PAKKAUSSELOSTE. Tribrissen vet. injektioneste, suspensio naudalle, sialle ja hevoselle

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PAKKAUSSELOSTE. Tribrissen vet. injektioneste, suspensio naudalle, sialle ja hevoselle"

Transkript

1 PAKKAUSSELOSTE Tribrissen vet. injektioneste, suspensio naudalle, sialle ja hevoselle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija: Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 NL-5831 AN Boxmeer Alankomaat Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja: Vet Pharma Friesoythe GmbH Sedelsberger Str. 2 4, Friesoythe Saksa 2. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI Tribrissen vet. injektioneste, suspensio 3. VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET Vaikuttavat aineet: 1 ml sisältää: Sulfadiatsiinia 400 mg ja trimetopriimia 80 mg Apuaineet: Natriumhydroksidi, dietanoliamiini, natriummetadisulfiitti, polysorbaatti 80, natriumhydroksidiliuos 30 % ph:n 10,0 10,5 säätöön, injektionesteisiin käytettävä vesi. 4. KÄYTTÖAIHEET Trimetopriimille ja sulfonamideille herkkien mikro-organismien aiheuttamat infektiot naudalla, hevosella ja sialla, esim. hengitystieinfektiot, ruoansulatuskanavan infektiot, virtsatie- ja synnytyselinten infektiot. 5. VASTA-AIHEET Ei saa antaa eläimille, joilla on ilmennyt yliherkkyyttä sulfavalmisteille, joilla on vaikea maksa- tai munuaisvaurio taikka verenkuvan muutoksia. Ei saa antaa hevoselle lihaksensisäisesti. 6. HAITTAVAIKUTUKSET Yliherkkyysreaktioita, kuten nokkosihottumaa, voi esiintyä. Etenkin hevosella on todettu anafylaktisia reaktioita, jotka hyvin harvinaisissa tapauksissa (noin 1 hevonen / hoidettua hevosta) ovat johtaneet kuolemaan. Injektiokohdassa voi esiintyä paikallista turvotusta. Jos havaitset vakavia vaikutuksia tai joitakin muita sellaisia vaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi. 1

2 7. KOHDE-ELÄINLAJIT Nauta, sika ja hevonen 8. ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN Nauta, sika ja hevonen: mg/painokilo vaikuttavia aineita yhteensä kerran päivässä, vastaten 1 1,5 ml per 32 kg kerran päivässä. Antotapa: Nauta: i.m. tai i.v. Sika: i.m. Hevonen: i.v. 9. ANNOSTUSOHJEET Ravista pulloa ennen käyttöä. Naudalle: lihakseen tai laskimoon Sialle: lihakseen Hevoselle: laskimoon 10. VAROAIKA Maito: 7 vrk. Teurastus: Hevonen 28 vrk. Nauta 34 vrk. Sika 30 vrk. 11. SÄILYTYSOLOSUHTEET Ei lasten näkyville eikä ulottuville. Säilytä alle 25 ºC, valolta suojattuna. Ei saa jäätyä. Avattu pullo käytettävä 4 viikon kuluessa avaamisesta. 12. ERITYISVAROITUKSET Erityisvaroitukset kohde-eläinlajeittain: Ei ole. Eläimiä koskevat erityiset varotoimet: Vastasyntyneillä eläimillä samoin kuin eläimillä, joilla on alentunut maksan ja munuaisten toiminta, pitkäaikaiskäyttö voi aiheuttaa lääkeaineiden kumuloitumista. Laskimonsisäinen injektio on annettava hitaasti. Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava: Vältä turhaa käsittelyä ja ihokontaktia. Mikäli valmistetta joutuu iholle, puhdista saippualla ja vedellä. Kädet on hyvä pestä aina valmisteen antamisen jälkeen. Tiineys: 2

3 Tutkimustuloksia turvallisuudesta tiineyden ja laktaation aikana ei ole esitetty. Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset: Trimetopriimisulfa voi aiheuttaa vakavia rytmihäiriöitä detomidiinilla rauhoitetulla hevosella. Sulfonamidit voivat syrjäyttää muita seerumiin voimakkaasti sitoutuneita lääkeaineita, kuten fenyylibutatsonia, tiatsididiureetteja, salisylaatteja ja fenytoiinia ja näitä potilaita tulee tarkkailla syrjäytettyjen aineiden lisääntyneen vaikutuksen takia. Samanaikaisesti annetut haponestolääkkeet voivat vähentää sulfonamidien biologista hyötyosuutta. Sulfonamideja sisältäviä valmisteita ei tule käyttää samanaikaisesti prokaiinia tai muita p- aminobentsoehappoa tai sen johdannaisia sisältävien lääkeaineiden kanssa. Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastalääkkeet): Kaksinkertainen laskimonsisäinen annos vasikoille aiheuttaa ohimenevää lievää yskää. Muita yliannostuksen oireita voivat olla ruoansulatuskanavan ärsytysoireet, sekavuus, yliherkkyysreaktiot ja luuytimen heikentynyt toimintakyky. Tarvittaessa on otettava täydellinen verenkuva sekä muita laboratoriokokeita. Vaikeaa luuytimen toimintahäiriötä voidaan hoitaa foolihapolla. Yhteensopimattomuudet: Ei tunneta. 13. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI Käyttämättä jäänyt valmiste toimitetaan hävitettäväksi apteekkiin tai ongelmajätelaitokselle. 14. PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY MUUT TIEDOT Pakkaustyyppi ja koko: 100 ml:n lasinen injektiopullo. Lisätietoja tästä eläinlääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijan paikalliselta edustajalta. MSD Animal Health/Intervet Oy Puh:

4 BIPACKSEDEL FÖR Tribrissen vet. injektionsvätska, suspension för nötkreatur, svin och häst 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA Innehavare av godkännande för försäljning: Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 NL-5831 AN Boxmeer Nederländerna Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats: Vet Pharma Friesoythe GmbH Sedelsberger Str. 2 4, Friesoythe Tyskland 2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Tribrissen vet. injektionsvätska, suspension 3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER Aktiv substans: 1 ml innehåller: Sulfadiazin 400 mg och trimetoprim 80 mg Hjälpämnen: Natriumhydroxid, dietanolamin, natriummetadisulfit, polysorbat 80, natriumhydroxidlösning 30 % för ph-justering 10,0 10,5, vatten för injektionsvätskor. 4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Infektioner orsakade av mikroorganismer känsliga för trimetoprim och sulfonamider hos nötkreatur, häst och svin. Till exempel luftvägsinfektioner, infektioner i matsmältningskanalen, urogenitalinfektioner (infektioner i urinvägar och könsorgan). 5. KONTRAINDIKATIONER Skall inte ges till djur som visat överkänslighet mot sulfonamider, har svår lever- eller njurskada eller djur med en förändrad blodbild. Får inte ges intramuskulärt till häst. 6. BIVERKNINGAR 4

5 Överkänslighetsreaktioner såsom nässelutslag kan uppstå. Särskilt hos häst har observerats anafylaktiska reaktioner, som i mycket sällsynta fall har lett till döden (ca 1 häst av behandlade djur). Lokal svullnad vid injektionsstället kan uppstå. Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären. 7. DJURSLAG Nötkreatur, svin och häst 8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄGAR Nötkreatur, svin och häst: mg/kg kroppsvikt avseende totalinnehållet av aktiva substanser 1 gång per dygn, vilket motsvarar 1-1.5ml/32kg en gång om dagen. Administreringssätt: Nötkreatur: i.m. eller i.v. Svin: i.m. Häst: i.v. 9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING Injektionsvätskan ska omskakas före användning. Nötkreatur: administreras intramuskulärt eller intravenöst Svin: administreras intramuskulärt Häst: administreras intravenöst 10. KARENSTID Mjölk: 7 dygn. Slakt: Häst 28 dygn. Nötkreatur 34 dygn. Svin 30 dygn. 11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 25 C. Skyddas mot direkt solljus. Får ej frysas. Hållbarhet i öppnad förpackning: 4 veckor 12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR) 5

6 Särskilda varningar för respektive djurslag: Inga. Särskilda försiktighetsåtgärder för djur: Hos nyfödda djur, samt hos djur med nedsatt lever- och njurfunktion, kan långtidsbehandling medföra risk för ansamling av läkemedlet i kroppen. Intravenös injektion skall ges långsamt. Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur: Undvik onödig hantering och hudkontakt. Vid oavsiktligt spill på huden, tvätta med tvål och vatten. Tvätta alltid händerna efter administrering av produkten. Dräktighet: Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet och laktation. Andra läkemedel och Tribrissen vet.: Trimetoprimsulfa kan utlösa fatala hjärtarytmier hos hästar sederade med detomidin. Sulfonamiderna har förmågan att tränga bort andra läkemedel, såsom fenylbutazon, tiaziddiuretika, salicylater och fenytoin, som är höggradigt bundet till serumet. Dessa patienter bör observeras på grund av de osidosatta ämnenas ökade effekt. Samtidigt administrering av antasider kan hämma sulfonamidernas biologiska effekt. Preparat som innehåller sulfonamider skall inte administreras i samband med läkemedel som innehåller prokain eller andra p-aminobentsoesyror eller läkemedel som innehåller dess analog. Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift): Om kalvar administreras intravenöst med den dubbla kliniska dosen ger det en mild övergående hosta. Andra symptom på överdosering kan vara irritation i matsmältningskanalen, förvirrning, överkänslighetsreaktioner och benmärgsdepression. Vid behov måste man ta en fullständig blodstatus samt ytterligare laboratorieundersökningar måste göras. Svår benmärgsdepression kan behandlas med folsyra. Blandbarhetsproblem: Inga kända. 13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL Oanvänt läkemedel levereras till apotek eller problemavfallsanstalt för oskadliggörande. 14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Förpackningstyp och innehåll: 100 ml injektionsflaska av glas. För ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel, kontakta den nationella 6

7 representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning. MSD Animal Health/Intervet Oy Puh:

PAKKAUSSELOSTE. Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille

PAKKAUSSELOSTE. Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille PAKKAUSSELOSTE Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

Innehållet är sterilt tills endosbehållaren bryts. För att undvika kontaminering får behållarens spets inte beröras.

Innehållet är sterilt tills endosbehållaren bryts. För att undvika kontaminering får behållarens spets inte beröras. Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Zaditen 0,25 mg/ml, ögondroppar, lösning endosbehållare 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 0,4 ml innehåller 0,138

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

Kulutukseen luovuttajat. apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat. Överlåtarna för förbrukning

Kulutukseen luovuttajat. apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat. Överlåtarna för förbrukning Erityisluvat Kulutukseen luovuttajat apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat Specialtillstånd Överlåtarna för förbrukning apoteken sjukhusapoteken läkemedelspartiaffärerna läkemedelsfabrikerna

Läs mer

For healthcare professionals porphyria

For healthcare professionals porphyria For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFYRI Information för personer med akut intermittent porfyri, porfyria variegata eller

Läs mer

Enteral läkemedelsadministrering nytt kunskapsstöd

Enteral läkemedelsadministrering nytt kunskapsstöd Enteral läkemedelsadministrering nytt kunskapsstöd Läkemedelsverket anordnade ett expertmöte den 24 25 oktober 2012 där enteral läkemedelsadministrering diskuterades utifrån svenska förutsättningar. Detta

Läs mer

Attack Fotskabb! Varifrån kommer skabbkvalstren ursprungligen?

Attack Fotskabb! Varifrån kommer skabbkvalstren ursprungligen? Attack Fotskabb! Varifrån kommer skabbkvalstren ursprungligen? VAR UTVECKLINGEN BÖRJADE VET NOG INGEN, MEN DEN BÖRJADE VÄL STRAX EFTER UTVECKLINGEN AV URHÄSTEN. Dan Christensson (SVA, Uppsala) Artikel

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55 SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.12.2012 1.1. Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation

Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation Läkemedelsverket och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) har vid ett expertmöte den 13 april 2011 uppdaterat

Läs mer

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen?

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? Läkemedlets väg genom kroppen Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? HUR HITTAR LÄKEMEDLET RÄTT? Denna skrift är framtagen av LIF, som är branschorganisation för de forskande

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Glasblocksbruk Produktnamn: Glasblocksbruk Produktens användningsområde:

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

www.aidsmap.com Läkemedel mot hiv

www.aidsmap.com Läkemedel mot hiv www.aidsmap.com Läkemedel mot hiv Svenska Första utgåvan 2010 Tack till Michael Carter, författare Första svenska utgåva 2010 Omarbetad från tionde engelska utgåvan 2010 Tack till Maria Dalby för översättning

Läs mer

Sjuksköterskerapportering av läkemedelsbiverkningar

Sjuksköterskerapportering av läkemedelsbiverkningar Sjuksköterskerapportering av läkemedelsbiverkningar 2(16) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Vem ska rapportera läkemedelsbiverkningar?...4 Varför rapportera biverkningar?...5 Hur ska biverkningar rapporteras?...6

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn innehåller

Läs mer

Hälsoråd för resenärer till länder i Sydostasien inklusive Indien och Oceanien

Hälsoråd för resenärer till länder i Sydostasien inklusive Indien och Oceanien Sydostasien och Oceanien Hälsoråd för resenärer till länder i Sydostasien inklusive Indien och Oceanien Hälsoråden är utarbetade av Lars Rombo, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Informationen

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter; LVFS 2003:11 Utkom från trycket den 23

Läs mer

Nu-KleenAll. Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Nu-KleenAll. Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Användningsområde: Allrengöringsmedel för ytor och superfettlösare ISEU-151-02,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning PR No. 150738 Handelsnamn

Läs mer

Vilka vanligare biverkningar har medicinen?... 31 Annan viktig information... 31 Vincristin... 31 Beskrivning... 31

Vilka vanligare biverkningar har medicinen?... 31 Annan viktig information... 31 Vincristin... 31 Beskrivning... 31 Behandling av Akut lymfatisk leukemi... 5 Vad är akut lymfatisk leukemi?... 5 Hur uppkommer akut lymfatisk leukemi?... 6 Vilka riskgrupper finns i ALL2008?... 7 Den första riskindelningen... 7 Preliminär

Läs mer

ANODBYTE. Allmänt. Byte av anod. Tätning av anod. Anodlängder. Funktion. Egenförbrukning. Kedjeanod SIT SE/FI 1322-8 ANODBYTE 011998

ANODBYTE. Allmänt. Byte av anod. Tätning av anod. Anodlängder. Funktion. Egenförbrukning. Kedjeanod SIT SE/FI 1322-8 ANODBYTE 011998 SIT SE/FI 1322-8 011998 SERVICEINSTRUKTION Allmänt Vattenvärmaren har ett inre korrosionsskydd av emalj. I emaljen förekommer mikroskopiska porer vilka ibland når ända in till stålkärlet. För att förhindra

Läs mer

Ta kontroll över din blåsa

Ta kontroll över din blåsa Ta kontroll över din blåsa M ånga människors liv begränsas av att de känner trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta så kallad

Läs mer

Redovisning av uppdrag om kastrering av smågrisar

Redovisning av uppdrag om kastrering av smågrisar 1(27) REDOVISNING Dnr 5.2.17-10135/13 2013-10-24 Redovisning av uppdrag om kastrering av smågrisar Regeringen har gett Jordbruksverket detta uppdrag i Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

Säkerhetsdatablad Attribut Twin

Säkerhetsdatablad Attribut Twin Revisionsdatum: 19.01.2015 Säkerhetsdatablad Attribut Twin 1. Attribut SG 70 Version 3.0 Revisionsdatum: 02.01.2014 2. Hussar WG Version 1.0 Revisionsdatum: 06.01.2014 www.bayercropscience.se ATTRIBUT

Läs mer