BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RENEN 21 Ordinarie föreningsstämma den 15 maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RENEN 21 Ordinarie föreningsstämma den 15 maj 2013"

Transkript

1 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RENEN 21 Ordinarie föreningsstämma den 15 maj 2013 KALLELSE Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Renen 21 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 15 maj kl. 19. Tid: 15 maj 2013, kl. 19 Plats: Hotell Tapto, Jungfrugatan 57 Ärenden: Se bifogad dagordning. Handlingar För att förenkla och förbilliga kommer handlingarna inte att tryckas och delas ut utan finns tillgängliga på hemsidan i pdf-format. Den som vill ha utskrivna handlingar kan höra av sig till Lennart Bernhardtson, eller tel De föreningsstämmohandlingar som finns tillgängliga på föreningens hemsida är följande: Dagordning Årsredovisning 2012 Revisionsberättelse Motion angående räntebindning och finansiell policy (från Lennart Bernhardtson, Bo Hallgren och Anders Lagerholm) Motion angående föreningens årsavgifter (från Lennart Bernhardtson, Bo Hallgren och Anders Lagerholm) Deltagande Anmälan om deltagande lämnas genom eller skriftligt meddelande till Bo Hallgren, Valhallavägen 110 4tr, senast den 12 maj. Föreningen bjuder på kaffe och smörgås. Vi vill påminna om att ombud endast får representera en medlem och ska lämna in en daterad, undertecknad fullmakt. Ni är varmt välkomna! Stockholm den 20 april 2013 Styrelsen B R F R E N E N 2 1 VALHALLAVÄGEN 110, STOCKHOLM BRAHEGATAN 62, STOCKHOLM

2 DAGORDNING Vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Renen 21 onsdag 15 maj 2013, kl Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av ordförande vid stämman 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare 5. Val av två justerare 6. Frågan om stämman blivit i behörig ordning utlyst 7. Fastställande av röstlängd 8. Styrelsens redovisningshandlingar (finns på hemsidan) 9. Revisionsberättelse (finns på hemsidan) 10. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 12. Beslut om resultatdisposition 13. Arvoden åt styrelse och revisor 14. Fastställande av antal styrelseledamöter 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter 16. Val av revisor och suppleant 17. Val av valberedning 18. Inkomna motioner (finns på hemsidan) 1. Förvaltning av föreningens lån 2. Om föreningens årsavgift 19. Övriga ärenden 20. Stämmans avslutande B R F R E N E N 2 1 VALHALLAVÄGEN 110, STOCKHOLM BRAHEGATAN 62, STOCKHOLM

3 ÅnsREDovrsNIr{G för Brf Renen 21 Org.nr Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning ftir räkenskapsilret Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - kassaflödesanalys - tilläggsupplysningar - underskrifter,r/

4 Brf Renen 21 Org.ru' rönvaltning SBERÄTTBLSB Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och andra lägenheter åt medlemmarna till nytdande utan begränsning i tiden. Bostadsrättsföreningen är en äkta förening med adress Brahegatan 62 ochvalhallavägen 110. Föreningen upplåter med bostadsrått 24 bostadsrättslägenheter och en lokal samt med hyresrätt en lokal. Flerårsjämftirelse 20t2 20t Nettoomsättning I I I Rörelseresultat Res. efter finansiella poster Balansomslutning Styrelse och revisorer Styrelsen har haft följande sammansättning sedan föregående ordinarie stämma: Bo Hallgren styrelseledamot, ordförande (nyval) styrelseledamot (omval) Mona Paulsson Ulf Runesson styrelseledamot (omval) LennartBernhadtson styrelseledamot(nyval) Anders Lagerholm styrelsededamot (n1val) Per-Erik Larsson styrelseledamot (nyval) Krister Fagerström suppleant (omval) Till valberedningen valdes Leif Paulsson och Göran Larsson Revisor Revisor har varit Christer Ribohn, godkänd revisor, Ribohn Partners AB. Föreningsstämma och styrelsemöten Ordinarie stämma hölls den 8 maj Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollforda möten. Förvaltning Styrelsen har under året anlitat Deloitte för ekonomisk förvaltning och AB Energibevakning för fasti ghets fci rvaltning., ^ fo. ån irt fo*"ftning anlitar föreningen Stoft Fastighetsteknik AB på konsultbasis./ _1r4" / Sida 1 av 10

5 Brf Renen 21 Org.nr Fastigheten Fastigheten är fullvärdeförsäkrad i Brandkontoret. Under året har inga lägenheter överlåtits. Föreningen har en hemsida som bl.a. innehåller stadgar, ordningsregler, årsredovisningar och mötesprotokoll. Styrelsen har under året tagit fram mäklarinformation som nu även finns på hemsidan. En underhållsplan har tagits fram av Stoft Fastighetsteknik AB som omfattar ären 2012 till Framtidsutsikter Föreningen äger en välskött fastighet i ett av Stockholms bästa lägen. Föreningens ekonomi är god. Föreningen har en väl fungerande förvaltning och ett begränsat renoveringsbehov under det nämsta åren. Resultatdisposition Förslag till behandling av föreningens förlust Till föreningsstämmans förfo gande står balanserad förlust årets för1ust -3s Styrelsen föreslår att till den yttre fonden avsätts i ny räkning överföres /..".rltrt- och balansräkningar med tilihörande tilläggsupplysningar., l,./ Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande Sida 2 av 10

6 Brf Renen 21 Org.nr RESULTATRIiKNING Not 20t Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning r Rörelsens kostnader Driftkostnader Försäkring Fastighetsavgift /fastighetsskatt Administrationskostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstill gångar s t t t Rörelseresultat 4t7 t Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader 39 0s Resultat efter finansiella poster Resultat ftire skatt Skatt / Å,rets resultat i / Sida 3 ar, 10

7 Brf Renen 21 Org.nr BALANSNÄXNINC TILLGÅNGAR Not tt Anlä ggnin gstillgån gar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer t 716 s90 l s I 76t 646 ti 91,0 291 t Summa anläggningstillgångar tt t2 0s3 441 Omsättnin gstillgån gar Kortfristiga ford ringar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga koft fristiga placeringar t t t r Kassa och bank Summa omsättningstillgångar r/ suiurrn rillgångar t s03 / r/ Sida 4 av.l 0

8 Brf Renen 21 Org.nr BALANSN,, TNIXC EGET KAPITAL OCH SKULDER Not tL-tz-31 Eget kapital Bundet eget kapital lnbetalda insatser Fond för yttre underhåll 33 7st ]st ssq Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat -3s t s Summa eget kapital -r 0s t Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulcler Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder t20 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER t s03 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter t0 Panter och därmed jämftirliga säkerheter som har ställts ftir egna skulder och ftir ftirpliktelser som redovisats som avsättningar Fasti ghetsinteckningar l4 s Ansvarsftirbindelser lnga Insa / / Sida 5 av 10

9 Brf Renen 21 Org.nr KASSAFLÖDESANALYS Not {nt Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet t Erhållen ränta mm 39 0s Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten ftire ftirändringar av rörelsekapital t Kassaflöde från ftirändringar av rörelsekapital Minskning(+)iökningO av kundfordringar Minskning(+)/ökning(-) av fordringar MinskningO/ökning(+) av leverantörsskulder Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder t Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av byggnader och mark Förvärv av inventarier, verktyg och installationer Kassafl öde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna långfristiga lån Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten 0 0 Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början s ', L Likvida medel vid årets slut / / Sida 6 av 10

10 Brf Renen 21 Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Re dov i s rr i ttg spr incip er Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Viirder i ngsp rin c ip e r nt. nt. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Mot erie I la an I iig gningsti I I gång or Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångama skrivs av linjärt över tillgångarnas nltjandeperiod. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Personal Bolaget har inte haft några anställda. Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats. UPPLYSNINGAR TILL ENSIilLDA POSTER Not I Nettoomsättning 20t2 20tt Hyresintäkter lokaler Årsavgifter bostäder Övriga intäkter Not 2 Driftkostnader t t 47r s60 I tt il /v I Fastighetsskötsel Städning Snörojning och sandning Reparationer och underhåll Elkostnader Fjärrvänne Vatten och avlopp Sophämtning Kabel tv Övrisa driltkostnader l s0 6er/ Sida 7 av 10

11 Brf Ilenen 21 Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not3 Aclministrationskostnader Revisionsaruode Ekonomisk förvaltning Konsultarvoden Bankkostnader Övriga administrationskostnader t25 -rt4 076 Not 4 Byggnader och mark tt-12-3t Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde I s s38 98r t t t s Redovisat värde byggnader Redovisat värde mark s t l s62 tgg r s Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 100 år. Toxerirtgsviirde Taxeringsvärdet for föreningens fastigheter: varav byggnader: Not 5 Inventarier, verktyg och installationer t 20tt-12-3t Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackrrmulerade avskrivningar Utgående redovisat värde I s s s I L Avskivningar enligl plan beräknas på en nytdandeperiod av a0 är / l'" N Sida 8 av 10

12 Brf Renen 21 Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGA R Not 6 Övriga kortfristiga placeringar Placering Nordea Likviditetsinvest, anskaffn.värde r rs9 349 Marknadsvärde 1eo ies Not 7 Eget kapital Belopp vid årets ingång Resultatdisp. enl. beslut av årets föreningsstämma: Årets förlust Insatskapital Yttre rep.fond t47 tgg Balanserad vinst/ftrlust t9 050 Belopp vid årets utgång Årets resultat t 8s I beloppet för balanserad vinst eller förlust ingår en fusionsförlust om kr. Not 8 Långfristiga skulder t 20LL-r2-31 Amorlering efter 5 år 1? 63q qoo Nordea Hypotek, lån , kr,3,98yo, villkorsändras Nordea Hypotek, lån , kr,3,3760Ä, rörligt 3 månaders. Nordea Hypotek, lån , W,3,376yo, rörligt 3 månaders. Nordea Hypotek, lån , kt,3,3760ä, rörligt 3 månaders. Not 9 Upplupna kostnader och ftirutbetalda intäkter 2012-t tt Upplupna utgiftsräntor Förutbetalda hyror och årsavgifter Upplupen fi ärrvärmekostnad Övriga upplupna kostnader t Not 10 Skulder fiir vilka säkerheter ställts tt I,Å Nordea Hypotek F asti ghetsinteckningar 14 lqq q s / / Sida 9 av 10

13 Brf Renen 21 Org.nr TILLÅGGSUPPLYSNINGAR Ulf Runesson firj.fl. l;, Anders Laferholm Per-Erik Larsson Min revisionsberättelse har lämnats a", / Christer Ribohn Godkänd revisor Sida 10 av 10

14 1 (2) Revisionsberättelse Till fiireningsstämman i Brf Renen 21 Org.nr Rapport om årsredovisningen Jag har utfört en revision av årsredovisningen för BrfRenen 2l för räkenskapsåret2012. Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret for att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den intema kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att utlala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utför1 revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utf,öras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisom de delar av den intema kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i foreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund for mina uttalanden. Uttalunden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen for föreningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfort en revision av forslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller forlust samt styrelsens förvaltning för Brf Renen 2l för räkenskapsåret BrfRenen 21, Org.nr

15 Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret for förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret for förvaltningen enligt lagen om ekonomiska foreningar. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om forvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller forlust har jag granskat om förslaget är forenligt med lagen om ekonomiska foreningar. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen for att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar sfyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 2 (2) Stockholm den I ovoi \ ZOt: Christer Ribohn Godkänd revisor BrfRenen 21, Org.nr

16 Motion till föreningsstämma i Brf Renen 21 den 15 maj 2013 FÖRVALTNING AV FÖRENINGENS LÅN Under en lång följd av år har det varit gynnsamt att ha rörliga lån för att finansiera bostadsinvesteringar. Det har gällt både enskilda bostadsrättsägare och bostadsrättsföreningar. Det finns främst två orsaker till att rörliga lån har varit billigare än bundna. Den långsiktiga räntetrenden har varit sjunkande alltsedan början av 1990-talet. Från en nivå med låneräntor i intervallet procent, har de nu sjunkit till cirka 2,5-3 procent. Under en så lång period med så kraftigt sjunkande räntor har det naturligtvis varit förmånligt att ha lån som följer räntetrenden nedåt, istället för att binda räntekostnaden. Det andra skälet till att rörliga räntor är billigare än bundna är mer teoretiskt. För den som lånar ut pengar innebär det en högre risk att teckna långa ränteavtal än korta. Den högre utlåningsrisken kompenseras med högre ränta. Hur kommer det att bli i framtiden? Det är naturligtvis ingen som kan säga med säkerhet. Det förefaller dock uppenbart att räntorna för närvarande befinner sig nära en bottennivå. De kan helt enkelt inte bli särskilt mycket lägre. Eftersom räntorna historiskt sett är extremt låga är det också rimligt att tänka sig att de förr eller senare kommer att stiga. Den dag räntetrenden vänder uppåt kommer det att vara problematiskt att ha en stor andel rörliga räntor. Det teoretiska argumentet att bundna räntor alltid bör ligga högre än rörliga kommer troligen att gälla även i framtiden. För en låntagare kan det dock vara ett tveksamt argument att ha rörliga räntor av det skälet. Den högre kostnaden för att binda sina lån kan liknas vid en försäkringspremie den medför en kostnad men skyddar mot stora katastrofer. Hur är det Brf Renen 21? För närvarande har föreningen lån på 13,6 miljoner kronor. Lånebördan har ökat på grund av renoveringar av fönster, fasad och hissar under den senaste tioårsperioden. För närvarande löper 78 % av föreningens lån med rörlig ränta (3 månaders räntebindning). Föreningen har därutöver ett bundet lån vars räntebindning löper ut i september För närvarande betalar föreningen cirka 3,6 % i ränta på sina lån, vilket medför att räntekostnaderna utgör cirka 35 % av föreningens totala kostnader (exkl avskrivningar). Om föreningens räntekostnad stiger med 1 procentenhet måste det balanseras med en avgiftshöjning på 11 procent. Om föreningens räntekostnader på sikt skulle stiga till exempelvis 6 procent (vilket historiskt inte är högt) måste avgifterna höjas med 25 procent. Eftersom en sådan kostnads- och avgiftsökning skulle inträffa parallellt med att bostadsrättshavarnas personliga lån stiger i kostnad kan situationen för många bli betungande. Man skulle kunna invända genom att säga att det är klokt att vänta med att binda lån till dess Riksbanken börjar höja de korta räntorna. Detta fungerar emellertid inte. Det vanliga mönstret är att de långa räntorna börjar stiga långt innan Riksbanken agerar på den korta sidan. Det betyder att en senare räntebindning inte kan ske till förmånliga räntor. Mot bakgrund av ovanstående anser jag att det är olämpligt att Brf Renen 21 har en så stor andel rörliga lån. En ansvarsfull förvaltning av föreningen borde innebära att föreningen har en mer riskspridd portfölj med lån som i huvudsak är bundna och med räntebindningar som förfaller

17 vid ett antal olika tidpunkter. En betydande del av föreningens lån bör bindas mycket långsiktigt. Än så länge kan det göras relativt förmånligt. Frågan om bundna respektive rörliga räntor på föreningens lån utgör en del av föreningens finansiella förvaltning. Diskussionen ovan visar att det är viktigt att föreningen upprättar en policy för hur de finansiella frågorna skall hanteras. En sådan policy bör ange riktlinjer för förvaltningen av föreningens finansiella tillgångar liksom skulder. I bilaga 1 anges grunddragen i hur en enkel sådan policy skulle kunna formuleras. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att att föreningsstämman uppmanar styrelsen att begränsa föreningens ränterisk i enlighet med resonemanget ovan, samt föreningsstämman ger styrelsen i uppdrag att utarbeta en finansiell policy baserad på de riktlinjer som anges i bilaga 1. Stockholm den 15 april 2013 Lennart Bernhardtson Bo Hallgren Anders Lagerholm

18 BILAGA 1 FINANSPOLICY FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RENEN 21 SYFTE Finanspolicyn ska ange riktlinjer för föreningens förvaltning av finansiella tillgångar och skulder. Syftet är att reglera riskerna avseende förvaltning av föreningens likvida medel, liksom att reglera riskerna när det gäller förvaltningen av föreningens skuldportfölj. FÖRVALTNING AV LIKVIDITET Föreningens likvida medel ska placeras med mycket låg risk. Placeringar ska inte ske på längre löptider än att föreningen vid varje tillfälle har likvida medel tillgängliga. Likvida medel kan placeras hos svenska staten eller hos svenska banker under finansinspektionens tillsyn. Utöver a conto-inlåning kan likvida medel placeras i räntefonder eller specialinlåning. FÖRVALTNING AV LÅN Förvaltningen av föreningens lån ska särskilt beakta den ränterisk som beror på räntebindningstiden. För att begränsa ränterisk bör föreningens olika lån räntebindas med olika längd på bindningen. Räntebindningstiden bör spridas enligt följande: Räntebindning, månader Andel av föreningens lån som bör bindas Min, % Max, %

19 Motion till föreningsstämma i Brf Renen 21 den 15 maj 2013 OM FÖRENINGENS ÅRSAVGIFT En grundläggande princip i en bostadsrättsförening är att årsavgiften bör motsvara föreningens långsiktiga drift- och underhållskostnader. Avgiften bör alltså bestämmas så att den täcker de långsiktigt bedömda kostnaderna och utvecklas jämt över tiden. Därigenom bibehålls föreningens ekonomi på ett sådant sätt att kostnadsbördan blir neutral över tiden. Om en förening finansierar en del av sina kostnader med lån kommer dagens kostnader att vältras över på dem som i framtiden bor i föreningen. De kommer att tvingas betala både egna och tidigare kostnader. Varför är kostnadsneutraliteten över tiden viktig? Är det verkligen ett problem om de som bor i huset om tio år får betala lite mer? Ja, det är betydelsefullt. De som planerar att bo kvar i huset får ta både egna kostnader och kostnaden för dem som har flyttat. På sikt kommer också värdet av lägenheterna att påverkas negativt om lånebördan i föreningen och därmed avgifterna på sikt stiger. Med en avgiftssättning som är neutral över tiden kommer de som i framtiden bor i föreningens hus inte behöver betala för gamla försyndelser. Vilka är då de kostnader som föreningen och medlemmarna - har att betala via årsavgiften? Det är självklart så att förbrukningskostnader av typ värme, vatten, fastighetsel och sophämtning bör betalas av de som vid ett visst tillfälle bor i huset. Detsamma gäller kostnader för husets löpande förvaltning, till exempel fastighetsskötare, ekonomisk förvaltning, besiktningar och reparationer. Likaså naturligtvis räntekostnader, skatter och avgifter. Det är emellertid också så att föreningens hus successivt slits och därmed successivt behöver renoveras. Fönster måste målas, tak läggas om, fasaden putsas, hissar renoveras etc. Sådana underhållskostnader är nödvändiga för att hålla föreningens fastighet i ett löpande gott skick. Kostnaderna för underhåll hör alltså till de kostnader som löpande bör belasta de som bor i huset. Hur är det i Brf Renen 21? Under den senaste tioårsperioden har föreningen gjort ett antal större underhållsinsatser. Det handlar främst om renovering av fasad, fönster samt byte av hissar. Alla dessa åtgärder har varit nödvändiga för att bibehålla huset i ett över tiden gott skick. I Renen 21 har emellertid dessa underhållskostnader i huvudsak finansierats genom lån. Under den senaste tioårsperioden har föreningens lån ökat från cirka 10 mkr till 13,6 mkr. Det är inte någon dramatisk förändring och den har (än så länge) inte påverkat avgiftsnivån eftersom den allmänna räntenivån sjunkit kraftigt under dessa tio år. Det faktum att föreningen lånar för att finansiera sitt underhåll, innebär dock att föreningen skjuter dagens kostnader på dem som framöver bor i huset. Om föreningen fortsätter att finansiera renoveringar med lån kan situationen bli besvärlig den dag räntenivån börjar stiga. Det betyder kraftigt höjda avgifter och därigenom lägre värde på lägenheterna. För att föreningen ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi krävs en viss avgiftshöjning idag med syfte att lägga grunden för en stabil ekonomi på sikt. De avsättningar föreningen för närvarande gör i sin budget för underhåll, liksom även avskrivningar på tidigare investeringar, räcker inte för att finansiera den totala långsiktiga underhållsbördan. Det krävs därför en något högre

20 avgiftsnivå för att vi ska slippa finansiera dagens slitage på fastigheten med lån som belastar föreningen i framtiden. Det är viktigt att styrelsen varje år så noggrant som det är möjligt söker anpassa avgifterna till det bedömda framtida underhållsbehovet. Därigenom kommer föreningens ekonomi att vara hållbar på längre sikt. Med anledning av ovanstående yrkar vi att föreningsstämman bör anta som policy att föreningens avgiftsnivå skall vara neutral över tiden. Avgiftsnivån ska alltså beakta samtliga kostnader som belastar föreningens fastighet. Det innebär bland annat att årsavgiften måste ta höjd för bedömt kommande underhållsbehov. Stockholm den 15 april 2013 Lennart Bernhardtson Bo Hallgren Anders Lagerholm

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Lotterivägen 19-37 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF ANDRA LÅNGGATAN 18 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Gillret Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Vitkålen 1 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006-09-01--2007-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S I G

Å R S R E D O V I S I G Å R S R E D O V I S I G för BRF Borgmästargården i Gävle Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2009-03-10--2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2011 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Org nr 769621-5784 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Brf Gruvgården i Ramundberget

Brf Gruvgården i Ramundberget Årsredovisning för Brf Gruvgården i Ramundberget Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Brf Gruvgården i Ramundberget intygar härmed dels att denna kopia

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Stenskvättan 15

Årsredovisning. Brf Stenskvättan 15 Årsredovisning för Brf Stenskvättan 15 769630-1485 Räkenskapsåret 2015 05 30 2015 12 31 2 (7) Styrelsen för Brf Stenskvättan 15, med säte i Hägersten, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF Frithiof 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Frithiof 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Frithiof 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11.

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11. 1(6) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Djursholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Förvaltningsberättelse Antal medlemmar Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Arkitekten 6 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf. Ljungaviken Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer