ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (48)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (48)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (48) Plats Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 15 april 2013, klockan Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande 54-87, 89 Veronica Burman (S), ledamot 54-87, 89 Mari-Teres Ögren (S), ledamot 54-87, 89 Rolf Laestander (S), ledamot 54-87, 89 Ulf Ottosson (C), ledamot Doris Johansson (C), ledamot Alf Sundström (FP), ledamot 54-87, 89 Elisabeth Bramfeldt (V), ledamot, 54-62, 64-67, Kurt Burman (S), tjg ersättare 54-87, 89, tjg ordförande 88 Nenne Åman (S), tjg ersättare 88 Bo Johansson (C), tjg ersättare 63, 68-69, Övriga deltagare Bo-Erik Berg, kommunchef Caroline Grefbäck Westerlund, controller 58 Christer Andersson, samhällsutvecklingschef 57, 63 Nina Lestander, redovisningschef 68-69, Bo Johansson (C), icke tjänstgörande ersättare Utses att justera Ulf Ottosson Justeringens tid och plats Onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00, enheten för nämndservice. Underskrifter Sekreterare Paragrafer: Lena Sundström Ordförande Britta Flinkfeldt Jansson 54-87, 89 Kurt Burman 88 Justerande Ulf Ottosson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Enheten för nämndservice Underskrift Anette Labba

2 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 54 Godkännande av dagordning. 55 Tillväxt i Arjeplogs kommun 56 Kommunchefens rapport 57 Samhällsutvecklingschefens rapport 58 Information vid mötet 59 Samordnad fastighetsförvaltning mellan Arjeplogs kommun och Stiftelsen Arjeploghus rapport 60 Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2013, RFSL Pite Älvdal och Norra Västerbotten 61 Borgmästaravtalet 62 Anställning av socialchef 63 Verksamhetsberättelse, Kommunstyrelsen år Trafik- och hastighetsplan för Arjeplogs kommun 65 Omsättning av lån 66 Översyn av den politiska organisationen 67 Taxor Barn- och utbildningsnämnden, avgift för mellanmål för skolskjutsbarn 68 Taxor 2013 Socialnämnden, kostservice 69 Taxor 2013 Socialnämnden, förtydligande av ny avgift för korttidsplatser 70 Detaljplan för del av Kyrkostaden 1:3, Lugnetskolan 71 Detaljplan för del av Arjeplogs Prästbord 2:18 72 Gemensam nämnd för esamhället i Norrbottens län 73 Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 74 Årsredovisning 2012, Fjärrvärmeverksamheten 75 Årsredovisning 2012, VA-verksamheten 76 Årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning för år Årsredovisning 2012 för Kraja AB 78 Årsredovisning 2012 för Stiftelsen Silvermuseet 79 Årsredovisning 2012 för Stiftelsen Arjeploghus 80 Årsredovisning 2012 för Stiftelsen Arjeplogs Turism 81 Årsredovisning 2012 för Dr Einar Wallquists minnesfond 82 Redovisning av delegeringsbeslut 83 Delgivningar 84 Anmälan av beslut, kommunstyrelsens arbetsutskott 85 Verkställda uppdrag för perioden Ej verkställda uppdrag för perioden Sakkunniga revisorer i icke verksamma bolag 88 Underskottstäckning 2012, Stiftelsen Arjeploghus 89 Revidering av fullmakter och attestanter inom kommunstyrelsen verksamheter år 2013

3 Kommunstyrelsen Ks 54 Godkännande av dagordning Ordföranden föreslår följande tillägg till dagordningen: 35. Sakkunniga revisorer i icke verksamma bolag 36. Underskottstäckning i Stiftelsen Arjeploghus Revidering av fullmakter och attestanter inom kommunstyrelsens verksamhetsområden KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Godkänna föreslagen dagordning med tillägg av följande ärenden: 35. Sakkunniga revisorer i icke verksamma bolag 36. Underskottstäckning i Stiftelsen Arjeploghus Revidering av fullmakter och attestanter inom kommunstyrelsens verksamhetsområden

4 Kommunstyrelsen Ks 55 Tillväxt i Arjeplogs kommun KS-sammanträdet den 25 mars ställdes in p g a Landshövdingens besök. Rapporten gäller för tiden från 15 februari och till idag, Tillväxtarbetet har tagit fart vilket känns mycket glädjande. Vi har ett bra gäng inom utvecklingsenheten med bra samarbeten med Argentis och med Akademi Norr. Aktuellt just nu är de olika attraktivitets- och designprojekten som drar igång där vi lägger kraft på planering för en attraktiv samhällsbild. Ett par nya LONA-projekt är beviljade inom kommunen och vi kommer också att inom kort börja se påtagliga resultat på Vaukaleden, ny skyltning, nya fiskeguider osv. Galtispuodavägen står inför upphandling av upprustningen och bredbandsutvecklingsarbetet pågår. Vad vi behöver är mer personal som kan jobba med alla projektplaner som ska fram och med finansieringen av detta! Akademi Norr har anställt ny verksamhetschef. Jag är övertygad om att personen ifråga kommer att göra ett utmärkt jobb för att lyfta arbetet så att det tar fart. Vid direktionens möte i Luleå den mars diskuterades bl a motorfunktionens nästa steg, vilket kan vara att bilda s k science-parks. Jag har fört fram biltest och avancerad matlagning som Arjeplogs specialområden, och jag vet att Bo-Erik har tankar om Silvermuseets forskning och hur denna kan avknoppas in i andra projekt. Anledningen att direktionsmötet var förlagt i Luleå var för att vi skulle kunna delta i Europa-Forum under samma tid. Intressanta seminarier om erfarenheter och kommande utmaningar. Under perioden har biltestföretagen tagit nya steg inför förverkligandet av nya projekt för att få tillgång till längre vintersäsonger. Frågan är ännu i sin linda finansieringsmässigt men nätverk och kontaktytor aktiveras. Arbetet med förverkligandet av den gemensamma nämnden framskrider och i förvaltningen såväl som i KSAu har Lena Ruuth från Sorsele pratat värdegrundsfrågor som en del i hur organisationerna går framåt, för sig och tillsammans. Om ni frågar mig så har det inte så stor betydelse vilka ord man väljer för att beskriva vad man vill uppnå: respekt, glädje, framåtanda osv det viktiga är den process som vidtar för att förankra begreppen. Tillsammans med KSO och KC från Sorsele träffas jag och Bo- Erik regelbundet för att driva på arbetet framåt. Den 11 mars träffade Arjeplog, Sorsele och Arvidsjaur Sveaskog för att påtala och diskutera det orimliga i deras differentierade prissättning av skog. forts

5 Kommunstyrelsen forts Ks 55 Tillväxt i Arjeplogs kommun Den 25 mars var Landshövdingen här som ni alla vet och dagen avslutades med ett bra företagsbesök på Tjintokk som visade sin anläggning på ett föredömligt sätt och delgav länsledningen sina framtidsplaner. Man kan inte annat än imponeras av Tjintokks resa. Den 26 mars var jag i riksdagshuset för att ytterligare försöka skaffa mig kunskap och skärpa mina argument kring felaktigheterna i det kommunala utjämningssystemet. Att påtala behovet av tröskelvärden och behovet av kraft för tillväxt måste vi alla hjälpas åt med i våra respektive partier. Men det är ett långsiktigt arbete. Arjeplog Britta Flinkfeldt Jansson, KSO KOMMUNSTYRELSENS BETSLUT Rapporten läggs till handlingarna.

6 Kommunstyrelsen Ks 56 Kommunchefens rapport Dagens överskuggande frågor handlar om att genomföra besparingar som budgeterats, samtidigt måste viktiga rekryteringar avklaras för att säkra verksamhetens funktionalitet. Det är av yttersta vikt att snarast besätta befattningarna skolchef och socialchef. Den kombinerade befattningen som skolchef och socialchef har konstaterats innebära fördelar. En kombination kräver emellertid att organisationen kompletteras på annat sätt. Vi rekryterar nu på traditionellt sätt med två separata befattningshavare. Organisationens kapacitet måste snabbt säkras. För egen del liksom för verksamheten i övrigt blir situationen besvärande om processen blir utdragen. Mitt eget försök att kombinera ansvaret som kommunchef och ekonomichef har varit positivt men riskerna med upplägget har blivit tydliga när antalet problem som måste lösas ökat i omfattning senaste tiden. Arjeplogs kommun saknar idag nödvändig kapacitet inom flera verksamhetsområden. Pågående utredningar beträffande upprättande av gemensam servicenämnd tillsammans med Sorsele visar på betydande behov av anpassningar och utveckling av funktioner hos båda kommunerna för att säkert och effektivt kunna samverka. Vi måste nu prioritera dessa förbättringar i befintlig verksamhet. Min bedömning är att tidplanen för att upprätta gemensam servicenämnd måste anpassas. Det råder emellertid delade meningar om detta synsätt. Min kollega i Sorsele vill överlåta arbetet till den gemensamt styrda nämnden. Vi som representerar Arjeplogs kommun i det pågående arbetet är övertygade om att betydande åtgärder måste genomföras om verksamheten i gemensam organisation skall fungera från första dag. Närmaste prioritet är att säkra samarbetet med Arvidsjaur kring GIS och WINSAM som bygger på avtal som idag inte tillämpas som avsetts. Försystemet WINSAM som köptes redan 2010 är avgörande för effektiv kontroll och fakturering av VA-avgifter, fjärrvärme, med mera. Systemet måste implementeras snarast. Idag sköts faktureringen i praktiken manuellt från ekonomikontoret. Följden blir ofta förseningar i fakturering och betalningsadministration. Inom samhällsutvecklingsförvaltningen pågår nu tillsättning av ny VAingenjör. Den nya befattningshavaren blir systemansvarig för nämnda system. Ekonomikontoret kommer att avdela stöd för projektkoordinering genom den tillträdande controllern. forts

7 Kommunstyrelsen forts Ks 56 Kommunchefens rapport Det är nödvändigt för Arjeplog att utveckla samarbetet med andra kommuner såväl inom Norrbotten som med grannarna i Västerbotten. Den föreslagna gemensamma nämnden för utveckling av e-förvaltning i Norrbotten har intressant potential. E-hälsa prioriteras närmast inom ramen för nämndens planer. Det är med frustration vi för närvarande måste konstatera att Arjeplog inte orkat avdela resurser för att deltaga i detta gemensamma arbete. Arjeplog Bo-Erik Berg KOMMUNSTYRELSENS BETSLUT Rapporten läggs till handlingarna.

8 Kommunstyrelsen Ks 57 Samhällsutvecklingschefens rapport Slutbesiktning och efterbesiktningar vid fjärrvärmeverket har nu genomförts. Anläggningen har genomgått provdrift och prestandaprov. Återstående arbeten och åtgärdande av anmärkningar från tidigare besiktningar pågår och kommer att pågå tills alla anmärkningar har godkänts. Personalsituationen inom tekniska kontoret är, som tidigare rapporterat, alltjämt ytterst ansträngd, vilket fortsätter att medföra negativa konsekvenser för verksamheten. Handläggare för vakanta tjänster inom VA, renhållning, gator och parker har nu rekryterats med tillträde den 8 april som ersätter den vikarie som den 31 mars avslutade sin tjänstgöring. Handläggare av fjärrvärmeverksamheten har dock ännu inte kunnat tillsättas. Rekrytering i detta avseende och efter kommande pensionsavgångar fortlöper under året. Polisutredning angående misstanke om miljöbrott pågår efter utsläpp av orenat avloppsvatten i Slagnäs. Det kommer ytterligare en utredning efter ett ledningsbrott vid Vaukaselet. Sakfrågan som ska prövas är om den bristfälligt utförda egenkontrollen av verksamheten har orsakat utsläppen. Personalsituationen vid miljö- och byggkontoret har, till följd av långtidssjukskrivning av en handläggare förvärrats. Ärendebalansen har stigit vilket medför att bygglov och tillsyn inte kan verkställas inom föreskriven tid. Rekrytering av vikarierande administratör pågår. Någon tillgänglig personalkapacitet vid grannkommuner finns för närvarande inte att tillgå. I samband med reglering av en ansvarsskada som inträffade den 24 april 2011 har uppdagats att ett första regresskrav mot kommunens dåvarande ansvarig för VA-verksamheten framställdes redan den 18 januari 2012 och att motsvarande skadeanmälan har daterats först den 19 november Eftersom skadan inte har anmälts inom sex månader från att skadeståndskrav gjorts gällande, är skadan, enligt bolaget Crawford & Company (Sweden) AB, för sent anmäld. Kommunens ansvarsförsäkring kan därför, enligt bolaget, inte tas i anspråk. Med stöd av vattentjänstlagens regler och gällande VA-praxis håller kommunens försäkringsbolag kommunen ansvarig för den inträffade skadan varvid bolaget har ställt ett delkrav på kr plus en dröjsmålsränta uppgående till kr som tillsammans utgör kostnad uppgående till kr. Kravet har reglerats inom VA-verksamhetens ekonomiska ramar. Arjeplog Christer Andersson KOMMUNSTYRELSENS BETSLUT Rapporten läggs till handlingarna.

9 Kommunstyrelsen Ks 58 Information vid mötet Caroline Grefbäck Westerlund, controller - Utestående förfallna fordringar Britta Flinkfeldt Jansson (S) - Skatteutjämningssystemet KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Läggs till handlingarna.

10 Kommunstyrelsen Ks 59 Ks 2012/22 Samordnad fastighetsförvaltning mellan Arjeplogs kommun och Stiftelsen Arjeploghus rapport Sammanfattning av ärendet Kommunchefen och samhällsutvecklingschefen har i uppdrag att planera för hur skötsel av kommunens primärfastigheter och stiftelsen Arjpeloghus bostads- och affärsfastigheter ska samordnas. Avrapportering Samhällsutvecklingschef Christer Andersson lämnar följande rapport, : Samordning av planerat och löpande underhåll samt fastighetsskötsel forsätter som planenligt där tjänsteutbytet mellan stiftelsen och kommunen nu huvudsakligen inriktas mot delade anställningsförhållanden. Den ursprungliga planen som utgick från att köpa och sälja tjänster kan, på grund av laghinder, ej verkställas. Delade anställningsförhållanden kommer successivt att införas mellan organisationerna med tjänsten som fastighetsingenjör som den första att verkställas. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott , 27. KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Rapporten godkänns och läggs till handlingarna. Beslutsexpediering Kommunchef. Samhällsutvecklingschef. Stiftelsen Arjeploghus.

11 Kommunstyrelsen Ks 60 Ks 2012/ Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2013, RFSL Pite Älvdal och Norra Västerbotten Sammanfattning av ärendet RFSL Pite älvdal och Norra har verksamhet i större eller mindre omfattning i Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur, Arjeplog, Sorsele, Storuman, Malå, Norsjö och Skellefteå. Föreningen bedriver verksamhet för homo- bi- och transpersoner samt queerpersoner. Föreningen ansöker om verksamhetsbidrag med kronor för Beslutsunderlag Ansökan om verksamhetsbidrag, RFSL Pite älvdal och Norra Västerbotten, Tjänsteutlåtande, kultur- fritidsansvarig, Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott , 29. KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Bevilja RFSL Pite älvdal och Norra Västerbotten verksamhetsbidrag för 2013 med 1 krona per invånare i likhet med tidigare beviljat verksamhetsbidrag för Medelsanvisning: ansvar 030, vht 003, kronor. Beslutsexpediering RFSL Pite älvdal och Norra. Ekonomikontoret.

12 Kommunstyrelsen Ks 61 Ks 2013/ Borgmästaravtalet Sammanfattning av ärendet EU-kommissionen har lanserat Borgmästaravtalet, ett klimatinitiativ som innebär att företrädare för Europas städer och regioner ansluter sig till ett avtal för att på frivillig väg åta sig att öka energieffektiviteten och användningen av förnybara energikällor på sina områden (bilaga 1). Syftet är att uppfylla och överskrida Europeiska unionens mål att senast år 2020 minska CO2-utsläppen med 20 %. Inom EU-projektet SEAP-PLUS erbjuds upp till fem kommuner i regionen hjälp med att utveckla och implementera en så kallad "åtgärdsplan för hållbar energi ("SEAP Sustainable Energy Action Plan"). Erbjudandet gäller under förutsättning att kommunen undertecknar Borgmästaravtalet. Kommunstyrelsen fastställde en lokal Klimat- och energistrategi som i stort redan omfattar de åtaganden som ingår i Borgmästaravtalet. Bedömning Borgmästaravtalet stämmer överens med Arjeplog kommuns målsättningar och ambitioner inom klimatområdet. Flertalet av de aktiviteter som redan idag genomförs och planeras ligger i linje med de åtaganden som anges i avtalet. Borgmästaravtalet skapar möjlighet för Arjeplogs kommun att vara en aktiv part och få draghjälp av andra regionala, nationella och europeiska aktörer i klimat- och energiarbetet. Att kostnadsfritt genom SEAP-PLUS få stöd att ta fram utsläppsinventering och framtagande av förslag till fortsatt åtgärder bedöms som mycket positivt med hänsyn till den mängd arbetsuppgifter som åvilar kommunens ansvariga handläggare. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, utvecklingsstrategen Borgmästaravtalet, åtagande om hållbar lokal energi. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott , 30. KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Uppdrag ges till kommunalrådet att underteckna det av Europeiska kommissionen lanserade Borgmästaravtalet för Arjeplogs kommun. Beslutsexpediering Ks-ordförande. Utvecklingsstrateg.

13 Kommunstyrelsen Ks 62 Ks 2013/ Anställning av socialchef Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen 2012, 122, beslöt att tillförordna Barn- och utbildningsnämndens förvaltningschef Monica Westman som socialchef till och med , eller till dess att tjänsten tillsatts. Kommunstyrelsen , 24, beviljade Monica Westman uppsägning av tjänsterna. Rekrytering pågår. Kommunstyrelsen , 45, tillförordnade Fredrik Stenberg som förvaltningschef för individ- och familjeomsorgen, flyktingverksamheten och socialnämnden, från och med , under rekryteringstiden till dess att tjänsten tillsatts. Bo-Erik Berg tillförordnades som förvaltningschef för verksamheterna LSS, elevrestaurangen, äldreboenden Facklan och Norrskenet samt hemtjänsten, från och med , under rekryteringstiden tills dess att tjänsten tillsatts. KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Anställa Eja Lugnet som socialchef. Anställningen är ett tidsbegränsat förordnande på 3-5 år med provtjänstgöring i sex månader. Uppdrag ges till kommunchefen att skriva anställningsavtal i samråd med kommunstyrelsens ordförande. Delegation ges till kommunstyrelsens ordförande att besluta om löne- och anställningsförmåner enligt kommunstyrelsens intentioner. Upphäva kommunstyrelsens beslut , 45. Tillförordna Fredrik Stenberg som socialchef för Individ- och familjeomsorgen, Pangea, flyktingverksamhet och beredning av ärenden till socialnämnden. Tillförordna Bo-Erik Berg som socialchef för all övrig verksamhet inom socialnämnden. Beslutet om tillförordnande gäller till dess att tjänsten tillträtts av Eja Lugnet. Beslutsexpediering Socialnämnden. Fredrik Stenberg. Bo-Erik Berg. Ekonomikontoret. Löne/personalkontor.

14 Kommunstyrelsen Ks 63 Ks Verksamhetsberättelse, Kommunstyrelsen år 2012 Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret har sammanställt verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen år Beslutsunderlag Verksamhetsberättelse 2012, kommunstyrelsen. KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Uppdrag ges till samhällsutvecklingschefen att till kommunstyrelsens sammanträde lämna en analyserande förklaring varför intäkterna inte följer de taxehöjningar som beslutats om gällande VArenhållnings- och fjärrvärmeverksamheterna. Uppdrag ges till personalsekreteraren att till kommunfullmäktiges sammanträde redovisa antalet årsanställda och inte antalet tjänster. Godkänna årsredovisningen 2012 för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige. Samhällsutvecklingschef. Personalsekreterare.

15 Kommunstyrelsen Ks 64 Ks 2013/ Trafik- och hastighetsplan för Arjeplogs kommun Sammanfattning Rätt fart i staden-metoden har tillämpats för Arjeplogs tätort. Alltså den metod som används för att föreslå enhetliga hastighetsgränser inom tätortsmiljö och med tillämpning av det nya hastighetssystemet. Enligt den metoden ska Arjeplogs bostadsområden och centrum i stor utsträckning regleras till högst 30 km/tim. På vissa gator som har uppsamlande karaktär föreslås 40 km/tim. På Slagnäsvägen och på väg 95 inom tätort föreslås 60 km/tim. Se förslaget till hastighetsplan. Inom Arjeplogs tätort är vägarna företrädesvis reglerade till 50 km/tim idag, utom på Strömvägen med anslutande mindre vägar, där hastigheten är reglerad till 30 km/tim. Det innebär en stor förändring för trafikanterna med en sänkning från 50 till 30 km/tim, men med hänsyn till krockvåldsprincipen (se trafikplanen sidan 9) behöver hastigheten på sikt sänkas till högst 30 km/tim. Som ett första steg mot en trafiksäker tätortsmiljö föreslås hastigheten regleras till högst 40 km/tim på flertalet gator. Även väg 95, Silvervägen och väg 609, Slagnäsvägen på de delar som korsas av oskyddade trafikanter föreslås regleras till högst 40 km/tim. Det finns två skäl till att en sänkning till 40 km/tim kan övervägas på väg 95. Många oskyddade trafikanter korsar 95:an. En sänkning av hastigheten innebär en minskning av risken att dödas eller skadas allvarligt vid en eventuell olycka, eftersom krockvåldet minskar. Dessutom är en stor del av trafiken på väg 95 inom Arjeplog av lokal karaktär. De trafikanter som har Arjeplog som mål för resan eller är lokaltrafikanter, har inte samma krav på framkomlighet som genomfartstrafikanterna. Med tre stora områden reglerade till högst 40 km/tim uppnås en enkel och enhetlig hastighetsreglering. De i trafikplanen föreslagna cirkulationsplatserna på 95:an föreslås dimensionerade för en hastighet av 30 km/tim. Inriktningen för utformningen av centrum är att åstadkomma mer stadsmässighet, samtidigt som centrummiljön anpassas till oskyddade trafikanters säkerhet och trygghet. I samband med att åtgärder genomförs enligt trafikplanen, kan hastighetsgränsen 30 km/tim åter komma att prövas. I detta ärende har kommunikation skett med Trafikverket region norr. forts

16 Kommunstyrelsen forts Ks 64 Ks 2013/ Trafik- och hastighetsplan för Arjeplogs kommun Miljö- Bygg- och Räddningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta trafik- och hastighetsplan för Arjeplogs kommun, enligt bilaga. Motivering att fordon inte får framföras med högre hastighet än 40 km/tim inom de områden som illustrerats på plankarta är följande: -trafikanterna i dagsläget torde ha större acceptans för 40 än 30 km/tim. -att regleringen till 40 ska ses som en etappåtgärd mot bättre säkerhet. -att 30 km/tim eftersträvas på sikt. -att den övervägande delen av trafiken är av lokal karaktär. Beslutsunderlag Trafikplan för Arjeplog, förslagshandling Protokollsutdrag, Miljö- Bygg- och Räddningsnämnden, Tjänsteutlåtande Ingela Edholm Forsberg, utvecklingsstrateg, Bedömning Vid säsongsavslutningsträff med biltestnäringen framkom att den inte bedömer att i planen utpekade uppställningsplanser för biltransportfordon är lämpliga. Ett nytt förslag till kombinerad uppställningsplats för sådana fordon och turistisk attraktiv rastplats har dessutom framkommit. Mot den bakgrunden bedöms det angeläget att revidera planen utifrån inkomna synpunkter och förslag. Under året pågår dessutom ett arbete med fördjupad planering av bebyggelse, gestaltning och design av den fysiska miljön i tätorten. Det är angeläget att nya uppställningsplaster, parkeringar och rastplatser utformas och placeras på ett sätt som bidrar till ett attraktivt helhetsintryck. Det är angeläget att planen antas så snabbt som möjligt, men en skyndsam utredning av nya förslag och revidering bedöms ändå nödvändig för hållbar planering för en god bebyggd miljö. KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till Miljö Bygg- och Räddningsnämnden för att i samråd med kommunchefen och utvecklingsstrategen revidera förslaget utifrån nya förslag med anledning av synpunkter inkomna från biltestnäringen Beslutsexpediering Miljö- Bygg- och Räddningsnämnden.

17 Kommunstyrelsen Ks 65 Ks 2013/ Omsättning av lån Sammanfattning Kommunens lån med nr hos Kommuninvest i Sverige AB som avser finansiering av nya bränslepannan uppgår till 38 Mkr. Lånet förfaller till betalning För att erhålla ytterligare rådrum för kommunstyrelsen att besluta om lämplig bindningstid förlängdes lånet med en månad vid sammanträde Dagens ränteläge är historiskt lågt. Det är därför nu fördelaktigt besluta om bindning till fast ränta med lång löptid. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, kommunchefen, Protokollsutdrag kommunstyrelsen , 53. KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar binda lån nr 55120, som avser finansiering av den nya bränslepannan, till en fast ränta Kommuninvest indikerar för en löptid på 10 år. Avstår att rösta Doris Johansson (C), avstår att rösta. Beslutsexpediering Kommuninvest i Sverige AB Box Örebro Ekonomikontoret.

18 Kommunstyrelsen Ks 66 Ks 2011/394 Översyn av den politiska organisationen Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslöt , 132, att tillsätta en arbetsgrupp för översyn av den politiska organisationen. Syftet med översynen var att skapa en organisation som är effektivare och billigare, utan att demokratiska värden går förlorade. För översynen anslogs kronor ur kommunstyrelsens budget. Till arbetsgruppen valdes vid samma möte, 133, Mats Abrahamsson (S) sammankallande, Kurt Burman (S), Ulf Ottosson (C) och Elisabeth Bramfeldt (V). Arbetsgruppen har träffats 10 gånger och bland annat tagit del av Aneby kommuns arbete med att förändra den politiska organisationen. Informationen gavs via länk genom Lärcentras försorg. Ett studiebesök till Älvsbyns kommun har också genomförts. Gemensamt för dessa kommuner är att den traditionella organisationen med nämnder har ersatts med utskott under kommunstyrelsen. Ett planerat seminarium i maj månad för samtliga partier, med representanter från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har ställts in. Totalt har arbetsgruppen förbrukat kronor. Bedömning Gruppens bedömning är att i nuläget finns det ingen bred politisk majoritet för en större förändring av den politiska organisationen. Vissa mindre förändringar kan bli aktuella att genomföra. Med denna redogörelse önskar arbetsgruppen att bli entledigad från detta uppdrag. Beslutsunderlag Skrivelse från Mats Abrahamsson, Kurt Burman, Ulf Ottosson och Elisabeth Bramfeldt, Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Föreslå kommunfullmäktige entlediga arbetsgruppen för översyn av politisk organisation, Mats Abrahamsson, Kurt Burman, Ulf Ottosson och Elisabeth Bramfeldt.

19 Kommunstyrelsen Ks 67 Ks 2012/ Taxor Barn- och utbildningsnämnden, avgift för mellanmål för skolskjutsbarn Sammanfattning av ärendet Barn- och utbildningsnämnden, , föreslår kommunfullmäktige fastställa taxa för mellanmål för skolskjutsbarn med 200 kronor per månad. Beslutsunderlag Protokollsutdrag, Barn- och utbildningsnämnden , 115. Förslag till beslut på sammanträdet Doris Johanson (C), med biträde av Ulf Ottosson (C) föreslår att kommunstyrelsen beslutar avslå Barn- och utbildningsnämndens begäran om at ta ut en avgift på 200 kronor per månad för skolskjutsbarn med motivering att de är tvingade att vara kvar i Arjeplog till deras bussar går. En del barn äter lunch cirka kl för att man ska ha plats till alla. Man kan ej motivera beslutet med att alla barn ska behandlas lika för skolskjutsbarnen har ingen möjlighet att ta sig hem. Det finns ett beslut sedan tidigare att skolskjutsbarnen skulle få mellanmål eftersom många inte är hemma förrän tidigast kl Beslutsgång Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige fastställa taxa för mellanmål för skolskjutsbarn med 200 kronor per månad, mot Doris Johanssons förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång Ja-röst för arbetsutskottets förslag Nej-röst för Doris Johanssons förslag. Omröstningsresultat Med 7 ja-röster (Britta Flinkfeldt Jansson (S), Veronica Burman (S), Mari- Teres Ögren (S), Rolf Laestander (S) och Kurt Burman (S), Alf Sundström (FP), Elisabeth Bramfeldt (V)) för arbetsutskottets förslag och 2 nej-röster (Doris Johansson (C) och Ulf Ottosson (C)) för Doris Johanssons förslag beslutar kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Föreslå kommunfullmäktige fastställa taxa för mellanmål för skolskjutsbarn med 200 kronor per månad. Reservation Doris Johansson (C) och Ulf Ottosson (C) reserverar sig till förmån för Doris Johanssons förslag.

20 Kommunstyrelsen Ks 68 Ks 2012/ Taxor 2013 Socialnämnden, kostservice Sammanfattning av ärendet Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige revidera följande tre taxor gällande text och belopp med motivering att beslutet i kommunfullmäktige är otydligt i jämförelse med tidigare fattade taxebeslut. Matdistribution för ordinärt boende ändras till Personer med beviljad matdistribution Måltider för pensionärer samt för personer som är beviljade matdistribution och vill byta den mot måltid på Vaukagården ändras till Pensionärer som äter i Kostservices serveringslokaler Personal inkl tjänstgörande politiker ändras till Gäster, anhöriga och personal inkl tjänstgörande politiker 50 kr 50 kr 50 kr 60 kr 80 kr 80 kr Föreslå kommunfullmäktige att ta bort följande tre taxor ur taxedokumentet: Portionspris enl individuell bedömning LSS eller SoL 55 kr Pensionärer boende i Arjeplog, pris/portion 50 kr Övriga pensionärer, gäster, anhöriga pris/portion 58 kr Beslutsunderlag Protokollsutdrag, Socialnämnden , 24. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Föreslå kommunfullmäktige fastställa följande ändringar i Socialnämndens taxor för kostservice Matdistribution för ordinärt boende ändras till Personer med beviljad matdistribution Personal inkl tjänstgörande politiker ändras till Gäster, anhöriga och personal inkl tjänstgörande politiker 50 kr 50 kr 80 kr 80 kr forts

21 Kommunstyrelsen forts Ks 68 Ks 2012/ Taxor 2013 Socialnämnden, kostservice Ändring av taxan måltider för pensionärer samt för personer som är beviljade matdistribution och vill byta den mot måltid på Vaukagården lämnas till Socialnämnden att inarbeta i dokumentet taxor och avgifter 2014.

22 Kommunstyrelsen Ks 69 Ks 2012/ Taxor 2013 Socialnämnden, förtydligande av ny avgift för korttidsplatser Sammanfattning av ärendet Socialnämnden, , föreslog kommunfullmäktige fastställa ny taxa för korttidsboende per dygn med 100 kr. Kommunstyrelsens arbetsutskott, , återremitterade ärendet för förtydligande hur denna avgift står i relation till avgiften för kost och omvårdnad för korttidsboende med 175 kr i befintligt taxedokument. Socialnämndens arbetsutskott, , uppdrog till tf socialchef att förtydliga hur ny taxa för korttidsboende står i relation till redan fastställd avgift för kost och omvårdnad för korttidsboende. Socialnämnden , 22, föreslår att kommunfullmäktige fastställer ny taxa för korttidsboende avseende hyra av sängplats med 100 kr/dygn. En avgift om 175 kr/dygn, enligt 2013 års taxa, tas ut för kost och omvårdnad för korttidsplats. Denna avgift avser inte hyra för sängplats, vilken den nya taxan för korttidsboende är. Beslutsunderlag Protokollsutdrag socialnämnden, , 22. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Föreslå kommunfullmäktige fastställa ny taxa för korttidsboende avseende hyra av sängplats med 100 kr/dygn.

23 Kommunstyrelsen Ks 70 Ks 2013/ Detaljplan för del av Kyrkostaden 1:3, Lugnetskolan Sammanfattning av ärendet Arjeplogs kommun, Kommunstyrelsen, har hos Miljö- Bygg- och Räddningsnämnden ansökt om planbesked för detaljplan för del av Kyrkostaden 1:3, Lugnetskolan. Miljö- Bygg- och Räddningsnämnden ställer sig positiv till att detaljplanen upprättas för bostäder enligt 5 kap 2 Plan- och Bygglagen. Arbetet att ta fram detaljplanen sker med normalt planförfarande enligt 5 kap 6 PBL. Miljö- Bygg- och Räddningsnämnden begär att kommunfullmäktige delegerar till nämnden att anta detaljplan för del av Kyrkostaden 1:3, Lugnetskolan. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Miljö- Bygg- och Räddningsnämnden , 41. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Föreslå kommunfullmäktige delegera till Miljö- Bygg- och Räddningsnämnden att anta detaljplan för del av Kyrkostaden 1:3, Lugnetskolan samt att arbeta igenom detaljplan avseende angränsade grönområde och se över gällande servitut avseende Hildas holme.

24 Kommunstyrelsen Ks 71 Ks 2013/ Detaljplan för del av Arjeplogs Prästbord 2:18 Sammanfattning av ärendet Ansökan om planbesked för detaljplan för del av Arjeplogs Prästbord 2:18 har inkommit till Miljö- Bygg- och Räddningsnämnden. Nämnden ställer sig positiv till att detaljplan upprättas för del av Arjeplogs Prästbord 2:18 för bostäder enligt 5 kap 2 PBL. Arbetet med att ta fram detaljplan får ske med enkelt planförfarande enligt 5 kap 7 PBL. Om fler än två fastigheter avstyckas för bostadsändamål ska detaljplan handläggas med normalt planförfarande. Planläggningen ska ske i nära samarbete med Silvermuseet. Miljö- Bygg- och Räddningsnämnden begär att kommunfullmäktige delegerar till nämnden att anta detaljplan för del av Arjeplogs Prästbord 2:18. Beslutsunderlag Protokollsutdrag, Miljö- Bygg- och Räddningsnämnden , 40. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Föreslå kommunfullmäktige delegera till Miljö- Bygg- och Räddningsnämnden att anta detaljplan för del av Arjeplogs Prästbord 2:18.

25 Kommunstyrelsen Ks / Gemensam nämnd för esamhället i Norrbottens län Ks Sammanfattning av ärendet Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har på uppdrag av sina medlemmar tagit fram en strategi för e-samhället. Strategin innefattar hela den kommunala bredden av verksamheter och visar inriktningen på det arbete som behöver göras gemensamt inom sektorn oavsett verksamhetsområde. Strategin pekar ut tre övergripande mål för kommunal sektors utveckling av e-förvaltning som bidrag till e-samhället: enklare vardag för privatpersoner och företag smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Utifrån dessa mål har SKL identifierat fyra strategiska utmaningar som strategin fokuserar på: att prioritera och samordna utveckling av e-förvaltning att skapa juridiska möjligheter för utvecklingen att definiera, strukturera och använda gemensamma begrepp och termer att skapa tekniska förutsättningar för säker och effektiv hantering och utbyte av information. Strategin har antagits av Kommunförbundet Norrbotten. Arjeplogs kommunfullmäktige antog strategin , 15. Luleå kommun har beslutat inrätta en e-nämnd i sin organisation. Beslutet tillkom efter en utredning som Kommunförbundet Norrbotten startade under Utredningen resulterade i förslag att inrätta en gemensam e-nämnd i länet för implementering av regeringens intentioner för e-samhälle. Kommunförbundet Norrbottens styrelse beslutade att rekommendera länets samtliga kommuner att ingå i nämnden. Länets kommuner inbjuds därför att delta och teckna samverkansavtal med Luleå kommun. Luleå kommun vill senast ha Arjeplogs kommuns ställningstagande i frågan i form av ett fullmäktigebeslut, samt besked om vem kommunen utsett till representanter (en ordinarie ledamot och en ersättare) i den gemensamma nämnden. forts

26 Kommunstyrelsen forts Ks 72 Ks 2012/ Gemensam nämnd för esamhället i Norrbottens län Beslutsunderlag Kommunförbundet Norrbotten, sammanträdesprotokoll Protokollsutdrag kommunfullmäktige , 15. E-nämnd i Norrbottens län, Luleå kommun Avtal om samverkan i gemensam nämnd. Reglemente för gemensam nämnd för utveckling av e-förvaltning, Tjänsteutlåtande, kommunchefen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Föreslå kommunfullmäktige besluta att avtal tecknas om bildande av gemensam nämnd för esamhället i Norrbottens län. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att -bilda en gemensam e-nämnd i Norrbottens län -nämnden organisatoriskt sorterar under Luleå Kommun -godkänna upprättat förslag till reglemente och samverkansavtal -uppta valärende vad avser en ordinarie ledamot och en ersättare -finansiering till grundbeloppet bör tas från kommunstyrelsens budget -finansiering av projektbelopp behandlas av varje nämnd vid upprättande av årsbudget

27 Kommunstyrelsen Ks / Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige Ks Sammanfattning av ärendet Den nuvarande kommunallagen (SFS 1991:900KL) trädde i kraft den 1 januari I samband med det reviderades det dåvarande förslaget till normalarbetsordning för fullmäktige. Därefter har ytterligare lagändringar skett vilka gett anledning att återigen revidera arbetsordningen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram underlag för ny arbetsordning utifrån innehållet i kommunallagen, utvecklingen av kommunal praxis, den kommunaldemokratiska utvecklingen och hänsyn till skiftande lokala förutsättningar i kommunerna. Arbetsordningens regler avser att komplettera lagens bestämmelser. Förslaget till arbetsordning för fullmäktige i Arjeplog följer i stort sett SKLs förslag. Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen, , 8, för ytterligare beredning. Ärendets beredning Fullmäktiges presidium har berett ärendet och lämnar nytt förslag Beslutsunderlag Förslag till ny arbetsordning för fullmäktige, fullmäktiges presidium Tjänsteutlåtande, fullmäktiges ordförande, Protokollsutdrag kommunstyrelsen , 11. Protokollsutdrag kommunfullmäktige , 8. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Föreslå kommunfullmäktige anta ny arbetsordning för kommunfullmäktige.

28 Kommunstyrelsen Ks 74 Ks 2013/ Årsredovisning 2012, Fjärrvärmeverksamheten Beslutsunderlag Årsredovisning 2012, Fjärrvärme. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Föreslå kommunfullmäktige godkänna årsredovisning 2012 för fjärrvärmeverksamheten.

29 Kommunstyrelsen Ks / Årsredovisning 2012, VA-verksamheten Ks Beslutsunderlag Årsredovisning 2012, VA-verksamheten Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Föreslå kommunfullmäktige godkänna årsredovisning 2012 för VAverksamheten.

30 Kommunstyrelsen Ks 76 Ks 2013/ Årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning för år 2012 Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret har sammanställt årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning Beslutunderlag Preliminär årsredovisning 2012 Arjeplog kommun. Årsredovisning Arjeplogs kommun, Driftsprojekt Årsredovisning Arjeplogs kommun, Investeringsprojekt Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden, Protokollsutdrag Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, Protokollsutdrag Socialnämnden, KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Ärendet utgår vid dagens sammanträde med anledning av att fullständigt underlag saknas.

31 Kommunstyrelsen Ks 77 Ks 2013/ Årsredovisning 2012 för Kraja AB Sammanfattning Årsredovisning för Kraja AB för räkenskapsåret 2012 föreligger. Beslutsunderlag Årsredovisning för Kraja AB för räkenskapsåret Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige lägger årsredovisning för räkenskapsåret 2012 för Kraja AB till handlingarna.

32 Kommunstyrelsen Ks 78 Ks 2013/ Årsredovisning 2012 för Stiftelsen Silvermuseet Sammanfattning Årsredovisning för Stiftelsen Silvermuseet för räkenskapsåret 2012 föreligger. Beslutsunderlag Årsredovisning för Stiftelsen Silvermuseet för räkenskapsåret Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige lägger årsredovisning för räkenskapsåret 2012 för Stiftelsen Silvermuseet till handlingarna.

33 Kommunstyrelsen Ks 79 Ks 2013/ Årsredovisning 2012 för Stiftelsen Arjeploghus KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Ärendet utgår vid dagens sammanträde och behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde

34 Kommunstyrelsen Ks 80 Ks 2013/ Årsredovisning 2012 för Stiftelsen Arjeplogs Turism Sammanfattning Årsredovisning för Stiftelsen Arjeplogs Turism för räkenskapsåret 2012 föreligger. Beslutsunderlag Årsredovisning för Stiftelsen Arjeplogs Turism för räkenskapsåret Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige lägger årsredovisning för räkenskapsåret 2012 för Stiftelsen Arjeplogs Turism till handlingarna.

35 Kommunstyrelsen Ks 81 Ks 2013/ Årsredovisning 2012 för Dr Einar Wallquists minnesfond Sammanfattning Årsredovisning för Dr Einar Wallquists minnesfond för räkenskapsåret 2012 föreligger. Beslutsunderlag Årsredovisning för Dr Einar Wallquists minnesfond för räkenskapsåret Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige lägger årsredovisning för räkenskapsåret 2012 för Dr Einar Wallquists minnesfond till handlingarna.

36 Kommunstyrelsen Ks 82 Redovisning av delegeringsbeslut Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. Redovisade beslut Christer Andersson 1/13 Bo-Erik Berg 2/13 Christina Sundqvist 1-2/13 KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Läggs till handlingarna.

37 Kommunstyrelsen Ks 83 Delgivningar Beslutsunderlag Delgivningar kommunstyrelsen, perioden , nr KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Läggs till handlingarna.

38 Kommunstyrelsen Ks 84 Anmälan av beslut, kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsunderlag Anmälan beslut, kommunstyrelsens arbetsutskott, perioden , nr KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Läggs till handlingarna.

39 Kommunstyrelsen Ks 85 Verkställda uppdrag för perioden Ks 2012/ Kommunstyrelsen Samordnad fastighetsförvaltning mellan Arjeplogs kommun och Stiftelsen Arjeploghus Uppdra till Britta Flinkfeldt Jansson, Christer Andersson samt Bo-Erik Berg att tillsammans belysa frågan om en eventuell sammanslagning av fastighetsförvaltningarna. Uppdraget innefattar att belysa såväl hur näringslivet kan påverkas som att definiera vad som är gränssnitten och vilken kompetens en beställarfunktion måste ha. I övrigt får gruppen själv definiera uppdraget. Uppdraget delrapporteras till kommunstyrelsen Ärendet behandlas vid dagens sammanträde. 2. Kommunstyrelsen Utredningsuppdrag. Uppdrag ges till Bo-Erik Berg och Monica Westman att tillsammans med ledningsgruppen utreda möjligheten med förändrad organisation som innebär att permanenta förhållandet där kommunchefen även tar ekonomichefens ansvar. Vad är fördelarna med en sådan bredare befattning och hur skall organisationen i övrigt anpassas till en sådan förändring? Dessutom ges uppdraget att utreda möjligheten med gemensam förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen. Redogörelse beträffande fördelar med en sammanhållen ledning. Behov av andra anpassningar i organisationen skall samtidigt beskrivas. Information till och förhandlingar med fackliga organisationer ska ske löpande under arbetets gång. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen senast Utvärdering socialchef/skolchef sammanslagen tjänst från förvaltningschef Monica Westman inlämnad till Enheten för nämndservice forts

40 Kommunstyrelsen Ks 85 forts Verkställda uppdrag för perioden Ks 2012/ Kommunstyrelsen Nya flextidsavtal. Uppdrag ges till kommunchefen att kontrollera om central förhandling ska genomföras med Kommunal. Vid skiljaktig mening gäller inte detta beslut utan ärendet tas då åter upp på kommunstyrelsens sammanträde för nytt beslut. Lokalt kollektivavtal gällande flextidsavtal för personal vid Arjeplogs kommun inom Kommunals kollektivavtalsområde har upprättats KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Läggs till handlingarna.

41 Kommunstyrelsen Ks 86 Ej verkställda uppdrag för perioden Ks 2009/ Kommunstyrelsen Europaväg 11 Uppdrag ges till kommunstyrelsens ordförande att i samarbete med Argentis hålla frågan levande. Ingen återrapport inlämnad till Enheten för nämndservice till och med 2 april Ks 2010/ Kommunstyrelsen Miljö-, bygg och räddningsnämndens tillsynsverksamhet. Miljö- bygg och räddningsnämnden uppdras under kommande budgetår göra en översyn av sina verksamheter att presenteras för kommunstyrelsen, dock senast till budgetberedningen inför år Ingen översyn är inlämnad till Enheten för nämndservice till och med 2 april Ks 2011/ Kommunstyrelsen Kontaktpolitiker och tjänstemannarepresentanter för vattenfrågor Uppdra till samhällsutvecklingsförvaltningen att samordna det kommuninterna vattenförvaltningsarbetet och årligen, i samband med rapportering till Vattenmyndigheten, också rapportera arbetet till kommunstyrelsen. Ingen rapport har inkommit till Enheten för nämndservice till och med 2 april forts

42 Kommunstyrelsen Ks 86 forts Ej verkställda uppdrag för perioden Ks 2010/ Kommunstyrelsen Redovisning av mertid 2011: Uppdrag ges till kommunchefen att till kommunstyrelsens sammanträde 1 juni 2012 återkomma med ett formulerat uppdrag för att följa strukturellt kopplade mertidsuttag, både på politisk och verksamhetsnivå samt hur redovisningen ska formuleras. Inget formulerat uppdrag har inkommit till Enheten för nämndservice till och med 2 april Ks 2012/41 Kommunstyrelsen Gemensam servicenämnd Arjeplog, Arvidsjaur, Malå och Sorsele kommuner: Uppdrag ges till kommunchefen att tillsammans med kommuncheferna i de övriga samarbetskommunerna, ta fram reglemente, avtal och erforderliga dokument för den gemensamma nämnden. Ingen rapport har inkommit till Enheten för nämndservice till och med 2 april Ks 2012/91 Kommunstyrelsen Revisionsrapport Mertids- och arvodesgranskning Uppdrag ges till ekonomichefen att beakta revisionsrapporten och revisorernas rekommendationer vid framtagande av internkontrollpolicy för Arjeplogs kommun. Arbetet ska redovisas senast Ingen rapport har inkommit till Enheten för nämndservice till och med 2 april Ks 2012/ Kommunstyrelsen Skrivelse om gränshinder mellan Sverige och Norge. Uppdrag ges till Argentis AB att arbeta med gränsproblematiken och analysera frågan utifrån Arjeplogs kommuns behov. Återkoppling till kommunstyrelsen i november Ingen skrivelse har inkommit till Enheten för nämndservice till och med 2 april forts

43 Kommunstyrelsen Ks 86 forts Ej verkställda uppdrag för perioden Ks 2012/ Kommunstyrelsen Internbudget 2013, kommunstyrelsens verksamhetsområden Uppdrag ges till samhällsutvecklingsförvaltningen att - se över kommunens lokalbehov och om möjligt förlägga kommunala verksamheter i primärfastigheter för att frigöra lokaler i stiftelsens bestånd. - analysera avtalet med Arjeplogs skoterförening samt avtalet med Arjeplogs Sportklubb, vad som ingår och vilka gränsdragningar som ska gälla. - att förändringar i energiförbrukningen för kommunens fastigheter mellan år 2011 och år 2012 ska följas upp och redovisas under år analys ska göras av ökningen av budget 2013 jämfört med budget 2012 för vinterunderhåll gator och vägar, verksamhet Ingen redovisning har inkommit till Enheten för nämndservice till och med 2 april Kommunstyrelsen Redovisning av delegeringsbeslut. Uppdrag ges till kommunchefen att ta upp frågan med kommunstyrelsens delegater om varför inga delegeringsbeslut redovisas till kommunstyrelsen. Delegerade beslut vinner inte laga kraft förrän de redovisats till kommunstyrelsen. Ingen redovisning har inkommit till Enheten för nämndservice till och med 2 april Ks 2009/ Kommunstyrelsen Avgångsersättning till förtroendevalda revidering av regelverk. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att lämna förslag på reviderat regelverk för avgångsersättning till förtroendevalda. Inget regelverk har inkommit till Enheten för nämndservice till och med 2 april KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Läggs till handlingarna.

44 Kommunstyrelsen Ks 87 Ks 2013/ Sakkunniga revisorer i icke verksamma bolag Sammanfattning av ärendet Ordförande väcker på sammanträdet frågan om sakkunniga revisorer i icke verksamma bolag. KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Uppdrag ges till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att till nästa sammanträde lämna tjänsteutlåtande med förslag till beslut i ärendet. Beslutsexpediering Kommunstyrelsens ordförande. Kommunchef.

45 Kommunstyrelsen Ks 88 Ks 2013/ Underskottstäckning till Stiftelsen Arjeploghus för 2012 Sammanfattning av ärendet Stiftelsen Arjeploghus lämnar begäran om kronor i underskottstäckning för 2012, vilket sammantaget med kostnadstäckningen för elevhemmen summerar till kronor. Beslutsunderlag Muntlig redogörelse av ekonomichef och redovisningschef. Ajournering Mötet ajourneras klockan och återupptas därefter. KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Uppdrag ges till Stiftelsen Arjeploghus att fram till kommunfullmäktige den 29 april 2013 avge förklaring till 1. avvikelser i prognos för elevhemmen 2. underskott med kronor för bostadsstiftelsen Utöver detta uppdras till Stiftelsen Arjeploghus att förklara vad resultatet skulle ha blivit om elevhemmen varit fullt uthyrda samt separera elevhemmet och elevboendet i redovisningen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Föreslå kommunfullmäktige besluta om underskottstäckning för 2012 med kronor samt kostnadstäckning till elevhemmen med kronor. Totalt uppgår underskottstäckningen till Stiftelsen Arjeploghus för 2012 med kronor. Medelsanvisning: Upplåning. Jäv Britta Flinkfeldt Jansson (S), Veronica Burman (S), Mari-Teres Ögren (S), Rolf Laestander (S) och Alf Sundström (FP) anmäler jäv och deltar inte i ärendets beredning eller beslut.

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8) Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 24 september 2012, klockan 08.45 10.10. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Pernilla Lestander

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-05-27 1 (25)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-05-27 1 (25) Kommunstyrelsen 2013-05-27 1 (25) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 27 maj 2013, klockan 9.00 10.45. Ajournering för kaffe 10.00 10.15. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-06-10 1 (26)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-06-10 1 (26) Kommunstyrelsen 2013-06-10 1 (26) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 10 juni 2013, klockan 08.45 10.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Veronica Burman (S),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-02-21 1 (22)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-02-21 1 (22) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-02-21 1 (22) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 21 februari 2013, kl 9.00 11.15. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders Burman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (16) Socialnämnden 2012-10-16 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 16 oktober 2012, kl 8.00 14.30. Beslutande Mauricio Puga (S), ledamot Ewa Rosenqvist (S), ordförande Elisabeth

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013-01-28 1 (33) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 28 januari 2013, klockan 08.45 16.00. Mötet ajourneras kl 08.45 09.00 för politikerträff utan tjänstemän.

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (16) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-08-22 1 (16) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 22 augusti

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 20 februari 2014, kl 9.00 11.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-28 1 (19)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-28 1 (19) Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-28 1 (19) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 28 augusti 2013, kl 9.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Mari-Teres Ögren

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (26)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (26) Barn- och utbildningsnämnden 2013-05-28 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 maj 2013, kl 9.00 10.30 Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Veronica Burman (S),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (13) Kommunfullmäktige 2011-12-12 1 (13) Plats och tid Hotell Lyktan, måndagen den 12 december 20111, klockan 15:00 17.00. Beslutande Övriga deltagare Britta Flinkfeldt Jansson (S), ledamot Mats Abrahamsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-04-14 1 (28)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-04-14 1 (28) Kommunfullmäktige 2011-04-14 1 (28) Plats och tid Medborgarhuset, Arjeplog, torsdagen den 14 april 2011, kl 13.00 17.00. Beslutande Övriga deltagare Mats Abrahamsson (S), ordförande Tone Karlberg (S),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (18)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (18) 2012-10-17 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-17 1 (18) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 17 oktober 2012, KL 13.00 16.00 Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Mari-Teres

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-05-30 1 (19)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-05-30 1 (19) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-05-30 1 (19) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 30 april 2013, kl 9.00 14.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 19 januari 2015, klockan 13.00 14.45. Beslutande Mats Abrahamsson (S), tjg ordförande 1-4, 6-12 Mari-Teres

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-01-22 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 22 januari 2015 kl 9.00 10.30. Ajournering för kaffe 09.55 10.15. Beslutande John Sundström

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (10)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (10) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2016-04-21 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 21 april 2016 kl 09.00 10.40. Ajournering för kaffe kl 09.30 09.50. Beslutande John

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-20 1 (17)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-20 1 (17) Socialnämnden 2012-11-20 1 (17) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 20 november 2012, kl 9.00 12.15. Beslutande Mauricio Puga (S), ledamot Ewa Rosenqvist (S), ordförande Elisabeth

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (16) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-06-27 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 27 juni 2014, kl 9.00 11.30. Beslutande Nenne Åman (S), ordförande Anders Burman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (18)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (18) Kommunstyrelsen 2013-03-11 1 (18) Plats och tid Tingsbacka sammanträdesrum Nasa, måndagen den 11 mars 2013, klockan 9.00 11.00. Ajournering för kaffe 9.45 10.00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (21)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (21) Socialnämnden 2013-08-27 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 27 augusti 2013, kl 9.00 16.30. Beslutande Leif Rönnqvist (S), ordförande Mauricio Puga (S), ledamot Ewa

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 21 september 2011, kl 9.00 14.45. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13) Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13) Plats och tid Samlingssalen Vaukagården, onsdagen den 7 maj 2014, Kl. 9.00 12.00 Beslutande Leif Rönnqvist, ordförande John Sundström, ledamot Eva Forsmark,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2013-02-25 1 (22) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 25 februari 2013, klockan 08.45 11.00. Ajournering för kaffe

Läs mer

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente 2014-11-17 182 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2016-01-21 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 21 januari 2016 kl 9.00 10.50. Ajournering för kaffe 09.55 10.10. Beslutande John Sundström

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-01-17 1 (11) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 15.04 17.10 samt 17.15 17.54. Beslutande Ulrika Thulin,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (20)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (20) Barn- och utbildningsnämnden 2013-01-09 1 (20) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 9 januari 2013, kl: 9.00-12.20 Ajournering kaffe 10.00 10.20 Beslutande Rolf Laestander (S),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-03-05 1 (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-03-05 1 (16) Handikapp- och pensionärsrådet 2014-03-05 1 (16) Plats och tid Samlingssalen Vaukagården, onsdagen den 5 mars 2014, Kl. 9.00 12.00 Beslutande Leif Rönnqvist, ordförande John Sundström, ledamot Eva Forsmark,

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Styrdokument 1(6) Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1997-03-25, 29. Ändringar antagna av KF 1997-12-16, 168, KF 2000-02-29, 5, KF 2000-04-25, 45, KF 2002-02-26, 15, KF 2003-11-25, 80, KF 2004-04-25, 41,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-26 71 Orsa kommun Box 23 794 21 Orsa 0250-55 21 00 orsa.kommun@orsa.se www.orsa.se 1 Reglemente för byggnadsnämnden i Orsa

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-07

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-07 1 (7) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 7 november 2011, kl 9.00 10.15 Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Åsa Adamsson (S), ledamot Bo Johansson (C), ledamot Maj Stenberg

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN 1 REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 315 Reviderat 1996-03-25, 39, 1997-03-24 37, 1998-10-26 131, 2001-02-26 24, 2005-04-25 68, 2011-09-26 154. Utöver vad som föreskrivs

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , ,

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , , 1 (5) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 321 Reviderat 1993-09-27, 193, 1998-11-23 141, 2001-02-26 24, 2009-08-31 136, 2011-03-28 56 Utöver vad som föreskrives i kommunallagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2016-03-31 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 31 mars 2016 Kl 09.00 09.45 Beslutande John Sundström (S), ordförande Rickard Jilläng

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, onsdagen den 8 juni 2011, klockan 09:00 10.30. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Mari-Teres Ögren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2010:13 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor;

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen den 29 juni 2012, kl. 15.00-16.15 Ewa-May Karlsson, (c),

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 Reviderat efter beslut av kommunfullmäktige 2016-06-20 88 2 Reglemente för socialnämnden Utöver det som

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Skellefteå kommun 2014-02-04 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom verksamheterna förskola, fritidshem,

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-05-17 1 (21)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-05-17 1 (21) Socialnämnden 2011-05-17 1 (21) Plats och tid Närterapin, Norrskenets sjukhem, tisdagen den 17 maj 2011, kl 9.00 17.00 Beslutande Bo Åberg (S), ordförande Tone Karlberg (S), ledamot Mauricio Puga (S),

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND A 15 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND Antaget av kommunfullmäktige i Hässleholm 2002-12-16, 226 Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-09-19 1 (20)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-09-19 1 (20) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-09-19 1 (20) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, onsdagen den 19 september 2012, kl 9.00 12.00 Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne

Läs mer