Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "arkiv@sbk.goteborg.se"

Transkript

1

2 Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren för att minska storleken samt för att möjliggöra tillgänglighet över Internet. Den digitala filen har OCR skannats, vilket gör att kalendern är fritextsökbar. Fel i fritext sökningar kan förekomma. Se sökfunktionen främst som ett hjälpmedel att snabbt och enkelt gå igenom texten. Syftet med Göteborgs Stadsbyggnadskontors skanning av industri - och adresskalendrar är att skapa ett komplement till våra historiska kartprodukter vilka finns tillgängliga på Internet, och utgöra en grund för egen forskning om Göteborg. Har ni synpunkter eller åsikter tillgängliga filer eller produkter kan ni skicka dessa via e-post till:

3

4

5 Sid. Allm~inna och Sahlgrenska Sjukhuset 44 Amatörskapcllet Apotheker 47 Arbetarebostäder, styrelsen för desamma 73 Arbetareföl'cningen Artilleriregementet, Göta 31 Assuransföreningar Auktionskanlmarcn '0 20 Barnhus, Frimurare 72 Gustafsbergs 13 " stadens Barnlcksalcll,,.,. 0'0 0'0 5(j Barnnlorskor 48 Barnsjukhusct. 45 Begrafningsplatser, stadens allmänna 30 Bibelsällskapet 76 Brandkåren, stadens ~4 " friyilliga 25 Branusignaler Branustodsbolag, länets 12 Brandstodskomiten för lösören, stadens SV " " Carl Johans församlings 89 Brandstodskomiten för fast egendom, stadens 88 n " Carl Johans forsamlings 8D Börsdirektionen 22 Carl.Johans lorsamlings presterskap och kyrkoråd "" Carnegicska stiftelsen för döfstumma 73 " skolan får blinda CcllfiingeIsct, tjenstemän derstäde.s.. 6 Chalmcrsska slöjdskolan 51 Christine och Tvska fårsarnlingens pl'csterskap Satl1t kyrkoråd 28 Distriktschefs-expeditionen 36 Direktionen for...äg- och fårjanläggningen öfver Hisingen '26 Direktionen öfver Göteborgs l1amnoch elfarbeten. se Elfstvrelscn. Drätselkammare!l : 20 Sid. Ekmans, Louise, stiftelse for behöfvande sjuke 75 Elektriska Telegrafen Elementarläroverket,' högre 49 treklassiga 50 Carl Johans församlings 50 privata för flickor 56 " nya för flickor 55 Elfstyrelsen Engelska f'6rsamlingen 30 Enskilda banken Fabriksföreningens styrelse " skola 62 Fattighllsförsamlingens presterskap 29 Fattighuset 71 Fattigföljningsinrättningcn 65 Fo~kskolelärare-seminarict 64 Folkskolestyrelsen och under densamma lydande slwlor 57 Fonden lur fiskerinäringens upphjeipandc Fruntimmersföreningen 76 " för den inre missionen 72 " flickskola 62 FRngvårdssällskapet Förberedande skola för Chalmersska slöjdskolan ; 51 FöreIäsningsstyrclsen SO Garnisonsförsamlingen Garnisonssjukhuset 45 Gal:'-aktic-bolaget 26 Gatu- och vägförvaltningen 24 "Gauthiod", sjöförsäkringshola.g 88 Gode män öfvcr Förmyndarevården 2u Gustaf Adolfs stiftelsen Gustavi eller Domkyrkoförsamlingens presterskap och kyrkoråd Göteborgs fögderi... 6 Göthilda-stiftelscn skolan 63 Hamnbevaknings-inspektionen 37 Handelsf6rcningens fullmäktige Sid. Handelsinstitutet liandtverksskolan, Carl Johans för~ samlings ,. 64 Harmoniska sällsk.pet IlemförarebåtfJl'cningen ii~~~[l~;.~:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~i Hushållningssällskapet 11 Bypoth~ksföreningen lur Elfsborgs samt Göteborgs oeh Bohuslän Häradshöfdingar i länet,. 8 Industri- och handtverksfol'eningen 23 Inlands fiigderi 6 Inqvarteringskommissionen 23 Isra.elitis.~a sjukvärds"- och begraf- ""I': nlngssallskapet I V Jagtsällskapet Jern- och metallvågen... 2l Jernvägstrafikstaten Justerare [If mått och vigtcl'... 9 Karantånskommissionen Katolska församlingen 30 Kjellbergska flickskolan Konfiskationskontoret 37 Konsistorium KonstIlitslotteriet 82 KOllstfOreningen 81 Konsuler 91 Kronohospitalsf'6rsamlingen 29 Kurhuset, länets ~ stadens Kustbevakningen' 37 Köpmansförcningen 84 Landsfiskaler Landshöfdingens expedition för utländska resande G Landstingets ledamöter... 1,., komiteer 4,., förvaltningsutskott... 4,., re'visorer.. 5 Landtstaten [) Landtmätel'istaten l..ichtenbergska välgörenhetsförenin- "ro gen If) Lotsstatcn 36 Lyceum 53 Läkare 46 Läkaresällskapet Magistraten och r~dhusrätten 17 Milit,;rsiuten :M issionssäilskapet ' Mosaiska församlingen 30 1>1 nsei styrelse 81 ritskola..... '/ 54 Sid. Navigationsskolan 52 Ne<lerlagsinspcktionen 37 Nordiska föreningen 83 Norrvikens fögderi 7 Omnibusåkdon, stationer rår sädane 92 Opt,slca telegrafstaten... 9 Oroust och Tjörns rögderi... 7 Packhusinspektionen 37 Pakctpostltontoret Pantlåneinriittningen 84 Pen~ionsanstalten för ålderstigna tjenstehjon -72 Pcnsionsillrättningcn 73 Poliskammaren 18 Po~tkontorct 42 Praldisk hushållsskola för fuekar 61 Provincialläkare i länet... 8 Rcalgymnasimn 53 Rikets ständers Lånekontor 38 Rådhusrätten, se Magistraten. Häddningstnstitutet på Hisingen 74, tl för flickor 75 Ränte~ och kapitalförsäkringsanstalten 41 Sahlgrenska sjukhuset 44 Seminarium fur lärarinnor 64 Sjukhennnet 46 ~~~khllset, s~.adel}s ;5 SJoassuransforenmgen 07 Sjöknptensföl'cningen 83 SjömannasälIskapcts direktion 83 " skola 65 Sjömanshuset 71 Sjötullskmnmaren "Skandia", Brand- ochlifförsäkrings bolag Ska11dinaviskn. kredit-aktie-bolaget.. 39 Skarpskyttekåren 85 Skeppsklarerare Slöjdföreningens skola 54 Småbarnsskolan 63 Sparbank, länets 10 stadens 4(} " Carl Johans församlings.. 40 Stadsvakten Stadsmäklare tadsfiskaler......, 8 Stadsfullmäktige 15 Stationer för droskor 92 Straff~ och arbetsfängelset för qvinnor 6. Sundhetsbyrån 46 Sundhetsnämndell 44 Sunnervlkens fögderi... 7 "Svea", Brand- och Lifförsäkringsbolag 87

6

7 2. Östra Hisings härad. Landstingsman: Civil-Ingeniören C. E. Norrman. Suppleant: August Andreasson i Norum. Säfvedahls härad. Landstingsmän: Kaptenen P. Virgin på Kolltorp, Härads~omare~ Joh:s Andersson i St. Assmundtorp, Pastor A. M. Bhdberg l Örgryte och Disponenten J. G. ~useko på A~medahls fabrik. Suppleanter: Possessionaten H. SchmIdt pa PartIlled, Kyrkoherden J. F. Fast, A. J Carlstein i Partilled Mellang. samt Hemmansegaren Carl Eriksson i IIcrkeshult. Askims härad. Landstingsmän: Brukspatronen och Riddaren James Dickson, Skolläraren O. Andersson i Grimmeröd och Klockaren P. M. Pettersson i Grenängen. Suppleanter: Johannes Bengtsson i Kullbäckstorp, Carl Petter Olsson i Otterbäek och Landtbrukaren J. W. Stenström på Christinedahl. Inlands Fräkne härad. LandstinO'smän: Landtbrukaren L. J. Thim i Brattefors och Olof And~rsson i Huivudtofta. Suppleanter: Nämndemannen Thore Olsson i Berg och Em. Persson i Lunden. Inlands N ordre härad. Landstingsmän: Lars Andersson i Anras,. L~ndthandland~n Chr. Larsson i Grössby och Lars Hansson l Kallsby.. Suppleanter: Amnnd Andersson i Byhn och L. A. Andersson k Ingetorp. Inlands Torpe härad. Landstingsmän: Landtbrukaren O. Evers på Ström och Kaptenen F. von Matern på Torp. Suppleanter: Öfverjägaren L. P. Afzelius i Utby och Landtbrukaren A. Reimers på Holmen. Inlands Södre härad. Landstingsmän: Häradsdomaren Andreas Eliasson i Tunge, Hemmansegaren Daniel Magnusson i F1ateby och Nämndemannen Lars Persson i Staby...,,.. Suppleanter: Hemmansegaren M~lte Magnusson 1 Kurod~.~amnde7 mannen Andreas Hansson I Hvena och Magnus ~ljklasson l Bremnäs. Bullarens härad. Landstiugsmän: A. Andersson i Tingyall och Fanjunkaren J. M. Wikström i Torp. Suppleanter: Magnus Ivarson i Rörarne och Handlanden C. P. Mellander i Rassen. Qville härad. Landstingsmän: Majoren o:,h Riddaren S. Neigliek och Häradsdomaren Christian Carolusson i Lersten. Suppleanter: Handlanden M. B..ckelin på Edsten och Kommissionslandtmätaren R. T. C. Busek i lioga. Tanums härad. Landstingsmän: Fredrik Olsson i ÖstbY och Pål Andersson i Kyrkoryk. Suppleanter: Kaptenen J. O. Örtcnblad och Johannes Johansson i Utby. Wette. härad. Landstingsmän: Olaus Eliasson i Lilla Bålel'öd och Carl Larsson i Wahlbeck. Snppleanter: Landtbrukaren H. C. Nielssen på Blomsholm och Härausskrifvaren C. E. Kleberg. Lane härad. Landstingsmän: Jacob.Johansson i Bassholmen, Nämnuemannen Joh:s Berntsson i Kaflanda och Landtbrukaren O. Lindberg i RåIanda. Suppleanter: Nämndemannen Carl Johansson isteneyad, Häradsuomaren Christoffer llansson i Thorsberg och Erik Fahl i Björbäek. Sörbygdens härad. Landstingsmän: Johannes Johansson i Medbön och Olof Andersson i Hoffoss. Suppleanter: A. Larsson i Sörbo och A. Johansson i Restad. Stiingenås härad. Landstingsmän: Nämndemannen Mathias Olsson i Klättene och Nämndemannen Christian Hansson i Säm. Suppleanter: Landtbrllkaren A. P. Hylander på Röe och Hemmansegaren Adolf Olsson i Ahlsbäek. Sotenäs härad. Landstingsmän: Landtbrukaren F. Sahlberg på IIllnnebo och Löjtnanten A. Nyeander på Åby. Suppleanter: Landtbrukaren Emil Dahlbom i Lekene och Komministern T. R. Sallandcr i \Vattneröd. Tunge härad. Landstingsmän: Kaptenen A. Yon Proschwitz och Hemmansegaren, Olof Nilsson i Öxna. 3

8 4 Suppleanter: A~sesso\n, J. Koch på Smedberg och Johannes An. dersso.n i Knarrevik. Orousts och Tjörns härader. Landstingsmän: Kyrkoherdarne C. M. Rhodin i Myekleby och C. A. Eriksson på Tjörn, Göran Rafstedt i EIlingseröd, Kontraktsprosten C. A. Heuman, Abraham Johansson i Utegård och Olle Thorberntsson i Bua. Suppleanter: Apothekaren A. C. 'Widell, Jacob Torgersson i Röd, Abraham Pettersson i Gäddestahla, Olof Nilsson ilångeby, Hiksdagsmannen Johan Henriksson i Kollbuxeröd och Häradsskrifvaren J. W. Svedmark. Sekreterare och Kamrerare: Fr. Almen, vice Här9,dshöfding. Suppleanter: Fabriksdisponenten J. G. Busck. Kaptenen P. Vitgin. Löjtnanten A. Nycander. JJaulIsHlll;cts UCViSOI'cr: Häradshöfdingen och Riddaren A. Syalander. Kronofogden L. J. Heclenskog. Handlanden J. D. Palmgren. Suppleanter: Grosshandlaren C. D. Lundström. Med. D:r R. Sjöström. :Fabrikörcn O. Hasselgren. 5 LalllIstillgcts KOllllnittecl'. a) För sjukhusbygl5nadernas uppförande. Ledamöter: Grefye C. A. Ehrensvärd, Landshöfding, m. m. Borgmästaren och Riddaren J. Rhodin. Grosshandlaren R '1'horbn1'11. Doktor O. E. Åhlström. Handlanden Andreas Jonsson. Löjtnanten A. Nycandel'. 1 vakant. Snppleanter: Handlanden Chr. Larsson. Kaptenen A. von Prosehwitz. Landtbrukarcn O. Eyers. b) För folkskoleväsendets ordnande. " Ledamöter: Grefve C. A. Ehrensvärd, Landshöfding, m, m. Brukspatronen och Riddaren J. Dickson. Landtbrukaren O. Evers. Folkskolc-lnspektör: C. L. Leidesdorff, FiL D:r. LaulIstillgcts i1önaltllingsutskott. Ledamöter: CiYilingeniören C. E. Norrman. Brukspatronen och Hiddaren J. Dickson. v. Häradshöfdingen T. Berger. Grosshandlaren R. Thorburn. Landtbrukaren O. Evers. Häradsdomaren A. ElilIsson. Landtstaten. Landshöfding: Grefye C. A. EhrensYärd, Kammarherre, K. N. O., R. N. S:t O. O., IL af KejserJ. Fr. H. L. och IL af Kg!. Spanska Carl den 3:dje O:ns losta klass, Storofficer af Persiska Soloch Lejon O:n, R. D. D. O. Landssekreterare: H. Westin, Assessor. Landskamrer: C. U. Tillii, R. N. O. Landträntmästare: A. P. Ekström, Fältkamrer, R. W. O., tjenstledig; tiljf. R. Syensson, Länsnotarie. Länsnotarie: R. Svensson, thlf. Landträntmästare; tjenstförrättande: L. L. Nordström. e. o. Hofrättsnotarie. Länsbokhållare: J. S.' Åhlander. Landskanslist: A. E. Christensson. E. o. Landskanslister: J. A. lfrykstedt och A. Jakob80n. Landskontorist: C. O, An,lersson. E. o. Landskontorist : B. Cedergren. Chartre-Sigillatre-försäJjningsman: A. P.. Ekström, FäJtkamrer, R. W. O. MagasinsförvaJtare: W. A. Hedelins, Löjtnant. Kronobageri-föreståndare: R. Greiffe. Civilstatens Pensionskassas redogörare: A. P. Ekström, :Fältkamrer. HospitalssyssJoman: S. E. Sjöberg. Vaktmästare vid Landskansliet, Landskontoret och Landtränteriet: A. Pet4lrsson.

9 6 J,aJlllshiifdingells exijeditioll föl' ufläjlijska resande: Land~höf~ingens adjutant vid expeditionen: F. Lindberg, Kapten VId Kongl. Göta Art.-Reg:te, R N. Sot O. O. "VM Cellfängclset llljstiilldc. Fängelse Direktör: Th..F. Lewander. Läkare: A. M. Thunberg, Med. D:r. Predikant: Th. 'Vallerius, v. Pastor. Bevakningsbefälhafvare: J. Pettersson. Straff- och arbetsfängcjset för l)viiljjill'. Direktion: Ledamöter: D. Robertson, Fabrikör. W. A. Hedelins, Löjtnant. Direktör och Redogörare: C. R. Wiberg. Predikant: J. Hnlthen, v. Pastor, tillf. Läkare: C. F. Ewert, Mcd. D:r, R. N. O., R. W. O. Arbetsförestånder~ka: Emma Muller. flötclhli'g5 i,'ögdel'i. Kronofogde: L. J. Hedenskog. Adress: Götebor()'~ Häradsskrifvare : C. J. Engelblom. Adress: Göt;borg. Kronolänsmän: Vakant. (Säfvedahls härads distrikt). J. V. Gädda. (Askims härads distrikt). Adress: Kärra. J. E. Tillander. Hofrättskommissarie. (Hisings härads distrikt). Adress: Göteborg och Tofter. Inlands ~'iigijeri. Kronofogde: D. E. Widcll. Adress: Kongcif. l~äradsskrifvare: H. R. 'Vinter. Aclrcss: KongcIf. h.ronolänsmän: M. Hammarstrand. (Inlands Södre härads distrikt). Aclress: KongcJf och Tunge. E. Luttropp. (Inlands Nordre härads distrikt). Adress: Kongcif och Stranclnorum. A. Wallgren. (Inlands Fräkne härads distrikt). Adress: Uddevalla oeh Wägeryr. K.' P. Holmgren. (Inlands Torpe härads distrikt). Adress: Kongelf och Amneröd. Oroust och Tjörns I\'ögtleri. Kronofogde: O. M. Warmark. Adress: Oroust och Toggestad. Häradsskrifvme: J. W. Svedmark, Adress: Oroust och Belätteröd. Kronolänsmän: F. Nordström. (Orousts härads vestra distrikt). Adress: Oroust och Ihleberg. J. F. Wiekelberg. (Orousts härads östra distrikt). Adress: OrOtlst och Totorp. A. Nordström. (Tjörns härads distrikt). Adress: Oroust och Hoga. SunJlcrvikcns }'ögiicl'i. Kronofogde: C. A. Nordvall. Adress: Uddevalla. Häradsskrifvare: L. T. de Verdier. Adress: Lyseki1 och Häller. Kronolänsmän: A. E. Lundgren. (Lane härads östra distrikt). Adress: Uddev~lla och Ramseröd. Tjenstledig. A. Adlerbeth, tlllf. Adress: Uddevalla. G. 'V. Lange. (Lane härads vestra distrikt). Adress: Uddevalla och Lycke. O. W. Lundbom. (Tunge härads distrikt). Adress: Uddevalla och Tvft. C. O. Svanberg. (St~ngenäshärads distrikt). Adress: Lysckil och Lyse. Tjenstledig. F. N. Lundgren, tillf. Adress: Uddevalla och Broberg. L. H. Lundmarker. (Sörbygdens härads distrikt). Adress: Uddevalla och Hällesäter. A. Oloen. (Sotenäs härads distrikt). Adress: Uddevalla och Fintorp. Tjenstledig. L. Svensson, tillf. Adress: Uddevalla och Pettersberg. l\ori'vikejjs ~'öglleri. Kronofogde: J. A. Ringius. Adress: Strömstad. Häradsskrifvare: C. E. Kleberg. Adress: Strömstad. ;Kronolänsmän: J. A. Hansson. (Tanums härads distrikt). Adress: Uddevalla, Hede och Kärra. S. Palmquist. (Bullaren~. härads distrikt). Adress: Uddevalla, Hede och Ostad. O. Johansson. (Qvi1le härads distrikt). Adress: Uddevalla och Qville. C. G. Ljungqvist. (Wette härads distrikt). Adress: Strömstad och Rörvil.;:. 7

10 8 9 Landsfiskaler: C. G. Högberg, tillf. (Norra delen af länet). Adress: Strömstad. H. Hansson, v. Häradshöfding. (Södra delen af länet).. Adress: Göteborg. A. J. Fagerdahl, tillf. (Södra delen af länet). Adress: Kongelf. StadsfiskalQr: H. Hanson, v. Häradshöfding. Adress: Göteborg. J. F. Kihlbei g. Adress: Uddevalla. A. J. Fagerdahl. Adress: Kongelf. J. E. Göransson. Adress: Marstrand. C. G. Högberg. Adress: Strömstad..Jurisdiktion. Häradshöfding i Vestra och Östra Hisings samt Askims härader: C. A. Svalander, R. N. O. Adress: Göteborg och Bärby. Häradshöfding i Inlands Nordre med Fräkne samt Torpe och Södre härader: O. F. UrselI. Adress: Uddevalla., Häradshöfding i Oroust och Tjörns härader: F. W. Åberg. Adress: Oronst och Svanesund. HäradshMding i Qville, Wette, Tanums och Bnllareus härader: L. Norin, R. N. O. Adress: Uddevalla och Kragenäs. Häradshöfding i Lane, Tunge, Stångenäs. Sörbygdens och Sotenäs härader: A. M. Rosenqvist. Adress: Uddevalla. Häradshöfding i Säfvedahls härad: P. Ekman, Borgmästare, K. W. O. och R. N. O. Adress: Göteborg. Läkarevål'd. Provincialläkare i länets södra distrikt: A. Mouten, M. D:r, R. W. O. Adress: Göteborg. länets mellersta distrikt: O. E. Åhlström, M. D:r. Adress: Uddevalla. länets norra distrikt: W. A. IngeIson, M. Lic. Adress: Uddevalla och Grebhestad. Oroust och Tjörns distrikt: N.'J. G. Högdahl, M. Lic. Adress: Oroust. Tjenstledig. T. Nyström, M. Lic., tillf. i Håby distrikt: A. E. Goldkuhl, M. Lic. Adress: Uddevalla och Håby. Pistr.-Läkare: A. R. W. Sjöström, M. Lic. Adress: Mölndal. O. F. Loenbom, M. Lic. Adress: Lysekil. Laulttmåteristaten. Förste Landtmätare: C. A. Adamson, Kapteu. Adress: Åmål. Tjeustledig. O. W. Hällström, Kommissions. laudtmätare, tillf. Adress: Göteborg. Andre Landtmätare: A. G. "\Yetterström. Adress: Halmstad. 1\: ommissions-landtmätare: S. M. Ahlenius. Adress: Strömstad. B. Hansssou. Adress: Oroust och Tyft. O. W. Hällström. Adress: Göteborg. A. R. HaraldC. Adress: Uddevalla. S. N. Bårström. Adress: Uddevalla och Skölduuga. M. Hausson, Kapten, R. S. O. Adress: Kongelf och Stora - Risby. B. A. Ekström. Adress: Falkenberg och Öfverås. M. E. Thoren. Adress: Uddevalla. R. T. C. Busck. Adress: Uddevalla, '.l!rättelanda och Hoga. J. P. Ljungström. Adress: Uddevalla och Sälghugget. C. J. Uddman. Adress: Kongelf, H. W. Braudel. Adress: Göteborg. Vice Kommissious-Landtmätare: H. C. Richter. Adress: Göteborg. Justeral'e af mått och vigter: C. J. Nyström, Löjtnant, l osta distriktet. C. J. Uddman, Kommissions-Landtmätare, 2:dra distriktet, äfven tillförordnad i 3:dje distriktet. S. N. Bårström, Komrnissons-Landtmätare, 4:de distriktet, tillika tillförordnad i 5:te distriktet. Befälhafvare å Brännö: " " " Optislm " Hisingön: " Marstrand: " Nya Varfvet: " Winga: Telegraf-Staten. C. A. Hansson. J. F. Johansson. I. Silvcn. C. A. Forssander. J. A. Anderoson.

11 10 Jmsborgs läns med Dahlslallll samt Göteborgs och Bohusläns liypotheksförening. (Lokal: Gustaf Adolfs Torg N:o 3). Direktion: Ordförande: B. W. Hessle, Häradshöfding och Riddare. Ledamöter: W. C. Oliveereutz, v. Hii.radshöfding och Riddare. C. von Prosehwitz, Brukspatron. F. Brusewitz, Brukspatrou. H. Frisell, Grosshandlare. H. Engelke, Possessionat. Frih. H. Gyllenhaal, Possessionat. SuppleaJ;lter: C. Hasselrot, Häradshöfding. H. Schmidt, Possessionat. C. von Braun, Kapten. Tjenstemän: Ombudsman: A. Greiffe, v. Häradshöfding. Förste Kamrer: F. FröIander, Mönsterskrifvare. Andre Kamrer: E. J. Nordenfelt. Kanslist: S. L. Grönvall, v. HäradshOfding. Bokhållare: H. J. A. Schagerström. Vaktmästare: B. Börjesson. Göteborgs och Bolmsläns Sparbank. (Kontor i huset N:o 2 vid Kungstorget). Direktion: Ordförande: H. Westin, Assessor och Landssekreterare. Vice Ordförande: C. Dickson, Med. D:r, Kommendör och Riddare. Ledamöter: P. Virgin, Kapten. T. J. Follin, Ryttmästare och Riddare. C. E. Norrman, Civilingeniör. O. Evers, Landtbrukare. J. D. von Holten, Landtbrukare. A. G. von Holten, Kapten och Riddare. A. Monten, Provineialläkare och Riddare. Ledamöter: L. J. Hedenskog, Kronofogde. O. J. Hafström, Fältbmrer och ~iddare. N. F. Ekermann, Stadskamrer. H. W. Ström, Stadsmäklare.,T. D. Palmg):en, Handlande. A. Almen, Ofverskult. Frans Almen, v. Häradshöfding. J. Dahl, Stadsmäklare. Erik Wijk, Grosshandlare. James Dickson, Brukspatron och Riddare. C. Hellstenius, Grosshandlare. T. W. Tranehell, Grosshandlare. P. Billquist, Grosshandlare. C. M. Nyström, Försäkrings-agent. J. P. Vallentin, Grosshandlare. Kamrerare: S. A. Svalander, Konsul. Kassör: Emelie Lindgren. Kontrollant: Charlotte Svensson. Vaktmästare: B. Heljesson. KoD'gl. Ilnshållllillgssiillsilallet. Ordförande: C. A. Ehrensvärd, Landshöfding, m. m. Vice Ordförande: J. J. Ekman, Grosshandlare, R. N. O. Skattmästare: Oscar Brusewitz, Grosshandlare. T. f. Sekreterare: Oscar Lindhe, f. d. Löjtnant. Förvaltningsutskottets Ledamöter: H. Schmidt, Possessionat, (Förest. för länets Landtbruksskola). A. H. Gren, Possessionat. P. Virgin, Kapten. J. D. von Holten, Possessionat..J. Dickson, Brukspatron och niddare. O. Evers, Posses,ionat. C. A. Svalander, Håradshöfding, H N. O. J. ]'. v. Matern, Kapten, R. S. O. Filialafdelningarnes Ordförande:. J. A:son Almen, Kyrkoherde, (för Inlands Södra FJI:-afdeJn.) J. A. Gyllensvaan, Possessionat, (för Inlands Norra.~Jto).. J. W. Svedmark, Häradsskrifvare, (för Oroust och ~Jorns d~to). Ad. v. Prosehwitz, Kapten, R. S. O., (för SunnerVlke.ns dito). S. Neigliek, Major, R. S. O., (för Norrvik~ns Söd!a dito!. C. E. Kleberg, HäradsskrifYllre, (för NorrvIkens Norra dito). 11

12

13

14 Ledamöter: Andreas J ons~.on, Handlande. C. N. Berg, Ofverste, K. S. O. och K. N. S:.t O. O. Frih. H. Fleetwod, f. d. Sjökapten. E. von Sehoultz, Professor, R. N. S:t O. O. O. Dickson, Grosshnndlare, Tt. N. O. S. Warburg, Grosshandlare, Tt. N. O. L. H. Lamberg, Handlande. C. D. Lundström, Grosshandlare. A. L. Reuterskiöld, Major, R. S. O. o. R. N. S:t O. O. D. O. :Franeke, Grosshandlare, Tt. N. O. O. Ekman, Grosshandlare, R. N. O., R. R. S:t Stan. O. 2:dra o. S:t Annre O. 3:dje klass. A. Greiffe, v. Häradshöfding. G. J,undgren, Handlnnde. C. J. Ahlin, Målaremästare. E. S. Fagerberg, Lektor, R. N. O. Frih. A. R. Leuhusen, Lots-Distriktehef R. S. O. eeh l{,. D. D. O. ' J. D. von Holten, I,andtbrukare. C. M. Nyström, :Försäkrings-agent. EJ. Heyman, Med. D:r. H. FriselI, Grosshandlare. L. Lundgren, Handlande. J. 'V. Wilson, Grosshandlare. D. C. Svensson, Handlande. A. O. Heurlin, Rektor. Carl Aug. Andersson, IIm,dIRnde. G. R. Dahlander, Lektor. F. O. Strömman, Handlande. M. F. Leffler, Segelsömmaremästare. Ad. Landgren, Varfsegare. J. N. Söderling, Orgelbyggare, R. W. O. J. F. Strömberg, Handlande. J. W. Lilljequist, Handlande. J. P. Lindell, Orgelnist. J. N. Dahlström, e. o. Kanslist. A. Krook, Litteratör. Sekreterare: C. VV. Drakenberg, v. Häradshöfding. Vaktmästare: L. Pehrsson.. Magistraten. Justitire-Borgmästare: P. l~kman, Häradshöfding i Säfvedahls härad, K. W. O. o. R. N. O. Handels- och Politie-Borgmästare: Vakant. Tillförordnad F. E. Roy, Rådman. Magistrats-Ledamöter: Magistrats-Sekreterare: 17 Rådm. M. IngeIman, Häradshöfding, R. N. O. " A. W. Björck, R. N. O., tjenst1.; tillf. P. A. Gabrielsson, Stadsnotarie. " J. D. Hvitfeldt, tjenstledigj tillf. E. II. Brag, Stadsnotarie. " E. Melin, Tt. W. O. " F. E. Roy. " N. Tengberg. " G. J\:ennedy. " F. A. Risberg. " E. F. Kullman. " J. G. Bratt.." G. Dickman. G. E. Gjers, v. Häradshöfding. R&dhus-Rättens Första Afdelning. Ordförande: P. Ekman,.Iustiti::e-Borgmästare, K. VV. O. o. H. N. O. Rådmän: M. IngeIman, HäradshMding, R. N. O. E. Molin, R. W. O. :F. E.. Roy, Ordförande il. Andra Afddningen, men derifrån tjenstledig. N. Tengberg. R&d.hus-Rättens Andra Afdelning. Tillf. Ordförande: E. F. Kullman, Rådman och v. Häradshöfding. Rådmän: A. W. Björck, R. N. O., tjenst!.; tillf. P. A. Gabrielsson, Stadsnotarie. J. D. IIvitfeldt, tjenst1.; tillf. E. H. Brag, Stadsnotarie. G. Kennedy. F. A. Risberg. J. G. Bratt. G. Dickman. R&dhus-Rättens Afdelning för Tullm&l. T. f. Ordförande: E. F. Kullman. Ledamöter ombytas årligen efter tur bland Magistratens ledamöter.

15 18 Rådhus-Rätts-Notarier: P. A. Gabrielsson. E. H. Brag, Fil. D:r. B. E. Rabe, v. Häradshöfding. F. M. Colliander, v. Häradshöfding. M. Lindberg, v. Häradshöfding. S. Grönvall, v. Häradshöfding. G. A. Söderberg, v. Häradshöfding. Råshus-Rättens Afdelning för Tullmål: Notarie, P. Rhodin, v. Häradshöfding, förestår tjensten tillsvidar6. Stadsfiskal : H. Hanson, v. Häradshöfding. Aktnarie å Rådhusrättens l:sta Afdelning:.J. A. Lindegren, v. Häradshöfding. Aktuarie å Rådhus-Rättens 2:dra Afdelning: C. Lindqvist, v. Häradshåfding. Kanslist hos Aktuarien vid Rådhus Rättens l:sta Afdelning och hos Magistraten: G. Lindberg. Rådhus-Kanslister: A. Brusewitz, Sterbhus-Notarie. A. Löfmark, v. Hämdshöfding. P. Rhodin, v. Ihradshöfding. Tredje Kommiss,arie-distriktet. Vaktkontoret är å stadens Jernvåg. Poliskommissarie: A. Andersson. Öfverkonstaplar: C. N. Qvistgård, C. 13rinkman och E. Simmersträm. Fjerde KOmmissarie-distriktet: Vaktkontor, Majornas 4:de Rote N:o 30-32, straxt ofvanför Stigbergsliden. Vakant. A. Björkman, G. Andersson och J. M. Ryberg. Detektiva Afdelningen. Kontorct är i Rådhuset vid Gustaf Adolfs Torg. rolisinspektor och Chef: A. O. Elliot, v. Häradshöfding. Ofverkonstapcl: J. Larsson, t. f. Poliskonstaplarncs antal är 92, af hvilka 8 tillhöra den Detekfiva Afdelningen. 19 Polisli.ammarell. Polismästare: J. Löfmarck. Sekreterare: G. Åkermarck, v. Häradshöfding. Notarier: H. Lindbäck, v. Häradshöfding. J. G. Delin, dito. Registrator: N. Nordberg. Polisfiskal: J. A. Schoultz, Löjtnant, 'inneh. af G. Med. f. B. G. Förste Polisvaktmästare och Magasinsförvaltarc: N. Göthberg. Andre " C. A. Wiking. Första Kommissarie-distriktet. Vaktkontoret är i Rådhuset vid Gustaf Adolfs Torg. Poliskommissarie: R. G. 'Vittboldt. Öfverkonstaplar: J. Söderling, C. E. L. Larsson och K. Särnblom. Andra Kommissarie-distriktet. Vaktkontor, 12:te Roten N:o 28. (Stampen.) roliskommissarie: H. M. Neiglick. Ofverkonstaplar: J. E. Gyllensvärd och J. Larsson. l Vakant. Ehulens 1jellEtemän och löntagalide personer. fvr stadens kaj- och brobyggnader: J. G. Richert, Kapten, R. W. O. Stads-Arkitekt: H. J. Strömberg. Stads-Ingeniör och Stads Justerare: C. J. Nyström, Löjtnant, tjenstledig. t. f. H. 'V. Brandel, Kommissionslandtmätare. Forste Stads-Fysikus: C. F. Ewert, Med. D:r, R. N. O., R. W. O. o. R. K. C. XIII:s O. Andre Stads-Fysikus: C. Forssenius, Med. D:r. Fältskär: M. L. W. Hirschfeldt. Dispaschör: T. Berger, v. Häradshöfding, R. W. O. 'rransl. Pub!': H. C. T. Caravello, Jur. D:r. Ofverskultar: A. Almen och J. A. Schclin. Bötes-Exekutor: C. A. Gillblad. Skatte-Exekutorer: P. Pettersson, A. G. Bergenholtz, G. E. Falck och C. V. Falck. Krono-Uppbörds-Kassör: A. T. Landgren. Mantals-Kommissarie: C. :F. Janson. Mantals-Skrifvare: O. A. G. Ziwertz, J. O. Wennerbom, O. P. M, Rasmussen och D. A. Andersen. StadS-:Musikant: G. Bohm, Styckjunkare vid Kg!. Göta Art.-Reg. Stadsbud: L. Larsson.

16 20 Stadstjenare: J. Mattsson, L. Elander,N. Lindberg, B. Hansson, J. Nilsson, O. T. Bergendahl, F. Elander, C. Persson, J. H. Johansson, C. A. Nilsson, A. Pettersson, A. Sandberg, A. Lindquist, A. Mortensson, C. E. Olsson och A. J. Svensson. Skorstensfejare: S. Reimans enb., och l Vakant. L. Larsen, C. J. L. Pettersson Skarprättare: O. W. Bergendahl. Nattman: A. Jacobsson. AuktionslmmmaI'cn. (Lokal: Vestra Hamngatan N:o 15.) Kommissarie: C. J. Risberg. Kassör: E. Svensson. Kammarskrifvare: C. R Carlberg, C. E. Agardh och A. F. Malmgren. Auktions-mäklare: A. Svensson. Vaktmästare: J. Jönsson, J. Johansson och J. Johansson. Kammardräng: J. F. Larsson. Godc miin öfver }'ö.'myndarcvårdcn. S. A. Svalander, Konsul. J. A. Liudegrcn, Aktuaric. G. Lindberg, Kanslist. R. Andersson, Stadsbokhållare. Drätsclkammarcn. Ledamöter: E. Melin, Rådman, R. W. O. F. E. Roy, Rådman. S. Renström, Grosshancllare, R. N. O. P. J. Rapp, Mur- och Byggmästare. J. A. Boman, Handlande och Fabrikör. J. W. Lilljequist, Handlaudc. J. :F. Strömberg, Handlandc. A. "V. Lewgreu. Grosshan:llare. A. Phij,ipsson, Juris Kandidat. Sclppleanter: A. L. Olisch, Grosshandlare. B. Dahlgren, Grosshandlare. L. G. Bratt, Gross~andlare. Stadskamrer: N. F. Ekermann. Kammarförvandt: P. Leman, Fil. D:r. Sckreterare: F. M. Colliander, v. Häradshöfding. Stadsrevisor: J. A. Julin. Stadskassör: J. Brusewilz. Stadsbokhållare: R. Andersson. Kommunal.Upphörds.Kassör: L. E. Hagelberg. St,ad:slH,falluiD;,Sl'nan: C. F. Janson, Mantalskommissarie. A. Hausson. A. J ohanssod. ifiilte<ri:;ll :Skrif,-al e: S. Stenström. O. J. Hafström, Kar~ntäns Sekreterare, Fält- R. W. O. Viigmäs~are:E. Ahrenberg och H. Svensson. 1l:Iätare-Alderman: Vakant. A. E. Söderström, tillf. Hamn-Kapten: J. E. Nissen. Hamnfogdar: C. Kolli"ius och A. J. Backman. Hamnlotsar: C. Möllcr, J. Hansson, B. Hansson och C. W. Nilsson. Vaktmästare: L. Elander och B. Hansson, Stadstjenare. båk och stadens ledfyrar: N. Åhmansson. Kilsson, a Bötlo, C. Johansson, å Gefvea l\ya Elfsborg, H. Helgesson. JCfn- och JIetalhågcn. (Lokalen är vid Smala vägen i Masthugget.) Vågmästare: E. Ahrenberg och H. Svensson. Vågskrifvare: il. E. Ahrenberg, E. B. "VettCl'berg, G. Berntsson, G. Svalander, C. O. Andersson, P. F. Pettersson, A. Bernström, G. Sundius, M. Andren och A. Bourn. 8taclsva!ttcn. Korporal: A. Lauren. Kåren består af 44 soldater. 21

17 22 JlalldelsförcllillgClIs 11'lIlImäktige, Ordförande: James Dickson, Brukspatron, R. N. O. o.'r. S:t O. O. Vice Ordförande: P. Hammarberg, Grosshandlare. ~assa-förvaltare: Ed. Dickson, dito. Ofrige Ledamöter,: J. vv. Wilson, dito. ' T. W. TrancheII, dito. J. E. Levisson, dito. C.,T, Brusewitz, dito. A. VY. Lewgren, dito. Andreas Jonsson, Handlande. C. O. Kjellberg, Grosshandlare. P. l!\irstenberg, di to. Alex. Barclay, J:r, dito. Sekreterare: F. V. Kahin. Hofrätts-Notal'ie. Vaktmästare:0. Eriksson. nörsdil"cktioncn, Ordförande: James Dickson, Brukspatron, R. N. O. 9. R S:t 0.0. Yice Ordförande: P. Hammarberg, Grosshaudlare. Ofrige Lcdamötcr: M. Jacobsson, dito. B. E. DahlgTeu, dito. S. Eenström, 'dito, Sekreterare: F. V. Kalen, Hofrätts-Notarie. R. N. O. Vaktmästare: G. A. Klingström. t'abl'ii{sförl~ningen, Ordförande: Yakant. Ledamöter: A. Prytz, Fab,.rikör.,T. A. Colliander, Grosshandlare. A. KeiJJer, J:r, Fabrikör. D. O. Francke, Grosshandlare. R. N. O. J. Lindström, Handlnndc. R N. O. Alex. Barclay, J:r, Grosshandlare. E. Delbanco, dito. J. Gibsson, dito. P. Fiirstcnbcrg, Fabrikör. Suppleanter: D. Hobertson, Fabrikör. A. Fiir~tenberg, dito. Sekreterare: T. Berger, v. Häradshöfding, R. W. O. Industri. och lianlltvl~i'ksförellingell, s tyre Is c. 'Ordförande: N. P. Holmberg, Sadelmakaremästare. Yice Ordförandc: D. T. Löfmark, Snickaremästare. 'Ofrige Ledamöter: H. Pettersson, Kopparslagaremästare, (Skattrnäst.) C. J. Ahlin, Målaremästare. O. B. Bolm, dito. P. A. Strandman, dito. C. VV. Ohlsson, Tunnbindaremästare. O. Gullbrandsen, Smcdmästare. 'Sekreterare: M. Rubenson, Litteratör. KongI. DJrektionen öfvcr GötcboI'I;S Hamn- och EIral'betell. (Lokal: Södra Hamngatau N:o 7.) Ordförande: W. Karström, Tulldisfriktschef, K. W. O. Ledamöter: Yakant (ii Göta Kanalbolags vägnar). dito (ii TroIIhätte Kanalbolags vägnar). l. Clementsson, Grosshandlare (ii Göteborgs Borger- E. (ii Göteborgs stads vägnar), R. W. O. L. G. Bratt. Grosshandlare (å Göteborgs Handelsförenings och Skeppsredares vägnar). Suppleanter: F. FriseJl, Grosshandlare. N. Tengberg, Eiidman. Sekreterare: J. J. Biöl'1dund, KontroIIör vid Tnllstaten. Ingeniör: J. Eichert, Eaptcn, R. VV. O. Kassör och BokJörare: G. IL Setterbcrg..Arbetschef: P. Aquist, Löjtnant. Materialför,altare: E. VV. Hellström. Befälh.afvare ii ångbogseringsfartyget Strömkarlen: O. Olsson. Vaktmästare: M. Lenander. illllvartcl'ingskommissioncn. Ledamöter: J. D. Hvitfeldt, Rådman. G. Lundgrcn, Hl\ndlande. Andreas,10ns80n, dito. E. Johnsson, Målarem&stare. Suppleanter: J. A. Arfyid880n, Handlande. n. Pettersson, Kopparslagaremästare.

18 25 Sekreterare och Kamrerare: F. M. Colliander, v. Häradshöfding. Kassör: L. E. Hagelberg, Kommunal:Uppbörds-Kassör. Inspektor vid Artillerikaseruen: C. Aström, Löjtnant, Svärdsman. Vaktmästare: J. Nilsson. Oalu- odl Viigfön-altnillgen. Ordförande: J. J:n Dickson, Grosshandlare, R. N. O. Yiee Ordförande: C. G. Prytz, Grosshandlare. Ofrige Ledamöter:,J. G. Hiehert, Kapten, R. W. O. A. Kobb, Handlande. L. H. Lamberg, d:o. G. Krafft, Konsul. A. F. Landgren Varfsegarc. N. H. Isander, Apothekarc. B. Olsson, Handlande. Snppleanter: A. Evers, Grosshandlare. J. B. Andersson: Handl:>ndc. N. P. Holmberg, Sadelmakaremästare. Tjenstemän. Sekreterare: G. A. Söderberg, v. Häradshöfding. Skjuts- och Uppbörds-Bokhållare: J. A. Gullbrandssou. Material-Förvaltare: C. Strömman. Material-Skrifvare: S. Stenström. Vattenledllingsdirektionen. Qrdförande: E. F. Kullman, Rådman. Ofrige Ledamöter: F. T. Blomstrand, Lektor. Aug. Röhss, Grosshandlare. N. P. Ekström, dito. Kassa-Förvaltare: Fr. Blidberg, Handlande. Rörmästare: F. T. Arnell. Stadens Ul'allllkå... Öfverbefälhafvare: A. G. Hallgren, Handlande. Anare Befälhafvare: O. Lindhe, f. d. Löjtnant. Tredje dito: H. B. Schiitz, f. d. Sjökapten. Adjutant och Mönster-Skrifvare: G. P. Roy, Handlande. Anförare för Bergnings-Afdelningcn: L. Grauers, Fabrikör. Kåren utgöres dessutom af 527 man, deraf 6 ordinarie och 12: extra uppsyningsmän, 2 maskinister: 56 ord.inar~e, 26 extr~- "oeh 8 reserv.brandkarlar, 362 arbetare VId eldslaeknmgs-afdelmn"en, 5 förmän samt 50 bergare vid bergnings-afdelningen. 4:de dito 5:te dito 6:te dito 2:dre Rotmästare : vid l:sta Divisionen: 2:dra <1ito 4:do dito 5:to dito 6:to dito l :ste Stråimästare: vid losta Divisionen: 2:dra dito 3:dje dito l"rivilliga Rralltlkåren. BestäHningspersoner: Brandmästare: C. A. Jonsson, Handlande. Vice Brandmästare: C. Stötzer, dito. l:ste Kassör: A. N. 'Wickman, dito. 2:dre dito P. L. Dymling, Handelsbokhållare. l:ste Sekreterare: J. Larsson, Handlande. 2:dre dito K. E. Hedberg, dito. l:ste Standarförare: G. A. Rossing, Målaremästare. 2:dre dito J. N. Lindberg, Handlande. Adjutanter: L. F. Graf, Handelsbokhållare. C. Åberg, Handlande. A. Wessberg, Handelsbokhållare. C. G. Borlind, Skeppsklarerare. J:ste Rotmästare : vid l:sta Divisionen: Z. Lindberg, Haudlande. 2:dra dito.j. G. Kindberg, Fabrikör. 3:dje dito G. S. Warburg, Snickaremästare, A. J. Olofsson, Handl., J. C. Frrenkel, Handl. och C. W, Olsson, Tunnbindaremäst. C. F. Kahl, Sjökapten. G. I,illjegren, Handelsbokhållare. N. A. Andersson, Handlande. D. Andersson, Handlande.. Vakant. C. P. Koopman. J. A. Svensson, Hand{jlsbokhallare. A. Arfvidsson, Handlande. J. A. Svensson, Handlande. N. E. Ericsson, Målaremästare. hvars verk är konstrueradt för vattenupp. fordring, finnes derför ej någon strål. mästare.

19 1:ste Strålmästare: vid 4:de pivisionen: J. Lossman. 5:te d!to N. B. Holm, Handlande. 6:te dito J. Olsson. >2:dre Strålrnästare: vid I:sta Divisionen: M. E. Pettersson, Handelsbokhållare. 2:dra dito R Grauers, Korgmakare. 4:de dito G. :I!'. Brattberg, Målaremästare. 5:te dito VV. Swahn, Perukmakaro. 6:te dito S. HauSson. '3:dje Strålmästare: vid l :sta Divis}onen: S. A. Wallin, Handelsbokhållare. 2:dra dito C. J. Lundblad. 4:de dito O. V. Nilsson, Handolsbokhållare 5:te dito C. W. Bergsten d't. Standarförani: ' l o. vid I:sta Divisionen: O. A. Floren, Handlande. 2:dra dito A. F. Hansson. 3:dje dito S. V. Rubellson, Målaremästare. 4:de dito J. II. Barekman. 5:to dito A. Söderström, Handlande. 6:to - dito G. A. Hellström, dito. Direktionen för V;'" h"'" l",11>- oc.'arjall aggningen emellan Göteborg och Inland öfler IIisingen. O~ dför.~nde: O. Åqvist, Kapten. DIrektorer: L. M. Corin, Handlande. S> T. Ahrenberg, Handlande, R. W. O. O. P. Andersson, Handlande. S. Meijer, Civil-Ingeniör. :Sekreterare: :F. M. Colliander, v. Häradshöfding. Ledamöter: Gas-aktie-bolaget. (Lokal: Surbrunnsgatan.) Direktion: C. R. Liudhult, Grosshandlare och Konsnl. C. A. Hoeek, Handlande. I. v. Hm'bou, (Supp1. Direktör). Föreståndare: I. v. Harbou. Kamrerare: H. A. Lincko. Upybördsman: N. Landin. Inspektor för allmänna belysningen: C. PetterssOJl. Inspektor för privat-belysningen: G. Dahllöf. Kontrollör å stadens vägnar för allmänna belysningen, äfvensom gasometrar: S. Schaar, Telegrafdirektör, R. W. O. Gasledningsarbeten inom hus utföras af E. Smith, F. Ramberg & T. Bauer, Mekaniei. Verkmästare hos E. Smith: W. Malmborg, Mekanikus. Kyrkoväsen. Konsistorium. (Lokal: Vestra Hamngatan N:o 17.) Ordförande: G. D. Björck, Stiftets Biskop, Teol. D:r, K. N. O. Ledamöter: Domprosten, Pastorerne vid Christinre församling samt Lektorerne vid Högre Elementar-läroverket. Konsistorie-Notarie: H. A. Lindhult, Fil. D:r. Konsistorie-Amanuens. J. D. Magnusson, Adjunkt. Yaktmästllre: A. F. Fagcrlind. Gus1ali- eller Domkyrkoförs:lmIingell. Presterskap. Pastor: P. Wieselgren, Domprost, Teol. D:r, K. N. O. Vice Pastor: C. C. Sjöblom. Adjunkt: Vakant. l:ste Komminister: M. Hallen. 2:dre dito Vakant. J. O. Spolen, t. f. Stadskateket: A. Lindegren, Adjunkt. Predikant vid Fattigförsörjnings-inrättningcn: O. Benzcr. Kollega. Kyrkoräd. Ständig Ledamot: Domprosten. Ordförande: T. Berger, vice IIärlldshöfding, R. \V. O. Vice Ordförande: F..T. Blomstrand, Lektor. 27

20 28 Ledamöter: F. M. Colliander, v. Häradshöfding. C. G. Boström, Plåtslagaremästare. J. G. Cavalli, Apothekare, R. W R. N. S:t O. O. P. Olehn, Handlanrle. G. P. :B'olkersson, Sockerbagaremästare. L. A. Andersson, Handlande. O. Kylberg, Grosshandlare. Suppleanter: J. Brnsewitz, Stadskassör. C. Arvidsson, Grosshandlare, R. N. O. o. R. N. S:t O. O. J. Dahl, Stadsmäl<larc. M. O. Gädda, Handlande. E. Rudgren, Handlande. Sekreterare: C. W. Drakenberg, v. Häradshöfding. Klockare och Kyrko-Inspektor: C. O. Bergström. Orgelnist: Elfrida Andree. Kantor: S. A. Troili. Orgelnist vid Haga-Kyrkan: P. J. Ållander, Musikdirektör. Kantor vid dito C. H. Olsson. Kyrko-Inspektor: C. A. Alm. Christinm och Tyska ll'örsamlingcn. Svensk Kyrkoherde: J. C. Lamberg, Prost. Tysk Kyrkoherde: C. Prehn, Prost. Komminister: E. D. Björck. Kyrkoråd. Ordförande: J. A. Colliander, Grosshandlare. ~~assaförvaltare: J. A. MelJgren, Handlande. Ofrige Ledamöter: T. C. Reimers, Konsul. G. Krafft, Konsul. F. Risberg, Rådman. T. TranchelI, Grosshandlare. P. Billqvist, Grosshandlare. hvarjemte båda Kyrkoherdarne hafva säte och stämma Kyrko_ rådet. Sekreterare: E. F. Kullman, RådmD.n. Klockare: J. E. Andersson. Orgelnist: I. Sandström, Musikdirektör. Kantor: T. Buhrman. Cal'l.Johans t'örsamling. Kyrkoherde: C. S. L lu dskog, Jr.~ontrakts - pr'ost och Kvrkoherde J i Örgryte Församling... Vice Pastor: A. M. Blidberg, Komlmlllster i Örgryte Församling. Kateket: S. Ivarsson, v. Pastor. Klockare: G. O. Wikauder. Orgelnist: A. Lindstrand, Musikdirektör. Kantor: M. Christiernin. Kyrkoråd. Ordförande: Församlingens Kyrkoherde. Ledamöter: J. N. Söderling, Orgelbyggare, R. W. O. S. Ivarsson, Kateket. J. W. L\lljeqvist, Handlande. (Kassör). M. F. Leffler, Segelsömmaremästare. J. C. Pettersson, Kassör. C. P. Wiman, Handlande. GarnisollsföI'samlillgclI. Regementspastor: J M. Kindberg. Bataljonspredikant: A. W. Ekman, Slottspastor. Kyrkoråd. Ordförande: Regementschefen. Ledamöter: J. S. A. Virgin, Kapten, R. S. O. J. M. Kindberg, Regementspastor. S. T. Ahrenoerg, Handlande, R W. O. F. W. Ullrich, Mur- och Byggmästare. A. Lindgren, Boktryckare. l Vakant. Klockare: J. Lind. Orgelnist: C. P. Lindell. ll'attighllsförsamlillgcll. Predikant: J. Hulthen. Orgelnist: J. S. Willander. KI'ono-lIospitalsföI'samlillgcn. Predikant: Vakant; tjenstförrättande J. O. Spolen. 29

21 :JO EngeJska (Episeopaja) l' Predikant R d' lorsandingc;). Orgelnist: J ev; A. NlCho1son... Czapek, Musikdirektör. Militär-Staten. 31 Mosaiska II'örsamJingen. R\e1 JglOnslitrare. h f" Synagoga n. Andre Predikan~: orste Prc~ilmnt: D:r M Wolff. Orgelnist. J C. M. R. Hennques Fil K. d ' RabblD... zapek M '1' '. an. Kantorer' A B,USJ {direktör... aer och S. Landsberg. Ord~" d :Förcståndare loran e: Ed. Ma ~. Kassaföreståndare : l.n~sh' t:'rosshandl~re, R. N. O. Kyrkoföreståndare: J. P ~psson: Juns Kandidat. Protokollförare, J Ph'j" allentm, Grosshandlare Revisorer. L A'b' J Jpsson, Litteratör.. A. L ramson P',ross G 1 Htndlare.... meus, dito. Hathojska t'örsamjingcn. Predikant.. J. (S:t Josephs Kyrka).. JurzJCh. Ledarnöter~ Stadens ajimänna If... ". corallungspjatscr. Styrelse. T. Berger, v. Hitradshöfdin R J. A. Colliander G 1 g,. W. O. J. E Ek ' ross landlarc.. man, Kommendörka tcn R Fr. H. L., H. R S.t A p O' : S. O., Officer af O. Andren G h" unm. 2:dJe kl R D D Snppleanter: L. M. Corin ~~ss d~ndlare (KassaförvaIt;;e)'.. O. C. M. N st/ an. a.?d~.. Inspektor: H. Liepe. y om, Forsakrmgs-agent. KongJ. Göta ArtiJlel'i-Uegemente. Öfverste oeh Chef: C. N. Berg, t. f. Kommendant i Göteborg, IL S. O., K. N. Sot O.. O., L. IL Kr. V. A. Öfverste-Löjtnant: A. O. Treffenberg, t. f. Tygmästare i Göteborg,. R. S. O., C. XIV J. Med. Majorer: C. O. S. Mörner, Öfverste-Löjtnant i Artilleriet, R. S. O., R. N. Sot O. O.,.. Chef för 3:dje Divisionen. A. L. Reuterskiö1d, Ofverste-Löjtnant i Artilleriet, R. S. O., R. N. Sot O. O., C~.ef för 2:dra Divisionen. L. J. M. Reenstjerna, Ofverste-Löjtnant i Armeen, General-Stabs-Offieer, Chef för Kongl. Krigsskolan, R..S. O., L. K. Kr. V. A.. Adress: Stockholm. C. E. af Chapman, R. S. O., Ro D. D. O. F. R. Carlsohn, t. f. Fält.Tygmästare, R. S. O., R. N. Sot O. O., L. K. Kr. V. A. Adress: Stockholm. L. A. S. LindgreR, R. S. O., R. N. Sot O. O. Kzpt.ener: G. A. Hjärne, Major i Artilleriet, R. S. O. A. L. Silfversvan, Major i Artilleriet, R. S. O. J. L. Diederichs, R. S. O., Tygkapten och Chef för Tyg.. stats-kompaniet. C. Staaf, Lärare Yid Kongl. Krigs-Högskolan, R. S. O.,. L. K. Kr. V. A. Adress: Stockholm. J. S..il.. Virgin, R. S. O., Regements-Qvartcrmitstare. l"iih. K E. LeijonhufYIld, Major i Artilleriet, Chef för- Arlillen Staben, R. S. O. Adress: Stockholm. E. J. Gjers, to f. Ammunitions-Kapten, R. S. O. D. Odelstjerna, Informations-Kapten, R. S. O., L. K. Kr. V. A. C. H. J. Torpadie, Chef för 8:de Batteriet, R. S. O., R. N. Sot O. O. A. F. Weinberg, Chef för lo:de Batteriet, R. S. O. Grefve C. E. Lewenhaupt, General-Stabs-Officer, R. S. O., Officer af K. Be1g. Leop. O., R. D. D. O., Chef för 9:de Batteriet. P. C.' J. Söderhielm, R. S. O., R. N. Sot O. O., Chef för. 2:dra Batteriet. W. T. Strettenberg, Chef för ll:te Batteriet. C. W. Kuy1enstjernll., t. f. Tygrnästare å Carlsborg, Chef för 4:de Depot-Kompaniet. Adress: Cl\rlsborg.

22 32 Kaptener: F. L. N. Lindberg, R. N. Sot O. O., Adjutant vid Landshöfdiugens i Göteborg expedition för utläudske resande, Chef för 3:dje Batteriet. C. H. Lindbergh, t. f. TY'ill)ästare å Carlsten, Chef för 5:te Depöt-Kompaniet. Adress: Marstrand. D. E. Tigerhielm, Kammarherre hos H. M. Enkedrott_ ningen, R. N. Sit O. O., R Fr. H. L., Chef för 6:te Depöt-Kompaniet. Adress: Marstrand. A. G. von Holten, Adjutant hos H. M. Konungen, R. N. Sot O. O., R. D. D. O., R. r. Sot M. o. L. O. H. Nyberg, R. N. Sot O. O., R. Fr. H. L. K. A. Hyding, Lärare vid Kong!. Krigs-Högskolan och vid Kong!. Krigsskolan, R. N. Sot O. O., L. IS. Kr. V. A. Adress: Stockholm. O. H. Pripp. C. A. Prytz. C. G. Hjärne, Regements-Adjutant. A. L. Kinnander. A. F. Braune, Place-Major i Göteborg, Adjutant hos Kommendanten dcl städes. C. B. Munck, General-Stabs_Offieer (tjellstgör vid Kong!. Lif. Gardes l~.rigadens Stab). Adjutant hos H. K. H. Hertigen af Ostergötland, R. N. Sot O. O. Adress: Stockholm. Löjtnanter: G. mix, Artilleri-Stabs-Offieer. Adress: Stockholm. S. F. Helen. A. W. N. Ryding, Gymnastik-Officer. J. C. Bratt. E. O. Åqvist, Artilleri-Stabs-Offieer. Adress: S~oekholm. F. A. Ullen, t. f. Informations-Officer. G. H. Fröding. C. C. Landström. E. W. Reimers. C. 'Y. Jacobsson. L. S. O. Jonsson. G. R. E. Bergendah!. G. Liljenroth. M. F. Hodhe. A. H. af Petersens. J. O. G. Smedmark, Repetitör vid Kong!. Krigs-Hög_ skolan. Adress: Stockholm. Under-Löjtnanter: A. G. Miihl. E. G. W. Smedmark. S. L. Broberg. Under-Löjtnanter: L. O. T. Berggren. O. Karlberg. C. Hedlund. F. G. Treffeuberg. E. J. Hjärne:. C. G. W. WettervIk. G. W. Bilimaussou. A. F. Ceutervall F Jacobsson. A: J.' B. yon Strussenfelt. C. W. G. Grönvall. C. K. Börtzell. S. J. Bratt. P. G. R. Tellandel'. A. W. Amnell. O. J. Schreiber.., L. A. E. von Bromsseu. J A Ekström. L"'t t i Armeen, '1;:,g,E,m,ent:s-;3ta,llrnä',t~~"e: J. P. Grönvall, Undcr-' OJ nan & G. lyl för B. G. G. Liljegren.S\:äl:":sma~. F E. A. Petersohn, ~Y;'Hci:snl~g\\.n1:man.adress: Carls S~'~:'ds;nan; E. Wahlq;ist, ;:; \y.. h:"ren. Svärdsman; G. A. WCllllg ~; ":"6, E' Lundvall, adress: ar s- S '''1e''' ren. :N.... A P Färg' 0,.' '" 1". F U Sommar;.., J. A. Frcnc m, B'. der adress: Marstrand; R lbc 'g' C F onan, Cc}" " '1 ". O Corneer. J. L. Halloer",': d. Marstrand' LaDds1Ti}m' S. A. Bcrlm, a ress. roth ~ "\ F. Anderssou; F. W..Bend. '... lyl Asplund; K. J. Kmdval;, O. adress: Marstrand; F. O. Bjerstedt, adress: Carls D..hl, azifces L : "H'" en- L. Wennberg; J. A. "Venborg' ~, C. A. ll.j",f StocK1'01m.., ".. C J Clewe' C. Bergd nerholm, adress: ~ ~ :.u C ~\lm adress: Marstran ; "ren; P. Abrahams,oI". 'j r"~. A. Ho Törner; C. A '" W. LÖl1berg. Svarcbmecd " JCu 'A C Hafvenström;. M r~'ran'... Fogelberg, adress: l ~d do"r~n' J. Holmgren; C. F. E T. Bobeck; Cl. un '", S:'d 'bl. J F. Möller. u el ~~ 'J 'Cza ek, Musikdirektör. Reg.C1:neuts-Trumpet~1~.F: O. ~olm, Styckj.unkare. DiVISIOns-Trumpetare. hm dito. G. Bo, d' G. Nordström, 1tO. 3

23 Batteri-Trumpetare: P. O. Bouteselle, Sergeant. A. F. Bergendahl, dito. C. G. Bergendahl, dito. S. E. Hiindel, dito. C. W. Bodin, dito. Civil-Staten. Regements-Pastor: J. :M. Kindberg. Bataljons-Predikant: A. W. Ekman, Th. Kand., Fil. D:r. Regements-Auditör: M. Lindberg, v. Hiiradshöfding. Regements-Läkare: O. F. Brinck, Mcd. D:r, Ch. M., R. W. O. Förste Bataljons-Läkare: C. A. L. Drakenberg, Med. D,r, Ch. M. Andre dito G. Hjort, Med. D:r, Ch. M., Professor. A. M. Thunberg, Med. D:r, Ch. M. Regements-Skrifvare: O. F. Lundgren. Regements-Hiistläkare: E. Bergström. Extra Regements-Hästliikare: P. G. Floberg. Vice Regements-Hofslagare : A. Skånberg. Tyg-Staten. Ammunitions-Förvaltare: P. C. Toren, R. W. O. Tyg-Förvaltare: W. A. I-Iedelius. J. Svanström. Adress: Carlsborg. Bevärings-Förvaltare: G. N. Reenstjerna. Adress: Carlsborg. Tyg-Skrifvare: C. F. Mellbin. Adress: Marstrand. J. P. Mellbin. Adress: Ny Elfsborg. K. F. Bergström. Adress: Carlsborg. G. W. S. S. Lindberg. Tyg-Under-Officerare: J. E. Roos, Officers-Kadett, Svärdsman. P. lf. Seldener, Styckjunkare. Besigtnings-Rustmästare: A. J. Gustafsson. Adrcss: Jönköping och I-Iusqvarna. C. A. Fast. HandtverksmäBtare: N. P. Gnllander, Adress: Eskilstuna. G. Widell, J. :F. Ågren, A. Bergström och O. Hansson. Under Kongl. Krigs-Hollegium hörande Tjenstemän vid Utredniugsförr;'tderna. T. f. Intendent: J. F. Flach, Major i Armeeu, R. S. O. Förråds-Förvaltare: O. J. Hafström, Fältkamrer, R. W. O. im;gebiörkårell fiunas här föi'lagde: L. G. l'aijkull, Löjtnant. ~;2.~~Jl;;;"ziiD;m;.;j;.:I~.";,,.m;c5,":-E~;));,hiJh,re och Kassör: O. F. Lundgren, fari XV 35 äl'o här stationerade: G. r. Hallencrcutz, LÖjtnant. består af 25 man husarer~ Depot af Iiongl. Skärgårds-Artilleriet. (Station: Nya Varfvet). Militär-Staten. E:. L.agerstrå1e, Kommendörkapten, R. S. O. oeh Bj'i:rksrcn, Chef för 2:dra Bohus Båtsrr;;iiT;:5-IZomp;:; nl. E. A. Barnekow..J. Bergström, Svärdsman. Nordström. :Möllar. och L. J. Sandell. KiJ'D:gL MaTets Flottas Indragnings-Stat. E.: R ",Y. O. Allm.ä.nna Indragnings-Staten. vid h.onstruktlonskaren: A. O. Trygger.. Civih Kleresi- och Medicinal-Staterna. FörFaJtare och Redogörare: M. Sjöborg, IL \V. O. Kanslist och Kammarskrifvare: P. G. R. Matthsson. B. J. G1asell. SkoJJiirare: A. Kjellstorp. Förste Bataljonsläkare: P. L. Traneus, Med. D:r, tillf. Underläkare: A. Jrederström. A Indragnings-Stat. Förvaltare: A. KelImodin, Postmästare i Gisslaved.

24

25 Kust-Sergeanter till SJos: L. T. Wessberg, N. Sörensson, N. Molin och A. Andersson. S Kustvakter till häst, 10 till fot, 4 till sjös och 39 Kustroddare. V$ltmästltre: S. Johnsson. e. J. Andersson. 39 TolagskammarclI. Tolags-Bokhållare: O. J. Hafström, Fältkamrer, R. W. O. Tolags-Skrifvare: G. E. KOllbcrg. Bankväsen. Rikets Ständers Lånekontor. (Lokal: Södra Hamngatan N:o 27.) S tyr els e. Ledamöter: C. O. L. Mörner, Öfverste-Löjtnant, R. S. O., R. N. Sot O. O. C. Arvidsson, Grosshandlare, H. N. O., R. N. Sot O. O. E. Delbanco, dito. Banko-Ombud: G. E. Ferlin, Bal{ko-Kommissarie, R. 'V. O. Suppleanter: J. O. Gren, Grosshandlare. A. W.,Lewgren. dito. J. A. Awall, Handlande. Kansliet. Ombu.dsman: q. :V. Jacobsson, v. Häradshöfding. Kansbst: M. Lmdberg, v. Häradshöfding. Kontoret. Kamrerare: N. N. Winberg, R. 'V. O. Kassör, G. N. Stade. Förste Bokhållare: C. E. Carlsson. Andre dito G. E. Wigert. Tredje dito C. E. Hammarströtn, Registrator: F. 'V. Hammarströtn. Kontorsskrifvare: J. H. n:!,llberg. Kamrerarens biträde: P. Osterberg. Kassörens biträde: Adolf Henrici. V'3:;;;;l:~:~::~;~~R: 'ksbankensförslitna sedlar: P. Toren, Ammu Kongl. Göta Artmeri-Regemente, R. W. O. Enskilda Bank. Drottninggatan N:o Il.) S tyre Is e. Grosshandlare. Prytz. dito. Wilh. Röhss. dito. J. Emot. dito. J. Ed. Le'isson. dito. H. Berggren. (.Jourhafvande.) leim:7i!!l',le,mt.er: il Dickson. Grosshandlare, R. N. O. o. R. N. Sot O. O. Ed. :Magnus, dito H. N. O. Kon tore t. y. Hämdshöfding, R. W. O. G. W. Cronsell och C. Hem. Skandinaviska Kredit-Aktie.Bolaget. (Lokal: SÖd\<l. Hanmgatan N:o Il.) Styrelse. Ormi5rande: Oscar Ekman. K;nsul. R. N. O., R. K. R. Sot A. O. Vice Ordt'örande: C. F. 'V,;el'll, Grosshandlare, K. W. O., R. N. O., R. N. Sot O. O. Ledamöter: P. Hammarberg, Grosshandlare. Theod. Mannheirner, dito, (verkställande direktör). Olof Wijk, dito. J. 'V. Wilson, dito. C. O. Kjellberg, dito. H. Frisell, dito.

26

27 43 Post- och Kommunikationsväsen. Postkontoret. (Lokal: Torggatan Ko 4.) Afdelningen för afgl1 e poster. Postdirektör: G. Gjers, Ho W. O. Kontrollör: O. J. Widell (tjenstledig:; tillf. U. F. Zachrisson, Kontorsskrifvare).. Kontorsskrifvare: E. A. T. Kihlberg, A. W. Claesson, K. A. Zetterberg, K. J. Westman och L. J. Bolander. Vaktmästare: B. C. Defton och J. Eriksson. Afdelningen för ankommande poster. Postdirektör: G. Ameen. Kontorsskrifvare: U. F. Zachrissou (tjenstledig; tillf. C. O. Janson, e. o. Kontorsskrifvare), A. T. Davidsson och C. U. Reuter. Vaktmästare: O. Ericsson. Brefbärare: J. Jonsson, G. KjeJlman och S. Hallgren. Extra Brefbärare och Vaktmästare: J. Bengtsson. Föreståndare för poststationen i Majorna : C. V. J:!'alck. Paket-Postkontoret. (Lokal: Torggatan N:o 24.) Föreståndare: J. F. Öijer. Vaktmästare: C. Blomberg. Elektriska Telegl'afen. (Lokal: Norra Hamngatan N:o 12.) Direktör: S. A. Schaar, R. W. O. Kommissarier: S. Nyberg, C. G. Wessling och S. R. Hr.mmltrstrand., den sednare föreståndare för Telegramcutsändningen. Kassörer: S. C. Nodander och P. J. Lundblad. Assistenter: C. J.Carlqvist, C. R. Rnnqvist, A. E. Runqvist, C. M. Höök, L. O. Lindman, H. A. Heden, C. l!'. Lundelius, S. E. V. Follin, T. K. l!'. J. Tullberg, C. E. Rosen och C. A. v. Zweigbergk. E. o. Assistenter: E. Lindh och P. Malmstedt. Vaktmästare: A. W. Pettersson. Jel'UV:igstrafik-Staten. (Lokal: Jernvägsstationen vid Drottningtorget.) Intendent: Frih. C. U. Sparre, R. W. O., R. N. S:t O. O. Stockholm), tjenstledig. Intendents-Byrl1n. Byrå-SkriIvare: J. Damm. Kassör: F. J. Ahlberg. Bokhållare: Rob. Söderqvist. Vaktmästare: J. Hyllengren. Trafik-Afdelningen. Trafik-Direktör: G. K. Troili, t. f. Intendent, R. W. O. Trafik-Direkt. Assistent: C. G. Trotzig. Bokhållare: G. F. Reuter och L. J. H. Kördel. (adrces Göteborgs Station. Stations-Inspektor: J. Richert, Bokhållare: M. C. Sjöberg, J. G. Jönsson, H. E. Johnsson, C. A. Nordqvist, K. P. Arnoldsson, L. G. Berglund, J. A. Almcrantz, J. A. Wikström och F. L. S. Svensson. Telegraf-Direktör: J. Stork.. Telegrafister: E. F. Olsson, C. R. Blomqvist, Christina Gyllencreutz och Augusta Guldbrand. Göteborgs Hamnbana. Stations-Inspektor: F. W. F. Wallgren. Maskin- och Förrl1ds-Afdelningen. Maskin-Ingeniör: E. Framkel. Maskin-Assistent: A. Nordström. Verkstads-Kamrer: N. Lo Ahlberg. Material-Förvaltare: J. J. Ramberg. Verkmästare: J. H. Gjörcke.

arkiv@sbk.goteborg.se

arkiv@sbk.goteborg.se Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren för att minska storleken

Läs mer

LEI. löllet.iis. FÖl:

LEI. löllet.iis. FÖl: LEI,. löllet.iis. FÖl: Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren

Läs mer

arkiv@sbk.goteborg.se

arkiv@sbk.goteborg.se Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren för att minska storleken

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Johannes Caspari Poppelman stamtavla för biskopen i Göteborg

Johannes Caspari Poppelman stamtavla för biskopen i Göteborg Johannes Caspari Poppelman stamtavla för biskopen i Göteborg Tabell 1 Johannes Caspari Poppelman (7:114). Biskop. Född 6 okt 1649 i Varberg (N) [Gbg stift herdam.]. Död 30 jun 1725 i Örgryte (O). När Catharina

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan /5 008 Arrangör: / Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Omg Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Platssiffra Bästa tid 0 Martin

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10-

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- 1A 1 Andreas Nyström Motala PK 89697888 63 21 2 Martin Svensson Habo PSK 8612 77877 62 25 3 Gustav Bergenstråle Lidköpings

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels * WDODQGVFXSHQLDOO\FURVV $UUDQJ U0.HDP:HVWRP IILFLHOOHVXOWDWOLVWDRWDOW.ODVVXSHUDWLRQHOO 0 Jonas Andersson., Utesl. svart.0,.0, A.0, Volvo S0 0 Per Erik Israels., ().,.,0.,0 A.0, Lars Sakariassen Brutit.,.,0.,

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Programmering Installation Konsult Service Skola. Projektering Programmering Installation Konsult. Service Skola

Programmering Installation Konsult Service Skola. Projektering Programmering Installation Konsult. Service Skola Praktiska Sverige AB Alf Ericsson El AB Kristina Kalén anders.graff@praktiska.se www.praktiska.se Mattias Björklund mattias@ael.se www.ael.se Aktet Rickard Johansson rickard@ziczak.se Impulsteknik Elinstallation

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003 8-9 feb 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Veteran-SM på landsväg

Veteran-SM på landsväg Veteran-SM på landsväg 5-8 juli 202 Officiella Result : D30 7 Anna Classon Nässjö CK 46.39, 0,0 2 4 Susanne Gradin 46.52,0 2,9 3 8 Charlotta Calås 47.28,8 49,7 4 6 Josefine Östfeldt 5.6,9 4.37,8 5 5 Simona

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

Fullmäktige utses av lokalavdelningarna och sammanträder minst en gång om året.

Fullmäktige utses av lokalavdelningarna och sammanträder minst en gång om året. Fullmäktige Fullmäktige utses av lokalavdelningarna och sammanträder minst en gång om året. Fullmäktige håller sitt ordinarie möte i maj eller juni varje år. Förutom lokalavdelningarnas ombud ingår Advokatsamfundets

Läs mer

Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen

Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen 1 Mötets öppnande Ordförande Jenny Lisshammar förklarade mötet öppnat 2 Fastställande av röstlängd Alla deltagare ropades upp och röstlängden fastställdes

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND I HALLAND ADRESSKALENDER 2013

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND I HALLAND ADRESSKALENDER 2013 SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND I HALLAND ADRESSKALENDER 2013 O ordförande VO vice ordförande S sekreterare KPR kommunala pens-rådet STA studieansvarig TA trafikansvarig K kassör FHA folkhälsoansvarig MS medlemssekreterare

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall Gren Distans Namn Klubb Klass Tid Placering 2 200 br Cristiaan Stenberg Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009 Datum: 2009-11-11 Närvarande 44 personer är närvarande, varav 10 st. tillhör styrelsen och en är adjungerad. För närvarolista se bilaga 1. Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande 3 Val av sekreterare

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

RESULTATLISTA Forsgårdens GK Antal finalplatser: 9

RESULTATLISTA Forsgårdens GK Antal finalplatser: 9 1 Volvo Cars SQM 24,9-9 63 63 ALGURÉN, Fredrik Sigtuna 841016-010 6,9 68 NYBORG, Lars Bryttsätter 560805-028 18,0 61 2 SweMaint 30,0-7 65 65 S9 LILJERÖD, Jonas HOLTZ, Hans-Jörgen Gullbringa Golf & 640417-063

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revision AM 2007-08-20 Rev/07073 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser. De

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2015. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2015 30 april 2016

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2015. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2015 30 april 2016 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2015 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Bengt Ivarsson,

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Touring mod 2010-03-28 1

Touring mod 2010-03-28 1 Touring mod 1 Magnus Vässmar MK Eskil AutoPartner RC B 50 50 50 50 50 50 300 2 Tommy Bergfeldt MRC Hudik Redbull Racing/JMI Motorsport A 48 46 48 48 48 48 48 288 3 Thomas Ek Uppsala RC B 46 43 44 46 50

Läs mer

Skånes Ishockeyförbund

Skånes Ishockeyförbund Skånes Ishockeyförbund Träningsgrupp 1 Utvecklingscamp Team -01 i Jonstorp 27-29 juli 2015 # P Namn Klubb Calle Olovsson Anton Andersson Axel Jönsson Pontus äldt Jonstorp I Rögle K Trelleborgs I åns Krämer

Läs mer

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia Datum 2014-11-25 Plats C305 Tid 17:30 Mötestyp Årsstämma Kallade Sektionens medlemmar samt sekretariat Närvarande: Erik Malmberg Arvid Nordström Erik Åström Betél Isak Malin Segerud Ion Väyrynen Karin

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

Rekonstruktion av Ramshytte-området 1687-1698 Hfl.1688-90 1690-10 1691-7 1692-9 Hfl.1688-90 1690 1691 1692 Hfl.1688-90 1691

Rekonstruktion av Ramshytte-området 1687-1698 Hfl.1688-90 1690-10 1691-7 1692-9 Hfl.1688-90 1690 1691 1692 Hfl.1688-90 1691 Kyrkoherde- Herr Joen Salamontes 1623-24/6 1696 bostället Joens hustr.catharina Andersd. d.sara Johansd 1687-16 16-10 1691-7 1692-9 16 1691 1692 1691 1694-1 1695-6 1696-1 hem 1696-6 1697-6 h.sakn. 1695

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 Placering S.nr F.kl T.kl Förare / kartläsare Klubb Bil Anmälare Övrigt Totaltid 1 29 A 4 Mikael Lundberg / Anders Lundberg SMK Gävle / SMK Gävle VW Golf 03:40,60 2

Läs mer

Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg

Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR POSK I Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg Kaffe och smörgås till självkostnadspris serveras kl.

Läs mer

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 Mats Jonsson Forshaga MC Ford Escort 18 18 Tom Thomasson MK Ratten Mitsubishi 15 15 Roger Gustafsson ÖRMC Mitsubishi 13 13 Mattias Lindberg Vänersborgs MK

Läs mer

Information Skånelaget

Information Skånelaget Information Skånelaget Götalandsmästerskapen inomhus för 13-14 åringar Telekonsult Arena, Växjö 16-17 mars 2013 Båda de två DM-tävlingarna som utgör uttagningen till tävlingarna är avgjorda och de direktkvalificerade

Läs mer

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag.

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. 1. Årsmötets öppnande. Lennart Börjesson öppnade mötet som hyste 50 stycken medlemmar 2. Parentationer. Hölls för P O Boström 3.

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Posterutställare Växjö

Posterutställare Växjö 1 Posterutställare Växjö 2. Maria Ahlberg Barnhabiliteringen, Blekingesjukhuset 7. Sara Bergman 9. Annemarie Bexelius, MSc Habiliteringscenter Norrtull för barn, Stockholm 14. Margret Buchholz Ingrid Mattsson

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 2 den 1 maj 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 2 den 1 maj 2015 Rya 12:00 1 - Blomberg / Färlin 59 BLOMBERG, Jonas Barsebäck Golf & Country Club 59 FÄRLIN, Michael Barsebäck Golf & Country Club - Gustafsson / Strandvi 59 GUSTAFSSON, Fredrik Bokskogens Golfklubb 59 STRANDVI,

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare

Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare Johnny Wiberg 78 Källunge Gruppledare Lena Eneqvist 52 Stånga Syd-Östra S, Västra S, Hoburgs S, 65 S Anders Gustafsson 82 Hemse Valberedningen

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Attestförteckning. Nämnd: Exempelnämnden Gäller fr o m: ÅÅÅÅ-MM-DD

Attestförteckning. Nämnd: Exempelnämnden Gäller fr o m: ÅÅÅÅ-MM-DD Nämnd: Exempelnämnden Gäller fr o m: ÅÅÅÅ-MM-DD Attestförteckning 1000 Kommundirektör 13040 Borgerliga förrättningar Anders Andersson/ Bengt Bengtsson Helen Hansson/Ivar Ingvarsson Zack Zachrisson 92100

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion / 00 Officell Resultatlista Klass : Super Nationell Omg Omg Plac SMK Trollhättan., ().,.,., A., Martin Nilsson Stålcenter i Väst AB Volvo S0 B - 0 Tomelilla

Läs mer

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F.

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F. Lag-USM P/F17 lördag 16 augusti 2014 Arrangörer: Tanums IF med hjälp av BDFIF Sparvallen, Tanumshede Tävlingsledare: Bo Stalefors Väder: Mestadels soligt +20 grader, sydvästlig vind P17 200m heat 1 Vind

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-04-21. Gustaf Adolfssalen, kl13.30-16.00 Sesidan 2. ---c'i~-;t; ~~-~~~~~~-~-;--c cf\

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-04-21. Gustaf Adolfssalen, kl13.30-16.00 Sesidan 2. ---c'i~-;t; ~~-~~~~~~-~-;--c cf\ l. SALA l (lo) Plats och tid Närvarande Gustaf Adolfssalen, kl13.30-16.00 Sesidan 2 Underskrifter sekreterare Ordförande ' ~'.n f-----r~-------------,------------1"-- --------------------------------------------------------------

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Produktkatalog Januari 2013

Produktkatalog Januari 2013 Produktkatalog Januari 2013 www.arkivdigital.se Täckningskarta för ArkivDigital online Äldre (från äldsta tid till 1894) (husförhör, flyttade, (januari 2013) Hela Sverige är klart. Moderna (från 1895-sekretessen)

Läs mer

Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N

Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N : 3 # Grade Club 1 2 3 Wins Pts 1 Linnea GRÖNBERG 6.kyu Kalmar Budoklubb 2 Nelly SANDBLAD 6.kyu Kalmar Budoklubb 3 Jenna NYSTRÖM 6.kyu Kalmar Budoklubb 7 2 17

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4 1 2 Jimmy Karlsson Skepptuna MK 1 7 2 4 Bo Tordegård 6 Erik Pettersson 3 Daniel Hollén 5 Andreas Pettersson 1 Benny Friberg 11 Daniel Svedberg 12 Jimmie Åhlen 8 Mathias Sparring 10 Marcus Gladh 7 Daniel

Läs mer

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna.

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna. HSB Mitt Protokoll Sundsvall, 2011-04-09 Ordinarie föreningsstämma 1. Öppnande 2. Ordförande 3. Protokollförare 4. Närvarande fullmäktige och röstlängd (bil.) Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens

Läs mer

BOHUSKUSTENS. vriga deltagare. Ej närvarande ledamöter PROTOKOLL $1- $ 12. $1- $ 16 Ovriga ledamöter (ej beslutande) Beslutande ledamöter

BOHUSKUSTENS. vriga deltagare. Ej närvarande ledamöter PROTOKOLL $1- $ 12. $1- $ 16 Ovriga ledamöter (ej beslutande) Beslutande ledamöter VATTENV SFöneuI{p Beslutande ledamöter $1- $ 12 Jan Hansson - Ockerö Kommun Rolf Hermansson - Tanums kommun Agneta Granberg - Göteborgs stad Edvard Molitor - Göteborgs Hamn Hans Nordlund - Lysekils kommun

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 december 2003 Marie Andersson Per-Axel Andrén Henrik

Läs mer