Prognos för personalförsörjning av bristyrkesgrupper samt fördelning av centrala kompetensmedel för 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prognos för personalförsörjning av bristyrkesgrupper samt fördelning av centrala kompetensmedel för 2014"

Transkript

1 HANDLÄGGARE Anders Gagnerud Prognos för personalförsörjning av bristyrkesgrupper samt fördelning av centrala kompetensmedel för 2014 POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Personalavdelningen BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 2 (14) Sammanfattning Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknadsläget i Sverige kommer att förstärkas under resten av 2013 och Arbetslösheten prognostiseras att för 2013 uppgå till 8,5 procent och för 2014 minska något till 8,3 procent. De strukturella förändringarna på arbetsmarknaden fortsätter. Tillgången på jobb för personer med förgymnasial utbildning fortsätter att minska och har så gjort under det senaste decenniet detta medan jobb med krav på akademisk utbildning ökat markant. Rekryteringsproblemen är därför fortsatt stora inom vissa yrkesgrupper även om bristen på arbetskraft totalt sett minskat något. Stockholms läns arbetsmarknad är stark i förhållande till andra län. Arbetslösheten förväntas vara oförändrad på 6,8 procent fjärde kvartalet 2013 jämfört med samma period föregående år. Under 2014 förväntas arbetslösheten minska något. I länet är offentlig sektor en av de näringsgrenar som upplever störst brist på arbetskraft. Bland de yrken med störst brist finns systemutvecklare, vissa ingenjörsgrupper, förskollärare, lärare i grundskolans tidiga åldrar och sjuksköterskor inom vissa specialistinriktningar. Prognostiserade demografiska förändringar i Huddinge kommun kommer att få följder för behovet av kommunal service. Bland annat kommer grundskolan att få ett stadigt ökande elevunderlag såväl som att behovet av äldreomsorg kommer att öka. För gymnasieskolan kommer elevunderlaget från Huddinge kommun de närmast kommande åren att minska. Inom alla dessa verksamheter men kanske framförallt för gymnasieskolan och äldreomsorgen råder även en konkurrensutsättning från privata aktörer som kommer att påverka behovet av arbetskraft. Drygt 14 procent av kommunens tillsvidareanställda är 60 år eller äldre. Antalet medarbetare inom Huddinge kommun över 60 år fortsätter att försiktigt minska. Fördelningen mellan åldrarna år är relativt jämnt fördelad vilket bör leda till en jämn takt i generationsväxlingen, sett till kommunen som helhet. De yrkesgrupper som kommunen under 2014 kommer att satsa särskilda centrala personalförsörjningsmedel på är pedagogisk personal med särskilda satsningar på förskollärare, specialpedagoger, grund- och gymnasielärare samt barnskötare. Vidare avsätts medel för socialsekreterare, vårdbiträden, yrkesgrupper inom funktionshinderområdet, ingenjörer, arkitekter samt chefer.

3 3 (14) Personalförsörjningsprognos Arbetsmarknadsläget i Sverige: 1 Den svenska ekonomins tillväxt har trots den svaga omvärldsbilden varit överraskande stark under 2012 och under inledningen av Dock väntas inte några större förstärkningar av ekonomin under den närmsta framtiden. Vad gäller arbetsmarknadsläget bedömer Arbetsförmedlingen att det kommer att förstärkas under resten av 2013 och Arbetskraftsutbudet bedöms öka under denna period och utrikes födda står för hela ökningen. Vad gäller sysselsättningen väntas även den öka och det är län med diversifierad arbetsmarknad och större inslag av tjänsteinriktade verksamheter som bedöms få en gynnsammare utveckling. Arbetslösheten har ökat sedan 2011 vilket förklaras av ett ökat arbetskraftsutbud som i sin tur härleds till regeringens utbildningsstimulerande politik. Under första kvartalet 2013 uppgick arbetslösheten till 8,6 procent av arbetskraften. Av dessa var 3,2 procent heltidsstuderande. Prognosen är att arbetslösheten 2013 kommer att uppgå till 8,5 procent för att 2014 minska något till 8,3 procent. De strukturella förändringarna på arbetsmarknaden fortsätter. Tillgången på jobb för personer med förgymnasial utbildning fortsätter att minska och har så gjort under det senaste decenniet. Sedan år 2000 har jobb med krav på akademisk utbildning tillkommit medan jobb med krav på enbart förgymnasial utbildning minskat med , vilket visar på de stora obalanser som råder på arbetsmarknaden. Rekryteringsproblemen är därför fortsatt stora inom vissa yrkesgrupper även om bristen på arbetskraft totalt sett minskat något. Det råder ett strukturellt underskott på utbildningsplatser inom vissa inriktningar och bristen väntas bli mest framträdande inom IT och teknik, vissa kategorier lärare samt yrken inom hälso- och sjukvård som kräver lång utbildning. Under 2013 och 2014 utökas dock platserna på ingenjörs och sjuksköterskeutbildningarna med 1400 platser respektive år, effekten låter dock vänta på sig 2. Mycket tyder på att det förekommer diskriminering mot utomeuropeiskt födda med lång eftergymnasial utbildning på arbetsmarknaden samt att okunskapen om utländska examina är stor. Bland de med lång eftergymnasial utbildning är sysselsättningen för utomeuropeiskt födda 70 procent medan motsvarande mått för inrikes födda är 90 procent. Skillnaden är ännu större för de med gymnasial utbildning medan den är markant mindre för de med enbart förgymnasial utbildning eller kort eftergymnasial utbildning. 1 Arbetsförmedlingen: Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013, Ura 2013:6 2 Länsstyrelsen Stockholm Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi maj 2013

4 4 (14) Treåriga löneavtal har slutits och industrins avtal har i princip varit normerande. Avtalen ger löneökningar på drygt 2 procent per år och är bland de lägsta treårsavtalen på länge. Då inflationen för beräknas ligga kring 1 procent innebär avtalen ändå enligt prognosen att reallönerna fortsätter att öka. Vad gäller löneökningar så finns det en skillnad, enligt arbetsförmedlingens intervjuundersökning, mellan företag som upplever brist på arbetskraft och företag som inte har några rekryteringsproblem. Differensen i löneökning mellan dessa grupper uppgick till 0,6 procent. Den offentliga sektorn redovisade landets kommuner historiskt goda ekonomiska resultat. Resultaten förklaras dock av intäkter av tillfällig karaktär såsom återbetalning av tidigare betalda premier från AFA försäkringar. För innevarande år räknar dock landets kommuner med ett resultat nära noll vilket främst förklaras av en omvärdering av pensionsskulden till följd av det låga ränteläget. Sveriges kommuner planerar enligt Arbetsförmedlingens undersökning under det kommande året för oförändrad verksamhet. Prognosen visar dock på en minskning inom den kommunala gymnasieskolan och i viss mån även den kommunala grundskolan. Detta förklaras dels av en fortsatt utbredd konkurrens från friskolor och vad gäller gymnasieskolan, vikande elevunderlag. Barnomsorgen kommer att fortsätta expandera och det finns även signaler om ökade verksamheter inom den kommunala vården och omsorgen. Vad gäller barnomsorgen väntas dock den tidigare mycket starka befolkningstillväxten sakta in. Privata utförare prognostiseras fortsätta expandera framförallt inom den kommunala vården och omsorgens verksamhetsområden. Rekryteringsproblemen prognostiseras minska något hos de offentliga arbetsgivarna i stort. Däremot kommer rekryteringsproblemen att vara stora inom grundskolan och barnomsorgen där de ökat under det senaste halvåret. För att klara bemanningen har därför arbetsgivarna i relativt stor omfattning sänkt sina kompetenskrav, låtit befintlig personal arbeta mer, i ökad omfattning använt sig av bemanningsföretag samt minskat produktion och service. De privata aktörerna redovisar generellt sett lägre förekomst av rekryteringsproblem än de offentliga arbetsgivarna. Dock har även de sänkt sina kompetenskrav, främst avseende utbildning. De privata arbetsgivarna har dock även erbjudit högre lön och andra förmåner för att möta svårigheterna att rekrytera. 3 Arbetsförmedlingen: Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013, Ura 2013:6

5 5 (14) Arbetsmarknadsläget i Stockholms län 4 : Stockholms läns arbetsmarknad är stark i förhållande till andra län. En av förklaringarna till detta är att tjänstenäringarna är dominerande och därmed inte lika beroende av hur omvärldsbilden ser ut som för de områden där exportindustrin är dominerande. Andra förklaringar är en gynnsam åldersstruktur där en hög andel är i arbetsför ålder och medelåldern är landets lägsta. Vidare har länet landets mest högutbildade befolkning där 42 procent har en eftergymnasial utbildning. En ökande inpendling bidrar även det till en positiv utveckling för länet. Arbetskraftsutbudet förväntas öka under och bedömningen är att länets arbetsmarknad kommer att kunna fånga upp stora delar av ökningen. Arbetslösheten förväntas därför vara oförändrad på 6,8 procent fjärde kvartalet 2013 jämfört med samma period föregående år. Under 2014 förväntas arbetslösheten minska något. Den offentliga sektorn i Stockholms län Vad gäller offentliga tjänster bedöms ekonomin under vara god. Detta då skatteunderlag beräknas vara gott och då Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) räknar med att föreslagna förändringar i skatteutjämningssystemet kommer att implementeras under 2014 och bidra till ett ytterligare tillskott till offentliga tjänster i länet. Under första halvåret 2013 har rekryteringsproblemen för Stockholms läns arbetsgivare minskat, men bland de näringsgrenar som rapporterar störst rekryteringsproblem finns offentliga tjänster. Bland de yrken med stor brist på arbetskraft finns systemutvecklare, vissa ingenjörsgrupper, förskollärare, lärare i grundskolans tidiga åldrar och sjuksköterskor inom vissa specialistinriktningar. Utbildning Det råder stor brist på förskollärare. 75 procent av de tillfrågade i arbetsförmedlingens undersökning inom den offentligt drivna barnomsorgen har upplevt brist de senaste sex månaderna. Kommunernas ambitioner att öka andel pedagogiskt utbildade inom barnomsorgen bidrar även till att öka bristsituationen 5. De tidigaste kullarna av babyboomen under föregående decennium börjar nu komma upp i skolåldern och under kommande år förväntas en mer påtaglig brist på lärare i grundskolans tidigare år och på specialpedagoger. Vad gäller grundskolans senare år kommer 4 Arbetsförmedlingen: Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Stockholms län 5 Arbetsförmedlingen: Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2014 och en långsiktig utblick Ura 2013:7

6 6 (14) pensionsavgångar att generera brist på lärare inom framförallt matematik, naturvetenskap och teknik. Inom dessa ämnesområden samt yrkesämnen väntas även en bristsituation vad gäller gymnasielärare på lite längre sikt, även detta på grund av pensionsavgångar. En faktor som ytterligare kan öka bristsituationen vad gäller lärare är införandet av lärarlegitimation. Vård och omsorg Stockholms läns äldre är friska allt längre samtidigt som andelen personer över 80 år har minskat. 40-talisterna som nu går i pensions omsorgsbehov kommer att se annorlunda ut än tidigare generationer och förskjutas längre fram i tiden på grund av bättre grundhälsa. Stockholms Läns Landsting ser för närvarande över öppen- och slutenvården i länet. I detta ligger att försöka renodla akutsjukvården så att patienter som inte är i behov av akutsjukvård ska ges vård av andra vårdgivare. Detta innebär bland annat att få äldre patienter att komma direkt till geriatrikmottagningarna. För att möjliggöra detta kommer antalet geriatrikplatser att utökas. Behovet av specialistutbildade sjuksköterskor med inriktning geriatrik väntas därmed öka. En grupp där brist råder sedan tidigare. Denna bristsituation väntas kvarstå dels på grund av för låg utbildningsdimensionering och dels på grund av höga pensionsavgångar 6. Vad gäller undersköterskor finns dock en balans mellan utbud och efterfrågan och inom grupperna skötare och vårdbiträden råder ett visst överskott. IT/Teknik Inom landsting, kommun och stat råder bristsituation inom IT. IT är en nyckelkompetens i arbetet att effektivisera och verksamhetsutveckla och i brist på rätt kompetens löser många offentliga arbetsgivare situationen genom att ta in konsulter. Inom området är bristen störst vad gäller systemutvecklare och IT-arkitekter medan bristen är något mindre vad gäller support- och drifttekniker 7. Denna bristsituation väntas kvarstå även på tio års sikt då för få utbildar sig inom området. 6 Arbetsförmedlingen: Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2014 och en långsiktig utblick Ura 2013:7 7 Arbetsförmedlingen: Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2014 och en långsiktig utblick Ura 2013:7

7 7 (14) Det råder brist inom flertalet ingenjörsgrupper och bristen väntas bestå även på längre sikt. Vad gäller arkitekter finns dock en bättre matchning på arbetsmarknaden. 8 Arbetsmarknadsläget i Huddinge kommun Befolkningsutveckling Den senaste prognosen för befolkningsutvecklingen i Huddinge Kommun prognostiserar en total befolkningsökning med 9179 personer fram till år Det åldersintervall i befolkningen som procentuellt prognostiseras öka mest under perioden är barn i åldrarna Det förväntas växa med drygt 19 procent (1433 personer) under prognosperioden. En annan starkt växande grupp är ålderspensionärer (80+ år) som beräknas växa med 13,4 procent (395 personer). Det åldersintervall med minst tillväxt är åldrarna år där befolkningen kommer att minska de närmast kommande åren för att sedan öka något från Dessa förändringar kommer att få följder för behovet av kommunal service. Bland annat kommer grundskolan att få ett stadigt ökande elevunderlag såväl som att behovet av äldreomsorg kommer att öka. För gymnasieskolan kommer elevunderlaget från Huddinge kommun de närmast kommande åren att minska. Inom alla dessa verksamheter men kanske framförallt för gymnasieskolan och äldreomsorgen råder även en konkurrensutsättning från privata aktörer som kommer att påverka behovet av arbetskraft. Pensionsavgångar 9 Drygt 14 procent av kommunens tillsvidareanställda är 60 år eller äldre. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnderna tillsammans med gymnasienämnd och kommunstyrelsen har de procentuellt största gruppen som kommer att gå i pension inom en sjuårsperiod. Vad gäller kommunens chefer är 23 procent över 60 år. Antalet medarbetare inom Huddinge kommun över 60 år fortsätter att försiktigt minska. Fördelningen mellan åldrarna år är relativt jämnt fördelad vilket bör leda till en jämn takt i generationsväxlingen, sett till kommunen som helhet. 8 Arbetsförmedlingen: Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2014 och en långsiktig utblick Ura 2013:7 9 Se bilaga 1, Befolkningsprognos Huddinge kommun

8 8 (14) 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Andel tillsvidareanställda 60 år eller äldre per nämnd (i förhållande till samtliga tillsvidareanställda) *Diagram 1, Andelen tillsvidareanställda 60 år och äldre per nämnd och för kommunen som helhet. Hämtat ur ProDiver/LIS Personalomsättning Personalomsättningen (exklusive pensionsavgångar) har ökat under 2012 till 8 procent jämfört med 7,4 procent Personalomsättningen fortsätter därmed att öka för tredje året i rad. Störst ökning står grundskolenämnden för. 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Personalomsättning exkl. pensionsavgångar - tillsvidareanställda

9 9 (14) *Diagram 2, Antalet tillsvidareanställda som slutat under året exklusive pensionsavgångar dividerat med antalet tillsvidare anställda i december motsvarande år. Hämtat ur ProDiver/LIS Huddinge kommuns bristyrkesgrupper Utbildning I likhet med riket och länet har kommunen svårigheter att rekrytera förskollärare. Även om antalet förskolebarn, sett till befolkningsprognosen, inte kommer att öka i hög takt har kommunen ambitionen att öka andelen förskollärare i förskoleverksamheten. Detta med särskilt fokus på de förskoleområden med låg förskolärartäthet där rekryteringssvårigheterna även anses vara störst 10. Utöver detta tillkommer en personalomsättning i förskoleverksamheten på ca 8,5 procent vilket tillsammans med ambitionen att öka förskollärartätheten ställer stora krav på personalförsörjningen. Huddinge kommun har enligt Skolverkets jämförelsetal för 2012 en låg andel förskollärare, 32 procent, i förhållande till övrig förskolepersonal (exklusive städ och kökspersonal). Detta kan jämföra med Stockholms läns förskollärartäthet som uppgår till 39 procent och rikets som uppgår till 56 procent 11. Vad gäller grundskolan kommer elevunderlaget att öka kraftigt de kommande åren, särskilt i åldersintervallet år. Inom detta verksamhetsområde har personalomsättningen ökat, vilket driver på rekryteringsbehovet. Kravet på lärarlegitimation kan även det öka trycket på personalförsörjningen. 80 procent av Huddinge kommuns lärare har idag pedagogisk högskoleexamen 12. Barn- och utbildningsförvaltningens rapport Redovisning av behörigheter inom den kommunala grundskolan i Huddinge - april 2013 lyfter fram ämnena engelska i yngre år, teknik, matematik, NO i äldre år samt praktiskestetiska ämnen som områden där andel lärare med ämnesbehörighet kan bli problematisk. Gymnasieskolans elevunderlag kommer enligt befolkningsprognosen att minska fram till Vad gäller verksamhetsdimensioneringen är även konkurrensen från privata skolor och andra kommuners gymnasieskolor samt andra kommuners gymnasieungdomars val av skola viktiga, men svårprognostiserade faktorer. Gymnasieskolan har många pensionsavgångar att vänta samtidigt som den övriga personalomsättningen är relativt låg. Det pågår en kartläggning av andelen lärare med lärarexamen samt 10 Huddinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Redovisning av behörigheter inom den kommunala förskolan i Huddinge Skolverkets jämförelsetal, Anställda, andel (%) årsarbetare med förskollärarutbildning, kommunal regi, Skolverkets jämförelsetal, Lärare (heltidstj.), andel (%) med pedagogisk högskoleexamen, 2012

10 10 (14) ämnesbehörigheter inom gymnasieskolan, men innan den är färdig är det svårt att avgöra hur kravet på lärarlegitimation kommer att påverka personalförsörjningen. Vård och omsorg Huddinge kommuns äldre befolkning växer, men dess omsorgsbehov kommer troligtvis i likhet med övriga Stockholms län att förskjutas längre fram i livet än tidigare. Både inom funktionshinderområdet och äldreomsorgen finns privata alternativ till den offentliga drivna verksamheten och det är svårt att bedöma hur detta kommer att påverka verksamhetsdimensioneringen framöver. Det finns dock idag en bristsituation för sjuksköterskor med geriatrisk vidareutbildning. Utifrån Stockholms läns landstings planer på att bygga ut den geriatriska verksamheten i kombination med få utbildningsplatser med denna utbildningsinriktning kommer denna bristsituation troligtvis att kvarstå. Inom äldreomsorgen finns även en ambition att höja grundkompetensen genom att kräva undersköterskeutbildning som lägsta krav och därmed kommer inte fler vårdbiträden att anställas. Vad gäller de befintliga vårdbiträdena kommer kompetensutvecklingsinsatser att genomföras. Även inom personlig assistans finns ambitioner att höja kraven på kompetens och en pågående åtgärd inom detta område är Carpe-projektet. Även om det i länet råder balans mellan utbud och efterfrågan vad gäller socialsekreterare upplever Huddinge kommuns verksamheter en bristsituation, främst vad gäller erfarna socialsekreterare. IT/Teknik Huddinge kommun har höga ambitioner att effektivisera verksamheten och där är IT ett viktigt verktyg, som exempel kan nämnas arbetet med e- förvaltning. IT-organisationen har under det senaste året till viss del omorganiserats och nya kompetenser har lyfts in. Även under det kommande året bedöms rekryteringsbehovet som relativt stort. Det råder en bristsituation inom detta område, särskilt vad gäller vissa kompetenser, som utifrån tidigare redovisad prognos från Arbetsförmedlingen inte kommer att avta. Vad gäller ingenjörsyrken råder en generell bristsituation i Huddinge kommun som i riket i stort. Den är dock mer påtaglig inom vissa yrken och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) lyfter fram gatu- och trafikingenjörer som mest svårrekryterade, följda av exploateringsingenjörer, förrättningslantmätare, byggnadsinspektörer och bygglovshandläggare. MSB är, och har under de senaste åren varit, i en generationsväxlingsfas vad gäller dessa yrken. Detta kan vara en förklaring till att personalomsättningen ökat från mycket låga nivåer, då yngre tenderar att vara mer lättrörliga på arbetsmarknaden.

11 11 (14) Chefer 20 procent av Huddinge Kommuns chefer kommer att gå i pension inom en sjuårsperiod och inom vissa verksamhetsområden är utmaningen ännu större, exempelvis förskolan. Detta är procentuellt mycket högre än för kommunen som helhet. Många verksamheter upplever chefstjänster som ett bristområde även om det inom vissa verksamhetsområden råder balans. Sett till helheten är dock chefsförsörjningen en stor utmaning då många verksamheter upplever stora rekryteringssvårigheter. Fördelning av centrala personalförsörjningsmedel 2014 Kommunstyrelsen avsätter varje år 6 miljoner till särskilda personalförsörjningsinsatser i syfte att klara rekrytering och kompetensutveckling för bristyrkesgrupper i kommunen. Varje förvaltning identifierar och prioriterar sina behov. Därefter sker en kommungemensam prioritering i personalchefsgruppen som sedan presenterar ett förslag för beslut i kommunens ledningsgrupp. Nedan presenteras personalchefsgruppens förslag till fördelning av centrala personalförsörjningsmedel för olika insatser under 2014.

12 12 (14) Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen kommer under 2014 att via olika insatser lyfta fram kommunen som attraktiv arbetsgivare gentemot yrkesgrupper med pedagogisk inriktning. Vidare kommer insatser att genomföras för att underlätta för rekrytering och skapa karriärvägar för förskollärare. Detta för att öka förskollärartätheten samt stärka likvärdigheten och kvaliteten i verksamheterna. Utbildningssatsningen att lyfta barnskötare till förskollärare kommer att fortsätta under Vad gäller specialpedagoger till grund- och gymnasieskolan kommer rekryterings- och kompetensutvecklingsinsatser att genomföras. Förvaltningen kommer att utveckla arbetsintroduktionen genom att skapa nätverk och utveckla handledningen gentemot de som har en mentorsroll. Vad gäller förstelärare och lektorer kommer insatser som handledning och nätverk att utvecklas med utgångspunkt i förvaltningens pedagogiska plattform. För detta tilldelas förvaltningen kr av de centrala personalförsörjningsmedlen. Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer under 2014 att utveckla och tydliggöra karriärutvecklingsmöjligheterna för ingenjörer och arkitekter. För detta tilldelas förvaltningen kr av de centrala personalförsörjningsmedlen. Social- och äldreomsorgsförvaltningen Via valideringar med stöd i Kravmärkt Yrkesroll har kompetensutvecklingsbehov kartlagts inom funktionshinderområdet. Under 2014 kommer utbildningar att hållas för att tillgodose dessa behov. Vad gäller socialsekreterare kommer förvaltningen att erbjuda spetsutbildningar för att behålla och utveckla befintlig personal. Äldreomsorgen har under ett par år utbildat reflektionsledare och kommer under 2014 att bygga vidare med en handledarutbildning. Vidare valideras och utbildas vårdbiträden för att få undersköterskekompetens, vilket kommer att fortsätta Förvaltningen kommer även att implementera kvalitetsregister inom ramen för den nationella satsningen Bättre liv för sjuka äldre och till detta följer en teambaserad utbildning.

13 13 (14) För detta tilldelas förvaltningen kr av de centrala personalförsörjningsmedlen. Förvaltningsövergripande insatser Kommunstyrelsens förvaltning anordnar programmet LedarskapsForum som en åtgärd för att möta framtidens behov av chefer. Detta interna chefs- och ledarutvecklingsprogram är en av flera åtgärder för att stärka, utveckla och behålla chefer i kommunen. För att främja utveckling av kommunens befintliga chefer erbjuds grund- påbyggnads- och fördjupningsutbildningar. Under 2014 kommer en strategisk ledarskapsutbildning att genomföras för chefer med koppling till de av kommunens ledningsgrupp identifierade strategiska områdena Vårby och Flemingsberg. För dessa kommunövergripande insatser tilldelas kommunstyrelsens förvaltning kr av de centrala personalförsörjningsmedlen. Fördelning av medel 2014 Sammanfattningsvis ser fördelningen per förvaltning ut enligt följande: Barn- och utbildningsförvaltningen Social- och äldreomsorgsförvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunstyrelsens förvaltning Summa kr kr kr kr kr

14 Bilaga 1 Befolkningsprognos Huddinge Kommun, : Antal personer, utfall prognos -> Ålder w w *Tabell 1, Befolkningsprognos Huddinge kommun , Huddinge kommun. Tabellen baseras på data från Huddinges befolkning prognos Huddinge kommuns kvalitetsavdelning. Procentuell förändring av antalet personer mellan respektive årsintervall Ålder ,0% 0,7% 0,2% 0,6% 1,3% 1,4% 1,4% 1-5 0,0% 0,2% 0,3% 0,8% -0,1% 1,2% 1,0% 6 0,0% 0,9% 3,2% -1,1% 5,2% -4,0% 2,3% 7-9 0,0% 2,3% 2,3% 3,1% 0,9% 2,4% 0,0% ,0% 2,5% 3,6% 3,6% 3,1% 2,2% 2,9% ,0% 2,5% 2,6% 2,8% 3,2% 3,3% 3,3% ,0% -3,8% -0,9% -0,1% 2,0% 2,4% 2,5% ,0% 1,7% 0,3% -0,6% -0,5% 0,4% 0,0% ,0% 1,0% 1,5% 1,7% 1,7% 1,6% 1,7% ,0% 3,0% 2,7% 1,6% 1,2% 1,4% 1,2% 80-w 0,0% -0,6% 1,2% 2,8% 2,8% 3,1% 3,4% 0-w 0,0% 1,1% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,6% *Tabell 2, Procentuell förändring av antalet personer mellan respektive årsintervall utifrån data i tabell 1. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Personalavdelningen BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014 Sammanfattning Sida: 1 av 7 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Sammanfattning I Jämtlands län har arbetsmarknaden fortsatt att återhämta sig under

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Översikt Kort om arbetsmarknadsläget Våra prognoser Branscher och yrken Var finns informationen? Utvecklingen 2012-2013 Förbättringen har stannat av Sysselsättning

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län 1 PROGNOSEN Länets arbetsmarknad återhämtar sig En god utveckling av den inhemska efterfrågan, tillsammans med en global konjunktur som långsamt återhämtar

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Fortsatt stark efterfrågan 2011 och 2012 POSITIV FRAMTIDSTRO BLAND FÖRETAG I KALMAR LÄN Svensk ekonomi är inne i en period av stark tillväxt.

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2013 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN publiceras av Region Västerbotten. Här analyseras den regionala konjunkturutvecklingen och de långsiktiga förutsättningarna för framtida

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Välkomna! Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-486 42 02 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Företagen har dämpade förväntningar

Läs mer

Personalplan. avseende perioden 2012-2014

Personalplan. avseende perioden 2012-2014 Dnr: Personalplan avseende perioden 2012-2014 Personalplan 2012-2014 Förutsättningar Barn- och ungdomsförvaltningens personalplan utgår från bedömningar utifrån elevunderlagets utveckling, ålderspensioner,

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

Personalbehovsprognos för Linköpings kommun 2008-2017

Personalbehovsprognos för Linköpings kommun 2008-2017 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2008-10-02 Personalbehovsprognos för Linköpings kommun 2008-2017 Innehåll: Sid. Sammanfattning 1 1. Bakgrund och definitioner 2 2.

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Kronobergs vårprognos 2015 Prognos för 2015-2016 Stigande efterfrågebedömningar och starka förväntningar på konjunkturen under 2015 Arbetsgivarnas positiva bedömningar

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Hallands län 1 PROGNOSEN Stark konjunktur i Hallands län Den globala ekonomin fortsätter att förstärkas under 2014 och 2015, vilket medför att världshandeln ökar. Utvecklingen

Läs mer

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen är med över 2 300 anställda en stor arbetsgivare inom Växjö kommuns Skol- och barnomsorgsförvaltningen

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

PERSONALSTRATEGIER FÖR KARLSHAMNS KOMMUN

PERSONALSTRATEGIER FÖR KARLSHAMNS KOMMUN PERSONALSTRATEGIER FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2013 2017 Kommunstyrelsen 135/2013 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se

Läs mer

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005 Utrikes födda anställda i kommuner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning för

Läs mer

Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland

Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland Syfte Ett diskussionsmaterial för kompetensförsörjningsarbete i delregionerna i Västra Götaland Utvecklingen de senaste åren Läget idag Blicka

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Margareta Irenaeus Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig. Botkyrka kommun Personal- och kompetensförsörjning. Revisionsrapport Oktober 2014

Margareta Irenaeus Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig. Botkyrka kommun Personal- och kompetensförsörjning. Revisionsrapport Oktober 2014 Margareta Irenaeus Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig Botkyrka kommun Personal- och kompetensförsörjning Revisionsrapport Oktober 2014 Innehållsförteckning Inledning 1 Ansvar för och styrning av

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Utdrag ur Region Skånes utbildnings- och arbetsmarknadsprognos

Utdrag ur Region Skånes utbildnings- och arbetsmarknadsprognos Bilaga 2 Utdrag ur Region Skånes utbildnings- och arbetsmarknadsprognos Utdrag ur Region Skånes utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 *Efterfrågan på förskollärare i Skåne

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

PERSONALSTRATEGIER FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2011-2015. Kommunstyrelsen 258/2011

PERSONALSTRATEGIER FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2011-2015. Kommunstyrelsen 258/2011 PERSONALSTRATEGIER FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2011-2015 Kommunstyrelsen 258/2011 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget nulägesbild och utveckling över tid

Arbetsmarknadsläget nulägesbild och utveckling över tid Arbetsmarknadsläget nulägesbild och utveckling över tid Pressträff 25 maj 2015 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Regeringens jobbagenda Investeringar för framtiden Infrastruktur Forskning Bostäder

Läs mer

Växling av generation eller kompetens? - under senaste decenniet och det kommande

Växling av generation eller kompetens? - under senaste decenniet och det kommande Avd för arbetsgivarpolitik Januari 2010 Barbro Emriksdotter Växling av generation eller kompetens? - under senaste decenniet och det kommande Bakgrund Det har länge talats om vad som ska hända när 40-talisterna

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

Rekryteringsbehov inom grafiska branschen

Rekryteringsbehov inom grafiska branschen Rekryteringsbehov inom grafiska branschen Mars 2012 Henrik Rosengren, GFF 2012 1 Innehållsförteckning Metod och syfte 3 Sammanfattning 4 Rekryteringsbehovet totalt 7 Behov av tjänstemän 8 Behov av yrkesarbetare

Läs mer

FAKTABLAD Utbildning, yrken och arbetsmarknad i Stockholmsregionen

FAKTABLAD Utbildning, yrken och arbetsmarknad i Stockholmsregionen 1 (6) FAKTABLAD i Stockholmsregionen FAKTABLAD 2 (6) Länsstyrelsen arbetar för att stärka Stockholm som kunskapsregion. Faktabladen är en del av Länsstyrelsens arbete med att utveckla en kunskapspolitik

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016 Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-07 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Rev. 2015-04-13 BUN/2015:156 Ledningsgruppen Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

ANTALET SYSSELSATTA ÖKAR SVAGT

ANTALET SYSSELSATTA ÖKAR SVAGT Prognos 2012 Hallands län: Dämpad framtidsoptimism bland de halländska företagen I Hallands län har företag inom alla branscher upplevt två mycket goda år av återhämtning efter finanskrisen. Det har lett

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt?

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström Framtida arbetsmarknad Västra Götaland 26/11 2013 Joakim Boström Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Stärka förutsättningar för kompetensförsörjning Öka kunskaperna om

Läs mer

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet Vägledarkonferens 10 juni 2010 Kristina E Andréasson Utgångspunkter Vägledning en framgångsfaktor för omsättningsmålen V1-V5 Ett upplevt behov av att lyfta

Läs mer

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN RIKET 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Svar på motion - Ta fram riktlinjer för Huddinges framtida

Läs mer

BNP-tillväxt i USA 7,5 5,0 2,5 0,0 -2,5. Källa: EcoWin

BNP-tillväxt i USA 7,5 5,0 2,5 0,0 -2,5. Källa: EcoWin 7,5 BNP-tillväxt i USA 5, 2,5, -2,5 199 1992 1994 1996 1998 2 22 24 26 1991 1993 1995 1997 1999 21 23 25 Källa: EcoWin Procent 14 12 1 8 6 4 2-2 -4 Sparkvot i USA februari 1959 - mars 26 1959 1963 1967

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Detta är den andra tillväxtrapporten som Famna

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Jokkmokk 1 1 2 15 4 3 5 31 Jokkmokk Framtid i Jokkmokks kommun (3), Samernas Väl (2) Har

Läs mer

Personal- och rekryteringsbehov för Kalmar kommun 2009 2018

Personal- och rekryteringsbehov för Kalmar kommun 2009 2018 Personal- och rekryteringsbehov för Kalmar kommun 2009 2018-1 - Innehåll Inledning 3 Sammanfattning av prognosresultatet 3 Metod och förutsättningar 4 Nuläge kommunens personal 4 Åldersstruktur 5 Lediga

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Beräkningsmetod och beräkningarnas karaktär

Beräkningsmetod och beräkningarnas karaktär Bakgrund och syfte En väl fungerande arbetsmarknad är av central betydelse, inte minst för tillväxten i ekonomin. Regeringen har som mål att 80 procent av befolkningen mellan 20 och 64 år ska vara sysselsatt

Läs mer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland 2012-05-09 Keili Saluveer Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Syfte: att bidra till ökad matchning

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 PROGNOS TRENDBROTT PÅ ARBETSMARKNADEN Under höstmånaderna i år skedde en kraftig uppbromsning av den ekonomiska utvecklingen. Såväl Konjunkturinstitutet (KI) som regeringen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

Nytillskott och rekryteringsbehov

Nytillskott och rekryteringsbehov Nytillskott och rekryteringsbehov Resultat på övergripande nivå Under de goda tillväxtåren i slutet av 199-talet och början av 2-talet ökade tillskottet av arbetskraft och alltfler rekryterades. Det innebar

Läs mer

Fakta om friskolor Februari 2015

Fakta om friskolor Februari 2015 Fakta om friskolor Februari 2015 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 1200 arbetsställen i det privata näringslivet

Läs mer

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov 14 december 2011 Lena Liljebäck Svagare utveckling på arbetsmarknaden kommande år Drygt 170 000 jobb har tillkommit på 2 år Sysselsättningens ökning stannar upp 2012

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Fakta om friskolor Maj 2014

Fakta om friskolor Maj 2014 Fakta om friskolor Maj 2014 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet elever

Läs mer

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Att rekrytera rätt kompetens Rekrytering pågår i högre utsträckning i högkonjunktur men även i lågkonjunktur

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent Bild 1 8 BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 198 till kv 3 26 Procent 6 4 2-2 2 21 22 23 24 25 26 Kvartal och säsongrensade värden uppräknat till årstakt Källa: EcoWin Bild

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län 1 PROGNOSEN Skåne går mot bättre tider Situationen i vår omvärld har stor påverkan på svensk ekonomi, inte minst på den exportberoende verkstadsindustrin. Under

Läs mer