Luftvärdighet, tillverkning och registrering av ultralätta luftfartyg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Luftvärdighet, tillverkning och registrering av ultralätta luftfartyg"

Transkript

1 1 (7) Utfärdad: Träder i kraft: Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 33 och 36 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Med denna föreskrift av Trafiksäkerhetsverket upphävs luftfartsföreskriften, Luftvärdighet, tillverkning, registrering och underhåll av ultralätta flygplan ( ) Luftvärdighet, tillverkning och registrering av ultralätta luftfartyg 1 ALLMÄNT LUFTVÄRDIGHET KRAV PÅ UTRUSTNING TESTFLYGNINGAR FLYGMANUAL UNDERHÅLLSANVISNINGAR BULLER TYPINTYG BETECKNINGAR OCH FLYGTILLSTÅND UNDANTAG ALLMÄNT 1.1 Tillämpningsområde Denna föreskrift tillämpas på luftvärdigheten, tillverkningen och registreringen av ultralätta flygplan, helikoptrar och autogiron enligt 9 1 mom. i luftfartslagen (864/2014). Vad gäller tyngdpunktsstyrda ultralätta flygplan, motordrivna fallskärmar och glidare enligt 9 2 mom. i luftfartslagen tillämpas luftfartsföreskriften OPS M Definitioner I denna föreskrift avses med: ultralätt flygplan (UL-flygplan) och ultralätt helikopter (UL-helikopter) ett flygplan eller en helikopter med högst två säten, vilka vad gäller de tre axlarna styrs med roderytor och vars högsta tillåtna startvikt är: a) 300 kg för ensitsiga landflygplan eller helikoptrar, b) 450 kg för tvåsitsiga landflygplan eller helikoptrar, c) 330 kg för ensitsiga amfibieflygplan eller -helikoptrar eller sjöflygplan eller -helikoptrar, d) 495 kg för tvåsitsiga amfibie- eller sjöflygplan/amfibie- eller sjöhelikoptrar, förutsatt att planet/helikoptern vid användning både som sjöflygplan/sjöhelikopter och som landflygplan/landhelikopter vid behov underskrider båda begränsningarna som gäller högsta tillåtna startvikt, Trafiksäkerhetsverket PB 320, Helsingfors tfn , fax FO-nummer

2 2 (7) e) 472,5 kg för tvåsitsiga landflygplan på vilka ett fallskärmssystem som kan bära upp hela planet monterats, f) 315 kg för ensitsiga landflygplan på vilka ett fallskärmssystem som kan bära upp hela planet monterats, vars stallfart eller lägsta stabila flyghastighet vad gäller flygplan i landningskonfiguration är högst 65 km/h (35 knop) kalibrerad fart; autogiro ett kommersiellt tillverkat autogiro med ett eller två säten vars högsta tillåtna startvikt är 560 kilogram och ett autogiro där minst 51 % är byggt av en amatör eller en amatörförening utan vinstsyfte, för vederbörandes egna syften och utan något kommersiellt syfte; och ultralätt luftfartyg (UL-luftfartyg) ett UL-flygplan, en UL-helikopter och ett kommersiellt tillverkat autogiro. 2 LUFTVÄRDIGHET 2.1 Luftvärdighetskrav för UL-flygplan Allmänt a) Kommersiellt tillverkade UL-flygplan ska uppfylla luftvärdighetskraven i denna föreskrift och grunderna för godkännande i Suomalaisten ultrakevyiden lentokoneiden tarkastuskäsikirja (Inspektionshandboken för finska ultralätta flygplan), som godkänts av Trafiksäkerhetsverket. b) Ett amatörbyggt UL-flygplan ska uppfylla luftvärdighetskraven enligt denna föreskrift och därtill luftvärdighetskraven enligt föreskriften AIR M Hållfasthet Strukturen ska hålla för åtminstone den gränsbelastning som motsvarar följande manöverlastfaktorer: a) positiv lastfaktor 3,8 g och b) negativ lastfaktor 1,5 g. Dessutom ska strukturen hålla för de vindbybelastningar som definierats enligt CS-22. Vid planeringen ska säkerhetsfaktorer enligt CS-22 användas. Strukturens hållfasthet under förutsatta gränsbelastning ska påvisas på tillräckligt sätt Hållfasthetskraven ovan gäller ej för ensitsiga UL-flygplan med en tomvikt på högst 120 kg. De ska dock hålla för de manöver- och vindbybelastningar som kan förväntas under flygning i de förhållanden och situationer i vilka UL-flygplanet är avsett att användas i Stallfart Under standardförhållanden får stallfarten i landningskonfiguration utan motoreffekt (V S0 ) och med högsta tillåtna startvikt inte överskrida 65 km/h CAS (35 kts CAS). Ifall tydlig överstegring inte kan konstateras hos UL-flygplanet, är stallfarten den hastighet vid vilken flygplanet ännu är manöverbart och det sjunker med en hastighet på 4 m/s (800 ft/min).

3 3 (7) Lastkapacitet Ett UL-flygplans lastkapacitet ska vid minimiutrustning enligt den flygoperativa föreskriften OPS M2-11 vara minst 175 kg för tvåsitsiga flygplan och 95 kg för ensitsiga flygplan Övriga egenskaper Manöverriktningarna för huvudstyranordningarna i UL-flygplan ska uppfylla kraven i CS-22. Ett UL-flygplan får inte ha ovanliga eller farliga egenskaper eller sådana övriga egenskaper som piloten inte behärskar utan exceptionella färdigheter. Sådana egenskaper är bland annat att luftfartyget får okontrollerad häftig sidslutning eller hamnar i okontrollerad spin i samband med stall. 2.2 Luftvärdighetskrav på autogiron Allmänt a) Kommersiellt tillverkade autogiron ska uppfylla luftvärdighetskraven i denna föreskrift och i publikationen CAP 643 British Civil Airworthiness Requirements - Section T Light Gyroplanes. b) Amatörbyggda autogiron ska förutom luftvärdighetskraven i denna föreskrift i tillämpliga delar uppfylla också luftvärdighetskraven i CAP Hållfasthet Strukturen ska hålla för åtminstone den gränsbelastning som motsvarar följande manöverlastfaktorer: a) positiv lastfaktor 3,5 g och b) negativ lastfaktor 0,5 g. Autogiron och dess rotorer ska vara planerade för positiva och negativa manöverlastfaktorer från lufthastigheten 0 upp till de planerade maximihastigheterna. Strukturens hållfasthet under förutsatta gränsbelastning ska påvisas på tillräckligt sätt Hållfasthetskraven ovan gäller ej för ensitsiga autogiron med en tomvikt på högst 120 kg. De ska dock hålla för de manöver- och vindbybelastningar som kan förväntas under flygning i de förhållanden och situationer där ett autogiro är avsedd att användas i. 2.3 Luftvärdighetskrav för UL-helikoptrar UL-helikoptrar som tillverkats kommersiellt utomlands ska uppfylla luftvärdighetskraven i tillverkningslandet eller motsvarande luftvärdighetskrav i ett EU-medlemsland. I brist på sådana ska sökanden på annat sätt visa för Trafiksäkerhetsverket att UL-helikoptern har en tillräcklig säkerhetsnivå. 3 KRAV PÅ UTRUSTNING 3.1 Instrument Typcertifiering krävs inte för flyg- och motorinstrument som används på UL-luftfartyg. Instrumenten ska lämpa sig för ändamålet och ha markeringar enligt tillverkarens flygmanual eller Suomalaisten ultrakevyiden lentokoneiden tarkastuskäsikirja (Inspektionshandboken för finska ultralätta flygplan).

4 4 (7) 3.2 Säkerhetsbälten och övriga fastbindningsanordningar Säkerhetsbälten och övriga fastbindningsanordningar ska vara av samma konstruktion och kvalitet som säkerhetsbälten som godkänts för luftfartyg eller motorfordon. Säkerhetsbälten ska monteras enligt allmänt accepterade luftfartsanvisningar. 3.3 Lastningsbegränsningsskylt Ett UL-flygplan ska ha en lastningsbegränsningsskylt som är synlig för piloten och passagerare, vilken redogör för åtminstone följande uppgifter: a) högsta tillåtna startvikt, b) grundmassa som konstaterats vid vägningen, c) den högsta tillåtna bagagevikten, d) en tabell över de högsta tillåtna tillsatsvikterna i förarkabinen med en bränslevikt på 25 %, 50 %, 75 % och 100 %. Om UL-flygplanet har ett bagageutrymme, ska bagagets inverkan beaktas med en bagagevikt på 0 %, 50 % och 100 %. Ifall tyngdpunktsläget begränsar tillsatsvikterna i förarkabinen eller förutsätter bruk av balansvikter ska detta framgå av lastningsbegränsningsskylten. 4 TESTFLYGNINGAR 4.1 Med testflygningar ska det visas att UL-luftfartygets prestandavärden och övriga egenskaper uppfyller kraven enligt denna föreskrift. Ett testflygningsprogram krävs i följande fall: 1) Ett testflygningsprogram som godkänts av Trafiksäkerhetsverket och vars längd är minst 45 flygtimmar ska flygas för att få ett typintyg för ett UL-luftfartyg utan utländskt typintyg som uppfyller kraven enligt punkt ) Ett testflygningsprogram som godkänts av Trafiksäkerhetsverket och vars längd är minst 10 flygtimmar ska flygas: a) för att få ett typintyg för ett UL-luftfartyg som har ett typintyg beviljat av en utländsk luftfartsmyndighet eller en av den auktoriserad organisation, förutsatt att luftvärdighetskraven som ligger till grund för intyget motsvarar de krav som tillämpas i Finland, eller b) för att godkänna sjöflygningsutrustning eller andra motsvarande större modifieringar. 4.2 Testflygningsresultat ska bokföras på så sätt att det utifrån denna bokföring är möjligt att visa att kraven enligt punkt 4.1 är uppfyllda samt att upprätta tillräckliga grundläggande uppgifter och begränsningar för flygmanualen. Om testflygningarna visar att de planerade begränsningarna eller planeringsgrunderna ska ändras, ska nya begränsningar bestämmas utifrån testflygningsresultaten. 5 FLYGMANUAL 5.1 En flyghandbok som godkänts av en luftfartsmyndighet krävs inte för ett UL-luftfartyg. Däremot ska ett UL-luftfartyg ha en flygmanual på finska, svenska eller engelska. Flygmanualen ska innehålla de uppgifter som säker behandling av UL-luftfartyget förutsätter samt lastningsanvisningar, drifts- och användningsbegränsningar, eventuella specialegenskaper hos flygplanet, helikoptern eller autogiron och anvisningar för kontroll av luftfartyget före flygning. Typuppgifterna och de operativa begränsningarna i

5 5 (7) flygmanualen ska motsvara typuppgifterna för UL-luftfartyget och testflygningsberättelsen. Flygmanual krävs inte för testflygningar som anknyter till upprättandet av en flygmanual. 5.2 Det rekommenderas att flygmanualen upprättas enligt följande indelning: 1) allmänna uppgifter om flygplanet, 2) operativa begränsningar, 3) anvisningar för nödlägen, 4) normala flygprocedurer och bruksanvisningar för motorn, 5) prestanda, 6) lastningsinstruktioner och 7) bilagor. 6 UNDERHÅLLSANVISNINGAR Underhållsanvisningar ska finnas för underhåll av ett UL-luftfartyg. Nödvändiga ändringar ska göras i anvisningarna då de anvisningar som getts av luftfartygets eller anordningens tillverkare uppdateras, med beaktande av erfarenheter utifrån användningen av luftfartyget och då luftvärdighetsdirektiven så förutsätter. 7 BULLER 7.1 Högsta bullergränsen UL-flygplanets högsta tillåtna bullernivå är 68 db (A) i enlighet med bilaga 16 till konventionen angående internationell civil luftfart (ICAO Annex 16). 7.2 Bullermätning För att få ett typintyg ska en bullermätning göras för ett UL-flygplan. En bullermätning som utförts för en viss UL-flygplanstyp gäller för alla UL-flygplan som enligt typuppgifterna är av samma typ. Bullermätningar som utförts utomlands och som motsvarar bullermätningarna i ICAO Annex 16 kan godkännas om de utförts på ett sätt som godkänts av ifrågavarande statens luftfartsmyndighet. För ett amatörbyggt UL-flygplan krävs bullermätning om en bullermätning som utförts på annat UL-flygplan som nära motsvarar flygplanet inte kan anses vara tillräckligt noggrann även för detta flygplan. 7.3 Bullermätningsbevis Ett bullermätningsbevis ska redogöra för UL-flygplanets typbeteckning, tillverkare, motorns typbeteckning, propellerns typbeteckning och ljuddämparens typbeteckning, uppgifter om de motorinställningar som använts samt väderleksförhållandena då bullermätningar utförts. Ett bullermätningsbevis ska uppvisas vid luftvärdighetsgranskningen efter en testflygning. 8 TYPINTYG 8.1 Fall där typintyg krävs Typintyg krävs för UL-luftfartyg som tillverkas i kommersiellt syfte och UL-luftfartyg som säljs som kommersiellt tillverkade byggserier, om det inte handlar om ett luftfartyg där minst 51 % är byggt av en amatör eller en amatörförening utan vinstsyfte, för vederbörandes egna syften och utan något kommersiellt syfte. Typintyg krävs inte för ett amatörbyggt UL-luftfartyg.

6 6 (7) 8.2 Ansökan Importören eller tillverkaren ska skriftligt ansöka om typintyg hos Trafiksäkerhetsverket före den första luftvärdighetsgranskningen. Ansökan ska redogöra för ULluftfartygets tillverkare, tillverkarens typbeteckning, tillverkningslandet och uppgifter om importören. Följande handlingar ska fogas till ansökan: a) ett typintyg eller motsvarande utfärdat av luftfartsmyndigheten i tillverkningslandet eller en företrädare för denna om avsikten är att använda detta intyg vid granskningen (valideringsförfarande), b) en redogörelse över hur UL-luftfartyget uppfyller de i Finland gällande specialkraven, c) förteckning över de luftvärdighetskrav som ska användas, d) luftvärdighetsdirektiv för typen i fråga vilka getts ut av luftfartsmyndigheten i tillverkningslandet eller en företrädare för denna, och e) ett sammandrag av hållfasthetskalkyler och -prov, om luftfartyget inte omfattas av ett godkänt typintyg Efter testflygningarna ska följande dokument visas upp: a) en flygmanual som upprättats av tillverkaren jämte bilagor och en flygmanual enligt punkt 5, b) underhållsanvisningar och servicebulletiner för luftfartyget, motorn, anordningar eller utrustning vilka upprättats av tillverkaren, c) ett sammandrag av de testflygningar som anknyter till godkännandet, och d) ett bullermätningsbevis eller en utredning med motsvarande uppgifter. 8.3 Beviljande av typintyg Luftvärdighetsgranskningen av ett UL-luftfartyg görs i samband med en typgranskning. Trafiksäkerhetsverket beviljar ett typintyg för ett UL-luftfartyg, om det vid granskningen konstateras att kraven enligt punkterna 2 7 är uppfyllda och de handlingar som nämns i punkt 8.2 och typgranskningsrapporten överlämnats till Trafiksäkerhetsverket Trafiksäkerhetsverket beviljar ett typintyg för ett UL-luftfartyg som lagligen tillverkats, marknadsförts eller registrerats i ett annat EU- eller EFTA-land, om ULluftfartygstypen är förenlig med definitionen i punkt 1.2. Trafiksäkerhetsverket kan vägra att bevilja ett typintyg för en UL-luftfartygstyp, om ett typintyg som beviljats i ett annat EU- eller EFTA-land inte i huvudsak uppfyller de i punkterna 2 7 framlagda nationella kraven. 9 BETECKNINGAR OCH FLYGTILLSTÅND 9.1 Beteckningar Ett UL-luftfartyg ska markeras med nationalitets- och registreringsbeteckningar, på vilka föreskriften AIR M1-2 tillämpas med följande undantag: a) Nationalitetsbeteckningen bildas av bokstäverna OH. Registreringsbeteckningen utgörs av bokstaven U (UL-flygplan eller UL-helikopter) eller bokstaven G (autogiro) och tre eller fyra siffror.

7 7 (7) b) Om UL-luftfartygets form eller konstruktion är sådan att det inte är möjligt att placera beteckningen enligt luftfartsföreskriften AIR M1-2 på flygkroppen och vingarna, kan luftvärdighetsgranskaren godkänna en beteckning vars storlek avviker från föreskriften. Beteckningarnas läsbarhet får dock inte försämras väsentligt. 9.2 Flygtillstånd Ett UL-luftfartyg kan beviljas flygtillstånd och granskningsbevis avseende luftvärdighet efter en luftvärdighetsgranskning under förutsättning att: a) UL-luftfartyget uppfyller kraven i denna föreskrift och är förenligt med typintyget och typuppgifterna i flygmanualen. b) För ett amatörbyggt UL-luftfartyg krävs dessutom redovisningar och dokument enligt luftfartsföreskriften AIR M UNDANTAG Trafiksäkerhetsverket kan bevilja undantag från kraven i denna föreskrift för ett UL-luftfartyg om det anser att undantagen är nödvändiga och en säkerhetsnivå som motsvarar avsikten med föreskriften uppnås med de metoder som sökanden presenterat. Pekka Henttu luftfartsdirektör Maija Mansikkaniemi jurist

LUFTFARTSBESTÄMMELSE. PB 50, 01531 VANDA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

LUFTFARTSBESTÄMMELSE. PB 50, 01531 VANDA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 LUFTFARTSBESTÄMMELSE PB 50, 01531 VANDA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 AIR M5-10 ändring 3 26.1.2004 www.lentoturvallisuushallinto.fi LUFTVÄRDIGHET, TILLVERKNING, REGISTRERING OCH

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSVERKET CAA FINLAND LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV AIRWORTHINESS DIRECTIVE

TRAFIKSÄKERHETSVERKET CAA FINLAND LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV AIRWORTHINESS DIRECTIVE TRAFIKSÄKERHETSVERKET CAA FINLAND M 3166/14 LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV AIRWORTHINESS DIRECTIVE 12.11.2014 PB 320, 00101 Helsingfors, FINLAND, +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi Åtgärd

Läs mer

Giltighetstid: tills vidare. Ändringsuppgifter: Med denna föreskrift upphävs luftfartsbestämmelse OPS M1-23 om bruksflyg, utfärdad

Giltighetstid: tills vidare. Ändringsuppgifter: Med denna föreskrift upphävs luftfartsbestämmelse OPS M1-23 om bruksflyg, utfärdad lu 1 (6) Utfärdad: 11.2.2015 Träder i kraft: 15.2.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 70 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: Ändringsuppgifter: Med denna föreskrift upphävs luftfartsbestämmelse

Läs mer

Nationella luftfartygs bemanning

Nationella luftfartygs bemanning utkast Luftfartsföreskrift 1 (8) Utfärdad: 11.4.2013 Träder i kraft: 12.4.2013 Rättsgrund: 60 i luftfartslagen (1194/2009) Giltighetstid: Tills vidare Ändringsinformation: Genom denna föreskrift upphävs

Läs mer

BEHÖRIGHET FÖR ULTRALÄTTFLYGINSTRUKTÖR

BEHÖRIGHET FÖR ULTRALÄTTFLYGINSTRUKTÖR LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 10.10.2014 Träder i kraft: 14.10.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 45 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Denna föreskrift

Läs mer

CERTIFIKAT FÖR ULTRALÄTTFLYGARE

CERTIFIKAT FÖR ULTRALÄTTFLYGARE 1 (8) Utfärdad: 10.10.2014 Träder i kraft: 14.10.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 45 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Denna föreskrift från Trafiksäkerhetsverket

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om nationella luftvärdighetshandlingar;

Transportstyrelsens föreskrifter om nationella luftvärdighetshandlingar; Transportstyrelsens föreskrifter om nationella luftvärdighetshandlingar; beslutade den 15 juni 2016. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 3 kap. 1 och 4 och 14 kap. 16 luftfartsförordningen

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5, 7

Läs mer

Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel. Observera därför att det alltid är den tryckta utgåvan som gäller.

Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel. Observera därför att det alltid är den tryckta utgåvan som gäller. Transportstyrelsens föreskrifter om konstruktion, tillverkning, typ- och modifieringsgodkännande av flygmateriel m.m.; (konsoliderad elektronisk utgåva) beslutade den 13 juni 2012. Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om konstruktion, tillverkning, typ- och modifieringsgodkännande av flygmateriel m.m.

Transportstyrelsens föreskrifter om konstruktion, tillverkning, typ- och modifieringsgodkännande av flygmateriel m.m. LUFTFART Serie AIR Transportstyrelsens föreskrifter om konstruktion, tillverkning, typ- och modifieringsgodkännande av flygmateriel m.m. Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpning... 1 Definitioner

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 och 5 kap. 1 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:16

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:XX Utkom från

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 CERTIFIKAT FÖR MOTORSEGELFLVGARE

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 CERTIFIKAT FÖR MOTORSEGELFLVGARE .. LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 ILMAILUHALLINTO LUFHARTSFÖAVAL T NI!\ GEN F NNISH C Vie AVIATIO All1r.:JRITY 5.5.2009 PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 www.l

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

Checklista för utfärdande av miljö- och luftvärdighetshandlingar för begagnade luftfartyg från tredje land

Checklista för utfärdande av miljö- och luftvärdighetshandlingar för begagnade luftfartyg från tredje land EASA-LUFTFARTYG (Luftfartyg som omfattas av förordning (EG) nr 216/2008 1 ) Den här checklistan ska fyllas i och skickas in till Transportstyrelsen när ni ansöker om miljö- och luftvärdighetshandlingar

Läs mer

FLYGNING AV FJÄRRSTYRDA LUFTFARTYG OCH MODELLFLYGPLAN

FLYGNING AV FJÄRRSTYRDA LUFTFARTYG OCH MODELLFLYGPLAN skapa Föreskrift 1 (6) Utfärdad: 9.10.2015 Träder i kraft: 9.10.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 9, 57, 70 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: - FLYGNING

Läs mer

Nationella krav på underhållspersonal för luftfartyg

Nationella krav på underhållspersonal för luftfartyg 1 (12) Utfärdad: 20.12.2012 Träder i kraft 1.1.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 31 med beaktande av bilaga 1 i konventionen angående internationell civil luftfart

Läs mer

Driftsbestämmelser för kommersiell flygtransport

Driftsbestämmelser för kommersiell flygtransport Luftfartsföreskrift 1 (5) Utfärdad: 29.3.2011 Rättsgrund: 69 i luftfartslagen Träder i kraft: 15.4.2011 Giltighetstid: tills vidare Ändringsuppgifter: Upphäver luftfartsföreskriften från 3.6.2005. Tillämpningsområde:

Läs mer

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd 1 (5) Utfärdad: 3.3.2015 Träder i kraft: 6.3.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 95 Giltighetstid: tills vidare Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 om gemensamma skyddsregler

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter om luftvärdighet

Konsekvensutredning av föreskrifter om luftvärdighet Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ulf Wallman Sjö- och luftfartsavdelningen Konsekvensutredning av föreskrifter om luftvärdighet Transportstyrelsens förslag: Dessa föreskrifter

Läs mer

KRAV PÅ UNDERHÅLL, FORTSATT LUFTVÄRDIGHET OCH MODIFIERING AV FLYGMATERIEL

KRAV PÅ UNDERHÅLL, FORTSATT LUFTVÄRDIGHET OCH MODIFIERING AV FLYGMATERIEL SKAPA 1 (35) Utfärdad: 20.12.2016 Träder i kraft: 22.12.2016 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 9, 33, 36 och 42 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Denna föreskrift

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-41 CERTIFIKAT FÖR SEGELFLVGARE

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-41 CERTIFIKAT FÖR SEGELFLVGARE LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-41 ILMAILUHALLINTO LUFHAATSFÖRVALTNI NGEN FINNISH CIVIL AW'IT!ON AUlHOfiiTY 20.12.2007 PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 www.l uftfa

Läs mer

Giltighetstid: tills vidare

Giltighetstid: tills vidare skapa Föreskrift 1 (7) Utfärdad: 23.12.2016 Träder i kraft: 1.1.2017 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 9, 57, 70 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Genom denna

Läs mer

Undantag för militär luftfart från trafikreglerna för luftfarten

Undantag för militär luftfart från trafikreglerna för luftfarten 1 (6) Utfärdad: 10.3.2014 Träder i kraft: 15.3.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 3 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: Ändringsuppgifter: Undantag för militär luftfart från

Läs mer

Krav på språkkunskap inom luftfarten och bedömning av språkkunskap

Krav på språkkunskap inom luftfarten och bedömning av språkkunskap 1 (9) Utfärdad: 23.12.2016 Rättsgrund: Träder i kraft: 1.1.2017 Giltighetstid: Tills vidare Luftfartslagen (864/2014) 47 och 113 såsom 47 ändrats genom lagen om ändring av luftfartslagen (61/2016) Genomförd

Läs mer

Trafikregler för luftfart som tillämpas i Finland

Trafikregler för luftfart som tillämpas i Finland 1 (11) Utfärdad: 11.11.2014 Träder i kraft: 13.11.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 5 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: Kommissionens genomförandeförordning (EU) Nr 923/2012

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av luftfartyg m.m.;

Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av luftfartyg m.m.; Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av luftfartyg m.m.; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 12 kap. 4 luftfartsförordningen (2010:770)

Läs mer

Luftfartsstyrelsens författningssamling

Luftfartsstyrelsens författningssamling Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Lena Byström Möller ISSN 1652-8956 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om flygning med hängglidare; Serie OPS Utkom från trycket den 28 juni 2007 beslutade

Läs mer

Uppfyllande av krav på minimibesättning vid ambulansflygning (HEMS) under mörker

Uppfyllande av krav på minimibesättning vid ambulansflygning (HEMS) under mörker Luftfartsanvisning 1 (7) Utfärdad: 10.3.2011 Träder i kraft: 18.3.2011 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 69, luftfartsföreskrift OPS M3-14, punkt 2.1, JAR-OPS 3- bestämmelserna,

Läs mer

Registrering av fordon

Registrering av fordon Föreskrift 1 (11) Utfärdad: 16.11.2011 Träder i kraft: 16.11.2011 Giltighetstid: Tills vidare Rättsgrund: Järnvägslagen (304/2011) 75 Kommissionens beslut 107/2011/EU om ändring av beslut 2007/756/EG om

Läs mer

Nya nationella föreskrifter TSFS serie AIR

Nya nationella föreskrifter TSFS serie AIR Nya nationella föreskrifter TSFS serie AIR Gällande från 1 juli 2016 Presentatör Björn Holm, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer, fartyg och luftfartyg

Läs mer

KRAV PÅ BEHÖRIGHET HOS TEKNISK PERSONAL INOM SÖL-OMRÅDET INOM MILITÄR LUFTFART

KRAV PÅ BEHÖRIGHET HOS TEKNISK PERSONAL INOM SÖL-OMRÅDET INOM MILITÄR LUFTFART SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ MYNDIGHETSENHETEN FÖR MILITÄR LUFTFART SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITÄR LUFTFARTSFÖRESKRIFT SIM-He-lv-002 version A, ändring 0 19.12.2008 PB 30, FI-41161 TIKKAKOSKI, FINLAND,

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE

LUFTFARTSBESTÄMMELSE LUFTFARTSBESTÄMMELSE PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 TRG M1-7 ändring 1 5.5.2009 www.luftfartsforvaltningen.fi FLYGUTBILDNING INOM SPORTFLYGET Denna luftfartsbestämmelse

Läs mer

DRIFTSRESTRIKTIONER AV BULLERSKÄL PÅ HELSINGFORS-VANDA FLYGPLATS

DRIFTSRESTRIKTIONER AV BULLERSKÄL PÅ HELSINGFORS-VANDA FLYGPLATS BESLUT Päiväys/ Datum 21.10.2015 Finavia Abp PB 50 01531 VANDA Dnro/Dnr TRAFI/8440/05.00.11.01/2012 Viite/ Referens Finavia Abp:s ansökan 9.5.2010, Dnr 10/080/2010 DRIFTSRESTRIKTIONER AV BULLERSKÄL PÅ

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

Luftfartsstyrelsens författningssamling

Luftfartsstyrelsens författningssamling Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Maria Melchersson Tell ISSN 1652-8956 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2008:5) om segelflygarcertifikat;

Läs mer

Begränsad radiotelefonistbehörighet och tillhörande språkkrav

Begränsad radiotelefonistbehörighet och tillhörande språkkrav 1 (6) Utfärdad: 14.11.2013 Rättsgrund: Träder i kraft: 29.11.2013 Giltighetstid: Tills vidare Luftfartslagen (1194/2009) 45, 78, 119 120 såsom 45, 119 120 ändrats genom lagen om ändring av luftfartslagen

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003R2042 SV 29.10.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2042/2003 av den 20 november

Läs mer

Föreskrift 2/2010 1/(7)

Föreskrift 2/2010 1/(7) Föreskrift 2/2010 1/(7) Anmälan till produktregistret gällande produkter och utrustning för hälso- och sjukvård Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård

Läs mer

BYGGHANDBOK GENOMFÖRANDE AV NÖDTRÄNINGSPROGRAMMET. KAP 14 Utgåva 2 Sida 1 av 1 2011-06-01 BYGGANVISNINGAR 1. GENOMFÖRANDE AV NÖDTRÄNINGS- PROGRAMMET

BYGGHANDBOK GENOMFÖRANDE AV NÖDTRÄNINGSPROGRAMMET. KAP 14 Utgåva 2 Sida 1 av 1 2011-06-01 BYGGANVISNINGAR 1. GENOMFÖRANDE AV NÖDTRÄNINGS- PROGRAMMET BYGGHANDBOK BYGGANVISNINGAR GENOMFÖRANDE AV NÖDTRÄNINGSPROGRAMMET Sida 1 av 1 2011-06-01 1. GENOMFÖRANDE AV NÖDTRÄNINGS- PROGRAMMET 1.1 För att få delta i flygutprovning måste ALLA piloter genomföra det

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ]

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ] EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Utkast till Bryssel den C KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ] om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med icke-kommersiell flygdrift och

Läs mer

Säkerheten på passagerarfartyg som används på inrikes resor och som

Säkerheten på passagerarfartyg som används på inrikes resor och som 1 (6) Utfärdad: 26.6.2014 Träder i kraft: 1.8.2014 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 15 3 mom. och 18 1 mom. Genomförd EU-lagstiftning:

Läs mer

Luftfartygstyp Total gångtid Totalt antal landningar. Tillverkare Tillv. Nr (S/N) Tillverkningsår

Luftfartygstyp Total gångtid Totalt antal landningar. Tillverkare Tillv. Nr (S/N) Tillverkningsår BSL 14190, v01.00, 2016-06-30 inspektinsrapprt 1 (2) Denna blankett ska endast användas för luftfartyg sm mfattas av bilaga II till förrdning (EG) nr 216/2008 ( Annex II ) eller luftfartyg sm undantas

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003R1702 SV 28.12.2009 005.002 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1702/2003 av den 24 september

Läs mer

Typspecifikation Gyroplan 02 daterad

Typspecifikation Gyroplan 02 daterad Denna specifikation är upprättad av Kungliga Svenska Aeroklubben, Motorflygförbundet (KSAK-M). Specifikationen är knuten till typintyg för Gyroplan, utfärdat i enlighet med gällande bestämmelser och föreskrifter

Läs mer

Dokumenttyp Beteckning Sida Konsekvensutredning LS 2007-3755 1(4)

Dokumenttyp Beteckning Sida Konsekvensutredning LS 2007-3755 1(4) Dokumenttyp Beteckning Sida Konsekvensutredning LS 2007-3755 1(4) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Fahlstedt, 011-415 23 03 2007-07-05 00.01 KONSEKVENSUTREDNING AV FÖRSLAG TILL INFÖRANDE

Läs mer

Typspecifikation Gyroplan 01 daterad

Typspecifikation Gyroplan 01 daterad Denna specifikation är upprättad av Kungliga Svenska Aeroklubben, Motorflygförbundet (KSAK-M). Specifikationen är knuten till typintyg för Gyroplan, utfärdat i enlighet med gällande bestämmelser och föreskrifter

Läs mer

Förutsättningarna för auktorisering av serviceföretag för fartygs säkerhetsanordningar och kraven på deras verksamhet

Förutsättningarna för auktorisering av serviceföretag för fartygs säkerhetsanordningar och kraven på deras verksamhet 1 (6) Utfärdad: 25.9.2015 Träder i kraft: 1.10.2015 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 83 Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter:

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 1, 2, 4, 5 och 15, 5 kap. 1,

Läs mer

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL 1. EU-typkontroll är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ undersöker

Läs mer

Prestanda JAR-FCL PPL

Prestanda JAR-FCL PPL Prestanda JAR-FCL PPL En himla massa vikt! Massa vs Vikt (Mass vs Weight) W = mg F = mg Massa och balans (M&B) Massa och balans Tyngdpunkt (masscentrum) En tänkt punkt, i vilken man kan tänka sig att

Läs mer

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 22.5.2015 Träder i kraft: 25.5.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 71 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Med denna föreskrift

Läs mer

Slutrapport RL 2013:08

Slutrapport RL 2013:08 ISSN 1400-5719 Slutrapport RL 2013:08 Olycka den 20 september 2012 med motorsegelflygplanet SE-UDP på Sollefteå/Långsele flygplats, Västernorrlands län. Diarienr L-109/12 2013-03-27 SHK undersöker olyckor

Läs mer

Konsekvensutredning anpassning av nationella föreskrifter med anledning av EU:s nya flygoperativa regler för icke-kommersiell verksamhet

Konsekvensutredning anpassning av nationella föreskrifter med anledning av EU:s nya flygoperativa regler för icke-kommersiell verksamhet Konsekvensutredning 1 (9) Datum Handläggare Ulf Wallman Sjö- och luftfartsavdelningen Juridikenheten Juridiska sektionen för operatörer, fartyg och luftfartyg Konsekvensutredning anpassning av nationella

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:11) om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle;

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

TILLVERKARENS ANMÄLAN OM RISKSITUATION I SAMBAND MED PRODUKTER OCH UTRUSTNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

TILLVERKARENS ANMÄLAN OM RISKSITUATION I SAMBAND MED PRODUKTER OCH UTRUSTNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ANVISNING 5/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TILLVERKARENS ANMÄLAN OM RISKSITUATION I SAMBAND MED PRODUKTER OCH UTRUSTNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Fullmaktsbestämmelser Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599); SFS 1998:1262 Utkom från trycket den 13 oktober 1998 utfärdad den 17 september 1998. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Slutrapport RL 2013:18

Slutrapport RL 2013:18 ISSN 1400-5719 Slutrapport RL 2013:18 Olycka den 24 juni 2013 med motorsegelflygplanet SE-UDA vid Huggenäs, Värmlands län. Diarienr L-78/13 2013-11-13 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt.

Läs mer

Fartygspersonalens specialbehörigheter

Fartygspersonalens specialbehörigheter 1 (6) Utfärdad: 26.2.2013 Träder i kraft: 1.3.2013 Rättsgrund: Lagen om Trafiksäkerhetsverket (863/2009) Giltighetstid: tills vidare Ändringsuppgifter: Ändrat 14.8.2013 Fartygspersonalens specialbehörigheter

Läs mer

Villkor för beviljande av linjelotsbrev

Villkor för beviljande av linjelotsbrev 1 (6) Utfärdad: 1.5.2013 Träder i kraft: 1.5.2013 Giltighetstid: tills vidare Anvisningen grundar sig på följande lagstiftning: Lotsningslagen (940/2003), statsrådets förordning om lotsning (246/2011),

Läs mer

Konsekvensutredning - Ändringsföreskrift trafikregler för luftfart

Konsekvensutredning - Ändringsföreskrift trafikregler för luftfart Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Loella Fjällskog Sjö- och luftfartsavdelningen Konsekvensutredning - Ändringsföreskrift trafikregler för luftfart Ändringarna i föreskriften var

Läs mer

Lag. om ändring av fordonslagen

Lag. om ändring av fordonslagen Lag om ändring av fordonslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i fordonslagen (1090/2002) 13, ändras 2 2 mom., 3 2, 7 och 18 punkten, 10 1 mom., 11, 12 och 14, 16 1 mom., 19 1 mom., 30 1 och 2

Läs mer

Nya möjligheter för ELA1-luftfartyg

Nya möjligheter för ELA1-luftfartyg Nya möjligheter för ELA1-luftfartyg som inte används i kommersiell verksamhet (EU) nr 2015/1088 om ändring av förordning (EU) nr 1321/2014 vad gäller lättnader i underhållsförfaranden för luftfartyg inom

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 23/04. Ikraftträdelse- och giltighetstid 14.4.2004 - tillsvidare

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 23/04. Ikraftträdelse- och giltighetstid 14.4.2004 - tillsvidare JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 23/04 Datum Dnr 31.3.2004 1608/01/2004 Ikraftträdelse- och giltighetstid 14.4.2004 - tillsvidare Stadganden om bemyndigande 9 och 26 foderlagen (396/1998)

Läs mer

Säkerheten på fiskefartyg

Säkerheten på fiskefartyg 1 (6) TRAFI/19281/03.04.01.00/2012 Utfärdad: x.x.2012 Träder i kraft: [1.1.2013] Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) 21 3 mom.

Läs mer

Kommunikationsverket 1C/2003 M. Föreskrift OM SÄKERSTÄLLANDET AV RADIOANLÄGGNINGARS ÖVERENSSTÄMMELSE MED VÄSENTLIGA KRAV OCH OM MÄRKNINGEN AV DEM

Kommunikationsverket 1C/2003 M. Föreskrift OM SÄKERSTÄLLANDET AV RADIOANLÄGGNINGARS ÖVERENSSTÄMMELSE MED VÄSENTLIGA KRAV OCH OM MÄRKNINGEN AV DEM 1 (10) Föreskrift OM SÄKERSTÄLLANDET AV RADIOANLÄGGNINGARS ÖVERENSSTÄMMELSE MED VÄSENTLIGA KRAV OCH OM MÄRKNINGEN AV DEM Meddelad i Helsingfors den 3 juli 2003 Kommunikationsverket har med stöd av 20 1

Läs mer

Segelflyghandboken. Hänvisningspublikation. Underhåll och materiel Sid nr 1 av 5. BCL-M kapitel. Segelflygets föreskrifter och anvisningar

Segelflyghandboken. Hänvisningspublikation. Underhåll och materiel Sid nr 1 av 5. BCL-M kapitel. Segelflygets föreskrifter och anvisningar Underhåll och materiel Sid nr 1 av 5 er Nedanstående text och referenser utgör en sammanställning över de tillägg, avsteg och tolkningar Segelflyget utfärdat i anslutning till BCL-M samt en överblick över

Läs mer

Allmänflygprojektets branschdag

Allmänflygprojektets branschdag Implementering av Del FCL och tillhörande föreskrifter Allmänflygprojektets branschdag Nya EU-föreskrifter för personal inom civil luftfart (EU)1178/2011 1 Implementering av Del FCL och tillhörande föreskrifter

Läs mer

2 Luftfartsförordningen

2 Luftfartsförordningen 2 Luftfartsförordningen Luftfartsförordning (2010:770) 1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpning av denna förordning 1 [3851] I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till luftfartslagen (2010:500)

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 9 november 2012 601/2012 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om lufttransport av farliga ämnen Utfärdad i Helsingfors den 8 november

Läs mer

Rapport RL 2006:22. Olycka med flygplanet SE-KVE vid Varberg/Getteröns flygplats, N län, den 16 augusti 2006

Rapport RL 2006:22. Olycka med flygplanet SE-KVE vid Varberg/Getteröns flygplats, N län, den 16 augusti 2006 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2006:22 Olycka med flygplanet SE-KVE vid Varberg/Getteröns flygplats, N län, den 16 augusti 2006 Dnr L-20/06 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet

Läs mer

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2003:30. Olycka med flygplanet SE-IGR norr om Stockholm/Barkarby flygplats, AB län, den 29 juni 2002

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2003:30. Olycka med flygplanet SE-IGR norr om Stockholm/Barkarby flygplats, AB län, den 29 juni 2002 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2003:30 Olycka med flygplanet SE-IGR norr om Stockholm/Barkarby flygplats, AB län, den 29 juni 2002 Dnr L-043/02 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om trafiktillstånd och om utövande av trafikrättigheter;

Transportstyrelsens föreskrifter om trafiktillstånd och om utövande av trafikrättigheter; Transportstyrelsens föreskrifter om trafiktillstånd och om utövande av trafikrättigheter; beslutade den 2 november 2010. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 kap. 4 luftfartsförordningen

Läs mer

Slutrapport RL 2011:13

Slutrapport RL 2011:13 ISSN 1400-5719 Slutrapport RL 2011:13 Olycka med flygplanet SE-MBZ på Morups flygfält, N län, den 9 maj 2011 Diarienr L-38/11 2011-10-06 Det står var och en fritt att, med angivande av källan, för publicering

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003R2042 SV 17.11.2011 006.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2042/2003 av den 20 november

Läs mer

Rapport RL 2010:11A (Reviderad)

Rapport RL 2010:11A (Reviderad) ISSN 1400-5719 Rapport RL 2010:11A (Reviderad) Olycka med flygplanet SE-IEU på Falköping/Ålleberg flygplats, O län, den 18 maj 2010 Dnr L-55/10 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt.

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning 5076 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon Given i Helsingfors den 19 december 2002 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

Läs mer

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2003:48. Rapporten finns även på vår webbplats: www.havkom.se

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2003:48. Rapporten finns även på vår webbplats: www.havkom.se ISSN 1400-5719 Rapport RL 2003:48 Olycka med det ultralätta flygplanet SE-YVV utanför Korsholmen, Dalarö, AB län, den 31 juli 2003 Dnr L-35/03 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt.

Läs mer

AKTUELL STATISTIK Flygsäkerhetsinfo kvartal

AKTUELL STATISTIK Flygsäkerhetsinfo kvartal Flygsäkerhetsinfo kvartal 1 2013 pernilla.gunnarsson@transportstyrelsen.se hakan.brobeck@transportstyrelsen.se Händelsestatistiken baseras på de händelser som är inrapporterade till Transportstyrelsen.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 december 2014 1271/2014 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om godkännande av fordon Utfärdad i Helsingfors den 18 december

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 november 2014 864/2014 Luftfartslag Utfärdad i Helsingfors den 7 november 2014 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om underhåll, reparation och modifiering av flygmateriel;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om underhåll, reparation och modifiering av flygmateriel; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om underhåll, reparation och modifiering av flygmateriel; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 3 kap. 4 och 14

Läs mer

Inlämnad av: 44 personer, motsvarande ca 1 000 flygtimmar per år.

Inlämnad av: 44 personer, motsvarande ca 1 000 flygtimmar per år. Norrköpings Automobil och Flygklubb Arbetsgruppen för framtida flygplansflotta November 2007 Inlämnad av: 44 personer, motsvarande ca 1 000 flygtimmar per år. Datum: 13 januari 2007 Dina synpunkter behandlas

Läs mer

Rapport C 1997:52 Olycka med flygplanet LN-DRF den 1 juni 1997 vid Avelsäter, Säffle, S län L-34/97

Rapport C 1997:52 Olycka med flygplanet LN-DRF den 1 juni 1997 vid Avelsäter, Säffle, S län L-34/97 ISSN 1400-5719 Rapport C 1997:52 Olycka med flygplanet LN-DRF den 1 juni 1997 vid Avelsäter, Säffle, S län L-34/97 1997-12-30 L-34/97 Luftfartsverket 601 79 NORRKÖPING Rapport C 1997:52 Statens haverikommission

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925); SFS 2004:1362 Utkom från trycket den 29 december 2004 utfärdad den 16 december 2004. Regeringen föreskriver 1 att 2 kap.

Läs mer

Luftfartsförordning (2010:770)

Luftfartsförordning (2010:770) Särskilda trafikförfattningar m.m./luftfartsbestämmelser 1 1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpning av denna förordning 1 [3851] I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till luftfartslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Luftfartslag; utfärdad den 3 juni 2010. SFS 2010:500 Utkom från trycket den 15 juni 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens

Läs mer

Föreskrift 1/2010 1/(8)

Föreskrift 1/2010 1/(8) Föreskrift 1/2010 1/(8) Anmälan, som bör göras av tillverkaren vid risksituationer berörande hälso- och sjukvårdsprodukter och -utrustning Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare, UL-instruktör och FB-instruktör;

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare, UL-instruktör och FB-instruktör; Sida 1 av 6 BCL BCL-C Rubrik Utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare, UL-instruktör och FB-instruktör 2008:8 Serie PEL/FSTD Grund- LFS 2008:8 Ändring införd t o m

Läs mer

Framtidens sportflygplan. En studie av möjliga koncept med grön framdrivning. Patrick Berry Fluid and Mechatronic Systems

Framtidens sportflygplan. En studie av möjliga koncept med grön framdrivning. Patrick Berry Fluid and Mechatronic Systems Framtidens sportflygplan. En studie av möjliga koncept med grön framdrivning Patrick Berry Fluid and Mechatronic Systems Inledning Nästa generations sportflygplan kommer att behöva en radikal förändring

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare och FB-instruktör;

Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare och FB-instruktör; Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare och FB-instruktör; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 4

Läs mer

Rapport C 1999:19 Olycka med flygplanet SE-XKG den 5 augusti 1998 öster om Eskilstuna/Kjula flygplats, D län L-74/98

Rapport C 1999:19 Olycka med flygplanet SE-XKG den 5 augusti 1998 öster om Eskilstuna/Kjula flygplats, D län L-74/98 ISSN 1400-5719 Rapport C 1999:19 Olycka med flygplanet SE-XKG den 5 augusti 1998 öster om Eskilstuna/Kjula flygplats, D län L-74/98 1999-04-28 L-74/98 Luftfartsverket 601 79 NORRKÖPING Rapport C 1999:

Läs mer

Rapport RL 2002:15. Rapporten finns även på vår webbplats:

Rapport RL 2002:15. Rapporten finns även på vår webbplats: ISSN 1400-5719 Rapport RL 2002:15 Olycka med flygplanet SE-IRC på Ludvika flygplats, W län, den 16 december 2001 Dnr L-088/01 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om nationalitets- och registreringsmärkning av luftfartyg;

Transportstyrelsens föreskrifter om nationalitets- och registreringsmärkning av luftfartyg; Transportstyrelsens föreskrifter om nationalitets- och registreringsmärkning av luftfartyg; beslutade den 13 juni 2012. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 kap. 7 luftfartsförordningen

Läs mer

Säkra maskiner. om regler för maskiner

Säkra maskiner. om regler för maskiner Säkra maskiner om regler för maskiner Varför har vi regler för maskiner? Regler behövs för att vi ska ha säkra maskiner som inte orsakar olyckor. För att kunna ha fri rörlighet på marknaden inom EU gäller

Läs mer

Proflight Nordic Utbildningar

Proflight Nordic Utbildningar Utbildningar Proflight Nordic Utbildningar... 2 PPL CPL... 2 Fjällflyg... 2 PPL-H (Private Pilot Licence)... 3 CPL-H (Comercial Pilot License)... 5 IR (Instrument rating, private)... 6 IR (Instrument rating,

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2013

Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Handelsparter från tredjeland Dnr FIVA 15/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer