Prognos för personalförsörjning av bristyrkesgrupper samt fördelning av centrala kompetensmedel för 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prognos för personalförsörjning av bristyrkesgrupper samt fördelning av centrala kompetensmedel för 2014"

Transkript

1 HANDLÄGGARE Anders Gagnerud Prognos för personalförsörjning av bristyrkesgrupper samt fördelning av centrala kompetensmedel för 2014 POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Personalavdelningen BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 2 (14) Sammanfattning Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknadsläget i Sverige kommer att förstärkas under resten av 2013 och Arbetslösheten prognostiseras att för 2013 uppgå till 8,5 procent och för 2014 minska något till 8,3 procent. De strukturella förändringarna på arbetsmarknaden fortsätter. Tillgången på jobb för personer med förgymnasial utbildning fortsätter att minska och har så gjort under det senaste decenniet detta medan jobb med krav på akademisk utbildning ökat markant. Rekryteringsproblemen är därför fortsatt stora inom vissa yrkesgrupper även om bristen på arbetskraft totalt sett minskat något. Stockholms läns arbetsmarknad är stark i förhållande till andra län. Arbetslösheten förväntas vara oförändrad på 6,8 procent fjärde kvartalet 2013 jämfört med samma period föregående år. Under 2014 förväntas arbetslösheten minska något. I länet är offentlig sektor en av de näringsgrenar som upplever störst brist på arbetskraft. Bland de yrken med störst brist finns systemutvecklare, vissa ingenjörsgrupper, förskollärare, lärare i grundskolans tidiga åldrar och sjuksköterskor inom vissa specialistinriktningar. Prognostiserade demografiska förändringar i Huddinge kommun kommer att få följder för behovet av kommunal service. Bland annat kommer grundskolan att få ett stadigt ökande elevunderlag såväl som att behovet av äldreomsorg kommer att öka. För gymnasieskolan kommer elevunderlaget från Huddinge kommun de närmast kommande åren att minska. Inom alla dessa verksamheter men kanske framförallt för gymnasieskolan och äldreomsorgen råder även en konkurrensutsättning från privata aktörer som kommer att påverka behovet av arbetskraft. Drygt 14 procent av kommunens tillsvidareanställda är 60 år eller äldre. Antalet medarbetare inom Huddinge kommun över 60 år fortsätter att försiktigt minska. Fördelningen mellan åldrarna år är relativt jämnt fördelad vilket bör leda till en jämn takt i generationsväxlingen, sett till kommunen som helhet. De yrkesgrupper som kommunen under 2014 kommer att satsa särskilda centrala personalförsörjningsmedel på är pedagogisk personal med särskilda satsningar på förskollärare, specialpedagoger, grund- och gymnasielärare samt barnskötare. Vidare avsätts medel för socialsekreterare, vårdbiträden, yrkesgrupper inom funktionshinderområdet, ingenjörer, arkitekter samt chefer.

3 3 (14) Personalförsörjningsprognos Arbetsmarknadsläget i Sverige: 1 Den svenska ekonomins tillväxt har trots den svaga omvärldsbilden varit överraskande stark under 2012 och under inledningen av Dock väntas inte några större förstärkningar av ekonomin under den närmsta framtiden. Vad gäller arbetsmarknadsläget bedömer Arbetsförmedlingen att det kommer att förstärkas under resten av 2013 och Arbetskraftsutbudet bedöms öka under denna period och utrikes födda står för hela ökningen. Vad gäller sysselsättningen väntas även den öka och det är län med diversifierad arbetsmarknad och större inslag av tjänsteinriktade verksamheter som bedöms få en gynnsammare utveckling. Arbetslösheten har ökat sedan 2011 vilket förklaras av ett ökat arbetskraftsutbud som i sin tur härleds till regeringens utbildningsstimulerande politik. Under första kvartalet 2013 uppgick arbetslösheten till 8,6 procent av arbetskraften. Av dessa var 3,2 procent heltidsstuderande. Prognosen är att arbetslösheten 2013 kommer att uppgå till 8,5 procent för att 2014 minska något till 8,3 procent. De strukturella förändringarna på arbetsmarknaden fortsätter. Tillgången på jobb för personer med förgymnasial utbildning fortsätter att minska och har så gjort under det senaste decenniet. Sedan år 2000 har jobb med krav på akademisk utbildning tillkommit medan jobb med krav på enbart förgymnasial utbildning minskat med , vilket visar på de stora obalanser som råder på arbetsmarknaden. Rekryteringsproblemen är därför fortsatt stora inom vissa yrkesgrupper även om bristen på arbetskraft totalt sett minskat något. Det råder ett strukturellt underskott på utbildningsplatser inom vissa inriktningar och bristen väntas bli mest framträdande inom IT och teknik, vissa kategorier lärare samt yrken inom hälso- och sjukvård som kräver lång utbildning. Under 2013 och 2014 utökas dock platserna på ingenjörs och sjuksköterskeutbildningarna med 1400 platser respektive år, effekten låter dock vänta på sig 2. Mycket tyder på att det förekommer diskriminering mot utomeuropeiskt födda med lång eftergymnasial utbildning på arbetsmarknaden samt att okunskapen om utländska examina är stor. Bland de med lång eftergymnasial utbildning är sysselsättningen för utomeuropeiskt födda 70 procent medan motsvarande mått för inrikes födda är 90 procent. Skillnaden är ännu större för de med gymnasial utbildning medan den är markant mindre för de med enbart förgymnasial utbildning eller kort eftergymnasial utbildning. 1 Arbetsförmedlingen: Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013, Ura 2013:6 2 Länsstyrelsen Stockholm Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi maj 2013

4 4 (14) Treåriga löneavtal har slutits och industrins avtal har i princip varit normerande. Avtalen ger löneökningar på drygt 2 procent per år och är bland de lägsta treårsavtalen på länge. Då inflationen för beräknas ligga kring 1 procent innebär avtalen ändå enligt prognosen att reallönerna fortsätter att öka. Vad gäller löneökningar så finns det en skillnad, enligt arbetsförmedlingens intervjuundersökning, mellan företag som upplever brist på arbetskraft och företag som inte har några rekryteringsproblem. Differensen i löneökning mellan dessa grupper uppgick till 0,6 procent. Den offentliga sektorn redovisade landets kommuner historiskt goda ekonomiska resultat. Resultaten förklaras dock av intäkter av tillfällig karaktär såsom återbetalning av tidigare betalda premier från AFA försäkringar. För innevarande år räknar dock landets kommuner med ett resultat nära noll vilket främst förklaras av en omvärdering av pensionsskulden till följd av det låga ränteläget. Sveriges kommuner planerar enligt Arbetsförmedlingens undersökning under det kommande året för oförändrad verksamhet. Prognosen visar dock på en minskning inom den kommunala gymnasieskolan och i viss mån även den kommunala grundskolan. Detta förklaras dels av en fortsatt utbredd konkurrens från friskolor och vad gäller gymnasieskolan, vikande elevunderlag. Barnomsorgen kommer att fortsätta expandera och det finns även signaler om ökade verksamheter inom den kommunala vården och omsorgen. Vad gäller barnomsorgen väntas dock den tidigare mycket starka befolkningstillväxten sakta in. Privata utförare prognostiseras fortsätta expandera framförallt inom den kommunala vården och omsorgens verksamhetsområden. Rekryteringsproblemen prognostiseras minska något hos de offentliga arbetsgivarna i stort. Däremot kommer rekryteringsproblemen att vara stora inom grundskolan och barnomsorgen där de ökat under det senaste halvåret. För att klara bemanningen har därför arbetsgivarna i relativt stor omfattning sänkt sina kompetenskrav, låtit befintlig personal arbeta mer, i ökad omfattning använt sig av bemanningsföretag samt minskat produktion och service. De privata aktörerna redovisar generellt sett lägre förekomst av rekryteringsproblem än de offentliga arbetsgivarna. Dock har även de sänkt sina kompetenskrav, främst avseende utbildning. De privata arbetsgivarna har dock även erbjudit högre lön och andra förmåner för att möta svårigheterna att rekrytera. 3 Arbetsförmedlingen: Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013, Ura 2013:6

5 5 (14) Arbetsmarknadsläget i Stockholms län 4 : Stockholms läns arbetsmarknad är stark i förhållande till andra län. En av förklaringarna till detta är att tjänstenäringarna är dominerande och därmed inte lika beroende av hur omvärldsbilden ser ut som för de områden där exportindustrin är dominerande. Andra förklaringar är en gynnsam åldersstruktur där en hög andel är i arbetsför ålder och medelåldern är landets lägsta. Vidare har länet landets mest högutbildade befolkning där 42 procent har en eftergymnasial utbildning. En ökande inpendling bidrar även det till en positiv utveckling för länet. Arbetskraftsutbudet förväntas öka under och bedömningen är att länets arbetsmarknad kommer att kunna fånga upp stora delar av ökningen. Arbetslösheten förväntas därför vara oförändrad på 6,8 procent fjärde kvartalet 2013 jämfört med samma period föregående år. Under 2014 förväntas arbetslösheten minska något. Den offentliga sektorn i Stockholms län Vad gäller offentliga tjänster bedöms ekonomin under vara god. Detta då skatteunderlag beräknas vara gott och då Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) räknar med att föreslagna förändringar i skatteutjämningssystemet kommer att implementeras under 2014 och bidra till ett ytterligare tillskott till offentliga tjänster i länet. Under första halvåret 2013 har rekryteringsproblemen för Stockholms läns arbetsgivare minskat, men bland de näringsgrenar som rapporterar störst rekryteringsproblem finns offentliga tjänster. Bland de yrken med stor brist på arbetskraft finns systemutvecklare, vissa ingenjörsgrupper, förskollärare, lärare i grundskolans tidiga åldrar och sjuksköterskor inom vissa specialistinriktningar. Utbildning Det råder stor brist på förskollärare. 75 procent av de tillfrågade i arbetsförmedlingens undersökning inom den offentligt drivna barnomsorgen har upplevt brist de senaste sex månaderna. Kommunernas ambitioner att öka andel pedagogiskt utbildade inom barnomsorgen bidrar även till att öka bristsituationen 5. De tidigaste kullarna av babyboomen under föregående decennium börjar nu komma upp i skolåldern och under kommande år förväntas en mer påtaglig brist på lärare i grundskolans tidigare år och på specialpedagoger. Vad gäller grundskolans senare år kommer 4 Arbetsförmedlingen: Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Stockholms län 5 Arbetsförmedlingen: Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2014 och en långsiktig utblick Ura 2013:7

6 6 (14) pensionsavgångar att generera brist på lärare inom framförallt matematik, naturvetenskap och teknik. Inom dessa ämnesområden samt yrkesämnen väntas även en bristsituation vad gäller gymnasielärare på lite längre sikt, även detta på grund av pensionsavgångar. En faktor som ytterligare kan öka bristsituationen vad gäller lärare är införandet av lärarlegitimation. Vård och omsorg Stockholms läns äldre är friska allt längre samtidigt som andelen personer över 80 år har minskat. 40-talisterna som nu går i pensions omsorgsbehov kommer att se annorlunda ut än tidigare generationer och förskjutas längre fram i tiden på grund av bättre grundhälsa. Stockholms Läns Landsting ser för närvarande över öppen- och slutenvården i länet. I detta ligger att försöka renodla akutsjukvården så att patienter som inte är i behov av akutsjukvård ska ges vård av andra vårdgivare. Detta innebär bland annat att få äldre patienter att komma direkt till geriatrikmottagningarna. För att möjliggöra detta kommer antalet geriatrikplatser att utökas. Behovet av specialistutbildade sjuksköterskor med inriktning geriatrik väntas därmed öka. En grupp där brist råder sedan tidigare. Denna bristsituation väntas kvarstå dels på grund av för låg utbildningsdimensionering och dels på grund av höga pensionsavgångar 6. Vad gäller undersköterskor finns dock en balans mellan utbud och efterfrågan och inom grupperna skötare och vårdbiträden råder ett visst överskott. IT/Teknik Inom landsting, kommun och stat råder bristsituation inom IT. IT är en nyckelkompetens i arbetet att effektivisera och verksamhetsutveckla och i brist på rätt kompetens löser många offentliga arbetsgivare situationen genom att ta in konsulter. Inom området är bristen störst vad gäller systemutvecklare och IT-arkitekter medan bristen är något mindre vad gäller support- och drifttekniker 7. Denna bristsituation väntas kvarstå även på tio års sikt då för få utbildar sig inom området. 6 Arbetsförmedlingen: Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2014 och en långsiktig utblick Ura 2013:7 7 Arbetsförmedlingen: Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2014 och en långsiktig utblick Ura 2013:7

7 7 (14) Det råder brist inom flertalet ingenjörsgrupper och bristen väntas bestå även på längre sikt. Vad gäller arkitekter finns dock en bättre matchning på arbetsmarknaden. 8 Arbetsmarknadsläget i Huddinge kommun Befolkningsutveckling Den senaste prognosen för befolkningsutvecklingen i Huddinge Kommun prognostiserar en total befolkningsökning med 9179 personer fram till år Det åldersintervall i befolkningen som procentuellt prognostiseras öka mest under perioden är barn i åldrarna Det förväntas växa med drygt 19 procent (1433 personer) under prognosperioden. En annan starkt växande grupp är ålderspensionärer (80+ år) som beräknas växa med 13,4 procent (395 personer). Det åldersintervall med minst tillväxt är åldrarna år där befolkningen kommer att minska de närmast kommande åren för att sedan öka något från Dessa förändringar kommer att få följder för behovet av kommunal service. Bland annat kommer grundskolan att få ett stadigt ökande elevunderlag såväl som att behovet av äldreomsorg kommer att öka. För gymnasieskolan kommer elevunderlaget från Huddinge kommun de närmast kommande åren att minska. Inom alla dessa verksamheter men kanske framförallt för gymnasieskolan och äldreomsorgen råder även en konkurrensutsättning från privata aktörer som kommer att påverka behovet av arbetskraft. Pensionsavgångar 9 Drygt 14 procent av kommunens tillsvidareanställda är 60 år eller äldre. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnderna tillsammans med gymnasienämnd och kommunstyrelsen har de procentuellt största gruppen som kommer att gå i pension inom en sjuårsperiod. Vad gäller kommunens chefer är 23 procent över 60 år. Antalet medarbetare inom Huddinge kommun över 60 år fortsätter att försiktigt minska. Fördelningen mellan åldrarna år är relativt jämnt fördelad vilket bör leda till en jämn takt i generationsväxlingen, sett till kommunen som helhet. 8 Arbetsförmedlingen: Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2014 och en långsiktig utblick Ura 2013:7 9 Se bilaga 1, Befolkningsprognos Huddinge kommun

8 8 (14) 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Andel tillsvidareanställda 60 år eller äldre per nämnd (i förhållande till samtliga tillsvidareanställda) *Diagram 1, Andelen tillsvidareanställda 60 år och äldre per nämnd och för kommunen som helhet. Hämtat ur ProDiver/LIS Personalomsättning Personalomsättningen (exklusive pensionsavgångar) har ökat under 2012 till 8 procent jämfört med 7,4 procent Personalomsättningen fortsätter därmed att öka för tredje året i rad. Störst ökning står grundskolenämnden för. 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Personalomsättning exkl. pensionsavgångar - tillsvidareanställda

9 9 (14) *Diagram 2, Antalet tillsvidareanställda som slutat under året exklusive pensionsavgångar dividerat med antalet tillsvidare anställda i december motsvarande år. Hämtat ur ProDiver/LIS Huddinge kommuns bristyrkesgrupper Utbildning I likhet med riket och länet har kommunen svårigheter att rekrytera förskollärare. Även om antalet förskolebarn, sett till befolkningsprognosen, inte kommer att öka i hög takt har kommunen ambitionen att öka andelen förskollärare i förskoleverksamheten. Detta med särskilt fokus på de förskoleområden med låg förskolärartäthet där rekryteringssvårigheterna även anses vara störst 10. Utöver detta tillkommer en personalomsättning i förskoleverksamheten på ca 8,5 procent vilket tillsammans med ambitionen att öka förskollärartätheten ställer stora krav på personalförsörjningen. Huddinge kommun har enligt Skolverkets jämförelsetal för 2012 en låg andel förskollärare, 32 procent, i förhållande till övrig förskolepersonal (exklusive städ och kökspersonal). Detta kan jämföra med Stockholms läns förskollärartäthet som uppgår till 39 procent och rikets som uppgår till 56 procent 11. Vad gäller grundskolan kommer elevunderlaget att öka kraftigt de kommande åren, särskilt i åldersintervallet år. Inom detta verksamhetsområde har personalomsättningen ökat, vilket driver på rekryteringsbehovet. Kravet på lärarlegitimation kan även det öka trycket på personalförsörjningen. 80 procent av Huddinge kommuns lärare har idag pedagogisk högskoleexamen 12. Barn- och utbildningsförvaltningens rapport Redovisning av behörigheter inom den kommunala grundskolan i Huddinge - april 2013 lyfter fram ämnena engelska i yngre år, teknik, matematik, NO i äldre år samt praktiskestetiska ämnen som områden där andel lärare med ämnesbehörighet kan bli problematisk. Gymnasieskolans elevunderlag kommer enligt befolkningsprognosen att minska fram till Vad gäller verksamhetsdimensioneringen är även konkurrensen från privata skolor och andra kommuners gymnasieskolor samt andra kommuners gymnasieungdomars val av skola viktiga, men svårprognostiserade faktorer. Gymnasieskolan har många pensionsavgångar att vänta samtidigt som den övriga personalomsättningen är relativt låg. Det pågår en kartläggning av andelen lärare med lärarexamen samt 10 Huddinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Redovisning av behörigheter inom den kommunala förskolan i Huddinge Skolverkets jämförelsetal, Anställda, andel (%) årsarbetare med förskollärarutbildning, kommunal regi, Skolverkets jämförelsetal, Lärare (heltidstj.), andel (%) med pedagogisk högskoleexamen, 2012

10 10 (14) ämnesbehörigheter inom gymnasieskolan, men innan den är färdig är det svårt att avgöra hur kravet på lärarlegitimation kommer att påverka personalförsörjningen. Vård och omsorg Huddinge kommuns äldre befolkning växer, men dess omsorgsbehov kommer troligtvis i likhet med övriga Stockholms län att förskjutas längre fram i livet än tidigare. Både inom funktionshinderområdet och äldreomsorgen finns privata alternativ till den offentliga drivna verksamheten och det är svårt att bedöma hur detta kommer att påverka verksamhetsdimensioneringen framöver. Det finns dock idag en bristsituation för sjuksköterskor med geriatrisk vidareutbildning. Utifrån Stockholms läns landstings planer på att bygga ut den geriatriska verksamheten i kombination med få utbildningsplatser med denna utbildningsinriktning kommer denna bristsituation troligtvis att kvarstå. Inom äldreomsorgen finns även en ambition att höja grundkompetensen genom att kräva undersköterskeutbildning som lägsta krav och därmed kommer inte fler vårdbiträden att anställas. Vad gäller de befintliga vårdbiträdena kommer kompetensutvecklingsinsatser att genomföras. Även inom personlig assistans finns ambitioner att höja kraven på kompetens och en pågående åtgärd inom detta område är Carpe-projektet. Även om det i länet råder balans mellan utbud och efterfrågan vad gäller socialsekreterare upplever Huddinge kommuns verksamheter en bristsituation, främst vad gäller erfarna socialsekreterare. IT/Teknik Huddinge kommun har höga ambitioner att effektivisera verksamheten och där är IT ett viktigt verktyg, som exempel kan nämnas arbetet med e- förvaltning. IT-organisationen har under det senaste året till viss del omorganiserats och nya kompetenser har lyfts in. Även under det kommande året bedöms rekryteringsbehovet som relativt stort. Det råder en bristsituation inom detta område, särskilt vad gäller vissa kompetenser, som utifrån tidigare redovisad prognos från Arbetsförmedlingen inte kommer att avta. Vad gäller ingenjörsyrken råder en generell bristsituation i Huddinge kommun som i riket i stort. Den är dock mer påtaglig inom vissa yrken och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) lyfter fram gatu- och trafikingenjörer som mest svårrekryterade, följda av exploateringsingenjörer, förrättningslantmätare, byggnadsinspektörer och bygglovshandläggare. MSB är, och har under de senaste åren varit, i en generationsväxlingsfas vad gäller dessa yrken. Detta kan vara en förklaring till att personalomsättningen ökat från mycket låga nivåer, då yngre tenderar att vara mer lättrörliga på arbetsmarknaden.

11 11 (14) Chefer 20 procent av Huddinge Kommuns chefer kommer att gå i pension inom en sjuårsperiod och inom vissa verksamhetsområden är utmaningen ännu större, exempelvis förskolan. Detta är procentuellt mycket högre än för kommunen som helhet. Många verksamheter upplever chefstjänster som ett bristområde även om det inom vissa verksamhetsområden råder balans. Sett till helheten är dock chefsförsörjningen en stor utmaning då många verksamheter upplever stora rekryteringssvårigheter. Fördelning av centrala personalförsörjningsmedel 2014 Kommunstyrelsen avsätter varje år 6 miljoner till särskilda personalförsörjningsinsatser i syfte att klara rekrytering och kompetensutveckling för bristyrkesgrupper i kommunen. Varje förvaltning identifierar och prioriterar sina behov. Därefter sker en kommungemensam prioritering i personalchefsgruppen som sedan presenterar ett förslag för beslut i kommunens ledningsgrupp. Nedan presenteras personalchefsgruppens förslag till fördelning av centrala personalförsörjningsmedel för olika insatser under 2014.

12 12 (14) Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen kommer under 2014 att via olika insatser lyfta fram kommunen som attraktiv arbetsgivare gentemot yrkesgrupper med pedagogisk inriktning. Vidare kommer insatser att genomföras för att underlätta för rekrytering och skapa karriärvägar för förskollärare. Detta för att öka förskollärartätheten samt stärka likvärdigheten och kvaliteten i verksamheterna. Utbildningssatsningen att lyfta barnskötare till förskollärare kommer att fortsätta under Vad gäller specialpedagoger till grund- och gymnasieskolan kommer rekryterings- och kompetensutvecklingsinsatser att genomföras. Förvaltningen kommer att utveckla arbetsintroduktionen genom att skapa nätverk och utveckla handledningen gentemot de som har en mentorsroll. Vad gäller förstelärare och lektorer kommer insatser som handledning och nätverk att utvecklas med utgångspunkt i förvaltningens pedagogiska plattform. För detta tilldelas förvaltningen kr av de centrala personalförsörjningsmedlen. Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer under 2014 att utveckla och tydliggöra karriärutvecklingsmöjligheterna för ingenjörer och arkitekter. För detta tilldelas förvaltningen kr av de centrala personalförsörjningsmedlen. Social- och äldreomsorgsförvaltningen Via valideringar med stöd i Kravmärkt Yrkesroll har kompetensutvecklingsbehov kartlagts inom funktionshinderområdet. Under 2014 kommer utbildningar att hållas för att tillgodose dessa behov. Vad gäller socialsekreterare kommer förvaltningen att erbjuda spetsutbildningar för att behålla och utveckla befintlig personal. Äldreomsorgen har under ett par år utbildat reflektionsledare och kommer under 2014 att bygga vidare med en handledarutbildning. Vidare valideras och utbildas vårdbiträden för att få undersköterskekompetens, vilket kommer att fortsätta Förvaltningen kommer även att implementera kvalitetsregister inom ramen för den nationella satsningen Bättre liv för sjuka äldre och till detta följer en teambaserad utbildning.

13 13 (14) För detta tilldelas förvaltningen kr av de centrala personalförsörjningsmedlen. Förvaltningsövergripande insatser Kommunstyrelsens förvaltning anordnar programmet LedarskapsForum som en åtgärd för att möta framtidens behov av chefer. Detta interna chefs- och ledarutvecklingsprogram är en av flera åtgärder för att stärka, utveckla och behålla chefer i kommunen. För att främja utveckling av kommunens befintliga chefer erbjuds grund- påbyggnads- och fördjupningsutbildningar. Under 2014 kommer en strategisk ledarskapsutbildning att genomföras för chefer med koppling till de av kommunens ledningsgrupp identifierade strategiska områdena Vårby och Flemingsberg. För dessa kommunövergripande insatser tilldelas kommunstyrelsens förvaltning kr av de centrala personalförsörjningsmedlen. Fördelning av medel 2014 Sammanfattningsvis ser fördelningen per förvaltning ut enligt följande: Barn- och utbildningsförvaltningen Social- och äldreomsorgsförvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunstyrelsens förvaltning Summa kr kr kr kr kr

14 Bilaga 1 Befolkningsprognos Huddinge Kommun, : Antal personer, utfall prognos -> Ålder w w *Tabell 1, Befolkningsprognos Huddinge kommun , Huddinge kommun. Tabellen baseras på data från Huddinges befolkning prognos Huddinge kommuns kvalitetsavdelning. Procentuell förändring av antalet personer mellan respektive årsintervall Ålder ,0% 0,7% 0,2% 0,6% 1,3% 1,4% 1,4% 1-5 0,0% 0,2% 0,3% 0,8% -0,1% 1,2% 1,0% 6 0,0% 0,9% 3,2% -1,1% 5,2% -4,0% 2,3% 7-9 0,0% 2,3% 2,3% 3,1% 0,9% 2,4% 0,0% ,0% 2,5% 3,6% 3,6% 3,1% 2,2% 2,9% ,0% 2,5% 2,6% 2,8% 3,2% 3,3% 3,3% ,0% -3,8% -0,9% -0,1% 2,0% 2,4% 2,5% ,0% 1,7% 0,3% -0,6% -0,5% 0,4% 0,0% ,0% 1,0% 1,5% 1,7% 1,7% 1,6% 1,7% ,0% 3,0% 2,7% 1,6% 1,2% 1,4% 1,2% 80-w 0,0% -0,6% 1,2% 2,8% 2,8% 3,1% 3,4% 0-w 0,0% 1,1% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,6% *Tabell 2, Procentuell förändring av antalet personer mellan respektive årsintervall utifrån data i tabell 1. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Personalavdelningen BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Det här är en kort version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014 Sammanfattning Sida: 1 av 7 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Sammanfattning I Jämtlands län har arbetsmarknaden fortsatt att återhämta sig under

Läs mer

Arbetsmarknad Stockholms län

Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS FÖR LÄNET LÄNETS UTMANINGAR BRANSCHUTVECKLING YRKESKOMPASSEN Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Stockholms län 1 Antalet som arbetar i länet ökar med 10 000

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Remissyttrande: RUFS Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet

Remissyttrande: RUFS Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet Sida: 1 av 5 V Arbetsförmedlinj Dnr Af-2013-379002 Datum: 2013-11-27 Avsändarens referens: LS 1304-0578 Stockholms läns landsting Tillväxt, miljö och regionplanering Box 22550 10422 Stockholm Remissyttrande:

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Västra Götalands län Göteborg, 2016-12-07 Sara Andersson Eva Lindh Pernheim Tre viktiga utmaningar kommande år Upprätthålla en effektiv

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

Arbetsmarknad Gotlands län

Arbetsmarknad Gotlands län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Gotlands län PROGNOS FÖR LÄNET BRANSCHUTVECKLING YRKESKOMPASSEN Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Gotlands län 1 Försiktiga framtisbedömningar Efterfrågan på arbetskraft har ökat

Läs mer

Receptarier Rekryteringsläge 25 Rekryteringsläge Samtliga Det är idag brist på receptarier. Stora

Receptarier Rekryteringsläge 25 Rekryteringsläge Samtliga Det är idag brist på receptarier. Stora VÅRD Apotekare Rekryteringsläge 25 VÅRD Rekryteringsläge 1996 25 1 8 6 Samtliga 4 2 96 97 98 99 1 2 3 4 5 97 99 1 3 5 I dag är det god på personer med apotekarutbildning. På lång sikt väntas efterfrågan

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Sverige tillsammans. Skövde Michael Leufkens Marknadschef Nordvästra Götaland

Sverige tillsammans. Skövde Michael Leufkens Marknadschef Nordvästra Götaland Sverige tillsammans Skövde Michael Leufkens Marknadschef Nordvästra Götaland Arbetsmarknadsläget 2015-2017 Stark jobbtillväxt framförallt i storstadsregionerna Många jobb tillkommer inom den privata tjänstesektorn,

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013 Arbetsmarknad Hallands län 1 prognosen Svag utveckling på den halländska arbetsmarknaden 2013 Den svenska ekonomin har under en lång period varit starkare än de flesta andra europeiska länders

Läs mer

Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden Visionen: Vi gör Sverige rikare genom att få människor och FÖRETAG att växa! Niklas Pettersson Branschstrateg Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden Prognos

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Prognos för arbetsmarknaden 2016 2015-12-09 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsförmedlingens intervjuundersökning Intervjuundersökning två gånger om året Prognoserna

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Kalmar län

PROGNOS Arbetsmarknad Kalmar län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Kalmar län 1 PROGNOSEN Konjunkturen i länet förbättras under 2014 och 2015 Den globala tillväxten 2014-2015 får kraft från USA, Japan och Storbritannien. USA leder återhämtningen.

Läs mer

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Vård & omsorg

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Vård & omsorg Efterfrågan, pension och rekrytering inom Vård & omsorg En regional analys för Hallands län Presentation 2017-03-10 Inledning Uppdraget har varit: Att analysera efterfrågan, pensioner och rekrytering för

Läs mer

Kompetensförsörjning Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad

Kompetensförsörjning Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad Kompetensförsörjning Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad The Capital of Scandinavia Stockholm växer Det går bra för Stockholms stad och för regionen Stockholm hamnar högt på internationella rankningar

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter för Dalarnas län till slutet av Analysavdelningen Jan Sundqvist

Arbetsmarknadsutsikter för Dalarnas län till slutet av Analysavdelningen Jan Sundqvist Arbetsmarknadsutsikter för Dalarnas län till slutet av 216 Analysavdelningen Jan Sundqvist 1 486 4842 Arbetsförmedlingens konjunkturindikator Index Riket Normalt Dalarna 12 11 1 9 8 7 27 27 28 28 29 29

Läs mer

Uppdragsutbildning för förskollärare Skrivelse av Lotta Edholm (L)

Uppdragsutbildning för förskollärare Skrivelse av Lotta Edholm (L) PM 2016:203 RIV (Dnr 108-1741/2015) Uppdragsutbildning för förskollärare Skrivelse av Lotta Edholm (L) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse av Lotta Edholm (L)

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Översikt Kort om arbetsmarknadsläget Våra prognoser Branscher och yrken Var finns informationen? Utvecklingen 2012-2013 Förbättringen har stannat av Sysselsättning

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Välkomna! Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-486 42 02 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Företagen har dämpade förväntningar

Läs mer

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen är med över 2 300 anställda en stor arbetsgivare inom Växjö kommuns Skol- och barnomsorgsförvaltningen

Läs mer

Personalplan. avseende perioden 2012-2014

Personalplan. avseende perioden 2012-2014 Dnr: Personalplan avseende perioden 2012-2014 Personalplan 2012-2014 Förutsättningar Barn- och ungdomsförvaltningens personalplan utgår från bedömningar utifrån elevunderlagets utveckling, ålderspensioner,

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter till slutet av 2015

Arbetsmarknadsutsikter till slutet av 2015 Arbetsmarknadsutsikter till slutet av 215 Dalarnas län Analysavdelningen Jan Sundqvist Sammanfattning Dalarna Ingen tillväxt 212, 213 och 214. Svag återhämtning och något fler sysselsatta 215. Svaga förväntningar

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2012-2013 Jämtlands län Välkomna! Johan Tegnhed, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-487 02 37 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Något fler nyanmälda platser senaste månaderna

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2013 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN publiceras av Region Västerbotten. Här analyseras den regionala konjunkturutvecklingen och de långsiktiga förutsättningarna för framtida

Läs mer

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län PROGNOS våren 211 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län 212 2 Arbetsmarknadsutsikter 211-212 för Västmanlands län Innehållsförteckning Sid SAMMANFATTNING...3 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNINGSUTVECKLING...4

Läs mer

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 april 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2015 9 651 (6,3 %) 4 263 kvinnor (5,8

Läs mer

ARBETSLÖSHETEN MINSKAR 2011 MEN ÖKAR NÅGOT

ARBETSLÖSHETEN MINSKAR 2011 MEN ÖKAR NÅGOT Prognos 2012 Gävleborgs län: Länets arbetsmarknad försvagas Våren 2011 trodde företagen att deras varor och tjänster skulle efterfrågas väsentligt mer än tidigare. Hösten 2011 ser de att efterfrågan i

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län 1 PROGNOSEN Länets arbetsmarknad återhämtar sig En god utveckling av den inhemska efterfrågan, tillsammans med en global konjunktur som långsamt återhämtar

Läs mer

Välkommen till Inspiration Roslagen 2010

Välkommen till Inspiration Roslagen 2010 Välkommen till Inspiration Roslagen 2010 Var finns jobben? Bedömning för 2010 och en långsiktig utblick Clas Olsson, Analyschef Norrtälje 25 februari Bild 2 Bild 3 Slutsatser Sysselsättningen stabiliseras

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Prognos för arbetsmarknaden 2016 och 2017 2016-06-08 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsförmedlingens intervjuundersökning Intervjuundersökning två gånger om året

Läs mer

Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen. Handläggare Eva Lena Eirefelt Telefon: Kompetensutveckling

Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen. Handläggare Eva Lena Eirefelt Telefon: Kompetensutveckling Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-10-15 Handläggare Eva Lena Eirefelt Telefon: 08-508 29 315 Till Kommunstyrelsen Kompetensutveckling Stadsledningskontorets

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Prognos våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 Konjunkturförbättringen starkare än väntat Resultatet av Arbetsförmedlingens samlade intervjuer med 12 500 arbetsgivare

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt April 2015 Irma Cupina, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildnings-förvaltningen, irma.cupina@malmo.se, Tel. 040-344072 Bristyrken i Skåne

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Dalarnas län

PROGNOS Arbetsmarknad Dalarnas län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Dalarnas län 1 PROGNOSEN Starkare arbetsmarknad Dalarna, liksom en stor del av resten av världen, dras med efterverkningarna av en seg lågkonjunktur. Ekonomin i USA och

Läs mer

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal 2011-03-16 Handläggare: Kristina Pesula Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har ansvaret

Läs mer

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län 2011-2012

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län 2011-2012 PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län 2011-2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Uppsala län Innehållsförteckning Sid ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER... 3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING HR-AVDELNINGEN BENGT WALLENIUS SID 1 (6) 2012-12-27 PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 Alla uppgifter avser tillsvidareanställd personal om inte annat anges. Anställda

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2015 Västra Götalands län. Jens Sandahl, Analysavdelningen

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2015 Västra Götalands län. Jens Sandahl, Analysavdelningen Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2015 Västra Götalands län Jens Sandahl, Analysavdelningen Arbetsmarknadsutsikterna för Västra Götalands län 2015 Prognosmaterial finns på

Läs mer

Prognoser över Östergötlands framtida arbetsmarknad. Annelie Almérus, Arbetsförmedlingen Fredrik Sunnergren, Region Östergötland

Prognoser över Östergötlands framtida arbetsmarknad. Annelie Almérus, Arbetsförmedlingen Fredrik Sunnergren, Region Östergötland Prognoser över Östergötlands framtida arbetsmarknad Annelie Almérus, Arbetsförmedlingen Fredrik Sunnergren, Region Östergötland 1 Olika prognoser om tillgång och efterfrågan på yrken och utbildad arbetskraft

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Dalarnas län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Dalarnas län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Dalarnas län 1 PROGNOSEN Många lediga jobb och lägre arbetslöshet Trots en mycket svag eller till och med negativ sysselsättningsutveckling de senaste åren har efterfrågan

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Fortsatt stark efterfrågan 2011 och 2012 POSITIV FRAMTIDSTRO BLAND FÖRETAG I KALMAR LÄN Svensk ekonomi är inne i en period av stark tillväxt.

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län

Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län 2013-2014 Välkommen! Göran Nilsson Marknadsområdeschef Norra Norrland, 010-486 74 96 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker, Analysavdelningen 010-486 73

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-10-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under september månad 2017 påbörjade 580 personer

Läs mer

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen Jobbmöjligheter I Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen Kort om arbetsmarknadsprognosen Västmanlands län 2016 Sammanfattning Mycket starkt förväntningsläge bland länets företag Jobben blir

Läs mer

Jobben Utmaningen Framtiden

Jobben Utmaningen Framtiden Socialdemokraterna 2011-06-14 Jobben Utmaningen Framtiden Norrbotten möjligheternas län 2 (7) Missmatch på arbetsmarknaden i Norrbotten Just nu sker en bred uppgång på arbetsmarknaden i Norrbotten. Konjunkturen

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-10-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Stark arbetsmarknad i Jönköpings län Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN SÖDERMANLANDS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Södermanlands län År 2009 startades Yrkeshögskolan

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden Kalmar län

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden Kalmar län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Kalmar län Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) Intervjuundersökning 17 sep-19 okt Prognosen

Läs mer

Arbetskraftsbarometern 06. Apotekare. Rekryteringsläge God tillgång. Brist

Arbetskraftsbarometern 06. Apotekare. Rekryteringsläge God tillgång. Brist VÅRD Arbetskraftsbarometern 6 Vård Apotekare Rekryteringsläge 26 VÅRD Rekryteringsläge 1997 26 1 8 6 4 Samtliga 2 På lång sikt väntas efterfrågan på apotekare öka något men inte i samma omfattning som

Läs mer

Arbetsmarknad Prognos för arbetsmarknaden 2015

Arbetsmarknad Prognos för arbetsmarknaden 2015 Arbetsmarknad Prognos för arbetsmarknaden 2015 Västra Götalands län Högskolan i Borås 150218 Henrik Atterström Arbetsförmedlingen Arbetsmarknadsutsikterna Västra Götalands län 2015 Prognosmaterial finns

Läs mer

Jobbmöjligheter på den svenska arbetsmarknaden

Jobbmöjligheter på den svenska arbetsmarknaden Jobbmöjligheter på den svenska arbetsmarknaden Kort och långt perspektiv Stockholm, 2015-10-23 Andreas Mångs Produkter / rapporter från Arbetsförmedlingen Nationell prognos Arbetsmarknadsutsikterna Regional

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter för Dalarnas län till slutet av 2016

Arbetsmarknadsutsikter för Dalarnas län till slutet av 2016 Arbetsmarknadsutsikter för Dalarnas län till slutet av 216 December 215 Analysavdelningen Jan Sundqvist 1 486 4842 Sammanfattning Svag sysselsättningsutveckling, industrin fortfarande negativ Ökat utbud

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017 Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017 Lena Hertzberg, Af-chef Karlstad Torbjörn Johansson, Af-chef Norra Värmland Åsa Rosendal, Af-chef Västra Värmland Ann Mannerstedt,

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Personalplanering och kompetensplanering 2016

Personalplanering och kompetensplanering 2016 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Personalavdelningen VP 2016 - Bilaga 7 Sida 1 (5) 2015-11-02 Personalplanering och kompetensplanering 2016 Hela förvaltningen 2016 kommer att medföra en stor

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för åren

Arbetsmarknadsprognos för åren Arbetsmarknadsprognos för åren 2009-2010 Angeles Bermudez-Svankvist Tord Strannefors 2009-06-09 Prognosantaganden Att den globala ekonomin minskar med cirka1,5 procent 2009 och växer med cirka 1,5 procent

Läs mer

Arbetsgivarfrågor. Agneta Jöhnk. Avdelningen för Arbetsgivarpolitik 19 maj 2017

Arbetsgivarfrågor. Agneta Jöhnk. Avdelningen för Arbetsgivarpolitik 19 maj 2017 Arbetsgivarfrågor Agneta Jöhnk Avdelningen för Arbetsgivarpolitik 19 maj 2017 Summering Avtal 17 - framgångar Långa avtalsperioder eller tillsvidareavtal: 3-åriga avtal AKV och Läkarförbundet, förlängning

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Gotlands län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Gotlands län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Gotlands län 1 PROGNOSEN Ökad framtidstro bland gotländska företagare Efterfrågan på arbetskraft har ökat under senare delen av 2013 och bedöms fortsätta öka under både

Läs mer

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Kronobergs vårprognos 2015 Prognos för 2015-2016 Stigande efterfrågebedömningar och starka förväntningar på konjunkturen under 2015 Arbetsgivarnas positiva bedömningar

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Befolkningsprognos 2014

Befolkningsprognos 2014 KS14.707 2014-12-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1 Befolkningsförändring under 2013...

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN

ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-06-13 Dnr 2011:745 ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN Hur många av de arbetslösa som är registrerade hos

Läs mer

Lärare i grundskolan

Lärare i grundskolan Utdrag ur Skolverkets kommande rapport nr 151 Lärare i grundskolan samt i praktisk-estetiska ämnen i gymnasieskolan - tillgång och behov Rapporten beräknas publiceras i början av november, då den kan beställas

Läs mer

PM: Basscenario för Gotland, framskrivning av befolkning och arbetsmarknad , tillgång och efterfrågan på arbetskraft per utbildningsgrupp

PM: Basscenario för Gotland, framskrivning av befolkning och arbetsmarknad , tillgång och efterfrågan på arbetskraft per utbildningsgrupp Erik Rosenqvist 1 (22) 2012-04-23 PM: Basscenario för Gotland, framskrivning av befolkning och arbetsmarknad 2010-2020, tillgång och efterfrågan på arbetskraft per utbildningsgrupp I denna PM redovisas

Läs mer

Befolkningsprognos 2013

Befolkningsprognos 2013 Underlag för arbete med budget 2015 KS13.745 2013-10-22 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1

Läs mer

Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30

Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30 Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30 Prioriteringar inför kongressen Jobben först: Full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering. Skapandet av fler jobb och aktiva insatser

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Apotekare. Rekryteringsläge God tillgång. Brist. Nyutexaminerade

Apotekare. Rekryteringsläge God tillgång. Brist. Nyutexaminerade VÅRD VÅRD Apotekare Rekryteringsläge 23 Rekryteringsläge 1994 23 1 8 6 4 2 Efterfrågan på apotekare förväntas bli stor på lång sikt men eftersomutbildningskapaciteten har byggts ut på senare år ökar även

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016

Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016 Datum 2016-10-13 1(7) Handläggare Magnus Rehn Direkttelefon 0380-51 83 28 E-postadress magnus.rehn@nassjo.se Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016 Inledning I denna rapport

Läs mer

Framtida utbildning och arbetsmarknad

Framtida utbildning och arbetsmarknad 2012-01-27 FOKUS: STATISTIK Framtida utbildning och arbetsmarknad År 2030 beräknas 170 utbildade saknas inom vården Fram till 2030 kommer både tillgång och efterfrågan av efter arbetskraft öka kraftigt.

Läs mer

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Norrbottens län

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Norrbottens län En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Norrbottens län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016-2017 Omslagsbild: Johnér bildbyrå 2 Text: Timo Mulk-Pesonen 010-4867386 Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen

Läs mer

Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun

Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2016-12-12 Kommunledningskontoret HR KSKF/2016:625 Ulrika Jonsson 016-710 73 01 1 (2) Kommunstyrelsens personalutskott Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun 2017-2019 Förslag

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Prognos för arbetsmarknaden i Kalmar län 2017 Ronnie Kihlman, utredare Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) Totalt ingick cirka 450

Läs mer

Matchning och kompetensförsörjning

Matchning och kompetensförsörjning Matchning och kompetensförsörjning Agenda Konjunkturläget Vart är ekonomin på väg? Var finns jobben 2016 och på längre sikt Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Utmaningar för arbetsmarknadspolitiken Bild

Läs mer

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2015

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-05 PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2015 Den 15 oktober varje år rapporterar skolhuvudmännen elever och personal till SCB. Skolverket

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005 Utrikes födda anställda i kommuner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning för

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län 2016-2017 Therese Landerholm therese.landerholm@arbetsformedlingen.se 2016-06-08 Arbetsförmedlingens intervjuundersökning

Läs mer

Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland

Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland Syfte Ett diskussionsmaterial för kompetensförsörjningsarbete i delregionerna i Västra Götaland Utvecklingen de senaste åren Läget idag Blicka

Läs mer

Personalbehovsprognos för Linköpings kommun 2008-2017

Personalbehovsprognos för Linköpings kommun 2008-2017 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2008-10-02 Personalbehovsprognos för Linköpings kommun 2008-2017 Innehåll: Sid. Sammanfattning 1 1. Bakgrund och definitioner 2 2.

Läs mer

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Bygg & anläggning

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Bygg & anläggning Efterfrågan, pension och rekrytering inom Bygg & anläggning En regional analys för Hallands län Presentation 2017-03-10 Inledning Uppdraget har varit: Att analysera efterfrågan, pensioner och rekrytering

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer