Kommunfullmäktiges handlingar (17)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges handlingar 2009-09-28 1(17)"

Transkript

1 Kommunfullmäktiges handlingar (17) FÖREDRAGNINGSLISTA den 28 september 2009 kl i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Val av protokollsjusterare och godkännande av dagordning Presentation av nya medborgarförslag Presentation av motioner Presentation av interpellationer Frågor CEMR:s deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män Medborgarförslag om tydliggörande av Billingens bergarter Motion angående alternativ till lövblåsning Motion om att skydda rådhuset mm Motion om att skapa ett barn- och ungdomshälsocentrum på Balthazar Motion angående ett snyggt och rent stadscentrum Planprogram för Karstorpsområdet Förvärv av fastigheterna Åkaren 2 och Åkaren Prislista för lokaluthyrning inom skol- och utbildningsförvaltningen Rökfri arbetstid i Skövde kommun Ränte- och amorteringsfria lån, förslag på nytt regelverk Anmälningsärenden Valärenden

2 Kommunfullmäktiges handlingar (17) 1. Val av protokollsjusterare och godkännande av dagordning 2. Presentation av nya medborgarförslag 3. Presentation av motioner 4. Presentation av interpellationer 5. Frågor 2

3 Kommunfullmäktiges handlingar (17) 06/ CEMR:s deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män Kommunfullmäktige beslutar att underteckna CEMR:s deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män. Deklarationen binder samman olika områden i arbetet för jämställdhet. Den knyter samman representation med verksamhetsutveckling och personalpolitik. Deklarationen är ett politiskt ställningstagande som ska resultera i ett strukturerat arbete inom Skövde kommun och samverkan med övriga samhället. Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundets styrelser beslutade 2006 att underteckna CEMR: s politiska deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män samt att uppmana svenska kommuner, landsting och regioner att underteckna deklarationen och att arbeta för dess genomförande. Detta utifrån kommunens ansvar för demokratin och den politiska rollen, ansvaret för samhällsutvecklingen och den vikt som ett offentligt ställningstagande innebär. CEMR står för Council of European Municipalities and Regions. Deklarationen innehåller tre delar: 1. Introduktion och sex principer, se nedan. 2. Vägledning för hur deklarationen kan implementeras och åtaganden genom utarbetandet av en jämställdhetsplan med en tidsram på två år efter undertecknandet. 3. Trettio artiklar där jämställdhetsarbetet lyfts fram mer i detalj. Artiklarna ska ses som ett verktyg i hur vi kan arbeta med jämställdhet inom områden där kommunen har mandat. De sex huvudprinciperna i deklarationen är 1. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet. 2. För att åstadkomma jämställdhet är det nödvändigt att bekämpa flerfaldig diskriminering och andra hinder. 3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. 4. Att avskaffa stereotypa könsroller är avgörande för att uppnå jämställdhet. 5. Att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla verksamheter är nödvändiga för att främja jämställdhet. 6. Tillräckligt finansierade handlingsplaner och program är nödvändiga verktyg. I huvudsak är dessa principer antagna idag. Skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting, förbundsstyrelsernas beslut nr 6. 3

4 Kommunfullmäktiges handlingar (17) 09/ Medborgarförslag om tydliggörande av Billingens bergarter Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det redan finns en utställning med information om Billingens bergarter vid Cementas utställningsplats vid Brandstorpsvägen. Ett medborgarförslag har inkommit från Berndt Andersson om att vid vägen mellan Strupen och utsiktsplatsen byggs en slinga med skyltar och bergarter som visar Billingens uppbyggnad från urberg till diabas. I ärendet har inkommet yttranden från tekniska nämnden och från kommunekologen. Tekniska nämnden avstår från att yttra sig i ärendet. Kommunekologen anser att det är en bra idé att lyfta fram Billingens bergarter. Det är viktigt att få fler att förstå att Billingens unika geologiska struktur skapar förutsättningar för den mångfald av naturtyper som vi har i kommunen med omnejd. Förslaget är praktiskt genomförbart men det finns redan idag en utställning vid Cementas utsiktsplats vid Brandstorpsvägen. Förslagsställarens idé kräver en hel del förarbeten och resurser och kostnaderna för detta beräknas uppgå till minst ca kronor. I dagsläget finns inga tillgängliga medel för ovanstående satsningar. Medborgarförslag om tydliggörandet av Billingens bergarter Yttrande från tekniska nämnden Yttrande från kommunekologen 4

5 Kommunfullmäktiges handlingar (17) 09/ Motion angående alternativ till lövblåsning Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Sture Grönblad, Mp, har motionerat om en alternativ metod till lövblåsning. Motionären är kritisk till kommunens användande av lövblåsande maskiner. Denna metod innebär dels en dålig arbetsmiljö för parkarbetaren, dels utsätts omgivningen för ett högt störande ljud och slutligen så kan städresultatet bli varierande då man i princip bra flyttar grus, skräp och damm. Motionären förslår därför att kommunen utvecklar och inför en alternativ städmetod som eliminerar ovan beskrivna nackdelar. I ärendet har inkommet ett yttrande från tekniska nämnden. Tekniska nämnden avstyrker motionen på grund av att utveckling redan sker kontinuerligt för vårstädning. Motion angående alternativ till lövblåsning Yttrande från tekniska nämnden 5

6 Kommunfullmäktiges handlingar (17) 09/ Motion om att skydda rådhuset mm Motionen avslås beträffande delen att kommunen upprättar en plan för att vara aktiv ägare av gamla rådhuset och kanslihuset för att stärka skyddet för husens bevarande. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt tekniska förvaltningen att undersöka möjligheterna att göra om ett av sammanträdesrummen Skomakaren eller Översten, i Stadshuset plan 5, till ett ceremonirum för borgerliga vigslar och för speciella tillfällen. Motionen anses därmed besvarad. Yrkanden Morgan Sjöberg yrkar bifall till motionen. Helena Dahlström yrkar bifall till första attsatsen i motionen. Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Morgan Sjöbergs yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Därefter ställer ordförande frågan om kommunstyrelsen bifaller Helena Dahlströms yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har genom Egon Frid motionerat om att Skövde kommun upprättar en plan för att vara aktiv ägare av gamla rådhuset och kanslihuset för att stärka skyddet för husens bevarande samt att Skövde kommun inrättar ceremonirum för borgerliga vigslar och liknande behov. Ceremonirum kan förslagsvis inrättas i gamla rådhuset eller i kanslihuset. I ärendet finns yttrande från tekniska nämnden, byggnadsnämnden och kulturnämnden. Tekniska nämnden avstyrker motionen. Byggnadsnämnden anser att det redan finns förutsättningar för ett säkerställande av byggnadens funktion och utseende. Kulturnämnden stöder förslaget att Skövde kommun genom sitt ägande stärker skyddet för f d rådhuset och kanslihuset eftersom de har ett stort symbolvärde och är kulturhistoriskt värdefulla. Kulturnämnden anser att nuvarande verksamhet skall bestå tills vidare. Nämnden förslår också att ett vigselrum för borgerlig vigsel inrättas. 6

7 Kommunfullmäktiges handlingar (17) Motion om att skydda rådhuset mm Yttrande från tekniska nämnden Yttrande från byggnadsnämnden Yttrande från kulturnämnden 7

8 Kommunfullmäktiges handlingar (17) 09/ Motion om att skapa ett barn- och ungdomshälsocentrum på Balthazar Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till skolnämndens och utbildningsnämndens yttrande. Ulla-Britt Hagström (FP) har motionerat om att skapa ett barn och ungdomshälsocentrum på Balthazar. I ärendet finns yttranden från skolnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden, kulturnämnden och fritidsnämnden. Skolnämnden avstyrker motionen. Utbildningsnämnden avstyrker motionen. Socialnämnden tillstyrker motionen under förutsättning att finansiering och huvudmannafrågan klarläggs. Kulturnämnden föreslår att motionen avslås med hänvisning till att det pågår diskussioner i bland annat LQ-gruppen i vilken form verksamhet för barn och ungdom skall utformas i Skövde. Fritidsnämnden tillstyrker idén om ett barn- och ungdomshälsocentrum men avstyrker en placering på Balthazar. Nämnden anser att ett sådant centrum ska förläggas till en kommande mötesplats för ungdom. Motion om barn- och ungdomshälsocentrum på Balthazar Yttrande från skolnämnden Yttrande från utbildningsnämnden Yttrande från socialnämnden Yttrande från kulturnämnden Yttrande från fritidsnämnden 8

9 Kommunfullmäktiges handlingar (17) 09/ Motion angående ett snyggt och rent stadscentrum Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen eftersom det under 2009 har pågått ett arbete, i Arbetsmarknadsenhetens regi, med att få arbetslösa i arbete. Denna motion överensstämmer därför med kommunens strävan att minska arbetslösheten i Skövde kommun. Konsult och Service, Arbetsmarknadsenheten, får i uppdrag att verkställa detta. Sture Grönblad, MP, föreslår i en motion att kommunen skall samverka med olika aktörer för att arbetslösa skall involveras i ambitionen att få ett renare stadscentrum. I ärendet finns ett yttrande från tekniska nämnden. Tekniska nämnden avstyrker motionen. Motion om ett snyggt och rent stadscentrum Yttrande från tekniska nämnden 9

10 Kommunfullmäktiges handlingar (17) 08/ Planprogram för Karstorpsområdet Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Planprogrammet för Karstorpsområdet. Planprogrammet ska ligga till grund för efterföljande detaljplanearbeten. Yrkanden Lars-Erik Lindh och Morgan Sjöberg yrkar avslag till förslaget om byggnation på Aspöområdet. Mikael Wendt och Orvar Eriksson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Ordförande ställer därefter frågan om kommunstyrelsen bifaller Lars-Erik Lindh och Morgan Sjöbergs yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag att godkänna Planprogrammet för Karstorpsområdet. Lars-Erik Lindh och Morgan Sjöberg reserverar sig mot beslutet. I riktlinjerna i Framtidsplan Skövde 2015 föreslås under rubriken Rekreation och fritid att en särskild utredning ska göras för att klarlägga markbehovet för nuvarande verksamheter och möjligheten att reservera mark för bostäder. Syftet med Planprogram för Karstorpsområdet är att utifrån riktlinjerna i Framtidsplanen och efterföljande Utredningsplan för Karstorpsområdet (beslut KF ), ta fram ett samlat planeringsunderlag för den framtida markanvändningen i Karstorpsområdet. Programmet beskriver förutsättningarna för lämpliga lägen för ny bostadsbebyggelse, reserverar markytor för idrottsområdet Billingehov/Lillegårdens framtida behov av utbyggnad samt beskriver fortsatta förutsättningar för ett tätortsnära naturområde. Naturen och topografin inom Karstorp utgör utgångspunkten för utformning och placering av områden för ny bebyggelse och en avvägning har gjorts mellan olika intressen för att uppnå rätt exploateringsnivå. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats och är en del av planprogrammet. Programhandlingen har varit utställd för samråd under perioden Sakägare, kommunala nämnder, förvaltningar och bolag, politiska partier, statliga myndigheter, föreningar samt intresseorganisationer har beretts tillfälle att 10

11 Kommunfullmäktiges handlingar (17) yttra sig. na har varit tillgängliga på kommunens webbplats samt i Stadshusets entréplan. Bearbetat förslag efter samråd Inkomna synpunkter under samrådet har inneburit vissa ändringar i programförslaget. Ett delområde för ny bostadsbebyggelse, i samrådshandlingen kallat Aspö västra, utgår och området Aspö norra inrymmer några fler bostäder. Planprogrammet har kompletterats med en beskrivning av nuvarande djurhållning på Aspö gård samt omfattningen av de betesmarker som nyttjas. Planprogrammet har vidare kompletterats med ytterligare illustrationer i form av fotomontage som visar hur man kommer att uppleva den nya bebyggelsen i området. Samtliga inkomna synpunkter med bemötanden och kommentarer samt föreslagna ändringar redovisas i Samrådsredogörelsen. Planprogram för Karstorpsområdet Miljökonsekvensbeskrivning Samrådsredogörelse Planillustration 11

12 Kommunfullmäktiges handlingar (17) 09/ Förvärv av fastigheterna Åkaren 2 och Åkaren 3 Kommunfullmäktige beslutar att förvärva fastigheten Skövde Åkaren 2 för tkr och Skövde Åkaren 3 för 250 tkr av John Olsson i Göteborg AB samt anslår 50 tkr till kommunstyrelsen för legalisering av köpet och tkr till tekniska nämnden för byggnadsanpassningar och renovering. Finansiering sker genom nyupplåning. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommundirektören att utreda vilken huvudman som skall förvalta fastigheterna fram till dess att området exploateras. Utredningen skall vara klar före Fram till årsskiftet 2009/2010 kommer tekniska förvaltningen svara för drift och hyresadministration av fastigheterna och Näringslivs- och samhällsbyggnadsenheten inom KS-stab att svara för marknadsföring och kundkontakter. Näringslivs- och samhällsbyggnadsenheten föreslår att kommunen gör ett strategiskt markförvärv av fastigheterna Åkaren 2 och 3. Marken är avsedd för ett kommande exploateringsområde för Hasslumsområdet i enlighet med kommunens översiktsplan, etapp1. Exploatering av området kommer att ske tidigast om fem år. Fram till dess skall området förvaltas och drivas med de verksamhetsfastigheter som för närvarande finns på området. Fastigheterna kommer att hyras ut på tidsbegränsade kontrakt utan besittningsskydd. Hyresintäkterna beräknas vid full uthyrning täcka fastigheternas driftkostnader. Investeringskalkyl Delges Kdir, TEN, NSE 12

13 Kommunfullmäktiges handlingar (17) 09/ Prislista för lokaluthyrning inom skol- och utbildningsförvaltningen Kommunfullmäktige beslutar att fastställa prislistan för uthyrning av lokaler som disponeras av skolnämnden och utbildningsnämnden. Prislistan skall gälla from Kommunfullmäktige delegerar till skolnämnden och utbildningsnämnden att justera hyrorna vartannat år med konsumentprisindex, där jämförelse görs mellan index i juli året före budgetåret och motsvarande index två år tidigare. Skolförvaltningens och utbildningsförvaltningens skolenheter hyr ut lokaler till av kommunen bidragsberättigade föreningar och organisationer samt kommunala förvaltningar inom Skövde kommun. Uthyrning har pågått under många år. En översyn och samordning av priser för skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen har genomförts. En gemensam prislista och ansökningsblankett har också tagits fram. SKN 84/09 UN 47/09 Prislista 13

14 Kommunfullmäktiges handlingar (17) 08/ Rökfri arbetstid i Skövde kommun Kommunfullmäktige beslutar att anta dokumenten Rökfri arbetstid i Skövde kommun och Regler för rökfri arbetstid i Skövde kommun, att uppdra åt kommunens förvaltningar att informera alla anställda om beslutet. Reglerna skall gälla från och med Yrkanden Conny Brännberg yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt , 109, att uppdra åt Konsult och Service att utreda förutsättningarna för att göra Skövde till en rökfri arbetsplats. Uppdraget skulle omfatta rökfri arbetstid, rökfria områden i anslutning till kommunens arbetsplatser samt stöd till personal som slutar röka. Rökfri arbetstid i Skövde kommun Regler för rökfri arbetstid i Skövde kommun Skövde kommun en rökfri arbetstid PM Frågor och svar om rökfri arbetstid 14

15 Kommunfullmäktiges handlingar (17) 09/ Ränte- och amorteringsfria lån, förslag på nytt regelverk Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande ändringar av regler för ränteoch amorteringsfria lån. 1. Ansökningsdatum ändras från 1 april till 31 augusti, för kommande års RoAlån. 2. Den investering som beviljats RoA-lån ska vara påbörjad inom 2 år. 3. Den investering som beviljats RoA-lån ska vara avslutad inom 5 år. 4. Medel som inte tagits i anspråk inom 2 år respektive inte utnyttjats inom 5 år kan omfördelas till andra sökande föreningar genom beslut i fritidsnämnden. 5. Ränte- och amorteringsfria lån avskrivs för föreningen efter 30 år. Fritidskontoret har tillsammans med ekonomienhetens chef sett över reglerna för ränte- och amorteringsfria lån. Ekonomienheten anser att en avskrivningstid på 30 år för lånen är rimligt, vilket skulle innebära att lån som idag är äldre än 30 år avskrivs. Reglerna bör underlätta hanteringen och kontrollen av beviljade lån. Flödesschema RoA-lån Protokollsutdrag FRN 65 15

16 Kommunfullmäktiges handlingar (17) 17. Anmälningsärenden 16

17 Kommunfullmäktiges handlingar (17) 18. Valärenden Partierna lämnar förslag i ärendet I kommunstyrelsens beslut har deltagit: Tord Gustafsson (M), Gunvor Kvick (C), Elisabeth Eriksson (S), Katarina Johansson (M), Hergus Palmqvist (M), Orvar Eriksson (C), Mikael Wendt (FP), Conny Brännberg (KD), Helena Dahlström (S), Lars-Erik Lindh (S), Anita Andersson (S), Maria Hjärtqvist (S) och Morgan Sjöberg (V). 17

Kommunfullmäktiges handlingar (11)

Kommunfullmäktiges handlingar (11) Kommunfullmäktiges handlingar 2009-08-31 1(11) FÖREDRAGNINGSLISTA Den 31 augusti 2009 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Val av protokollsjusterare och godkännande av dagordning... 2 2. Information

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar (12)

Kommunfullmäktiges handlingar (12) Kommunfullmäktiges handlingar 2011-05-02 1(12) FÖREDRAGNINGSLISTA den 2 maj 2011 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning... 2 2. Information 2 Utbildningsnämnden angående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (17) Kommunfullmäktige 2009-11-30 1(17) Innehållsförteckning Godkännande av dagordning... 3 Medborgarförslag att skolan erbjuder möjlighet till läxläsning eller annat skolarbete på fritids tillsammans med lärare...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (28) Kommunstyrelsen 2009-09-14 1(28) Innehållsförteckning CEMR:s deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män... 3 Förvaltade stiftelser årsredovisning för år 2008... 4 Medborgarförslag om tydliggörande

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar (14)

Kommunfullmäktiges handlingar (14) Kommunfullmäktiges handlingar 2010-05-31 1(14) FÖREDRAGNINGSLISTA den 2007 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Val av protokollsjusterare och godkännande av dagordning... 2 2. Informationer...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (24) Kommunfullmäktige 2009-12-21 1(24) Innehållsförteckning Godkännande av dagordning... 3 Motion om att Skövde kommun ansluter sig till borgmästaravtalet... 4 Motion om trafiksäkerhet för ungdom... 5 Motion

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-02-08 1(22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-02-08 1(22) Kommunfullmäktige 2010-02-08 1(22) Innehållsförteckning Godkännande av dagordning... 3 Information... 4 Motion om att sänka åldern för fria bussresor från 75 år till 65 år... 5 Motion angående ställverket

Läs mer

Datum 2012-10-23. Motion av Malena Ranch (MP) om undertecknande av den europeiska jämställdhetsdeklarationen

Datum 2012-10-23. Motion av Malena Ranch (MP) om undertecknande av den europeiska jämställdhetsdeklarationen KS 16 21 NOV 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2012-10-23 Diarienummer KSN-2012-0537 Kommunstyrelsen Motion av Malena Ranch (MP) om undertecknande av den europeiska jämställdhetsdeklarationen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (11) Kommunstyrelsen 2009-02-02 1(11) Innehållsförteckning Äldreombud i Skövde kommun och dess organisatoriska placering... 3 Medborgarförslag angående behov av rondeller i S Ryd... 4 Byte av ledamot i krisledningsnämnden...

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2010-09-27 1(15)

Kommunfullmäktiges handlingar 2010-09-27 1(15) Kommunfullmäktiges handlingar 2010-09-27 1(15) FÖREDRAGNINGSLISTA den 27 september 2010 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset 1. Val av protokollsjusterare och godkännande av dagordning... 2 2. Informationer

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar (19)

Kommunfullmäktiges handlingar (19) Kommunfullmäktiges handlingar 2009-10-26 1(19) FÖREDRAGNINGSLISTA den 26 oktober 2009 kl 18.00 direkt efter allmänhetens frågestund i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Val av protokollsjusterare och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2010-11-22 1(14)

Kommunfullmäktiges handlingar 2010-11-22 1(14) Kommunfullmäktiges handlingar 2010-11-22 1(14) FÖREDRAGNINGSLISTA Den 22 november kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Val av protokollsjusterare och godkännande av dagordning... 2 2. Val av

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för jämställdhet Program för jämställdhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165)

STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165) 1(6) STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165) BILAGA Bilagan sammanställs och revideras utifrån Styrsystemets avsnitt 6.1 Styrdokument som fastställs av fullmäktige: Förutom genom särskilda styrdokument

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-17 167 Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS 2015-376 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2010-02-08 1(17)

Kommunfullmäktiges handlingar 2010-02-08 1(17) Kommunfullmäktiges handlingar 2010-02-08 1(17) FÖREDRAGNINGSLISTA den 8 februari 2010 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Val av protokollsjusterare och godkännande av dagordning... 3 2. Informationer...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-02 136 Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS 2016-533 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2011-08-29 1(13)

Kommunfullmäktiges handlingar 2011-08-29 1(13) Kommunfullmäktiges handlingar 2011-08-29 1(13) FÖREDRAGNINGSLISTA den 29 augusti 2011 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning... 2 2. Anmälan av nya medborgarförslag, motioner,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-02 1(9) Innehållsförteckning Medborgarförslag om små spår/stigar för barnen på Billingens frilufsområde... 3 Motion om att Skövde kommun söker bidrag från regionen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9) Innehållsförteckning Delårsrapport kommunstyrelsen, 2011... 3 Tillförordnad kommundirektör... 4 Tematisk fördjupning av översiktsplan 2003 Tibro kommun -

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (10) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1(10) Innehållsförteckning Motion om att utreda Cementas fortsatta verksamhet i Skövde... 3 Val av ombud till årsstämma West Sweden... 5 Handlingsplan Turism...

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2012-05-21 1(15)

Kommunfullmäktiges handlingar 2012-05-21 1(15) Kommunfullmäktiges handlingar 2012-05-21 1(15) FÖREDRAGNINGSLISTA den 21 maj 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning... 2 2. Information Utdelning av Arne Lorentzons

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Västerås stad

Jämställdhetspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 december 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås

Läs mer

Handlingsplan för CEMR:s jämställdhetsdeklaration

Handlingsplan för CEMR:s jämställdhetsdeklaration ESLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret Josef Chaib Handläggare Diarienummer gs. 2012-09-07 Kommunstyrelsen /2.o3139-1 Handlingsplan för CEMR:s jämställdhetsdeklaration Ärendebeskrivning 2007 antog kommunfullmäktige

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Medborgarförslag om bättre stöd till barn med tidiga tecken på psykisk ohälsa

Medborgarförslag om bättre stöd till barn med tidiga tecken på psykisk ohälsa 2011 01 31 15 21 Kommunstyrelsen 2011 08 15 161 348 Arbets och personalutskottet 2011 06 07 118 230 Dnr 11.19 008 jankf24 Medborgarförslag om bättre stöd till barn med tidiga tecken på psykisk ohälsa Ärendebeskrivning

Läs mer

Ärendelista Ks 1495/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 1495/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 1495/2016 Kommunfullmäktige Datum: 2017-01-25 Klockan: 09:00 ca 17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Information om ny teknik i Sessionssalen 2 Val av protokollsjusterare och bestämmande

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2009-03-23 1(28)

Kommunfullmäktiges handlingar 2009-03-23 1(28) Kommunfullmäktiges handlingar 2009-03-23 1(28) FÖREDRAGNINGSLISTA den 23 mars 2009 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Val av protokollsjusterare och godkännande av dagordning... 3 2. Allmänhetens

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå

Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå PM 2009:1 RI (Dnr 222-2353/2008) Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Stockholms stad

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Redovisning av obesvarade motioner. Blad 2. Kommunstyrelsen. Ks 140 Dnr 75/ Au $x -59-j-2OD

ARBOGA KOMMUN. Redovisning av obesvarade motioner. Blad 2. Kommunstyrelsen. Ks 140 Dnr 75/ Au $x -59-j-2OD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-07 Blad 2 Ks 140 Dnr 75/2014-101 Au 117 -$x -59-j-2OD Redovisning av obesvarade motioner Motioner som inte är avslutade redovisas med hänvisning

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar (20)

Kommunfullmäktiges handlingar (20) Kommunfullmäktiges handlingar 2009-05-04 1(20) FÖREDRAGNINGSLISTA den 4 maj 2009 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Val av protokollsjusterare och godkännande av dagordning... 2 2. Presentation

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-12-12 257 Tid 8.30-9.20 Plats Stadshuset Omfattning 261-267 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Karin Björkman, socialchef Anna-Lena Lilja, förvaltningssekreterare ANSLAG / BEVIS. Socialnämnden 2012-06-05. Socialkansliet

Karin Björkman, socialchef Anna-Lena Lilja, förvaltningssekreterare ANSLAG / BEVIS. Socialnämnden 2012-06-05. Socialkansliet Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Tisdagen den 5 juni 2012 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 8.30-15.00 Beslutande Ingegerd Bennysson (S), ordförande Reidar Johansson (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar (20)

Kommunfullmäktiges handlingar (20) Kommunfullmäktiges handlingar 2009-12-21 1(20) FÖREDRAGNINGSLISTA den 21 december 2009 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Val av protokollsjusterare och godkännande av dagordning... 2 2. Presentation

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2009-12-02

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2009-12-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2009-12-02 Innehållsförteckning Tekniska nämndens verksamhetsplan 2010-2012... 3 Motion om bättre öppettider på återvinningscentralerna... 4 Medborgarförslag om förbättrad

Läs mer

TRANAs KOMMUN 2015-09- 22 Sida 16 (23) - KOMMUNSTYRElSEN

TRANAs KOMMUN 2015-09- 22 Sida 16 (23) - KOMMUNSTYRElSEN att anse motionen besvarad mot bakgrund av nuvarande reglering av anställning efter 67 år vilken ger möjlighet till fortsatt anställning om båda parter, arbetsgivare och arbetstagare, I Uldragsbestyrkande

Läs mer

Medborgarförslag om att inrätta en tjänst som barn- eller elevombudsman/ungdomsombud

Medborgarförslag om att inrätta en tjänst som barn- eller elevombudsman/ungdomsombud Kommunfullmäktige 2007-09-24 215 464 2008-04-28 87 200 Kommunstyrelsen 2008-04-14 86 229 Arbets- och personalutskottet 2008-03-31 78 196 Dnr 07.546-008 septkf38 Medborgarförslag om att inrätta en tjänst

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40. Omfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40. Omfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 89-93 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden /14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden /14 Fritidsnämnden 2009-05-11 1/14 Innehållsförteckning Ekonomisk uppföljning... 3 Muntlig information... 4 Kvartalsrapport 1... 5 Ränte- och amorteringsfria lån 2010... 6 Förslag till förvaltningsplan för

Läs mer

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Kommunfullmäktige 2009-10-26 161 380 Kommunstyrelsen 2009-10-12 190 507 Arbets- och personalutskottet 2009-09-14 185 398 Dnr 09.543-825 oktkf11 Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby

Läs mer

Teemu Sulin (V), ordförande Ann-Christine Andersson (V) Shiro Biranvand (V) tjg ers Jan Johansson (M) Bengt Lindgren (S)

Teemu Sulin (V), ordförande Ann-Christine Andersson (V) Shiro Biranvand (V) tjg ers Jan Johansson (M) Bengt Lindgren (S) Sammanträdesprotokoll 2014-06-19 1 (12) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Norbergsvägen 19, klockan 13:15 14:30 Beslutande Teemu Sulin (V), ordförande Ann-Christine Andersson

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar (21)

Kommunfullmäktiges handlingar (21) Kommunfullmäktiges handlingar 2010-10-25 1(21) FÖREDRAGNINGSLISTA den 25 oktober 2010 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Val av protokollsjusterare och godkännande av dagordning... 2 2. Allmänhetens

Läs mer

Sala kommun uppmanas underteckna deklarationen för jämställdhet

Sala kommun uppmanas underteckna deklarationen för jämställdhet SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2012-03- 1 3 Centerpartiet i Sala kommun Motion ang Sala kommun uppmanas underteckna deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMRs jämställdhetsdeklaration)

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (33) Kommunfullmäktige 2009-03-23 1(33) Innehållsförteckning Godkännande av dagordning... 3 Medborgarförslag om tydliggörande av Billingens (Västgötabergens) bergarter... 4 Motion om att skapa ett barn- och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-05 1(16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-05 1(16) Kommunstyrelsen 2009-10-05 1(16) Innehållsförteckning Tillägg till anvisningar vid handläggning av ärenden som rör gymnasieelevers resor... 3 Slutredovisning av projekt Rydskolan... 4 Exploateringskalkyl,

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-30 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-30 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 09:00 09:20 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT Plats: Rodret Ledamöter: Arne Olsson (c) ordförande Olof Lundberg (s) vice ordförande Christina Engström (m) Roger Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl ,

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl , Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl. 15.00, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-05 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-05 1(9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-05 1(9) Innehållsförteckning Drogpolitiskt program 2011-2015... 3 Ansökan om Egnells medel för inköp av konst... 4 Tillförordnad kommundirektör... 5 Remiss om Gestaltningsprogram

Läs mer

Svar på medborgarförslag om scen med tak i Skänninge.

Svar på medborgarförslag om scen med tak i Skänninge. Missiv 1(2) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-08-27 KS/2014:569 Handläggare Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag om scen med tak i Skänninge. Bakgrund Frida Gustavsson har inlämnat

Läs mer

Folkets Gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets

Folkets Gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-03-17 Vår referens Katarina Dettmark Controller katarina.dettmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Folkets Gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets

Läs mer

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 1 (8) Plats och tid Beslutande Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 Kennet Hedlund (S), ordförande Inga-Lill Ohldin (S) Kjell Krüger(S) Regina Ericsson (S) Johanna Olofsson (M) Göran

Läs mer

Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan

Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan Kommunstyrelsen 2017-10-03 Kommunledningskontoret Ledningsstaben KSKF/2016:623 Lena Lundberg 1 (2) Kommunstyrelsen Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan Förslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7) Innehållsförteckning Detaljplan för kv. Fältspaten m m. Plangranskning... 3 Detaljplan för Bågen 1, Billingskolan. Plangranskning... 4 Trafikåret 2013, skrivelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2009-01-21 1 Innehållsförteckning Firmateckning för år 2009... 3 Motion om att utveckla mötesplatser och fritidsgårdar för ungdomar i hela Skövde och med start i

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-10-04 Ärendelista Sid nr Justering...2 69 Information om elektroniska sammanträdeshandlingar...3 70 Ansvaret för föreningsstöd till invandrarföreningar...4

Läs mer

Svar på medborgarförslag nr 7/ Utegym i Österåkers kommun

Svar på medborgarförslag nr 7/ Utegym i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-18 AU 3:7 Dnr. KS 2015/0236 Svar på medborgarförslag nr 7/2014 - Utegym i Österåkers kommun Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar (11)

Kommunfullmäktiges handlingar (11) Kommunfullmäktiges handlingar 2012-01-30 1(11) FÖREDRAGNINGSLISTA den 30 januari 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Val av protokollsjusterare och godkännande av dagordning... 2 2. Information

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 20:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Motion om energieffektivisering - Watt-Buster till Luleå

Motion om energieffektivisering - Watt-Buster till Luleå 2008-04-28 98 227 Kommunstyrelsen 2009-02-09 33 69 Arbets- och personalutskottet 2009-01-12 5 10 Dnr 08.322-008 aprilkf24 Motion om energieffektivisering - Watt-Buster till Luleå Ärendebeskrivning Erika

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Datum Motion av Erik Pelling och Bengt Sandblad (båda S) om kunskapsbaserad ungdomspolitik

Datum Motion av Erik Pelling och Bengt Sandblad (båda S) om kunskapsbaserad ungdomspolitik KS 17 18 MAJ 2011 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Fichtel Åsa Datum 2011-04-26 Diarienummer KSN-2010-0573 Kommunstyrelsen Motion av Erik Pelling och Bengt Sandblad (båda S) om kunskapsbaserad ungdomspolitik

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-11-03 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) miljöchefen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 december 2013 kl. 8:30-9:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 134-137 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012 KALLELSE 1(6) Kommunstyrelsen 2012-03-21 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012 Kung Birger 1+2, Kommunhuset, kl. 14.00 Upprop Val av justerare:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 392 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Ray Idermark (M) Ordförande Johanna Harling Sekreterare Tfn:

Ray Idermark (M) Ordförande Johanna Harling Sekreterare Tfn: KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-04-18 Tid och plats 19:00 Kulturrummet, Kulturhuset Övriga kallade Mikael Carlgren, Kanlischef, Victor Kilén, Kommundirektör, Johanna Harling, Kommunsekreterare Ray Idermark

Läs mer

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332

Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 125 Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Bifalla motionen och ge barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 mars 2008, klockan 17.00-18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer