapporganisationerna utarbetat ett förslag till åtgärder. Gångstråk som leder till målpunkter har valts ut efter tillgänglighetsinventering i fält. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad avseende gata utsänd till dagens sammanträde och tekniska förvaltningens skrivelse daterad avseende fastighet utdelad vid förra sammanträdet. Utöver ordföranden yttrar sig Hans Isacsson, Börje Hörnell och Hans Lobell. 1. Fastighetsenhetens inventering med åtgärdsförslag godkännes. 2. Gatuenhetens förslag till genomförande av handikappåtgärder under åren godkännes. Gata, fastighet = 2 ex

14 Tekniska nämnden TN /TN 0056 Resultatmål 2007 för park och natur Tekniska förvaltningen park och natur har i dialog med tekniska nämnden formulerat förslag till resultatmål som på ett konkret sett talar om vad som ska uppnås inom verksamheten under perioden De nivåer som definieras i resultatmålen utgår ifrån den kommunenkät som genomfördes av SCB på uppdrag av Motala kommun under våren Tekniska förvaltningens skrivelse daterad och förvaltningen muntliga förslag till justering av resultatmålen. Ordföranden yttrar sig. 1. År 2010 ska 65 % av invånarna i Motala kommun anse att skötseln av kommunens grönområden och anläggningar fungerar väl jämfört med 58 % år Grönområden i Motala kommun erbjuder höga värden för rekreation och friluftsliv, är kända samt väl frekventerade. År 2010 besöker 70 % av kommuninvånarna ett grönområde minst en gång per vecka jämfört med 63 % år Kommunen ska i sin verksamhet aktivt bidra till att bevara samt skapa förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Minst 10 skötselplaner ska tillskapas under åren Park och natur = 1 ex

15 Tekniska nämnden TN /TN 0025 Förändring av LONA-projekt, lokala naturvårdsprojekt Motala kommun har sökt och beviljats statsbidrag för tolv projekt inom regeringens satsning på lokal och kommunal naturvård, LONA. Enligt besluten om bidrag ska förändringar i projekten godkännas av Länsstyrelsen i Östergötland. Dessutom ska, enligt den administrativa projektplanen, förändringar godkännas av ansvarig nämnd. För de tre projekten: Nära naturen i Charlottenborg, del 1, Restaurering av kulturlandskapet i Staffanstorps naturreservat, Nya djurstallar för fyrfota naturvårdare, har förlängning begärts och godkänts av Länsstyrelsen i Östergötland. Förlängningen gäller till och med Förlängningen av projekten kommer inte att ge några ekonomiska konsekvenser för tekniska nämnden. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Utöver ordföranden yttrar sig Kenneth Simonsson. 1. Förlängningen av LONA-projekten: Nära naturen i Charlottenborg, del 1, Restaurering av kulturlandskapet i Staffanstorps naturreservat och Nya djurstallar för fyrfota naturvårdare, godkännes. Park och natur = 1 ex

16 Tekniska nämnden TN /TN 0008 Undertecknande av handlingar inom tekniska nämndens ansvarsområde - firmateckning Tekniska nämnden har tidigare beslutat att avtal, yttranden, skrivelser och andra handlingar som beslutas av nämnden eller ingår i verkställigheten av nämndens beslut skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden samt kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I verksamheten förekommer ett antal enklare dokument där firmateckning krävs. För att underlätta handläggningen föreslås att förvaltningschefen får underteckna följande typer av dokument: * Anmälan av fordon i yrkesmässig trafik och uthyrning av tunga fordon. * Förekommande ansökningar om ekonomiskt stöd till verksamheten. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Ordföranden yttrar sig. 1. Förvaltningschefen får underteckna följande typer av dokument: Anmälan av fordon i yrkesmässig trafik och uthyrning av tunga fordon. Förekommande ansökningar om ekonomiskt stöd till verksamheten. TK-chef, sekr, pärmen = 3 ex

17 Tekniska nämnden TN /TN 0087 Kommunens uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten egenkontroll enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor Enligt egenkontrollen inom LSO (Lagen om skydd mot olyckor) ska varje nämnds handlingsplan för skydd mot olyckor årsvis redovisas i kommunstyrelsen. Tekniska nämnden är ansvarig för tre mål i handlingsprogrammet. Nedan redovisas aktuella mål och de aktiviteter som genomförts för att uppnå målen. * Arbetet med skydd mot trafikolyckor skall bedrivas enligt Inriktningsmål för trafiksäkerhetsarbetet i Motala kommun med tillhörande verksamhetsmål. Genomförda fysiska arbeten - Borensbergs centrum/genomfart har byggts om genom ett samverkansprojekt mellan kommunen och Vägverket. - Husbyvägens korsning med Tjällmovägen har förbättrats genom att gatukorsningen har utformats som cirkulationsplats. I samband med ombyggnaden har även en GC-väg anlagts mellan Björn Gottliebs väg och Fågelsjövägen. - På Lasarettsgatan mellan Norrängsgatan och lasarettet har gångbanan byggts om till gång- och cykelväg. - En förhöjd platå har anlagts på Råssnäsvägen i anslutning till Flygaregatan. På Verkstadsvägen har ytterligare ett väggupp anordnats. - En ny gångbana har byggts på Vätterpromenaden mellan Nedre Rådmansgatan och Båtsmansgatan. På Vätterpromenaden har dubbla cykelfält anlagts genom markering med stenrader. Genomförd information och händelser - En trafiksäkerhetsdag för allmänheten genomfördes på Stora torget. - Pluggar med trafiksäkerhetsbudskap har publicerats i tidningen under hela året. - Trafiksäkerhetsinformation har givits i skolor, förskolor och föreningar. - Alla kommunens femåringar har fått köpa en subventionerade cykelhjälm. - Reflexer har delats ut på bussar utanför tätorten. - Cykellysen har sålts på cykelbanor, där även reflexer delats ut. - Tomtesmyg har arrangerats av kommunen och Korpen, där alla fick se hur viktigt det är att synas i mörker med hjälp av reflexer och ficklampa. forts KS, B.J., TK-chef = 3 ex

18 Tekniska nämnden TN 149 forts * Allmänna lekplatser och lekplatser på våra skolor och förskolor skall vara säkra för barn i alla åldrar. Tillsyn skall bedrivas enligt tillsynsplanen och särskilda anvisningar från kommunens fastighetsenhet. Samtliga 59 allmänna lekplatser har under 2006 besiktigats av en extern besiktningsman enligt europanormerna EN Löpande tillsyn och underhåll utförs av parkpersonal en gång per månad. Lekplatser vid skolor och förskolor besiktigas årligen. Tillsyn sker enligt tillsynsplanen och särskilda anvisningar. * Egen kompetens för att utreda trafikolyckor, brand i byggnad samt olyckor som föranlett allvarliga miljökonsekvenser skall finnas senast utgången av Egen kompetens finns inom de verksamheter som berörs i målet. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Utöver ordföranden yttrar sig Hans Lobell. 1. Tekniska nämnden har tagit del av redovisningen av måluppföljelsen avseende Handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. 2. Tekniska förvaltningens skrivelse överlämnas som underlag till Motala kommuns gemensamma svar avseende uppföljning av Handlingsprogrammet för skydd mot olyckor KS, B.J., TK-chef = 3 ex

19 Tekniska nämnden TN /TN 0112 Parkeringsförbud på delar av Granitvägen Granitvägen, belägen i västra Bråstorp, är en lokalgatan som går in i ett område med flerbostadshus. På den norra sidan går det en gångbana utmed gatan och på den södra sidan ligger infarter till två fastigheter, en förskola och en trottoar som löper mellan anslutningarna. De gånger bilar står parkerade på båda sidor av gatan upplevs den som mycket trång och det går inte att mötas. Då gatan samtidigt är krökt går det inte att se om man får möte när man börjar köra vilket resulterar i att någon av de mötande måste backa. Parkeringsförbud bör råda på den norra sidan av Granitvägen då många föräldrar stannar/parkerar på den södra sidan när de ska hämta och lämna barn vid förskolan. Tekniska förvaltningen förslår tekniska nämnden att besluta om parkeringsförbud på Granitvägens norra sida. Samråd med polismyndigheten har ägt rum. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Ordföranden yttrar sig. Motala kommun föreskriver med stöd av 10 kap 3 1, samt 10 kap 1 12 trafikförordningen (1998:1276) följande: 1. På Granitvägens norra sida får fordon inte parkeras. Beslutet träder ikraft Äldre bestämmelser gäller till dess utmärkning har utförts av väghållaren, dock längst till Ting = 1 ex

20 Tekniska nämnden TN /TN 0113 Parkeringsförbud på delar av Ulaxgatan Ulaxgatan är en lokalgata som går från Mossen upp mot Ekön. I anslutning till Storgatan finns det ett problem med fordon som svänger in på Ulaxgatan mot Vinkelgatan och Gröna gatan. Mellan Vinkelgatan och Storgatan gör gatans bredd att fordon inte gärna möts när det står bilar parkerade på den norra sidan av Ulaxgatan. Samtidigt brukar de som svänger in från Storgatan inte vilja stanna vid korsningen för att släppa fram mötande fordon på Ulaxgatan, av förklarliga skäl att man inte vill stå stilla vid en så vältrafikerad väg som Storgatan. Följden blir att de som kommer från Storgatan kör upp på trottoaren för att passera mötande fordon. För att minska risken för tillbud på trottoaren föreslår tekniska förvaltningen tekniska nämnden att införa parkeringsförbud på Ulaxgatans norra sida mellan Vinkelgatan Storgatan. Samråd med polismyndigheten har ägt rum. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Utöver ordföranden yttrar sig Hans Isacsson och Cecilia Hettström. Motala kommun föreskriver med stöd av 10 kap 3 1, samt 10 kap 1 12 trafikförordningen (1998:1276) följande: 1. På Ulaxgatans norra sida mellan Vinkelgatan och Storgatan får fordon inte parkeras. Beslutet träder ikraft Äldre bestämmelser gäller till dess utmärkning har utförts av väghållaren, dock längst till Ting = 1 ex

21 Tekniska nämnden TN /TN 0114 Taxizon i Hamnen Det har från Motala Hamnråd inkommit önskemål om att få en taxizon i hamnen. Verksamheterna i hamnen har blivit allt större de senare åren och med restauranger som drar folk på kvällar är det naturligt att det måste kunna erbjudas sätt till transporter därifrån. För att kunna erbjuda taxi en plats att stanna på föreslås att delar av nuvarande bussparkering omdanas till en taxizon. Detta innebär att en av bussfickorna, som idag är ca 24 meter, kommer att kortas ner 7 meter. Motala Motormuseum, som är den verksamhet som har flest besökare som kommer med buss, har tillfrågats och samtycker till förslaget. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Utöver ordföranden yttrar sig Börje Hörnell. Motala kommun föreskriver med stöd av 10 kap 3 1, samt 10 kap 1 7 Trafikförordningen (1998:1276) följande: 1. På markerad plats på södra sidan av Platensgatan, mitt emot Hamnparkeringen, får endast taxifordon stannas eller parkeras. Beslutet träder ikraft Äldre bestämmelser gäller till dess utmärkning har utförts av väghållaren, dock längst till Ting = 1 ex

22 Tekniska nämnden TN 153 Information från verksamheten Det finns ingen information från verksamheten vid dagens sammanträde. TN 154 Rapport om enskilt uppdrag , TN:s sammanträde, arvode nivå 2 och förlorad arbetsförtjänst till närvarande enligt reglementet samt protokolljusteringsarvode , Börje Hörnell, Motala möter framtiden, arvode nivå , Hans Lobell, Remissvar Ansvarskommitténs betänkande, arvode nivå , Hans Lobell, TNAU, arvode nivå , Hans Lobell, KS Budgetuppföljning och projekt Skepparpinan Rv 50, arvode nivå , Hans Lobell, Invigning av konstverk i Strömparken i Borensberg, arvode nivå 3 och reseersättning , Hans Lobell, KSAU och TNAU, info Rv 50 och Skepparpinan, arvode nivå 3 TN /TN 0019 Delegationsbeslut som anmäles TEK 39/07 Redovisning av nyttoparkeringstillstånd perioden TEK 40/07 Redovisning av utfärdade dispenser perioden TEK 41/07 Redovisning av permanenta lokala trafikföreskrifter perioden TEK 42/07 Redovisning av personaldelegationer

23 REGISTER Motala kommun Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida 136 Sammanträdets öppnande Rapporter Information om rutiner kring inköp och finansiering av fordon Information om miljöfordon i Motala kommun Redovisning av energiåtgärder i kommunens fastigheter Kännedomsärenden Personalkonsulenten informerar Yttrande över förslag till detaljplan för Eken 12 m m, Östermalm, Motala kommun Delårsbokslut per Tillgänglighet 2010 Enkelt avhjälpta hinder, gata och fastighet Resultatmål 2007 för park och natur Förändring av LONA-projekt, lokala naturvårdsprojekt Undertecknande av handlingar inom tekniska nämndens ansvarsområde - firmateckning Kommunens uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten egenkontroll enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor Parkeringsförbud på delar av Granitvägen Parkeringsförbud på delar av Ulaxgatan Taxizon i Hamnen Information från verksamheten Rapport om enskilt uppdrag Delegationsbeslut som anmäles

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-12-11, kl 08.00-11.30

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-12-11, kl 08.00-11.30 Tekniska nämnden 2007-12-11 208 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-12-11, kl 08.00-11.30 Beslutande Catarina Engström (mp) Ordförande Hans Lobell (m) Sven-Inge Levin

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-06-12, kl 08.00-12.25. Jan-Erik Hallgren (s) Jan Löfstedt

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-06-12, kl 08.00-12.25. Jan-Erik Hallgren (s) Jan Löfstedt Tekniska nämnden 2007-06-12 107 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-06-12, kl 08.00-12.25 Beslutande Catarina Engström (mp) Ordförande Hans Lobell (m) Sven-Inge Levin

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-02-20, kl 14.00-16.55

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-02-20, kl 14.00-16.55 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-02-20 26 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-02-20, kl 14.00-16.55 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2010-01-12, kl 08:00-14:15

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2010-01-12, kl 08:00-14:15 Tekniska nämnden 2010-01-12 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2010-01-12, kl 08:00-14:15 Beslutande Catarina Engström (MP) Ordförande Hans Lobell (M) 1-10 Sven-Inge

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.15-15.20 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Jeannette Rasko (s) Göran Persson (s) Patrik Rehnberg (s)

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-12-11, kl 14.00-15.30. Johan Lewholt Ekonom, 128-131

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-12-11, kl 14.00-15.30. Johan Lewholt Ekonom, 128-131 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-12-11 133 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-12-11, kl 14.00-15.30 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Plats och tid Rum 367, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 12 april 2007, kl 08.30-14.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00.

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Socialnämnden 2007-05-16 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Beslutande Maths Andersson (fp)

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Christina Lundqvist (C), tjg ers Inga Emtell (FP) Tommy Lindgren (FP) Olov Johansson (S) Annika Casteberg (KD), tjg ers

Christina Lundqvist (C), tjg ers Inga Emtell (FP) Tommy Lindgren (FP) Olov Johansson (S) Annika Casteberg (KD), tjg ers Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 19.02 20.11 Paragrafer 97 106 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C) Carl Bonde (M) Pelle Brandt (M), tjg

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.00-16.15 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Björn Nordenhaag (mp)

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.20. Ajournering kl 09.30-09.45 1 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande...

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande... TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18 Plats och tid Bruna Salongen, 15.30 17.00 Beslutande Övriga deltagare Lena Näslund, ordförande Irene Persson Birgitta

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-12.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 2011-01-03 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 Beslutande Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m), ledamot Birgitta Krüger

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1 Plats och tid kl 08.30 10.15 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-08-17 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-08-17 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-08-17 - Kommunhuset klockan 13.00-15.00 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-12-21 1 (16) Plats och tid Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum, kl. 15.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Övriga deltagare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 36-43 Plats och tid Gillbergarummet, Städet, kl 14.00 16.25 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Gunnar Ericson, stadsträdgårdsmästare,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-03-26 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-03-26 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-26 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer