Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll BILDNINGSSTYRELSEN Plats och tid Förvaltningskansliet kockan 14:00-15:40 Beslutande Mikael Westberg (S) ordförande Ulf Bengtsson (S) ersättare för Maria Andersson (S) Blerta Krenzi (S) Måna Hesselrud (M) Isa-Susanne Kenving (V) ersättare för Krister Nilsson (KL) Övriga deltagande Fredrik Juthman, bildningschef Eva Ohlsson, nämndsekreterare Ing-Marie Pettersson Jensen, resultatenhetschef kultur-fritid, Johanna Johansson, förvaltningsekonom, Bengt Albertsson, resultatenhetschef förskola-grundskola, 20 Utses att justera Blerta Krenzi (S) med Måna Hesselrud (M) som ersättare Justeringens plats och tid Förvaltningskansliet måndag den 2 mars 2015 klockan 11:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Sammanträde ANSLAG Bildningsstyrelsens arbetsutskott Datum Anslag sätts upp Anslag tas ner Protokollets förvaring Förvaltningskansliet Eva Ohlsson

2 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 2 ÄRENDELISTA 16 Information om tillägg av ärenden 3 17 Ivan Wargclous och Anita Berg Åsbergs medborgarförslag om namnbyte av By skola till Carl Larsson skolan Ansökan om investeringsbudget för gräsklippare och vagn 7 19 Ansökan om investeringsbudget för skurmaskin till Metropoolen 8 20 Utökat behov av skollokaler inom Avesta centrala rektorsområde från och med läsåret 2016/ Kulturhus i Avesta Gunilla Berglund (C) och Karin Perers (C) motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget för att locka ingenjörer och naturvetare till välfärdssektorn Prisnivå Verket / Avesta Art år Samverkansteam Avesta Sven-Olov Hirsch och Eva Petterssons medborgarförslag om att Avesta kommun ska starta egen uppfödning av köttdjur Utökning av tjänsten inkluderingspedagog Ändring av sammanträdesdatum 25

3 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 3 16 Information om tillägg av ärenden Mikael Westberg (S) ordföranden informerar att följande ärenden tilläggs dagordningen: - Utökat behov av skollokaler inom Avesta centrala rektorsområde från och med höstterminen år Utökning av tjänsten som inkluderingspedagog.

4 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 4 17 Ivan Wargclous och Anita Berg Åsbergs medborgarförslag om namnbyte av By skola till Carl Larsson skolan. Dnr Bs Ivan Wargclou och Anita Berg Åsberg anför följande i medborgarförslaget: Tillgången till bra skolor är en förutsättning för en levande landsbygd, så också i By. En väl fungerande skola krävs för att dagens och framtidens inflyttare till kommunen ska välja landsbygden och By som hemvist. Som ett led i att stärka skolan i den allt hårdnande konkurrensen om elever kan ett namnbyte av skolan vara av väsentlig fördel. Namnet Carl Larsson skolan för tankarna till dess namne, bondsonen som föddes i By socken 1877 och som blev den kände författare som i sina verk skildrade hembygden, vilken låg honom varmt om hjärtat. Lika varmt om hjärtat ligger hembygden och skolan för oss invånare i By. För att stärka skolan i By och dess varunamn samt som en hyllning till Carl Larsson i By lämnas följande förslag: - att By skola byter namn till Carl Larsson skolan. Beredning - Ivan Wargclous och Anita Berg Åsbergs medborgarförslag 27 augusti Kommunfullmäktige 29 september 2014, Bildningsstyrelsens arbetsutskott 22 oktober 2014, Bildningsstyrelsen 12 november 2014, 143. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till bildningsstyrelsen för beredning och beslut. Vid bildningsstyrelsens sammanträde fick bildningschefen i uppdrag att presentera yttrandeförslag till bildningsstyrelsens sammanträde i februari 2015.

5 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 5 17 forts Bildningschefen föredrar sitt yttrande: Bakgrund: Ivan Wargclou och Anita Åsberg har i ett medborgarförslag daterat , föreslagit att By skola byter namn till Carl Larsson skolan, för att stärka skolan i By och dess varumärke och samtidigt vara en hyllning till bondsonen, författaren och hembygdsskildraren Carl Larsson i By. Svar: Carl Larsson i föddes i By 25 juli 1877 i By socken och dog 9 augusti Han var bondson, lantbrukare, författare och hembygdsforskare. Carl Larsson var även drivande vid tillkomsten av By hembygds-förening. Sett till Carl Larssons författarskap och gärningar för hembygden, så är det utan tvekan positivt för By skola att förknippas med Carl Larsson. Allt som kan bidra till att stärka By skolas attraktionskraft när det gäller att locka till sig fler elever är av godo. Att det samtidigt blir en hyllning till Carl Larsson i By är naturligvis också positivt. Mot det kan anföras att det lätt kan ske namnförväxling med den kände konstnären Carl Larsson, med konstnärshem i Sundborn. Likaså förloras den tydliga geografiska anknytningen, när inte längre skolans namn anknyter till orten By, och Carl Larsson från By trots allt är relativt okänd för en bredare allmänhet. Det kan också vara svårt att bedöma om ett namnbyte från By skola till Carl Larssonskolan verkligen skulle stärka skolans varumärke. Tidigare Horndals skola, heter numera Johan- Olovskolan, efter smeden, författaren och riksdagsmannen Johan Olov Johansson från Horndal. Huruvida det namnbytet verkligen har stärkt skolans varumärke är det vanskligt att uttala sig om. Dock skulle ett namnbyte från By skola till Carl Larsson skolan kunna bli utgångspunkten för ett samverkans- och utvecklingsprojekt mellan flera aktörer, som förskolan och skolan i By, Avesta bibliotek, By Utvecklingsgrupp och By Sockengille, för att återlansera Carl Larsson i By och därmed också stärka By skolas varumärke. Genom att, enligt By Sockengilles förslag, göra tillägget By, som för övrigt även Carl Larsson gjorde under sin levnad, och ändra förslaget till Carl Larsson-skolan i By, så kan en namnförväxling undvikas.

6 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 6 17 forts Bildningschefens förslag till beslut Bildningsstyrelsen beslutar att - byta namn på By skola till Carl Larsson-skolan i By - namnbytet ska gälla från och med höstterminens start Måna Hesselrud (M) yrkar att By skola inte ska byta namn bland annat på grund av att personalen i skolan är av uppfattningen att skolan ska behålla namnet By skola. Sker ett namnbyte av By skola till Carl Larsson skolan i By finns risk att förväxling kan ske med Carl Larsson i Sundborn. Förslag - Bildningsstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås.

7 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 7 18 Ansökan om investeringsbudget för gräsklippare och vagn Dnr Bs Georgios Nielsen, enhetschef fritid, ansöker om investeringsbudget för inköp av gräsklippare och vagn för att sköta drift av sportpark, badplatser, idrottsplatser med mera. Genomförs inte investeringen kan planerad drift ej genomföras. Förslag - Bildningsstyrelsen godkänner ansökan om investeringsbudget.

8 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 8 19 Ansökan om investeringsbudget för skurmaskin till Metropoolen Dnr Bs Georgios Nielsen, enhetschef fritid, ansöker om investeringsbudget för inköp av ny skurmaskin till Metropoolens badhus. Befintlig skurmaskin är trasig och genomförs inte investeringen kan nuvarande verksamhet inte bedrivas. Förslag - Bildningsstyrelsen godkänner ansökan om investeringsbudget.

9 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 9 20 Utökat behov av skollokaler inom Avesta centrala rektorsområde från och med läsåret 2016/2017 Dnr Bs Bengt Albertsson, resultatenhetschef förskola-grundskola, informerar om att inom Avesta centrala rektorsområde finns behov av att utöka skollokalerna. Resultatenhetschefen visar statistik över barnmängd i Avesta kommun per Statistiken visar hur barnmängden har utvecklat och var stora förändringar kommer att ske. Resultatenhetschefen visar förslag om hur skollokalerna kan utökas, bland annat genom att Avesta musik- och kulturskola lämnar nuvarande lokaler så att skolan får tillgång till dessa lokaler och att genomföra om- och tillbyggnad av kök samt utbyggnad av platser i elevmatsalen på Markusskolan. Förslag - Resultatenhetschefen för förskola-grundskola får i uppdrag att lämna förslag om utökning av skollokaler inom Avesta centrala rektorsområde.

10 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Kulturhus i Avesta Dnr Bs Mikael Westberg (S) ordförande och Maria Andersson (S) har lämnat skrivelse med förslag om utredning av kulturhus i Avesta. Ökningen av elever i Avesta kommun gör att bildningsstyrelsen behöver ta fram flera lokaler till skola. Behovet är störst i centrala Avesta och förvaltningens resultatenhetschef har som förslag att flytta ut musik- och kulturskolan från nuvarande lokaler i Markusskolan för att därigenom göra plats för mer skollokaler. Ett av kommunfullmäktiges mål är att vara en kulturstad. Bildningsstyrelsens indikatorer för att nå målen, är bland annat att öka andelen elever som deltar i Avesta musik- och kulturskola samt att arbeta för en utökad samverkan med Verket. I samband med flytt av musik- och kulturskolan vore det strategiskt viktigt att se om möjlighet finns att flytta samman olika kulturverksamheter i en gemensam byggnad med en bred kulturverksamhet. Koppardalen, som idag ska vara ett centrum för tillväxt och där kulturens hjärta finns, skulle kunna vara en möjlig plats där verksamheter som dans, teater, musik, hantverk, konst och övrig kulturverksamhet blir till ett kulturhus. Mikael Westbergs och Maria Anderssons förslag till beslut - att bildningsstyrelsen uppdrar till resultatenhetschefen för kultur-fritid att utreda ett möjligt kulturhus i Koppardalen och presentera vad som kan inrymmas i kulturhuset Förslag - Resultatenhetschefen för kultur-fritid får i uppdrag att utreda möjligheterna till ett kulturhus i Koppardalen och presentera vad som kan inrymmas i kulturhuset.

11 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Gunilla Berglund (C) och Karin Perers (C) motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget för att locka ingenjörer och naturvetare till välfärdssektorn Dnr Bs Gunilla Berglund (C) och Karin Perers (C) anför i motionen att det nu finns chansen även för kommuner, landsting och regioner att ta del av regeringens satsning Tekniksprånget för att locka ingenjörer och naturvetare till välfärdssektorn. Tekniksprånget är en satsning där näringsliv, regering, fackförbund och arbetsgivarorganisationer samarbetar för att bevara ingenjörstraditionen och stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Tekniksprånget ger avgångselever från gymnasieskolornas natur- och teknikprogram chansen att praktisera för att få en bättre bild av vad ingenjörsyrket kan innebära. Praktiken pågår i fyra månader med lön och antagning sker vår och höst. Hittills har satsningen mest fokuserat på det privata näringslivet och teknikintensiva företag. Men från och med hösten 2013 finns möjlighet även för kommuner, landsting och regioner att delta i praktiksatsningen. Välfärdssektorn känner i likhet med andra arbetsgivare av bristen på ingenjörer och naturvetare. Och prognoserna pekar på en fortsatt brist framöver. Att kommuner, landsting och regioner som arbetsgivare av tradition inte heller förknippas med tekniska och naturvetenskapliga yrken, gör att vi riskerar att bli omsprungna när konkurrensen hårdnar ytterligare. Tekniksprånget är ett bra sätt att synliggöra kommuner, landsting och regioner som arbetsgivare även för ingenjörs- och naturvetenskapliga yrken. Tekniksprånget drivs av Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och löper på fem år. Praktikprogrammet vänder sig till ungdomar som gått ut gymnasiets natur- eller teknikprogram och ännu inte fyllt 21 år. Avgångsstudenter med fullständiga betyg och behörighet till naturvetenskapliga utbildningar och ingenjörsutbildningar, kan söka. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) förhandlar fram ett centralt avtal med berörda fackliga organisationer där praktikanternas anställningsvillkor fastställs, bland annat en lön på kronor i månaden och rätten till en handledare.

12 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida forts Avesta kommun behöver ta vara på alla möjligheter att erbjuda praktikplatser för ungdomar. Det är viktigt för att klara försörjningen av medarbetare framöver. En praktikplats kan också ha stor betydelse för den enskilda praktikanten som stöd i valet av utbildnings- och yrkesväg framöver. En praktikplats ger också värdefulla kontakter samt inte minst ett viktigt inslag i meritförteckningen. Gunilla Berglunds (C) och Karin Perers (C) förslag Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten för Avesta kommun att inför hösten 2014 ansluta sig till Tekniksprånget för att därigenom kunna erbjuda bra praktikplatser inom tekniska och naturvetenskapliga yrken och öka möjligheterna att rekrytera tekniker och naturvetare till vår kommun framöver. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 24 februari att remittera motionen till bildningsstyrelsen för yttrande. Bildningsstyrelsen, genom resultatenhetschef SIVA/Karlfeldtgymnasiet, lämnar följande yttrande: Gunilla Berglund och Karin Perers har inkommit med motion att Avesta kommun ska ansluta sig till Tekniksprånget från och med hösten Tekniksprånget är en mycket bra möjlighet för ungdomar som har avslutat sina gymnasiestudier och som behöver prova på ett yrke inom teknik eller naturvetenskap, i syfte att få bättre klart för sig om framtida yrkesval. Kommunen bör vara medveten om att kommunen förbinder sig att betala kronor i lön, plus lagstadgad arbetsgivaravgift till respektive deltagare i Tekniksprånget under fyra månader. Beroende på antal Tekniksprångsplatser som ska upplåtas, innebär detta en kostnad för kommunen i form av lön, samt ytterligare en personalkostnad eftersom kommunen förbinder sig att avsätta en handledare under praktikperioden.

13 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida forts Resultatenhetschefens yttrandeförslag - Tekniksprånget är bra och någonting som kommunen borde satsa på, särskilt i syfte att marknadsföra kommunen som en framtida arbetsgivare. - hela kostnaden som detta innebär för bildningsförvaltningen ska kompenseras genom motsvarande ramökning. Bildningsstyrelsen beslutade att de ser positivt på ett genomförande av motionsförslaget. Beredning - Gunilla Berglunds (C) och Karin Perers (C) motion 10 januari Kommunfullmäktige 3 februari Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 februari Bildningsförvaltningens skrivelse 15 april Bildningsstyrelsen 11 juni Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 september Kommunstyrelsen 15 september Kommunfullmäktige 29 september 2014, Bildningsstyrelsens arbetsutskott 22 oktober 2014, 98. Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Mikael Westberg (S) och Gunilla Berglund (C), enligt kommunstyrelsens förslag, att motionen tillstyrks och att bildningsstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa Tekniksprånget i Avesta. Kommunfullmäktige beslutar att - Motionen tillstyrks. - Bildningsstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa Tekniksprånget i Avesta.

14 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida forts Bildningsstyrelsen beslutade att - resultatenhetschefen för gymnasie /Siva får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att - införa Tekniksprånget i Avesta och presentera förslaget vid bildningsstyrelsens sammanträde senast under mars månad Björn Hansson, resultatenhetschef för gymnasie, vuxenlärande, integration och arbetsmarknadsenhet lämnar följande skrivelse: Bakgrund/uppdrag Gunilla Berglund och Karin Perers har inkommit med en motion om att Avesta kommun ska ansluta sig till Tekniksprånget från och med hösten Tekniksprånget är en mycket bra möjlighet för ungdomar som har avslutat sina gymnasiestudier och som behöver prova på ett yrke inom teknik eller naturvetenskap, i syfte att få bättre klart för sig om framtida yrkesval. Tekniksprånget vänder sig till de elever som klarat av sina studier på ett teknik- eller naturvetenskapligt program och som ännu inte fyllt 21 år. Kommunen förbinder sig att betala en lön på13500 kr i månaden, plus lagstadgad arbetsgivaravgift, till respektive Tekniksprångsdeltagare under fyra månader. Beroende på antal Tekniksprångsplatser vi skall upplåta innebär detta en kostnad för kommunen i form av lön, samt ytterligare en personalkostnad då vi förbinder oss att avsätta en handledare under praktikperioden. Övriga åtaganden är att vi förbinder oss att tillhandahålla praktikplatser höst och vår, samt att rekrytera praktikanter via Tekniksprångets ansökningsportal. Resultatenhetschefen för Gymnasiet får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa Tekniksprånget i Avesta och presentera förslaget vid bildningsstyrelsens sammanträde under mars månad Förutsättningar för att införa Tekniksprånget i Avesta Inom Avesta kommun och våra kommunala bolag, Gamlabyn AB, Avesta VA och avfall AB samt Västmanland Dalarna miljö och byggförvaltning finns det flera ingenjörsbefattningar.

15 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida forts Efter samtal med ingenjörer och Markchefen från Miljö och byggförvaltningen samt Vd för GBAB, är bedömningen att det finns ett behov av att fylla på med nya ingenjörer i framtiden. Många ungdomar vet inte vilka olika typer av ingenjörstjänster som finns på marknaden och då inte heller vilka tjänster som finns inom kommunen. Verksamheten bedöms vara positivt inställd till att ta emot ungdomar som vill veta mer om ingenjörsyrket. Organisation Då Avesta kommun tar på sig ett ansvar att tilhandahålla en handledare som följer upp ungdomarna samt att vi skall ta ansvar för hela rekryteringsprocessen, föreslår undertecknad att samordning av Tekniksprångets rekrytering och framtagande av handledare läggs, i likhet med traineetjänster, under Avesta kommuns personalenhet. Antal praktikplatser som Avesta kommun kan/bör erbjuda är fyra stycken per praktikperiod. Praktikanterna ska ha en möjlighet att söka sig till olika ingenjörsbefattningar/områden och härmed måste kommunen ha en enhet som tar helhetsansvaret för verksamheten. Finansiering - Undertecknad föreslår att det avsätts centrala pengar för Tekniksprånget inför Budgeten läggs under personalenheten och verksamheten ställer upp med en kvalitetssäkrad praktikplats. - Varje praktikplats kostar kr/månad i lön, tillkommer gör arbetsgivaravgift och semesterersättning. - Arbetstid för en handledare som handleder samtliga praktikanter inom Avesta kommunsoch kommunala bolags verksamheter. Tidplan Intag till Tekniksprånget sker två gånger per år. Ansökningsperioden till höst respektive vårperioden är den 16 april till 16 maj respektive den 16 oktober till 16 november. Målsättning bör vara att Avesta skall vara klara att rekrytera ungdomar till praktikperioden som startar våren Resultatenhetschefens förslag till beslut - att godkänna ovanstående utredning om att införa Tekniksprånget i Avesta kommun

16 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida forts Förslag Bildningsstyrelsen beslutar att - i enlighet med ovanstående utredning införa Tekniksprånget i Avesta kommun - medel avsätts i Mål & budget för att införa Tekniksprånget inför år 2016.

17 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Prisnivå Verket / Avesta Art år 2015 Dnr Bs Ing-Mari Pettersson Jensen, resultatenhetschef kultur-fritid föredrar Kennet Linders, enhetschef Verket, förslag till prisnivå vid Verket /Avesta Art Förslaget innebär prishöjning för vuxen dagentré från 80 kronor till 90 kronor. Syftet med höjningen av dagentré är att öka intäkterna och stimulera köp av säsongskort. Övriga prisnivåer föreslås oförändrade: Priser Verket/Avesta Art Barn t.o.m. 12 år, endast i vuxens sällskap - fri entré Barn & ungdom (13-17 år) 35 kronor Vuxen (18+) 90 kronor Säsong, vuxen 200 kronor (info se nedan) Säsong, barn & ungdom 80 kronor Masmästarkort 350 kronor/ år (info se nedan) Masmästarkort, barn & ungdom 175 kronor Säsongskort berättigar till: - Entré Verket, Avesta Art - 50% rabatt till evenemang där Verket är arrangör Masmästarkort berättigar till: - Entré Verket, Avesta Art, Tomtemarkand och övriga evenemang där Verket är arrangör - 15% rabatt i butik på Verkets sortiment - Fritt kaffe - Kortet gäller ej för evenemang som har annan arrangör än Verket - Berättigar ej till rabatt för konst och produkter knutna till utställande konstnärer Enhetschefens förslag till beslut - Bildningsstyrelsen godkänner förslag till priser och värdenivåer i Verkat / Avesta art 2015.

18 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida forts Förslag - Bildningsstyrelsen godkänner föreslagna priser i Verket / Avesta Art år 2015.

19 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Samverkansteam Avesta Dnr Bs Björn Hansson, resultatenhetschef för gymnasie, vuxenlärande, integrationsenhet och arbetsmarknadsenhet lämnar följande skrivelse: Bakgrund/uppdrag Fyrsteget har avslutats som verksamhet och Samverkansteam Avesta startas upp från och gäller tillsvidare. Satsningen är finansierad av Södra dalarnas samordningsförbund. Uppdraget till Samverkansteam Avesta är att organisera arbetsrehabiliterande verksamhet och ge ett aktivt individanpassat stöd för individer med samordnade rehabiliteringsbehov inom samordningsförbundets geografiska område. Arbetsmetoderna ska vara lösningsinriktade och omfatta både gruppverksamhet och individuella insatser. I teamet ska ingå personer med erfarenhet av att arbeta med individer som har neuropsykiatriska funktionshinder. Detta för att säkerställa att rätt insatser genomförs och för att hitta långsiktiga individanpassade lösningar till egen försörjning. Unga personer med aktivitetsersättning och individer som ligger långt ifrån arbetsmarknaden ska särskilt prioriteras. Syfte Syftet med insatsen är att erbjuda kvalificerat och professionellt stöd i samordnad rehabilitering för individer med samordnade rehabiliteringsbehov. Arbetsförmågan realiseras och individen får förutsättningar för en egen försörjning. Insatsen har ett individinriktat fokus. Insatsen avslutas för individen då en säker och varaktig lösning har uppnåtts där ett samordnat stöd inte längre behövs från teamet. Mål Det övergripande målet är att så många som möjligt ska realisera en arbetsförmåga samt finna en stabil lösning för individen. Insatsen sätter upp mätbara och påverkbara mål som garanterar att erbjudna välfärdstjänster är av hög kvalité och att deltagarna värderar insatsen högt. Målet är bl.a. att stödja framväxten av en arbetsförmåga. Ledning/organisation Insatsen leds av styrgrupp bestående av representanter från de ingående myndigheterna. Andra organisationer kan vara med som adjungerade. Rollerna som styrande eller adjungerade, och vad som ingår i dem, ska dock vara tydlig för alla. Varje organisation utser minst en representant.

20 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida forts Teamet består av följande: Arbetsförmedlingen... arbetsförmedlare 100 % Försäkringskassan... personlig handläggare 20 % Landstinget Dalarna... psykiatrikurator 20 % Kommun... socialsekreterare 20 % Kommun...verksamhetssamordnare 100 % Kommun... coach 100 % Kommun... administratör 25 % Uppföljning/Utvärdering Kvartalsrapporter med redovisning av nyckeltal samt föredragning av verksamhetsledaren görs med adress till Samverkansteamets styrgrupp. Självutvärderingsverktyg används för halcårsvisa avstämningar om insatsens nuläge och vilka områden man vill utveckla. Rapport till finansiären lämnas två gånger per år. Extern utvärdering inskränks till en utvärdering av insatsens samhällsekonomiska effekter. Detta görs via PayOff.nu och kan komma igång först när verksamheten har funnit mer stabila former, tidigast under Resultatenhetschefens förslag till beslut - att Samverkansteam Avesta, enligt beskrivning ovan, ingår som en del av Arbetsmarknadsenheten inom Bildningsförvaltningen. Förslag - Bildningsstyrelsen beslutar att Samverkansteam Avesta ingår som en del av Arbetsmarknadsenheten inom bildningsförvaltningen, enligt ovanstående beskrivning

21 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Sven-Olov Hirsch och Eva Petterssons medborgarförslag om att Avesta kommun ska starta egen uppfödning av köttdjur Dnr Bs Vid bildningsstyrelsens sammanträde 10 december 2014, 172, fick kostchefen i uppdrag att presentera yttrande till medborgarförslaget. Eva Södergård, resultatenhetschef kost, skriver följande i sitt yttrande: Sven-Olof Hirsch och Eva Pettersson anför följande i medborgarförslaget: Avesta kommun har som mål att bli klimatneutralt samt att alla delar av kommunen ska vara levande. Ett steg närmare bägge dessa mål är att kommunen har egen uppfödning av köttdjur, nöt, gris och ev får. Om kommunen köper in djur, kontrakterar bönder i kommunen för uppfödning och använder sig av det lokala slakteri som finns får det positiva konsekvenser på flera sätt. Dels minskas transporter av djuren och krav på ekologisk uppfödning kan ställas, dels gynnas bönder och företag på orten. Kommunens måltidspersonal har utbildats för att kunna laga mer mat från grunden, om de får bra råvaror är medborgarförslagsställarna övertygade om att de skulle kunna utveckla maten för äldre och skolbarn väsentligt. Ytterligare ett plus. Rättviks kommun har prövat liknande i rätten och man har fått rätt att ha egen köttproduktion. Allt kött ska användas i kommunens egna kök och ingen del ska ut på marknaden, vilket i sin tur innebär att även de fina delarna, så som filén, också ska komma kommunens matgäster till del. I förlängningen skulle det gå att ordna praktikplatser och liknande hos bönderna och starta en utbildning till styckare, som det är brist på i Sverige. Medborgarförslagsställarnas förslag: - Kommunen köper egna djur för uppfödning för att ha som mål att bli självförsörjande på kött. - Att lokala bönder kontrakteras för uppfödningen. - Att det lokala slakteriet används vid slakt.

22 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida forts Bildningsförvaltningens yttrande: Att ha ansvar för egen köttproduktion inom kommunen kräver en stor kunskap och resurser, dessutom ingår det inte i en kommuns åtagande. Däremot är det som förslagsställarna säger viktigt att gynna bönder och företag på orten. De betande djuren bidrar också till att hålla landskapet öppet och gynnar den biologiska mångfalden. Det vi föreslår är att Avesta kommun ska sträva efter, är att i våra livsmedelsupphandlingar underlätta för producenter i närområdet så att lokala leverantörer kan vara med och lämna anbud och på så vis gynna näringarna på landsbygden och bidra till en hållbar utveckling inom livsmedelsbranschen. Kommunen upphandlar livsmedel i enlighet med Lagen om offentlig upp-handling (LOU). Upphandlingsreglerna (Lagen om offentlig upphandling, LOU) ger upphandlande myndigheter stor frihet att bestämma VAD man vill upphandla men mindre frihet att bestämma HUR eller FRÅN VEM man vill köpa varorna. Att göra en upphandling innebär att man som myndighet börjar med att ställa krav på de varor eller tjänster som ska köpas in. I Avesta innebär livsmedelsupphandlingen en genomgång av samtliga artiklar som vi handlar, ca st. Krav ställs på alla artiklars egenskaper. Detta för att få efterfrågade egenskaper och önskad kvalitet. Man kan till exempel ställa krav på att grisarnas svansar inte får klippas av, att djuren får gott om utrymme och strö att ligga på och att de inte rutinmässigt behandlas med antibiotika. Vi ställer krav på djurskydd enligt miljöstyrningsrådets rekommendationer. Miljöstyrningsrådets kriterier innebär en kvalitet som är i nivå med viktiga svenska djurskydds- och miljökrav. Den viktigaste faktorn för att möjliggöra för lokala producenter är att det är möjligt att lämna anbud på delar av förfrågningsunderlaget. Delningen kan vara såväl geografisk, volymmässig som produktmässig.

23 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida forts Resultatenhetschef kost förslag till beslut - att kommunen inte ska starta egen uppfödning av köttdjur eller kontraktera lokala bönder. - att Avesta kommun ska sträva efter att i livsmedelsupphandlingar underlätta för producenter i kommunen att lämna anbud. Förslag Bildningsstyrelsen beslutar att - Avesta kommun inte ska starta egen uppfödning av köttdjur eller kontraktera lokala bönder - Avesta kommun ska sträva efter att i livsmedelsupphandlingar underlätta för producenter i kommunen att lämna anbud.

24 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Utökning av tjänsten inkluderingspedagog Dnr Bs Fredrik Juthman, bildningschef, framför att behov finns att utöka tjänsten som inkluderingspedagog till att omfatta en deltidstjänst (50 %). Tjänsten har tidigare omfattat heltid och har i senare styrelsebeslut ersatts av en tjänst omfattande 20 %. Förslag - Bildningsstyrelsen beslutar att utöka tjänsten som inkluderingspedagog till att omfatta deltidstjänst om 50 %.

25 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Ändring av sammanträdesdatum Mikael Westberg (S) ordförande informerar att bildningsstyrelsens planerade arbetsutskott 25 mars 2015 flyttas till tisdag 24 mars 2015 klockan 14:00.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll BILDNINGSSTYRELSEN Plats och tid Beslutande Förvaltningskansliet klockan 14:00-16:50 Mikael Westberg (S) ordförande Maria Andersson (S) Ulf Bengtsson (S) Isa-Susanne Kenving (V) Jonas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15 14:30 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande, 89-109, 111-113 Susanne Berger (S) Laila Borger (S) Johan Thomasson

Läs mer

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget l (2) 2014-09-19 DIARlEN R: 2013/419 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltmng Ink. 2014-09- 2 4 Diarlenr..'

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 15:00 19:20 Vid sammanträdets inledning framför Roland Söderberg (MP) dikten En bön för 2000-talet av Jonas Gardell Beslutande

Läs mer

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859 1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013 Sundbybergs stad Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-11:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Fridolinsalen, Avesta, klockan 14:00-16:45 Beslutande Övriga deltagande Lars Isacsson (S), ordförande Mikael Westberg (S) Jan-Åke Andersson (S) Patrik

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-19.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

- Hur fungerar den? Processen för försörjningsstöd och arbetsrehabilitering i Järfälla kommun. Maj 2013

- Hur fungerar den? Processen för försörjningsstöd och arbetsrehabilitering i Järfälla kommun. Maj 2013 Processen för försörjningsstöd och arbetsrehabilitering i Järfälla kommun - Hur fungerar den? Maj 2013 Mats Carlström Mattias Norling Patrik Lidström Roland Lexén INLEDNING 4 BAKGRUND 4 UPPDRAG 4 METOD

Läs mer

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen 1(4) Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen Bakgrund Frågan om hur Vaggeryds kommun lyckas med sin flyktingmottagning och hur vi kan arbeta för att motverka främlingsfientlighet var ett återkommande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folkets hus, klockan 15:00-20.10 Beslutande Vid sammanträdets inledning framför Henrik Öhrn (MP) dikten Invandrarna av Bosse Parnevik. Lennart

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-12-15, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Bilaga 42 Ifylld och underskriven blankett skickas till följande adress: Länsstyrelsen i Skåne län Enheten för social hållbarhet 205 15 Malmö Sida 1(5) Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-13.50 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 24 november 2014, kl. 13.00 17.10 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Rune Berglund (S) Helena Stenberg (S) Brith Fäldt (V) Lars-Olof Pettersson (S) Ann-Louise

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Utredningen om Matchningsanställningen - nya vägar till jobb från Arbetsmarknadsdepartementet.

Utredningen om Matchningsanställningen - nya vägar till jobb från Arbetsmarknadsdepartementet. SIGNERAD 2015-05-11 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-05-21 Vår referens Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningen om Matchningsanställningen nya vägar

Läs mer