Handläggare: Job van Eldijk, tfn Dnr Antagandehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling"

Transkript

1 Handläggare: Job van Eldijk, tfn Dnr Antagandehandling 1

2 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal Markägare Den juridiskt bindande handlingen är plankarta med bestämmelser. Till detaljplanen fogas en planbeskrivning och en illustrationskarta. Dessa har ingen rättsverkan utan ska underlätta förståelsen av planen och vara vägledande vid tolkningen av den. Efter granskningsskedet har ett granskningsutlåtande upprätts. Övriga handlingar är Samrådsredogörelsen samt Fastighetsförteckning. Planområdet ligger i Röhult vid Lilla Färgen, ca 4,5 km söder om Alingsås tätort. Planområdet är sammanlagt ca 2 ha. All mark är i privat ägo. 2. Tidigare ställningstaganden Uppdrag Kommunstyrelsen beslutade om en detaljplanebeställning där uppdraget att upprätta denna detaljplan ingår. Detaljplaner För området gäller Dp 18, Detaljplan för Röhult (antagen / laga kraft ). Genomförandetiden har gått ut för ovanstående plan. När den nya detaljplanen vunnit laga kraft kommer den att upphäva den äldre planen i berörda delar. Vision Kommunbudget Alingsås kommun har antagit Vision 2019 som en ledstjärna för all planering. Bl.a. anges att Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen. Alingsås har invånare år En av tre huvudstrategier för genomförandet är Boende och i en bostadspolicy anges att bostadsformerna ska vara strandnära boende, innerstadsboende, lågbudgetboende, marknära boende samt boende på landet. Enligt kommunbudget 2011 finns en grundläggande samhällssyn: Alingsås kommun ska utvecklas till ett hållbart samhälle, ekologiskt, socialt och ekonomiskt, med grundsynen om alla människors lika värde. All verksamhet ska präglas av synen att barnen är vår framtid och de äldre vårt självklara ansvar. Alingsås miljömål Översiktliga planer och avvägningar Kommunen har också antagit Alingsås miljömål De är grupperade i de tre huvudområdena Rik natur, Friskt vatten och Det goda samhället. Dessa områden rymmer målsättningar inom 14 miljökvalitetsområden, t.ex. Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö. I översiktsplanerna har avvägningar gjorts mellan de motstående allmänna intressena att bevara naturvärden och rekreationsområden och att exploatera mark som är lämplig för bebyggelse. I den kommuntäckande översiktsplanen ÖP 95 (antagen ) har det aktuella området beteckningen Befintlig sammanhållen bebyggelse/större anläggning. Planförslaget överensstämmer med 2

3 översiktsplanen. Program För området upprättades Program för utveckling av Färgens Östra Strand, som antogs av kommunfullmäktige Programmets syfte är att pröva utveckling av Färgens östra strand från fritidshusbebyggelse till åretruntboende med möjlighet till förtätning och nya mindre områden för bostäder. Målsättningarna för utvecklingen av Färgens östra strand är att det blir ett område med attraktiva boendemiljöer, tydlig vattenkontakt, lantlig karaktär och närhet till natur och rekreation. Som en fortsättning på befintlig bebyggelse i Röhult föreslås ett område med friliggande småhus. Tomterna bör ha liknande storlek som övriga Röhult, kvadratmeter. Släpp mellan tomterna är viktigt för tillgängligheten till den omgivande skogen. Två kraftledningar påverkar utbyggnadsmöjligheterna. Den befintliga vägen från Röhultsbron längs Lilla Färgen är inte trafiksäker och bör få den föreslagna huvudnätstandarden med ett gångoch cykelstråk. I övrigt utformas nya gator som lokalgator med en liknande standard som befintliga vägar i Röhult. Standarden på bron över Forsån i Röhult bör ses över. Avvikelse från planprogrammet Detaljplanen planlägger ett betydligt mindre område än som är utpekat i programmet. Kommunens mål är att eletromagnetiskt fält i nybyggda bostäder inte får överstiga 0,2 µt. För att uppnå detta mål krävs ett större skyddsavstånd till 400 kv kraftledningen som finns norr om planområdet än programmet utgick ifrån. Planområdet är stark kuperat. För att möjliggöra en lämplig avstyckning av tomter krävs större flexibilitet när det gäller minimum tomtstorlek än som föreslås i planprogrammet. Bostadsprogram Kommunstyrelsen beslutade att anta Bostadsprogram för bostadsbyggandet i kommunen. Enligt detta ska planering ske för 20 bostäder i Röhult. Planförslaget föreslår ca 19 bostäder. Naturreservat Direkt sydväst om området ligger Färgensjöarnas naturreservat. Syftet med naturreservatet är att skydda områdets ädellövskogar och övriga värdefulla skogsmiljöer, strandmiljöer och öar, intressanta växt- och djurliv, tilltalande landskapsbild och att tillvarata områdets goda möjligheter för rekreation och friluftsliv. Detta innebär bland annat att främst vid Slävik och Dumpevik bevara ekdominerade skogar, vid Färgenäs bevara en linddominerad betad hage där merparten av lindarna regelbundet hamlas, i området mellan Edsås och Lygnared bevara lövdominerade skogar och för landskapsbilden betydelsefulla odlingsmarker bevara öar och strandmiljöer orörda. En förutsättning för att sjöarnas intressanta växt- och djurliv ska kunna bevaras är att vattenkvaliteten upprätthålls eller förbättras. Strandskydd Delar av planområdet är beläget inom strandskyddat område. Strandskyddet, som här gäller 300 meter från strandkanten både ut i vattnet och upp på land, har som syfte att trygga allmänhetens tillgång till strandmiljöer samt att värna växt- och djurliv på land och i vatten. 3

4 3. Förutsättningar och förändringar Natur och kultur Natur Mark och geotekniska förhållanden En naturvärdesbedömning av planområdet har genomförts (Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB, ). Området bedöms besitta vissa naturvärden, vilket grundar sig på områdets funktion som buffertzon gentemot det angränsande naturreservatet Färgensjöarna samt förekomst av vissa komplexa mikrohabitat (bl.a. mindre klippbrant med rasbrant och enstaka större skyddsvärda träd). En berg- och geotekniska utredning av planområdet har genomförts (Norconsult, ). Utredningen har följande rekommendationer: Ur stabilitetssynpunkt bedöms området vara tillfredställande både för befintliga och framtida förhållanden då området i huvudsak utgörs av berg, fastmark samt fast lera. Befintliga bergslänter i eller i anslutning till planområdet bedöms vara stabila och de block som riskerar att falla ner från bergbranten i område A (se kartan nedan) kommer att fångas upp i de övre delarna av blockansamlingen vid brantens fot. Blockansamlingen fungerar således som en buffertzon. Blockansamlingens gräns har mätts in och utgör planområdets västra gräns. Det rekommenderas därför att schaktning av bergslänter och associerade blockansamlingar i möjligaste mån begränsas både ur estetisk och ur säkerhetsmässig synpunkt. Är bedömningen att mer omfattande schaktning krävs kommer det sannolikt inte att resultera i stabilitetsproblem som kräver andra åtgärder än bergrensning. Det ska betonas att mer omfattande schaktning med efterföljande bergrensning kan förfula de i dagsläget naturliga bergslänterna. Eventuellt kan förstärkningslösningar övervägas av estetiska skäl. Det rekommenderas därför att bergsakkunnig rådfrågas i samband med detaljprojektering av mer omfattande bergschakt. Alla bergarbeten som genomförs i det aktuella området ska besiktigas av bergsakkunnig. Grundläggning av bostadshus bedöms preliminärt kunna utföras med platta på mark. Detta bör dock studeras vidare i samband med detaljprojektering. Förekomsten av berg i dagen och ytligt berg som endast täcks av ett tunt jordtäcke (områden A & B) 4

5 Risk för översvämning eller erosion Skyddsområde Radon Planområdet ligger på ca 180 meters avstånd från närmaste vattendrag som är Lilla Färgen. Området ligger ca 18 meter över högsta högvattennivå och någon risk för översvämning eller erosion föreligger inte (höjdnivåer är angivna i höjdsystemet RH2000). Planområdet ligger inom Lilla Färgens yttre skyddszon. Skyddsbestämmelser finns formulerade. De hindrar inte plangenomförandet men innehåller restriktioner och bestämmelser om bland annat väghållning och dagvattenhantering. Ett arbete pågår inom kommunen med att formulera nya skyddsbestämmelser. Planområdet klassificeras som normalriskområde för markradon. Bostadsbyggnader inom normalriskområde ska normalt utföras med radonskyddande konstruktion alternativt ska motsvarande åtgärder vidtas så att högsta tillåtna radonhalt inte kommer att överskridas i byggnaden. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger dock den som ska bygga. Inget byggnadsmaterial får användas som är radongenererande. Kunskap måste finnas om varifrån makadamfyllningen till grundläggningen, ballasten i betongen etc härrör. Frågan om radonmätning på schaktbotten tas upp på det tekniska samrådet. Fornlämningar/kulturminnen Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Om man vid grävning eller annat arbete påträffar fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt Lag om kulturminnen m.m. (2 kap. Fornminnen). Bebyggelseområden Bostäder Runt 90-talet genomgick Röhult en omvandling från fritidshusområde till helårsbostadsområde. Idag finns det ca 80 bostäder. Inom planområdet föreslås en utbyggnad av tätorten med ca 19 bostäder. I planen tillåts mindre tomter (700 kvm) än i övriga Röhult ( kvm). Anledning till detta är att planområdet är stark kuperat och flexibilitet i planbestämmelserna krävs för att möjligöra en lämplig avstyckning av tomter. Den äldre fritidshusbebyggelse som finns kvar är av småskalig karaktär och består i huvudsak av mindre fritidshus i en våning. Befintlig service och verksamheter Inom planområdet saknas kommersiell och offentlig service. Fyra kilometer norr om planområdet i östra Ängabo, finns Ängaboskolan (förskolan, grundskola upp till årskurs 5 och grundsärskola) och en vårdcentral. Drygt fyra kilometer norr om planområdet finns en större livsmedelsbutik. Till stadskärnan och resecentrum är det sex kilometer. 5

6 Gestaltning För att säkerställa att de tillkommande bostäderna harmoniserar med den befintliga bebyggelsen är planens gestaltningsbestämmelser i huvudsak de samma som i gällande plan. Det handlar om följande bestämmelser: Högsta byggnadshöjd är 4,5 meter för huvudbyggnad och 2,5 meter för komplementbyggnad. Minsta takvinkel är 18 grader och största takvinkel är 38 grader. Endast sadeltak (med nock i husets längdriktig) eller pulpettak. Fasader ska i huvudsak utgöras av trä eller tegel. Utan hinder av byggnadshöjd får takkupor och frontespiser utföras längs högst en tredjedel av byggnads fasad. Terränganpassning Friggebodar Tillgänglighet Nivåskillnader inom planområdet är stora till mycket stora. När olämpliga hustyper byggs eller olämpliga infartslösningar anordnas kan stora stödmurar eller omfattande schakt- eller utfyllnadsingrepp krävas, vilka kan ha mycket negativ påverkan på kringliggande fastigheter och landskap. För att undvika detta införs en planbestämmelse som anger att inom planområdet är det endast tillåtet att bygga terränganpassade hus (sluttningshus, souterränghus, etc.) eller hus på plintar. För att skapa en successiv övergång mellan bostadskvarteren och kringliggande landskap men också mellan tomterna ska den nya bebyggelsen och tomtutformningen respektera och tillvarata landskapets utformning. Detta regleras genom bestämmelsen att tomtmark inom 4 meters avstånd från gräns mot gata inte får höjas eller sänkas så att dess nivå avviker mer än 1,5 meter från nivån på närmaste del av gatan. Inom plankartan finns även en regling av höjdsättningen av vägen genom planområdet. Vad gäller en- och tvåbostadshus får man i bostadshusets omedelbara närhet utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader (så kallade friggebodar), även på mark som enligt planbestämmelse inte får bebyggas (så kallad prickmark), men inte närmare tomtgräns än 4 meter. De grannar som berörs kan dock medge att friggebodar får placeras närmare gränsen. Se plan- och bygglagen för aktuella regler för dessa byggnader. Markplaneringen skall utföras så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan nå målpunkter som entréer m.m. utan problem. Föreskrifter finns i Boverkets Byggregler, BBR. Tillgänglighet till en- och tvåbostadshus kan undantas med hänsyn till besvärliga terrängförhållanden på tomten. Ramp med maximal lutning 1:12 ska dock kunna anordnas till entré. En Policy för funktionshinderfrågor i Alingsås kommun antogs 2011 och den är vägledande för arbetet med tillgänglighetsfrågor. Västra Götalandsregionen har tagit fram mer detaljerade riktlinjer: Tillgängliga och användbara miljöer (se 6

7 Friytor Friluftsområden Planområdets ligger i anslutning till ett område som är av riksintresse för friluftslivet och som ingår i ett större område som sträcker sig in till Göteborg och Delsjöområdet. Större delen av Lilla Färgens stränder är allmänt tillgängliga från vägar och gångstigar längs med vattnet. Över sundet mellan Lilla och Stora Färgen finns en gammal träbro. I Röhults nordöstra del följer vägen vattnet. I den södra delen begränsas vattenkontakten av den branta terrängen och en rad fastigheter. I Hjälmared begränsas tillgängligheten till vattnet av vattenverket. Flera lägergårdar finns i området kring Hjälmared. Ordnade bollplaner finns i anslutning till Lygnareds campingplats. En kanotled passerar genom sjön. Kanotuthyrning finns i Färgered och vid campingen. Både Stora och Lilla Färgen är tämligen goda fiskevatten. Stora orörda strövområden finns främst längs Stora Färgens norra och västra stränder, den östra stranden har sedan länge varit bebyggd med främst fritidshusbebyggelse. Ett sammanhängande skogsområde finns på höjden söder om Lilla Färgen. Flera välanvända stigar korsar skogen. I anslutning till Boråsvägen finns en golfbana som sträcker sig upp till Lilla Färgens strand. Vintertid finns skidspår på golfbanan. I närheten av Skärsbo finns en port under Boråsvägen. Två grenar av cykelleden Västgötaleden följer Boråsvägen i höjd med Färgen, men det finns ingen separat cykelväg. Lek Vid korsningen Blåtjärnsvägen/Färgenvägen finns en lekplats och i planområdets norra del finns ett område till förfogande för anordnade av en lekplats. 7

8 Trafik och gator Trafik Röhult angörs från Boråsvägen (väg 180) som är skyltad 90 km/h förbi hela planområdet. Det finns inga vänstersvängfält i korsningarna. En trafikutredning har genomförts för att belysa vilken påverkan planen har på trafiksäkerheten i Röhult (Norconsult, ). Tätorten har utvecklats från ett område med några sommarstugor till ett bostadsområde med bostäder. De flesta bostäderna i området är i dag villor med åretruntboende. Vägnätet i området har byggts ut i takt med att fler bostäder tillkommit men inom vissa delar har utformningen av vägnätet inte hängt med i den snabba omvandlingen av området och är därför inte helt anpassat till dagens trafikbelastning. På vissa ställen orsakar dålig sikt och att bilar kör med för hög hastighet trafiksäkerhetsproblem. När antalet bostäder i Röhult ökar med ca 20 % kommer trafikmängden i området att öka i motsvarande grad. För att förbättra trafiksäkerheten har kommunen i samråd med vägföreningen och planens exploatörer kommit överens om ett antal åtgärder (se kartan nedan): 7 nya/omgjorda väggupp 3 nya/återställda mötesplatser Förbättring sikt vid korsningen Färgenvägen/Forsåvägen och utmed Färgenvägen. Föreslagna trafiksäkerhetsåtgärder 8

9 Gång-, cykel- och mopedtrafik Parkering för bilar Från Röhult kan Alingsås nås via cykelvägar och en lågtrafikerad parallellväg till Boråsvägen. Avståndet till resecentrum är sex kilometer. I Röhult saknas i övrigt cykelvägar. Vägen från Röhult till Ängaboskolan går parallellt med Boråsvägen, via en planskild korsning under Boråsvägen och genom Ängabo samhället. Parkering för bilar sker på egen tomt. Kollektivtrafik Närmaste hållplats finns vid väg 180, ca 1 km från planområdet. Det går tre busslinjer på Boråsvägen. På vardagar trafikeras dessa linjer ungefär en gång i timmen i lågtrafik och en gång i halvtimmen i högtrafik. Det finns inga gångbanor från anslutningsvägarna till busshållplatserna, utan resenärerna får använda vägrenen. I rapporten Lokal trafikförsörjningsplan för kollektivtrafiken i Alingsås kommun till år 2010 (antagen av KS i februari 2008) finns förslag på nya busslinjer. Teknisk försörjning Vatten/avlopp Dagvatten Området är anslutet till kommunalt vatten och avlopp. En dagvattenutredning har genomförts för området (Ramböll, ). Terrängen utgörs av höglänta partier och lägre fuktigare stråk igenvuxna med buskar och träd där ytligt stående vatten kan förekomma. Söder om området finns ett dike. Befintligt ledningsnät för dagvatten är privat. Dagvatten från bebyggda delarna runt planområdet avleds till en cirka 50 meters lång bäck väster om området som mynnar till Lilla Färgen. I samband med regn tillförs de lägre delarna av planområdet relativt mycket ytvatten från bergslänten längs planområdets västra begränsning. En del av ytvatten rinner till en trumma med okänd dimension som finns sydost om området. Jordlagren inom området är relativt täta och infiltrationskapaciteten därmed kraftigt är begränsad. Det är fastighetsägaren som har ansvar för att finna lösningar för dagvatten på den egna tomten/fastigheten. Fastighetsägaren ansvarar för att avleda dagvattnet på ett sätt som inte försvårar avledandet nedströms eller orsakar problem för grannarna. Dagvattenhanteringen i området föreslås ske genom ett trögt avrinningssystem med öppna diken eller fördröjningsdiken i form av hålrumsmagasin (se kartan sidan 10). Hålrumsmagasin kan utnyttjas även som områdesdränering och på så vis påverka grundvattennivån. 9

10 Föreslagna dagvattenhanteringssystem Hålrumsmagasin Energitillförsel Energieffektiva byggnader Kommunfullmäktige har antagit Alingsås miljömål Målen är i huvudsak att energianvändningen per invånare och utsläppen av växthusgaser per invånare ska minska, andelen förnyelsebar energi ska öka samt att nya byggnader ska kännetecknas av en mycket hög energieffektivitet. Utsläppskraven på eldstäder för ved jämställs med de som gäller för pelletseldstäder avseende partiklar och kolväten. Sårbarhets/beredskapsaspekter med avseende på elförsörjning skall beaktas. Lokala eldstäder som uppfyller utsläppskraven i Boverkets Byggregler får installeras. Vid energieffektivt byggande, med bl.a. extra tjock isolering i ytterväggar, tillåts en ökad byggnadsarea så att bostadens area inte behöver minskas. 10 m 2 räcker vanligen för ett småhus eller mindre flerbostadshus (flerbostadshus behöver inte ha lika tjocka ytterväggar eftersom varje bostad har innerväggar/tak/golv mot andra bostäder). 10

11 Riktlinjer för miljöanpassat byggande har tagits fram inom Alingsås kommun. De övergripande målen är att begränsa vår klimatpåverkan och att byggnader inte ska påverka människors hälsa negativt. Vad gäller energianvändning krävs bättre energieffektivitet än gällande byggnorm. Byggnadens behov av köpt energi av olika slag ska räknas samman (för värme, varmvatten och driftel men exklusive hushållsel) och olika energislag viktas beroende på deras miljöpåverkan. Eftersom tillkommande el i Sveriges energisystem huvudsakligen kommer från energikällor med höga omvandlings- och distributionsförluster ska köpt el till byggnaden räknas upp med en faktor 2,5. Grundprincip: Byggnaden har ett behov av köpt energi, viktat enligt beräkningsmodellen, av maximalt 90 kwh/m 2 och år, eller uppfyller kriterierna för passivhus enligt kravspecifikation från Forum för energieffektiva byggnader. Exempel småhus med pelletseldning: Högst ca 65 kwh/m 2 biobränsle + ca 10 kwh/m 2 driftel (10 x 2,5 = 25) Exempel småhus med värmepump: Högst 36 kwh/m 2 el (36 x 2,5 = 90) Arean som avses är golvarean i temperaturreglerade utrymmen avsedda att värmas till mer än 10 o C begränsade av klimatskärmens insida (definition enligt BBR 9:12). Övrig energianvändning El Låg vatten- och energianvändning ska eftersträvas enligt bl.a. miljömålen. Under upplysningar på plankartan anges dels att ska bygg- och installationsteknik användas som medför låg vatten- och energianvändning, dels att installationer ska ha individuell mätning av vattenanvändning för varje bostad/verksamhet samt medge eller vara förberedda för individuell mätning av energianvändning. Närmsta transformatorstation finns vid korsningen Forsåvägen/Färgenvägen. Inom planområdet finns ett område reserverat för en ny transformatorstation. I byggnaderna bör femledaresystem installeras för att minska elektromagnetiska fält. Restprodukter/avfall Förpacknings- och tidningsinsamling finns vid Stockslyckevägen, i Alingsås tätort, ca 3 km från planområdet. 4. Konsekvenser Hållbar utveckling och miljö Naturmiljö Strandskydd Planförslaget bedöms vara förenligt med de grundläggande bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden och skydd av naturen i miljöbalken kapitel 3 och 7. Det finns inga intressen vad gäller flora, fauna eller rödlistade arter registrerade inom planområdet. Området har inte bedömts som ekologiskt särskilt känsligt i kommunens översiktsplan. De naturvärden som skyddas av Färgensjöarnas naturreservat som ligger direkt sydväst om området kommer inte att påverkas av planen. I samband med detaljplanen för Röhult som antogs 1990 har strandskyddet upphävts inom delar av planområdet. När en äldre detaljplan ersätts av en ny, återinträder dock strandskyddet och en ny bedömning ska göras om strandskyddet ska upphävas för de 11

12 delar av strandområdet som kommer att tas i anspråk. För upphävandet ska det finnas särskilda skäl i enlighet med bestämmelserna i 7 kap 18 c-d miljöbalken. Inom planområdet upphävs strandskyddet inom kvartersmarken samtidigt som detaljplanen vinner laga kraft. Det särskilda skälet för upphävande är att planområdet är avskilt från området närmast strandlinjen genom bebyggelse. Kulturmiljö Miljökvalitetsnormer Planen innebär inte någon förändring av någon kulturhistoriskt värdefull miljö. Miljökvalitetsnormer finns för kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10) och ozon i utomhusluft. Under 2010 har luftmätningar av kvävedioxid, svaveldioxid, bensen, xylen och toluen gjorts i Alingsås som visar att inget överskridande skett. Olika luftvårdsförbund samt SMHI har gjort mätningar och beräkningar av andra ämnen över Alingsås. Slutsatsen är att miljökvalitetsnormerna för luft inte överskrids. Den nya exploateringen medför endast en ringa ökning av trafiken vilket innebär att buller och avgaser inte kommer att öka nämnvärt och att miljökvalitetsnorm för luft inte kommer att överskridas. Det finns även miljökvalitetsnormer för kvaliteten på vattenmiljön. Forsån har måttlig ekologisk status och miljökvalitetsnormen är god ekologisk status Föroreningshalter i dagvatten från bostädsområden bedöms vara låga. Genom dagvattenhanteringssystemet som föreslås i detaljplanen kommer planens genomförande inte att leda till att Forsåns ekologisk status kommer att försämras. Strålning Nordväst om planområdet går en 400 kv kraftledning som förvaltas av Svenska Kraftnät. Ledningen ingår i det nationella stamnätet och går mellan Timmersdala och Stenkullen. Enligt kommunens miljömål samt Riktlinjer för miljöanpassat byggande ska vid nybyggnation riktvärdet 0,2 mikrotesla för magnetfält klaras. För att klara detta krav hålls ett skyddsavstånd på 180 meter mellan de föreslagna bostäderna och 400 kv kraftledningens närmaste fas. Inom den del av planområdet som ligger närmre än 180 meter från kraftledning får endast komplementbyggnader (uthus, garage) uppföras. Vattenfall eldistribution AB har anläggningar inom Hjälmared. Nätstationer, 130kV-luftledning och 10kV-luftledning, 10kV-kabel samt 0,4kV-luftledningar och kablar. Konsekvenser för närboende Planförslaget innebär att 19 nya villatomter tillkommer inom ett område som idag är naturmark. Trafikmängden inom det lokala vägnätet kommer att öka med ca 20 % och i samband med exploateringen kommer ett antal trafiksäkerhetsåtgärder att vidtas. 12

13 Behovsbedömning Ställningstagande Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och MB 6 kap 11 för aktuell detaljplan. Kommunen har bedömt att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Kommunen har därmed bedömt att en miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planområde. 5. Administrativa frågor Genomförandetid Handläggning Planavgift Medverkande Planens genomförandetid är 10 år från den dag då beslutet att anta planen vinner laga kraft. Planläggningen sker med normalt planförfarande och planen antas av samhällsbyggnadsnämnden. Ett planavtal är upprättat om fördelning av kostnader för planarbetet och planavgift kommer därför inte att tas ut i samband med bygglov. Detaljplanen har utarbetats under medverkan av en plangrupp med representanter från samhällsbyggnadskontoret, kommunledningskontoret, tekniska kontoret och miljöskyddskontoret. 6. Genomförande Organisatoriska frågor Huvudmannaskap Ansvarsfördelning Kommunen är inte huvudman för allmän plats. Det innebär att det är enskilt huvudmannaskap, dvs det är fastighetsägarna gemensamt som är ansvariga för utbyggnaden av lokalgatan och naturområdena. Huvudmannaskapet innebär ett ansvar för utbyggnad och framtida drift och underhåll av de allmänna platserna. Motivering för enskilt huvudmannaskap är att det överensstämmer med övriga delar av Röhult som har enskilt huvudmannaskap. Vid enskilt huvudmannaskap beslutar fastighetsbildningsmyndigheten (lantmäteriet) om ansvaret för utbyggnaden och driften av detaljplanens allmänna platser. Detta sker inom ramen för en förrättning. Vid utbyggnaden ska detaljplanens bestämmelser om utformning av allmän plats följas. Det gäller höjdsättning av lokalgatan och att vägdike eller hålrumsmagasin ska anläggas i lokalgatan. Ansvariga för utbyggnad och drift av områdets dagvattenhantering är fastighetsägarna gemensamt. Förvaltningen kommer troligtvis att åläggas Röhults samfällighetsförening som förvaltar de andra vägarna och dagvattenledningarna i närområdet. Alingsås kommun projekterar och bygger ut allmänt vatten och spillvatten på allmän platsmark. Detta måste ske samordnat med projektering och utbyggnad av lokalgatan och för delar av områdets dagvattenhantering. Ansvarig för Elnätets utbyggnad inom området är Vattenfall. 13

14 Avtal Planens genomförande regleras i förrättning hos lantmäteriet. För samordningen av utbyggnad av allmänt VA, för vilken kommunen är ansvarig, och av lokalgatan med dagvattenfördröjning, för vilken fastighetsägarna genom samfällighetsföreningen är ansvarig, bör ett trepartsavtal träffas inför genomförandet. Den tredje parten är planområdets exploatörer. Avtal behövs för att trygga rätten att lägga ned och behålla allmänna vatten- och spillvattenledningar på kvartersmark och på den enskilda vägmarken. Alternativt kan rättigheten tryggas i en ledningsrättsförrättning som kommunen söker hos lantmäteriet. Avtal om intrång i fastigheterna Hjälmared 1:73 och Röhult 1:25 för mötesplatser som föreslås i vägutredningen bör träffas mellan Röhults samfällighetsförening och resp fastighetsägare. Samfällighetsföreningens kostnader i anledning av detta bör i samtidigt träffat avtal föras över på exploatörerna. Fastighetsrättsliga frågor Allmän platsmark Kvartersmark Fastighetssamverkan/ gemensamhetsanläggning Den mark som utgör allmän plats, lokalgata och natur, berör fastigheterna Röhult 1:1 och Österbodarne 1:9. Marken kommer vid anläggningsförrättning hos lantmäteriet att upplåtas för en gemensamhetsanläggning. Troligen kommer den befintliga Röhult ga:1 att utvidgas till att omfatta även den nya lokalgatan och naturmarken. För att bilda två av de föreslagna tomterna inom Röhult 1:1 måste mark från såväl Röhult1:1 som Österbodarne1:9 ingå. Det är den fastighet som har den värdefullaste delen som har förtur till att förvärva mark från den andra fastigheten för att bilda tomten. I detta fall kommer den värdefullaste delen från Röhult 1:1. För att bilda de föreslagna tomterna ska dessa avstyckas i en lantmäteriförrättning. Där mark måste överföras mellan Röhult 1:1 och Österbodarne 1:9 för att bilda tomterna sker detta lämpligen samtidigt i form av en fastighetsreglering. Exploatörerna är ansvariga för att ansökan om avstyckning sker. Den befintliga gemensamhetsanläggningen Röhult ga:1 (vägar, parkerings- och vändplatser) kommer att beröras då planområdet trafikmatas genom gemensamhetsanläggningens vägar och det måste ske förbättringar på det befintliga vägsystemet. Röhult ga:1 föreslås utvidgas till att också ansvara för den nya lokalgatan och de tillkommande två mindre naturområdena. Det sker i en förrättning där Röhult ga:1 omprövas. I omprövningsförrättningen kan också frågan om intrång i fastigheterna Hjälmared 1:73 och Röhult 1:25 för mötesplatser behandlas. Detta intrång föreslås i vägutredningen men saknar dock planstöd. De i detaljplanen föreslagna tomterna blir delaktiga i gemensamhetsanläggningen och troligtvis även i Röhults samfällighetsförening som förvaltar den befintliga gemensamhetsanläggningen. Det är fastighetsägarna som är ansvariga för att en anläggningsförrättning kommer till stånd. Förrättningen söks hos lantmäteriet. Gemensamhetsanläggningen för befintliga avvattningsledningar, Röhult ga:2, kommer att beröras, då planområdets dagvattenavledning, efter fördröjning i öppna diken eller hålrumsmagasin, föreslås kopplas ihop med det befintliga dagvattensystemet. Det är fastighetsägarna som är ansvariga för att en anläggningsförrättning kommer till stånd. 14

15 Förrättningen söks hos lantmäteriet. Detaljplanen som gäller för planområdet omfattar ett område inom Österbodarne 1:9 och Röhult 1:1 som upplåtits som gemensam lekplats, Röhult ga:2. I en förrättning hos lantmäteriet måste lekplatsen tas bort från Röhult ga:2 eller konstateras att beslutet förfallit om inte området tagits i bruk enligt anläggningsbeslutet. Detta bör ske i en egen förrättning och vara gjort innan den mark som är belastad av gemensamhetsanläggningen avstyckas till egna tomter. I planområdets närhet finns gemensamhetsanläggningar också för båtplats, badplats och bevattningsledningar. Bevattningsanläggningen, Röhult ga:3, berörs av de nya tomterna. I en förrättning måste läget för och delaktighet i Röhult ga:3 omprövas. Det måste vara gjort innan den mark som belastas av gemensamhetsanläggningen avstyckas till egna fastigheter. Exploatörerna eller de nya tomtägarna får ansöka om delaktighet i gemensamhetsanläggningarna, Röhult ga:3 och Röhult ga:5, som avser bad- respektive båtplats. Det kan lämpligen ske genom att en överenskommelse enligt anläggningslagen träffas mellan fastighetsägaren och samfällighetsföreningen. Övrigt Det saknas anledning att införa fastighetsindelningsbestämmelser. Minsta tomtstorlek regleras. Allmänna ledningar på kvartersmark och allmänplatsmark med enskilt huvudmannaskap tryggas med ledningsrätt eller servitut. Ekonomiska frågor Fastighetsindelningsbestämmelser Exploateringsanläggningar Anläggningar på kvartersmark VA-ledningar Fastighetsbildningskostnader Allmänna anläggningar som behöver byggas för att genomföra planen är en lokalgata. Förbättrings- och trafiksäkerhetsåtgärder på det befintliga vägnätet måste utföras. Anläggandet av en lekplats är frivilligt. I en anläggningsförrättning beslutas om ansvaret för utbyggnaden. Det är ägarna till de fastigheter som har nytta av vägen som åläggs utbyggnadsskyldigheten. Eventuell flytt av elledningar eller andra ledningar bekostas av de fastighetsägare som erhåller byggrätter. Respektive fastighetsägare bekostar genomförandet av byggrätten och andra anläggningar på kvartersmarken. Kommunen bygger ut samtliga allmänna va-ledningar fram till anslutningspunkt vid fastighetsgräns. Respektive fastighetsägare betalar anläggningsavgifter enligt gällande taxa som innebär förhöjda avgifter. Respektive fastighetsägare bekostar nödvändig fastighetsbildning. Vilka som ska delta i kostnader för att ombilda befintliga gemensamhetsanläggningar är beslut som fattas inom ramen för lantmäteriförrättningen. Normalt åläggs kostnaden de fastighetsägare som har nytta av åtgärden, i detta fall exploatörerna. Tekniska frågor El-, teleledningar mm Vattenfall och övriga nätägare ska kontaktas i god tid innan arbeten påbörjas som påverkar deras anläggningar. 15

16 Medverkande Genomförandeavsnittet är framtaget av Explo AB i samråd med exploateringsavdelningen. Planavdelningen Antagandedatum: Lagakraftdatum: Job van Eldijk Planarkitekt 16

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning 2014-08-25. Ändring av Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Hallbovägen 13-14. Dnr 2014.062 211 Antagandehandling

Tillägg till planbeskrivning 2014-08-25. Ändring av Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Hallbovägen 13-14. Dnr 2014.062 211 Antagandehandling Handläggare: Emil Hjalmarsson, tfn 0322-616367 Dnr 2014.062 211 Antagandehandling Ändring av Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Hallbovägen 13-14 Tillägg till planbeskrivning 2014-08-25 1 1. Inledning

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Hålabäcksstigen. Dnr Antagandehandling

Planbeskrivning Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Hålabäcksstigen. Dnr Antagandehandling Handläggare: Nermina Ombasic, tfn 0322-61 71 60 Dnr 2015.016 211 Antagandehandling Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Hålabäcksstigen Planbeskrivning 2016-12-12 1 1. Inledning Syfte Allmänt Planhandlingar

Läs mer

Tillägg nr 2 till planbeskrivning 2015-03-04. Ändring av detaljplan för Hemsjö, Bostad vid Källåkersvägen 6. Dnr 2014.397 211 Antagandehandling

Tillägg nr 2 till planbeskrivning 2015-03-04. Ändring av detaljplan för Hemsjö, Bostad vid Källåkersvägen 6. Dnr 2014.397 211 Antagandehandling Handläggare: Hans Nerstu, tfn 0322-61 62 58 Dnr 2014.397 211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Hemsjö, Bostad vid Källåkersvägen 6 Tillägg nr 2 till planbeskrivning 2015-03-04 1 1. Inledning

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

Antagen av MBN Laga kraft

Antagen av MBN Laga kraft Antagen av MBN 2008-09-11 Laga kraft 2008-10-15 !"##$%&& ' ()*+,-+. / Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Tillägg till planbestämmelser Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Planområdet Enkelt planförfarande 2010-04-09, just 2010-05-12 Diarienummer: MBN 0235/09 PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN PL 2011/9,318 0126K-15644 Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser. Detaljplan för Kvarteret

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Skogsbo 32:115 och 32:116 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2014-01-07. Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef /Stadsarkitekt

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Flåghult 1:51 m fl 2008-05-29 Strömstads kommun, Västra Götalands län Reviderad 2008-10-06 Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Skola och förskola i Nytorp

Skola och förskola i Nytorp Februari 2004 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Gustav Thörnqvist, Exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Skola och förskola i Nytorp Del av fastigheten Trinntorp

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl BOSTÄDER VID HEMBYGDSVÄGEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-09-07 Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl. BOSTÄDER

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 1 Planering Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling KOMMUNSTYRELSENS-FÖRVALTNING PLANSEKTIONEN DIARIENR SBN 2012-1057 Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för del av kv Rädisan och kv Gräslöken Kommundel Stuvsta PBL 2010:900 Kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 1 (8) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Läs mer

Antagandehandling Dnr: 0481/10

Antagandehandling Dnr: 0481/10 1(5) Tillhör Kommunstyrelsen i beslut 2015-11-02 2... Agneta Dejenfelt Kommunsekreterare DETALJPLAN för bostäder vid Enebackevägen, del av Starrkärr 3:1 i Ödsmål Västra Götalands län Antagandehandling

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl.

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Habo kommun Plan- och genomförandebeskrivning 2014-10-09 Upphävd av byggnadsnämnden 2014-10-09, 86 Laga kraft 2014-11-08 2 Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD. Ändring av detaljplan för. Rälla 1:17 Järnnian. Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING. Antagandehandling

SAMHÄLLSBYGGNAD. Ändring av detaljplan för. Rälla 1:17 Järnnian. Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING. Antagandehandling SAMHÄLLSBYGGNAD Ändring av detaljplan för Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2016-12-01 Innehåll Förutsättningar 3 Planförslag 4 Plankarta med bestämmelser 6 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 1 (8) PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Detaljplan för fastigheten KLUBBEN 3:9 m.fl. samt upphävande för del av fastigheten KLUBBEN 3:1, inom Yttersjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten KLUBBEN 3:9 m.fl. samt upphävande för del av fastigheten KLUBBEN 3:1, inom Yttersjö i Umeå kommun, Västerbottens län Antagandehandling Handläggare: 1 (5) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten KLUBBEN 3:9 m.fl. samt upphävande för del av fastigheten KLUBBEN 3:1, inom Yttersjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR

Läs mer

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-06-19 Planen antagen MBN 2014-08-12 Laga kraft 2014-09-12 Genomförandetid

Läs mer

Planbeskrivning 2015-12-14. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Prästgårdsvägen 3. Dnr 2015.224 211 Antagandehandling

Planbeskrivning 2015-12-14. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Prästgårdsvägen 3. Dnr 2015.224 211 Antagandehandling Handläggare: Emil Hjalmarsson, tfn 0322-616367 Dnr 2015.224 211 Antagandehandling Foto med bredd:höjd-förhållande1 Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Prästgårdsvägen 3 Planbeskrivning 2015-12-14 1 1.

Läs mer

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-08 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Granskningstid:

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Bostäder i kv Porträttet

Bostäder i kv Porträttet ANTAGANDEHANDLING september 2009 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bostäder i kv Porträttet Tyresö 1:481-483 samt del av Tyresö 1:544, inom Tyresö kommun, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

DNR Sida 1 av 5

DNR Sida 1 av 5 DNR 2012-1346 Sida 1 av 5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Mogaskolan, omfattande fastigheten Moga 5:1 och del av Moga 1:4 med flera, i Svenljunga tätort, Svenljunga kommun, Västra

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker.

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker. Detaljplan för småindustri Del av HÖGENORUM 1:12 Stenungsunds kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-03-02 justerad 2010-06-09 ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Målsättningen med detaljplanen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan II för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-20 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Läs mer

GLÖSKÄR 1:7 M FL FASTIGHETER

GLÖSKÄR 1:7 M FL FASTIGHETER G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Samrådshandling 2016-01-27 Detaljplan för GLÖSKÄR 1:7 M FL FASTIGHETER Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering ADRESS

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Bocken 2008-02-20 Tanums kommun, Västra Götalands län Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Roger Söderström Dorotea kommun Tfn

Roger Söderström Dorotea kommun Tfn DOROTEA KOMMUN 1 Dorotea kommun 2016-03-18 Tfn 0942-14160 Barbro Sundström Tfn 031-141366 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för BOSTÄDER PÅ DEL AV AVASJÖ 1:18 i Borgafjäll, Dorotea kommun P L A N B E S K

Läs mer

Torpartäppan 6. Samrådshandling augusti, 2014 Dnr 2013 KSM 0856. Samhällsbyggnadsförvaltningen Sophia Norrman Winter, planarkitekt

Torpartäppan 6. Samrådshandling augusti, 2014 Dnr 2013 KSM 0856. Samhällsbyggnadsförvaltningen Sophia Norrman Winter, planarkitekt Samhällsbyggnadsförvaltningen Sophia Norrman Winter, planarkitekt Samrådshandling augusti, 2014 Dnr 2013 KSM 0856 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Torpartäppan 6 Inom Tyresö kommun, Stockholms

Läs mer

PLANHANDLING. ADOLFSSTRÖM 2:5, del av DETALJPLAN. Samrådshandling MBR 2014/472. Arjeplogs kommun. Arjeplogs kommun, Norrbottens län

PLANHANDLING. ADOLFSSTRÖM 2:5, del av DETALJPLAN. Samrådshandling MBR 2014/472. Arjeplogs kommun. Arjeplogs kommun, Norrbottens län Arjeplogs kommun Samrådshandling 2014-11-03 MBR 2014/472 PLANHANDLING ADOLFSSTRÖM 2:5, del av DETALJPLAN Arjeplogs kommun, Norrbottens län Upprättat av GG-arkitekter i Piteå Förslag till detaljplan för

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 2014-12-10 Miljö- och byggnadsförvaltningen Antagande Plan- och genomförandebeskrivning För detaljplan Norrgården 3 i Vimmerby, Vimmerby kommun, Kalmar län 1 Planbeskrivning Inledning En planbeskrivning

Läs mer

ÄNDRING AV BYGGNADSPLANER FÖR LISSMA KVARNTORP INOM KOMMUNDELEN LISSMA I HUDDINGE KOMMUN

ÄNDRING AV BYGGNADSPLANER FÖR LISSMA KVARNTORP INOM KOMMUNDELEN LISSMA I HUDDINGE KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen Antagandehandling 2004-01-27 SBN PL 2003/67.319 rev 2004-04-15 DP 22-H-2 ÄNDRING AV BYGGNADSPLANER FÖR LISSMA KVARNTORP INOM KOMMUNDELEN LISSMA

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 [7] Plannummer: 10-38x Referens Åsa Hansson LAGA KRAFT den 2015-07-16 Botkyrka kommun Stadsbyggnadsenheten DETALJPLAN FÖR Yrkesskolan 2 och del av 3 m.fl. Tumba, Botkyrka kommun... GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Skola och förskola på f d Brädgårdsområdet

Skola och förskola på f d Brädgårdsområdet Stadsbyggnadskontoret Peter Hellsten februari 2009 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Skola och förskola på f d Brädgårdsområdet Strand 1:109-1:111, 1:388, 1:389 samt delar av Strand 1:112,

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 Detaljplan för del av Ving 10:48 m fl Skolan Upprättad den 23 april 2003 ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 ANTAGANDEHANDLING 2003-04-23 2 Detaljplan för del av VING 10:48 m fl Skolan PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun. Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser

Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun. Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser Planområde 2016-09-27 Dnr. Sbn 2012-268 Upphävande av Byggnadsplan (detaljplan)

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR. Kommunala ställningstaganden. Natur och kultur

FÖRUTSÄTTNINGAR. Kommunala ställningstaganden. Natur och kultur Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (8) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-05-28 SBN/2011:233 1.21 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Antagandehandling Detaljplan för Mesta 3:3 Borsökna

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer