Internationellt arbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationellt arbete"

Transkript

1 DATUM RAPPORTNUMMER 3 februari 2005 PTS-ER-2005:6 ISSN Internationellt arbete En rapport om PTS arbete för en jämn könsfördelning i svenska delegationer

2

3 Regeringsuppdrag nummer 21, PTS 2004 Förord Förord Enligt regleringsbrevet för 2004 har PTS ålagts att i samband med årsredovisningen för detta år redogöra för hur myndigheten avser att arbeta för en jämnare könsfördelning i svenska delegationer som deltar i internationella möten inom myndighetens sektorsansvar. Uppdraget redovisas i följande rapport och beskriver hur det internationella arbetet ser ut idag vad avser könsmässigt deltagande samt förslag på ett antal åtgärder vilka över tid förväntas kunna leda till önskat resultat om en jämnare könsfördelning. Stockholm den 14 februari 2005 Marianne Treschow Generaldirektör 3

4

5 Innehåll 1 Inledning Regleringsbrev Uppdrag nummer Jämn könsfördelning i statlig förvaltning Jämställdhetslagen PTS jämställdhetsplan PTS internationella arbete under Innehåll och omfattning Interna riktlinjer Könsfördelningen inom det internationella arbetet Möjliga orsaker till snedfördelningen inom Spektrumavdelningen Förslag till åtgärder... 13

6 Regeringsuppdrag nummer 21 Inledning 1 Inledning 1.1 Regleringsbrev Riksdagen har beslutat om Post- och telestyrelsens verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 06, bet. 2003/04:FöU1, rskr. 2003/04:98, prop. 2003/04:1, utg.omr. 22, bet. 2003/04:TU1, rskr. 2003/04:75) Uppdrag nummer 21 Post- och telestyrelsen skall till regeringen rapportera hur myndigheten avser att arbeta för en jämn könsfördelning i svenska delegationer som deltar i internationella möten inom myndighetens sektorsansvar senast i samband med årsredovisningen för Uppdraget avser både myndighetens egna samt externa representanter. PTS tolkar uppdraget så som att kartlägga dagens situation och ge förslag på åtgärder för att, i det fall det behövs, åstadkomma en jämn könsfördelning inom myndighetens internationella arbete, och då särskilt i de svenska delegationer som myndigheten arbetar i. 1.2 Jämn könsfördelning i statlig förvaltning I budgetpropositionen för 2003 redogör regeringen för könsfördelningen inom den statliga sektorn. 1 Enligt redogörelsen är staten den sektor på arbetsmarknaden som har den jämnaste könsfördelningen. Andelen kvinnor i staten uppgick år 2001 till 45 %. I kommuner och landsting, där många av yrkesgrupperna inom vård, skola och omsorg är kvinnodominerade, är ca 80 % av personalen kvinnor. Regeringen förutspådde en fortsatt trendmässig ökning av andelen kvinnor på mer kvalificerade eller sakområdesinriktade befattningar. 2 Budgetpropositionen 2005 betonar även den att jämställdhet mellan kvinnor och män är av grundläggande betydelse i ett demokratiskt samhälle, och att jämställdhet skall genomsyra den statliga förvaltningen. 3 Regeringen understryker också behovet av ytterligare aktiva åtgärder för att bl.a. åstadkomma samma möjligheter till utveckling för kvinnor och män Jämställdhetslagen 4 I första paragrafen framgår vad lagen åsyftar: Denna lag har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet (jämställdhet i arbetslivet). Det påtalas även att lagen främst syftar till förbättra kvinnors villkor i arbetslivet. Därutöver stipulerar lagen ett antal aktiva åtgärder som arbetsgivaren skall vidta 1 Prop. 2002/03:1 2 Konstitutionsutskottets betänkande 2002/03:KU23 Statlig förvaltning 3 Prop. 2004/05:1 4 Jämställdhetslagen (1991:433). I dess lydelse per den 1 januari Post- och telestyrelsen

7 Regeringsuppdrag nummer 21, PTS 2004 för att möjliggöra ett målinriktat jämställdhetsarbete. Särskilt aktuellt för denna rapport är de paragrafer som berör rekrytering: 7 Arbetsgivaren skall genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare. 8 Arbetsgivaren skall verka för att lediga anställningar söks av både kvinnor och män. 9 När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, skall arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet och söka se till att andelen arbetstagare av det könet efter hand ökar. Slutligen åligger det arbetsgivaren att varje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. 1.3 PTS jämställdhetsplan I likhet med regeringens åsikt att jämställdhetspolitiken skall genomsyra samtliga politikområden, arbetar PTS för att jämställdhetsarbetet integreras med övriga verksamhetsfrågor. För myndighetens del medför detta både att bevaka jämställdhetsperspektivet på ett kompetent och naturligt sätt och att arbetet med jämställdhetsfrågorna sker i brett samarbete med chefer, medarbetare och fackliga organisationer. Myndighetens jämställdhetsplan följer i sitt upplägg ovan beskrivna Jämställdhetslagen och nedan presenteras de delar med tillhörande mål samt åtgärder som berör lagens paragraf 7-9. Rekrytering PTS mål År 2005 skall andelen kvinnliga enhetschefer utgöra minst 40 % År 2004 skall andelen kvinnliga projektledare utgöra 40 % Vidtagna åtgärder 1. Vid chef och medarbetarsamtal har förutsättningar och intresse för uppdrag som enhetschef, projektledare mm. särskilt diskuterats. 2. En utbildning för projektledare och projektmedverkande har startat där kvinnliga deltagande prioriterades. Jämnare könsfördelning Mål Inom kategorin civilingenjörer/systemvetare/högskoleingenjörer skall andelen kvinnor år 2005 utgöra minst 40 % Andelen manliga jurister skall år 2005 vara minst 30 % 7

8 Regeringsuppdrag nummer 21 PTS internationella arbete under 2004 Vidtagna åtgärder 1. Vid all annonsering framgår att PTS vill tillvarata den ökade kvalitet som mångfald i arbetsgruppen medför. Därför utformas annonser av civilingenjörsbefattningar mot bakgrund av att få kvinnor söker dessa tjänster Jämställdhetsarbetet i sin helhet skall följas upp varje tertial samt vid årsbokslut. 2 PTS internationella arbete under 2004 Här presenteras myndighetens internationella arbete översiktligt utifrån dess innehåll och omfattning för 2004, riktlinjer utifrån beslut av den 31 mars 2004 samt hur könsfördelningen såg ut i PTS internationella arbete under Innehåll och omfattning PTS arbetar aktivt inom bl.a. EU, ITU, UPU (Universal Postal Union), CEPT, CERP (European Conference of Postal Regulators), och ETSI (European Telecommunications Standards Institute). 5 En viktig del av PTS arbete med att genomföra konkurrensanalyser och utforma regleringsåtgärder är att genomföra samråd med bland annat regleringsmyndigheter inom EU samt Europeiska gemenskapernas kommission (kommissionen). Under 2004 har PTS meddelat slutliga beslut om vilken reglering som skall gälla på 7 av de 18 relevanta marknaderna. På vissa av marknaderna har helt ny reglering föreslagits under året, även denna har notifierats till kommissionen och övriga europeiska regleringsmyndigheter. Kommissionen har lämnat klartecken till samtliga PTS beslutsutkast. Under året har kommissionens Communications Committee (COCOM), i vilken PTS deltar tillsammans med Näringsdepartementet, bland annat diskuterat två rekommendationer, dels en rekommendation om kommunikation över elnätet och dels en rekommendation för prissättning av hyrda förbindelser. Under året har också kommissionens veto-förfaranden mot den finska respektive den österrikiska myndighetens beslutsförslag diskuterats inom COCOM. Arbetet i COCOM:s undergrupp Inclusive Communications (INCOM) har resulterat i en rapport till COCOM med rekommendationer för det fortsatta arbetet och lämpliga aktiviteter. PTS deltagande i Independent Regulators Group (IRG) och European Regulators Group (ERG) har bland annat resulterat i ett antal rapporter, av vilka särskilt skall nämnas ERG Common Position on the approach to appropriate remedies in the new regulatory framework. PTS har aktivt deltagit i IRG:s och ERG:s arbete och har bl.a. varit ordförande i IRG:s undergrupp Mobile Markets Working Group. 5 En utförlig beskrivning av PTS samlade engagemang i internationella organisationer lämnas varje år i en särskild rapport till regeringen i samband med årsredovisningen (se exempelvis PTS-VR- 2004:2). Redogörelsen av det internationella arbetets innehåll och omfattning för 2004 har tagits från kommande återrapportering av föregående år och utgör endast en liten del. 8 Post- och telestyrelsen

9 Regeringsuppdrag nummer 21, PTS 2004 Första sessionen av ITU:s regionala radiokonferens (RRC-04) genomfördes i maj 2004 med ett bra resultat ur svensk och europeisk synpunkt. Konferensen föregicks av ett omfattande förberedelsearbete inom CEPT och ITU. Inom CEPT antogs ett antal gemensamma europeiska förslag som samtliga stöddes av Sverige. Förberedelserna för den andra sessionen av den regionala radiokonferensen (RRC-06) och världsradiokonferensen 2007 (WRC-07) har påbörjats både nationellt och inom CEPT. PTS arrangerar, på samma sätt som inför tidigare ITU-konferenser, nationella förberedelsemöten som är öppna för alla intressenter. Information om dessa möten finns tillgänglig på PTS hemsida. Policygruppen för spektrumfrågor, RSPG, har under året levererat sina två första yttranden till Kommissionen. Dessa yttranden eller opinions behandlar övergången till digitala rundradiosändningar och frekvenshandel. Sverige har lett arbetet med övergången till digitala rundradiosändningar och deltagit aktivt i den grupp som behandlat spektrumhandel. Det enskilt viktigaste av mötena avseende postfrågor var Världspostkongressen i Bukarest som även föranledde ett tämligen omfattande förberedelsearbete. I internationella sammanhang har PTS framhållit den svenska modellen med en i alla delar tidigt helt liberaliserad postmarknad. Samtidigt har det varit angeläget att peka på problem som den gett upphov till och hur de har tacklats i synnerhet från regulatörshåll Interna riktlinjer 6 I beslut av den 31 mars 2004 ges de riktlinjer som skall gälla för PTS internationella arbete främst avseende ansvar, förberedelser, deltagande och rapportering. Här ges endast en kortfattad för föreliggande rapport relevant beskrivning av vad som där ingår. Ansvaret för det internationella arbetet framgår av PTS arbetsordning. Avdelningscheferna har för sina respektive ansvarsområden att tillse att det kommer till stånd erforderlig utredning och medverkan från myndighetens sida vid tillkomsten av överenskommelser med annat land. Det är således avdelningscheferna som beslutar om vem som skall ansvara för och representera Sverige och PTS i olika organisationer och deras undergrupper. Listor finns upprättade där det framgår både vem som är intressent internt och externt och den långsiktiga planeringen av myndighetens internationella arbete är avhängigt av att dessa listor kontinuerligt uppdateras utifrån de aktuella internationella möten som är av intresse för PTS med uppgift om det planerade deltagandet. Generellt hålls det förberedelsemöten inför internationella möten till vilka intresserade kallas i förekommande fall även externa representanter från departement, industri, operatörer, intresseorganisationer etc. 6 Grundläggande riktlinjer för PTS arbete inom ITU och CEPT. PTS AG04/16. 9

10 Regeringsuppdrag nummer 21 PTS internationella arbete under 2004 Vad gäller deltagandet i konferenser såsom Plenipotentiary Conference, World Radiocommunication Conference och World Conference on International Telecommunications lämnar PTS ett förslag till regeringen om delegationens sammansättning efter kontakter med de myndigheter och intressenter som har deltagit i det nationella förberedelsearbetet. För sektorskonferenser samt studiegrupper räcker det med att respektive sektor informeras om deltagandet. Deltagarna kan formellt ha följande uppgifter: delegationschef, ställföreträdande delegationschef, delegat samt rådgivare. 2.2 Könsfördelningen inom det internationella arbetet Under perioden mellan den 1 januari och den 31 oktober 2004 genomfördes totalt 389 utrikes tjänsteresor vid PTS av vilka 277 resor kan hänföras till internationella möten inom de huvudgrupper som redovisas här. 7 Kvinnor har deltagit i 51 av dessa 277 resor (18%). Av myndighetens fyra sakavdelningar så är det främst spektrum- och marknadsavdelningen som deltar extensivt i internationella organisationer. Men även mellan dessa två avdelningar intar Spektrumavdelningen en särställning med sina totalt 176 resor varav 18 resor genomfördes av kvinnor. Även för de övriga avdelningarna uppvisas en ojämn fördelning mellan könen av det totala antalet resor. Tabell 1. Könsfördelningen av det totala antalet resor per avdelning Avdelning Totalt antal resor Kvinnor Antal resor Män Antal resor % Kvinnor % Män Spektrum Marknad Nätsäkerhet Post I syfte att få en mer detaljerad bild av hur den identifierade snedfördelningen av det internationella arbetet ser ut och kunna föreslå långsiktigt hållbara och mätbara åtgärder har statistik tagits fram för fem olika huvudgrupper utifrån avdelningarnas internationella arbete (se tabell 2). Resultatet av genomgången visar att majoriteten av resorna för myndighetens internationella arbete sker inom CEPT respektive EU. Inom EU är könsfördelningen tämligen jämn medan det inom CEPT i huvudsak är manliga resenärer. Tabellen visar även att det är inom CEPT och ITU som könsfördelningen är särskilt ojämn. 7 PTS har valt att redovisa internationella möten i fem huvudgrupper: EU, CEPT, ITU, ERO samt Övrigt. Resterande 112 resor är av typen statsbesök, kurser/seminarier samt studiebesök till olika organisationer internationellt. 10 Post- och telestyrelsen

11 Regeringsuppdrag nummer 21, PTS 2004 På grund av resultaten i tabellen nedan så har PTS valt att närmare studera möjliga orsaker till snedfördelningen inom CEPT och ITU, och då särskilt den avdelning som uppvisar det ojämförligt största antalet resor för dessa organisationer: Spektrumavdelningen. Tabell 2. Könsfördelningen av det totala antalet resor per organisation Organisation/grupp Avd Totalt antal resor Kvinnor Män % kvinnor % män EU S EU M EU IS EU-Totalt % 60 % CEPT P CEPT S CEPT M CEPT-Totalt % 92 % ITU S ITU M ITU-Totalt % 89 % ERO S Övrigt S Övrigt IS Övrigt M Övrigt P TOTALT M=Marknadsavdelningen, S=Spektrumavdelningen, P=Postavdelningen, IS=Nätsäkerhetsavdelningen Möjliga orsaker till snedfördelningen inom Spektrumavdelningen PTS innehar en tillfredsställande fördelning mellan könen vad gäller det totala antalet anställda. Myndigheten hade 240 anställda per den 31 oktober 2004 fördelat på 122 män (51%) och 118 kvinnor (49%). Den stora skillnaden i antalet anställda kvinnor och män återfinns på Spektrumavdelningen och det har framgått ovan att det även är inom den avdelningens internationella arbete (CEPT och ITU) som könsfördelningen är särskilt ojämn. 11

12 Regeringsuppdrag nummer 21 PTS internationella arbete under 2004 Tabell 3. Antalet anställda kvinnor och män per avdelning Avdelning Anställda K M Spektrum Marknad Nätsäkerhet Post 10 9 Spektrumavdelningen samarbetar internationellt med att fastlägga frekvensband för olika slags radiotjänster. Med utgångspunkt i denna fördelning och med stöd av bestämmelserna i lagen om elektronisk kommunikation ger avdelningen tillstånd för användning av radiosändare för rundradio, fast och mobil radio samt satellitterminaler i Sverige. Rundradio innebär utsändningar av radio och TV till en bred allmänhet. Fast radio innebär bland annat radiolänk för tele- och dataförbindelser. En speciell kategori är yttäckande nät för tele- och dataförbindelser. Mobil radio är radiokommunikation där åtminstone den ena av de kommunicerande enheterna är rörlig t.ex. taxiradio, polisradio eller mobiltelefoni. Mobil radio delas i in i landmobil, luftmobil och maritim radio. Satellitsystem används i allt större utsträckning för både fast och mobil radiokommunikation. PTS utövar även tillsyn inom radioområdet. I tillsynen ingår utredningar av radiostörningar. Arbetet inom Spektrumavdelningen är således av radioteknisk karaktär vilket förklarar det stora antalet ingenjörer (41 stycken av totalt 67 anställda) vid avdelningen. Av dessa personer är 6 stycken kvinnor. Vid beaktande av skillnaden mellan antalet manliga och kvinnliga ingenjörer framskymtar således en möjlig orsak till att 90 % av resorna på Spektrumavdelningen under 2004 genomfördes av män. Den i jämförelse med övriga avdelningar på PTS låga rörligheten bland de manliga ingenjörerna försvårar myndighetens ambitioner att kunna avhjälpa denna snedfördelning vad gäller antalet anställda kvinnliga ingenjörer. Ytterligare en aspekt i detta sammanhang är det låga antalet kvinnliga sökande till de tjänster som utlyses. Det skall även påpekas att medelåldern på Spektrumavdelningen är 47 år totalt. Motsvarande siffra för de kvinnliga ingenjörerna är 38 år en ålderskategori då det inte är ovanligt att man har småbarn (tillsammans har dessa kvinnor 15 barn). Svårigheten att fullt ut kombinera föräldraskapet med arbetslivet är ett välkänt faktum i de flesta organisationer, då det medför att det kan vara svårt att vara från hemmet under vissa perioder. PTS vill i anslutning till detta påpeka att detta förhållande även gäller för manliga anställda det får anses vara ett mellan könen gemensamt problem. 12 Post- och telestyrelsen

13 Regeringsuppdrag nummer 21, PTS 2004 Tabell 4. Könsfördelning per utbildningskategori och avdelning Avdelning Anställda Ekonomer Ingenjörer Jurister Övriga Totalt K M K M K M K M K M Spektrum Marknad Nätsäkerhet Post Förslag till åtgärder PTS har i arbetet med denna rapport tagit fasta på de av Jämställdhetsombudsmannen (JämO) framförda nyckelorden i arbetet med en jämställdhetsplan, och kopplat samman dessa med det internationella arbetet specifikt. 8 Genomgången ovan har utgjort det första steget av kartläggning och analys för att fastställa det faktiska jämställdhetsläget avseende det internationella arbetet. Nedan föreslår PTS även de konkreta åtgärderna för att uppnå det övergripande målet att tillse en jämnare könsfördelning. Av ovan redovisade genomgång av regelverk samt statistik kring myndighetens internationella arbete för 2004 framgår det att det finns ett stort behov av åtgärder. Den första slutsatsen som kan dras är att huvudansvaret för att tillse en förändring mot en jämnare könsfördelning både vad gäller antalet anställda och deltagandet i internationellt arbete åligger respektive avdelningschef. PTS vill här framhålla att myndigheten på ett flertal sätt redan aktivt försöker främja samma möjligheter till utveckling för kvinnor och män i enlighet med Jämställdhetslagen. Det är framförallt vid rekrytering och i samband med kompetensutveckling som PTS har konkreta möjligheter att vidta åtgärder för en jämnare könsfördelning inom myndigheten som helhet och specifika arbetsområden såsom det internationella arbetet. PTS anser således att det här handlar om två olika typer av handlingsplaner, dock till viss del sammankopplade. Myndigheten skall således alltjämt vid nyrekrytering verka för både kvinnliga och manliga sökande, utan att göra avkall på kravet av att erhålla den bäst lämpade kompetensen. Redan idag arbetar PTS för att få fler kvinnliga sökanden till de ingenjörstjänster som utannonseras genom att särskilt påtala att myndigheten gärna ser kvinnliga sökanden. Att andelen nyligen utexaminerade kvinnliga ingenjörer är långt färre än manliga, i kombination med att de kompetensbehov myndigheten har kräver en viss arbetslivserfarenhet, underlättar inte i detta avseende. 8 Att arbeta fram en jämställdhetsplan. JämO 1999 (rev. 2004). 13

14 Regeringsuppdrag nummer 21 Förslag till åtgärder De i PTS jämställdhetsplan upprättade målen för en jämnare könsfördelning med tillhörande åtgärder fyller till viss del detta behov (exempelvis att vid lika kompetenta sökande ska den underrepresenterade gruppen prioriteras). Dock kan en tydligare koppling till det internationella arbetet göras genom att deltagande i internationellt arbete presenteras som en naturlig del av arbetsuppgifterna. Behovet av att redan vid rekrytering tydliggöra det internationella arbetets betydelse för PTS möjlighet att uppfylla sina uppdrag har uppkommit genom den upplevda svårigheten att få befintlig personal att långsiktigt engagera sig i internationellt arbete. Att den kvinnliga andelen ingenjörer upplevt problem med att ta på sig ansvaret att för svenskt vidkommande följa internationella grupper, kan ha en förklaring i svårigheterna att kombinera detta med förhållanden i hemmet. PTS anser att detta inte är en tillfredsställande situation och nedanstående förslag på åtgärder tar fasta på att försöka skapa en långsiktig lösning inom de individuella utvecklingsplaner som har tagits fram inom myndigheten. Det är arbetsgivarens ansvar att tillse att förutsättningar finns för att kunna kombinera föräldraskap med arbetslivet men det skall påpekas att utfallet inte är givet då personliga förhållanden slutligen är avgörande. 9 I genomgången av PTS internationella arbete lyfts Spektrumavdelningen fram genom det extensiva internationella arbetet som där utförs samt att statistiken visar att det är där som snedfördelningen är störst. De nedanstående föreslagna åtgärderna är emellertid inte endast framtagna för Spektrumavdelningen specifikt, utan skall ses som gällande för samtliga sakavdelningar inom myndigheten där en ej önskvärd snedfördelning föreligger. Respektive avdelning bör identifiera lämpliga organisationer och grupper där det kvinnliga deltagandet borde öka Avdelningarna bör dessutom identifiera framtida tänkbara medarbetare för internationellt arbete. I detta avseende åligger det respektive avdelningschef att i görligaste mån tillse att arbetsförhållanden anpassas till att omfatta både arbetsgivarens som individens krav PTS bör genomföra utbildningsinsatser både vad gäller internationellt samarbete generellt samt avdelningsspecifikt PTS bör dessutom införa mentorskap bl.a. genom introduktion i nya grupper I uppdraget ingick även att identifiera möjligheterna för PTS att påverka att externa intressenters representanter tillhör det underrepresenterade könet. Myndigheten vill i samband med detta påpeka att de ovan beskrivna problemen för PTS kan antas vara giltiga även för andra organisationer och företag inom verksamhetsområdet. Detta gäller särskilt då dessa externa intressenter endast deltar i de tekniska grupperna. 9 En redogörelse av olika arbetsgivares erfarenheter kring problematiken att kombinera föräldraskap med arbetslivet ges i Positiv inställning från ledningen är avgörande. JämO Post- och telestyrelsen

15 Regeringsuppdrag nummer 21, PTS 2004 För att finna en långsiktigt hållbar lösning så är PTS förslag att myndigheten i diskussion med externa intressenter skall påtala behovet av att åstadkomma en jämnare könsfördelning i de fall de vill delta i både förberedelsearbetet och svenska delegationer på plats. Slutligen föreslår PTS att utöver de direkta åtgärderna en uppföljning av könsfördelningen inom det internationella arbetet skall genomföras under senare hälften av år 2007 och redovisas i samband med årsredovisningen för det året. 15

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 1 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 1 2. Vilhelmina kommuns utgångspunkter för jämställdhetsarbete

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar.

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar. ------ REGERINGEN Kulturdepartementet Regeringsbeslut 2014-02-27 Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 Stockholm 7 Ku2013/1232/MFI, Ku2013/1994/MFI, Ku2013/2084/MFI, Ku2013/2201/MFI, Ku2013/2209/MFI;

Läs mer

Innehållsförteckning. Anvisningar 5. Arbetsförhållanden 6. Föräldraskap 7. Trakasserier 9. Rekrytering 10. Jämställdhetsanalys av löner 12

Innehållsförteckning. Anvisningar 5. Arbetsförhållanden 6. Föräldraskap 7. Trakasserier 9. Rekrytering 10. Jämställdhetsanalys av löner 12 Grundbok Enkätmall JämO Grundbok Enkätmall Innehållsförteckning Anvisningar 5 Arbetsförhållanden 6 Föräldraskap 7 Trakasserier 9 Rekrytering 10 Jämställdhetsanalys av löner 12 JämO reviderad november

Läs mer

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Petr Svarc/Lucky

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Bakgrund Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som det gamla sättet att tänka har skapat. Albert Einstein. Jämställdhet

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012 2014

Jämställdhetsplan 2012 2014 REGION GOTLAND Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen Jämställdhetsplan 2012 2014 (Beslutad i GVN 2011 12 21) 1. Inledning Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningens jämställdhetsplan för 2012 till

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

ämställdhetsplam LOTTERI INSPEKTIONEN 2012-11-20 Diarienummer: 12LI5318 KU) Box 199 Finningevägen 54 B 645 23 Strängnäs

ämställdhetsplam LOTTERI INSPEKTIONEN 2012-11-20 Diarienummer: 12LI5318 KU) Box 199 Finningevägen 54 B 645 23 Strängnäs LOTTERI INSPEKTIONEN ämställdhetsplam KU) Fax: 0152-650 180 I fil FFR I II * I I I i I NSPEKTIONEN Innehålls förteckning 1. Inledning 3 1.1 Beskrivning av myndigheten 3 2. Ansvar för jämställdhetsarbete

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv 2013-2015 Gäller från 2013 t.o.m. 2015 Dnr CK 2012-0246 Ansvarig HR-direktör Innehåll 1. Syfte och mål 2. Bakgrund 3. Definitioner och begrepp 4. Samverkan

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Analys: En analys av antalet män respektive kvinnor på olika förtroendeuppdrag ska göras.

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Analys: En analys av antalet män respektive kvinnor på olika förtroendeuppdrag ska göras. JÄMSTÄLLDHETSPLAN Klubben har efter beslut vid styrelseutvecklingen 9-10 oktober 2008 ökat arbetet kring frågeställningarna om jämställdhet och mångfald. De här frågorna blir allt viktigare inom den fackliga

Läs mer

Jämställdhetsplan. -Handlingsplan

Jämställdhetsplan. -Handlingsplan Jämställdhetsplan -Handlingsplan 3 kap. 13 Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder enligt 4-9 som behövs på arbetsplatsen

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Dnr TFN-2013-1773 Dpl 16 Bakgrund Syftet med jämställdhetsarbetet är att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett

Läs mer

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun Lönekartläggning Upplands Väsby kommun 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lönekartläggning enligt lagen mot diskriminering... 3 Arbetsgrupp... 3 Granskning av lönepolitiken... 3 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter...

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation för jämställdhet i högskolan. Dir. 2009:7. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009

Kommittédirektiv. Delegation för jämställdhet i högskolan. Dir. 2009:7. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009 Kommittédirektiv Delegation för jämställdhet i högskolan Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009 Dir. 2009:7 Sammanfattning av uppdraget En delegation ska stödja insatser och föreslå åtgärder

Läs mer

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress:

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress: Strategiskt dokument Dokumentnummer 2958 Version 1.0 Jämställdhetsplan Fastställd av: Torgny Johnsson Granskad av: Lena Wikman Handläggare: Åsa Dunér Enhet: P Planen gäller för Arbetsställe, huvudkontor,

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25 Kommittédirektiv Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra Dir. 2014:25 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR REGIONKANSLIET, REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET, KULTURSEKRETARIATET, MILJÖSEKRETARIATET, PATIENTNÄMNDERNAS KANSLIER OCH REVISIONSENHETEN 2006-2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147 LÖNEPOLICY Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND...3 2 SYFTE...4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL...4

Läs mer

Handlingsplan för jämställda löner

Handlingsplan för jämställda löner Handlingsplan för jämställda löner Jämställdhetsnätverket Avdelning 282 Vision 1. Samverkan Det är arbetsgivarens ansvar att genomföra lönekartläggningen, som ska ske i samverkan mellan arbetsgivaren och

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Ängelholms kommuns verksamheter 2007 2009

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Ängelholms kommuns verksamheter 2007 2009 Jämställdhets- och mångfaldsplan för Ängelholms kommuns verksamheter 2007 2009 Människovärdets okränkbarhet, individens frihet, alla människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och män är väsentliga

Läs mer

Handlingsplan för att främja lika rättigheter och möjligheter internt i Region Skåne 2014-2016

Handlingsplan för att främja lika rättigheter och möjligheter internt i Region Skåne 2014-2016 Handlingsplan för att främja lika rättigheter och möjligheter internt i 2014-2016 Datum 2014-01-13 Dnr 1302744 Sammanfattning Arbetsgivaren arbetar aktivt för att motverka diskriminering och trakasserier.

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för. miljö- och räddningstjänstförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för. miljö- och räddningstjänstförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för miljö- och räddningstjänstförvaltningen antagen 26 mars 2014 av miljö- och räddningstjänstnämnden Sid 1 (19) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för

Läs mer

Post- och telestyrelsen, PTS. Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen, PTS. Post- och telestyrelsen Post- och telestyrelsen, PTS Post- och telestyrelsen 2012-10-10 Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. PTS arbetar för att alla ska ha tillgång till

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Executive Search En undersökning av rekryteringsbranschen 2008 Executive Search 2008 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Förord Det pågår en livlig debatt om styrelsers sammansättning och

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020

Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020 KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Strateg Ann-Sofie Lagercrantz 2014-06-16 1 (7) Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020 Kalmar kommuns jämställdhetsprogram

Läs mer

Jämställdhetspolicy på lika villkor

Jämställdhetspolicy på lika villkor Jäms spo t e h d l täl på lika villkor licy PÅ LIKA VILLKOR Jämställdhetspolicy INNEHÅLLSförteckning Strategisk arbetsgivarpolitik Varför Jämställdhetspolicy? Bakgrund Innehållet i arbetet med jämställdhet

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOM- MUN 2006

JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOM- MUN 2006 JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOM- MUN 2006 Denna plan är en övergripande plan för kommunens alla arbetsplatser och sätter riktlinjer för de jämställdhetsplaner som varje avdelning ska arbeta fram.

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet BESLUT 1(7) Datum Vår referens 2011-10-28 Dnr: 11-4937 Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt 3 kap. 7 lagen (2003:389) om elektronisk

Läs mer

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna Koncept Regeringsbeslut xx Finansdepartementet Hans Timan hans.timan@finance.ministry.se 08-4052026 2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523 Länsstyrelserna Ändring av regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Moveri AB HANDLINGSPLAN FÖR ETNISK MÅNGFALD

Moveri AB HANDLINGSPLAN FÖR ETNISK MÅNGFALD Moveri AB HANDLINGSPLAN FÖR ETNISK MÅNGFALD INNEHÅLL Inledning och bakgrund 3 Mångfaldspolicy för Moveri AB 3 Nulägesbeskrivning 3 Moveri AB s mål för etnisk mångfald 4 Handlingsplan 5 Ansvarsfördelning

Läs mer

Instruktion för metoden Jämställdhet i ledningssystem

Instruktion för metoden Jämställdhet i ledningssystem Instruktion för metoden Jämställdhet i ledningssystem EU-projektet BETSY januari 2002-mars 2003 1 Bakgrund Jämställdhet i ledningssystem togs fram under 2000 för att åstadkomma effektivare metoder för

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Dir. 2001:118 Kulturdepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2001-12-13 Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Beslut vid regeringssammanträde

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Enkätformulär: Kvinnor på ledande poster i näringslivet.

Enkätformulär: Kvinnor på ledande poster i näringslivet. Enkätformulär: Kvinnor på ledande poster i näringslivet. Ämnet för den här enkäten är könsfördelning och jämställdhetsarbete på företaget/organisationen. För att få en så korrekt bild av svenskt näringsliv

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

Jämställdhetsplan. Haparanda kommun 2014-2016. För

Jämställdhetsplan. Haparanda kommun 2014-2016. För Jämställdhetsplan 2014-2016 För Haparanda kommun Denna jämställdhetsplan för Haparanda kommun har tagits fram av: Catharina Strandberg och Kirsi Heino - företräder arbetstagarna. Kjell Mäki, Rektor, Barn-

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Version 2007 Dnr 8003914-04 Inledning Arbetet med Handlingsplan för jämställdhetsintegrering kommer att innebära att Länsstyrelsen Östergötland står

Läs mer

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Beslut i kommunfullmäktige 2012-02-27 Inledning Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

Jämställdhetsplan Diskteknik 2007

Jämställdhetsplan Diskteknik 2007 Jämställdhetsplan Diskteknik 2007 Jämställdhetspolicy Jämställdhetsarbetet på Diskteknik handlar om att främja kvinnor och mäns möjligheter och rättigheter på arbetet. Vi vill arbeta för en mer jämställd

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK Regeringsbeslut 111:38 REGERINGEN Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN VLK Ink : 2008-04- 2 1 2008-04-10 S2008/3609/ST Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM (delvis) Doss Hand. Dnr Uppdrag att fördela stimulansbidrag

Läs mer

Utveckling av jämställdheten sedan 1970-talet

Utveckling av jämställdheten sedan 1970-talet Utveckling av jämställdheten sedan 1970-talet Kvinnor och män behöver idag inte välja mellan att ha ett betalt arbete och att ha barn de kan välja båda. Kvinnorna arbetar idag till lika stor del i offentlig

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende 3,5 GHzbandet

Begränsningsbeslut avseende 3,5 GHzbandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens 2011-0410-28 Dnr: 11-4936 Beslut om självrättelse enl. 26 Förvaltningslagen (1986:223) Dateringen av föreliggande beslut är felaktigt på grund av skrivfel. Rätt datum är

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN, 2014-2016 BAKGRUND Länsstyrelsen har sedan 1994 ett uppdrag att bidra till att

Läs mer

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION... 3 3 DEFINITIONER... 3 3.1 Definition av mångfald... 3 3.2

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Eva Liljefors, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter

Läs mer

Jämställdhetsplan 09 11,ver2.0,090227,ANKA

Jämställdhetsplan 09 11,ver2.0,090227,ANKA Jämställdhetspolicy Jämställdhetsarbetet på Diskteknik handlar om att främja kvinnor och mäns möjligheter och rättigheter på arbetet. Vi vill arbete för en mer jämställd arbetsplats där vi välkomnar personer

Läs mer

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING MÅL Haninge kommun är en jämlik kommun där medarbetarnas olikheter betraktas som en tillgång i den dagliga verksamheten och bidrar till ökad tillgänglighet

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av jämställdhetsarbetet ur ett arbetsgivarperspektiv

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av jämställdhetsarbetet ur ett arbetsgivarperspektiv Sida 1(1) Datum 2014-09-17 Revisionen Till: Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Samtliga nämnder Revisionsrapport Uppföljning av granskning av jämställdhetsarbetet ur ett arbetsgivarperspektiv

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP Fånga upp och behålla kvinnlig toppkompetens Datum: 8 oktober 2013 Plats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 11343 Stockholm VARFÖR DELTA? Sex skäl

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015 CSK 1 Syfte Gäller för Hela Trollhättans Stad Referensdokument Diskrimineringslagen, Arbetsmiljölagen, Föräldraledighetslagen Ansvar och genomförande Uppföljning Arbetsmiljöenkät Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Sexuella trakasserier Handlingsplan 2006

Sexuella trakasserier Handlingsplan 2006 Sexuella trakasserier Handlingsplan 2006 Borlänge Kommun Godkänd av Personalutskottet 2006-03-21 Att bli utsatt för sexuella trakasserier... 1 - Trakasserier grundade på kön... 1 - Trakasserier av sexuell

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

Minnesanteckningar från det sjätte nationella förberedelsemötet inför RRC-06

Minnesanteckningar från det sjätte nationella förberedelsemötet inför RRC-06 MINNESANTECKNINGAR DATUM 6 maj 2005 VÅR REFERENS Minnesanteckningar från det sjätte nationella förberedelsemötet inför RRC-06 Datum: 18 februari 2005 Tid: 0900-1200 Plats: Post- och telestyrelsen, Stockholm

Läs mer

Konsekvensutredning. 1 Inledning. 18 maj 2006. Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se

Konsekvensutredning. 1 Inledning. 18 maj 2006. Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se PROMEMORIA DATUM 18 maj 2006 VÅR REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se Konsekvensutredning 1 Inledning Post- och

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 PERSONALPOLICY VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 VARFÖR EN PERSONALPOLICY? Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter Vänersborgarna

Läs mer

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375 LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010 Dnr Ks/2010:375 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch:

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer