Medicin. Nytt för din litteraturlista Mer att upptäcka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medicin. Nytt för din litteraturlista 2011. Mer att upptäcka"

Transkript

1 Medicin Nytt för din litteraturlista 2011 Mer att upptäcka

2 Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget utvärderingsexemplar Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till om du har frågor, idéer eller synpunkter. Vill du beställa ett utvärderingsexemplar gör du det enklast på studentlitteratur.se. Susanne Borg-Törn Förlagsassistent Anna Bogeskär Brandt Marknadsansvarig Marie de la Motte Marknadsassistent

3 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö Vinnande vetande På Studentlitteratur vill vi stå för en heltäckande utgivning inom det medicinska området. I årets katalog är vi därför extra nöjda med vår nya och efterlängtade titel i gynekologi samt den nya boken om öron-, näs- och halssjukdomar. Vi presenterar också en kraftigt omarbetad handbok i internmedicin. Beställ gärna ett kostnadsfritt utvärderingsexemplar på studentlitteratur.se. Missa inte heller möjligheten att ladda ner illustrationerna till många av våra större titlar inom medicinområdet ett enkelt sätt att underlätta din under visning. Du hittar dem genom att söka upp respektive bok på vår webbplats. Ett annat bra tips är de digitala stöd vi erbjuder till allt fler böcker, med instuderingsfrågor, pedagogiska filmklipp (se t.ex. operationsfilmerna till nya upplagan av Kirurgiboken), högupplösta bilder som i Radiologiboken, och annat användbart. Annette Säfholm Förläggare Medicin Magisterexamen i medicinsk biologi och fil.dr i medicin Innehåll Administration Organisation Arbetsledning 2 Anatomi Fysiologi 4 Akutsjukvård 5 Allmänmedicin 6 Anestesiologi Intensivsjukvård 7 Dermatologi Venereologi 7 Etik Forskningsmetod Vetenskapsteori Statistik 8 Farmakologi 9 Genetik Genus Etnicitet och mångfald 9 Geriatrik Geronotogi 10 Gynekologi Obstetrik 10 Kirurgi och Medicin 11 Medicinsk teknik 16 Ortopedi 16 Pedagogik 17 Pediatrik 17 Psykiatri 18 Radiologi Nuclearmedicin Röntgenkunskap 20 Samhällsmedicin 21 Öron Näsa Hals 22 Övrigt 22 Titelregister 23 Författarregister 24 Barbro Strömberg Förlagskonsult Medicin Fil.dr i universitetspedagogik Omslagsfoto: Niclas Bomgren Tryck: JMS Mediasystem 2011 Idé & grafisk form: First Flight

4 Administration Organisation Arbetsledning Medicinska Ord nu online LUNDH, B MALMQUIST, J Medicinska Ord Webbtjänst Medicinska Ord (MO) är en modern medicinsk ordlista som förklarar de medicinska facktermernas betydelser. Nu finns Medicinska Ord även som webbversion med: Över ordförklaringar Alltid kvalitetsgranskat av ämnesexpert Uttalsanvisningar Hänvisningar Illustrationer Korsreferenser 2011 Art.nr ISBN Bok Boken innehåller utöver de grekiska eller latinska termerna viktiga nutida ord från medicinsk och biologisk basalvetenskap, teknologi, odontologi, vårdadministration och vetenskapsmetodik. Många uppslagsord är försedda med förklaringar som sätter in termen i sitt sammanhang. Femte upplagan 472 s 2009 Art.nr 3046 ISBN Paket Bok och webbtjänst 2011 Art.nr ISBN Jag har haft mycket stor nytta av MO under min utbildning och webversionen gör det enkelt att söka och se vidare på korsreferenserna. ULRIKA-JONASSON, LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA OCH STUDERAR TILL IVA-SJUKSKÖTERSKA BLOMQUIST, C RÖDING, P Ledarskap Personen Reflektionen Samtalet En grundläggande bok i ledarskap som innehåller de viktigaste teorierna och modellerna om ledarskap verktyg som är till hjälp och underlättar förståelsen för komplexiteten i ledarskapet. Praktiska exempel och övningar finns som skapar inspiration, diskussion och reflektion. Även kommunikation, personligt ledarskap, grupper, ledarskap i förändring, situationsanpassat ledarskap, genus och etik tas upp. Boken vänder sig till studenter i samhällsvetenskapliga ämnen vid universitet och högskola men även till de som vill förstå mer om ledarskap. VLIVET, PAUL VAN DER Tala dig till ledarskap Författaren belyser kommunikationens avgörande betydelse för självförtroende, karriär och framgångsrikt ledarskap samt ger en mängd goda råd om kommunikationens praktiska tillämpning. Utgångspunkten är att en ledares relation till de medarbetare hon eller han har ansvar att leda har stora likheter med en talares relation till sin publik. 167 s 2010 Art.nr ISBN s 2010 Art.nr ISBN

5 Administration Organisation Arbetsledning Ny upplaga RÖNNBERG, LENA Hälso- och sjukvårdsrätt boken behandlar översiktligt den rättsliga regleringen av dagens hälso- och sjukvård, såväl skyldigheter för vårdgivarna som rättigheter för patienter och deras anhöriga. I denna tredje upplaga har den lagstiftning, och de föreskrifter som publicerats till och med den 23 juni 2010 beaktats. med hänsyn till de stora förändringarna som ägt rum genom framför allt patientsäkerhetslagen så har inte förordningar och föreskrifter kopplade till detta regelsystem varit möjligt att behandla. Tredje upplagan Ca 350 s 2011 Art.nr ISBN ÖNNEVIK, THOMAS Ledarskapets grunder Organisationens hjärna ledarens förmåga att anpassa sitt ledarskap utifrån vad medarbetaren, gruppen, organisationen och situationen kräver blir allt viktigare i dagens arbetsliv. För att kunna situationsanpassa sitt ledarskap behöver ledaren ha kunskaper och färdigheter inom en rad olika områden som beskrivs i boken, nämligen motivation, kommunikation, konflikthantering, grupprocesser, organisation, mål och strategier. Ledarskapets grunder är en grundläggande bok om hur ledaren kan agera och arbeta med utgångspunkt från det situationsanpassade ledarskapet, för att få sina medarbetare att växa och utvecklas och därmed skapa en effektiv arbetsgrupp. 266 s 2010 Art.nr ISBN PLESS, MIA Att använda ICF och ICF-CY syftet med denna handbok är att konkret visa på några av de möjligheter ICF har, pröva dem samt resonera om var svårigheter finns. handbokens tyngdpunkt ligger på de praktiska hur frågorna och konkret användning, kompletterade med förklaringar om när och hur samt för vilket syfte ICF används. Ca 300 s 2011 Art.nr ISBN ANELL, ANDERS Hälsoekonomi I boken beskrivs resursfördelning i vården, hur alternativa sätt att finansiera och organisera vården påverkar resursfördelningen samt hur hälsoekonomisk utvärdering kan användas som stöd i beslutsfattande. 122 s 2009 Art.nr ISBN LANDELIUS, ANN-CHARLOTTE Sekretess inom hälso- och sjukvården En introduktion Frågor som rör offentlighet och sekretess kommer alla som är verksamma inom hälso- och sjukvården mer eller mindre i kontakt med. Ofta upplevs reglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen som komplicerade och svåra att tillämpa. här presenteras reglerna på ett enkelt och överskådligt sätt. 142 s 2010 Art.nr ISBN LIND, JAN-INGE Nästa vårdsystem under professionell självkontroll Vad skulle det innebära att verkligen utforma vårdsystemet ur ett patientperspektiv? denna frågeställning är utgångspunkten för boken där författaren konstruerar ett scenario om nästa vårdsystem och en ny modell för verksamhetsutveckling. 171 s 2010 Art.nr ISBN OLOFSSON, C NILSSON, A WAHLLÖF, U Patientens val en bok om primärvård och vårdval boken ger en översikt över vad vårdvalsreformen innebär och vilka konsekvenser den kan få på kortare och längre sikt. Författarna redogör för den kunskap och erfarenhet som finns på området i dag och sätter in vårdvalssystemet i ett större sammanhang genom att teckna en bild av primärvårdens grundläggande förutsättningar och centrala aktörer. 235 s 2010 Art.nr ISBN

6 Administration Organisation Arbetsledning JOSEFSSON, ULRIKA Patienters användande av Internet Landskap och vägar för coping online här ges en bild av det skiftande landskapet av webbsidor som patienter möter online och vägarna de tar för att hitta den hälso- och sjukvårdsinformation de söker. men patienter kan inte betraktas som en homogen grupp och användningen av Internet påverkas av olika faktorer. boken ger en bild av komplexiteten i fenomenet och viktiga faktorer som påverkar dess innehåll och utveckling. 160 s 2011 Art.nr ISBN Kommande SETTERGREN, FREDRIK Medicin på webben en internetguide för svensk sjukvård den här oumbärliga internetguiden gör det lätt att hitta och använda nätets medicinska resurser. på ett enkelt och tydligt sätt beskrivs bra webbsidor, effektivt utnyttjande av Google, källkritiskt surfande och hur man blir proffs på artikelsökning med pubmed. smarta kortkommandon, webbläsarfunktioner och hur man undviker virus är andra delar av innehållet. boken vänder sig till all sjukvårdspersonal och till studenter på landets medicin- och vårdutbildningar Art.nr ISBN Anatomi Fysiologi Alltid aktuell LÄNNERGREN, J WESTERBLAD, H ULFENDAHL, M LUNDEBERG, T Fysiologi boken beskriver funktionen hos enstaka celler, hos olika organ samt hos kroppen som helhet. I den nya upplagan finns bl.a. nya kapitel om immunologi och arbets- och träningsfysiologi. Kapitlet om åldrandets fysiologi är helt omskrivet och utökat. boken täcker hela fysiologiämnet och är avsedd för läkar- och tandläkarstuderande, utbildningen av biomedicinare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kiropraktorer och naprapater. Fjärde upplagan 355 s 2007 Art.nr 6109 ISBN

7 Akutsjukvård Klassiker i ny upplaga Ny upplaga FRYCKSTEDT, J HULTING, J HÖJER, J LUDWIGS, U Matell-Reichards Akutmedicin denna bok, som kom ut första gången 1971, har nu reviderats och uppdaterats för nionde gången. ett stort antal akutmedicinska sjukdomstillstånd behandlas. särskilda avsnitt tar upp åtgärder på akutrummet och går systematiskt igenom vanliga akuta söksymtom eller intagningsorsaker. ett kapitel berör medicinska åtgärder och procedurer, t.ex. lumbalpunktion, syrgasbehandling och buktappning. ett helt nyskrivet kapitel handlar om akut allergi. Venös tromboembolism och koagulationsrubbningar har fått ett eget kapitel. boken är avsedd för läkarutbildningen och fungerar på många nivåer från medicinkursen till specialistutbildningen. den kan också användas som referensverk på akutmottagningar och vårdcentraler. För andra specialiteter är boken ett värdefullt uppslagsverk. Andra upplagan 493 s 2010 Art.nr ISBN SCHILLING, ULF MARTIN Intox 30 patientfall detta är inte en bok om förgiftningar i konventionell mening utan en samling patientfall och handläggningen av dessa. Fallen är upplagda interaktivt vilket innebär att du själv löser fallen som behandlande läkare samtidigt som du fördjupar dina kunskaper om några av de vanligaste och farligaste förgiftningarna som läkare dagligen handskas med. samtliga fall är autentiska. 224 s 2009 Art.nr ISBN BERLIN, J CARLSTRÖM, E Samverkan mellan blåljusorganisationer boken ifrågasätter hur vi agerar på olycksplatsen, friktion mellan personalgrupper lyfts fram och olika beteendemönster diskuteras och problematiseras ur ett kritiskt perspektiv. den bidrar till att göra samverkan mellan blåljusorganisationer till något som är möjligt att diskutera konstruktivt i det dagliga arbetet. det innebär att samverkan lyfts från retorik till ett praktiskt redskap för att överbrygga kompetens och räcka varandra handen. HANSSON, L-E MOLINDER, A PERSSON, P Kirurgisk akuthandbok Primär handläggning syftet med boken är att utgöra ett stöd vid handläggningen av kirurgiska patienter på akutmottagningen och den riktar sig framför allt till läkare under utbildning. arbetsmiljön på en akutmottagning med behov av snabba beslut, bristfällig information om patientens sjukdomstillstånd och inte sällan tidspress gör att risken för felbedömningar är avsevärd. att lära sig fatta beslut med en hög grad av osäkerhet kräver träning men också en del tumregler för att undvika de vanligaste fallgroparna. Ca 160 s 2011 Art.nr ISBN Art.nr ISBN

8 Allmänmedicin Allmänläkarpraktikan HEDIN, K LÖNDAHL, M (RED.) Allmänläkarpraktikan är en serie böcker inriktade mot handläggning av patienter i kliniska situationer med konkreta rekommendationer för behandling. Serien är skriven av kliniskt verksamma läkare inom respektive område och givetvis uppdaterade utifrån aktuella riktlinjer och rekommendationer. Serien kommer att omfatta ett tiotal ämnesinriktade delar som gör dina diagnoser mer kompletta och hjälper dig med behandlingsalternativ. Ett praktiskt arbetsredskap för dig som är läkare i primärvården. Diabetes och andra endokrina sjukdomar 181 s 2010 Art.nr ISBN Hjärt-kärlsjukdomar 142 s 2010 Art.nr ISBN Barn 224 s 2011 Art.nr ISBN BRODERSEN, J HOVELIUS, B HVAS, L (RED.) Skapar vården ohälsa? Allmänmedicinska reflektioner Författarna lyfter fram behovet av att reflektera över medicinsk praktik och att kritiskt granska de teorier som ligger till grund för vad vi gör. I boken skriver nordiska allmänmedicinare om risktänkande, resurstänkande, medikalisering och kommersialisering och betydelsen av dessa fenomen för läkare, individer och samhälle. Målgruppen för boken är främst läkare men den vänder sig också till andra grupper och studerande inom vården och till en bred allmänhet. 354 s 2009 Art.nr ISBN PETERSSON, CHRISTER Allmänmedicinens vardag mitt i det mänskliga Vad är relevant och tillförlitlig kunskap för en allmänläkare idag? Vilken räckvidd har det evidensbaserade? Finns det annan kunskap värd namnet? Bokens syfte är att ge en mångsidig bild av allmänmedicinen i dagens Sverige. Den knyter an till historien och försöker i någon mån blicka framåt och visa den roll som en medicinsk generalist har i ett alltmer specialiserat samhälle. Den vill också berätta något om allmänläkarens sammansatta och stimulerande yrke. 319 s 2009 Art.nr ISBN Alltid aktuell HUNSKÅR, S (RED.) HOVELIUS, B (RED. SVERIGE) Allmänmedicin Allmänmedicin är den svenska versionen av den norska läroboken Allmennmedisin. Betoningen ligger på att beskriva besvär, symtom och sjukdomar som allmänläkaren ställs inför och att visa hur allmänmedicinskt arbete går till i praktiken vad gäller utredning och behandling av vanliga hälsoproblem och sjukdomar. Översättare: Gunnel A. Wallgren och Lisa Jones 884 s 2007 Art.nr ISBN

9 Anestesiologi Intensivsjukvård Få alla nyheter direkt Se till att du får våra nyhetsbrev fullspäckade med erbjudanden och senaste nytt inom just ditt ämne. Anmäl dig på studentlitteratur.se/nyhetsbrev Kommande revision BODELSSON, MIKAEL (RED.) Anestesiologi Tredje upplagan av den klassiska läroboken vänder sig i första hand till läkarstuderande men även till AT-läkare och sjuksköterskor och läkare under specialistutbildning. Meningen är att förmedla den perioperativa medicinens principer vilka även gäller vid vård av akut svårt sjuka i andra sammanhang. Under senare år har en rad nya metoder och läkemedel introducerats i kliniken. Den nya upplagan är därför genomgripande omarbetad inte minst vad gäller de bakomliggande teoretiska principerna och bildmaterialet. Tredje upplagan 2011 Art.nr 6730 ISBN Karolina Aplander Förläggare Dermatologi Venereologi Kommande revision FREGERT, S ZIMERSON, E BJÖRKNER, B GRUVBERGER, B BRUZE, M ISAKSSON, M Yrkesdermatologi Boken ger kunskaper om de arbetsbetingade hudsjukdomarnas uppkomst, utseende och behandling. Även primärt icke arbetsbetingade hudsjukdomar som försämras av arbetsmiljön beskrivs. Stor vikt läggs vid kemikaliers betydelse för uppkomsten av hudsjukdomar. Prevention och rehabilitering belyses liksom andra sociala aspekter. Andra upplagan 2011 Art.nr 2515 ISBN Alltid aktuell RORSMAN, H BJÖRNBERG, A VAHLQUIST, A Dermatologi Venereologi Läroboken har sedan 1972 använts i den svenska läkarutbildningen. Den innehåller 417 kliniska färgbilder och 40 tecknade illustrationer. Viktiga sjukdomar visas ofta i flera varianter i enlighet med bokens grundtanke: att ge information koncentrerad till det vanliga och praktiskt väsentliga inom ämnet. Boken riktar sig till läkarstuderande och studerande inom hälso- och sjukvårdslinjens medicinkurser liksom distriktssjuksköterskor samt till vårdcentraler och företagshälsovården. Sjunde upplagan 520 s 2007 Art.nr 802 ISBN

10 Etik Forskningsmetod Vetenskapsteori Statistik Ny upplaga COLLSTE, GÖRAN Inledning till etiken här presenteras på ett inspirerande sätt grunderna för etisk argumentation och förhållandet mellan etik och religion. Vad utmärker en rätt handling? normativa etiska teorier som utilitarism, pliktetik och kontrakts- och rättighetsteorier ger olika svar, och de analyseras i boken. Vidare behandlas etiken inom kristendom, islam och buddhism, liksom nyare riktningar som kommunitarism och feminism. I boken diskuteras aktuella frågor inom tillämpad etik och yrkesetik. Texten innehåller en rad exempel på moraliska problem som stimulerar läsaren till egna reflektioner. I denna reviderade utgåva behandlas dessutom yrkesetiken mera ingående. Tredje upplagan 151 s 2010 Art.nr 6213 ISBN OLSSON, ULF Statistics for Life Science I The book starts with an overview of descriptive statistics, probability and probability distributions. statistical inference for one and two samples is covered, as well as inference on proportions. The design of biological experiments is discussed. analysis of variance in several situations is also covered: completely randomized designs, block designs, latin squares, and factorial experiments. some models with random factors and mixed models are also covered such as oneway, two-way and split-plot designs. a chapter on model diagnostics is included as well as a chapter on methods for deciding the sample size before data are collected Art.nr ISBN MALTERUD, KIRSTI Kvalitativa metoder i medicinsk forskning läsaren får en introduktion i de kvalitativa forskningsmetoderna, en översikt över forskningsprocessen, en fördjupning av utvalda teman kopplade till fältarbete, modell och teori samt en orientering om etiska utmaningar. en stor del av texten är reviderad eller nyskriven särskilt när det gäller grundfrågorna om vetenskaplighet och det metodiska genomförandet av analysprocessen. översättare: madeleine midenstrand Andra upplagan 244 s 2009 Art.nr 6598 ISBN NILSEN, PER (RED.) Implementering Teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård det så kallade gapet mellan produktion av forskningsresultat och vad som nyttiggörs i vården diskuteras i dag som ett stort problem, såväl för samhället som för de individer som inte erbjuds bästa möjliga vård. denna bok utgör en introduktion till teoribildning och forskningsrön inom flera kunskapsområden som har relevans för frågor kring implementering inom hälsooch sjukvården. 256 s 2010 Art.nr ISBN OLSSON, ULF Statistics for Life Science II The book includes some advanced topics that are not normally included in introductory texts, such as general linear models, generalized linear models, and mixed models for analysis of repeated-measures data, and a section on methods for clinical trials. The book starts with chapters on simple and multiple linear regression. The concept of general linear models, including covariance analysis, is introduced through the use of dummy variables. General nonlinear regression models are discussed. methods for non-normal data are covered in several chapters: one chapter on nonparametric methods; one chapter on analysis of contingency tables, and one chapter on generalized linear models. Our treatment of the analysis of repeatedmeasures data is based on the concept of mixed linear models. a chapter on multivariate methods introduces methods such as principal component analysis, factor analysis and cluster analysis. Finally, some topics relevant for clinical trials are discussed such as early stopping, equivalence studies and dose-finding studies Art.nr ISBN

11 Farmakologi MELANDER, A NILSSON, J. L G. (RED.) Läkemedelsanvändning och patientnytta läkemedel är i regel bra produkter; det är användningen som är problemet. det här är en bok där författarna samlat praktiskt användbar kunskap om hur läkemedel används i vanlig sjukvård, och om vad de anser påverkar läkarnas och patienternas användning. 166 s 2009 Art.nr ISBN Alltid aktuell LUNELL, ERIK Farmakologi boken har sitt fokus riktat mot klinisk farmakologi och utgår från indikationsområden. den behandlar allmän farma-kologi, receptorbegreppet, autonoma nervsystemet samt neuromuskulär transmission. därefter beskrivs sjuk-domar och symtom indelade efter organsystem. avsedd för receptarie- och apotekarutbildningen. den kan också användas inom sjuksköterskeutbildningen, som snabbrepetition för läkarstuderande och för verksamma yrkesutövare. Tredje upplagan 500 s 2001 Art.nr 1791 ISBN Genetik Genus Etnicitet och mångfald KRISTOFFERSSON, ULF Genetik och genteknik nya utmaningar för hälsooch sjukvården dagens genteknik ger möjlighet att få information om egna och nära släktingars framtida hälso- och sjukdomsrisker med presymptomatiska undersökningar, vilket leder till nya vägar för sjukdomsförebyggande arbete, men också till att nya etiska, sociala och legala frågor aktualiseras. 147 s 2010 Art.nr ISBN WIJMA, B SMIRTHWAITE G SWAHNBERG, K Genus och kön inom medicin- och vårdutbildningar denna antologi belyser kvinnors och mäns förutsättningar och behov inom en rad olika medicinska områden och tar upp både biologiska och sociala faktorer som påverkar hälsa och behandling. den behandlar även den roll som kön spelar inom vårdens arbetsliv samt hur köns- och genusperspektiv kan integreras inom olika typer av medicin- och vårdutbildningar. BACKMAN, G FITCHETT, J (RED.) The Right to Health Theory and Practice The Right to Health: Theory and Practice aims to ensure every reader gains a basic understanding of human rights, specifically the right to health, and their theoretical and practical relationship to health: medical and public health, and the importance of health systems; how health brings benefits to human rights and finally, to raise gaps and questions that still exist in the use and application of the right to health. ca 250 s 2011 Art.nr ISBN s 2010 Art.nr ISBN

12 Gynekologi Obstetrik Alltid aktuell HAGBERG, H MARŠÁL, K WESTERGREN, M (RED.) Obstetrik En ny lärobok som bl.a. ger etiska, psykologiska och juridiska aspekter samt tar upp föräldra barninteraktionen och omvårdnad under graviditet och förlossning. Embryologi, fosterdiagnostik, handläggning av komplikationer under graviditet samt livsstilsfaktorer och betydelsen av fostermiljön behandlas. Vidare beskrivs ultraljudsdiagnostik och fosterövervakning under graviditet och förlossning. 768 s 2008 Art.nr ISBN JANSON, P O LANDGREN, B-M (RED.) Gynekologi En ny lärobok i gynekologi som innehåller bl.a. lagstiftning, gynekologisk ultraljudsdiagnostik, våld mot kvinnor, sexologi och diagnostik och behandling av akut och kronisk bäckensmärta. Boken är avsedd för läkarutbildning, barnmorskor, yrkesverksamma läkare inom gynekologi, allmänmedicin m.fl. 387 s 2010 Art.nr ISBN ALTMAN, D FALCONER, C ZETTERSTRÖM, J (RED.) Urogynekologi Urogynekologi ger läsaren fördjupad kunskap om anatomi, epidemiologi, etiologi, patofysiologi, diagnostik och behandling av urogynekologiska sjukdomstillstånd. Detta är första gången ett samlat verk inom urogynekologi publiceras med utgångspunkt från svenska behandlingstraditioner. 260 s 2010 Art.nr ISBN BORGFELDT, C ÅBERG, A ANDERBERG, E ANDERSSON, U-B Obstetrik och gynekologi I denna fjärde upplaga har omfattande uppdateringar gjorts inom såväl den obstetriska som den gynekologiska delen, eftersom utvecklingen för närvarande går mycket snabbt. Boken integrerar ett utbud av medicinsk somatisk och psykologisk kunskap med omvårdnadskunskap inom ett område som i vidaste mening kan kallas kvinnors reproduktiva hälsa. På studentlitteratur.se/ obstetrikochgynekologi finns ett webbmaterial som är nytt för denna upplaga. Fjärde upplagan 376 s 2011 Art.nr 2999 ISBN Geriatrik Gerontologi Alltid aktuell DEHLIN, O RUNDGREN, Å Geriatrik Boken ger en bred översikt över modern geriatrik med fokus på symtom, utredning och behandling. I denna andra upplaga av boken finns även kapitel om multisjuklighet, äldre och bilkörning, äldre och juridik och prevention hos äldre patienter. Andra upplagan 415 s 2007 Art.nr 6072 ISBN

13 Kirurgi och Medicin Fetma behandling och terapi EDLUND, K ZETHELIUS, B (RED.) Fetma Del 1 medicinsk behandling och kognitiv beteendeterapi Denna bok om fetma, dess medicinska och psykologiska komplikationer, går igenom olika behandlingsalternativ. Boken ger bredare kompetens hos såväl läkare som psykologer och andra yrkesgrupper som arbetar med patienter med fetma i primärvård och på sjukhus. Medicinsk, kirurgisk, läkemedelsbehandling och kognitiv beteendeterapi beskrivs ingående. 312 s 2009 Art.nr ISBN EDLUND, K ZETHELIUS, B Fetma Del 2 behandling med kognitiv beteendeterapi Denna del är ett detaljerat behandlingsprogram med kognitiv beteendeterapi utformat vid en specialistklinik där behandling med kognitiv beteendeterapi och medicinska åtgärder utförs parallellt. Det ges ut tillsammans med boken Fetma medicinsk behandling och kognitiv beteendeterapi Del 1. Till behandlingsprogrammet hör ett kopieringsvänligt patientmaterial. Del 1 och 2 bör användas tillsammans och gärna för tvärprofessionellt arbete i arbetslag. 304 s 2009 Art.nr ISBN EDLUND, K ZETHELIUS, B (RED.) Fetma Del 1 och 2 Detta bokpaket om fetma och dess medicinska och psykologiska komplikationer, går igenom olika behandlingsalternativ. Huvudboken ger en bredare kompetens hos såväl läkare som psykologer och andra yrkesgrupper som arbetar med patienter med fetma i primärvård och på sjukhus. I del 2 ingår ett detaljerat behandlingsprogram med kognitiv beteendeterapi och medicinska åtgärder Art.nr ISBN ERIKSSON, BENGT O M.FL. (RED.) Idrott, hälsa och sjukdom Idrott, hälsa och sjukdom är en ny omarbetad upplaga av Sjukdomar, läkemedel och idrott. Den ger en utförlig, sakkunnig och lättläst beskrivning av de viktigaste och vanligaste idrottsrelaterade hälsoproblemen som man stöter på inom dagens idrott. Boken utgör ett välkommet tillskott till såväl den medicinska som idrottsliga litteraturen och bör vara den självklara kunskapskällan för alla som kommer i kontakt med idrottsmedicinska frågeställningar. Ca 450 s 2011 Art.nr ISBN HEDNER, LARS PAVO (RED.) Invärtesmedicin I denna upplaga har innehållet genomgående reviderats och uppdaterats. Ett nytt kapitel om allergi och överkänslighet har tillkommit. Via bokens webbplats får läsaren tillgång till ett omfattande material i form av kunskapsfrågor, övningsfall och illustrationer i färg. 10:de upplagan 436 s 2010 Art.nr 863 ISBN HÄGG, ERIK Den föränderliga människan Ett biopsykosocialt perspektiv Människan är sin kropp; kropp och själ hör inte bara ihop, själslivet utvecklas ur kroppen/hjärnan under livet som resultat av bland annat psykosocial påverkan psykiska och sociala faktorer och interaktionen mellan dem. Dessa övertygelser utgör grunden för denna bok. 174 s 2010 Art.nr ISBN Ny upplaga 11

14 Kirurgi och Medicin Uppkomst, diagnos och behandling GOTTSÄTER, A SVENSSON, P J (RED.) Klinisk handläggning av venös tromboembolism Venös tromboembolism är ett vanligt sjukdomstillstånd med komplex patofysiologi och riskfaktorbild. Sjukdomen kan drabba många olika organ och ha både ett akut och ett mer kroniskt förlopp med varierande symtombild. Flera nya diagnostiska metoder samt både farmakologiska och invasiva behandlingsmodaliteter har introducerats under de senaste åren. I Klinisk handläggning av venös tromboembolism illustreras uppkomst, diagnostik och behandling av ett brett spektrum av sjukdomstillstånd orsakade av venös trombossjukdom. Både teoretiskt och praktiskt inriktade kapitel ger en heltäckande bild av dagens kunskapsläge ur ett svenskt perspektiv och även med internationell relevans. Boken har en bred användning för läkare inom intern- och allmänmedicin. 384 s 2010 Art.nr ISBN KAHAN, T NYSTRÖM, F (RED.) Hypertoni och 24-timmars mätning av blodtryck Boken ger en aktuell översikt av utredning och behandling av hypertoni, följt av en omfattande beskrivning av 24-timmars ambulatorisk blodtrycksmätning och andra tekniker för blodtrycksmätning. Detta är den första svenska lärobok som beskriver metodik, praktiskt genomförande och tolkning av 24-timmars ambulatorisk blodtrycksmätning. 104 s 2009 Art.nr ISBN LINDGÄRDE, F THULIN, T ÖSTERGREN, J (RED.) Kärlsjukdom Vaskulär medicin Denna upplaga har reviderats omfattande och utvidgats med sex nyskrivna kapitel. Därmed har den blivit en ännu mera komplett kunskapskälla för såväl studerande på hälso- och sjukvårdsutbildningar som praktiskt verksamma vårdgivare på sjukhus och i primärvård. Tredje upplagan 456 s 2009 Art.nr 7132 ISBN WANN HANSSON, C GOTTSÄTER, A LINDBLAD, B (RED.) Vård och behandling vid kärlsjukdomar Bokens fokus är praktiskt omhändertagandet av den kärlsjuke patienten med handläggning, utredning, diagnostik, behandling, primär- och sekundärprofylax, samt specifik omvårdnad. Författarna är specialister på kärlmedicin, kärlkirurgi och interventionell radiologi, samt sjuksköterskor med stor erfarenhet av omvårdnad vid kärlsjukdom. Ca 250 s 2011 Art.nr ISBN SCHENCK-GUSTAFSSON, KARIN (RED.) Kvinnohjärtan hjärt- och kärlsjukdomar hos kvinnor Boken omfattar de flesta hjärt-kärlsjukdomarna från koronarsjukdom, hjärtsvikt, arytmier, claudicatio, stroke till klaffsjukdomar och sjukdomar under graviditet och förlossning. Psykologiska/psykiatriska aspekter liksom farmakologi och kvinnors deltagande i studier diskuteras. Andra upplagan 384 s 2011 Art.nr ISBN Ny upplaga 12

15 Kirurgi och Medicin Kommande JORFELDT, L PAHLM, O EKG Handledning vid tolkning och fall ur klinisk praxix Boken inleds med basal elektrofysiologi och avledningsprinciper. Därefter följer en metodisk och noggrann genomgång av det normala EKG:t och EKG-utseendet vid olika diagnoser. Här finns också relevanta normalvärden och kriterier för fastställande av patologi. Boken avslutas med 101 kliniska fall, vart och ett med en kort sjukhistoria och ett EKG. Boken innehåller även ett kapitel om EKG:s historia. PAHLM, OLLE EKG i klinisk praxis Fallbeskrivningar med tolkningar Boken inleds med basal elektrofysiologi och avledningsprinciper. Därefter följer en metodisk och noggrann genomgång av det normala EKG:t och EKGutseendet vid olika diagnoser. Här finns också relevanta normalvärden och kriterier for fastställande av patologi. Boken avslutas med 101 kliniska fall, vart och ett med en kort sjukhistoria och ett EKG. Boken innehåller även ett kapitel om EKG:s historia. Andra upplagan 216 s 2009 Art.nr ISBN Ca 350 s 2011 Art.nr ISBN Nu med omfattande webbplats Ny upplaga Med boken medföljer en kod till bokens webbplats. Där finner du: För dig som är lärare Flertalet av bokens illustrationer som bildspel För studenten 15 undervisningsfilmer, fler tillkommer Länkar Referenser JEPPSSON, B NAREDI, P NORDENSTRÖM, J RISBERG, B (RED.) Kirurgi I denna tredje upplaga av Kirurgi har författarna breddat basen för boken och strävat efter att den skall bygga på evidensbaserad kunskap. Den ger därmed en representativ bild av dagens kirurgi. Liksom tidigare ingår prekliniska, basala kapitel som ger en nödvändig kunskapsplattform för kliniskt verksamma kirurger. Till detta kommer ett stort antal kapitel med rent klinisk inriktning inklusive handläggning av akuta fall inom barn-, neuro- och thoraxkirurgi. Nya kapitel behandlar bland annat smärta, kvinnomisshandel, rättsintyg, genusperspektiv inom kirurgi samt kirurgi och krigskirurgi i låginkomstländer. Bokens primära mål är att motsvara läroplanen i kirurgi inom läkarutbildningen. Den täcker även innehållet i urologi och anestesiologi på denna nivå. Den kan med fördel användas som uppslagsverk på olika nivåer inom vården liksom inom sjuksköterskeutbildningen. Tredje upplagan 936 s 2010 Art.nr 7133 ISBN

16 Kirurgi och Medicin allergi, astma och lunga HEDLIN, G LARSSON, K (RED.) Allergi och astma en helt nyskriven bok om en av våra vanligaste folksjukdomar: allergi och astma. boken är en efterföljare till eriksson hedlin: Allergi och annan överkänslighet i praktisk sjukvård. boken är en kunskapskälla för de flesta som arbetar inom sjukvården. den vänder sig till medicinstuderande, blivande och etablerade specialister i allmänmedicin, blivande allergologer och sjuksköterskor som specialiserar sig på allergisk sjukdom. 480 s 2009 Art.nr ISBN SANDSTRÖM, T EKLUND, A (RED.) Lungmedicin boken ger bakgrund och patogenes till lungsjukdomarna samt kliniska symptom och förslag till utredningsgång och terapi. den beskriver lungans utveckling, dyspné, hosta och gisk diagnostik och rehabilitering vid lungsjukdom. radioloboken är avsedd för både färdiga och blivande specialister inom disciplinen, studenter, läkare inom andra discipliner och annan sjukvårdpersonal. 480 s 2009 Art.nr ISBN LINDGREN, S ENGSTRÖM-LAURENT, A KARASON, K TIENSUU JANSON, E Medicin Medicin omfattar den internmedicinska kunskap som rör diagnostik samt principer för behandling och uppföljning. boken beskriver de patientproblem inom det internmedicinska området som den legitimerade läkaren ska kunna handlägga, på en nivå som är tydligt avgränsad mot den specialistkompetente internmedicinarens. stor vikt har lagts vid beskrivningen av bakomliggande patofysiologiska mekanismer för att skapa förståelse för hur de olika sjukdomarna uppkommer, presenterar sig kliniskt och utvecklas över tid. LARSSON, BO (RED.) Migrän och spänningshuvudvärk hos barn och tonåringar Återkommande huvudvärk hos barn och ungdomar är ofta spänningsvärk och migrän. I denna bok beskrivs vilka behandlingsmetoder som är effektiva. denna andra upplaga är en utökad och omarbetad version av den tidigare boken som gavs ut första gången Andra upplagan 152 s 2009 Art.nr 6764 ISBN ca 700 s 2011 Art.nr ISBN

17 Kirurgi och Medicin ÖRNHAGEN, HANS Dykerimedicin och hyperbar fysiologi Dykerimedicin är mer än djupberusning och dykarsjuka. I boken beskrivs hur kroppen reagerar vid dykning, hur man undviker skador och handlägger dykeriolycksfall. Text om grundläggande fysik, tekniska beskrivningar, skadestatistik och ubåtsmedicin ger boken en bredd utanför det som normalt täcks av ämnet. boken är primärt skriven för utbildning av läkare enligt edtc utbildningsplan, men ett fylligt sakregister och ett enkelt språk gör den lämplig även för intresserade dykare. 350 s 2011 Art.nr ISBN Alltid aktuell PERSSON, J STAGMO, M Perssons Kardiologi Hjärtsjukdomar hos vuxna boken belyser hjärtsjukdom i vuxen ålder ur klinisk synvinkel. Fokus ligger på moderna undersöknings- och behandlingsalternativ som används i sverige idag. Även patofysiologi och farmakologiska aspekter berörs. Sjätte upplagan 272 s 2007 Art.nr 1723 ISBN Kommande revision KLARESKOG, LARS M.FL. (RED.) Reumatologi boken ger en bred översikt över modern reumatologi, vård och behandling av patienter med reumatiska sjukdomar samt kunskap om bakomliggande etiologi, patofysiologi och epidemiologi. Andra upplagan ca 450 s 2011 Art.nr ISBN LINDGREN, S ASPEGREN, K (RED.) Kliniska färdigheter Informationsutbytet mellan patient och läkare boken behandlar de grundläggande kliniska färdigheter som alla läkare oavsett inriktning måste behärska. Tonvikten ligger på anamnes och fysikalisk undersökning såsom dessa moment används i modern sjukvård, den kliniska beslutsprocessen och de faktorer som påverkar förhållandet mellan patient och läkare. Andra upplagan 237 s 2004 Art.nr 3727 ISBN utifrån svensk behandlingstradition Ny upplaga SVENSSON, PETER J (RED.) Internmedicinsk handbok boken är i sin tredje upplaga omarbetad utifrån principen det vanliga och det farliga först och mer ovanliga medicinska tillstånd har i denna bok fått stå tillbaka. Varje sjukdomsgrupp har fått en inledning som sätter in sjukdomen i ett sammanhang ur ett epidemiologiskt perspektiv. diagnostik och behandlingsprinciper bottnar i svensk sjukdomstradition och som referenslitteratur har socialstyrelsens och sbu:s monografier om olika sjukdomstillstånd varit utgångspunkten för boken. handboken riktar sig till läkarstudenter och fungerar även under sjuksköterskeutbildningen. Tredje upplagan 530 s 2010 Art.nr 2566 ISBN

18 Medicinsk teknik Oumbärlig guide GERTZÉN JINTOFT, CAROLINE Procedurhandboken Vill du ha en bok som snabbt visar dig hur du går tillväga vid t.ex. lumbalpunktion, ledpunktioner, benmärgsbiopsi, pleuratappning? Då är detta handboken för dig. Här beskrivs konkret ett 60-tal vanliga procedurer inom ett flertal specialiteter. I de flesta fall finns illustrationer för att underlätta. Boken vänder sig framför allt till läkare under utbildning, men också till den nyfikne vikarien i en ny specialitet eller till den som ger sig ut på bredare (utlands)uppdrag. 171 s 2010 Art.nr ISBN Ortopedi Kommande revision LINDÉN, B HAGSTEDT, B MOHAMMAD, K Ortopedi i primärvården Boken beskriver ortopediska sjukdomstillstånd och principer konkret och i en form som är användbar i det dagliga arbetet i primärvården där man alltmer får ansvaret för patienter med problem från rörelseapparaten. Boken omfattar bl.a. kapitel om barnfrakturer, septisk artrit och försäkringsmedicin. Boken är i första hand avsedd för läkare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, men den kan också vara användbar för all personal, verksam inom dessa vårdformer. Det finns mer Du tittar just nu i vår nyhetskatalog. Vårt samlade utbud hittar du på studentlitteratur.se. Välkommen in! Lotte Larsen Information och webb Femte upplagan Ca 300 s 2011 Art.nr 2569 ISBN

19 Pedagogik Kommande revision LYKKE, K H HANDAL, G LAUVÅS, P Att handleda läkare en pedagogisk introduktion samtalen hjälper läkarna att lösa frågor och uppgifter som de står inför, att fatta professionella beslut och att reflektera över sin medicinska yrkesutövning. boken ger en introduktion i handledningsteori och visar vilka praktiska konsekvenser teorin kan få för genomförandet av handledning. översättare: madeleine midenstrand Andra upplagan Ca 130 s 2011 Art.nr 3470 ISBN Alltid aktuell EGIDIUS, C EGIDIUS, H ERWANDER, B Vägen till specialist Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och målbeskrivningar 2008 denna upplaga av boken utgår från 2008-års bestämmelser och anpassar grundtanken i författarnas st-pedagogik till det sättet att planera, genomföra och utvärdera specialiseringstjänstgöringen. Tredje upplagan 155 s 2008 Art.nr ISBN ROSENGREN, DAVID B Motiverande samtal MI en praktisk handledning här ges både en teoretisk och praktiskt översikt över metoden. boken har ett rikt utbud av övningar och är avsedd att kunna användas både separat och som komplement till Rollnick och millers egna böcker om mi-metoden. på studentlitteratur.se/mi-handbok finns övningar för nedladdning översättare: bodil lindqvist 2011 Art.nr ISBN TVEITEN, SIDSEL Yrkesmässig handledning mer än ord handledning av studenter och yrkesverksamma har som överordnat mål att utveckla den professionella kompetensen. I boken ges en grundlig redogörelse för handledningsbegreppet och författaren ger en rad praktiska infallsvinklar på handledning. översättare: per larson Tredje upplagan 328 s 2010 Art.nr 7145 ISBN Pediatrik Kommande revision MATTSSON, S WILLE, S Sängvätning och annan urininkontinens hos barn sängvätning och annan inkontinens hos barn utgör den enda svenskspråkiga handboken kring barns inkontinensproblem, och riktar sig till läkare, sjuksköterskor, uroterapeuter och andra som är involverade i att hjälpa barn som kissar på sig på dagen eller natten, som har andra blåsfunktionsrubbningar eller som har problem med förstoppning eller avföringsinkontinens. Författarna är medlemmar av svenska enuresakademin och hör till den nationella och internationella främsta expertisen inom området. Andra upplagan 2011 Art.nr 4990 ISBN

20 Psykiatri GUSTAFSSON, EWA Psykiatrisk tvångsvård och rättssäkerhet En rättsvetenskaplig monografi om LPT boken behandlar de särskilda förutsättningar under vilka en person kan tvångsvårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (lpt). lagen behandlas i sin helhet och boken redogör också, på grundval av ett omfattande rättsfalls- och journalmaterial, för hur lagen kommit att tillämpas i domstolar och i hälso- och sjukvården. EMMELKAMP, P M G KAMPHUIS, J H Personlighetsstörningar diagnosen personlighetsstörning avser en kronisk psykisk störning som debuterar i tonåren. I boken beskrivs de olika typerna av personlighetsstörning, utredningsmetoder och diagnostik, epidemiologi, tänkbara biologiska och psykologiska orsaker samt behandlingsstrategier. översättare: bodil lindqvist 291 s 2009 Art.nr ISBN s 2010 Art.nr ISBN HEJLSKOV ELVÉN, BO Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder denna bok ger en ram för förståelse av olika typer av problemskapande beteende, dels enkla metoder för att förebygga och hantera dessa beteenden. metoderna tar utgångspunkt i vad som kännetecknar personer med adhd, autismtillstånd, Tourettes syndrom och andra neuropsykiatriska funktionshinder samt utvecklingsstörning. Kommande WIRBING, P BORG, S (RED.) Integrerad behandling vid komplexa vårdbehov boken beskriver hur man praktiskt ska arbeta med att ge en integrerad behandling för de mest utsatta klienterna och patienterna, de med alkohol- och drogproblem och samtidiga psykiska störningar. handboken vänder sig till dem som arbetar med detta uppdrag inom kommuner och landsting samt chefer och beställare Art.nr ISBN s 2009 Art.nr ISBN JÄRVÅ, HÅKAN (RED.) Sektsjuka Bakgrund uppbrott behandling boken är en genomgång av stora delar av den samlade erfarenhet och forskning som finns kring den problematik som rör uppbrott från sekteristiska och totalitära rörelser. den organiserade hjälpverksamheten i sverige har till största delen byggt på frivilliga insatser. det har på senare tid börjat växa fram en grupp människor som utbildat sig professionellt inom någon form av vårdande yrke. samtliga författare i boken tillhör detta nätverk. 216 s 2009 Art.nr ISBN FRANCK, J NYLANDER, I (RED.) Beroendemedicin en helt nyskriven efterföljare till boken Beroendelära. boken belyser olika aspekter av beroende och vänder sig i första hand till grundutbildningen för läkare, men är också av intresse för redan yrkesverksamma såväl läkare som sjuksköterskor inom fältet Art.nr ISBN HERTZ, SÖREN Barn- och ungdomspsykiatri här beskrivs det barn- och ungdomspsykiatriska kunskapsfältet ur ett systemiskt perspektiv. boken utgår från ett systemiskt tänkande som lägger stor vikt vid att se saker i ett bio-psykosocialt helhetsperspektiv. boken beskriver också hur modern hjärnforskning, utvecklingspsykologi och salutogen forskning befruktar modern barn- och ungdomspsykiatri. Ca 300 s 2011 Art.nr ISBN

21 Psykiatri RADOVIC, S ANCKARSÄTER, H (RED.) Tillräknelighet den som bedöms lida av en allvarlig psykisk störning kan inte dömas till fängelse. Författarna tar upp grundläggande filosofiska frågor om människans insikt i sina handlingar, den fria viljan, moraliskt ansvar och hur samhället bäst bör behandla dem som av olika anledningar inte antas veta vad de gör eller kunna kontrollera sina handlingar. 284 s 2009 Art.nr ISBN RINGSKOG VAGNHAMMAR, S WASSERMAN, D Första hjälpen vid självmordsrisk en stor grupp yrkesverksamma som inte verkar inom psykiatrisk vård kan ibland möta människor i självmordskris. boken är en praktisk vägledning i svåra situationer med självmordsrisk, i mötet med en hjälplös och förtvivlad människa med självmordstankar och som kanske har långt gångna självmordsplaner. 90 s 2010 Art.nr ISBN WIKLUND GUSTIN, LENA (RED.) Vårdande vid psykisk ohälsa på avancerad nivå Vårdandet på avancerad nivå handlar om att vårda personer, inte symtom. därför tas utgångspunkten i mänskliga erfarenheter som har betydelse för psykisk hälsa och ohälsa. med utgångspunkt i dessa beskrivs hur den unika personens behov kan beaktas och lidandet lindras, samt möjligheter och svårigheter i relation till patientens vård. 432 s 2010 Art.nr ISBN ØVERLAND, SVEIN Självskadande beteende att skära sig i armarna, bränna sig med cigaretter eller medvetet tillfoga sig skada och smärta på annat sätt är ofta uttryck för stor inre smärta och starka känslor. antalet ungdomar med självskadande beteende förefaller att öka. den som skadar sig själv skäms ofta, vilket hindrar att man söker hjälp. boken ger en inblick i orsakerna bakom självskadande beteende, och beskriver olika behandlingsalternativ. översättare: lena Winberg Psykiatri och trauma HERLOFSON, J LUNDIN, A MÅRTENSSON, B LUNDH, L-G EKSELIUS, L ÅSBERG, M (RED.) Psykiatri Psykiatri är en modern lärobok som speglar kunskapsläget inom hela det psykiatriska fältet. medicinska och psykologiska behandlingsmetoder presenteras utförligt. I de kliniska avsnitten utgår författarna från dsm-systemets kriteriestödda diagnostik, vilket underlättar kopplingen till den kliniska vardagen. 752 s 2009 Art.nr ISBN MICHEL, PER-OLOF (RED.) Psykotraumatologi I denna omarbetade och utökade upplaga har författarna behållit utgångspunkten med det psykiska traumat sett ur ett historiskt och socialt sammanhang, grundat på ett holistiskt synsätt. syftet med boken är att utgöra en samlad kunskapskälla på svenska språket för den som behöver det i sin utbildning och fortbildning. Andra upplagan 234 s 2010 Art.nr 7286 ISBN Kommande revision TRILLINGSGAARD, A DALBY, M A ØSTERGAARD, J R (RED.) Barn som är annorlunda hjärnans betydelse för barnets utveckling barnläkare, barnpsykiater och barnpsykologer ger här innehåll till diagnoserna förståndshandikapp, cerebral pares, autism, aspergers syndrom, dysfasi, dyslexi, damp, adhd, epilepsi, Tourettes syndrom och migrän. översättare: madeleine midenstrand Andra upplagan 2011 Art.nr 6947 ISBN Ny upplaga 312 s 2011 Art.nr ISBN

22 Radiologi Nuclearmedicin Röntgenkunskap Första heltäckande läroboken ABUL-KASIM, KASIM (RED.) Neuroradiologi Neuroradiologi är den första läroboken i sitt slag i Skandinavien och erbjuder en heltäckande inblick i diagnostiken av sjukdomar inom hjärna, rygg samt huvud- och halsregion med neuroanatomi och differentialdiagnostik, illustrerat med ett unikt bildmaterial. Boken som innehåller bilder är upplagd som en uppslagsbok, vilket underlättar för läsaren att hitta den sökta diagnosen. Under varje diagnosrubrik finns en kortfattad beskrivning av etiologi, patologi, klinik, behandling och prognos samt detaljerad beskrivning av de radiologiska fynden. Neuroradiologi är en lättläst lärobok i neuroradiologi. Just neuroradiologi utgör en mycket stor del av såväl den akuta som den planerade radiologiska verksamheten och är under snabb utveckling med kontinuerlig introduktion av nya metoder s 2009 Art.nr ISBN Få alla nyheter direkt Se till att du får våra nyhetsbrev fullspäckade med erbjudanden och senaste nytt inom just ditt ämne. Anmäl dig på studentlitteratur.se/nyhetsbrev Karolina Aplander Förläggare Alltid aktuell ASPELIN, P PETTERSSON, H (RED.) Radiologi Sammanfattningsvis är min åsikt att boken i sin helhet är mycket bra och definitivt ska rekommenderas som en bra kunskapsbas för medicine kandidater, och som en grundläggande lärobok i radiologi för läkare under specialistutbildning. Där ska den vara en obligatorisk del av kurslitteraturen. SVEN-OLA HIETALA, LÄKARTIDNINGEN NR VOLYM 106 Radiologi är en svensk lärobok som dels beskriver den tekniska utvecklingen, dels radiologins möjlighet att diagnostisera, behandla och följa behandlingen inom ett stort antal sjukdomar/organ. Läroboken vänder sig i första hand till medicine kandidater och läkare, men kan också användas av andra yrkeskategorier som är under utbildning eller verksamma inom sjukvården. 848 s 2008 Art.nr ISBN

23 Samhällsmedicin Ny upplaga EDLING, C NORDBERG, G ALBIN, M NORDBERG, M (RED.) Arbets- och miljömedicin en lärobok om hälsa och miljö Detta är den svenska lärobok som försöker samla hela det stora kunskapsområdet inom arbets- och miljömedicin. Boken tar upp dagsaktuella frågor och ger förslag på hantering av arbets- och miljömedicinska ärenden. Med hänsyn till dynamiken inom området har det i denna tredje upplaga skett en uppdatering, förnyelse och komplettering. Tredje upplagan 392 s 2010 Art.nr 7067 ISBN LINDBERG, L GRÖNVIK, L Funktionshinderpolitik en introduktion Drygt var tionde svensk har någon form av funktionsnedsättning. Generellt sett är detta en av de allra mest utsatta kategorierna av människor, oavsett var i världen man befinner sig. Det politiska fält som ska verka för att bryta denna utsatthet och utanförskap är funktionshinderpolitiken. Den ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning har samma rätt till utbildning, arbete, praktisk hjälp, skydd och trygghet som alla andra. Individuella stödinsatser är en viktig del av funktionshinderpolitikens genomförande men den utgör endast en av flera pusselbitar och boken är tänkt att ge en mer heltäckande introduktion till funktionshinderpolitikens olika komponenter och deras idémässiga grund. s 2011 Art.nr ISBN Alltid aktuell ORTH-GOMÉR, K PERSKI, A (RED.) Preventiv medicin Teori och praktik Är det möjligt att förebygga sjukdom och främja hälsa och är det lönsamt? Preventivt arbete kräver en gränsöverskridande och multidisciplinär ansats, där medicin, epidemiologi, statistik, ekonomi, sociologi, psykologi och andra vetenskaper samverkar. Vi har kommit en bit på den vägen, vi har samlat kunskaper och erfarenheter om hur vi kan begränsa och tygla de stora folksjuk-domarna. Om detta skriver 29 experter i Preventiv medicin. Andra upplagan 327 s 2008 Art.nr 6950 ISBN SELINUS, OLLE (RED.) Medicinsk geologi Den första läroboken på svenska i medicinsk geologi. Medicinsk geologi handlar om hur vår naturliga miljö påverkar vår hälsa och om hur olika ämnen som finns naturligt i berg, jord och vatten kan orsaka men även förebygga sjukdomar hos människor och djur. Boken ger en bred inblick i medicinsk geologi med fokusering på Sverige och svenska förhållanden. 520 s 2011 Art.nr ISBN Bär din idé hela vägen? Tävla om kurslitteraturpriset och totalt kr. 21

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7 Psykiatri Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens 3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING Övergripande kompetensdefinition för basspecialiteten Arbets- och miljömedicin Definition av kompetensområdet Specialiteten Arbets- och miljömedicin omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter om hur

Läs mer

Bild- och Funktionsmedicin

Bild- och Funktionsmedicin Bild- och Funktionsmedicin Innehåll Definition av kompetensområdet...3 Kompetenskrav...3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens samt kompetens

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh. Sida 1 av 5 Kursplan Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.se Anatomi och fysiologi samt grundläggande

Läs mer

Psykiatriska specialiteter

Psykiatriska specialiteter Psykiatriska specialiteter Psykiatri Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Bild- och funktionsmedicinska specialiteter

Bild- och funktionsmedicinska specialiteter Bild- och funktionsmedicinska specialiteter Bild- och funktionsmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav

Läs mer

Rehabiliteringsmedicin

Rehabiliteringsmedicin Rehabiliteringsmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

Kärlkirurgi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Kärlkirurgi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kärlkirurgi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för kommunikativ

Läs mer

Bild- och Funktionsmedicin

Bild- och Funktionsmedicin Bild- och Funktionsmedicin Innehåll Definition av kompetensområdet...3 Kompetenskrav...3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens samt kompetens

Läs mer

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE GY/VUX Hösten 2009 OMVÅRDNADSBLADET GRÄNSLÖST LÄRANDE generationsväxling i serien! TESTA EN NY GENERATION omvårdnadsbladet Utgivare liber, 113 98 Stockholm redaktion Miriam Barzelatto linda Ericsson layout

Läs mer

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Klinisk handledning en tävling mellan sjukhusets kliniker 1 Klinisk handledning En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Totalpoängen är

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Enskilda basspecialiteter

Enskilda basspecialiteter Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi. Målbeskrivning

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi. Målbeskrivning Medicinsk gastroenterologi och hepatologi Målbeskrivning Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens Kompetenskrav

Läs mer

Individuell planering av tjänstgöring

Individuell planering av tjänstgöring Psykiatri Nordväst ST plan enligt ny målbeskrivning (gäller alla legitimerade efter 060630) Namn fyll i här Datum för läkarexamen fyll i här Datum för läkarleg: fyll i här Datum för beräknad specialistkompetens:

Läs mer

Läkarens roll och ansvar i sjukvårdsorganisationen

Läkarens roll och ansvar i sjukvårdsorganisationen Läkarens roll och ansvar i sjukvårdsorganisationen Alla specialiteter SOSFS 2008:17 Ledarskapskompetens Kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete Hälso- och sjukvårdens organisation, lagar

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2014:X (M) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den.. 2014. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VOA441 Dnr 14/2001-510 146/2003-510 Beslutsdatum 2001-01-24 2003-06-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Medicinsk vetenskap psykiatri,

Läs mer

Kompetensbeskrivning. Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av

Kompetensbeskrivning. Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av Kompetensbeskrivning Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av kunskaper och färdigheter i handläggning av sjukdomar och skador som engagerar kroppens samtliga blodkärl utanför hjärta och hjärna och

Läs mer

Beskrivning av huvudområdet

Beskrivning av huvudområdet Beskrivning av huvudområdet Huvudområdet i sjuksköterskeexamen är omvårdnad. Omvårdnad har som mål att främja hälsa och välbefinnande genom att stärka och stödja människors hälsoprocesser. Kärninnehållet

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

eva.arvidsson@ltkalmar.se

eva.arvidsson@ltkalmar.se eva.arvidsson@ltkalmar.se Psykisk ohälsa ett ökande problem Verksamhetscheferna på landets vårdcentraler rapporterar: Stor och tilltagande belastning när det gäller psykiska problem Ingen möjlighet att

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi

Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi Inledning Avsikten med detta dokument är att det ska vara en vägledning vid

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009. Medicin, vård, psykologi och socialt arbete

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009. Medicin, vård, psykologi och socialt arbete UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009 Medicin, vård, psykologi och socialt arbete I kata loge n hi ttar du år ets nyhete r. På stude ntli litt tter eratur ur.s.se hi ttar du hela vår utgiv ivni ning ng. Kunskap

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Vägledning- Försäkringsmedicin Läkares specialiseringstjänstgöring

Vägledning- Försäkringsmedicin Läkares specialiseringstjänstgöring Vägledning- Försäkringsmedicin Läkares specialiseringstjänstgöring En rekommendation Reviderat förslag 2012-02-01 I huvudsak bearbetat och sammanställt av Britt Arrelöv och Ingemar Petersson Deltagare

Läs mer

Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp

Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp Kursbeskrivning Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp Godkänd inom ramen för specialistordningen, fokus verksamhetshandledning Delkurs A, grundläggande verksamhetshandledning för psykologer, 10

Läs mer

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

Kurspresentation- Fördjupningskurser för personal inom missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik

Kurspresentation- Fördjupningskurser för personal inom missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Kurspresentation- Fördjupningskurser för personal inom missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Fördjupningskurser för personal inom missbruks- och beroendevården Som en fortsättning på den nationella

Läs mer

Den komplexa patienten inom primärvård och psykiatri

Den komplexa patienten inom primärvård och psykiatri UPPSALAKURSERNA Den komplexa patienten inom primärvård och psykiatri Uppsala universitet bjuder in till utbildning 21-24 april 2015 i Uppsala Psykiatrisk diagnostik är inte enkel utan kräver både tid och

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK 1(6) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK Nursing Programme, 180 higher education credits Inriktningskod ----- Examen Sjuksköterskeexamen Bachelor of Science in Nursing Filosofie

Läs mer

Internmedicin. 2012-2015 Dalarna och Sverige

Internmedicin. 2012-2015 Dalarna och Sverige Internmedicin 2012-2015 Dalarna och Sverige Internmedicin Internmedicin är trygghet för patient, anhörig och vårdare. Varför det? Trygghet är vetskap om ohälsans orsak, och internmedicin söker orsaken

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

Medicin, vård, psykologi och socialt arbete

Medicin, vård, psykologi och socialt arbete UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA Medicin, vård, psykologi och socialt arbete 2010 NYHETSKATALOG Senaste nytt från Sveriges ledande förlag för läromedel och kvalificerad kurs- och facklitteratur Omvårdnadens grunder

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik

Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik Nationell baskurs Under våren 2014 genomförs basutbildningen Riskbruk, missbruk och beroende Kunskap till praktik för sjätte gången i Västerbotten.

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende baskurs

Riskbruk, missbruk och beroende baskurs Riskbruk, missbruk och beroende baskurs Under våren 2015 kommer en uppdatering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården att presenteras. Denna kurs bygger på kunskaper

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Patologi Robbins Basic Pathology

Patologi Robbins Basic Pathology Patologi Robbins Basic Pathology with Student Consult Online Access Kumar V, Abbas A.K, Aster J Saunders, 2013, 9 th ed. 923 sidor, 983 ill. 2014-01-19 En lärobok i allmän och systematisk patologi som

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) Graduate Diploma in Psychiatric Care Specialist Nursing I 60 ECTS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

EKG- och spirometritolkning

EKG- och spirometritolkning UPPSALAKURSERNA EKG- och spirometritolkning samt översikt av övriga undersökningsmetoder inom klinisk fysiologi Uppsala universitet bjuder in till utbildning 1-4 juni 2015 i Uppsala God kunskap i EKG-

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring Delprojekt 3.3. i Nationella läkemedelsstrategin Sevim Barbasso Helmers 2014-03-26 Socialstyrelsen i samverkan med berörda

Läs mer

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI MEDICIN & VÅRD 13-16 maj 2014 i Uppsala AVDELNINGEN FÖR uppdragsutbildning DIVISION FOR Contract Education

Läs mer

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor.

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning ar na bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Evidens och riktlinjer kring behandling av depression och ångest Professor Lars von Knorring. Mellansvenskt läkemedelsforum, 3 februari 2010

Evidens och riktlinjer kring behandling av depression och ångest Professor Lars von Knorring. Mellansvenskt läkemedelsforum, 3 februari 2010 Preliminär version 4 mars 2009 Regionala seminarier Remissförfarande t.o.m. 8 juni 2009 Definitiv version presenteras 16 mars 2010. Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom!"#$"#%&"#'()*+,"$-&))+!"#$%&##&'(#)*

Läs mer

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37 Del 1. Vidtagna åtgärder i denna ansökan utifrån den kritik som lämnades av Högskoleverket... 7 vid bedömningen 2007 2008 Programmets grundläggande struktur... 7 Pedagogisk modell för integration av teori

Läs mer

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS)

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) Datum Denna blankett skall användas för anmälan av verksamhet enligt 6 kap. 6 lagen (1998:531) om

Läs mer

Målbeskrivningsarbetet. Gemensam kunskapsbas. Rubrik Förnamn Efternamn 11/18/13

Målbeskrivningsarbetet. Gemensam kunskapsbas. Rubrik Förnamn Efternamn 11/18/13 Målbeskrivningsarbetet Rubrik Förnamn Efternamn Gemensam kunskapsbas 11/18/13 Syfte med översynen Att undersöka behov av justeringar av enskilda specialiteters placering i specialitetsstrukturen Att undersöka

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker/artiklar eller få ytterligare lästips!

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker/artiklar eller få ytterligare lästips! Denna litteraturlista finns även tillgänglig i pdf-format på Sjukhusbiblioteken i Värmlands webbplats: www.liv.se/sjukhusbibliotek under rubriken Lästips i vänstermenyn. Välkommen till Sjukhusbiblioteken

Läs mer

Kursmodulens titel: Yrkesrollen - Rollen/Uppdraget Nivå: 1 OCN-poäng: 1. Läranderesultat Deltagaren ska kunna:

Kursmodulens titel: Yrkesrollen - Rollen/Uppdraget Nivå: 1 OCN-poäng: 1. Läranderesultat Deltagaren ska kunna: Kursmodulens titel: Yrkesrollen - Rollen/Uppdraget Nivå: 1 1. Förstå uppdraget utifrån beslut. 1.1 Känna till basala behov. 1.2 Identifiera brukarens behov utifrån givna förutsättningar. 1.3 Identifiera

Läs mer

Arbetsplats/Projektdeltagare: LSS-verksamheten i Bollebygds kommun Stefan Modén

Arbetsplats/Projektdeltagare: LSS-verksamheten i Bollebygds kommun Stefan Modén Arbetsplats/Projektdeltagare: LSS-verksamheten i Bollebygds kommun Stefan Modén Val av frågeställning/medborgarprocess LSS-insatser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Kartläggning av beslut enligt LSS

Läs mer

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling Utbildningsdag 1 februari 2008 Läppstiftet konferens, Göteborg Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling vid demenssjukdom - för distriktsläkare och specialister i allmänmedicin Hur ser sjukdomsförloppet

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Kvinnohälsovård 1, 11,5 högskolepoäng Women s Health Care 1, 11.5 credits

Kvinnohälsovård 1, 11,5 högskolepoäng Women s Health Care 1, 11.5 credits Kursplan Institutionen för vårdvetenskap Kvinnohälsovård 1, 11,5 högskolepoäng Women s Health Care 1, 11.5 credits Ladokkod: 62BK12 (version 1) Gäller från: Höstterminen 2011 Fastställd av: Utbildningsutskottet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

Malmö Vård- och Hälsogymnasium. Kursplan. Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng

Malmö Vård- och Hälsogymnasium. Kursplan. Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng Malmö Vård- och Hälsogymnasium Kursplan Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng 2005 2006 KY - utbildning till tandsköterska 60 p Utbildningens övergripande mål Den studerande skall efter

Läs mer

Praxis studie. Barn- och ungdomspsykiatri. Stockholms läns landsting. Arbetsgrupp: Olav Bengtsson, Ingvar Krakau, Ida Almqvist,

Praxis studie. Barn- och ungdomspsykiatri. Stockholms läns landsting. Arbetsgrupp: Olav Bengtsson, Ingvar Krakau, Ida Almqvist, depressionssjukdom och ångestsyndrom Praxis studie Barn- och ungdomspsykiatri Stockholms läns landsting Arbetsgrupp: Olav Bengtsson, Ingvar Krakau, Ida Almqvist, depression och ångest i Stockholms län?

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2015 56/2015 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Fysioterapeutiska insatser är avgörande för en hälso- och sjukvård med hög kvalitet och god patientsäkerhet. Fysioterapeuternas kunskapsområde

Läs mer

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: PSYKOLOGI Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Att införa evidensbaserade metoder i barnoch ungdomspsykiatrin. Olav Bengtsson Divisionschef BUP Stockholm

Att införa evidensbaserade metoder i barnoch ungdomspsykiatrin. Olav Bengtsson Divisionschef BUP Stockholm Att införa evidensbaserade metoder i barnoch ungdomspsykiatrin Olav Bengtsson Divisionschef BUP Stockholm Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Juni 2010 April 2012 Varför används inte riktlinjer

Läs mer

Läromedelsförteckning

Läromedelsförteckning Läromedelsförteckning Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VOA432 Dnr 10/2001-510 Beslutsdatum 2001-01-24 Kursens benämning Medicinsk vetenskap medicinska och kirurgiska sjukdomar

Läs mer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Målbeskrivningen i Rättspsykiatri Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06 Delmål Medicinsk kompetens Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Att behärska

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten!

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Hjärnans återhämtningsförmåga fysiologi och akut vård vid stroke! Hur kan vi samordna stödet för närstående

Läs mer

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 SOC 3 SOC 4 SOC 5 SOC 6 Swedish Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Britta Strömbeck and Ingemar Petersson britta.strombeck@morse.nu

Läs mer

Svensk sjuksköterskeförening om

Svensk sjuksköterskeförening om JUNI 2009 Svensk sjuksköterskeförening om Sjuksköterskans profession De gemensamma kriterierna för en profession är att den vilar på vetenskaplig grund i form av ett eget kunskapsområde leder till legitimation

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 16 september 2015 20 maj 2016 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Etiska riktlinjer för. Utarbetade av Etikrådet och fastställda av Förbundsstyrelsen i Sveriges Farmaceuter

Etiska riktlinjer för. Utarbetade av Etikrådet och fastställda av Förbundsstyrelsen i Sveriges Farmaceuter Etiska riktlinjer för farmaceuter Utarbetade av Etikrådet och fastställda av Förbundsstyrelsen i Sveriges Farmaceuter Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska

Läs mer

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 I Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 KURSLEDARE Är du intresserad av fördjupade kunskaper om ätstörningar? Denna kurs ger dig möjlighet att

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Arbetsidentifikation (AID)

Arbetsidentifikation (AID) Arbetsidentifikation (AID) 2015-02-13 Etikett Läkares specialitet Ansvar Arbetstidens förläggning Arvoderad tjänst 1 Inledning Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID) är ett system för gruppering

Läs mer

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker Svenska Sjukhusfysikerförbundet, SSFF, och Svensk Förening för Radiofysik, SFfR april 2015 Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker 1 Övergripande kompetensdefinition 1.1 Definition

Läs mer

Att beskriva och bedöma behov med ICF inom äldreomsorgen

Att beskriva och bedöma behov med ICF inom äldreomsorgen Att beskriva och bedöma behov med ICF inom äldreomsorgen Sedan 2008 har Socialstyrelsen haft regeringens uppdrag att utveckla en modell för att beskriva behov och insatser inom äldreomsorgen (SoL). Resultatet

Läs mer

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Human Factors, 180 högskolepoäng

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Human Factors, 180 högskolepoäng 1(7) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Human Factors, 180 högskolepoäng Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning, higher education credits Human Factors 180 higher education

Läs mer

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde. Bergenmodellen Vårt sätt att förebygga och bemöta hot och våld på psykiatriska vårdavdelningar i Stockholms läns sjukvårdsområde. Innehåll Det här är Bergenmodellen... 5 Hot och våld på psykiatriska avdelningar...

Läs mer

Remissvar: Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom beslutsstöd för prioriteringar

Remissvar: Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom beslutsstöd för prioriteringar Stockholm 2009-06-11 Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Remissvar: Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom beslutsstöd för prioriteringar Psykologförbundet har fått möjlighet att lämna

Läs mer

Skånes universitetssjukvård. Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS

Skånes universitetssjukvård. Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS Utveckla SUS spets Högspecialiserad vård Stora patientmaterial nödvändiga för utvecklad kompetens Konkurrensen intensivare och internationell Konkurrensfördelar

Läs mer

- Psykoterapi; ordets etiologi; från latin psyko själ, terapi att behandla, att vårda.

- Psykoterapi; ordets etiologi; från latin psyko själ, terapi att behandla, att vårda. 1 PSYKOTERAPI ALA PETRI - Psykoterapi; ordets etiologi; från latin psyko själ, terapi att behandla, att vårda. - Definition av psykoterapi: Psykoterapi är en behandlingsmetod väl förankrad i psykologisk

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-02-22 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 71,5 p Pediatrik, fråga 1-6, 11,5p.

Läs mer

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström.

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström. Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Studiehandledningen utgår från boken Samhällsbaserad psykiatri 2012 Studiehandledningen får kopieras. För mer information kontakta: Anja

Läs mer

DSM-5, nyheter, möjligheter, risker

DSM-5, nyheter, möjligheter, risker DSM-5, nyheter, möjligheter, risker Årsmöteskonferens SPF 13 mars 2013 Jörgen Herlofson Leg. läkare, leg. psykoterapeut Akademiska sjukhuset, Uppsala Några viktiga allmänna begränsningar med DSM Ett symtombaserat

Läs mer

Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri

Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri MOTION 2010-08-23 Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri I Sverige gör vi i allmänhet stor skillnad mellan psykisk och fysisk ohälsa.

Läs mer