Internationellt arbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationellt arbete"

Transkript

1 DATUM RAPPORTNUMMER 3 februari 2005 PTS-ER-2005:6 ISSN Internationellt arbete En rapport om PTS arbete för en jämn könsfördelning i svenska delegationer

2

3 Regeringsuppdrag nummer 21, PTS 2004 Förord Förord Enligt regleringsbrevet för 2004 har PTS ålagts att i samband med årsredovisningen för detta år redogöra för hur myndigheten avser att arbeta för en jämnare könsfördelning i svenska delegationer som deltar i internationella möten inom myndighetens sektorsansvar. Uppdraget redovisas i följande rapport och beskriver hur det internationella arbetet ser ut idag vad avser könsmässigt deltagande samt förslag på ett antal åtgärder vilka över tid förväntas kunna leda till önskat resultat om en jämnare könsfördelning. Stockholm den 14 februari 2005 Marianne Treschow Generaldirektör 3

4

5 Innehåll 1 Inledning Regleringsbrev Uppdrag nummer Jämn könsfördelning i statlig förvaltning Jämställdhetslagen PTS jämställdhetsplan PTS internationella arbete under Innehåll och omfattning Interna riktlinjer Könsfördelningen inom det internationella arbetet Möjliga orsaker till snedfördelningen inom Spektrumavdelningen Förslag till åtgärder... 13

6 Regeringsuppdrag nummer 21 Inledning 1 Inledning 1.1 Regleringsbrev Riksdagen har beslutat om Post- och telestyrelsens verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 06, bet. 2003/04:FöU1, rskr. 2003/04:98, prop. 2003/04:1, utg.omr. 22, bet. 2003/04:TU1, rskr. 2003/04:75) Uppdrag nummer 21 Post- och telestyrelsen skall till regeringen rapportera hur myndigheten avser att arbeta för en jämn könsfördelning i svenska delegationer som deltar i internationella möten inom myndighetens sektorsansvar senast i samband med årsredovisningen för Uppdraget avser både myndighetens egna samt externa representanter. PTS tolkar uppdraget så som att kartlägga dagens situation och ge förslag på åtgärder för att, i det fall det behövs, åstadkomma en jämn könsfördelning inom myndighetens internationella arbete, och då särskilt i de svenska delegationer som myndigheten arbetar i. 1.2 Jämn könsfördelning i statlig förvaltning I budgetpropositionen för 2003 redogör regeringen för könsfördelningen inom den statliga sektorn. 1 Enligt redogörelsen är staten den sektor på arbetsmarknaden som har den jämnaste könsfördelningen. Andelen kvinnor i staten uppgick år 2001 till 45 %. I kommuner och landsting, där många av yrkesgrupperna inom vård, skola och omsorg är kvinnodominerade, är ca 80 % av personalen kvinnor. Regeringen förutspådde en fortsatt trendmässig ökning av andelen kvinnor på mer kvalificerade eller sakområdesinriktade befattningar. 2 Budgetpropositionen 2005 betonar även den att jämställdhet mellan kvinnor och män är av grundläggande betydelse i ett demokratiskt samhälle, och att jämställdhet skall genomsyra den statliga förvaltningen. 3 Regeringen understryker också behovet av ytterligare aktiva åtgärder för att bl.a. åstadkomma samma möjligheter till utveckling för kvinnor och män Jämställdhetslagen 4 I första paragrafen framgår vad lagen åsyftar: Denna lag har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet (jämställdhet i arbetslivet). Det påtalas även att lagen främst syftar till förbättra kvinnors villkor i arbetslivet. Därutöver stipulerar lagen ett antal aktiva åtgärder som arbetsgivaren skall vidta 1 Prop. 2002/03:1 2 Konstitutionsutskottets betänkande 2002/03:KU23 Statlig förvaltning 3 Prop. 2004/05:1 4 Jämställdhetslagen (1991:433). I dess lydelse per den 1 januari Post- och telestyrelsen

7 Regeringsuppdrag nummer 21, PTS 2004 för att möjliggöra ett målinriktat jämställdhetsarbete. Särskilt aktuellt för denna rapport är de paragrafer som berör rekrytering: 7 Arbetsgivaren skall genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare. 8 Arbetsgivaren skall verka för att lediga anställningar söks av både kvinnor och män. 9 När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, skall arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet och söka se till att andelen arbetstagare av det könet efter hand ökar. Slutligen åligger det arbetsgivaren att varje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. 1.3 PTS jämställdhetsplan I likhet med regeringens åsikt att jämställdhetspolitiken skall genomsyra samtliga politikområden, arbetar PTS för att jämställdhetsarbetet integreras med övriga verksamhetsfrågor. För myndighetens del medför detta både att bevaka jämställdhetsperspektivet på ett kompetent och naturligt sätt och att arbetet med jämställdhetsfrågorna sker i brett samarbete med chefer, medarbetare och fackliga organisationer. Myndighetens jämställdhetsplan följer i sitt upplägg ovan beskrivna Jämställdhetslagen och nedan presenteras de delar med tillhörande mål samt åtgärder som berör lagens paragraf 7-9. Rekrytering PTS mål År 2005 skall andelen kvinnliga enhetschefer utgöra minst 40 % År 2004 skall andelen kvinnliga projektledare utgöra 40 % Vidtagna åtgärder 1. Vid chef och medarbetarsamtal har förutsättningar och intresse för uppdrag som enhetschef, projektledare mm. särskilt diskuterats. 2. En utbildning för projektledare och projektmedverkande har startat där kvinnliga deltagande prioriterades. Jämnare könsfördelning Mål Inom kategorin civilingenjörer/systemvetare/högskoleingenjörer skall andelen kvinnor år 2005 utgöra minst 40 % Andelen manliga jurister skall år 2005 vara minst 30 % 7

8 Regeringsuppdrag nummer 21 PTS internationella arbete under 2004 Vidtagna åtgärder 1. Vid all annonsering framgår att PTS vill tillvarata den ökade kvalitet som mångfald i arbetsgruppen medför. Därför utformas annonser av civilingenjörsbefattningar mot bakgrund av att få kvinnor söker dessa tjänster Jämställdhetsarbetet i sin helhet skall följas upp varje tertial samt vid årsbokslut. 2 PTS internationella arbete under 2004 Här presenteras myndighetens internationella arbete översiktligt utifrån dess innehåll och omfattning för 2004, riktlinjer utifrån beslut av den 31 mars 2004 samt hur könsfördelningen såg ut i PTS internationella arbete under Innehåll och omfattning PTS arbetar aktivt inom bl.a. EU, ITU, UPU (Universal Postal Union), CEPT, CERP (European Conference of Postal Regulators), och ETSI (European Telecommunications Standards Institute). 5 En viktig del av PTS arbete med att genomföra konkurrensanalyser och utforma regleringsåtgärder är att genomföra samråd med bland annat regleringsmyndigheter inom EU samt Europeiska gemenskapernas kommission (kommissionen). Under 2004 har PTS meddelat slutliga beslut om vilken reglering som skall gälla på 7 av de 18 relevanta marknaderna. På vissa av marknaderna har helt ny reglering föreslagits under året, även denna har notifierats till kommissionen och övriga europeiska regleringsmyndigheter. Kommissionen har lämnat klartecken till samtliga PTS beslutsutkast. Under året har kommissionens Communications Committee (COCOM), i vilken PTS deltar tillsammans med Näringsdepartementet, bland annat diskuterat två rekommendationer, dels en rekommendation om kommunikation över elnätet och dels en rekommendation för prissättning av hyrda förbindelser. Under året har också kommissionens veto-förfaranden mot den finska respektive den österrikiska myndighetens beslutsförslag diskuterats inom COCOM. Arbetet i COCOM:s undergrupp Inclusive Communications (INCOM) har resulterat i en rapport till COCOM med rekommendationer för det fortsatta arbetet och lämpliga aktiviteter. PTS deltagande i Independent Regulators Group (IRG) och European Regulators Group (ERG) har bland annat resulterat i ett antal rapporter, av vilka särskilt skall nämnas ERG Common Position on the approach to appropriate remedies in the new regulatory framework. PTS har aktivt deltagit i IRG:s och ERG:s arbete och har bl.a. varit ordförande i IRG:s undergrupp Mobile Markets Working Group. 5 En utförlig beskrivning av PTS samlade engagemang i internationella organisationer lämnas varje år i en särskild rapport till regeringen i samband med årsredovisningen (se exempelvis PTS-VR- 2004:2). Redogörelsen av det internationella arbetets innehåll och omfattning för 2004 har tagits från kommande återrapportering av föregående år och utgör endast en liten del. 8 Post- och telestyrelsen

9 Regeringsuppdrag nummer 21, PTS 2004 Första sessionen av ITU:s regionala radiokonferens (RRC-04) genomfördes i maj 2004 med ett bra resultat ur svensk och europeisk synpunkt. Konferensen föregicks av ett omfattande förberedelsearbete inom CEPT och ITU. Inom CEPT antogs ett antal gemensamma europeiska förslag som samtliga stöddes av Sverige. Förberedelserna för den andra sessionen av den regionala radiokonferensen (RRC-06) och världsradiokonferensen 2007 (WRC-07) har påbörjats både nationellt och inom CEPT. PTS arrangerar, på samma sätt som inför tidigare ITU-konferenser, nationella förberedelsemöten som är öppna för alla intressenter. Information om dessa möten finns tillgänglig på PTS hemsida. Policygruppen för spektrumfrågor, RSPG, har under året levererat sina två första yttranden till Kommissionen. Dessa yttranden eller opinions behandlar övergången till digitala rundradiosändningar och frekvenshandel. Sverige har lett arbetet med övergången till digitala rundradiosändningar och deltagit aktivt i den grupp som behandlat spektrumhandel. Det enskilt viktigaste av mötena avseende postfrågor var Världspostkongressen i Bukarest som även föranledde ett tämligen omfattande förberedelsearbete. I internationella sammanhang har PTS framhållit den svenska modellen med en i alla delar tidigt helt liberaliserad postmarknad. Samtidigt har det varit angeläget att peka på problem som den gett upphov till och hur de har tacklats i synnerhet från regulatörshåll Interna riktlinjer 6 I beslut av den 31 mars 2004 ges de riktlinjer som skall gälla för PTS internationella arbete främst avseende ansvar, förberedelser, deltagande och rapportering. Här ges endast en kortfattad för föreliggande rapport relevant beskrivning av vad som där ingår. Ansvaret för det internationella arbetet framgår av PTS arbetsordning. Avdelningscheferna har för sina respektive ansvarsområden att tillse att det kommer till stånd erforderlig utredning och medverkan från myndighetens sida vid tillkomsten av överenskommelser med annat land. Det är således avdelningscheferna som beslutar om vem som skall ansvara för och representera Sverige och PTS i olika organisationer och deras undergrupper. Listor finns upprättade där det framgår både vem som är intressent internt och externt och den långsiktiga planeringen av myndighetens internationella arbete är avhängigt av att dessa listor kontinuerligt uppdateras utifrån de aktuella internationella möten som är av intresse för PTS med uppgift om det planerade deltagandet. Generellt hålls det förberedelsemöten inför internationella möten till vilka intresserade kallas i förekommande fall även externa representanter från departement, industri, operatörer, intresseorganisationer etc. 6 Grundläggande riktlinjer för PTS arbete inom ITU och CEPT. PTS AG04/16. 9

10 Regeringsuppdrag nummer 21 PTS internationella arbete under 2004 Vad gäller deltagandet i konferenser såsom Plenipotentiary Conference, World Radiocommunication Conference och World Conference on International Telecommunications lämnar PTS ett förslag till regeringen om delegationens sammansättning efter kontakter med de myndigheter och intressenter som har deltagit i det nationella förberedelsearbetet. För sektorskonferenser samt studiegrupper räcker det med att respektive sektor informeras om deltagandet. Deltagarna kan formellt ha följande uppgifter: delegationschef, ställföreträdande delegationschef, delegat samt rådgivare. 2.2 Könsfördelningen inom det internationella arbetet Under perioden mellan den 1 januari och den 31 oktober 2004 genomfördes totalt 389 utrikes tjänsteresor vid PTS av vilka 277 resor kan hänföras till internationella möten inom de huvudgrupper som redovisas här. 7 Kvinnor har deltagit i 51 av dessa 277 resor (18%). Av myndighetens fyra sakavdelningar så är det främst spektrum- och marknadsavdelningen som deltar extensivt i internationella organisationer. Men även mellan dessa två avdelningar intar Spektrumavdelningen en särställning med sina totalt 176 resor varav 18 resor genomfördes av kvinnor. Även för de övriga avdelningarna uppvisas en ojämn fördelning mellan könen av det totala antalet resor. Tabell 1. Könsfördelningen av det totala antalet resor per avdelning Avdelning Totalt antal resor Kvinnor Antal resor Män Antal resor % Kvinnor % Män Spektrum Marknad Nätsäkerhet Post I syfte att få en mer detaljerad bild av hur den identifierade snedfördelningen av det internationella arbetet ser ut och kunna föreslå långsiktigt hållbara och mätbara åtgärder har statistik tagits fram för fem olika huvudgrupper utifrån avdelningarnas internationella arbete (se tabell 2). Resultatet av genomgången visar att majoriteten av resorna för myndighetens internationella arbete sker inom CEPT respektive EU. Inom EU är könsfördelningen tämligen jämn medan det inom CEPT i huvudsak är manliga resenärer. Tabellen visar även att det är inom CEPT och ITU som könsfördelningen är särskilt ojämn. 7 PTS har valt att redovisa internationella möten i fem huvudgrupper: EU, CEPT, ITU, ERO samt Övrigt. Resterande 112 resor är av typen statsbesök, kurser/seminarier samt studiebesök till olika organisationer internationellt. 10 Post- och telestyrelsen

11 Regeringsuppdrag nummer 21, PTS 2004 På grund av resultaten i tabellen nedan så har PTS valt att närmare studera möjliga orsaker till snedfördelningen inom CEPT och ITU, och då särskilt den avdelning som uppvisar det ojämförligt största antalet resor för dessa organisationer: Spektrumavdelningen. Tabell 2. Könsfördelningen av det totala antalet resor per organisation Organisation/grupp Avd Totalt antal resor Kvinnor Män % kvinnor % män EU S EU M EU IS EU-Totalt % 60 % CEPT P CEPT S CEPT M CEPT-Totalt % 92 % ITU S ITU M ITU-Totalt % 89 % ERO S Övrigt S Övrigt IS Övrigt M Övrigt P TOTALT M=Marknadsavdelningen, S=Spektrumavdelningen, P=Postavdelningen, IS=Nätsäkerhetsavdelningen Möjliga orsaker till snedfördelningen inom Spektrumavdelningen PTS innehar en tillfredsställande fördelning mellan könen vad gäller det totala antalet anställda. Myndigheten hade 240 anställda per den 31 oktober 2004 fördelat på 122 män (51%) och 118 kvinnor (49%). Den stora skillnaden i antalet anställda kvinnor och män återfinns på Spektrumavdelningen och det har framgått ovan att det även är inom den avdelningens internationella arbete (CEPT och ITU) som könsfördelningen är särskilt ojämn. 11

12 Regeringsuppdrag nummer 21 PTS internationella arbete under 2004 Tabell 3. Antalet anställda kvinnor och män per avdelning Avdelning Anställda K M Spektrum Marknad Nätsäkerhet Post 10 9 Spektrumavdelningen samarbetar internationellt med att fastlägga frekvensband för olika slags radiotjänster. Med utgångspunkt i denna fördelning och med stöd av bestämmelserna i lagen om elektronisk kommunikation ger avdelningen tillstånd för användning av radiosändare för rundradio, fast och mobil radio samt satellitterminaler i Sverige. Rundradio innebär utsändningar av radio och TV till en bred allmänhet. Fast radio innebär bland annat radiolänk för tele- och dataförbindelser. En speciell kategori är yttäckande nät för tele- och dataförbindelser. Mobil radio är radiokommunikation där åtminstone den ena av de kommunicerande enheterna är rörlig t.ex. taxiradio, polisradio eller mobiltelefoni. Mobil radio delas i in i landmobil, luftmobil och maritim radio. Satellitsystem används i allt större utsträckning för både fast och mobil radiokommunikation. PTS utövar även tillsyn inom radioområdet. I tillsynen ingår utredningar av radiostörningar. Arbetet inom Spektrumavdelningen är således av radioteknisk karaktär vilket förklarar det stora antalet ingenjörer (41 stycken av totalt 67 anställda) vid avdelningen. Av dessa personer är 6 stycken kvinnor. Vid beaktande av skillnaden mellan antalet manliga och kvinnliga ingenjörer framskymtar således en möjlig orsak till att 90 % av resorna på Spektrumavdelningen under 2004 genomfördes av män. Den i jämförelse med övriga avdelningar på PTS låga rörligheten bland de manliga ingenjörerna försvårar myndighetens ambitioner att kunna avhjälpa denna snedfördelning vad gäller antalet anställda kvinnliga ingenjörer. Ytterligare en aspekt i detta sammanhang är det låga antalet kvinnliga sökande till de tjänster som utlyses. Det skall även påpekas att medelåldern på Spektrumavdelningen är 47 år totalt. Motsvarande siffra för de kvinnliga ingenjörerna är 38 år en ålderskategori då det inte är ovanligt att man har småbarn (tillsammans har dessa kvinnor 15 barn). Svårigheten att fullt ut kombinera föräldraskapet med arbetslivet är ett välkänt faktum i de flesta organisationer, då det medför att det kan vara svårt att vara från hemmet under vissa perioder. PTS vill i anslutning till detta påpeka att detta förhållande även gäller för manliga anställda det får anses vara ett mellan könen gemensamt problem. 12 Post- och telestyrelsen

13 Regeringsuppdrag nummer 21, PTS 2004 Tabell 4. Könsfördelning per utbildningskategori och avdelning Avdelning Anställda Ekonomer Ingenjörer Jurister Övriga Totalt K M K M K M K M K M Spektrum Marknad Nätsäkerhet Post Förslag till åtgärder PTS har i arbetet med denna rapport tagit fasta på de av Jämställdhetsombudsmannen (JämO) framförda nyckelorden i arbetet med en jämställdhetsplan, och kopplat samman dessa med det internationella arbetet specifikt. 8 Genomgången ovan har utgjort det första steget av kartläggning och analys för att fastställa det faktiska jämställdhetsläget avseende det internationella arbetet. Nedan föreslår PTS även de konkreta åtgärderna för att uppnå det övergripande målet att tillse en jämnare könsfördelning. Av ovan redovisade genomgång av regelverk samt statistik kring myndighetens internationella arbete för 2004 framgår det att det finns ett stort behov av åtgärder. Den första slutsatsen som kan dras är att huvudansvaret för att tillse en förändring mot en jämnare könsfördelning både vad gäller antalet anställda och deltagandet i internationellt arbete åligger respektive avdelningschef. PTS vill här framhålla att myndigheten på ett flertal sätt redan aktivt försöker främja samma möjligheter till utveckling för kvinnor och män i enlighet med Jämställdhetslagen. Det är framförallt vid rekrytering och i samband med kompetensutveckling som PTS har konkreta möjligheter att vidta åtgärder för en jämnare könsfördelning inom myndigheten som helhet och specifika arbetsområden såsom det internationella arbetet. PTS anser således att det här handlar om två olika typer av handlingsplaner, dock till viss del sammankopplade. Myndigheten skall således alltjämt vid nyrekrytering verka för både kvinnliga och manliga sökande, utan att göra avkall på kravet av att erhålla den bäst lämpade kompetensen. Redan idag arbetar PTS för att få fler kvinnliga sökanden till de ingenjörstjänster som utannonseras genom att särskilt påtala att myndigheten gärna ser kvinnliga sökanden. Att andelen nyligen utexaminerade kvinnliga ingenjörer är långt färre än manliga, i kombination med att de kompetensbehov myndigheten har kräver en viss arbetslivserfarenhet, underlättar inte i detta avseende. 8 Att arbeta fram en jämställdhetsplan. JämO 1999 (rev. 2004). 13

14 Regeringsuppdrag nummer 21 Förslag till åtgärder De i PTS jämställdhetsplan upprättade målen för en jämnare könsfördelning med tillhörande åtgärder fyller till viss del detta behov (exempelvis att vid lika kompetenta sökande ska den underrepresenterade gruppen prioriteras). Dock kan en tydligare koppling till det internationella arbetet göras genom att deltagande i internationellt arbete presenteras som en naturlig del av arbetsuppgifterna. Behovet av att redan vid rekrytering tydliggöra det internationella arbetets betydelse för PTS möjlighet att uppfylla sina uppdrag har uppkommit genom den upplevda svårigheten att få befintlig personal att långsiktigt engagera sig i internationellt arbete. Att den kvinnliga andelen ingenjörer upplevt problem med att ta på sig ansvaret att för svenskt vidkommande följa internationella grupper, kan ha en förklaring i svårigheterna att kombinera detta med förhållanden i hemmet. PTS anser att detta inte är en tillfredsställande situation och nedanstående förslag på åtgärder tar fasta på att försöka skapa en långsiktig lösning inom de individuella utvecklingsplaner som har tagits fram inom myndigheten. Det är arbetsgivarens ansvar att tillse att förutsättningar finns för att kunna kombinera föräldraskap med arbetslivet men det skall påpekas att utfallet inte är givet då personliga förhållanden slutligen är avgörande. 9 I genomgången av PTS internationella arbete lyfts Spektrumavdelningen fram genom det extensiva internationella arbetet som där utförs samt att statistiken visar att det är där som snedfördelningen är störst. De nedanstående föreslagna åtgärderna är emellertid inte endast framtagna för Spektrumavdelningen specifikt, utan skall ses som gällande för samtliga sakavdelningar inom myndigheten där en ej önskvärd snedfördelning föreligger. Respektive avdelning bör identifiera lämpliga organisationer och grupper där det kvinnliga deltagandet borde öka Avdelningarna bör dessutom identifiera framtida tänkbara medarbetare för internationellt arbete. I detta avseende åligger det respektive avdelningschef att i görligaste mån tillse att arbetsförhållanden anpassas till att omfatta både arbetsgivarens som individens krav PTS bör genomföra utbildningsinsatser både vad gäller internationellt samarbete generellt samt avdelningsspecifikt PTS bör dessutom införa mentorskap bl.a. genom introduktion i nya grupper I uppdraget ingick även att identifiera möjligheterna för PTS att påverka att externa intressenters representanter tillhör det underrepresenterade könet. Myndigheten vill i samband med detta påpeka att de ovan beskrivna problemen för PTS kan antas vara giltiga även för andra organisationer och företag inom verksamhetsområdet. Detta gäller särskilt då dessa externa intressenter endast deltar i de tekniska grupperna. 9 En redogörelse av olika arbetsgivares erfarenheter kring problematiken att kombinera föräldraskap med arbetslivet ges i Positiv inställning från ledningen är avgörande. JämO Post- och telestyrelsen

15 Regeringsuppdrag nummer 21, PTS 2004 För att finna en långsiktigt hållbar lösning så är PTS förslag att myndigheten i diskussion med externa intressenter skall påtala behovet av att åstadkomma en jämnare könsfördelning i de fall de vill delta i både förberedelsearbetet och svenska delegationer på plats. Slutligen föreslår PTS att utöver de direkta åtgärderna en uppföljning av könsfördelningen inom det internationella arbetet skall genomföras under senare hälften av år 2007 och redovisas i samband med årsredovisningen för det året. 15

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2015-09-17, 90, Dnr 2014/0523 KS Innehållsförteckning Inledning... 2 Definitioner... 2 Ett område i kommunens personalpolicy...

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Jämställdhetsplan 2005-2007

Jämställdhetsplan 2005-2007 Jämställdhetsplan 2005-2007 Socialförvaltningen Falköpings kommun Antagen av socialnämnden 2005-06-12, 81 Socialförvaltningens jämställdhetsplan 2005 2007 Vad säger lagen? Den nuvarande lagen trädde i

Läs mer

Regeringsuppdrag 18 Riksfrekvenser för specifika hjälpmedel för personer med funktionshinder

Regeringsuppdrag 18 Riksfrekvenser för specifika hjälpmedel för personer med funktionshinder DATUM RAPPORTNUMMER 18 februari 2005 PTS-ER-2005:11 ISSN 1650-9862 Regeringsuppdrag 18 Riksfrekvenser för specifika hjälpmedel för personer med funktionshinder Innehåll Förord PTS har i regleringsbrevet

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06 Jämställdhetsplan för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014 ljusdal.se Inledning Jämställdhetslagen pekar i 4-11 ut de områden där alla arbetsgivare är skyldiga att vidta så kallade aktiva åtgärder för

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan PLAN Jämställdhetsplan 2016 2018 Fastställd av regionfullmäktige Framtagen av ledningskontoret Datum 2015-10-12 Gäller 2016 2018 Ärendenr RS 2015/71 Innehåll Region Gotlands Likabehandlingspolicy... 2

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde Backe rektorsområde är en förskole-, skol- och fritidsverksamhet med uppgift att utbilda elever enligt Lpo-94 och att tillhandahålla familjer barnomsorg i form av

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner.

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Personalavdelningens PA-handbok Ledningsfilosofi Jämställdhetspolicy Jämställdhet Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Information och ständig

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen 1 Gällande lagar och regler i Sverige visar inte några påtagliga skillnader när det gäller rättigheter och skyldigheter för kvinnor och

Läs mer

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 1 av 6 Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 2 av 6 Diskrimineringslagen Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 2004-09-27 Bilaga 4. PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Jämställdhetslagen Den 1 januari 1992 trädde den nya Jämställdhetslagen i kraft. Fr o

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2016-01-08 SN 2016/0022.01.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Jämställdhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsplan.

Läs mer

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011 Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Fotograf: Mikael Sjöberg Konstnär: Hans Kündig Skulpturen Rondo, 4 meter bred och 4 meter hög, stod på plats till

Läs mer

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun TILLÄMPNING Jämställdhet i Hudiksvalls kommun Jämställdhet Jämställdhet handlar om förhållandet mellan kvinnor och män. Diskriminerings lagens syfte vad gäller förbudet att diskriminera på grund av kön,

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3 Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare arbetstagare 2015. Bilaga 3 Nämndens uppdrag till förvaltningen Prioriterat mål: De som vill arbeta heltid

Läs mer

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN INLEDNING Svenska Basketbollförbundet vill att anställda, föreningsaktiva, eller inhyrd personal ska känna att de har lika värde, oavsett kön,

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Saken. Post- och telestyrelsens avgörande BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: Post- och telestyrelsen

Saken. Post- och telestyrelsens avgörande BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: Post- och telestyrelsen BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-07-01 Dnr: 15-6916 49 Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt 3 kap. 7 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation LEK och utfärdande

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Sid 1 (10) Dokumenttyp Policy/plan Dokumentansvarig Personalchef Beslutad av (datum och ) KF, 2016-03-21, 21 Gäller för Alla kommunens verksamheter Giltig fr o m 2016-03-21 Senast reviderad Jämställdhetsplan

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2010-2012 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Lilla Rådmansgatan

Läs mer

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt

Läs mer

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare S MARIA - GAMLA STANS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA VERKSAMHETSPLAN 2007 DNR 102-719/2006 SID 1 (5) LIKABEHANDLINGSPLAN 2007 Utgångspunkter Målet med jämställdhets- integrations och mångfaldsarbetet är att

Läs mer

Jämställdhetsplan för Svenskt Näringsliv 2003-02-03 Jämställdhetspolicy

Jämställdhetsplan för Svenskt Näringsliv 2003-02-03 Jämställdhetspolicy Jämställdhetsplan för Svenskt Näringsliv 2003-02-03 Jämställdhetspolicy Vårt jämställdhetsarbete tar sin utgångspunkt i verksamhetens behov och i den enskilde medarbetarens kompetens, livs- och arbetssituation,

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Stadsarkivet Sid 1 (10) 2017-01-17 Stadsarkivet Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (10) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. Bilaga 1. Missivskrivelse Strategi för jämställdhetsarbetet

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. Bilaga 1. Missivskrivelse Strategi för jämställdhetsarbetet PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03340 136 Strategi för jämställdhetsarbetet i Landstinget Sörmland (Lf) Bakgrund Enligt gällande lagstiftning ska landstinget som arbetsgivare ha en jämställdhetsplan

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet

Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet KAROLINSKA INSTITUTET Dnr. 4808/03-200 Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet 2003-2005 Beslutad av konsistoriet 2003-02-19 samt 2003-10-07 Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet 2003-2005

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN MILJÖFÖRVALTNINGEN 2007-10-11 SID 1 (5) Kontaktperson Ingegärd Bergsmark BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN Inledning Arbetet med mångfald och jämställdhet styrs av lagstiftning och stadens interna

Läs mer

Brett deltagande i högskoleutbildning

Brett deltagande i högskoleutbildning Promemoria 2017-07-18 Utbildningsdepartementet Brett deltagande i högskoleutbildning Sammanfattning Promemorian innehåller ett förslag till ändring i högskolelagen (1992:1434) som innebär att universitet

Läs mer

Tillväxtverkets likabehandlingsplan

Tillväxtverkets likabehandlingsplan Datum Dessa riktlinjer beslutades 140212 Version Översyn 150901 Texten har lagts in nya mall 161001. Ej andra ändringar. Godkänd av Tony Schmidt Tillväxtverkets likabehandlingsplan 2014 2016 Tillväxtverket

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017

Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017 Styrelsehandling 7 Dnr 0919/16 2016-10-28 Patrik Stoppert Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner Jämställdhetsplan 2017 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 till Styrelsehandling

Läs mer

2010-03-09 Diarienummer:08LI3821 Version: 15. Jämställdhetsplan 2009 1(11)

2010-03-09 Diarienummer:08LI3821 Version: 15. Jämställdhetsplan 2009 1(11) Jämställdhetsplan 2009 1(11) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Beskrivning av myndigheten... 3 2. Ansvar för jämställdhetsarbete... 4 2.1 Uppföljning... 4 3. Övergripande mål för jämställdhetsarbete...

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015

Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015 Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-19 KS 80 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Jämställdhet... 1 1.2 Kön och organisation... 1 1.3 Jämställdhet

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 1 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 1 2. Vilhelmina kommuns utgångspunkter för jämställdhetsarbete

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad:

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, -partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, 2016-11-09 Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 3(15) Inledning Det finns en lagstadgad skyldighet enligt Diskrimineringslagen

Läs mer

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Bakgrund Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som det gamla sättet att tänka har skapat. Albert Einstein. Jämställdhet

Läs mer

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Ledningskontoret 2012-04-10 1(5) PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Fastställd av Kommunstyrelsen den 10 april 2012, 31 BAKGRUND Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

KS 93-557. Policy kring jämställdhet för Skövde kommun

KS 93-557. Policy kring jämställdhet för Skövde kommun KS 93-557 Policy kring jämställdhet för Skövde kommun Antaget av kommunfullmäktige 26 juli 1993, 54 Uppdaterad av personalavdelningen år 2005, 2008 och 2014 INNEHÅLL A. Inledning. 3 B. Jämställdhetspolicy

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011-2014

Jämställdhetsplan 2011-2014 Flik 6.1 1 (13) Jämställdhetsplan 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-13, 127 VK300S v1.0 040416, Flik 6.1 Jämställdhetsplan 2011-2014 Ekonomi- och personalförvaltningen Vingåkers kommun, 643

Läs mer

Jämställdhetsavtal. 1. Jämställdhetsavtalet

Jämställdhetsavtal. 1. Jämställdhetsavtalet Jämställdhetsavtal 1. Jämställdhetsavtalet 2. Mål för jämställdhet i arbetslivet 3. Arbetsgivarens ansvar 4. 4. lokala parternas uppgifter 5. Personalrekrytering 6. Arbetsförhållanden 7. Arbetsledning

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Västerås stad

Jämställdhetspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 december 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Jämställdhetsplan

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Jämställdhetsplan ÖREBRO LÄNS LANDSTING Jämställdhetsplan 2013 2015 1 Örebro läns landsting 2013 Grafisk form: LoVS Kommunikation. Foto: Nina Hellström Papper: inlaga, Multi design smooth white, 130 g, omslag, Multiart

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Sammanställning av resultatet av tillsynen av jämställdhetsplaner i statliga myndigheter 2016

Sammanställning av resultatet av tillsynen av jämställdhetsplaner i statliga myndigheter 2016 Beslutad 2017-06-14 Sida 1 (7) Handläggare Björn Andersson Sammanställning av resultatet av tillsynen av jämställdhetsplaner i statliga myndigheter 2016 Det allmänna har ett särskilt ansvar för att motverka

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2016-12-20 Förvaltningsavdelningen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Denna plan... 3 1.2 Inkluderande synsätt... 3 2. Diskrimineringslagen...

Läs mer

Mångfaldsplan. Volvo GTO Powertrain Production Skövde 2012-2014

Mångfaldsplan. Volvo GTO Powertrain Production Skövde 2012-2014 Mångfaldsplan Volvo GTO Powertrain Production Skövde 2012-2014 Framtagen av Mångfaldskommittén: Jens Holtinger, Platschef Nina Persson, HR-chef Jenny Gustafsson, HR Business Partner Thomas Medin, Funktionschef

Läs mer

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning...

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning... Jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna i Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-29 Distribueras av personalavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Jämställdhetslag (1991:433) [Fakta & Historik]

Jämställdhetslag (1991:433) [Fakta & Historik] SFS 1991:433 Källa: Rixlex Utfärdad: 1991-05-23 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2000:773 Jämställdhetslag (1991:433) [Fakta & Historik] Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Jämställdhet. Jämställdhetsplan enligt Diskrimineringslagen (2008:567) Arbetsförhållanden. 4 Arbetsförhållanden

Jämställdhet. Jämställdhetsplan enligt Diskrimineringslagen (2008:567) Arbetsförhållanden. 4 Arbetsförhållanden Jämställdhet Vi som svarar på enkäten är : vinnor: än : Ålder: 80 % 20 % 22 60+ edelålder 37,5 år Arbetar som assistent Heltid: Deltid: Vikarie: 18 % 70 % 5 % Timanställd: 7 % Jämställdhetsplan enligt

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Jämställdhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen

Jämställdhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen Jämställdhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen 2013-2014 Datum: 2013-11-18 Handläggare: Dnr: Johanna Wennerth VON/2013:71-029 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-05, 116 Innehållsförteckning

Läs mer

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar.

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar. ------ REGERINGEN Kulturdepartementet Regeringsbeslut 2014-02-27 Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 Stockholm 7 Ku2013/1232/MFI, Ku2013/1994/MFI, Ku2013/2084/MFI, Ku2013/2201/MFI, Ku2013/2209/MFI;

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN Infoga din logotyp här JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN FÖRETAGSNAMN Fastställd 2017-00-00 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETSPLAN Här kan du lägga in en beskrivande text om vilket/vilka företag det gäller.

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30 Falköpings kommun Jämställdhetsplan Personalavdelningen 2004-09-30 1 Inledning I Jämställdhetslagen (1992) anges att en arbetsgivare skall, inom ramen för sin verksamhet, bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

10 steg till jämställda löner

10 steg till jämställda löner 10 steg till jämställda löner Denna vägledning är gjord av Livsmedelsföretagen, Sveriges Ingenjörer, Unionen, Ledarna och Livsmedelsarbetareförbundet för att hjälpa de lokala parterna att uppfylla diskrimineringslagens

Läs mer