Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "arkiv@sbk.goteborg.se"

Transkript

1

2 Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren för att minska storleken samt för att möjliggöra tillgänglighet över Internet. Den digitala filen har OCR skannats, vilket gör att kalendern är fritextsökbar. Fel i fritext sökningar kan förekomma. Se sökfunktionen främst som ett hjälpmedel att snabbt och enkelt gå igenom texten. Syftet med Göteborgs Stadsbyggnadskontors skanning av industri - och adresskalendrar är att skapa ett komplement till våra historiska kartprodukter vilka finns tillgängliga på Internet, och utgöra en grund för egen forskning om Göteborg. Har ni synpunkter eller åsikter tillgängliga filer eller produkter kan ni skicka dessa via e-post till:

3

4

5 Sid. Allm~inna och Sahlgrenska Sjukhuset 44 Amatörskapcllet Apotheker 47 Arbetarebostäder, styrelsen för desamma 73 Arbetareföl'cningen Artilleriregementet, Göta 31 Assuransföreningar Auktionskanlmarcn '0 20 Barnhus, Frimurare 72 Gustafsbergs 13 " stadens Barnlcksalcll,,.,. 0'0 0'0 5(j Barnnlorskor 48 Barnsjukhusct. 45 Begrafningsplatser, stadens allmänna 30 Bibelsällskapet 76 Brandkåren, stadens ~4 " friyilliga 25 Branusignaler Branustodsbolag, länets 12 Brandstodskomiten för lösören, stadens SV " " Carl Johans församlings 89 Brandstodskomiten för fast egendom, stadens 88 n " Carl Johans forsamlings 8D Börsdirektionen 22 Carl.Johans lorsamlings presterskap och kyrkoråd "" Carnegicska stiftelsen för döfstumma 73 " skolan får blinda CcllfiingeIsct, tjenstemän derstäde.s.. 6 Chalmcrsska slöjdskolan 51 Christine och Tvska fårsarnlingens pl'csterskap Satl1t kyrkoråd 28 Distriktschefs-expeditionen 36 Direktionen for...äg- och fårjanläggningen öfver Hisingen '26 Direktionen öfver Göteborgs l1amnoch elfarbeten. se Elfstvrelscn. Drätselkammare!l : 20 Sid. Ekmans, Louise, stiftelse for behöfvande sjuke 75 Elektriska Telegrafen Elementarläroverket,' högre 49 treklassiga 50 Carl Johans församlings 50 privata för flickor 56 " nya för flickor 55 Elfstyrelsen Engelska f'6rsamlingen 30 Enskilda banken Fabriksföreningens styrelse " skola 62 Fattighllsförsamlingens presterskap 29 Fattighuset 71 Fattigföljningsinrättningcn 65 Fo~kskolelärare-seminarict 64 Folkskolestyrelsen och under densamma lydande slwlor 57 Fonden lur fiskerinäringens upphjeipandc Fruntimmersföreningen 76 " för den inre missionen 72 " flickskola 62 FRngvårdssällskapet Förberedande skola för Chalmersska slöjdskolan ; 51 FöreIäsningsstyrclsen SO Garnisonsförsamlingen Garnisonssjukhuset 45 Gal:'-aktic-bolaget 26 Gatu- och vägförvaltningen 24 "Gauthiod", sjöförsäkringshola.g 88 Gode män öfvcr Förmyndarevården 2u Gustaf Adolfs stiftelsen Gustavi eller Domkyrkoförsamlingens presterskap och kyrkoråd Göteborgs fögderi... 6 Göthilda-stiftelscn skolan 63 Hamnbevaknings-inspektionen 37 Handelsf6rcningens fullmäktige Sid. Handelsinstitutet liandtverksskolan, Carl Johans för~ samlings ,. 64 Harmoniska sällsk.pet IlemförarebåtfJl'cningen ii~~~[l~;.~:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~i Hushållningssällskapet 11 Bypoth~ksföreningen lur Elfsborgs samt Göteborgs oeh Bohuslän Häradshöfdingar i länet,. 8 Industri- och handtverksfol'eningen 23 Inlands fiigderi 6 Inqvarteringskommissionen 23 Isra.elitis.~a sjukvärds"- och begraf- ""I': nlngssallskapet I V Jagtsällskapet Jern- och metallvågen... 2l Jernvägstrafikstaten Justerare [If mått och vigtcl'... 9 Karantånskommissionen Katolska församlingen 30 Kjellbergska flickskolan Konfiskationskontoret 37 Konsistorium KonstIlitslotteriet 82 KOllstfOreningen 81 Konsuler 91 Kronohospitalsf'6rsamlingen 29 Kurhuset, länets ~ stadens Kustbevakningen' 37 Köpmansförcningen 84 Landsfiskaler Landshöfdingens expedition för utländska resande G Landstingets ledamöter... 1,., komiteer 4,., förvaltningsutskott... 4,., re'visorer.. 5 Landtstaten [) Landtmätel'istaten l..ichtenbergska välgörenhetsförenin- "ro gen If) Lotsstatcn 36 Lyceum 53 Läkare 46 Läkaresällskapet Magistraten och r~dhusrätten 17 Milit,;rsiuten :M issionssäilskapet ' Mosaiska församlingen 30 1>1 nsei styrelse 81 ritskola..... '/ 54 Sid. Navigationsskolan 52 Ne<lerlagsinspcktionen 37 Nordiska föreningen 83 Norrvikens fögderi 7 Omnibusåkdon, stationer rår sädane 92 Opt,slca telegrafstaten... 9 Oroust och Tjörns rögderi... 7 Packhusinspektionen 37 Pakctpostltontoret Pantlåneinriittningen 84 Pen~ionsanstalten för ålderstigna tjenstehjon -72 Pcnsionsillrättningcn 73 Poliskammaren 18 Po~tkontorct 42 Praldisk hushållsskola för fuekar 61 Provincialläkare i länet... 8 Rcalgymnasimn 53 Rikets ständers Lånekontor 38 Rådhusrätten, se Magistraten. Häddningstnstitutet på Hisingen 74, tl för flickor 75 Ränte~ och kapitalförsäkringsanstalten 41 Sahlgrenska sjukhuset 44 Seminarium fur lärarinnor 64 Sjukhennnet 46 ~~~khllset, s~.adel}s ;5 SJoassuransforenmgen 07 Sjöknptensföl'cningen 83 SjömannasälIskapcts direktion 83 " skola 65 Sjömanshuset 71 Sjötullskmnmaren "Skandia", Brand- ochlifförsäkrings bolag Ska11dinaviskn. kredit-aktie-bolaget.. 39 Skarpskyttekåren 85 Skeppsklarerare Slöjdföreningens skola 54 Småbarnsskolan 63 Sparbank, länets 10 stadens 4(} " Carl Johans församlings.. 40 Stadsvakten Stadsmäklare tadsfiskaler......, 8 Stadsfullmäktige 15 Stationer för droskor 92 Straff~ och arbetsfängelset för qvinnor 6. Sundhetsbyrån 46 Sundhetsnämndell 44 Sunnervlkens fögderi... 7 "Svea", Brand- och Lifförsäkringsbolag 87

6

7 2. Östra Hisings härad. Landstingsman: Civil-Ingeniören C. E. Norrman. Suppleant: August Andreasson i Norum. Säfvedahls härad. Landstingsmän: Kaptenen P. Virgin på Kolltorp, Härads~omare~ Joh:s Andersson i St. Assmundtorp, Pastor A. M. Bhdberg l Örgryte och Disponenten J. G. ~useko på A~medahls fabrik. Suppleanter: Possessionaten H. SchmIdt pa PartIlled, Kyrkoherden J. F. Fast, A. J Carlstein i Partilled Mellang. samt Hemmansegaren Carl Eriksson i IIcrkeshult. Askims härad. Landstingsmän: Brukspatronen och Riddaren James Dickson, Skolläraren O. Andersson i Grimmeröd och Klockaren P. M. Pettersson i Grenängen. Suppleanter: Johannes Bengtsson i Kullbäckstorp, Carl Petter Olsson i Otterbäek och Landtbrukaren J. W. Stenström på Christinedahl. Inlands Fräkne härad. LandstinO'smän: Landtbrukaren L. J. Thim i Brattefors och Olof And~rsson i Huivudtofta. Suppleanter: Nämndemannen Thore Olsson i Berg och Em. Persson i Lunden. Inlands N ordre härad. Landstingsmän: Lars Andersson i Anras,. L~ndthandland~n Chr. Larsson i Grössby och Lars Hansson l Kallsby.. Suppleanter: Amnnd Andersson i Byhn och L. A. Andersson k Ingetorp. Inlands Torpe härad. Landstingsmän: Landtbrukaren O. Evers på Ström och Kaptenen F. von Matern på Torp. Suppleanter: Öfverjägaren L. P. Afzelius i Utby och Landtbrukaren A. Reimers på Holmen. Inlands Södre härad. Landstingsmän: Häradsdomaren Andreas Eliasson i Tunge, Hemmansegaren Daniel Magnusson i F1ateby och Nämndemannen Lars Persson i Staby...,,.. Suppleanter: Hemmansegaren M~lte Magnusson 1 Kurod~.~amnde7 mannen Andreas Hansson I Hvena och Magnus ~ljklasson l Bremnäs. Bullarens härad. Landstiugsmän: A. Andersson i Tingyall och Fanjunkaren J. M. Wikström i Torp. Suppleanter: Magnus Ivarson i Rörarne och Handlanden C. P. Mellander i Rassen. Qville härad. Landstingsmän: Majoren o:,h Riddaren S. Neigliek och Häradsdomaren Christian Carolusson i Lersten. Suppleanter: Handlanden M. B..ckelin på Edsten och Kommissionslandtmätaren R. T. C. Busek i lioga. Tanums härad. Landstingsmän: Fredrik Olsson i ÖstbY och Pål Andersson i Kyrkoryk. Suppleanter: Kaptenen J. O. Örtcnblad och Johannes Johansson i Utby. Wette. härad. Landstingsmän: Olaus Eliasson i Lilla Bålel'öd och Carl Larsson i Wahlbeck. Snppleanter: Landtbrukaren H. C. Nielssen på Blomsholm och Härausskrifvaren C. E. Kleberg. Lane härad. Landstingsmän: Jacob.Johansson i Bassholmen, Nämnuemannen Joh:s Berntsson i Kaflanda och Landtbrukaren O. Lindberg i RåIanda. Suppleanter: Nämndemannen Carl Johansson isteneyad, Häradsuomaren Christoffer llansson i Thorsberg och Erik Fahl i Björbäek. Sörbygdens härad. Landstingsmän: Johannes Johansson i Medbön och Olof Andersson i Hoffoss. Suppleanter: A. Larsson i Sörbo och A. Johansson i Restad. Stiingenås härad. Landstingsmän: Nämndemannen Mathias Olsson i Klättene och Nämndemannen Christian Hansson i Säm. Suppleanter: Landtbrllkaren A. P. Hylander på Röe och Hemmansegaren Adolf Olsson i Ahlsbäek. Sotenäs härad. Landstingsmän: Landtbrukaren F. Sahlberg på IIllnnebo och Löjtnanten A. Nyeander på Åby. Suppleanter: Landtbrukaren Emil Dahlbom i Lekene och Komministern T. R. Sallandcr i \Vattneröd. Tunge härad. Landstingsmän: Kaptenen A. Yon Proschwitz och Hemmansegaren, Olof Nilsson i Öxna. 3

8 4 Suppleanter: A~sesso\n, J. Koch på Smedberg och Johannes An. dersso.n i Knarrevik. Orousts och Tjörns härader. Landstingsmän: Kyrkoherdarne C. M. Rhodin i Myekleby och C. A. Eriksson på Tjörn, Göran Rafstedt i EIlingseröd, Kontraktsprosten C. A. Heuman, Abraham Johansson i Utegård och Olle Thorberntsson i Bua. Suppleanter: Apothekaren A. C. 'Widell, Jacob Torgersson i Röd, Abraham Pettersson i Gäddestahla, Olof Nilsson ilångeby, Hiksdagsmannen Johan Henriksson i Kollbuxeröd och Häradsskrifvaren J. W. Svedmark. Sekreterare och Kamrerare: Fr. Almen, vice Här9,dshöfding. Suppleanter: Fabriksdisponenten J. G. Busck. Kaptenen P. Vitgin. Löjtnanten A. Nycander. JJaulIsHlll;cts UCViSOI'cr: Häradshöfdingen och Riddaren A. Syalander. Kronofogden L. J. Heclenskog. Handlanden J. D. Palmgren. Suppleanter: Grosshandlaren C. D. Lundström. Med. D:r R. Sjöström. :Fabrikörcn O. Hasselgren. 5 LalllIstillgcts KOllllnittecl'. a) För sjukhusbygl5nadernas uppförande. Ledamöter: Grefye C. A. Ehrensvärd, Landshöfding, m. m. Borgmästaren och Riddaren J. Rhodin. Grosshandlaren R '1'horbn1'11. Doktor O. E. Åhlström. Handlanden Andreas Jonsson. Löjtnanten A. Nycandel'. 1 vakant. Snppleanter: Handlanden Chr. Larsson. Kaptenen A. von Prosehwitz. Landtbrukarcn O. Eyers. b) För folkskoleväsendets ordnande. " Ledamöter: Grefve C. A. Ehrensvärd, Landshöfding, m, m. Brukspatronen och Riddaren J. Dickson. Landtbrukaren O. Evers. Folkskolc-lnspektör: C. L. Leidesdorff, FiL D:r. LaulIstillgcts i1önaltllingsutskott. Ledamöter: CiYilingeniören C. E. Norrman. Brukspatronen och Hiddaren J. Dickson. v. Häradshöfdingen T. Berger. Grosshandlaren R. Thorburn. Landtbrukaren O. Evers. Häradsdomaren A. ElilIsson. Landtstaten. Landshöfding: Grefye C. A. EhrensYärd, Kammarherre, K. N. O., R. N. S:t O. O., IL af KejserJ. Fr. H. L. och IL af Kg!. Spanska Carl den 3:dje O:ns losta klass, Storofficer af Persiska Soloch Lejon O:n, R. D. D. O. Landssekreterare: H. Westin, Assessor. Landskamrer: C. U. Tillii, R. N. O. Landträntmästare: A. P. Ekström, Fältkamrer, R. W. O., tjenstledig; tiljf. R. Syensson, Länsnotarie. Länsnotarie: R. Svensson, thlf. Landträntmästare; tjenstförrättande: L. L. Nordström. e. o. Hofrättsnotarie. Länsbokhållare: J. S.' Åhlander. Landskanslist: A. E. Christensson. E. o. Landskanslister: J. A. lfrykstedt och A. Jakob80n. Landskontorist: C. O, An,lersson. E. o. Landskontorist : B. Cedergren. Chartre-Sigillatre-försäJjningsman: A. P.. Ekström, FäJtkamrer, R. W. O. MagasinsförvaJtare: W. A. Hedelins, Löjtnant. Kronobageri-föreståndare: R. Greiffe. Civilstatens Pensionskassas redogörare: A. P. Ekström, :Fältkamrer. HospitalssyssJoman: S. E. Sjöberg. Vaktmästare vid Landskansliet, Landskontoret och Landtränteriet: A. Pet4lrsson.

9 6 J,aJlllshiifdingells exijeditioll föl' ufläjlijska resande: Land~höf~ingens adjutant vid expeditionen: F. Lindberg, Kapten VId Kongl. Göta Art.-Reg:te, R N. Sot O. O. "VM Cellfängclset llljstiilldc. Fängelse Direktör: Th..F. Lewander. Läkare: A. M. Thunberg, Med. D:r. Predikant: Th. 'Vallerius, v. Pastor. Bevakningsbefälhafvare: J. Pettersson. Straff- och arbetsfängcjset för l)viiljjill'. Direktion: Ledamöter: D. Robertson, Fabrikör. W. A. Hedelins, Löjtnant. Direktör och Redogörare: C. R. Wiberg. Predikant: J. Hnlthen, v. Pastor, tillf. Läkare: C. F. Ewert, Mcd. D:r, R. N. O., R. W. O. Arbetsförestånder~ka: Emma Muller. flötclhli'g5 i,'ögdel'i. Kronofogde: L. J. Hedenskog. Adress: Götebor()'~ Häradsskrifvare : C. J. Engelblom. Adress: Göt;borg. Kronolänsmän: Vakant. (Säfvedahls härads distrikt). J. V. Gädda. (Askims härads distrikt). Adress: Kärra. J. E. Tillander. Hofrättskommissarie. (Hisings härads distrikt). Adress: Göteborg och Tofter. Inlands ~'iigijeri. Kronofogde: D. E. Widcll. Adress: Kongcif. l~äradsskrifvare: H. R. 'Vinter. Aclrcss: KongcIf. h.ronolänsmän: M. Hammarstrand. (Inlands Södre härads distrikt). Aclress: KongcJf och Tunge. E. Luttropp. (Inlands Nordre härads distrikt). Adress: Kongcif och Stranclnorum. A. Wallgren. (Inlands Fräkne härads distrikt). Adress: Uddevalla oeh Wägeryr. K.' P. Holmgren. (Inlands Torpe härads distrikt). Adress: Kongelf och Amneröd. Oroust och Tjörns I\'ögtleri. Kronofogde: O. M. Warmark. Adress: Oroust och Toggestad. Häradsskrifvme: J. W. Svedmark, Adress: Oroust och Belätteröd. Kronolänsmän: F. Nordström. (Orousts härads vestra distrikt). Adress: Oroust och Ihleberg. J. F. Wiekelberg. (Orousts härads östra distrikt). Adress: OrOtlst och Totorp. A. Nordström. (Tjörns härads distrikt). Adress: Oroust och Hoga. SunJlcrvikcns }'ögiicl'i. Kronofogde: C. A. Nordvall. Adress: Uddevalla. Häradsskrifvare: L. T. de Verdier. Adress: Lyseki1 och Häller. Kronolänsmän: A. E. Lundgren. (Lane härads östra distrikt). Adress: Uddev~lla och Ramseröd. Tjenstledig. A. Adlerbeth, tlllf. Adress: Uddevalla. G. 'V. Lange. (Lane härads vestra distrikt). Adress: Uddevalla och Lycke. O. W. Lundbom. (Tunge härads distrikt). Adress: Uddevalla och Tvft. C. O. Svanberg. (St~ngenäshärads distrikt). Adress: Lysckil och Lyse. Tjenstledig. F. N. Lundgren, tillf. Adress: Uddevalla och Broberg. L. H. Lundmarker. (Sörbygdens härads distrikt). Adress: Uddevalla och Hällesäter. A. Oloen. (Sotenäs härads distrikt). Adress: Uddevalla och Fintorp. Tjenstledig. L. Svensson, tillf. Adress: Uddevalla och Pettersberg. l\ori'vikejjs ~'öglleri. Kronofogde: J. A. Ringius. Adress: Strömstad. Häradsskrifvare: C. E. Kleberg. Adress: Strömstad. ;Kronolänsmän: J. A. Hansson. (Tanums härads distrikt). Adress: Uddevalla, Hede och Kärra. S. Palmquist. (Bullaren~. härads distrikt). Adress: Uddevalla, Hede och Ostad. O. Johansson. (Qvi1le härads distrikt). Adress: Uddevalla och Qville. C. G. Ljungqvist. (Wette härads distrikt). Adress: Strömstad och Rörvil.;:. 7

10 8 9 Landsfiskaler: C. G. Högberg, tillf. (Norra delen af länet). Adress: Strömstad. H. Hansson, v. Häradshöfding. (Södra delen af länet).. Adress: Göteborg. A. J. Fagerdahl, tillf. (Södra delen af länet). Adress: Kongelf. StadsfiskalQr: H. Hanson, v. Häradshöfding. Adress: Göteborg. J. F. Kihlbei g. Adress: Uddevalla. A. J. Fagerdahl. Adress: Kongelf. J. E. Göransson. Adress: Marstrand. C. G. Högberg. Adress: Strömstad..Jurisdiktion. Häradshöfding i Vestra och Östra Hisings samt Askims härader: C. A. Svalander, R. N. O. Adress: Göteborg och Bärby. Häradshöfding i Inlands Nordre med Fräkne samt Torpe och Södre härader: O. F. UrselI. Adress: Uddevalla., Häradshöfding i Oroust och Tjörns härader: F. W. Åberg. Adress: Oronst och Svanesund. HäradshMding i Qville, Wette, Tanums och Bnllareus härader: L. Norin, R. N. O. Adress: Uddevalla och Kragenäs. Häradshöfding i Lane, Tunge, Stångenäs. Sörbygdens och Sotenäs härader: A. M. Rosenqvist. Adress: Uddevalla. Häradshöfding i Säfvedahls härad: P. Ekman, Borgmästare, K. W. O. och R. N. O. Adress: Göteborg. Läkarevål'd. Provincialläkare i länets södra distrikt: A. Mouten, M. D:r, R. W. O. Adress: Göteborg. länets mellersta distrikt: O. E. Åhlström, M. D:r. Adress: Uddevalla. länets norra distrikt: W. A. IngeIson, M. Lic. Adress: Uddevalla och Grebhestad. Oroust och Tjörns distrikt: N.'J. G. Högdahl, M. Lic. Adress: Oroust. Tjenstledig. T. Nyström, M. Lic., tillf. i Håby distrikt: A. E. Goldkuhl, M. Lic. Adress: Uddevalla och Håby. Pistr.-Läkare: A. R. W. Sjöström, M. Lic. Adress: Mölndal. O. F. Loenbom, M. Lic. Adress: Lysekil. Laulttmåteristaten. Förste Landtmätare: C. A. Adamson, Kapteu. Adress: Åmål. Tjeustledig. O. W. Hällström, Kommissions. laudtmätare, tillf. Adress: Göteborg. Andre Landtmätare: A. G. "\Yetterström. Adress: Halmstad. 1\: ommissions-landtmätare: S. M. Ahlenius. Adress: Strömstad. B. Hansssou. Adress: Oroust och Tyft. O. W. Hällström. Adress: Göteborg. A. R. HaraldC. Adress: Uddevalla. S. N. Bårström. Adress: Uddevalla och Skölduuga. M. Hausson, Kapten, R. S. O. Adress: Kongelf och Stora - Risby. B. A. Ekström. Adress: Falkenberg och Öfverås. M. E. Thoren. Adress: Uddevalla. R. T. C. Busck. Adress: Uddevalla, '.l!rättelanda och Hoga. J. P. Ljungström. Adress: Uddevalla och Sälghugget. C. J. Uddman. Adress: Kongelf, H. W. Braudel. Adress: Göteborg. Vice Kommissious-Landtmätare: H. C. Richter. Adress: Göteborg. Justeral'e af mått och vigter: C. J. Nyström, Löjtnant, l osta distriktet. C. J. Uddman, Kommissions-Landtmätare, 2:dra distriktet, äfven tillförordnad i 3:dje distriktet. S. N. Bårström, Komrnissons-Landtmätare, 4:de distriktet, tillika tillförordnad i 5:te distriktet. Befälhafvare å Brännö: " " " Optislm " Hisingön: " Marstrand: " Nya Varfvet: " Winga: Telegraf-Staten. C. A. Hansson. J. F. Johansson. I. Silvcn. C. A. Forssander. J. A. Anderoson.

11 10 Jmsborgs läns med Dahlslallll samt Göteborgs och Bohusläns liypotheksförening. (Lokal: Gustaf Adolfs Torg N:o 3). Direktion: Ordförande: B. W. Hessle, Häradshöfding och Riddare. Ledamöter: W. C. Oliveereutz, v. Hii.radshöfding och Riddare. C. von Prosehwitz, Brukspatron. F. Brusewitz, Brukspatrou. H. Frisell, Grosshandlare. H. Engelke, Possessionat. Frih. H. Gyllenhaal, Possessionat. SuppleaJ;lter: C. Hasselrot, Häradshöfding. H. Schmidt, Possessionat. C. von Braun, Kapten. Tjenstemän: Ombudsman: A. Greiffe, v. Häradshöfding. Förste Kamrer: F. FröIander, Mönsterskrifvare. Andre Kamrer: E. J. Nordenfelt. Kanslist: S. L. Grönvall, v. HäradshOfding. Bokhållare: H. J. A. Schagerström. Vaktmästare: B. Börjesson. Göteborgs och Bolmsläns Sparbank. (Kontor i huset N:o 2 vid Kungstorget). Direktion: Ordförande: H. Westin, Assessor och Landssekreterare. Vice Ordförande: C. Dickson, Med. D:r, Kommendör och Riddare. Ledamöter: P. Virgin, Kapten. T. J. Follin, Ryttmästare och Riddare. C. E. Norrman, Civilingeniör. O. Evers, Landtbrukare. J. D. von Holten, Landtbrukare. A. G. von Holten, Kapten och Riddare. A. Monten, Provineialläkare och Riddare. Ledamöter: L. J. Hedenskog, Kronofogde. O. J. Hafström, Fältbmrer och ~iddare. N. F. Ekermann, Stadskamrer. H. W. Ström, Stadsmäklare.,T. D. Palmg):en, Handlande. A. Almen, Ofverskult. Frans Almen, v. Häradshöfding. J. Dahl, Stadsmäklare. Erik Wijk, Grosshandlare. James Dickson, Brukspatron och Riddare. C. Hellstenius, Grosshandlare. T. W. Tranehell, Grosshandlare. P. Billquist, Grosshandlare. C. M. Nyström, Försäkrings-agent. J. P. Vallentin, Grosshandlare. Kamrerare: S. A. Svalander, Konsul. Kassör: Emelie Lindgren. Kontrollant: Charlotte Svensson. Vaktmästare: B. Heljesson. KoD'gl. Ilnshållllillgssiillsilallet. Ordförande: C. A. Ehrensvärd, Landshöfding, m. m. Vice Ordförande: J. J. Ekman, Grosshandlare, R. N. O. Skattmästare: Oscar Brusewitz, Grosshandlare. T. f. Sekreterare: Oscar Lindhe, f. d. Löjtnant. Förvaltningsutskottets Ledamöter: H. Schmidt, Possessionat, (Förest. för länets Landtbruksskola). A. H. Gren, Possessionat. P. Virgin, Kapten. J. D. von Holten, Possessionat..J. Dickson, Brukspatron och niddare. O. Evers, Posses,ionat. C. A. Svalander, Håradshöfding, H N. O. J. ]'. v. Matern, Kapten, R. S. O. Filialafdelningarnes Ordförande:. J. A:son Almen, Kyrkoherde, (för Inlands Södra FJI:-afdeJn.) J. A. Gyllensvaan, Possessionat, (för Inlands Norra.~Jto).. J. W. Svedmark, Häradsskrifvare, (för Oroust och ~Jorns d~to). Ad. v. Prosehwitz, Kapten, R. S. O., (för SunnerVlke.ns dito). S. Neigliek, Major, R. S. O., (för Norrvik~ns Söd!a dito!. C. E. Kleberg, HäradsskrifYllre, (för NorrvIkens Norra dito). 11

12

13

14 Ledamöter: Andreas J ons~.on, Handlande. C. N. Berg, Ofverste, K. S. O. och K. N. S:.t O. O. Frih. H. Fleetwod, f. d. Sjökapten. E. von Sehoultz, Professor, R. N. S:t O. O. O. Dickson, Grosshnndlare, Tt. N. O. S. Warburg, Grosshandlare, Tt. N. O. L. H. Lamberg, Handlande. C. D. Lundström, Grosshandlare. A. L. Reuterskiöld, Major, R. S. O. o. R. N. S:t O. O. D. O. :Franeke, Grosshandlare, Tt. N. O. O. Ekman, Grosshandlare, R. N. O., R. R. S:t Stan. O. 2:dra o. S:t Annre O. 3:dje klass. A. Greiffe, v. Häradshöfding. G. J,undgren, Handlnnde. C. J. Ahlin, Målaremästare. E. S. Fagerberg, Lektor, R. N. O. Frih. A. R. Leuhusen, Lots-Distriktehef R. S. O. eeh l{,. D. D. O. ' J. D. von Holten, I,andtbrukare. C. M. Nyström, :Försäkrings-agent. EJ. Heyman, Med. D:r. H. FriselI, Grosshandlare. L. Lundgren, Handlande. J. 'V. Wilson, Grosshandlare. D. C. Svensson, Handlande. A. O. Heurlin, Rektor. Carl Aug. Andersson, IIm,dIRnde. G. R. Dahlander, Lektor. F. O. Strömman, Handlande. M. F. Leffler, Segelsömmaremästare. Ad. Landgren, Varfsegare. J. N. Söderling, Orgelbyggare, R. W. O. J. F. Strömberg, Handlande. J. W. Lilljequist, Handlande. J. P. Lindell, Orgelnist. J. N. Dahlström, e. o. Kanslist. A. Krook, Litteratör. Sekreterare: C. VV. Drakenberg, v. Häradshöfding. Vaktmästare: L. Pehrsson.. Magistraten. Justitire-Borgmästare: P. l~kman, Häradshöfding i Säfvedahls härad, K. W. O. o. R. N. O. Handels- och Politie-Borgmästare: Vakant. Tillförordnad F. E. Roy, Rådman. Magistrats-Ledamöter: Magistrats-Sekreterare: 17 Rådm. M. IngeIman, Häradshöfding, R. N. O. " A. W. Björck, R. N. O., tjenst1.; tillf. P. A. Gabrielsson, Stadsnotarie. " J. D. Hvitfeldt, tjenstledigj tillf. E. II. Brag, Stadsnotarie. " E. Melin, Tt. W. O. " F. E. Roy. " N. Tengberg. " G. J\:ennedy. " F. A. Risberg. " E. F. Kullman. " J. G. Bratt.." G. Dickman. G. E. Gjers, v. Häradshöfding. R&dhus-Rättens Första Afdelning. Ordförande: P. Ekman,.Iustiti::e-Borgmästare, K. VV. O. o. H. N. O. Rådmän: M. IngeIman, HäradshMding, R. N. O. E. Molin, R. W. O. :F. E.. Roy, Ordförande il. Andra Afddningen, men derifrån tjenstledig. N. Tengberg. R&d.hus-Rättens Andra Afdelning. Tillf. Ordförande: E. F. Kullman, Rådman och v. Häradshöfding. Rådmän: A. W. Björck, R. N. O., tjenst!.; tillf. P. A. Gabrielsson, Stadsnotarie. J. D. IIvitfeldt, tjenst1.; tillf. E. H. Brag, Stadsnotarie. G. Kennedy. F. A. Risberg. J. G. Bratt. G. Dickman. R&dhus-Rättens Afdelning för Tullm&l. T. f. Ordförande: E. F. Kullman. Ledamöter ombytas årligen efter tur bland Magistratens ledamöter.

15 18 Rådhus-Rätts-Notarier: P. A. Gabrielsson. E. H. Brag, Fil. D:r. B. E. Rabe, v. Häradshöfding. F. M. Colliander, v. Häradshöfding. M. Lindberg, v. Häradshöfding. S. Grönvall, v. Häradshöfding. G. A. Söderberg, v. Häradshöfding. Råshus-Rättens Afdelning för Tullmål: Notarie, P. Rhodin, v. Häradshöfding, förestår tjensten tillsvidar6. Stadsfiskal : H. Hanson, v. Häradshöfding. Aktnarie å Rådhusrättens l:sta Afdelning:.J. A. Lindegren, v. Häradshöfding. Aktuarie å Rådhus-Rättens 2:dra Afdelning: C. Lindqvist, v. Häradshåfding. Kanslist hos Aktuarien vid Rådhus Rättens l:sta Afdelning och hos Magistraten: G. Lindberg. Rådhus-Kanslister: A. Brusewitz, Sterbhus-Notarie. A. Löfmark, v. Hämdshöfding. P. Rhodin, v. Ihradshöfding. Tredje Kommiss,arie-distriktet. Vaktkontoret är å stadens Jernvåg. Poliskommissarie: A. Andersson. Öfverkonstaplar: C. N. Qvistgård, C. 13rinkman och E. Simmersträm. Fjerde KOmmissarie-distriktet: Vaktkontor, Majornas 4:de Rote N:o 30-32, straxt ofvanför Stigbergsliden. Vakant. A. Björkman, G. Andersson och J. M. Ryberg. Detektiva Afdelningen. Kontorct är i Rådhuset vid Gustaf Adolfs Torg. rolisinspektor och Chef: A. O. Elliot, v. Häradshöfding. Ofverkonstapcl: J. Larsson, t. f. Poliskonstaplarncs antal är 92, af hvilka 8 tillhöra den Detekfiva Afdelningen. 19 Polisli.ammarell. Polismästare: J. Löfmarck. Sekreterare: G. Åkermarck, v. Häradshöfding. Notarier: H. Lindbäck, v. Häradshöfding. J. G. Delin, dito. Registrator: N. Nordberg. Polisfiskal: J. A. Schoultz, Löjtnant, 'inneh. af G. Med. f. B. G. Förste Polisvaktmästare och Magasinsförvaltarc: N. Göthberg. Andre " C. A. Wiking. Första Kommissarie-distriktet. Vaktkontoret är i Rådhuset vid Gustaf Adolfs Torg. Poliskommissarie: R. G. 'Vittboldt. Öfverkonstaplar: J. Söderling, C. E. L. Larsson och K. Särnblom. Andra Kommissarie-distriktet. Vaktkontor, 12:te Roten N:o 28. (Stampen.) roliskommissarie: H. M. Neiglick. Ofverkonstaplar: J. E. Gyllensvärd och J. Larsson. l Vakant. Ehulens 1jellEtemän och löntagalide personer. fvr stadens kaj- och brobyggnader: J. G. Richert, Kapten, R. W. O. Stads-Arkitekt: H. J. Strömberg. Stads-Ingeniör och Stads Justerare: C. J. Nyström, Löjtnant, tjenstledig. t. f. H. 'V. Brandel, Kommissionslandtmätare. Forste Stads-Fysikus: C. F. Ewert, Med. D:r, R. N. O., R. W. O. o. R. K. C. XIII:s O. Andre Stads-Fysikus: C. Forssenius, Med. D:r. Fältskär: M. L. W. Hirschfeldt. Dispaschör: T. Berger, v. Häradshöfding, R. W. O. 'rransl. Pub!': H. C. T. Caravello, Jur. D:r. Ofverskultar: A. Almen och J. A. Schclin. Bötes-Exekutor: C. A. Gillblad. Skatte-Exekutorer: P. Pettersson, A. G. Bergenholtz, G. E. Falck och C. V. Falck. Krono-Uppbörds-Kassör: A. T. Landgren. Mantals-Kommissarie: C. :F. Janson. Mantals-Skrifvare: O. A. G. Ziwertz, J. O. Wennerbom, O. P. M, Rasmussen och D. A. Andersen. StadS-:Musikant: G. Bohm, Styckjunkare vid Kg!. Göta Art.-Reg. Stadsbud: L. Larsson.

16 20 Stadstjenare: J. Mattsson, L. Elander,N. Lindberg, B. Hansson, J. Nilsson, O. T. Bergendahl, F. Elander, C. Persson, J. H. Johansson, C. A. Nilsson, A. Pettersson, A. Sandberg, A. Lindquist, A. Mortensson, C. E. Olsson och A. J. Svensson. Skorstensfejare: S. Reimans enb., och l Vakant. L. Larsen, C. J. L. Pettersson Skarprättare: O. W. Bergendahl. Nattman: A. Jacobsson. AuktionslmmmaI'cn. (Lokal: Vestra Hamngatan N:o 15.) Kommissarie: C. J. Risberg. Kassör: E. Svensson. Kammarskrifvare: C. R Carlberg, C. E. Agardh och A. F. Malmgren. Auktions-mäklare: A. Svensson. Vaktmästare: J. Jönsson, J. Johansson och J. Johansson. Kammardräng: J. F. Larsson. Godc miin öfver }'ö.'myndarcvårdcn. S. A. Svalander, Konsul. J. A. Liudegrcn, Aktuaric. G. Lindberg, Kanslist. R. Andersson, Stadsbokhållare. Drätsclkammarcn. Ledamöter: E. Melin, Rådman, R. W. O. F. E. Roy, Rådman. S. Renström, Grosshancllare, R. N. O. P. J. Rapp, Mur- och Byggmästare. J. A. Boman, Handlande och Fabrikör. J. W. Lilljequist, Handlaudc. J. :F. Strömberg, Handlandc. A. "V. Lewgreu. Grosshan:llare. A. Phij,ipsson, Juris Kandidat. Sclppleanter: A. L. Olisch, Grosshandlare. B. Dahlgren, Grosshandlare. L. G. Bratt, Gross~andlare. Stadskamrer: N. F. Ekermann. Kammarförvandt: P. Leman, Fil. D:r. Sckreterare: F. M. Colliander, v. Häradshöfding. Stadsrevisor: J. A. Julin. Stadskassör: J. Brusewilz. Stadsbokhållare: R. Andersson. Kommunal.Upphörds.Kassör: L. E. Hagelberg. St,ad:slH,falluiD;,Sl'nan: C. F. Janson, Mantalskommissarie. A. Hausson. A. J ohanssod. ifiilte<ri:;ll :Skrif,-al e: S. Stenström. O. J. Hafström, Kar~ntäns Sekreterare, Fält- R. W. O. Viigmäs~are:E. Ahrenberg och H. Svensson. 1l:Iätare-Alderman: Vakant. A. E. Söderström, tillf. Hamn-Kapten: J. E. Nissen. Hamnfogdar: C. Kolli"ius och A. J. Backman. Hamnlotsar: C. Möllcr, J. Hansson, B. Hansson och C. W. Nilsson. Vaktmästare: L. Elander och B. Hansson, Stadstjenare. båk och stadens ledfyrar: N. Åhmansson. Kilsson, a Bötlo, C. Johansson, å Gefvea l\ya Elfsborg, H. Helgesson. JCfn- och JIetalhågcn. (Lokalen är vid Smala vägen i Masthugget.) Vågmästare: E. Ahrenberg och H. Svensson. Vågskrifvare: il. E. Ahrenberg, E. B. "VettCl'berg, G. Berntsson, G. Svalander, C. O. Andersson, P. F. Pettersson, A. Bernström, G. Sundius, M. Andren och A. Bourn. 8taclsva!ttcn. Korporal: A. Lauren. Kåren består af 44 soldater. 21

17 22 JlalldelsförcllillgClIs 11'lIlImäktige, Ordförande: James Dickson, Brukspatron, R. N. O. o.'r. S:t O. O. Vice Ordförande: P. Hammarberg, Grosshandlare. ~assa-förvaltare: Ed. Dickson, dito. Ofrige Ledamöter,: J. vv. Wilson, dito. ' T. W. TrancheII, dito. J. E. Levisson, dito. C.,T, Brusewitz, dito. A. VY. Lewgren, dito. Andreas Jonsson, Handlande. C. O. Kjellberg, Grosshandlare. P. l!\irstenberg, di to. Alex. Barclay, J:r, dito. Sekreterare: F. V. Kahin. Hofrätts-Notal'ie. Vaktmästare:0. Eriksson. nörsdil"cktioncn, Ordförande: James Dickson, Brukspatron, R. N. O. 9. R S:t 0.0. Yice Ordförande: P. Hammarberg, Grosshaudlare. Ofrige Lcdamötcr: M. Jacobsson, dito. B. E. DahlgTeu, dito. S. Eenström, 'dito, Sekreterare: F. V. Kalen, Hofrätts-Notarie. R. N. O. Vaktmästare: G. A. Klingström. t'abl'ii{sförl~ningen, Ordförande: Yakant. Ledamöter: A. Prytz, Fab,.rikör.,T. A. Colliander, Grosshandlare. A. KeiJJer, J:r, Fabrikör. D. O. Francke, Grosshandlare. R. N. O. J. Lindström, Handlnndc. R N. O. Alex. Barclay, J:r, Grosshandlare. E. Delbanco, dito. J. Gibsson, dito. P. Fiirstcnbcrg, Fabrikör. Suppleanter: D. Hobertson, Fabrikör. A. Fiir~tenberg, dito. Sekreterare: T. Berger, v. Häradshöfding, R. W. O. Industri. och lianlltvl~i'ksförellingell, s tyre Is c. 'Ordförande: N. P. Holmberg, Sadelmakaremästare. Yice Ordförandc: D. T. Löfmark, Snickaremästare. 'Ofrige Ledamöter: H. Pettersson, Kopparslagaremästare, (Skattrnäst.) C. J. Ahlin, Målaremästare. O. B. Bolm, dito. P. A. Strandman, dito. C. VV. Ohlsson, Tunnbindaremästare. O. Gullbrandsen, Smcdmästare. 'Sekreterare: M. Rubenson, Litteratör. KongI. DJrektionen öfvcr GötcboI'I;S Hamn- och EIral'betell. (Lokal: Södra Hamngatau N:o 7.) Ordförande: W. Karström, Tulldisfriktschef, K. W. O. Ledamöter: Yakant (ii Göta Kanalbolags vägnar). dito (ii TroIIhätte Kanalbolags vägnar). l. Clementsson, Grosshandlare (ii Göteborgs Borger- E. (ii Göteborgs stads vägnar), R. W. O. L. G. Bratt. Grosshandlare (å Göteborgs Handelsförenings och Skeppsredares vägnar). Suppleanter: F. FriseJl, Grosshandlare. N. Tengberg, Eiidman. Sekreterare: J. J. Biöl'1dund, KontroIIör vid Tnllstaten. Ingeniör: J. Eichert, Eaptcn, R. VV. O. Kassör och BokJörare: G. IL Setterbcrg..Arbetschef: P. Aquist, Löjtnant. Materialför,altare: E. VV. Hellström. Befälh.afvare ii ångbogseringsfartyget Strömkarlen: O. Olsson. Vaktmästare: M. Lenander. illllvartcl'ingskommissioncn. Ledamöter: J. D. Hvitfeldt, Rådman. G. Lundgrcn, Hl\ndlande. Andreas,10ns80n, dito. E. Johnsson, Målarem&stare. Suppleanter: J. A. Arfyid880n, Handlande. n. Pettersson, Kopparslagaremästare.

18 25 Sekreterare och Kamrerare: F. M. Colliander, v. Häradshöfding. Kassör: L. E. Hagelberg, Kommunal:Uppbörds-Kassör. Inspektor vid Artillerikaseruen: C. Aström, Löjtnant, Svärdsman. Vaktmästare: J. Nilsson. Oalu- odl Viigfön-altnillgen. Ordförande: J. J:n Dickson, Grosshandlare, R. N. O. Yiee Ordförande: C. G. Prytz, Grosshandlare. Ofrige Ledamöter:,J. G. Hiehert, Kapten, R. W. O. A. Kobb, Handlande. L. H. Lamberg, d:o. G. Krafft, Konsul. A. F. Landgren Varfsegarc. N. H. Isander, Apothekarc. B. Olsson, Handlande. Snppleanter: A. Evers, Grosshandlare. J. B. Andersson: Handl:>ndc. N. P. Holmberg, Sadelmakaremästare. Tjenstemän. Sekreterare: G. A. Söderberg, v. Häradshöfding. Skjuts- och Uppbörds-Bokhållare: J. A. Gullbrandssou. Material-Förvaltare: C. Strömman. Material-Skrifvare: S. Stenström. Vattenledllingsdirektionen. Qrdförande: E. F. Kullman, Rådman. Ofrige Ledamöter: F. T. Blomstrand, Lektor. Aug. Röhss, Grosshandlare. N. P. Ekström, dito. Kassa-Förvaltare: Fr. Blidberg, Handlande. Rörmästare: F. T. Arnell. Stadens Ul'allllkå... Öfverbefälhafvare: A. G. Hallgren, Handlande. Anare Befälhafvare: O. Lindhe, f. d. Löjtnant. Tredje dito: H. B. Schiitz, f. d. Sjökapten. Adjutant och Mönster-Skrifvare: G. P. Roy, Handlande. Anförare för Bergnings-Afdelningcn: L. Grauers, Fabrikör. Kåren utgöres dessutom af 527 man, deraf 6 ordinarie och 12: extra uppsyningsmän, 2 maskinister: 56 ord.inar~e, 26 extr~- "oeh 8 reserv.brandkarlar, 362 arbetare VId eldslaeknmgs-afdelmn"en, 5 förmän samt 50 bergare vid bergnings-afdelningen. 4:de dito 5:te dito 6:te dito 2:dre Rotmästare : vid l:sta Divisionen: 2:dra <1ito 4:do dito 5:to dito 6:to dito l :ste Stråimästare: vid losta Divisionen: 2:dra dito 3:dje dito l"rivilliga Rralltlkåren. BestäHningspersoner: Brandmästare: C. A. Jonsson, Handlande. Vice Brandmästare: C. Stötzer, dito. l:ste Kassör: A. N. 'Wickman, dito. 2:dre dito P. L. Dymling, Handelsbokhållare. l:ste Sekreterare: J. Larsson, Handlande. 2:dre dito K. E. Hedberg, dito. l:ste Standarförare: G. A. Rossing, Målaremästare. 2:dre dito J. N. Lindberg, Handlande. Adjutanter: L. F. Graf, Handelsbokhållare. C. Åberg, Handlande. A. Wessberg, Handelsbokhållare. C. G. Borlind, Skeppsklarerare. J:ste Rotmästare : vid l:sta Divisionen: Z. Lindberg, Haudlande. 2:dra dito.j. G. Kindberg, Fabrikör. 3:dje dito G. S. Warburg, Snickaremästare, A. J. Olofsson, Handl., J. C. Frrenkel, Handl. och C. W, Olsson, Tunnbindaremäst. C. F. Kahl, Sjökapten. G. I,illjegren, Handelsbokhållare. N. A. Andersson, Handlande. D. Andersson, Handlande.. Vakant. C. P. Koopman. J. A. Svensson, Hand{jlsbokhallare. A. Arfvidsson, Handlande. J. A. Svensson, Handlande. N. E. Ericsson, Målaremästare. hvars verk är konstrueradt för vattenupp. fordring, finnes derför ej någon strål. mästare.

19 1:ste Strålmästare: vid 4:de pivisionen: J. Lossman. 5:te d!to N. B. Holm, Handlande. 6:te dito J. Olsson. >2:dre Strålrnästare: vid I:sta Divisionen: M. E. Pettersson, Handelsbokhållare. 2:dra dito R Grauers, Korgmakare. 4:de dito G. :I!'. Brattberg, Målaremästare. 5:te dito VV. Swahn, Perukmakaro. 6:te dito S. HauSson. '3:dje Strålmästare: vid l :sta Divis}onen: S. A. Wallin, Handelsbokhållare. 2:dra dito C. J. Lundblad. 4:de dito O. V. Nilsson, Handolsbokhållare 5:te dito C. W. Bergsten d't. Standarförani: ' l o. vid I:sta Divisionen: O. A. Floren, Handlande. 2:dra dito A. F. Hansson. 3:dje dito S. V. Rubellson, Målaremästare. 4:de dito J. II. Barekman. 5:to dito A. Söderström, Handlande. 6:to - dito G. A. Hellström, dito. Direktionen för V;'" h"'" l",11>- oc.'arjall aggningen emellan Göteborg och Inland öfler IIisingen. O~ dför.~nde: O. Åqvist, Kapten. DIrektorer: L. M. Corin, Handlande. S> T. Ahrenberg, Handlande, R. W. O. O. P. Andersson, Handlande. S. Meijer, Civil-Ingeniör. :Sekreterare: :F. M. Colliander, v. Häradshöfding. Ledamöter: Gas-aktie-bolaget. (Lokal: Surbrunnsgatan.) Direktion: C. R. Liudhult, Grosshandlare och Konsnl. C. A. Hoeek, Handlande. I. v. Hm'bou, (Supp1. Direktör). Föreståndare: I. v. Harbou. Kamrerare: H. A. Lincko. Upybördsman: N. Landin. Inspektor för allmänna belysningen: C. PetterssOJl. Inspektor för privat-belysningen: G. Dahllöf. Kontrollör å stadens vägnar för allmänna belysningen, äfvensom gasometrar: S. Schaar, Telegrafdirektör, R. W. O. Gasledningsarbeten inom hus utföras af E. Smith, F. Ramberg & T. Bauer, Mekaniei. Verkmästare hos E. Smith: W. Malmborg, Mekanikus. Kyrkoväsen. Konsistorium. (Lokal: Vestra Hamngatan N:o 17.) Ordförande: G. D. Björck, Stiftets Biskop, Teol. D:r, K. N. O. Ledamöter: Domprosten, Pastorerne vid Christinre församling samt Lektorerne vid Högre Elementar-läroverket. Konsistorie-Notarie: H. A. Lindhult, Fil. D:r. Konsistorie-Amanuens. J. D. Magnusson, Adjunkt. Yaktmästllre: A. F. Fagcrlind. Gus1ali- eller Domkyrkoförs:lmIingell. Presterskap. Pastor: P. Wieselgren, Domprost, Teol. D:r, K. N. O. Vice Pastor: C. C. Sjöblom. Adjunkt: Vakant. l:ste Komminister: M. Hallen. 2:dre dito Vakant. J. O. Spolen, t. f. Stadskateket: A. Lindegren, Adjunkt. Predikant vid Fattigförsörjnings-inrättningcn: O. Benzcr. Kollega. Kyrkoräd. Ständig Ledamot: Domprosten. Ordförande: T. Berger, vice IIärlldshöfding, R. \V. O. Vice Ordförande: F..T. Blomstrand, Lektor. 27

20 28 Ledamöter: F. M. Colliander, v. Häradshöfding. C. G. Boström, Plåtslagaremästare. J. G. Cavalli, Apothekare, R. W R. N. S:t O. O. P. Olehn, Handlanrle. G. P. :B'olkersson, Sockerbagaremästare. L. A. Andersson, Handlande. O. Kylberg, Grosshandlare. Suppleanter: J. Brnsewitz, Stadskassör. C. Arvidsson, Grosshandlare, R. N. O. o. R. N. S:t O. O. J. Dahl, Stadsmäl<larc. M. O. Gädda, Handlande. E. Rudgren, Handlande. Sekreterare: C. W. Drakenberg, v. Häradshöfding. Klockare och Kyrko-Inspektor: C. O. Bergström. Orgelnist: Elfrida Andree. Kantor: S. A. Troili. Orgelnist vid Haga-Kyrkan: P. J. Ållander, Musikdirektör. Kantor vid dito C. H. Olsson. Kyrko-Inspektor: C. A. Alm. Christinm och Tyska ll'örsamlingcn. Svensk Kyrkoherde: J. C. Lamberg, Prost. Tysk Kyrkoherde: C. Prehn, Prost. Komminister: E. D. Björck. Kyrkoråd. Ordförande: J. A. Colliander, Grosshandlare. ~~assaförvaltare: J. A. MelJgren, Handlande. Ofrige Ledamöter: T. C. Reimers, Konsul. G. Krafft, Konsul. F. Risberg, Rådman. T. TranchelI, Grosshandlare. P. Billqvist, Grosshandlare. hvarjemte båda Kyrkoherdarne hafva säte och stämma Kyrko_ rådet. Sekreterare: E. F. Kullman, RådmD.n. Klockare: J. E. Andersson. Orgelnist: I. Sandström, Musikdirektör. Kantor: T. Buhrman. Cal'l.Johans t'örsamling. Kyrkoherde: C. S. L lu dskog, Jr.~ontrakts - pr'ost och Kvrkoherde J i Örgryte Församling... Vice Pastor: A. M. Blidberg, Komlmlllster i Örgryte Församling. Kateket: S. Ivarsson, v. Pastor. Klockare: G. O. Wikauder. Orgelnist: A. Lindstrand, Musikdirektör. Kantor: M. Christiernin. Kyrkoråd. Ordförande: Församlingens Kyrkoherde. Ledamöter: J. N. Söderling, Orgelbyggare, R. W. O. S. Ivarsson, Kateket. J. W. L\lljeqvist, Handlande. (Kassör). M. F. Leffler, Segelsömmaremästare. J. C. Pettersson, Kassör. C. P. Wiman, Handlande. GarnisollsföI'samlillgclI. Regementspastor: J M. Kindberg. Bataljonspredikant: A. W. Ekman, Slottspastor. Kyrkoråd. Ordförande: Regementschefen. Ledamöter: J. S. A. Virgin, Kapten, R. S. O. J. M. Kindberg, Regementspastor. S. T. Ahrenoerg, Handlande, R W. O. F. W. Ullrich, Mur- och Byggmästare. A. Lindgren, Boktryckare. l Vakant. Klockare: J. Lind. Orgelnist: C. P. Lindell. ll'attighllsförsamlillgcll. Predikant: J. Hulthen. Orgelnist: J. S. Willander. KI'ono-lIospitalsföI'samlillgcn. Predikant: Vakant; tjenstförrättande J. O. Spolen. 29

21 :JO EngeJska (Episeopaja) l' Predikant R d' lorsandingc;). Orgelnist: J ev; A. NlCho1son... Czapek, Musikdirektör. Militär-Staten. 31 Mosaiska II'örsamJingen. R\e1 JglOnslitrare. h f" Synagoga n. Andre Predikan~: orste Prc~ilmnt: D:r M Wolff. Orgelnist. J C. M. R. Hennques Fil K. d ' RabblD... zapek M '1' '. an. Kantorer' A B,USJ {direktör... aer och S. Landsberg. Ord~" d :Förcståndare loran e: Ed. Ma ~. Kassaföreståndare : l.n~sh' t:'rosshandl~re, R. N. O. Kyrkoföreståndare: J. P ~psson: Juns Kandidat. Protokollförare, J Ph'j" allentm, Grosshandlare Revisorer. L A'b' J Jpsson, Litteratör.. A. L ramson P',ross G 1 Htndlare.... meus, dito. Hathojska t'örsamjingcn. Predikant.. J. (S:t Josephs Kyrka).. JurzJCh. Ledarnöter~ Stadens ajimänna If... ". corallungspjatscr. Styrelse. T. Berger, v. Hitradshöfdin R J. A. Colliander G 1 g,. W. O. J. E Ek ' ross landlarc.. man, Kommendörka tcn R Fr. H. L., H. R S.t A p O' : S. O., Officer af O. Andren G h" unm. 2:dJe kl R D D Snppleanter: L. M. Corin ~~ss d~ndlare (KassaförvaIt;;e)'.. O. C. M. N st/ an. a.?d~.. Inspektor: H. Liepe. y om, Forsakrmgs-agent. KongJ. Göta ArtiJlel'i-Uegemente. Öfverste oeh Chef: C. N. Berg, t. f. Kommendant i Göteborg, IL S. O., K. N. Sot O.. O., L. IL Kr. V. A. Öfverste-Löjtnant: A. O. Treffenberg, t. f. Tygmästare i Göteborg,. R. S. O., C. XIV J. Med. Majorer: C. O. S. Mörner, Öfverste-Löjtnant i Artilleriet, R. S. O., R. N. Sot O. O.,.. Chef för 3:dje Divisionen. A. L. Reuterskiö1d, Ofverste-Löjtnant i Artilleriet, R. S. O., R. N. Sot O. O., C~.ef för 2:dra Divisionen. L. J. M. Reenstjerna, Ofverste-Löjtnant i Armeen, General-Stabs-Offieer, Chef för Kongl. Krigsskolan, R..S. O., L. K. Kr. V. A.. Adress: Stockholm. C. E. af Chapman, R. S. O., Ro D. D. O. F. R. Carlsohn, t. f. Fält.Tygmästare, R. S. O., R. N. Sot O. O., L. K. Kr. V. A. Adress: Stockholm. L. A. S. LindgreR, R. S. O., R. N. Sot O. O. Kzpt.ener: G. A. Hjärne, Major i Artilleriet, R. S. O. A. L. Silfversvan, Major i Artilleriet, R. S. O. J. L. Diederichs, R. S. O., Tygkapten och Chef för Tyg.. stats-kompaniet. C. Staaf, Lärare Yid Kongl. Krigs-Högskolan, R. S. O.,. L. K. Kr. V. A. Adress: Stockholm. J. S..il.. Virgin, R. S. O., Regements-Qvartcrmitstare. l"iih. K E. LeijonhufYIld, Major i Artilleriet, Chef för- Arlillen Staben, R. S. O. Adress: Stockholm. E. J. Gjers, to f. Ammunitions-Kapten, R. S. O. D. Odelstjerna, Informations-Kapten, R. S. O., L. K. Kr. V. A. C. H. J. Torpadie, Chef för 8:de Batteriet, R. S. O., R. N. Sot O. O. A. F. Weinberg, Chef för lo:de Batteriet, R. S. O. Grefve C. E. Lewenhaupt, General-Stabs-Officer, R. S. O., Officer af K. Be1g. Leop. O., R. D. D. O., Chef för 9:de Batteriet. P. C.' J. Söderhielm, R. S. O., R. N. Sot O. O., Chef för. 2:dra Batteriet. W. T. Strettenberg, Chef för ll:te Batteriet. C. W. Kuy1enstjernll., t. f. Tygrnästare å Carlsborg, Chef för 4:de Depot-Kompaniet. Adress: Cl\rlsborg.

22 32 Kaptener: F. L. N. Lindberg, R. N. Sot O. O., Adjutant vid Landshöfdiugens i Göteborg expedition för utläudske resande, Chef för 3:dje Batteriet. C. H. Lindbergh, t. f. TY'ill)ästare å Carlsten, Chef för 5:te Depöt-Kompaniet. Adress: Marstrand. D. E. Tigerhielm, Kammarherre hos H. M. Enkedrott_ ningen, R. N. Sit O. O., R Fr. H. L., Chef för 6:te Depöt-Kompaniet. Adress: Marstrand. A. G. von Holten, Adjutant hos H. M. Konungen, R. N. Sot O. O., R. D. D. O., R. r. Sot M. o. L. O. H. Nyberg, R. N. Sot O. O., R. Fr. H. L. K. A. Hyding, Lärare vid Kong!. Krigs-Högskolan och vid Kong!. Krigsskolan, R. N. Sot O. O., L. IS. Kr. V. A. Adress: Stockholm. O. H. Pripp. C. A. Prytz. C. G. Hjärne, Regements-Adjutant. A. L. Kinnander. A. F. Braune, Place-Major i Göteborg, Adjutant hos Kommendanten dcl städes. C. B. Munck, General-Stabs_Offieer (tjellstgör vid Kong!. Lif. Gardes l~.rigadens Stab). Adjutant hos H. K. H. Hertigen af Ostergötland, R. N. Sot O. O. Adress: Stockholm. Löjtnanter: G. mix, Artilleri-Stabs-Offieer. Adress: Stockholm. S. F. Helen. A. W. N. Ryding, Gymnastik-Officer. J. C. Bratt. E. O. Åqvist, Artilleri-Stabs-Offieer. Adress: S~oekholm. F. A. Ullen, t. f. Informations-Officer. G. H. Fröding. C. C. Landström. E. W. Reimers. C. 'Y. Jacobsson. L. S. O. Jonsson. G. R. E. Bergendah!. G. Liljenroth. M. F. Hodhe. A. H. af Petersens. J. O. G. Smedmark, Repetitör vid Kong!. Krigs-Hög_ skolan. Adress: Stockholm. Under-Löjtnanter: A. G. Miihl. E. G. W. Smedmark. S. L. Broberg. Under-Löjtnanter: L. O. T. Berggren. O. Karlberg. C. Hedlund. F. G. Treffeuberg. E. J. Hjärne:. C. G. W. WettervIk. G. W. Bilimaussou. A. F. Ceutervall F Jacobsson. A: J.' B. yon Strussenfelt. C. W. G. Grönvall. C. K. Börtzell. S. J. Bratt. P. G. R. Tellandel'. A. W. Amnell. O. J. Schreiber.., L. A. E. von Bromsseu. J A Ekström. L"'t t i Armeen, '1;:,g,E,m,ent:s-;3ta,llrnä',t~~"e: J. P. Grönvall, Undcr-' OJ nan & G. lyl för B. G. G. Liljegren.S\:äl:":sma~. F E. A. Petersohn, ~Y;'Hci:snl~g\\.n1:man.adress: Carls S~'~:'ds;nan; E. Wahlq;ist, ;:; \y.. h:"ren. Svärdsman; G. A. WCllllg ~; ":"6, E' Lundvall, adress: ar s- S '''1e''' ren. :N.... A P Färg' 0,.' '" 1". F U Sommar;.., J. A. Frcnc m, B'. der adress: Marstrand; R lbc 'g' C F onan, Cc}" " '1 ". O Corneer. J. L. Halloer",': d. Marstrand' LaDds1Ti}m' S. A. Bcrlm, a ress. roth ~ "\ F. Anderssou; F. W..Bend. '... lyl Asplund; K. J. Kmdval;, O. adress: Marstrand; F. O. Bjerstedt, adress: Carls D..hl, azifces L : "H'" en- L. Wennberg; J. A. "Venborg' ~, C. A. ll.j",f StocK1'01m.., ".. C J Clewe' C. Bergd nerholm, adress: ~ ~ :.u C ~\lm adress: Marstran ; "ren; P. Abrahams,oI". 'j r"~. A. Ho Törner; C. A '" W. LÖl1berg. Svarcbmecd " JCu 'A C Hafvenström;. M r~'ran'... Fogelberg, adress: l ~d do"r~n' J. Holmgren; C. F. E T. Bobeck; Cl. un '", S:'d 'bl. J F. Möller. u el ~~ 'J 'Cza ek, Musikdirektör. Reg.C1:neuts-Trumpet~1~.F: O. ~olm, Styckj.unkare. DiVISIOns-Trumpetare. hm dito. G. Bo, d' G. Nordström, 1tO. 3

23 Batteri-Trumpetare: P. O. Bouteselle, Sergeant. A. F. Bergendahl, dito. C. G. Bergendahl, dito. S. E. Hiindel, dito. C. W. Bodin, dito. Civil-Staten. Regements-Pastor: J. :M. Kindberg. Bataljons-Predikant: A. W. Ekman, Th. Kand., Fil. D:r. Regements-Auditör: M. Lindberg, v. Hiiradshöfding. Regements-Läkare: O. F. Brinck, Mcd. D:r, Ch. M., R. W. O. Förste Bataljons-Läkare: C. A. L. Drakenberg, Med. D,r, Ch. M. Andre dito G. Hjort, Med. D:r, Ch. M., Professor. A. M. Thunberg, Med. D:r, Ch. M. Regements-Skrifvare: O. F. Lundgren. Regements-Hiistläkare: E. Bergström. Extra Regements-Hästliikare: P. G. Floberg. Vice Regements-Hofslagare : A. Skånberg. Tyg-Staten. Ammunitions-Förvaltare: P. C. Toren, R. W. O. Tyg-Förvaltare: W. A. I-Iedelius. J. Svanström. Adress: Carlsborg. Bevärings-Förvaltare: G. N. Reenstjerna. Adress: Carlsborg. Tyg-Skrifvare: C. F. Mellbin. Adress: Marstrand. J. P. Mellbin. Adress: Ny Elfsborg. K. F. Bergström. Adress: Carlsborg. G. W. S. S. Lindberg. Tyg-Under-Officerare: J. E. Roos, Officers-Kadett, Svärdsman. P. lf. Seldener, Styckjunkare. Besigtnings-Rustmästare: A. J. Gustafsson. Adrcss: Jönköping och I-Iusqvarna. C. A. Fast. HandtverksmäBtare: N. P. Gnllander, Adress: Eskilstuna. G. Widell, J. :F. Ågren, A. Bergström och O. Hansson. Under Kongl. Krigs-Hollegium hörande Tjenstemän vid Utredniugsförr;'tderna. T. f. Intendent: J. F. Flach, Major i Armeeu, R. S. O. Förråds-Förvaltare: O. J. Hafström, Fältkamrer, R. W. O. im;gebiörkårell fiunas här föi'lagde: L. G. l'aijkull, Löjtnant. ~;2.~~Jl;;;"ziiD;m;.;j;.:I~.";,,.m;c5,":-E~;));,hiJh,re och Kassör: O. F. Lundgren, fari XV 35 äl'o här stationerade: G. r. Hallencrcutz, LÖjtnant. består af 25 man husarer~ Depot af Iiongl. Skärgårds-Artilleriet. (Station: Nya Varfvet). Militär-Staten. E:. L.agerstrå1e, Kommendörkapten, R. S. O. oeh Bj'i:rksrcn, Chef för 2:dra Bohus Båtsrr;;iiT;:5-IZomp;:; nl. E. A. Barnekow..J. Bergström, Svärdsman. Nordström. :Möllar. och L. J. Sandell. KiJ'D:gL MaTets Flottas Indragnings-Stat. E.: R ",Y. O. Allm.ä.nna Indragnings-Staten. vid h.onstruktlonskaren: A. O. Trygger.. Civih Kleresi- och Medicinal-Staterna. FörFaJtare och Redogörare: M. Sjöborg, IL \V. O. Kanslist och Kammarskrifvare: P. G. R. Matthsson. B. J. G1asell. SkoJJiirare: A. Kjellstorp. Förste Bataljonsläkare: P. L. Traneus, Med. D:r, tillf. Underläkare: A. Jrederström. A Indragnings-Stat. Förvaltare: A. KelImodin, Postmästare i Gisslaved.

24

25 Kust-Sergeanter till SJos: L. T. Wessberg, N. Sörensson, N. Molin och A. Andersson. S Kustvakter till häst, 10 till fot, 4 till sjös och 39 Kustroddare. V$ltmästltre: S. Johnsson. e. J. Andersson. 39 TolagskammarclI. Tolags-Bokhållare: O. J. Hafström, Fältkamrer, R. W. O. Tolags-Skrifvare: G. E. KOllbcrg. Bankväsen. Rikets Ständers Lånekontor. (Lokal: Södra Hamngatan N:o 27.) S tyr els e. Ledamöter: C. O. L. Mörner, Öfverste-Löjtnant, R. S. O., R. N. Sot O. O. C. Arvidsson, Grosshandlare, H. N. O., R. N. Sot O. O. E. Delbanco, dito. Banko-Ombud: G. E. Ferlin, Bal{ko-Kommissarie, R. 'V. O. Suppleanter: J. O. Gren, Grosshandlare. A. W.,Lewgren. dito. J. A. Awall, Handlande. Kansliet. Ombu.dsman: q. :V. Jacobsson, v. Häradshöfding. Kansbst: M. Lmdberg, v. Häradshöfding. Kontoret. Kamrerare: N. N. Winberg, R. 'V. O. Kassör, G. N. Stade. Förste Bokhållare: C. E. Carlsson. Andre dito G. E. Wigert. Tredje dito C. E. Hammarströtn, Registrator: F. 'V. Hammarströtn. Kontorsskrifvare: J. H. n:!,llberg. Kamrerarens biträde: P. Osterberg. Kassörens biträde: Adolf Henrici. V'3:;;;;l:~:~::~;~~R: 'ksbankensförslitna sedlar: P. Toren, Ammu Kongl. Göta Artmeri-Regemente, R. W. O. Enskilda Bank. Drottninggatan N:o Il.) S tyre Is e. Grosshandlare. Prytz. dito. Wilh. Röhss. dito. J. Emot. dito. J. Ed. Le'isson. dito. H. Berggren. (.Jourhafvande.) leim:7i!!l',le,mt.er: il Dickson. Grosshandlare, R. N. O. o. R. N. Sot O. O. Ed. :Magnus, dito H. N. O. Kon tore t. y. Hämdshöfding, R. W. O. G. W. Cronsell och C. Hem. Skandinaviska Kredit-Aktie.Bolaget. (Lokal: SÖd\<l. Hanmgatan N:o Il.) Styrelse. Ormi5rande: Oscar Ekman. K;nsul. R. N. O., R. K. R. Sot A. O. Vice Ordt'örande: C. F. 'V,;el'll, Grosshandlare, K. W. O., R. N. O., R. N. Sot O. O. Ledamöter: P. Hammarberg, Grosshandlare. Theod. Mannheirner, dito, (verkställande direktör). Olof Wijk, dito. J. 'V. Wilson, dito. C. O. Kjellberg, dito. H. Frisell, dito.

26

27 43 Post- och Kommunikationsväsen. Postkontoret. (Lokal: Torggatan Ko 4.) Afdelningen för afgl1 e poster. Postdirektör: G. Gjers, Ho W. O. Kontrollör: O. J. Widell (tjenstledig:; tillf. U. F. Zachrisson, Kontorsskrifvare).. Kontorsskrifvare: E. A. T. Kihlberg, A. W. Claesson, K. A. Zetterberg, K. J. Westman och L. J. Bolander. Vaktmästare: B. C. Defton och J. Eriksson. Afdelningen för ankommande poster. Postdirektör: G. Ameen. Kontorsskrifvare: U. F. Zachrissou (tjenstledig; tillf. C. O. Janson, e. o. Kontorsskrifvare), A. T. Davidsson och C. U. Reuter. Vaktmästare: O. Ericsson. Brefbärare: J. Jonsson, G. KjeJlman och S. Hallgren. Extra Brefbärare och Vaktmästare: J. Bengtsson. Föreståndare för poststationen i Majorna : C. V. J:!'alck. Paket-Postkontoret. (Lokal: Torggatan N:o 24.) Föreståndare: J. F. Öijer. Vaktmästare: C. Blomberg. Elektriska Telegl'afen. (Lokal: Norra Hamngatan N:o 12.) Direktör: S. A. Schaar, R. W. O. Kommissarier: S. Nyberg, C. G. Wessling och S. R. Hr.mmltrstrand., den sednare föreståndare för Telegramcutsändningen. Kassörer: S. C. Nodander och P. J. Lundblad. Assistenter: C. J.Carlqvist, C. R. Rnnqvist, A. E. Runqvist, C. M. Höök, L. O. Lindman, H. A. Heden, C. l!'. Lundelius, S. E. V. Follin, T. K. l!'. J. Tullberg, C. E. Rosen och C. A. v. Zweigbergk. E. o. Assistenter: E. Lindh och P. Malmstedt. Vaktmästare: A. W. Pettersson. Jel'UV:igstrafik-Staten. (Lokal: Jernvägsstationen vid Drottningtorget.) Intendent: Frih. C. U. Sparre, R. W. O., R. N. S:t O. O. Stockholm), tjenstledig. Intendents-Byrl1n. Byrå-SkriIvare: J. Damm. Kassör: F. J. Ahlberg. Bokhållare: Rob. Söderqvist. Vaktmästare: J. Hyllengren. Trafik-Afdelningen. Trafik-Direktör: G. K. Troili, t. f. Intendent, R. W. O. Trafik-Direkt. Assistent: C. G. Trotzig. Bokhållare: G. F. Reuter och L. J. H. Kördel. (adrces Göteborgs Station. Stations-Inspektor: J. Richert, Bokhållare: M. C. Sjöberg, J. G. Jönsson, H. E. Johnsson, C. A. Nordqvist, K. P. Arnoldsson, L. G. Berglund, J. A. Almcrantz, J. A. Wikström och F. L. S. Svensson. Telegraf-Direktör: J. Stork.. Telegrafister: E. F. Olsson, C. R. Blomqvist, Christina Gyllencreutz och Augusta Guldbrand. Göteborgs Hamnbana. Stations-Inspektor: F. W. F. Wallgren. Maskin- och Förrl1ds-Afdelningen. Maskin-Ingeniör: E. Framkel. Maskin-Assistent: A. Nordström. Verkstads-Kamrer: N. Lo Ahlberg. Material-Förvaltare: J. J. Ramberg. Verkmästare: J. H. Gjörcke.

arkiv@sbk.goteborg.se

arkiv@sbk.goteborg.se Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren för att minska storleken

Läs mer

arkiv@sbk.goteborg.se

arkiv@sbk.goteborg.se Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren för att minska storleken

Läs mer

LEI. löllet.iis. FÖl:

LEI. löllet.iis. FÖl: LEI,. löllet.iis. FÖl: Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren

Läs mer

arkiv@sbk.goteborg.se

arkiv@sbk.goteborg.se Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren för att minska storleken

Läs mer

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg div.arbetare Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg And 1744 Andersson Andreas 1818 Tunhem Andersson Anders 1760 Hjertum Andersson

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Distans: 9 km. Antal varv: 1 Antal anmälda: 6 Antal startande: 6 Antal brutit:

Distans: 9 km. Antal varv: 1 Antal anmälda: 6 Antal startande: 6 Antal brutit: Jönköpings varvlopp 2013 Resultat P10-12 Distans: 9 km Antal varv: 1 Antal anmälda: 6 Antal startande: 6 1 195 2050634 Estehag Gabriel Nässjö CK 22:03 2 193 2062362 Pettersson Jesper Halmstads CK 3 194

Läs mer

Sida 1 av 8. 1. (2) Erhard Klerck, f. 1675; Kyrkoherde i Kjellstorp i Skåne; död 1714 2/3. Gift med Anna Pehrsdotter.

Sida 1 av 8. 1. (2) Erhard Klerck, f. 1675; Kyrkoherde i Kjellstorp i Skåne; död 1714 2/3. Gift med Anna Pehrsdotter. Sida 1 av 8 Nordisk familjebok sid 437-438 / Utgifen 1858-1864 Adel. och Friherrl. ätterna af Klercker, N:ris 2432, A, och 334. Förmenas hafva gemensamt ursprung med adel. ätterna Clerck, N:ris 433, 442

Läs mer

Sannaosta Resultat. Karlstad den 22 november Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF. Preliminär resultatlista

Sannaosta Resultat. Karlstad den 22 november Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF. Preliminär resultatlista Sannaosta 2012 Preliminär resultatlista Resultat Karlstad den 22 november 2012 Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF Namn Klass Förening Träff Fig Poäng S-medalj Anders Nilsson C3 Arvika PK 46 30

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat Damer Resultat 1 Caroline EK Eskilstuna räddningstjänst 01:02:41 2 Vicki Jonsson Räddningstjänsten Ljungby 01:05:57 3 Marika Wagner Södertörns Brandförsvarsförbund 01:07:15 4 Emma Kilenstam Härnösands

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2013 30 april 2014

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2013 30 april 2014 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Claes Zettermarck,

Läs mer

DISTANS: 09:34 Färg på nummerlapp: Orange DISTANS: DISTANS: Nr Namn Klubb/Land Max Wiklund Hellstadius Borås CA SWE

DISTANS: 09:34 Färg på nummerlapp: Orange DISTANS: DISTANS: Nr Namn Klubb/Land Max Wiklund Hellstadius Borås CA SWE STARTLISTA XC KLASS: Pojkar 13-14 2X3,7 = 7,4 KM 09:30 Färg på nummerlapp: Vit 2010-09-26 11 Max Wiklund Hellstadius Borås CA SWE19961130 12 Lucas Eriksson Borås CA SWE19960410 13 Robin Thyrstedt Kolmårdens

Läs mer

CK Masters Mountainbike Race

CK Masters Mountainbike Race CK Masters Mountainbike Race Klass Pojkar 10-12 år. Distans: 2 varv x 3 km = 6 km. Start: 10:00:00. 231 ANDERSSON Carl IK Hakarpspojkarna 232 HELIN Mathias IK Ymer 233 JOHANSSON Jesper Hjo Velocipedklubb

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare Häverö kvarter I 1 Inspektor Joh Almquist famgrav 5 Prosten Johan Gustaf Höjer Gustafva Sofia Nobelius J G Höjer 1887 6 Prosten P E Frisk sonen A E Frisk P E Frisk

Läs mer

Fröstorp (Ranten) 1/8 mtl. Fröstorp (Ranten) Fröstorp Kronogård. Fröstorp Kronogård. Hov Nordgård

Fröstorp (Ranten) 1/8 mtl. Fröstorp (Ranten) Fröstorp Kronogård. Fröstorp Kronogård. Hov Nordgård 1 Fröstorp (Ranten) Andreas Jacobsson f 1784 i Od h Greta Andersdotter f 1796 i Fröstorp s Johannes f 1818 s Olaus f 1822 d Eva f 1826 Fröstorp (Ranten) Andreas Jonsson f 1762 i Fröstorp h Ella Andersdotter

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Master Mikael Forslund Spinndisc FK Master Jonas Löf Järva DGC Master Johan Åström Skellefteå DG 2658

Master Mikael Forslund Spinndisc FK Master Jonas Löf Järva DGC Master Johan Åström Skellefteå DG 2658 Klass Förnamn Efternamn Klubb PDGA r1 r2 r3 r4 Final Totalt Placering Dam Birgitta Lagerholm Järva DGC 15916 69 64 63 57 61 314 1 Dam Angelica Frantz Kalmar FK 29053 66 66 66 62 65 325 2 Dam Lydie Lykke

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Resultatlista, ackumulerat - netto Klass f-klassen Rond 1 Namn Klubb Resul Emma Hansson 72 Louise Göthberg GLASRIKETS GK VÄXJÖ 73 Beatrice Andersson VASATORPS GK 73 Karolina Svensson VASATORPS GK 74 Amanda

Läs mer

FLICKOR POOL. Bankboken Tour Riks Deltävling 5 - Älvkarleby GK - 20/7-22/ Match-nr Namn Klubb Namn Klubb Speldag Start-tid Tee Segrare Res.

FLICKOR POOL. Bankboken Tour Riks Deltävling 5 - Älvkarleby GK - 20/7-22/ Match-nr Namn Klubb Namn Klubb Speldag Start-tid Tee Segrare Res. FLICKOR POOL A 7A Terese Arvidsson Gullbringa 5 1 5A Catrin Wahlestedt Carlskrona 5 1 4A Marie Messing Hallstavik 5 1 2A Malin Segerfjord Haninge 5 1 1A Caroline Lindholm Alingsås 5 1 3A Frida Orring Salem

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Klass: 2A Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Jan Färnlöf Överby PK 66655666(3)

Klass: 2A Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Jan Färnlöf Överby PK 66655666(3) Tävling: VSM Fält 2016 22Maj, 2016-05-22 Klass: 1A 1 Mathias Melin Fryksdalens PSK 35324356 31/22 18 2 Stefan Höög Hagfors-Uddeholms PSK 34453461 30/22 25 3 Andres Blomfors Överby PK 23225352 24/18 13

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll 10/8 2008 (Inom parentes: Platssiffra sträcka i klass,/totalt) Plats Startnr Förare/Kartläsare Ungdomsrally 1 2 Mattias Adielsson / Peter

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

V 32 KEMPA (10:30-11:45) Målvakt B-hall. Lunch. Alexander Brattt 13:00-13:30 Kevin Johansson. Adam Nilsson 14:30-15:00 Vila. Edvin Tufvesson MAQ

V 32 KEMPA (10:30-11:45) Målvakt B-hall. Lunch. Alexander Brattt 13:00-13:30 Kevin Johansson. Adam Nilsson 14:30-15:00 Vila. Edvin Tufvesson MAQ V 32 KEMPA 08:00-08:30 Positionsträning Alexander Figueras 08:30-09:00 (Fokus 9M) Hampus Heym 09:00-09:30 Vila Ludvig Söderbaum 09:30-10:00 Razmus Nyman 10:00-10:30 Positionsträning Samuel Andreasson Samarbets

Läs mer

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15. Måndag Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.30 olof/david Evelina Rosendahl Axel Rosendahl Carl Reinhardt Jacob Van Hollebeke Samuel Gradén Evelina Rosendahl Axel

Läs mer

Serie A Div 1 Össjö Bark-Hjärnarp 1122 Hyllstofta 1106 Össjö Serie A Div 2 Össjö Össjö N Vram 704

Serie A Div 1 Össjö Bark-Hjärnarp 1122 Hyllstofta 1106 Össjö Serie A Div 2 Össjö Össjö N Vram 704 1/5 Omgång 10 Serie A Div 1 Össjö 1 1160 Bark-Hjärnarp 1122 Hyllstofta 1106 Össjö 2 1081 Serie A Div 2 Össjö 3 1089 Össjö 4 1058 N Vram 704 Serie B Div 1 Ramsjö 1 - Ramsjö 2 598-599 Hyllstofta 1 - Bark-Hjärnarp

Läs mer

Tävling: VSM Fält 2016 22Maj, 2016-05-22

Tävling: VSM Fält 2016 22Maj, 2016-05-22 Klass: GA 1 Johan Nilsson Hagfors-Uddeholms PSK 66666656(1) 47/31 32 S 2 Crister Larsson Mariestads PK 56666666(2) 47/31 31 S 3 Jan Färnlöf Överby PK 66655666(3) 46/31 35 S 4 Erik Everbrink Hagfors-Uddeholms

Läs mer

BRAND-SM TERRÄNGLÖPNING 4 OKTOBER 2014 I SAMBAND MED TJUR RUSET ALMNÄS SÖDERTÄLJE DAMER RESULTAT BRANDKÅRENS IDROTTSKLUBB STORSTOCKHOLM

BRAND-SM TERRÄNGLÖPNING 4 OKTOBER 2014 I SAMBAND MED TJUR RUSET ALMNÄS SÖDERTÄLJE DAMER RESULTAT BRANDKÅRENS IDROTTSKLUBB STORSTOCKHOLM DAMER RESULTAT D 21 1 Emma Kilenstam HBIK Härnösands Räddningstjänst 2352 59.57 D 21 2 Mikaela Bergner Nyköping BKF 2354 1.01.02 D 21 3 Josefine Hedberg Räddningstjänsten Storgöteborg 2128 1.06.17 D 21

Läs mer

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA tid H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 11:02:00 6 11:02:30 7 11:03:00 8 11:03:30 9 WALLENIUS Nils 11:03:30 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 11:04:00 11 NILSSON

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Wilhelm Bergs släkttabeller Skanning av bilder som Kevin Berg erhållit från Cecilia Bäckskog (före 2001-04-08). Handstilen är Wilhelm Bergs.

Wilhelm Bergs släkttabeller Skanning av bilder som Kevin Berg erhållit från Cecilia Bäckskog (före 2001-04-08). Handstilen är Wilhelm Bergs. 1 Wilhelm Bergs släkttabeller Skanning av bilder som Kevin Berg erhållit från Cecilia Bäckskog (före 2001-04-08). Handstilen är Wilhelm Bergs. Dessa tabeller förefaller har utgjort underlag för noteringarna

Läs mer

Sala Open

Sala Open Sala Open 2015-02-14-15 Resultat L 9 Prispeng 1 Evelina Neuman Fagersta skf (VM) 50 50 50 50 50 49 50 50 399;35 200 2 Markus Svensson Bogsta Skg (SÖ) 50 50 49 50 49 50 48 48 394;29 175 3 Ingrid Björklund

Läs mer

Resultatlista Besättningsregattan 2013

Resultatlista Besättningsregattan 2013 09:30 1 D 16 K-4 500 m Final 1 1 Hannah Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersso Östra Sverige 02:02,24 2 Andrea Möller / Hanna Falk / My Lindén / Jessica Löf KC Stockholm / 02:04,48

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

SSÖ-placeringar i tävlingar inom WDBF 2012

SSÖ-placeringar i tävlingar inom WDBF 2012 SSÖ-placeringar i tävlingar inom WDBF 2012 2012-03-30 Äggacupen (SSÖ) V65 Dubbel Monrad (L) Antal lag 71 Tävlingsledare: Göran Carlén Huvuddomare: Gerd Tunje 1 Inger Löfgren 10110 KÄR 1 Ove Löfgren 16095

Läs mer

FLICKOR POOL. Bankboken Tour Riks Deltävling 5 - Motala GK - 20/7-22/ Match-nr Namn Klubb Namn Klubb Speldag Start-tid Tee Segrare Res.

FLICKOR POOL. Bankboken Tour Riks Deltävling 5 - Motala GK - 20/7-22/ Match-nr Namn Klubb Namn Klubb Speldag Start-tid Tee Segrare Res. FLICKOR POOL A 5A Bäckstedt Maria Jönköping 6 1 1A Lindell Linda Motala 6 1 4A Carlander Isabel Trollhättan 5 3 3A Andersson Stina Vadstena 4 4 2A Book Pernilla Jönköping 4 4 7A Bjerndell Charlotte A 6

Läs mer

Slutresultat Värmlandskretsens Hemmabaneskjutning 2006

Slutresultat Värmlandskretsens Hemmabaneskjutning 2006 Slutresultat Värmlandskretsens Hemmabaneskjutning 2006 Totalt antal starter: 102 A-vapen Antal starter: 22 Silver 277 279 Brons 267 267 Hans-Peter Sörensson Charlottenbergs PK 3A 281 S Bengt Olofsson Arvika

Läs mer

OMGÅNG ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0)

OMGÅNG ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0) 1 TV-pucken 1996 GRUPP A TIMRÅ OMGÅNG 1 960920 11.45 1 ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) 960920 13.30 2 DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0) OMGÅNG 2 960920 18.15 3 JÄMTLAND/HÄRJEDALEN - ÅNGERMANL 1-4

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup OFFICIELLA RESULTAT

GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup H 10 år Intervallstart fri stil 1,5 km 1 6 STRÖMBÄCK Elis Nätra SK 4:48 0 2 4 STARK Jacob Sollefteå SK 5:15 27 3 8 MODIN Jonathan Remsle Skidklubb

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Damer seniorer Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg Klass 53 kg Klass 58 kg

Damer seniorer Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg Klass 53 kg Klass 58 kg Damer seniorer Pl Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg 1 Johansson Amanda Örebro KK 1996 Örebro 091213 28 34 62 2 Fors Julia Trelleborgs ABK 1998 Landskrona 090222 18 32 50 3 Seger Julia

Läs mer

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Kommun Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Bollebygd Dals-Ed Essunga Essunga Falkenberg Falköping Färgelanda Grästorp

Läs mer

Fullträffen B2 Namn Förening Summa Standardmedalj Stellan Johansson Malå PSK 33/21 (5p) Anna Ölund Umeå PK 25/19 (2p)

Fullträffen B2 Namn Förening Summa Standardmedalj Stellan Johansson Malå PSK 33/21 (5p) Anna Ölund Umeå PK 25/19 (2p) Fullträffen 16-06-06 A1 Åsa Edvinsson Umeå PK 38/24 (2p) B Björn Karlström Nätra Skyttegille 35/20 (2p) B Linus Eriksson Vännäs PSK 32/22 (0p) Kennet Kalberg Vännäs PSK 28/18 (4p) Dennis Andersson Umeå

Läs mer

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet. Tävlingar: 1 Umeå AK. Stärkesmarksrundan 1. Månstråket 4 Piteå MS. 3 Luleå MS

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet. Tävlingar: 1 Umeå AK. Stärkesmarksrundan 1. Månstråket 4 Piteå MS. 3 Luleå MS Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 25 55 2 Michael Wikström Lennart Nilsson NMS Boden Ford Focus 13 20 33 2 Jonas Rönnlund Rickard Normark Lövångers

Läs mer

Resultatlista V SM Partempo

Resultatlista V SM Partempo Klass Herrar Veteraner 30 år.individuell start.distans: 20 km, Snitthast: 45,1 km/tim. 1 21 OTTOSSON Henrik Föreningen Wexiö Velo 26:38,3 22 JAHNSÉN Klaes 2 10 KYLVIK Lars Skoghalls CK-Hammarö 27:26,4

Läs mer

Örgryte Friidrott Inomhusstatistik 2012 Uppdaterad 15/3 2012

Örgryte Friidrott Inomhusstatistik 2012 Uppdaterad 15/3 2012 Örgryte Friidrott Inomhusstatistik 2012 Uppdaterad 15/3 2012 M 60m Erik Olsson 89 7.52 12/2 DM FIH M 300m Felix Francois 90 34.70 8/1 Berlin M 400m Felix Francois 90 47.76 15/1 Örebro Daniel Skatt 91 55.22

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Tabergsbanan / 009 Arrangör: Jönköpings MK Officiell Resultatlista alt Klass 1: Super Nationell Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Platssiffra Bästa tid 10 Niklas Berglund 1

Läs mer

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT 2011-01-15 DM Fri stil D -8 Intervallstart klassisk stil 1 12 FOGELSTRÖM Emma - H -8 Intervallstart klassisk stil 1 13 SKÖLD Loke - 2 14 ÖSTERMAN Isak - 3 15 BORELL Lucas IK Rex - D 9-10 Intervallstart

Läs mer

Sannaosta Preliminärt resultat. Karlstad den 23 november Claes-Håkan Carlsson Grenledare pistol I2 SKF

Sannaosta Preliminärt resultat. Karlstad den 23 november Claes-Håkan Carlsson Grenledare pistol I2 SKF Sannaosta 2007 Preliminärt resultat Karlstad den 23 november 2007 Claes-Håkan Carlsson Grenledare pistol I2 SKF Resultat Sannaosta 2007-11-24 C-vapen 1 Tobias Wikberg C3 Älvenäs PK 48 32 29 S 2 Martin

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT D U10 1 4 LISA Lindberg Arboga Alpina 22.79 23.41 46.20 2 10 LEIA Sandberg 23.32 23.83 47.15 0.95 3 90 ALICE Fjällryd Örebro SLF 24.87 24.68 49.55 3.35 4 3 VILMA Ahlström 25.72 25.25 50.97 4.77 5 8 WILMA

Läs mer

RESULTATLISTA TEAM SPORTIA-SPELEN 8/

RESULTATLISTA TEAM SPORTIA-SPELEN 8/ RESULTATLISTA TEAM SPORTIA-SPELEN 8/12 1996 60 M P 16 1 Mikael Jakobsson -81 KFUM Örebro 7.42 2 Patrik Lado -82 Stocksäters IF 7.86 3 Johan Roth -82 Stocksäters IF 8.34 4 Roy Lilja -82 Stocksäters IF 8.73

Läs mer

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17 RESULTAT Final Gevär Liggande Klass 15 1 Victor Isaksson Los/LOS (GÄ) 196 50 50 296 2 Oscar Klemmedsson Slättäng/Kristianstad (SK) 198 49 47 294 3 Rasmus Barrsten Los/LOS (GÄ) 194 49 50 293 4 Anna Eklöf

Läs mer

Bankboken distrikts tour

Bankboken distrikts tour 004-06-0 08:00 Eric Löfberg 50 VÄSTERÅS GK 6, Gul Andreas Carlsson 0 FULLERÖ GK 4,5 Gul Fredrik Linder 49 FULLERÖ GK 4,5 Gul 08:00 0 Henrik Törnell 6 HÖGBO GK 4, Gul Jonathan Roos 54 UPSALA GK 4,0 Gul

Läs mer

Resultatlista F Lönsboda

Resultatlista F Lönsboda Resultatlista F 5 140323 Lönsboda (Preliminär) Resultat i A 1 1 Rikard Stålring Hammenhög 35/25 9 2 Rickard Bäck Kristianstad 31/22 4 3 Anneli Skagerberg Ramsjö 30/20 10 4 Mikael Sällström Klippan 29/22

Läs mer

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Preliminärt resultat Klass Plac Namn Klubbnamn Station Tot Poäng Särskj St med 1 2 3 4 5 6 7 8 A1 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk 5 2 3 3 5 3 6 3 6

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya 08:00 - Törning / Törning 31,7 27 56 TÖRNING, Håkan Golfklubb 8,4 7 48 TÖRNING, Eva Golfklubb 23,3 20 - Bäckbom / Bäckbom 21,8 19 48 BÄCKBOM, Catrin Golfklubb 22,1 20 56 BÄCKBOM, Patrik Golfklubb +0,3-1

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

GREN: 1 50 m FJÄRIL 9.30 ÅLDERSGRUPP: 16 ÅR OCH ÄLDRE

GREN: 1 50 m FJÄRIL 9.30 ÅLDERSGRUPP: 16 ÅR OCH ÄLDRE R E S U L T A T Å L D E R S G R U P P E R SIDA: 1 TÄVLING : HOFORS CUP DATUM: 1999-09-21 PLATS : HOFORSHALLEN TID: 10:17 ARRANGÖR : SIM 77 BASSÄNG : 25m-BASSÄNG GREN: 1 50 m FJÄRIL 9.30 1. Rikard Täpp

Läs mer

arkiv@sbk.goteborg.se

arkiv@sbk.goteborg.se Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren för att minska storleken

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Segrare 2017 Carl Eklund

Segrare 2017 Carl Eklund Stegfinal Match om 3:e plats Jonatan Liew Carl Eklund 182 214 Finalmatch Carl Eklund Markus Lenefjäll 254 202 Segrare 2017 Carl Eklund Stort Grattis!!! 1 2 3 4 Resultatlista Hajen Cup 2017, klass 1 P Namn

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014.

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Plac Herrar Lag Poäng Pris 1 Kjell-Åke Johansson Åstorp 1303 1 000 kr 2 Jan Thylander Kirseberg, Malmö 1265 600 kr 3 Bo Björklund Kirseberg, Malmö 1237 400

Läs mer

Klassresultatlista Crossloppet 2015 Sida

Klassresultatlista Crossloppet 2015 Sida Klassresultatlista Crossloppet 2015 Sida 1 Flickor 1750 meter 14 anmälda 1 Ebba Berglin OK Dacke 7:14 0:00 2 Frida Berglin OK Dacke 7:33 0:19 3 Hilda Lindell KA2 IF 7:44 0:30 4 Emma Zettervall OK Dacke

Läs mer

Vara-Bjertorp Golfklubb. 130 Åtvidabergs Golfklubb 1,0 Vit 0 A X. 86 Ale Golfklubb 0,3 Vit 0 A X. 32 Landeryds Golfklubb 0,1 Vit 0 A X

Vara-Bjertorp Golfklubb. 130 Åtvidabergs Golfklubb 1,0 Vit 0 A X. 86 Ale Golfklubb 0,3 Vit 0 A X. 32 Landeryds Golfklubb 0,1 Vit 0 A X Startlista, singel Datum Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 0810 1 0820 1 0830 1 0840 1 0850 1 0900 1 0910 1 0920 1 1 Jakob Good 130 Åtvidabergs Golfklubb

Läs mer

Sisjöfälten 2015 Mölndals Skytteförening Startlista

Sisjöfälten 2015 Mölndals Skytteförening Startlista Patrull 1 08:30 1 Rickard Alvén C 3 Mölndals Skytteförening 2 Dawid Kaleta C 3 Mölndals Skytteförening 3 Marie Björk C 3 Mölndals Skytteförening Peter Henriksson C 1 Mölndals Skytteförening Urban Waldenström

Läs mer

Tävling VSM Fältskjutning Datum

Tävling VSM Fältskjutning Datum Tävling VSM Fältskjutning Datum 2014-05-25 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 18-103 Arvika PSK Nilsson, Anders 19 (10:24) C 3C Nilsson, Anders 35 (12:32) B 3B Nilsson, Anders 51 (14:40) R 3R Olsson, Krister

Läs mer

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5 Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 Skattmästare

Läs mer

Västsvenska Touren Inomhus Slutlig poängställning

Västsvenska Touren Inomhus Slutlig poängställning Vänersborg 15101 Borås 151122 Askim MOS 15121 Jönköping 160131 Askim EB 160228 Västsvenska Touren Inomhus 2015-2016 Slutlig poängställning Klass A Marcus I Andersson Kungälvs BGK 1 6 11 5 = 23,0 Jenny

Läs mer

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A ALLSVENSKAN 50m 2013 Omgång 4 Omgång 4 (Redovisas tillsammans med omgång 6) Div Veteran Elit Linköping Värnamo 1107 1106 Div Ligg Elit Eskilstuna 2 Eskilstuna 3 1174 1178 Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro

Läs mer

BMK Uddevalla. Motocross Reservlag Div 2 Södra. Resultat reservlag div 2 Södra Heat 1

BMK Uddevalla. Motocross Reservlag Div 2 Södra. Resultat reservlag div 2 Södra Heat 1 Motocross 2004-04-18 Reservlag Div 2 Södra Resultat reservlag div 2 Södra Heat 1 1 192 Robert Toresson BMK Uddevalla Husaberg 501 26:26 2 131 Erik Gustavsson Varbergs MK Yamaha 250 26:39 3 40 Christoffer

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

Resultat. Färs & Frosta Cup Kävlinge 7-8 februari 2009

Resultat. Färs & Frosta Cup Kävlinge 7-8 februari 2009 Resultat L9 1 Marcus Ekdahl Åkarps Sportskyttar 419.6 2 Hampus Bokelund Össjö Skf 419.0 3 Niklas Jogmark Eslövs Skg 409.4 4 Olof Gränsbo Vellinge Ssk 408.5 5 Dennis Oscarsson Åkarps Sportskyttar 405.8

Läs mer

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats Klubbrekord 2013-07-29 Gren Resultat Namn År Plats Män seniorer 100m 10,92 Hans Hansson 1982 Olofström 10,92 Per-Anders Persson 1983 Kyrkhult 200m 22,38 Gustav Sewall 2001 Växjö 400m 49,20 Thomas Nyberg

Läs mer

Brommastafetten (8)

Brommastafetten (8) Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Söderala 705 468 1173 Helena Jansson 144 96 240 Stefan Burchardt 142 97 239 Örjan Bergström 140 92 232 Bengt Jansson 142 90 232 Lennart Sundh 137 93 230 2 Ununge (Lag 1) 701

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Bankboken Tour Distrikt Göteborg

Bankboken Tour Distrikt Göteborg Startlista: KLASS 1 36 HÅL Bana: Gräppås GK, Speldag 2004-05-21 sid 1(7) 07:00 1 07:00 10 07:08 1 07:08 10 07:16 1 07:16 10 07:24 1 07:24 10 07:32 1 07:32 10 1 34 Richard Lönn FORSGÅRDENS GK 4,4 Gul Pojk

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 8/2012 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 8/2012 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 8/2012 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Claes Zettermarck,

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

Johannes Caspari Poppelman stamtavla för biskopen i Göteborg

Johannes Caspari Poppelman stamtavla för biskopen i Göteborg Johannes Caspari Poppelman stamtavla för biskopen i Göteborg Tabell 1 Johannes Caspari Poppelman (7:114). Biskop. Född 6 okt 1649 i Varberg (N) [Gbg stift herdam.]. Död 30 jun 1725 i Örgryte (O). När Catharina

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

Kvalificering Klass 1 - Enstånk Mod -85

Kvalificering Klass 1 - Enstånk Mod -85 Kvalificering Klass 1 - Enstånk Mod -85 1 35 Fredrik Kronberg, Ockelbo 300-71 8,77 8,85 8,77 2 4 Daniel Werner, Yamadoo 335-84 9,58 9,76 9,58 3 131 Kjell Engström, Ockelbo 380-71 9,60 9,85 9,60 4 69 Fredrik

Läs mer