Kunskapskrav 2014 LICENSIERINGSTEST RÅDGIVARE MED ÄNDRINGSMARKERINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskapskrav 2014 LICENSIERINGSTEST RÅDGIVARE MED ÄNDRINGSMARKERINGAR"

Transkript

1 Kunskapskrav 2014 LICENSIERINGSTEST RÅDGIVARE MED ÄNDRINGSMARKERINGAR 1

2 Innehåll Kunskapskrav för licensieringstest för rådgivare... 3 Bakgrund... 3 Målgrupp... 3 Kunskapskravens uppbyggnad och funktion... 3 Ändringar av kunskapskraven... 3 Kunskapskravens utformning för rådgivarlicensen... 4 Testets utformning baserat på kunskapskraven... 4 Kognitiva er... 4 Delområde 1 Produkter och hantering av kundens affärer... 5 Sparandeformer och finansiella instrument... 5 Information avseende utgivare av aktier och andra finansiella instrument... 7 Handel med finansiella instrument... 8 Kontoföring, clearing och avveckling Pensioner och försäkringar Delområde 2 Ekonomi Makroekonomisk analys Värdering av finansiella instrument Risk och avkastning Grunderna i portföljläran Utvärdering av portföljer och fonder Privatekonomi Delområde 3 - Etik och regelverk Finansiell rådgivning Grundläggande etik på värdepappersmarknaden Finansinspektionen, branschorganisationer och självreglering Information till kund vid tillhandahållande av investeringstjänster Intressekonflikter Penningtvätt och finansiering av terrorism Mutor och bestickning Marknadsmissbruk Regler om fonder Särskilda regler rörande försäkring och försäkringsförmedling Civilrätt, familjerätt och bolagsrätt Skattefrågor Tystnadsplikt Klagomålshantering Insättningsgaranti och investerarskydd

3 Kunskapskrav för licensieringstest för rådgivare Bakgrund SwedSecs syfte är att arbeta för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden genom att kräva licensiering samt regelefterlevnad för fortsatt licensiering. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. En förutsättning för högt förtroende är att den personal som arbetar på värdepappersmarknaden har tillräcklig kunskap och kompetens för sina uppgifter. Licenskravet omfattar olika kategorier av anställda med olika arbetsuppgifter och roller, inom de till SwedSec anslutna företagen. Målgrupp Kunskapskraven för licensieringstestet för rådgivare har i första hand bestämts utifrån den kunskap som bör krävas av yrkeskategorier som ägnar sig åt placeringsrådgivning och försäkringsförmedling avseende livförsäkringar med sparmoment till privatpersoner och företag. Denna personal har fått ett mycket stort förtroende och ansvar från kunden och deras råd får direkt påverkan på kundernas ekonomiska situation. Kunskapskraven utgör en grund av kunskap som licenshavare i målgruppen måste ha, oavsett arbetsuppgifter och roll. En anställds funktion och roll kan medföra att den anställde behöver fördjupade och/eller ytterligare kunskaper utöver de som omfattas av dessa kunskapskrav. Det är det anslutna företagets ansvar att bedöma vad som är tillräckligt utifrån den anställdes arbetsuppgifter. Kunskapskravens uppbyggnad och funktion Kunskapskraven är uppdelade i delområden (faktaområden), i underrubriker och i mätpunkter. En mätpunkt specificerar vad licenshavaren förväntas kunna inom ett relativt litet kunskapsområde. Varje uppgift som ingår i licensieringstestet är kopplad direkt till en mätpunkt i detta dokument. Kunskapskraven ska fungera som stöd vid utformning av relevanta kursplaner och som underlag vid uppgiftskonstruktion. De ska dessutom ge överblick över vad som förväntas av en licenshavare. Det är varje utbildningsanordnares uppgift att tolka kunskapskraven och utifrån tolkningen forma en relevant och pedagogisk utbildning. Ändringar av kunskapskraven Mindre justeringar, till exempel omformuleringar, ändras löpande på SwedSecs hemsida (www.swedsec.se). Större förändringar, till exempel förflyttningar av mätpunkter mellan delområden, träder däremot i kraft en gång per år (1 januari). Ändringar av kunskaps- 3

4 kraven publiceras på SwedSecs webbplats direkt efter fattade beslut. Det är varje enskild utbildningsanordnares ansvar att kontinuerligt uppdatera sig med den senaste versionen. Kunskapskravens utformning för rådgivarlicensen Kunskapskraven är uppdelade efter delområden, underrubriker och mätpunkter. De delområden som ingår i rådgivarlicensen är: Produkter och hantering av kundens affärer Ekonomi Kundmöte, etik och regelverk Testets utformning baserat på kunskapskraven I testet för rådgivarlicensen ingår 30 ordinarie uppgifter från varje delområde. Testet består totalt av 90 ordinarie uppgifter. Alla ordinarie uppgifter har genomgått en noggrann kvalitetskontroll i form av fakta-, kvalitets- och språkgranskning. Uppgifterna har dessutom utprövats och analyserats med statistiska metoder. Utprövningen sker genom att 5 ännu ej godkända uppgifter från varje delområde ingår i testet utan att påverka slutresultatet. De svar som testdeltagarna lämnar på dessa uppgifter räknas inte med i resultatet utan lagras för statistisk analys. Testdeltagaren kan inte avgöra vilka uppgifter som är ordinarie och vilka som utprövas. Totalt besvarar alltså testdeltagaren 105 uppgifter varav 90 avgör testdeltagarens resultat. För att godkännas på licensieringstestet måste en testdeltagare ha minst 70 procent rätt totalt och samtidigt minst 60 procent rätt på varje delområde. Kognitiva er De kognitiva erna syftar till att beskriva vilken grad av komplexitet uppgifterna har. Nivå Känna till (K) Förstå (F) Tillämpa (T) Förklaring Testdeltagaren ska känna till och komma ihåg begrepp, definitioner och faktauppgifter. Testdeltagaren ska förstå och kunna förklara olika samband och sammanhang. Testdeltagaren ska kunna använda till exempel formler, regler, lagar och metoder. Varje mätpunkt har en markering som definierar på vilken kognitiv testdeltagaren ska ha den aktuella kunskapen. Nivån markeras med den första bokstaven i ns namn: K, F eller T. De kognitiva erna hänger ihop och bygger på varandra. Om mätpunkten till exempel avser den kognitiva n Tillämpa kommer markeringar att finnas i kolumnerna för Känna till, Förstå och Tillämpa. Det förutsätts alltså att om licenshavaren kan tillämpa en kunskap så kan han/hon också förstå och kunna förklara den och känna till den. 4

5 Delområde 1 Produkter och hantering av kundens affärer Delområde 1 omfattar kunskap om olika sparformer, finansiella instrument och kapitalförvaltning i ett brett perspektiv. I praktiken innebär det grundläggande kunskap om flertalet finansiella instrument samt relativt djupa kunskaper avseende de vanligaste sparformerna för icke professionella kunder. Delområdet omfattar även kunskap om handel och administration av kunders finansiella instrument i ett brett perspektiv. Kunskap om de olika delar som pensionen består av och hur de fungerar samt övriga lag- och avtalsstadgade försäkringar ingår i kunskapskraven. Även övriga former av försäkringssparande såsom kapitalförsäkring och kapitalpension samt grundläggande försäkringsbegrepp tillhör kunskapskraven. Sparandeformer och finansiella instrument Bankverksamhet och banksparande Licenshavaren ska förstå och kunna förklara de olika ränteberäkningsmodeller som tillämpas på banksparande, förstå och kunna förklara vad som påverkar bankräntan samt förstå och kunna förklara vilken risk ett banksparande innebär. Vidare ska licenshavaren förstå grundläggande begrepp som berör bankverksamhet och banksparande. Aktier, konvertibler och teckningsrätter Licenshavaren ska förstå och kunna förklara de olika typer av aktier som förekommer på aktiemarknaden, såsom stamaktier och preferensaktier. Vidare ska licenshavaren förstå och kunna förklara skillnaden mellan A- och B-aktier. Licenshavaren ska förstå och kunna förklara teckningsrätter och konvertibler, förstå prissättningen på dessa instrument samt förstå när det är lämpligt utifrån ett investerarperspektiv att utnyttja dessa rättigheter. Licenshavaren ska även känna till vanliga förekommande begrepp på aktiemarknaden för att övergripande kunna förklara aktiemarknaden och de produkter som handlas på marknaden i en kundsituation. Kapitalskyddade placeringsprodukter Licenshavaren ska förstå och ingående kunna förklara konstruktionerna avseende kapitalskyddade placeringar samt vilka risker som är förenade med dessa inte minst avseende emittent- och likviditetsrisk. Licenshavaren ska kunna förklara de olika beståndsdelarna i konstruktionen av en kapitalskyddad placering samt särskilt kunna förklara vilka begränsningar på den totala avkastningen konstruktionerna innebär för placeraren. Licenshavaren ska även förstå varför en kapitalskyddad placering är att betrakta som en komplicerad produkt och känna till vilka krav som ställs vid tillhandahållandet av dessa. Marknadsplaceringar såsom bevis och certifikat Licenshavaren ska förstå och ingående kunna förklara de vanligaste varianterna av marknadsplaceringar som erbjuds. Vidare ska licenshavaren kunna förklara vilka olika 5

6 typer av risker som kan vara förenade med de olika varianterna, såväl avseende emittentoch likviditetsrisk som de olika typer av risker som är förenade med konstruktionen av en produkt. Licenshavaren ska kunna förklara enskilda villkor som t.ex. barriärer och kuponger och vilka effekter de har för placeraren. Licenshavaren ska vidare förstå varför marknadsplaceringar är att betrakta som komplicerade produkter och vilka krav som ställs vid tillhandahållandet av dessa. Hävstångsplaceringar Licenshavaren ska känna till de olika typerna av hävstångsplaceringar som är vanliga på marknaden, kunna förklara de olika risker som är förenade med dessa samt förstå och kunna förklara vilka konsekvenser en investering kan få vid en oönskad utveckling i marknaden. Licenshavaren ska vidare förstå varför en strukturerad marknadsplacering är att betrakta som en komplicerad produkt och känna till vilka särskilda krav som ställs vid tillhandahållandet av dessa produkter. Obligationer och andra räntebärande instrument Licenshavaren ska förstå och kunna förklara olika typer av obligationsplaceringar samt förstå vilka effekter förändringar i marknadsräntorna eller villkoren på obligationen har för en obligationsplacering. Aktiefonder Licenshavaren ska förstå och kunna förklara aktiefonders konstruktion, villkor och risker, kunna förklara dessa för en kund samt redogöra för när det är lämpligt att placera i aktiefonder. Räntefonder Licenshavaren ska förstå och kunna förklara olika typer av räntefonders konstruktion, villkor och risker och kunna förklara dessa för en kund samt redogöra för när det är lämpligt att placera i räntefonder. Övriga fonder såsom blandfonder och hedgefonder Licenshavaren ska förstå och kunna förklara övriga fondtyper på marknaden, deras konstruktion, villkor och risker. Licenshavaren ska särskilt förstå och kunna förklara egenskaperna hos de vanligaste varianterna av hedgefonder. Börshandlade produkter (framför allt ETF:er) Licenshavaren ska förstå och kunna förklara börshandlade fonders (ETF) uppbyggnad och handelssätt. Licenshavaren ska även känna till andra börshandlade produkter. Allmän fondkunskap Licenshavaren ska förstå och kunna förklara fonders konstruktion, regler samt hur priset (NAV) fastställs. Licenshavaren ska vidare förstå och kunna förklara olika avgiftsbegrepp förknippade med fonder och vad som ingår i dessa, t.ex. årlig avgift och förvaltningsavgift, samt hur eventuella prestationsbaserade avgifter beräknas. Licenshavaren ska även kunna förklara hur det så kallade Norman-beloppet fastställs. Licenshavaren ska känna till hur avgifterna påverkar avkastningen över tid samt att avgiften alltid är bort- 6

7 dragen när avkastningen visas. Licenshavaren ska även förstå och kunna förklara de riskmått som används i fonders faktablad, produktblad och annat marknadsföringsmaterial. Standardiserade derivatinstrument Licenshavaren ska förstå de grundläggande optionsplaceringarna (köpa respektive sälja en köpoption, köpa respektive sälja en säljoption). Licenshavaren ska särskilt förstå och kunna förklara riskerna i de enskilda positionerna. Licenshavaren ska vidare känna till vad en terminsaffär innebär och vilka risker en terminsaffär innebär för köpare och säljare. Investeringssparkonto (ISK) Licenshavaren ska förstå och kunna förklara vad investeringssparkontot är och hur det fungerar. Särskild vikt läggs vid att känna till vilka tillgångar man får placera inom ramen för kontot, men även förstå vilka produkter man inte bör placera inom ramen för investeringssparkontot. Bankverksamhet och banksparande 2 Stort K F Aktier, konvertibler och teckningsrätter 2 Stort K F Kapitalskyddade placeringsprodukter 2 Stort K F Marknadsplaceringar såsom bevis och certifikat 2 Stort K F Hävstångsplaceringar 1 Litet K Obligationer och andra räntebärande instrument 2 Stort K F Aktiefonder 2 Stort K F Räntefonder 2 Stort K F Övriga fonder såsom blandfonder och hedgefonder 2 Stort K F Börshandlade produkter (framför allt ETF:er) 1 Litet K F Allmän fondkunskap 1 Litet K F Standardiserade derivatinstrument 2 Stort K F Investeringssparkonto (ISK) 2 Litet K F Information avseende utgivare av aktier och andra finansiella instrument Skillnaden mellan olika emissionsformer, split, omvänd split och inlösen Licenshavaren ska förstå och kunna förklara innebörden av olika slags emissioner enligt aktiebolagslagen, hur sådana emissioner kan påverka värderingen av bolagets aktier samt i övrigt vilka konsekvenser sådana åtgärder kan få för en aktieägare. Licenshavaren ska även känna till hur split, omvänd split, inlösen och återköp kan påverka aktiekapitalet, antalet utestående aktier samt aktiernas värdering. Anmälnings- och teckningsrutiner vid emissioner Licenshavaren ska kunna förstå och praktiskt kunna tillämpa vad som gäller i samband med nyemissioner och andra liknande bolagshändelser, och vilka moment som måste iakttas för att kunna tillvarata kundens intressen i dessa situationer. 7

8 Aktieutdelning Licenshavaren ska förstå och kunna förklara processen kring en aktieutdelning och vilka tidpunkter och händelser som är relevanta innan utdelningen kan verkställas. Vidare ska licenshavaren känna till hur och när ett beslut om aktieutdelning påverkar aktiekursen. Offentliga uppköpserbjudanden i praktiken I en budsituation finns det ett antal olika faser där kunden måste förhålla sig till hur han/hon ska agera; ska aktierna säljas i marknaden, ska budet accepteras, vad blir effekten och risken av att avvakta med att ta ställning etc. Licenshavaren ska förstå och kunna förklara hur ett budförfarande går till, och hur de olika tidsfrister och villkor som förekommer i en sådan situation kan påverka kundens valmöjligheter under budprocessen. Licenshavaren ska också känna till vilka informationskrav som finns i samband med ett offentligt bud. Informationsplikt för noterade bolag och större aktieägare Licenshavaren ska känna till vilken marknadsinformation avseende bolag som kan påverka värdet på aktierna. Licenshavaren ska känna till hur noterade bolag är skyldiga att offentliggöra kurspåverkande information samt var sådan information finns tillgänglig. Licenshavaren ska också övergripande känna till reglerna kring annan information som kan vara av betydelse för värderingen av aktier, t.ex. när det gäller flaggning samt anmälningar till insynsregistret. Licenshavaren ska även känna till vad det innebär att ett bolag publicerar en vinstvarning. Skillnaden mellan olika emissionsformer, split, omvänd split och 2 Stort K F inlösen Anmälnings- och teckningsrutiner vid emissioner 2 Litet K F T Aktieutdelning 2 Litet K F Offentliga uppköpserbjudanden i praktiken 1 Litet K F Informationsplikt för noterade bolag och större aktieägare 2 Litet K Handel med finansiella instrument Handel på aktiemarknaden Licenshavaren ska känna till skillnaden enligt lag mellan aktiehandel på en reglerad marknad (t.ex. Nasdaq OMX Stockholm eller NGM Equity) respektive aktiehandel på en MTF (t.ex. First North, Nordic MTF eller AktieTorget). Vidare ska licenshavaren förstå och kunna förklara skillnaden mellan likvida aktier (t.ex. sådana som ingår i Large Capavdelningen på den Nordiska listan och ingår i ett index) och illikvida aktier (t.ex. sådana som handlas på Small Cap-avdelningen på Nordiska Listan eller endast på en MTF). Licenshavaren ska även förstå och kunna förklara betydelsen av att de mest likvida aktierna kan handlas inte bara på den marknadsplats där aktien är primärt noterad utan även på andra marknadsplatser som valt att erbjuda handel i samma aktie. 8

9 Handel med börshandlade certifikat, ETF:er och övriga komplicerade produkter Licenshavaren ska förstå marknadsgaranternas roller i handeln med komplicerade instrument som t.ex. aktieindexobligationer, börshandlade certifikat, börshandlade fondandelar och warranter. Licenshavaren ska känna till under vilka förutsättningar marknadsgaranterna tillhandahåller likviditet i denna handel, även i de fall produkten handlas OTC. Handel på räntemarknaden (utom interbankmarknaden) Licenshavaren ska förstå och kunna förklara hur handeln med obligationer och andra ränteinstrument går till på de marknader där sådana instrument kan handlas av privatpersoner. Handel med börshandlade derivat Licenshavaren ska känna till hur handeln med börshandlade derivatinstrument som optioner och terminer går till. Bästa orderutförande Licenshavaren ska förstå och kunna förklara vad principen om bästa orderutförande innebär såväl när det gäller institutets skyldigheter som när det gäller den praktiska hanteringen gentemot kunden. Licenshavaren ska även förstå och kunna förklara hur den fragmenterade handeln avseende främst större börsnoterade aktier påverkar möjligheterna att uppnå bästa möjliga resultat för kunden. Orderhantering i övrigt Licenshavaren ska känna till betydelsen av och kraven kring orderhanteringspolicies och hur dessa krav påverkar kunden (t.ex. att kunden ska godkänna orderhanteringspolicyn och under vilka förutsättningar en kundaffär kan genomföras utanför en marknadsplats). Vidare ska licenshavaren förstå vad reglerna om hantering av kunders order innebär, vad gäller tidsordning, aggregering (dvs. sammanläggning av kunders order) och allokering (dvs. fördelning av genomförda affärer). Kommission, självinträde och handel i eget lager Licenshavaren ska känna till hur kommission, självinträde och handel i eget lager fungerar och vad den praktiska skillnaden är mellan dessa begrepp. Svenska marknadsplatser och handelsplattformar samt några större utländska Licenshavaren ska känna till samtliga svenska reglerade marknader och handelsplattformar och vilka finansiella instrument som kan handlas där. Vidare ska licenshavaren känna till de viktigare utländska marknadsplatserna, främst de som finns inom EU. Kursinformation Licenshavaren ska känna till var kursinformation finns tillgänglig vid handel med finansiella instrument. Licenshavaren ska också känna till skillnaden i kvalitet på sådan information från olika källor, t.ex. om informationen lämnas i realtid eller med viss fördröjning, om informationen är heltäckande eller endast kommer från en marknadsplats osv. 9

10 Handel på aktiemarknaden 2 Stort K F Handel med börshandlade certifikat, ETF:er och övriga 2 Litet K F komplicerade produkter Handel på räntemarknaden (utom interbankmarknaden) 1 Litet K F Handel med börshandlade derivat 1 Litet K Bästa orderutförande 2 Litet K F Orderhantering i övrigt 2 Litet K F Kommission, självinträde och handel i eget lager 1 Litet K F Svenska marknadsplatser och handelsplattformar samt några 1 Litet K större utländska Kursinformation 1 Litet K Kontoföring, clearing och avveckling Värdepapperskonton och VPC-systemet Licenshavaren ska känna till skillnaden mellan fysiska aktier och sådana som kontoförs hos exempelvis Euroclear Sweden och därför inte finns i fysisk form (s.k. dematerialiserade värdepapper). Vidare ska licenshavaren känna till skillnaden mellan att ett innehav är direktregistrerat på konto hos Euroclear Sweden och att det ligger i depå hos ett värdepappersinstitut, liksom skillnaden mellan att en aktie eller annat finansiellt instrument är kontofört i Sverige (genom t.ex. Euroclear Sweden) jämfört med om det kontoförs utomlands. Bokföring av affärer, likvidhantering och betalningar Licenshavaren ska förstå och kunna förklara hur bokföring av värdepappersaffärer och likvidhantering sköts samt de leveransregler och tidsfrister som gäller i samband med att affärer avvecklas. Licenshavaren ska känna till vilka skyldigheter respektive rättigheter som finns för en kund respektive för institutet i samband med att en värdepappersaffär avvecklas. Licenshavaren ska även känna till de viktigare händelserna kring clearing av börshandlade derivat, t.ex. att dessa inte är kontoförda hos Euroclear Sweden och hur olika former av lösen kan påverka ett innehav av en option. Depåhanteringen i praktiken Licenshavaren ska förstå vilka affärsmässiga och administrativa skäl som kan finnas för att ha en depåtjänst, känna till vilka typer av värdepappersaffärer som kräver att kunden har en depå samt känna till vad som praktiskt gäller vid tillhandahållande av depåtjänster. Redovisning av värdepappersaffärer Licenshavaren ska förstå och kunna förklara vad som gäller vid redovisning av värdepappersaffärer och vad som gäller vid utfärdandet av en avräkningsnota. Licenshavaren ska förstå hur man tolkar en avräkningsnota. 10

11 Värdepapperskonton och VPC-systemet 1 Litet K Bokföring av affärer, likvidhantering och betalningar 2 Litet K F Depåhanteringen i praktiken 2 Stort K F Redovisning av affärer 1 Litet K F Pensioner och försäkringar Allmän pension Licenshavaren ska förstå och kunna förklara hur det allmänna pensionssystemet är uppbyggt framför allt avseende inkomst-, premie- och garantipension och vad som påverkar den framtida pensionen från staten. Licenshavaren ska särskilt förstå och kunna förklara premiepensionen och hur den bör hanteras. Övrig lagstadgad försäkring Licenshavaren ska förstå och kunna förklara hur socialförsäkringssystemet är uppbyggt framför allt avseende sjukdom, arbetslöshet och dödsfall. Licenshavaren ska känna till vad som händer med förmåner enligt socialförsäkringssystemet vid flytt eller arbete utomlands. Licenshavaren ska även känna till konsekvenserna av skillnader i socialförsäkringssystemen, framför allt vid sjukdom och utbetalning av pension, inom och utanför EU. Avtalspensioner och övriga tjänstepensioner Licenshavaren ska förstå och kunna förklara de olika avtalspensionsavtalen som gäller i Sverige, hur de fungerar och vilka val som personer beroende av avtalsområde bör beakta för att påverka sin slutliga pension. Licenshavaren ska även kunna förklara innebörden av att en person inte omfattas av någon avtalspensionsplan och vad man då som person bör tänka på. Vidare ska licenshavaren förstå och kunna förklara de alternativ som finns avseende icke avtalsbundna pensioner och hur de fungerar. Övriga avtalsförsäkringar Licenshavaren ska förstå och kunna förklara vilket övrigt försäkringsskydd som i allmänhet följer med en anställning. Privat pensionssparande Licenshavaren ska förstå och kunna förklara reglerna kring privat pensionsparande och vilka varianter det finns för privat pensionssparande. Kapitalförsäkring och kapitalpension Licenshavaren ska förstå reglerna i kapitalförsäkring och kapitalpensionsparande och kunna förklara för- och nackdelar med dessa sparformer. 11

12 Förvaltningsformer för privatsparande, liv- och kapitalförsäkring Licenshavaren ska förstå och kunna förklara de olika förvaltningsformerna inom livförsäkring, traditionell respektive Unitlinked försäkring (fondförsäkring) samt förstå skillnaderna mellan ömsesidiga respektive vinstutdelande försäkringsbolag. Försäkringsteknik och försäkringsbegrepp Licenshavaren ska förstå och kunna förklara de vanligaste termerna inom försäkringsområdet såsom förmånstagare, försäkrad, försäkringstagare, livfall och dödsfall. Licenshavaren ska även förstå och kunna förklara reglerna vid återköp samt förmånstagarförordnande. Solvens och konsolidering Licenshavaren ska förstå och kunna förklara begreppen solvens och konsolidering samt kunna redogöra för vilka åtgärder ett försäkringsbolag kan vidta vid behov. Vidare ska licenshavaren förstå effekterna av dessa åtgärder för en sparare. Allmän pension 2 Stort K F Övrig lagstadgad försäkring 2 Litet K F Avtalspensioner och övriga tjänstepensioner 2 Stort K F Övriga avtalsförsäkringar 2 Litet K F Privat pensionssparande 2 Stort K F Kapitalförsäkring och kapitalpension 2 Stort K F Förvaltningsformer för privatsparande, liv- och kapitalförsäkring 2 Stort K F Försäkringsteknik och försäkringsbegrepp såsom återbäring och 2 Stort K F återköp Solvens och konsolidering 2 Stort K F 12

13 Delområde 2 Ekonomi Delområde 2 fokuserar på frågan om hur man på bästa sätt väljer värdepappersportföljer anpassade för olika kunders situation och behov. Detta uppdrag kräver att licenshavaren har god kunskap om begreppen förväntad avkastning, risk och risktolerans och en detaljerad förståelse för riskegenskaperna hos portföljer av finansiella tillgångar. Licenshavaren måste också behärska grunderna i värdering av finansiella instrument, förstå diversifieringens möjligheter och begränsningar samt kunna analysera kundens privatekonomiska situation och attityd till risktagande. En viss kunskap om makroekonomiska begrepp, samband och metoder är också nödvändig för en djupare förståelse för avkastning och risk för olika placeringsalternativ. Makroekonomisk analys Grundläggande begrepp Licenshavaren ska förstå och kunna förklara centrala begrepp och definitioner som används inom makroekonomi, såsom bruttonationalprodukt, konsumtion, offentliga utgifter, investeringar, bytesbalans, försörjningsbalans, utbuds- och efterfrågechocker, inflation samt penning- och finanspolitik. Penningpolitik och centralbanker Licenshavaren ska förstå vad som menas med penningpolitiska åtgärder och känna till de instrument som en centralbank har till sitt förfogande för att bedriva aktiv penningpolitik. Licenshavaren ska förstå hur penningpolitiska åtgärder påverkar den makroekonomiska utvecklingen. Licenshavaren ska känna till de penningpolitiska mål som den svenska riksbanken har, och översiktligt också hur dessa mål ser ut för ECB och Federal Reserve. Finanspolitik Licenshavaren ska förstå vad som menas med finanspolitiska åtgärder. Licenshavaren ska förstå och kunna förklara den grundläggande idén bakom den keynesianska synen på stabiliseringspolitik. Licenshavaren ska särskilt förstå den s.k. multiplikatoreffekten av efterfrågeförändringar och kunna förklara hur detta ger utrymme för finanspolitiska åtgärder för att stimulera eller dämpa den ekonomiska aktiviteten. Inflation och arbetslöshet ny mätpunkt Licenshavaren ska förstå och kunna förklara Phillipskurvan, dvs. avvägningen mellan inflation och arbetslöshet, på kort och på lång sikt. Licenshavaren ska också förstå och kunna förklara förväntningarnas roll för denna avvägning. Den öppna ekonomin ny mätpunkt Licenshavaren ska förstå och kunna förklara begreppen yttre balans, utlandsskuld, rörlig växelkurs, fast växelkurs, valutaflöden, depreciering och appreciering samt valutaunion. Licenshavaren ska också kunna förklara hur och varför en rörlig växelkurs påverkar möjligheten att bedriva aktiv penningpolitik i en liten öppen ekonomi som Sverige. 13

14 Avkastningskurvan Licenshavaren ska förstå hur avkastningskurvan, skillnaden mellan räntor för olika löptider, ska tolkas. Licenshavaren ska förstå på vilket sätt penningpolitiken och inflationsförväntningarna påverkar kurvans utseende. Grundläggande begrepp 2 Stort K F Penningpolitik och centralbanker 2 Stort K F Finanspolitik 2 Stort K F Inflation och arbetslöshet 2 Stort K F Den öppna ekonomin 2 Stort K F Avkastningskurvan 2 Litet K F Värdering av finansiella instrument Räntebegrepp, nuvärden, slutvärden och annuiteter Licenshavaren ska förstå och kunna förklara begreppen enkel ränta, effektiv ränta, nominell ränta och real ränta samt förstå i vilka situationer respektive mått är användbart. Licenshavaren ska förstå och kunna förklara begreppen nuvärde, slutvärde och annuitet. Värderingsprinciper för obligationer Licenshavaren ska förstå och kunna förklara hur kupongobligationer utan kreditrisk värderas, och på ett generellt plan kunna förklara hur priserna påverkas av förändringar i kupongränta, internränta (yield) och löptid. Värderingsprinciper för aktier Licenshavaren ska på ett övergripande plan förstå och kunna förklara hur aktier kan värderas med hjälp av diskonterade utdelningar eller kassaflöden. Licenshavaren ska förstå och kunna förklara begreppen P/E-tal, direktavkastning och substansvärde. Värderingsprinciper för optioner Licenshavaren ska förstå och kunna förklara hur värdet av optioner, i allmänna termer, påverkas av priset på den underliggande tillgången, lösenpriset, löptiden, volatiliteten på den underliggande tillgången samt den riskfria räntan. Licenshavaren ska förstå och kunna förklara begreppen realvärde och tidsvärde. Räntebegrepp, nuvärden, slutvärden och annuiteter 2 Stort K F Värderingsprinciper för obligationer 2 Litet K F Värderingsprinciper för aktier 2 Litet K F Värderingsprinciper för optioner 2 Litet K F 14

15 Risk och avkastning Lägesmått Licenshavaren ska förstå och kunna förklara begreppen aritmetiskt och geometriskt medelvärde, förstå i vilka situationer respektive mått är användbart samt kunna tillämpa respektive mått i praktiska beräkningar. Avkastningens komponenter Licenshavaren ska förstå och kunna förklara begreppen totalavkastning, kursvinst/- kursförlust och direktavkastning. Licenshavaren ska förstå hur man beräknar totalavkastningen för placeringar med respektive utan direkta kassaflöden i form av utdelningar eller räntebetalningar, och kunna tillämpa detta i praktiska beräkningar. Licenshavaren ska förstå och kunna tillämpa hur man omvandlar avkastningar för kortare placeringsperioder än ett år till årstakt. Spridningsmått Licenshavaren ska förstå och kunna förklara begreppen varians och standardavvikelse och förstå hur dessa mått kan användas för att kvantifiera begreppet risk. Förväntad avkastning, realiserad avkastning och risk Licenshavaren ska förstå och kunna förklara begreppet förväntad avkastning, förstå och kunna förklara skillnaden mellan förväntad avkastning och realiserad avkastning samt kunna förklara på vilket sätt denna skillnad speglar begreppet risk. Riskfri avkastning och riskpremier Licenshavaren ska känna till vad som menas med en riskfri avkastning och hur denna brukar approximeras i praktiken. En licenshavare ska förstå och kunna förklara vad som menas med en framåtblickande riskpremie och känna till hur bakåtblickande historiska data kan användas för att bedöma storleken på olika riskpremier. Total risk och riskdekomponering Licenshavaren ska förstå och kunna förklara hur total risk för en tillgång eller en portfölj beräknas samt hur denna kan delas upp i systematisk risk och företagsspecifik risk (unik risk). Marknadsrisk Licenshavaren ska förstå och kunna förklara begreppen marknadsrisk, kursrisk, ränterisk, återinvesteringsrisk och valutarisk. Licenshavaren ska även på ett generellt plan kunna förklara hur dessa olika typer av risker kan komma att påverka kundens placeringar. Andra typer av risker Licenshavaren ska förstå och kunna förklara begreppen kreditrisk, likviditetsrisk och operativ risk. Licenshavaren ska även på ett generellt plan kunna förklara hur dessa olika typer av risker kan komma att påverka kundens placeringar. 15

16 Lägesmått 2 Litet K F T Avkastningens komponenter 2 Litet K F T Spridningsmått 2 Litet K F Förväntad avkastning, realiserad avkastning och risk 2 Litet K F Riskfri avkastning och riskpremier 2 Stort K F Total risk och riskdekomponering 2 Stort K F Marknadsrisk 2 Stort K F Andra typer av risker 2 Stort K F Grunderna i portföljläran Samvariation (korrelation) Licenshavaren ska förstå och kunna förklara begreppet korrelationskoefficient. Licenshavaren ska särskilt förstå och kunna förklara hur risken (standardavvikelsen) i en portfölj av två olika tillgångar bestäms av korrelationen mellan de två tillgångarna. Licenshavaren ska i allmänna termer även kunna förklara hur risken i en portfölj av många olika tillgångar beror på storleken på korrelationskoefficenterna mellan tillgångarna. Diversifiering och riskspridning Licenshavaren ska förstå och kunna förklara på vilket sätt diversifiering över tillgångsslag och/eller geografiska marknader kan minska den totala risken i en portfölj. Licenshavaren ska förstå diversifieringens effekter på både den systematiska risken och den unika risken i portföljen och därmed också förstå gränserna för riskminskning via diversifiering. Effektiva portföljer och den effektiva fronten Licenshavaren ska förstå och kunna förklara de två viktiga portföljteoretiska begreppen effektiva portföljer och effektiva fronten. Licenshavaren ska särskilt kunna förklara avvägningen mellan risk och förväntad avkastning för olika portföljval med hjälp av den effektiva fronten (kapitalallokeringslinjen) i en praktisk kundsituation. Licenshavaren ska slutligen förstå och kunna förklara på vilket sätt en kunds attityd till risktagande påverkar valet av lämplig portfölj på den effektiva fronten. CAPM och förväntad avkastning Licenshavaren ska förstå och kunna förklara Capital Asset Pricing Model (CAPM) och dess ingående komponenter betavärde, riskfri ränta och marknadsriskpremie. Licenshavaren ska översiktligt känna till styrkor och svagheter med CAPM som modell för förväntad avkastning. 16

17 Samvariation (korrelation) 2 Litet K F Diversifiering och riskspridning 2 Stort K F Effektiva portföljer och den effektiva fronten 2 Stort K F CAPM och förväntad avkastning 2 Stort K F Utvärdering av portföljer och fonder Traditionella utvärderingsmått Licenshavaren ska förstå och kunna förklara de traditionella riskjusterade utvärderingsmåtten Jensen s Alfa, Sharpekvot och Treynerkvot, kunna tolka dessa mått samt känna till i vilka situationer respektive mått bör användas. Licenshavaren ska kunna tillämpa denna kunskap i jämförelser mellan portföljer eller fonder. Tracking error och informationskvot Licenshavaren ska förstå och kunna förklara måtten tracking error och informationskvot samt känna till i vilka situationer de brukar användas. Jämförelseindex och aktiv risk Licenshavaren ska känna till skillnaden mellan ett prisindex och ett avkastningsindex samt känna till de vanligaste typerna av jämförelseindex som används på aktiemarknaden respektive räntemarknaden. I detta sammanhang ska licenshavaren även förstå och kunna förklara begreppet aktiv risk. Rating av fonder Licenshavaren ska känna till hur rating av fonder går till, särskilt med fokus på Morningstars rating. Traditionella utvärderingsmått 2 Stort K F T Tracking error och informationskvot 2 Litet K F Jämförelseindex och aktiv risk 2 Litet K F Rating av fonder 2 Litet K F Privatekonomi Sparutrymme och förmögenhet Licenshavaren ska känna till Konsumentverkets riktlinjer för levnadskostnader, förstå hur man gör en hushållsbudget och kunna tillämpa detta i beräkningar av kundens utrymme för sparande och placeringar. Licenshavaren ska även kunna utföra en tillgångs- och skuldanalys för att få fram kundens nettoförmögenhet. 17

18 Placeringshorisont och sparmål Licenshavaren ska förstå och kunna förklara vilka placeringshorisonter som är lämpliga för olika sparmål som till exempel buffertsparande, målsparande och pensionssparande. Licenshavaren ska förstå och kunna förklara hur placeringshorisonten påverkar förväntad avkastning och risk. Licenshavaren ska kunna tillämpa denna kunskap i praktiska rådgivningssituationer. Analys av kundens riskattityd Licenshavaren ska förstå och kunna förklara skillnaden mellan en kunds förmåga att bära risk (risktålighet) och samma kunds vilja att ta risk (risktolerans). Licenshavaren ska känna till hur man med olika metoder kan få fram en ungefärlig uppfattning om kundens risktolerans i praktiken. Licenshavaren ska på ett övergripande plan förstå och kunna förklara typiska kännetecken för kunder med låg, medelhög respektive hög risktolerans. Portföljrekommendationer för olika risker Licenshavaren ska förstå och kunna förklara hur man kombinerar de prognostiserade placeringsmöjligheterna som innefattas i den framåtblickande effektiva fronten med en viss given kunds riskattityd för att komma fram till ett lämpligt portföljval anpassat för just denna kund. Licenshavaren ska kunna tillämpa denna kunskap i praktiska rådgivningssituationer kopplade till kundens placeringshorisont och risktolerans. Strategisk och taktisk allokering Licenshavaren ska förstå och kunna förklara begreppen strategisk och taktisk allokering och kunna relatera dessa två begrepp till kundens konkreta placeringssituation. Licenshavaren ska förstå varför den strategiska allokeringen normalt anses vara viktigare än den taktiska allokeringen för en portföljs långsiktiga avkastning. Licenshavaren ska förstå på vilket sätt taktiska allokeringsbeslut ger upphov till tracking error. Licenshavaren ska slutligen förstå skillnaden mellan taktisk allokering och värdepappersurval ( stock picking ). Sparutrymme och förmögenhet 2 Stort K F T Placeringshorisont och sparmål 2 Litet K F T Analys av kundens riskattityd 2 Stort K F T Portföljrekommendationer för olika risker 2 Litet K F T Strategisk och taktisk allokering 2 Litet K F 18

19 Delområde 3 - Etik och regelverk Delområde 3 omfattar djupgående kunskap om hur finansiell rådgivning ska utföras. Avsnittet omfattar även kunskap om grundläggande regler som berör värdepappersmarknaden och som en licenshavare behöver ha som referensram i sitt arbete. Avsnitten inom området är relativt fristående från varandra. Gemensamt för många avsnitt är dock att de i ett bredare perspektiv syftar till att bevara sundheten på, och allmänhetens förtroende för, värdepappersmarknaden. Området innehåller även regler om beskattning. Finansiell rådgivning Definition av investeringsrådgivning Licenshavaren ska kunna tillämpa reglerna om när en rådgivningssituation uppstår och kunna skilja den situationen från situationer då rådgivaren lämnar generella råd eller då marknadsföring förekommer. Kraven på rådgivarens kompetens Licenshavaren ska känna till vilka krav som ställs beträffande rådgivarens kompetens och hur rådgivarens arbetsgivare ska försäkra sig om att rådgivarna har tillräcklig kompetens. Inhämtande av information från kunden Licenshavaren ska kunna tillämpa reglerna om vilken information som rådgivaren ska inhämta från kunden för att kunna lämna ett lämpligt råd. Kravet på att råden ska vara lämpliga för kunden Licenshavaren ska kunna tillämpa regeln om att rådgivaren endast får lämna råd som är lämpliga för kunden, dvs. att de råd som lämnas ska kunna kopplas till och vara lämpliga utifrån de uppgifter som rådgivaren inhämtat om kunden. Att inhämta uppgifter om kunden (och dokumentera dessa) är inte tillräckligt. En rådgivare måste därutöver göra en väl övervägd bedömning av vad som är lämpligt utifrån kundens situation. Licenshavaren ska förstå och kunna förklara varför den inhämtade informationen föranlett det aktuella rådet. Omsorgs- och avrådandeplikten Licenshavaren ska kunna tillämpa regeln om att rådgivaren har en allmän skyldighet att agera för kundens bästa och att rådgivaren i vissa fall är skyldig att avråda kunden från att vidta en viss åtgärd. Licenshavaren ska vidare förstå och kunna förklara hur han eller hon ska agera om kunden väljer att inte lämna någon eller all efterfrågad information. Kraven på dokumentation och utlämnande av dokumentation Licenshavaren ska kunna tillämpa reglerna om hur råd ska dokumenteras i olika situationer och om kundens rätt att erhålla dokumentation. Licenshavaren ska känna till de konsekvenser som utebliven eller bristfällig dokumentation kan få för såväl licenshavaren som för institutet, dvs. tvister med kunden, tillsynsärenden för institutet och disciplinpåföljder för rådgivaren. 19

20 Skadeståndsskyldighet vid vårdslös rådgivning och vid tillhandahållande av investeringstjänster i övrigt Licenshavaren ska förstå och kunna förklara reglerna om skadeståndsskyldighet vid vårdslös (oaktsam) rådgivning samt vid tillhandahållande av investeringstjänster i övrigt. Licenshavaren ska alltså känna till de grundläggande förutsättningar som normalt måste vara uppfyllda för att ett institut ska bli skadeståndsskyldigt gentemot en kund, dvs. att kunden har drabbats av en ekonomisk skada, att orsakssamband finns mellan institutets agerande och skadan samt att institutet har agerat på oaktsamt sätt. Omsorgsplikt utanför rådgivningssituationer (inkl. passandebedömningar) Licenshavaren ska kunna tillämpa reglerna om s.k. passandebedömning, dvs. veta när en passandebedömning krävs och vad den består av. Kundkategorier Licenshavaren ska förstå och kunna förklara de olika kundkategorierna i lagen om värdepappersmarknaden samt veta vilken praktisk betydelse kundkategorisering har för en kund. Tillhandahållande av okomplicerade instrument (Execution only) Licenshavaren ska kunna tillämpa reglerna om när ett finansiellt instrument ska eller kan betraktas som okomplicerat samt vilken praktisk betydelse denna klassificering har för en kund. Investeringsbedrägerier Licenshavaren ska känna igen de vedertagna varningssignalerna på investeringsbedrägerier. Licenshavaren ska känna till var kunden kan få mer information om investeringsbedrägerier samt ska även förstå hur han eller hon ska agera vid misstanke om att en kund har fått eller har accepterat ett erbjudande som kan misstänkas utgöra investeringsbedrägeri. Definition av investeringsrådgivning 2 Litet K F T Kraven på rådgivarens kompetens 2 Litet K Inhämtande av information från kunden 2 Litet K F T Kravet på att råden ska vara lämpliga för kunden 2 Stort K F T Omsorgs- och avrådandeplikten 2 Litet K F T Kraven på dokumentation och utlämnande av dokumentation 2 Litet K F T Skadeståndsskyldighet vid vårdslös rådgivning och vid 2 Litet K F tillhandahållande av investeringstjänster i övrigt Omsorgsplikt utanför rådgivningssituationer (inkl. passandebedömningar) 2 Litet K F T Kundkategorier 2 Litet K F T Tillhandahållande av okomplicerade instrument (Execution only) 2 Litet K F T Investeringsbedrägerier 2 Litet K F 20

21 Grundläggande etik på värdepappersmarknaden Grundläggande etiska värderingar och uppträdande på värdepappersmarknaden Licenshavaren ska känna till det huvudsakliga innehållet i Finansinspektionens allmänna råd (1998:22) om riktlinjer för hantering av etiska frågor hos institut som står under inspektionens tillsyn samt den praxis som utvecklats i anslutning till råden. Licenshavaren ska vidare förstå och kunna förklara varför det är viktigt att aktörerna på värdepappersmarknaden agerar etiskt, dvs. kopplingen mellan uppträdandet, förtroendet för värdepappersmarknaden och dess effektivitet och stabilitet. Grundläggande etiska värderingar och uppträdande på värdepappersmarknaden 2 Litet K F Finansinspektionen, branschorganisationer och självreglering Finansinspektionens roll och regelverk Licenshavaren ska känna till att Finansinspektionen: övervakar företagen på finansmarknaden och att tillstånd från inspektionen krävs för att ett företag ska få bedriva sådan verksamhet som inspektionen utövar tillsyn över har som övergripande syften att bidra till att det finansiella systemet fungerar effektivt och stabilt samt att verka för ett gott konsumentskydd i finanssektorn i stor omfattning har rätt att utfärda bindande föreskrifter kan vidta sanktioner mot företag som bryter mot regelverket licenshavaren ska här känna till de viktigaste sanktionerna. Branschorganisationer och självreglering Licenshavaren ska känna till: de viktigaste branschföreningarna på värdepappersmarknaden - såsom Svenska Fondhandlareföreningen, Fondbolagens förening, Bankföreningen och Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden - och deras syften hur självreglering är uppbyggd och hur den skiljer sig från lagar och andra författningar de viktigaste för- och nackdelarna med självreglering de viktigaste regelverken som tillkommit genom självreglering 21

22 SwedSecs regelverk Licenshavaren ska förstå och kunna förklara: vilka personer som omfattas av SwedSecs regelverk vilka rättigheter och skyldigheter regelverket medför för de anslutna företagen och licenshavarna vilka sanktioner som kan vidtas mot dem som bryter mot regelverket den viktigare praxis som uppkommit med stöd av regelverket Finansinspektionens roll och regelverk 2 Litet K Branschorganisationer och självreglering 1 Litet K SwedSecs regelverk 2 Litet K F Information till kund vid tillhandahållande av investeringstjänster Information till kund vid tillhandahållande av investeringstjänster Licenshavaren ska förstå och kunna förklara de viktigaste reglerna om den information som ett institut ska tillhandahålla en kund innan en investeringstjänst utförs, exempelvis beskrivning av de aktuella finansiella instrumenten och de risker som är förknippade med instrumenten, information om institutets priser och avgifter samt om institutets riktlinjer för bästa utförande av order och för intressekonflikter. (Regler som specifikt gäller information vid försäljning av fondandelar omfattas av mätpunkten Faktablad och övrig information till kund om fondandelar. Innehållet i riktlinjerna för bästa orderutförande behandlas i delområde 1 och innehållet i riktlinjerna för intressekonflikter behandlas i mätpunkten Intressekonflikter och incitament.) Vanliga branschgemensamma avtal Licenshavaren ska känna till: att den som vill handla med värdepapper måste teckna ett depå- eller kontoavtal med ett värdepappersinstitut villkoren i dessa avtal, och i de till avtalen bifogade allmänna villkor för handel med finansiella instrument, om sammanblandning av institutets och kundernas medel, om pantförskrivning av kundens medel och finansiella instrument, om orderutförande, om reklamation och om ansvarsbegränsningar. Licenshavaren ska känna till att den som vill handla med derivat måste teckna ett integrerat handels- och clearingkonto hos Nasdaq OMX och att avtalet innebär att kunden förbinder sig att följa Nasdaq OMX regelverk. Licenshavaren ska vidare känna till att det krävs särskilda avtal vid diskretionär portföljförvaltning och värdepapperslån. Information till kund vid tillhandahållande av investeringstjänster 2 Litet K F Vanliga branschgemensamma avtal 1 Litet K 22

23 Intressekonflikter Kravet att ta tillvara kundernas intressen och handla hederligt, rättvist och professionellt Licenshavaren ska kunna tillämpa det grundläggande kravet att värdepappersinstitut ska ta tillvara sina kunders intressen samt att instituten ska handla hederligt, rättvist och professionellt och på ett sådant sätt att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls. Intressekonflikter och incitament Licenshavaren ska känna till de viktigaste situationerna då intressekonflikter uppkommer samt kunna tillämpa de viktigaste reglerna om hantering av intressekonflikter. Licenshavaren ska förstå och kunna förklara reglerna om när ett värdepappersinstitut får betala eller ta emot incitament. Regler om egna och närståendes värdepappersaffärer Licenshavaren ska kunna tillämpa reglerna avseende anställdas egna eller närståendes värdepappersaffärer. Dessa återfinns dels i lag, dels i regler utgivna av Svenska Fondhandlareföreningen och Fondbolagens förening. Kravet att ta tillvara kundernas intressen och handla hederligt, 2 Litet K F T rättvist och professionellt Intressekonflikter och incitament 2 Stort K F T Regler om egna och närståendes värdepappersaffärer 2 Litet K F T Penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering Licenshavaren ska kunna tillämpa de viktigaste reglerna i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt i Finansinspektionens föreskifter (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Licenshavaren ska därmed kunna tillämpa reglerna om institutens skyldighet att kontrollera sina kunder, om vilka situationer som kräver kundkännedom, om vilka åtgärder som ska vidtas för att uppnå kundkännedom och om skyldigheten att granska misstänkta transaktioner och rapportera sådana till Finanspolisen. Licenshavaren ska vidare förstå och kunna förklara syftet med reglerna om penningtvätt samt vilka sanktionerna för penningtvätt är. Åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering 2 Stort K F T 23

24 Mutor och bestickning Regler om mutor och bestickning Licenshavaren ska kunna tillämpa: vilken koppling som ska finnas till arbets-/uppdragstagarens tjänsteutövning eller -uppdrag för att det ska kunna vara fråga om bestickning vilka omständigheter som avgör om en förmån är otillbörlig och vilka förmåner som alltid anses otillbörliga den viktigaste praxisen från domstolar och Institutet mot mutor. Regler om mutor och bestickning 2 Litet K F T Marknadsmissbruk Marknadsmissbruksbrotten och rapporteringsskyldigheten Licenshavaren ska förstå och kunna förklara de brott och den rapporteringsskyldighet som behandlas i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument ( marknadsmissbrukslagen ). Licenshavaren ska därmed förstå innebörden av insiderinformation, av förbuden mot att handla, tipsa om och röja insiderinformation samt av brottet otillbörlig marknadspåverkan. Licenshavaren ska förstå i vilka situationer rapporteringsskyldigheten kan uppstå samt kunna tillämpa denna i praktiken. Licenshavaren ska även förstå syftet med marknadsmissbrukslagstiftningen. Anmälan till insynsregistret, 30-dagarsregeln och loggbok Licenshavaren ska förstå och kunna förklara vissa grundläggande regler i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument ( anmälningsskyldighetslagen ). Licenshavaren ska förstå vilka skyldigheter aktiemarknadsbolag har att anmäla s.k. insynspersoner till Finansinspektionen samt ska förstå vilka personer som är insynspersoner och vilka skyldigheter dessa har att anmäla sin handel till Finansinspektionen. Licenshavaren ska även förstå den s.k. 30-dagarsregeln och undantagen från denna regel. Licenshavaren ska förstå reglerna i anmälningsskyldighetslagen om förteckning (loggbok) över personer med tillgång till insiderinformation. Marknadsmissbruksbrotten och rapporteringsskyldigheten 2 Stort K F T Anmälan till insynsregistret, 30-dagarsregeln och loggbok 2 Litet K F 24

Kunskapskrav 2014 LICENSIERINGSTEST RÅDGIVARE

Kunskapskrav 2014 LICENSIERINGSTEST RÅDGIVARE Kunskapskrav 2014 LICENSIERINGSTEST RÅDGIVARE 1 Innehåll Kunskapskrav för licensieringstest för rådgivare... 3 Bakgrund... 3 Målgrupp... 3 Kunskapskravens uppbyggnad och funktion... 3 Ändringar av kunskapskraven...

Läs mer

Kunskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST RÅDGIVARE

Kunskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST RÅDGIVARE Kunskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST RÅDGIVARE Innehåll Kunskapskrav för licensieringstest för rådgivare...3 Bakgrund... 3 Målgrupp rådgivarlicens... 3 Kunskapskravens uppbyggnad och funktion... 3 Ändringar

Läs mer

Kunskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST RÅDGIVARE

Kunskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST RÅDGIVARE Kunskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST RÅDGIVARE Innehåll Kunskapskrav för licensieringstest för rådgivare...3 Bakgrund... 3 Målgrupp för licensieringstest för rådgivare... 3 Kunskapskravens uppbyggnad och

Läs mer

KUNSKAPSKRAV LICENSIERINGSTEST FÖR. Rådgivare 2016. Copyright SwedSec Licensiering AB 1

KUNSKAPSKRAV LICENSIERINGSTEST FÖR. Rådgivare 2016. Copyright SwedSec Licensiering AB 1 KUNSKAPSKRAV LICENSIERINGSTEST FÖR Rådgivare 2016 Copyright SwedSec Licensiering AB 1 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Målgrupp... 3 Kunskapskravens uppbyggnad och funktion... 3 Ändringar av kunskapskraven...

Läs mer

KUNSKAPSKRAVEN GÄLLER FR.O.M. 1 APRIL

KUNSKAPSKRAVEN GÄLLER FR.O.M. 1 APRIL Kunskapskrav 2015 LICENSIERINGSTEST RÅDGIVARE KUNSKAPSKRAVEN GÄLLER FR.O.M. 1 APRIL 2015 Copyright SwedSec Licensiering AB 1 Innehåll Kunskapskrav för licensieringstest för rådgivare... 3 Bakgrund... 3

Läs mer

KUNSKAPSKRAV LICENSIERINGSTEST FÖR. Specialister 2016

KUNSKAPSKRAV LICENSIERINGSTEST FÖR. Specialister 2016 KUNSKAPSKRAV LICENSIERINGSTEST FÖR Specialister 2016 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Målgrupp... 3 Kunskapskravens uppbyggnad och funktion... 3 Ändringar av kunskapskraven... 3 Kunskapskravens utformning...

Läs mer

KUNSKAPSKRAV LICENSIERINGSTEST FÖR. Rådgivare 2017

KUNSKAPSKRAV LICENSIERINGSTEST FÖR. Rådgivare 2017 KUNSKAPSKRAV LICENSIERINGSTEST FÖR Rådgivare 2017 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Målgrupp... 3 Kunskapskravens uppbyggnad och funktion... 3 Ändringar av kunskapskraven... 3 Kunskapskravens utformning...

Läs mer

Kunskapskrav 2015 LICENSIERINGSTEST SPECIALISTER

Kunskapskrav 2015 LICENSIERINGSTEST SPECIALISTER Kunskapskrav 2015 LICENSIERINGSTEST SPECIALISTER Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Målgrupp för licensieringstest för specialister... 3 Kunskapskravens uppbyggnad och funktion... 4 Ändringar av kunskapskraven...

Läs mer

Kunskapskrav 2014 LICENSIERINGSTEST SPECIALISTER

Kunskapskrav 2014 LICENSIERINGSTEST SPECIALISTER Kunskapskrav 2014 LICENSIERINGSTEST SPECIALISTER Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Målgrupp för licensieringstest för specialister... 3 Kunskapskravens uppbyggnad och funktion... 4 Ändringar av kunskapskraven...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER December 2013 1 INLEDNING För att uppnå bästa möjliga resultat när Carnegie Investment Bank AB (Carnegie) utför eller vidarebefordrar

Läs mer

Kunskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST VÄRDEPAPPERSMARKNADEN

Kunskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST VÄRDEPAPPERSMARKNADEN unskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST VÄRDEPAPPERSMARNADEN Innehåll Inledning...4 unskapskravens bakgrund... 4 unskapskravens syfte, målgrupp och utgångspunkt... 4 unskapens omfång, relevans och kravgräns...

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

Kunskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST VÄRDEPAPPERSMARKNADEN MED ÄNDRINGAR

Kunskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST VÄRDEPAPPERSMARKNADEN MED ÄNDRINGAR unskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST VÄRDEPAPPERSMARNADEN MED ÄNDRINGAR Innehåll Inledning...4 unskapskravens bakgrund... 4 unskapskravens syfte, målgrupp och utgångspunkt... 4 unskapens omfång, relevans

Läs mer

Kunskapskrav 2014 LICENSIERINGSTEST SPECIALISTER

Kunskapskrav 2014 LICENSIERINGSTEST SPECIALISTER Kunskapskrav 2014 LICENSIERINGSTEST SPECIALISTER Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Målgrupp för licensieringstest för specialister... 3 Kunskapskravens uppbyggnad och funktion... 4 Ändringar av kunskapskraven...

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Godkänd av Styrelsen Dokumentnamn 2013-08-29 Instruktion för utförande av order och placering av order hos tredje part m.m. Upprättad av Dokumentnummer Version Compliancefunktionen

Läs mer

REMIUM NORDIC AB POLICY -

REMIUM NORDIC AB POLICY - REMIUM NORDIC AB POLICY - FÖR BÄSTA UTFÖRANDE (BEST-X), SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER 1 1. Inledning Detta dokument ("Riktlinjerna") beskriver de tillvägagångssätt som Remium Nordic AB ("Remium")

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Information om Case Kapitalförvaltning AB

Information om Case Kapitalförvaltning AB Information om Case Kapitalförvaltning AB Kontaktuppgifter: Stockholm Case Kapitalförvaltning AB Box 5352 102 49 Stockholm Besöksadress Linnégatan 18 Telefon: 08-662 06 90 Fax: 08-660 36 42 Växjö Case

Läs mer

(2) Den årliga kunskapsuppdateringen för licenshavare

(2) Den årliga kunskapsuppdateringen för licenshavare (2) Den årliga kunskapsuppdateringen för licenshavare Kunskapskrav 2009 2 Innehållsförteckning Inledning 3 Kunskapskravens funktion Nya typer av fonder och strukturerade produkter 5 Aktuella frågor kring

Läs mer

Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Dessa riktlinjer antogs vid Stellum Kapitalförvaltning AB:s styrelsemöte den 5:e september 2013 1(4) Stellum Kapitalförvaltning AB ("Bolaget")

Läs mer

Information om SwedSec vid AFRs utviklingsseminar

Information om SwedSec vid AFRs utviklingsseminar Information om SwedSec vid AFRs utviklingsseminar Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB Den 1 september 2015 Vision & Mission Vision Att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt Mission Att arbeta

Läs mer

PRIOR & NILSSON FOND- OCH KAPITALFÖRVALTNING AB

PRIOR & NILSSON FOND- OCH KAPITALFÖRVALTNING AB PRIOR & NILSSON FOND- OCH KAPITALFÖRVALTNING AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för

Läs mer

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Antagna av Kommunstyrelsen, Eskilstuna kommun 2015-11-10 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 De finansiella anvisningarnas syfte... 3 1.2 Målsättning... 4

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PEAK PARTNERS Riktlinjer för utförande av portföljtransaktioner samt placering, sammanläggnin g och fördelnin g av order 2012 1 3 RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut...

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut... Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7 Takeover... 393 Marknadsmissbruk... 417 Börser och clearinginstitut... 527 Associationsrätt... 689 Aktiemarknadsnämnden... 875 Börser... 967 MTFer...

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Den årliga kunskapsuppdateringen 2008

Den årliga kunskapsuppdateringen 2008 Den årliga kunskapsuppdateringen 2008 2 Innehållsförteckning INLEDNING...3 KUNSKAPSKRAVENS FUNKTION...3 MIFID...4 FINANSIELLA INSTRUMENT...4 VÄRDEPAPPERSRÖRELSE...4 KUNDKATEGORISERING...4 BÄSTA ORDERUTFÖRANDE...5

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT Innehåll 3 1. INLEDNING 3 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER VID UTFÖRANDE/VIDAREBEFORDRAN

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PROGNOSIA AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Fastställd av styrelsen för Prognosia AB vid styrelsemöte den28 maj 2014 1(5) 1 INLEDNING

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

16 Policy om etiska riktlinjer Ansvar Senast fastställt Version Sid nr. Styrelsen, Redeye AB (5)

16 Policy om etiska riktlinjer Ansvar Senast fastställt Version Sid nr. Styrelsen, Redeye AB (5) 16 Policy om etiska riktlinjer Ansvar Senast fastställt Version Sid nr. Styrelsen, Redeye AB 2014-05-09 1.0 1 (5) REDEYE AB Policy om etiska riktlinjer Innehåll 1. Versionshantering 2. Inledning 3. Syfte

Läs mer

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt investeringssparkonto förenklad värdepappersskatt från årsskiftet Investeringssparkonto, ISK, är en ny kontoform för investerare som är tillgänglig

Läs mer

Lämplighetsbedömning vid finansiell rådgivning

Lämplighetsbedömning vid finansiell rådgivning Lämplighetsbedömning vid finansiell rådgivning FI-forum 24 april 2014 Håkan Dahlberg Johanna Sundberg Katharina Mårtensson 1 Agenda Konsumentskydd Tillämpliga regelverk Iakttagelser från FI:s tillsyn FI:s

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Dessa riktlinjer, som ersätter tidigare utfärdade riktlinjer, är fastställda av styrelsen i Avanza Fonder AB (Fondbolaget) 2015-02-13.

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

KUNSKAPSKRAV LICENSIERINGSTEST FÖR. Specialister 2017

KUNSKAPSKRAV LICENSIERINGSTEST FÖR. Specialister 2017 KUNSKAPSKRAV LICENSIERINGSTEST FÖR Specialister 2017 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Målgrupp... 3 Kunskapskravens uppbyggnad och funktion... 3 Ändringar av kunskapskraven... 3 Kunskapskravens utformning...

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Nordeas riktlinjer för orderutförande

Nordeas riktlinjer för orderutförande Nordeas riktlinjer för orderutförande November 2015 Dessa riktlinjer har godkänts av Nordeas vd och koncernchef, och uppdaterades senast november 2015. Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Abp,

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

Instruktion för bästa utförande/vidareförmedling. Uppdaterad

Instruktion för bästa utförande/vidareförmedling. Uppdaterad Instruktion för bästa utförande/vidareförmedling av order Uppdaterad 2015-10-15 Denna instruktion beskriver de tillvägagångssätt som Strukturinvest följer för att utföra och vidarebefordra order i finansiella

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 7 FEBRUARI 2012 Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR s.1 ESMA, KONSULTATION BÖRSHANDLADE

Läs mer

kundanalys version 2014:1 Namnunderskrift... Ställföreträdare / Firmateckningsrätt (registreringsbevis/fullmakt ska bifogas) Namnunderskrift...

kundanalys version 2014:1 Namnunderskrift... Ställföreträdare / Firmateckningsrätt (registreringsbevis/fullmakt ska bifogas) Namnunderskrift... Kund Ny kund Uppdatering av kundanalys daterad... Namn (efternamn, tilltalsnamn) / Firma (fullständigt namn) Person- / Samordnings- / Org.nr Gatuadress, box eller motsvarande (folkbokföringsadress/reg.

Läs mer

Riktlinjer för bästa utförande av order och portföljtransaktioner

Riktlinjer för bästa utförande av order och portföljtransaktioner Riktlinjer för bästa utförande av order och portföljtransaktioner ANTAGNA AV STYRELSEN FÖR COELI ASSET MANAGEMENT AB VID STYRELSEMÖTET DEN 15 DECEMBER 2016 TILLÄMPLIGA FRÅN DEN 19 DECEMBER 2016 1 Innehåll

Läs mer

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Svensk Värdepappersservice (SVP) Ansvarig utgivare Styrelsen Avdelning - Uppdaterad 2014-11-05 1.1 Inledning I fall där ett värdepappersföretag

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet Takeover Marknadsmissbruk Penningtvätt

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet Takeover Marknadsmissbruk Penningtvätt Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7 Takeover... 379 Marknadsmissbruk... 403 Penningtvätt... 473 Börser och clearinginstitut... 563 Associationsrätt... 699 Aktiemarknadsnämnden... 889

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2006 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Fondspara 2006 Det är bra att spara för sin trygghet och för att förverkliga önskemål. Att spara i fonder är ett mycket bra alternativ och valfriheten

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Kunskapskrav 2012 ÅRLIG KUNSKAPSUPPDATERING

Kunskapskrav 2012 ÅRLIG KUNSKAPSUPPDATERING Kunskapskrav 2012 ÅRLIG KUNSKAPSUPPDATERING Innehållsförteckning Inledning...3 Kunskapskravens funktion...3 Delområde 1 - Sparande och placeringar...4 Börshandlade fonder (ETF) och andra börshandlade produkter

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL Region Skåne 1999 12 06 Adm. ledningsstaben Regionstyrelsen beslöt 1999-12-14 att anta föreskrifter för förvaltning av stiftelsekapital FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL 1.

Läs mer

Placeringspolicy för Region Värmland

Placeringspolicy för Region Värmland Placeringspolicy för Region Värmland Beslutat av regionfullmäktige den: 2013-11-08 Ersätter placeringspolicy daterad den: 2008-05-15 Innehållsförteckning 1. Syfte... 2 2. Målsättning... 2 3. Uppdatering...

Läs mer

Direktionen Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen

Direktionen Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen Regel BESLUTSDATUM: BESLUT AV: GÄLLER FRÅN: ANSVARIG AVDELNING: FÖRVALTNINGSANSVARIG: 2017-05-22 Direktionen 2017-05-22 Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision Vårt uppdrag Det här är Finansinspektionen FI FI är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Riksdag och regering har gett oss i uppdrag att bidra till att det finansiella systemet fungerar

Läs mer

Policy för bästa orderutförande

Policy för bästa orderutförande Policy för bästa orderutförande Fastställd av: Styrelsen Datum: 2016-02-17 Fastställs: Tidigare godkänd: Tillgänglighet: Rättslig grund: Tillämpningsområde: Ägare: Årligen eller vid behov Ny För samtliga

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion: Fastställd: Revision: Instruktionsansvarig: Instruktion för bästa resultat vid utförande av order 2011-12-20 av verkställande direktör

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

1. Inledning. 2. Sparande och avkastning

1. Inledning. 2. Sparande och avkastning 1. Inledning Produktbeteckning och försäkringsgivare: a) Nordnet Kapitalförsäkring, tillhandahålls av, nedan kallat Nordnet Pension och värdepappersdepån som är knuten till försäkringen finns hos Nordnet

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Innan Ni fyller i uppgifter gällande Er själv eller för en juridisk person som Ni företräder, vänligen fyll i ett av nedanstående alternativ.

Innan Ni fyller i uppgifter gällande Er själv eller för en juridisk person som Ni företräder, vänligen fyll i ett av nedanstående alternativ. Kundanalys Version 2014:1 Datum Ny kund Uppdatering av kundanalys daterad KUND Namn (efternamn, tilltalsnamn)/ Firma (fullständigt namn) Person-/ Samordnings-/ Organisationsnummer Gatuadress, box eller

Läs mer

Rådgivningsmarknaden

Rådgivningsmarknaden Rådgivningsmarknaden Pressträff 18 januari 2011 Malin Björkmo, avdelningschef Försäkring och fond Fredric Korling, jur. dr. i civilrätt RÅDGIVNING ELLER MARKNADSFÖRING ANALYS AV FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARES

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 16 december 2014 som en bilaga till verksamhetsplanen för 2015 att gälla från och med den 1 januari 2015. Ersätter den placeringspolicy som fastställdes den

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012.

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Kommittédirektiv Konsumentskydd vid finansiell rådgivning Dir. 2012:98 Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Sammanfattning Finansiell rådgivning har blivit allt mer efterfrågad och vanligt

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Strukturerade Placeringar är ett samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen

Läs mer

Kunskapskrav 2013 ÅRLIG KUNSKAPSUPPDATERING

Kunskapskrav 2013 ÅRLIG KUNSKAPSUPPDATERING Kunskapskrav 2013 ÅRLIG KUNSKAPSUPPDATERING Innehållsförteckning Kunskapskravens funktion...3 Ämnen ÅKU 2013...4 Traditionell försäkring - nya utmaningar...4 Ränteprodukter som placering...4 Strukturerade

Läs mer

Godkända Investeringstillgångar, Sverige

Godkända Investeringstillgångar, Sverige Uppdaterad 130628Uppdaterad 12 Godkända Investeringstillgångar Godkända Investeringstillgångar, Sverige Nedan angivna värdepapper som är upptagna till handel vid någon av följande reglerade marknader eller

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Läsanvisningar för Kunskapsuppdatering 2015 för Årslicens Liv - Försäkringsförmedling och Fondandelsförmedling samt Avancerad rådgivning.

Läsanvisningar för Kunskapsuppdatering 2015 för Årslicens Liv - Försäkringsförmedling och Fondandelsförmedling samt Avancerad rådgivning. 20150113 1 Läsanvisningar för Kunskapsuppdatering 2015 för Årslicens Liv - Försäkringsförmedling och Fondandelsförmedling samt Avancerad rådgivning. 1. Uppdaterade/tillkomna mål i Måldokument Årslicens

Läs mer

Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) ingår tillsammans med Placerum AB (Moderbolaget) i en den finansiella företagsgruppen Placerum.

Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) ingår tillsammans med Placerum AB (Moderbolaget) i en den finansiella företagsgruppen Placerum. 14. Policy för Intressekonflikter Placerum Kapitalförvaltning AB Regelbok 2015 Sid. 2 (5) Policy för intressekonflikter Denna policy fastställdes av styrelsen för Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget)

Läs mer

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning.

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning. Vårt erbjudande Om du har möjlighet att investera minst 500 000 SEK eller motsvarande belopp i annan valuta, kan du inom ramen för Nordic Private Portfolio investera i såväl kontanta medel som i de flesta

Läs mer

Kund. ID - Kontroll (ifylles av Mangold) Kund hos Mangold, avdelning...

Kund. ID - Kontroll (ifylles av Mangold) Kund hos Mangold, avdelning... Ny kund Uppdatering av kundanalys daterad... Kund Namn (efternamn, tilltalsnamn)/ Firma (fullständigt namn) Person-/ Samordnings-/ Organisationsnummer Gatuadress, box eller motsvarande (Folkbokföringsadress/reg.

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer