Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll BILDNINGSSTYRELSEN Plats och tid Förvaltningskansliet kockan 14:00-15:40 Beslutande Mikael Westberg (S) ordförande Ulf Bengtsson (S) ersättare för Maria Andersson (S) Blerta Krenzi (S) Måna Hesselrud (M) Isa-Susanne Kenving (V) ersättare för Krister Nilsson (KL) Övriga deltagande Fredrik Juthman, bildningschef Eva Ohlsson, nämndsekreterare Ing-Marie Pettersson Jensen, resultatenhetschef kultur-fritid, Johanna Johansson, förvaltningsekonom, Bengt Albertsson, resultatenhetschef förskola-grundskola, 20 Utses att justera Blerta Krenzi (S) med Måna Hesselrud (M) som ersättare Justeringens plats och tid Förvaltningskansliet måndag den 2 mars 2015 klockan 11:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Sammanträde ANSLAG Bildningsstyrelsens arbetsutskott Datum Anslag sätts upp Anslag tas ner Protokollets förvaring Förvaltningskansliet Eva Ohlsson

2 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 2 ÄRENDELISTA 16 Information om tillägg av ärenden 3 17 Ivan Wargclous och Anita Berg Åsbergs medborgarförslag om namnbyte av By skola till Carl Larsson skolan Ansökan om investeringsbudget för gräsklippare och vagn 7 19 Ansökan om investeringsbudget för skurmaskin till Metropoolen 8 20 Utökat behov av skollokaler inom Avesta centrala rektorsområde från och med läsåret 2016/ Kulturhus i Avesta Gunilla Berglund (C) och Karin Perers (C) motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget för att locka ingenjörer och naturvetare till välfärdssektorn Prisnivå Verket / Avesta Art år Samverkansteam Avesta Sven-Olov Hirsch och Eva Petterssons medborgarförslag om att Avesta kommun ska starta egen uppfödning av köttdjur Utökning av tjänsten inkluderingspedagog Ändring av sammanträdesdatum 25

3 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 3 16 Information om tillägg av ärenden Mikael Westberg (S) ordföranden informerar att följande ärenden tilläggs dagordningen: - Utökat behov av skollokaler inom Avesta centrala rektorsområde från och med höstterminen år Utökning av tjänsten som inkluderingspedagog.

4 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 4 17 Ivan Wargclous och Anita Berg Åsbergs medborgarförslag om namnbyte av By skola till Carl Larsson skolan. Dnr Bs Ivan Wargclou och Anita Berg Åsberg anför följande i medborgarförslaget: Tillgången till bra skolor är en förutsättning för en levande landsbygd, så också i By. En väl fungerande skola krävs för att dagens och framtidens inflyttare till kommunen ska välja landsbygden och By som hemvist. Som ett led i att stärka skolan i den allt hårdnande konkurrensen om elever kan ett namnbyte av skolan vara av väsentlig fördel. Namnet Carl Larsson skolan för tankarna till dess namne, bondsonen som föddes i By socken 1877 och som blev den kände författare som i sina verk skildrade hembygden, vilken låg honom varmt om hjärtat. Lika varmt om hjärtat ligger hembygden och skolan för oss invånare i By. För att stärka skolan i By och dess varunamn samt som en hyllning till Carl Larsson i By lämnas följande förslag: - att By skola byter namn till Carl Larsson skolan. Beredning - Ivan Wargclous och Anita Berg Åsbergs medborgarförslag 27 augusti Kommunfullmäktige 29 september 2014, Bildningsstyrelsens arbetsutskott 22 oktober 2014, Bildningsstyrelsen 12 november 2014, 143. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till bildningsstyrelsen för beredning och beslut. Vid bildningsstyrelsens sammanträde fick bildningschefen i uppdrag att presentera yttrandeförslag till bildningsstyrelsens sammanträde i februari 2015.

5 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 5 17 forts Bildningschefen föredrar sitt yttrande: Bakgrund: Ivan Wargclou och Anita Åsberg har i ett medborgarförslag daterat , föreslagit att By skola byter namn till Carl Larsson skolan, för att stärka skolan i By och dess varumärke och samtidigt vara en hyllning till bondsonen, författaren och hembygdsskildraren Carl Larsson i By. Svar: Carl Larsson i föddes i By 25 juli 1877 i By socken och dog 9 augusti Han var bondson, lantbrukare, författare och hembygdsforskare. Carl Larsson var även drivande vid tillkomsten av By hembygds-förening. Sett till Carl Larssons författarskap och gärningar för hembygden, så är det utan tvekan positivt för By skola att förknippas med Carl Larsson. Allt som kan bidra till att stärka By skolas attraktionskraft när det gäller att locka till sig fler elever är av godo. Att det samtidigt blir en hyllning till Carl Larsson i By är naturligvis också positivt. Mot det kan anföras att det lätt kan ske namnförväxling med den kände konstnären Carl Larsson, med konstnärshem i Sundborn. Likaså förloras den tydliga geografiska anknytningen, när inte längre skolans namn anknyter till orten By, och Carl Larsson från By trots allt är relativt okänd för en bredare allmänhet. Det kan också vara svårt att bedöma om ett namnbyte från By skola till Carl Larssonskolan verkligen skulle stärka skolans varumärke. Tidigare Horndals skola, heter numera Johan- Olovskolan, efter smeden, författaren och riksdagsmannen Johan Olov Johansson från Horndal. Huruvida det namnbytet verkligen har stärkt skolans varumärke är det vanskligt att uttala sig om. Dock skulle ett namnbyte från By skola till Carl Larsson skolan kunna bli utgångspunkten för ett samverkans- och utvecklingsprojekt mellan flera aktörer, som förskolan och skolan i By, Avesta bibliotek, By Utvecklingsgrupp och By Sockengille, för att återlansera Carl Larsson i By och därmed också stärka By skolas varumärke. Genom att, enligt By Sockengilles förslag, göra tillägget By, som för övrigt även Carl Larsson gjorde under sin levnad, och ändra förslaget till Carl Larsson-skolan i By, så kan en namnförväxling undvikas.

6 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 6 17 forts Bildningschefens förslag till beslut Bildningsstyrelsen beslutar att - byta namn på By skola till Carl Larsson-skolan i By - namnbytet ska gälla från och med höstterminens start Måna Hesselrud (M) yrkar att By skola inte ska byta namn bland annat på grund av att personalen i skolan är av uppfattningen att skolan ska behålla namnet By skola. Sker ett namnbyte av By skola till Carl Larsson skolan i By finns risk att förväxling kan ske med Carl Larsson i Sundborn. Förslag - Bildningsstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås.

7 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 7 18 Ansökan om investeringsbudget för gräsklippare och vagn Dnr Bs Georgios Nielsen, enhetschef fritid, ansöker om investeringsbudget för inköp av gräsklippare och vagn för att sköta drift av sportpark, badplatser, idrottsplatser med mera. Genomförs inte investeringen kan planerad drift ej genomföras. Förslag - Bildningsstyrelsen godkänner ansökan om investeringsbudget.

8 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 8 19 Ansökan om investeringsbudget för skurmaskin till Metropoolen Dnr Bs Georgios Nielsen, enhetschef fritid, ansöker om investeringsbudget för inköp av ny skurmaskin till Metropoolens badhus. Befintlig skurmaskin är trasig och genomförs inte investeringen kan nuvarande verksamhet inte bedrivas. Förslag - Bildningsstyrelsen godkänner ansökan om investeringsbudget.

9 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 9 20 Utökat behov av skollokaler inom Avesta centrala rektorsområde från och med läsåret 2016/2017 Dnr Bs Bengt Albertsson, resultatenhetschef förskola-grundskola, informerar om att inom Avesta centrala rektorsområde finns behov av att utöka skollokalerna. Resultatenhetschefen visar statistik över barnmängd i Avesta kommun per Statistiken visar hur barnmängden har utvecklat och var stora förändringar kommer att ske. Resultatenhetschefen visar förslag om hur skollokalerna kan utökas, bland annat genom att Avesta musik- och kulturskola lämnar nuvarande lokaler så att skolan får tillgång till dessa lokaler och att genomföra om- och tillbyggnad av kök samt utbyggnad av platser i elevmatsalen på Markusskolan. Förslag - Resultatenhetschefen för förskola-grundskola får i uppdrag att lämna förslag om utökning av skollokaler inom Avesta centrala rektorsområde.

10 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Kulturhus i Avesta Dnr Bs Mikael Westberg (S) ordförande och Maria Andersson (S) har lämnat skrivelse med förslag om utredning av kulturhus i Avesta. Ökningen av elever i Avesta kommun gör att bildningsstyrelsen behöver ta fram flera lokaler till skola. Behovet är störst i centrala Avesta och förvaltningens resultatenhetschef har som förslag att flytta ut musik- och kulturskolan från nuvarande lokaler i Markusskolan för att därigenom göra plats för mer skollokaler. Ett av kommunfullmäktiges mål är att vara en kulturstad. Bildningsstyrelsens indikatorer för att nå målen, är bland annat att öka andelen elever som deltar i Avesta musik- och kulturskola samt att arbeta för en utökad samverkan med Verket. I samband med flytt av musik- och kulturskolan vore det strategiskt viktigt att se om möjlighet finns att flytta samman olika kulturverksamheter i en gemensam byggnad med en bred kulturverksamhet. Koppardalen, som idag ska vara ett centrum för tillväxt och där kulturens hjärta finns, skulle kunna vara en möjlig plats där verksamheter som dans, teater, musik, hantverk, konst och övrig kulturverksamhet blir till ett kulturhus. Mikael Westbergs och Maria Anderssons förslag till beslut - att bildningsstyrelsen uppdrar till resultatenhetschefen för kultur-fritid att utreda ett möjligt kulturhus i Koppardalen och presentera vad som kan inrymmas i kulturhuset Förslag - Resultatenhetschefen för kultur-fritid får i uppdrag att utreda möjligheterna till ett kulturhus i Koppardalen och presentera vad som kan inrymmas i kulturhuset.

11 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Gunilla Berglund (C) och Karin Perers (C) motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget för att locka ingenjörer och naturvetare till välfärdssektorn Dnr Bs Gunilla Berglund (C) och Karin Perers (C) anför i motionen att det nu finns chansen även för kommuner, landsting och regioner att ta del av regeringens satsning Tekniksprånget för att locka ingenjörer och naturvetare till välfärdssektorn. Tekniksprånget är en satsning där näringsliv, regering, fackförbund och arbetsgivarorganisationer samarbetar för att bevara ingenjörstraditionen och stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Tekniksprånget ger avgångselever från gymnasieskolornas natur- och teknikprogram chansen att praktisera för att få en bättre bild av vad ingenjörsyrket kan innebära. Praktiken pågår i fyra månader med lön och antagning sker vår och höst. Hittills har satsningen mest fokuserat på det privata näringslivet och teknikintensiva företag. Men från och med hösten 2013 finns möjlighet även för kommuner, landsting och regioner att delta i praktiksatsningen. Välfärdssektorn känner i likhet med andra arbetsgivare av bristen på ingenjörer och naturvetare. Och prognoserna pekar på en fortsatt brist framöver. Att kommuner, landsting och regioner som arbetsgivare av tradition inte heller förknippas med tekniska och naturvetenskapliga yrken, gör att vi riskerar att bli omsprungna när konkurrensen hårdnar ytterligare. Tekniksprånget är ett bra sätt att synliggöra kommuner, landsting och regioner som arbetsgivare även för ingenjörs- och naturvetenskapliga yrken. Tekniksprånget drivs av Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och löper på fem år. Praktikprogrammet vänder sig till ungdomar som gått ut gymnasiets natur- eller teknikprogram och ännu inte fyllt 21 år. Avgångsstudenter med fullständiga betyg och behörighet till naturvetenskapliga utbildningar och ingenjörsutbildningar, kan söka. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) förhandlar fram ett centralt avtal med berörda fackliga organisationer där praktikanternas anställningsvillkor fastställs, bland annat en lön på kronor i månaden och rätten till en handledare.

12 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida forts Avesta kommun behöver ta vara på alla möjligheter att erbjuda praktikplatser för ungdomar. Det är viktigt för att klara försörjningen av medarbetare framöver. En praktikplats kan också ha stor betydelse för den enskilda praktikanten som stöd i valet av utbildnings- och yrkesväg framöver. En praktikplats ger också värdefulla kontakter samt inte minst ett viktigt inslag i meritförteckningen. Gunilla Berglunds (C) och Karin Perers (C) förslag Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten för Avesta kommun att inför hösten 2014 ansluta sig till Tekniksprånget för att därigenom kunna erbjuda bra praktikplatser inom tekniska och naturvetenskapliga yrken och öka möjligheterna att rekrytera tekniker och naturvetare till vår kommun framöver. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 24 februari att remittera motionen till bildningsstyrelsen för yttrande. Bildningsstyrelsen, genom resultatenhetschef SIVA/Karlfeldtgymnasiet, lämnar följande yttrande: Gunilla Berglund och Karin Perers har inkommit med motion att Avesta kommun ska ansluta sig till Tekniksprånget från och med hösten Tekniksprånget är en mycket bra möjlighet för ungdomar som har avslutat sina gymnasiestudier och som behöver prova på ett yrke inom teknik eller naturvetenskap, i syfte att få bättre klart för sig om framtida yrkesval. Kommunen bör vara medveten om att kommunen förbinder sig att betala kronor i lön, plus lagstadgad arbetsgivaravgift till respektive deltagare i Tekniksprånget under fyra månader. Beroende på antal Tekniksprångsplatser som ska upplåtas, innebär detta en kostnad för kommunen i form av lön, samt ytterligare en personalkostnad eftersom kommunen förbinder sig att avsätta en handledare under praktikperioden.

13 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida forts Resultatenhetschefens yttrandeförslag - Tekniksprånget är bra och någonting som kommunen borde satsa på, särskilt i syfte att marknadsföra kommunen som en framtida arbetsgivare. - hela kostnaden som detta innebär för bildningsförvaltningen ska kompenseras genom motsvarande ramökning. Bildningsstyrelsen beslutade att de ser positivt på ett genomförande av motionsförslaget. Beredning - Gunilla Berglunds (C) och Karin Perers (C) motion 10 januari Kommunfullmäktige 3 februari Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 februari Bildningsförvaltningens skrivelse 15 april Bildningsstyrelsen 11 juni Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 september Kommunstyrelsen 15 september Kommunfullmäktige 29 september 2014, Bildningsstyrelsens arbetsutskott 22 oktober 2014, 98. Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Mikael Westberg (S) och Gunilla Berglund (C), enligt kommunstyrelsens förslag, att motionen tillstyrks och att bildningsstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa Tekniksprånget i Avesta. Kommunfullmäktige beslutar att - Motionen tillstyrks. - Bildningsstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa Tekniksprånget i Avesta.

14 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida forts Bildningsstyrelsen beslutade att - resultatenhetschefen för gymnasie /Siva får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att - införa Tekniksprånget i Avesta och presentera förslaget vid bildningsstyrelsens sammanträde senast under mars månad Björn Hansson, resultatenhetschef för gymnasie, vuxenlärande, integration och arbetsmarknadsenhet lämnar följande skrivelse: Bakgrund/uppdrag Gunilla Berglund och Karin Perers har inkommit med en motion om att Avesta kommun ska ansluta sig till Tekniksprånget från och med hösten Tekniksprånget är en mycket bra möjlighet för ungdomar som har avslutat sina gymnasiestudier och som behöver prova på ett yrke inom teknik eller naturvetenskap, i syfte att få bättre klart för sig om framtida yrkesval. Tekniksprånget vänder sig till de elever som klarat av sina studier på ett teknik- eller naturvetenskapligt program och som ännu inte fyllt 21 år. Kommunen förbinder sig att betala en lön på13500 kr i månaden, plus lagstadgad arbetsgivaravgift, till respektive Tekniksprångsdeltagare under fyra månader. Beroende på antal Tekniksprångsplatser vi skall upplåta innebär detta en kostnad för kommunen i form av lön, samt ytterligare en personalkostnad då vi förbinder oss att avsätta en handledare under praktikperioden. Övriga åtaganden är att vi förbinder oss att tillhandahålla praktikplatser höst och vår, samt att rekrytera praktikanter via Tekniksprångets ansökningsportal. Resultatenhetschefen för Gymnasiet får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa Tekniksprånget i Avesta och presentera förslaget vid bildningsstyrelsens sammanträde under mars månad Förutsättningar för att införa Tekniksprånget i Avesta Inom Avesta kommun och våra kommunala bolag, Gamlabyn AB, Avesta VA och avfall AB samt Västmanland Dalarna miljö och byggförvaltning finns det flera ingenjörsbefattningar.

15 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida forts Efter samtal med ingenjörer och Markchefen från Miljö och byggförvaltningen samt Vd för GBAB, är bedömningen att det finns ett behov av att fylla på med nya ingenjörer i framtiden. Många ungdomar vet inte vilka olika typer av ingenjörstjänster som finns på marknaden och då inte heller vilka tjänster som finns inom kommunen. Verksamheten bedöms vara positivt inställd till att ta emot ungdomar som vill veta mer om ingenjörsyrket. Organisation Då Avesta kommun tar på sig ett ansvar att tilhandahålla en handledare som följer upp ungdomarna samt att vi skall ta ansvar för hela rekryteringsprocessen, föreslår undertecknad att samordning av Tekniksprångets rekrytering och framtagande av handledare läggs, i likhet med traineetjänster, under Avesta kommuns personalenhet. Antal praktikplatser som Avesta kommun kan/bör erbjuda är fyra stycken per praktikperiod. Praktikanterna ska ha en möjlighet att söka sig till olika ingenjörsbefattningar/områden och härmed måste kommunen ha en enhet som tar helhetsansvaret för verksamheten. Finansiering - Undertecknad föreslår att det avsätts centrala pengar för Tekniksprånget inför Budgeten läggs under personalenheten och verksamheten ställer upp med en kvalitetssäkrad praktikplats. - Varje praktikplats kostar kr/månad i lön, tillkommer gör arbetsgivaravgift och semesterersättning. - Arbetstid för en handledare som handleder samtliga praktikanter inom Avesta kommunsoch kommunala bolags verksamheter. Tidplan Intag till Tekniksprånget sker två gånger per år. Ansökningsperioden till höst respektive vårperioden är den 16 april till 16 maj respektive den 16 oktober till 16 november. Målsättning bör vara att Avesta skall vara klara att rekrytera ungdomar till praktikperioden som startar våren Resultatenhetschefens förslag till beslut - att godkänna ovanstående utredning om att införa Tekniksprånget i Avesta kommun

16 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida forts Förslag Bildningsstyrelsen beslutar att - i enlighet med ovanstående utredning införa Tekniksprånget i Avesta kommun - medel avsätts i Mål & budget för att införa Tekniksprånget inför år 2016.

17 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Prisnivå Verket / Avesta Art år 2015 Dnr Bs Ing-Mari Pettersson Jensen, resultatenhetschef kultur-fritid föredrar Kennet Linders, enhetschef Verket, förslag till prisnivå vid Verket /Avesta Art Förslaget innebär prishöjning för vuxen dagentré från 80 kronor till 90 kronor. Syftet med höjningen av dagentré är att öka intäkterna och stimulera köp av säsongskort. Övriga prisnivåer föreslås oförändrade: Priser Verket/Avesta Art Barn t.o.m. 12 år, endast i vuxens sällskap - fri entré Barn & ungdom (13-17 år) 35 kronor Vuxen (18+) 90 kronor Säsong, vuxen 200 kronor (info se nedan) Säsong, barn & ungdom 80 kronor Masmästarkort 350 kronor/ år (info se nedan) Masmästarkort, barn & ungdom 175 kronor Säsongskort berättigar till: - Entré Verket, Avesta Art - 50% rabatt till evenemang där Verket är arrangör Masmästarkort berättigar till: - Entré Verket, Avesta Art, Tomtemarkand och övriga evenemang där Verket är arrangör - 15% rabatt i butik på Verkets sortiment - Fritt kaffe - Kortet gäller ej för evenemang som har annan arrangör än Verket - Berättigar ej till rabatt för konst och produkter knutna till utställande konstnärer Enhetschefens förslag till beslut - Bildningsstyrelsen godkänner förslag till priser och värdenivåer i Verkat / Avesta art 2015.

18 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida forts Förslag - Bildningsstyrelsen godkänner föreslagna priser i Verket / Avesta Art år 2015.

19 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Samverkansteam Avesta Dnr Bs Björn Hansson, resultatenhetschef för gymnasie, vuxenlärande, integrationsenhet och arbetsmarknadsenhet lämnar följande skrivelse: Bakgrund/uppdrag Fyrsteget har avslutats som verksamhet och Samverkansteam Avesta startas upp från och gäller tillsvidare. Satsningen är finansierad av Södra dalarnas samordningsförbund. Uppdraget till Samverkansteam Avesta är att organisera arbetsrehabiliterande verksamhet och ge ett aktivt individanpassat stöd för individer med samordnade rehabiliteringsbehov inom samordningsförbundets geografiska område. Arbetsmetoderna ska vara lösningsinriktade och omfatta både gruppverksamhet och individuella insatser. I teamet ska ingå personer med erfarenhet av att arbeta med individer som har neuropsykiatriska funktionshinder. Detta för att säkerställa att rätt insatser genomförs och för att hitta långsiktiga individanpassade lösningar till egen försörjning. Unga personer med aktivitetsersättning och individer som ligger långt ifrån arbetsmarknaden ska särskilt prioriteras. Syfte Syftet med insatsen är att erbjuda kvalificerat och professionellt stöd i samordnad rehabilitering för individer med samordnade rehabiliteringsbehov. Arbetsförmågan realiseras och individen får förutsättningar för en egen försörjning. Insatsen har ett individinriktat fokus. Insatsen avslutas för individen då en säker och varaktig lösning har uppnåtts där ett samordnat stöd inte längre behövs från teamet. Mål Det övergripande målet är att så många som möjligt ska realisera en arbetsförmåga samt finna en stabil lösning för individen. Insatsen sätter upp mätbara och påverkbara mål som garanterar att erbjudna välfärdstjänster är av hög kvalité och att deltagarna värderar insatsen högt. Målet är bl.a. att stödja framväxten av en arbetsförmåga. Ledning/organisation Insatsen leds av styrgrupp bestående av representanter från de ingående myndigheterna. Andra organisationer kan vara med som adjungerade. Rollerna som styrande eller adjungerade, och vad som ingår i dem, ska dock vara tydlig för alla. Varje organisation utser minst en representant.

20 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida forts Teamet består av följande: Arbetsförmedlingen... arbetsförmedlare 100 % Försäkringskassan... personlig handläggare 20 % Landstinget Dalarna... psykiatrikurator 20 % Kommun... socialsekreterare 20 % Kommun...verksamhetssamordnare 100 % Kommun... coach 100 % Kommun... administratör 25 % Uppföljning/Utvärdering Kvartalsrapporter med redovisning av nyckeltal samt föredragning av verksamhetsledaren görs med adress till Samverkansteamets styrgrupp. Självutvärderingsverktyg används för halcårsvisa avstämningar om insatsens nuläge och vilka områden man vill utveckla. Rapport till finansiären lämnas två gånger per år. Extern utvärdering inskränks till en utvärdering av insatsens samhällsekonomiska effekter. Detta görs via PayOff.nu och kan komma igång först när verksamheten har funnit mer stabila former, tidigast under Resultatenhetschefens förslag till beslut - att Samverkansteam Avesta, enligt beskrivning ovan, ingår som en del av Arbetsmarknadsenheten inom Bildningsförvaltningen. Förslag - Bildningsstyrelsen beslutar att Samverkansteam Avesta ingår som en del av Arbetsmarknadsenheten inom bildningsförvaltningen, enligt ovanstående beskrivning

21 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Sven-Olov Hirsch och Eva Petterssons medborgarförslag om att Avesta kommun ska starta egen uppfödning av köttdjur Dnr Bs Vid bildningsstyrelsens sammanträde 10 december 2014, 172, fick kostchefen i uppdrag att presentera yttrande till medborgarförslaget. Eva Södergård, resultatenhetschef kost, skriver följande i sitt yttrande: Sven-Olof Hirsch och Eva Pettersson anför följande i medborgarförslaget: Avesta kommun har som mål att bli klimatneutralt samt att alla delar av kommunen ska vara levande. Ett steg närmare bägge dessa mål är att kommunen har egen uppfödning av köttdjur, nöt, gris och ev får. Om kommunen köper in djur, kontrakterar bönder i kommunen för uppfödning och använder sig av det lokala slakteri som finns får det positiva konsekvenser på flera sätt. Dels minskas transporter av djuren och krav på ekologisk uppfödning kan ställas, dels gynnas bönder och företag på orten. Kommunens måltidspersonal har utbildats för att kunna laga mer mat från grunden, om de får bra råvaror är medborgarförslagsställarna övertygade om att de skulle kunna utveckla maten för äldre och skolbarn väsentligt. Ytterligare ett plus. Rättviks kommun har prövat liknande i rätten och man har fått rätt att ha egen köttproduktion. Allt kött ska användas i kommunens egna kök och ingen del ska ut på marknaden, vilket i sin tur innebär att även de fina delarna, så som filén, också ska komma kommunens matgäster till del. I förlängningen skulle det gå att ordna praktikplatser och liknande hos bönderna och starta en utbildning till styckare, som det är brist på i Sverige. Medborgarförslagsställarnas förslag: - Kommunen köper egna djur för uppfödning för att ha som mål att bli självförsörjande på kött. - Att lokala bönder kontrakteras för uppfödningen. - Att det lokala slakteriet används vid slakt.

22 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida forts Bildningsförvaltningens yttrande: Att ha ansvar för egen köttproduktion inom kommunen kräver en stor kunskap och resurser, dessutom ingår det inte i en kommuns åtagande. Däremot är det som förslagsställarna säger viktigt att gynna bönder och företag på orten. De betande djuren bidrar också till att hålla landskapet öppet och gynnar den biologiska mångfalden. Det vi föreslår är att Avesta kommun ska sträva efter, är att i våra livsmedelsupphandlingar underlätta för producenter i närområdet så att lokala leverantörer kan vara med och lämna anbud och på så vis gynna näringarna på landsbygden och bidra till en hållbar utveckling inom livsmedelsbranschen. Kommunen upphandlar livsmedel i enlighet med Lagen om offentlig upp-handling (LOU). Upphandlingsreglerna (Lagen om offentlig upphandling, LOU) ger upphandlande myndigheter stor frihet att bestämma VAD man vill upphandla men mindre frihet att bestämma HUR eller FRÅN VEM man vill köpa varorna. Att göra en upphandling innebär att man som myndighet börjar med att ställa krav på de varor eller tjänster som ska köpas in. I Avesta innebär livsmedelsupphandlingen en genomgång av samtliga artiklar som vi handlar, ca st. Krav ställs på alla artiklars egenskaper. Detta för att få efterfrågade egenskaper och önskad kvalitet. Man kan till exempel ställa krav på att grisarnas svansar inte får klippas av, att djuren får gott om utrymme och strö att ligga på och att de inte rutinmässigt behandlas med antibiotika. Vi ställer krav på djurskydd enligt miljöstyrningsrådets rekommendationer. Miljöstyrningsrådets kriterier innebär en kvalitet som är i nivå med viktiga svenska djurskydds- och miljökrav. Den viktigaste faktorn för att möjliggöra för lokala producenter är att det är möjligt att lämna anbud på delar av förfrågningsunderlaget. Delningen kan vara såväl geografisk, volymmässig som produktmässig.

23 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida forts Resultatenhetschef kost förslag till beslut - att kommunen inte ska starta egen uppfödning av köttdjur eller kontraktera lokala bönder. - att Avesta kommun ska sträva efter att i livsmedelsupphandlingar underlätta för producenter i kommunen att lämna anbud. Förslag Bildningsstyrelsen beslutar att - Avesta kommun inte ska starta egen uppfödning av köttdjur eller kontraktera lokala bönder - Avesta kommun ska sträva efter att i livsmedelsupphandlingar underlätta för producenter i kommunen att lämna anbud.

24 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Utökning av tjänsten inkluderingspedagog Dnr Bs Fredrik Juthman, bildningschef, framför att behov finns att utöka tjänsten som inkluderingspedagog till att omfatta en deltidstjänst (50 %). Tjänsten har tidigare omfattat heltid och har i senare styrelsebeslut ersatts av en tjänst omfattande 20 %. Förslag - Bildningsstyrelsen beslutar att utöka tjänsten som inkluderingspedagog till att omfatta deltidstjänst om 50 %.

25 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Ändring av sammanträdesdatum Mikael Westberg (S) ordförande informerar att bildningsstyrelsens planerade arbetsutskott 25 mars 2015 flyttas till tisdag 24 mars 2015 klockan 14:00.

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget l (2) 2014-09-19 DIARlEN R: 2013/419 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltmng Ink. 2014-09- 2 4 Diarlenr..'

Läs mer

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2014-10-09 F~E' : S 23 (40) 172 Dnr 2014/453 Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget INLEDNING Carola Gunnarsson (C] och Gustaf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll BILDNINGSSTYRELSEN Plats och tid Beslutande Förvaltningskansliet klockan 14:00-16:50 Mikael Westberg (S) ordförande Maria Andersson (S) Ulf Bengtsson (S) Isa-Susanne Kenving (V) Jonas

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 onsdag 13 maj 2015 kl 09:00-10:20 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Mikael Westberg (S) Fredrik Mattsson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c)

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c) Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 28 maj 2007, kl 08.30-12.10 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 10.00-11.50 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

BNAU extra budget PROTOKOLL

BNAU extra budget PROTOKOLL BNAU extra budget PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN Sarrvnaolraoesdatum s... 1 (7), extra budget Plats och tid Tjadernhuset. sammantradesrum Vargen, kl. 10.50-12.45 Beslutande Ledamoter Anki Rooslien (S). ordf.

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 ' IJ ' ' BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: 2015-03-23 14.30-15.15 Rådhuset, Sammanträdesrum Kyrkheddinge

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16:00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S Jonny Karlsson,

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-12-17 43 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-13.00. Beslutande

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 13:00 ande Anders Svensson, M Magnus Gabrielsson, S Gunilla Schollin Borg, MP Övriga deltagande Jens Karlsson, avdelningschef

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta kommun.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta kommun.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2012-06-15 1 Plats och tid Surahammars kommunhus, kl 09.00-12.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, landstinget Västmanland Henry Komulainen, vice ordförande, Försäkringskassan Helena

Läs mer

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson.

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bengtsfors 09:00-12:00 Beslutade Ordf. Ewa Arvidsson Västra Götalandsregionen Vice ordf Björn Smith Försäkringskassan Ulrika Jörkander Arbetsförmedlingen Anne Sörqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-08-22, kl. 1300-1515 ande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S)

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S) 1\atrineholms kommun PERSONALUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-04 1 Plats och tid Beslutande Ateljen klockan 13.15 13.35 Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Beslutande

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 14 februari 2011 kl. 09:00 12:45

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 14 februari 2011 kl. 09:00 12:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 14 februari 2011 kl. 09:00 12:45 Beslutande Boerje Bohlin (S) Ordförande Pernilla Kardell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Astrid Nilsson (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Stig-Åke Grönvall (S) Jeanette Petersen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson KD Henry Piirainen S Tuula Vähäniemi, tjänstgör för Bo Petersson (S) 94-96

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Datum. Ersättare Lizzie Hultqvist (V), Arboga kommun Ann-Marie Lundin (S), Lanstinget Västmanland. Andreas Trygg (V), Köpings kommun

Datum. Ersättare Lizzie Hultqvist (V), Arboga kommun Ann-Marie Lundin (S), Lanstinget Västmanland. Andreas Trygg (V), Köpings kommun Samordningsförbundet Västra Mälardalen Plats och tid Stadskällaren, Arboga, kl 13.30-14.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) ande Andreas Trygg (V), Köpings kommun, ordförande Görel Nilsson (S), Kungsörs kommun

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Östanå Wärdshus kl. 13.00-15.00 Beslutande Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Lola Frödeberg (VF) Ersättare Nils-Erik Johansson

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-21

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-21 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-21 BUN 63 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 64 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, APRIL 2015... 2 BUN 65 RIKTLINJER FÖR KOSTEN INOM FÖRSKOLA OCH

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-23 1(9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 januari 2008 kl. 14.00 16.00 Gert Jonsson

Läs mer

1. Val av justerare Eva Borg (S)

1. Val av justerare Eva Borg (S) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 5 maj 2015 klockan 8.30 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Taxor och

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer