Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor"

Transkript

1 Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse för planering av årsmöte 4. Bjud in till årsmöte 5. Årsmötet får förslag på styrelse 6. Årsmötet får ge förslag på verksamhetsplan 7. Styrelse väljs och stadgar antas Akademikerföreningen bildad! 8. Skicka in årsmötesprotokoll till berörda förbund 9. Skicka in årsmötesprotokoll till personalavdelningen 10. Håll en lagom ambitionsnivå och ha roligt! 1. Inledningsvis gör ni en kartläggning av hur många kollegor hos arbetsgivaren som är medlemmar i något akademikerförbund. Man kan bara bilda en Akademikerförening hos en arbetsgivare(kolla organisationsnr). Ta reda på vilket kollektivavtal som gäller/vilken arbetsgivarorganisation arbetsgivaren är med i. Ta gärna hjälp från förbunden med kartläggningen och utskick av inbjudan. Det bör finnas minst 5 medlemmar för att man ska bilda en förening, i annat fall kan det vara aktuellt att utse ett eller flera arbetsplatsombud eller skyddsombud. Akademikerförbundet SSR Box , Stockholm BESÖK Mariedalsvägen 4 TEL FAX SSR- Direkt ANSTÄLLNING & ARBETSLIV Medlemsservice MEDLEMSKAP & AVGIFTER Börja med att träffas t ex över en lunch och prata om att ni är några som önskar att det ska bildas en Akademikerförening och värdet av detta. Hör med kontaktförbundet om beställning av lunch el fika. 3. De av er som kan tänka er att hålla i planeringen av ett ordinarie årsmöte kan erbjuda er att bilda en arbetsgrupp eller interrimsstyrelse. Prata gärna med lokalföreningsbildaren eller ansvarig ombudsman i ert område. Namn och nummer finns hos

2 2 resp Saco-förbund. Det kan också vara bra att kontakta personalchefen och berätta att ni står i begrepp att bilda lokal Akademikerförening. De flesta personalchefer ser mycket positivt på det och det är förstås ofta så att även de är akademikermedlemmar. 4. Kallelse kan exempelvis skickas ut via e-post eller affischeras på arbetsplatsen/företagets-/organisationens intranät. Förbunden kan också hjälpa till med att skicka ut kallelse direkt till medlemmarna. 5. Föreningen bildas vid ett årsmöte som alla medlemmar i företaget/organisationen kallas till. Vid mötet ska medlemmarna välja styrelse och anta stadgarna för föreningen. I förslag till stadgarna finns allt som reglerar vad som ska tas upp på årsmöte. Det är dock viktigt att inte fastna i formaliteterna. Det finns inget givet antal ledamöter för en styrelse utan det bästa är förstås att forma den efter principen Gör det enkelt. Fyra till åtta är att rekommendera beroende på föreningens storlek om det ska vara praktiskt. Är arbetsgivarens organisation rikstäckande kan det vara en fördel att välja så att det finns ledamöter från varje område/region. Om det nu finns personer som är intresserade av att ha ett fackligt uppdrag - t ex de som varit arbetsgrupp så föreslå dessa för årsmötet(d v s de inbjudna medlemmarna) i kallelsen och fråga sedan på årsmötet om det finns ytterligare intresserade. På så sätt har alla fått möjlighet att kandidera om de så vill. 6. Bestäm ambitionsnivå för föreningen i en verksamhets- eller handlingsplan. Arbetsgruppen kan förbereda ett förslag på vad ni i föreningen ska ägna er åt och presentera det för medlemmarna på årsmötet. Låt gärna medlemmarna föreslå ytterligare viktiga områden. Det ni sedan tillsammans beslutar gäller som det ni bestämt att ni klarar att göra under verksamhetsåret. Det är bättre att ha en lagom plan som ni orkar genomföra än att lägga ribban så högt att alla tröttnar efter ett halvår och hoppar av (läs mer i skriften Fackligt ledarskap). Exempel på ambitionsnivå kan vara att utse mbl-förhandlare /skyddsombud på de nivåer i företaget/organisationen där vi har många medlemmar, ha en lönedelegation, ha två medlemsluncher med rekryterande inslag osv. 7. Årsmötet väljer styrelse, som tillika är fackliga företrädare. Av dagordningen framgår vilka poster som ska utses. Man kan föreslå årsmötet att låta styrelsen själv fördela uppdragen inom sig vid kommande styrelsemöte. Kom ihåg att utse valberedning!

3 3 8. De antagna stadgarna och årsmötesprotokoll med en förteckning över valda styrelseledamöter ska insändas till resp förbundskansli. Då registreras uppdragen och ledamöterna får åtkomst till hemsidor hos det egna förbundet samt hos Sveriges Ingenjörer. Där finns information om vilka som är medlemmar i föreningen, om kollektivavtal samt om fackliga utbildningar och material för medlemsvärvning. Alla anmälda förtroendevalda får dessutom ett nyhetsbrev ca två gånger per månad. 9. Utsedda fackliga förtroendemän ska också anmälas till arbetsgivaren. Ni har nu rättigheter och skyldigheter jml lagen om facklig förtroendeman och ev kollektivavtal. Det innebär bl a rätt till ledighet för fackligt uppdrag och facklig utbildning. Genom att styrelsen är anmäld till arbetsgivaren får styrelsen en formell partsställning gentemot arbetsgivaren. 10. Nu lever Akademikerföreningen! Fortsätt orka tillsammans genom att gå fackliga utbildningar, ha kontakt med förbunden och nätverka med andra förtroendevalda. Ni har kompetensen, rättigheterna och stöd från förbundskanslierna och ni är viktiga! Akademikerföreningens arbete De lokala förhållandena och medlemmarnas önskemål är naturligtvis grunden för föreningens arbete. Vidare reglerar en mängd lagar och avtal förhållandet mellan arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen samt förutsättningarna för det fackliga arbetet. Mer får ni lära er på kommande baskurs gå gärna tillsammans om det är möjligt för det är inspirerande! Medan ni väntar på att komma med på baskurs kan ni gå facklig introduktionskurs på nätet. Den hittar ni på hemsidan. Vad ska styrelsen göra? Styrelsen företräder alla medlemmar i Akademikerföreningen och är part i förhandlingar med arbetsgivaren. Det som parterna träffat kollektivavtal om eller det som framgår av enskilda anställningsavtal - är också de sakområden som fackliga förtroendevalda har att bevaka och påverka på medlemmarnas uppdrag. Det kan till exempel gälla insyn och påverkan på verksamheten och på arbetsförhållanden, arbetstider, kompetensutvecklingsinsatser eller löner. Det kan innebära att bevaka och föra fram allmänna synpunkter om medlemmars arbetsvillkor, exempelvis arbetsorganisation, arbetsbelastning, bristande jämställdhet eller kränkande behandling av något slag.

4 4 Det är viktigt att komma ihåg att inga avtal eller överenskommelser bör göras innan ni haft kontakt med förbundet! Styrelsen har också ett uppdrag gentemot medlemmarna att leda föreningens verksamhet genom att: Arbeta för förbundens och föreningens ändamål och med de arbetsuppgifter som formuleras i stadgan. Planera verksamheten, gör gärna en verksamhetsplan tillsammans med medlemmarna. Skriva en verksamhetsberättelse till årsmötet. Olika roller i styrelsen Ordförande: Rollen innebär ett administrativt ansvarig för styrelsens arbete. Ordförande formulerar kallelser och fördelar ordet under möten. Det är vanligt att ordförande har mer kontakt med arbetsgivaren än övriga ledamöter, men det bestämmer styrelsen internt. Fördela ansvaret och delegera! MBL-förhandlare/Samverkansombud: Ett av de viktigaste uppdragen i en förening. Samverkansombudet sitter som ansvarig att bevaka arbetsmiljöfrågorna och sköta det lokala mblförhandlingsarbetet i samverkansgrupp/mblforum tillsammans med arbetsgivaren. Här ska arbetsgivarens förslag granskas, ifrågasättas och medlemmarnas syn på verksamheten lyftas fram. Akademikerföreningen kan givetvis också själv föra upp frågor på dagordningen/kalla till förhandling. Ledamot: Ledamöterna deltar i styrelsearbetet och kan ha olika funktioner, exempelvis att ansvara för värvning av nya medlemmar, att beställa material eller att ansvara för medlemsaktiviteter. Det kan även handla om att ha ordning på medlemslistor eller driva jämställdhetsfrågor. Medlemsansvarig: Ledamoten är ansvarig för att arrangera medlemsaktiviteter och hålla ordning på medlemslistor, utskick och att det finns broschyrer tillgängliga för medlemmarna. Kassör: Denne sköter handkassan och ansöker om föreningsbidrag till medlemsaktiviteter. Kassören ska regelbundet redovisa utläggen till kansliet. Sekreterare: Sekreteraren skickar ut kallelser och annan info och för protokoll från möten och ser till att alla ledamöter är anmälda hos arbetsgivaren och hos förbundskansliet.

5 5 Lönedelegation: En lönedelegation utses varje år och har till uppgift att föra medlemmarnas talan i det lokala lönebildningsarbetet samt den årliga löneöversynen. Arbetsplatsombud: Om föreningen verkar hos en stor arbetsgivare eller om verksamheten är utspridd på olika geografiska områden/enheter, kan det vara bra att utse arbetsplatsombud på olika enheter som rapporterar vad medlemmarna tycker till styrelsen. Dessa är också lokala förtroendevalda och ska anmälas till arbetsgivaren och till förbundskansliet för att ex får rätt till ledighet på arbetstid och utbildningar. Bevaka och påverka lönebildningen En av de viktigaste uppgifterna för Akademikerföreningen är att företräda, alt bistå medlemmarna vid lönerevisioner. Olika arbetsplatser har olika former för hur de lokala löneförhandlingarna går till. Förbunden har aktuell lönestatistik och annat material till stöd för det lokala förhandlingsarbetet. Utse/föreslå representanter i olika partssammansatta organ på arbetsplatsen Vid större arbetsplatser finns ett antal partssammansatta organ, exempelvis skyddskommitté och jämställdhetskommitté. Föreningen avgör i vilka organ man vill medverka alternativt sträva efter representation. Verka för medlemsrekrytering till förbunden Föreningen bör ha tillgång tillrekryteringsmaterial för de olika akademikerförbunden för att aktivt kunna rekrytera nyanställda och andra intresserade. Fler medlemmar ger föreningen större inflytande på arbetsplatsen! Vårda och värva medlemmar I uppdraget ingår att vara en representant för de andra medlemmarna och att sprida information för att värva fler. Om det fackliga arbetet görs synligt blir också fler medlemmar engagerade och kan stödja styrelsens arbete. Det finns broschyrer för att värva nya medlemmar och information om de olika förmåner som ingår i medlemskapet, exempelvis försäkringar. Till stöd för styrelsens arbete att sprida information finns också affischer, en gemensam rekryteringsbroschyr för alla förbund

6 6 samt argumentsamlingen Att synas och bli flera. Allt stödmaterial finns att beställa hos Om styrelsen vill anordna aktiviteter för medlemmarna finns möjlighet både att ha en handkassa och att få medlemsaktivitetsbidrag. Ta kontakt med förbundet för mer information. Förmedla information mellan förbundet och medlemmarna vid arbetsplatsen och utgöra forum för diskussion av gemensamma frågor En kontinuerlig dialog med medlemmarna är av stor vikt för det lokala fackliga arbetet. För att vara en trovärdig företrädare för medlemmarna krävs en god kännedom om deras uppfattning i viktiga frågor. Att ge medlemmarna i föreningen information om vad som sker på arbetsplatsen är en av de viktigaste uppgifterna. Förbundet hjälper gärna till med stöd till föreningarna i samband med medlemsmöten etc. Läs mer på hemsidan under Anordna aktiviteter. Förtroendemannens roll Löner och anställningsvillkor som t ex arbetstider, arbetsmiljöfrågor mm bestäms i allt väsentligt lokalt hos arbetsgivaren efter diskussioner och förhandlingar med de lokala föreningarna. Arbetsgivarens frihet att ensidigt fatta beslut begränsas till viss del av lagstiftningen och de kollektivavtal som akademikerförbunden träffar, vilket skapar möjligheter till påverkan. Även den individuella löneutvecklingen är enligt avtalen beroende av resultatet av diskussionerna inför lönerevisionen mellan arbetsgivaren och den lokala Akademikerföreningen. Ta därför chansen till ett intressant och utvecklande uppdrag som lokalt förtroendevald! Som nyvald förtroendeman kan uppdraget ibland kännas utmanande. Om du utnyttjar de många resurser som finns till din hjälp så är dock jobbet som förtroendeman både intressant och utvecklande. Akademikerföreningens uppgift är att ta tillvara medlemmarnas intressen. De viktigaste uppgifterna omfattar bland annat:

7 7 Att löneförhandla och tydliggöra akademikernas värde i företaget Att MBL-förhandla/samverka vid organisationsförändringar, chefstillsättningar och personalnedskärningar Att representera medlemmarnas intressen i partsammansatta grupper. Att förhandla om lokala avtal som rör bland annat kompetensutveckling, arbetstider, arbetsmiljö och resevillkor Att ge stöd och råd till enskilda medlemmar Att rekrytera nya medlemmar. Medlemmarnas förlängda arm En förtroendevald har som främsta uppgift att företräda medlemmarna i fackliga frågor, såsom MBL-förhandlingar och löneförhandlingar. Andra viktiga uppgifter är också att vara medlemmarnas förlängda arm gentemot Akademikerförbundens kanslier, vara informationsmottagare vid företagets regelbundna fackliga informationer samt att vara en naturlig samtalspartner för arbetsgivaren. Kontaktperson istället för Akademikerförening Om förutsättningar saknas för att bilda en akademikerförening, t.ex. på grund av för litet medlemsantal, kan istället en eller flera kontaktpersoner/postmottagare utses. Kontaktpersonens uppgift är att svara för kontakten mellan förbundet och medlemmarna, t ex inför löneförhandlingar och vid organisationsförändringar på arbetsplatsen. Kontaktpersonerna ska också sprida information från förbundet och hjälpa till att rekrytera nya medlemmar. Kurser och utbildningar För att du på bästa sätt sak kunna agera i rollen som Akademikerföreningens företrädare är det angeläget att du är rätt utbildad. Den grundläggande arbetsmiljöutbildningen för samverkansombud ska arbetsgivaren tillhandahålla. Sveriges Ingenjörer samordnar den fackliga utbildningen för alla Sacoförbunden och erbjuder kontinuerligt bas- och fortsättningskurser för fackliga förtroendemän. På kalendariet på hemsidan ser du när och var utbildningarna ges. Läs mer om kompetensutveckling för fackliga förtroendemän på

8 8 Egen utveckling i uppdraget Genom att åta dig ett uppdrag som lokal förtroendeman för Akademikerföreningens medlemmar på din arbetsplats får du: en fördjupad insyn i organisationens verksamhet med påverkansmöjligheter av lön, anställningsvillkor, arbetsmiljö och organisation breddade kunskaper om organisationens verksamhet och nya kontakter, vilket ofta kan vara till nytta för den fortsatta karriären. Det är inte ovanligt att Akademikerföreningens lokala förtroendemän efter det fackliga uppdraget går vidare till chefspositioner. Ur arbetsgivarens perspektiv är det också viktigt att anställda akademikers uppfattningar framförs inför t ex löneförhandlingar så att dialogen inte bara förs med företrädare för de hos arbetsgivaren anställda medlemmarna i t ex Unionen eller Vision. Råd och stöd Kontakta gärna någon av nedanstående personer för råd och stöd i processen att starta förening: Akademikerförbundet SSR Förbundssekreterare Mona Anderson Akademikerförbunden Eva Högberg, lokalföreningsrekryterare

Jusek. Box 5167, 102 44 Stockholm Tel 08-665 29 00. E-post jusek@jusek.se www.jusek.se. Fotoskrift AB T0035 0901 2 000 ex Lenanders

Jusek. Box 5167, 102 44 Stockholm Tel 08-665 29 00. E-post jusek@jusek.se www.jusek.se. Fotoskrift AB T0035 0901 2 000 ex Lenanders Jusek i korthet Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personal vetare och samhällsvetare. Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet. Jusek har cirka 78 000 medlemmar

Läs mer

Fackligt arbete. så funkar det. Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor.

Fackligt arbete. så funkar det. Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Fackligt arbete så funkar det Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Den här broschyren riktar sig till dig som nyligen har fått ett fackligt för troendeuppdrag vid din arbetsplats.

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD Facklig handbok DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD MOLEKYLÄRB IOLOGI STUDERANDE FÖRTROENDEVALD för förtroendevalda inom kommuner och landsting Innehåll Inledning... 4 Kapitel 1 Den svenska

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Vägledning för fackligt förtroendevalda

Vägledning för fackligt förtroendevalda Jens Ellingsen, fackligt förtroendevald, Uppsala. Vägledning för fackligt förtroendevalda Välkommen som förtroendevald i Läkarförbundet! Innehåll LÄKARFÖRBUNDET Läkarförbundets organisation 4 UPPDRAGET

Läs mer

DIN ROLL SOM LOKALOMBUD. kommunal sektor

DIN ROLL SOM LOKALOMBUD. kommunal sektor DIN ROLL SOM LOKALOMBUD kommunal sektor 2 DIN ROLL SOM LOKALOMBUD Vad är Jusek? Jusek är fackförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Jusek är ett av de största

Läs mer

Handlingskraft på plats För dig som är notarie

Handlingskraft på plats För dig som är notarie Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka 80 000

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar.

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar. Hej LSRs strategi är att uppnå en uppvärdering av sjukgymnastkåren genom att knyta samman professionalisering, positionering och löneutveckling. Det är lättare att nå målen ju fler som är med. Och ju bättre

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund. En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda

Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund. En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda 91 92 Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda 1 Innehåll Inledning

Läs mer

Arbetsgivaralliansen LO PTK

Arbetsgivaralliansen LO PTK Samverkan för bättre verksamhet, trivsel och utveckling Introduktion och handledning till Samverkansavtalet Arbetsgivaralliansen LO PTK Innehåll: INTRODUKTION OCH HANDLEDNING TILL SAMVERKANSAVTALET Samverkan

Läs mer

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar Att synas och bli flera En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar 1 Att synas och bli flera Det går bra nu. Sacoförbunden växer och får kontinuerligt fler medlemmar.

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Framgångsrik rekrytering

Framgångsrik rekrytering Framgångsrik rekrytering ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Andra upplagan. Tryck: NRS Tryckeri AB, november 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj 2013 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)...

Läs mer