Handläggare: Job van Eldijk, tfn Dnr Antagandehandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling"

Transkript

1 Handläggare: Job van Eldijk, tfn Dnr Antagandehandling 1

2 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal Markägare Den juridiskt bindande handlingen är plankarta med bestämmelser. Till detaljplanen fogas en planbeskrivning och en illustrationskarta. Dessa har ingen rättsverkan utan ska underlätta förståelsen av planen och vara vägledande vid tolkningen av den. Efter granskningsskedet har ett granskningsutlåtande upprätts. Övriga handlingar är Samrådsredogörelsen samt Fastighetsförteckning. Planområdet ligger i Röhult vid Lilla Färgen, ca 4,5 km söder om Alingsås tätort. Planområdet är sammanlagt ca 2 ha. All mark är i privat ägo. 2. Tidigare ställningstaganden Uppdrag Kommunstyrelsen beslutade om en detaljplanebeställning där uppdraget att upprätta denna detaljplan ingår. Detaljplaner För området gäller Dp 18, Detaljplan för Röhult (antagen / laga kraft ). Genomförandetiden har gått ut för ovanstående plan. När den nya detaljplanen vunnit laga kraft kommer den att upphäva den äldre planen i berörda delar. Vision Kommunbudget Alingsås kommun har antagit Vision 2019 som en ledstjärna för all planering. Bl.a. anges att Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen. Alingsås har invånare år En av tre huvudstrategier för genomförandet är Boende och i en bostadspolicy anges att bostadsformerna ska vara strandnära boende, innerstadsboende, lågbudgetboende, marknära boende samt boende på landet. Enligt kommunbudget 2011 finns en grundläggande samhällssyn: Alingsås kommun ska utvecklas till ett hållbart samhälle, ekologiskt, socialt och ekonomiskt, med grundsynen om alla människors lika värde. All verksamhet ska präglas av synen att barnen är vår framtid och de äldre vårt självklara ansvar. Alingsås miljömål Översiktliga planer och avvägningar Kommunen har också antagit Alingsås miljömål De är grupperade i de tre huvudområdena Rik natur, Friskt vatten och Det goda samhället. Dessa områden rymmer målsättningar inom 14 miljökvalitetsområden, t.ex. Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö. I översiktsplanerna har avvägningar gjorts mellan de motstående allmänna intressena att bevara naturvärden och rekreationsområden och att exploatera mark som är lämplig för bebyggelse. I den kommuntäckande översiktsplanen ÖP 95 (antagen ) har det aktuella området beteckningen Befintlig sammanhållen bebyggelse/större anläggning. Planförslaget överensstämmer med 2

3 översiktsplanen. Program För området upprättades Program för utveckling av Färgens Östra Strand, som antogs av kommunfullmäktige Programmets syfte är att pröva utveckling av Färgens östra strand från fritidshusbebyggelse till åretruntboende med möjlighet till förtätning och nya mindre områden för bostäder. Målsättningarna för utvecklingen av Färgens östra strand är att det blir ett område med attraktiva boendemiljöer, tydlig vattenkontakt, lantlig karaktär och närhet till natur och rekreation. Som en fortsättning på befintlig bebyggelse i Röhult föreslås ett område med friliggande småhus. Tomterna bör ha liknande storlek som övriga Röhult, kvadratmeter. Släpp mellan tomterna är viktigt för tillgängligheten till den omgivande skogen. Två kraftledningar påverkar utbyggnadsmöjligheterna. Den befintliga vägen från Röhultsbron längs Lilla Färgen är inte trafiksäker och bör få den föreslagna huvudnätstandarden med ett gångoch cykelstråk. I övrigt utformas nya gator som lokalgator med en liknande standard som befintliga vägar i Röhult. Standarden på bron över Forsån i Röhult bör ses över. Avvikelse från planprogrammet Detaljplanen planlägger ett betydligt mindre område än som är utpekat i programmet. Kommunens mål är att eletromagnetiskt fält i nybyggda bostäder inte får överstiga 0,2 µt. För att uppnå detta mål krävs ett större skyddsavstånd till 400 kv kraftledningen som finns norr om planområdet än programmet utgick ifrån. Planområdet är stark kuperat. För att möjliggöra en lämplig avstyckning av tomter krävs större flexibilitet när det gäller minimum tomtstorlek än som föreslås i planprogrammet. Bostadsprogram Kommunstyrelsen beslutade att anta Bostadsprogram för bostadsbyggandet i kommunen. Enligt detta ska planering ske för 20 bostäder i Röhult. Planförslaget föreslår ca 19 bostäder. Naturreservat Direkt sydväst om området ligger Färgensjöarnas naturreservat. Syftet med naturreservatet är att skydda områdets ädellövskogar och övriga värdefulla skogsmiljöer, strandmiljöer och öar, intressanta växt- och djurliv, tilltalande landskapsbild och att tillvarata områdets goda möjligheter för rekreation och friluftsliv. Detta innebär bland annat att främst vid Slävik och Dumpevik bevara ekdominerade skogar, vid Färgenäs bevara en linddominerad betad hage där merparten av lindarna regelbundet hamlas, i området mellan Edsås och Lygnared bevara lövdominerade skogar och för landskapsbilden betydelsefulla odlingsmarker bevara öar och strandmiljöer orörda. En förutsättning för att sjöarnas intressanta växt- och djurliv ska kunna bevaras är att vattenkvaliteten upprätthålls eller förbättras. Strandskydd Delar av planområdet är beläget inom strandskyddat område. Strandskyddet, som här gäller 300 meter från strandkanten både ut i vattnet och upp på land, har som syfte att trygga allmänhetens tillgång till strandmiljöer samt att värna växt- och djurliv på land och i vatten. 3

4 3. Förutsättningar och förändringar Natur och kultur Natur Mark och geotekniska förhållanden En naturvärdesbedömning av planområdet har genomförts (Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB, ). Området bedöms besitta vissa naturvärden, vilket grundar sig på områdets funktion som buffertzon gentemot det angränsande naturreservatet Färgensjöarna samt förekomst av vissa komplexa mikrohabitat (bl.a. mindre klippbrant med rasbrant och enstaka större skyddsvärda träd). En berg- och geotekniska utredning av planområdet har genomförts (Norconsult, ). Utredningen har följande rekommendationer: Ur stabilitetssynpunkt bedöms området vara tillfredställande både för befintliga och framtida förhållanden då området i huvudsak utgörs av berg, fastmark samt fast lera. Befintliga bergslänter i eller i anslutning till planområdet bedöms vara stabila och de block som riskerar att falla ner från bergbranten i område A (se kartan nedan) kommer att fångas upp i de övre delarna av blockansamlingen vid brantens fot. Blockansamlingen fungerar således som en buffertzon. Blockansamlingens gräns har mätts in och utgör planområdets västra gräns. Det rekommenderas därför att schaktning av bergslänter och associerade blockansamlingar i möjligaste mån begränsas både ur estetisk och ur säkerhetsmässig synpunkt. Är bedömningen att mer omfattande schaktning krävs kommer det sannolikt inte att resultera i stabilitetsproblem som kräver andra åtgärder än bergrensning. Det ska betonas att mer omfattande schaktning med efterföljande bergrensning kan förfula de i dagsläget naturliga bergslänterna. Eventuellt kan förstärkningslösningar övervägas av estetiska skäl. Det rekommenderas därför att bergsakkunnig rådfrågas i samband med detaljprojektering av mer omfattande bergschakt. Alla bergarbeten som genomförs i det aktuella området ska besiktigas av bergsakkunnig. Grundläggning av bostadshus bedöms preliminärt kunna utföras med platta på mark. Detta bör dock studeras vidare i samband med detaljprojektering. Förekomsten av berg i dagen och ytligt berg som endast täcks av ett tunt jordtäcke (områden A & B) 4

5 Risk för översvämning eller erosion Skyddsområde Radon Planområdet ligger på ca 180 meters avstånd från närmaste vattendrag som är Lilla Färgen. Området ligger ca 18 meter över högsta högvattennivå och någon risk för översvämning eller erosion föreligger inte (höjdnivåer är angivna i höjdsystemet RH2000). Planområdet ligger inom Lilla Färgens yttre skyddszon. Skyddsbestämmelser finns formulerade. De hindrar inte plangenomförandet men innehåller restriktioner och bestämmelser om bland annat väghållning och dagvattenhantering. Ett arbete pågår inom kommunen med att formulera nya skyddsbestämmelser. Planområdet klassificeras som normalriskområde för markradon. Bostadsbyggnader inom normalriskområde ska normalt utföras med radonskyddande konstruktion alternativt ska motsvarande åtgärder vidtas så att högsta tillåtna radonhalt inte kommer att överskridas i byggnaden. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger dock den som ska bygga. Inget byggnadsmaterial får användas som är radongenererande. Kunskap måste finnas om varifrån makadamfyllningen till grundläggningen, ballasten i betongen etc härrör. Frågan om radonmätning på schaktbotten tas upp på det tekniska samrådet. Fornlämningar/kulturminnen Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Om man vid grävning eller annat arbete påträffar fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt Lag om kulturminnen m.m. (2 kap. Fornminnen). Bebyggelseområden Bostäder Runt 90-talet genomgick Röhult en omvandling från fritidshusområde till helårsbostadsområde. Idag finns det ca 80 bostäder. Inom planområdet föreslås en utbyggnad av tätorten med ca 19 bostäder. I planen tillåts mindre tomter (700 kvm) än i övriga Röhult ( kvm). Anledning till detta är att planområdet är stark kuperat och flexibilitet i planbestämmelserna krävs för att möjligöra en lämplig avstyckning av tomter. Den äldre fritidshusbebyggelse som finns kvar är av småskalig karaktär och består i huvudsak av mindre fritidshus i en våning. Befintlig service och verksamheter Inom planområdet saknas kommersiell och offentlig service. Fyra kilometer norr om planområdet i östra Ängabo, finns Ängaboskolan (förskolan, grundskola upp till årskurs 5 och grundsärskola) och en vårdcentral. Drygt fyra kilometer norr om planområdet finns en större livsmedelsbutik. Till stadskärnan och resecentrum är det sex kilometer. 5

6 Gestaltning För att säkerställa att de tillkommande bostäderna harmoniserar med den befintliga bebyggelsen är planens gestaltningsbestämmelser i huvudsak de samma som i gällande plan. Det handlar om följande bestämmelser: Högsta byggnadshöjd är 4,5 meter för huvudbyggnad och 2,5 meter för komplementbyggnad. Minsta takvinkel är 18 grader och största takvinkel är 38 grader. Endast sadeltak (med nock i husets längdriktig) eller pulpettak. Fasader ska i huvudsak utgöras av trä eller tegel. Utan hinder av byggnadshöjd får takkupor och frontespiser utföras längs högst en tredjedel av byggnads fasad. Terränganpassning Friggebodar Tillgänglighet Nivåskillnader inom planområdet är stora till mycket stora. När olämpliga hustyper byggs eller olämpliga infartslösningar anordnas kan stora stödmurar eller omfattande schakt- eller utfyllnadsingrepp krävas, vilka kan ha mycket negativ påverkan på kringliggande fastigheter och landskap. För att undvika detta införs en planbestämmelse som anger att inom planområdet är det endast tillåtet att bygga terränganpassade hus (sluttningshus, souterränghus, etc.) eller hus på plintar. För att skapa en successiv övergång mellan bostadskvarteren och kringliggande landskap men också mellan tomterna ska den nya bebyggelsen och tomtutformningen respektera och tillvarata landskapets utformning. Detta regleras genom bestämmelsen att tomtmark inom 4 meters avstånd från gräns mot gata inte får höjas eller sänkas så att dess nivå avviker mer än 1,5 meter från nivån på närmaste del av gatan. Inom plankartan finns även en regling av höjdsättningen av vägen genom planområdet. Vad gäller en- och tvåbostadshus får man i bostadshusets omedelbara närhet utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader (så kallade friggebodar), även på mark som enligt planbestämmelse inte får bebyggas (så kallad prickmark), men inte närmare tomtgräns än 4 meter. De grannar som berörs kan dock medge att friggebodar får placeras närmare gränsen. Se plan- och bygglagen för aktuella regler för dessa byggnader. Markplaneringen skall utföras så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan nå målpunkter som entréer m.m. utan problem. Föreskrifter finns i Boverkets Byggregler, BBR. Tillgänglighet till en- och tvåbostadshus kan undantas med hänsyn till besvärliga terrängförhållanden på tomten. Ramp med maximal lutning 1:12 ska dock kunna anordnas till entré. En Policy för funktionshinderfrågor i Alingsås kommun antogs 2011 och den är vägledande för arbetet med tillgänglighetsfrågor. Västra Götalandsregionen har tagit fram mer detaljerade riktlinjer: Tillgängliga och användbara miljöer (se 6

7 Friytor Friluftsområden Planområdets ligger i anslutning till ett område som är av riksintresse för friluftslivet och som ingår i ett större område som sträcker sig in till Göteborg och Delsjöområdet. Större delen av Lilla Färgens stränder är allmänt tillgängliga från vägar och gångstigar längs med vattnet. Över sundet mellan Lilla och Stora Färgen finns en gammal träbro. I Röhults nordöstra del följer vägen vattnet. I den södra delen begränsas vattenkontakten av den branta terrängen och en rad fastigheter. I Hjälmared begränsas tillgängligheten till vattnet av vattenverket. Flera lägergårdar finns i området kring Hjälmared. Ordnade bollplaner finns i anslutning till Lygnareds campingplats. En kanotled passerar genom sjön. Kanotuthyrning finns i Färgered och vid campingen. Både Stora och Lilla Färgen är tämligen goda fiskevatten. Stora orörda strövområden finns främst längs Stora Färgens norra och västra stränder, den östra stranden har sedan länge varit bebyggd med främst fritidshusbebyggelse. Ett sammanhängande skogsområde finns på höjden söder om Lilla Färgen. Flera välanvända stigar korsar skogen. I anslutning till Boråsvägen finns en golfbana som sträcker sig upp till Lilla Färgens strand. Vintertid finns skidspår på golfbanan. I närheten av Skärsbo finns en port under Boråsvägen. Två grenar av cykelleden Västgötaleden följer Boråsvägen i höjd med Färgen, men det finns ingen separat cykelväg. Lek Vid korsningen Blåtjärnsvägen/Färgenvägen finns en lekplats och i planområdets norra del finns ett område till förfogande för anordnade av en lekplats. 7

8 Trafik och gator Trafik Röhult angörs från Boråsvägen (väg 180) som är skyltad 90 km/h förbi hela planområdet. Det finns inga vänstersvängfält i korsningarna. En trafikutredning har genomförts för att belysa vilken påverkan planen har på trafiksäkerheten i Röhult (Norconsult, ). Tätorten har utvecklats från ett område med några sommarstugor till ett bostadsområde med bostäder. De flesta bostäderna i området är i dag villor med åretruntboende. Vägnätet i området har byggts ut i takt med att fler bostäder tillkommit men inom vissa delar har utformningen av vägnätet inte hängt med i den snabba omvandlingen av området och är därför inte helt anpassat till dagens trafikbelastning. På vissa ställen orsakar dålig sikt och att bilar kör med för hög hastighet trafiksäkerhetsproblem. När antalet bostäder i Röhult ökar med ca 20 % kommer trafikmängden i området att öka i motsvarande grad. För att förbättra trafiksäkerheten har kommunen i samråd med vägföreningen och planens exploatörer kommit överens om ett antal åtgärder (se kartan nedan): 7 nya/omgjorda väggupp 3 nya/återställda mötesplatser Förbättring sikt vid korsningen Färgenvägen/Forsåvägen och utmed Färgenvägen. Föreslagna trafiksäkerhetsåtgärder 8

9 Gång-, cykel- och mopedtrafik Parkering för bilar Från Röhult kan Alingsås nås via cykelvägar och en lågtrafikerad parallellväg till Boråsvägen. Avståndet till resecentrum är sex kilometer. I Röhult saknas i övrigt cykelvägar. Vägen från Röhult till Ängaboskolan går parallellt med Boråsvägen, via en planskild korsning under Boråsvägen och genom Ängabo samhället. Parkering för bilar sker på egen tomt. Kollektivtrafik Närmaste hållplats finns vid väg 180, ca 1 km från planområdet. Det går tre busslinjer på Boråsvägen. På vardagar trafikeras dessa linjer ungefär en gång i timmen i lågtrafik och en gång i halvtimmen i högtrafik. Det finns inga gångbanor från anslutningsvägarna till busshållplatserna, utan resenärerna får använda vägrenen. I rapporten Lokal trafikförsörjningsplan för kollektivtrafiken i Alingsås kommun till år 2010 (antagen av KS i februari 2008) finns förslag på nya busslinjer. Teknisk försörjning Vatten/avlopp Dagvatten Området är anslutet till kommunalt vatten och avlopp. En dagvattenutredning har genomförts för området (Ramböll, ). Terrängen utgörs av höglänta partier och lägre fuktigare stråk igenvuxna med buskar och träd där ytligt stående vatten kan förekomma. Söder om området finns ett dike. Befintligt ledningsnät för dagvatten är privat. Dagvatten från bebyggda delarna runt planområdet avleds till en cirka 50 meters lång bäck väster om området som mynnar till Lilla Färgen. I samband med regn tillförs de lägre delarna av planområdet relativt mycket ytvatten från bergslänten längs planområdets västra begränsning. En del av ytvatten rinner till en trumma med okänd dimension som finns sydost om området. Jordlagren inom området är relativt täta och infiltrationskapaciteten därmed kraftigt är begränsad. Det är fastighetsägaren som har ansvar för att finna lösningar för dagvatten på den egna tomten/fastigheten. Fastighetsägaren ansvarar för att avleda dagvattnet på ett sätt som inte försvårar avledandet nedströms eller orsakar problem för grannarna. Dagvattenhanteringen i området föreslås ske genom ett trögt avrinningssystem med öppna diken eller fördröjningsdiken i form av hålrumsmagasin (se kartan sidan 10). Hålrumsmagasin kan utnyttjas även som områdesdränering och på så vis påverka grundvattennivån. 9

10 Föreslagna dagvattenhanteringssystem Hålrumsmagasin Energitillförsel Energieffektiva byggnader Kommunfullmäktige har antagit Alingsås miljömål Målen är i huvudsak att energianvändningen per invånare och utsläppen av växthusgaser per invånare ska minska, andelen förnyelsebar energi ska öka samt att nya byggnader ska kännetecknas av en mycket hög energieffektivitet. Utsläppskraven på eldstäder för ved jämställs med de som gäller för pelletseldstäder avseende partiklar och kolväten. Sårbarhets/beredskapsaspekter med avseende på elförsörjning skall beaktas. Lokala eldstäder som uppfyller utsläppskraven i Boverkets Byggregler får installeras. Vid energieffektivt byggande, med bl.a. extra tjock isolering i ytterväggar, tillåts en ökad byggnadsarea så att bostadens area inte behöver minskas. 10 m 2 räcker vanligen för ett småhus eller mindre flerbostadshus (flerbostadshus behöver inte ha lika tjocka ytterväggar eftersom varje bostad har innerväggar/tak/golv mot andra bostäder). 10

11 Riktlinjer för miljöanpassat byggande har tagits fram inom Alingsås kommun. De övergripande målen är att begränsa vår klimatpåverkan och att byggnader inte ska påverka människors hälsa negativt. Vad gäller energianvändning krävs bättre energieffektivitet än gällande byggnorm. Byggnadens behov av köpt energi av olika slag ska räknas samman (för värme, varmvatten och driftel men exklusive hushållsel) och olika energislag viktas beroende på deras miljöpåverkan. Eftersom tillkommande el i Sveriges energisystem huvudsakligen kommer från energikällor med höga omvandlings- och distributionsförluster ska köpt el till byggnaden räknas upp med en faktor 2,5. Grundprincip: Byggnaden har ett behov av köpt energi, viktat enligt beräkningsmodellen, av maximalt 90 kwh/m 2 och år, eller uppfyller kriterierna för passivhus enligt kravspecifikation från Forum för energieffektiva byggnader. Exempel småhus med pelletseldning: Högst ca 65 kwh/m 2 biobränsle + ca 10 kwh/m 2 driftel (10 x 2,5 = 25) Exempel småhus med värmepump: Högst 36 kwh/m 2 el (36 x 2,5 = 90) Arean som avses är golvarean i temperaturreglerade utrymmen avsedda att värmas till mer än 10 o C begränsade av klimatskärmens insida (definition enligt BBR 9:12). Övrig energianvändning El Låg vatten- och energianvändning ska eftersträvas enligt bl.a. miljömålen. Under upplysningar på plankartan anges dels att ska bygg- och installationsteknik användas som medför låg vatten- och energianvändning, dels att installationer ska ha individuell mätning av vattenanvändning för varje bostad/verksamhet samt medge eller vara förberedda för individuell mätning av energianvändning. Närmsta transformatorstation finns vid korsningen Forsåvägen/Färgenvägen. Inom planområdet finns ett område reserverat för en ny transformatorstation. I byggnaderna bör femledaresystem installeras för att minska elektromagnetiska fält. Restprodukter/avfall Förpacknings- och tidningsinsamling finns vid Stockslyckevägen, i Alingsås tätort, ca 3 km från planområdet. 4. Konsekvenser Hållbar utveckling och miljö Naturmiljö Strandskydd Planförslaget bedöms vara förenligt med de grundläggande bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden och skydd av naturen i miljöbalken kapitel 3 och 7. Det finns inga intressen vad gäller flora, fauna eller rödlistade arter registrerade inom planområdet. Området har inte bedömts som ekologiskt särskilt känsligt i kommunens översiktsplan. De naturvärden som skyddas av Färgensjöarnas naturreservat som ligger direkt sydväst om området kommer inte att påverkas av planen. I samband med detaljplanen för Röhult som antogs 1990 har strandskyddet upphävts inom delar av planområdet. När en äldre detaljplan ersätts av en ny, återinträder dock strandskyddet och en ny bedömning ska göras om strandskyddet ska upphävas för de 11

12 delar av strandområdet som kommer att tas i anspråk. För upphävandet ska det finnas särskilda skäl i enlighet med bestämmelserna i 7 kap 18 c-d miljöbalken. Inom planområdet upphävs strandskyddet inom kvartersmarken samtidigt som detaljplanen vinner laga kraft. Det särskilda skälet för upphävande är att planområdet är avskilt från området närmast strandlinjen genom bebyggelse. Kulturmiljö Miljökvalitetsnormer Planen innebär inte någon förändring av någon kulturhistoriskt värdefull miljö. Miljökvalitetsnormer finns för kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10) och ozon i utomhusluft. Under 2010 har luftmätningar av kvävedioxid, svaveldioxid, bensen, xylen och toluen gjorts i Alingsås som visar att inget överskridande skett. Olika luftvårdsförbund samt SMHI har gjort mätningar och beräkningar av andra ämnen över Alingsås. Slutsatsen är att miljökvalitetsnormerna för luft inte överskrids. Den nya exploateringen medför endast en ringa ökning av trafiken vilket innebär att buller och avgaser inte kommer att öka nämnvärt och att miljökvalitetsnorm för luft inte kommer att överskridas. Det finns även miljökvalitetsnormer för kvaliteten på vattenmiljön. Forsån har måttlig ekologisk status och miljökvalitetsnormen är god ekologisk status Föroreningshalter i dagvatten från bostädsområden bedöms vara låga. Genom dagvattenhanteringssystemet som föreslås i detaljplanen kommer planens genomförande inte att leda till att Forsåns ekologisk status kommer att försämras. Strålning Nordväst om planområdet går en 400 kv kraftledning som förvaltas av Svenska Kraftnät. Ledningen ingår i det nationella stamnätet och går mellan Timmersdala och Stenkullen. Enligt kommunens miljömål samt Riktlinjer för miljöanpassat byggande ska vid nybyggnation riktvärdet 0,2 mikrotesla för magnetfält klaras. För att klara detta krav hålls ett skyddsavstånd på 180 meter mellan de föreslagna bostäderna och 400 kv kraftledningens närmaste fas. Inom den del av planområdet som ligger närmre än 180 meter från kraftledning får endast komplementbyggnader (uthus, garage) uppföras. Vattenfall eldistribution AB har anläggningar inom Hjälmared. Nätstationer, 130kV-luftledning och 10kV-luftledning, 10kV-kabel samt 0,4kV-luftledningar och kablar. Konsekvenser för närboende Planförslaget innebär att 19 nya villatomter tillkommer inom ett område som idag är naturmark. Trafikmängden inom det lokala vägnätet kommer att öka med ca 20 % och i samband med exploateringen kommer ett antal trafiksäkerhetsåtgärder att vidtas. 12

13 Behovsbedömning Ställningstagande Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och MB 6 kap 11 för aktuell detaljplan. Kommunen har bedömt att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Kommunen har därmed bedömt att en miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planområde. 5. Administrativa frågor Genomförandetid Handläggning Planavgift Medverkande Planens genomförandetid är 10 år från den dag då beslutet att anta planen vinner laga kraft. Planläggningen sker med normalt planförfarande och planen antas av samhällsbyggnadsnämnden. Ett planavtal är upprättat om fördelning av kostnader för planarbetet och planavgift kommer därför inte att tas ut i samband med bygglov. Detaljplanen har utarbetats under medverkan av en plangrupp med representanter från samhällsbyggnadskontoret, kommunledningskontoret, tekniska kontoret och miljöskyddskontoret. 6. Genomförande Organisatoriska frågor Huvudmannaskap Ansvarsfördelning Kommunen är inte huvudman för allmän plats. Det innebär att det är enskilt huvudmannaskap, dvs det är fastighetsägarna gemensamt som är ansvariga för utbyggnaden av lokalgatan och naturområdena. Huvudmannaskapet innebär ett ansvar för utbyggnad och framtida drift och underhåll av de allmänna platserna. Motivering för enskilt huvudmannaskap är att det överensstämmer med övriga delar av Röhult som har enskilt huvudmannaskap. Vid enskilt huvudmannaskap beslutar fastighetsbildningsmyndigheten (lantmäteriet) om ansvaret för utbyggnaden och driften av detaljplanens allmänna platser. Detta sker inom ramen för en förrättning. Vid utbyggnaden ska detaljplanens bestämmelser om utformning av allmän plats följas. Det gäller höjdsättning av lokalgatan och att vägdike eller hålrumsmagasin ska anläggas i lokalgatan. Ansvariga för utbyggnad och drift av områdets dagvattenhantering är fastighetsägarna gemensamt. Förvaltningen kommer troligtvis att åläggas Röhults samfällighetsförening som förvaltar de andra vägarna och dagvattenledningarna i närområdet. Alingsås kommun projekterar och bygger ut allmänt vatten och spillvatten på allmän platsmark. Detta måste ske samordnat med projektering och utbyggnad av lokalgatan och för delar av områdets dagvattenhantering. Ansvarig för Elnätets utbyggnad inom området är Vattenfall. 13

14 Avtal Planens genomförande regleras i förrättning hos lantmäteriet. För samordningen av utbyggnad av allmänt VA, för vilken kommunen är ansvarig, och av lokalgatan med dagvattenfördröjning, för vilken fastighetsägarna genom samfällighetsföreningen är ansvarig, bör ett trepartsavtal träffas inför genomförandet. Den tredje parten är planområdets exploatörer. Avtal behövs för att trygga rätten att lägga ned och behålla allmänna vatten- och spillvattenledningar på kvartersmark och på den enskilda vägmarken. Alternativt kan rättigheten tryggas i en ledningsrättsförrättning som kommunen söker hos lantmäteriet. Avtal om intrång i fastigheterna Hjälmared 1:73 och Röhult 1:25 för mötesplatser som föreslås i vägutredningen bör träffas mellan Röhults samfällighetsförening och resp fastighetsägare. Samfällighetsföreningens kostnader i anledning av detta bör i samtidigt träffat avtal föras över på exploatörerna. Fastighetsrättsliga frågor Allmän platsmark Kvartersmark Fastighetssamverkan/ gemensamhetsanläggning Den mark som utgör allmän plats, lokalgata och natur, berör fastigheterna Röhult 1:1 och Österbodarne 1:9. Marken kommer vid anläggningsförrättning hos lantmäteriet att upplåtas för en gemensamhetsanläggning. Troligen kommer den befintliga Röhult ga:1 att utvidgas till att omfatta även den nya lokalgatan och naturmarken. För att bilda två av de föreslagna tomterna inom Röhult 1:1 måste mark från såväl Röhult1:1 som Österbodarne1:9 ingå. Det är den fastighet som har den värdefullaste delen som har förtur till att förvärva mark från den andra fastigheten för att bilda tomten. I detta fall kommer den värdefullaste delen från Röhult 1:1. För att bilda de föreslagna tomterna ska dessa avstyckas i en lantmäteriförrättning. Där mark måste överföras mellan Röhult 1:1 och Österbodarne 1:9 för att bilda tomterna sker detta lämpligen samtidigt i form av en fastighetsreglering. Exploatörerna är ansvariga för att ansökan om avstyckning sker. Den befintliga gemensamhetsanläggningen Röhult ga:1 (vägar, parkerings- och vändplatser) kommer att beröras då planområdet trafikmatas genom gemensamhetsanläggningens vägar och det måste ske förbättringar på det befintliga vägsystemet. Röhult ga:1 föreslås utvidgas till att också ansvara för den nya lokalgatan och de tillkommande två mindre naturområdena. Det sker i en förrättning där Röhult ga:1 omprövas. I omprövningsförrättningen kan också frågan om intrång i fastigheterna Hjälmared 1:73 och Röhult 1:25 för mötesplatser behandlas. Detta intrång föreslås i vägutredningen men saknar dock planstöd. De i detaljplanen föreslagna tomterna blir delaktiga i gemensamhetsanläggningen och troligtvis även i Röhults samfällighetsförening som förvaltar den befintliga gemensamhetsanläggningen. Det är fastighetsägarna som är ansvariga för att en anläggningsförrättning kommer till stånd. Förrättningen söks hos lantmäteriet. Gemensamhetsanläggningen för befintliga avvattningsledningar, Röhult ga:2, kommer att beröras, då planområdets dagvattenavledning, efter fördröjning i öppna diken eller hålrumsmagasin, föreslås kopplas ihop med det befintliga dagvattensystemet. Det är fastighetsägarna som är ansvariga för att en anläggningsförrättning kommer till stånd. 14

15 Förrättningen söks hos lantmäteriet. Detaljplanen som gäller för planområdet omfattar ett område inom Österbodarne 1:9 och Röhult 1:1 som upplåtits som gemensam lekplats, Röhult ga:2. I en förrättning hos lantmäteriet måste lekplatsen tas bort från Röhult ga:2 eller konstateras att beslutet förfallit om inte området tagits i bruk enligt anläggningsbeslutet. Detta bör ske i en egen förrättning och vara gjort innan den mark som är belastad av gemensamhetsanläggningen avstyckas till egna tomter. I planområdets närhet finns gemensamhetsanläggningar också för båtplats, badplats och bevattningsledningar. Bevattningsanläggningen, Röhult ga:3, berörs av de nya tomterna. I en förrättning måste läget för och delaktighet i Röhult ga:3 omprövas. Det måste vara gjort innan den mark som belastas av gemensamhetsanläggningen avstyckas till egna fastigheter. Exploatörerna eller de nya tomtägarna får ansöka om delaktighet i gemensamhetsanläggningarna, Röhult ga:3 och Röhult ga:5, som avser bad- respektive båtplats. Det kan lämpligen ske genom att en överenskommelse enligt anläggningslagen träffas mellan fastighetsägaren och samfällighetsföreningen. Övrigt Det saknas anledning att införa fastighetsindelningsbestämmelser. Minsta tomtstorlek regleras. Allmänna ledningar på kvartersmark och allmänplatsmark med enskilt huvudmannaskap tryggas med ledningsrätt eller servitut. Ekonomiska frågor Fastighetsindelningsbestämmelser Exploateringsanläggningar Anläggningar på kvartersmark VA-ledningar Fastighetsbildningskostnader Allmänna anläggningar som behöver byggas för att genomföra planen är en lokalgata. Förbättrings- och trafiksäkerhetsåtgärder på det befintliga vägnätet måste utföras. Anläggandet av en lekplats är frivilligt. I en anläggningsförrättning beslutas om ansvaret för utbyggnaden. Det är ägarna till de fastigheter som har nytta av vägen som åläggs utbyggnadsskyldigheten. Eventuell flytt av elledningar eller andra ledningar bekostas av de fastighetsägare som erhåller byggrätter. Respektive fastighetsägare bekostar genomförandet av byggrätten och andra anläggningar på kvartersmarken. Kommunen bygger ut samtliga allmänna va-ledningar fram till anslutningspunkt vid fastighetsgräns. Respektive fastighetsägare betalar anläggningsavgifter enligt gällande taxa som innebär förhöjda avgifter. Respektive fastighetsägare bekostar nödvändig fastighetsbildning. Vilka som ska delta i kostnader för att ombilda befintliga gemensamhetsanläggningar är beslut som fattas inom ramen för lantmäteriförrättningen. Normalt åläggs kostnaden de fastighetsägare som har nytta av åtgärden, i detta fall exploatörerna. Tekniska frågor El-, teleledningar mm Vattenfall och övriga nätägare ska kontaktas i god tid innan arbeten påbörjas som påverkar deras anläggningar. 15

16 Medverkande Genomförandeavsnittet är framtaget av Explo AB i samråd med exploateringsavdelningen. Planavdelningen Antagandedatum: Lagakraftdatum: Job van Eldijk Planarkitekt 16

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Detaljplan Skillinge 6:16 S KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Upprättad 2014-09-08 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB Stockholm Kontakt: Gregor

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11-99-214 Datum: 2012-11-22 Genomförandebeskrivning Detaljplan för Holländaröd Del av Holländaröd 1:63 m.fl. BRASTAD, LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-22 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [11] 2011-01-21 Plannummer: 22-3 Referens Arthur Utrata-Scholl DETALJPLAN FÖR Skårdal Lindhov/Vretarna, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagande: Skrea 14:8 mfl 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för del av Skrea 14:8 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-09-29 Reviderad 2011-01-25,

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun Organisatoriska frågor Planförfarande Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad planoch bygglagen,

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Planbeskrivning 2015-08-19. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Prästgårdsvägen 3. Dnr 2015.224 211 Samråds /granskningshandling

Planbeskrivning 2015-08-19. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Prästgårdsvägen 3. Dnr 2015.224 211 Samråds /granskningshandling Handläggare: Emil Hjalmarsson, tfn 0322-616367 Dnr 2015.224 211 Samråds /granskningshandling Foto med bredd:höjd-förhållande1 Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Prästgårdsvägen 3 Planbeskrivning 2015-08-19

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/7 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL. RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 2/7 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

DA 98 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för del av fastigheten Sörvik 4:36 m.fl., Sörbo. Organisatoriska frågor

DA 98 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för del av fastigheten Sörvik 4:36 m.fl., Sörbo. Organisatoriska frågor DA 98 Uppdragsbeslut 2007-03-14 Samrådsbeslut 2010-01-10 Utställningsbeslut 2010-05-19 Antagen 2010-10-11 Laga kraft 2010-11-15 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av Plan- & Byggforum AB, december

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

GENOMFÖRANDE- BESKRIVNING

GENOMFÖRANDE- BESKRIVNING 1 (8) Dnr: MBN 08/56/214 Detaljplan för SÖDRA BANSVIK GAMLESTAN 20:13 M FL GENOMFÖRANDE- BESKRIVNING Antagandehandling Upprättad 2009-04-17, Justerad 2009-06-02 Denna genomförandebeskrivning är en handling

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Miljö- och byggnämnden antog den 11 december 2013 212, detaljplan för Del av Flattinge 3:4 med flera i Ljungby kommun.

Miljö- och byggnämnden antog den 11 december 2013 212, detaljplan för Del av Flattinge 3:4 med flera i Ljungby kommun. LAGA KRAFTBEVIS Miljö- och byggnämnden antog den 11 december 2013 212, detaljplan för Del av Flattinge 3:4 med flera i Ljungby kommun. Miljö- och byggnämndens beslut överklagades den 7 januari 2014. Länsstyrelsen

Läs mer

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län 389 Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Planområdet är beläget cirka åtta km sydväst om Ronneby centrum, söder om Spjälkövägen. 1 HANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun

Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun Denna handling har utarbetats av kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet genom: Gustav Hellund, planeringsarkitekt

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-07-04 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Källö 6:4, kv Myrängen Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län Figur 1: Källa: Bing-maps Samrådstid:

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer