Prognos för personalförsörjning av bristyrkesgrupper samt fördelning av centrala kompetensmedel för 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prognos för personalförsörjning av bristyrkesgrupper samt fördelning av centrala kompetensmedel för 2014"

Transkript

1 HANDLÄGGARE Anders Gagnerud Prognos för personalförsörjning av bristyrkesgrupper samt fördelning av centrala kompetensmedel för 2014 POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Personalavdelningen BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 2 (14) Sammanfattning Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknadsläget i Sverige kommer att förstärkas under resten av 2013 och Arbetslösheten prognostiseras att för 2013 uppgå till 8,5 procent och för 2014 minska något till 8,3 procent. De strukturella förändringarna på arbetsmarknaden fortsätter. Tillgången på jobb för personer med förgymnasial utbildning fortsätter att minska och har så gjort under det senaste decenniet detta medan jobb med krav på akademisk utbildning ökat markant. Rekryteringsproblemen är därför fortsatt stora inom vissa yrkesgrupper även om bristen på arbetskraft totalt sett minskat något. Stockholms läns arbetsmarknad är stark i förhållande till andra län. Arbetslösheten förväntas vara oförändrad på 6,8 procent fjärde kvartalet 2013 jämfört med samma period föregående år. Under 2014 förväntas arbetslösheten minska något. I länet är offentlig sektor en av de näringsgrenar som upplever störst brist på arbetskraft. Bland de yrken med störst brist finns systemutvecklare, vissa ingenjörsgrupper, förskollärare, lärare i grundskolans tidiga åldrar och sjuksköterskor inom vissa specialistinriktningar. Prognostiserade demografiska förändringar i Huddinge kommun kommer att få följder för behovet av kommunal service. Bland annat kommer grundskolan att få ett stadigt ökande elevunderlag såväl som att behovet av äldreomsorg kommer att öka. För gymnasieskolan kommer elevunderlaget från Huddinge kommun de närmast kommande åren att minska. Inom alla dessa verksamheter men kanske framförallt för gymnasieskolan och äldreomsorgen råder även en konkurrensutsättning från privata aktörer som kommer att påverka behovet av arbetskraft. Drygt 14 procent av kommunens tillsvidareanställda är 60 år eller äldre. Antalet medarbetare inom Huddinge kommun över 60 år fortsätter att försiktigt minska. Fördelningen mellan åldrarna år är relativt jämnt fördelad vilket bör leda till en jämn takt i generationsväxlingen, sett till kommunen som helhet. De yrkesgrupper som kommunen under 2014 kommer att satsa särskilda centrala personalförsörjningsmedel på är pedagogisk personal med särskilda satsningar på förskollärare, specialpedagoger, grund- och gymnasielärare samt barnskötare. Vidare avsätts medel för socialsekreterare, vårdbiträden, yrkesgrupper inom funktionshinderområdet, ingenjörer, arkitekter samt chefer.

3 3 (14) Personalförsörjningsprognos Arbetsmarknadsläget i Sverige: 1 Den svenska ekonomins tillväxt har trots den svaga omvärldsbilden varit överraskande stark under 2012 och under inledningen av Dock väntas inte några större förstärkningar av ekonomin under den närmsta framtiden. Vad gäller arbetsmarknadsläget bedömer Arbetsförmedlingen att det kommer att förstärkas under resten av 2013 och Arbetskraftsutbudet bedöms öka under denna period och utrikes födda står för hela ökningen. Vad gäller sysselsättningen väntas även den öka och det är län med diversifierad arbetsmarknad och större inslag av tjänsteinriktade verksamheter som bedöms få en gynnsammare utveckling. Arbetslösheten har ökat sedan 2011 vilket förklaras av ett ökat arbetskraftsutbud som i sin tur härleds till regeringens utbildningsstimulerande politik. Under första kvartalet 2013 uppgick arbetslösheten till 8,6 procent av arbetskraften. Av dessa var 3,2 procent heltidsstuderande. Prognosen är att arbetslösheten 2013 kommer att uppgå till 8,5 procent för att 2014 minska något till 8,3 procent. De strukturella förändringarna på arbetsmarknaden fortsätter. Tillgången på jobb för personer med förgymnasial utbildning fortsätter att minska och har så gjort under det senaste decenniet. Sedan år 2000 har jobb med krav på akademisk utbildning tillkommit medan jobb med krav på enbart förgymnasial utbildning minskat med , vilket visar på de stora obalanser som råder på arbetsmarknaden. Rekryteringsproblemen är därför fortsatt stora inom vissa yrkesgrupper även om bristen på arbetskraft totalt sett minskat något. Det råder ett strukturellt underskott på utbildningsplatser inom vissa inriktningar och bristen väntas bli mest framträdande inom IT och teknik, vissa kategorier lärare samt yrken inom hälso- och sjukvård som kräver lång utbildning. Under 2013 och 2014 utökas dock platserna på ingenjörs och sjuksköterskeutbildningarna med 1400 platser respektive år, effekten låter dock vänta på sig 2. Mycket tyder på att det förekommer diskriminering mot utomeuropeiskt födda med lång eftergymnasial utbildning på arbetsmarknaden samt att okunskapen om utländska examina är stor. Bland de med lång eftergymnasial utbildning är sysselsättningen för utomeuropeiskt födda 70 procent medan motsvarande mått för inrikes födda är 90 procent. Skillnaden är ännu större för de med gymnasial utbildning medan den är markant mindre för de med enbart förgymnasial utbildning eller kort eftergymnasial utbildning. 1 Arbetsförmedlingen: Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013, Ura 2013:6 2 Länsstyrelsen Stockholm Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi maj 2013

4 4 (14) Treåriga löneavtal har slutits och industrins avtal har i princip varit normerande. Avtalen ger löneökningar på drygt 2 procent per år och är bland de lägsta treårsavtalen på länge. Då inflationen för beräknas ligga kring 1 procent innebär avtalen ändå enligt prognosen att reallönerna fortsätter att öka. Vad gäller löneökningar så finns det en skillnad, enligt arbetsförmedlingens intervjuundersökning, mellan företag som upplever brist på arbetskraft och företag som inte har några rekryteringsproblem. Differensen i löneökning mellan dessa grupper uppgick till 0,6 procent. Den offentliga sektorn redovisade landets kommuner historiskt goda ekonomiska resultat. Resultaten förklaras dock av intäkter av tillfällig karaktär såsom återbetalning av tidigare betalda premier från AFA försäkringar. För innevarande år räknar dock landets kommuner med ett resultat nära noll vilket främst förklaras av en omvärdering av pensionsskulden till följd av det låga ränteläget. Sveriges kommuner planerar enligt Arbetsförmedlingens undersökning under det kommande året för oförändrad verksamhet. Prognosen visar dock på en minskning inom den kommunala gymnasieskolan och i viss mån även den kommunala grundskolan. Detta förklaras dels av en fortsatt utbredd konkurrens från friskolor och vad gäller gymnasieskolan, vikande elevunderlag. Barnomsorgen kommer att fortsätta expandera och det finns även signaler om ökade verksamheter inom den kommunala vården och omsorgen. Vad gäller barnomsorgen väntas dock den tidigare mycket starka befolkningstillväxten sakta in. Privata utförare prognostiseras fortsätta expandera framförallt inom den kommunala vården och omsorgens verksamhetsområden. Rekryteringsproblemen prognostiseras minska något hos de offentliga arbetsgivarna i stort. Däremot kommer rekryteringsproblemen att vara stora inom grundskolan och barnomsorgen där de ökat under det senaste halvåret. För att klara bemanningen har därför arbetsgivarna i relativt stor omfattning sänkt sina kompetenskrav, låtit befintlig personal arbeta mer, i ökad omfattning använt sig av bemanningsföretag samt minskat produktion och service. De privata aktörerna redovisar generellt sett lägre förekomst av rekryteringsproblem än de offentliga arbetsgivarna. Dock har även de sänkt sina kompetenskrav, främst avseende utbildning. De privata arbetsgivarna har dock även erbjudit högre lön och andra förmåner för att möta svårigheterna att rekrytera. 3 Arbetsförmedlingen: Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013, Ura 2013:6

5 5 (14) Arbetsmarknadsläget i Stockholms län 4 : Stockholms läns arbetsmarknad är stark i förhållande till andra län. En av förklaringarna till detta är att tjänstenäringarna är dominerande och därmed inte lika beroende av hur omvärldsbilden ser ut som för de områden där exportindustrin är dominerande. Andra förklaringar är en gynnsam åldersstruktur där en hög andel är i arbetsför ålder och medelåldern är landets lägsta. Vidare har länet landets mest högutbildade befolkning där 42 procent har en eftergymnasial utbildning. En ökande inpendling bidrar även det till en positiv utveckling för länet. Arbetskraftsutbudet förväntas öka under och bedömningen är att länets arbetsmarknad kommer att kunna fånga upp stora delar av ökningen. Arbetslösheten förväntas därför vara oförändrad på 6,8 procent fjärde kvartalet 2013 jämfört med samma period föregående år. Under 2014 förväntas arbetslösheten minska något. Den offentliga sektorn i Stockholms län Vad gäller offentliga tjänster bedöms ekonomin under vara god. Detta då skatteunderlag beräknas vara gott och då Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) räknar med att föreslagna förändringar i skatteutjämningssystemet kommer att implementeras under 2014 och bidra till ett ytterligare tillskott till offentliga tjänster i länet. Under första halvåret 2013 har rekryteringsproblemen för Stockholms läns arbetsgivare minskat, men bland de näringsgrenar som rapporterar störst rekryteringsproblem finns offentliga tjänster. Bland de yrken med stor brist på arbetskraft finns systemutvecklare, vissa ingenjörsgrupper, förskollärare, lärare i grundskolans tidiga åldrar och sjuksköterskor inom vissa specialistinriktningar. Utbildning Det råder stor brist på förskollärare. 75 procent av de tillfrågade i arbetsförmedlingens undersökning inom den offentligt drivna barnomsorgen har upplevt brist de senaste sex månaderna. Kommunernas ambitioner att öka andel pedagogiskt utbildade inom barnomsorgen bidrar även till att öka bristsituationen 5. De tidigaste kullarna av babyboomen under föregående decennium börjar nu komma upp i skolåldern och under kommande år förväntas en mer påtaglig brist på lärare i grundskolans tidigare år och på specialpedagoger. Vad gäller grundskolans senare år kommer 4 Arbetsförmedlingen: Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Stockholms län 5 Arbetsförmedlingen: Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2014 och en långsiktig utblick Ura 2013:7

6 6 (14) pensionsavgångar att generera brist på lärare inom framförallt matematik, naturvetenskap och teknik. Inom dessa ämnesområden samt yrkesämnen väntas även en bristsituation vad gäller gymnasielärare på lite längre sikt, även detta på grund av pensionsavgångar. En faktor som ytterligare kan öka bristsituationen vad gäller lärare är införandet av lärarlegitimation. Vård och omsorg Stockholms läns äldre är friska allt längre samtidigt som andelen personer över 80 år har minskat. 40-talisterna som nu går i pensions omsorgsbehov kommer att se annorlunda ut än tidigare generationer och förskjutas längre fram i tiden på grund av bättre grundhälsa. Stockholms Läns Landsting ser för närvarande över öppen- och slutenvården i länet. I detta ligger att försöka renodla akutsjukvården så att patienter som inte är i behov av akutsjukvård ska ges vård av andra vårdgivare. Detta innebär bland annat att få äldre patienter att komma direkt till geriatrikmottagningarna. För att möjliggöra detta kommer antalet geriatrikplatser att utökas. Behovet av specialistutbildade sjuksköterskor med inriktning geriatrik väntas därmed öka. En grupp där brist råder sedan tidigare. Denna bristsituation väntas kvarstå dels på grund av för låg utbildningsdimensionering och dels på grund av höga pensionsavgångar 6. Vad gäller undersköterskor finns dock en balans mellan utbud och efterfrågan och inom grupperna skötare och vårdbiträden råder ett visst överskott. IT/Teknik Inom landsting, kommun och stat råder bristsituation inom IT. IT är en nyckelkompetens i arbetet att effektivisera och verksamhetsutveckla och i brist på rätt kompetens löser många offentliga arbetsgivare situationen genom att ta in konsulter. Inom området är bristen störst vad gäller systemutvecklare och IT-arkitekter medan bristen är något mindre vad gäller support- och drifttekniker 7. Denna bristsituation väntas kvarstå även på tio års sikt då för få utbildar sig inom området. 6 Arbetsförmedlingen: Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2014 och en långsiktig utblick Ura 2013:7 7 Arbetsförmedlingen: Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2014 och en långsiktig utblick Ura 2013:7

7 7 (14) Det råder brist inom flertalet ingenjörsgrupper och bristen väntas bestå även på längre sikt. Vad gäller arkitekter finns dock en bättre matchning på arbetsmarknaden. 8 Arbetsmarknadsläget i Huddinge kommun Befolkningsutveckling Den senaste prognosen för befolkningsutvecklingen i Huddinge Kommun prognostiserar en total befolkningsökning med 9179 personer fram till år Det åldersintervall i befolkningen som procentuellt prognostiseras öka mest under perioden är barn i åldrarna Det förväntas växa med drygt 19 procent (1433 personer) under prognosperioden. En annan starkt växande grupp är ålderspensionärer (80+ år) som beräknas växa med 13,4 procent (395 personer). Det åldersintervall med minst tillväxt är åldrarna år där befolkningen kommer att minska de närmast kommande åren för att sedan öka något från Dessa förändringar kommer att få följder för behovet av kommunal service. Bland annat kommer grundskolan att få ett stadigt ökande elevunderlag såväl som att behovet av äldreomsorg kommer att öka. För gymnasieskolan kommer elevunderlaget från Huddinge kommun de närmast kommande åren att minska. Inom alla dessa verksamheter men kanske framförallt för gymnasieskolan och äldreomsorgen råder även en konkurrensutsättning från privata aktörer som kommer att påverka behovet av arbetskraft. Pensionsavgångar 9 Drygt 14 procent av kommunens tillsvidareanställda är 60 år eller äldre. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnderna tillsammans med gymnasienämnd och kommunstyrelsen har de procentuellt största gruppen som kommer att gå i pension inom en sjuårsperiod. Vad gäller kommunens chefer är 23 procent över 60 år. Antalet medarbetare inom Huddinge kommun över 60 år fortsätter att försiktigt minska. Fördelningen mellan åldrarna år är relativt jämnt fördelad vilket bör leda till en jämn takt i generationsväxlingen, sett till kommunen som helhet. 8 Arbetsförmedlingen: Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2014 och en långsiktig utblick Ura 2013:7 9 Se bilaga 1, Befolkningsprognos Huddinge kommun

8 8 (14) 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Andel tillsvidareanställda 60 år eller äldre per nämnd (i förhållande till samtliga tillsvidareanställda) *Diagram 1, Andelen tillsvidareanställda 60 år och äldre per nämnd och för kommunen som helhet. Hämtat ur ProDiver/LIS Personalomsättning Personalomsättningen (exklusive pensionsavgångar) har ökat under 2012 till 8 procent jämfört med 7,4 procent Personalomsättningen fortsätter därmed att öka för tredje året i rad. Störst ökning står grundskolenämnden för. 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Personalomsättning exkl. pensionsavgångar - tillsvidareanställda

9 9 (14) *Diagram 2, Antalet tillsvidareanställda som slutat under året exklusive pensionsavgångar dividerat med antalet tillsvidare anställda i december motsvarande år. Hämtat ur ProDiver/LIS Huddinge kommuns bristyrkesgrupper Utbildning I likhet med riket och länet har kommunen svårigheter att rekrytera förskollärare. Även om antalet förskolebarn, sett till befolkningsprognosen, inte kommer att öka i hög takt har kommunen ambitionen att öka andelen förskollärare i förskoleverksamheten. Detta med särskilt fokus på de förskoleområden med låg förskolärartäthet där rekryteringssvårigheterna även anses vara störst 10. Utöver detta tillkommer en personalomsättning i förskoleverksamheten på ca 8,5 procent vilket tillsammans med ambitionen att öka förskollärartätheten ställer stora krav på personalförsörjningen. Huddinge kommun har enligt Skolverkets jämförelsetal för 2012 en låg andel förskollärare, 32 procent, i förhållande till övrig förskolepersonal (exklusive städ och kökspersonal). Detta kan jämföra med Stockholms läns förskollärartäthet som uppgår till 39 procent och rikets som uppgår till 56 procent 11. Vad gäller grundskolan kommer elevunderlaget att öka kraftigt de kommande åren, särskilt i åldersintervallet år. Inom detta verksamhetsområde har personalomsättningen ökat, vilket driver på rekryteringsbehovet. Kravet på lärarlegitimation kan även det öka trycket på personalförsörjningen. 80 procent av Huddinge kommuns lärare har idag pedagogisk högskoleexamen 12. Barn- och utbildningsförvaltningens rapport Redovisning av behörigheter inom den kommunala grundskolan i Huddinge - april 2013 lyfter fram ämnena engelska i yngre år, teknik, matematik, NO i äldre år samt praktiskestetiska ämnen som områden där andel lärare med ämnesbehörighet kan bli problematisk. Gymnasieskolans elevunderlag kommer enligt befolkningsprognosen att minska fram till Vad gäller verksamhetsdimensioneringen är även konkurrensen från privata skolor och andra kommuners gymnasieskolor samt andra kommuners gymnasieungdomars val av skola viktiga, men svårprognostiserade faktorer. Gymnasieskolan har många pensionsavgångar att vänta samtidigt som den övriga personalomsättningen är relativt låg. Det pågår en kartläggning av andelen lärare med lärarexamen samt 10 Huddinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Redovisning av behörigheter inom den kommunala förskolan i Huddinge Skolverkets jämförelsetal, Anställda, andel (%) årsarbetare med förskollärarutbildning, kommunal regi, Skolverkets jämförelsetal, Lärare (heltidstj.), andel (%) med pedagogisk högskoleexamen, 2012

10 10 (14) ämnesbehörigheter inom gymnasieskolan, men innan den är färdig är det svårt att avgöra hur kravet på lärarlegitimation kommer att påverka personalförsörjningen. Vård och omsorg Huddinge kommuns äldre befolkning växer, men dess omsorgsbehov kommer troligtvis i likhet med övriga Stockholms län att förskjutas längre fram i livet än tidigare. Både inom funktionshinderområdet och äldreomsorgen finns privata alternativ till den offentliga drivna verksamheten och det är svårt att bedöma hur detta kommer att påverka verksamhetsdimensioneringen framöver. Det finns dock idag en bristsituation för sjuksköterskor med geriatrisk vidareutbildning. Utifrån Stockholms läns landstings planer på att bygga ut den geriatriska verksamheten i kombination med få utbildningsplatser med denna utbildningsinriktning kommer denna bristsituation troligtvis att kvarstå. Inom äldreomsorgen finns även en ambition att höja grundkompetensen genom att kräva undersköterskeutbildning som lägsta krav och därmed kommer inte fler vårdbiträden att anställas. Vad gäller de befintliga vårdbiträdena kommer kompetensutvecklingsinsatser att genomföras. Även inom personlig assistans finns ambitioner att höja kraven på kompetens och en pågående åtgärd inom detta område är Carpe-projektet. Även om det i länet råder balans mellan utbud och efterfrågan vad gäller socialsekreterare upplever Huddinge kommuns verksamheter en bristsituation, främst vad gäller erfarna socialsekreterare. IT/Teknik Huddinge kommun har höga ambitioner att effektivisera verksamheten och där är IT ett viktigt verktyg, som exempel kan nämnas arbetet med e- förvaltning. IT-organisationen har under det senaste året till viss del omorganiserats och nya kompetenser har lyfts in. Även under det kommande året bedöms rekryteringsbehovet som relativt stort. Det råder en bristsituation inom detta område, särskilt vad gäller vissa kompetenser, som utifrån tidigare redovisad prognos från Arbetsförmedlingen inte kommer att avta. Vad gäller ingenjörsyrken råder en generell bristsituation i Huddinge kommun som i riket i stort. Den är dock mer påtaglig inom vissa yrken och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) lyfter fram gatu- och trafikingenjörer som mest svårrekryterade, följda av exploateringsingenjörer, förrättningslantmätare, byggnadsinspektörer och bygglovshandläggare. MSB är, och har under de senaste åren varit, i en generationsväxlingsfas vad gäller dessa yrken. Detta kan vara en förklaring till att personalomsättningen ökat från mycket låga nivåer, då yngre tenderar att vara mer lättrörliga på arbetsmarknaden.

11 11 (14) Chefer 20 procent av Huddinge Kommuns chefer kommer att gå i pension inom en sjuårsperiod och inom vissa verksamhetsområden är utmaningen ännu större, exempelvis förskolan. Detta är procentuellt mycket högre än för kommunen som helhet. Många verksamheter upplever chefstjänster som ett bristområde även om det inom vissa verksamhetsområden råder balans. Sett till helheten är dock chefsförsörjningen en stor utmaning då många verksamheter upplever stora rekryteringssvårigheter. Fördelning av centrala personalförsörjningsmedel 2014 Kommunstyrelsen avsätter varje år 6 miljoner till särskilda personalförsörjningsinsatser i syfte att klara rekrytering och kompetensutveckling för bristyrkesgrupper i kommunen. Varje förvaltning identifierar och prioriterar sina behov. Därefter sker en kommungemensam prioritering i personalchefsgruppen som sedan presenterar ett förslag för beslut i kommunens ledningsgrupp. Nedan presenteras personalchefsgruppens förslag till fördelning av centrala personalförsörjningsmedel för olika insatser under 2014.

12 12 (14) Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen kommer under 2014 att via olika insatser lyfta fram kommunen som attraktiv arbetsgivare gentemot yrkesgrupper med pedagogisk inriktning. Vidare kommer insatser att genomföras för att underlätta för rekrytering och skapa karriärvägar för förskollärare. Detta för att öka förskollärartätheten samt stärka likvärdigheten och kvaliteten i verksamheterna. Utbildningssatsningen att lyfta barnskötare till förskollärare kommer att fortsätta under Vad gäller specialpedagoger till grund- och gymnasieskolan kommer rekryterings- och kompetensutvecklingsinsatser att genomföras. Förvaltningen kommer att utveckla arbetsintroduktionen genom att skapa nätverk och utveckla handledningen gentemot de som har en mentorsroll. Vad gäller förstelärare och lektorer kommer insatser som handledning och nätverk att utvecklas med utgångspunkt i förvaltningens pedagogiska plattform. För detta tilldelas förvaltningen kr av de centrala personalförsörjningsmedlen. Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer under 2014 att utveckla och tydliggöra karriärutvecklingsmöjligheterna för ingenjörer och arkitekter. För detta tilldelas förvaltningen kr av de centrala personalförsörjningsmedlen. Social- och äldreomsorgsförvaltningen Via valideringar med stöd i Kravmärkt Yrkesroll har kompetensutvecklingsbehov kartlagts inom funktionshinderområdet. Under 2014 kommer utbildningar att hållas för att tillgodose dessa behov. Vad gäller socialsekreterare kommer förvaltningen att erbjuda spetsutbildningar för att behålla och utveckla befintlig personal. Äldreomsorgen har under ett par år utbildat reflektionsledare och kommer under 2014 att bygga vidare med en handledarutbildning. Vidare valideras och utbildas vårdbiträden för att få undersköterskekompetens, vilket kommer att fortsätta Förvaltningen kommer även att implementera kvalitetsregister inom ramen för den nationella satsningen Bättre liv för sjuka äldre och till detta följer en teambaserad utbildning.

13 13 (14) För detta tilldelas förvaltningen kr av de centrala personalförsörjningsmedlen. Förvaltningsövergripande insatser Kommunstyrelsens förvaltning anordnar programmet LedarskapsForum som en åtgärd för att möta framtidens behov av chefer. Detta interna chefs- och ledarutvecklingsprogram är en av flera åtgärder för att stärka, utveckla och behålla chefer i kommunen. För att främja utveckling av kommunens befintliga chefer erbjuds grund- påbyggnads- och fördjupningsutbildningar. Under 2014 kommer en strategisk ledarskapsutbildning att genomföras för chefer med koppling till de av kommunens ledningsgrupp identifierade strategiska områdena Vårby och Flemingsberg. För dessa kommunövergripande insatser tilldelas kommunstyrelsens förvaltning kr av de centrala personalförsörjningsmedlen. Fördelning av medel 2014 Sammanfattningsvis ser fördelningen per förvaltning ut enligt följande: Barn- och utbildningsförvaltningen Social- och äldreomsorgsförvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunstyrelsens förvaltning Summa kr kr kr kr kr

14 Bilaga 1 Befolkningsprognos Huddinge Kommun, : Antal personer, utfall prognos -> Ålder w w *Tabell 1, Befolkningsprognos Huddinge kommun , Huddinge kommun. Tabellen baseras på data från Huddinges befolkning prognos Huddinge kommuns kvalitetsavdelning. Procentuell förändring av antalet personer mellan respektive årsintervall Ålder ,0% 0,7% 0,2% 0,6% 1,3% 1,4% 1,4% 1-5 0,0% 0,2% 0,3% 0,8% -0,1% 1,2% 1,0% 6 0,0% 0,9% 3,2% -1,1% 5,2% -4,0% 2,3% 7-9 0,0% 2,3% 2,3% 3,1% 0,9% 2,4% 0,0% ,0% 2,5% 3,6% 3,6% 3,1% 2,2% 2,9% ,0% 2,5% 2,6% 2,8% 3,2% 3,3% 3,3% ,0% -3,8% -0,9% -0,1% 2,0% 2,4% 2,5% ,0% 1,7% 0,3% -0,6% -0,5% 0,4% 0,0% ,0% 1,0% 1,5% 1,7% 1,7% 1,6% 1,7% ,0% 3,0% 2,7% 1,6% 1,2% 1,4% 1,2% 80-w 0,0% -0,6% 1,2% 2,8% 2,8% 3,1% 3,4% 0-w 0,0% 1,1% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,6% *Tabell 2, Procentuell förändring av antalet personer mellan respektive årsintervall utifrån data i tabell 1. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Personalavdelningen BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

Kompetensförsörjningsplan

Kompetensförsörjningsplan Kompetensförsörjningsplan 2014-2017 Sammanfattning Kalix Kommun står inför en generationsväxling med ett stort antal pensionsavgångar inom våra verksamheter. Vi har en åldrande befolkning som ställer allt

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Västernorrlands län Innehållsförteckning Sida DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

Samlad bild av strategisk kompetensförsörjning inom Luleå kommun

Samlad bild av strategisk kompetensförsörjning inom Luleå kommun Kompetensförsörjning 2014-2016 Samlad bild av strategisk kompetensförsörjning inom Luleå kommun LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 2 (22) Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Omvärldsbevakning

Läs mer

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Arbetsmarknadsutsikter för Blekinge län 2 (22) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 UTMANINGAR I LÄNET... 4 SKILLNADER I LÄNET... 4 OMVÄRLDSBILD... 4 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT

Läs mer

Framtidsutredningen 2009. Vilka är framtidens utmaningar för Stockholms arbetsmarknad och för staden som arbetsgivare?

Framtidsutredningen 2009. Vilka är framtidens utmaningar för Stockholms arbetsmarknad och för staden som arbetsgivare? Framtidsutredningen 2009 Vilka är framtidens utmaningar för Stockholms arbetsmarknad och för staden som arbetsgivare? Framtidsutredningen 2008 Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det

Läs mer

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7 2 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SAMMANFATTNING...3 ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 FAKTA OM PROGNOSEN...4 DEFINITIONER...4 SYSSELSÄTTNING

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Text: Jens Lotterberg Analysavdelningen Telefon: 010-486 66 68 Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2015

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län. Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län. Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Text: Julia Asplund, Analysavdelningen Erik Huldt, Analysavdelningen Innehållsförteckning Sid Sammanfattning...

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Andreas Mångs Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2015-01-15 Innehållsförteckning

Läs mer

OMVÄRLDSANALYS 2016-2018

OMVÄRLDSANALYS 2016-2018 OMVÄRLDSANALYS 2016-2018 Omvärldsanalysen syftar till att belysa externa faktorer som påverkar kommunens planerings förutsättningar på kort och medellång sikt. Den handlar om att identifiera trender, signaler,

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Stockholms län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Text Erik Huldt, Julia Asplund Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa

Läs mer

Här finns Sveriges viktigaste jobb. En rekryteringsprognos för välfärdssektorn

Här finns Sveriges viktigaste jobb. En rekryteringsprognos för välfärdssektorn Här finns Sveriges viktigaste jobb En rekryteringsprognos för välfärdssektorn Här finns Sveriges viktigaste jobb En rekryteringsprognos för välfärds sektorn Upplysningar om innehållet: Britt-Inger Kajnäs,

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text: Ann Mannerstedt Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 12 09 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK

Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK Text Håkan Gustavsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Gun Westberg Eftertryck tillåten med angivande av

Läs mer

Framtidsutredningen Stockholms stad. Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt

Framtidsutredningen Stockholms stad. Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt Framtidsutredningen Stockholms stad Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt 5 Om denna rapport Kommunfullmäktige beslutade i budgeten för år 2001 att kommunstyrelsen skulle utarbeta ett underlag

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick Text Håkan Gustavsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Marcus Löwing Yvonne Elliman Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-01-29 Var finns jobben och Yrkeskompassen Var

Läs mer

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 AN-2015/140.182 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Löfberg 08 535 378 17 christina.lofberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Sörmland 2030 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos. En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland

Sörmland 2030 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos. En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland Sörmland 23 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland Förord Möjligheten att kunna rekrytera personal med rätt kompetens är en av

Läs mer

prognos arbetsmarknad jönköpings län

prognos arbetsmarknad jönköpings län prognos arbetsmarknad jönköpings län 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Omvärldsbild...4 Utvecklingen på arbetsmarknaden...4 Nya platser...4 Varselutvecklingen...6 Sysselsättningsutvecklingen...6

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Rapport 2012:08 Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro September 2012 Max Jakobsson Möjligheter och utmaningar för framtidens

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-06-26 Innehållsförteckning Var finns jobben

Läs mer

Prognos för den gotländska arbetsmarknaden år 2008

Prognos för den gotländska arbetsmarknaden år 2008 Prognos för den gotländska arbetsmarknaden år 2008 Arbetsmarknadsprognosen Vi ger ut arbetsmarknadsprognosen vår och höst, som ett viktigt redskap för arbetsförmedlingens verksamhetsplanering. Prognosen,

Läs mer

Kompetens och kompetens försörjning

Kompetens och kompetens försörjning Kompetens och kompetens försörjning För att kunna bedriva vård och omsorg som motsvarar målen i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, och socialtjänstlagen (2001:453), SoL, krävs en gedigen yrkeskompetens

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna

Arbetsmarknadsutsikterna Ura 2010:3 ISBN 978-91-977809-8-8 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2010 Text: Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Text-och bildredigering: Gun Westberg Grafisk

Läs mer

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1 Linköpings kommun Delårsrapport april 2015 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Delårsrapport för kommunen per den 30 april med prognos för helår 2015 Information om kommunens finansiella uppföljning redovisas

Läs mer

REN FAKTA OM KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER REN FAKTA 1

REN FAKTA OM KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER REN FAKTA 1 REN FAKTA OM KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER REN FAKTA 1 REN FAKTA 2 Förord Det finns många föreställningar och uppfattningar om kommuner, landsting och regioner och den verksamhet som de ansvarar för.

Läs mer

Den framtida personalförsörjningen inom vård och omsorg

Den framtida personalförsörjningen inom vård och omsorg Ura 2002:3 ISSN 1401-0844 Den framtida personalförsörjningen inom vård och omsorg Tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Ann-Christin Johnreden Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår

Läs mer

Beslutad av Socialfondens Övervakningskommitté 2015-01-29. Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, Småland och Öarna

Beslutad av Socialfondens Övervakningskommitté 2015-01-29. Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, Småland och Öarna 1 Beslutad av Socialfondens Övervakningskommitté 2015-01-29 Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, Småland och Öarna 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 1. BESKRIVNING AV REGION

Läs mer

Personalredovisning. Insatser för att sänka sjuktalen på omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgivaren och facken utvecklar samverkan tillsammans

Personalredovisning. Insatser för att sänka sjuktalen på omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgivaren och facken utvecklar samverkan tillsammans Personalredovisning Bilaga till kommunstyrelsens årsredovisning 2014 sid. 9 Insatser för att sänka sjuktalen på omvårdnadsförvaltningen sid. 9 Arbetsgivaren och facken utvecklar samverkan tillsammans sid.

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer