SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Tekniska nämnden Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag , kl Beslutande Catarina Engström (mp) Ordförande Hans Lobell (m) Sven-Inge Levin (c) Börje Hörnell (fp) Hans Isacsson (s) Jan Lövstedt (s) Cecilia Hettström (s) Ersättare för Jan-Erik Hallgren Heikki Tohka (s) Ersättare för Jan Löfstedt, Övriga närvarande Se sid 146 Utses att justera Justeringens plats och tid Cecilia Hettström Tekniska nämndens kansli , kl Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Viola Borg Catarina Engström Cecilia Hettström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutsinstans Tekniska nämnden, Motala kommun Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Tekniska nämndens kansli Viola Borg Utdragsbestyrkan

2 Tekniska nämnden Övriga närvarande Kenneth Simonsson (m) Heikki Tohka (s) Anders Ledskog Teknisk chef, , Fredrik Nilson Trafikingenjör, 139, Peter Lundgren Fastighetsingenjör, 140 Kenth Ottosson Personalkonsult, 142 Lennart Björck Utredningsingenjör, 143 Johan Lewholt Ekonom, 144 Rolf Persson Enhetschef fastighet, Elisabeth Jardeby Ekonom fastighet, 144 Olle Ericsson Enhetschef gata, 145 Marie Kristoffersson Enhetschef park och natur, Emma Hagström Biolog, Laila Wrisman Karttekniker Viola Borg Nämndsekreterare Utdragsbestyrkan

3 Tekniska nämnden TN 136 Sammanträdets öppnande Dagordningen godkännes i befintligt skick. Under sammanträdets gång visar det sig att dagordningens punkt nr 1 inte går att genomföra det är Revisorernas granskning av tekniska nämndens arbete med styrning, uppföljning och kontroll. Till att justera dagens protokoll utses Cecilia Hettström. Sammanträdet ajourneras för överläggningar i de politiska grupperna. Laila Wrisman från tekniska kontorets stab är här för att lära sig nämndsekreterarearbetet. 1. Laila Wrisman får närvara vid dagens sammanträde.

4 Tekniska nämnden TN 137 Rapporter Vid invigningen av Strömparken i Borensberg närvarade Hans Lobell, Börje Hörnell och Heikki Tokha från tekniska nämnden. En rapport från invigningen lämnas vid dagens sammanträde. Tekniska nämnden tackar för rapporten.

5 Tekniska nämnden TN 138 Information om rutiner kring inköp och finansiering av fordon Idag tillämpar kommunen finansiell leasing när nya bilar införskaffas. Efter avtalstiden finns möjlighet för den förvaltning som har bilen att köpa loss den. Det innebär att vissa fordon kan vara äldre och dessa fordon har sämre miljöegenskaper än vad miljöklassade fordon har idag. Tre-årsleasing har visat sig ligga på samma kostnadsnivå som finansiell leasing. Vid denna typ av leasing har kommunen alltid nya bilar eller bilar som är högst tre år gamla. Vid upphandlingen av bilar för denna leasing är det möjligt att ställa de krav som kommunen finner lämpligt t ex miljökrav eller trafiksäkerhetskrav. Efter tre år tar leasingfirman tillbaka bilen. En policy för kommunen bör vara att byta ut äldre bilar mot miljöbilar. En central hantering av kommunens alla bilar lönar sig och gör det lättare att styra mot uppsatta mål. Ärendet redovisas muntligt. Utöver ordföranden yttrar sig Börje Hörnell och Hans Lobell. Tekniska nämnden tackar för informationen och återkommer till ärendet vid nästa sammanträde. TNAU = 1 ex

6 Tekniska nämnden TN 139 Information om miljöfordon i Motala kommun Det finns olika typer av klassning för miljöfordon. Vägverket har en klassning som uppdateras successivt. Denna klassning följer de riktlinjer som finns inom EU. Motala kommun har för avsikt att göra biogas för fordonsdrift vid reningsverket i Karshult. Så många fordon som möjligt ska på sikt drivas på kommunens egen biogas. Undantag från denna regel måste finnas när det inte är praktiskt genomförbart. Exempelvis kan vissa tyngre fordon bara köras på diesel, vissa andra fordon kan vara i drift långt från tankstället för biogas. Ärendet redovisas muntligt. Utöver ordföranden yttrar sig Börje Hörnell, Hans Lobell, Kenneth Simonsson och Hans Isacsson. Tekniska nämnden tackar för informationen och återkommer till ärendet vid nästa sammanträde. TNAU = 1 ex

7 Tekniska nämnden TN 140 Redovisning av energiåtgärder i kommunens fastigheter Sedan tre år tillbaka är det möjligt för kommunen att söka bidrag för att övergå till förnyelsebara bränslen för uppvärmning av kommunens fastigheter som är taxerade som specialbyggnader. Fastighetsenheten gjorde en inventering för att se var bidraget skulle göra mest nytta. Oljeeldning och direktverkande el visade sig vara mest lönsamt att ersätta med förnyelsebara bränslen, främst pellets. Hittills är 11 objekt klara med konverteringen till förnyelsebara bränslen, det är skolor och förskolor. Ytterligare 13 objekt håller på att konverteras och ska vara klara före årsskiftet. När pågående konvertering är klar kommer oljeeldning bara att finnas kvar i Tjällmo och Fornåsa skolor. Just nu arbetar fastighetsenheten med att hitta en bra lösning för dessa objekt. På årsbasis medför nuvarande konvertering en besparing på 1,5 milj kr med nuvarande energipriser. Dessutom minskar koldioxidutsläppen med 600 ton på årsbasis. Investeringskalkylen är på 15 år och investeringarna följer investeringsbudgeten. När konverteringen till förnyelsebara bränslen är klar kommer fastighetsenheten att se över dessa lokaler med tanke på att lokalerna ska energieffektiviseras, även detta med en investeringskalkyl på 15 år. Ärendet redovisas muntligt. Utöver ordföranden yttrar sig Hans Isacsson, Kenneth Simonsson och Hans Lobell. Tekniska nämnden tackar för informationen. Fastighet = 1 ex

8 Tekniska nämnden TN 141 Kännedomsärenden Motala kommun, tekniska kontoret Kallelse till trafiksäkerhetsrådet Movium Kursinbjudan Utveckla stadsrummet. Movium Kursinbjudan Var dags ljus. Movium Kursinbjudan Att etablera växter i gatumiljö. Bengtsfors kommun Miljöseminarium om EKA-projektet. Fortbildarna Föreläsningsinbjudan Klimatsmart på jobbet. PN 83 Redovisning av mer- och övertid 2:a kvartalet PN 84 - Redovisning av sjukfrånvarostatistik 2:a kvartalet Vid dagens sammanträde redovisas följande tillkommande kännedomsärenden: Länsstyrelsen Seminarieinbjudan Vattenskydd i Östergötland. Sveriges Kommuner och Landsting Inbjudan presidiekonferens Kommunaltekniska frågor. 1. Om intresse finns för Länsstyrelsen seminarium om Vattenskydd i Östergötland ska anmälan göras till nämndens sekreterare före nästa sammanträde med arbetsutskottet. 2. Om intresse finns inom presidiet för presidiekonferensen om kommunaltekniska frågor ska detta behandlas på nästa sammanträde med arbetsutskottet. TNAU, sekr = 2 ex

9 Tekniska nämnden TN 142 Personalkonsulenten informerar Sjukfrånvaron minskar inom hela kommunen och även inom tekniska nämndens ansvarsområde. Åldersfördelningen är sådan att inom en 5-årsperiod är en hel del pensionsavgångar aktuella. I vissa fall är det lätt att hitta personal till de lediga tjänsterna i andra fall kan det vara mycket svårt. Det är just nu svårt att rekrytera ingenjörer och gruppchefer till produktionsenheten. Kostenheten håller på att omorganiseras vilket innebär att fyra (4) gruppchefer kommer att tillsättas. Från och med har kommunen infört Rökfri arbetstid för samtliga anställda. Den som vill röka under arbetstid får stämpla ut och röka utanför fastighetsgräns eller på annan plats som chefen bestämmer om det inte är möjligt att gå till fastighetsgräns. Om rökförbudet inte följs kan arbetstagaren få en diciplinpåföljd. Ny lagstiftning innebär att anställningsformerna har förändrats. Ärendet redovisas muntligt. Utöver ordföranden yttrar sig Hans Isacsson, Börje Hörnell, Kenneth Simonsson och Hans Lobell. Tekniska nämnden tackar för redovisningen. Personalkonsult = 1 ex

10 Tekniska nämnden TN /TN 0093 Yttrande över förslag till detaljplan för Eken 12 m m, Östermalm, Motala kommun Syftet med planen är att möjliggöra att fastigheten Eken 12 permanent kan tas i anspråk för skoländamål. Fastighetens användningssätt ändras från allmänt ändamål till skoländamål. Lokalerna inom aktuell fastighet har under en tid hyrts ut till friskolan Karin Boye. Verksamheten har prövats som tidsbegränsat lov för tillfällig åtgärd. Friskolan har i dagsläget cirka 150 elever och bedriver endast högstadieverksamhet. Fastighetsägaren har under en längre tid efterfrågat en planändring där lämpligheten av varaktig lokalisering av skolan inom fastigheten prövas. Ur trafiksäkerhetssynpunkt anser tekniska förvaltningen det olämpligt att långsiktigt lokalisera skolverksamhet till en plats, som ligger utmed en högtrafikerad gata och som saknar goda angörings- och parkeringsmöjligheter. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad och förslaget till detaljplan. Utöver ordföranden yttrar sig Hans Lobell, Hans Isacsson, Börje Hörnell, Kenneth Simonsson och Cecilia Hettström. Ärendet återupptas senare under sammanträdesdagen för att förtydliga vilket beslut som fattats. Inga ändringar sker av redan fattat beslut. Yrkanden Hans Lobell, med instämmande av Börje Hörnell och Sven-Inge Lewin, yrkar att liggande beslutsförslag ska kompletteras med följande: Tekniska nämndens majoritet anser beträffande trafiksäkerhet följande: När Skepparpinan blir byggd, kommer Östermalmsgatan att övergå från Vägverket till Motala kommun som väghållare och då kan även åtgärder för bättre trafiksäkerhet omkring Karin Boye skolan genomföras. Hans Isacsson, med instämmande av Cecilia Hettström och Jan Löfstedt, yrkar att nämnden endast ska besluta i enlighet med liggande beslutsförslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Hans Lobells yrkande, innehållande liggande beslutsförslag samt kompletteringsyrkande, och Hans Isacssons yrkande och finner Hans Lobells yrkande antaget. forts Stadsbyggnad, gata, park och natur, utredningsing = 4 ex

11 Tekniska nämnden TN 143 forts 1. Tekniska förvaltningens skrivelse överlämnas som tekniska nämndens yttrande över förslag till detaljplan för Eken 12 m m, Östermalm, Motala kommun. 2. Tekniska nämndens majoritet anser beträffande trafiksäkerhet följande: När Skepparpinan blir byggd, kommer Östermalmsgatan att övergå från Vägverket till Motala kommun som väghållare och då kan även åtgärder för bättre trafiksäkerhet omkring Karin Boye skolan genomföras. Mot detta beslut reserverar sig Hans Isacsson, Cecilia Hettström och Jan Löfstedt till förmån för Hans Isacsson yrkande. Stadsbyggnad, gata, park och natur, utredningsing = 4 ex

12 Tekniska nämnden TN /TN 0054 Delårsbokslut per Tekniska nämndens delårsrapport visar ett underskott på 540 tkr vid årets slut. Park och natur beräknas ge ett underskott på 840 tkr p.g.a. skador till följd av stormen Per (520 tkr) samt kostnader för plusjobbare inom parkuppdrag och växthus (320 tkr). Fastighetsenhetens prognos visar ett överskott på 300 tkr, vilket bland annat beror på lägre energikostnader än budgeterat. Investeringsbudgeten redovisar ett resultat på plus 60 tkr mot budget. Nettoutgifterna prognostiseras till tkr mot budgeterade tkr. En fördjupad redovisning sker av fastighetsenhetens ekonomi. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad En ändrad skrivelse avseende nyckeltal för kostenheten delas ut vid dagens sammanträde. Utöver ordföranden yttrar sig Börje Hörnell, Hans Lobell och Hans Isacsson. 1. Delårsrapport godkännes. KS, KLK-ekonomi, ekonomen = 3 ex

13 Tekniska nämnden TN /TN0112 Tillgänglighet 2010 Enkelt avhjälpta hinder, gata och fastighet Tekniska nämnden har tidigare behandlat ärendet vid sammanträdet , 131. I svensk bygglagstiftning finns sedan många år krav på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga som gäller vid nybyggnad. Enligt ett tillägg i Plan och bygglagen som trädde i kraft 2001 skall enkelt åtgärdade hinder undanröjas på allmänna platser. Åtgärderna ska vara genomförda senast Under våren 2006 bildades, i kommunen, en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från de olika verksamhetsområdena under ledning av socialchefen. Uppdraget bestod i att inventera och kartlägga konsekvenserna av den nationella handlingsplanen samt att ge underlag till en diskussion om realistisk ambitionsnivå. Funktionshinder kan vara av flera olika slag såsom fysiska (rörelsehinder, synoch hörselnedsättning m m), psykiska eller begåvningsmässiga m fl. Fastighetsenheten svarar för kommunens byggnader därför handlar fastighetsenhetens inventering och förslag till åtgärder om fysiska hinder såsom nivåskillnader i och utanför byggnader. Vidare behandlas behovet av hjälp för syn- och hörselskadade i form av kontrastmarkeringar för att förebygga fallskador och underlätta orientering i byggnader samt hörslingor i samlingssalar m m. Gatuenheten svarar för tillgängligheten på allmänna vägar och platser där kommunen är väghållare. Gatuenheten har i samarbete med representanter för handikapporganisationerna utarbetat ett förslag till åtgärder. Gångstråk som leder till målpunkter har valts ut efter tillgänglighetsinventering i fält. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad avseende gata utsänd till dagens sammanträde och tekniska förvaltningens skrivelse daterad avseende fastighet utdelad vid förra sammanträdet. Utöver ordföranden yttrar sig Hans Isacsson, Börje Hörnell och Hans Lobell. 1. Fastighetsenhetens inventering med åtgärdsförslag godkännes. 2. Gatuenhetens förslag till genomförande av handikappåtgärder under åren godkännes. Gata, fastighet = 2 ex

14 Tekniska nämnden TN /TN 0056 Resultatmål 2007 för park och natur Tekniska förvaltningen park och natur har i dialog med tekniska nämnden formulerat förslag till resultatmål som på ett konkret sett talar om vad som ska uppnås inom verksamheten under perioden De nivåer som definieras i resultatmålen utgår ifrån den kommunenkät som genomfördes av SCB på uppdrag av Motala kommun under våren Tekniska förvaltningens skrivelse daterad och förvaltningen muntliga förslag till justering av resultatmålen. Ordföranden yttrar sig. 1. År 2010 ska 65 % av invånarna i Motala kommun anse att skötseln av kommunens grönområden och anläggningar fungerar väl jämfört med 58 % år Grönområden i Motala kommun erbjuder höga värden för rekreation och friluftsliv, är kända samt väl frekventerade. År 2010 besöker 70 % av kommuninvånarna ett grönområde minst en gång per vecka jämfört med 63 % år Kommunen ska i sin verksamhet aktivt bidra till att bevara samt skapa förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Minst 10 skötselplaner ska tillskapas under åren Park och natur = 1 ex

15 Tekniska nämnden TN /TN 0025 Förändring av LONA-projekt, lokala naturvårdsprojekt Motala kommun har sökt och beviljats statsbidrag för tolv projekt inom regeringens satsning på lokal och kommunal naturvård, LONA. Enligt besluten om bidrag ska förändringar i projekten godkännas av Länsstyrelsen i Östergötland. Dessutom ska, enligt den administrativa projektplanen, förändringar godkännas av ansvarig nämnd. För de tre projekten: Nära naturen i Charlottenborg, del 1, Restaurering av kulturlandskapet i Staffanstorps naturreservat, Nya djurstallar för fyrfota naturvårdare, har förlängning begärts och godkänts av Länsstyrelsen i Östergötland. Förlängningen gäller till och med Förlängningen av projekten kommer inte att ge några ekonomiska konsekvenser för tekniska nämnden. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Utöver ordföranden yttrar sig Kenneth Simonsson. 1. Förlängningen av LONA-projekten: Nära naturen i Charlottenborg, del 1, Restaurering av kulturlandskapet i Staffanstorps naturreservat och Nya djurstallar för fyrfota naturvårdare, godkännes. Park och natur = 1 ex

16 Tekniska nämnden TN /TN 0008 Undertecknande av handlingar inom tekniska nämndens ansvarsområde - firmateckning Tekniska nämnden har tidigare beslutat att avtal, yttranden, skrivelser och andra handlingar som beslutas av nämnden eller ingår i verkställigheten av nämndens beslut skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden samt kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I verksamheten förekommer ett antal enklare dokument där firmateckning krävs. För att underlätta handläggningen föreslås att förvaltningschefen får underteckna följande typer av dokument: * Anmälan av fordon i yrkesmässig trafik och uthyrning av tunga fordon. * Förekommande ansökningar om ekonomiskt stöd till verksamheten. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Ordföranden yttrar sig. 1. Förvaltningschefen får underteckna följande typer av dokument: Anmälan av fordon i yrkesmässig trafik och uthyrning av tunga fordon. Förekommande ansökningar om ekonomiskt stöd till verksamheten. TK-chef, sekr, pärmen = 3 ex

17 Tekniska nämnden TN /TN 0087 Kommunens uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten egenkontroll enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor Enligt egenkontrollen inom LSO (Lagen om skydd mot olyckor) ska varje nämnds handlingsplan för skydd mot olyckor årsvis redovisas i kommunstyrelsen. Tekniska nämnden är ansvarig för tre mål i handlingsprogrammet. Nedan redovisas aktuella mål och de aktiviteter som genomförts för att uppnå målen. * Arbetet med skydd mot trafikolyckor skall bedrivas enligt Inriktningsmål för trafiksäkerhetsarbetet i Motala kommun med tillhörande verksamhetsmål. Genomförda fysiska arbeten - Borensbergs centrum/genomfart har byggts om genom ett samverkansprojekt mellan kommunen och Vägverket. - Husbyvägens korsning med Tjällmovägen har förbättrats genom att gatukorsningen har utformats som cirkulationsplats. I samband med ombyggnaden har även en GC-väg anlagts mellan Björn Gottliebs väg och Fågelsjövägen. - På Lasarettsgatan mellan Norrängsgatan och lasarettet har gångbanan byggts om till gång- och cykelväg. - En förhöjd platå har anlagts på Råssnäsvägen i anslutning till Flygaregatan. På Verkstadsvägen har ytterligare ett väggupp anordnats. - En ny gångbana har byggts på Vätterpromenaden mellan Nedre Rådmansgatan och Båtsmansgatan. På Vätterpromenaden har dubbla cykelfält anlagts genom markering med stenrader. Genomförd information och händelser - En trafiksäkerhetsdag för allmänheten genomfördes på Stora torget. - Pluggar med trafiksäkerhetsbudskap har publicerats i tidningen under hela året. - Trafiksäkerhetsinformation har givits i skolor, förskolor och föreningar. - Alla kommunens femåringar har fått köpa en subventionerade cykelhjälm. - Reflexer har delats ut på bussar utanför tätorten. - Cykellysen har sålts på cykelbanor, där även reflexer delats ut. - Tomtesmyg har arrangerats av kommunen och Korpen, där alla fick se hur viktigt det är att synas i mörker med hjälp av reflexer och ficklampa. forts KS, B.J., TK-chef = 3 ex

18 Tekniska nämnden TN 149 forts * Allmänna lekplatser och lekplatser på våra skolor och förskolor skall vara säkra för barn i alla åldrar. Tillsyn skall bedrivas enligt tillsynsplanen och särskilda anvisningar från kommunens fastighetsenhet. Samtliga 59 allmänna lekplatser har under 2006 besiktigats av en extern besiktningsman enligt europanormerna EN Löpande tillsyn och underhåll utförs av parkpersonal en gång per månad. Lekplatser vid skolor och förskolor besiktigas årligen. Tillsyn sker enligt tillsynsplanen och särskilda anvisningar. * Egen kompetens för att utreda trafikolyckor, brand i byggnad samt olyckor som föranlett allvarliga miljökonsekvenser skall finnas senast utgången av Egen kompetens finns inom de verksamheter som berörs i målet. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Utöver ordföranden yttrar sig Hans Lobell. 1. Tekniska nämnden har tagit del av redovisningen av måluppföljelsen avseende Handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. 2. Tekniska förvaltningens skrivelse överlämnas som underlag till Motala kommuns gemensamma svar avseende uppföljning av Handlingsprogrammet för skydd mot olyckor KS, B.J., TK-chef = 3 ex

19 Tekniska nämnden TN /TN 0112 Parkeringsförbud på delar av Granitvägen Granitvägen, belägen i västra Bråstorp, är en lokalgatan som går in i ett område med flerbostadshus. På den norra sidan går det en gångbana utmed gatan och på den södra sidan ligger infarter till två fastigheter, en förskola och en trottoar som löper mellan anslutningarna. De gånger bilar står parkerade på båda sidor av gatan upplevs den som mycket trång och det går inte att mötas. Då gatan samtidigt är krökt går det inte att se om man får möte när man börjar köra vilket resulterar i att någon av de mötande måste backa. Parkeringsförbud bör råda på den norra sidan av Granitvägen då många föräldrar stannar/parkerar på den södra sidan när de ska hämta och lämna barn vid förskolan. Tekniska förvaltningen förslår tekniska nämnden att besluta om parkeringsförbud på Granitvägens norra sida. Samråd med polismyndigheten har ägt rum. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Ordföranden yttrar sig. Motala kommun föreskriver med stöd av 10 kap 3 1, samt 10 kap 1 12 trafikförordningen (1998:1276) följande: 1. På Granitvägens norra sida får fordon inte parkeras. Beslutet träder ikraft Äldre bestämmelser gäller till dess utmärkning har utförts av väghållaren, dock längst till Ting = 1 ex

20 Tekniska nämnden TN /TN 0113 Parkeringsförbud på delar av Ulaxgatan Ulaxgatan är en lokalgata som går från Mossen upp mot Ekön. I anslutning till Storgatan finns det ett problem med fordon som svänger in på Ulaxgatan mot Vinkelgatan och Gröna gatan. Mellan Vinkelgatan och Storgatan gör gatans bredd att fordon inte gärna möts när det står bilar parkerade på den norra sidan av Ulaxgatan. Samtidigt brukar de som svänger in från Storgatan inte vilja stanna vid korsningen för att släppa fram mötande fordon på Ulaxgatan, av förklarliga skäl att man inte vill stå stilla vid en så vältrafikerad väg som Storgatan. Följden blir att de som kommer från Storgatan kör upp på trottoaren för att passera mötande fordon. För att minska risken för tillbud på trottoaren föreslår tekniska förvaltningen tekniska nämnden att införa parkeringsförbud på Ulaxgatans norra sida mellan Vinkelgatan Storgatan. Samråd med polismyndigheten har ägt rum. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Utöver ordföranden yttrar sig Hans Isacsson och Cecilia Hettström. Motala kommun föreskriver med stöd av 10 kap 3 1, samt 10 kap 1 12 trafikförordningen (1998:1276) följande: 1. På Ulaxgatans norra sida mellan Vinkelgatan och Storgatan får fordon inte parkeras. Beslutet träder ikraft Äldre bestämmelser gäller till dess utmärkning har utförts av väghållaren, dock längst till Ting = 1 ex

21 Tekniska nämnden TN /TN 0114 Taxizon i Hamnen Det har från Motala Hamnråd inkommit önskemål om att få en taxizon i hamnen. Verksamheterna i hamnen har blivit allt större de senare åren och med restauranger som drar folk på kvällar är det naturligt att det måste kunna erbjudas sätt till transporter därifrån. För att kunna erbjuda taxi en plats att stanna på föreslås att delar av nuvarande bussparkering omdanas till en taxizon. Detta innebär att en av bussfickorna, som idag är ca 24 meter, kommer att kortas ner 7 meter. Motala Motormuseum, som är den verksamhet som har flest besökare som kommer med buss, har tillfrågats och samtycker till förslaget. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Utöver ordföranden yttrar sig Börje Hörnell. Motala kommun föreskriver med stöd av 10 kap 3 1, samt 10 kap 1 7 Trafikförordningen (1998:1276) följande: 1. På markerad plats på södra sidan av Platensgatan, mitt emot Hamnparkeringen, får endast taxifordon stannas eller parkeras. Beslutet träder ikraft Äldre bestämmelser gäller till dess utmärkning har utförts av väghållaren, dock längst till Ting = 1 ex

22 Tekniska nämnden TN 153 Information från verksamheten Det finns ingen information från verksamheten vid dagens sammanträde. TN 154 Rapport om enskilt uppdrag , TN:s sammanträde, arvode nivå 2 och förlorad arbetsförtjänst till närvarande enligt reglementet samt protokolljusteringsarvode , Börje Hörnell, Motala möter framtiden, arvode nivå , Hans Lobell, Remissvar Ansvarskommitténs betänkande, arvode nivå , Hans Lobell, TNAU, arvode nivå , Hans Lobell, KS Budgetuppföljning och projekt Skepparpinan Rv 50, arvode nivå , Hans Lobell, Invigning av konstverk i Strömparken i Borensberg, arvode nivå 3 och reseersättning , Hans Lobell, KSAU och TNAU, info Rv 50 och Skepparpinan, arvode nivå 3 TN /TN 0019 Delegationsbeslut som anmäles TEK 39/07 Redovisning av nyttoparkeringstillstånd perioden TEK 40/07 Redovisning av utfärdade dispenser perioden TEK 41/07 Redovisning av permanenta lokala trafikföreskrifter perioden TEK 42/07 Redovisning av personaldelegationer

23 REGISTER Motala kommun Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida 136 Sammanträdets öppnande Rapporter Information om rutiner kring inköp och finansiering av fordon Information om miljöfordon i Motala kommun Redovisning av energiåtgärder i kommunens fastigheter Kännedomsärenden Personalkonsulenten informerar Yttrande över förslag till detaljplan för Eken 12 m m, Östermalm, Motala kommun Delårsbokslut per Tillgänglighet 2010 Enkelt avhjälpta hinder, gata och fastighet Resultatmål 2007 för park och natur Förändring av LONA-projekt, lokala naturvårdsprojekt Undertecknande av handlingar inom tekniska nämndens ansvarsområde - firmateckning Kommunens uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten egenkontroll enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor Parkeringsförbud på delar av Granitvägen Parkeringsförbud på delar av Ulaxgatan Taxizon i Hamnen Information från verksamheten Rapport om enskilt uppdrag Delegationsbeslut som anmäles

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-06-12, kl 08.00-12.25. Jan-Erik Hallgren (s) Jan Löfstedt

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-06-12, kl 08.00-12.25. Jan-Erik Hallgren (s) Jan Löfstedt Tekniska nämnden 2007-06-12 107 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-06-12, kl 08.00-12.25 Beslutande Catarina Engström (mp) Ordförande Hans Lobell (m) Sven-Inge Levin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering 2011-02-28 Paragrafer 123 Kommunstyrelsens ärendelista 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar 125 Ekonomisk uppföljning preliminärt koncernbokslut 126 Delmål för energieffektivisering inom kommunkoncernen

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m. 431. Rune Haagel (s)

Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m. 431. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 16.40 2008-10-06 1 (55) Beslutande Ersättare Denny Lawrot (c), ordförande Marie Wallbom (v) Elisabet Rehn (v) Carin Löfgren (m) t.o.m. 432 Stig Andersson (s) Fredrik

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-05-15 Sida 1 (35) Paragrafer 110-135 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan 13.45-17.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) Sammanträdesdatum s. 1 (28) Plats Kommunhuset, Lomma Tid Måndagen den 31 mars 2008, kl. 14.00-19.00 Beslutande Anders Berngarn (m) ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) ledamot

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1(44) 2008-11-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-06-21 50-60

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-06-21 50-60 Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-06-21 50-60 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 50. Yttrande angående Alingsås energieffektiviseringsstrategi 2011 2013 51. Yttrande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan 8.00-12.00 Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(45) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-17.00 Beslutande Bo Bergman, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Gunilla Aronsson, c Silva Andersson,s Per-Inge Petterson, c Ove Engkvist,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2015-03-25, kl. 10.45-13.20 Ajournering för lunch kl. 12.00-13.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Therese Granström (C) Ulf

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-02-08

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-02-08 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby, tisdagen den 8 februari 2010. Klockan 09.20-11.55. Ajourne'ring 09.55-09.57 ( 85). Beslutare

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Fridolinsalen, Avesta, klockan 14:00-16:45 Beslutande Övriga deltagande Lars Isacsson (S), ordförande Mikael Westberg (S) Jan-Åke Andersson (S) Patrik

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer