SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Tekniska nämnden Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag , kl Beslutande Catarina Engström (mp) Ordförande Hans Lobell (m) Sven-Inge Levin (c) Börje Hörnell (fp) Hans Isacsson (s) Jan Lövstedt (s) Cecilia Hettström (s) Ersättare för Jan-Erik Hallgren Heikki Tohka (s) Ersättare för Jan Löfstedt, Övriga närvarande Se sid 146 Utses att justera Justeringens plats och tid Cecilia Hettström Tekniska nämndens kansli , kl Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Viola Borg Catarina Engström Cecilia Hettström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutsinstans Tekniska nämnden, Motala kommun Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Tekniska nämndens kansli Viola Borg Utdragsbestyrkan

2 Tekniska nämnden Övriga närvarande Kenneth Simonsson (m) Heikki Tohka (s) Anders Ledskog Teknisk chef, , Fredrik Nilson Trafikingenjör, 139, Peter Lundgren Fastighetsingenjör, 140 Kenth Ottosson Personalkonsult, 142 Lennart Björck Utredningsingenjör, 143 Johan Lewholt Ekonom, 144 Rolf Persson Enhetschef fastighet, Elisabeth Jardeby Ekonom fastighet, 144 Olle Ericsson Enhetschef gata, 145 Marie Kristoffersson Enhetschef park och natur, Emma Hagström Biolog, Laila Wrisman Karttekniker Viola Borg Nämndsekreterare Utdragsbestyrkan

3 Tekniska nämnden TN 136 Sammanträdets öppnande Dagordningen godkännes i befintligt skick. Under sammanträdets gång visar det sig att dagordningens punkt nr 1 inte går att genomföra det är Revisorernas granskning av tekniska nämndens arbete med styrning, uppföljning och kontroll. Till att justera dagens protokoll utses Cecilia Hettström. Sammanträdet ajourneras för överläggningar i de politiska grupperna. Laila Wrisman från tekniska kontorets stab är här för att lära sig nämndsekreterarearbetet. 1. Laila Wrisman får närvara vid dagens sammanträde.

4 Tekniska nämnden TN 137 Rapporter Vid invigningen av Strömparken i Borensberg närvarade Hans Lobell, Börje Hörnell och Heikki Tokha från tekniska nämnden. En rapport från invigningen lämnas vid dagens sammanträde. Tekniska nämnden tackar för rapporten.

5 Tekniska nämnden TN 138 Information om rutiner kring inköp och finansiering av fordon Idag tillämpar kommunen finansiell leasing när nya bilar införskaffas. Efter avtalstiden finns möjlighet för den förvaltning som har bilen att köpa loss den. Det innebär att vissa fordon kan vara äldre och dessa fordon har sämre miljöegenskaper än vad miljöklassade fordon har idag. Tre-årsleasing har visat sig ligga på samma kostnadsnivå som finansiell leasing. Vid denna typ av leasing har kommunen alltid nya bilar eller bilar som är högst tre år gamla. Vid upphandlingen av bilar för denna leasing är det möjligt att ställa de krav som kommunen finner lämpligt t ex miljökrav eller trafiksäkerhetskrav. Efter tre år tar leasingfirman tillbaka bilen. En policy för kommunen bör vara att byta ut äldre bilar mot miljöbilar. En central hantering av kommunens alla bilar lönar sig och gör det lättare att styra mot uppsatta mål. Ärendet redovisas muntligt. Utöver ordföranden yttrar sig Börje Hörnell och Hans Lobell. Tekniska nämnden tackar för informationen och återkommer till ärendet vid nästa sammanträde. TNAU = 1 ex

6 Tekniska nämnden TN 139 Information om miljöfordon i Motala kommun Det finns olika typer av klassning för miljöfordon. Vägverket har en klassning som uppdateras successivt. Denna klassning följer de riktlinjer som finns inom EU. Motala kommun har för avsikt att göra biogas för fordonsdrift vid reningsverket i Karshult. Så många fordon som möjligt ska på sikt drivas på kommunens egen biogas. Undantag från denna regel måste finnas när det inte är praktiskt genomförbart. Exempelvis kan vissa tyngre fordon bara köras på diesel, vissa andra fordon kan vara i drift långt från tankstället för biogas. Ärendet redovisas muntligt. Utöver ordföranden yttrar sig Börje Hörnell, Hans Lobell, Kenneth Simonsson och Hans Isacsson. Tekniska nämnden tackar för informationen och återkommer till ärendet vid nästa sammanträde. TNAU = 1 ex

7 Tekniska nämnden TN 140 Redovisning av energiåtgärder i kommunens fastigheter Sedan tre år tillbaka är det möjligt för kommunen att söka bidrag för att övergå till förnyelsebara bränslen för uppvärmning av kommunens fastigheter som är taxerade som specialbyggnader. Fastighetsenheten gjorde en inventering för att se var bidraget skulle göra mest nytta. Oljeeldning och direktverkande el visade sig vara mest lönsamt att ersätta med förnyelsebara bränslen, främst pellets. Hittills är 11 objekt klara med konverteringen till förnyelsebara bränslen, det är skolor och förskolor. Ytterligare 13 objekt håller på att konverteras och ska vara klara före årsskiftet. När pågående konvertering är klar kommer oljeeldning bara att finnas kvar i Tjällmo och Fornåsa skolor. Just nu arbetar fastighetsenheten med att hitta en bra lösning för dessa objekt. På årsbasis medför nuvarande konvertering en besparing på 1,5 milj kr med nuvarande energipriser. Dessutom minskar koldioxidutsläppen med 600 ton på årsbasis. Investeringskalkylen är på 15 år och investeringarna följer investeringsbudgeten. När konverteringen till förnyelsebara bränslen är klar kommer fastighetsenheten att se över dessa lokaler med tanke på att lokalerna ska energieffektiviseras, även detta med en investeringskalkyl på 15 år. Ärendet redovisas muntligt. Utöver ordföranden yttrar sig Hans Isacsson, Kenneth Simonsson och Hans Lobell. Tekniska nämnden tackar för informationen. Fastighet = 1 ex

8 Tekniska nämnden TN 141 Kännedomsärenden Motala kommun, tekniska kontoret Kallelse till trafiksäkerhetsrådet Movium Kursinbjudan Utveckla stadsrummet. Movium Kursinbjudan Var dags ljus. Movium Kursinbjudan Att etablera växter i gatumiljö. Bengtsfors kommun Miljöseminarium om EKA-projektet. Fortbildarna Föreläsningsinbjudan Klimatsmart på jobbet. PN 83 Redovisning av mer- och övertid 2:a kvartalet PN 84 - Redovisning av sjukfrånvarostatistik 2:a kvartalet Vid dagens sammanträde redovisas följande tillkommande kännedomsärenden: Länsstyrelsen Seminarieinbjudan Vattenskydd i Östergötland. Sveriges Kommuner och Landsting Inbjudan presidiekonferens Kommunaltekniska frågor. 1. Om intresse finns för Länsstyrelsen seminarium om Vattenskydd i Östergötland ska anmälan göras till nämndens sekreterare före nästa sammanträde med arbetsutskottet. 2. Om intresse finns inom presidiet för presidiekonferensen om kommunaltekniska frågor ska detta behandlas på nästa sammanträde med arbetsutskottet. TNAU, sekr = 2 ex

9 Tekniska nämnden TN 142 Personalkonsulenten informerar Sjukfrånvaron minskar inom hela kommunen och även inom tekniska nämndens ansvarsområde. Åldersfördelningen är sådan att inom en 5-årsperiod är en hel del pensionsavgångar aktuella. I vissa fall är det lätt att hitta personal till de lediga tjänsterna i andra fall kan det vara mycket svårt. Det är just nu svårt att rekrytera ingenjörer och gruppchefer till produktionsenheten. Kostenheten håller på att omorganiseras vilket innebär att fyra (4) gruppchefer kommer att tillsättas. Från och med har kommunen infört Rökfri arbetstid för samtliga anställda. Den som vill röka under arbetstid får stämpla ut och röka utanför fastighetsgräns eller på annan plats som chefen bestämmer om det inte är möjligt att gå till fastighetsgräns. Om rökförbudet inte följs kan arbetstagaren få en diciplinpåföljd. Ny lagstiftning innebär att anställningsformerna har förändrats. Ärendet redovisas muntligt. Utöver ordföranden yttrar sig Hans Isacsson, Börje Hörnell, Kenneth Simonsson och Hans Lobell. Tekniska nämnden tackar för redovisningen. Personalkonsult = 1 ex

10 Tekniska nämnden TN /TN 0093 Yttrande över förslag till detaljplan för Eken 12 m m, Östermalm, Motala kommun Syftet med planen är att möjliggöra att fastigheten Eken 12 permanent kan tas i anspråk för skoländamål. Fastighetens användningssätt ändras från allmänt ändamål till skoländamål. Lokalerna inom aktuell fastighet har under en tid hyrts ut till friskolan Karin Boye. Verksamheten har prövats som tidsbegränsat lov för tillfällig åtgärd. Friskolan har i dagsläget cirka 150 elever och bedriver endast högstadieverksamhet. Fastighetsägaren har under en längre tid efterfrågat en planändring där lämpligheten av varaktig lokalisering av skolan inom fastigheten prövas. Ur trafiksäkerhetssynpunkt anser tekniska förvaltningen det olämpligt att långsiktigt lokalisera skolverksamhet till en plats, som ligger utmed en högtrafikerad gata och som saknar goda angörings- och parkeringsmöjligheter. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad och förslaget till detaljplan. Utöver ordföranden yttrar sig Hans Lobell, Hans Isacsson, Börje Hörnell, Kenneth Simonsson och Cecilia Hettström. Ärendet återupptas senare under sammanträdesdagen för att förtydliga vilket beslut som fattats. Inga ändringar sker av redan fattat beslut. Yrkanden Hans Lobell, med instämmande av Börje Hörnell och Sven-Inge Lewin, yrkar att liggande beslutsförslag ska kompletteras med följande: Tekniska nämndens majoritet anser beträffande trafiksäkerhet följande: När Skepparpinan blir byggd, kommer Östermalmsgatan att övergå från Vägverket till Motala kommun som väghållare och då kan även åtgärder för bättre trafiksäkerhet omkring Karin Boye skolan genomföras. Hans Isacsson, med instämmande av Cecilia Hettström och Jan Löfstedt, yrkar att nämnden endast ska besluta i enlighet med liggande beslutsförslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Hans Lobells yrkande, innehållande liggande beslutsförslag samt kompletteringsyrkande, och Hans Isacssons yrkande och finner Hans Lobells yrkande antaget. forts Stadsbyggnad, gata, park och natur, utredningsing = 4 ex

11 Tekniska nämnden TN 143 forts 1. Tekniska förvaltningens skrivelse överlämnas som tekniska nämndens yttrande över förslag till detaljplan för Eken 12 m m, Östermalm, Motala kommun. 2. Tekniska nämndens majoritet anser beträffande trafiksäkerhet följande: När Skepparpinan blir byggd, kommer Östermalmsgatan att övergå från Vägverket till Motala kommun som väghållare och då kan även åtgärder för bättre trafiksäkerhet omkring Karin Boye skolan genomföras. Mot detta beslut reserverar sig Hans Isacsson, Cecilia Hettström och Jan Löfstedt till förmån för Hans Isacsson yrkande. Stadsbyggnad, gata, park och natur, utredningsing = 4 ex

12 Tekniska nämnden TN /TN 0054 Delårsbokslut per Tekniska nämndens delårsrapport visar ett underskott på 540 tkr vid årets slut. Park och natur beräknas ge ett underskott på 840 tkr p.g.a. skador till följd av stormen Per (520 tkr) samt kostnader för plusjobbare inom parkuppdrag och växthus (320 tkr). Fastighetsenhetens prognos visar ett överskott på 300 tkr, vilket bland annat beror på lägre energikostnader än budgeterat. Investeringsbudgeten redovisar ett resultat på plus 60 tkr mot budget. Nettoutgifterna prognostiseras till tkr mot budgeterade tkr. En fördjupad redovisning sker av fastighetsenhetens ekonomi. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad En ändrad skrivelse avseende nyckeltal för kostenheten delas ut vid dagens sammanträde. Utöver ordföranden yttrar sig Börje Hörnell, Hans Lobell och Hans Isacsson. 1. Delårsrapport godkännes. KS, KLK-ekonomi, ekonomen = 3 ex

13 Tekniska nämnden TN /TN0112 Tillgänglighet 2010 Enkelt avhjälpta hinder, gata och fastighet Tekniska nämnden har tidigare behandlat ärendet vid sammanträdet , 131. I svensk bygglagstiftning finns sedan många år krav på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga som gäller vid nybyggnad. Enligt ett tillägg i Plan och bygglagen som trädde i kraft 2001 skall enkelt åtgärdade hinder undanröjas på allmänna platser. Åtgärderna ska vara genomförda senast Under våren 2006 bildades, i kommunen, en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från de olika verksamhetsområdena under ledning av socialchefen. Uppdraget bestod i att inventera och kartlägga konsekvenserna av den nationella handlingsplanen samt att ge underlag till en diskussion om realistisk ambitionsnivå. Funktionshinder kan vara av flera olika slag såsom fysiska (rörelsehinder, synoch hörselnedsättning m m), psykiska eller begåvningsmässiga m fl. Fastighetsenheten svarar för kommunens byggnader därför handlar fastighetsenhetens inventering och förslag till åtgärder om fysiska hinder såsom nivåskillnader i och utanför byggnader. Vidare behandlas behovet av hjälp för syn- och hörselskadade i form av kontrastmarkeringar för att förebygga fallskador och underlätta orientering i byggnader samt hörslingor i samlingssalar m m. Gatuenheten svarar för tillgängligheten på allmänna vägar och platser där kommunen är väghållare. Gatuenheten har i samarbete med representanter för handikapporganisationerna utarbetat ett förslag till åtgärder. Gångstråk som leder till målpunkter har valts ut efter tillgänglighetsinventering i fält. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad avseende gata utsänd till dagens sammanträde och tekniska förvaltningens skrivelse daterad avseende fastighet utdelad vid förra sammanträdet. Utöver ordföranden yttrar sig Hans Isacsson, Börje Hörnell och Hans Lobell. 1. Fastighetsenhetens inventering med åtgärdsförslag godkännes. 2. Gatuenhetens förslag till genomförande av handikappåtgärder under åren godkännes. Gata, fastighet = 2 ex

14 Tekniska nämnden TN /TN 0056 Resultatmål 2007 för park och natur Tekniska förvaltningen park och natur har i dialog med tekniska nämnden formulerat förslag till resultatmål som på ett konkret sett talar om vad som ska uppnås inom verksamheten under perioden De nivåer som definieras i resultatmålen utgår ifrån den kommunenkät som genomfördes av SCB på uppdrag av Motala kommun under våren Tekniska förvaltningens skrivelse daterad och förvaltningen muntliga förslag till justering av resultatmålen. Ordföranden yttrar sig. 1. År 2010 ska 65 % av invånarna i Motala kommun anse att skötseln av kommunens grönområden och anläggningar fungerar väl jämfört med 58 % år Grönområden i Motala kommun erbjuder höga värden för rekreation och friluftsliv, är kända samt väl frekventerade. År 2010 besöker 70 % av kommuninvånarna ett grönområde minst en gång per vecka jämfört med 63 % år Kommunen ska i sin verksamhet aktivt bidra till att bevara samt skapa förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Minst 10 skötselplaner ska tillskapas under åren Park och natur = 1 ex

15 Tekniska nämnden TN /TN 0025 Förändring av LONA-projekt, lokala naturvårdsprojekt Motala kommun har sökt och beviljats statsbidrag för tolv projekt inom regeringens satsning på lokal och kommunal naturvård, LONA. Enligt besluten om bidrag ska förändringar i projekten godkännas av Länsstyrelsen i Östergötland. Dessutom ska, enligt den administrativa projektplanen, förändringar godkännas av ansvarig nämnd. För de tre projekten: Nära naturen i Charlottenborg, del 1, Restaurering av kulturlandskapet i Staffanstorps naturreservat, Nya djurstallar för fyrfota naturvårdare, har förlängning begärts och godkänts av Länsstyrelsen i Östergötland. Förlängningen gäller till och med Förlängningen av projekten kommer inte att ge några ekonomiska konsekvenser för tekniska nämnden. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Utöver ordföranden yttrar sig Kenneth Simonsson. 1. Förlängningen av LONA-projekten: Nära naturen i Charlottenborg, del 1, Restaurering av kulturlandskapet i Staffanstorps naturreservat och Nya djurstallar för fyrfota naturvårdare, godkännes. Park och natur = 1 ex

16 Tekniska nämnden TN /TN 0008 Undertecknande av handlingar inom tekniska nämndens ansvarsområde - firmateckning Tekniska nämnden har tidigare beslutat att avtal, yttranden, skrivelser och andra handlingar som beslutas av nämnden eller ingår i verkställigheten av nämndens beslut skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden samt kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I verksamheten förekommer ett antal enklare dokument där firmateckning krävs. För att underlätta handläggningen föreslås att förvaltningschefen får underteckna följande typer av dokument: * Anmälan av fordon i yrkesmässig trafik och uthyrning av tunga fordon. * Förekommande ansökningar om ekonomiskt stöd till verksamheten. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Ordföranden yttrar sig. 1. Förvaltningschefen får underteckna följande typer av dokument: Anmälan av fordon i yrkesmässig trafik och uthyrning av tunga fordon. Förekommande ansökningar om ekonomiskt stöd till verksamheten. TK-chef, sekr, pärmen = 3 ex

17 Tekniska nämnden TN /TN 0087 Kommunens uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten egenkontroll enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor Enligt egenkontrollen inom LSO (Lagen om skydd mot olyckor) ska varje nämnds handlingsplan för skydd mot olyckor årsvis redovisas i kommunstyrelsen. Tekniska nämnden är ansvarig för tre mål i handlingsprogrammet. Nedan redovisas aktuella mål och de aktiviteter som genomförts för att uppnå målen. * Arbetet med skydd mot trafikolyckor skall bedrivas enligt Inriktningsmål för trafiksäkerhetsarbetet i Motala kommun med tillhörande verksamhetsmål. Genomförda fysiska arbeten - Borensbergs centrum/genomfart har byggts om genom ett samverkansprojekt mellan kommunen och Vägverket. - Husbyvägens korsning med Tjällmovägen har förbättrats genom att gatukorsningen har utformats som cirkulationsplats. I samband med ombyggnaden har även en GC-väg anlagts mellan Björn Gottliebs väg och Fågelsjövägen. - På Lasarettsgatan mellan Norrängsgatan och lasarettet har gångbanan byggts om till gång- och cykelväg. - En förhöjd platå har anlagts på Råssnäsvägen i anslutning till Flygaregatan. På Verkstadsvägen har ytterligare ett väggupp anordnats. - En ny gångbana har byggts på Vätterpromenaden mellan Nedre Rådmansgatan och Båtsmansgatan. På Vätterpromenaden har dubbla cykelfält anlagts genom markering med stenrader. Genomförd information och händelser - En trafiksäkerhetsdag för allmänheten genomfördes på Stora torget. - Pluggar med trafiksäkerhetsbudskap har publicerats i tidningen under hela året. - Trafiksäkerhetsinformation har givits i skolor, förskolor och föreningar. - Alla kommunens femåringar har fått köpa en subventionerade cykelhjälm. - Reflexer har delats ut på bussar utanför tätorten. - Cykellysen har sålts på cykelbanor, där även reflexer delats ut. - Tomtesmyg har arrangerats av kommunen och Korpen, där alla fick se hur viktigt det är att synas i mörker med hjälp av reflexer och ficklampa. forts KS, B.J., TK-chef = 3 ex

18 Tekniska nämnden TN 149 forts * Allmänna lekplatser och lekplatser på våra skolor och förskolor skall vara säkra för barn i alla åldrar. Tillsyn skall bedrivas enligt tillsynsplanen och särskilda anvisningar från kommunens fastighetsenhet. Samtliga 59 allmänna lekplatser har under 2006 besiktigats av en extern besiktningsman enligt europanormerna EN Löpande tillsyn och underhåll utförs av parkpersonal en gång per månad. Lekplatser vid skolor och förskolor besiktigas årligen. Tillsyn sker enligt tillsynsplanen och särskilda anvisningar. * Egen kompetens för att utreda trafikolyckor, brand i byggnad samt olyckor som föranlett allvarliga miljökonsekvenser skall finnas senast utgången av Egen kompetens finns inom de verksamheter som berörs i målet. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Utöver ordföranden yttrar sig Hans Lobell. 1. Tekniska nämnden har tagit del av redovisningen av måluppföljelsen avseende Handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. 2. Tekniska förvaltningens skrivelse överlämnas som underlag till Motala kommuns gemensamma svar avseende uppföljning av Handlingsprogrammet för skydd mot olyckor KS, B.J., TK-chef = 3 ex

19 Tekniska nämnden TN /TN 0112 Parkeringsförbud på delar av Granitvägen Granitvägen, belägen i västra Bråstorp, är en lokalgatan som går in i ett område med flerbostadshus. På den norra sidan går det en gångbana utmed gatan och på den södra sidan ligger infarter till två fastigheter, en förskola och en trottoar som löper mellan anslutningarna. De gånger bilar står parkerade på båda sidor av gatan upplevs den som mycket trång och det går inte att mötas. Då gatan samtidigt är krökt går det inte att se om man får möte när man börjar köra vilket resulterar i att någon av de mötande måste backa. Parkeringsförbud bör råda på den norra sidan av Granitvägen då många föräldrar stannar/parkerar på den södra sidan när de ska hämta och lämna barn vid förskolan. Tekniska förvaltningen förslår tekniska nämnden att besluta om parkeringsförbud på Granitvägens norra sida. Samråd med polismyndigheten har ägt rum. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Ordföranden yttrar sig. Motala kommun föreskriver med stöd av 10 kap 3 1, samt 10 kap 1 12 trafikförordningen (1998:1276) följande: 1. På Granitvägens norra sida får fordon inte parkeras. Beslutet träder ikraft Äldre bestämmelser gäller till dess utmärkning har utförts av väghållaren, dock längst till Ting = 1 ex

20 Tekniska nämnden TN /TN 0113 Parkeringsförbud på delar av Ulaxgatan Ulaxgatan är en lokalgata som går från Mossen upp mot Ekön. I anslutning till Storgatan finns det ett problem med fordon som svänger in på Ulaxgatan mot Vinkelgatan och Gröna gatan. Mellan Vinkelgatan och Storgatan gör gatans bredd att fordon inte gärna möts när det står bilar parkerade på den norra sidan av Ulaxgatan. Samtidigt brukar de som svänger in från Storgatan inte vilja stanna vid korsningen för att släppa fram mötande fordon på Ulaxgatan, av förklarliga skäl att man inte vill stå stilla vid en så vältrafikerad väg som Storgatan. Följden blir att de som kommer från Storgatan kör upp på trottoaren för att passera mötande fordon. För att minska risken för tillbud på trottoaren föreslår tekniska förvaltningen tekniska nämnden att införa parkeringsförbud på Ulaxgatans norra sida mellan Vinkelgatan Storgatan. Samråd med polismyndigheten har ägt rum. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Utöver ordföranden yttrar sig Hans Isacsson och Cecilia Hettström. Motala kommun föreskriver med stöd av 10 kap 3 1, samt 10 kap 1 12 trafikförordningen (1998:1276) följande: 1. På Ulaxgatans norra sida mellan Vinkelgatan och Storgatan får fordon inte parkeras. Beslutet träder ikraft Äldre bestämmelser gäller till dess utmärkning har utförts av väghållaren, dock längst till Ting = 1 ex

21 Tekniska nämnden TN /TN 0114 Taxizon i Hamnen Det har från Motala Hamnråd inkommit önskemål om att få en taxizon i hamnen. Verksamheterna i hamnen har blivit allt större de senare åren och med restauranger som drar folk på kvällar är det naturligt att det måste kunna erbjudas sätt till transporter därifrån. För att kunna erbjuda taxi en plats att stanna på föreslås att delar av nuvarande bussparkering omdanas till en taxizon. Detta innebär att en av bussfickorna, som idag är ca 24 meter, kommer att kortas ner 7 meter. Motala Motormuseum, som är den verksamhet som har flest besökare som kommer med buss, har tillfrågats och samtycker till förslaget. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Utöver ordföranden yttrar sig Börje Hörnell. Motala kommun föreskriver med stöd av 10 kap 3 1, samt 10 kap 1 7 Trafikförordningen (1998:1276) följande: 1. På markerad plats på södra sidan av Platensgatan, mitt emot Hamnparkeringen, får endast taxifordon stannas eller parkeras. Beslutet träder ikraft Äldre bestämmelser gäller till dess utmärkning har utförts av väghållaren, dock längst till Ting = 1 ex

22 Tekniska nämnden TN 153 Information från verksamheten Det finns ingen information från verksamheten vid dagens sammanträde. TN 154 Rapport om enskilt uppdrag , TN:s sammanträde, arvode nivå 2 och förlorad arbetsförtjänst till närvarande enligt reglementet samt protokolljusteringsarvode , Börje Hörnell, Motala möter framtiden, arvode nivå , Hans Lobell, Remissvar Ansvarskommitténs betänkande, arvode nivå , Hans Lobell, TNAU, arvode nivå , Hans Lobell, KS Budgetuppföljning och projekt Skepparpinan Rv 50, arvode nivå , Hans Lobell, Invigning av konstverk i Strömparken i Borensberg, arvode nivå 3 och reseersättning , Hans Lobell, KSAU och TNAU, info Rv 50 och Skepparpinan, arvode nivå 3 TN /TN 0019 Delegationsbeslut som anmäles TEK 39/07 Redovisning av nyttoparkeringstillstånd perioden TEK 40/07 Redovisning av utfärdade dispenser perioden TEK 41/07 Redovisning av permanenta lokala trafikföreskrifter perioden TEK 42/07 Redovisning av personaldelegationer

23 REGISTER Motala kommun Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida 136 Sammanträdets öppnande Rapporter Information om rutiner kring inköp och finansiering av fordon Information om miljöfordon i Motala kommun Redovisning av energiåtgärder i kommunens fastigheter Kännedomsärenden Personalkonsulenten informerar Yttrande över förslag till detaljplan för Eken 12 m m, Östermalm, Motala kommun Delårsbokslut per Tillgänglighet 2010 Enkelt avhjälpta hinder, gata och fastighet Resultatmål 2007 för park och natur Förändring av LONA-projekt, lokala naturvårdsprojekt Undertecknande av handlingar inom tekniska nämndens ansvarsområde - firmateckning Kommunens uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten egenkontroll enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor Parkeringsförbud på delar av Granitvägen Parkeringsförbud på delar av Ulaxgatan Taxizon i Hamnen Information från verksamheten Rapport om enskilt uppdrag Delegationsbeslut som anmäles

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-11-13, kl 08.00-11.30

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-11-13, kl 08.00-11.30 Tekniska nämnden 2007-11-13 192 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-11-13, kl 08.00-11.30 Beslutande Catarina Engström (mp) Ordförande Hans Lobell (m) Sven-Inge Levin

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2009-05-19, kl 08:00-11:40

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2009-05-19, kl 08:00-11:40 Tekniska nämnden 2009-05-19 88 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2009-05-19, kl 08:00-11:40 Beslutande Hans Lobell (M) Ordförande Sven-Inge Levin (C) Jan Fallsvik (FP)

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdagen den , kl

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdagen den , kl Tekniska nämnden 2008-01-15 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdagen den 2008-01-15, kl 08.00-10.30 Beslutande Catarina Engström (mp) Ordförande Hans Lobell (m) Sven-Inge

Läs mer

Urban Tellström och Catarina Engström Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnds kansli 2007-09-25, kl 16.00 Paragrafer 87-103 ANSLAG/BEVIS

Urban Tellström och Catarina Engström Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnds kansli 2007-09-25, kl 16.00 Paragrafer 87-103 ANSLAG/BEVIS Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-09-18 92 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-09-18, kl 14.00-16.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-03-20, kl 08.00-11.55

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-03-20, kl 08.00-11.55 Tekniska nämnden 2007-03-20 54 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-03-20, kl 08.00-11.55 Beslutande Catarina Engström (mp) Ordförande Hans Lobell (m) Sven-Inge Levin

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-12-11, kl 08.00-11.30

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-12-11, kl 08.00-11.30 Tekniska nämnden 2007-12-11 208 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-12-11, kl 08.00-11.30 Beslutande Catarina Engström (mp) Ordförande Hans Lobell (m) Sven-Inge Levin

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Måndag 2009-10-19, kl 13:30-16:10

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Måndag 2009-10-19, kl 13:30-16:10 Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd 2009-10-19 107 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Måndag 2009-10-19, kl 13:30-16:10 Beslutande Kenneth Simonsson (M) Ordförande, Motala

Läs mer

Föredragande tjänstemän: Svante Andrén, förvaltningschef Kenneth Franzén, byggnadsinspektör. Jan Gustafsson. Per-Olof Qvick.

Föredragande tjänstemän: Svante Andrén, förvaltningschef Kenneth Franzén, byggnadsinspektör. Jan Gustafsson. Per-Olof Qvick. Byggnadsnämnden 2013-11-12 1 Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 12 november 2013 kl. 17.00 19.30 Beslutande Per-Olof Qvick (M), ordförande Janeric Dahlin (FP) Kjell-Åke Johansson (KD) Jan Gustafsson

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-06-12, kl 08.00-12.25. Jan-Erik Hallgren (s) Jan Löfstedt

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-06-12, kl 08.00-12.25. Jan-Erik Hallgren (s) Jan Löfstedt Tekniska nämnden 2007-06-12 107 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-06-12, kl 08.00-12.25 Beslutande Catarina Engström (mp) Ordförande Hans Lobell (m) Sven-Inge Levin

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-02-20, kl 14.00-16.55

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-02-20, kl 14.00-16.55 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-02-20 26 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-02-20, kl 14.00-16.55 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande S Bo Petersson L Paul Brusk, tjänstsgör för Pär-Erik Johansson (M) C Kent Persson MP Jessica Pettersson, tjänstgör

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 Berndt Björkman (C), Ordförande Anneli Örtlund (S) Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (17) Plats och tid Hellqvistsalen, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 16.00 18.30 ande Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Börje Andersson (C), ordförande Lars Andersson (C) Hans

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2010-01-12, kl 08:00-14:15

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2010-01-12, kl 08:00-14:15 Tekniska nämnden 2010-01-12 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2010-01-12, kl 08:00-14:15 Beslutande Catarina Engström (MP) Ordförande Hans Lobell (M) 1-10 Sven-Inge

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Dragan

Läs mer

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam (v) Anne-Marie Robertsson (fp)

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam (v) Anne-Marie Robertsson (fp) Sida Kulturnämnden 2006-05-08 1 (14) Plats och tid Vänersborgs Bibliotek, kl 13.00 15.00. Beslutande Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 15-16, 19-24

Sammanträdesprotokoll 15-16, 19-24 1 (7) Sammanträdesprotokoll 15-16, 19-24 Sammanträdesdatum 8 februari 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 14:00 16:20 Sammanträdet ajournerades kl 14:35-14:45 Tjänstgörande ledamöter Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-05-21 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande, ej 51-53 Niklas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 2006-11.27 1(17) Plats Vänersborgs Bibliotek Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen kl. Tekniska nämnden 2012-05-31 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2012-05-31 kl. 17:30-20:00 Beslutande Tjänstemän och övriga Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson

Läs mer

Halmstads kommun, Servicekontoret

Halmstads kommun, Servicekontoret Servicenämnden 2011-09-06 1(8) Plats och tid: Hotell Torekov, kl 11:00 17:30 Ajournering 12:00-13:00 och 15:45-16:15 ande: Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Carina Persson (M) Anders

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.15-15.20 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Jeannette Rasko (s) Göran Persson (s) Patrik Rehnberg (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Ovalen kl 10.00 Beslutande Marita Björkman-Forsman, ordförande (S) Per Lönnberg, vice ordförande (V) Marianne Hedkvist (S) Laila Stålnacke (S) Lars-Eric Lindgren (S), tjg

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45

Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45 Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45 Paragrafer 15-22 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Plats och tid KS-salen, kommunhuset kl. 10:00-14:00 ande ledamöter Agneta Niklasson (MP) (ordförande) Philip Assarsson (M) Kåre Friberg (M) Thomas Björk (S) ersätter Arvid Sjögedahl (S) (vice ordförande)

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämndens arbetsutskott

Protokoll. Tekniska nämndens arbetsutskott Tekniska 2 Information och överläggningar...4 3 Plats och tid Gesällen Sveagatan 12, Alingsås Tisdagen den 15 mars 2016, kl 09.00 10.50 Paragrafer - Beslutande Tore Hult (S), ordförande Thorsten Larsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

Anna Engström och Arne Jönsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anna Engström och Arne Jönsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 1 Pats och tid Stadshuset rum 429, klockan 17.00 19.20 Beslutande Övriga närvarande Rune Johansson (m), ordförande Jan Magnusson (Fp) Christer Hansson (S) Christer Sandberg (M) tjg ersättare f ör Bertil

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.20. Ajournering kl 09.30-09.45 1 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-12-11, kl 14.00-15.30. Johan Lewholt Ekonom, 128-131

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-12-11, kl 14.00-15.30. Johan Lewholt Ekonom, 128-131 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-12-11 133 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-12-11, kl 14.00-15.30 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare 2009-06-08 46 Plats och tid Kommunhuset kl 18.00-21.00 Beslutande Ersättare Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Marie Ferrari (S) Åke Johansson (C) Fredrik Ståhlhandske (M) Roland Wheeldon

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, den 2008, kl 13.00 16.15 ande Ordinarie ledamöter: Anders Wisth, ordförande (kd) Karin Magnusson, 1 vice ordförande (m) Niklas Johansson, 2 vice ordförande (s) Christer

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden!

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-11-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Revisorernas övergripande

Läs mer

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Enebybergs gård, kl. 18.45 19.46 Paragrafer 55 59 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) ordförande Artimis

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2009-09-22 1 (9) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2009-09-22 kl.15.00 17.10. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson (s) Leif-Åke

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 9:00-11.30 ande Övriga närvarande Håkan Kerttu (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin (V) Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen 2013-03-14-18 1 (7) Plats och tid 2013-03-14, kl. 08.00 12.30, Lilla salen, Kommunhuset i Simrishamn 2013-03-18, kl. 09.00 12.00, Lilla salen, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Plats och tid Rum 367, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 12 april 2007, kl 08.30-14.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll och 35

Sammanträdesprotokoll och 35 1 (7) Sammanträdesprotokoll 25 33 och 35 Sammanträdesdatum 8 mars 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 13:00-16:00 Sammanträdet ajournerades kl 14:20-14:30 Tjänstgörande ledamöter Adjungerad från

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2004-11-22 1 (17) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2004-11-22 kl.16.00 16.40. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59 Tekniska nämnden 58-59 Tekniska nämnden sammanträde Information och överläggningar 58 Permutation för Vandrarhemmet i Plantaget 59 Startanmälan för VA/gatuarbeten på Stenvägen Tekniska nämnden Sida 1 Plats

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-01-17 1 (11) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 15.04 17.10 samt 17.15 17.54. Beslutande Ulrika Thulin,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer