Handläggare: Job van Eldijk, tfn Dnr Antagandehandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling"

Transkript

1 Handläggare: Job van Eldijk, tfn Dnr Antagandehandling 1

2 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal Markägare Den juridiskt bindande handlingen är plankarta med bestämmelser. Till detaljplanen fogas en planbeskrivning och en illustrationskarta. Dessa har ingen rättsverkan utan ska underlätta förståelsen av planen och vara vägledande vid tolkningen av den. Efter granskningsskedet har ett granskningsutlåtande upprätts. Övriga handlingar är Samrådsredogörelsen samt Fastighetsförteckning. Planområdet ligger i Röhult vid Lilla Färgen, ca 4,5 km söder om Alingsås tätort. Planområdet är sammanlagt ca 2 ha. All mark är i privat ägo. 2. Tidigare ställningstaganden Uppdrag Kommunstyrelsen beslutade om en detaljplanebeställning där uppdraget att upprätta denna detaljplan ingår. Detaljplaner För området gäller Dp 18, Detaljplan för Röhult (antagen / laga kraft ). Genomförandetiden har gått ut för ovanstående plan. När den nya detaljplanen vunnit laga kraft kommer den att upphäva den äldre planen i berörda delar. Vision Kommunbudget Alingsås kommun har antagit Vision 2019 som en ledstjärna för all planering. Bl.a. anges att Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen. Alingsås har invånare år En av tre huvudstrategier för genomförandet är Boende och i en bostadspolicy anges att bostadsformerna ska vara strandnära boende, innerstadsboende, lågbudgetboende, marknära boende samt boende på landet. Enligt kommunbudget 2011 finns en grundläggande samhällssyn: Alingsås kommun ska utvecklas till ett hållbart samhälle, ekologiskt, socialt och ekonomiskt, med grundsynen om alla människors lika värde. All verksamhet ska präglas av synen att barnen är vår framtid och de äldre vårt självklara ansvar. Alingsås miljömål Översiktliga planer och avvägningar Kommunen har också antagit Alingsås miljömål De är grupperade i de tre huvudområdena Rik natur, Friskt vatten och Det goda samhället. Dessa områden rymmer målsättningar inom 14 miljökvalitetsområden, t.ex. Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö. I översiktsplanerna har avvägningar gjorts mellan de motstående allmänna intressena att bevara naturvärden och rekreationsområden och att exploatera mark som är lämplig för bebyggelse. I den kommuntäckande översiktsplanen ÖP 95 (antagen ) har det aktuella området beteckningen Befintlig sammanhållen bebyggelse/större anläggning. Planförslaget överensstämmer med 2

3 översiktsplanen. Program För området upprättades Program för utveckling av Färgens Östra Strand, som antogs av kommunfullmäktige Programmets syfte är att pröva utveckling av Färgens östra strand från fritidshusbebyggelse till åretruntboende med möjlighet till förtätning och nya mindre områden för bostäder. Målsättningarna för utvecklingen av Färgens östra strand är att det blir ett område med attraktiva boendemiljöer, tydlig vattenkontakt, lantlig karaktär och närhet till natur och rekreation. Som en fortsättning på befintlig bebyggelse i Röhult föreslås ett område med friliggande småhus. Tomterna bör ha liknande storlek som övriga Röhult, kvadratmeter. Släpp mellan tomterna är viktigt för tillgängligheten till den omgivande skogen. Två kraftledningar påverkar utbyggnadsmöjligheterna. Den befintliga vägen från Röhultsbron längs Lilla Färgen är inte trafiksäker och bör få den föreslagna huvudnätstandarden med ett gångoch cykelstråk. I övrigt utformas nya gator som lokalgator med en liknande standard som befintliga vägar i Röhult. Standarden på bron över Forsån i Röhult bör ses över. Avvikelse från planprogrammet Detaljplanen planlägger ett betydligt mindre område än som är utpekat i programmet. Kommunens mål är att eletromagnetiskt fält i nybyggda bostäder inte får överstiga 0,2 µt. För att uppnå detta mål krävs ett större skyddsavstånd till 400 kv kraftledningen som finns norr om planområdet än programmet utgick ifrån. Planområdet är stark kuperat. För att möjliggöra en lämplig avstyckning av tomter krävs större flexibilitet när det gäller minimum tomtstorlek än som föreslås i planprogrammet. Bostadsprogram Kommunstyrelsen beslutade att anta Bostadsprogram för bostadsbyggandet i kommunen. Enligt detta ska planering ske för 20 bostäder i Röhult. Planförslaget föreslår ca 19 bostäder. Naturreservat Direkt sydväst om området ligger Färgensjöarnas naturreservat. Syftet med naturreservatet är att skydda områdets ädellövskogar och övriga värdefulla skogsmiljöer, strandmiljöer och öar, intressanta växt- och djurliv, tilltalande landskapsbild och att tillvarata områdets goda möjligheter för rekreation och friluftsliv. Detta innebär bland annat att främst vid Slävik och Dumpevik bevara ekdominerade skogar, vid Färgenäs bevara en linddominerad betad hage där merparten av lindarna regelbundet hamlas, i området mellan Edsås och Lygnared bevara lövdominerade skogar och för landskapsbilden betydelsefulla odlingsmarker bevara öar och strandmiljöer orörda. En förutsättning för att sjöarnas intressanta växt- och djurliv ska kunna bevaras är att vattenkvaliteten upprätthålls eller förbättras. Strandskydd Delar av planområdet är beläget inom strandskyddat område. Strandskyddet, som här gäller 300 meter från strandkanten både ut i vattnet och upp på land, har som syfte att trygga allmänhetens tillgång till strandmiljöer samt att värna växt- och djurliv på land och i vatten. 3

4 3. Förutsättningar och förändringar Natur och kultur Natur Mark och geotekniska förhållanden En naturvärdesbedömning av planområdet har genomförts (Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB, ). Området bedöms besitta vissa naturvärden, vilket grundar sig på områdets funktion som buffertzon gentemot det angränsande naturreservatet Färgensjöarna samt förekomst av vissa komplexa mikrohabitat (bl.a. mindre klippbrant med rasbrant och enstaka större skyddsvärda träd). En berg- och geotekniska utredning av planområdet har genomförts (Norconsult, ). Utredningen har följande rekommendationer: Ur stabilitetssynpunkt bedöms området vara tillfredställande både för befintliga och framtida förhållanden då området i huvudsak utgörs av berg, fastmark samt fast lera. Befintliga bergslänter i eller i anslutning till planområdet bedöms vara stabila och de block som riskerar att falla ner från bergbranten i område A (se kartan nedan) kommer att fångas upp i de övre delarna av blockansamlingen vid brantens fot. Blockansamlingen fungerar således som en buffertzon. Blockansamlingens gräns har mätts in och utgör planområdets västra gräns. Det rekommenderas därför att schaktning av bergslänter och associerade blockansamlingar i möjligaste mån begränsas både ur estetisk och ur säkerhetsmässig synpunkt. Är bedömningen att mer omfattande schaktning krävs kommer det sannolikt inte att resultera i stabilitetsproblem som kräver andra åtgärder än bergrensning. Det ska betonas att mer omfattande schaktning med efterföljande bergrensning kan förfula de i dagsläget naturliga bergslänterna. Eventuellt kan förstärkningslösningar övervägas av estetiska skäl. Det rekommenderas därför att bergsakkunnig rådfrågas i samband med detaljprojektering av mer omfattande bergschakt. Alla bergarbeten som genomförs i det aktuella området ska besiktigas av bergsakkunnig. Grundläggning av bostadshus bedöms preliminärt kunna utföras med platta på mark. Detta bör dock studeras vidare i samband med detaljprojektering. Förekomsten av berg i dagen och ytligt berg som endast täcks av ett tunt jordtäcke (områden A & B) 4

5 Risk för översvämning eller erosion Skyddsområde Radon Planområdet ligger på ca 180 meters avstånd från närmaste vattendrag som är Lilla Färgen. Området ligger ca 18 meter över högsta högvattennivå och någon risk för översvämning eller erosion föreligger inte (höjdnivåer är angivna i höjdsystemet RH2000). Planområdet ligger inom Lilla Färgens yttre skyddszon. Skyddsbestämmelser finns formulerade. De hindrar inte plangenomförandet men innehåller restriktioner och bestämmelser om bland annat väghållning och dagvattenhantering. Ett arbete pågår inom kommunen med att formulera nya skyddsbestämmelser. Planområdet klassificeras som normalriskområde för markradon. Bostadsbyggnader inom normalriskområde ska normalt utföras med radonskyddande konstruktion alternativt ska motsvarande åtgärder vidtas så att högsta tillåtna radonhalt inte kommer att överskridas i byggnaden. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger dock den som ska bygga. Inget byggnadsmaterial får användas som är radongenererande. Kunskap måste finnas om varifrån makadamfyllningen till grundläggningen, ballasten i betongen etc härrör. Frågan om radonmätning på schaktbotten tas upp på det tekniska samrådet. Fornlämningar/kulturminnen Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Om man vid grävning eller annat arbete påträffar fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt Lag om kulturminnen m.m. (2 kap. Fornminnen). Bebyggelseområden Bostäder Runt 90-talet genomgick Röhult en omvandling från fritidshusområde till helårsbostadsområde. Idag finns det ca 80 bostäder. Inom planområdet föreslås en utbyggnad av tätorten med ca 19 bostäder. I planen tillåts mindre tomter (700 kvm) än i övriga Röhult ( kvm). Anledning till detta är att planområdet är stark kuperat och flexibilitet i planbestämmelserna krävs för att möjligöra en lämplig avstyckning av tomter. Den äldre fritidshusbebyggelse som finns kvar är av småskalig karaktär och består i huvudsak av mindre fritidshus i en våning. Befintlig service och verksamheter Inom planområdet saknas kommersiell och offentlig service. Fyra kilometer norr om planområdet i östra Ängabo, finns Ängaboskolan (förskolan, grundskola upp till årskurs 5 och grundsärskola) och en vårdcentral. Drygt fyra kilometer norr om planområdet finns en större livsmedelsbutik. Till stadskärnan och resecentrum är det sex kilometer. 5

6 Gestaltning För att säkerställa att de tillkommande bostäderna harmoniserar med den befintliga bebyggelsen är planens gestaltningsbestämmelser i huvudsak de samma som i gällande plan. Det handlar om följande bestämmelser: Högsta byggnadshöjd är 4,5 meter för huvudbyggnad och 2,5 meter för komplementbyggnad. Minsta takvinkel är 18 grader och största takvinkel är 38 grader. Endast sadeltak (med nock i husets längdriktig) eller pulpettak. Fasader ska i huvudsak utgöras av trä eller tegel. Utan hinder av byggnadshöjd får takkupor och frontespiser utföras längs högst en tredjedel av byggnads fasad. Terränganpassning Friggebodar Tillgänglighet Nivåskillnader inom planområdet är stora till mycket stora. När olämpliga hustyper byggs eller olämpliga infartslösningar anordnas kan stora stödmurar eller omfattande schakt- eller utfyllnadsingrepp krävas, vilka kan ha mycket negativ påverkan på kringliggande fastigheter och landskap. För att undvika detta införs en planbestämmelse som anger att inom planområdet är det endast tillåtet att bygga terränganpassade hus (sluttningshus, souterränghus, etc.) eller hus på plintar. För att skapa en successiv övergång mellan bostadskvarteren och kringliggande landskap men också mellan tomterna ska den nya bebyggelsen och tomtutformningen respektera och tillvarata landskapets utformning. Detta regleras genom bestämmelsen att tomtmark inom 4 meters avstånd från gräns mot gata inte får höjas eller sänkas så att dess nivå avviker mer än 1,5 meter från nivån på närmaste del av gatan. Inom plankartan finns även en regling av höjdsättningen av vägen genom planområdet. Vad gäller en- och tvåbostadshus får man i bostadshusets omedelbara närhet utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader (så kallade friggebodar), även på mark som enligt planbestämmelse inte får bebyggas (så kallad prickmark), men inte närmare tomtgräns än 4 meter. De grannar som berörs kan dock medge att friggebodar får placeras närmare gränsen. Se plan- och bygglagen för aktuella regler för dessa byggnader. Markplaneringen skall utföras så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan nå målpunkter som entréer m.m. utan problem. Föreskrifter finns i Boverkets Byggregler, BBR. Tillgänglighet till en- och tvåbostadshus kan undantas med hänsyn till besvärliga terrängförhållanden på tomten. Ramp med maximal lutning 1:12 ska dock kunna anordnas till entré. En Policy för funktionshinderfrågor i Alingsås kommun antogs 2011 och den är vägledande för arbetet med tillgänglighetsfrågor. Västra Götalandsregionen har tagit fram mer detaljerade riktlinjer: Tillgängliga och användbara miljöer (se 6

7 Friytor Friluftsområden Planområdets ligger i anslutning till ett område som är av riksintresse för friluftslivet och som ingår i ett större område som sträcker sig in till Göteborg och Delsjöområdet. Större delen av Lilla Färgens stränder är allmänt tillgängliga från vägar och gångstigar längs med vattnet. Över sundet mellan Lilla och Stora Färgen finns en gammal träbro. I Röhults nordöstra del följer vägen vattnet. I den södra delen begränsas vattenkontakten av den branta terrängen och en rad fastigheter. I Hjälmared begränsas tillgängligheten till vattnet av vattenverket. Flera lägergårdar finns i området kring Hjälmared. Ordnade bollplaner finns i anslutning till Lygnareds campingplats. En kanotled passerar genom sjön. Kanotuthyrning finns i Färgered och vid campingen. Både Stora och Lilla Färgen är tämligen goda fiskevatten. Stora orörda strövområden finns främst längs Stora Färgens norra och västra stränder, den östra stranden har sedan länge varit bebyggd med främst fritidshusbebyggelse. Ett sammanhängande skogsområde finns på höjden söder om Lilla Färgen. Flera välanvända stigar korsar skogen. I anslutning till Boråsvägen finns en golfbana som sträcker sig upp till Lilla Färgens strand. Vintertid finns skidspår på golfbanan. I närheten av Skärsbo finns en port under Boråsvägen. Två grenar av cykelleden Västgötaleden följer Boråsvägen i höjd med Färgen, men det finns ingen separat cykelväg. Lek Vid korsningen Blåtjärnsvägen/Färgenvägen finns en lekplats och i planområdets norra del finns ett område till förfogande för anordnade av en lekplats. 7

8 Trafik och gator Trafik Röhult angörs från Boråsvägen (väg 180) som är skyltad 90 km/h förbi hela planområdet. Det finns inga vänstersvängfält i korsningarna. En trafikutredning har genomförts för att belysa vilken påverkan planen har på trafiksäkerheten i Röhult (Norconsult, ). Tätorten har utvecklats från ett område med några sommarstugor till ett bostadsområde med bostäder. De flesta bostäderna i området är i dag villor med åretruntboende. Vägnätet i området har byggts ut i takt med att fler bostäder tillkommit men inom vissa delar har utformningen av vägnätet inte hängt med i den snabba omvandlingen av området och är därför inte helt anpassat till dagens trafikbelastning. På vissa ställen orsakar dålig sikt och att bilar kör med för hög hastighet trafiksäkerhetsproblem. När antalet bostäder i Röhult ökar med ca 20 % kommer trafikmängden i området att öka i motsvarande grad. För att förbättra trafiksäkerheten har kommunen i samråd med vägföreningen och planens exploatörer kommit överens om ett antal åtgärder (se kartan nedan): 7 nya/omgjorda väggupp 3 nya/återställda mötesplatser Förbättring sikt vid korsningen Färgenvägen/Forsåvägen och utmed Färgenvägen. Föreslagna trafiksäkerhetsåtgärder 8

9 Gång-, cykel- och mopedtrafik Parkering för bilar Från Röhult kan Alingsås nås via cykelvägar och en lågtrafikerad parallellväg till Boråsvägen. Avståndet till resecentrum är sex kilometer. I Röhult saknas i övrigt cykelvägar. Vägen från Röhult till Ängaboskolan går parallellt med Boråsvägen, via en planskild korsning under Boråsvägen och genom Ängabo samhället. Parkering för bilar sker på egen tomt. Kollektivtrafik Närmaste hållplats finns vid väg 180, ca 1 km från planområdet. Det går tre busslinjer på Boråsvägen. På vardagar trafikeras dessa linjer ungefär en gång i timmen i lågtrafik och en gång i halvtimmen i högtrafik. Det finns inga gångbanor från anslutningsvägarna till busshållplatserna, utan resenärerna får använda vägrenen. I rapporten Lokal trafikförsörjningsplan för kollektivtrafiken i Alingsås kommun till år 2010 (antagen av KS i februari 2008) finns förslag på nya busslinjer. Teknisk försörjning Vatten/avlopp Dagvatten Området är anslutet till kommunalt vatten och avlopp. En dagvattenutredning har genomförts för området (Ramböll, ). Terrängen utgörs av höglänta partier och lägre fuktigare stråk igenvuxna med buskar och träd där ytligt stående vatten kan förekomma. Söder om området finns ett dike. Befintligt ledningsnät för dagvatten är privat. Dagvatten från bebyggda delarna runt planområdet avleds till en cirka 50 meters lång bäck väster om området som mynnar till Lilla Färgen. I samband med regn tillförs de lägre delarna av planområdet relativt mycket ytvatten från bergslänten längs planområdets västra begränsning. En del av ytvatten rinner till en trumma med okänd dimension som finns sydost om området. Jordlagren inom området är relativt täta och infiltrationskapaciteten därmed kraftigt är begränsad. Det är fastighetsägaren som har ansvar för att finna lösningar för dagvatten på den egna tomten/fastigheten. Fastighetsägaren ansvarar för att avleda dagvattnet på ett sätt som inte försvårar avledandet nedströms eller orsakar problem för grannarna. Dagvattenhanteringen i området föreslås ske genom ett trögt avrinningssystem med öppna diken eller fördröjningsdiken i form av hålrumsmagasin (se kartan sidan 10). Hålrumsmagasin kan utnyttjas även som områdesdränering och på så vis påverka grundvattennivån. 9

10 Föreslagna dagvattenhanteringssystem Hålrumsmagasin Energitillförsel Energieffektiva byggnader Kommunfullmäktige har antagit Alingsås miljömål Målen är i huvudsak att energianvändningen per invånare och utsläppen av växthusgaser per invånare ska minska, andelen förnyelsebar energi ska öka samt att nya byggnader ska kännetecknas av en mycket hög energieffektivitet. Utsläppskraven på eldstäder för ved jämställs med de som gäller för pelletseldstäder avseende partiklar och kolväten. Sårbarhets/beredskapsaspekter med avseende på elförsörjning skall beaktas. Lokala eldstäder som uppfyller utsläppskraven i Boverkets Byggregler får installeras. Vid energieffektivt byggande, med bl.a. extra tjock isolering i ytterväggar, tillåts en ökad byggnadsarea så att bostadens area inte behöver minskas. 10 m 2 räcker vanligen för ett småhus eller mindre flerbostadshus (flerbostadshus behöver inte ha lika tjocka ytterväggar eftersom varje bostad har innerväggar/tak/golv mot andra bostäder). 10

11 Riktlinjer för miljöanpassat byggande har tagits fram inom Alingsås kommun. De övergripande målen är att begränsa vår klimatpåverkan och att byggnader inte ska påverka människors hälsa negativt. Vad gäller energianvändning krävs bättre energieffektivitet än gällande byggnorm. Byggnadens behov av köpt energi av olika slag ska räknas samman (för värme, varmvatten och driftel men exklusive hushållsel) och olika energislag viktas beroende på deras miljöpåverkan. Eftersom tillkommande el i Sveriges energisystem huvudsakligen kommer från energikällor med höga omvandlings- och distributionsförluster ska köpt el till byggnaden räknas upp med en faktor 2,5. Grundprincip: Byggnaden har ett behov av köpt energi, viktat enligt beräkningsmodellen, av maximalt 90 kwh/m 2 och år, eller uppfyller kriterierna för passivhus enligt kravspecifikation från Forum för energieffektiva byggnader. Exempel småhus med pelletseldning: Högst ca 65 kwh/m 2 biobränsle + ca 10 kwh/m 2 driftel (10 x 2,5 = 25) Exempel småhus med värmepump: Högst 36 kwh/m 2 el (36 x 2,5 = 90) Arean som avses är golvarean i temperaturreglerade utrymmen avsedda att värmas till mer än 10 o C begränsade av klimatskärmens insida (definition enligt BBR 9:12). Övrig energianvändning El Låg vatten- och energianvändning ska eftersträvas enligt bl.a. miljömålen. Under upplysningar på plankartan anges dels att ska bygg- och installationsteknik användas som medför låg vatten- och energianvändning, dels att installationer ska ha individuell mätning av vattenanvändning för varje bostad/verksamhet samt medge eller vara förberedda för individuell mätning av energianvändning. Närmsta transformatorstation finns vid korsningen Forsåvägen/Färgenvägen. Inom planområdet finns ett område reserverat för en ny transformatorstation. I byggnaderna bör femledaresystem installeras för att minska elektromagnetiska fält. Restprodukter/avfall Förpacknings- och tidningsinsamling finns vid Stockslyckevägen, i Alingsås tätort, ca 3 km från planområdet. 4. Konsekvenser Hållbar utveckling och miljö Naturmiljö Strandskydd Planförslaget bedöms vara förenligt med de grundläggande bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden och skydd av naturen i miljöbalken kapitel 3 och 7. Det finns inga intressen vad gäller flora, fauna eller rödlistade arter registrerade inom planområdet. Området har inte bedömts som ekologiskt särskilt känsligt i kommunens översiktsplan. De naturvärden som skyddas av Färgensjöarnas naturreservat som ligger direkt sydväst om området kommer inte att påverkas av planen. I samband med detaljplanen för Röhult som antogs 1990 har strandskyddet upphävts inom delar av planområdet. När en äldre detaljplan ersätts av en ny, återinträder dock strandskyddet och en ny bedömning ska göras om strandskyddet ska upphävas för de 11

12 delar av strandområdet som kommer att tas i anspråk. För upphävandet ska det finnas särskilda skäl i enlighet med bestämmelserna i 7 kap 18 c-d miljöbalken. Inom planområdet upphävs strandskyddet inom kvartersmarken samtidigt som detaljplanen vinner laga kraft. Det särskilda skälet för upphävande är att planområdet är avskilt från området närmast strandlinjen genom bebyggelse. Kulturmiljö Miljökvalitetsnormer Planen innebär inte någon förändring av någon kulturhistoriskt värdefull miljö. Miljökvalitetsnormer finns för kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10) och ozon i utomhusluft. Under 2010 har luftmätningar av kvävedioxid, svaveldioxid, bensen, xylen och toluen gjorts i Alingsås som visar att inget överskridande skett. Olika luftvårdsförbund samt SMHI har gjort mätningar och beräkningar av andra ämnen över Alingsås. Slutsatsen är att miljökvalitetsnormerna för luft inte överskrids. Den nya exploateringen medför endast en ringa ökning av trafiken vilket innebär att buller och avgaser inte kommer att öka nämnvärt och att miljökvalitetsnorm för luft inte kommer att överskridas. Det finns även miljökvalitetsnormer för kvaliteten på vattenmiljön. Forsån har måttlig ekologisk status och miljökvalitetsnormen är god ekologisk status Föroreningshalter i dagvatten från bostädsområden bedöms vara låga. Genom dagvattenhanteringssystemet som föreslås i detaljplanen kommer planens genomförande inte att leda till att Forsåns ekologisk status kommer att försämras. Strålning Nordväst om planområdet går en 400 kv kraftledning som förvaltas av Svenska Kraftnät. Ledningen ingår i det nationella stamnätet och går mellan Timmersdala och Stenkullen. Enligt kommunens miljömål samt Riktlinjer för miljöanpassat byggande ska vid nybyggnation riktvärdet 0,2 mikrotesla för magnetfält klaras. För att klara detta krav hålls ett skyddsavstånd på 180 meter mellan de föreslagna bostäderna och 400 kv kraftledningens närmaste fas. Inom den del av planområdet som ligger närmre än 180 meter från kraftledning får endast komplementbyggnader (uthus, garage) uppföras. Vattenfall eldistribution AB har anläggningar inom Hjälmared. Nätstationer, 130kV-luftledning och 10kV-luftledning, 10kV-kabel samt 0,4kV-luftledningar och kablar. Konsekvenser för närboende Planförslaget innebär att 19 nya villatomter tillkommer inom ett område som idag är naturmark. Trafikmängden inom det lokala vägnätet kommer att öka med ca 20 % och i samband med exploateringen kommer ett antal trafiksäkerhetsåtgärder att vidtas. 12

13 Behovsbedömning Ställningstagande Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och MB 6 kap 11 för aktuell detaljplan. Kommunen har bedömt att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Kommunen har därmed bedömt att en miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planområde. 5. Administrativa frågor Genomförandetid Handläggning Planavgift Medverkande Planens genomförandetid är 10 år från den dag då beslutet att anta planen vinner laga kraft. Planläggningen sker med normalt planförfarande och planen antas av samhällsbyggnadsnämnden. Ett planavtal är upprättat om fördelning av kostnader för planarbetet och planavgift kommer därför inte att tas ut i samband med bygglov. Detaljplanen har utarbetats under medverkan av en plangrupp med representanter från samhällsbyggnadskontoret, kommunledningskontoret, tekniska kontoret och miljöskyddskontoret. 6. Genomförande Organisatoriska frågor Huvudmannaskap Ansvarsfördelning Kommunen är inte huvudman för allmän plats. Det innebär att det är enskilt huvudmannaskap, dvs det är fastighetsägarna gemensamt som är ansvariga för utbyggnaden av lokalgatan och naturområdena. Huvudmannaskapet innebär ett ansvar för utbyggnad och framtida drift och underhåll av de allmänna platserna. Motivering för enskilt huvudmannaskap är att det överensstämmer med övriga delar av Röhult som har enskilt huvudmannaskap. Vid enskilt huvudmannaskap beslutar fastighetsbildningsmyndigheten (lantmäteriet) om ansvaret för utbyggnaden och driften av detaljplanens allmänna platser. Detta sker inom ramen för en förrättning. Vid utbyggnaden ska detaljplanens bestämmelser om utformning av allmän plats följas. Det gäller höjdsättning av lokalgatan och att vägdike eller hålrumsmagasin ska anläggas i lokalgatan. Ansvariga för utbyggnad och drift av områdets dagvattenhantering är fastighetsägarna gemensamt. Förvaltningen kommer troligtvis att åläggas Röhults samfällighetsförening som förvaltar de andra vägarna och dagvattenledningarna i närområdet. Alingsås kommun projekterar och bygger ut allmänt vatten och spillvatten på allmän platsmark. Detta måste ske samordnat med projektering och utbyggnad av lokalgatan och för delar av områdets dagvattenhantering. Ansvarig för Elnätets utbyggnad inom området är Vattenfall. 13

14 Avtal Planens genomförande regleras i förrättning hos lantmäteriet. För samordningen av utbyggnad av allmänt VA, för vilken kommunen är ansvarig, och av lokalgatan med dagvattenfördröjning, för vilken fastighetsägarna genom samfällighetsföreningen är ansvarig, bör ett trepartsavtal träffas inför genomförandet. Den tredje parten är planområdets exploatörer. Avtal behövs för att trygga rätten att lägga ned och behålla allmänna vatten- och spillvattenledningar på kvartersmark och på den enskilda vägmarken. Alternativt kan rättigheten tryggas i en ledningsrättsförrättning som kommunen söker hos lantmäteriet. Avtal om intrång i fastigheterna Hjälmared 1:73 och Röhult 1:25 för mötesplatser som föreslås i vägutredningen bör träffas mellan Röhults samfällighetsförening och resp fastighetsägare. Samfällighetsföreningens kostnader i anledning av detta bör i samtidigt träffat avtal föras över på exploatörerna. Fastighetsrättsliga frågor Allmän platsmark Kvartersmark Fastighetssamverkan/ gemensamhetsanläggning Den mark som utgör allmän plats, lokalgata och natur, berör fastigheterna Röhult 1:1 och Österbodarne 1:9. Marken kommer vid anläggningsförrättning hos lantmäteriet att upplåtas för en gemensamhetsanläggning. Troligen kommer den befintliga Röhult ga:1 att utvidgas till att omfatta även den nya lokalgatan och naturmarken. För att bilda två av de föreslagna tomterna inom Röhult 1:1 måste mark från såväl Röhult1:1 som Österbodarne1:9 ingå. Det är den fastighet som har den värdefullaste delen som har förtur till att förvärva mark från den andra fastigheten för att bilda tomten. I detta fall kommer den värdefullaste delen från Röhult 1:1. För att bilda de föreslagna tomterna ska dessa avstyckas i en lantmäteriförrättning. Där mark måste överföras mellan Röhult 1:1 och Österbodarne 1:9 för att bilda tomterna sker detta lämpligen samtidigt i form av en fastighetsreglering. Exploatörerna är ansvariga för att ansökan om avstyckning sker. Den befintliga gemensamhetsanläggningen Röhult ga:1 (vägar, parkerings- och vändplatser) kommer att beröras då planområdet trafikmatas genom gemensamhetsanläggningens vägar och det måste ske förbättringar på det befintliga vägsystemet. Röhult ga:1 föreslås utvidgas till att också ansvara för den nya lokalgatan och de tillkommande två mindre naturområdena. Det sker i en förrättning där Röhult ga:1 omprövas. I omprövningsförrättningen kan också frågan om intrång i fastigheterna Hjälmared 1:73 och Röhult 1:25 för mötesplatser behandlas. Detta intrång föreslås i vägutredningen men saknar dock planstöd. De i detaljplanen föreslagna tomterna blir delaktiga i gemensamhetsanläggningen och troligtvis även i Röhults samfällighetsförening som förvaltar den befintliga gemensamhetsanläggningen. Det är fastighetsägarna som är ansvariga för att en anläggningsförrättning kommer till stånd. Förrättningen söks hos lantmäteriet. Gemensamhetsanläggningen för befintliga avvattningsledningar, Röhult ga:2, kommer att beröras, då planområdets dagvattenavledning, efter fördröjning i öppna diken eller hålrumsmagasin, föreslås kopplas ihop med det befintliga dagvattensystemet. Det är fastighetsägarna som är ansvariga för att en anläggningsförrättning kommer till stånd. 14

15 Förrättningen söks hos lantmäteriet. Detaljplanen som gäller för planområdet omfattar ett område inom Österbodarne 1:9 och Röhult 1:1 som upplåtits som gemensam lekplats, Röhult ga:2. I en förrättning hos lantmäteriet måste lekplatsen tas bort från Röhult ga:2 eller konstateras att beslutet förfallit om inte området tagits i bruk enligt anläggningsbeslutet. Detta bör ske i en egen förrättning och vara gjort innan den mark som är belastad av gemensamhetsanläggningen avstyckas till egna tomter. I planområdets närhet finns gemensamhetsanläggningar också för båtplats, badplats och bevattningsledningar. Bevattningsanläggningen, Röhult ga:3, berörs av de nya tomterna. I en förrättning måste läget för och delaktighet i Röhult ga:3 omprövas. Det måste vara gjort innan den mark som belastas av gemensamhetsanläggningen avstyckas till egna fastigheter. Exploatörerna eller de nya tomtägarna får ansöka om delaktighet i gemensamhetsanläggningarna, Röhult ga:3 och Röhult ga:5, som avser bad- respektive båtplats. Det kan lämpligen ske genom att en överenskommelse enligt anläggningslagen träffas mellan fastighetsägaren och samfällighetsföreningen. Övrigt Det saknas anledning att införa fastighetsindelningsbestämmelser. Minsta tomtstorlek regleras. Allmänna ledningar på kvartersmark och allmänplatsmark med enskilt huvudmannaskap tryggas med ledningsrätt eller servitut. Ekonomiska frågor Fastighetsindelningsbestämmelser Exploateringsanläggningar Anläggningar på kvartersmark VA-ledningar Fastighetsbildningskostnader Allmänna anläggningar som behöver byggas för att genomföra planen är en lokalgata. Förbättrings- och trafiksäkerhetsåtgärder på det befintliga vägnätet måste utföras. Anläggandet av en lekplats är frivilligt. I en anläggningsförrättning beslutas om ansvaret för utbyggnaden. Det är ägarna till de fastigheter som har nytta av vägen som åläggs utbyggnadsskyldigheten. Eventuell flytt av elledningar eller andra ledningar bekostas av de fastighetsägare som erhåller byggrätter. Respektive fastighetsägare bekostar genomförandet av byggrätten och andra anläggningar på kvartersmarken. Kommunen bygger ut samtliga allmänna va-ledningar fram till anslutningspunkt vid fastighetsgräns. Respektive fastighetsägare betalar anläggningsavgifter enligt gällande taxa som innebär förhöjda avgifter. Respektive fastighetsägare bekostar nödvändig fastighetsbildning. Vilka som ska delta i kostnader för att ombilda befintliga gemensamhetsanläggningar är beslut som fattas inom ramen för lantmäteriförrättningen. Normalt åläggs kostnaden de fastighetsägare som har nytta av åtgärden, i detta fall exploatörerna. Tekniska frågor El-, teleledningar mm Vattenfall och övriga nätägare ska kontaktas i god tid innan arbeten påbörjas som påverkar deras anläggningar. 15

16 Medverkande Genomförandeavsnittet är framtaget av Explo AB i samråd med exploateringsavdelningen. Planavdelningen Antagandedatum: Lagakraftdatum: Job van Eldijk Planarkitekt 16

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun Dnr: SBN 00/059 Detaljplan för del av Led 4:, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun ANTAGANDHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för Led 4:, Sjölunda äng och Sjölunda strand, Lidköpings

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 Del av Vårdsätra 11:1 m.fl. Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-03-26 Detaljplanen

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Hagby 16:5. Granskningshandling. Detaljplan för. i Hagby, Kalmar kommun

PLANBESKRIVNING. Hagby 16:5. Granskningshandling. Detaljplan för. i Hagby, Kalmar kommun Handläggare Datum Ärendebeteckning Birgit Endom Upprättad 2015-02-18 2014-5788 1(28) 0480-45 03 68 Reviderad PLANBESKRIVNING Granskningshandling Detaljplan för Hagby 16:5 i Hagby, Kalmar kommun Planenheten

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad DP 1543 Detaljplan för Johannisbergss båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Krägga 1:11, del av Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB PLANDATA

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24 DETALJPLANEPROGRAM för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-03-24 INLEDNING Bakgrund och syfte I Bollebygds översiktsplan 2002

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN 2013-01-22, 10 Laga Kraft: 2013-02-19 Genomförandetiden

Läs mer

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik,, Skåne län Dnr 2013/222 SAMRÅDSHANDLING, UPPRÄTTAD 2013-11-29 Enkelt planförfarande ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl.,

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Dnr 2014/106 214 Planprogram för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Brantevik, Simrishamns kommun, Skåne län Handling till programsamråd, upprättad 2014-07-28 Till planprogrammet

Läs mer

2014-02-06 rev 2014-03-20, 2014-11-24, 2015-01-08

2014-02-06 rev 2014-03-20, 2014-11-24, 2015-01-08 Detaljplan för Trolska skogen, Mellanfjärden Å 1:16, Älvsta 8:9 m.fl. Nordanstigs kommun, Gävleborgs län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING Planförfarande Planen upprättas genom normalt planförfarande det

Läs mer