EPSU Konferens om avtalsförhandlingar och social dialog 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EPSU Konferens om avtalsförhandlingar och social dialog 2007"

Transkript

1 EPSU Konferens om avtalsförhandlingar och social dialog 2007 med stöd av Europeiska kommissionen Framtiden för relationerna mellan arbetsmarknadens parter inom offentliga tjänster Bryssel 3-4 december 2007 Rekrytering och bibehållande av äldre arbetstagare del av ett åldersmedvetet ledarskap Utkast till policy Introduktion ett åldersmedvetet ledarskap Avtalsresolutionen på EPSU:s kongress i Stockholm 2004 fastställde att rekrytering och bibehållande av äldre arbetstagare var en av sex viktiga frågor som medlemsförbunden var eniga om skulle behandlas under perioden fram till nästa kongress Det var ett erkännande av det alltmer uppenbara tryck som offentliga tjänster kommer att drabbas av under de kommande årtiondena i och med att Europas demografiska profil ändras. Det är en kombination av påfrestningar till följd av ökad efterfrågan på vissa tjänster speciellt inom hälso- och sjukvård och sociala tjänster från en allt äldre befolkning, och behovet av att anpassa policyn för rekrytering och bibehållande när en stor andel av de offentliganställda närmar sig pensionsåldern. Frågan har tagits upp eller kommer att behandlas av EPSU och arbetsgivarorganisationer i kommittéerna för social dialog. En rapport (Ecotec 2006) om aktivt åldrande har redan tagits fram åt den sociala dialogen för sjukhussektorn. Inom lokal och regional förvaltning har EPSU och arbetsgivarna inrättat en arbetsgrupp (LRG 2006) för att studera hur man kan föregripa demografiska förändringar, och demografiska förändringar finns med i förslaget till arbetsprogram för statsförvaltning , som en del av försöksverksamheten som ska leda fram till en formell social dialog. Arbetsmarknadens parter i elsektorn har inlett ett projekt för att studera konsekvenserna av demografiska förändringar i sektorn samt för att hjälpa företag att ta itu med utmaningarna genom att tillhandahålla praktiska verktyg och riktlinjer. En effektiv reaktion på att arbetskraften blir allt äldre kan dock inte bara handla om att rekrytera och bibehålla äldre arbetstagare. Det är bara en aspekt av en bredare politik för åldersmedvetet ledarskap som arbetsmarknadens parter måste ha i åtanke när de gör en översyn av hur de arbetar med rekrytering, bibehållande, befordran, utbildning, arbetstid och pensioner, för att få en balanserad arbetsstyrka.

2 EPSU:s sekretariat utarbetade en policy för unga arbetstagare som diskuterades av avtalskonferensen Man var överens om vissa av policyns enskilda delar, men konferensdeltagarna ansåg, och detta framkom även vid arbetsgruppens uppföljningsmöte i början av 2007, att det var olämpligt att anta en policy som fokuserar specifikt på yngre arbetstagare och att många av frågorna gäller alla åldrar. Bäst illustreras kanske detta av frågor som rör utbildning och karriärutveckling. De här frågorna utgjorde en viktig del av policyn för unga arbetstagare. De är helt klart av yttersta vikt under hela karriären och, vilket diskuteras senare i det här dokumentet, om de förbises i ett tidigt skede, blir det svårare för äldre arbetstagare att anpassa sig till deras yrkens förändrade krav när de närmar sig pension. Vikten av en policy för åldersmedvetet ledarskap har uppmärksammats av den Europeiska fonden (Naegele och Walker, 2006): Om bra exempel på åldersmedvetet ledarskap införs allmänt, hjälper det organisationer att: inrätta sig efter arbetsstyrkans ofrånkomliga åldrande, förbättra den allt äldre arbetsstyrkans konkurrenskraft och produktivitet, förbättra äldre kvinnors och mäns anställbarhet, hjälpa till att förlänga yrkeslivet samt ge mer lika möjligheter till arbetstagare i olika åldrar. Det finns därför ett kraftfullt ekonomisk incitament för åldersmedvetet ledarskap i sysselsättning. Det är inte längre möjligt för arbetsgivare att räkna med att det finns tillräckligt många yngre arbetstagare: i allt större utsträckning, måste de beakta att deras befintliga arbtesstyrka blir äldre. Det är anledningen till att detta policyutkast istället för att fokusera på rekrytering och bibehållande av äldre arbetstagare, som var tänkt vid EPSU:s avtalskonferens 2006, har ett bredare perspektiv och betraktar en policy för åldersmedvetet ledarskap samt integrerar de viktigaste frågorna från utkastet till policy för yngre arbetstagare som debatterades vid förra årets konferens. Utmaningar till följd av demografiska förändringar Europeiska unionen och nationella regeringar har accepterat att man måste öka andelen sysselsatta bland äldre arbetstagare, men det är ett mål som ständigt förändras, eftersom antalet äldre arbetstagare växer snabbt. Enligt Europeiska kommissionens rapport Sysselsättningen i Europa 2005 behövs ytterligare 7,5 miljoner jobb för åldersgruppen över 55 mellan 2004 och I några fall är utmaningen för arbetsmarknadens parter att inta en ny hållning till åldersrelaterade frågor i sin personalpolitik. Detta framgår ganska tydligt av rapporten från Europeiska kommissionen 2006: Åldrande och sysselsättning (Warwick, 2006). Där hävdar man att under många år har arbetsmarknadens parter haft två strategier: (a) vid avtalsförhandlingar om lönestrukturer och avgångsregler har de grundat sin hållning på tjänsteålder, vilket skyddar äldre arbetstagare och samtidigt som de (b) de uppmuntrat att äldre arbetstagare lämnar arbetsmarknaden när arbetslösheten överlag har varit hög, och i synnerhet för ungdomar. Utmaningen för facket är att reglera och kontrollera ny policy för lön, pensioner och utbildning som vänder på dessa trender, utan att skapa nya former av diskriminering mot äldre arbetstagare. Nedan ser vi närmare på några av de viktigaste delarna i en policy för åldersmedvetet ledarskap, med exempel från offentliga organisationer som har antagit en sådan. Även om det står klart att några offentliga organ gör framsteg på det här området, framgår det av rapporten Åldrande och sysselsättning att: Litteraturgranskningen visade att den offentliga sektorn är speciellt dåligt förberedd 2

3 på att hantera demografiska förändringar. Det var svårt att hitta exempel på bra metoder bland organisationer i den offentliga sektorn. Huvudsakliga beståndsdelar i en policy för åldersmedvetet ledarskap Det finns allt fler exempel som visar hur arbetsgivarna och facket reagerar på åldersfrågan. Vid sidan av kommissionens heltäckande studie Åldrande och sysselsättning, har även Europeiska fonden utarbetat ett antal rapporter, nyligen En handbok med bra exempel på åldersmedvetet ledarskap (2006). Projektet Nyskapande idéer om arbetskraftens åldrande (CAWA, 2007) har också tacklat frågorna och har fallstudiematerial från offentliga tjänster. Där identifieras de huvudsakliga områden som arbetsmarknadens parter behöver ta hänsyn till när de tar fram en policy för åldersmedvetet ledarskap. De huvudsakliga delarna i en policy för åldersmedvetet ledarskap bör täcka: rekrytering och bibehållande utbildning och livslångt lärande karriärutveckling arbetstid och flexibilitet hälsoskydd, friskvård samt arbetsplatsutformning intern rörlighet och omplacering hur man lämnar sysselsättning och övergång till pension. Åldrande och sysselsättning undersöker bra arbetsgivarnas bästa metoder för att anställa eller bibehålla äldre arbetstagare. Undersökningen av 11 länder inbegriper fallstudier av organisationer i offentliga och privata sektorn som har anpassat sin syn på anställning av äldre arbetstagare, och visar att i många fall har åtgärder införts överlag för att ge anställda bättre möjligheter att hantera de utmaningar som de kommer att stöta på när de blir äldre. Den europeiska stiftelsens Handbok med bra exempel på åldersmedvetet ledarskap tar upp policy som inrättar en allomfattande strategi för åldersmedvetet ledarskap och illustrerar med en rad exempel från offentlig och privat sektor. Det är nästan motsägelsefullt att det viktigaste inslaget i en policy för åldersmedvetet ledarskap är att ålder faktiskt bör ha mindre betydelse vid anställningsbeslut. Kommunen St Helens i Storbritannien har utvecklat en policy för detta område och betonar vikten av att skapa en miljö där personer bedöms utifrån sina talanger, kompetens och erfarenhet istället för missuppfattningar och fördomar om ålder. Rekrytering och bibehållande Åldersmedvetet ledarskap handlar om att upprätthålla en balanserad personalstyrka och här spelar rekrytering en avgörande roll. En viktig del av rekryteringspolitiken är att inte hänvisa till ålder i platsannonser, utan istället fokusera på förmågan att utföra jobbet. Hemligheten med att effektivt behålla arbetstagare med speciellt kompetens och sakkunskap är delvis arbetsglädje och Europeiska fondens fallstudie av ett brittiskt energibolag betonade att målet var att se till att personal i alla åldrar är nöjda med sina jobb och kan gå vidare i karriären. 3

4 Utbildning, livslångt lärande och karriärutveckling Som det står i en tidigare rapport (Walker, 1997) från Europeiska fonden: Bra metoder på detta området innebär att man ser till att äldre arbetstagares utbildning och karriärutveckling inte förbises, att det finns möjligheter till lärande under hela yrkeslivet, att utbildningsmetoderna passar äldre arbetstagare samt att positiv särbehandling är nödvändig för att kompensera för tidigare diskriminering. En punkt som är viktig att betona är att det ska finnas utbildningsmöjligheter under alla skeden i en arbetstagares karriär. Som det står i fondens rapport från 2006: när vidareutbildning har skett i början av karriären, är arbetstagaren villigare att delta i ytterligare utbildning längre fram: detta kan bidra till att minska de hinder för deltagande som finns bland äldre. Bland de vittomspännande åtgärderna för åldersmedvetet ledarskap som har antagits av Kronobergs landsting i Sverige finns lokala utbildningscentrum, där anställda kan utbilda sig på olika sätt. Landstinget planerar också att validera den kunskap anställda har tillägnat sig genom erfarenhet, och därmed göra det lättare att byta jobb och/eller arbetsgivare. Man vill också inrätta ett centrum för karriärrådgivning för att hjälpa till med att planera karriären. Redan 2004 tog landstinget initiativet att ge karriärplanering till anställda över 55. Studien för europeisk social dialog i sjukhussektorn från 2006 inbegrep ett antal fallstudier av policyn för aktivt åldrande, bland annat från South Down NHS Trust i Storbritannien där: All personal uppmuntras att delta i utbildningskurser under yrkeskarriären. Stiftelsen främjar personalutveckling och program för livslångt lärande, bland annat en Tillbaka till skolbänken-kurs. Många av kursdeltagarna är äldre anställda. Argumenten för utbildning är övertygande och det handlar inte bara om utbildning och omskolning av äldre arbetstagare, utan utbildning av chefer och förhandlare för att de ska att de bli medvetna om de viktigaste aspekterna. Staden Helsingfors byggnadskontor har en policy för åldersmedvetet ledarskap som främjar utbildning om ålderrsrelaterade frågor till alla chefsnivåer, förtroendevalda och utbildare av vuxna. Där stipuleras också att arbetsutvecklingsplaner ska utarbetas för alla anställda över 45. Kommissionens rapport om Åldrande och sysselsättning täcker även PSZAF, den ungerska regeringens myndighet för ekonomisk tillsyn, som lyckades med att öka äldre arbetstagares deltagande i språkutbildning och datakurser, samt ett brittiskt energibolag som ändrade på hur de rekryterade lärlingar, och anställde några som var över 40 år. Den europeiska fonden ger en annan fallstudie från Storbritannien, där en NHSstiftelse erbjuder karriärutvecklingskurser till äldre anställda, en del av en nationell karriärram, som infördes som en del av det nationella avtalet Dagordning för förändringar. Kurserna visar hur äldre anställda kan gå vidare till nästa nivå på jobbet eller gå vidare genom att byta avdelning. I en annan fallstudie av CTF, ett företag för social omsorg i Spanien, har man en årlig översyn av utbildningsbehov där alla anställda erbjuds en utbildnings- och utvecklingsplan med hänsyn till förmåga. 4

5 Arbetstid och flexibilitet En flexibel inställning till arbetstid kan vara ett bra sätt att bemöta potentiella förändringar av äldre arbetstagares fysiska och mentala kapacitet, beroende på vad de arbetar med. Hårt fysiskt arbete eller mycket psykiskt och emotionellt stressande yrken kan vara ett skäl att anpassa arbetstiden. Det behöver inte bara gälla äldre arbetstagare, utan alla yrkesgrupper som annars riskerar allvarliga hälsoproblem. I Belgien har de nationella parterna inom hälso- och sjukvård förhandlat fram kortare arbetstid för äldre arbetstagare 32 timmar per vecka från 55 år, medan man inom social omsorg har kollektivavtal som ger extra semesterdagar varje år till arbetstagare över 45, ett erkännande av behovet att lindra den fysiska och känslomässiga påfrestning som äldre vårdare utstår. Europeiska fonden citerar en fallstudie om ålderdomshemmet De Klink som lyfter fram de många olika arbetsmönster man har enats om för att minska personalomsättningen. Hänsyn tas till olika skäl till att någon vill ha kortare och/eller flexiblare arbetstid till exempel unga föräldrar som behöver ta hand om barn eller för att mildra äldre arbetstagares stress. Staden Mönchengladbachs bolag tillhandahåller vård, också i hemmet, och har infört årsarbetstid. Anställda kan planera sin arbetstid med hänsyn till föräldraskap eller äldreomsorg. Det datoriserade tjänstgöringssystemet har gjort det möjligt för anställda att få bättre arbetstid, samtidigt som man möter kundernas behov. Kollektivtrafikbolaget VAG, som ägs av staden Nuremburg, fann att 85% av dess förare lämnade jobbet i förtid, eftersom de inte orkade fortsätta med körningarna. Ett sätt att reagera på detta var att ge förare över 57 kortare arbetstid, genom att ge dem ledigt resten av dagen efter ett kort förmiddagspass i slutet av veckan. I syfte att svar på trenden att många sjuksköterskor lämnar yrket när de är runt 35 år gjorde Kaiserin Elisabeth-sjukhuset i Wien ett försök med flexiblare skift. Den första förändringen var att minska skiften från 12,5 till 8-10 timmar för att ta hänsyn till psykisk och fysisk hälsa, liksom äldre arbetstagares (över 35 år) preferenser. Denna policy ändrades dock senare och istället inrättade man skift av olika längd, för att yngre sjuksköterskor skulle kunna arbeta längre skift om de hellre vill. Policyn bidrog till en mycket lägre omsättning bland sjuksköterskor över 35, och gjorde det möjligt för sjukhuset att dra nytta av dessa äldre arbetstagares kompetens och erfarenhet. Arbetsmiljö och friskvård Något som är viktigt för alla arbetsplatser är en bra arbetsmiljö och det kan vara speciellt viktigt när man bedömer vilka risker äldre arbetstagare utsätts för. En policy kan dock endast bli verkligt effektiv om den tar itu med de risker samtliga arbetstagare löper och på så vis hindrar yngre anställda från att utveckla skador och sjukdomar som medför längre sjukfrånvaro eller förtidspension på grund av ohälsa senare i livet. Fondens rapport från 2006 klargjorde att: Eftersom arbetsrelaterade sjukdomar vanligen har sina rötter i tidigare skeden av yrkeslivet, bör hälsoskydd och friskvård inte skjutas upp tills de anställda är äldre. Därmed är det speciellt lämpligt med en åldersneutral hållning. 5

6 Det handlar inte enbart om effektiv arbetsmiljöpolicy utan också, som en tidigare rapport från fonden (Naegele och Walker, 2000) påpekar: Bra metoder för hälsoskydd, friskvård och arbetsplatsutformning innebär optimerade arbetsprocesser och arbetsorganisation för att anställda ska kunna prestera väl och garantera deras hälsa och arbetsförmåga. Staden Mönchengladbach i Tyskland har ett kommunalt företag som heter Sozial Holding och tillhandahåller olika typer av vård och relaterade tjänster. År 2002 införde bolaget ett vittomfattande hälsoprogram, en reaktion på hög sjukfrånvaro bland vårdpersonalen och den allt äldre personalen. Ett arbetsutskott inrättades med representanter för ledningen och företagsnämnden för att övervaka programmet och planera friskvårdsåtgärder. Kollektivtrafikföretaget VAG i Nuremburg införde en rad åtgärder för att främja förarnas hälsa, bland annat kurser om ryggvård, stresshantering och omfattande läkarkontroller och -undersökningar. De studerade också ergonomiska förarsäten för bussar, spårvagnar och tåg. En bostadsorganisation i Storbritannien introducerade ett friskvårdsprogram för alla anställda, för att tillhandahålla regelbundna kontroller av hälsa och stressnivåer. I staden Groningen erbjöds anställda på miljökontoret sjukgymnastik, både förebyggande och behandlande, samtidigt som man mekaniserade sophämtningen ytterligare för att miska antalet tunga lyft. Intern rörlighet och omplacering Åldrande och sysselsättning uppmärksammar vikten av intern rörlighet inom organisationer, som man hävdar kan göra det lättare att hitta lämpliga arbeten för äldre arbetstagare, när deras behov och kapacitet förändras. Man argumenterar där även för mer intern rörlighet överlag, i syfte att öka motivationen och vänja arbetstagare, speciellt äldre sådana, vid en föränderlig arbetsmiljö. Det finns helt klart en risk att arbetsgivare utnyttjar denna nivå av multikompetens och möjligheter till omplacering för att skapa en flexibilitet som passar deras behov. För facket är det väsentligt att förhandla fram en passande policy och övervaka dess genomförande för att se till att anställda får mer och inte mindre kontroll över sitt yrkesliv. Rapporten citerar exemplet från miljökontoret i Groningen i Nederländerna där en stor andel av de äldre arbetstagarna hade fysiskt krävande arbeten. Arbetsgivaren började tillhandahålla mer utbildning för att skapa en personalstyrka med många olika färdigheter och minskade tjänsteålderns betydelse för löneförhöjningar. Rapporten hänvisar även till ett brittiskt energibolag som erbjuder alternativa jobb till äldre anställda med fysiskt krävande uppgifter. Att lämna sysselsättning och övergång till pension Ett av de huvudsakliga målen med en policy för åldersmedvetet ledarskap är att försöka behålla arbetstagare som kanske överväger att gå i förtidspension, som i själva verket fortfarande kan och vill arbeta, men vill eller behöver andra uppgifter och en förändring, vanligen en minskning, av arbetstiden. Det handlar inte bara om att försöka behålla anställda för att ha någon personal, utan också för att deras kunskap och erfarenheter inte ska gå förlorade utan förmedlas vidare till andra anställda genom utbildning eller mentorprogram. 6

7 En gradvis pension eller delpension har införts av många olika arbetsgivare i offentliga sektorn, speciellt där pensionregler gör det möjligt för anställda att ta ut pension samtidigt som de arbetar. Det innebär att man kan minska arbetstiden utan att drabbas av ett omfattande inkomstbortfall. I andra fall är arbetsgivare villiga att bibehålla lönen då arbetstagare väljer att arbeta mindre. Några äldre anställda (57+) i svenska elsektorn har erbjudits 80/90/100-alternativ där de kan arbete 80% av deras tidigare heltidsarbete för 90% av lönen, men med 100% skydd av deras pensionsinbetalningar. Industrin har även infört mentorprogram och seminarier för att bidra till att klargöra den outtalade kunskap som äldre arbetstagare kan ha och inte annars finns i undervisningsmaterial och kurser. CTF, ett företag som sysslar med sociala tjänster, drog nytta av lagstiftningen som infördes 2002 i Barcelona och införde en policy för gradvis pension som gör det möjligt för arbetstagare att minska arbetstiden med upp till 85% fram till pension. I Storbritannien undersökte ledningen för energibolaget Centrica hur man skulle kunna göra det möjligt för ingenjörer som övervägde att ta pension på grund av ohälsa eller arbetsoförmåga, att fortsätta arbeta för att föra vidare sina kunskaper och erfarenheter. En rad alternativ utvecklades tillsammans med facket, som innebar att ingenjörerna kunde ta ett steg tillbaka från sitt aktuella arbete, om det passade deras personliga omständigheter. Alternativen utformades för att ta hänsyn till ingenjörernas personliga omständigheter, ohälsa eller arbetsoförmåga liksom äldre arbetstagare. Detta genom att ge dem möjligheten att fortsätta att arbeta inom deras vanliga verksamhetsområde genom en blandning av mentorskap och utvärderingsarbete som sammantaget var mindre fysiskt krävande. Det underlättar även överföringen av deras kunskap och erfarenheter till andra ingenjörer, i synnerhet lärlingar och nyrekryterade vuxna. Utkast till policy för att rekrytera och behålla yngre arbetstagare EPSU:s konferens 2006 om social dialog och avtalsförhandlingar debatterade ett utkast till policy om yngre arbetstagare. En del av deltagarna ansåg att all politik som är specifikt inriktad på på yngre arbetstagare riskerar att vara diskriminerande mot andra åldersgrupper. Liknande synpunkter kom till uttryck under ett möte i avtalsarbetsgruppen i början av 2007, och sekretariatet beslutade då att studera denna policy igen för att se om det var möjligt att revidera den och ta hänsyn till kommentarerna som gjordes vid dessa båda möten. Istället för att försöka revidera dokumentet och ha kvar inriktningen på yngre arbetstagare, föreslår sekretariatet att ett utkast till policy om åldersmedvetet ledarskap är lämpligare än två separata principdokument för yngre och äldre arbetstagare. De frågor som togs upp i dokumentet om yngre arbetstagare täcker ett antal viktiga frågor som behandlas i detta utkast till policy för åldersmedvetet ledarskap rekrytering, lön, utbildning och karriärplanering samt arbetsmiljö. Dessutom behandlas användning av personal från bemanningsföretag och visstidsanställda. Detta är ett annat exempel på en fråga som mycket väl kan påverka unga arbetstagare mer än andra åldersgrupper, men som i vilket fall som helst bör gälla alla arbetstagare. Även vad gäller arbetsmiljö, finns det bevis för att unga arbetstagares bristande erfarenhet bidrar till statistiken som visar att antalet arbetsskador och -sjukdomar är högre bland yngre arbetstagare. Men en policy som försöker ta itu med detta bör också ta hänsyn till andra risker som andra grupper arbetstagare, speciellt äldre, utsätts för. Det handlar därför om en arbetsmiljöpolicy som syftar till att hantera samtliga säkerhetsfrågor, inklusive de som är specifika för eller innebär en högre risk för vissa åldersgrupper. 7

8 Slutsatser och åtgärder Antagandet av en policy för åldersmedvetet ledarskap kan vara mycket viktigt för hur arbetsgivare inom offentliga tjänster reagerar på påfrestningar till följd av demografiska förändringar. Det exakta innehållet i en sådan policy, enligt vad nationella och/eller branschvisa arbetsmarknadsparter enas om, beror på i vilken utsträckning de redan har försökt tackla dessa frågor på ad hoc-basis. En policy för åldersmedvetet ledarskap politik bör åtminstone täcka: jobbrekrytering, lärande, utbildning och livslångt lärande karriärutveckling flexibel arbetstid hälsoskydd och friskvård samt arbetsplatsutformning omplacering lämna sysselsättning och övergång till pension. Avtalskonferensen rekommenderar att EPSU:s styrelse beaktar en policy som förespråkar att en policy för åldersmedvetet ledarskap antas för alla offentliga tjänster. Styrelsen bör uppmana samtliga medlemsförbund att undersöka hur arbetsgivarna i deras sektor hanterar den demografiska utmaningen i syfte att enas om en heltäckande policy som tar hänsyn till ålder utan diskriminering. 8

9 Referenser CAWA-projektet Creative Approaches to Workforce Ageing (Nyskapande idéer för att möjliggöra för äldre att vara kvar i arbetslivet) information och fallstudie finns på: Ecotec (2006) Nevala, A-M, Promoting active ageing policies in the hospital sector (Främja politik för aktivt åldrande i sjukhussektorn), ECOTEC åt EPSU och HOSPEEM LRG (2006) kommittén för social dialog i lokal och regional förvaltning: arbetsgruppen för demografiska förändringar: Naegele, G. och Walker, A. (2006) A guide to good practice in age management (En handbok med bra exempel på åldersmedvetet ledarskap), Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, Dublin Naegele, G. och Walker, A., (2000) Ageing in employment A European code of good practice, Bryssel, Eurolink Age Walker, A. (1997), Combating age barriers in employment, Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, Dublin Warwick Institute for Employment Research (2006) Ageing and employment: (Åldrande och sysselsättning) Identification of good practice to increase job opportunities and maintain older workers in employment, University of Warwick och Economix Research and Consulting, Munchen mars

Samordna avtalsförhandlingar

Samordna avtalsförhandlingar Avtalsförhandlingar och dialog mellan arbetsmarknadens parter inom offentliga tjänster EPSU:s 4:e avtalskonferens Samordna avtalsförhandlingar En översikt av EPSU:s nuvarande avtalspolitik och förslag

Läs mer

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET EPSU, UNI Europa, EFSU, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION 1. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla arbetsplatser har en resultatinriktad policy som behandlar frågan

Läs mer

Rekrytering och kvarhållning En handlingsram

Rekrytering och kvarhållning En handlingsram Rekrytering och kvarhållning En handlingsram 1.1 Allas tillgång till sjukvård är en grundläggande mänsklig rättighet, som utgör en väsentlig del av den europeiska sociala modellen. Alla relevanta aktörer

Läs mer

EPSU:s konferens 2010 om avtalsförhandlingar och social dialog Efter krisen rättvis lön och anställning i offentliga tjänster Information om workshops

EPSU:s konferens 2010 om avtalsförhandlingar och social dialog Efter krisen rättvis lön och anställning i offentliga tjänster Information om workshops Information om workshops Årets konferens består av sex workshops: Låg lön och ingen lön upphäv lönesänkningar och kräv ut obetalda löner i Centraloch Östeuropa Minskade löneskillnader mellan könen var

Läs mer

Arbetstidsdirektivet

Arbetstidsdirektivet Arbetstidsdirektivet Arbetstiden är på tapeten igen och EU-kommissionen kommer troligen att ge ut ett nytt förslag om arbetstidsdirektivet i början av 2015. Hur det påverkar EPSU och dess medlemsförbund

Läs mer

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk, 7 april, Luxemburg DAGORDNINGSPUNKT 6 EPSU:s styrelse, Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk Med utgångspunkt i kongressresolution R.1.

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

EPSU:s POLICYDOKUMENT LIVSLÅNGT LÄRANDE FÖR ALLA

EPSU:s POLICYDOKUMENT LIVSLÅNGT LÄRANDE FÖR ALLA EPSU:s POLICYDOKUMENT LIVSLÅNGT LÄRANDE FÖR ALLA 1. Inledning Detta policydokument tar upp ett antal frågor av central betydelse för den sociala dialogen om livslångt lärande på lokal, regional, nationell

Läs mer

EPSU:s enkät om fackligt medlemskap, avtalsförhandlingar och social dialog i lokal och regional förvaltning

EPSU:s enkät om fackligt medlemskap, avtalsförhandlingar och social dialog i lokal och regional förvaltning social dialog i lokal och regional förvaltning EPSU skulle vilja få en bättre bild av utvecklingen av fackligt medlemskap, kollektivförhandlingar och, detta för att vi ska kunna bli effektivare och tillhandahålla

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:12 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:34 av Margaretha Herthelius m fl (fp) om att öka möjligheten för anställda att orka arbeta kvar längre Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:78 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 1998:12 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om flexibel pensionsålder för landstingspersonal Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet

Läs mer

EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk och företag. Arbetsprogram 2009-2014

EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk och företag. Arbetsprogram 2009-2014 Allmänna ståndpunkter om offentliga tjänster inom vatten, energi, avfall Allmännyttiga företag är en väsentlig del av Europas offentliga infrastruktur och offentliga tjänster (...) Fortsätta att förespråka

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET BRYSSEL, DEN 2 DECEMBER 2002 EFFAT (EUROPEAN FEDERATION OF TRADE UNIONS IN THE FOOD, AGRICULTURE AND TOURISM SECTORS ) GEOPA (EMPLOYERS GROUP OF THE

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

De äldre på arbetsmarknaden i Sverige. En rapport till Finanspolitiska Rådet

De äldre på arbetsmarknaden i Sverige. En rapport till Finanspolitiska Rådet De äldre på arbetsmarknaden i Sverige En rapport till Finanspolitiska Rådet Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet 1. Den demografiska utvecklingen

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0072(COD) 28 juni 2002 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

Läs mer

Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra?

Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra? Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra? Datum: 28 okt, kl 9.30 Plats: Symfonin, Unionen, Olof Palmesgata 17 Form: Öppningsanförande, 20 min INTRO ALLAS LIKA

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Sammanfattning 2 Sammanfattning År 2006 publicerade Riksrevisionen en granskning av Arbetsförmedlingen (Den offentliga arbetsförmedlingen

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag Introduktion Antagen av EPSU:s styrelse det 4 juni 2007 Det finns flera anledningar till att vi behöver samordna

Läs mer

Europeiska federation för offentliganställdas förbund. Inledande svar på kommissionens meddelande om översyn av arbetstidsdirektivet

Europeiska federation för offentliganställdas förbund. Inledande svar på kommissionens meddelande om översyn av arbetstidsdirektivet Europeiska federation för offentliganställdas förbund Inledande svar på kommissionens meddelande om I meddelandet ber man om svar på sju huvudsakliga frågor som rör arbetstidsdirektivet. Samtliga frågor

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Kort om AFA Försäkring

Kort om AFA Försäkring Kort om AFA Försäkring AFA Försäkring administrerar försäkringar som är bestämda i kollektivavtal. Stöd vid sjukdom, dödsfall och arbetsskada. Omfattar fler än tre miljoner människor varav 1.1 miljoner

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt?

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet

Läs mer

Företagare på lika villkor? - En studie om arbetstider, arbetsvillkor

Företagare på lika villkor? - En studie om arbetstider, arbetsvillkor Företagare på lika villkor? - En studie om arbetstider, arbetsvillkor och familjeförhållanden för företagande kvinnor Andreas Mångs Kort om projektet Med hjälp av enkät och registerdata har vi bl.a. studerat

Läs mer

Forskningsöversikt om förändringar av pensionsåldern och effekter på arbetsutbud och pensionering

Forskningsöversikt om förändringar av pensionsåldern och effekter på arbetsutbud och pensionering Forskningsöversikt om förändringar av pensionsåldern och effekter på arbetsutbud och pensionering Gabriella Sjögren Lindquist Institutet för social forskning, Stockholms universitet Faktorer som påverkar

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Unikt avtal för svensk polis!

Unikt avtal för svensk polis! Avtalsinformation för dig som är medlem i polisförbundet Nr 11 7 december 2007 Är pensionsfrågan så viktig att det är värt en ökad arbetstid? Är det viktigare att inte öka arbetstiden och istället riskera

Läs mer

Lättläst sammanfattning

Lättläst sammanfattning Lättläst sammanfattning Pensionsreformen, nya skatteregler och stora informationssatsningar skulle leda till att äldre personer skulle arbeta längre när vi också lever allt längre. Men det har inte skett

Läs mer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

Den äldre arbetskraften deltagande, attityder och pensionstidpunkt

Den äldre arbetskraften deltagande, attityder och pensionstidpunkt Den äldre arbetskraften deltagande, attityder och pensionstidpunkt Should I stay or should I go Mikael Stattin Sociologiska institutionen Umeå universitet Innehåll Åldrande befolkning, äldre arbetskraft

Läs mer

Older workers in the Nordic countries (OWN) Det nordiska nätverket för äldre i arbetslivet

Older workers in the Nordic countries (OWN) Det nordiska nätverket för äldre i arbetslivet National Council on Ageing, Iceland Older workers in the Nordic countries (OWN) Det nordiska nätverket för äldre i arbetslivet Nätverket ingår i det nordiska nätverket för vuxnas lärande (NVL) samt finansieras

Läs mer

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa. Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne

Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa. Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne Fokus kommunalt utrymme - Orientering Befolkning Arbetsgivare Upphandlare

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

1. Alla ska inkluderas i kampen att få tillbaka makten över våra ekonomier

1. Alla ska inkluderas i kampen att få tillbaka makten över våra ekonomier Strategiska prioriteringar för 2014-2018 för UNIs branschöverskridande avdelning för lika möjligheter (Ska antas av UNIs världskvinnokonferens i Kapstaden i december 2014) UNI Global Unions aktionsstrategi

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd EMELIE HALLIN SID 1/4 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran

Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran Clary Krekula Karlstads universitet När regnbågen grånar en konferens om hbtq och åldrande Göteborg 25/10 2012 De demografiska förskjutningarna

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Utvecklingsgruppen för äldrepolitik Delrapport 1 Äldre i arbete 29 december 2008 ÄLDRE I ARBETE

Utvecklingsgruppen för äldrepolitik Delrapport 1 Äldre i arbete 29 december 2008 ÄLDRE I ARBETE Utvecklingsgruppen för äldrepolitik Delrapport 1 Äldre i arbete 29 december 2008 ÄLDRE I ARBETE Det ligger fler värden i att fortsätta arbeta även sedan man blivit lite äldre än att bara uppbära lön. Forskningen

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg

Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg Flera utgångspunkter och syften en samlad process Regional utvecklingsstrategi 2025 Regional kompetensförsörjningsstrategi 2020 Strategi för

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

SAMMANFATTNING VERKTYGSLÅDA DEMOGRAFISK FÖRÄNDRING, ÅLDERSMEDVETEN LEDNING OCH KOMPETENS I GASBRANSCHEN I EUROPA 2009 AV DR JANE PILLINGER

SAMMANFATTNING VERKTYGSLÅDA DEMOGRAFISK FÖRÄNDRING, ÅLDERSMEDVETEN LEDNING OCH KOMPETENS I GASBRANSCHEN I EUROPA 2009 AV DR JANE PILLINGER SAMMANFATTNING VERKTYGSLÅDA DEMOGRAFISK FÖRÄNDRING, ÅLDERSMEDVETEN LEDNING OCH KOMPETENS I GASBRANSCHEN I EUROPA 2009 AV DR JANE PILLINGER Detta projekt möjliggjordes tack vare finansiering av Europeiska

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM BEMANNINGSSITUATIONEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOMMAREN 2013

EN UNDERSÖKNING OM BEMANNINGSSITUATIONEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOMMAREN 2013 EN UNDERSÖKNING OM BEMANNINGSSITUATIONEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOMMAREN 2013 Konsekvenser och lärdomar inför framtiden 2013-10-01 Jonas Vallgårda VÅRDFÖRBUNDET Adolf Fredriks Kyrkogata 11, Box 3260

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Förslag till verksamhetsbeskrivning vad och hur? Den europeiska sociala modellen. Mänskliga och ekonomiska resurser

Förslag till verksamhetsbeskrivning vad och hur? Den europeiska sociala modellen. Mänskliga och ekonomiska resurser Mot en enda europeisk federation för offentliganställdas förbund Förslag till verksamhetsbeskrivning vad och hur? Den europeiska sociala modellen Social rättvisa, grundläggande rättigheter, rimlig lön,

Läs mer

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 Rekryteringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 1 Rekryteringspolicy för Ödeshögs kommun Reviderad rekryteringspolicy Inledning Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig

Läs mer

Gjorde undantagsregeln skillnad?

Gjorde undantagsregeln skillnad? Gjorde undantagsregeln skillnad? nr 5 2009 årgång 37 Möjligheten för företag med högst tio anställda att undanta två personer från regeln sist in, först ut har givit få mätbara resultat. Små företag anställde

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring 1 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring Bakgrund Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar

Läs mer

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen.

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen. Datum 2010-03-22 SAMVERKANSAVTAL INLEDNING Piteå kommun och de fackliga organisationerna har enligt detta avtal utformat ett samverkanssystem bestående av detta avtal och tillhörande rutiner som gäller

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Bakgrund Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som det gamla sättet att tänka har skapat. Albert Einstein. Jämställdhet

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem

Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem Sid. 1 (5) Peking Oscar Berger, arbetsmarknadsråd Per Linnér, andre ambassadsekreterare Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem Företag med utländska arbetstagare

Läs mer

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Uppdraget Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter kan flyttas från Norrbottens läns landsting

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Uppdraget som arbetsgivarföreträdare. Politikerutbildning 2015-03-30

Uppdraget som arbetsgivarföreträdare. Politikerutbildning 2015-03-30 1 Uppdraget som arbetsgivarföreträdare Politikerutbildning 2015-03-30 2 Kommunallagen Fullmäktige ansvarar för att nämnderna får resurser och ett tydligt uppdrag för att kunna bedriva verksamheterna enligt

Läs mer

MOT ETT EUROPEISKT SAMHÄLLE FÖR ALLA ÅLDRAR

MOT ETT EUROPEISKT SAMHÄLLE FÖR ALLA ÅLDRAR SV ATT BEKÄMPA ÅLDERSDISKRIMINERING INOM EU OCH PÅ NATIONELL NIVÅ Åldersdiskriminering är ett komplicerat problem som genomsyrar samhället. Det är en svår uppgift att behandla problemet på ett effektivt

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6 PERSONALPOLITISKT PROGRAM 1/6 SAMVERKAN 2 ARBETSPLATSTRÄFFAR 2 LEDARSKAP 2 2 PERSONALUTVECKLING 2 INTRODUKTION 3 PERSONALUTBILDNING 3 PERSONALRÖRLIGHET 4 PERSONALFÖRSÖRJNING 4 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden

Utmaningar på arbetsmarknaden Utmaningar på arbetsmarknaden Finansminister Anders Borg 4 juli 2012 Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

TULL-KUSTs HANDLINGSPROGRAM

TULL-KUSTs HANDLINGSPROGRAM FÖRSLAG NR 5 TULL-KUSTs HANDLINGSPROGRAM Lönepolitik Visioner: Bra lön och rättvis fördelning av lönemedel Personlig löneutveckling som svarar mot de egna förutsättningarna Pension med bra villkor vid

Läs mer

PERSONALPOLICY 2011-2014

PERSONALPOLICY 2011-2014 2011-03-17 PERSONALPOLICY 2011-2014 Inledning Upplands-Bro kommun arbetar för att anställda i kommunen ger god service till invånarna. Kommunens uppdrag utgår från medborgarnas behov. Bemötandet och attityden

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer