BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RENEN 21 Ordinarie föreningsstämma den 15 maj 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RENEN 21 Ordinarie föreningsstämma den 15 maj 2013"

Transkript

1 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RENEN 21 Ordinarie föreningsstämma den 15 maj 2013 KALLELSE Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Renen 21 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 15 maj kl. 19. Tid: 15 maj 2013, kl. 19 Plats: Hotell Tapto, Jungfrugatan 57 Ärenden: Se bifogad dagordning. Handlingar För att förenkla och förbilliga kommer handlingarna inte att tryckas och delas ut utan finns tillgängliga på hemsidan i pdf-format. Den som vill ha utskrivna handlingar kan höra av sig till Lennart Bernhardtson, eller tel De föreningsstämmohandlingar som finns tillgängliga på föreningens hemsida är följande: Dagordning Årsredovisning 2012 Revisionsberättelse Motion angående räntebindning och finansiell policy (från Lennart Bernhardtson, Bo Hallgren och Anders Lagerholm) Motion angående föreningens årsavgifter (från Lennart Bernhardtson, Bo Hallgren och Anders Lagerholm) Deltagande Anmälan om deltagande lämnas genom eller skriftligt meddelande till Bo Hallgren, Valhallavägen 110 4tr, senast den 12 maj. Föreningen bjuder på kaffe och smörgås. Vi vill påminna om att ombud endast får representera en medlem och ska lämna in en daterad, undertecknad fullmakt. Ni är varmt välkomna! Stockholm den 20 april 2013 Styrelsen B R F R E N E N 2 1 VALHALLAVÄGEN 110, STOCKHOLM BRAHEGATAN 62, STOCKHOLM

2 DAGORDNING Vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Renen 21 onsdag 15 maj 2013, kl Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av ordförande vid stämman 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare 5. Val av två justerare 6. Frågan om stämman blivit i behörig ordning utlyst 7. Fastställande av röstlängd 8. Styrelsens redovisningshandlingar (finns på hemsidan) 9. Revisionsberättelse (finns på hemsidan) 10. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 12. Beslut om resultatdisposition 13. Arvoden åt styrelse och revisor 14. Fastställande av antal styrelseledamöter 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter 16. Val av revisor och suppleant 17. Val av valberedning 18. Inkomna motioner (finns på hemsidan) 1. Förvaltning av föreningens lån 2. Om föreningens årsavgift 19. Övriga ärenden 20. Stämmans avslutande B R F R E N E N 2 1 VALHALLAVÄGEN 110, STOCKHOLM BRAHEGATAN 62, STOCKHOLM

3 ÅnsREDovrsNIr{G för Brf Renen 21 Org.nr Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning ftir räkenskapsilret Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - kassaflödesanalys - tilläggsupplysningar - underskrifter,r/

4 Brf Renen 21 Org.ru' rönvaltning SBERÄTTBLSB Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och andra lägenheter åt medlemmarna till nytdande utan begränsning i tiden. Bostadsrättsföreningen är en äkta förening med adress Brahegatan 62 ochvalhallavägen 110. Föreningen upplåter med bostadsrått 24 bostadsrättslägenheter och en lokal samt med hyresrätt en lokal. Flerårsjämftirelse 20t2 20t Nettoomsättning I I I Rörelseresultat Res. efter finansiella poster Balansomslutning Styrelse och revisorer Styrelsen har haft följande sammansättning sedan föregående ordinarie stämma: Bo Hallgren styrelseledamot, ordförande (nyval) styrelseledamot (omval) Mona Paulsson Ulf Runesson styrelseledamot (omval) LennartBernhadtson styrelseledamot(nyval) Anders Lagerholm styrelsededamot (n1val) Per-Erik Larsson styrelseledamot (nyval) Krister Fagerström suppleant (omval) Till valberedningen valdes Leif Paulsson och Göran Larsson Revisor Revisor har varit Christer Ribohn, godkänd revisor, Ribohn Partners AB. Föreningsstämma och styrelsemöten Ordinarie stämma hölls den 8 maj Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollforda möten. Förvaltning Styrelsen har under året anlitat Deloitte för ekonomisk förvaltning och AB Energibevakning för fasti ghets fci rvaltning., ^ fo. ån irt fo*"ftning anlitar föreningen Stoft Fastighetsteknik AB på konsultbasis./ _1r4" / Sida 1 av 10

5 Brf Renen 21 Org.nr Fastigheten Fastigheten är fullvärdeförsäkrad i Brandkontoret. Under året har inga lägenheter överlåtits. Föreningen har en hemsida som bl.a. innehåller stadgar, ordningsregler, årsredovisningar och mötesprotokoll. Styrelsen har under året tagit fram mäklarinformation som nu även finns på hemsidan. En underhållsplan har tagits fram av Stoft Fastighetsteknik AB som omfattar ären 2012 till Framtidsutsikter Föreningen äger en välskött fastighet i ett av Stockholms bästa lägen. Föreningens ekonomi är god. Föreningen har en väl fungerande förvaltning och ett begränsat renoveringsbehov under det nämsta åren. Resultatdisposition Förslag till behandling av föreningens förlust Till föreningsstämmans förfo gande står balanserad förlust årets för1ust -3s Styrelsen föreslår att till den yttre fonden avsätts i ny räkning överföres /..".rltrt- och balansräkningar med tilihörande tilläggsupplysningar., l,./ Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande Sida 2 av 10

6 Brf Renen 21 Org.nr RESULTATRIiKNING Not 20t Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning r Rörelsens kostnader Driftkostnader Försäkring Fastighetsavgift /fastighetsskatt Administrationskostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstill gångar s t t t Rörelseresultat 4t7 t Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader 39 0s Resultat efter finansiella poster Resultat ftire skatt Skatt / Å,rets resultat i / Sida 3 ar, 10

7 Brf Renen 21 Org.nr BALANSNÄXNINC TILLGÅNGAR Not tt Anlä ggnin gstillgån gar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer t 716 s90 l s I 76t 646 ti 91,0 291 t Summa anläggningstillgångar tt t2 0s3 441 Omsättnin gstillgån gar Kortfristiga ford ringar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga koft fristiga placeringar t t t r Kassa och bank Summa omsättningstillgångar r/ suiurrn rillgångar t s03 / r/ Sida 4 av.l 0

8 Brf Renen 21 Org.nr BALANSN,, TNIXC EGET KAPITAL OCH SKULDER Not tL-tz-31 Eget kapital Bundet eget kapital lnbetalda insatser Fond för yttre underhåll 33 7st ]st ssq Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat -3s t s Summa eget kapital -r 0s t Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulcler Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder t20 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER t s03 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter t0 Panter och därmed jämftirliga säkerheter som har ställts ftir egna skulder och ftir ftirpliktelser som redovisats som avsättningar Fasti ghetsinteckningar l4 s Ansvarsftirbindelser lnga Insa / / Sida 5 av 10

9 Brf Renen 21 Org.nr KASSAFLÖDESANALYS Not {nt Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet t Erhållen ränta mm 39 0s Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten ftire ftirändringar av rörelsekapital t Kassaflöde från ftirändringar av rörelsekapital Minskning(+)iökningO av kundfordringar Minskning(+)/ökning(-) av fordringar MinskningO/ökning(+) av leverantörsskulder Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder t Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av byggnader och mark Förvärv av inventarier, verktyg och installationer Kassafl öde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna långfristiga lån Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten 0 0 Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början s ', L Likvida medel vid årets slut / / Sida 6 av 10

10 Brf Renen 21 Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Re dov i s rr i ttg spr incip er Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Viirder i ngsp rin c ip e r nt. nt. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Mot erie I la an I iig gningsti I I gång or Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångama skrivs av linjärt över tillgångarnas nltjandeperiod. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Personal Bolaget har inte haft några anställda. Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats. UPPLYSNINGAR TILL ENSIilLDA POSTER Not I Nettoomsättning 20t2 20tt Hyresintäkter lokaler Årsavgifter bostäder Övriga intäkter Not 2 Driftkostnader t t 47r s60 I tt il /v I Fastighetsskötsel Städning Snörojning och sandning Reparationer och underhåll Elkostnader Fjärrvänne Vatten och avlopp Sophämtning Kabel tv Övrisa driltkostnader l s0 6er/ Sida 7 av 10

11 Brf Ilenen 21 Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not3 Aclministrationskostnader Revisionsaruode Ekonomisk förvaltning Konsultarvoden Bankkostnader Övriga administrationskostnader t25 -rt4 076 Not 4 Byggnader och mark tt-12-3t Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde I s s38 98r t t t s Redovisat värde byggnader Redovisat värde mark s t l s62 tgg r s Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 100 år. Toxerirtgsviirde Taxeringsvärdet for föreningens fastigheter: varav byggnader: Not 5 Inventarier, verktyg och installationer t 20tt-12-3t Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackrrmulerade avskrivningar Utgående redovisat värde I s s s I L Avskivningar enligl plan beräknas på en nytdandeperiod av a0 är / l'" N Sida 8 av 10

12 Brf Renen 21 Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGA R Not 6 Övriga kortfristiga placeringar Placering Nordea Likviditetsinvest, anskaffn.värde r rs9 349 Marknadsvärde 1eo ies Not 7 Eget kapital Belopp vid årets ingång Resultatdisp. enl. beslut av årets föreningsstämma: Årets förlust Insatskapital Yttre rep.fond t47 tgg Balanserad vinst/ftrlust t9 050 Belopp vid årets utgång Årets resultat t 8s I beloppet för balanserad vinst eller förlust ingår en fusionsförlust om kr. Not 8 Långfristiga skulder t 20LL-r2-31 Amorlering efter 5 år 1? 63q qoo Nordea Hypotek, lån , kr,3,98yo, villkorsändras Nordea Hypotek, lån , kr,3,3760Ä, rörligt 3 månaders. Nordea Hypotek, lån , W,3,376yo, rörligt 3 månaders. Nordea Hypotek, lån , kt,3,3760ä, rörligt 3 månaders. Not 9 Upplupna kostnader och ftirutbetalda intäkter 2012-t tt Upplupna utgiftsräntor Förutbetalda hyror och årsavgifter Upplupen fi ärrvärmekostnad Övriga upplupna kostnader t Not 10 Skulder fiir vilka säkerheter ställts tt I,Å Nordea Hypotek F asti ghetsinteckningar 14 lqq q s / / Sida 9 av 10

13 Brf Renen 21 Org.nr TILLÅGGSUPPLYSNINGAR Ulf Runesson firj.fl. l;, Anders Laferholm Per-Erik Larsson Min revisionsberättelse har lämnats a", / Christer Ribohn Godkänd revisor Sida 10 av 10

14 1 (2) Revisionsberättelse Till fiireningsstämman i Brf Renen 21 Org.nr Rapport om årsredovisningen Jag har utfört en revision av årsredovisningen för BrfRenen 2l för räkenskapsåret2012. Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret for att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den intema kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att utlala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utför1 revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utf,öras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisom de delar av den intema kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i foreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund for mina uttalanden. Uttalunden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen for föreningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfort en revision av forslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller forlust samt styrelsens förvaltning för Brf Renen 2l för räkenskapsåret BrfRenen 21, Org.nr

15 Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret for förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret for förvaltningen enligt lagen om ekonomiska foreningar. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om forvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller forlust har jag granskat om förslaget är forenligt med lagen om ekonomiska foreningar. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen for att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar sfyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 2 (2) Stockholm den I ovoi \ ZOt: Christer Ribohn Godkänd revisor BrfRenen 21, Org.nr

16 Motion till föreningsstämma i Brf Renen 21 den 15 maj 2013 FÖRVALTNING AV FÖRENINGENS LÅN Under en lång följd av år har det varit gynnsamt att ha rörliga lån för att finansiera bostadsinvesteringar. Det har gällt både enskilda bostadsrättsägare och bostadsrättsföreningar. Det finns främst två orsaker till att rörliga lån har varit billigare än bundna. Den långsiktiga räntetrenden har varit sjunkande alltsedan början av 1990-talet. Från en nivå med låneräntor i intervallet procent, har de nu sjunkit till cirka 2,5-3 procent. Under en så lång period med så kraftigt sjunkande räntor har det naturligtvis varit förmånligt att ha lån som följer räntetrenden nedåt, istället för att binda räntekostnaden. Det andra skälet till att rörliga räntor är billigare än bundna är mer teoretiskt. För den som lånar ut pengar innebär det en högre risk att teckna långa ränteavtal än korta. Den högre utlåningsrisken kompenseras med högre ränta. Hur kommer det att bli i framtiden? Det är naturligtvis ingen som kan säga med säkerhet. Det förefaller dock uppenbart att räntorna för närvarande befinner sig nära en bottennivå. De kan helt enkelt inte bli särskilt mycket lägre. Eftersom räntorna historiskt sett är extremt låga är det också rimligt att tänka sig att de förr eller senare kommer att stiga. Den dag räntetrenden vänder uppåt kommer det att vara problematiskt att ha en stor andel rörliga räntor. Det teoretiska argumentet att bundna räntor alltid bör ligga högre än rörliga kommer troligen att gälla även i framtiden. För en låntagare kan det dock vara ett tveksamt argument att ha rörliga räntor av det skälet. Den högre kostnaden för att binda sina lån kan liknas vid en försäkringspremie den medför en kostnad men skyddar mot stora katastrofer. Hur är det Brf Renen 21? För närvarande har föreningen lån på 13,6 miljoner kronor. Lånebördan har ökat på grund av renoveringar av fönster, fasad och hissar under den senaste tioårsperioden. För närvarande löper 78 % av föreningens lån med rörlig ränta (3 månaders räntebindning). Föreningen har därutöver ett bundet lån vars räntebindning löper ut i september För närvarande betalar föreningen cirka 3,6 % i ränta på sina lån, vilket medför att räntekostnaderna utgör cirka 35 % av föreningens totala kostnader (exkl avskrivningar). Om föreningens räntekostnad stiger med 1 procentenhet måste det balanseras med en avgiftshöjning på 11 procent. Om föreningens räntekostnader på sikt skulle stiga till exempelvis 6 procent (vilket historiskt inte är högt) måste avgifterna höjas med 25 procent. Eftersom en sådan kostnads- och avgiftsökning skulle inträffa parallellt med att bostadsrättshavarnas personliga lån stiger i kostnad kan situationen för många bli betungande. Man skulle kunna invända genom att säga att det är klokt att vänta med att binda lån till dess Riksbanken börjar höja de korta räntorna. Detta fungerar emellertid inte. Det vanliga mönstret är att de långa räntorna börjar stiga långt innan Riksbanken agerar på den korta sidan. Det betyder att en senare räntebindning inte kan ske till förmånliga räntor. Mot bakgrund av ovanstående anser jag att det är olämpligt att Brf Renen 21 har en så stor andel rörliga lån. En ansvarsfull förvaltning av föreningen borde innebära att föreningen har en mer riskspridd portfölj med lån som i huvudsak är bundna och med räntebindningar som förfaller

17 vid ett antal olika tidpunkter. En betydande del av föreningens lån bör bindas mycket långsiktigt. Än så länge kan det göras relativt förmånligt. Frågan om bundna respektive rörliga räntor på föreningens lån utgör en del av föreningens finansiella förvaltning. Diskussionen ovan visar att det är viktigt att föreningen upprättar en policy för hur de finansiella frågorna skall hanteras. En sådan policy bör ange riktlinjer för förvaltningen av föreningens finansiella tillgångar liksom skulder. I bilaga 1 anges grunddragen i hur en enkel sådan policy skulle kunna formuleras. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att att föreningsstämman uppmanar styrelsen att begränsa föreningens ränterisk i enlighet med resonemanget ovan, samt föreningsstämman ger styrelsen i uppdrag att utarbeta en finansiell policy baserad på de riktlinjer som anges i bilaga 1. Stockholm den 15 april 2013 Lennart Bernhardtson Bo Hallgren Anders Lagerholm

18 BILAGA 1 FINANSPOLICY FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RENEN 21 SYFTE Finanspolicyn ska ange riktlinjer för föreningens förvaltning av finansiella tillgångar och skulder. Syftet är att reglera riskerna avseende förvaltning av föreningens likvida medel, liksom att reglera riskerna när det gäller förvaltningen av föreningens skuldportfölj. FÖRVALTNING AV LIKVIDITET Föreningens likvida medel ska placeras med mycket låg risk. Placeringar ska inte ske på längre löptider än att föreningen vid varje tillfälle har likvida medel tillgängliga. Likvida medel kan placeras hos svenska staten eller hos svenska banker under finansinspektionens tillsyn. Utöver a conto-inlåning kan likvida medel placeras i räntefonder eller specialinlåning. FÖRVALTNING AV LÅN Förvaltningen av föreningens lån ska särskilt beakta den ränterisk som beror på räntebindningstiden. För att begränsa ränterisk bör föreningens olika lån räntebindas med olika längd på bindningen. Räntebindningstiden bör spridas enligt följande: Räntebindning, månader Andel av föreningens lån som bör bindas Min, % Max, %

19 Motion till föreningsstämma i Brf Renen 21 den 15 maj 2013 OM FÖRENINGENS ÅRSAVGIFT En grundläggande princip i en bostadsrättsförening är att årsavgiften bör motsvara föreningens långsiktiga drift- och underhållskostnader. Avgiften bör alltså bestämmas så att den täcker de långsiktigt bedömda kostnaderna och utvecklas jämt över tiden. Därigenom bibehålls föreningens ekonomi på ett sådant sätt att kostnadsbördan blir neutral över tiden. Om en förening finansierar en del av sina kostnader med lån kommer dagens kostnader att vältras över på dem som i framtiden bor i föreningen. De kommer att tvingas betala både egna och tidigare kostnader. Varför är kostnadsneutraliteten över tiden viktig? Är det verkligen ett problem om de som bor i huset om tio år får betala lite mer? Ja, det är betydelsefullt. De som planerar att bo kvar i huset får ta både egna kostnader och kostnaden för dem som har flyttat. På sikt kommer också värdet av lägenheterna att påverkas negativt om lånebördan i föreningen och därmed avgifterna på sikt stiger. Med en avgiftssättning som är neutral över tiden kommer de som i framtiden bor i föreningens hus inte behöver betala för gamla försyndelser. Vilka är då de kostnader som föreningen och medlemmarna - har att betala via årsavgiften? Det är självklart så att förbrukningskostnader av typ värme, vatten, fastighetsel och sophämtning bör betalas av de som vid ett visst tillfälle bor i huset. Detsamma gäller kostnader för husets löpande förvaltning, till exempel fastighetsskötare, ekonomisk förvaltning, besiktningar och reparationer. Likaså naturligtvis räntekostnader, skatter och avgifter. Det är emellertid också så att föreningens hus successivt slits och därmed successivt behöver renoveras. Fönster måste målas, tak läggas om, fasaden putsas, hissar renoveras etc. Sådana underhållskostnader är nödvändiga för att hålla föreningens fastighet i ett löpande gott skick. Kostnaderna för underhåll hör alltså till de kostnader som löpande bör belasta de som bor i huset. Hur är det i Brf Renen 21? Under den senaste tioårsperioden har föreningen gjort ett antal större underhållsinsatser. Det handlar främst om renovering av fasad, fönster samt byte av hissar. Alla dessa åtgärder har varit nödvändiga för att bibehålla huset i ett över tiden gott skick. I Renen 21 har emellertid dessa underhållskostnader i huvudsak finansierats genom lån. Under den senaste tioårsperioden har föreningens lån ökat från cirka 10 mkr till 13,6 mkr. Det är inte någon dramatisk förändring och den har (än så länge) inte påverkat avgiftsnivån eftersom den allmänna räntenivån sjunkit kraftigt under dessa tio år. Det faktum att föreningen lånar för att finansiera sitt underhåll, innebär dock att föreningen skjuter dagens kostnader på dem som framöver bor i huset. Om föreningen fortsätter att finansiera renoveringar med lån kan situationen bli besvärlig den dag räntenivån börjar stiga. Det betyder kraftigt höjda avgifter och därigenom lägre värde på lägenheterna. För att föreningen ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi krävs en viss avgiftshöjning idag med syfte att lägga grunden för en stabil ekonomi på sikt. De avsättningar föreningen för närvarande gör i sin budget för underhåll, liksom även avskrivningar på tidigare investeringar, räcker inte för att finansiera den totala långsiktiga underhållsbördan. Det krävs därför en något högre

20 avgiftsnivå för att vi ska slippa finansiera dagens slitage på fastigheten med lån som belastar föreningen i framtiden. Det är viktigt att styrelsen varje år så noggrant som det är möjligt söker anpassa avgifterna till det bedömda framtida underhållsbehovet. Därigenom kommer föreningens ekonomi att vara hållbar på längre sikt. Med anledning av ovanstående yrkar vi att föreningsstämman bör anta som policy att föreningens avgiftsnivå skall vara neutral över tiden. Avgiftsnivån ska alltså beakta samtliga kostnader som belastar föreningens fastighet. Det innebär bland annat att årsavgiften måste ta höjd för bedömt kommande underhållsbehov. Stockholm den 15 april 2013 Lennart Bernhardtson Bo Hallgren Anders Lagerholm