Kvalitetsplan 2015 Vård- och omsorgsboende Rosågränd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsplan 2015 Vård- och omsorgsboende Rosågränd"

Transkript

1 Kvalitetsplan 2015 Vård- och omsorgsboende Rosågränd Inledning Rosågränd är ett vård- och omsorgsboende med 18 lägenheter beläget i Rosvik ca 3 mil norr om centrala Piteå. Boendet är fördelat på två enheter Sydost och Nordväst. På vardera enheten finns det nio lägenheter och ett kombinerade dagrum/matsal, där de boende äter sina måltider och umgås. Alla lägenheterna är på 36,6 km 2. I källaren finns förråd till alla lägenheter. Två större uteplatser är belägna på framsidan, sammankopplade till vardera enheten samt en trevlig utemiljö finns på baksidan av Rosågränd. Kvalitetssystem Enligt socialtjänstlagen ska insatserna inom socialtjänsten vara av god kvalitet. För att utföra socialnämndens uppgifter skall det finnas personal med erfarenhet och lämplig utbildning. En kvalitetsuppföljning genom enkäter till boende, anhöriga och personal genomförs årligen. Resultatet anslås på anslagstavla samt redovisas för personalen. Kvalitetsuppföljningens resultat ger oss underlag att följa upp och utveckla vårt fortsatta arbete. Underlaget redovisas även på Piteå kommuns hemsida. Målsättning och uppföljning av målen Demokrati och öppenhet Insatserna på Rosågränd ska bygga på den enskildes behov. Vi arbetar med individuella Genomförandeplaner för att ta tillvara den enskildes resurser. Genomförandeplanen upprättas i samråd med den boende, i det fall detta är möjligt, som ges möjlighet att påverka sina egna livsvillkor. Genomförandeplanen revideras minst två gånger/år eller mer om behov föreligger. Uppföljning genom redovisning av hur många omsorgstagare som har genomförandeplan och om den är reviderad. Livsmiljö På Rosågränd arbetar vi med att erbjuda de boende stöd och omsorg av god kvalité. Vi vill att de som bor på Rosågränd ska trivas och känna social samvaro tillsammans med boende och personal, samt känna att vardagen är meningsfull. Utvärderas genom uppföljning en gång/år i äldreomsorgens kvalitetsmätning. 1

2 Personal På Rosågränd strävar vi efter att all personal ska ha utbildning och kompetens för de arbetsuppgifter de utför. Vi arbetar med att all personal ska ha god kännedom om verksamhetens mål och prioriteringar. Utvärderas genom uppföljning en gång/år i äldreomsorgens kvalitetsmätning samt i vårt eget medarbetarsamtal. Ekonomi Rosågränd vård- och omsorgsboende ska bedrivas inom ramen för beslutad budget. Uppföljning genom redovisning av det ekonomiska utfallet. Hälso- och sjukvård Vård och behandling ska ges med respekt för människors lika värde och för enskilda människans självbestämmande och intigritet. Utvärdering av kvalitén på hälso- och sjukvården utvärderas kontinuerligt på regelbundna vårdplaneringsträffar. Uppföljning sker genom redovisning av antal gjorda riskbedömningar. Förutsättningar Lagstiftning Verksamheten på Rosågränd vård- och omsorgsboende planeras utifrån det i socialnämndens verksamhetsplan fastställda riktlinjer. Avtal och lagar skall följas. De övergripande lagarna är Socialtjänstlagen SoL samt Hälsooch sjukvårdslagen HSL. I SoL fastläggs övergripande mål och riktlinjer för hur kommunen ska arbeta med omsorgen om de äldre. Det innebär att Rosågränd ska främja de äldres: ekonomiska och sociala trygghet jämlikhet i levnadsvillkor aktivt deltagande i samhällslivet Kommunen har enligt HSL även ett hälso- och sjukvårdsansvar på äldreboendena upp t o m sjuksköterskenivå. Arbetsmiljölagen har som ändamål att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Sekretesslagen gör att alla som har arbetat eller arbetar inom äldreomsorgen har tystnadsplikt vad gäller allt som rör enskilds personliga förhållanden eller annat förhållande inom verksamheten för vilken sekretess gäller. Ekonomi/resurser Rosågränd har 2015 en total budget på ca 8,800 tkr. Varav personalbudgeten är ca 8,200 tkr. 2

3 Detta erbjuder vi Varm mat lunch och middag samt alla övriga livsmedel distribueras till Rosågränd från Porsnässkolans kök. Frukost, lunch och middag, serveras på respektive enhet. Rosågränds sjuksköterska har det medicinska ansvaret tillsammans med Öjagårdens sjuksköterskor. Läkare från Norrfjärdens hälsocentral kommer en gång varje vecka för rond samt extra vid behov. Patientansvarige läkare är utbildad geriatriker. Det vill säga speciallist på äldre personer och deras sjukdomar. Dessutom kan sjuksköterskan kontakta läkare om behov uppstår. Alla som bor i kommunens äldreboenden har rätt till kostnadsfri munhälsobedömning. Trygghetslarm finns i alla lägenheter och ingår i boendekostnaden. Personligt larm lämnas ut i de fall där den boende klarar av och förstår att använda larm. Dörr- och rörelselarm samt larmmatta finns att tillgå när speciella behov föreligger, utifrån aktuella riktlinjer. Planerad städning av lägenheterna utförs, mer eller mindre, varannan vecka. Kläderna tvättas i gemensam tvättstuga. Tvätt av sängkläder och sänglinne köps externt. Piteå kommun har en subsidiär hemförsäkring, det vill säga att den träder i kraft om den boende saknar egen hemförsäkring. Täcker endast brand och vattenskada upp till Egen hemförsäkring med allrisk rekommenderas. Grunden är att den boende själv ansvarar för pengar och värdesaker. Önskas hjälp med fickpengar finns det i samtliga lägenheter ett värdeskåp installerat. Till detta skåp har endast kontaktpersonen nyckel då denne har hand om den boendes fickpengar. Alla insättningar och uttag antecknas i en kassabok som förvaras i värdeskåpet. Alla inköp verifieras med kvitto om inte kontaktpersonen och den anhörige/boende har kommit överens om annat. Alla har möjlighet att ha egen telefon och TV inkopplad i sin lägenhet. Vi försöker ha samvaro i mindre och större grupper med enkla aktiviteter för att stimulera olika sinnen exempelvis musikunderhållning, bingo. Personal från kyrkan erbjuder gudstjänst på Rosågränd och sommartid försöker vi fokusera vi på utevistelser m.m. Alla boende har tillgång till eget förråd som låses med eget hänglås. Fotvård och frisör finns inte stationerade på Rosågränd utan måste beställas av den boende/anhörige eller av kontaktperson då behov uppstår. Så här arbetar vi Biståndsbedömning görs av speciell personal, de bedömer vem som ska erbjudas plats på Rosågränd. Anhöriga/blivande hyresgäst bokar tid med boendechefen för visning av lägenhet och genomgång av hyreskostnad, matkostnad, omvårdnadsavgift, inflyttningsdatum mm. Både muntlig och skriftlig information lämnas. 3

4 Kontaktpersonerna har ansvaret för att en genomförandeplan upprättas samt att riskbedömning görs enligt gällande riktlinjer. Utvärderingar och uppdateringar görs kontinuerligt på månatliga vårdplaneringar samt vid förändringar av behov och insatser. Uppföljning minst två gånger/år. Riskbedömning upprättas vid inflyttandet. Kontaktpersonen ska om möjligt ha kontakt med anhöriga en gång i månaden. Medicindistribution sker med APO-dos. Det är praktiskt och ekonomiskt fördelaktigt för den boende samt bra ur säkerhetssynpunkt för både boende och personal. Delegering av medicinhantering ges av sjuksköterska till vårdpersonal, enligt socialstyrelsens riktlinjer. Alla som bor i kommunens särskilda boenden har rätt till färdtjänst med ledsagare. Om någon behöver specialfordon görs den bedömningen av biståndbedömmaren. En månads uppsägning gäller vid dödsfall för den som har flyttat in före årsskiftet Från och med gäller 14 dagars uppsägning vid dödsfall, tre månaders uppsägning vid utflyttning till annan bostad eller till annan kommun. Undantag: om man flyttar mellan äldreomsorgens äldreboenden gäller ingen uppsägningstid. Tömning städning av lägenhet ombesörjs av boende/anhöriga. Personal Rosågränds personalbudget består av 15,44 årsarbetare. Fördelningen av undersköterskor dag och natt är: Dag undersköterskor Natt undersköterskor Sjuksköterska Vikarieförstärkningspott 10,0 årsarbetare 3,90 årsarbetare 0,94 årsarbetare 0,60 årsarbetare All dag- och nattpersonal är anställd på heltid och arbetar enligt individuella scheman. De som vill kan söka tjänstledigt till önskad tjänstgöringsgrad, dock inte under 50 %. Från och med hösten 2014 finns Rosågränd och Öjagården inom samma arbetsledarområde. Arbetsledningens roll är att ansvara för de politiska besluten i verksamheten vilka verkställs i samverkan mellan personal och boende. Boendecheferna har övergripande ansvar för personal och ekonomi omvårdnad, anhörigsamverkan och metodutveckling. Sjuksköterska Sjuksköterskorna har under dagtid det medicinska ansvaret för Rosågränd och Öjagården. Kvällstid och varannan helg delar de ansvaret med Norrgårdens sjuksköterskor. Sjuksköterskeansvaret nattetid ligger på ambulerande sjuksköterskegrupp. De har ansvaret för att rapportera till arbetsledaren samt MAS angående Lex. Mariafall, avvikelser, felbehandlingar samt uppföljningar av dessa. De medverkar i riskbedömningar av vårdtagare, ger råd och handledning i medicinska frågor till personalen på den enhet de ansvarar för. Dem ansvarar även för vårdplaneringsträffar ca en gång/månad, där man 4

5 tillsammans med undersköterskor diskuterar frågor kring omvårdnad. Boendechefen deltar vid dessa vårdplaneringsträffar. De ansvarar även för att arbeta förebyggande med hjälp av riskbedömningar och vårdplaner. De tar också kontakt med läkare när det behövs samt ser till att behandlingsjournaler upprättas och att journalanteckningar görs. De ger den boende, anhöriga och kontaktperson information om ordination och behandlingar. De utvärderar och följer upp de insatta åtgärderna på de boende som de är medicinskt ansvariga för. Sjuksköterskorna är de som delegerar eventuella medicinska arbetsuppgifter till övrig personal enligt socialstyrelsens författningar och ser till att läkemedelshanteringen följer de direktiv som utarbetats. De introducerar vikarier och elever, deltar i anhörigsamtal vid behov. Andra viktiga arbetsuppgifter för sjuksköterskan är att medverka vid upprättande av genomförandeplanen för boende avseende den medicinska delen. När det är aktuellt ser de till att en handlingsplan upprättas vid livets slut, tillsammans med läkare, anhöriga och kontaktperson. Undersköterskor Alla boende på Rosågränd har en kontaktperson. Kontaktpersonen har det övergripande ansvaret för den personliga omsorgen, anhörigkontakt samt att upprätta en Genomförandeplan i samråd med den boende/anhöriga, sjuksköterska och rehabiliteringsteam. Genomförandeplanen bör upprättas inom fyra veckor efter inflyttning. Revideras minst en gång per halvår och vid behov. Undersköterskan ser till att de arbetsuppgifter som delegerats blir utförda på det sätt som de fått information och anvisningar om. Kontakt tas med sjuksköterska i medicinska frågor och i frågor om rehabilitering och hjälpmedel tas kontakt med sjukgymnast och arbetsterapeut. Undersköterskan deltar, om det är möjligt, vid hembesök av läkare hos den man är kontaktperson för samt tillsammans med ansvarig sjuksköterska följer upp och utvärderar ordinationer och behandlingar. Undersköterskan deltar också i upprättandet av handlingsplan vid vård i livets slut när så blir aktuellt. Arbetsplatsträffar för personalen på Rosågränd anordnas en gång per månad med undantag för semestermånaderna. Information ges veckovis skriftligt via veckonytt till alla personalgrupperna. Nattpersonal har separata enhetsträffar minst två gånger per år. För att utveckla och planera verksamheten har all personal inom äldreomsorgen tre studiedagar per år. Två dagar planeras och genomförs centralt och en dag som arbetsplatsen planerar och beslutar om. Arbetsledare Arbetsledningens roll är att ansvara för de politiska besluten i verksamheten vilka verkställs i samverkan mellan personal och boende. Boendecheferna har övergripande ansvar för personalen och ekonomin samt omvårdnad, anhörigsamverkan och metodutveckling. Arbetsterapeut och sjukgymnast Till Rosågränd hör ett arbetsmiljö- och rehabiliteringsteam som består av en arbetsterapeut och en sjukgymnast. De finns tillgängliga att konsulteras i rehabiliterings- och hjälpmedelsfrågor samt vid arbetsmiljöfrågor. Dessa ingår inte i Rosågränds personalbemanning. 5

6 Samverkan Upprättandet av Genomförandeplanen på ett tvärprofessionellt sätt Anhörigträffar: en gång/år Arbetsplatsträffar: en gång/månad Skriftlig information: en gång/vecka Vårdplaneringsträffar: två gånger/år Natträffar: en gång varannan månad Sjukskötersketräffar: en varannan månad Medarbetar/lönesamtal: en gång/år Kvalitetsgrupp: varannan månad Kvalitetsutveckling 2015 Demokrati och öppenhet Vi jobbar vidare med Genomförandeplanerna eftersom de bygger på den enskildes resurser, behov och möjlighet till att vara med och bestämma sina egna livsvillkor. Livsmiljö All personal på Rosågränd kommer under året att fortsätta jobba med värdegrund. Vi kommer lägga fokus på mötet alla boende på Rosågränd kommer varje vecka få minst 30 minuter schemalagd egen tid med sin kontaktperson. Tiden ska användas till att göra sådant som är meningsfullt för den boende. Vi kommer även jobba med att tydliggöra kontakpersonens ansvar och betydelse, vår ambition är att på ett naturligt och avslappnat sätt prata om detta. Vi kommer att använda oss av det dokument som finns i kvalitetspärmen. Personal Genom att arbeta med mötet egen tid så kommer personalen kunna känna att de bidrar till att de boende upplever sig sedda och blir bekräftade. Målet är att man som personal ska kunna gå hem från sitt arbete och känna att alla som bor på Rosågränd upplever en meningsfull vardag. Måltidsprojektet som startades upp under 2014 kommer personalen arbeta med fortsättningsvis också, för att dem boende skall kunna ha en lugn matsituation. PPP praktisk professionell planering, är det verktyg använder oss av för att bl.a. stärka kontaktpersonens ansvar där egen tid ingår. Ekonomi Verksamheten ska bedrivas inom ramen för beslutad budget. Vår strävan är en budget i balans. Under året kommer vi att se över materialbudgeten. Hälso- och sjukvård Sjuksköterskorna kommer under året att lägga fokus på teamkänslan där arbetsgruppen strävar mot en samsyn kring hälso- och sjukvårdsfrågor. De kommer arbeta för att säkerställa att de rutiner och arbetsmetoder man jobbat fram under efterföljs. De fortsätter att jobba med avvikelser gällande fall, trycksår, läkemedel, kost samt informationsöverföring. Man kommer även att arbeta för en minskad läkemedelsanvändning i samarbete med ansvarig läkare. Boendechef Anette Grandin Boendechef Carola Olofsson 6

Kvalitetsplan 2014 Vård- och omsorgsboende Rosågränd

Kvalitetsplan 2014 Vård- och omsorgsboende Rosågränd Kvalitetsplan 2014 Vård- och omsorgsboende Rosågränd Inledning Rosågränd är ett vård- och omsorgsboende med 18 lägenheter beläget i Rosvik ca 3 mil norr om centrala Piteå. Boendet är fördelat på två enheter

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Vård- och omsorgsboende Norrgården

Kvalitetsplan 2014 Vård- och omsorgsboende Norrgården Kvalitetsplan 2014 Vård- och omsorgsboende Norrgården Inledning Norrgården är ett vård- och omsorgsboende samt demensboende med 58 lägenheter, varav 12 stycken är tvårumslägenheter. Lägenheterna är fördelade

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Inledning Hemsjukvården är en ny verksamhet i kommunens regi sedan 130201. Vi utgår från lilla herrgården på Strömbackaskolans område och har hela kommunen som arbetsfält.

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INNEHÅLL Hur ansöker jag om hjälp Sidan Biståndsenheten... 4 Avgifter... 4 Lagstiftning... 5 Värdegrund inom vård och omsorg... 6-11 Att bo kvar hemma

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

Välkommen till. Riddargården. Stockholms Äldreboende AB

Välkommen till. Riddargården. Stockholms Äldreboende AB Välkommen till Riddargården Välkommen till Riddargården! Riddargårdens vård- och omsorgsboende riktar sig till Dig som har en demenssjukdom eller som av fysiska skäl är i behov av vård- och omsorg dygnet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Monica Andersson, verksamhetschef Marie Junde, enhetschef Allégårdens äldreboende, Vårdstyrkan AB Vårdstyrkan

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

20140512 Vv 146>/2014. Rapport. Kvalitetsuppföljning, Axbergs Hemvård 2014-04- 08

20140512 Vv 146>/2014. Rapport. Kvalitetsuppföljning, Axbergs Hemvård 2014-04- 08 20140512 Vv 146>/2014 Rapport Kvalitetsuppföljning, Axbergs Hemvård 2014-04- 08 Rapporten ingår i en serie rapporter från verksamhetsuppföljningar av enheter inom vård och omsorg i Örebro kommun. Riktlinje

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Hälso- och sjukvård i Älvsbyns Kommun 2011 Annika Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Älvsbyns Kommun Patientsäkerhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Godkännande av föredragningslista samt val av justerare. Föregående protokoll.

Godkännande av föredragningslista samt val av justerare. Föregående protokoll. UTSKICK Datum 2015-03-19 Sida 2(15) Socialnämnden SN Punkt 1 Godkännande av föredragningslista samt val av justerare. Föregående protokoll. Förvaltningens förslag till beslut Socialnämnden godkänner föredragningslistan

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS/SFB

Personlig assistans enligt LSS/SFB Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Personlig assistans enligt LSS/SFB 1 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten...

Läs mer

Välkommen till S:t Erik. Information till boende, anhöriga och närstående vid S:t Erik vård- och omsorgsboende i Stockholm.

Välkommen till S:t Erik. Information till boende, anhöriga och närstående vid S:t Erik vård- och omsorgsboende i Stockholm. Välkommen till S:t Erik Information till boende, anhöriga och närstående vid S:t Erik vård- och omsorgsboende i Stockholm. VÄLKOMMEN TILL S:T ERIK Vi önskar dig hjärtligt välkommen till ditt nya hem hos

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Riktlinjer för behovsbedömning äldre och funktionshindrade Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Fastställd av socialnämnden 2008-09-17 Reviderad

Läs mer

Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)

Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) 1 Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) Remisstid: 2015-03-20 2015-03-25 Danderyds kommun vill genom

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden

Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden Namn: Enhetschefen är: telefon: Handledare på avd är: Sjuksköterskor är: Arbetsterapeut är: Sjukgymnast är: Vi vill med detta introduktionshäfte ge

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 62:2010 Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv En studie om individuell genomförandeplan för social omsorg och vård

Läs mer

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef Dokumenttyp Insatsbeskrivning Servicebostad LSS/SoL kommunalt utförande Beslutad av Myndighetschef/ Funktionschef Mottagare för information om revideringar Handläggare / Enhetschefer Tillhör process Handläggning

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef Dokumenttyp Insatsbeskrivning Gruppbostad LSS/SoL kommunalt utförande Beslutad av Myndighetschef/ Funktionschef Mottagare för information om revideringar Handläggare / Enhetschefer Tillhör process Handläggning

Läs mer

TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED

TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED TILLSYN TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING - GNESTA KOMMUN Dnr. 701-2797-2009 Länsstyrelsen Juridiska enheten oktober 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av tillsynens resultat...3

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-11-04. Förfrågningsunderlag LOV särbo. Sista ansökansdag:

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-11-04. Förfrågningsunderlag LOV särbo. Sista ansökansdag: Förfrågningsunderlag 2014-11-04 Upphandlande organisation Växjö kommun Christer Öhlin Upphandling Förfrågningsunderlag LOV särbo U-14-68 Symbolförklaring: Sista ansökansdag: Ansökan kan lämnas löpande

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2012-01-01

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Innehåll 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 1 2. Parter... 1 3. Giltighetstid...

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1(31) Upphandling av hemtjänst enligt Lag om Valfrihetssystem Beslutad av socialnämnd Gäller från och med 2015-06-01 2(31) Innehåll 1 ALLMÄN ORIENTERING 5 1.1 BESKRIVNING AV UPPHANDLINGEN 5 1.2 DEN UPPHANDLANDE

Läs mer