Rapport för projektet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport för projektet"

Transkript

1 1 Rapport för projektet Utveckling av en effektiv metod för förökning av nya rabarbersorter Li-Hua Zhu Jessica Fajerson Växtförädling och bioteknik SLU, Alnarp

2 2 Slutrapport Projekttitel: Utveckling av en effektiv metod för förökning av nya rabarbersorter Sökande: Li-Hua Zhu Medsökande: Kimmo Rumpunen och Elisabet Nilsson Exjobbare: Jessica Fajerson Projektperiod: Beviljat medel: SEK Vetenskaplig redovisning Introduktion Rabarber (Rheum rhaponticum) är en flerårig och tålig växt som klarar sig bra i de flesta svenska växtzoner. Den är en robust och lättodlad medicinal- och köksväxt som ger en hög avkastning och har en karaktäristisk arom. Intresset för att använda rabarber i olika livsmedelsprodukter och som färskvara ökar, i både de nordiska länderna och många andra länder i världen. I till exempel Tyskland ökade produktionen, från 652 till 724 ha, och efterfrågan, på i första hand färsk rabarber kraftigt år Detta innebär en ökad efterfrågan på billiga plantor och bra sorter, något som också märkts i Sverige. Det finns stora sortskillnader när det gäller olika egenskaper hos rabarber (Rumpunen och Henriksen 1999). Nyligen har man även visat att rabarber, i förhållande till övriga grönsaker, har relativt höga halter antioxidanter, i form av olika fenoler (Zhou et al. 2006). De sorter som idag förökas är i första hand utvalda för hemträdgårdsodling och har inte de egenskaper som krävs vid kommersiell rabarberproduktion. Rabarber kan förökas genom delning av äldre plantor men detta tar lång tid och är arbetskrävande, vilket i sin tur ger dyra plantor. Mikroförökning har emellertid visat sig vara en effektiv och användbar metod för att föröka rabarber (Lepse 2007; Roggemans och Claes 1979; Rumpunen 1990, 1996; Zhao et al. 2005) men idag saluförs endast ett begränsat antal sorter, eftersom förökningsbarheten varierar med sorten. Många äldre sorter har dessutom en mycket stor benägenhet att producera blomstjälkar som måste avlägsnas manuellt för att inte stjäla kraft från plantorna. Det har därför varit motiverat att ta fram nya rabarbersorter med bättre egenskaper. Vid SLU på Balsgård har därför ett mindre rabarberförädlingsprogram bedrivits sedan Detta har resulterat i ett antal nya selektioner, varav F101, F104, F106, F108 och F112, valts ut på grund av bra smak, hög avkastning, låg blomningsbenägenhet samt motståndskraft mot svampsjukdomar, som annars drabbar bladen (svartfläcksjuka, Ramularia rhei). Smaktester, som genomförts tillsammans med Procordia Food AB i Tollarp och Eslöv, har visat en utsökt smak hos dessa selektioner. Utöver detta växtmaterial har även olika kloner av Canada Red funnits vara mycket odlingsvärda, med olika goda egenskaper. Dock är mikroförökningsbarheten okänd för det ovannämnda växtmaterialet och det är därför angeläget att testa denna egenskap, eftersom förökningsbarheten är en mycket viktig faktor som påverkar möjligheten att producera billiga plantor för kommersiell produktion. Mikroförökning är en vanlig metod för att snabbt massföröka växtmaterial på kort tid och denna metod är särskilt användbar för nya förädlade sorter, där man initialt endast har tillgång till en begränsad mängd växtmaterial. Dessutom kan mikroförökning göra det möjligt att effektivt producera sjukdomsfria och sortäkta plantor (Lepse 2007; Roggemans och Claes 1979). Traditionell mikroförökning kräver stora arbetsinsatser, eftersom växtdelarna odlas på fast medium i små burkar, vilket orsakar en hög produktionskostnad. Däremot erbjuder

3 3 bioreaktorproduktion ett bättre alternativ genom att producera växter i flytande medium i stora kärl, till exempel stora flaskor (Etinne H. och Berthouly 2002; Zhu et al. 2005). I våra tidigare studier har vi testat massförökning av blåbär, jordgubbar, hallon med flera växtslag i bioreaktorer och fått mycket positiva resultat, i de flesta fall. Vi har således framgångsrikt producerat blåbärsplantor i bioreaktorer under flera år. Vi har också upptäckt att i vissa fall kan växling mellan fast och flytande medium effektivt reducera hyperhydricitet, som ofta orsakar abnorma skott, ett mycket vanligt problem som förekommer när kulturer odlas i ett flytande medium. Eftersom tillväxt och utveckling av mikroplantor påverkas av mikroförökningsförhållanden, är det viktigt att utvärdera mikroplantor i växthus. För att på så sett kunna välja ut de bästa förhållandena för kommersiell mikroförökning. Syftet med detta projekt var att utvärdera förökningsbarheten in vitro hos nytt växtmaterial av rabarber, samt utvärdera etableringen av mikroförökade rabarberplantor i växthus. Projektet genomfördes delvis av en exjobbare. Vi producerade över rabarberplantor i bioreaktor genom att använda protokollet som utvecklats i detta projekt. Dessa mikroplantor användes sedan som moderplantor på Elitplantstationen i Balsgård, till odlare för kommersiell produktion. Material Rabarberklonerna som användes i försöket är sex nya kloner (0132 Canada Red 3, 0223 röd Elmsblitz, F0302 F101, 0217 F104, 0211 F106 och 0208 F108) som kom från SLU i Balsgård. Dessa kloner odlades i stora krukor i växthuset inför in vitro etablering (se figur 1A). Metoder Etablering in vitro Både vilande och växande knoppar (se figur 1B) samt meristem, från alla sex kloner, användes som explantat för in vitro etablering. Rhizombitar där knoppar fanns skars bort från moderplantorna och tvättades grundligt under rinnande kranvatten (se figur 1C). Därefter ytsteriliserades de med 6% kalciumhypoklorit med 2 droppar Tween 20 i 15 minuter, under skakning. Sedan sköljdes de 6 gånger med sterilt vatten. Mediet för etablering innehöll MS, 20 g L -1 glukos, 1 mg L -1 BAP, 1 mg L -1 IBA och 7 g L -1 agar. ph justerades till 5.7. Explantaten flyttades till nytt medium var 3-4 vecka. Skottproduktion på fast medium Fem kloner användes för skottproduktionsförsök. Klon 0211 F106 växte för långsamt och kunde inte uppförökas i tillräckligt stor mängd för detta ändamål. För skottproduktion användes mediet innehållande MS, 20 g L -1 glukos, olika koncentrationer av BAP (1.5, 2.5, 3.5, 4.5 och 5.5 mg L -1 ) i kombination med 0.5 mg L -1 IBA och 6 g L -1 agar. ph justerades 5.7. För varje kombination användes 30 skott per klon. Efter 4 veckor registrerades antal nya skott som producerats. Försöket upprepades minst 2 gånger. Effekt av paclobutrazol på skottillväxt För att vidare öka förökningshastigheten har vi testat tillväxtretardanten paclobutrazol och dess effekt på skottillväxten. I detta försök var försökningsmediet samma som för

4 4 skottproduktion, men innehöll 3.5 mg L -1 BAP och 2 mg L -1 paclobutrazol. Detta försök genomfördes endast med klonen 0217 F104 och skotten som användes kom från förökningsmedier med olika BAP koncentrationer. Två burkar, en med och en utan tillsatt paclobutrazol, med 5 skott i vardera användes i försöket och skottillväxten registrerades efter 3 och 6 (2x3) veckor. Rotning på fast medium Rotningsmedium var halvt MS innehållande 20 g L -1 glukos, 0.1 mg L -1 IBA, 6 g L -1 agar och ph justerades till 5.7. Alla fem kloner som användes i skottproduktionsförsöket inkluderades i rotningsförsöket. En mörkerbehandling, under 3,5 dagar, testades på klon 0217 F104 och 0208 F108. Skotten kom från alla undersökta BAP koncentrationer. För varje koncentration användes minst 12 skott. Skottproduktion och rotning i bioreaktor Skottproduktion i bioreaktorer genomfördes med klonerna 0132 Canada Red 3 och 0223 röd Elmsblitz, som är väl efterfrågade på marknaden. Mediet innehöll 20 g L -1 glukos eller 30 g L - 1 sackaros, 1 mg L -1 BAP och 1 mg L -1 IBA. Skottproduktion registrerades efter 3 veckor. Rotning genomfördes i bioreaktor med samma rotningsmedium som det fasta mediet, i ljus. In vitro odlingsförhållanden Alla in vitro kulturer i denna rapport odlades i en klimatkammare med dagslängden 16 timmar, temperatur 21/18 C (dag/natt) och ljusintensiteten 33 µmol m 2 s -1. Etablering av mikroplantor i växthus/utomhus Välrotade mikroplantor, från både fast medium och bioreaktor, planterades i krukor med planteringsjord blandad med perlit (1:1) i växthus. Från början täcktes mikroplantorna med plastmuggar för att undvika uttorkning. Plastmuggarna öppnades efter 1-2 veckor och togs bort efter 2-3 veckor, när mikroplantorna började visa ny tillväxt. Resultat och diskussion In vitro etablering Alla sex kloner lyckades etableras in vitro, på samma etableringsmedium, oavsett typ av explantat (se tabell 1 och figur 1D). Etableringsgraden ligger mellan %, men de flesta kloner visade över 80 % etablering. Infektionsgraden ligger mellan 0-28 % för vilande och växande knoppar där klonen 0217 F104 hade den högst infektionsgraden, medan kloner F0302 F101 och 0208 F108 samt meristemexplantaten, från alla andra kloner, inte visade någon infektion alls (se tabell 1 och figur 2). Detta tyder på att meristem är den bästa typen av explantat för etablering in vitro, utan någon infektion, för vissa kloner. Infektion skedde efter 1-3 veckor och var mest från svamp och lite från bakterier. Dock visade i stort sett vilande och växande knoppar en lik hög etableringsgrad, som är högre än för meristem. In vitro etablering av rabarber har tidigare rapporterats av Rumpunen (1990), Roggemans och Claes (1979) och Lepse (2007). Vi har lyckats med att etablera alla kloner med en låg infektionsgrad, medan Lepse (2007) rapporterade en infektionsgrad på %. Detta kan naturligtvis bero på skillnader i genotyp och ursprung av växtmaterial, för in vitro etablering,

5 5 men kan också bero på att vi grundligt tvättade rhizombitarna innan de ytsteriliserades. Tillväxthastigheten in vitro mellan de olika rabarberklonerna skiljde sig åt, där klonen 0211 F106 växte betydligt långsammare och visade en låg förökningshastighet. Denna klon inkluderades därför inte i de senare försöken. Tabell 1. Resultat av in vitro etablering av de sex olika rabarberklonerna Klon Antal växande knoppar (vk) Etablering (vk) % Antal meristem (m) Etablering (m) % Antal vilande knoppar (vik) Etablering (vik) % 0217 F Infektion % (vk+vik) 0132 Canada Red röd Elmsblitz F0302 F F F A B C D E F G H Figur 1. Moderplanta och olika faser av mikroförökning av rabarber. A: Moderplanta i kruka. B: Växande skott på rhizomet. C: Vältvättade icke sterila skott med en bit av rhizomet. D: In vitro etablering av en knopp. E: Växande skott i provrör. F: Skott förökade i burk. G: En färdig rabarberplanta för ex vitro etablering. H: Väletablerade rabarberplantor i växthus.

6 6 Figur 2. Meristemexplantat som användes för in vitro etablering av rabarber. Meristem som fortfarande sitter på rhizomet (vänster) och meristemet med en bit av rhizomvävnaden, som skars bort för in vitro etablering (höger). Skottproduktion på fast medium Efter etablering odlades knopparna eller meristemen på etableringsmediet tills fina skott hade utvecklats (se figur 1E och 1F). För att undersöka cytokinins inverkan på förökningshastigheten testades olika koncentrationer av BAP. Resultaten från denna test presenteras i tabell 2. De fem olika rabarberklonerna kan i princip delas upp i två grupper baserat på förökningshastighet, det vill säga den ena gruppen visade en lägre förökningshastighet än den andra. Klon 0217 F104 och F0302 F101 tillhör den första gruppen, i vilken förökningshastigheterna inte skiljde sig åt mellan de olika BAP koncentrationerna och en förökningshastighet på lite över 2 förekom. Detta tyder förmodligen på att man behöver testa andra typer av cytokininer eller andra komponenter i mediet för att få upp förökningshastigheten. De resterade tre klonerna tillhör den andra gruppen, som visade en högre förökningshastighet än den första gruppen, men ingen direkt skillnad mellan de olika BAP koncentrationerna upptäcktes heller här. I denna grupp var förökningshastigheten upp till 3.62 hos klonen 0208 F108, vid BAP koncentrationen 2,5 mg L -1. Generellt kan man konstatera att en BAP koncentration på högre än 2.5 mg L -1 i princip inte hjälper för att öka förökningshastigheten. Man kanske behöver justera andra mediumkomponenter. Lepse (2007) har också rapporterat en förökningshastighet på 2 och Rumpunen (1990) hade en förökningshastighet på mellan 1.4 och 3.5. Tabell 2. Antal skott som producerades per explantat från de olika rabarberklonerna på medium innehållande olika koncentrationer av BAP. Klon BAP (mg L -1 ) F Canada Red röd Elmsblitz F0302 F F

7 7 När det gäller utseende av skott på medierna med olika BAP koncentrationer, visade det sig att skotten hos klon F0302 F101 blev kortare med BAP koncentrationer 4.5 och 5.5. Särskilt för skotten som förökats på 5.5 mg L -1 jämfört med dem som förökats på medium med lägre BAP koncentration (se figur 3). Bladstjälken och bladytan hos denna klon blir också mindre vid högre BAP koncentrationer (4.5 och 5.5 mg L -1 ) jämfört med de på lägre BAP koncentrationer. Dock fanns ingen skillnad mellan de olika BAP koncentrationerna för de övriga klonerna (se tabell 3). BAP mg L -1 Figur 3. Skott från klon F0302 F101, som förökats på skottproduktionsmedium med olika BAP koncentrationer, efter 4 veckor. Tabell 3. Bladstjälkslängden (cm) (BS) och bladyta (cm 2 ) (BY) hos rabarberkloner som förökats på skottproduktionsmedium med olika BAP koncentrationer. Klon BAP (mg L -1 ) 1.5 (BS/BY) Noteringar om skotten 0217 F104 4/1.5 4/1.5 4/1.5 4/1.5 4/1.5 Oftast ett dominerande 0132 Canada Red röd Elmsblitz 1/0,5 1/0.5 1/0.5 1/0.5 1/0.5 Små kompakta 4/1.5 4/1.5 4/1.5 4/1.5 4/1.5 F0302 F101 5/6 5/5 5/4 4/3 3/2 Kraftiga 0208 F108 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 Små kompakta

8 8 Effekt av paclobutrazol på skottillväxt Paclobutrazol hämmade kraftligt skottillväxten, huvudsakligen på grund av minskad bladstjälkssträckning (se figur 4). Den inhiberade effekten observerades efter 3 veckor och effekten var ännu tydligare efter dubbla kulturtiden (se figur 4B). Efter 3 veckor blev blad på skott med behandlingen mindre och mörkare jämfört med kontrollen. Vid slutavläsningen var skotten som behandlats med paclobutrazol mer kompakta och bladstjälklängden var efter 3 veckor 1.5 cm och 0.5 cm efter dubbla kulturtiden jämfört med 4 cm för kontrollen (se figur 5C). Skotten förökade sig dock inte alls (se figur 4A och 4B), vilket tyder på att paclobutrazol negativt påverkade skottmultipliceringen. Paclobutrazol är en välkänd tillväxtretardant som har motsatt funktion som gibberelliner och kan reducera stamlängden in vitro, genom att reducera cellexpansion och celldelning genom blockering av gibberellins aktivitet (Smith et al., 1990). A B C V M H V M H Figur 4. In vitro odlad rabarber i burkar som behandlats med tillväxtretardanten paclobutrazol. A: Rabarberskott i burkar (V: vänster, kontrollen. M och H: mitten och höger, behandlade efter 3 respektive 2x3 veckor). B: Skott (V: kontrollen. M och H: behandlade efter 3 respektive 2x3 veckor). C: Blad (1-2: kontrollen. 3-4: behandlade efter 3 veckor. 5-6: behandlade efter 2x3 veckor). Rotning på fast medium Generellt kom rotning igång tidigare på de skott som förökades på skottproduktionsmedium med lägre BAP koncentration. Dock hade ca % av skotten producerat rötter (se figur 1G) efter 12 veckor (de flesta efter ca 6 veckor). Slutavläsning visade en rotningsgrad på mellan % och de flesta kloner hade en rotningsgrad över 80 % (se tabell 4). Rotinduktion i mörker och ljus resulterade i en lika hög rotningsgrad. En del skott rotade sig redan på förökningsmediet. Detta visar att rabarberplantor är lätta att rota och har också rapporterats av Lepse (2007). Skottproduktion och rotning i bioreaktor Föröksningsprotokollet för bioreaktorproduktion av rabarber fungerade för de två rabarberklonerna som testades (se figur 5A) och har använts för att producera rabarberplantor till Elitplantstationen i Balsgård. Förökningshastigheten var lika hög som på fast medium. Skotten var rotinducerade innan de planterades i växthus, med en rotningsgrad på nästan 100 %.

9 9 Tabell 4. Rotningsgrad för skotten från skottproduktionsmedier innehållande olika BAP koncentrationer. Klon BAP (mg L -1 ) 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 Noteringar om rötter 0217 F Få 0132 Canada Red Kraftiga 0223 röd Elmsblitz Långa, många och tunna F0302 F Mycket långa och tunna 0208 F Ganska kraftiga Etablering i växthus Mikroplantor, både från fast medium och bioreaktor, etablerades till 100 % i växthus (se figur 1H) i Alnarp. De flesta mikroplantor som levererades har etablerats väl på Elitplantstationen i Balsgård (se figur 5B och 5C). Dessa plantor har sedan använts som moderplantor och levererats till rabarberodlare. A B C Figur 5. Bioreaktorproduktion av rabarber (A) samt etablering i växthus (B) och utomhus (C) i Balsgård. Referenser Etinne H. och Berthouly M Temporary immersion systems in plant micropropagation. Plant Cell, Tissue and organ culture 69: Lepse L Comparison of In Vitro and Traditional Propagation Methods of Rhubarb (Rheum rhabarbarum) according to Morphological Features and Yield. Acta Hort. 812: Roggemans J. och Claes M.C Rapid clonal propagation of rhubarb by in vitro culture of shoot-tips. Scientia Horticulturae 11: Rumpunen K Mikroförökning av rabarber. Examensarbete, SLU, Alnarp. Rumpunen K Rabarber en robust kultur. Fakta Trädgård Fritid, SLU, nr 12.

10 Rumpunen K. och Henriksen K Phytochemical and morphological characterization of seventy-one cukltivars and selections of culilnary rhubarb (Rheum spp.) J. Hort. Sci & Biotechnology. 74: Smith E.F., Roberts A.V. och Mottley J The preparation in vitro of chrysanthemum for transplantation to soil. 2. Improved resistance to desiccation conferred by paclobutrazol. Plant Cell Tiss. Org. Cult. 21: Zhao Y., Grout B.W.W. och Roberts A.V Abnormal chromosomes and DNA in micropropagated rhubarb (Rheum rhaponticum L.) PC49. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 83: Zhou K. och Yu L Total phenolic contents and antioxidant properties of commonly consumed vegetables grown in Colorado. LWT 39: Zhu L.H., Li X.Y. och Welander M Optimisation of growing conditions for the apple rootstock M26 grown in RITA containers using temporary immersion principle. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 81:

Storskalig mikroförökning av Malus domestica, Solanum tuberosum och Rubus idaeus i bioreaktorer

Storskalig mikroförökning av Malus domestica, Solanum tuberosum och Rubus idaeus i bioreaktorer Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU, Alnarp Hortonomprogrammet, C-nivå, 15 hp 2011 Storskalig mikroförökning av Malus domestica, Solanum tuberosum och Rubus idaeus i bioreaktorer Large scale micropropagation

Läs mer

Elitplantstationens historia

Elitplantstationens historia Elitplantstationens historia Utredning föreslår en nationell Elitplantstation Elitplantstationens start börjar med att en utredning tillsattes 1980. Trädgårdsbranschen var sedan länge överens om behovet

Läs mer

Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation

Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation Från utvecklingsprojekt till produktion och marknadsföring några goda exempel Elisabet Nilsson Gunnel Holm Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation EPS Äger varumärket E-planta Beslutar om E-märkning

Läs mer

Man delar upp förökning av växter i två grupper. Fröförökning ( könlig förökning ) och vegetativ förökning ( okönlig förökning )

Man delar upp förökning av växter i två grupper. Fröförökning ( könlig förökning ) och vegetativ förökning ( okönlig förökning ) Man delar upp förökning av växter i två grupper. Fröförökning ( könlig förökning ) och vegetativ förökning ( okönlig förökning ) Vegetativ förökning Vegetativ förökning innebär att man tar växtdelar från

Läs mer

5.5 Effekter av fröstorlek och pelletering av frö på tillväxt hos sockerbeta (Beta vulgaris).

5.5 Effekter av fröstorlek och pelletering av frö på tillväxt hos sockerbeta (Beta vulgaris). 5.5 Effekter av fröstorlek och pelletering av frö på tillväxt hos sockerbeta (Beta vulgaris). Olof Hellgren och Hans Larsson Introduktion I flera försök har påvisats att pelleterade fröer haft fördröjd

Läs mer

5.5 Effekter av fröstorlek och pelletering av frö på tillväxt hos sockerbeta (Beta vulgaris)

5.5 Effekter av fröstorlek och pelletering av frö på tillväxt hos sockerbeta (Beta vulgaris) . Effekter av fröstorlek och pelletering av frö på tillväxt hos sockerbeta (Beta vulgaris) Olof Hellgren och Hans Larsson, SLU Introduktion I flera försök har påvisats att pelleterade fröer haft fördröjd

Läs mer

Projekt ansvarig: Sammar Khalil Institution för Biosystem och Teknologi, SLU, Box 103, 230 53 Alnarp, E-mail: sammar.khalil@slu.se

Projekt ansvarig: Sammar Khalil Institution för Biosystem och Teknologi, SLU, Box 103, 230 53 Alnarp, E-mail: sammar.khalil@slu.se Slutrapport angående projektet Effekt av reningsutrustning på näringsfällning oh hormoninnehåll samt mikroflora i bioreaktorbaserad in vitro produktion av växtråvara med (projektnr 774/14/FoG) Projekt

Läs mer

Bättre hälsa med nya odlingsmetoder?

Bättre hälsa med nya odlingsmetoder? Bättre hälsa med nya odlingsmetoder? Antioxidanter/Bioaktiva ämnen i frukt & grönt Antioxidanter/Bioaktiva ämnen känt och okänt Marie Olsson Hortikultur SLU Alnarp Ny forskning om antioxidanter/bioaktiva

Läs mer

Goda och nyttiga bär - Aktuell forskning kring hälsobefrämjande effekter av bär och bärprodukter samt kort om nya sorter från Balsgård

Goda och nyttiga bär - Aktuell forskning kring hälsobefrämjande effekter av bär och bärprodukter samt kort om nya sorter från Balsgård Goda och nyttiga bär - Aktuell forskning kring hälsobefrämjande effekter av bär och bärprodukter samt kort om nya sorter från Balsgård Kimmo Rumpunen Forskare och Växtförädlare Projektledare Centrum för

Läs mer

Fruktträdskräfta (European canker) Fruktträdskräfta: en utmaning för äppelträd och forskare. Svampen skadar även frukt under lagring

Fruktträdskräfta (European canker) Fruktträdskräfta: en utmaning för äppelträd och forskare. Svampen skadar även frukt under lagring Fruktträdskräfta: en utmaning för äppelträd och forskare Fruktträdskräfta (European canker) Bild: Marc Lateur Larisa Gustavsson Växtförädling Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp En allvarlig sjukdom

Läs mer

Svarta vinbär för ekologisk odling

Svarta vinbär för ekologisk odling LANDSKAP TRÄDGÅRD JORDBRUK Rapportserie Svarta vinbär för ekologisk odling Svarta vinbär för ekologisk odling Slutrapport för projekt finansierat av Jordbruksverket 2005 2010 Kimmo Rumpunen, hortonom,

Läs mer

Bakteriell tillväxt i torv i jämförelse med halm och spån. Magnus Thelander. Enheten för miljö och fodersäkerhet Statens veterinärmedicinska anstalt

Bakteriell tillväxt i torv i jämförelse med halm och spån. Magnus Thelander. Enheten för miljö och fodersäkerhet Statens veterinärmedicinska anstalt Projektrapport NR 11 Bakteriell tillväxt i torv i jämförelse med halm och spån Enheten för miljö och fodersäkerhet Statens veterinärmedicinska anstalt Bakteriell tillväxt i torv i jämförelse med halm

Läs mer

Växtförädling av bär med fokus på svarta vinbär och havtorn

Växtförädling av bär med fokus på svarta vinbär och havtorn Institutionen för växtförädling Växtförädling av bär med fokus på svarta vinbär och havtorn av Agr D Kimmo Rumpunen Forskare och växtförädlare, verksamhetsledare SLU Open Labs Food Balsgård Vad jag kommer

Läs mer

Claudia Girnth och Anne Heister

Claudia Girnth och Anne Heister Claudia Girnth och Anne Heister Solrød Gymnasium Solrød Strand, Denmark Kloning av en växt Odling av Saintpaulia med hjälp av kallus Odling av växter eller delar av växter är en viktig aktivitet inom modern

Läs mer

Växtförädling och forskning kring äpple på Balsgård

Växtförädling och forskning kring äpple på Balsgård Växtförädling och forskning kring äpple på Balsgård Hilde Nybom + medarbetare, SLU Balsgård, Fjälkestadsvägen 459, 29194 Kristianstad, www.slu.se/balsgard Å ena sidan ser det ljust ut: Växtförädlingspengar

Läs mer

PROV 6 Bioteknik. 1. Hur klona gener med hjälp av plasmider?

PROV 6 Bioteknik. 1. Hur klona gener med hjälp av plasmider? För essäsvaren 1 2 kan den sökande få högst 9 poäng/fråga. Vid poängsättningen beaktas de exakta sakuppgifter som den sökande gett i sitt svar. För dessa kan den sökande få högst 7 poäng. Dessutom 1. Hur

Läs mer

Redovisning av projekt: Hur påverkar ympning växtnäringsupptagning och avkastning i ekologisk växthusgurka?

Redovisning av projekt: Hur påverkar ympning växtnäringsupptagning och avkastning i ekologisk växthusgurka? Redovisning av projekt: Hur påverkar ympning växtnäringsupptagning och avkastning i ekologisk växthusgurka? Diarienummer: 25-14077/08 Sammanfattning Odlingssäsongen 2009 undersöktes hur ympning påverkar

Läs mer

Redovisning av hur projektet Svarta vinbär för ekologisk odling utvecklats under 2010

Redovisning av hur projektet Svarta vinbär för ekologisk odling utvecklats under 2010 2011-01-31 Kimmo Rumpunen Svarta vinbär för ekologisk odling 2010 1 Redovisning av hur projektet Svarta vinbär för ekologisk odling utvecklats under 2010 Detta är ett sexårigt projekt som påbörjades 2005.

Läs mer

Dokumentationsprojekt - Ekologisk rabarberodling, Hans Naess

Dokumentationsprojekt - Ekologisk rabarberodling, Hans Naess Dokumentationsprojekt - Ekologisk rabarberodling, 2005 Hans Naess Dokumentationsprojekt - Ekologisk rabarberodling Inledning... 2 Sammanställning med kommentarer... 2 A. Produktionsinriktning och storlek

Läs mer

Matsvinn innebär: ekonomiska förluster för odlarna en belastning på miljön bidrar till klimatförändringar

Matsvinn innebär: ekonomiska förluster för odlarna en belastning på miljön bidrar till klimatförändringar Tillväxt trädgårdsprojekt: Matsvinn i primärproduktionen exempel från äpple (och morot, redovisas inte här)) Marie Olsson, Karl-Erik Gustavsson, Staffan Andersson, SLU Alnarp Matsvinn innebär: ekonomiska

Läs mer

Skattning av brukbar diversitet hos äpplesorter anpassade för svensk klimat: resistens mot fruktträdskräfta (Neonectria ditissima)

Skattning av brukbar diversitet hos äpplesorter anpassade för svensk klimat: resistens mot fruktträdskräfta (Neonectria ditissima) Skattning av brukbar diversitet hos äpplesorter anpassade för svensk klimat: resistens mot fruktträdskräfta (Neonectria ditissima) Backgrund och mål I Sverige finns det ca 220 mandatsorter av äpple, som

Läs mer

Botanik 1. Föreläsning Johan Edqvist

Botanik 1. Föreläsning Johan Edqvist Botanik 1 Föreläsning 080512 Johan Edqvist johed@ifm.liu.se Arabidopsis thaliana Modellsystemet nr 1 inom molekylär genetisk växtforskning Embryoutveckling i Arabidopsis polaritet Det färdiga växtembryot

Läs mer

Manual Mini Plant Factory PMF-M30. EcoSolu ons

Manual Mini Plant Factory PMF-M30. EcoSolu ons Manual Mini Plant Factory PMF-M30 EcoSolu ons Manual Mini Plant Factory För säker användning s. 3 Ingående delar s. 4 Produktinfo s. 5 Installation s. 6 Odling s. 7-14 Så ställer du in timern s. 15-16

Läs mer

Slutrapport LED-teknik för assimilationsbelysning: Energibesparing och växtstyrning SLF Dnr H0856460.

Slutrapport LED-teknik för assimilationsbelysning: Energibesparing och växtstyrning SLF Dnr H0856460. Slutrapport LED-teknik för assimilationsbelysning: Energibesparing och växtstyrning SLF Dnr H85646. Hartmut K. Schüssler, Karl-Johan Bergstrand Bakgrund Assimilationsbelysning används sedan länge inom

Läs mer

Elitväxter utvalda för din trädgård!

Elitväxter utvalda för din trädgård! Foto : www.naturligating.se Produktion : www.wakire.se Elitväxter utvalda för din trädgård! Här presenteras ett urval av E-plantor. Vill du veta mer? Njut av färska frukter & bär Fördelarna är många: E-märket

Läs mer

Ekologisk odling av rabarber Sammanställd av Kirsten Jensen, Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, november 2006.

Ekologisk odling av rabarber Sammanställd av Kirsten Jensen, Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, november 2006. Ekologisk odling av rabarber Sammanställd av Kirsten Jensen, Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, november 2006. Kompendiet är finansierat gemensamt av EU och Svenska Staten inom Miljöstödsprogrammet

Läs mer

Manual Vattenodlingskit för PMF-M10

Manual Vattenodlingskit för PMF-M10 Manual Vattenodlingskit för PMF-M10 EcoSolu ons Innehåll Vattenodlingskit För säker användning s. 3 Medföljande delar s. 4 Förbered vatten s. 5 Tillsätt näringslösning s. 6 Plantering s. 7 Planteringsförlopp

Läs mer

Wändels perennodlare

Wändels perennodlare Wändels perennodlare Artikeln införd i Din Trädgård nummer 11-2002 Den här PDF-filen ligger som en bilaga på webbplatsen http://www.monarda.se - gå dit>>> Lars Forslin Observera att texten ligger som bild.

Läs mer

Slutrapport angående projektet Järn, en stödfaktor för effektivare bekämpning med Binab i slutna odlingssystem med (projektnr 586/11/FoG

Slutrapport angående projektet Järn, en stödfaktor för effektivare bekämpning med Binab i slutna odlingssystem med (projektnr 586/11/FoG Slutrapport angående projektet Järn, en stödfaktor för effektivare bekämpning med Binab i slutna odlingssystem med (projektnr 586/11/FoG Projekt ansvarig: Sammar Khalil Institution för Biosystem och Teknologi,

Läs mer

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O UPPTECH Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping Tfn 036-106077, upptech@jonkoping.se, www.upptech.se FAST VATTEN - IS På jakt efter vatten i

Läs mer

FÅ ETT RIKARE LIV MED KRYDDOR, FRUKT, BÄR OCH GRÖNSAKER PÅ BALKONGEN OCH UTEPLATSEN MED PLANTAGENS NYA LÖSNINGAR.

FÅ ETT RIKARE LIV MED KRYDDOR, FRUKT, BÄR OCH GRÖNSAKER PÅ BALKONGEN OCH UTEPLATSEN MED PLANTAGENS NYA LÖSNINGAR. FÅ ETT RIKARE LIV MED KRYDDOR, FRUKT, BÄR OCH GRÖNSAKER PÅ BALKONGEN OCH UTEPLATSEN MED PLANTAGENS NYA LÖSNINGAR. Tillbaka till naturen Skapa din egen unika odling var du vill. Bestäm vad du vill odla,

Läs mer

SAFEPEAS Säker ärtodling - en nyckelfaktor i ekologiskt jordbruk

SAFEPEAS Säker ärtodling - en nyckelfaktor i ekologiskt jordbruk Slutrapport 131219 till SLU EkoForsk för projektet SAFEPEAS Säker ärtodling - en nyckelfaktor i ekologiskt jordbruk Projektdeltagare: Kerstin Berglund (projektledare, markfysik) Inst f mark och miljö,

Läs mer

Hög volymproduktion uppnås om bladytan är stor och virkesförrådet litet

Hög volymproduktion uppnås om bladytan är stor och virkesförrådet litet Hög volymproduktion uppnås om bladytan är stor och virkesförrådet litet Sune Linder Jan-Erik Hällgren Mats Hagner 2011-03-28 Finns det tätt med plantor och träd skapar de tillsammans en maximal bladyta,

Läs mer

Odling av baljväxter för ett hållbart jordbruk

Odling av baljväxter för ett hållbart jordbruk Odling av baljväxter för ett hållbart jordbruk Georg Carlsson Sveriges lantbruksuniversitet Område Agrosystem, Alnarp georg.carlsson@slu.se Baljväxtakademin, 29 februari 2012, Alnarp Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

Havtornsskörd med fokus på klipp- och tröskmetodik

Havtornsskörd med fokus på klipp- och tröskmetodik HAVTORN DEMONSTRATIONSODLING PÅ TORSLUNDA 2001 AV INGRID BJÖRKLUND,TORSLUNDA FÖRSÖKSSTATION, SLU Havtornsskörd med fokus på klipp- och tröskmetodik Havtornsodlingen på Torslunda försöksstation planterades

Läs mer

Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt 61

Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt 61 Bibliografiska uppgifter för Kupsådd, en intressant etableringsmetod i majs Författare Utgivningsår 2008 Halling M.A. Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt 61 Ingår

Läs mer

De nya äppelsorterna produceras nu och är salufärdiga hösten 2015. Våra nya ÄPPLEN. Produktion: www.wakire.se

De nya äppelsorterna produceras nu och är salufärdiga hösten 2015. Våra nya ÄPPLEN. Produktion: www.wakire.se De nya äppelsorterna produceras nu och är salufärdiga hösten 2015 Våra nya ÄPPLEN Produktion: www.wakire.se Malus domestica Agnes E (B:1377) Vacker sommarsort med friskare träd och bättre smak än Discovery!

Läs mer

Nästäppa vid förkylning

Nästäppa vid förkylning Pressmaterial bakgrundsfakta februari 2006 Nästäppa vid förkylning Skillnaden mellan avsvällande och slemlösande egenvårdsbehandling Innehåll: 1. Näsan klimatanläggning, reningsverk och försvarsbarriär...

Läs mer

Produktutveckling i den lilla skalan Äpple. o Foto: Henriette Smith, Creativ Fantasi,

Produktutveckling i den lilla skalan Äpple. o Foto: Henriette Smith, Creativ Fantasi, Produktutveckling i den lilla skalan Äpple Äpple för olika ändamål 7500 olika äppelsorter i världen Sommaräpple Höstäpple Vinteräpple Direktkonsumtion Ätäpple (många olika sorter och smaker med olika lagringstider)

Läs mer

dazide SAMPLE ENHANCE Tillväxtregulator för växter i växthus Reg nr 5033 Behörighetsklass 1L. Endast för yrkesmässigt bruk efter särskilt tillstånd.

dazide SAMPLE ENHANCE Tillväxtregulator för växter i växthus Reg nr 5033 Behörighetsklass 1L. Endast för yrkesmässigt bruk efter särskilt tillstånd. Läs medföljande anvisningar före användningen. Riskupplysningar och Skyddsanvisningar Förvaras oåtkomligt för barn Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder Åt inte, drick inte eller rök inte under

Läs mer

Hållbar Grönsaksodling - klimatcertifiering enligt den svenska modellen Enar Magnusson, Findus Grönsaker

Hållbar Grönsaksodling - klimatcertifiering enligt den svenska modellen Enar Magnusson, Findus Grönsaker Think Global Act Local Low carbon conference Xi an, 27 sep 2013 Hållbar Grönsaksodling - klimatcertifiering enligt den svenska modellen Enar Magnusson, Findus Grönsaker Upphandling24, 19 nov 2013 2 Ärtbältet

Läs mer

5.3 Effekter av varierande temperatur på tillväxt hos sockerbeta (Beta vulgaris).

5.3 Effekter av varierande temperatur på tillväxt hos sockerbeta (Beta vulgaris). 5.3 Effekter av varierande temperatur på tillväxt hos sockerbeta (Beta vulgaris). Olof Hellgren och Hans Larsson Introduktion Sockerbeta anses kräva temperaturer omkring 20-25 C för optimal tillväxt (Brown

Läs mer

Förädling av spannmål viktiga egenskaper testas i nya försök

Förädling av spannmål viktiga egenskaper testas i nya försök Förädling av spannmål viktiga egenskaper testas i nya försök Nils-Ove Bertholdsson Inst. f. Växtförädling SLU, Alrp Weeds biomass (rel) Sbb tillväxt och ogräskonkurrens i korn Övre figuren: sambandet mellan

Läs mer

Fotosyntes i ljus och mörker

Fotosyntes i ljus och mörker Inledning Fotosyntes i ljus och mörker Vi ställer krukväxterna i fönstret av en anledning och det är för att det är där det är som ljusast i ett hus. Varför? Alla levande organismer är beroende av näring

Läs mer

Jordbruksinformation 6 2012. Ympning av växthusgurka

Jordbruksinformation 6 2012. Ympning av växthusgurka Jordbruksinformation 6 2012 Ympning av växthusgurka Innehåll Ympning av växthusgurka...3 Gammal odlingsteknik... 3 Nya erfarenheter...4 Motståndskraft mot skadegörare... 4 Plantorna håller längre... 4

Läs mer

Tentamen Biologi BI1112 Termin och år: Klockan:

Tentamen Biologi BI1112 Termin och år: Klockan: Tentamen Biologi BI1112 Termin och år: 120312 Klockan: 0800-13.15 Betygsgränser:!!! 50-66%! Betyg 3!!!!! 67-83%! Betyg 4!!!!! 84-100%! Betyg 5 Fråga 1-4 Cellbiologi Fråga 5-7 Genetik Fråga 8-10 Växtfysiologi!!!!

Läs mer

Koagulationssystemet med särskilt fokus på warfarinets effekter

Koagulationssystemet med särskilt fokus på warfarinets effekter Koagulationssystemet med särskilt fokus på warfarinets effekter Warfarin(Waran) används av många patienter. Förmaksflimmer. Hjärtinfarkt. Lungemboli. DVT (djup venös trombos). APC (aktiv protein C), resistens.

Läs mer

Integrerat växtskydd SJV, Uppsala 2014 11 19. Sjukdomar i skogsplantskolor mm. Elna Stenström

Integrerat växtskydd SJV, Uppsala 2014 11 19. Sjukdomar i skogsplantskolor mm. Elna Stenström Integrerat växtskydd SJV, Uppsala 2014 11 19 Sjukdomar i skogsplantskolor mm. Elna Stenström Spridningsmöjligheter för svampsjukdomar Direkt från planta till planta; Rotkontakt, kontakt mellan barr, blad

Läs mer

Våren och försommaren är bästa tiden att göra en vild sallad. Då är växterna späda och goda.

Våren och försommaren är bästa tiden att göra en vild sallad. Då är växterna späda och goda. Syfte: Skapa förståelse för odlingens grundprinciper och ge en känsla av att kunna bidra till en hållbar utveckling genom egna handlingar, samt väcka ett intresse för odling hos barnen Mål: Att jämföra

Läs mer

Vision Västra Götalandsregionen ska bli ledande inom området Hälsosam mat

Vision Västra Götalandsregionen ska bli ledande inom området Hälsosam mat Vision Västra Götalandsregionen ska bli ledande inom området Hälsosam mat Uppdrag Nyttiggöra forskning Underlätta att ta sig från idé till marknad Stimulera samverkan mellan forskning, industri och privata

Läs mer

Biologiskt kulturarv på kykogården

Biologiskt kulturarv på kykogården Biologiskt kulturarv på kykogården Vad kan POM, programmet för odlad mångfald bidra med? Eva Jansson Visby 20120904 Ett nationellt program för att långsiktigt bevara och hållbart nyttja kulturväxterna

Läs mer

Manganbrist kan orsaka utvintring av höstvete och höstkorn

Manganbrist kan orsaka utvintring av höstvete och höstkorn Manganbrist kan orsaka utvintring av höstvete och höstkorn Eva Stoltz & Ann-Charlotte Wallenhammar, HS Konsult AB E-post: eva.stoltz@hushallningssallskapet.se ann-charlotte.wallenhammar@hushallningsallskapet.se

Läs mer

Bevakning av bladsvampar Del 2. Effekt av bekämpning vid olika tidpunkter efter första angrepp.

Bevakning av bladsvampar Del 2. Effekt av bekämpning vid olika tidpunkter efter första angrepp. 49 Bevakning av bladsvampar 8 1 Del. Effekt av bekämpning vid olika tidpunkter efter första angrepp. BLAD- SVAMPAR Betorna växer nu för fullt och snart nog är det dags att börja kontrollera fälten för

Läs mer

49:- Nyhet! 25:- Inspiration. Dags att börja så och förgro! tips & råd www.bogrönt.se. TRIXIE - 3 läckra penséer i samma kruka!!!

49:- Nyhet! 25:- Inspiration. Dags att börja så och förgro! tips & råd www.bogrönt.se. TRIXIE - 3 läckra penséer i samma kruka!!! Inspiration tips & råd www.bogrönt.se Tidig Vår 2012 Nyhet! TRIXIE - 3 läckra penséer i samma kruka!!! Dags att börja så och förgro! Minidrivhus 49:- Ord.pris 79:- Så- och kaktusjord 25:- Ord.pris ca 39:-

Läs mer

HELSINGFORSREGIONENS UTBILDNINGSPROGRAM I BIOTEKNIK 1 URVALSPROVET Efternamn Förnamn Personbeteckning

HELSINGFORSREGIONENS UTBILDNINGSPROGRAM I BIOTEKNIK 1 URVALSPROVET Efternamn Förnamn Personbeteckning HELSINGFORSREGIONENS UTBILDNINGSPROGRAM I BIOTEKNIK 1 BIOLOGI (20 p) 1a. Assimilationen (fotosyntesen) och de faktorer som påverkar den.(10 p) 1b. Vart och i vilka molekyler hamnar koldioxiden slutligen?

Läs mer

MÄSTER GRÖN. K. Anderssons Plant Odlare 31 11cm kruka 4x15/hylla. Sweet n Neat Scarlet. Sweet n Neat Yellow. Elin. Locarno. Colibri.

MÄSTER GRÖN. K. Anderssons Plant Odlare 31 11cm kruka 4x15/hylla. Sweet n Neat Scarlet. Sweet n Neat Yellow. Elin. Locarno. Colibri. Sweet n Neat Scarlet Kompaktväxande busktomat Små söta välsmakande röda tomater Mycket lämplig för odling i kruka och balkonglåda. Behöver varken tjuvas eller bindas upp Sweet n Neat Yellow Kompaktväxande

Läs mer

Svenska GENIE. Kitchen Garden. Effortless Indoor Gardening

Svenska GENIE. Kitchen Garden. Effortless Indoor Gardening Svenska GENIE Kitchen Garden Effortless Indoor Gardening Enkel inomhusodling Tregren erbjuder enkel och frodig inomhusodling. GENIE Kitchen Garden design by sebastian jansson Genie köksträdgård har utvecklats

Läs mer

Materialet från: Växter och ljus Nelson Garden

Materialet från: Växter och ljus Nelson Garden Materialet från: Växter och ljus Nelson Garden Växter behöver ljus för alla sina livsprocesser. Under det mörka halvåret är odlingen är som svårast. Ofta är det trångt i våra fönsterkarmar så här års med

Läs mer

5 Trädgårdsodling 71. 5 Trädgårdsodling

5 Trädgårdsodling 71. 5 Trädgårdsodling 5 Trädgårdsodling 71 5 Trädgårdsodling Kapitel 5 innehåller information om Frilandsarealer Växthus- och bänkgårdsytor Skördar av köks- och trädgårdsväxter, frukt och bär Fruktträd (äpplen och päron) Ekologisk

Läs mer

Gröna Ärter Kungen i grönsaksdisken! Nässjö 2011/Odling i Balans/EM

Gröna Ärter Kungen i grönsaksdisken! Nässjö 2011/Odling i Balans/EM Gröna Ärter Kungen i grönsaksdisken! Nässjö 2011/Odling i Balans/EM Ärt-världen i svenska frysdiskar Ett dussintal alternativ MATLANDET ITALIEN ÄLSKAR FINDUS ÄRTER Köper 60% av vår skörd Totalt skördar

Läs mer

SLUTRAPPORT. Kombination av LED och Extrem kortdag: nya möjligheter till energibesparing och växtstyrning i växthusodling.

SLUTRAPPORT. Kombination av LED och Extrem kortdag: nya möjligheter till energibesparing och växtstyrning i växthusodling. SLUTRAPPORT Kombination av LED och Extrem kortdag: nya möjligheter till energibesparing och växtstyrning i växthusodling. SLF Dnr H1056046 Karl-Johan Bergstrand & Hartmut K. Schüssler SLU, Institutionen

Läs mer

Margus Pedaste. bioscience explained Vol 6 No 1 1346. Har koldioxid någon betydelse?

Margus Pedaste. bioscience explained Vol 6 No 1 1346. Har koldioxid någon betydelse? bioscienceexplained Vol 6 No 1 1346 Margus Pedaste Science Education Centre, University of Tartu 4 Tähe St., 51010 Tartu, Estland Har koldioxid någon betydelse? Arbetsblad för att studera faktorer som

Läs mer

Rening av åkermark från kadmium med Salix för minskning av kadmium i vete

Rening av åkermark från kadmium med Salix för minskning av kadmium i vete Rapport Rening av åkermark från kadmium för minskning av kadmium i vete Maria Greger och Tommy Landberg, Botaniska institutionen, 106 91 Stockholm. Inledning Kadmium (Cd) i låga halter är skadligt och

Läs mer

Konservering. Bärkompott... 5 Fruktkompott... 5 Grönsaker... 5

Konservering. Bärkompott... 5 Fruktkompott... 5 Grönsaker... 5 Utrustning vid konservering....................................................... 2 Steriliseringsapparat............................................................. 2 Hela och rena...................................................................

Läs mer

från Elitplantstationen

från Elitplantstationen Produktion: www.wakire.se Foto: Elitplantstationen/Lars Torstensson E-märkta Bärväxter från Elitplantstationen Ett hållbart system för utprovning av nya frukt och bärsorter har utvecklats i projektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Framtagning av nytt hybridiseringsmaterial för ökad bladmögelresistens i ekologisk potatisodling

Framtagning av nytt hybridiseringsmaterial för ökad bladmögelresistens i ekologisk potatisodling Framtagning av nytt hybridiseringsmaterial för ökad bladmögelresistens i ekologisk potatisodling Development of new hybridization material for improved resistance to late blight in organic growing systems

Läs mer

Exempel på progression årskurs 1-9 för förmåga 2

Exempel på progression årskurs 1-9 för förmåga 2 Naturvetenskap och teknik Grundskola åk 1-9 Modul: Förmågor, årskurs 1-3 Del 8. Sammanfattning och reflektion Exempel på progression årskurs 1-9 för förmåga 2 Karin Nilsson, Kristina Svensson, Anna Wirstedt,

Läs mer

Tillväxtreglering utan kemikalier

Tillväxtreglering utan kemikalier Utgivningsdatum 2015-03-01 Tillväxtreglering utan kemikalier En stor del, av de kemikalier som används i konventionell krukväxtodling är retarderingsmedel. I en normal odling står retarderingsmedlena för

Läs mer

for a new plant species

for a new plant species Filters to pass Historical filter Physiological filter Biotic filter for a new plant species Lamberts et al. 1998 1 Filters to pass Historical filter Physiological filter Biotic filter Agricultural filter

Läs mer

EUSO 2015 Biologidel

EUSO 2015 Biologidel EUSO 2015 Biologidel Namn: Praktiskt arbete i grupp (60 min) Det praktiska arbetet består av uppgift A, B och C. Gör uppgifterna i bokstavsordning. Diskutera och fundera tillsammans i gruppen. Varje gruppmedlem

Läs mer

FRUKT och GRÖNT för ANTIOXIDANTER

FRUKT och GRÖNT för ANTIOXIDANTER Professor Göran Petersson februari 2009 Kemi- och Bioteknik Chalmers ------------------------------------------------------------------------------ Tomater, vattenmelon, blodgrape Lykopen Morötter (rårivna),

Läs mer

5 Trädgårdsodling. Sammanfattning. Om statistiken. Trädgårdsodling

5 Trädgårdsodling. Sammanfattning. Om statistiken. Trädgårdsodling 5 Trädgårdsodling 101 5 Trädgårdsodling Kapitel 5 innehåller information om Frilandsarealer Växthus- och bänkgårdsytor Skördar av köks- och trädgårdsväxter, frukt och bär Fruktträd (äpplen och päron) Ekologisk

Läs mer

Från Barnträdgård till Trädgårdsbarn

Från Barnträdgård till Trädgårdsbarn Från Barnträdgård till Trädgårdsbarn Projektledare Martina Jönsson Matkonsult Hushållningssällskapet Halland Nästan alla barn gillar att odla och alla barn gillar att skörda smultron, jordgubbar, små söta

Läs mer

Vad är jord och vad är substrat?

Vad är jord och vad är substrat? Vad är jord och vad är substrat? I dagligt tal säger de flesta människor jord om allt som växtens rötter kan växa i. Det är inte fel, men inte tillräckligt bra för en växtskötare. Jord är något vi går

Läs mer

Ekologisk odling av gamla stråsädessorter - avkastning och kvalitet Eva Johansson Växtens produktkvalitet, Växtförädling, SLU, Alnarp SLU EkoForsk

Ekologisk odling av gamla stråsädessorter - avkastning och kvalitet Eva Johansson Växtens produktkvalitet, Växtförädling, SLU, Alnarp SLU EkoForsk Ekologisk odling av gamla stråsädessorter - avkastning och kvalitet Eva Johansson Växtens produktkvalitet, Växtförädling, SLU, Alnarp SLU EkoForsk Hans Larsson Ramune Kuktaite Marie Olsson Abrar Hussain

Läs mer

Disposition. snabb bedömning med ny metod. Jordbundna sjukdomar Detektionsteknik Markartor Jordanalyser Ärtrotröta

Disposition. snabb bedömning med ny metod. Jordbundna sjukdomar Detektionsteknik Markartor Jordanalyser Ärtrotröta Risken för f klumprotsjuka säker och snabb bedömning med ny metod Disposition Jordbundna sjukdomar Detektionsteknik Markartor Jordanalyser Ärtrotröta Ann-Charlotte Wallenhammar HS Konsult AB Örebro Kravet

Läs mer

Produktkatalog DECEMBER vale

Produktkatalog DECEMBER vale Produktkatalog DECEMBER 2014 vale Traditionell odling med tusenårig historia Längs Sorrentokusten i Kampanien växer en speciell citron. Sorrentocitronen Il feminello ovale comune di Sorrento är gulare

Läs mer

Hyggesfritt är bäst. Mats Hagner, professor emeritus, SLU. 2009-03-21

Hyggesfritt är bäst. Mats Hagner, professor emeritus, SLU. 2009-03-21 Debatt VK Text till bilagt foto 690 kb. Hyggesfritt 30 år efter senaste gallringen hos Rune Holmström i Arjeplog. En underbar skog för alla. Nu stundar en ny skörd av högklassigt grovt timmer. Notera de

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Odlingssystemets ekologi - gröngödsling som mångfunktionellt redskap i grönsaksodling - mobil gröngödsling

Bibliografiska uppgifter för Odlingssystemets ekologi - gröngödsling som mångfunktionellt redskap i grönsaksodling - mobil gröngödsling Bibliografiska uppgifter för Odlingssystemets ekologi - gröngödsling som mångfunktionellt redskap i grönsaksodling - mobil gröngödsling Tidskrift/serie Utgivare Utgivningsår 2005 Författare SLU, Centrum

Läs mer

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango ProViva Det finns idag många bra-för-magen-produkter. Och så finns det ProViva. Denna unika fruktdryck är resultatet av mer än tio års svensk forskning. ProViva innehåller en dokumenterat nyttig bakteriekultur,

Läs mer

Stamceller För att få mer kött på benen

Stamceller För att få mer kött på benen Stamceller För att få mer kött på benen Av Nicole Loginger Populärvetenskaplig sammanfattning av självständigt arbete i biologi 2013, Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala. Hunger, miljöproblem

Läs mer

Kvävedynamik vid organisk gödsling

Kvävedynamik vid organisk gödsling Kvävedynamik vid organisk gödsling SLU, institutionen för biosystem och teknologi Alnarp Kvävehushållning och hållbar produktion Egenskaper hos organiska gödselmedel Pågående forskning: rotmiljöns kvävedynamik

Läs mer

Författare Winter C. Utgivningsår 2009

Författare Winter C. Utgivningsår 2009 Bibliografiska uppgifter för Starta eko. Växthus Författare Winter C. Utgivningsår 2009 Tidskrift/serie Jordbruksinformation Nr/avsnitt 6 Utgivare Jordbruksverket (SJV) Huvudspråk Svenska Målgrupp Rådgivare,

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Western Corn Root Worm - ett framtida skadedjur i majs?

Bibliografiska uppgifter för Western Corn Root Worm - ett framtida skadedjur i majs? Bibliografiska uppgifter för Western Corn Root Worm - ett framtida skadedjur i majs? Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Utgivare SLU, Institutionen för växtvetenskap, Södra

Läs mer

Kärlekspelargon (Pelargonium Calliope)

Kärlekspelargon (Pelargonium Calliope) Kärlekspelargon (Pelargonium Calliope) En riktigt röd Pelargon! Växer upprätt, väl förgrenad. Bladen är njurformade/runda, blanka och friskt gröna. Blommorna är dubbla och sitter på lång stjälk i klotrund

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om saluföring

Läs mer

Forskningsområdet i Sverige och utlandet, idag och i framtiden. Per Hofvander, Lund, 11 November 2015

Forskningsområdet i Sverige och utlandet, idag och i framtiden. Per Hofvander, Lund, 11 November 2015 Forskningsområdet i Sverige och utlandet, idag och i framtiden. Per Hofvander, Lund, 11 November 2015 Växtförädling Historiskt av mycket stor betydelse för en tryggad tillgång till säkra livsmedel (kvantitet

Läs mer

Höstvetets övervintring vid ett förändrat klimat

Höstvetets övervintring vid ett förändrat klimat Institutionen för växtproduktionsekologi Martin Weih Höstvetets övervintring vid ett förändrat klimat Höstvetets acklimatisering till köld Faktorer som påverkar höstvetets utvintring Klimatförändringar

Läs mer

Hydrangea macrophylla Magical sortiment

Hydrangea macrophylla Magical sortiment Hydrangea macrophylla Magical sortiment Magical Four Seasons Speciellt utvald Skiftar i färg under säsongen Tjusig present Fyra årstider med Magical Hydrangea macrophylla Magical är en fröjd för ögat.

Läs mer

Hur mycket ekonomiska k resurser lägger staten förebyggande så att folk inte ska bli sjuka? Varför tillåts sjukdomsframkallande farliga

Hur mycket ekonomiska k resurser lägger staten förebyggande så att folk inte ska bli sjuka? Varför tillåts sjukdomsframkallande farliga Åke Truedsson Sjukvårdskostnaderna var 1970 ca 3 % av BNP. Nu är kostnaderna ca 8 % av BNP. Hur mycket ekonomiska k resurser lägger staten förebyggande så att folk inte ska bli sjuka? Varför tillåts sjukdomsframkallande

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

Studier av tillväxt, reproduktion, ämnesomsättning, utveckling, sjukdomar, ekologi och evolution av växter.

Studier av tillväxt, reproduktion, ämnesomsättning, utveckling, sjukdomar, ekologi och evolution av växter. Växtrikets historia Botanik Läran om växter Studier av tillväxt, reproduktion, ämnesomsättning, utveckling, sjukdomar, ekologi och evolution av växter. Studeras på alla nivåer; molekylär, genetisk och

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Sortprovning av jordgubbar i ekologisk odling i norr

Bibliografiska uppgifter för Sortprovning av jordgubbar i ekologisk odling i norr Bibliografiska uppgifter för Sortprovning av jordgubbar i ekologisk odling i norr Författare Öberg E. Utgivningsår 29 Tidskrift/serie Nytt från institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Ekologisk

Läs mer

Hans trädgård är en fest!

Hans trädgård är en fest! Hans trädgård är en fest! Text: Stina Lovisa Seger Bild: Ewa-Marie Rundquist Det är väl knappast någon som har missat att vi trädgårdsintresserade delar vårt intresse med Sveriges genom tiderna största

Läs mer

Författare Tahir I., Nybom H. Utgivningsår 2008

Författare Tahir I., Nybom H. Utgivningsår 2008 Bibliografiska uppgifter för Jämförande försök med skorvresistenta äpplesorter Författare Tahir I., Nybom H. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie LTJ-fakultetens faktablad Nr/avsnitt 8 Utgivare SLU, Fakulteten

Läs mer

Åsa Grimberg. bioscience explained Vol 8 No 1. Växtförädlarens verktygslåda genom tiderna. Avdelningen för växtförädling P.O. Box 101, SE-23053 Alnarp

Åsa Grimberg. bioscience explained Vol 8 No 1. Växtförädlarens verktygslåda genom tiderna. Avdelningen för växtförädling P.O. Box 101, SE-23053 Alnarp Åsa Grimberg Avdelningen för växtförädling P.O. Box 101, SE-23053 Alnarp Växtförädlarens verktygslåda genom tiderna Selektionsförädling För över tiotusen år sedan började människorna bruka jorden och odla

Läs mer

Glöm inte att märka dina sådder. Här en primula, P. tanneri ssp Nepalensis. Foto: Helen Isaksson-Nyman

Glöm inte att märka dina sådder. Här en primula, P. tanneri ssp Nepalensis. Foto: Helen Isaksson-Nyman Så perenner - så här kan du göra! Publicerad: 2012-01-03 Det kliar i många gröna fingrar nu. Så snart det nya året börjar blickar vi framåt mot en ny vår och sommar och vi vill börja så fröer! Perennerna

Läs mer

Tunnlar och växthus. lyfter odlingen

Tunnlar och växthus. lyfter odlingen Under tre år har Jordbruksverket och SLU tillsammans med odlare och rådgivare samlat insikter om och u tvecklat ekologisk bärodling i tunnlar och växthus. Christina Winter, Jordbruksverket, presenterar

Läs mer

Inledning. Material och metoder. Tester på MAT och INDUSTRI POTATIS. Potatis (tidig mat sort)

Inledning. Material och metoder. Tester på MAT och INDUSTRI POTATIS. Potatis (tidig mat sort) 1 Tester på MAT och INDUSTRI POTATIS Inledning Utforskning av: Förhöjning av fotosyntesen och avkastningen Indirekt effekt på svampsjukdomar genom en allmän förstärkning av plantan Effekten på kvalitén:

Läs mer

Artificiellt ljus i hortikulturella produktionssystem- Kulturgrupp Gurka

Artificiellt ljus i hortikulturella produktionssystem- Kulturgrupp Gurka Artificiellt ljus i hortikulturella produktionssystem- Kulturgrupp Gurka Karl-Johan Bergstrand Institutionen för Biosystem och teknologi 2014-01-15 Svante Åberg, Umeå Universitet 1 Är solljus det bästa

Läs mer