Är asylboenden byggda av kommunen en väg till bättre mottagning? Miklo frågar #1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Är asylboenden byggda av kommunen en väg till bättre mottagning? Miklo frågar #1"

Transkript

1 Är asylboenden byggda av kommunen en väg till bättre mottagning? Miklo frågar #1

2 Miklo frågar är ett sätt att börja spåna I sidorna som följer är kommunernas svar publicerade i oredigerat skick. Det enda vi gjort har varit att lägga till en blankrad på några ställen för läsbarhetens skull, och de mejl som hade Miklos frågor inklistrade mellan svaren, har vi också redigerat så att bara svaren kommit med och på så sätt undvika förvirrande upprepningar i det här materialet. Tanken med Miklo frågar är att i ett tidigt och opolerat läge testa idéer. Vår önskan är att få samma känsla som när du slänger ut en idé som precis kommit till dig över ett fikabord. Vad tror ni? Den behöver inte vara färdig, den kan vara helt galen, men det är alltid en impuls kommen någonstans ifrån, som kan tjäna som impuls in på rätt väg även om just den första impulsen inte var möjlig att utveckla. Roligt i denna första sammanställning är att många av svaren ändå pekar på att frågan drar åt rätt håll. Många är positiva och lyfter att det är ett långsiktigt sätt att arbeta. Många lyfter också att det är en ansvarsfråga idén är god, men ska inte staten i så fall bygga? Och om vi ska bygga kan staten ge oss garantier för att våra asylboenden används? I och med att dessa frågor väckts, tänker vi att vi fortsätter kedjan och skickar detta material till Migrationsverket och ansvarigt departement. Deras svar publicerar vi i rapporten från nästa Miklo frågar. När jag läser reaktionerna från er kommuner väcks också nya frågor hos mig som jag hoppas att vi på Miklo kan jobba vidare med: kan det vara praktiskt att etablera en konstant vad gäller det årliga mottagandet av asylsökande? Även om behovet inte är av lika akut karaktär om tio år, kan vi inte ta emot samma mängd asylsökande som vi nu bygger boenden för, om vi nu gör det? Uppfattningen om att migrantkohorter är övergående i sin storlek och återvändande i sin natur har vi haft så länge invandringen funnits. Vi trodde länge att människor kom till Sverige för att sen återvända, till exempel, den så kallade gästarbetarmentaliteten. I Japan, som är ungefär där Sverige var på sextiosjuttiotalet ur ett migrationsperspektiv, har detta lett till att barn till invandrade inte är tvungna att gå i skolan, exempelvis, vilket i sin tur lett till att de börjar få problem med ett ökande antal barn som inte gått i skolan när de sen permanent ska bo kvar i Japan. En given årlig mängd asylsökande i varje kommun skulle säkert kunna bidra med en del av den av många kommuner behövda långsiktiga befolkningsökningen och föryngringen. Med långsiktigheten och kunskapsutvecklingen skulle sannolikt fler och fler av de som kommer stanna. Det här får vara obearbetade tankar än så länge, men spännande för mig att spinna vidare på. Jag ser också mycket svar som rör delar på detaljnivå som är intressanta att diskutera: kan Migrationsverket garantera att asylboenden som byggs av kommunen används i tio år och på så sätt eliminera ekonomisk risk? Det borde de väl kunna? Kan kommuners egna asylboenden få företräde i upphandlingar framför campingplatser och vandrarhem? Det här är första gången vi sammanställer Miklo frågar och om du får idéer på hur vi skulle kunna ge dig som tjänsteman eller politiker ännu mer nytta med detta format, får gärna höra av dig och berätta. Vi har inget uppdrag att göra detta, utan testar det som form för kunskapsutbyte på eget initiativ. Hoppas att det är uppskattat! Carlos Rojas, seniorkonsult Miklo

3 Frågan (i) (ii) (iii) Vad skulle hända om kommunen byggde egna asylboenden, som på sikt, om behovet av boende för asylsökande minskar, skulle kunna omvandlas till andra boenden? Studentboenden, äldreboenden eller ett helt vanligt boende? Idag är det ett problem i många kommuner, att de får asylboenden utan att ha planerat för det, då dessa upphandlas av Migrationsverket under sekretess, av privata aktörer. Det leder till att kommuner informeras om det nya boendet med kort framförhållning och får kort tid på sig att förbereda den service som de behöver garantera inflyttarna, som allmän sjukvård och skola för barnen. Att kommunen själv planerar och bygger asylboenden och sedan erbjuder dessa till Migrationsverket för upphandling, skulle ge kommuner kontroll och framförhållning i mottagandet av asylsökande. Det skulle också möjliggöra för kommunen att optimera integrationsprocessen genom att bygga boenden i attraktiva lägen och i god kvalitet. Idag hamnar många asylboenden i kommuners periferi och i fastigheter som är suboptimerade för de avsedda funktionerna. Vilka resonemang dyker upp hos er som en följd av denna fråga och denna idé? 45 kommuner svarade 18 positiva 16 lika positiva som negativa 11 negativa

4 Avesta kommun Fredrik Juthman Förvaltningschef Ett av kommunen byggt asylboende kommer inte att innebära att andra aktörer med asylboende minskar, dvs kommunens redan stora mottagande skulle troligtvis öka ytterligare. Men möjligheten (längre tid) att förbereda service som inflyttarna ska garanteras, som allmän sjukvård och skola för barnen, blir naturligtvis större i ett kommunalt drivet asylboende. Om kommunkoncernen ska bygga migrationsboende, så bör det vara av modultyp, så att möjligheten att avveckla etableringen vid behov ges. Dessutom är nybyggnationstiden idag ca 18 månader från byggbeslut till färdigt boende. Moduler kan sättas upp på några få månader. Bodens kommun Kjell Selinder Administrativ chef Utbildningsförvaltningen Bodens kommun har antagit en strategi för bostadsbyggande kopplat till nyanlända. i Boden är nyanlända en stor fråga. Bodens kommun har inv och tar emot ca 100 nyanlända med PUT per år. Något mer kommer vi inte att svara på er fråga. Bollnäs kommun Lars Åsberg VD AB Bollnäs Bostäder Jag svarar kort utifrån bostadsbolagets horisont: För oss (AB Bollnäs Bostäder) i en förhållandevis liten kommun kan det bli knepigt den dagen boendet skall avslutas. Risken är att vi inte lyckas konvertera till annat boende på ett lyckat sätt (hittar inga hyresgäster). Detta skulle alltså bli en dålig affär för bolaget som skall uppträda affärsmässigt. I en stor stad är förutsättningarna annorlunda. Däremot skulle ju kommunen (nu pratar jag om den lilla kommunen igen) få en helt annan kontroll på inflödet av nya medborgare (vilket frågeställaren är inne på). Som systemet tycks fungera i dag kommer kommunen in sent i processen vilket kan ställa till en del problem. En annan vinst måste ju bli förutsägbarheten var de nya medborgarna kan flytta; och det skulle bli tydligt vilka kommuner som tar ansvar och vilka kommuner som

5 väljer att inte ta ansvar. Och därmed enkelt för statsmakten att ge dekret till kommuner som inte hörsammar rikspolitiskt fattade beslut. Borås stad Rune Henriksson Förvaltningschef Fördelarna med att bygga egna boenden "i förväg" har ni pekat på. Svårigheterna är att investera medel utan att man vet om de används och som ska prioriteras in i en redan överfull investeringsplan, bygga efter krav som ska passa flera kategorier av boende (högre kostnad) samt att man riskerar att behöva bygga om för krav som införs senare om man ska ändra verksamhet (ny bygglovsprövning) efter några år. Centrala och attraktiva lägen slåss alla om, dvs det finns för lite yta för det kopplat till behoven från olika verksamheter. Här behövs politisk styrning i planprocessen om man ska komma fram. Botkyrka kommun Susanne Hedlund Administrativ flyktingsamordnare (i) Skulle kunna leda till bättre planering för öppnande av asylboende. (ii) Instämmer. Men är dock tveksam till om kommunala asylboenden är lösningen. Tror mer på än bättre och tätare dialog mellan Migrationsverket och kommunerna inför upphandlingarna, som i sin tur borde kunna styras bättre geografiskt. (iii) Bra idé, dock osäker på hur enkelt det är för kommunen att bygga nya boenden.

6 Burlövs kommun Lars-Åke Ståhl Kommundirektör o tf samhällsbyggnadschef Burlövs kommun bidrar gärna till att få till stånd fler bostäder i vår kommun, intresset för att bo i vår kommun är stor. Detta skall ske i samverkan med duktiga fastighets/bostadsföretag och avser naturligtvis alla möjliga olika former av bostäder och upplåtelseformer som kan passa alla människor som vill bo i vår kommun. Dals-Eds kommun Peder Koldéus Kommunchef Dals-Eds kommun har inte pengar till att bygga asylboende i egen regi, så det är inte aktuellt. Dorotea kommun Kjell Brickman Tf Socialchef Kommunen är Sveriges tredje minsta med knappt 2800 innevånare. Det är mao det inte särskilt intressant. Inte i nuläget med fler asylsökande och det finns inget behov att använda lokalerna vid ett minskat asylsökande Essunga kommun Kjell Karlsson Kommunchef Min spontana reaktion är blandad. Jag är tveksam till att kommunerna skall ta på sig denna uppgift eftersom det självklart innebär en ganska betydande ekonomisk risk och belastning i förlängningen. Idag har många kommuner ett behov av att skapa nya bostäder och på kort sikt är det då kanske inget problem att bygga boende som kan omvandlas till vanliga bostäder. Sedan vet jag av erfarenhet att detta kan svänga oerhört fort och i varje fall i små kommuner och orter på landsbygden som jag representerar kan vi ganska snart stå där med ett överskott av bostäder som vi inte kan hyra ut. I så fall är vi tillbaka i problematiken som fanns på talen som små småningom landade i bostadsakuten och rivning av väldigt bra bostäder. Jag kanske låter negativ men asylboende är normalt boende för kanske 100 personer eller mer och det blir ganska många bostäder i förlängningen. Det blir således en stor risk med upplåning, likviditet mm och belastning

7 på vårt kommunala bostadsbolag och i förlängningen kommunen. Idag försöker vi bygga bostäder för ensamkommande barn som vid behov sedan kan omvandlas till vanliga bostäder. Detta är mera greppbart för oss som liten kommun med kanske ett 20-tal bostäder. Sedan håller jag självklart med om problematiken kring det privata engagemanget vad gäller framförhållningen i kommunen, prissättning var bostäderna placeras mm. Självklart skulle vi önska större möjlighet att påverka och få framförhållning i dessa frågor. Framförallt är det väl idag befintliga anläggningen som köps upp av privata aktörer som ser en god affärsidé i att erbjuda ett asylboende. I varje fall i små kommuner på landsbygden så tror jag inte heller att det finns många privata aktörer som är beredd ta risken att bygga nya bostäder och i småorter en bit från storstadsområdena finns inte många privata aktörer som är intresserade. Hallsbergs kommun Anna Gustafsson Flyktingsamordnare (i) Utgångspunkten i din fråga är egentligen om ansvar för asylsökande skulle bli kommunernas istället för statens. Frågan är också vem som ansvarar för kostnaderna om kommunen ska bygga bostäder, kommunen eller staten, samt ägandefrågan. Låt oss anta att staten står för kostnaderna för att bygga bostäder, så bör de föregås av utredning och samråd utifrån parametrar som möjlighet till självförsörjning, eget boende, demografiska förändringar, pendling, urbanisering, geografiska förutsättningar och näringsliv, världsläget, EU:s ansvar, samt Migrationsverkets prognos för ett varaktigt ökat antal av asylsökande till Sverige. Det bör poängteras att asylsökande kan likväl som bifall, få avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd i Sverige. Ska man bygga ett hållbart samhälle måste frågan lyftas i ett bredare samhällsperspektiv. (ii) Hallsbergs kommun är i grunden positiv till människor som söker sig till Sverige för att söka skydd. Ditt påstående behandlar en fråga där Migrationsverket kan lösa situationen. Idag fungerar det som Ni beskriver och vi som kommunen har ändå hanterat de frågor och den beredskap som krävs för personer som befinner i vår kommun och har rätt till viss service. Naturligtvis skulle kommunen och annan service som kommer asylsökande till del förbättras med förhandsinformation om ett eventuellt boende. Kanske borde en ansökan om att starta ett boende för asylsökande kommuniceras med kommunen innan beslut? (iii) Ditt påstående ger inte kommunen kontroll och framförhållning. Det är bara en del i en längre process; vilka söker asyl? Beviljas de temporärt- eller permanent

8 uppehållstillstånd? Tänk om många får avslag på sin ansökan? Vi kan ta exemplet som hände för ett par år sedan då människor från Balkan bussades till Sverige med falska löften om avisering? Där behövdes ett par tusen boenden och endast några fick stanna i Sverige. Vad menas med boende i attraktivt läge? Vad menas med att optimera integrationsprocessen? Kommunen vill uppnå integration genom att introducera människor i det nya landet. Integration är en ömsesidig process. Gör inte de flesta en boendekarriär utifrån privata värden och ekonomiska resurser? Insatser för personer som beviljas uppehållstillstånd och som är flyktingar eller skyddsbehövande ska ha målet med egenförsörjning genom konkurrensutsatt arbete, boende och ett självständigt liv. Den första tiden ska stimulera till att förändra sin livssituation och ta eget ansvar. Ska man hantera din fråga bör man börja med att se på utlänningslagen och hur staten vill att vi ska se flyktingmottagandet; en tillväxtfaktor för att säkra välfärden framöver eller omhändertagande? Haninge kommun Peter Olevik Dunder Byggnadsnämnden (fp) Jag tycker att det är en intressant tanke, men. I Stockholmsregionen finns gott om aktörer som bygger. Åtminstone Haninge kommun har stora investeringsåtaganden kommande år, det är miljonprogramsskolor med mera som behöver bytas ut. Vi arbetar (och för ekonomin behöver fortsätta att arbeta) för att privata aktörer ska bygga både förskolor och äldreboenden mm. Eftersom verksamheterna finansieras via pengsystem så blir pengen för ökad volym då en rak linje och inte ökade lokalkostnader per elev/boende. Överför vi detta på asylboenden så är min bedömning att det mest ekonomiska vore OPS-lösningar. Helsingborg stad Fredrik Hjort Fastighetsdirektör Ni ställde den 2 december ett antal frågor om byggande av asylbostäder. Kärnfastigheter är den förvaltning som i Helsingborg stad ansvarar för lokalförsörjning och fastighetsförvaltning. Staden har som strategi att äga de fastigheter som behövs för egen verksamhet och över längre tid. I förvaltningen har vi en fastighetskontroller som hanterar planering och försörjningen med lokaler och bostäder för stadens egna behov. Vår fastighetskontroller är aktiv i stadsbyggnadsfrågor som markåtkomst och tomtutredningar men också med inhyrning av planerade eller befintliga lokaler och lägenheter. För byggande och drift svarar andra avdelningar inom förvaltningen. Att planera och bygga är en process som oftast tar flera år. I Behovet av asylbostäder varierar kraftigt över tid. Vi

9 har gjort bedömningen att vi bättre möter behoven genom ett aktivt arbete med befintliga fastigheter. I första hand använder vi hus och lokaler som staden äger eller på annat sätt redan disponerar. Vi är dock inte främmande för nya inhyrningar och har goda relationer med stadens fastighetsägare. Förhandlingar pågår kontinuerligt om befintliga och kommande behov. Hittills har vi framgångrikt lyckats möta de behov som uppstått. Herrljunga kommun Niels Bredberg Kommunchef (i) Ekonomiska konsekvenser och det omfattande risktagandet måste säkerställas och risker elimineras. Det ekonomiska åtagandet är omfattande. Den frekvent återkommande dialektiken mellan medborgares intressen och uppfattning relativt den ansvariga myndigheten för asylboenden åläggs kommunens ansvariga att hantera. Är den lokala kommunala politiken beredda att ta det ansvaret? (ii) Instämmer. (iii) Det kan förefalla så som det är beskrivet i påståendet ovan. Men återkommer till ekonomiska konsekvenser och det omfattande risktagandet måste säkerställas och risker elimineras. Det ekonomiska åtagandet är omfattande. Kommunerna har ju idag svårt att prioritera riskfyllda bostadsbygganden, hur tänker ni att kommunerna ska gå in i långsiktiga finansieringar av någon form av bostadshus? Den frekvent återkommande dialektiken mellan medborgares intressen och uppfattning relativt den ansvariga myndigheten för asylboenden åläggs kommunens ansvariga att hantera. Är den lokala kommunala politiken beredda att ta det ansvaret? Den nuvarande ansvarsfördelningen där staten har huvudansvaret borde väl även kunna lösas genom att staten själva driver asylboenden. Att skicka ut ansvaret för denna laddade fråga till lokala företrädare förefaller vara en mycket stor utmaning för den lokala politiken. Hur bedömer ni att asylboenden kommer att fördelas i kommunerna om de lokala politiska företrädarna ska ansvara för planering och byggande av asylboenden i kommunen? Hur tänker ni säkerställa att de kommunala ekonomiska riskerna på kort sikt och på lång sikt, elimineras? Det byggda huset för asylboende kommer förmodligen att stå kvar i åtskilliga år. Vem tar det ekonomiska ansvaret i nästa lågkonjunktur?

10 Hässleholms kommun Camilla Ehrenflod Förvaltningschef Jag vill börja med att säga att jag här skriver mina tankar spontant, i alla hast och utan längre betänketid. Jag vill därmed framföra att de både är dåligt underbyggda och kan komma revideras Du har ju beskrivit läget bra, att dessa ärenden/boenden plötsligt dyker upp på stadsbyggnadskontoret i plan- och byggfrågor. Först kontaktar de bygg här för att se om man kan få bo i diverse olika byggnader. Ofta har dessa helt andra ändamål i plan och personerna blir därför hänvisade till planavdelningen för att höra om planändring. Plan bekräftar att det behövs planändring, kostar ett tiotal tusen och tar nästan ett år. Många har inte lust med detta, att vänta, utan vill komma igång med verksamheten i det snaraste. Kanske finns risk/farhåga att tåget också har gått efter ett år då plan och bygglov är klara?! Detta oftast brådskande läge gör att dessa lämpliga/intressanta byggnader inte blir ändrade och ombyggda utan ibland förblir tomma. Vi får ofta flera samtal från olika personer gällande samma byggnad. Att planera från början för detta hade förstås varit bra då det blir mer genomtänkt planering/placering och ändamålsenliga byggnader. Hur man sen ska använda dessa nya och därmed förstås dyra byggnader på ett ändamålsenligt sätt är förstås nåt att fundera på. Hållbar omvandling nödvändig. Detta då det ju redan finns många byggnader man inte hittar passande verksamhet i. Dessa byggnader blir ju anpassade för boende för många personer och vad kan man sen ha dem till? Hotell, b&b, vandrarhem. Jag gissar att efterfrågan på såna byggnader inte finns sån efterfrågan på och i den omfattningen för denna bransch. Risk finns i den andra änden att dessa byggnader också står tomma. Idag har vi problem att det redan finns stora tomma byggnader, både centralt och perifera lägen som står och förfaller. Jag har idag, spontant, svårt att se att detta nya bestånd tillför något utan bara blir ett nytt planeringsproblem. Om det nu inte kan skapas någon ekonomisk smart lösning att någon därefter kan hyra ut dem som lägenheter, vilket spontant säkert är bäst och då stor efterfrågan finns. Att denna typen av byggande öppnar upp möjligheten ekonomiskt att så här indirekt bygga hyresrätter, då detta av många anses för dyrt. Nån ekonomisk reform av nåt slag. Att det ändå kostar mycket pengar någonstans är ju en annan sak Det kanske visar sig att denna planering kan leda till nåt bra också i förlängningen, vet inte. Oavsett är det kanske en nationell fråga att börja fundera på. Att göra detta på eget sätt och lokalt behövs också en lite större apparat till. Absolut är det ju en förvaltningsövergripande fråga och inte nåt en planavdelning kan börja planera för. En förutsättning är ju att dessa bostäder också byggs med kvalitet och inte bara billigaste möjliga för tillfälliga behov. Där är ju en risk. Att det blir ett stort bestånd byggnader som kräver mycket underhåll och därmed är mindre attraktiva att ta över. Jag ser också ett annan sak och effekt av detta. Det är de ofta stora familjer som sen ska ha eget boende. Idag byggs fortfarande övervägande tvåor och treor, några enstaka fyror. Jag anser att bebyggelseutvecklingen/bostadsbyggandet överallt inte hänger med de nya behoven som sen länge uppstått. Alla dessa familjer med två eller fler barn, invandrade

11 eller infödda. Folk skiljer sig i stor omfattning och bildar nya familjer med ibland ett flertal barn. Alla dessa ensamstående som inte har ekonomiska möjligheter att köpa eget hus och därmed få tillgång till barnvänliga områden/miljöer. Hyresrätter och framförallt de som är större finns oftast i de mest centrala delarna. Alltså i miljöer där dessa barn inte kan vistas utomhus. Vi har en brist på större lägenheter, framförallt i barnvänliga områden, och behovet är ökande. Men detta är ju en annan sak Jag är hur som helst mycket intresserad av den fortsatta gången och utvecklingen av detta. Huddinge kommun Sune Eriksson Tf samhällsbyggnadsdirektör Vår roll inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är att planlägga, fastighetsbilda och ge bygglov till olika byggprojekt. De större byggprojekten, som ni skissar på, har prioriterats av kommunstyrelsen och förts in den s.k. projektplanen som revideras varje år. Att besluta om en satsning på asylboenden är alltså en politisk prioritering som bör besvaras av den politiska ledningen. Hörby kommun Göran Fredriksson Verksamhetschef IFO Idén är generellt sett bra, men bedömningen är att Hörby kommun är för liten för en sådan satsning med invånare och budgetomfång därefter där vi brottas med att få den balans och med höga underskott för socialnämnden. Vi har ett kommunalägt fastighetsbolag men i jämförelse med andra, relativt litet bostadsbestånd. Det finns med andra ord inga sådana planer. Däremot planeras boende för ensamkommande barn där vi fram till nu använt oss av familjehem och under detta året även hem för vård eller boende. Vi har hittat lämpliga lokaler som kan användas och ev kompletteras. Vår fråga nu är om vi ska driva verksamheten i egen regi eller i samarbete med någon annan.

12 Jokkmokks kommun Lars Bergqvist Utredare Idén om att kommunen själv bygger asylboenden är klok och känns helt rätt om man bortser från ekonomin detta kräver i varje enskild kommun. Det vore enligt min åsikt bättre om migrationsverket kunde bygga asylboenden ute i kommunerna. Jag tycker att ansvaret är övergripande och att staten därför kunde gå in med medel för detta ändamål. Kramfors kommun Staffan Östman och Anders Näslund Chef Samhällsavdelningen och Fastighetsingenjör Kramfors kommun har varken befolkningsunderlag eller ekonomiska muskler som motiverar byggande av nya bostäder. Kramfors kommun är en av alla kommuner som har vikande befolkningssiffror. Förslaget om att kunna placera asylboenden där allmänservicen är utbyggd låter dock lockande. Tyvärr är prisbilden på vår fastighetsmarknad sån att Migrationsverket knappast skulle upphandla nyproducerade boenden. Sanningen är den att privata aktören köper/hyr privata anläggningar för ett lågt pris som de sedan erbjuder Migrationsverket för asylboende. I sammanhanget bör nämnas att Kramfors kommun redan nu tar ett stort ansvar för asylboende i förhållande till folkmängd och andra kommunförutsättningar. Ljusnarsbergs kommun Bo Wallströmer Kommunchef Vi tycker det är en intressant tanke men ett väldigt stort och viktigt förbehåll; långtgående statliga garantier är absolut nödvändigt då ryckigheten i flyktingströmmarna är påtagliga. Vår kommun har med statliga bidrag tagit bort ett stort antal bostäder för att få en bättre balans på bostadsmarknaden och samtidigt sanerat bostadsbolagets ekonomi som delvis havererade pga ändrade statliga ränteregler. Att vi skulle riskera att hamna i en liknande situation är i dagsläget långsökt.

13 Lomma kommun Anette Fäldt Socialchef Håller helt med om att man idag måste bygga lokaler/ boenden som kan användas till olika andra ändamål efter hand. Detta gäller inte enbart asylboenden. För Lommas del har man inte byggt asylboenden utan använt boende som verksamheterna som varit där växt ur och som gett bra möjligheter till asylboenden. Kan i framtiden göras om till andra målgrupper. Mycket snabbt svar. Malmö stad Lasse Tengvall Nämndsekreterare Sociala resursförvaltningen Sociala resursförvaltningen har verksamheten Ensamkommande barn. Detta svar avser boenden hänförliga till denna verksamhet. Malmö stad har egna asylboenden för ensamkommande flyktingbarn, men p.g.a. att det periodvis kommer många barn till Malmö måste vi ibland upphandla. Därför är frågan svår att besvara entydigt. Idag har vi både egna och upphandlade boenden Behoven förändras i takt med omvärlden. I Malmö stad har vi utgångspunkten att vi ska ha egna boenden. Men ökade behov föranleder i undantagsfall upphandling av boenden. Malmö stad gör då upphandlingar på kortare, begränsad tid. Migrationsverket kommer snart att öppna ett ankomstboende i Malmö stad som de ska driva i egen regi i förhyrd lokal. Mora kommun Magnus Nordahl Integrationschef Om en kommun ska bygga fastigheter för asylboenden som sedan ska kunna ställas om till andra boendeformer när behovet av asylboenden avtar är det viktigt att ha en hållbar ekonomi till grund för det hela. Nyproduktion är idag relativt kostsamt och det skulle i så fall kräva en tydlig finansieringsplan där kommunen ser att det finns en ekonomisk täckning i eventuella ersättningar från Migrationsverket för att gå in i en sådan process.

14 Syftet för en kommun att i så fall gå in i en sådan process skulle vara en bättre och mer långsiktig planering för bl.a. skola och sjukvård. Men så länge Migrationsverket genomför upphandlingar av tillfälliga asylplatser hos privata aktörer finns fortfarande risken att det ändå inte går att få till en sådan långsiktighet då det ändå kan komma att öppna asylboenden med mycket kort varsel. Det skulle därför troligen krävas att kommuner som i så fall går in och bygger fastigheter för asylboenden då kan få någon form av trygghet som medför att det då inte öppnar privata asylboenden med kort varsel då de i så fall bidrar till att den eftersträvade långsiktigheten riskerar att falla. Motala kommun Monika Hahn Myndighetschef Socialkontoret (i) Aktuellt boende för ensamkommande flyktingbarn bedöms kunna göras om till boende för olika kommunala verksamheter riktade mot olika målgrupper om flyktingmottagandet minskar. (ii) Vi strävar efter att skapa boenden tämligen centralt för att underlätta samverkan mellan bildning och socialtjänst, fritid m fl. Nordanstig Kommunchef, samhällsbyggnadschef och flyktingmottagare genom Bente Sandström Kommunerna behöver en bättre framförhållning för att kunna fullgöra sina skyldigheter vid etablering av asylboenden. Det är stora ersättningar i systemet som skulle kunna ge en bra och bred lösning om frågan hanterades kommunalt. Både kostnader och intäkter. En bättre geografisk styrning som skulle underlätta skolgång och integration vore lättare att ha, om kommunerna kunde vara en samarbetspart. Vi vill, och vi kan, ta mer ansvar..

15 Norsjö kommun Katarzyna Wikström Kommunchef (i) Tanken är bra och skulle absolut kunna funka. I dagsläget har vi omvänd problematik, vi stänger äldreboenden (vi behöver minska särskilda boendeplatser) och har nu nyttjat dessa till en ny förskola, men asylboende skulle var en möjlighet. Bygga nytt är svårt, i Norrlands inland är det andra fastighetspriser än i städer, men att bygga om befintliga fastigheter är möjligt. (ii) Argumenten att vi inte har tid att förbereda oss gällande skola och social omsorg finns, men vi har dessa utmaningar redan idag, eftersom vi får ett flertal anhöriginvandrare varje år som behöver just dessa resurser som vi aldrig kan planera för. Verksamhetsmässigt fixar vi det men jag tror att vi behöver jobba mycket mer med allmänhetens attityder och farhågor. (iii) Det är en förutsättning för bra integration att bosättningen blir central och inte i utkanten av samhället. Åter igen, hur jobbar vi med attityder? Olofströms kommun Iréne Robertsson Kommunchef Som det ser ut idag i Olofström ökar befolkningen och det finns ett behov både av äldreboende och vanligt boende. De resurser vi har till vårt förfogande behöver vi redan nu använda för att bygga ut boende och bygga ny förskola i kommunen. Vi har inte resurser att bygga åt staten. Däremot kan det kanske vara en möjlighet att staten bygger och gör det i samråd med kommuner så att kommuner framöver ev. kan ta över byggnaderna. Detta kan framför allt vara ett alternativ i kommuner där det inte finns asylboende idag. Kommunen kommer inte att kunna styra var och när etablering ska ske genom att själva vara en aktör vid upphandling. Övriga aktörer kommer även fortsättningsvis att kunna delta i upphandlingar. Ska kommunerna dessutom bygga nya anläggningar, anläggningar som ska kunna användas till särskilt boende efteråt, kommer prislappen dessutom inte att kunna konkurera med tomma f.d. konferenshotell eller liknande.

16 Simrishamns kommun Roland Persson Socialchef Det är knappast aktuellt för Simrishamns kommun att bygga egna asylboenden. Vi skulle inte kunna ha en sådan process som Ni beskriver. Det skulle vara ett ekonomiskt risktagande av stora mått. Vi har idag bortåt 600 personer i olika asylboenden i kommunen. Solna stad Yvonne Petersson Svensson Chef för flyktingmottagningen De frågor som ni fört fram är frågor som är av mer övergripande art och bör svaras på högre upp i hierarkin. Det jag ansvarar för är bosättningen av de personer som får uppehållstillstånd. Jag har inte varit inblandad i några frågor kring asylboenden och kan därför bara spekulera. Jag tycker att det borde vara bra för kommunen om man får kännedom om eventuella asylboenden lite tidigare i processen och det skulle vara bättre om kommunen tillsammans med Migrationsverket funderar över hur de kan samarbeta för bästa resultat. Dilemmat är att det blir en intressekonflikt när också Migrationsverket har informerat oss om att vi bör bosätta fler personer som fått uppehållstillstånd och kommunen står inför en fråga om hur dessa personers boende ska kunna tillgodoses. Anders Offerlind Förvaltningschef Stadsledningsförvaltningen (i) Solna stad bygger inga egna bostäder/boenden. För att det ska kunna möjliggöras behöver staden äga mark som planläggs för bostadsändamål. En sådan process, att hitta mark och därefter detaljplanelägga marken, tar rent praktiskt ett antal år. Vår demografiska utveckling gör att vi inte har några behov av nya äldreboenden. Studentboenden byggs däremot men inga bostäder byggs i kommunal regi. Det konkreta svaret på frågan torde vara att det på lång tid inte skulle hända så mycket eftersom det är så tidskrävande processer.

17 (ii, iii) Solna stad har i många år varit en av fyra ankomstkommuner för ensamkommande barn. Det har inneburit stora volymer att hantera. Det har självklart inte gått att lösa inom kommungränsen, men det har alltid gått att lösa. När det gäller asylboende, så har det inte varit något problem för Solna stad. Solna stad är också så liten till ytan och samtliga områden i staden får betraktas som attraktiva och inte i periferin, så det är nog inte heller ett bekymmer. Storumans kommun Peter Persson Koncernchef Vi tycker att frågan är intressant och det skulle kunna vara en lösning också för vårt framtida bostadsbehov. Problemet är att Migrationsverket tecknar alldeles för korta hyresavtal för att det ska kunna vara en bra lösning för oss. För att det ska vara intressant krävs minst 5-10 årigt hyresavtal med Migrationsverket. Orsaken till detta är att vi har låga marknadshyror som gör det svårt för nya bestånd att konkurrera om hyresgäster. Strängnäs kommun Marie Jonsson Samhällsbyggnadschef Strängnäs kommun har en god planberedskap för bostadsbyggande. Det finns många områden planerade för olika typer av bostäder från enbostadshus till flerbostadshus. Kommunen har en kommunalt bostadsbolag som via ägardirektiv styrs av kommunen. Under 2014 har bolaget fått i uppdrag av kommunen att bygga ca 50 hyresrätter. Jag har dock inte mandat på att svara på frågan om kommunen ska bygga och driva egna asylboende utan det är en politiskt fråga. Jag ser till att möjliggöra politikernas intentioner om att Strängnäs kommun ska växa genom att se till att det finns färdigplanerad mark nya bostäder.

18 Strömstads kommun Gull-Britt Eide och Ola Lindström Kommunchef och Administrativ chef (i) Det skulle eventuellt kunna ses som en flexibel resurs där behovet av platser för asylboende till del kan vara drivande. Strömstads nybyggda PUT boende bygger på ovan resonemang. Det som kan vara besvärligt är att kraven på byggnation och säkerhet ser olika ut beroende på målgrupp. (ii) Allmän sjukvård tillhandahålls inte av kommunerna utan av Landstingen och alltså inte en fråga som vi som kommun ansvarar för. Kommunen ska kunna erbjuda skola inom 30 dagar men barnen har ingen skolplikt. Skolgång kan erbjudas genom introduktionskola på anläggningsboendet. (iii) Det är framförallt en finansieringsfråga. Kommuner saknar ofta medel att vara proaktiva. De kommuner, likt Strömstad, som har allmän bostadsbrist måste vägas samman allas intressen vid prioriteringar kring byggnation. Sunne kommun Kristina Lundberg Näringslivsutvecklare Problemet med om det är egna boende är justlångsiktigheten. Och om asylmottagningen minskar så kanske vi står med boende som behöver investeringar och det konkurrerar med de saker som kommunen måste göra enligt lag. Generellt är inte kommuner jättebra fastighetsägare eftersom all verksamhet alltid ställs mot den lagstadgade verksamhet som vi inte kan prioritera bort. Det känns smartare om Migrationsverket ställer rimligare krav på boendena och därmed får bort de boenden som inte lämpar sig för flyktingmottagande. Det kan ju vara krav som transporter till tätort X antal gånger per dag, wifi, kvalitet mm. Sen upplever vi att problemet hos oss är inte i första hand boendet utan dels att man inte får börja lära sig svenska direkt, det tar för lång tid att översätta betyg och det inte finns rätt resurser på ex Arbetsförmedlingen för att kunna få ut dem i praktik snabbt. Det är mina spontana tankar som bara är mina och de ska inte representera kommunen.

19 Sundbybergs stad Åsa Steen Kommunstrateg En del gäller ansvaret för asylmottagning vilket kommunerna inte har. Vi bedömer inte att problembilden att kommuner blir överraskade skulle lösas med förslaget eftersom det ligger i flyktingskapets natur att det är plötsligt och oväntat. En annan del tangerar att kommunen skulle ta ett tydligt ansvar för vissa gruppers boenden. Vår bedömning är att det är en komplex fråga som kräver eftertanke och ytterligare belysning. Torsås kommun Jan Darrell Kommunchefen Att bygga boenden på orter där bostadsmarknaden är allmänt svag är riskabelt. Att bygga bostäder för några hundratal eventuellt inflyttande oavsett vilka de är innebär ett ekonomiskt åtagande som tarvar stort ekonomiskt mod. Migrationsverket upphandlar och det är inte givet att kommunens egenregi vinner och det finns stor risk för tomma lägenheter. Kommuner där det finns alternativa hyresgäster, studenter, seniorer eller andra, har det månne enklare. För Torsås vore det svårt. En annan utmaning är att erbjuda bostäder till de flyktingar som fått PUT. Att dimensionera utbudet är problematiskt. Många inflyttande flyktingar söker sig raskt vidare till de större orterna i Sverige och att finna rätt antal bostäder till rätt storlek och samtidigt få ekonomi i ett nybyggt bestånd med högt slitage (p g a hög omflyttning) är extra svårt. Kostnaden för nybyggnation är sådan att det är möjligt först när efterfrågan mer eller mindre garanterar hyresgäster. Gärna som vill stanna kvar. Knuten som ska lösas är att utan lediga bostäder kan ingen alls flytta in. Ekvationen är alltså delikat. Men att bygga kommunala asylboenden menar jag är ekonomiskt för riskabelt. Det skulle kräva en annan relation mellan stat och kommun i den frågan. Martin Storm Samhällsbyggnadschef Jag har inget ytterligare att tillägga. Jan gör en korrekt problembeskrivning tycker jag. I ett samhälle med redan tomma lägenheter finns det lite utrymme för att bygga nytt.

20 Trelleborgs kommun Ulf Bingsgård Oppositionsråd (m) Har tänkt på detta och i sig finns det inget direkt som motsätter sig denna lösningen förutom tiden. Finns inga färdiga detaljplaner för ett område där det ska byggas kan det säkerligen ta 1 ½-2 år innan en ny detaljplan finns på plats. Detta utan att grannarna överklagar. Blir det överklaganden så kan det ta ännu längre tid. Sen är det så klart produktionstiden av huset/husen som tillkommer. Svårt att lösa akuta problem med något som har ledtider på 2-3 år. Generellt sätt tror jag att de flesta kommuner helst försöker undvika att det blir allt för hög koncentration av till exempel flyktingar i ett område. Just så att det inte får stämpel som getto eller nytt utanförskapsområde. Bostadsbyggande lär ju ändå vara något för allmännyttan och inte för kommunen att ta tag i. Så det blir i så fall projekt i samarbete med dem. Täby kommun Joachim Quiding Strategichef Vi bedömer att Ert förslag i dagsläget inte är ett realistiskt alternativ till Migrationsverkets upphandlingar av asylboenden. Skälet är helt enkelt tidsaspekten eftersom Täby liksom många andra storstadskommuner inte har någon byggklar mark. Även en temporär lösning där kommunal mark används för bostadspaviljonger med tidsbegränsat bygglov tar minst ett år att förverkliga. En detaljsplaneprocess för ett permanent boende tar ytterligare minst 1-2 år. Annica Nordgren Kommunalråd (c) Det är en mycket viktig fråga, men jag tror inte att vi i Täby kommun kommer att vara intresserade av att bygga egna asylboenden. Det är riktigt att vi hamnar i den situationen att det plötsligt dyker upp ett boende som vi sen ska hantera för service.

21 Frågan är komplex. Vi arbetar nu med att få till fler boende för flyktingar, inklusive ensamkommande flyktingbarn. Täby har en blygsam kvot, men vi har ökat den något. Vi måste arbeta med processen kring asylboenden. Hur länge ska de bo på asylboenden innan vi kan hjälpa vidare? Hur kan vi integrera de in i samhället? Umeå kommun Johan Gammelgård Administrativ direktör Grundidén är god men för Umeås del kan vi inte inom rimlig tid se hur detta i praktiken skulle vara möjligt p g a brist på tomtmark, långa planerings- och byggtider samt stor konkurrens om tomter och bostäder för alla socialtjänstens egna målgrupper. Det torde väl knappast heller bli aktuellt att asylboendena inte behövs för Migrationsverkets del,då flyktingströmmen knappast kommer att avta inom överskådlig tid. Det skulle innebära att kommunens egen verksamhet mycket sällan eller aldrig kommer att kunna överta bostäderna för egna målgrupper. Vimmerby kommun Carolina Leijonram Kommunchef Vimmerby kommun är just nu inne i en mycket intensiv investeringsperiod, så några planer på att investera ytterligare finns inte i dagsläget Vingåkers kommun Dag Wallströmer Socialchef Det är Migrationsverket som upphandlar asylboenden. Det finns inget som hindrar staten i forma av Migrationsverket att bygga bostäder eller använda befintliga statliga fastigheter till asylboende. Så länge statliga myndigheter inte pratar med varandra sker detta dock ej.

22 Kommunen är troligen pga upphandlingslagarna förhindrade att bygga bostäder för att lämna anbud till Migrationsverket vid deras upphandlingar. Kommunala bolag kan ev göra detta. Det är stor skillnad på hur boenden för asylsökande och tex vårdboende för äldre bör utformas för att uppnå effektivitet och kvalité. Er problembeskrivning är helt rätt. Kommunerna saknar inflytande över hela asylverksamheten idag och står dessutom för en stor del av kostnaden. Det är lättare för kommunerna att bygga bostäder för personer som fått uppehållstillstånd och därigenom kan dessa flytta från förläggningarna och breda plats för nya asylsökande. Det krävs då en betydligt långsiktigare planering och åtagande från statens sida samt att ersättningen till kommunerna för etableringstiden återställs så att det finns täckning för försörjningsstödet under 3,5 år minst. Det är i första hand personer som har fått uppehållstillstånd som ska nås av integrationssatsningar och dessa är idag inte tillräckliga. Värnamo kommun Lars Rosborg Miljö- och stadsbyggnadschef Vi på miljö- och stadsbyggnadskontoret genomför detaljplanering utifrån översiktsplan och aktualiserade projekt. Sedan har vi myndighetsutövningen för bygglov och byggtillsyn. Vi har detaljplaner, i olika skeden, för bostadsändamål dvs upparbetad planberedskap för olika objekt. Men däremot så bygger vi inte. Vi är inte beställare eller byggherrar för bostads- eller vårdprojekt. Det måste huvudmannen för aktuell verksamhet vara. Socialförvaltningen eller kommunala bostadsbolaget eller privat utövare av verksamheten är tänkbara aktörer. Något som då behöver kollas är hur väl det stämmer överens med t.ex. det kommunala uppdraget eller om det kan komma i konflikt med uppdrag givna åt något speciellt håll, kommunal konkurrens för privat verksamhet? Kan Migrationsverket upphandla direkt från en kommun? Eller hur detaljerat är deras uppdrag avseende dessa delar skrivet. Omvandla en sorts boenden till andra former av boenden är rimligen inte något stort problem. Huvudmannaskapet behöver dock vara utklarat. Problemet för en kommun som vår är att få igång bostadsbyggande överhuvudtaget och det är inte kommunen som på något sätt hindrar detta. Tvärtom. Däremot måste vi ju följa den lagstiftning som gäller med planprocesser, information, se till att berörda får möjlighet att yttra sig, bygglov, osv. Hindren är snarare finansieringsmöjligheter, belåningsmöjligheter, grad av säkerhet i investeringen, intjänandeförmåga, betalningsförmåga, betalningsvilja, efterfrågan, vilja att satsa på orten, ev frågetecken kring hur ortens fortlevnad ter sig och den typen av frågor. Och då har vi ändå hyfsade förutsättningar. Många kommuner har det mycket tuffare.

23 Ystads kommun Leila Ekman Stadsarkitekt Svaret från Ystads kommun är att vad gäller bostadsbyggande så täcker vår nuvarande investeringsplan de behov som vi för närvarande kan överblicka. Ånge kommun Ove Skägg Teknisk chef Vi har inte haft de här funderingarna över huvud taget att bygga egna asylboenden och problemet i Ånge har inte varit brist på lägenheter utan snarare brist på hyresgäster. Det är dessutom så att Migrationsverket 2009 valde att avveckla sin flyktinganläggning här i Ånge och kommunen fick bidrag av staten för att riva lägenheter för att minska antalet outhyrda lägenheter. Nu 4-5 år senare är det totalt utan planering, vi får asylboenden i fd skolor och en tidigare stängd fångvårdsanstalt! För att lösa det här måste det till en långsiktighet från statliga myndigheter om vi ska våga satsa på nya boenden. Åre kommun Martin Söderström Integrationschef (i) Det som skulle hända? Jo, det vore väl jättesmart. (ii) Precis. (iii) Bra resonemang. Nu funkar det kanske inte så enkelt i glesbydgen där kommunen inte förfogar över den typen av fastigheter. Men en modig kommun skulle givetvis köpa fastigheter, för att behålla verksamheten själv och senare kunna ställa om till bostäder. Här i fjällvärden ligger dock potentiella fastigheter isf i anslutning till vildmarken, dit det senare är svårt att locka folk att bo. En ännu enklare lösning anser jag vore om staten själv tog det fulla ansvaret och fick köpa eller bygga fastigheter för asylboende.

24 Örkelljunga kommun Peter Andreasson Kommunchef Kommunens ansvarsområde är inte att bygga bostäder för skattebetalarnas pengar. Våra huvudområde är Vård och omsorg samt skola. Vissa samhällsfunktioner som gata, park mm Östersunds kommun Krister Frykberg Plan- och byggavdelningen Frågan är naturligtvis högaktuell också i östersund, kommunens befolkning har ökat med 1000 på ett par år vilket är fantastiskt. Och analyserar man var nettot består i så är det just det som ditt brev handlar om. Det gäller att ordna med bostäder och allt annat som behövs för en bra tillvaro. Både på kort och helst också lång sikt. Bostadsbyggandeti kommunen ligger högre än på många år senaste året tror jag det blev 240 totalt, vilket är relativt bra, rent exceptionellt för att vara i norrlands inland. Men det behövs mer. Och nog skulle det kännas generellt mycket, mycket bättre, som du också är inne på, att satsa på bra och långsiktiga investeringar i bostäder som består, än sämre och kortsiktiga lösningar. En hel hop med pengar kostar det ju vad man än väljer. Det finns varianter jag kan tänka mig kan testas, också såna som påminner om det din fråga gäller: tillfälligt i form av bostadsmoduler, nya lägenheter med "hyresgaranti" under viss tid, sätta upp typhus på planlagda villatomter för senare försäljning, kanske enkla ombyggnader av bef lokaler till bostäder, samtidigt som naturligtvis det ordinarie byggandet via traditionella byggherrar bör stimuleras, bl a gm att marknadsföra de planområden som finns klara och skapa nya, kommersiellt gångbara och attraktiva. varje ny bostad, även om bara vissa har råd med den, är ett tillskott i det totala beståndet, ska man tänka på! Förmodligen måste man göra många saker samtidigt - såväl kort- som långsiktigt. Du kommer förhoppningsvis att kunna få mer utvecklade svar från de som direkt jobbar med frågan. Det slog mig, lite vid sidan om detta - att i efterdyningarna av de glada dagarna innan finanskrisen på 90-talet byggdes det väldigt många bostäder, upp till per år,varav en hel del i torvalla. Dåtidens finfina bostadsfinansieringsmodell hjälpte till också. Resulatet blev iaf ett jobbigt överskott kring 500 tomma lägenheter i flera år. Men det är lägenheter som står kvar där idag och är mycket uppskattade, bl a för att de har en helt

25 annan och lägre hyresnivå än nyproduktionen. I backspegeln blev gårdagens "felsatsning" en tillgång idag. Historia är kul. Det slår mig också att alternativet - rivning av tomma lägenheter - praktiserades flitigt i vissa kommuner under 90-talet, den typen av "nödvändig satsning då" blev noll tillgång idag. Historia är inte alltid kul. Österåkers kommun Anne Simmasgård Socialchef Som svar kan jag bara berätta att denna fråga är inte aktuell i Österåkers kommun. Östhammars kommun Peter Nyberg I nuläget inte aktuellt för vår kommun. Dels p.g.a. att allmännyttan hanteras av en bostadsstiftelse, Östhammarshem men även för att förvaltning och ägande av hyreslägenheter inte är en huvudangelägenhet för den kommunala förvaltningsorganisationen. Vi stödjer gärna exploateringsprojekt med mark, plan och byggfrågor som är en del av den kommunala kompetensen. Byggandet, ägandet och förvaltandet är främst en fråga för allmännytta och privata fastighetsägare. Kommun har inget eget bostadsbolag i AB:form. M sammanställd IKLO jobbar med social och urban utveckling kopplad till migration. Det här materialet bygger på en fråga ställd och besvarad i december 2014 och januari 2015.

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2007-06-04 129 296 Arbets- och personalutskottet 2007-05-28 125 279 07.94 13 juniks17 Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Bilaga: Faktablad Migrationsverket Migrationsverket

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunfullmäktige 2007 06 18 151 322 Kommunstyrelsen 2007 06 04 129 296 Arbets och personalutskottet 2007 05 28 125 279 Migrationsverket, Arbetsmarknadsförvaltningen, Invandrarservice, Socialförvaltningen,

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Kartläggning av det långsiktiga behovet av olika typer av boenden

Kartläggning av det långsiktiga behovet av olika typer av boenden Dnr ASN-2013-349 Dpl 63 sid 1 (7) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Förvaltningsstaben Tjänsteyttrande 2014-01-29 Mats Fackel, 054-5405238 mats.fackel@karlstad.se Kartläggning av det långsiktiga

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2015-08-03 Diarienummer: Af-2013/066505 Till: Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Många söker skydd i Europa men färre än väntat når Sverige

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 2 REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Länsstyrelsens meddelandeserie: 2010:13

Läs mer

Fogelström. Lösningar för bostadsförsörjning

Fogelström. Lösningar för bostadsförsörjning Fogelström Lösningar för bostadsförsörjning Oktober 2015 Uppdrag med fokus på boende för asylsökande Ett Sverige som med öppenhet tar tillvara den globala migrationens möjligheter Migrationsverkets vision

Läs mer

Ensamkommande flyktingbarn

Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande flyktingbarn Malmö är sedan 2006 en av fyra mottagningskommuner för ensamkommande flyktingbarn i Sverige. De senaste åren har över 1400 ensamkommande flyktingbarn

Läs mer

6. Mark och bostäder. november 2004

6. Mark och bostäder. november 2004 november 2004 6. Mark och bostäder 1 INNEHÅLL Bostäder... 3 Bostadsområden Gislavedshus Privata fastigheter Bostadsrätter Lediga bostäder Behov inför framtiden Villor Tomtmark... 6 Markkö 2 Av Camilla

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156

MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-03-25 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se MODULBOENDET VID SIVIK

Läs mer

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden 1(5) KS 2011/0056 Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-02-14 uppdragit åt kommunledningskontoret att, i samråd med socialförvaltningen,

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Pressträff Flyktingläget i Göteborg 2015-09-24

Pressträff Flyktingläget i Göteborg 2015-09-24 Pressträff Flyktingläget i Göteborg 2015-09-24 Idag berättar vi om Övergripande lägesbild Sven Höper, Stadsledningskontoret Ensamkommande Michael Ivarson, Social resursförvaltning Mottagande av nyanlända

Läs mer

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn SIGNERAD 2014-10-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-10-27 Vår referens Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande

Läs mer

Kommunledningskonferens Skåne

Kommunledningskonferens Skåne 1 Kommunledningskonferens Skåne 5 juni 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Sverige har enligt alla bedömare bostadsbrist idag. Det innebär en stor ekonomisk och social kostnad

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Helsingborgs stads bostadssociala program

Helsingborgs stads bostadssociala program KÄRNFASTIGHETER 2013-12-13 SID 1(12) Helsingborgs stads bostadssociala program Inledning I den här rapporten följer en översyn av det bostadssociala programmet. Syftet med rapporten är att kartlägga stadens

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 24 (38) 53 MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156 Socialnämnden

Läs mer

ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO

ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO ETT VÄRDIGT EGET BOENDE Antalet asylsökande som söker sig till Sverige är rekordhögt. Det ställer krav på mottagandet,

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Bostadsbyggande i Dalarna

Bostadsbyggande i Dalarna Bostadsbyggande i Dalarna Kommunal samverkan regionalt för att lösa ett samhällsproblem Bengt-Åke Rehn - ordförande rådet miljö-bygga-bo i Region Dalarna Bengt Welin - utredare 1 Bostadsfrågorna uppmärksammas

Läs mer

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Flygplatsens framtid riskeras... 2 1. Kritiken från TNT... 2 2. Flygplatsens nedprioritering... 2 3. Översiktsplan utan utveckling för flygplatsen...

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Gagnefs kommun Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 2 Dnr 2015:73/13 ----------, GAGNEFS KOMMUN Sn 31 Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Socialnämnden föreslår

Läs mer

Politikerhelg i Skåne

Politikerhelg i Skåne 1 Politikerhelg i Skåne 29 augusti 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och till

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

Ökat statligt ansvarstagande för flyktingmottagandet

Ökat statligt ansvarstagande för flyktingmottagandet 2007-02-01 Vårt diarienummer: KS-INAR-2006-01104 Regeringen Ökat statligt ansvarstagande för flyktingmottagandet Inledning Malmö stad ser etnisk mångfald som en tillgång och en möjlighet. Mötet med andra

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn KS Ärende 3 Nytt boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2014-10-20 KS 2014.0303 Handläggare: Sandra A Karlsson Ny överenskommelse avseende kommunens mottagande av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Överenskommelse om nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2014-11-27 KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys 2015 Meddelandeserien nr 2015:12 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-2797-14 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark Förslag till beslut

Läs mer

Äldres boende. En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov

Äldres boende. En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov Äldres boende En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov Äldres boende 1. Öka kunskapen 2. Öka normaliseringen 3. Ökad tillgänglighet 4. Öka antalet mellanboenden 1:1 Utveckla behovsanalysen

Läs mer

Markanvisningspolicy. för bostadsmark

Markanvisningspolicy. för bostadsmark Markanvisningspolicy för bostadsmark INNEHÅLLSFÖRTECKNING Planering för dagens och morgondagens västeråsare 3 Vad innebär markanvisning? 4 Hur gör jag för att få en markanvisning? 5 Ansökan om markanvisning

Läs mer

Den nya översiktsplanen föreslår en fördubbling av antalet åretruntboende i Marstrand. Vilka idéer har ditt parti om hur detta skall bli verklighet?

Den nya översiktsplanen föreslår en fördubbling av antalet åretruntboende i Marstrand. Vilka idéer har ditt parti om hur detta skall bli verklighet? Hej! Vi tackar för era översända frågor och har gjort vårt bästa för att besvara dem så tydligt vi kan. Hör gärna av er om ni vill ha kompletteringar eller vill veta mer. Följande frågor skulle vi vilja

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

En delrapport från Folkpartiets integrationsarbetsgrupp

En delrapport från Folkpartiets integrationsarbetsgrupp Rapport 2015-04-27 En delrapport från Folkpartiets integrationsarbetsgrupp Folkpartiets förslag för att lösa boendesituationen för nyanlända och asylsökande Syftet med denna rapport är att föreslå lösningar

Läs mer

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP).

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP). 2015-03-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/573-869 Kommunstyrelsen Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum

Läs mer

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN 2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05 Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Konkurrenspolicy 1(4) Konkurrenspolicy riktlinjer vid konkurrensutsättning

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

KF 178 15 DEC 2014. Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn

KF 178 15 DEC 2014. Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn KF 178 15 DEC 2014 Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt de som vet

SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt de som vet SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt de som vet Innehållsförteckning Det ser ljust ut... 3 Nyproduktion... 4 Transaktioner... 4 Finansiering... 5 Priserna... 5 Rosenkavaljeren, Malmö Finns

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Statens upplåning i en överskottsmiljö

Statens upplåning i en överskottsmiljö Statens upplåning i en överskottsmiljö Sammanfattning av tal av Thomas Olofsson, upplåningschef på Riksgäldskontoret, på Nordeas Fixed Income Seminarium i Köpenhamn torsdagen den 18 maj 2006. Svenska staten

Läs mer

Informationsmöte. Torsdag 19 februari Särö skola

Informationsmöte. Torsdag 19 februari Särö skola Informationsmöte Torsdag 19 februari Särö skola Planändring inom detaljplan S83 Del som ska upphävas Ca 1500 m2 Särö Centrum Bukärrsängs förskola Utvecklingen av antal asylsökande ensamkommande barn i

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp 31/51 Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp Behov av en samlad strategi Östra Tyresö kommer att detaljplaneras successivt för mindre områden och processen kommer sannolikt

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Integrationsarbetet Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Gällivare kommun November 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Integrationsarbetet Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Gällivare kommun November 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Integrationsarbetet Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte,

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Riktlinjer för vårdgivare

Riktlinjer för vårdgivare Riktlinjer för vårdgivare Policy Gömda flyktingar I vårt land finns det troligtvis över tiotusentals gömda flyktingar. Med gömda flyktingar menas personer som sökt och fått avslag på sin asylansökan och

Läs mer

Boendeplaneringsprogram 2011-2014

Boendeplaneringsprogram 2011-2014 Boendeplaneringsprogram 2011-2014 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bostadsbyggande och befolkningsutveckling 1985-2010... 4 Bostadssituationen idag... 5 Befolkning... 6 Bostadsmarknad...

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 202 Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

Kvinnor / Barn jouren tvingades avvisa Hösten sept-nov 2012. avvisa Hela år 2011

Kvinnor / Barn jouren tvingades avvisa Hösten sept-nov 2012. avvisa Hela år 2011 BILAGA 1: Statistik och kommentarer ang. avvisningar av kvinnor och barn från kvinnojourernas boenden 2011 och sept-nov 2012 Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, info@kvinnojouren.se Kontakt:

Läs mer

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Ensamkommande barn och ungdomar 2011-03-04 Innehåll

Läs mer

Utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer

Utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer 1(10) Utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer Inledning, förslag Förslaget är att det inrättas en länsgemensam enhet som ansvarar för rekrytering och utbildning av familjehem

Läs mer

Sylvia Lundholm (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Sylvia Lundholm (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-05-21 1 (8) Plats och tid A-salen, kl. 13:30 16:00 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Sofia Nohrstedt, Kultur och fritids chef 12 Helena Carlsson, Verksamhetschef vård & omsorg 12 Randi

Läs mer