Morgondagens ingenjör statusrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Morgondagens ingenjör statusrapport"

Transkript

1 Morgondagens ingenjör statusrapport /Mats Hanson Projektet Morgondagens ingenjör startade hösten 2002 och har nu drivits aktivt under ett år. Den här rapporten beskriver projektets status september 2003 och planerna för de avslutande 5 månaderna fram till sista februari Sammanfattning Målet med projektet är att bidra till att skapa en attraktiv och relevant ingenjörsutbildning för framtidens behov. Det är då viktigt att se ingenjörsutbildningen i ett internationellt perspektiv. Vi gör detta dels genom att stimulera personer som arbetar inom högskolan, näringslivet och samhället med ingenjörsarbete och ingenjörsutbildning och dels genom att utveckla förutsättningarna, intresset och formerna för samt innehållet i ingenjörsutbildningarna. Arbetet är organiserat i en huvudprojektgrupp och tre paneler. Tillsammans har vi skapat drygt 20 delaktiviteter som nu koordinerats och aktivt skall bidra till att uppfylla huvudmålet. Det går att urskilja tre olika angreppssätt som projektet tagit för att nå huvudmålet. För det första så måste utbildningarnas form och innehåll vara relevanta för framtidens samhälle. Ett ansvar som ytterst ligger på högskolorna själva. Högskolans ledning och lärarna måste vara ledare för förändringsarbetet. Resurserna till utbildningen får inte urholkas och genomtänkta prioriteringar måste göras. För det andra måste utbildningarna rekrytera ungdomar motiverade för teknik och naturvetenskap. Ett ansvar som hela samhället har för att stimulera barn i tidiga åldrar till att bli ingenjör. För det tredje måste ingenjörsyrket vara attraktivt, ett ansvar som näringslivet och dess intresseorganisationer primärt skall bidra till. Högskolepanelen (panel 1) Projektledare: Bengt Mölleryd och Eva Engström Ordförande: Johan Carlsten Ett av huvudmålen är att ingenjörsutbildningen på alla nivåer skall utvecklas så att den fyller alla krav som ställs nationellt och internationellt. Kvalitet och förändringsarbete kräver resurser och stimulans. Högskolepanelen identifierade tidigt ett antal områden med fokus på universiteten och högskolornas utbildningsprocess. Box 5073 SE Stockholm Sweden Grev Turegatan 14 Stockholm Sweden Telephone: Nat Int Fax: Nat Int World Wide Web: VAT-number: SE

2 2 Nu fokuseras arbetet på att få igång och stimulera pågående förändringsprocesser inom högskolan. Målet är att alla lärosäten aktivt skall bidra under denna process i höst bl.a. genom de fem seminarierna på högskolorna i november. Studentpanelen (panel 2) Panelledare: Teresa Jonek Ordförande: Carina Malmgren-Heander Ett centralt tema för studentpanelens diskussioner och sedermera aktiviteter är rekryteringsfrågan. Spontant säger de flesta som arbetar med rekryteringsfrågor att intresset för naturvetenskap och teknik har minskat hos unga, att ingenjörsyrket är långt ifrån ett drömyrke hos de flesta unga! Högskolorna uttrycker ideligen sin oro och frustration då de inte lyckas fylla sina platser. Vilken status har ingenjörsyrket idag? Vilken bild av ingenjörer och ingenjörsyrket har barn och ungdomar? Hur ser ingenjörerna själva på sin yrkesroll? För att öka intresset för naturvetenskap och teknik och därmed få fler att söka sig till de tekniska högskolorna måste en korrekt bild av ingenjörsyrket förmedlas. Studentpanelens arbete har utkristalliserats till delaktiviteter med syfte att få en bild av vad det bristande intresset beror på, samt ge förslag på åtgärder till förbättring. I delaktiviteterna studeras bilden av ingenjören ur tre olika nyckelgruppers perspektiv; media, ingenjörerna själva och slutligen grund- och gymnasieskolan. Målet är att rätt bild skall föras fram avseende ingenjörer/ingenjörsyrket så att unga människor ges korrekta förutsättningar för medvetet val av utbildning. Rekryteringen kan därmed öka. Samhället och det internationella näringslivet (panel 3) Panelledare: Staffan Eriksson Panelordförande: Björn Hägglund Fokus för gruppen är att arbeta med hur näringslivets framtida krav skall kunna förmedlas till högskolorna, hur näringslivet skall var delaktig i utbildningen samt att verka för att bilden av modernt industriarbete förmedlas till unga potentiella ingenjörsstudenter. Panelen har initierat och arbetar nu aktivt med delprojekt inom Värdering av ingenjörsprogram, Vision 2015 det framtida näringslivet, Närkontakt Samverkan mellan högskolan och näringslivet, 5 exempel på bra samverkan mellan högskolan och näringslivet. Ekonomi Projektet beräknas omsluta cirka 9 Mkr. Huvudfinansiärer är Utbildningsdepartementet, Svenskt Näringsliv, KK-stiftelsen och ett antal större svenska företag. Dessutom bidrar några högskolor och Högskoleverket m.fl. med personella resurser. Personal- och övergripande kostnader såsom resor, kommunikation beräknas till 5 Mkr. Direkta kostnader som kommer att belasta respektive delprojekt beräknas till 4,5 Mkr.

3 3 Projektets kommunikation Resultatet av projektet kommer att värderas mot hur väl vi lyckas kommunicera de resultat som kommer fram under arbetet. Därför allokeras stora resurser på just kommunikation. En kommunikationskoordinator har upphandlats för att ansvara för att kommunikationsplanen genomförs (Björn Carlgren). Huvudtalesman för projektet i media är i första hand Lena Torell och i andra hand Mats Hanson. Även medlemmar i styrgruppen och panelordförande kan i vissa situationer göra uttalanden i MI:s namn. Det är inte bara IVA som kan vara avsändare av vårt budskap. Tvärtom, om IVA kan verka utan att synas är det också bra. Till den yngre generationen skall budskapet vara att väcka intresse för teknik, logik, numerik, problemlösning, skapande och bildning, ingenjörsyrket och ingenjörsutbildning. Vi måste nå den yngre generationen genom att nå de grupper som formar de unga; föräldrar, lärare, förebilder m.fl. Vi skall belysa alla ansträngningar som redan görs och peka på åtgärder som bör prioriteras. Till högskolor med ingenjörsutbildningar är budskapet att utveckla innehåll och form som uppfyller högt ställda krav på relevans, aktualitet och attraktivitet och internationell konkurrens. Utveckling, effektivitet, fokusering, prioritering och mångfald är honnörsord. Till samhället är budskapet att ingenjörsutbildning är strategiskt viktigt för landets utveckling. Det är inte bara ekonomiskt utan också attityden till och statusen för utbildningen och yrket som måste förbättras. Projektets ambition är också att via massmedia kommunicera med allmänheten för att förbättra den allmänna attityden till ingenjörsutbildningen och yrket. Till statsmakterna är budskapet att resurserna till utbildningen inte får urholkas. Näringslivet måste mer aktivt ta sitt ansvar för att göra ingenjörsyrkena mer synliga och statusmässiga. Man måste också visa på att arbetsuppgifterna redan idag är spännande och utmanande. Vidare bör ett nytt system för näringslivets medverkan i ingenjörsutbildningen växa fram. Projektet kan kommunicera på flera sätt: Genom pressinformation, tips till enskilda journalister, debattartiklar, inbjudan till evenemang, inslag i samband med seminarerna i november, i rapporter med analys och kommentar till departement, i annonser etc. Projektet skall inte "gödsla" med information, utan noga välja vad som skall kommuniceras till respektive målgrupp. Annars finns det risk att genom ett alltför stort flöde dränka det som är viktigt. Grundprincipen skall vara att genom information sätta igång processer som sedan lever ett eget liv, och generar opinion, debatt eller väcker tankar inom respektive målgrupp. IVA måste uppträda konsekvent i sin grafiska framtoning i allt tryckt material som rör Morgondagens ingenjör.

4 4 Hur resultaten av rapporterna bäst lanseras avgörs från fall till fall i samråd mellan panelerna och den som samordnar projektets kommunikation (koordinatorn). Resultatet av samtliga rapporter skall dock göras tillgängligt på projektets hemsida. Även om panelerna genom sin inriktning koncentrerar sig mer eller mindre på de olika målgrupperna är det nödvändigt med en ständig dialog och samverkan mellan de olika panelerna. Panelerna skall tillsammans med koordinatorn arbeta aktivt för att hitta goda konkreta exempel (personer, initiativ, projekt) som kan gestalta sådant projektet vill nå ut med. För varje delprojekt finns en mer detaljerad plan för hur resultatet skall kommuniceras. Morgondagens ingenjör kommunikationsinsatser till dags dato Projektets hemsida finns på Antal träffar på sökmotorn Google på sökordet Morgondagens ingenjör har ökat från cirka 20 träffar i januari 2003 till 80 träffar i juni En broschyr på två sidor i färg på svenska och engelska har producerats. Den beskriver det övergripande målet med projektet och har delats ut i olika sammanhang under våren. Material för monter till enklare utställningar har tagits fram. Artiklar om projektet har setts i DI, Ny Teknik, Civilingenjören, IVA-aktuellt, KTH-Nytt m. fl. En debattartikel, underskriven av Lena Torell, var införd i Dagens Industri Rubriken var Fler vill bli ingenjörer om högskolorna profilerar sig. Delprojekt Nedan beskrivs 23 delprojekt som tillsammans utgör helheten i projektet Morgondagens ingenjör. Som framgått tidigare finns mer eller mindre samverkan mellan alla dessa delprojekt. Vi har valt att arbeta på detta sätt för att kunna arbeta strukturerat men framförallt parallellt eftersom projektet är begränsat i tiden. 1. Bilden av ingenjören/ingenjörsyrket i media Hur framställs ingenjörer i tryckta media? Vilken status har yrket? Det har visat sig att ingenjörsyrket ofta framställs som: - Manlig domän, svårigheter för kvinnor att hävda sig (kompetens- och lönemässigt). - Historiskt och förlegat yrke. Svenska samhällsbyggare under tidigt 1900-tal. Det är de "gamla hjältarna". - Okreativt yrke. Ingenjörerna är trista och disciplinerade. Ingenjörsyrket framställs ofta som motpolen till konstnärliga och kreativa yrken.

5 5 Anmärkningsvärt är att ingenjörer och ingenjörsyrket ofta ges nedsättande omdömen i de fall då artikeln egentligen handlar om något annat ämne, något som bör betraktas som allvarligt då det indirekt ger icke medveten påverkan av läsaren. Metod: sökningar på ordet ingenjör i dataarkiven Mediearkivet (Aftonbladet, Svenska Dagbladet, ett 15-tal lokala dagstidningar, 16 facktidningar t ex Resumé, Computer Sweden, samt TT, Dagens Eko m fl) och Presstext (DN, Expressen samt ett tiotal facktidningar). Dokumentation: analysen har sammanställts i en skrift i kompendieform. Redigerad med färdig layout Publiceras på webben Analysen kommer att publiceras som en PDF-fil på hemsidan och dessutom som ett rapport. 2. Ingenjörens bild av ingenjörsyrket - enkät till civilingenjörer En omfattande enkät har skickats ut till närmare civilingenjörer. Enkäten är utformad med frågor som syftar till att svara på frågor om relevansen i ingenjörsutbildningen samt frågan om hur ingenjören uppfattar sin yrkesroll. Enkäten skickades ut till civilingenjörer fördelade på två årskullar, de som påbörjade sina studier HT 91 respektive HT 94. Av dessa har 3741 personer svarat, vilket motsvarar 65,3 %. Motsvarande undersökning har HSV genomfört för Högskoleingenjörsutbildningen under Hur ser ingenjören på sin yrkesroll? Enkäten skall ge en bild av ingenjörens uppfattning om ingenjörsyrkets möjligheter. Vilka möjligheter finns efter en ingenjörsexamen? Har man som ingenjör mycket sociala kontakter i sitt yrkesutövande? Är ingenjörsyrket kreativt? Finns möjligheter till internationellt arbete? Undersöka relevansen i ingenjörsutbildningen. Enkäten skall kunna ge en bild av hur relevant nyligen utbildade civilingenjörer uppfattar sin utbildning och därmed ge en indikation av vad som bör ändras. HSV bidrar till analysen av enkätsvaren (Tomas Furusten). Dokumentation. Rapport kommer att publiceras tillsammans med Högskoleverket. Klar i början av oktober. Innan någon publicering sker skall beslut fattas om var, när och i vilken form. Detta sker när enkäten är bearbetad och analyserad av HSV (Tomas Furusten). I materialet finns sannolikt intressant information för massmedia samt ev. underlag för debattartikel. Enkäten skall dessutom finnas tillgänglig som PDF-fil på hemsidan, samt som IVA-rapport, klar Skolans bild av ingenjörer och ingenjörsyrket Vilken bild förmedlar lärare och Studie- och yrkesvägledare (SYV) inom grund- och gymnasieskolan?

6 6 Åtta kvalitativa undersökningar i form av fokusgrupper har genomförts för att tränga in i frågan om hur ingenjörer och ingenjörsyrket framställs för såväl grundskole- som gymnasieelever. Övergripande frågeställningar var: Hur ser kunskapen om ingenjörer och ingenjörsutbildningar ut? Vilken bild har lärare/syv av ingenjörsyrket och ingenjörsutbildningar? Genom fokusgrupperna får vi fram gruppernas attityder, fördomar, kunskap om ingenjörsutbildningar/ingenjörsyrket samt hur kontakten mellan högskolorna och näringslivet fungerar. Arbetet har utförts tillsammans med en kommunikationsbyrå som arbetat mycket med ungdomskommunikation. Totalt har åtta fokusgrupper (8-10 pers per grupp) genomförts med lärare (NO och Teknik) resp. SYV inom grund- och gymnasieskola i Stockholm, Västerås resp. i Lund. Fokusgrupperna kompletteras med en utredning av SYV utbildningarna på Lärarhögskolan i Stockholm, Umeå Universitet och Malmö Högskola, samt intervjuer om SYV utbildningen med SYV från dessa orter. Dokumentation: Rapport färdigt Mycket intressant i undersökningen som skall kommuniceras vidare. 4. Hearing vid Högskolan i Jönköping den 20 maj 2003 Behörighetskraven flexibla eller stelbenta Farhågor och möjligheter med breddad rekrytering Belysa olika högskolors försök till breddad rekrytering och resultaten av dessa. Visa på möjligheter/farhågor med breddad rekrytering. Är detta lösningen på rekryteringsproblematiken? Visa på hur elever som tagits in på breddad rekrytering, exempelvis samhällsvetarintag, klarar sig i förhållande till övriga. Frågeställningar som togs upp vid hearingen: Vad är Core knowledge för högskoleing/civ ing.? Vad krävs initialt vid studiernas påbörjas och vad krävs av utbildningen på högskolan Erfarenheter med antagningen av samhällsvetare till ingenjörsutbildning Validering av reell kompetens!? HSV:s utvärdering av högskoleingenjörsutbildningarna Behörighetskrav ur svenskt respektive internationellt perspektiv Studentperspektiv resp. lärarperspektiv på förkunskapskrav Behörighetskravens rekryteringsperspektiv (systemperspektiv, genusperspektiv). Dokumentation/kommunikationsinsatser: seminariet har sammanfattats skriftligt. Sammanställning klar Publiceras som PDF-fil på hemsidan. 5. Pågående projekt med syfte att stimulera barn och ungdomar inom naturvetenskap och teknik En sammanställning över projekt med syfte att simulera barn och ungdomar inom naturvetenskap och teknik har gjorts. En indelning av dessa pågående projekt efter dess målgrupp har gjorts och projektets syfte och resultat redovisas.

7 7 Dokumentation: Sammanställningen kommer vara redigerad och klar Sammanställningen vidarebefordras till journalist med specialintresse för området. Används för att lyfta fram goda lokala exempel i samband med seminarierna i november. Publiceras som PDF-fil på hemsidan, samt som rapport. 6. Värdering av ingenjörsprogram Att ta fram ett förslag på hur det svenska ingenjörsutbildningssystemet skulle kunna värderas. Vad är det för kriterier som är rimliga att belysa? Är högskolorna förberedda för en extern granskning? Det finns tre huvudsyften med ett värderingssystem: Hjälpa studenter att hitta rätt bland alla utbildningar Hjälpa arbetsgivare att hitta rätt bland olika utbildningar Verka kvalitetshöjande. Förväntat resultat Visa hur ett svenskt värderingssystem skulle kunna se ut. Ett förslag på hur ett svenskt värderingssystem skulle kunna organiseras, implementeras och finansieras. En omfattande värdering av de svenska ingenjörsutbildningarna (enligt förslaget) skulle ge information av stort intresse för många människor. Dels de målgrupper som projektet Morgondagens ingenjör vänder sig till, dels massmedierna. En sådan värdering skulle bidra till att på sikt nå de mål som Morgondagens ingenjör satt upp. Redan när nödvändiga beslut fattats om genomförande bör en första pressinformation om värderingens omfattning och syfte distribueras. Kanske är det möjligt att publicera delresultat vartefter värderingen pågår. (Lokala beslut om byggande av nya studentbostäder). När värderingen är sammanställd (klar ) görs den tillgänglig via internet. Där kan olika grupper söka information utifrån sina behov. Den blivande studenten är sannolikt mest intresserad av antagningspoäng, utbud av kurser, och bostadssituationen på respektive högskola/studieort. En arbetsgivare vill veta mer om industripraktik, internationella studier, ev. utbildning på engelska etc. Det är av avgörande betydelse att databasen uppdateras regelbundet. Den sammanställda värderingen skulle även väcka massmediernas intresse både på riksplanet och lokalt. IVA (?) presenterar hela värderingen vid en presskonferens. Det finns även utrymme för lokala presskonferenser. En sådan här värdering är av stort regionalpolitiskt intresse. Materialet öppnar också sannolikt möjligheter för debattartiklar. En sammanställning av det här slaget är naturligtvis också möjlig att gestalta i form av rankinglistor, ett populärt journalistiskt grepp med stort läsvärde.

8 8 7. Vision 2015 det framtida näringslivet Frågan om vad ingenjörsutbildningen bör innehålla för att möta framtidens krav har varit under diskussion under en längre tid. För att fånga upp önskemål från näringslivets olika branscher och kompetensområden har ett antal arbetsgrupper samlats och diskuterat framtiden för deras kompetensområden. Resultatet från grupperna arbete förs sedan in i projektet. Diskussionerna grupperas i fem frågeområden och vad utvecklingen inom dessa områden borde få för konsekvenser på utbildningens innehåll och form: Globala trender Näringslivets framtida struktur Nya kunskapsområden Arbetssituation och arbetsmiljö Ingenjörens status. Seminarierna har dokumenterats med ljud och bild. Materialet bearbetas under sommaren. Förväntat resultat Ge en bild av det framtida yrkeslivet och av näringslivets krav på ingenjörsutbildningen Ge näringslivets syn på hur ingenjörsrollen bäst kan gestaltas Tydliggöra hur samverkan mellan högskolorna och näringslivet kan förstärkas. 8. Figures & facts statistik En sammanställning av existerande statistik inom ingenjörsutbildningsområdet. Statistiken grupperas i tre grupper: Före högskolan (intresse för teknikstudier, behörighet etc ) Under tiden på högskolan (antagningspoäng, antal linjer etc.) Efter högskolan (arbetsmarknaden). Statistiken presenteras i en skrift där också statistiken analyseras och kommenteras. Förväntat resultat Ett material som skall användas som stöd vid fortsatt arbete. Skall ge substans åt uttalanden. Sammanställning klar Statistiken publiceras i en skrift (med analys och kommentar) som distribueras till personer som kan tänkas uttala sig i ämnet, samt till massmedia. Delar av materialet skall ingå i en intern lathund, som skall innehålla användbara fakta och exempel vid kontakter med massmedia, under seminarierna i november och vid andra framträdanden och möten. Lathunden är som en byrå med lådor innehållande konkreta exempel som plockas fram vid behov. (Delar av flera rapporter kan också ingå i lathunden ). Figures & facts publiceras även som PDF-fil på hemsidan och som IVA-rapport.

9 9 9. Närkontakt Samverkan mellan högskolan och näringslivet/10. 5 bra exempel på samverkan mellan högskolan och näringslivet Det krävs en ny arbetsordning för ett långsiktigt samarbete mellan högskolan och näringslivet. Detta görs genom ett pilotprojekt som kallas närkontakt på Umeå universitet mellan ett antal program och några företag. Idén är att arbeta fram ett program för långsiktigt samarbete som är till gagn för samtliga parter. Stor vikt kommer att läggas vid långsiktig kompetensplanering hos företagen. Förväntat resultat Ge ett förslag på hur ett långsiktigt samarbete kan byggas upp så att det är till ömsesidig glädje både för universitetet och företaget. Samla in, sammanställa och presentera fem goda exempel på hur samverkan mellan högskolor och lokalt näringsliv bedrivs vid landets högskolor. Att berätta om under seminarierna i november. Intressant som tips till lokala massmedier i samband med seminarierna i november. De goda exemplen skall också ingå i lathunden. Rapport klar exempel på bra samverkan mellan högskolan och näringslivet (se ovan) 11. Årets högskoleföretag (vilande) En tävling där högskolor och universitet får nominera företag som på ett förtjänstfullt sätt engagerat sig i högskolan (på idéstadiet). Förväntat resultat Lyfta och premiera företag som har engagerat sig i högskoleutbildningen, först på regional nivå och senare på nationell nivå. 12. Internationell bedömning av ingenjörsutbildningar i Sverige (ackreditering) Ett urval bland svenska ingenjörsutbildningar kommer att bli föremål för utländska bedömares granskning (assessment). Granskningen avser att bedöma om utbildningarna håller internationella mått samt ge förslag hur utbildningarna kan utvecklas i ett internationellt perspektiv. Granskningen som kommer att utföras av för uppgiften väl kvalificerade personer och organisationer skall ligga till underlag för förändring och utveckling av de svenska utbildningarna så att de kommer i paritet med omvärldens krav. Bedömningen kommer att utföras av ett urval utbildningar och skolor som frivilligt anmält sitt deltagande. Granskningen är en form av miniackreditering genom att den kommer att inrymma delar men ej komplett, som ingår vid ackreditering eller kan jämföras med vissa utländska ackrediteringar. Granskningen avser inte att ersätta Högskoleverkets examensrättprövning eller planlagda granskning av olika ämnesområden och utbildningars kvalitet, utan skall komplettera dessa. Granskningen är vidare mer kvalitativ med inriktning på förbättringsåtgärder.

10 10 Granskningen kommer att utföras för fyra civilingenjörsutbildningar och fyra högskoleingenjörsutbildningar fördelade på två oberoende grupper. Granskningen utförs av CEFI, Frankrike, under ledning av Claude Maury. Claude Maury har stor internationell erfarenhet av såväl granskning som ackreditering av ingenjörsutbildning. Projektgrupp: Bengt Mölleryd, Torbjörn Hedberg och Torsten Kälvemark. Utvärderingsrapport och tidskriftsartikel. Presentation på RTF. 13. Utbildningsdepartementets översyn av examensfrågan Magisterexamen i international belysning, Utbildningsdepartementets utredning Ds 2003:4 angående ny examensordning mm. Projektgruppen följer departementets arbete på nära håll och kommer under hösten att intensifiera arbetet. I den första delen som fokuserade på de generella examina lämnade IVA ett officiellt remissvar. MI har tagit del av alla till departementet inkomna remissvar som ett underlag för den fortsatta processen Den 20 augusti samlade MI ett antal rektorer för att inleda diskussioner om hur arbetet skall fortsätta inför höstens utredning om yrkesexamina. På Rektorsresan kommer denna fråga studeras och diskuteras ingående. Johan Carsten och Mats Hanson håller nära kontakt med departementet möte planerat till den 19 augusti. Underlag för debatt, bereda IVA:s åsikter. 14. Tyska rektorer genomförs ej. 15. ICED 14 th International Conference on Engineering Design Research for Practice innovative products, processes and organisations August Morgondagens ingenjör kommer att medverka genom att vi är inbjudna att tillsammans med KTH:s rektor medverka i öppningsceremonin under rubriken Tomorrows Engineer. Vidare har vi en liten monter som tjänar som träffpunkt vid vissa tillfällen för deltagare som är intresserade av att diskutera teman kopplade till Morgondagens ingenjör projektet. Bland annat kommer Prof. Larry Leifer Stanford Univ. och Alice M Agogino från UC Berkeley att medverka. Målgrupp: Lärare och forskare från hela världen. Speciellt lärare från svenska tekniska universitet och högskolor.

11 11 Tal i samband med Welcome reception, inbjudan till träffpunkten med olika teman, reklam för olika MI delprojekt till svenska lärare. 16. CDIO Lärarworkshop Boston CDIO är ett samarbetsprojekt mellan Chalmers, Linköping, KTH och MIT, stödd av KVA och med syftet att stimulera utveckling av ingenjörsutbildningar enl. den metodik som utvecklats inom projektet. Den kallas i dagligt tal CDIO. Trettio lärare från svenska högskolor skall under tre intensiva dagar (12-14 november) få möjlighet att lära sig mer om metodiken, förändringsarbete och skapa ett kontaktnät. Ett förberedande möte med deltagarna är planerad till fm den 23 oktober. Målet är att - detta är startskottet för en bredare utveckling och implementation av CDIO konceptet på svenska tekniska utbildningar - Ge lärare stimulans och ett nätverk av kollegor. Reklam i samband med inbjudan att deltaga. Annons i Ny Teknik och på hemsidan, enkel flyers att sprida på högskolor och i samband med bl.a. ICED konferensen, Samla in och bearbeta material i samband med genomförande och sprida detta i en rapport till lärare på svenska högskolor (på engelska för större spridning?). 17. Kreativitet i morgondagens ingenjörsutbildning Framtidsingenjör med examen i kreativitet Ett seminarium genomfördes den 12 juni Morgondagens ingenjör förväntas vara kreativ. Men hur får man in kreativitet i en ingenjörsexamen? Och går det verkligen att bedöma och betygsätta kreativitet? Lennart Swahn lärobok i kreativitet. Hur går vi vidare med den? Ett mindre seminarium genomförs eventuellt i mitten av december Internationalisering/Bologna/SEFI/Ceasar/ SEFI/Ceasar internationellt möte i Helsingfors 7-9 januari Torbjörn Hedberg, Johan Carsten, Bengt Mölleryd och Mats Hanson deltog aktivt i de olika arbetssessionerna. Resultatet blev ett uttalande från SEFI/Ceasar inför ministermötet i Berlin i september. NORDTEC juni NTNU Trondheim. SEFI- möte i Porto 7-9 September. 31st SEFI Annual Conference "Global Engineer: Education and Training for Mobility" Porto (Portugal) IVA/MI bidrar med ett konferenspapper (Staffan Eriksson, Mats Hanson författare) med titeln The Engineer of Tomorrow Industrial Involvement in an

12 12 International Future-proof Engineering Education. Staffan Eriksson, Teresa Jonek och Mats Hanson deltar. Publicera konferensbidraget. 19. IVAs Rektorsresa, genomförs 2004 Under den kommande tiden kommer internationella aspekter, samt internationell jämförbara examina, att bli mer och mer intressanta för svenska tekniska högskolor. Olika universitet framför allt i Europa använder olika strategier för att närma sig denna problematik. Vid sidan av traditionella civilingenjörsutbildningar kommer även yrkesexamina (högskoleingenjörer) att behöva belysas ur internationella aspekter. Dessa måste också inverka på morgondagens ingenjörsutbildning i vid mening. Utgångspunkter för dessa diskussioner är dels högskoleverkets utvärdering, dels den nya examensordning som Utbildningsdepartementet nu förbereder. För att ge svenska tekniska högskolerektorer en möjlighet att kunna diskutera frågan sinsemellan ge inspiration och exempel på hur detta kan hanteras samt att ge möjlighet att klargöra rektorernas roll i denna process genomför IVA sin traditionella rektorsresa med inriktning på Internationella examina och internationalisering i utbildningen. Resmål och omfattning Resan avser att starta i Nederländerna för att ge en bild av ett land i Europa där de olika tekniska högskolorna valt olika strategier. Resan kommer därefter att besöka två tyska universitet med olika inriktning. Resan omfattar 4 dagar mellan den januari. Följande tekniska högskolor och universitet besökts: Delft/Eindhoven Aachen Darmstadt Deltagare Högskolerektorer på högskolor som har teknisk utbildning med några inbjudna gäster. Jan-Eric Sundgren, Chalmers är delegationsledare. Per Storm och Mats Hanson ansvarar för planering av programpunkter. Eva Engström ansvarar för kontakter med de universitet som skall besökas och logistiken kring resan. Gunilla Blomberg ansvarar för administrativa uppgifter kring resan. Deltagarna betalar resa och uppehälle. MI betalar för delegationsledare och övriga från organisationen som medföljer. 20. Royal Technical Forum RTF 23 oktober IVA Wallenbergsalen. Tema: The Engineer of Tomorrow

13 13 Tidplan Inbjudan skickas senast 5/7 till talarna Ed Crawley, Claus Weyrich, Olaf Kübler, Thomas Östros/Christina Ullenius (be om besked senast 12/8). Mats kompletterar information om MI i inbjudningsbrevet. 20/8 Manus för inbjudan klar. 1/9 Inbjudan skickas ut. Målgrupp: Universitet och högskolor (inkl förändringsledare Bostongruppen) MI Organisationer (KK, Sv N, SIF, SULF, CF, SACO m fl) Utländska ledamöter IVAs ledamöter Näringslivet 21. Seminarier på högskolor i november 2003 Projektet Morgondagen ingenjör kommer under november månad 2003 att genomföra seminarier på följande fem orter; Malmö, Linköping, Karlstad, Västerås och Luleå. De intilliggande högskolorna vid varje ort är inbjudna att delta så att vi når alla tekniska högskolor i Sverige under dessa fem besök. Svenskt Näringsliv i regionen samt gymnasieskolorna kommer att bjudas in. Syftet med seminarierna är att presentera resultaten från projektet. Vi vill även få till stånd en diskussion och feedback på arbetet för att ge impulser till fortsatt förändringsarbete vid de tekniska högskolorna. Vi tror att detta är nödvändigt vid den framtida rekryteringen till ingenjörsutbildningarna. 22. Skolforum Morgondagens Ingenjör deltar i "Skolforum" på Stockholmsmässan oktober. Syftet är att möta lärare i grund- och gymnasieskola för att få veta mer om hur de ser på naturvetenskap och teknik i skolan. Vi vill även sprida kunskap om projektet Morgondagens ingenjör. I montern kommer att finnas representanter från projektet samt studenter. Dessa ska informera besökarna om relevant kunskap som framkommit i de olika delrapporterna. Dessutom ska det finnas en form av "önskelista"/enkät där besökarna ger sin syn på sådant de efterlyser i skolan, problem, goda idéer etc. som syftar till att öka intresset i skolan och göra utbildningen mer attraktiv inom naturvetenskap och teknik. Förhoppningsvis skapas även personliga kontakter med lärare från hela landet som kan vara till nytta för seminarierna på högskolorna i november (delprojekt 21 i statusrapporten). Dessutom kommer i montern att finnas bl.a. en tryckt version av "59 goda exempel" (delprojekt 5 i statusrapporten).

14 Kvarnsveden - Video Produktion av 4-5 min. videoreportage om ett bra exempel på samverkan högskolanäringsliv. Videon är avsedd att användas under de fem seminarierna (delprojekt 21 i statusrapporten), samt att leva vidare inom KTH och Kvarnsveden. Inspelning sker 7-8 oktober. Redigering snart därefter. Ansvarig producent Björn Carlgren.

Morgondagens ingenjör

Morgondagens ingenjör Morgondagens ingenjör nya former och nytt innehåll Projekt- och arbetsplan, version 6 2002-12-04 1. Sammanfattning - Mål... 2 2. Projektets fokusområden... 3 Studenternas nya förväntningar och krav...

Läs mer

Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen

Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen Ingenjörsutbildningarna är viktiga för teknikföretags konkurrenskraft. De måste hålla en hög kvalitet och ha ett innehåll som

Läs mer

Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning

Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning Rapport 2012:23 R Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning www.hsv.se Rapport 2012:23 R Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning

Läs mer

Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov

Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov SÅ ARBETAR HÖGSKOLAN Högskoleverkets rapportserie 2002:7 R Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov SÅ ARBETAR HÖGSKOLAN Högskoleverket 2002 Högskoleverket

Läs mer

Det bästa av två världar?

Det bästa av två världar? Arbetsrapport 2007 71 Det bästa av två världar? Utvärdering av samarbetet mellan KTH och Lärarhögskolan i Stockholm med syfte att utveckla lärarutbildningar med teknisk och naturvetenskaplig inriktning

Läs mer

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola PM: Anders Axelsson Mars 2015 Samverkansinlärning (SI) Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola UTKAST Förord Frågan om kompetensförsörjning

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

KVA rapport 2002:1. Stiftelsen för Kunskapsoch Kompetensutveckling KK-stiftelsen. En granskning av verksamheten

KVA rapport 2002:1. Stiftelsen för Kunskapsoch Kompetensutveckling KK-stiftelsen. En granskning av verksamheten KVA rapport 2002:1 Stiftelsen för Kunskapsoch Kompetensutveckling KK-stiftelsen En granskning av verksamheten Stiftelsen för Kunskapsoch Kompetensutveckling KK-stiftelsen En granskning av verksamheten

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231

Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231 Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231 Nu förstår jag helheten KNUT är ett nationellt skolutvecklingsprojekt som ger stöd till skolor och förskolor i arbetet

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Att utveckla den högre utbildningen. testamente efter Rådet för högre utbildning

Att utveckla den högre utbildningen. testamente efter Rådet för högre utbildning Att utveckla den högre utbildningen testamente efter Rådet för högre utbildning Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR I KONKURRENS Agneta Larsson och Anki Wood Högskoleverkets rapportserie 2005:14 R MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Delrapport 31 mars 2012 Uppdrag att genomföra insatser Delrapportering 2012-03-30 för att förenkla för företagen på kommunal nivå regeringsuppdrag Diarienr/Projektnr Upprättad

Läs mer

RAPPORT 14:09. Slutrapport. Lärande utvärdering av KulturKraft Syd

RAPPORT 14:09. Slutrapport. Lärande utvärdering av KulturKraft Syd RAPPORT 14:09 Slutrapport Lärande utvärdering av KulturKraft Syd RAPPORT 14:09 JUNI 2014 Slutrapport lärande utvärdering av KulturKraft Syd Joakim Sternö och Tobias Nielsén Volante är ett kunskapsföretag

Läs mer

Friskare arbetsplatser med hjälp av visualisering för lärande, delaktighet, utformning, planering och förändring

Friskare arbetsplatser med hjälp av visualisering för lärande, delaktighet, utformning, planering och förändring Slutrapport till AFA Försäkring Dnr. 090056 Friskare arbetsplatser med hjälp av visualisering för lärande, delaktighet, utformning, planering och förändring Ergonomi och aerosolteknologi, Lunds universitet

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Kontaktnät i teknik II

Kontaktnät i teknik II SLUTRAPPORT 2005-05-31 Kontaktnät i teknik II Ett utvecklingsprojekt för aktivt teknikarbete i Norrbottens skolor Innehållsförteckning Bakgrund...2 Genomförande...4 Uppföljning...9 Effekter...9 Måluppföljning...9

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Uppföljning av handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt

Uppföljning av handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt Working paper/pm 2012:05 Uppföljning av handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt Tillväxtanalys har på regeringens uppdrag följt upp de förslag till åtgärder som redovisas i KTH:s handlingsplan

Läs mer

Joakim Falkäng, Johan Fridell Modell för behovsinventering

Joakim Falkäng, Johan Fridell Modell för behovsinventering Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning rapport 02 2008 Joakim Falkäng, Johan Fridell Modell för behovsinventering Ett projekt i samarbete med Högskolan i Jönköping Titel Modell för

Läs mer

Infrastruktur och söktjänster. Om svensk forskningsinformation på internet

Infrastruktur och söktjänster. Om svensk forskningsinformation på internet Infrastruktur och söktjänster Om svensk forskningsinformation på internet Slutrapport från IS-projektet 1 januari 2008 30 juni 2010 1 2 Innehållsförteckning Förord... 4 Bakgrund till IS-projektet... 5

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

För Sverige i framtiden. Kommande utmaningar och lösningar på bred front.

För Sverige i framtiden. Kommande utmaningar och lösningar på bred front. För Sverige i framtiden Kommande utmaningar och lösningar på bred front. Innehåll Teknikdelegationen 4 Vilket Sverige vill vi ha? 6 En utåtriktad utredning 8 Den breda linjen 14 Var är tjejerna? 20 Våra

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Utvärdering av datavetenskapliga/ datalogiska utbildningar i Sverige

Utvärdering av datavetenskapliga/ datalogiska utbildningar i Sverige Utvärdering av datavetenskapliga/ datalogiska utbildningar i Sverige Högskoleverkets rapportserie 2001:13 R Utvärdering av datavetenskapliga/ datalogiska utbildningar i Sverige Innehållsförteckning HÖGSKOLEVERKETS

Läs mer

Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz

Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz Ledningsstyrt jämställdhetsarbete Förord Denna rapport är resultatet av ett förändrings- och utvecklingsprojekt, Jämvikt, med syfte att skapa

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer