Kommunfullmäktiges handlingar (17)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges handlingar 2009-09-28 1(17)"

Transkript

1 Kommunfullmäktiges handlingar (17) FÖREDRAGNINGSLISTA den 28 september 2009 kl i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Val av protokollsjusterare och godkännande av dagordning Presentation av nya medborgarförslag Presentation av motioner Presentation av interpellationer Frågor CEMR:s deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män Medborgarförslag om tydliggörande av Billingens bergarter Motion angående alternativ till lövblåsning Motion om att skydda rådhuset mm Motion om att skapa ett barn- och ungdomshälsocentrum på Balthazar Motion angående ett snyggt och rent stadscentrum Planprogram för Karstorpsområdet Förvärv av fastigheterna Åkaren 2 och Åkaren Prislista för lokaluthyrning inom skol- och utbildningsförvaltningen Rökfri arbetstid i Skövde kommun Ränte- och amorteringsfria lån, förslag på nytt regelverk Anmälningsärenden Valärenden

2 Kommunfullmäktiges handlingar (17) 1. Val av protokollsjusterare och godkännande av dagordning 2. Presentation av nya medborgarförslag 3. Presentation av motioner 4. Presentation av interpellationer 5. Frågor 2

3 Kommunfullmäktiges handlingar (17) 06/ CEMR:s deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män Kommunfullmäktige beslutar att underteckna CEMR:s deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män. Deklarationen binder samman olika områden i arbetet för jämställdhet. Den knyter samman representation med verksamhetsutveckling och personalpolitik. Deklarationen är ett politiskt ställningstagande som ska resultera i ett strukturerat arbete inom Skövde kommun och samverkan med övriga samhället. Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundets styrelser beslutade 2006 att underteckna CEMR: s politiska deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män samt att uppmana svenska kommuner, landsting och regioner att underteckna deklarationen och att arbeta för dess genomförande. Detta utifrån kommunens ansvar för demokratin och den politiska rollen, ansvaret för samhällsutvecklingen och den vikt som ett offentligt ställningstagande innebär. CEMR står för Council of European Municipalities and Regions. Deklarationen innehåller tre delar: 1. Introduktion och sex principer, se nedan. 2. Vägledning för hur deklarationen kan implementeras och åtaganden genom utarbetandet av en jämställdhetsplan med en tidsram på två år efter undertecknandet. 3. Trettio artiklar där jämställdhetsarbetet lyfts fram mer i detalj. Artiklarna ska ses som ett verktyg i hur vi kan arbeta med jämställdhet inom områden där kommunen har mandat. De sex huvudprinciperna i deklarationen är 1. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet. 2. För att åstadkomma jämställdhet är det nödvändigt att bekämpa flerfaldig diskriminering och andra hinder. 3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. 4. Att avskaffa stereotypa könsroller är avgörande för att uppnå jämställdhet. 5. Att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla verksamheter är nödvändiga för att främja jämställdhet. 6. Tillräckligt finansierade handlingsplaner och program är nödvändiga verktyg. I huvudsak är dessa principer antagna idag. Skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting, förbundsstyrelsernas beslut nr 6. 3

4 Kommunfullmäktiges handlingar (17) 09/ Medborgarförslag om tydliggörande av Billingens bergarter Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det redan finns en utställning med information om Billingens bergarter vid Cementas utställningsplats vid Brandstorpsvägen. Ett medborgarförslag har inkommit från Berndt Andersson om att vid vägen mellan Strupen och utsiktsplatsen byggs en slinga med skyltar och bergarter som visar Billingens uppbyggnad från urberg till diabas. I ärendet har inkommet yttranden från tekniska nämnden och från kommunekologen. Tekniska nämnden avstår från att yttra sig i ärendet. Kommunekologen anser att det är en bra idé att lyfta fram Billingens bergarter. Det är viktigt att få fler att förstå att Billingens unika geologiska struktur skapar förutsättningar för den mångfald av naturtyper som vi har i kommunen med omnejd. Förslaget är praktiskt genomförbart men det finns redan idag en utställning vid Cementas utsiktsplats vid Brandstorpsvägen. Förslagsställarens idé kräver en hel del förarbeten och resurser och kostnaderna för detta beräknas uppgå till minst ca kronor. I dagsläget finns inga tillgängliga medel för ovanstående satsningar. Medborgarförslag om tydliggörandet av Billingens bergarter Yttrande från tekniska nämnden Yttrande från kommunekologen 4

5 Kommunfullmäktiges handlingar (17) 09/ Motion angående alternativ till lövblåsning Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Sture Grönblad, Mp, har motionerat om en alternativ metod till lövblåsning. Motionären är kritisk till kommunens användande av lövblåsande maskiner. Denna metod innebär dels en dålig arbetsmiljö för parkarbetaren, dels utsätts omgivningen för ett högt störande ljud och slutligen så kan städresultatet bli varierande då man i princip bra flyttar grus, skräp och damm. Motionären förslår därför att kommunen utvecklar och inför en alternativ städmetod som eliminerar ovan beskrivna nackdelar. I ärendet har inkommet ett yttrande från tekniska nämnden. Tekniska nämnden avstyrker motionen på grund av att utveckling redan sker kontinuerligt för vårstädning. Motion angående alternativ till lövblåsning Yttrande från tekniska nämnden 5

6 Kommunfullmäktiges handlingar (17) 09/ Motion om att skydda rådhuset mm Motionen avslås beträffande delen att kommunen upprättar en plan för att vara aktiv ägare av gamla rådhuset och kanslihuset för att stärka skyddet för husens bevarande. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt tekniska förvaltningen att undersöka möjligheterna att göra om ett av sammanträdesrummen Skomakaren eller Översten, i Stadshuset plan 5, till ett ceremonirum för borgerliga vigslar och för speciella tillfällen. Motionen anses därmed besvarad. Yrkanden Morgan Sjöberg yrkar bifall till motionen. Helena Dahlström yrkar bifall till första attsatsen i motionen. Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Morgan Sjöbergs yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Därefter ställer ordförande frågan om kommunstyrelsen bifaller Helena Dahlströms yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har genom Egon Frid motionerat om att Skövde kommun upprättar en plan för att vara aktiv ägare av gamla rådhuset och kanslihuset för att stärka skyddet för husens bevarande samt att Skövde kommun inrättar ceremonirum för borgerliga vigslar och liknande behov. Ceremonirum kan förslagsvis inrättas i gamla rådhuset eller i kanslihuset. I ärendet finns yttrande från tekniska nämnden, byggnadsnämnden och kulturnämnden. Tekniska nämnden avstyrker motionen. Byggnadsnämnden anser att det redan finns förutsättningar för ett säkerställande av byggnadens funktion och utseende. Kulturnämnden stöder förslaget att Skövde kommun genom sitt ägande stärker skyddet för f d rådhuset och kanslihuset eftersom de har ett stort symbolvärde och är kulturhistoriskt värdefulla. Kulturnämnden anser att nuvarande verksamhet skall bestå tills vidare. Nämnden förslår också att ett vigselrum för borgerlig vigsel inrättas. 6

7 Kommunfullmäktiges handlingar (17) Motion om att skydda rådhuset mm Yttrande från tekniska nämnden Yttrande från byggnadsnämnden Yttrande från kulturnämnden 7

8 Kommunfullmäktiges handlingar (17) 09/ Motion om att skapa ett barn- och ungdomshälsocentrum på Balthazar Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till skolnämndens och utbildningsnämndens yttrande. Ulla-Britt Hagström (FP) har motionerat om att skapa ett barn och ungdomshälsocentrum på Balthazar. I ärendet finns yttranden från skolnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden, kulturnämnden och fritidsnämnden. Skolnämnden avstyrker motionen. Utbildningsnämnden avstyrker motionen. Socialnämnden tillstyrker motionen under förutsättning att finansiering och huvudmannafrågan klarläggs. Kulturnämnden föreslår att motionen avslås med hänvisning till att det pågår diskussioner i bland annat LQ-gruppen i vilken form verksamhet för barn och ungdom skall utformas i Skövde. Fritidsnämnden tillstyrker idén om ett barn- och ungdomshälsocentrum men avstyrker en placering på Balthazar. Nämnden anser att ett sådant centrum ska förläggas till en kommande mötesplats för ungdom. Motion om barn- och ungdomshälsocentrum på Balthazar Yttrande från skolnämnden Yttrande från utbildningsnämnden Yttrande från socialnämnden Yttrande från kulturnämnden Yttrande från fritidsnämnden 8

9 Kommunfullmäktiges handlingar (17) 09/ Motion angående ett snyggt och rent stadscentrum Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen eftersom det under 2009 har pågått ett arbete, i Arbetsmarknadsenhetens regi, med att få arbetslösa i arbete. Denna motion överensstämmer därför med kommunens strävan att minska arbetslösheten i Skövde kommun. Konsult och Service, Arbetsmarknadsenheten, får i uppdrag att verkställa detta. Sture Grönblad, MP, föreslår i en motion att kommunen skall samverka med olika aktörer för att arbetslösa skall involveras i ambitionen att få ett renare stadscentrum. I ärendet finns ett yttrande från tekniska nämnden. Tekniska nämnden avstyrker motionen. Motion om ett snyggt och rent stadscentrum Yttrande från tekniska nämnden 9

10 Kommunfullmäktiges handlingar (17) 08/ Planprogram för Karstorpsområdet Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Planprogrammet för Karstorpsområdet. Planprogrammet ska ligga till grund för efterföljande detaljplanearbeten. Yrkanden Lars-Erik Lindh och Morgan Sjöberg yrkar avslag till förslaget om byggnation på Aspöområdet. Mikael Wendt och Orvar Eriksson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Ordförande ställer därefter frågan om kommunstyrelsen bifaller Lars-Erik Lindh och Morgan Sjöbergs yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag att godkänna Planprogrammet för Karstorpsområdet. Lars-Erik Lindh och Morgan Sjöberg reserverar sig mot beslutet. I riktlinjerna i Framtidsplan Skövde 2015 föreslås under rubriken Rekreation och fritid att en särskild utredning ska göras för att klarlägga markbehovet för nuvarande verksamheter och möjligheten att reservera mark för bostäder. Syftet med Planprogram för Karstorpsområdet är att utifrån riktlinjerna i Framtidsplanen och efterföljande Utredningsplan för Karstorpsområdet (beslut KF ), ta fram ett samlat planeringsunderlag för den framtida markanvändningen i Karstorpsområdet. Programmet beskriver förutsättningarna för lämpliga lägen för ny bostadsbebyggelse, reserverar markytor för idrottsområdet Billingehov/Lillegårdens framtida behov av utbyggnad samt beskriver fortsatta förutsättningar för ett tätortsnära naturområde. Naturen och topografin inom Karstorp utgör utgångspunkten för utformning och placering av områden för ny bebyggelse och en avvägning har gjorts mellan olika intressen för att uppnå rätt exploateringsnivå. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats och är en del av planprogrammet. Programhandlingen har varit utställd för samråd under perioden Sakägare, kommunala nämnder, förvaltningar och bolag, politiska partier, statliga myndigheter, föreningar samt intresseorganisationer har beretts tillfälle att 10

11 Kommunfullmäktiges handlingar (17) yttra sig. na har varit tillgängliga på kommunens webbplats samt i Stadshusets entréplan. Bearbetat förslag efter samråd Inkomna synpunkter under samrådet har inneburit vissa ändringar i programförslaget. Ett delområde för ny bostadsbebyggelse, i samrådshandlingen kallat Aspö västra, utgår och området Aspö norra inrymmer några fler bostäder. Planprogrammet har kompletterats med en beskrivning av nuvarande djurhållning på Aspö gård samt omfattningen av de betesmarker som nyttjas. Planprogrammet har vidare kompletterats med ytterligare illustrationer i form av fotomontage som visar hur man kommer att uppleva den nya bebyggelsen i området. Samtliga inkomna synpunkter med bemötanden och kommentarer samt föreslagna ändringar redovisas i Samrådsredogörelsen. Planprogram för Karstorpsområdet Miljökonsekvensbeskrivning Samrådsredogörelse Planillustration 11

12 Kommunfullmäktiges handlingar (17) 09/ Förvärv av fastigheterna Åkaren 2 och Åkaren 3 Kommunfullmäktige beslutar att förvärva fastigheten Skövde Åkaren 2 för tkr och Skövde Åkaren 3 för 250 tkr av John Olsson i Göteborg AB samt anslår 50 tkr till kommunstyrelsen för legalisering av köpet och tkr till tekniska nämnden för byggnadsanpassningar och renovering. Finansiering sker genom nyupplåning. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommundirektören att utreda vilken huvudman som skall förvalta fastigheterna fram till dess att området exploateras. Utredningen skall vara klar före Fram till årsskiftet 2009/2010 kommer tekniska förvaltningen svara för drift och hyresadministration av fastigheterna och Näringslivs- och samhällsbyggnadsenheten inom KS-stab att svara för marknadsföring och kundkontakter. Näringslivs- och samhällsbyggnadsenheten föreslår att kommunen gör ett strategiskt markförvärv av fastigheterna Åkaren 2 och 3. Marken är avsedd för ett kommande exploateringsområde för Hasslumsområdet i enlighet med kommunens översiktsplan, etapp1. Exploatering av området kommer att ske tidigast om fem år. Fram till dess skall området förvaltas och drivas med de verksamhetsfastigheter som för närvarande finns på området. Fastigheterna kommer att hyras ut på tidsbegränsade kontrakt utan besittningsskydd. Hyresintäkterna beräknas vid full uthyrning täcka fastigheternas driftkostnader. Investeringskalkyl Delges Kdir, TEN, NSE 12

13 Kommunfullmäktiges handlingar (17) 09/ Prislista för lokaluthyrning inom skol- och utbildningsförvaltningen Kommunfullmäktige beslutar att fastställa prislistan för uthyrning av lokaler som disponeras av skolnämnden och utbildningsnämnden. Prislistan skall gälla from Kommunfullmäktige delegerar till skolnämnden och utbildningsnämnden att justera hyrorna vartannat år med konsumentprisindex, där jämförelse görs mellan index i juli året före budgetåret och motsvarande index två år tidigare. Skolförvaltningens och utbildningsförvaltningens skolenheter hyr ut lokaler till av kommunen bidragsberättigade föreningar och organisationer samt kommunala förvaltningar inom Skövde kommun. Uthyrning har pågått under många år. En översyn och samordning av priser för skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen har genomförts. En gemensam prislista och ansökningsblankett har också tagits fram. SKN 84/09 UN 47/09 Prislista 13

14 Kommunfullmäktiges handlingar (17) 08/ Rökfri arbetstid i Skövde kommun Kommunfullmäktige beslutar att anta dokumenten Rökfri arbetstid i Skövde kommun och Regler för rökfri arbetstid i Skövde kommun, att uppdra åt kommunens förvaltningar att informera alla anställda om beslutet. Reglerna skall gälla från och med Yrkanden Conny Brännberg yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt , 109, att uppdra åt Konsult och Service att utreda förutsättningarna för att göra Skövde till en rökfri arbetsplats. Uppdraget skulle omfatta rökfri arbetstid, rökfria områden i anslutning till kommunens arbetsplatser samt stöd till personal som slutar röka. Rökfri arbetstid i Skövde kommun Regler för rökfri arbetstid i Skövde kommun Skövde kommun en rökfri arbetstid PM Frågor och svar om rökfri arbetstid 14

15 Kommunfullmäktiges handlingar (17) 09/ Ränte- och amorteringsfria lån, förslag på nytt regelverk Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande ändringar av regler för ränteoch amorteringsfria lån. 1. Ansökningsdatum ändras från 1 april till 31 augusti, för kommande års RoAlån. 2. Den investering som beviljats RoA-lån ska vara påbörjad inom 2 år. 3. Den investering som beviljats RoA-lån ska vara avslutad inom 5 år. 4. Medel som inte tagits i anspråk inom 2 år respektive inte utnyttjats inom 5 år kan omfördelas till andra sökande föreningar genom beslut i fritidsnämnden. 5. Ränte- och amorteringsfria lån avskrivs för föreningen efter 30 år. Fritidskontoret har tillsammans med ekonomienhetens chef sett över reglerna för ränte- och amorteringsfria lån. Ekonomienheten anser att en avskrivningstid på 30 år för lånen är rimligt, vilket skulle innebära att lån som idag är äldre än 30 år avskrivs. Reglerna bör underlätta hanteringen och kontrollen av beviljade lån. Flödesschema RoA-lån Protokollsutdrag FRN 65 15

16 Kommunfullmäktiges handlingar (17) 17. Anmälningsärenden 16

17 Kommunfullmäktiges handlingar (17) 18. Valärenden Partierna lämnar förslag i ärendet I kommunstyrelsens beslut har deltagit: Tord Gustafsson (M), Gunvor Kvick (C), Elisabeth Eriksson (S), Katarina Johansson (M), Hergus Palmqvist (M), Orvar Eriksson (C), Mikael Wendt (FP), Conny Brännberg (KD), Helena Dahlström (S), Lars-Erik Lindh (S), Anita Andersson (S), Maria Hjärtqvist (S) och Morgan Sjöberg (V). 17