Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "arkiv@sbk.goteborg.se"

Transkript

1

2 Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren för att minska storleken samt för att möjliggöra tillgänglighet över Internet. Den digitala filen har OCR skannats, vilket gör att kalendern är fritextsökbar. Fel i fritext sökningar kan förekomma. Se sökfunktionen främst som ett hjälpmedel att snabbt och enkelt gå igenom texten. Syftet med Göteborgs Stadsbyggnadskontors skanning av industri - och adresskalendrar är att skapa ett komplement till våra historiska kartprodukter vilka finns tillgängliga på Internet, och utgöra en grund för egen forskning om Göteborg. Har ni synpunkter eller åsikter tillgängliga filer eller produkter kan ni skicka dessa via e-post till:

3

4

5 Sid. Allm~inna och Sahlgrenska Sjukhuset 44 Amatörskapcllet Apotheker 47 Arbetarebostäder, styrelsen för desamma 73 Arbetareföl'cningen Artilleriregementet, Göta 31 Assuransföreningar Auktionskanlmarcn '0 20 Barnhus, Frimurare 72 Gustafsbergs 13 " stadens Barnlcksalcll,,.,. 0'0 0'0 5(j Barnnlorskor 48 Barnsjukhusct. 45 Begrafningsplatser, stadens allmänna 30 Bibelsällskapet 76 Brandkåren, stadens ~4 " friyilliga 25 Branusignaler Branustodsbolag, länets 12 Brandstodskomiten för lösören, stadens SV " " Carl Johans församlings 89 Brandstodskomiten för fast egendom, stadens 88 n " Carl Johans forsamlings 8D Börsdirektionen 22 Carl.Johans lorsamlings presterskap och kyrkoråd "" Carnegicska stiftelsen för döfstumma 73 " skolan får blinda CcllfiingeIsct, tjenstemän derstäde.s.. 6 Chalmcrsska slöjdskolan 51 Christine och Tvska fårsarnlingens pl'csterskap Satl1t kyrkoråd 28 Distriktschefs-expeditionen 36 Direktionen for...äg- och fårjanläggningen öfver Hisingen '26 Direktionen öfver Göteborgs l1amnoch elfarbeten. se Elfstvrelscn. Drätselkammare!l : 20 Sid. Ekmans, Louise, stiftelse for behöfvande sjuke 75 Elektriska Telegrafen Elementarläroverket,' högre 49 treklassiga 50 Carl Johans församlings 50 privata för flickor 56 " nya för flickor 55 Elfstyrelsen Engelska f'6rsamlingen 30 Enskilda banken Fabriksföreningens styrelse " skola 62 Fattighllsförsamlingens presterskap 29 Fattighuset 71 Fattigföljningsinrättningcn 65 Fo~kskolelärare-seminarict 64 Folkskolestyrelsen och under densamma lydande slwlor 57 Fonden lur fiskerinäringens upphjeipandc Fruntimmersföreningen 76 " för den inre missionen 72 " flickskola 62 FRngvårdssällskapet Förberedande skola för Chalmersska slöjdskolan ; 51 FöreIäsningsstyrclsen SO Garnisonsförsamlingen Garnisonssjukhuset 45 Gal:'-aktic-bolaget 26 Gatu- och vägförvaltningen 24 "Gauthiod", sjöförsäkringshola.g 88 Gode män öfvcr Förmyndarevården 2u Gustaf Adolfs stiftelsen Gustavi eller Domkyrkoförsamlingens presterskap och kyrkoråd Göteborgs fögderi... 6 Göthilda-stiftelscn skolan 63 Hamnbevaknings-inspektionen 37 Handelsf6rcningens fullmäktige Sid. Handelsinstitutet liandtverksskolan, Carl Johans för~ samlings ,. 64 Harmoniska sällsk.pet IlemförarebåtfJl'cningen ii~~~[l~;.~:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~i Hushållningssällskapet 11 Bypoth~ksföreningen lur Elfsborgs samt Göteborgs oeh Bohuslän Häradshöfdingar i länet,. 8 Industri- och handtverksfol'eningen 23 Inlands fiigderi 6 Inqvarteringskommissionen 23 Isra.elitis.~a sjukvärds"- och begraf- ""I': nlngssallskapet I V Jagtsällskapet Jern- och metallvågen... 2l Jernvägstrafikstaten Justerare [If mått och vigtcl'... 9 Karantånskommissionen Katolska församlingen 30 Kjellbergska flickskolan Konfiskationskontoret 37 Konsistorium KonstIlitslotteriet 82 KOllstfOreningen 81 Konsuler 91 Kronohospitalsf'6rsamlingen 29 Kurhuset, länets ~ stadens Kustbevakningen' 37 Köpmansförcningen 84 Landsfiskaler Landshöfdingens expedition för utländska resande G Landstingets ledamöter... 1,., komiteer 4,., förvaltningsutskott... 4,., re'visorer.. 5 Landtstaten [) Landtmätel'istaten l..ichtenbergska välgörenhetsförenin- "ro gen If) Lotsstatcn 36 Lyceum 53 Läkare 46 Läkaresällskapet Magistraten och r~dhusrätten 17 Milit,;rsiuten :M issionssäilskapet ' Mosaiska församlingen 30 1>1 nsei styrelse 81 ritskola..... '/ 54 Sid. Navigationsskolan 52 Ne<lerlagsinspcktionen 37 Nordiska föreningen 83 Norrvikens fögderi 7 Omnibusåkdon, stationer rår sädane 92 Opt,slca telegrafstaten... 9 Oroust och Tjörns rögderi... 7 Packhusinspektionen 37 Pakctpostltontoret Pantlåneinriittningen 84 Pen~ionsanstalten för ålderstigna tjenstehjon -72 Pcnsionsillrättningcn 73 Poliskammaren 18 Po~tkontorct 42 Praldisk hushållsskola för fuekar 61 Provincialläkare i länet... 8 Rcalgymnasimn 53 Rikets ständers Lånekontor 38 Rådhusrätten, se Magistraten. Häddningstnstitutet på Hisingen 74, tl för flickor 75 Ränte~ och kapitalförsäkringsanstalten 41 Sahlgrenska sjukhuset 44 Seminarium fur lärarinnor 64 Sjukhennnet 46 ~~~khllset, s~.adel}s ;5 SJoassuransforenmgen 07 Sjöknptensföl'cningen 83 SjömannasälIskapcts direktion 83 " skola 65 Sjömanshuset 71 Sjötullskmnmaren "Skandia", Brand- ochlifförsäkrings bolag Ska11dinaviskn. kredit-aktie-bolaget.. 39 Skarpskyttekåren 85 Skeppsklarerare Slöjdföreningens skola 54 Småbarnsskolan 63 Sparbank, länets 10 stadens 4(} " Carl Johans församlings.. 40 Stadsvakten Stadsmäklare tadsfiskaler......, 8 Stadsfullmäktige 15 Stationer för droskor 92 Straff~ och arbetsfängelset för qvinnor 6. Sundhetsbyrån 46 Sundhetsnämndell 44 Sunnervlkens fögderi... 7 "Svea", Brand- och Lifförsäkringsbolag 87

6

7 2. Östra Hisings härad. Landstingsman: Civil-Ingeniören C. E. Norrman. Suppleant: August Andreasson i Norum. Säfvedahls härad. Landstingsmän: Kaptenen P. Virgin på Kolltorp, Härads~omare~ Joh:s Andersson i St. Assmundtorp, Pastor A. M. Bhdberg l Örgryte och Disponenten J. G. ~useko på A~medahls fabrik. Suppleanter: Possessionaten H. SchmIdt pa PartIlled, Kyrkoherden J. F. Fast, A. J Carlstein i Partilled Mellang. samt Hemmansegaren Carl Eriksson i IIcrkeshult. Askims härad. Landstingsmän: Brukspatronen och Riddaren James Dickson, Skolläraren O. Andersson i Grimmeröd och Klockaren P. M. Pettersson i Grenängen. Suppleanter: Johannes Bengtsson i Kullbäckstorp, Carl Petter Olsson i Otterbäek och Landtbrukaren J. W. Stenström på Christinedahl. Inlands Fräkne härad. LandstinO'smän: Landtbrukaren L. J. Thim i Brattefors och Olof And~rsson i Huivudtofta. Suppleanter: Nämndemannen Thore Olsson i Berg och Em. Persson i Lunden. Inlands N ordre härad. Landstingsmän: Lars Andersson i Anras,. L~ndthandland~n Chr. Larsson i Grössby och Lars Hansson l Kallsby.. Suppleanter: Amnnd Andersson i Byhn och L. A. Andersson k Ingetorp. Inlands Torpe härad. Landstingsmän: Landtbrukaren O. Evers på Ström och Kaptenen F. von Matern på Torp. Suppleanter: Öfverjägaren L. P. Afzelius i Utby och Landtbrukaren A. Reimers på Holmen. Inlands Södre härad. Landstingsmän: Häradsdomaren Andreas Eliasson i Tunge, Hemmansegaren Daniel Magnusson i F1ateby och Nämndemannen Lars Persson i Staby...,,.. Suppleanter: Hemmansegaren M~lte Magnusson 1 Kurod~.~amnde7 mannen Andreas Hansson I Hvena och Magnus ~ljklasson l Bremnäs. Bullarens härad. Landstiugsmän: A. Andersson i Tingyall och Fanjunkaren J. M. Wikström i Torp. Suppleanter: Magnus Ivarson i Rörarne och Handlanden C. P. Mellander i Rassen. Qville härad. Landstingsmän: Majoren o:,h Riddaren S. Neigliek och Häradsdomaren Christian Carolusson i Lersten. Suppleanter: Handlanden M. B..ckelin på Edsten och Kommissionslandtmätaren R. T. C. Busek i lioga. Tanums härad. Landstingsmän: Fredrik Olsson i ÖstbY och Pål Andersson i Kyrkoryk. Suppleanter: Kaptenen J. O. Örtcnblad och Johannes Johansson i Utby. Wette. härad. Landstingsmän: Olaus Eliasson i Lilla Bålel'öd och Carl Larsson i Wahlbeck. Snppleanter: Landtbrukaren H. C. Nielssen på Blomsholm och Härausskrifvaren C. E. Kleberg. Lane härad. Landstingsmän: Jacob.Johansson i Bassholmen, Nämnuemannen Joh:s Berntsson i Kaflanda och Landtbrukaren O. Lindberg i RåIanda. Suppleanter: Nämndemannen Carl Johansson isteneyad, Häradsuomaren Christoffer llansson i Thorsberg och Erik Fahl i Björbäek. Sörbygdens härad. Landstingsmän: Johannes Johansson i Medbön och Olof Andersson i Hoffoss. Suppleanter: A. Larsson i Sörbo och A. Johansson i Restad. Stiingenås härad. Landstingsmän: Nämndemannen Mathias Olsson i Klättene och Nämndemannen Christian Hansson i Säm. Suppleanter: Landtbrllkaren A. P. Hylander på Röe och Hemmansegaren Adolf Olsson i Ahlsbäek. Sotenäs härad. Landstingsmän: Landtbrukaren F. Sahlberg på IIllnnebo och Löjtnanten A. Nyeander på Åby. Suppleanter: Landtbrukaren Emil Dahlbom i Lekene och Komministern T. R. Sallandcr i \Vattneröd. Tunge härad. Landstingsmän: Kaptenen A. Yon Proschwitz och Hemmansegaren, Olof Nilsson i Öxna. 3

8 4 Suppleanter: A~sesso\n, J. Koch på Smedberg och Johannes An. dersso.n i Knarrevik. Orousts och Tjörns härader. Landstingsmän: Kyrkoherdarne C. M. Rhodin i Myekleby och C. A. Eriksson på Tjörn, Göran Rafstedt i EIlingseröd, Kontraktsprosten C. A. Heuman, Abraham Johansson i Utegård och Olle Thorberntsson i Bua. Suppleanter: Apothekaren A. C. 'Widell, Jacob Torgersson i Röd, Abraham Pettersson i Gäddestahla, Olof Nilsson ilångeby, Hiksdagsmannen Johan Henriksson i Kollbuxeröd och Häradsskrifvaren J. W. Svedmark. Sekreterare och Kamrerare: Fr. Almen, vice Här9,dshöfding. Suppleanter: Fabriksdisponenten J. G. Busck. Kaptenen P. Vitgin. Löjtnanten A. Nycander. JJaulIsHlll;cts UCViSOI'cr: Häradshöfdingen och Riddaren A. Syalander. Kronofogden L. J. Heclenskog. Handlanden J. D. Palmgren. Suppleanter: Grosshandlaren C. D. Lundström. Med. D:r R. Sjöström. :Fabrikörcn O. Hasselgren. 5 LalllIstillgcts KOllllnittecl'. a) För sjukhusbygl5nadernas uppförande. Ledamöter: Grefye C. A. Ehrensvärd, Landshöfding, m. m. Borgmästaren och Riddaren J. Rhodin. Grosshandlaren R '1'horbn1'11. Doktor O. E. Åhlström. Handlanden Andreas Jonsson. Löjtnanten A. Nycandel'. 1 vakant. Snppleanter: Handlanden Chr. Larsson. Kaptenen A. von Prosehwitz. Landtbrukarcn O. Eyers. b) För folkskoleväsendets ordnande. " Ledamöter: Grefve C. A. Ehrensvärd, Landshöfding, m, m. Brukspatronen och Riddaren J. Dickson. Landtbrukaren O. Evers. Folkskolc-lnspektör: C. L. Leidesdorff, FiL D:r. LaulIstillgcts i1önaltllingsutskott. Ledamöter: CiYilingeniören C. E. Norrman. Brukspatronen och Hiddaren J. Dickson. v. Häradshöfdingen T. Berger. Grosshandlaren R. Thorburn. Landtbrukaren O. Evers. Häradsdomaren A. ElilIsson. Landtstaten. Landshöfding: Grefye C. A. EhrensYärd, Kammarherre, K. N. O., R. N. S:t O. O., IL af KejserJ. Fr. H. L. och IL af Kg!. Spanska Carl den 3:dje O:ns losta klass, Storofficer af Persiska Soloch Lejon O:n, R. D. D. O. Landssekreterare: H. Westin, Assessor. Landskamrer: C. U. Tillii, R. N. O. Landträntmästare: A. P. Ekström, Fältkamrer, R. W. O., tjenstledig; tiljf. R. Syensson, Länsnotarie. Länsnotarie: R. Svensson, thlf. Landträntmästare; tjenstförrättande: L. L. Nordström. e. o. Hofrättsnotarie. Länsbokhållare: J. S.' Åhlander. Landskanslist: A. E. Christensson. E. o. Landskanslister: J. A. lfrykstedt och A. Jakob80n. Landskontorist: C. O, An,lersson. E. o. Landskontorist : B. Cedergren. Chartre-Sigillatre-försäJjningsman: A. P.. Ekström, FäJtkamrer, R. W. O. MagasinsförvaJtare: W. A. Hedelins, Löjtnant. Kronobageri-föreståndare: R. Greiffe. Civilstatens Pensionskassas redogörare: A. P. Ekström, :Fältkamrer. HospitalssyssJoman: S. E. Sjöberg. Vaktmästare vid Landskansliet, Landskontoret och Landtränteriet: A. Pet4lrsson.

9 6 J,aJlllshiifdingells exijeditioll föl' ufläjlijska resande: Land~höf~ingens adjutant vid expeditionen: F. Lindberg, Kapten VId Kongl. Göta Art.-Reg:te, R N. Sot O. O. "VM Cellfängclset llljstiilldc. Fängelse Direktör: Th..F. Lewander. Läkare: A. M. Thunberg, Med. D:r. Predikant: Th. 'Vallerius, v. Pastor. Bevakningsbefälhafvare: J. Pettersson. Straff- och arbetsfängcjset för l)viiljjill'. Direktion: Ledamöter: D. Robertson, Fabrikör. W. A. Hedelins, Löjtnant. Direktör och Redogörare: C. R. Wiberg. Predikant: J. Hnlthen, v. Pastor, tillf. Läkare: C. F. Ewert, Mcd. D:r, R. N. O., R. W. O. Arbetsförestånder~ka: Emma Muller. flötclhli'g5 i,'ögdel'i. Kronofogde: L. J. Hedenskog. Adress: Götebor()'~ Häradsskrifvare : C. J. Engelblom. Adress: Göt;borg. Kronolänsmän: Vakant. (Säfvedahls härads distrikt). J. V. Gädda. (Askims härads distrikt). Adress: Kärra. J. E. Tillander. Hofrättskommissarie. (Hisings härads distrikt). Adress: Göteborg och Tofter. Inlands ~'iigijeri. Kronofogde: D. E. Widcll. Adress: Kongcif. l~äradsskrifvare: H. R. 'Vinter. Aclrcss: KongcIf. h.ronolänsmän: M. Hammarstrand. (Inlands Södre härads distrikt). Aclress: KongcJf och Tunge. E. Luttropp. (Inlands Nordre härads distrikt). Adress: Kongcif och Stranclnorum. A. Wallgren. (Inlands Fräkne härads distrikt). Adress: Uddevalla oeh Wägeryr. K.' P. Holmgren. (Inlands Torpe härads distrikt). Adress: Kongelf och Amneröd. Oroust och Tjörns I\'ögtleri. Kronofogde: O. M. Warmark. Adress: Oroust och Toggestad. Häradsskrifvme: J. W. Svedmark, Adress: Oroust och Belätteröd. Kronolänsmän: F. Nordström. (Orousts härads vestra distrikt). Adress: Oroust och Ihleberg. J. F. Wiekelberg. (Orousts härads östra distrikt). Adress: OrOtlst och Totorp. A. Nordström. (Tjörns härads distrikt). Adress: Oroust och Hoga. SunJlcrvikcns }'ögiicl'i. Kronofogde: C. A. Nordvall. Adress: Uddevalla. Häradsskrifvare: L. T. de Verdier. Adress: Lyseki1 och Häller. Kronolänsmän: A. E. Lundgren. (Lane härads östra distrikt). Adress: Uddev~lla och Ramseröd. Tjenstledig. A. Adlerbeth, tlllf. Adress: Uddevalla. G. 'V. Lange. (Lane härads vestra distrikt). Adress: Uddevalla och Lycke. O. W. Lundbom. (Tunge härads distrikt). Adress: Uddevalla och Tvft. C. O. Svanberg. (St~ngenäshärads distrikt). Adress: Lysckil och Lyse. Tjenstledig. F. N. Lundgren, tillf. Adress: Uddevalla och Broberg. L. H. Lundmarker. (Sörbygdens härads distrikt). Adress: Uddevalla och Hällesäter. A. Oloen. (Sotenäs härads distrikt). Adress: Uddevalla och Fintorp. Tjenstledig. L. Svensson, tillf. Adress: Uddevalla och Pettersberg. l\ori'vikejjs ~'öglleri. Kronofogde: J. A. Ringius. Adress: Strömstad. Häradsskrifvare: C. E. Kleberg. Adress: Strömstad. ;Kronolänsmän: J. A. Hansson. (Tanums härads distrikt). Adress: Uddevalla, Hede och Kärra. S. Palmquist. (Bullaren~. härads distrikt). Adress: Uddevalla, Hede och Ostad. O. Johansson. (Qvi1le härads distrikt). Adress: Uddevalla och Qville. C. G. Ljungqvist. (Wette härads distrikt). Adress: Strömstad och Rörvil.;:. 7

10 8 9 Landsfiskaler: C. G. Högberg, tillf. (Norra delen af länet). Adress: Strömstad. H. Hansson, v. Häradshöfding. (Södra delen af länet).. Adress: Göteborg. A. J. Fagerdahl, tillf. (Södra delen af länet). Adress: Kongelf. StadsfiskalQr: H. Hanson, v. Häradshöfding. Adress: Göteborg. J. F. Kihlbei g. Adress: Uddevalla. A. J. Fagerdahl. Adress: Kongelf. J. E. Göransson. Adress: Marstrand. C. G. Högberg. Adress: Strömstad..Jurisdiktion. Häradshöfding i Vestra och Östra Hisings samt Askims härader: C. A. Svalander, R. N. O. Adress: Göteborg och Bärby. Häradshöfding i Inlands Nordre med Fräkne samt Torpe och Södre härader: O. F. UrselI. Adress: Uddevalla., Häradshöfding i Oroust och Tjörns härader: F. W. Åberg. Adress: Oronst och Svanesund. HäradshMding i Qville, Wette, Tanums och Bnllareus härader: L. Norin, R. N. O. Adress: Uddevalla och Kragenäs. Häradshöfding i Lane, Tunge, Stångenäs. Sörbygdens och Sotenäs härader: A. M. Rosenqvist. Adress: Uddevalla. Häradshöfding i Säfvedahls härad: P. Ekman, Borgmästare, K. W. O. och R. N. O. Adress: Göteborg. Läkarevål'd. Provincialläkare i länets södra distrikt: A. Mouten, M. D:r, R. W. O. Adress: Göteborg. länets mellersta distrikt: O. E. Åhlström, M. D:r. Adress: Uddevalla. länets norra distrikt: W. A. IngeIson, M. Lic. Adress: Uddevalla och Grebhestad. Oroust och Tjörns distrikt: N.'J. G. Högdahl, M. Lic. Adress: Oroust. Tjenstledig. T. Nyström, M. Lic., tillf. i Håby distrikt: A. E. Goldkuhl, M. Lic. Adress: Uddevalla och Håby. Pistr.-Läkare: A. R. W. Sjöström, M. Lic. Adress: Mölndal. O. F. Loenbom, M. Lic. Adress: Lysekil. Laulttmåteristaten. Förste Landtmätare: C. A. Adamson, Kapteu. Adress: Åmål. Tjeustledig. O. W. Hällström, Kommissions. laudtmätare, tillf. Adress: Göteborg. Andre Landtmätare: A. G. "\Yetterström. Adress: Halmstad. 1\: ommissions-landtmätare: S. M. Ahlenius. Adress: Strömstad. B. Hansssou. Adress: Oroust och Tyft. O. W. Hällström. Adress: Göteborg. A. R. HaraldC. Adress: Uddevalla. S. N. Bårström. Adress: Uddevalla och Skölduuga. M. Hausson, Kapten, R. S. O. Adress: Kongelf och Stora - Risby. B. A. Ekström. Adress: Falkenberg och Öfverås. M. E. Thoren. Adress: Uddevalla. R. T. C. Busck. Adress: Uddevalla, '.l!rättelanda och Hoga. J. P. Ljungström. Adress: Uddevalla och Sälghugget. C. J. Uddman. Adress: Kongelf, H. W. Braudel. Adress: Göteborg. Vice Kommissious-Landtmätare: H. C. Richter. Adress: Göteborg. Justeral'e af mått och vigter: C. J. Nyström, Löjtnant, l osta distriktet. C. J. Uddman, Kommissions-Landtmätare, 2:dra distriktet, äfven tillförordnad i 3:dje distriktet. S. N. Bårström, Komrnissons-Landtmätare, 4:de distriktet, tillika tillförordnad i 5:te distriktet. Befälhafvare å Brännö: " " " Optislm " Hisingön: " Marstrand: " Nya Varfvet: " Winga: Telegraf-Staten. C. A. Hansson. J. F. Johansson. I. Silvcn. C. A. Forssander. J. A. Anderoson.

11 10 Jmsborgs läns med Dahlslallll samt Göteborgs och Bohusläns liypotheksförening. (Lokal: Gustaf Adolfs Torg N:o 3). Direktion: Ordförande: B. W. Hessle, Häradshöfding och Riddare. Ledamöter: W. C. Oliveereutz, v. Hii.radshöfding och Riddare. C. von Prosehwitz, Brukspatron. F. Brusewitz, Brukspatrou. H. Frisell, Grosshandlare. H. Engelke, Possessionat. Frih. H. Gyllenhaal, Possessionat. SuppleaJ;lter: C. Hasselrot, Häradshöfding. H. Schmidt, Possessionat. C. von Braun, Kapten. Tjenstemän: Ombudsman: A. Greiffe, v. Häradshöfding. Förste Kamrer: F. FröIander, Mönsterskrifvare. Andre Kamrer: E. J. Nordenfelt. Kanslist: S. L. Grönvall, v. HäradshOfding. Bokhållare: H. J. A. Schagerström. Vaktmästare: B. Börjesson. Göteborgs och Bolmsläns Sparbank. (Kontor i huset N:o 2 vid Kungstorget). Direktion: Ordförande: H. Westin, Assessor och Landssekreterare. Vice Ordförande: C. Dickson, Med. D:r, Kommendör och Riddare. Ledamöter: P. Virgin, Kapten. T. J. Follin, Ryttmästare och Riddare. C. E. Norrman, Civilingeniör. O. Evers, Landtbrukare. J. D. von Holten, Landtbrukare. A. G. von Holten, Kapten och Riddare. A. Monten, Provineialläkare och Riddare. Ledamöter: L. J. Hedenskog, Kronofogde. O. J. Hafström, Fältbmrer och ~iddare. N. F. Ekermann, Stadskamrer. H. W. Ström, Stadsmäklare.,T. D. Palmg):en, Handlande. A. Almen, Ofverskult. Frans Almen, v. Häradshöfding. J. Dahl, Stadsmäklare. Erik Wijk, Grosshandlare. James Dickson, Brukspatron och Riddare. C. Hellstenius, Grosshandlare. T. W. Tranehell, Grosshandlare. P. Billquist, Grosshandlare. C. M. Nyström, Försäkrings-agent. J. P. Vallentin, Grosshandlare. Kamrerare: S. A. Svalander, Konsul. Kassör: Emelie Lindgren. Kontrollant: Charlotte Svensson. Vaktmästare: B. Heljesson. KoD'gl. Ilnshållllillgssiillsilallet. Ordförande: C. A. Ehrensvärd, Landshöfding, m. m. Vice Ordförande: J. J. Ekman, Grosshandlare, R. N. O. Skattmästare: Oscar Brusewitz, Grosshandlare. T. f. Sekreterare: Oscar Lindhe, f. d. Löjtnant. Förvaltningsutskottets Ledamöter: H. Schmidt, Possessionat, (Förest. för länets Landtbruksskola). A. H. Gren, Possessionat. P. Virgin, Kapten. J. D. von Holten, Possessionat..J. Dickson, Brukspatron och niddare. O. Evers, Posses,ionat. C. A. Svalander, Håradshöfding, H N. O. J. ]'. v. Matern, Kapten, R. S. O. Filialafdelningarnes Ordförande:. J. A:son Almen, Kyrkoherde, (för Inlands Södra FJI:-afdeJn.) J. A. Gyllensvaan, Possessionat, (för Inlands Norra.~Jto).. J. W. Svedmark, Häradsskrifvare, (för Oroust och ~Jorns d~to). Ad. v. Prosehwitz, Kapten, R. S. O., (för SunnerVlke.ns dito). S. Neigliek, Major, R. S. O., (för Norrvik~ns Söd!a dito!. C. E. Kleberg, HäradsskrifYllre, (för NorrvIkens Norra dito). 11

12

13

14 Ledamöter: Andreas J ons~.on, Handlande. C. N. Berg, Ofverste, K. S. O. och K. N. S:.t O. O. Frih. H. Fleetwod, f. d. Sjökapten. E. von Sehoultz, Professor, R. N. S:t O. O. O. Dickson, Grosshnndlare, Tt. N. O. S. Warburg, Grosshandlare, Tt. N. O. L. H. Lamberg, Handlande. C. D. Lundström, Grosshandlare. A. L. Reuterskiöld, Major, R. S. O. o. R. N. S:t O. O. D. O. :Franeke, Grosshandlare, Tt. N. O. O. Ekman, Grosshandlare, R. N. O., R. R. S:t Stan. O. 2:dra o. S:t Annre O. 3:dje klass. A. Greiffe, v. Häradshöfding. G. J,undgren, Handlnnde. C. J. Ahlin, Målaremästare. E. S. Fagerberg, Lektor, R. N. O. Frih. A. R. Leuhusen, Lots-Distriktehef R. S. O. eeh l{,. D. D. O. ' J. D. von Holten, I,andtbrukare. C. M. Nyström, :Försäkrings-agent. EJ. Heyman, Med. D:r. H. FriselI, Grosshandlare. L. Lundgren, Handlande. J. 'V. Wilson, Grosshandlare. D. C. Svensson, Handlande. A. O. Heurlin, Rektor. Carl Aug. Andersson, IIm,dIRnde. G. R. Dahlander, Lektor. F. O. Strömman, Handlande. M. F. Leffler, Segelsömmaremästare. Ad. Landgren, Varfsegare. J. N. Söderling, Orgelbyggare, R. W. O. J. F. Strömberg, Handlande. J. W. Lilljequist, Handlande. J. P. Lindell, Orgelnist. J. N. Dahlström, e. o. Kanslist. A. Krook, Litteratör. Sekreterare: C. VV. Drakenberg, v. Häradshöfding. Vaktmästare: L. Pehrsson.. Magistraten. Justitire-Borgmästare: P. l~kman, Häradshöfding i Säfvedahls härad, K. W. O. o. R. N. O. Handels- och Politie-Borgmästare: Vakant. Tillförordnad F. E. Roy, Rådman. Magistrats-Ledamöter: Magistrats-Sekreterare: 17 Rådm. M. IngeIman, Häradshöfding, R. N. O. " A. W. Björck, R. N. O., tjenst1.; tillf. P. A. Gabrielsson, Stadsnotarie. " J. D. Hvitfeldt, tjenstledigj tillf. E. II. Brag, Stadsnotarie. " E. Melin, Tt. W. O. " F. E. Roy. " N. Tengberg. " G. J\:ennedy. " F. A. Risberg. " E. F. Kullman. " J. G. Bratt.." G. Dickman. G. E. Gjers, v. Häradshöfding. R&dhus-Rättens Första Afdelning. Ordförande: P. Ekman,.Iustiti::e-Borgmästare, K. VV. O. o. H. N. O. Rådmän: M. IngeIman, HäradshMding, R. N. O. E. Molin, R. W. O. :F. E.. Roy, Ordförande il. Andra Afddningen, men derifrån tjenstledig. N. Tengberg. R&d.hus-Rättens Andra Afdelning. Tillf. Ordförande: E. F. Kullman, Rådman och v. Häradshöfding. Rådmän: A. W. Björck, R. N. O., tjenst!.; tillf. P. A. Gabrielsson, Stadsnotarie. J. D. IIvitfeldt, tjenst1.; tillf. E. H. Brag, Stadsnotarie. G. Kennedy. F. A. Risberg. J. G. Bratt. G. Dickman. R&dhus-Rättens Afdelning för Tullm&l. T. f. Ordförande: E. F. Kullman. Ledamöter ombytas årligen efter tur bland Magistratens ledamöter.

15 18 Rådhus-Rätts-Notarier: P. A. Gabrielsson. E. H. Brag, Fil. D:r. B. E. Rabe, v. Häradshöfding. F. M. Colliander, v. Häradshöfding. M. Lindberg, v. Häradshöfding. S. Grönvall, v. Häradshöfding. G. A. Söderberg, v. Häradshöfding. Råshus-Rättens Afdelning för Tullmål: Notarie, P. Rhodin, v. Häradshöfding, förestår tjensten tillsvidar6. Stadsfiskal : H. Hanson, v. Häradshöfding. Aktnarie å Rådhusrättens l:sta Afdelning:.J. A. Lindegren, v. Häradshöfding. Aktuarie å Rådhus-Rättens 2:dra Afdelning: C. Lindqvist, v. Häradshåfding. Kanslist hos Aktuarien vid Rådhus Rättens l:sta Afdelning och hos Magistraten: G. Lindberg. Rådhus-Kanslister: A. Brusewitz, Sterbhus-Notarie. A. Löfmark, v. Hämdshöfding. P. Rhodin, v. Ihradshöfding. Tredje Kommiss,arie-distriktet. Vaktkontoret är å stadens Jernvåg. Poliskommissarie: A. Andersson. Öfverkonstaplar: C. N. Qvistgård, C. 13rinkman och E. Simmersträm. Fjerde KOmmissarie-distriktet: Vaktkontor, Majornas 4:de Rote N:o 30-32, straxt ofvanför Stigbergsliden. Vakant. A. Björkman, G. Andersson och J. M. Ryberg. Detektiva Afdelningen. Kontorct är i Rådhuset vid Gustaf Adolfs Torg. rolisinspektor och Chef: A. O. Elliot, v. Häradshöfding. Ofverkonstapcl: J. Larsson, t. f. Poliskonstaplarncs antal är 92, af hvilka 8 tillhöra den Detekfiva Afdelningen. 19 Polisli.ammarell. Polismästare: J. Löfmarck. Sekreterare: G. Åkermarck, v. Häradshöfding. Notarier: H. Lindbäck, v. Häradshöfding. J. G. Delin, dito. Registrator: N. Nordberg. Polisfiskal: J. A. Schoultz, Löjtnant, 'inneh. af G. Med. f. B. G. Förste Polisvaktmästare och Magasinsförvaltarc: N. Göthberg. Andre " C. A. Wiking. Första Kommissarie-distriktet. Vaktkontoret är i Rådhuset vid Gustaf Adolfs Torg. Poliskommissarie: R. G. 'Vittboldt. Öfverkonstaplar: J. Söderling, C. E. L. Larsson och K. Särnblom. Andra Kommissarie-distriktet. Vaktkontor, 12:te Roten N:o 28. (Stampen.) roliskommissarie: H. M. Neiglick. Ofverkonstaplar: J. E. Gyllensvärd och J. Larsson. l Vakant. Ehulens 1jellEtemän och löntagalide personer. fvr stadens kaj- och brobyggnader: J. G. Richert, Kapten, R. W. O. Stads-Arkitekt: H. J. Strömberg. Stads-Ingeniör och Stads Justerare: C. J. Nyström, Löjtnant, tjenstledig. t. f. H. 'V. Brandel, Kommissionslandtmätare. Forste Stads-Fysikus: C. F. Ewert, Med. D:r, R. N. O., R. W. O. o. R. K. C. XIII:s O. Andre Stads-Fysikus: C. Forssenius, Med. D:r. Fältskär: M. L. W. Hirschfeldt. Dispaschör: T. Berger, v. Häradshöfding, R. W. O. 'rransl. Pub!': H. C. T. Caravello, Jur. D:r. Ofverskultar: A. Almen och J. A. Schclin. Bötes-Exekutor: C. A. Gillblad. Skatte-Exekutorer: P. Pettersson, A. G. Bergenholtz, G. E. Falck och C. V. Falck. Krono-Uppbörds-Kassör: A. T. Landgren. Mantals-Kommissarie: C. :F. Janson. Mantals-Skrifvare: O. A. G. Ziwertz, J. O. Wennerbom, O. P. M, Rasmussen och D. A. Andersen. StadS-:Musikant: G. Bohm, Styckjunkare vid Kg!. Göta Art.-Reg. Stadsbud: L. Larsson.

16 20 Stadstjenare: J. Mattsson, L. Elander,N. Lindberg, B. Hansson, J. Nilsson, O. T. Bergendahl, F. Elander, C. Persson, J. H. Johansson, C. A. Nilsson, A. Pettersson, A. Sandberg, A. Lindquist, A. Mortensson, C. E. Olsson och A. J. Svensson. Skorstensfejare: S. Reimans enb., och l Vakant. L. Larsen, C. J. L. Pettersson Skarprättare: O. W. Bergendahl. Nattman: A. Jacobsson. AuktionslmmmaI'cn. (Lokal: Vestra Hamngatan N:o 15.) Kommissarie: C. J. Risberg. Kassör: E. Svensson. Kammarskrifvare: C. R Carlberg, C. E. Agardh och A. F. Malmgren. Auktions-mäklare: A. Svensson. Vaktmästare: J. Jönsson, J. Johansson och J. Johansson. Kammardräng: J. F. Larsson. Godc miin öfver }'ö.'myndarcvårdcn. S. A. Svalander, Konsul. J. A. Liudegrcn, Aktuaric. G. Lindberg, Kanslist. R. Andersson, Stadsbokhållare. Drätsclkammarcn. Ledamöter: E. Melin, Rådman, R. W. O. F. E. Roy, Rådman. S. Renström, Grosshancllare, R. N. O. P. J. Rapp, Mur- och Byggmästare. J. A. Boman, Handlande och Fabrikör. J. W. Lilljequist, Handlaudc. J. :F. Strömberg, Handlandc. A. "V. Lewgreu. Grosshan:llare. A. Phij,ipsson, Juris Kandidat. Sclppleanter: A. L. Olisch, Grosshandlare. B. Dahlgren, Grosshandlare. L. G. Bratt, Gross~andlare. Stadskamrer: N. F. Ekermann. Kammarförvandt: P. Leman, Fil. D:r. Sckreterare: F. M. Colliander, v. Häradshöfding. Stadsrevisor: J. A. Julin. Stadskassör: J. Brusewilz. Stadsbokhållare: R. Andersson. Kommunal.Upphörds.Kassör: L. E. Hagelberg. St,ad:slH,falluiD;,Sl'nan: C. F. Janson, Mantalskommissarie. A. Hausson. A. J ohanssod. ifiilte<ri:;ll :Skrif,-al e: S. Stenström. O. J. Hafström, Kar~ntäns Sekreterare, Fält- R. W. O. Viigmäs~are:E. Ahrenberg och H. Svensson. 1l:Iätare-Alderman: Vakant. A. E. Söderström, tillf. Hamn-Kapten: J. E. Nissen. Hamnfogdar: C. Kolli"ius och A. J. Backman. Hamnlotsar: C. Möllcr, J. Hansson, B. Hansson och C. W. Nilsson. Vaktmästare: L. Elander och B. Hansson, Stadstjenare. båk och stadens ledfyrar: N. Åhmansson. Kilsson, a Bötlo, C. Johansson, å Gefvea l\ya Elfsborg, H. Helgesson. JCfn- och JIetalhågcn. (Lokalen är vid Smala vägen i Masthugget.) Vågmästare: E. Ahrenberg och H. Svensson. Vågskrifvare: il. E. Ahrenberg, E. B. "VettCl'berg, G. Berntsson, G. Svalander, C. O. Andersson, P. F. Pettersson, A. Bernström, G. Sundius, M. Andren och A. Bourn. 8taclsva!ttcn. Korporal: A. Lauren. Kåren består af 44 soldater. 21

17 22 JlalldelsförcllillgClIs 11'lIlImäktige, Ordförande: James Dickson, Brukspatron, R. N. O. o.'r. S:t O. O. Vice Ordförande: P. Hammarberg, Grosshandlare. ~assa-förvaltare: Ed. Dickson, dito. Ofrige Ledamöter,: J. vv. Wilson, dito. ' T. W. TrancheII, dito. J. E. Levisson, dito. C.,T, Brusewitz, dito. A. VY. Lewgren, dito. Andreas Jonsson, Handlande. C. O. Kjellberg, Grosshandlare. P. l!\irstenberg, di to. Alex. Barclay, J:r, dito. Sekreterare: F. V. Kahin. Hofrätts-Notal'ie. Vaktmästare:0. Eriksson. nörsdil"cktioncn, Ordförande: James Dickson, Brukspatron, R. N. O. 9. R S:t 0.0. Yice Ordförande: P. Hammarberg, Grosshaudlare. Ofrige Lcdamötcr: M. Jacobsson, dito. B. E. DahlgTeu, dito. S. Eenström, 'dito, Sekreterare: F. V. Kalen, Hofrätts-Notarie. R. N. O. Vaktmästare: G. A. Klingström. t'abl'ii{sförl~ningen, Ordförande: Yakant. Ledamöter: A. Prytz, Fab,.rikör.,T. A. Colliander, Grosshandlare. A. KeiJJer, J:r, Fabrikör. D. O. Francke, Grosshandlare. R. N. O. J. Lindström, Handlnndc. R N. O. Alex. Barclay, J:r, Grosshandlare. E. Delbanco, dito. J. Gibsson, dito. P. Fiirstcnbcrg, Fabrikör. Suppleanter: D. Hobertson, Fabrikör. A. Fiir~tenberg, dito. Sekreterare: T. Berger, v. Häradshöfding, R. W. O. Industri. och lianlltvl~i'ksförellingell, s tyre Is c. 'Ordförande: N. P. Holmberg, Sadelmakaremästare. Yice Ordförandc: D. T. Löfmark, Snickaremästare. 'Ofrige Ledamöter: H. Pettersson, Kopparslagaremästare, (Skattrnäst.) C. J. Ahlin, Målaremästare. O. B. Bolm, dito. P. A. Strandman, dito. C. VV. Ohlsson, Tunnbindaremästare. O. Gullbrandsen, Smcdmästare. 'Sekreterare: M. Rubenson, Litteratör. KongI. DJrektionen öfvcr GötcboI'I;S Hamn- och EIral'betell. (Lokal: Södra Hamngatau N:o 7.) Ordförande: W. Karström, Tulldisfriktschef, K. W. O. Ledamöter: Yakant (ii Göta Kanalbolags vägnar). dito (ii TroIIhätte Kanalbolags vägnar). l. Clementsson, Grosshandlare (ii Göteborgs Borger- E. (ii Göteborgs stads vägnar), R. W. O. L. G. Bratt. Grosshandlare (å Göteborgs Handelsförenings och Skeppsredares vägnar). Suppleanter: F. FriseJl, Grosshandlare. N. Tengberg, Eiidman. Sekreterare: J. J. Biöl'1dund, KontroIIör vid Tnllstaten. Ingeniör: J. Eichert, Eaptcn, R. VV. O. Kassör och BokJörare: G. IL Setterbcrg..Arbetschef: P. Aquist, Löjtnant. Materialför,altare: E. VV. Hellström. Befälh.afvare ii ångbogseringsfartyget Strömkarlen: O. Olsson. Vaktmästare: M. Lenander. illllvartcl'ingskommissioncn. Ledamöter: J. D. Hvitfeldt, Rådman. G. Lundgrcn, Hl\ndlande. Andreas,10ns80n, dito. E. Johnsson, Målarem&stare. Suppleanter: J. A. Arfyid880n, Handlande. n. Pettersson, Kopparslagaremästare.

18 25 Sekreterare och Kamrerare: F. M. Colliander, v. Häradshöfding. Kassör: L. E. Hagelberg, Kommunal:Uppbörds-Kassör. Inspektor vid Artillerikaseruen: C. Aström, Löjtnant, Svärdsman. Vaktmästare: J. Nilsson. Oalu- odl Viigfön-altnillgen. Ordförande: J. J:n Dickson, Grosshandlare, R. N. O. Yiee Ordförande: C. G. Prytz, Grosshandlare. Ofrige Ledamöter:,J. G. Hiehert, Kapten, R. W. O. A. Kobb, Handlande. L. H. Lamberg, d:o. G. Krafft, Konsul. A. F. Landgren Varfsegarc. N. H. Isander, Apothekarc. B. Olsson, Handlande. Snppleanter: A. Evers, Grosshandlare. J. B. Andersson: Handl:>ndc. N. P. Holmberg, Sadelmakaremästare. Tjenstemän. Sekreterare: G. A. Söderberg, v. Häradshöfding. Skjuts- och Uppbörds-Bokhållare: J. A. Gullbrandssou. Material-Förvaltare: C. Strömman. Material-Skrifvare: S. Stenström. Vattenledllingsdirektionen. Qrdförande: E. F. Kullman, Rådman. Ofrige Ledamöter: F. T. Blomstrand, Lektor. Aug. Röhss, Grosshandlare. N. P. Ekström, dito. Kassa-Förvaltare: Fr. Blidberg, Handlande. Rörmästare: F. T. Arnell. Stadens Ul'allllkå... Öfverbefälhafvare: A. G. Hallgren, Handlande. Anare Befälhafvare: O. Lindhe, f. d. Löjtnant. Tredje dito: H. B. Schiitz, f. d. Sjökapten. Adjutant och Mönster-Skrifvare: G. P. Roy, Handlande. Anförare för Bergnings-Afdelningcn: L. Grauers, Fabrikör. Kåren utgöres dessutom af 527 man, deraf 6 ordinarie och 12: extra uppsyningsmän, 2 maskinister: 56 ord.inar~e, 26 extr~- "oeh 8 reserv.brandkarlar, 362 arbetare VId eldslaeknmgs-afdelmn"en, 5 förmän samt 50 bergare vid bergnings-afdelningen. 4:de dito 5:te dito 6:te dito 2:dre Rotmästare : vid l:sta Divisionen: 2:dra <1ito 4:do dito 5:to dito 6:to dito l :ste Stråimästare: vid losta Divisionen: 2:dra dito 3:dje dito l"rivilliga Rralltlkåren. BestäHningspersoner: Brandmästare: C. A. Jonsson, Handlande. Vice Brandmästare: C. Stötzer, dito. l:ste Kassör: A. N. 'Wickman, dito. 2:dre dito P. L. Dymling, Handelsbokhållare. l:ste Sekreterare: J. Larsson, Handlande. 2:dre dito K. E. Hedberg, dito. l:ste Standarförare: G. A. Rossing, Målaremästare. 2:dre dito J. N. Lindberg, Handlande. Adjutanter: L. F. Graf, Handelsbokhållare. C. Åberg, Handlande. A. Wessberg, Handelsbokhållare. C. G. Borlind, Skeppsklarerare. J:ste Rotmästare : vid l:sta Divisionen: Z. Lindberg, Haudlande. 2:dra dito.j. G. Kindberg, Fabrikör. 3:dje dito G. S. Warburg, Snickaremästare, A. J. Olofsson, Handl., J. C. Frrenkel, Handl. och C. W, Olsson, Tunnbindaremäst. C. F. Kahl, Sjökapten. G. I,illjegren, Handelsbokhållare. N. A. Andersson, Handlande. D. Andersson, Handlande.. Vakant. C. P. Koopman. J. A. Svensson, Hand{jlsbokhallare. A. Arfvidsson, Handlande. J. A. Svensson, Handlande. N. E. Ericsson, Målaremästare. hvars verk är konstrueradt för vattenupp. fordring, finnes derför ej någon strål. mästare.

19 1:ste Strålmästare: vid 4:de pivisionen: J. Lossman. 5:te d!to N. B. Holm, Handlande. 6:te dito J. Olsson. >2:dre Strålrnästare: vid I:sta Divisionen: M. E. Pettersson, Handelsbokhållare. 2:dra dito R Grauers, Korgmakare. 4:de dito G. :I!'. Brattberg, Målaremästare. 5:te dito VV. Swahn, Perukmakaro. 6:te dito S. HauSson. '3:dje Strålmästare: vid l :sta Divis}onen: S. A. Wallin, Handelsbokhållare. 2:dra dito C. J. Lundblad. 4:de dito O. V. Nilsson, Handolsbokhållare 5:te dito C. W. Bergsten d't. Standarförani: ' l o. vid I:sta Divisionen: O. A. Floren, Handlande. 2:dra dito A. F. Hansson. 3:dje dito S. V. Rubellson, Målaremästare. 4:de dito J. II. Barekman. 5:to dito A. Söderström, Handlande. 6:to - dito G. A. Hellström, dito. Direktionen för V;'" h"'" l",11>- oc.'arjall aggningen emellan Göteborg och Inland öfler IIisingen. O~ dför.~nde: O. Åqvist, Kapten. DIrektorer: L. M. Corin, Handlande. S> T. Ahrenberg, Handlande, R. W. O. O. P. Andersson, Handlande. S. Meijer, Civil-Ingeniör. :Sekreterare: :F. M. Colliander, v. Häradshöfding. Ledamöter: Gas-aktie-bolaget. (Lokal: Surbrunnsgatan.) Direktion: C. R. Liudhult, Grosshandlare och Konsnl. C. A. Hoeek, Handlande. I. v. Hm'bou, (Supp1. Direktör). Föreståndare: I. v. Harbou. Kamrerare: H. A. Lincko. Upybördsman: N. Landin. Inspektor för allmänna belysningen: C. PetterssOJl. Inspektor för privat-belysningen: G. Dahllöf. Kontrollör å stadens vägnar för allmänna belysningen, äfvensom gasometrar: S. Schaar, Telegrafdirektör, R. W. O. Gasledningsarbeten inom hus utföras af E. Smith, F. Ramberg & T. Bauer, Mekaniei. Verkmästare hos E. Smith: W. Malmborg, Mekanikus. Kyrkoväsen. Konsistorium. (Lokal: Vestra Hamngatan N:o 17.) Ordförande: G. D. Björck, Stiftets Biskop, Teol. D:r, K. N. O. Ledamöter: Domprosten, Pastorerne vid Christinre församling samt Lektorerne vid Högre Elementar-läroverket. Konsistorie-Notarie: H. A. Lindhult, Fil. D:r. Konsistorie-Amanuens. J. D. Magnusson, Adjunkt. Yaktmästllre: A. F. Fagcrlind. Gus1ali- eller Domkyrkoförs:lmIingell. Presterskap. Pastor: P. Wieselgren, Domprost, Teol. D:r, K. N. O. Vice Pastor: C. C. Sjöblom. Adjunkt: Vakant. l:ste Komminister: M. Hallen. 2:dre dito Vakant. J. O. Spolen, t. f. Stadskateket: A. Lindegren, Adjunkt. Predikant vid Fattigförsörjnings-inrättningcn: O. Benzcr. Kollega. Kyrkoräd. Ständig Ledamot: Domprosten. Ordförande: T. Berger, vice IIärlldshöfding, R. \V. O. Vice Ordförande: F..T. Blomstrand, Lektor. 27

20 28 Ledamöter: F. M. Colliander, v. Häradshöfding. C. G. Boström, Plåtslagaremästare. J. G. Cavalli, Apothekare, R. W R. N. S:t O. O. P. Olehn, Handlanrle. G. P. :B'olkersson, Sockerbagaremästare. L. A. Andersson, Handlande. O. Kylberg, Grosshandlare. Suppleanter: J. Brnsewitz, Stadskassör. C. Arvidsson, Grosshandlare, R. N. O. o. R. N. S:t O. O. J. Dahl, Stadsmäl<larc. M. O. Gädda, Handlande. E. Rudgren, Handlande. Sekreterare: C. W. Drakenberg, v. Häradshöfding. Klockare och Kyrko-Inspektor: C. O. Bergström. Orgelnist: Elfrida Andree. Kantor: S. A. Troili. Orgelnist vid Haga-Kyrkan: P. J. Ållander, Musikdirektör. Kantor vid dito C. H. Olsson. Kyrko-Inspektor: C. A. Alm. Christinm och Tyska ll'örsamlingcn. Svensk Kyrkoherde: J. C. Lamberg, Prost. Tysk Kyrkoherde: C. Prehn, Prost. Komminister: E. D. Björck. Kyrkoråd. Ordförande: J. A. Colliander, Grosshandlare. ~~assaförvaltare: J. A. MelJgren, Handlande. Ofrige Ledamöter: T. C. Reimers, Konsul. G. Krafft, Konsul. F. Risberg, Rådman. T. TranchelI, Grosshandlare. P. Billqvist, Grosshandlare. hvarjemte båda Kyrkoherdarne hafva säte och stämma Kyrko_ rådet. Sekreterare: E. F. Kullman, RådmD.n. Klockare: J. E. Andersson. Orgelnist: I. Sandström, Musikdirektör. Kantor: T. Buhrman. Cal'l.Johans t'örsamling. Kyrkoherde: C. S. L lu dskog, Jr.~ontrakts - pr'ost och Kvrkoherde J i Örgryte Församling... Vice Pastor: A. M. Blidberg, Komlmlllster i Örgryte Församling. Kateket: S. Ivarsson, v. Pastor. Klockare: G. O. Wikauder. Orgelnist: A. Lindstrand, Musikdirektör. Kantor: M. Christiernin. Kyrkoråd. Ordförande: Församlingens Kyrkoherde. Ledamöter: J. N. Söderling, Orgelbyggare, R. W. O. S. Ivarsson, Kateket. J. W. L\lljeqvist, Handlande. (Kassör). M. F. Leffler, Segelsömmaremästare. J. C. Pettersson, Kassör. C. P. Wiman, Handlande. GarnisollsföI'samlillgclI. Regementspastor: J M. Kindberg. Bataljonspredikant: A. W. Ekman, Slottspastor. Kyrkoråd. Ordförande: Regementschefen. Ledamöter: J. S. A. Virgin, Kapten, R. S. O. J. M. Kindberg, Regementspastor. S. T. Ahrenoerg, Handlande, R W. O. F. W. Ullrich, Mur- och Byggmästare. A. Lindgren, Boktryckare. l Vakant. Klockare: J. Lind. Orgelnist: C. P. Lindell. ll'attighllsförsamlillgcll. Predikant: J. Hulthen. Orgelnist: J. S. Willander. KI'ono-lIospitalsföI'samlillgcn. Predikant: Vakant; tjenstförrättande J. O. Spolen. 29

21 :JO EngeJska (Episeopaja) l' Predikant R d' lorsandingc;). Orgelnist: J ev; A. NlCho1son... Czapek, Musikdirektör. Militär-Staten. 31 Mosaiska II'örsamJingen. R\e1 JglOnslitrare. h f" Synagoga n. Andre Predikan~: orste Prc~ilmnt: D:r M Wolff. Orgelnist. J C. M. R. Hennques Fil K. d ' RabblD... zapek M '1' '. an. Kantorer' A B,USJ {direktör... aer och S. Landsberg. Ord~" d :Förcståndare loran e: Ed. Ma ~. Kassaföreståndare : l.n~sh' t:'rosshandl~re, R. N. O. Kyrkoföreståndare: J. P ~psson: Juns Kandidat. Protokollförare, J Ph'j" allentm, Grosshandlare Revisorer. L A'b' J Jpsson, Litteratör.. A. L ramson P',ross G 1 Htndlare.... meus, dito. Hathojska t'örsamjingcn. Predikant.. J. (S:t Josephs Kyrka).. JurzJCh. Ledarnöter~ Stadens ajimänna If... ". corallungspjatscr. Styrelse. T. Berger, v. Hitradshöfdin R J. A. Colliander G 1 g,. W. O. J. E Ek ' ross landlarc.. man, Kommendörka tcn R Fr. H. L., H. R S.t A p O' : S. O., Officer af O. Andren G h" unm. 2:dJe kl R D D Snppleanter: L. M. Corin ~~ss d~ndlare (KassaförvaIt;;e)'.. O. C. M. N st/ an. a.?d~.. Inspektor: H. Liepe. y om, Forsakrmgs-agent. KongJ. Göta ArtiJlel'i-Uegemente. Öfverste oeh Chef: C. N. Berg, t. f. Kommendant i Göteborg, IL S. O., K. N. Sot O.. O., L. IL Kr. V. A. Öfverste-Löjtnant: A. O. Treffenberg, t. f. Tygmästare i Göteborg,. R. S. O., C. XIV J. Med. Majorer: C. O. S. Mörner, Öfverste-Löjtnant i Artilleriet, R. S. O., R. N. Sot O. O.,.. Chef för 3:dje Divisionen. A. L. Reuterskiö1d, Ofverste-Löjtnant i Artilleriet, R. S. O., R. N. Sot O. O., C~.ef för 2:dra Divisionen. L. J. M. Reenstjerna, Ofverste-Löjtnant i Armeen, General-Stabs-Offieer, Chef för Kongl. Krigsskolan, R..S. O., L. K. Kr. V. A.. Adress: Stockholm. C. E. af Chapman, R. S. O., Ro D. D. O. F. R. Carlsohn, t. f. Fält.Tygmästare, R. S. O., R. N. Sot O. O., L. K. Kr. V. A. Adress: Stockholm. L. A. S. LindgreR, R. S. O., R. N. Sot O. O. Kzpt.ener: G. A. Hjärne, Major i Artilleriet, R. S. O. A. L. Silfversvan, Major i Artilleriet, R. S. O. J. L. Diederichs, R. S. O., Tygkapten och Chef för Tyg.. stats-kompaniet. C. Staaf, Lärare Yid Kongl. Krigs-Högskolan, R. S. O.,. L. K. Kr. V. A. Adress: Stockholm. J. S..il.. Virgin, R. S. O., Regements-Qvartcrmitstare. l"iih. K E. LeijonhufYIld, Major i Artilleriet, Chef för- Arlillen Staben, R. S. O. Adress: Stockholm. E. J. Gjers, to f. Ammunitions-Kapten, R. S. O. D. Odelstjerna, Informations-Kapten, R. S. O., L. K. Kr. V. A. C. H. J. Torpadie, Chef för 8:de Batteriet, R. S. O., R. N. Sot O. O. A. F. Weinberg, Chef för lo:de Batteriet, R. S. O. Grefve C. E. Lewenhaupt, General-Stabs-Officer, R. S. O., Officer af K. Be1g. Leop. O., R. D. D. O., Chef för 9:de Batteriet. P. C.' J. Söderhielm, R. S. O., R. N. Sot O. O., Chef för. 2:dra Batteriet. W. T. Strettenberg, Chef för ll:te Batteriet. C. W. Kuy1enstjernll., t. f. Tygrnästare å Carlsborg, Chef för 4:de Depot-Kompaniet. Adress: Cl\rlsborg.

22 32 Kaptener: F. L. N. Lindberg, R. N. Sot O. O., Adjutant vid Landshöfdiugens i Göteborg expedition för utläudske resande, Chef för 3:dje Batteriet. C. H. Lindbergh, t. f. TY'ill)ästare å Carlsten, Chef för 5:te Depöt-Kompaniet. Adress: Marstrand. D. E. Tigerhielm, Kammarherre hos H. M. Enkedrott_ ningen, R. N. Sit O. O., R Fr. H. L., Chef för 6:te Depöt-Kompaniet. Adress: Marstrand. A. G. von Holten, Adjutant hos H. M. Konungen, R. N. Sot O. O., R. D. D. O., R. r. Sot M. o. L. O. H. Nyberg, R. N. Sot O. O., R. Fr. H. L. K. A. Hyding, Lärare vid Kong!. Krigs-Högskolan och vid Kong!. Krigsskolan, R. N. Sot O. O., L. IS. Kr. V. A. Adress: Stockholm. O. H. Pripp. C. A. Prytz. C. G. Hjärne, Regements-Adjutant. A. L. Kinnander. A. F. Braune, Place-Major i Göteborg, Adjutant hos Kommendanten dcl städes. C. B. Munck, General-Stabs_Offieer (tjellstgör vid Kong!. Lif. Gardes l~.rigadens Stab). Adjutant hos H. K. H. Hertigen af Ostergötland, R. N. Sot O. O. Adress: Stockholm. Löjtnanter: G. mix, Artilleri-Stabs-Offieer. Adress: Stockholm. S. F. Helen. A. W. N. Ryding, Gymnastik-Officer. J. C. Bratt. E. O. Åqvist, Artilleri-Stabs-Offieer. Adress: S~oekholm. F. A. Ullen, t. f. Informations-Officer. G. H. Fröding. C. C. Landström. E. W. Reimers. C. 'Y. Jacobsson. L. S. O. Jonsson. G. R. E. Bergendah!. G. Liljenroth. M. F. Hodhe. A. H. af Petersens. J. O. G. Smedmark, Repetitör vid Kong!. Krigs-Hög_ skolan. Adress: Stockholm. Under-Löjtnanter: A. G. Miihl. E. G. W. Smedmark. S. L. Broberg. Under-Löjtnanter: L. O. T. Berggren. O. Karlberg. C. Hedlund. F. G. Treffeuberg. E. J. Hjärne:. C. G. W. WettervIk. G. W. Bilimaussou. A. F. Ceutervall F Jacobsson. A: J.' B. yon Strussenfelt. C. W. G. Grönvall. C. K. Börtzell. S. J. Bratt. P. G. R. Tellandel'. A. W. Amnell. O. J. Schreiber.., L. A. E. von Bromsseu. J A Ekström. L"'t t i Armeen, '1;:,g,E,m,ent:s-;3ta,llrnä',t~~"e: J. P. Grönvall, Undcr-' OJ nan & G. lyl för B. G. G. Liljegren.S\:äl:":sma~. F E. A. Petersohn, ~Y;'Hci:snl~g\\.n1:man.adress: Carls S~'~:'ds;nan; E. Wahlq;ist, ;:; \y.. h:"ren. Svärdsman; G. A. WCllllg ~; ":"6, E' Lundvall, adress: ar s- S '''1e''' ren. :N.... A P Färg' 0,.' '" 1". F U Sommar;.., J. A. Frcnc m, B'. der adress: Marstrand; R lbc 'g' C F onan, Cc}" " '1 ". O Corneer. J. L. Halloer",': d. Marstrand' LaDds1Ti}m' S. A. Bcrlm, a ress. roth ~ "\ F. Anderssou; F. W..Bend. '... lyl Asplund; K. J. Kmdval;, O. adress: Marstrand; F. O. Bjerstedt, adress: Carls D..hl, azifces L : "H'" en- L. Wennberg; J. A. "Venborg' ~, C. A. ll.j",f StocK1'01m.., ".. C J Clewe' C. Bergd nerholm, adress: ~ ~ :.u C ~\lm adress: Marstran ; "ren; P. Abrahams,oI". 'j r"~. A. Ho Törner; C. A '" W. LÖl1berg. Svarcbmecd " JCu 'A C Hafvenström;. M r~'ran'... Fogelberg, adress: l ~d do"r~n' J. Holmgren; C. F. E T. Bobeck; Cl. un '", S:'d 'bl. J F. Möller. u el ~~ 'J 'Cza ek, Musikdirektör. Reg.C1:neuts-Trumpet~1~.F: O. ~olm, Styckj.unkare. DiVISIOns-Trumpetare. hm dito. G. Bo, d' G. Nordström, 1tO. 3

23 Batteri-Trumpetare: P. O. Bouteselle, Sergeant. A. F. Bergendahl, dito. C. G. Bergendahl, dito. S. E. Hiindel, dito. C. W. Bodin, dito. Civil-Staten. Regements-Pastor: J. :M. Kindberg. Bataljons-Predikant: A. W. Ekman, Th. Kand., Fil. D:r. Regements-Auditör: M. Lindberg, v. Hiiradshöfding. Regements-Läkare: O. F. Brinck, Mcd. D:r, Ch. M., R. W. O. Förste Bataljons-Läkare: C. A. L. Drakenberg, Med. D,r, Ch. M. Andre dito G. Hjort, Med. D:r, Ch. M., Professor. A. M. Thunberg, Med. D:r, Ch. M. Regements-Skrifvare: O. F. Lundgren. Regements-Hiistläkare: E. Bergström. Extra Regements-Hästliikare: P. G. Floberg. Vice Regements-Hofslagare : A. Skånberg. Tyg-Staten. Ammunitions-Förvaltare: P. C. Toren, R. W. O. Tyg-Förvaltare: W. A. I-Iedelius. J. Svanström. Adress: Carlsborg. Bevärings-Förvaltare: G. N. Reenstjerna. Adress: Carlsborg. Tyg-Skrifvare: C. F. Mellbin. Adress: Marstrand. J. P. Mellbin. Adress: Ny Elfsborg. K. F. Bergström. Adress: Carlsborg. G. W. S. S. Lindberg. Tyg-Under-Officerare: J. E. Roos, Officers-Kadett, Svärdsman. P. lf. Seldener, Styckjunkare. Besigtnings-Rustmästare: A. J. Gustafsson. Adrcss: Jönköping och I-Iusqvarna. C. A. Fast. HandtverksmäBtare: N. P. Gnllander, Adress: Eskilstuna. G. Widell, J. :F. Ågren, A. Bergström och O. Hansson. Under Kongl. Krigs-Hollegium hörande Tjenstemän vid Utredniugsförr;'tderna. T. f. Intendent: J. F. Flach, Major i Armeeu, R. S. O. Förråds-Förvaltare: O. J. Hafström, Fältkamrer, R. W. O. im;gebiörkårell fiunas här föi'lagde: L. G. l'aijkull, Löjtnant. ~;2.~~Jl;;;"ziiD;m;.;j;.:I~.";,,.m;c5,":-E~;));,hiJh,re och Kassör: O. F. Lundgren, fari XV 35 äl'o här stationerade: G. r. Hallencrcutz, LÖjtnant. består af 25 man husarer~ Depot af Iiongl. Skärgårds-Artilleriet. (Station: Nya Varfvet). Militär-Staten. E:. L.agerstrå1e, Kommendörkapten, R. S. O. oeh Bj'i:rksrcn, Chef för 2:dra Bohus Båtsrr;;iiT;:5-IZomp;:; nl. E. A. Barnekow..J. Bergström, Svärdsman. Nordström. :Möllar. och L. J. Sandell. KiJ'D:gL MaTets Flottas Indragnings-Stat. E.: R ",Y. O. Allm.ä.nna Indragnings-Staten. vid h.onstruktlonskaren: A. O. Trygger.. Civih Kleresi- och Medicinal-Staterna. FörFaJtare och Redogörare: M. Sjöborg, IL \V. O. Kanslist och Kammarskrifvare: P. G. R. Matthsson. B. J. G1asell. SkoJJiirare: A. Kjellstorp. Förste Bataljonsläkare: P. L. Traneus, Med. D:r, tillf. Underläkare: A. Jrederström. A Indragnings-Stat. Förvaltare: A. KelImodin, Postmästare i Gisslaved.

24

25 Kust-Sergeanter till SJos: L. T. Wessberg, N. Sörensson, N. Molin och A. Andersson. S Kustvakter till häst, 10 till fot, 4 till sjös och 39 Kustroddare. V$ltmästltre: S. Johnsson. e. J. Andersson. 39 TolagskammarclI. Tolags-Bokhållare: O. J. Hafström, Fältkamrer, R. W. O. Tolags-Skrifvare: G. E. KOllbcrg. Bankväsen. Rikets Ständers Lånekontor. (Lokal: Södra Hamngatan N:o 27.) S tyr els e. Ledamöter: C. O. L. Mörner, Öfverste-Löjtnant, R. S. O., R. N. Sot O. O. C. Arvidsson, Grosshandlare, H. N. O., R. N. Sot O. O. E. Delbanco, dito. Banko-Ombud: G. E. Ferlin, Bal{ko-Kommissarie, R. 'V. O. Suppleanter: J. O. Gren, Grosshandlare. A. W.,Lewgren. dito. J. A. Awall, Handlande. Kansliet. Ombu.dsman: q. :V. Jacobsson, v. Häradshöfding. Kansbst: M. Lmdberg, v. Häradshöfding. Kontoret. Kamrerare: N. N. Winberg, R. 'V. O. Kassör, G. N. Stade. Förste Bokhållare: C. E. Carlsson. Andre dito G. E. Wigert. Tredje dito C. E. Hammarströtn, Registrator: F. 'V. Hammarströtn. Kontorsskrifvare: J. H. n:!,llberg. Kamrerarens biträde: P. Osterberg. Kassörens biträde: Adolf Henrici. V'3:;;;;l:~:~::~;~~R: 'ksbankensförslitna sedlar: P. Toren, Ammu Kongl. Göta Artmeri-Regemente, R. W. O. Enskilda Bank. Drottninggatan N:o Il.) S tyre Is e. Grosshandlare. Prytz. dito. Wilh. Röhss. dito. J. Emot. dito. J. Ed. Le'isson. dito. H. Berggren. (.Jourhafvande.) leim:7i!!l',le,mt.er: il Dickson. Grosshandlare, R. N. O. o. R. N. Sot O. O. Ed. :Magnus, dito H. N. O. Kon tore t. y. Hämdshöfding, R. W. O. G. W. Cronsell och C. Hem. Skandinaviska Kredit-Aktie.Bolaget. (Lokal: SÖd\<l. Hanmgatan N:o Il.) Styrelse. Ormi5rande: Oscar Ekman. K;nsul. R. N. O., R. K. R. Sot A. O. Vice Ordt'örande: C. F. 'V,;el'll, Grosshandlare, K. W. O., R. N. O., R. N. Sot O. O. Ledamöter: P. Hammarberg, Grosshandlare. Theod. Mannheirner, dito, (verkställande direktör). Olof Wijk, dito. J. 'V. Wilson, dito. C. O. Kjellberg, dito. H. Frisell, dito.

26

27 43 Post- och Kommunikationsväsen. Postkontoret. (Lokal: Torggatan Ko 4.) Afdelningen för afgl1 e poster. Postdirektör: G. Gjers, Ho W. O. Kontrollör: O. J. Widell (tjenstledig:; tillf. U. F. Zachrisson, Kontorsskrifvare).. Kontorsskrifvare: E. A. T. Kihlberg, A. W. Claesson, K. A. Zetterberg, K. J. Westman och L. J. Bolander. Vaktmästare: B. C. Defton och J. Eriksson. Afdelningen för ankommande poster. Postdirektör: G. Ameen. Kontorsskrifvare: U. F. Zachrissou (tjenstledig; tillf. C. O. Janson, e. o. Kontorsskrifvare), A. T. Davidsson och C. U. Reuter. Vaktmästare: O. Ericsson. Brefbärare: J. Jonsson, G. KjeJlman och S. Hallgren. Extra Brefbärare och Vaktmästare: J. Bengtsson. Föreståndare för poststationen i Majorna : C. V. J:!'alck. Paket-Postkontoret. (Lokal: Torggatan N:o 24.) Föreståndare: J. F. Öijer. Vaktmästare: C. Blomberg. Elektriska Telegl'afen. (Lokal: Norra Hamngatan N:o 12.) Direktör: S. A. Schaar, R. W. O. Kommissarier: S. Nyberg, C. G. Wessling och S. R. Hr.mmltrstrand., den sednare föreståndare för Telegramcutsändningen. Kassörer: S. C. Nodander och P. J. Lundblad. Assistenter: C. J.Carlqvist, C. R. Rnnqvist, A. E. Runqvist, C. M. Höök, L. O. Lindman, H. A. Heden, C. l!'. Lundelius, S. E. V. Follin, T. K. l!'. J. Tullberg, C. E. Rosen och C. A. v. Zweigbergk. E. o. Assistenter: E. Lindh och P. Malmstedt. Vaktmästare: A. W. Pettersson. Jel'UV:igstrafik-Staten. (Lokal: Jernvägsstationen vid Drottningtorget.) Intendent: Frih. C. U. Sparre, R. W. O., R. N. S:t O. O. Stockholm), tjenstledig. Intendents-Byrl1n. Byrå-SkriIvare: J. Damm. Kassör: F. J. Ahlberg. Bokhållare: Rob. Söderqvist. Vaktmästare: J. Hyllengren. Trafik-Afdelningen. Trafik-Direktör: G. K. Troili, t. f. Intendent, R. W. O. Trafik-Direkt. Assistent: C. G. Trotzig. Bokhållare: G. F. Reuter och L. J. H. Kördel. (adrces Göteborgs Station. Stations-Inspektor: J. Richert, Bokhållare: M. C. Sjöberg, J. G. Jönsson, H. E. Johnsson, C. A. Nordqvist, K. P. Arnoldsson, L. G. Berglund, J. A. Almcrantz, J. A. Wikström och F. L. S. Svensson. Telegraf-Direktör: J. Stork.. Telegrafister: E. F. Olsson, C. R. Blomqvist, Christina Gyllencreutz och Augusta Guldbrand. Göteborgs Hamnbana. Stations-Inspektor: F. W. F. Wallgren. Maskin- och Förrl1ds-Afdelningen. Maskin-Ingeniör: E. Framkel. Maskin-Assistent: A. Nordström. Verkstads-Kamrer: N. Lo Ahlberg. Material-Förvaltare: J. J. Ramberg. Verkmästare: J. H. Gjörcke.